Miljøudvalget L 155 Bilag 1 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøudvalget 2014-15 L 155 Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Miljøudvalget L 155 Bilag 1 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. sahhe/hvb Den 26. januar 2015 Høringsnotat vedrørende lovforslag om grundvandskortlægning efter 2015 Naturstyrelsen sendte den 28. november 2014 udkast til lovforslag om grundvandskortlægning (lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand) i 5 ugers høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 7. januar Udkastet blev sendt i høring hos alle kommuner, regioner samt en lang række interessenter. Naturstyrelsen har i alt modtaget 23 høringssvar. Følgende 17 interessenter har haft bemærkninger til lovforslaget: KL, Danske Regioner, Dansk Vand og Spildevandsforening (DANVA), Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD), Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR), GEUS, Danmarks Naturfredningsforening (DN), Dansk Industri (DI), Brancheforeningen Dansk Miljøteknologi, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), Institut for Geoscience Aarhus Universitet, Aarhus Kommune, Odense Kommune, Skanderborg kommune, Sønderborg Kommune, Favrskov kommunes borgmester, Vesthimmerlands Kommune på vegne af de nordjyske kommuners ERFA-netværk på grundvandsområdet, Følgende 6 interessenter har ingen bemærkninger til lovforslaget: Advokatsamfundet, Danske Kloakmestre, Københavns Kommune, Danske Revisorer, By & Havn, SRF Skattefaglig Forenings Skatteudvalg. Flere høringssvar peger på de samme problemstillinger, og disse høringssvar vil så vidt muligt blive besvaret samlet under generelle overskrifter. Generelt er høringsparterne tilfredse med fortsættelse af grundvandskortlægningen og de foreslåede sproglige opdateringer. Fortsættelse af grundvandskortlægning efter 2020 Flere interessenter (KL, Danske Regioner, DANVA, FVD, Nordjylland, Danmarks Naturfredningsforening og GEUS) bemærker, at uanset at det er positivt, at grundvandskortlægningen fortsættes efter 2015, bør det ikke være en tidsbegrænset opgave frem til Danske Regioner og KL bemærker, at spørgsmålet om en midlertidig fortsættelse af grundvandskortlægningen ikke har været drøftet af udvalget 1 om kortlægning efter 2015, som blev nedsat i juni 2013, 1 Som opfølgning på regeringens evaluering af kommunalreformen nedsatte miljøministeriet et udvalg, som skulle vurdere behovet for en eventuel

2 og hvis rapport Rapport om grundvandskortlægning efter 2015 blev udgivet af Naturstyrelsen juli Danske Regioner kan ikke anbefale en midlertidig fortsættelse, da det ikke skaber sikkerhed for, at grundvandsbeskyttelse fremadrettet bygger på et fagligt velfundret videngrundlag. KL bemærker hertil, at indvindingsoplande også vil blive etableret efter Grundvandskortlægning har fra da den blev indført i 1998 været en tidsbegrænset opgave, der først skulle have været færdig ved udgangen af 2008, men da Miljøministeriet erfarede, at opgaven tog længere tid end forventet, blev vandforsyningsloven ændret i 2009 og grundvandskortlægningen blev forlænget til udgangen af Med det nuværende lovforslag er den statslige grundvandskortlægning nu finansieret til og med 2020, og regeringen har besluttet at der inden udgangen af 2020 tages stilling til en evt. fortsættelse af grundvandskortlægningen ved periodens udløb. Dette fremgår også af bemærkningerne til lovforslaget. Placering af grundvandskortlægningsopgaven Flere interessenter (Danske Regioner, DANVA og Danmarks Naturfredningsforening) bemærker, at myndighedsopgaven i forbindelse med grundvandskortlægningen bør placeres i regionerne for at opnå en mere effektiv og samlet forvaltning af grundvandsressourcen sammen med jord- og råstofområdet. Danmarks Naturfredningsforening spørger, hvorvidt det er saglige hensyn eller Miljøministeriets egen interesse i at beholde opgaven, der har været udslagsgivende for den foreslåede fremtidige placering af opgaven. I lovforslaget videreføres grundvandskortlægningen som en statslig opgave. Grundvandskortlægningen blev før kommunalreformen gennemført af amterne og efter kommunalreformen af de statslige miljøcentre. Miljøministeriet foretog i 2011 en evaluering udpegningerne af følsomme indvindingsområder og indsatsområder. Den viste, at særligt udpegningerne af nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder varierede mellem de tidligere amter. På den baggrund foretog Miljøministeriet en ensretning af områdeudpegningerne i Regeringen vurderer, at opgaven skal placeres i staten. Det er vurderingen, at en placering i staten vil sikre en ensartet grundvandskortlægning og udpegning af drikkevandsressourcer i hele landet ved en myndighed. Samtidig vil det betyde, at den nuværende myndighedsstruktur på kun to niveauer - hvor staten kortlægger og udpeger drikkevandsressourcer, og kommunerne varetager indsatsplanlægningen bibeholdes. Desuden vil den direkte sammenhæng mellem grundvandskortlægningen og den efterfølgende formelle udpegning af drikkevandsressourcer, som varetages af staten, kunne opretholdes, og synergien mellem kortlægningen og planloven, vandområdeplanerne, overvågningsprogrammet (NOVANA) samt pesticid-, husdyr og miljøgodkendelsesordningerne vil ligeledes opretholdes. Endelig kan eksisterende kompetencer og arbejdsgange udnyttes umiddelbart uden de forsinkelser, som overflytning af opgaven fra en myndighed til en anden myndighed vil medføre. Behov for en national styregruppe vedligeholdelse af den statslige grundvandskortlægning, herunder den kommunale indsatsplanlægning efter

