Miljøudvalget L 155 Bilag 1 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøudvalget 2014-15 L 155 Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Miljøudvalget L 155 Bilag 1 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. sahhe/hvb Den 26. januar 2015 Høringsnotat vedrørende lovforslag om grundvandskortlægning efter 2015 Naturstyrelsen sendte den 28. november 2014 udkast til lovforslag om grundvandskortlægning (lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand) i 5 ugers høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 7. januar Udkastet blev sendt i høring hos alle kommuner, regioner samt en lang række interessenter. Naturstyrelsen har i alt modtaget 23 høringssvar. Følgende 17 interessenter har haft bemærkninger til lovforslaget: KL, Danske Regioner, Dansk Vand og Spildevandsforening (DANVA), Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD), Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR), GEUS, Danmarks Naturfredningsforening (DN), Dansk Industri (DI), Brancheforeningen Dansk Miljøteknologi, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), Institut for Geoscience Aarhus Universitet, Aarhus Kommune, Odense Kommune, Skanderborg kommune, Sønderborg Kommune, Favrskov kommunes borgmester, Vesthimmerlands Kommune på vegne af de nordjyske kommuners ERFA-netværk på grundvandsområdet, Følgende 6 interessenter har ingen bemærkninger til lovforslaget: Advokatsamfundet, Danske Kloakmestre, Københavns Kommune, Danske Revisorer, By & Havn, SRF Skattefaglig Forenings Skatteudvalg. Flere høringssvar peger på de samme problemstillinger, og disse høringssvar vil så vidt muligt blive besvaret samlet under generelle overskrifter. Generelt er høringsparterne tilfredse med fortsættelse af grundvandskortlægningen og de foreslåede sproglige opdateringer. Fortsættelse af grundvandskortlægning efter 2020 Flere interessenter (KL, Danske Regioner, DANVA, FVD, Nordjylland, Danmarks Naturfredningsforening og GEUS) bemærker, at uanset at det er positivt, at grundvandskortlægningen fortsættes efter 2015, bør det ikke være en tidsbegrænset opgave frem til Danske Regioner og KL bemærker, at spørgsmålet om en midlertidig fortsættelse af grundvandskortlægningen ikke har været drøftet af udvalget 1 om kortlægning efter 2015, som blev nedsat i juni 2013, 1 Som opfølgning på regeringens evaluering af kommunalreformen nedsatte miljøministeriet et udvalg, som skulle vurdere behovet for en eventuel

2 og hvis rapport Rapport om grundvandskortlægning efter 2015 blev udgivet af Naturstyrelsen juli Danske Regioner kan ikke anbefale en midlertidig fortsættelse, da det ikke skaber sikkerhed for, at grundvandsbeskyttelse fremadrettet bygger på et fagligt velfundret videngrundlag. KL bemærker hertil, at indvindingsoplande også vil blive etableret efter Grundvandskortlægning har fra da den blev indført i 1998 været en tidsbegrænset opgave, der først skulle have været færdig ved udgangen af 2008, men da Miljøministeriet erfarede, at opgaven tog længere tid end forventet, blev vandforsyningsloven ændret i 2009 og grundvandskortlægningen blev forlænget til udgangen af Med det nuværende lovforslag er den statslige grundvandskortlægning nu finansieret til og med 2020, og regeringen har besluttet at der inden udgangen af 2020 tages stilling til en evt. fortsættelse af grundvandskortlægningen ved periodens udløb. Dette fremgår også af bemærkningerne til lovforslaget. Placering af grundvandskortlægningsopgaven Flere interessenter (Danske Regioner, DANVA og Danmarks Naturfredningsforening) bemærker, at myndighedsopgaven i forbindelse med grundvandskortlægningen bør placeres i regionerne for at opnå en mere effektiv og samlet forvaltning af grundvandsressourcen sammen med jord- og råstofområdet. Danmarks Naturfredningsforening spørger, hvorvidt det er saglige hensyn eller Miljøministeriets egen interesse i at beholde opgaven, der har været udslagsgivende for den foreslåede fremtidige placering af opgaven. I lovforslaget videreføres grundvandskortlægningen som en statslig opgave. Grundvandskortlægningen blev før kommunalreformen gennemført af amterne og efter kommunalreformen af de statslige miljøcentre. Miljøministeriet foretog i 2011 en evaluering udpegningerne af følsomme indvindingsområder og indsatsområder. Den viste, at særligt udpegningerne af nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder varierede mellem de tidligere amter. På den baggrund foretog Miljøministeriet en ensretning af områdeudpegningerne i Regeringen vurderer, at opgaven skal placeres i staten. Det er vurderingen, at en placering i staten vil sikre en ensartet grundvandskortlægning og udpegning af drikkevandsressourcer i hele landet ved en myndighed. Samtidig vil det betyde, at den nuværende myndighedsstruktur på kun to niveauer - hvor staten kortlægger og udpeger drikkevandsressourcer, og kommunerne varetager indsatsplanlægningen bibeholdes. Desuden vil den direkte sammenhæng mellem grundvandskortlægningen og den efterfølgende formelle udpegning af drikkevandsressourcer, som varetages af staten, kunne opretholdes, og synergien mellem kortlægningen og planloven, vandområdeplanerne, overvågningsprogrammet (NOVANA) samt pesticid-, husdyr og miljøgodkendelsesordningerne vil ligeledes opretholdes. Endelig kan eksisterende kompetencer og arbejdsgange udnyttes umiddelbart uden de forsinkelser, som overflytning af opgaven fra en myndighed til en anden myndighed vil medføre. Behov for en national styregruppe vedligeholdelse af den statslige grundvandskortlægning, herunder den kommunale indsatsplanlægning efter

