Miljøudvalget L 155 Bilag 1 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøudvalget 2014-15 L 155 Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Miljøudvalget L 155 Bilag 1 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. sahhe/hvb Den 26. januar 2015 Høringsnotat vedrørende lovforslag om grundvandskortlægning efter 2015 Naturstyrelsen sendte den 28. november 2014 udkast til lovforslag om grundvandskortlægning (lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand) i 5 ugers høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 7. januar Udkastet blev sendt i høring hos alle kommuner, regioner samt en lang række interessenter. Naturstyrelsen har i alt modtaget 23 høringssvar. Følgende 17 interessenter har haft bemærkninger til lovforslaget: KL, Danske Regioner, Dansk Vand og Spildevandsforening (DANVA), Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD), Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR), GEUS, Danmarks Naturfredningsforening (DN), Dansk Industri (DI), Brancheforeningen Dansk Miljøteknologi, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), Institut for Geoscience Aarhus Universitet, Aarhus Kommune, Odense Kommune, Skanderborg kommune, Sønderborg Kommune, Favrskov kommunes borgmester, Vesthimmerlands Kommune på vegne af de nordjyske kommuners ERFA-netværk på grundvandsområdet, Følgende 6 interessenter har ingen bemærkninger til lovforslaget: Advokatsamfundet, Danske Kloakmestre, Københavns Kommune, Danske Revisorer, By & Havn, SRF Skattefaglig Forenings Skatteudvalg. Flere høringssvar peger på de samme problemstillinger, og disse høringssvar vil så vidt muligt blive besvaret samlet under generelle overskrifter. Generelt er høringsparterne tilfredse med fortsættelse af grundvandskortlægningen og de foreslåede sproglige opdateringer. Fortsættelse af grundvandskortlægning efter 2020 Flere interessenter (KL, Danske Regioner, DANVA, FVD, Nordjylland, Danmarks Naturfredningsforening og GEUS) bemærker, at uanset at det er positivt, at grundvandskortlægningen fortsættes efter 2015, bør det ikke være en tidsbegrænset opgave frem til Danske Regioner og KL bemærker, at spørgsmålet om en midlertidig fortsættelse af grundvandskortlægningen ikke har været drøftet af udvalget 1 om kortlægning efter 2015, som blev nedsat i juni 2013, 1 Som opfølgning på regeringens evaluering af kommunalreformen nedsatte miljøministeriet et udvalg, som skulle vurdere behovet for en eventuel

2 og hvis rapport Rapport om grundvandskortlægning efter 2015 blev udgivet af Naturstyrelsen juli Danske Regioner kan ikke anbefale en midlertidig fortsættelse, da det ikke skaber sikkerhed for, at grundvandsbeskyttelse fremadrettet bygger på et fagligt velfundret videngrundlag. KL bemærker hertil, at indvindingsoplande også vil blive etableret efter Grundvandskortlægning har fra da den blev indført i 1998 været en tidsbegrænset opgave, der først skulle have været færdig ved udgangen af 2008, men da Miljøministeriet erfarede, at opgaven tog længere tid end forventet, blev vandforsyningsloven ændret i 2009 og grundvandskortlægningen blev forlænget til udgangen af Med det nuværende lovforslag er den statslige grundvandskortlægning nu finansieret til og med 2020, og regeringen har besluttet at der inden udgangen af 2020 tages stilling til en evt. fortsættelse af grundvandskortlægningen ved periodens udløb. Dette fremgår også af bemærkningerne til lovforslaget. Placering af grundvandskortlægningsopgaven Flere interessenter (Danske Regioner, DANVA og Danmarks Naturfredningsforening) bemærker, at myndighedsopgaven i forbindelse med grundvandskortlægningen bør placeres i regionerne for at opnå en mere effektiv og samlet forvaltning af grundvandsressourcen sammen med jord- og råstofområdet. Danmarks Naturfredningsforening spørger, hvorvidt det er saglige hensyn eller Miljøministeriets egen interesse i at beholde opgaven, der har været udslagsgivende for den foreslåede fremtidige placering af opgaven. I lovforslaget videreføres grundvandskortlægningen som en statslig opgave. Grundvandskortlægningen blev før kommunalreformen gennemført af amterne og efter kommunalreformen af de statslige miljøcentre. Miljøministeriet foretog i 2011 en evaluering udpegningerne af følsomme indvindingsområder og indsatsområder. Den viste, at særligt udpegningerne af nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder varierede mellem de tidligere amter. På den baggrund foretog Miljøministeriet en ensretning af områdeudpegningerne i Regeringen vurderer, at opgaven skal placeres i staten. Det er vurderingen, at en placering i staten vil sikre en ensartet grundvandskortlægning og udpegning af drikkevandsressourcer i hele landet ved en myndighed. Samtidig vil det betyde, at den nuværende myndighedsstruktur på kun to niveauer - hvor staten kortlægger og udpeger drikkevandsressourcer, og kommunerne varetager indsatsplanlægningen bibeholdes. Desuden vil den direkte sammenhæng mellem grundvandskortlægningen og den efterfølgende formelle udpegning af drikkevandsressourcer, som varetages af staten, kunne opretholdes, og synergien mellem kortlægningen og planloven, vandområdeplanerne, overvågningsprogrammet (NOVANA) samt pesticid-, husdyr og miljøgodkendelsesordningerne vil ligeledes opretholdes. Endelig kan eksisterende kompetencer og arbejdsgange udnyttes umiddelbart uden de forsinkelser, som overflytning af opgaven fra en myndighed til en anden myndighed vil medføre. Behov for en national styregruppe vedligeholdelse af den statslige grundvandskortlægning, herunder den kommunale indsatsplanlægning efter