3 Flere interessenter (KL, Danske Regioner og DANVA) bemærker, at der bør etableres en national styregruppe for grundvandskortlægningen med deltagere fra kommuner, regioner, stat og organisationer og vandværker. Interessenterne bemærker, at styregruppen skal have til opgave at foretage prioritering og koordinering for grundvandskortlægningen inden for finansieringsgrundlaget, og at dette bør skrives ind i lovforslaget. Miljøministeriet er enigt i, at det er hensigtsmæssigt at etablere et forum til koordinering af opgaverne. Miljøministeriet ved Naturstyrelsen forventer således at etablere en national koordinationsgruppe fra 1. januar Koordinationsgruppen vil blive sammensat af repræsentanter fra KL, Danske Regioner, DANVA, FVD, Miljøstyrelsen, GEUS og Naturstyrelsen varetager formandskab og sekretariatsfunktion. Følgegruppen får rådgivende status, og får mulighed for at udtale sig om: Den løbende status for arbejdet med grundvandskortlægningen Ønsker til prioriteringsrækkefølgen for grundvandskortlægningerne, Ønsker til eventuelle genkortlægninger af ældre kortlægninger Eventuelle forslag til justeringer af administrationsgrundlaget for grundvandskortlægningen Koordinationsgruppen kan sikre synergi og koordination mellem myndigheder og interessenter i koordinationsgruppen. Koordinationsgruppen kan efter Miljøministeriets opfattelse ikke tillægges bestemmende indflydelse med hensyn til prioriteringen af grundvandskortlægningen, da budgetansvar og fagligt myndighedsansvar bør følges ad og for derved entydigt at kunne fastlægge et myndighedsansvar overfor Folketing og Rigsrevision. Da Miljøministeriet har budgetansvaret, er det også Miljøministeriet som skal prioritere midlerne til grundvandskortlægning inden for den bevilgede ramme. Da der er udbredt forvaltningspraksis for at man etablerer koordinationsgrupper med rådgivende og koordinerende funktioner uden specifik lovhjemmel hertil, er det Miljøministeriets vurdering, at der heller ikke er behov for at skrive koordinationsgruppen ind i dette lovforslag. Vedligeholdelse eller uddybning af datagrundlaget fra grundvandskortlægningen KL, Danske Regioner, DANVA, GEUS, Dansk Miljøteknologi og Foreningen af Rådgivende Ingeniører påpeger nødvendigheden af at vedligeholde det eksisterende datagrundlag og eksisterende databaser, og flere af dem ønsker det præciseret i lovforslaget, at der er fundet finansiering til vedligeholdelse af disse. GEUS nævner i den sammenhæng GERDA-, Model, og Rapportdatabasen. Aarhus Universitet og GEUS nævner vigtigheden af at vedligeholde Aarhus Workbench-programmet som forudsætning for opretholdelse af dataflowet i grundvandskortlægningen, hvor der er behov for at videreføre den nuværende driftsaftale mellem GEUS og Aarhus Universitet, som ellers udløber efter

4 Danske Regioner og GEUS henviser til udvalgsrapporten om grundvandskortlægning efter 2015 hvor der er identificeret forskellige muligheder, som kan bidrage til synergieffekter ved sammenstilling og udveksling af data. I rapporten nævnes blandt andet en landsdækkende 3D geologisk model og nyttiggørelse af viden i kortlægningen, som i dag varetages af en national vandressourcemodel, DK-modellen. GEUS uddyber, at en 3D geologisk model muligvis kan have en samfundsøkonomisk gevinst ved at indarbejde viden fra lokale geologiske modeller fra grundvandskortlægningen og nyttiggøre data fore hele Danmark inden for vand og råstoffer. GEUS foreslår, at data samles i en national model, som vedligeholdes og opdateres centralt. GEUS ønsker, at lovforslaget (del)finansierer en sådan model. Mht. en national vandressourcemodel (DK-modellen) anfører GEUS, at den vil kunne anvendes både til statslige vandområdeplaner, det nationale overvågningsprogram, regionale studier og til udvikling af lokale grundvandsmodeller, men at der er brug for finansiering til løbende udvikling og opdatering, hvilket vil kunne finansieres gennem bidraget til drikkevandsbeskyttelse. Danmarks Naturfredningsforening udtrykker tilsvarende, at der er behov for at opdatere en national vandressourcemodel. Miljøministeriet er enig med interessenterne i, at de nuværende databaser til brug for grundvandskortlægningen skal vedligeholdes. I forbindelse med beregningen af de fremtidige udgifter i staten indgår der en økonomisk ramme på 3,3 mio. kr. årligt, som kan anvendes til vedligeholdelse af databaser. Med lovforslaget er det forudsat, at de nuværende årlige udgifter til drift og vedligehold af GERDA-, Rapport- og Modeldatabasen på ca. 1,1 mio. kr. opretholdes. Til fortsættelse af driftsaftaler mellem NST, GEUS og andre, herunder f. eks. Aarhus Workbench er der afsat 2,2 mio. kr. om året, hvorefter de samlede udgifter til vedligeholdelse af data udgør 3,3 mio. kr. pr. år. Hertil kommer, at Jupiter-databasen i forvejen er finansieret dels af GEUS og dels gennem Danmarks Miljøportal, og derfor ikke er medtaget i regnestykket over udgifter til fortsættelsen af dataarbejdet. Miljøministeriet har uddybet lovforslagets afsnit om økonomiske og administrative konsekvenser for staten for at tydeliggøre dette. Miljøministeriet kan oplyse, at sammenstilling og udveksling af data frembragt i regi af grundvandskortlægningen allerede i dag sker i videst muligt omfang Ministeriet vurderer, at etablering og udvikling af en landsdækkende 3D geologisk model vil være en langvarig opgave. Dette fremgår også af Udvalgsrapport om grundvandskortlægning efter Ministeriet kan konstatere, at samfundsgevinster og udgifter forbundet med etablering, vedligehold og drift en landsdækkende 3D geologisk model ikke er afdækket. 4