3 Flere interessenter (KL, Danske Regioner og DANVA) bemærker, at der bør etableres en national styregruppe for grundvandskortlægningen med deltagere fra kommuner, regioner, stat og organisationer og vandværker. Interessenterne bemærker, at styregruppen skal have til opgave at foretage prioritering og koordinering for grundvandskortlægningen inden for finansieringsgrundlaget, og at dette bør skrives ind i lovforslaget. Miljøministeriet er enigt i, at det er hensigtsmæssigt at etablere et forum til koordinering af opgaverne. Miljøministeriet ved Naturstyrelsen forventer således at etablere en national koordinationsgruppe fra 1. januar Koordinationsgruppen vil blive sammensat af repræsentanter fra KL, Danske Regioner, DANVA, FVD, Miljøstyrelsen, GEUS og Naturstyrelsen varetager formandskab og sekretariatsfunktion. Følgegruppen får rådgivende status, og får mulighed for at udtale sig om: Den løbende status for arbejdet med grundvandskortlægningen Ønsker til prioriteringsrækkefølgen for grundvandskortlægningerne, Ønsker til eventuelle genkortlægninger af ældre kortlægninger Eventuelle forslag til justeringer af administrationsgrundlaget for grundvandskortlægningen Koordinationsgruppen kan sikre synergi og koordination mellem myndigheder og interessenter i koordinationsgruppen. Koordinationsgruppen kan efter Miljøministeriets opfattelse ikke tillægges bestemmende indflydelse med hensyn til prioriteringen af grundvandskortlægningen, da budgetansvar og fagligt myndighedsansvar bør følges ad og for derved entydigt at kunne fastlægge et myndighedsansvar overfor Folketing og Rigsrevision. Da Miljøministeriet har budgetansvaret, er det også Miljøministeriet som skal prioritere midlerne til grundvandskortlægning inden for den bevilgede ramme. Da der er udbredt forvaltningspraksis for at man etablerer koordinationsgrupper med rådgivende og koordinerende funktioner uden specifik lovhjemmel hertil, er det Miljøministeriets vurdering, at der heller ikke er behov for at skrive koordinationsgruppen ind i dette lovforslag. Vedligeholdelse eller uddybning af datagrundlaget fra grundvandskortlægningen KL, Danske Regioner, DANVA, GEUS, Dansk Miljøteknologi og Foreningen af Rådgivende Ingeniører påpeger nødvendigheden af at vedligeholde det eksisterende datagrundlag og eksisterende databaser, og flere af dem ønsker det præciseret i lovforslaget, at der er fundet finansiering til vedligeholdelse af disse. GEUS nævner i den sammenhæng GERDA-, Model, og Rapportdatabasen. Aarhus Universitet og GEUS nævner vigtigheden af at vedligeholde Aarhus Workbench-programmet som forudsætning for opretholdelse af dataflowet i grundvandskortlægningen, hvor der er behov for at videreføre den nuværende driftsaftale mellem GEUS og Aarhus Universitet, som ellers udløber efter

