FREDAG LÆGEDAGE. Det er rart at være to chefer. Få taget temperaturen på din økonomi Kig forbi stand A-015E og deltag i vores konkurrence

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREDAG LÆGEDAGE. Det er rart at være to chefer. Få taget temperaturen på din økonomi Kig forbi stand A-015E og deltag i vores konkurrence"

Transkript

1 Hvad er fremtiden for amen praksis? Læs disse personers bud på side 6. Hvorfor så hurtigt hjem? Ta et par ifige dråber i foyeren k , og vend ugens indtryk. FREDAG Den 14. november 2014 Udgivet af Lægedages styregruppe og ugeskrift for æger LÆGEDAGE Fere og fere indgår i kompagniskaber frem for at være soopraktiserende. For Laura Sonnenborg handede det om muigheden for fagig og personig sparring. Foto: Caus Boesen. Fremtidens praksisæge: Det er rart at være to chefer partner Efter en måned i soopraksis gik Laura Sonnenborg sammen med en koega i et kompagniskab for at kunne sparre og dee chefroen med en anden æge. Sidste år på Lægedage var Laura Sonnenborg i forhanding om at købe en»toptunet«ægepraksis idt uden for Roskide. Men der nåede hun kun at arbejde soo i en måned, før hun sog sig sammen med en koega i et kompagniskab.»jeg vidste fra start, at jeg ikke vie være soo«, sagde hun torsdag på Lægedage, da hun hodt opæg om udfordringerne som ny praktiserende æge. Ønskescenariet for Laura Sonnenborg er to æger, fordi kommunikationen er igeti, og fordi hun atid har en sparringspartner.»den fagige sparring er vigtig, men efterhånden er man så opdateret, og viden er meget tigængeig, så den menneskeige sparring er nok vigtigere. Det er rart at være to ti at chef«, sagde hun. Den 38-årige praktiserende æge brugte sit opæg på at gennemgå de vigtigste råd ti kommende praktiserende æger. Og højt på to do-isten var hendes råd om bruge en revisor og en advokat ti at gennemgå økonomi og se på, hvordan ejekontrakter bedst biver stykket sammen. Med sin besutning om at indgå i et kompagniskab er Laura Sonnenborg bevet en de af den stigende tendens, som PLO har registreret bandt sine medemmer. I 1977 var andeen af kompagniskaber ud af det samede anta praksisser 49 pct., mens de seneste ta fra 2013 viser, at andeen er het oppe på 67 pct. Nana Fischer, Ny enighed om honorarstruktur penge Ændret betaing ti de praktiserende æger efter næste overenskomstforhanding kan komme ti at betyde en omfordeing bandt ægerne. Det var medingen, da formanden for Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Anders Kühnau (S), og PLO-formand Bruno Megaard debatterede honorarstrukturer på Lægedage torsdag. Der var enighed, men den gode øsning er endnu ukendt.»det nuværende honorarsystem bygger på fortiden, er kompekst og favoriserer måske forkerte ting. Derfor kommer vi ti at justere det. Vi går videre med drøfteser med poitiske parter og medemmer, og formentig kan vi se på det under næste overenskomstforhanding«, sagde Bruno Megaard. Anders Kühnau fandt det gædeigt, at PLO vi være med ti at evauere honorarerne.»der har været en vis berøringsangst, fordi øsningerne nok kræver omfordeing af penge meem ægerne«, sagde Anders Kühnau. Få taget temperaturen på din økonomi Kig forbi stand A-015E og detag i vores konkurrence