3 Flere interessenter (KL, Danske Regioner og DANVA) bemærker, at der bør etableres en national styregruppe for grundvandskortlægningen med deltagere fra kommuner, regioner, stat og organisationer og vandværker. Interessenterne bemærker, at styregruppen skal have til opgave at foretage prioritering og koordinering for grundvandskortlægningen inden for finansieringsgrundlaget, og at dette bør skrives ind i lovforslaget. Miljøministeriet er enigt i, at det er hensigtsmæssigt at etablere et forum til koordinering af opgaverne. Miljøministeriet ved Naturstyrelsen forventer således at etablere en national koordinationsgruppe fra 1. januar Koordinationsgruppen vil blive sammensat af repræsentanter fra KL, Danske Regioner, DANVA, FVD, Miljøstyrelsen, GEUS og Naturstyrelsen varetager formandskab og sekretariatsfunktion. Følgegruppen får rådgivende status, og får mulighed for at udtale sig om: Den løbende status for arbejdet med grundvandskortlægningen Ønsker til prioriteringsrækkefølgen for grundvandskortlægningerne, Ønsker til eventuelle genkortlægninger af ældre kortlægninger Eventuelle forslag til justeringer af administrationsgrundlaget for grundvandskortlægningen Koordinationsgruppen kan sikre synergi og koordination mellem myndigheder og interessenter i koordinationsgruppen. Koordinationsgruppen kan efter Miljøministeriets opfattelse ikke tillægges bestemmende indflydelse med hensyn til prioriteringen af grundvandskortlægningen, da budgetansvar og fagligt myndighedsansvar bør følges ad og for derved entydigt at kunne fastlægge et myndighedsansvar overfor Folketing og Rigsrevision. Da Miljøministeriet har budgetansvaret, er det også Miljøministeriet som skal prioritere midlerne til grundvandskortlægning inden for den bevilgede ramme. Da der er udbredt forvaltningspraksis for at man etablerer koordinationsgrupper med rådgivende og koordinerende funktioner uden specifik lovhjemmel hertil, er det Miljøministeriets vurdering, at der heller ikke er behov for at skrive koordinationsgruppen ind i dette lovforslag. Vedligeholdelse eller uddybning af datagrundlaget fra grundvandskortlægningen KL, Danske Regioner, DANVA, GEUS, Dansk Miljøteknologi og Foreningen af Rådgivende Ingeniører påpeger nødvendigheden af at vedligeholde det eksisterende datagrundlag og eksisterende databaser, og flere af dem ønsker det præciseret i lovforslaget, at der er fundet finansiering til vedligeholdelse af disse. GEUS nævner i den sammenhæng GERDA-, Model, og Rapportdatabasen. Aarhus Universitet og GEUS nævner vigtigheden af at vedligeholde Aarhus Workbench-programmet som forudsætning for opretholdelse af dataflowet i grundvandskortlægningen, hvor der er behov for at videreføre den nuværende driftsaftale mellem GEUS og Aarhus Universitet, som ellers udløber efter