4 Danske Regioner og GEUS henviser til udvalgsrapporten om grundvandskortlægning efter 2015 hvor der er identificeret forskellige muligheder, som kan bidrage til synergieffekter ved sammenstilling og udveksling af data. I rapporten nævnes blandt andet en landsdækkende 3D geologisk model og nyttiggørelse af viden i kortlægningen, som i dag varetages af en national vandressourcemodel, DK-modellen. GEUS uddyber, at en 3D geologisk model muligvis kan have en samfundsøkonomisk gevinst ved at indarbejde viden fra lokale geologiske modeller fra grundvandskortlægningen og nyttiggøre data fore hele Danmark inden for vand og råstoffer. GEUS foreslår, at data samles i en national model, som vedligeholdes og opdateres centralt. GEUS ønsker, at lovforslaget (del)finansierer en sådan model. Mht. en national vandressourcemodel (DK-modellen) anfører GEUS, at den vil kunne anvendes både til statslige vandområdeplaner, det nationale overvågningsprogram, regionale studier og til udvikling af lokale grundvandsmodeller, men at der er brug for finansiering til løbende udvikling og opdatering, hvilket vil kunne finansieres gennem bidraget til drikkevandsbeskyttelse. Danmarks Naturfredningsforening udtrykker tilsvarende, at der er behov for at opdatere en national vandressourcemodel. Miljøministeriet er enig med interessenterne i, at de nuværende databaser til brug for grundvandskortlægningen skal vedligeholdes. I forbindelse med beregningen af de fremtidige udgifter i staten indgår der en økonomisk ramme på 3,3 mio. kr. årligt, som kan anvendes til vedligeholdelse af databaser. Med lovforslaget er det forudsat, at de nuværende årlige udgifter til drift og vedligehold af GERDA-, Rapport- og Modeldatabasen på ca. 1,1 mio. kr. opretholdes. Til fortsættelse af driftsaftaler mellem NST, GEUS og andre, herunder f. eks. Aarhus Workbench er der afsat 2,2 mio. kr. om året, hvorefter de samlede udgifter til vedligeholdelse af data udgør 3,3 mio. kr. pr. år. Hertil kommer, at Jupiter-databasen i forvejen er finansieret dels af GEUS og dels gennem Danmarks Miljøportal, og derfor ikke er medtaget i regnestykket over udgifter til fortsættelsen af dataarbejdet. Miljøministeriet har uddybet lovforslagets afsnit om økonomiske og administrative konsekvenser for staten for at tydeliggøre dette. Miljøministeriet kan oplyse, at sammenstilling og udveksling af data frembragt i regi af grundvandskortlægningen allerede i dag sker i videst muligt omfang Ministeriet vurderer, at etablering og udvikling af en landsdækkende 3D geologisk model vil være en langvarig opgave. Dette fremgår også af Udvalgsrapport om grundvandskortlægning efter Ministeriet kan konstatere, at samfundsgevinster og udgifter forbundet med etablering, vedligehold og drift en landsdækkende 3D geologisk model ikke er afdækket. 4

5 Formålet med lovforslaget er at etablere det juridiske grundlag for at kortlægge nye indvindingsoplande, svarende til km 2 om året, efter Denne kortlægningsopgave er arealmæssigt meget begrænset i fht. den kortlægning, som er gennemført frem til udgangen af På den baggrund vurderer Miljøministeriet at etableringen af en landsdækkende 3D geologisk model ikke, er afgørende for videreførelse af grundvandskortlægningen efter Mht. høringssvaret om etablering af en national vandressourcemodel til brug ved bl.a. de statslige vandområdeplaner og det nationale overvågningsprogram kan ministeriet ligeledes konstatere, at udgifter og gevinster forbundet med etablering af en sådan model ikke er afdækket. Det kan ligeledes konstateres, at den fremtidige kortlægningsopgave er arealmæssigt begrænset i forhold til det areal som til dato er kortlagt. Dermed vurderer Naturstyrelsen ikke, at etablering af en national vandressourcemodel er afgørende for videreførelse af grundvandskortlægningen efter Miljøministeriet har noteret sig, at der kan være en række øvrige gevinster ved etablering af en landsdækkende 3D geologisk model og vandressourcemode i forhold til modellering og sammenstilling af data til brug ved både den statslige vandplanlægning og kommunernes vandforsyningsplanlægning. Dette gælder både inden for kortlægningsområderne (dvs. inden for OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD), men også uden for kortlægningsområderne. Varetagelse af disse hensyn ligger dog uden for formålet med nærværende lovændring, som skal sikre grundlaget for videreførelse af grundvandskortlægningen og den målrettede beskyttelse af indvindingsoplandet til nye vandforsyninger efter På denne baggrund er de nævnte modeller ikke en del af lovforslaget. Indvindingsoplande fastlæggelse/udpegning HOFOR bemærker, at indvindingsoplande kan ændre sig af forskellige grunde, f.eks. på grund af andre nærliggende vandboringers indvindingsoplande eller afværgepumpninger som etableres eller sløjfes. I den sammenhæng forekommer de udpegede indvindingsoplande stationære, når de først er udpeget i bekendtgørelse om udpegning af drikkevandressourcer. Danske Regioner spørger, om miljøministeren skal have en særskilt hjemmel til afgrænsning af nye indvindingsoplande inden for områder med særlige drikkevandsinteresser, og nævner at også eksisterende indvindingsoplande uden for områder med særlige drikkevandsinteresser kan have behov for at blive nyafgrænset. Miljøministeriets bemærkninger Miljøministeriet er enig med HOFOR i, at der kan være behov for at ændre et fastlagt indvindingsopland som følge af, at vigtige parametre ændres og i væsentlig grad influerer på indvindingsoplandets udbredelse, f.eks. ved lukning af en nærliggende afværgepumpning, ved lokal, ændrede nedbørsforhold eller ved ændringer i indvindingstilladelsen maksimale indvindingsmængde. Lovforslagets almindelige bemærkninger til forslagets 1, punkt 2 præciseres som følge heraf. 5