2 2 Acetysaicysyre LÆGEDAGE FREdag den 14. november 2014 KENDT OMRÅDE, NY VIDEN, FØLG MED TIDEN! HENT DIT EKSEMPLAR AF WHITE PAPER PÅ STAND NR Acetysaicysyre er kendt stof. Men vidste du, at du ved tromboseprofyakse kan væge et enterocoated acetysaicysyreprodukt med gastrointestinae bivirkninger på paceboniveau 1,2? Enterocoated acetysaicysyre giver reduceret oka irritation i maven og færre GI-bivirkninger end ikke-enterocated acetysaicysyre produkter ti tromboseprofyakse Du kan væge meem 3 produkter, der primært adskier sig ved mave/tarmbivirkningerne 3-5. A015 Hjerteaby acetysaicysyre Hjertemagny acetysaicysyre Hjerdy acetysaicysyre Meget amindeig a Hasbrand, sure opstød, abdomna-smerter. Hasbrand, sure opstød. Amindeig b Dyspepsi. Erytem og erosion i den øvre de af mave-tarmkanaen, kvame, dyspepsi, opkastning, diaré. Gastrointestina bødning, øvre gastrointestina erytem og erosion, kvame, dyspepsi, opkastning, diaré, abdominasmerter, meæna. Ikke amindeig c Svær gastrointestina hæmoragi, kvame, emesis. Sår og bødning i den øvre de af mavetarmkanaen, hæmatemese, meæna. Øvre gastrointestina ucus ink. hæmatemese. Sjæden d Avorig øvre gastrointestina bødning, perforation. Avorig øvre gastrointestina bødning, perforation. Meget sjæden e Ucus ventricui eer ucus duodeni og perforering. Stomatit, øsofagit, nedre gastrointestina toksicitet med uceration, strikturer, koit, forværring af infammatoriske tarmsygdomme. Stomatit, øsofagit, nedre gastrointestina toksicitet med uceration, strikturer, koit, forværring af coon (irritabe). Ikke kendte f Gingiva bødning. a b c d e f (1/10) (1/100 ti <1/10) (1/1.000 ti <1/100) (1/ ti <1/1.000) (<1/10.000) Frekvens ikke kendt (kan ikke estimeres fra tigængeige data) Ovenstående sammenigning er ikke udtømmende, og der henvises ti den fude information i produktresuméerne. BRYD VANEN Skriv Hjerteaby acetysaicysyre på recepten Reduceret oka irritation i maven Hjerteaby acetysaicysyre Hjerteaby (acetysaicysyre): Enterotabetter á 75 mg og 150 mg. Indehaver af markedsføringstiadesen: Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjördur, Isand. Indikationer: Sekundær forebyggese af myokardieinfarkt. Forebyggese af kardiovaskuær morbiditet hos patienter med stabi angina pectoris. Ustabi angina pectoris i anamnesen, undtagen i den akutte fase. Forebyggese af graftokkusion efter koronararteriebypass-operation (CABG). Koronar angiopastik, undtagen i den akutte fase. Sekundær forebyggese af transitorisk iskæmisk attak (TIA) og iskæmisk cerebrovaskuær hændese (CVA), når intracerebra hæmoragi er udeukket. Kontraindikationer: Overføsomhed over for saicysyrepræparater eer prostagandinsyntesehæmmere (f.eks. visse astmapatienter, som kan få et anfad eer besvime) eer over for et eer fere af hjæpestofferne. Aktiv, eer tendens ti tibagevendende ucus pepticum og/eer gastrointestina bødning eer andre former for bødning som f.eks. cerebrovaskuær hæmoragi. Hæmoragisk diatese, bødningstendens som f.eks. hæmofii og trombocytopeni. Svær everinsufficiens. Svær nyreinsufficiens. Doser > 100 mg/dag i tredje graviditetstrimester. Methotrexat ved doser > 15 mg/uge. Dosering: Ved sekundær forebyggese af myokardieinfark, forebyggese af kardiovaskuær morbiditet hos patienter med stabi angina pectoris, tidigere ustabi angina pectoris, undtagen i den akutte fase, forebyggese af graftokkusion efter koronararteriebypassoperation (CABG), koronar angiopastik, undtagen i den akutte fase er den anbefaede dosis: mg en gang dagig. Ved sekundær forebyggese af transitorisk iskæmisk attak (TIA) og iskæmisk cerebrovaskuær hændese (CVA), når intracerebra hæmoragi er udeukket er den anbefaede dosis mg en gang dagig. Særige advarser og forsigtighedsreger vedrørende brugen: Hjerteaby frarådes ti antiinfammatorisk/ anagetisk/antipyretisk brug. Anbefaes ti brug hos voksne og unge over 16 år. Dette ægemidde frarådes ti børn/unge under 16 år, medmindre de forventede fordee opvejer risikoen. Acetysaicysyre kan medvirke ti at forårsage Reyes syndrom hos noge børn. Der er øget risiko for hæmoragi, især under eer efter operative indgreb (sev ved mindre indgreb som f.eks. tandudtrækning). Anvendes med forsigtighed før operation, herunder