4 Danske Regioner og GEUS henviser til udvalgsrapporten om grundvandskortlægning efter 2015 hvor der er identificeret forskellige muligheder, som kan bidrage til synergieffekter ved sammenstilling og udveksling af data. I rapporten nævnes blandt andet en landsdækkende 3D geologisk model og nyttiggørelse af viden i kortlægningen, som i dag varetages af en national vandressourcemodel, DK-modellen. GEUS uddyber, at en 3D geologisk model muligvis kan have en samfundsøkonomisk gevinst ved at indarbejde viden fra lokale geologiske modeller fra grundvandskortlægningen og nyttiggøre data fore hele Danmark inden for vand og råstoffer. GEUS foreslår, at data samles i en national model, som vedligeholdes og opdateres centralt. GEUS ønsker, at lovforslaget (del)finansierer en sådan model. Mht. en national vandressourcemodel (DK-modellen) anfører GEUS, at den vil kunne anvendes både til statslige vandområdeplaner, det nationale overvågningsprogram, regionale studier og til udvikling af lokale grundvandsmodeller, men at der er brug for finansiering til løbende udvikling og opdatering, hvilket vil kunne finansieres gennem bidraget til drikkevandsbeskyttelse. Danmarks Naturfredningsforening udtrykker tilsvarende, at der er behov for at opdatere en national vandressourcemodel. Miljøministeriet er enig med interessenterne i, at de nuværende databaser til brug for grundvandskortlægningen skal vedligeholdes. I forbindelse med beregningen af de fremtidige udgifter i staten indgår der en økonomisk ramme på 3,3 mio. kr. årligt, som kan anvendes til vedligeholdelse af databaser. Med lovforslaget er det forudsat, at de nuværende årlige udgifter til drift og vedligehold af GERDA-, Rapport- og Modeldatabasen på ca. 1,1 mio. kr. opretholdes. Til fortsættelse af driftsaftaler mellem NST, GEUS og andre, herunder f. eks. Aarhus Workbench er der afsat 2,2 mio. kr. om året, hvorefter de samlede udgifter til vedligeholdelse af data udgør 3,3 mio. kr. pr. år. Hertil kommer, at Jupiter-databasen i forvejen er finansieret dels af GEUS og dels gennem Danmarks Miljøportal, og derfor ikke er medtaget i regnestykket over udgifter til fortsættelsen af dataarbejdet. Miljøministeriet har uddybet lovforslagets afsnit om økonomiske og administrative konsekvenser for staten for at tydeliggøre dette. Miljøministeriet kan oplyse, at sammenstilling og udveksling af data frembragt i regi af grundvandskortlægningen allerede i dag sker i videst muligt omfang Ministeriet vurderer, at etablering og udvikling af en landsdækkende 3D geologisk model vil være en langvarig opgave. Dette fremgår også af Udvalgsrapport om grundvandskortlægning efter Ministeriet kan konstatere, at samfundsgevinster og udgifter forbundet med etablering, vedligehold og drift en landsdækkende 3D geologisk model ikke er afdækket. 4