5 Formålet med lovforslaget er at etablere det juridiske grundlag for at kortlægge nye indvindingsoplande, svarende til km 2 om året, efter Denne kortlægningsopgave er arealmæssigt meget begrænset i fht. den kortlægning, som er gennemført frem til udgangen af På den baggrund vurderer Miljøministeriet at etableringen af en landsdækkende 3D geologisk model ikke, er afgørende for videreførelse af grundvandskortlægningen efter Mht. høringssvaret om etablering af en national vandressourcemodel til brug ved bl.a. de statslige vandområdeplaner og det nationale overvågningsprogram kan ministeriet ligeledes konstatere, at udgifter og gevinster forbundet med etablering af en sådan model ikke er afdækket. Det kan ligeledes konstateres, at den fremtidige kortlægningsopgave er arealmæssigt begrænset i forhold til det areal som til dato er kortlagt. Dermed vurderer Naturstyrelsen ikke, at etablering af en national vandressourcemodel er afgørende for videreførelse af grundvandskortlægningen efter Miljøministeriet har noteret sig, at der kan være en række øvrige gevinster ved etablering af en landsdækkende 3D geologisk model og vandressourcemode i forhold til modellering og sammenstilling af data til brug ved både den statslige vandplanlægning og kommunernes vandforsyningsplanlægning. Dette gælder både inden for kortlægningsområderne (dvs. inden for OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD), men også uden for kortlægningsområderne. Varetagelse af disse hensyn ligger dog uden for formålet med nærværende lovændring, som skal sikre grundlaget for videreførelse af grundvandskortlægningen og den målrettede beskyttelse af indvindingsoplandet til nye vandforsyninger efter På denne baggrund er de nævnte modeller ikke en del af lovforslaget. Indvindingsoplande fastlæggelse/udpegning HOFOR bemærker, at indvindingsoplande kan ændre sig af forskellige grunde, f.eks. på grund af andre nærliggende vandboringers indvindingsoplande eller afværgepumpninger som etableres eller sløjfes. I den sammenhæng forekommer de udpegede indvindingsoplande stationære, når de først er udpeget i bekendtgørelse om udpegning af drikkevandressourcer. Danske Regioner spørger, om miljøministeren skal have en særskilt hjemmel til afgrænsning af nye indvindingsoplande inden for områder med særlige drikkevandsinteresser, og nævner at også eksisterende indvindingsoplande uden for områder med særlige drikkevandsinteresser kan have behov for at blive nyafgrænset. Miljøministeriets bemærkninger Miljøministeriet er enig med HOFOR i, at der kan være behov for at ændre et fastlagt indvindingsopland som følge af, at vigtige parametre ændres og i væsentlig grad influerer på indvindingsoplandets udbredelse, f.eks. ved lukning af en nærliggende afværgepumpning, ved lokal, ændrede nedbørsforhold eller ved ændringer i indvindingstilladelsen maksimale indvindingsmængde. Lovforslagets almindelige bemærkninger til forslagets 1, punkt 2 præciseres som følge heraf. 5

6 Miljøministeriet kan tilføje, at når der foretages en ændring af indvindingsoplandet, jf. umiddelbart ovenfor, vil det samtidig kunne blive relevant at tilpasse gældende udpegninger af følsomme indvindings- og indsatsområder til det ændrede indvindingsopland. Til Danske Regioners spørgsmål, om der kræves særskilt lovhjemmel for den grundvandskortlæggende myndighed til afgrænsning af nye indvindingsoplande inden for områder med særlige drikkevandsinteresser, kan Miljøministeriet oplyse, at en sådan hjemmel allerede findes i vandforsyningslovens 11, nr. 1. Miljøministeriet oplyser, at afgrænsningen af indvindingsoplandet vil ske som en del af kortlægningsopgaven. Den konkrete optegning af indvindingsoplandet vil fremadrettet blive vist elektronisk, f.eks. på Danmarks Miljøportal. For indvindingsoplande indenfor OSD, er der ikke tale om en formel udpegning, da områderne ikke har retsvirkning for hverken borgere eller myndigheder. Områderne vil derfor ikke inkluderes i ministerens løbende udpegninger af drikkevandsressourcer. Revision og gennemførelse af indsatsplaner Flere interessenter (Danske Regioner, DANVA, de nordjyske kommuners ERFAgruppe, Aarhus, Skanderborg og Sønderborg kommuner) bemærker, at vandforsyningsloven bør indeholde en forpligtelse for kommunerne til at revidere indsatsplaner. KL foreslår, at kommunernes virkemidler til gennemførelse af indsatsplanerne skal styrkes, da kommunerne ikke har mulighed for at forpligte vandværkerne til at gennemføre indsatsplanerne. En indsatsplan er det formelle grundlag for en kommunes afgørelser på grundvands-beskyttelsesområdet. Kommunerne har i dag pligt til at lægge indsatsplaner til grund for deres myndighedsudøvelse, jf. vandforsyningslovens 13 c, og de skal derfor være retvisende for at de kan indgå som beslutningsgrundlag for kommunernes afgørelser. Det følger således allerede af forvaltningsretlige regler, at en kommune skal opdatere planer, der indeholder fejl eller er utidssvarende. Det er Miljøministeriets vurdering, at kommunerne allerede i dag har virkemidler til gennemførelse af indsatsplanerne. Indsatsplanerne binder den enkelte kommune i kommunens egen administration, men kan ikke direkte forpligte vandforsyningerne til en særlig handling. En kommune kan på baggrund af indsatsplanen indgå frivillige aftaler og meddele påbud og forbud for at begrænse forurenende aktiviteter og dermed forbygge at der sker grundvandsforurening, og vandværket, der får fordel af påbud og forbud, bliver dermed forpligtet til at betale erstatning til grundejeren. Udmøntende bekendtgørelse KL tilslutter sig, at ministeren får bemyndigelse til at udarbejde regler om en formaliseret procedure for den praktiske grundvandskortlægnings gennemførelse, herunder inddragelse af andre myndigheder og almene vandforsyningsanlæg. KL og HOFOR bemærker, at de forventer, at Miljøministeriet inddrager kommunerne tæt i udarbejdelsen af disse regler,. KL og Vesthimmerlands Kommune tilføjer, at 6