6 Miljøministeriet kan tilføje, at når der foretages en ændring af indvindingsoplandet, jf. umiddelbart ovenfor, vil det samtidig kunne blive relevant at tilpasse gældende udpegninger af følsomme indvindings- og indsatsområder til det ændrede indvindingsopland. Til Danske Regioners spørgsmål, om der kræves særskilt lovhjemmel for den grundvandskortlæggende myndighed til afgrænsning af nye indvindingsoplande inden for områder med særlige drikkevandsinteresser, kan Miljøministeriet oplyse, at en sådan hjemmel allerede findes i vandforsyningslovens 11, nr. 1. Miljøministeriet oplyser, at afgrænsningen af indvindingsoplandet vil ske som en del af kortlægningsopgaven. Den konkrete optegning af indvindingsoplandet vil fremadrettet blive vist elektronisk, f.eks. på Danmarks Miljøportal. For indvindingsoplande indenfor OSD, er der ikke tale om en formel udpegning, da områderne ikke har retsvirkning for hverken borgere eller myndigheder. Områderne vil derfor ikke inkluderes i ministerens løbende udpegninger af drikkevandsressourcer. Revision og gennemførelse af indsatsplaner Flere interessenter (Danske Regioner, DANVA, de nordjyske kommuners ERFAgruppe, Aarhus, Skanderborg og Sønderborg kommuner) bemærker, at vandforsyningsloven bør indeholde en forpligtelse for kommunerne til at revidere indsatsplaner. KL foreslår, at kommunernes virkemidler til gennemførelse af indsatsplanerne skal styrkes, da kommunerne ikke har mulighed for at forpligte vandværkerne til at gennemføre indsatsplanerne. En indsatsplan er det formelle grundlag for en kommunes afgørelser på grundvands-beskyttelsesområdet. Kommunerne har i dag pligt til at lægge indsatsplaner til grund for deres myndighedsudøvelse, jf. vandforsyningslovens 13 c, og de skal derfor være retvisende for at de kan indgå som beslutningsgrundlag for kommunernes afgørelser. Det følger således allerede af forvaltningsretlige regler, at en kommune skal opdatere planer, der indeholder fejl eller er utidssvarende. Det er Miljøministeriets vurdering, at kommunerne allerede i dag har virkemidler til gennemførelse af indsatsplanerne. Indsatsplanerne binder den enkelte kommune i kommunens egen administration, men kan ikke direkte forpligte vandforsyningerne til en særlig handling. En kommune kan på baggrund af indsatsplanen indgå frivillige aftaler og meddele påbud og forbud for at begrænse forurenende aktiviteter og dermed forbygge at der sker grundvandsforurening, og vandværket, der får fordel af påbud og forbud, bliver dermed forpligtet til at betale erstatning til grundejeren. Udmøntende bekendtgørelse KL tilslutter sig, at ministeren får bemyndigelse til at udarbejde regler om en formaliseret procedure for den praktiske grundvandskortlægnings gennemførelse, herunder inddragelse af andre myndigheder og almene vandforsyningsanlæg. KL og HOFOR bemærker, at de forventer, at Miljøministeriet inddrager kommunerne tæt i udarbejdelsen af disse regler,. KL og Vesthimmerlands Kommune tilføjer, at 6