tandudtrækning. Midertidig behandingsophør kan være nødvendig. Hjerteaby frarådes under menoragi, hvor det kan gøre menstruationen kraftigere. Hjerteaby ska anvendes med forsigtighed i tifæde af hypertension, og hvor patienten tidigere har haft ucus ventricui, ucus duodeni, hæmoragi eer er i behanding med antikoaguanter. Patienten bør informere ægen om eventuee unormae bødningssymptomer. Hvis der opstår gastrointestina bødning eer sårdannese, bør behandingen seponeres. Acetysaicysyre bør anvendes med forsigtighed hos patienter med moderat ever- eer nyreinsufficiens (kontraindikeres ved svær ever- eer nyreinsufficiens), eer hos patienter, som er dehydrerede, idet anvendese af NSAID-præparater kan medføre en forværring af nyrefunktionen. Leverfunktionen bør testes regemæssigt hos patienter med et eer moderat everinsufficiens. Acetysaicysyre kan fremkade bronkospasme og astmaanfad eer andre overføsomhedsreaktioner. Risikofaktorerne er eksisterende astma, høfeber, næsepoypper eer kroniske respiratoriske ideser. Det samme gæder for patienter, som også viser aergiske reaktioner over for andre stoffer (som f.eks. hudreaktioner, køe eer urticaria). Graviditet: Lave doser (op ti 100 mg/dag): Kiniske undersøgeser viser, at doser på op ti 100 mg/dag ti begrænset obstetrisk brug, som kræver særig overvågning, formentig er sikre. Doser på 100 mg/dag og derover: Hæmning af prostagandin-syntesen kan have en negative indvirkning på graviditeten og/eer den embryonae/ føtae udviking. I graviditetens første og andet trimester bør acetysaicysyre ikke indgives, medmindre det er tvingende nødvendigt. Acetysaicysyre kontraindikeres i graviditetens tredje trimester ved doser på 100 mg/dag og derover. Amning: Små mængder saicyat og dettes metaboitter udskies i modermæken. Da der hidti ikke er rapporteret bivirkninger hos spædbørn, er det ikke nødvendigt at stoppe amningen ved den anbefaede dosis. Ved ængerevarende brug og/eer indgift af højere doser bør amningen indsties. Bivirkninger: Amindeige: Øget tendens ti bødning, dyspepsi. Ikke amindeige: Rinitis, dyspnø. Urticaria. Sjædne: Trombocytopeni, granuocytose, apastisk anæmi. Overføsomhedsreaktioner, angioødem, aergisk ødem, anafyaktiske reaktioner, herunder chok. Intrakrania hæmoragi. Hæmoragisk vaskuit. Bronkospasme, astmaanfad. Menoragi. Svær gastrointestina hæmoragi, kvame, emesis. Steven-Johnsons-syndrom, Lye s syndrom, purpura, erythema nodosum, erythema mutiforme. Ikke kendt: Bødninger med ængerevarende bødningstid, som f.eks. epistaxis, gingiva bødning. Symptomerne kan vedvare i 4 8 dage efter seponering af acetysaicysyre. Som føge heraf kan der være en øget risiko for bødning under kirurgiske indgreb. Eksisterende eer okkut gastrointestina bødning, som kan føre ti anæmi. Hyperurikæmi. Hovedpine, vertigo. Nedsat hørese, tinnitus. Ucus ventricui eer ucus duodeni og perforering. Leverinsufficiens. Nedsat nyrefunktion. Interaktioner: Kombination med Methotrexat er kontraindiceret ved doser over 15 mg/uge. Ikke-anbefaede kombinationer er urikosuriske mider f.eks. probenecid. Kombinationer med Hjerteaby, der kræver at forsigtighedsreger træffes eer tages i betragning er føgende (se uddybende information i produktresumé): Antikoaguantia, f.eks. coumarin, heparin, warfarin. Kombination med trombocyt-funktionshæmmere (f.eks. copidogre og dipyridamo) og seektive serotoningen-optageseshæmmere (SSRI, som f.eks. sertrain eer paroxetin). Antidiabetika f.eks sufonyurea. Digoxin og ithium. Diuretika og antihypertensiver. Acetazoamid, systemiske kortikosteroider, methotrexat (ved doser < 15 mg/uge) og andre NSAID præparater. Ibuprofen, cycosporin, tacroimus, vaproat og fenytoin samt akoho bør