5 Formålet med lovforslaget er at etablere det juridiske grundlag for at kortlægge nye indvindingsoplande, svarende til km 2 om året, efter Denne kortlægningsopgave er arealmæssigt meget begrænset i fht. den kortlægning, som er gennemført frem til udgangen af På den baggrund vurderer Miljøministeriet at etableringen af en landsdækkende 3D geologisk model ikke, er afgørende for videreførelse af grundvandskortlægningen efter Mht. høringssvaret om etablering af en national vandressourcemodel til brug ved bl.a. de statslige vandområdeplaner og det nationale overvågningsprogram kan ministeriet ligeledes konstatere, at udgifter og gevinster forbundet med etablering af en sådan model ikke er afdækket. Det kan ligeledes konstateres, at den fremtidige kortlægningsopgave er arealmæssigt begrænset i forhold til det areal som til dato er kortlagt. Dermed vurderer Naturstyrelsen ikke, at etablering af en national vandressourcemodel er afgørende for videreførelse af grundvandskortlægningen efter Miljøministeriet har noteret sig, at der kan være en række øvrige gevinster ved etablering af en landsdækkende 3D geologisk model og vandressourcemode i forhold til modellering og sammenstilling af data til brug ved både den statslige vandplanlægning og kommunernes vandforsyningsplanlægning. Dette gælder både inden for kortlægningsområderne (dvs. inden for OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD), men også uden for kortlægningsområderne. Varetagelse af disse hensyn ligger dog uden for formålet med nærværende lovændring, som skal sikre grundlaget for videreførelse af grundvandskortlægningen og den målrettede beskyttelse af indvindingsoplandet til nye vandforsyninger efter På denne baggrund er de nævnte modeller ikke en del af lovforslaget. Indvindingsoplande fastlæggelse/udpegning HOFOR bemærker, at indvindingsoplande kan ændre sig af forskellige grunde, f.eks. på grund af andre nærliggende vandboringers indvindingsoplande eller afværgepumpninger som etableres eller sløjfes. I den sammenhæng forekommer de udpegede indvindingsoplande stationære, når de først er udpeget i bekendtgørelse om udpegning af drikkevandressourcer. Danske Regioner spørger, om miljøministeren skal have en særskilt hjemmel til afgrænsning af nye indvindingsoplande inden for områder med særlige drikkevandsinteresser, og nævner at også eksisterende indvindingsoplande uden for områder med særlige drikkevandsinteresser kan have behov for at blive nyafgrænset. Miljøministeriets bemærkninger Miljøministeriet er enig med HOFOR i, at der kan være behov for at ændre et fastlagt indvindingsopland som følge af, at vigtige parametre ændres og i væsentlig grad influerer på indvindingsoplandets udbredelse, f.eks. ved lukning af en nærliggende afværgepumpning, ved lokal, ændrede nedbørsforhold eller ved ændringer i indvindingstilladelsen maksimale indvindingsmængde. Lovforslagets almindelige bemærkninger til forslagets 1, punkt 2 præciseres som følge heraf. 5