7 tidsfrister bør fastsættes både for kommunernes eventuelle indberetning og for den statslige kortlægning. Desuden bemærker Vesthimmerlands Kommune, at der er behov for at fastsætte regler om, hvilke produkter kommunerne som minimum kan forvente fra den statslige kortlægning, og hvordan de områder, der ikke er tilstrækkeligt grundvandskortlagt, fordi de f.eks. er af ældre dato, identificeres med henblik på at få dem grundigere kortlagt. Odense Kommune bifalder, at Naturstyrelsen skal være den ansvarlige myndighed der fastsætter indvindingsoplande udenfor som inden for OSD, men foreslår, at også kommunerne får adgang til udføre beregning og indrapportering af indvindingsoplande til Miljøportalen, og at Naturstyrelsen efterfølgende skal kvalitetssikre og godkende disse. Formålet er at skabe smidige og effektive arbejdsgange. Desuden ønskes økonomisk kompensation for ekstra arbejde ved indrapportering af oplysninger til statens kortlægning. Miljøministeriet vil sikre en tæt inddragelse af interessenter som led i udarbejdelsen af udmøntende regler, som ønsket af flere interessenter. Naturstyrelsen forventer at indkalde en arbejdsgruppe medio 2015 med relevante interessenter, herunder fra Regioner, KL, DANVA og FVD. Arbejdsgruppen inviteres til at komme med input til nye regler om en formaliseret procedure for samspillet mellem på den ene side kommunerne, der meddeler nye eller fornyede vandindvindingstilladelser til almene vandforsyninger, og på den anden side Naturstyrelsen, som skal foretage grundvandskortlægningen inden for indvindingsoplandet til drikkevandsboringen. Hvad angår bemyndigelsen til at fastsætte frister for udveksling af oplysninger og grundvandskortlægning vil formålet med sådanne frister være, at sikre fremdrift og tæt sammenhæng mellem kommunens og Naturstyrelsens myndighedsopgaver. Miljøministeriet vil sikre, at spørgsmålet om frister vil blive drøftet i arbejdsgruppen. Med hensyn til at genkortlægge ældre kortlægninger, der ikke lever op til de seneste retningslinjer for grundvandskortlægning, er det Miljøministeriets vurdering, at de som hovedregel kan betragtes som fyldestgørende og tilstrækkelige, men at der enkelte steder kan være behov for at justere eller genkortlægge enkelte af disse. Ministeriet planlægger at justere administrationsgrundlaget i løbet af , således at det kommer til at fremgå i hvilke situationer, der kan forventes gennemført genkortlægning af en ældre kortlægning. Hvad angår Odense Kommunes forslag om smidige og effektive arbejdsgange foreslår Naturstyrelsen, at kommunens forslag drøftes i arbejdsgruppen medio 2015 som led i interessentinddragelsen nævnt ovenfor. Hvad angår ønsket om økonomisk kompensation for kommunal videregivelse af informationer til staten, er det Ministeriets udgangspunkt, at procedurerne forventes at videreføre eksisterende praksis på området, hvorfor der ikke er tale 7