også tages i betragtning ved samtidig brug af acetysaicysyre. Overdosering: Sevom der er store individuee variationer, kan det fastsås, at den toksiske dosis er ca. 200 mg/kg hos voksne og 100 mg/kg hos børn. Den dødeige dosis acetysaicysyre er gram. Indtagese af en toksisk dosis kræver hospitasindæggese. Pakninger og priser (ink. moms): 75 mg 100 stk 72,85 kr; 75 mg 500 stk 185,00 kr; 150 mg 100 stk 105,70 kr. Dato: september Udevering 75 mg: HX: Pakninger indehodende højst 66 tabetter. HA: pakninger indehodende højst 133 stk. B: ingen øvre grænse. 150 mg: HX: Pakninger indehodende højst 33 tabetter. HA: Pakninger indehodende højst 66 stk. B: ingen øvre grænser. Produktinformationen er omskrevet og forkortet i forhod ti det af Sundhedsstyresen godkendte produktresumé. Produktresumeet kan vederagsfrit rekvireres fra Actavis A/S, kundeservice tf Hjertemagny (acetysaicysyre): Fimovertrukne tabetter á 75 mg. Indehaver af markedsføringstiadesen: Takeda Pharma A/S, Langebjerg 1, 4000 Roskide. Indikationer: Akut og kronisk iskæmisk hjertesygdom. Profyakse mod retrombose. Primær profyakse af kardiovaskuær sygdom som trombose og akut koronarsyndrom hos personer over 50 år med en eer fere af føgende ideser, der ae anses for at være risikofaktorer for udviking af kardiovaskuær sygdom: Hypertension, hyperkoesteroæmi, diabetes meitus, adipositas (BMI > 30) og famiiær historie om myokardieinfarkt før 55 års aderen hos mindst en foræder eer søskende. Kontraindikationer: Hjertemagny er kontraindiceret hos patienter med føgende tistande/sygdomme: Kendt eer formodet overføsomhed overfor saicyater, nonsteroide antiinfammatoriske farmaka (NSAID) og/eer hjæpestofferne. Bødningstendens (vitamin K mange, trombocytopeni, hæmofii). Aktivt ucus pepticum. Svært nedsat nyrefunktion (GFR < 0,2 m/s (10 m/min)). Svært nedsat everfunktion. Svært nedsat hjertefunktion. Doser over 100 mg/dag i tredje trimester af graviditeten. Børn under 15 år med feber (risiko for Reyes syndrom). Dosering: Akut og kronisk iskæmisk hjertesygdom og profyakse mod retrombose: 150 mg som startdosis, efterfugt af 75 mg dagig. Akut myokardieinfarkt/ustabi angina pectoris: mg så hurtigt som muigt efter symptomdebut. Voksne over 50 år: Primær profyakse ved særig risiko for udviking af kardiovaskuær sygdom: 75 mg dagig. Særige advarser og forsigtighedsreger vedrørende brugen: Vedvarende brug af Hjertemagny i kombination med andre NSAID bør undgås på grund af øget risiko for bivirkninger. Langvarig brug ti ædre for behanding af smerte, infammation, feber eer reumatiske sygdomme bør undgås på grund af risiko for gastrointestina bødning. Produkter, der indehoder acetysaicysyre, må ikke anvendes ti behanding af virusinfektioner hos børn under 15 år uden rådføring med en æge. I forbindese med visse virussygdomme, især infuenza A, infuenza B og varicea, er der risiko for Reyes syndrom, som er en meget sjæden, men potentiet ivstruende sygdom, der kræver øjebikkeig medicinsk behanding. Det bør vurderes om av-dosis behanding bør midertidig ophøre noge dage før panagte operationer hvis risikoen for øget bødningoverstiger risikoen for iskæmi. Acetysaicysyre kan fremkade bronkospasmer og inducere astmaanfad eer andre overføsomhedsreaktioner. Risikofaktorer omfatter eksisterende astma, høfeber, nasae poypper og kroniske respiratoriske sygdomme. Dette gæder også for patienter, der udviser aergiske reaktioner (f.eks. kutane reaktioner, køe og urticaria) over for andre stoffer. Hjertemagny bør derfor anvendes med særig forsigtighed ti patienter med overføsomhed over for andre anagetika/antiinfammatoriske farmaka/antireumatika og ved tistedeværese af andre aergier. Der bør udvises særig