6 Miljøministeriet kan tilføje, at når der foretages en ændring af indvindingsoplandet, jf. umiddelbart ovenfor, vil det samtidig kunne blive relevant at tilpasse gældende udpegninger af følsomme indvindings- og indsatsområder til det ændrede indvindingsopland. Til Danske Regioners spørgsmål, om der kræves særskilt lovhjemmel for den grundvandskortlæggende myndighed til afgrænsning af nye indvindingsoplande inden for områder med særlige drikkevandsinteresser, kan Miljøministeriet oplyse, at en sådan hjemmel allerede findes i vandforsyningslovens 11, nr. 1. Miljøministeriet oplyser, at afgrænsningen af indvindingsoplandet vil ske som en del af kortlægningsopgaven. Den konkrete optegning af indvindingsoplandet vil fremadrettet blive vist elektronisk, f.eks. på Danmarks Miljøportal. For indvindingsoplande indenfor OSD, er der ikke tale om en formel udpegning, da områderne ikke har retsvirkning for hverken borgere eller myndigheder. Områderne vil derfor ikke inkluderes i ministerens løbende udpegninger af drikkevandsressourcer. Revision og gennemførelse af indsatsplaner Flere interessenter (Danske Regioner, DANVA, de nordjyske kommuners ERFAgruppe, Aarhus, Skanderborg og Sønderborg kommuner) bemærker, at vandforsyningsloven bør indeholde en forpligtelse for kommunerne til at revidere indsatsplaner. KL foreslår, at kommunernes virkemidler til gennemførelse af indsatsplanerne skal styrkes, da kommunerne ikke har mulighed for at forpligte vandværkerne til at gennemføre indsatsplanerne. En indsatsplan er det formelle grundlag for en kommunes afgørelser på grundvands-beskyttelsesområdet. Kommunerne har i dag pligt til at lægge indsatsplaner til grund for deres myndighedsudøvelse, jf. vandforsyningslovens 13 c, og de skal derfor være retvisende for at de kan indgå som beslutningsgrundlag for kommunernes afgørelser. Det følger således allerede af forvaltningsretlige regler, at en kommune skal opdatere planer, der indeholder fejl eller er utidssvarende. Det er Miljøministeriets vurdering, at kommunerne allerede i dag har virkemidler til gennemførelse af indsatsplanerne. Indsatsplanerne binder den enkelte kommune i kommunens egen administration, men kan ikke direkte forpligte vandforsyningerne til en særlig handling. En kommune kan på baggrund af indsatsplanen indgå frivillige aftaler og meddele påbud og forbud for at begrænse forurenende aktiviteter og dermed forbygge at der sker grundvandsforurening, og vandværket, der får fordel af påbud og forbud, bliver dermed forpligtet til at betale erstatning til grundejeren. Udmøntende bekendtgørelse KL tilslutter sig, at ministeren får bemyndigelse til at udarbejde regler om en formaliseret procedure for den praktiske grundvandskortlægnings gennemførelse, herunder inddragelse af andre myndigheder og almene vandforsyningsanlæg. KL og HOFOR bemærker, at de forventer, at Miljøministeriet inddrager kommunerne tæt i udarbejdelsen af disse regler,. KL og Vesthimmerlands Kommune tilføjer, at 6

7 tidsfrister bør fastsættes både for kommunernes eventuelle indberetning og for den statslige kortlægning. Desuden bemærker Vesthimmerlands Kommune, at der er behov for at fastsætte regler om, hvilke produkter kommunerne som minimum kan forvente fra den statslige kortlægning, og hvordan de områder, der ikke er tilstrækkeligt grundvandskortlagt, fordi de f.eks. er af ældre dato, identificeres med henblik på at få dem grundigere kortlagt. Odense Kommune bifalder, at Naturstyrelsen skal være den ansvarlige myndighed der fastsætter indvindingsoplande udenfor som inden for OSD, men foreslår, at også kommunerne får adgang til udføre beregning og indrapportering af indvindingsoplande til Miljøportalen, og at Naturstyrelsen efterfølgende skal kvalitetssikre og godkende disse. Formålet er at skabe smidige og effektive arbejdsgange. Desuden ønskes økonomisk kompensation for ekstra arbejde ved indrapportering af oplysninger til statens kortlægning. Miljøministeriet vil sikre en tæt inddragelse af interessenter som led i udarbejdelsen af udmøntende regler, som ønsket af flere interessenter. Naturstyrelsen forventer at indkalde en arbejdsgruppe medio 2015 med relevante interessenter, herunder fra Regioner, KL, DANVA og FVD. Arbejdsgruppen inviteres til at komme med input til nye regler om en formaliseret procedure for samspillet mellem på den ene side kommunerne, der meddeler nye eller fornyede vandindvindingstilladelser til almene vandforsyninger, og på den anden side Naturstyrelsen, som skal foretage grundvandskortlægningen inden for indvindingsoplandet til drikkevandsboringen. Hvad angår bemyndigelsen til at fastsætte frister for udveksling af oplysninger og grundvandskortlægning vil formålet med sådanne frister være, at sikre fremdrift og tæt sammenhæng mellem kommunens og Naturstyrelsens myndighedsopgaver. Miljøministeriet vil sikre, at spørgsmålet om frister vil blive drøftet i arbejdsgruppen. Med hensyn til at genkortlægge ældre kortlægninger, der ikke lever op til de seneste retningslinjer for grundvandskortlægning, er det Miljøministeriets vurdering, at de som hovedregel kan betragtes som fyldestgørende og tilstrækkelige, men at der enkelte steder kan være behov for at justere eller genkortlægge enkelte af disse. Ministeriet planlægger at justere administrationsgrundlaget i løbet af , således at det kommer til at fremgå i hvilke situationer, der kan forventes gennemført genkortlægning af en ældre kortlægning. Hvad angår Odense Kommunes forslag om smidige og effektive arbejdsgange foreslår Naturstyrelsen, at kommunens forslag drøftes i arbejdsgruppen medio 2015 som led i interessentinddragelsen nævnt ovenfor. Hvad angår ønsket om økonomisk kompensation for kommunal videregivelse af informationer til staten, er det Ministeriets udgangspunkt, at procedurerne forventes at videreføre eksisterende praksis på området, hvorfor der ikke er tale 7