7 tidsfrister bør fastsættes både for kommunernes eventuelle indberetning og for den statslige kortlægning. Desuden bemærker Vesthimmerlands Kommune, at der er behov for at fastsætte regler om, hvilke produkter kommunerne som minimum kan forvente fra den statslige kortlægning, og hvordan de områder, der ikke er tilstrækkeligt grundvandskortlagt, fordi de f.eks. er af ældre dato, identificeres med henblik på at få dem grundigere kortlagt. Odense Kommune bifalder, at Naturstyrelsen skal være den ansvarlige myndighed der fastsætter indvindingsoplande udenfor som inden for OSD, men foreslår, at også kommunerne får adgang til udføre beregning og indrapportering af indvindingsoplande til Miljøportalen, og at Naturstyrelsen efterfølgende skal kvalitetssikre og godkende disse. Formålet er at skabe smidige og effektive arbejdsgange. Desuden ønskes økonomisk kompensation for ekstra arbejde ved indrapportering af oplysninger til statens kortlægning. Miljøministeriet vil sikre en tæt inddragelse af interessenter som led i udarbejdelsen af udmøntende regler, som ønsket af flere interessenter. Naturstyrelsen forventer at indkalde en arbejdsgruppe medio 2015 med relevante interessenter, herunder fra Regioner, KL, DANVA og FVD. Arbejdsgruppen inviteres til at komme med input til nye regler om en formaliseret procedure for samspillet mellem på den ene side kommunerne, der meddeler nye eller fornyede vandindvindingstilladelser til almene vandforsyninger, og på den anden side Naturstyrelsen, som skal foretage grundvandskortlægningen inden for indvindingsoplandet til drikkevandsboringen. Hvad angår bemyndigelsen til at fastsætte frister for udveksling af oplysninger og grundvandskortlægning vil formålet med sådanne frister være, at sikre fremdrift og tæt sammenhæng mellem kommunens og Naturstyrelsens myndighedsopgaver. Miljøministeriet vil sikre, at spørgsmålet om frister vil blive drøftet i arbejdsgruppen. Med hensyn til at genkortlægge ældre kortlægninger, der ikke lever op til de seneste retningslinjer for grundvandskortlægning, er det Miljøministeriets vurdering, at de som hovedregel kan betragtes som fyldestgørende og tilstrækkelige, men at der enkelte steder kan være behov for at justere eller genkortlægge enkelte af disse. Ministeriet planlægger at justere administrationsgrundlaget i løbet af , således at det kommer til at fremgå i hvilke situationer, der kan forventes gennemført genkortlægning af en ældre kortlægning. Hvad angår Odense Kommunes forslag om smidige og effektive arbejdsgange foreslår Naturstyrelsen, at kommunens forslag drøftes i arbejdsgruppen medio 2015 som led i interessentinddragelsen nævnt ovenfor. Hvad angår ønsket om økonomisk kompensation for kommunal videregivelse af informationer til staten, er det Ministeriets udgangspunkt, at procedurerne forventes at videreføre eksisterende praksis på området, hvorfor der ikke er tale 7

8 om en ny opgave, der udløser kompensation. Spørgsmålet om økonomisk kompensation til kommunerne afklares endeligt i en DUT-forhandling med KL. Økonomi DANVA, HOFOR, Danmarks Naturfredningsforening, og Favrskov Kommune nævner, at provenuet fra det nuværende bidrag til drikkevandsbeskyttelse ikke skal nedsættes, men derimod anvendes til andre formål, særligt til konkrete, forebyggende tiltag i sårbare områder og inden for BNBO. FVD bemærker ligeledes, at provenuet fra det nuværende bidrag skal fastholdes og anvendes til øvrige grundvandsbeskyttende formål, f.eks. oprensning af forurenede grunde, markboringer og sløjfning af gamle brønde. Dansk Industri mener at grundvandskortlægningen kan udføres for mindre afgiftsprovenu end foreslået i lovforslaget. Flere kommuner (i Nordjylland, Århus, Skanderborg, Sønderborg) har kommentarer til vurderingen af finansieringsbehovet og kompensationen til kommunernes varetagelse af indsatsplanlægningen mv. gennem det udvidede totalrammeprincip. KL har i sit økonomiske høringssvar foreslået, at fastlæggelsen af økonomisk kompensation til kommunerne for perioden fra 2018 og fremefter først fastlægges, når der i 2016 er foretaget opgørelse i forbindelse med eventuel efterregulering for hele planperioden KL har endvidere påpeget, at de kommunale udgifter til opfølgning af grundvandskortlægningen på grund af tidsforskydning i forhold til indsatsplanlægningen ikke ophører fra 2021, hvorfor KL ser frem til en fornyet drøftelse af såvel opgaver som finansiering frem mod Beregningen af det fremtidige bidrag til grundvandsbeskyttelse i afgift om ledningsført vand til henholdsvis 39 øre pr. m 3 vand i og 19 øre pr. m 3 vand i er foretaget ud fra en vurdering af de fremtidige udgifter på grundlag af erfaringer fra den hidtidige grundvandskortlægning. Kompensation efter det udvidede totalrammeprincip håndteres i forhandlinger med KL på grundlag af en særlig økonomisk høring, der nærmere redegør for de foretagne beregninger. Det er aftalt mellem KL og Naturstyrelsen/Miljøministeriet, at der i gives kompensation på 2,5 mio. kr. pr. år til indsatsplanlægning i forhold til eventuelle ændrede vandmængder i de indvindingstilladelser, der skal revideres. Det er endvidere aftalt at udskyde fastlæggelsen af den fremtidige kompensation til kommunernes varetagelse af indsatsplanlægning for perioden således, at forhandling herom kommer til at foregå på grundlag af opgørelsen i 2016 af kommunernes ressourceanvendelse i perioden Der vil inden udgangen af 2020 skulle tages stilling til behovet for yderligere grundvandskortlægning og indsatsplanlægning. Afgiftsbidraget til drikkevandsbeskyttelse Danske Regioner bemærker, at der med lovforslaget ikke er tale om nye penge til grundvandskortlægningen, men en omfordeling og udglatning af de midler det allerede er besluttet at opkræve. Samtidig påpeger de også, at det umiddelbart ser ud til, at der er en uoverensstemmelse mellem de faktiske udgifter og faktiske provenu, så indtægterne samlet er ca. 37 mio. kr. større end udgifterne. 8