forsigtighed i føgende tifæde: Sygdom i mave-tarm simhinden. Tendens ti dyspepsi. Samtidig behanding med antikoaguantia (vitamin K-antagonister og heparin). Nedsat nyrefunktion. Nedsat everfunktion. Graviditet: Lave doser (op ti 100 mg/dag): Kiniske studier tyder på at doser op ti 100 mg/dag er sikre at bruge ved visse obstetriske tistande, der kræver særig opføgning. Første og andet trimester: Prostagandinsyntesehæmmere bør kun anvendes på tvingende indikation under første og andet trimester af graviditeten, og dosis bør være så av og behandingstiden så kort som muigt. Tredie trimester: Prostagandinsyntesehæmmere er kontraindiceret under tredje trimester af graviditeten. Amning: Erfaring savnes. Før administration af acetysaicysyre bør fordee ved behandingen opvejes mod den muige risiko for barnet. Bivirkninger: De hyppigst forekommende bivirkninger er gastrointestinae gener. Bivirkningerne er generet reateret ti dosis og behandingsvarighed. Meget amindeig: Forænget bødningstid. Hæmning af trombocytaggregation. Hasbrand, sure opstød, abdominasmerter. Amindeig: Øget bødningstendens. Hovedpine. Bronkospasmer hos astma patienter. Erytem og erosion i den øvre de af mave-tarm kanaen, kvame, dyspepsi, opkastning, diaré. Søvnøshed. Ikke amindeig: Okkut bødning. Vertigo, døsighed. Tinnitus. Dyspnø. Sår og bødning i den øvre de af mave-tarmkanaen, hæmatemese, meæna. Aergiske reaktioner (Urticaria, angioødem). Anafyaktiske reaktioner. Sjæden: Forhøjede transaminase- og basisk phosphatase-værdier. Anæmi ved angtidsbehanding, hæmoyse ved medfødt gucose-6-fosfat-dehydrogen-mange. Intracerebra hæmorrhagi. Dosisreateret reversibet tab af hørese og døvhed (ved avere pasmakoncentrationer). Avorig øvre gastrointestina bødning, perforation. Forstyrreser i nyrefunktion. Hypogykæmi. Hæmoragisk vaskuit. Meget sjæden: Hypoprotrom-binæmi (høje doser), trombocytopeni, neutropeni, eosinofii agranuocytose, apastisk anæmi. Stomatit, øsofagit, nedre gastrointestina toksicitet med uceration, strikturer, koit, forværring af infamma-toriske tarm-sygdomme. Purpura, erythema mutiforme Stevens-Johnson syndrom, toksisk epiderma nekroyse (Lye s syndrom). Dosisreateret, mid, reversibe toksisk hepatit i forbindese med forskeige virae sygdomme (infuenza A og B og varicea), Saicyater spier muigvis en roe i patogenesen ved Reyes syndrom. Interaktioner: Samtidig anvendese af føgende præparater bør undgås (se uddybende information i produktresume): methotrexat, ACE hæmmere, acetazoamid samt probenecid og sufinpyrazon. Samtidig anvendese af føgende andre præparater kræver forsigtighed: Copidogre, ticopidin. antikoaguantia: Warfarin, phenprocoumon, abciximab, tirofiban, eptifibatid. Heparin, NSAID og COX-2 hæmmere. Ibuprofen, furosemid, Quinidin, spironoacton. SSRI, vaproat, kortikosteroider, antidiabetika, antacida, varicea vaccine samt Ginkgo Bioba. Overdosering: Toksicitet: Farig dosis: Voksne 300 mg/kg. Børn: enke dosis på 150 mg/kg eer mere end 100 mg/kg/dag i mere end 2 dage. Akut saicyatforgiftning (> 300 mg/kg) giver ofte anedning ti akut nyreinsufficiens og doser over 500 mg/kg kan være dødeige. Indtagese af en toksisk dosis kræver hospitasindæggese. Pakninger og priser (ink. moms): 75 mg 100 stk 70,85 kr; 150 mg 66 stk: 72,90; 150 mg 100 stk 90,65 kr. Dato: september Udevering: 75 mg: HX: Pakninger indehodende højst 66 tabetter. HA: pakninger indehodende højst 133 stk. B: ingen øvre grænse. 