8 om en ny opgave, der udløser kompensation. Spørgsmålet om økonomisk kompensation til kommunerne afklares endeligt i en DUT-forhandling med KL. Økonomi DANVA, HOFOR, Danmarks Naturfredningsforening, og Favrskov Kommune nævner, at provenuet fra det nuværende bidrag til drikkevandsbeskyttelse ikke skal nedsættes, men derimod anvendes til andre formål, særligt til konkrete, forebyggende tiltag i sårbare områder og inden for BNBO. FVD bemærker ligeledes, at provenuet fra det nuværende bidrag skal fastholdes og anvendes til øvrige grundvandsbeskyttende formål, f.eks. oprensning af forurenede grunde, markboringer og sløjfning af gamle brønde. Dansk Industri mener at grundvandskortlægningen kan udføres for mindre afgiftsprovenu end foreslået i lovforslaget. Flere kommuner (i Nordjylland, Århus, Skanderborg, Sønderborg) har kommentarer til vurderingen af finansieringsbehovet og kompensationen til kommunernes varetagelse af indsatsplanlægningen mv. gennem det udvidede totalrammeprincip. KL har i sit økonomiske høringssvar foreslået, at fastlæggelsen af økonomisk kompensation til kommunerne for perioden fra 2018 og fremefter først fastlægges, når der i 2016 er foretaget opgørelse i forbindelse med eventuel efterregulering for hele planperioden KL har endvidere påpeget, at de kommunale udgifter til opfølgning af grundvandskortlægningen på grund af tidsforskydning i forhold til indsatsplanlægningen ikke ophører fra 2021, hvorfor KL ser frem til en fornyet drøftelse af såvel opgaver som finansiering frem mod Beregningen af det fremtidige bidrag til grundvandsbeskyttelse i afgift om ledningsført vand til henholdsvis 39 øre pr. m 3 vand i og 19 øre pr. m 3 vand i er foretaget ud fra en vurdering af de fremtidige udgifter på grundlag af erfaringer fra den hidtidige grundvandskortlægning. Kompensation efter det udvidede totalrammeprincip håndteres i forhandlinger med KL på grundlag af en særlig økonomisk høring, der nærmere redegør for de foretagne beregninger. Det er aftalt mellem KL og Naturstyrelsen/Miljøministeriet, at der i gives kompensation på 2,5 mio. kr. pr. år til indsatsplanlægning i forhold til eventuelle ændrede vandmængder i de indvindingstilladelser, der skal revideres. Det er endvidere aftalt at udskyde fastlæggelsen af den fremtidige kompensation til kommunernes varetagelse af indsatsplanlægning for perioden således, at forhandling herom kommer til at foregå på grundlag af opgørelsen i 2016 af kommunernes ressourceanvendelse i perioden Der vil inden udgangen af 2020 skulle tages stilling til behovet for yderligere grundvandskortlægning og indsatsplanlægning. Afgiftsbidraget til drikkevandsbeskyttelse Danske Regioner bemærker, at der med lovforslaget ikke er tale om nye penge til grundvandskortlægningen, men en omfordeling og udglatning af de midler det allerede er besluttet at opkræve. Samtidig påpeger de også, at det umiddelbart ser ud til, at der er en uoverensstemmelse mellem de faktiske udgifter og faktiske provenu, så indtægterne samlet er ca. 37 mio. kr. større end udgifterne. 8