9 FVD finder, at det ikke er muligt at få et overblik over udgifterne, og at der fremgår urealistiske fremskrivninger af det forventede afgiftsprovenu. Skatteministeriets bemærkninger Provenuet fra bidraget til drikkevandsbeskyttelse skal finansiere de udgifter, der er til grundvandskortlægningen. Det skønnes, at udgifterne udgør ca. 96,7 mio. kr. i og 47,9 mio. kr. i opgjort i 2014-pris- og lønniveau (2014-pl). Provenuet er beregnet, så det provenu, der kommer ind på kontoen fra afgiften på ledningsført vand (og bidraget til drikkevandsbeskyttelse), svarer til finansieringsbehovet. Der er usikkerhed forbundet med opgørelsen, hvorfor der er afrundet til nærmeste 5 mio. kr. Da satsen opgøres i hele øre, er det ikke muligt at ramme finansieringsbehovet nøjagtigt. Fastlæggelsen af de nye satser tager udgangspunkt i et justeret afgiftsgrundlag i forhold til fastlæggelsen af 67 øre pr. m 3. Den afgiftspligtige mængde varierer over årene. Der er taget udgangspunkt i et afgiftsgrundlag på ca. 265 mio. m 3 vand. Ved udarbejdelsen af provenuskønnet er der beregningsteknisk medregnet en stigning i forbruget på 1,8 pct., som modsvares af omregningen af udgifterne fra 2014-pl. Disse to effekter skønnes at være lige store og udligner hinanden. Opgjort i 2015-niveau skønnes der at være et mindreprovenu på ca. 65 mio. kr. efter adfærd og tilbageløb i , hvilket svarer til, at der efter adfærd og tilbageløb skønnes at være et merprovenu på ca. 90 mio. kr. i , som skal finansiere grundvandskortlægningen. Hvad angår FVD s spørgsmål henvises til kommentaren vedr. provenuberegningerne til Danske Regioner Boringsnære beskyttelsesområder Flere interessenter (DANVA, HOFOR og Danmarks Naturfredningsforening) bemærker, at bidraget til drikkevandsbeskyttelse på 67 øre pr. m 3 ikke bør sættes ned, men provenuet bør i stedet også anvendes til udpegning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og udbetaling af erstatning til berørte grundejere. HOFOR og Favrskov kommune foreslår desuden at bidraget herudover skal anvendes til gennemførelse af konkrete forebyggende foranstaltninger i øvrige sårbare områder. Danmarks Naturfredningsforening foreslår herudover, at udpegningen af boringsnære beskyttelsesområder bliver en del af den fremadrettede grundvandskortlægning, så de beregnes for alle indvindingsboringer. Regeringen har besluttet, at bidraget til drikkevandsbeskyttelse fra afgift af ledningsført vand skal tilpasses den kommende kortlægningsopgave, som 9

10 fremover vil være mindre end hidtil. Afgiften sættes derfor tilsvarende ned til 39 øre pr. m 3 og senere 19 øre pr. m 3. Afgiften skal derfor ikke anvendes til en BNBO-indsats, og derfor er det ikke medtaget i lovforslaget. Øvrigt En interessent (de nordjyske kommuners ERFA-gruppe) bemærker, at lovforslagets ændring af vandanlæg til vandindlæg, rettelig burde være til vandindvindingsanlæg. Flere interessenter (Skanderborg og Favrskov kommuner) bemærker, at provenuet fra bidraget til drikkevandsbeskyttelse på 67 øre pr. m 3 bør indbetales til en national vandfond, der skal finansiere andre tiltag og erstatninger til lodsejere. En interessent (HOFOR) bemærker, at staten endnu ikke har udpeget sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder, men at der stadig er behov for dette. GEUS foreslår, at der indføres en specifik lovhjemmel i vandforsyningsloven om krav om indberetning af grundvandsdata til Jupiterdatabasen. Favrskov Kommune foreslår, at kompetence til at påbyde vandsamarbejde mellem vandværker flyttes fra stat til kommune for at forenkle og sikre beslutning tæt på de berørte vandværker. Miljøministeriet bemærkning: Med hensyn til forslaget om at give kommunerne kompetence til at påbyde vandværker samarbejde omkring grundvandsbeskyttelsen er Miljøministeriet positiv over for at undersøge nærmere, om en sådan løsning er både administrativ enkel og kan føre til en effektiv grundvandsbeskyttelse. I givet fald vil en sådan ændring af reglerne kunne vurderes ved en eventuel senere ændring af vandforsyningsloven. I den gældende vandforsyningslov fremgår der i 2 en krydshenvisning til 56. Uheldigvis er der foretaget et ukorrekt ordvalg i den gældende lov. I 2 nævnes vandanlæg, mens det korrekte ord er vandindlæg, og derfor heller ikke vandindvindingsanlæg. Med vandindlæg menes selve det, at der skal indlægges vand i ejendomme. Forslaget om at oprette en statslig vandfond vil indebære, at udgiften til kompensation til berørte grundejere deles ud på alle vandforbrugere i Danmark. En sådan ordning vil i givet fald skulle afløse den gældende ordning, som går ud på, at det enkelte vandværk gennem opkrævning af vandtakster kan betale kompensation til berørte grundejere i anledning af påbud eller forbud efter miljøbeskyttelseslovens regler. Kompensationen betales i dag af de brugere af vandet, der har fordel af forbuddet eller påbuddet. Da de gældende regler fungerer hensigtsmæssigt, blandt andet fordi det er de lokale vandforbrugere, der får fordel af forbud eller påbud der også skal betale erstatning til lodsejeren, vil lovforslaget ikke blive udvidet med en statslig vandfond. Miljøministeriet er ved at undersøge, om der kan skabes et fagligt grundlag for at udpege sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder. Når dette faglige grundlag er tilvejebragt vil ministeren kunne udpege sådanne områder på baggrund af allerede gældende regler. Der er altså ikke behov for en lovændring i den henseende. Hvad angår forslag fra GEUS om en særlig lovhjemmel med krav om indberetning af flere oplysninger end i dag dels fra den 10

11 grundvandskortlæggende myndighed, dels fra kommuner og vandværker, og evt. konsulentfirmaer mv. er det Ministeriets vurdering, at det for visse data kan være interessant at kræve dem indrapporteret til Jupiterdatabasen, som allerede i dag modtager pligtmæssig indrapportering fra kommuner oa., jf. vandforsyningslovens 69. Der er efter Naturstyrelsen vurdering behov for at undersøge behovet for en sådan yderligere indrapportering nærmere, herunder analysere om vandforsyninger og erhvervsliv f.eks. kan have en legitim interesse i ikke at offentliggøre deres undersøgelsesdata. En eventuel ændring af 69 kan derfor først medtages i en senere ændring af vandforsyningslovens regler. Herudover er der foretaget sproglige justeringer af lovforslaget med henblik på tydeliggørelse af de almindelige og specielle bemærkninger. 11

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune post@sonderborg.dk hzyr@sonderborg.dk Ribe vand J.nr. NST-463-00554 Ref. Jedbe/jarei Den 10. maj 2012 Udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder mht. nitrat