150 mg: HX: Pakninger indehodende højst 33 tabetter. HA: Pakninger indehodende højst 66 stk. B: ingen øvre grænser. Produktinformationen er omskrevet og forkortet i forhod ti det af Sundhedsstyresen godkendte produktresumé. Produktresumeet kan vederagsfrit rekvireres fra Actavis A/S, kundeservice tf Hjerdy (acetysaicysyre): Tabetter á 75 mg. Indehaver af markedsføringstiadesen: Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København. Indikationer: Akut og kronisk iskæmisk hjertesygdom. Profyakse mod retrombose. Primær profyakse af kardiovaskuær sygdom som trombose og akut koronarsyndrom hos personer over 50 år med en eer fere af føgende ideser, der ae anses for at være risikofaktorer for udviking af kardiovaskuær sygdom: Hypertension, hyperkoesteroæmi, diabetes meitus, adipositas (BMI > 30) og famiiær historie om myokardieinfarkt før 55 års aderen hos mindst en foræder eer søskende. Kontraindikationer: Hjerdy er kontraindiceret hos patienter med føgende tistande/sygdomme: Overføsomhed over for acetysaicysyre eer andre saicyater eer over for et eer fere af hjæpestofferne. Astma, Quinckes ødem, rinit eer urticaria i anamnesen, som induceres ved administration af saicyater eer andre antiinfammatoriske anagetika, som non-steroide antiinfammatoriske farmaka (NSAID). Bødningstendens (vitamin K mange, trombocytopeni, hæmofii). Aktivt ucus pepticum. Svært nedsat nyrefunktion (GFR < 0,2 m/s (10 m/min)). Svært nedsat everfunktion. Svært nedsat hjertefunktion. Doser over 100 mg/dag i tredje trimester af graviditeten. Børn under 15 år med feber (risiko for Reyes syndrom). Dosering: Akut og kronisk iskæmisk hjertesygdom og profyakse mod retrombose: 150 mg som startdosis, efterfugt af 75 mg dagig. Akut myokardieinfarkt/ustabi angina pectoris: mg så hurtigt som muigt efter symptomdebut. Voksne over 50 år: Primær profyakse ved særig risiko for udviking af kardiovaskuær sygdom: 75 mg dagig. Særige advarser og forsigtighedsreger vedrørende brugen: Vedvarende brug af Hjerdy i kombination med andre NSAID bør undgås på grund af øget risiko for bivirkninger. Produkter, der indehoder acetysaicysyre, må ikke anvendes ti behanding af virusinfektioner hos børn under 15 år uden rådføring med en æge. I forbindese med visse virussygdomme, især infuenza A, infuenza B og varicea, er der risiko for Reyes syndrom, som er en meget sjæden, men potentiet ivstruende sygdom, der kræver øjebikkeig medicinsk behanding. Ved panagte operationer (herunder mindre indgreb, f.eks. tandudtrækning) bør behanding med Hjerdy afbrydes fere dage før operation, da acetysaicysyre øger bødningstiden og nedsætter bodets koaguation. Acetysaicysyre kan fremkade bronkospasmer og inducere astmaanfad eer andre overføsomhedsreaktioner. Risikofaktorer omfatter eksisterende astma, høfeber, nasae poypper og kroniske respiratoriske sygdomme. Dette gæder også for patienter, der udviser aergiske reaktioner (f.eks. kutane reaktioner, køe og urticaria) over for andre stoffer. Hjerdy bør derfor anvendes med særig forsigtighed ti patienter med overføsomhed over for andre anagetika/antiinfammatoriske farmaka/antireumatika og ved tistedeværese af andre aergier. Ved ave doser reducerer acetysaicysyre udskiesen af urinsyre. Dette kan muigvis udøse urinsyregigt hos disponerede patienter. Der bør udvises særig forsigtighed i føgende tifæde: Anamnestisk mavesår eer sår i den øverste de af tarmen, herunder kronisk eer tibagevendende ucussygdom eer gastrointestinae bødninger. Tendens ti dyspepsi. Samtidig behanding med antikoaguantia (vitamin K-antagonister og heparin). Nedsat nyrefunktion. Nedsat everfunktion. Let og moderat nedsat hjertefunktion. Graviditet: Lave doser (op ti 100 mg/dag): Kiniske studier tyder på at doser op ti 100 mg/dag er sikre at bruge ved visse obstetriske tistande, der kræver særig opføgning. Første og andet trimester: Prostagandinsyntesehæmmere bør kun anvendes på tvingende indikation under første og andet trimester af