9 FVD finder, at det ikke er muligt at få et overblik over udgifterne, og at der fremgår urealistiske fremskrivninger af det forventede afgiftsprovenu. Skatteministeriets bemærkninger Provenuet fra bidraget til drikkevandsbeskyttelse skal finansiere de udgifter, der er til grundvandskortlægningen. Det skønnes, at udgifterne udgør ca. 96,7 mio. kr. i og 47,9 mio. kr. i opgjort i 2014-pris- og lønniveau (2014-pl). Provenuet er beregnet, så det provenu, der kommer ind på kontoen fra afgiften på ledningsført vand (og bidraget til drikkevandsbeskyttelse), svarer til finansieringsbehovet. Der er usikkerhed forbundet med opgørelsen, hvorfor der er afrundet til nærmeste 5 mio. kr. Da satsen opgøres i hele øre, er det ikke muligt at ramme finansieringsbehovet nøjagtigt. Fastlæggelsen af de nye satser tager udgangspunkt i et justeret afgiftsgrundlag i forhold til fastlæggelsen af 67 øre pr. m 3. Den afgiftspligtige mængde varierer over årene. Der er taget udgangspunkt i et afgiftsgrundlag på ca. 265 mio. m 3 vand. Ved udarbejdelsen af provenuskønnet er der beregningsteknisk medregnet en stigning i forbruget på 1,8 pct., som modsvares af omregningen af udgifterne fra 2014-pl. Disse to effekter skønnes at være lige store og udligner hinanden. Opgjort i 2015-niveau skønnes der at være et mindreprovenu på ca. 65 mio. kr. efter adfærd og tilbageløb i , hvilket svarer til, at der efter adfærd og tilbageløb skønnes at være et merprovenu på ca. 90 mio. kr. i , som skal finansiere grundvandskortlægningen. Hvad angår FVD s spørgsmål henvises til kommentaren vedr. provenuberegningerne til Danske Regioner Boringsnære beskyttelsesområder Flere interessenter (DANVA, HOFOR og Danmarks Naturfredningsforening) bemærker, at bidraget til drikkevandsbeskyttelse på 67 øre pr. m 3 ikke bør sættes ned, men provenuet bør i stedet også anvendes til udpegning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og udbetaling af erstatning til berørte grundejere. HOFOR og Favrskov kommune foreslår desuden at bidraget herudover skal anvendes til gennemførelse af konkrete forebyggende foranstaltninger i øvrige sårbare områder. Danmarks Naturfredningsforening foreslår herudover, at udpegningen af boringsnære beskyttelsesområder bliver en del af den fremadrettede grundvandskortlægning, så de beregnes for alle indvindingsboringer. Regeringen har besluttet, at bidraget til drikkevandsbeskyttelse fra afgift af ledningsført vand skal tilpasses den kommende kortlægningsopgave, som 9