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

Status og perspektivering over 15 års grundvandskortlægning. Tom Hagensen, funktionsleder Naturstyrelsen

Status og perspektivering over 15 års grundvandskortlægning. Tom Hagensen, funktionsleder Naturstyrelsen Status og perspektivering over 15 års grundvandskortlægning Tom Hagensen, funktionsleder Naturstyrelsen BAGGRUND o 1997-2006: Kortlægningen varetages af amterne o 2007-2010: Kortlægningen varetages af

Læs mere

Regionernes anvendelse af kortlægningen. Hanne Møller Jensen Region Sjælland

Regionernes anvendelse af kortlægningen. Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes anvendelse af kortlægningen Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes opgaver Jordforurening. Antal kortlagte pr. 31.12.2014 16.209 grunde kortlagt på V1 (muligt forurenede) 16.786 grunde

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

NOTAT Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Definitionen af indsatsområder

NOTAT Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Definitionen af indsatsområder NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00052 Ref. sahhe Den 17. marts 2014 Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Naturstyrelsen sendte den 30. juli 2013 udkast til

Læs mere

Udkast til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand

Udkast til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00067 Ref. sahhe/hvb Den 28. november 2014 Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført

Læs mere

Ændringsbekendtgørelsen følger bl.a. op på ændringerne af vandforsyningsloven, som følge af vandsektorforliget 1, idet

Ændringsbekendtgørelsen følger bl.a. op på ændringerne af vandforsyningsloven, som følge af vandsektorforliget 1, idet NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00082 Ref. radko/annrj Den 17. juni 2016 Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelsen om indsatsplaner Naturstyrelsen

Læs mere

Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse. Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse. Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø Aarhus Kommune Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse Oversigt Status Resultater spørgerunde Udfordringer Status på indsatsplanarbejdet i HVOR BRUGES MBL 24 OG 26A? 26a

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 34 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 34 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 34 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00052 Ref. sahhe Den 4. oktober 2013 Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om udpegning

Læs mere

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes opgaver Jordforurening. Antal kortlagte pr. 31.12.2014 16.209 grunde kortlagt på V1

Læs mere

Loven blev sendt i høring hos myndigheder og organisationer, jf. vedlagte liste.

Loven blev sendt i høring hos myndigheder og organisationer, jf. vedlagte liste. 1 NOTAT vedrørende høringssvar til Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (afgift til drikkevandsbeskyttelse)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. februar 2015 af miljøministeren (Kirsten Brosbøl) Forslag til Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand

Læs mere

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning og status for vejledning om indsatsplaner EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning Indsatsbekendtgørelsen

Læs mere

Oplæg fra Naturstyrelsen

Oplæg fra Naturstyrelsen Oplæg fra Naturstyrelsen Møde i ATV Jord og Grundvand Debatmøde om fremtidens grundvandsforvaltning 18. september 2013 v/kontorchef Philip Grinder Pedersen PAGE 1 Grundvandskortlægning frem til 2015 Påbegyndt

Læs mere

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Vordingborg Vandråd den 1. oktober 2012 Naturstyrelsens rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen PAGE 1 Indhold Hvem er vi? Hvorfor

Læs mere

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning 1. Baggrund

Læs mere

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen » Grundvandskortlægning i Danmark Kim Dan Jørgensen »Grundlaget for grundvandskortlægning i Danmark Indvinding af grundvand Grundvandsindvindingen i Danmark bygger på en decentral indvinding uden nævneværdig

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17.11.2015 påbud mod anvendelse af pesticider For at følge op på Indsatsplan Beder foreslås der gennemført åstedsforretninger og høringsprocesser

Læs mere

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider Funktionsleder Martin Skriver Eksisterende håndtag i MBL 21 b. Anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider

Rigsrevisionens notat om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider Rigsrevisionens notat om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider Oktober 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statens sikring af grundvandet mod pesticider

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. hvb Den 12. februar 2015

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. hvb Den 12. februar 2015 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4601-00476 Ref. hvb Den 12. februar 2015 Redegørelse om resultaterne af BNBO-bevillingen i 2012-2013. 1. Indledning Regeringen (Socialdemokraterne,

Læs mere

Oplæg på plandag i Odense for kommuner og regioner om OSD og byudvikling. Ved kontorchef Sanne Kjær, Tværgående Planlægning, Naturstyrelsen

Oplæg på plandag i Odense for kommuner og regioner om OSD og byudvikling. Ved kontorchef Sanne Kjær, Tværgående Planlægning, Naturstyrelsen Oplæg på plandag i Odense for kommuner og regioner om OSD og byudvikling Ved kontorchef Sanne Kjær, Tværgående Planlægning, Naturstyrelsen Regulering af OSD I Den danske grundvandsressource beskyttes mod

Læs mere

Nyt fra Naturstyrelsen. Inger Bergmann, kontorchef Naturstyrelsen

Nyt fra Naturstyrelsen. Inger Bergmann, kontorchef Naturstyrelsen Nyt fra Naturstyrelsen Inger Bergmann, kontorchef Naturstyrelsen Indhold Politisk fokus: En effektiv vandsektor, der leverer spildevand og drikkevand af høj kvalitet og som skaber job og vækst. Åbent Miljøministerium

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup 1 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar

Læs mere

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 10. december 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 10. december 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup 18.12.2013 Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 10. december 2013 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 4 2. Godkendelse af og opfølgning

Læs mere

HVOR LYKKES DET MED GRUNDVANDSBESKYTTELSE?

HVOR LYKKES DET MED GRUNDVANDSBESKYTTELSE? HVOR LYKKES DET MED GRUNDVANDSBESKYTTELSE? STATUS PÅ KOMMUNERNES BRUG AF MILJØBESKYTTELSES- LOVENS REGLER TIL GRUNDVANDSBESKYTTELSE Ulla Lyngs Ladekarl og Eike Stubsgaard NIRAS/Aarhus Kommune og Aarhus

Læs mere

Administrationsgrundlag - GKO

Administrationsgrundlag - GKO Administrationsgrundlag - GKO Beskyttelse af grundvand og drikkevand 1. Den generelle beskyttelse - Grundvandet skal kunne anvendes som drikkevand uden egentlig rensning (simpel vandbehandling) - Generel

Læs mere

Rammer og status for den nationale kortlægning og igangsatte udviklingsopgaver v. Kontorchef Jan Reisz, By- og Landskabsstyrelsen

Rammer og status for den nationale kortlægning og igangsatte udviklingsopgaver v. Kontorchef Jan Reisz, By- og Landskabsstyrelsen Rammer og status for den nationale kortlægning og igangsatte udviklingsopgaver v. Kontorchef Jan Reisz, By- og Landskabsstyrelsen 1 1 MENU Indledning Organisering af grundvandskortlægningen Udpegninger

Læs mere

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. november 2006 Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af

Læs mere

Vejledning om indsatsplaner

Vejledning om indsatsplaner Vejledning om indsatsplaner 2015 Titel: Vejledning om indsatsplaner Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 ISBN nr. 978-87-7091-959-3 2 Vejledning om indsatsplaner

Læs mere

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab.