graviditeten, og dosis bør være så av og behandingstiden så kort som muigt. Tredie trimester: Prostagandinsyntesehæmmere er kontraindiceret under tredje trimester af graviditeten. Amning: Acetysaicysyre kan anvendes i ammeperioden. Acetysaicysyre udskies i modermæken, med ved døgndoser på under 300 mg forventes der ingen påvirkning af barnet. Mæk/pasmakoncentrationsratio er 0,1-0,5. Det anbefaes at kontakte ægen ved angvarig anvendese. Bivirkninger: De hyppigste bivirkninger er dyspeptiske symptomer, ca. 2-6 %. Acetysaicysyre øger bødningstiden og nedsætter bodets størkningsevne. Den øgede tendens ti bødning speciet fra mave-tarmkanaen er sjædent symptomatisk. Meget amindeig: Forænget bødningstid. Hæmning af trombocytaggregation. Hasbrand, sure opstød,. Amindeig: Øget bødningstendens, begrænset asymptomatisk bodtab. Hovedpine. Bronkospasmer hos astma patienter. Gastrointesina bødning, øvre gastrointestina erytem og erosion, kvame, dyspepsi, opkastning, diaré, abdominasmerter, meæna. Urticaria, forskeige udsæt, angioødem. Søvnøshed. Ikke amindeig: Okkut bødning. Vertigo, døsighed. Tinnitus. Dyspnø. Øvre gastrointestina ucus ink. hæmatemese. Anafyaktiske reaktioner, aergiske reaktioner (astma, urticaria, rinit). Sjæden: Anæmi ved angtidsbehanding, apastisk anæmi, agranuocytose, trombocytopeni, pancytopeni. Intrakranie bødning. Dosisreateret reversibet tab af hørese og døvhed (ved avere pasmakoncentrationer). Avorig øvre gastrointestina bødning, perforation. Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epiderma nekroyse, purpura, erythema nodosum, erythema mutiforme. Hypogycæmi. Hæmoragisk vaskuit. Øget transaminase og serum-akainske fosfataseniveauer. Meget sjæden: Hypoprotrom-binæmi (høje doser), neutropeni, eosinofii. Stomatit, øsofagit, nedre gastrointestina toksicitet med uceration, strikturer, koit, forværring af coon (irritabe). Nedsat nyrefunktion. Dosisreateret, mid, reversibe toksisk hepatit, Reyes syndrom. Frekvens ikke kendt: Epistaxis. Gingiva bødning. Urogenita bødning. Perioperativ bødning. Interaktioner: Samtidig anvendese af føgende præparater bør undgås (se uddybende information i produktresumé): Methotrexat, dikumarogruppen, cicosporin, ACE hæmmere, acetazoamid samt probenecid og sufinpyrazon. Samtidig anvendese af føgende andre præparater kræver forsigtighed: NSAID og COX-2 hæmmere, ibuprofen, copidogre, ticopidin. Antikoaguantia: Warfarin, phenprocoumon. Abciximab, tirofiban, eptifibatid. Heparin, furosemid, quinidin, spironoakton, digoxin, ithium, aminogykosider, imipramin. SSRI, vaproat, kortikosteroider. Antidiabetika, f.eks. insuin og sufonyurinstoffer. Antacida, varicea vaccine, Ginkgo Bioba, thiopenta, akoho, phenytoin og dipyridamo. Overdosering: Toksicitet: Farig dosis: Voksne 150 mg/kg. Børn 100 mg/kg. Akut saicyatforgiftning (> 300 mg/kg) forårsager ofte akut nyreinsufficiens og dosis over 500 mg/kg kan være dødeig. Indtagese af en toksisk dosis kræver hospitasindæggese. Pakninger og priser (ink. moms): 75 mg 100 stk 67,55 kr; 75 mg 200 stk 105,70 kr; 75 mg 1000 stk 501,90 kr; 150 mg 100 stk 82,45 kr; 150 mg 200 stk 133,00; Dato: september Udevering 75 mg: HX: Pakninger indehodende højst 66 tabetter. HA: pakninger indehodende højst 133 stk. B: ingen øvre grænse. 150 mg: HX: Pakninger indehodende højst 33 tabetter. HA: Pakninger indehodende højst 66 stk. B: ingen øvre grænser. Produktinformationen er omskrevet og forkortet i forhod ti det af Sundhedsstyresen godkendte produktresumé. Produktresumeet kan vederagsfrit rekvireres fra Actavis A/S, kundeservice tf Referencer: 1. Coe A.T. et a. Protection of human gastric mucosa against aspirin - enteric coating or dose reduction? Aiment Pharmaco Ther. 1999;13: Dammann H.G. et a. Enteric coating of aspirin significanty decreases gastroduodena mucosa esions. Aiment Pharmaco Ther. 1999;13: Produktresume for Hjerteaby/acetysaicysyre. 26. november Produktresume for Hjertemagny/acetysaicysyre. 22. jui Produktresume for Hjerdy/acetysaicysyre. 19. juni Lægedage Avisen 258x370_ indd 3 16/10/14 11:53