8 om en ny opgave, der udløser kompensation. Spørgsmålet om økonomisk kompensation til kommunerne afklares endeligt i en DUT-forhandling med KL. Økonomi DANVA, HOFOR, Danmarks Naturfredningsforening, og Favrskov Kommune nævner, at provenuet fra det nuværende bidrag til drikkevandsbeskyttelse ikke skal nedsættes, men derimod anvendes til andre formål, særligt til konkrete, forebyggende tiltag i sårbare områder og inden for BNBO. FVD bemærker ligeledes, at provenuet fra det nuværende bidrag skal fastholdes og anvendes til øvrige grundvandsbeskyttende formål, f.eks. oprensning af forurenede grunde, markboringer og sløjfning af gamle brønde. Dansk Industri mener at grundvandskortlægningen kan udføres for mindre afgiftsprovenu end foreslået i lovforslaget. Flere kommuner (i Nordjylland, Århus, Skanderborg, Sønderborg) har kommentarer til vurderingen af finansieringsbehovet og kompensationen til kommunernes varetagelse af indsatsplanlægningen mv. gennem det udvidede totalrammeprincip. KL har i sit økonomiske høringssvar foreslået, at fastlæggelsen af økonomisk kompensation til kommunerne for perioden fra 2018 og fremefter først fastlægges, når der i 2016 er foretaget opgørelse i forbindelse med eventuel efterregulering for hele planperioden KL har endvidere påpeget, at de kommunale udgifter til opfølgning af grundvandskortlægningen på grund af tidsforskydning i forhold til indsatsplanlægningen ikke ophører fra 2021, hvorfor KL ser frem til en fornyet drøftelse af såvel opgaver som finansiering frem mod Beregningen af det fremtidige bidrag til grundvandsbeskyttelse i afgift om ledningsført vand til henholdsvis 39 øre pr. m 3 vand i og 19 øre pr. m 3 vand i er foretaget ud fra en vurdering af de fremtidige udgifter på grundlag af erfaringer fra den hidtidige grundvandskortlægning. Kompensation efter det udvidede totalrammeprincip håndteres i forhandlinger med KL på grundlag af en særlig økonomisk høring, der nærmere redegør for de foretagne beregninger. Det er aftalt mellem KL og Naturstyrelsen/Miljøministeriet, at der i gives kompensation på 2,5 mio. kr. pr. år til indsatsplanlægning i forhold til eventuelle ændrede vandmængder i de indvindingstilladelser, der skal revideres. Det er endvidere aftalt at udskyde fastlæggelsen af den fremtidige kompensation til kommunernes varetagelse af indsatsplanlægning for perioden således, at forhandling herom kommer til at foregå på grundlag af opgørelsen i 2016 af kommunernes ressourceanvendelse i perioden Der vil inden udgangen af 2020 skulle tages stilling til behovet for yderligere grundvandskortlægning og indsatsplanlægning. Afgiftsbidraget til drikkevandsbeskyttelse Danske Regioner bemærker, at der med lovforslaget ikke er tale om nye penge til grundvandskortlægningen, men en omfordeling og udglatning af de midler det allerede er besluttet at opkræve. Samtidig påpeger de også, at det umiddelbart ser ud til, at der er en uoverensstemmelse mellem de faktiske udgifter og faktiske provenu, så indtægterne samlet er ca. 37 mio. kr. større end udgifterne. 8

9 FVD finder, at det ikke er muligt at få et overblik over udgifterne, og at der fremgår urealistiske fremskrivninger af det forventede afgiftsprovenu. Skatteministeriets bemærkninger Provenuet fra bidraget til drikkevandsbeskyttelse skal finansiere de udgifter, der er til grundvandskortlægningen. Det skønnes, at udgifterne udgør ca. 96,7 mio. kr. i og 47,9 mio. kr. i opgjort i 2014-pris- og lønniveau (2014-pl). Provenuet er beregnet, så det provenu, der kommer ind på kontoen fra afgiften på ledningsført vand (og bidraget til drikkevandsbeskyttelse), svarer til finansieringsbehovet. Der er usikkerhed forbundet med opgørelsen, hvorfor der er afrundet til nærmeste 5 mio. kr. Da satsen opgøres i hele øre, er det ikke muligt at ramme finansieringsbehovet nøjagtigt. Fastlæggelsen af de nye satser tager udgangspunkt i et justeret afgiftsgrundlag i forhold til fastlæggelsen af 67 øre pr. m 3. Den afgiftspligtige mængde varierer over årene. Der er taget udgangspunkt i et afgiftsgrundlag på ca. 265 mio. m 3 vand. Ved udarbejdelsen af provenuskønnet er der beregningsteknisk medregnet en stigning i forbruget på 1,8 pct., som modsvares af omregningen af udgifterne fra 2014-pl. Disse to effekter skønnes at være lige store og udligner hinanden. Opgjort i 2015-niveau skønnes der at være et mindreprovenu på ca. 65 mio. kr. efter adfærd og tilbageløb i , hvilket svarer til, at der efter adfærd og tilbageløb skønnes at være et merprovenu på ca. 90 mio. kr. i , som skal finansiere grundvandskortlægningen. Hvad angår FVD s spørgsmål henvises til kommentaren vedr. provenuberegningerne til Danske Regioner Boringsnære beskyttelsesområder Flere interessenter (DANVA, HOFOR og Danmarks Naturfredningsforening) bemærker, at bidraget til drikkevandsbeskyttelse på 67 øre pr. m 3 ikke bør sættes ned, men provenuet bør i stedet også anvendes til udpegning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og udbetaling af erstatning til berørte grundejere. HOFOR og Favrskov kommune foreslår desuden at bidraget herudover skal anvendes til gennemførelse af konkrete forebyggende foranstaltninger i øvrige sårbare områder. Danmarks Naturfredningsforening foreslår herudover, at udpegningen af boringsnære beskyttelsesområder bliver en del af den fremadrettede grundvandskortlægning, så de beregnes for alle indvindingsboringer. Regeringen har besluttet, at bidraget til drikkevandsbeskyttelse fra afgift af ledningsført vand skal tilpasses den kommende kortlægningsopgave, som 9