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Temamøde Region Øst Rådgivningen Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Det er typisk sager, der er omfattet af vandforsyningsloven,

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Resultaterne af 10 års grundvandskortlægning Anders Refsgaard, COWI 26-05-2015

Resultaterne af 10 års grundvandskortlægning Anders Refsgaard, COWI 26-05-2015 1 Resultaterne af 10 års grundvandskortlægning Anders Refsgaard, COWI Agenda for præsentationen Konklusioner. Baggrund for grundvandskortlægningen Elementer i grundvandskortlægningen Kommunernes (og andre

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Hovedtemaerne fra sidste år

Hovedtemaerne fra sidste år Hovedtemaerne fra sidste år Organisering af Den nationale grundvandskortlægning Centrale faglige emner Nitratsårbarhed Indvindingsoplande ERFA-samarbejdet Interessentinddragelse Administrationsgrundlag

Læs mere

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af den 1. april 2011 stillet følgende spørgsmål nr. 14 (L 165 Grøn Vækst), som hermed besvares.

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af den 1. april 2011 stillet følgende spørgsmål nr. 14 (L 165 Grøn Vækst), som hermed besvares. Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 L 165, endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Christiansborg 1240 København K J.nr. Den 11. april 2011 Folketingets Miljø-

Læs mere

Hvor går de retlige grænser for fastlæggelse af BNBO er?

Hvor går de retlige grænser for fastlæggelse af BNBO er? Hvor går de retlige grænser for fastlæggelse af BNBO er? 2 Hjemlen: Miljøbeskyttelseslovens 24, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående

Læs mere

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Det lange perspektiv set fra regionerne Regionernes indsats er ikke slut i 2015

Læs mere

Vejledning om indsatsplaner

Vejledning om indsatsplaner Vejledning om indsatsplaner 2014 Titel: Vejledning om indsatsplaner Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2014 ISBN nr. 2 Vejledning om indsatsplaner Indhold 1. Forord...

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af NOTAT Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer mv. Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk behandling

Læs mere

Notat 1 BAGGRUND 2 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER I DE ENKELTE KOMMUNER

Notat 1 BAGGRUND 2 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER I DE ENKELTE KOMMUNER Notat Aarhus kommune GRUNDVANDSBESKYTTELSE Status for frivillige dyrkningsaftaler og påbud af rådighedsindskrænkninger i danske kommuner og vandforsyninger 29. marts 2016 Projekt nr. 223526 Dokument nr.

Læs mere

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8.

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. oktober 2014 Overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider Hvorfor

Læs mere

Byudvikling i OSD det muliges kunst

Byudvikling i OSD det muliges kunst Dansk Vand Konference 2016 Byudvikling i OSD det muliges kunst Gunnar Larsen, geolog 01/11/2016 Råstofårsmøde 2015 1 Statslige udmeldinger Ny bekendtgørelse Statslige interesser i kommuneplanlægningen

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Udvalgsmøde 31-05-2016 STATENS GRUNDVANDSKORTLÆGNING Historik Amtet udpegede områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) i Regionplan 1997 Drikkevandsbetænkningen

Læs mere

Nyt fra Naturstyrelsen

Nyt fra Naturstyrelsen Nyt fra Naturstyrelsen Inger Bergmann, kontorchef Naturstyrelsen Indhold Politisk fokus: En effektiv vandsektor, der leverer spildevand og drikkevand af høj kvalitet og som skaber job og vækst. Mange initiativer

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø NOTAT Naturstyrelsen Søhøjlandet J.nr. NST-422-01157 Ref. lawer Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N36 Nipgård Sø Forslag til Natura 2000-plan for

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan I nedenstående tabel er alle indsatserne, som er vedtaget i denne plan, listet. Ud for hver indsats er angivet, hvem der er ansvarlig for at gennemføre

Læs mere

Miljøbeskyttelseslovens 26 a, stk. 1

Miljøbeskyttelseslovens 26 a, stk. 1 Lovhjemmel til anvendelse af påbud i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 26 a v/ Sten W. Laursen Miljøbeskyttelseslovens 26 a, stk. 1 Når der er vedtaget en indsatsplan for et område efter vandforsyningslovens

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N99 Kongens Mose og Draved Skov

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N99 Kongens Mose og Draved Skov NOTAT Naturstyrelsen Vadehavet J.nr. NST-422-01354 Ref. PJENS FEB 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N99 Kongens Mose og Draved Skov Forslag til Natura 2000-plan

Læs mere

REFERATARK. JOURNALPERIODE 2011-2015 Aalborg J.nr. NST-463-01249 Ref. masli Den 22. oktober 2015

REFERATARK. JOURNALPERIODE 2011-2015 Aalborg J.nr. NST-463-01249 Ref. masli Den 22. oktober 2015 REFERATARK JOURNALPERIODE 2011-2015 Aalborg J.nr. NST-463-01249 Ref. masli Den 22. oktober 2015 Referat af teknisk følgegruppemøde for BNBO projektet 9. oktober Referatet findes i de følgende sider. Møde:

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN Cand.scient. Martin Skriver Miljøstyrelsen ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN 21. november 2006

Læs mere

Udvalgsrapport om grundvandskortlægning. Opfølgning på evaluering af kommunalreformen

Udvalgsrapport om grundvandskortlægning. Opfølgning på evaluering af kommunalreformen Udvalgsrapport om grundvandskortlægning efter 2015 Opfølgning på evaluering af kommunalreformen 2014 Titel: Udvalgsrapport om grundvandskortlægning efter 2015 Redaktion: [Navn] Udgiver: Naturstyrelsen

Læs mere

Notat. Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø. Den 14. november 2012

Notat. Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø. Den 14. november 2012 Notat Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 14. november 2012 Bilag 2 til Indstilling vedr. endelig vedtagelse

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Nye regler for kommuneplanlægning inden for OSD og indvindingsoplande

Nye regler for kommuneplanlægning inden for OSD og indvindingsoplande Nye regler for kommuneplanlægning inden for OSD og indvindingsoplande Kolding / Natur- og Miljø 2017 Martin Skriver Baggrund for de nye regler og administrationsmodel Bekendtgørelse og vejledning om krav

Læs mere

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014.