10 fremover vil være mindre end hidtil. Afgiften sættes derfor tilsvarende ned til 39 øre pr. m 3 og senere 19 øre pr. m 3. Afgiften skal derfor ikke anvendes til en BNBO-indsats, og derfor er det ikke medtaget i lovforslaget. Øvrigt En interessent (de nordjyske kommuners ERFA-gruppe) bemærker, at lovforslagets ændring af vandanlæg til vandindlæg, rettelig burde være til vandindvindingsanlæg. Flere interessenter (Skanderborg og Favrskov kommuner) bemærker, at provenuet fra bidraget til drikkevandsbeskyttelse på 67 øre pr. m 3 bør indbetales til en national vandfond, der skal finansiere andre tiltag og erstatninger til lodsejere. En interessent (HOFOR) bemærker, at staten endnu ikke har udpeget sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder, men at der stadig er behov for dette. GEUS foreslår, at der indføres en specifik lovhjemmel i vandforsyningsloven om krav om indberetning af grundvandsdata til Jupiterdatabasen. Favrskov Kommune foreslår, at kompetence til at påbyde vandsamarbejde mellem vandværker flyttes fra stat til kommune for at forenkle og sikre beslutning tæt på de berørte vandværker. Miljøministeriet bemærkning: Med hensyn til forslaget om at give kommunerne kompetence til at påbyde vandværker samarbejde omkring grundvandsbeskyttelsen er Miljøministeriet positiv over for at undersøge nærmere, om en sådan løsning er både administrativ enkel og kan føre til en effektiv grundvandsbeskyttelse. I givet fald vil en sådan ændring af reglerne kunne vurderes ved en eventuel senere ændring af vandforsyningsloven. I den gældende vandforsyningslov fremgår der i 2 en krydshenvisning til 56. Uheldigvis er der foretaget et ukorrekt ordvalg i den gældende lov. I 2 nævnes vandanlæg, mens det korrekte ord er vandindlæg, og derfor heller ikke vandindvindingsanlæg. Med vandindlæg menes selve det, at der skal indlægges vand i ejendomme. Forslaget om at oprette en statslig vandfond vil indebære, at udgiften til kompensation til berørte grundejere deles ud på alle vandforbrugere i Danmark. En sådan ordning vil i givet fald skulle afløse den gældende ordning, som går ud på, at det enkelte vandværk gennem opkrævning af vandtakster kan betale kompensation til berørte grundejere i anledning af påbud eller forbud efter miljøbeskyttelseslovens regler. Kompensationen betales i dag af de brugere af vandet, der har fordel af forbuddet eller påbuddet. Da de gældende regler fungerer hensigtsmæssigt, blandt andet fordi det er de lokale vandforbrugere, der får fordel af forbud eller påbud der også skal betale erstatning til lodsejeren, vil lovforslaget ikke blive udvidet med en statslig vandfond. Miljøministeriet er ved at undersøge, om der kan skabes et fagligt grundlag for at udpege sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder. Når dette faglige grundlag er tilvejebragt vil ministeren kunne udpege sådanne områder på baggrund af allerede gældende regler. Der er altså ikke behov for en lovændring i den henseende. Hvad angår forslag fra GEUS om en særlig lovhjemmel med krav om indberetning af flere oplysninger end i dag dels fra den 10

11 grundvandskortlæggende myndighed, dels fra kommuner og vandværker, og evt. konsulentfirmaer mv. er det Ministeriets vurdering, at det for visse data kan være interessant at kræve dem indrapporteret til Jupiterdatabasen, som allerede i dag modtager pligtmæssig indrapportering fra kommuner oa., jf. vandforsyningslovens 69. Der er efter Naturstyrelsen vurdering behov for at undersøge behovet for en sådan yderligere indrapportering nærmere, herunder analysere om vandforsyninger og erhvervsliv f.eks. kan have en legitim interesse i ikke at offentliggøre deres undersøgelsesdata. En eventuel ændring af 69 kan derfor først medtages i en senere ændring af vandforsyningslovens regler. Herudover er der foretaget sproglige justeringer af lovforslaget med henblik på tydeliggørelse af de almindelige og specielle bemærkninger. 11

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. februar 2015 af miljøministeren (Kirsten Brosbøl) Forslag til Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013

Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013 Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013 Titel: Bilag 1 Til Udkast til redegørelse til evaluering af vandsektorloven Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade

Læs mere

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark N O T A T Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark Oktober 2010 J.nr. 2010-0016799 JØP/ADD Indledning Udkast til Lov om etablering af den selvejende

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt MILJØMINISTERIET 8. marts 2013 EU og Internationalt politisk sekretariat Sagsnr.: 2013-589 Revideret samlenotat til MIU og FEU Tilføjelse af

Læs mere

Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven

Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven NOTAT Skabelon (Max en side pr. emne) Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00022 Ref. BoJen, Torkil Den 6. september 2012 Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet.

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Høringsnotat om 10 bekendtgørelser

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. Der er modtaget 29 høringssvar til lovforslaget om organisering

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt 26. februar 2015 J.nr. 14-4601203 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen NOTAT Jord & Affald J.nr. 7779-00149 Ref. Mekba Den 18. november 2011 Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen Miljøstyrelsen sendte den 18. oktober 2011 udkast til ændret bekendtgørelse

Læs mere