10 fremover vil være mindre end hidtil. Afgiften sættes derfor tilsvarende ned til 39 øre pr. m 3 og senere 19 øre pr. m 3. Afgiften skal derfor ikke anvendes til en BNBO-indsats, og derfor er det ikke medtaget i lovforslaget. Øvrigt En interessent (de nordjyske kommuners ERFA-gruppe) bemærker, at lovforslagets ændring af vandanlæg til vandindlæg, rettelig burde være til vandindvindingsanlæg. Flere interessenter (Skanderborg og Favrskov kommuner) bemærker, at provenuet fra bidraget til drikkevandsbeskyttelse på 67 øre pr. m 3 bør indbetales til en national vandfond, der skal finansiere andre tiltag og erstatninger til lodsejere. En interessent (HOFOR) bemærker, at staten endnu ikke har udpeget sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder, men at der stadig er behov for dette. GEUS foreslår, at der indføres en specifik lovhjemmel i vandforsyningsloven om krav om indberetning af grundvandsdata til Jupiterdatabasen. Favrskov Kommune foreslår, at kompetence til at påbyde vandsamarbejde mellem vandværker flyttes fra stat til kommune for at forenkle og sikre beslutning tæt på de berørte vandværker. Miljøministeriet bemærkning: Med hensyn til forslaget om at give kommunerne kompetence til at påbyde vandværker samarbejde omkring grundvandsbeskyttelsen er Miljøministeriet positiv over for at undersøge nærmere, om en sådan løsning er både administrativ enkel og kan føre til en effektiv grundvandsbeskyttelse. I givet fald vil en sådan ændring af reglerne kunne vurderes ved en eventuel senere ændring af vandforsyningsloven. I den gældende vandforsyningslov fremgår der i 2 en krydshenvisning til 56. Uheldigvis er der foretaget et ukorrekt ordvalg i den gældende lov. I 2 nævnes vandanlæg, mens det korrekte ord er vandindlæg, og derfor heller ikke vandindvindingsanlæg. Med vandindlæg menes selve det, at der skal indlægges vand i ejendomme. Forslaget om at oprette en statslig vandfond vil indebære, at udgiften til kompensation til berørte grundejere deles ud på alle vandforbrugere i Danmark. En sådan ordning vil i givet fald skulle afløse den gældende ordning, som går ud på, at det enkelte vandværk gennem opkrævning af vandtakster kan betale kompensation til berørte grundejere i anledning af påbud eller forbud efter miljøbeskyttelseslovens regler. Kompensationen betales i dag af de brugere af vandet, der har fordel af forbuddet eller påbuddet. Da de gældende regler fungerer hensigtsmæssigt, blandt andet fordi det er de lokale vandforbrugere, der får fordel af forbud eller påbud der også skal betale erstatning til lodsejeren, vil lovforslaget ikke blive udvidet med en statslig vandfond. Miljøministeriet er ved at undersøge, om der kan skabes et fagligt grundlag for at udpege sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder. Når dette faglige grundlag er tilvejebragt vil ministeren kunne udpege sådanne områder på baggrund af allerede gældende regler. Der er altså ikke behov for en lovændring i den henseende. Hvad angår forslag fra GEUS om en særlig lovhjemmel med krav om indberetning af flere oplysninger end i dag dels fra den 10

11 grundvandskortlæggende myndighed, dels fra kommuner og vandværker, og evt. konsulentfirmaer mv. er det Ministeriets vurdering, at det for visse data kan være interessant at kræve dem indrapporteret til Jupiterdatabasen, som allerede i dag modtager pligtmæssig indrapportering fra kommuner oa., jf. vandforsyningslovens 69. Der er efter Naturstyrelsen vurdering behov for at undersøge behovet for en sådan yderligere indrapportering nærmere, herunder analysere om vandforsyninger og erhvervsliv f.eks. kan have en legitim interesse i ikke at offentliggøre deres undersøgelsesdata. En eventuel ændring af 69 kan derfor først medtages i en senere ændring af vandforsyningslovens regler. Herudover er der foretaget sproglige justeringer af lovforslaget med henblik på tydeliggørelse af de almindelige og specielle bemærkninger. 11

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. februar 2015 af miljøministeren (Kirsten Brosbøl) Forslag til Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statens sikring af grundvandet mod pesticider

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger.