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014. NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7012-00030 Ref. ahl Høringsnotat vedrørende ændring af bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning

Læs mere

Nyt fra KL. Høringssvar til indsatsplanvejledningen Tanker om vandfond Det videre arbejde med grundvandsbeskyttelse efter 2017 med mere.

Nyt fra KL. Høringssvar til indsatsplanvejledningen Tanker om vandfond Det videre arbejde med grundvandsbeskyttelse efter 2017 med mere. Nyt fra KL Høringssvar til indsatsplanvejledningen Tanker om vandfond Det videre arbejde med grundvandsbeskyttelse efter 2017 med mere. Konsulent Niels Philip Jensen 1 Disposition Grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1)

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1) BEK nr 76 af 21/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-200-00007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 4/2011 om statens sikring af grundvandet mod pesticider

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 4/2011 om statens sikring af grundvandet mod pesticider Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K. Ministeren J.nr. 2011-335 Den 24. februar 2012 Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 4/2011 om statens sikring

Læs mere

Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og forskellige andre love 1) LOV nr 1631 af 26/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. NST-4200-00024 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1499

Læs mere

Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune

Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune GRUNDVANDSKORTLÆGNING Hvad er det? Hvorfor gør vi det? Hvordan gør vi det? Lovgrundlag og formål Miljømålslovens 6 og 8a Den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning

Læs mere

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15 Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Side 1 af 15 HVIDBOG til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017

Jordforureningsstrategi 2017 Miljø og Råstoffer maj 2016 Jordforureningsstrategi 2017 Forslag til en ny jordforureningsstrategi Indhold 1. Formålet med jordforureningsstrategien... 1 2. Regionens opgave på jordforureningsområdet...

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 104 Bilag 1 Offentligt 19. januar 2017 J.nr. 16-1729722 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme. indvindingsområder. kapitel i vejledning om indsatsplaner) 2015 [UDKAST 18.05.15]

Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme. indvindingsområder. kapitel i vejledning om indsatsplaner) 2015 [UDKAST 18.05.15] Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (Nyt kapitel i vejledning om indsatsplaner) 2015 [UDKAST 18.05.15] s Titel: Indsatsområder inden for Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme

Læs mere

Hvem passer på grundvandet i fremtiden?

Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Af Kristen Simonsen, formand for Brovst Vandværk, formand for FVD-Region Nord og næstformand for FVD 32 Min artikel vil omhandle de private vandværkers holdning

Læs mere

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret HØR ING SN OT AT EK ST ERNE HØR INGSPART ER 25. Juni 2012 J.nr. 2110/1181-0208 Ref. spo Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling,

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00027 Ref. Mimad, mihal Den 19/1 2015 Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter Udkast til vejledning

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats?

Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats? Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats? Morten Sørensen ATV møde den 02. oktober 2014 Grundvandsbeskyttelse 2 principper:

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Vandforsyningsplan

Vandforsyningsplan Vandforsyningsplan 2017-24 Dialogmøde Udvalget for NTM og Følgegruppen 7. April 2017 Dagsorden: Velkomst. 1. Vandforsyningsstruktur. - Nuværende og fremtidig struktur Ressourceområder. - Hvordan får vandværkerne

Læs mere

»Hvad kan forsyninger også bruge grundvandskortlægningen til? v. Tina Halkjær Andersen, Teamleder Vand, ALECTIA

»Hvad kan forsyninger også bruge grundvandskortlægningen til? v. Tina Halkjær Andersen, Teamleder Vand, ALECTIA »Hvad kan forsyninger også bruge grundvandskortlægningen til? v. Tina Halkjær Andersen, Teamleder Vand, ALECTIA »Disposition 1) Baggrund Naturstyrelsens grundvandskortlægning 2) Eksempler på anvendelse

Læs mere

På udvalgsmødet kan der efter behov redegøres for overordnede og generelle forhold.

På udvalgsmødet kan der efter behov redegøres for overordnede og generelle forhold. Besvarelse af spørgsmål fra byrådsmøde 20. januar 2016, punkt nr. 4. Opfølgning på indsatsplan Beder Påbud mod anvendelse af pesticider Aarhus Byråd drøftede den 20. januar 2016 en indstilling om iværksættelse

Læs mere

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Skanderborg Kommune vil gerne kvitterer for nogle gode og konstruktive møder med landboforeningen i forbindelse med udarbejdelse af planer

Læs mere

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger.

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger. N O TAT Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde Helhedsindtryk Udkastet til ny bekendtgørelse indeholder i hovedsagen rettelser, som er en konsekvens af anden

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst 2016-056296 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til tillæg til indsatsplan for

Læs mere

Regulering af nitratbelastning i indsatsplaner. Landskabsforvalter Nikolaj Ludvigsen

Regulering af nitratbelastning i indsatsplaner. Landskabsforvalter Nikolaj Ludvigsen Regulering af nitratbelastning i indsatsplaner Landskabsforvalter Nikolaj Ludvigsen Fremadrettet beskyttelses via husdyrbrugloven kontra MBL 26 a? Ekspropriation - hvornår skal indsatsplanerne tage dette

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N58 Nordby Bakker

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N58 Nordby Bakker NOTAT Naturstyrelsen Søhøjlandet J.nr. NST-422-01170 Ref. lawer Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N58 Nordby Bakker Forslag til Natura 2000-plan for

Læs mere

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU!

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! Kan og skal disse data bruges i fremtiden? Christina Hansen Projektchef Rambøll NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING! Igennem de sidste 15 år er der brugt mellem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N153, Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N153, Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig NOTAT Naturstyrelsen Vestsjælland J.nr. NST-422-00988 Ref. niple Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N153, Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig

Læs mere