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger. N O TAT Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde Helhedsindtryk Udkastet til ny bekendtgørelse indeholder i hovedsagen rettelser, som er en konsekvens af anden

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Forslag til. 1 I lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 71 af 17. januar 2007, foretages følgende ændringer:

Forslag til. 1 I lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 71 af 17. januar 2007, foretages følgende ændringer: Forslag til Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder 1 (afgift til drikkevandsbeskyttelse) 1 I lov om vandforsyning

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET Dato 14-02-2014 Charlotte Bamberg Xiulan He Sebastian Ravn Morten Bak Helle Pernille Hansen Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7700 Indhold 1.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen.

Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen. Hjørring Kommune Vandværker, BNBO projekt Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 04-08-2014 Sagsnr.:

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION Civilingeniør Bente Villumsen Civilingeniør, ph.d. Marlene Ullum COWI A/S ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Høringsnotat Vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om jordvarmeanlæg

Høringsnotat Vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om jordvarmeanlæg NOTAT Erhverv J.nr. 001-10205 Ref. mehch Den 18. november 2013 Høringsnotat Vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om jordvarmeanlæg Bekendtgørelsesudkastet blev sendt i offentlig høring den 25. september

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove

Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove 1 Formål Formålet er at etablere kommunale skovområder, som beskytter vigtige grundvandsinteresser,

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker.

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker. Bestyrelsens beretning 2012. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde

Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde Deltagere: Favrskov Kommune: Karin Hvidberg Nilsson,

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse (Pernille) Opfølgning på indsatsplanerne 3. Områdets emner 4.

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Flytning af råstofopgave fra kommuner til regioner

Flytning af råstofopgave fra kommuner til regioner Flytning af råstofopgave fra kommuner til regioner overdragelse og fremtidigt samarbejde 20. og 21. maj 2014 Natur- og miljøkonference Odense Disposition Baggrund Resultat af forhandlinger Clean cut 1.juli

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr. l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.: 10/1869 Mødeaften om den fremtidige vandforsyningsstruktur i område 4.

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen Team Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 Fax www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 28. januar 2014 Hardy Skov Direkte tlf. 79947460 hask@varde.dk Journalnr. 6044/14 Sagsnr. 12/1728 Varde Kommunes

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011. Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark

Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011. Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark Slide: 1 Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011 Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark Civ. Ing. Lars Isager Hedegaard, Hvidovre Forsyning Slide: 2 Inden vi ser på

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Afdeling Vand og Jord

Afdeling Vand og Jord Afdeling Vand og Jord Status omkring indvindingstilladelser til vandværker ved Jakob S. Kudsk Vandværkernes hjemmesider ved Susanna Esbensen Skabelon for vandværkernes beredskabsplaner ved Susanna Esbensen

Læs mere

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH En mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand er ved hjælp af regelmæssige pejlinger af grundvandsstanden. Variation i nedbør og fordampning hen

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober 2013 Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober

Læs mere

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Dagsorden 19.00 19.10 Velkomst og indledning om BNBO hvad er det? - Vandrådet 19.10 19.25 BNBO - Hvorfor og hvordan? - BNBO

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Bilag 10 - Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse

Bilag 10 - Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse Bilag 10 - Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse 1 Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse Grundlag Siden 1996 er en del af provenuet fra afgiften på bekæmpelsesmidler (pesticidafgiften), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag NOTAT Til ministeren 24. september 2012 Kommenteret høringsnotat om udkast til forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Mulighed for digital bekendtgørelse,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter

Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 19552101 EAN-nr. 5798000033788 www.skm.dk J.nr. 2011-038-0075

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013 Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget:

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: J.nr. 2007-354-0009 Dato: 1. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: L 156 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen Høringsnotat over udkast til lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger mv.) 1.

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

KL's høringssvar til udkast til bekendtgørelse om jordvarmeanlæg

KL's høringssvar til udkast til bekendtgørelse om jordvarmeanlæg Sendt pr. mail til: mst@mst.dk med cc til mehch@mst.dk Vedr.: j.nr. MST-1210-00041. KL's høringssvar til udkast til bekendtgørelse om jordvarmeanlæg Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar til udkast

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. november 2014 J.nr. 14-0357670 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven,

Læs mere