3 LÆGEDAGE FREdag den 14. november KLUMME Hånden på hjertet Tre Bondo er i Bea Centret Optimismen spirrer Som uddannesesæge i amen medicin kommer man godt ud i krogene i det danske sygehusvæsen. Man ser, hvad der er godt og skidt. Vi er opfostret med et poitisk mantra om, at man som patient ska modtage den bedst muige behanding af de bedst kvaificerede speciaister. Hvis man ider af Budd-Chiaris syndrom, er det da betryggende at vide, at der findes et beredskab af speciaiserede hepatooger. Men denne udviking er ved at skabe et kasseformet sundhedsvæsen. For hvad nu hvis man fejer mere end en ting? Det er vekendt, at man som patient risikerer at ande imeem fere stoe. Når man er syg og skrøbeig, har man brug en hovedansvarig tovhoder én man kender og stoer på. Mange af os har vagt vejen ti amen praksis netop for at kunne tage ansvar for patienten i sin hehed vi ønsker den nære reation imeem æge og patient. Det giver på ængere sigt overbik og et gensidigt tiidsforhod. Var det så ikke forventeigt, at vi ae ændrede kurs imod fastansættese, barns første sygedag og et arbejdsiv i de vekendte hospitasbygninger? Nej, set ikke! Man kader os Peter Pan-generationen: Vi udskyder ivets forpigteser og hyder friheden og feksibiiteten. Der biver samtidig mere og mere brug for os på sygehusene på grund af den titagende speciaisering. Vi biver på grund af vores brede kompetencer bejet ti fra akutmodtageser, psykiatriske afdeinger, ambuatorier, udandet, you name it. Var det så ikke forventeigt, at vi ae ændrede kurs imod fastansættese, barns første sygedag og et arbejdsiv i de vekendte hospitasbygninger? Nej, set ikke! Langt fra faktisk, hvis man ser på spritnye ta fra en undersøgese, som FYAM gennemførte bandt yngre amenmedicinere. I at 88 pct. forventer at have købt sig ind i praksis inden for fem år, og 57 pct. aerede efter to år. Asidigheden, arbejdsgæden og kontinuiteten fremhæves som afgørende for, at mange fortsat tror på sig sev i speciaet og ønsker at forpigtige sig på trods af de seneste års miskreditering og uro i speciaet. Krumtappen i sundhedsvæsenet udgøres af amen praksis. Ingen tviv om det! Krumtappen i et angt og inspirerende arbejdsiv er et godt koegiat netværk. Det skaber Lægedage et perfekt fundament for. Forpas ikke muigheden for at stifte nye fagige bekendtskaber. Vær nysgerrig! Læg endeig vejen forbi standene, hvor du har muighed for at tae med repræsentanter fra stort set hee det amenmedicinske mijø. Christian Vøhtz Formand for Forum for Yngre Amenmedicinere (FYAM) Ugeskrift for Læger Lægedage Kristianiagade 12, 2100 København Ø Teefon Teefax Udgivet af Lægedages Styregruppe og Lægeforeningen Ansvarshavende redaktør Torben Kitaj (DJ), (ansvarig i henhod ti medieansvarsoven) Redaktør Anders Heisse, Teefon Sekretariat Teefon Annoncer DG Media teefon teefon Design og produktion Datagraf Communications Tryk Hebrandt A/S, Hvidovre. To generationer Bondo Christensen var taget ti Lægedage. Det er Lægedage-debut for tidigere praktiserende æge Harry Regin Christensen, der var taget af sted for at bakke sine sønner, Oe ti venstre og Morten ti højre, op. Deres bror ærerformand Anders, var dog ikke med. Foto: Caus Boesen. Praktiserende æge Morten Bondo Christensen fik torsdag seskab af sin borgmester-bror Oe Bondo Christensen og deres far på 83 år. famiie Praktiserende æge og forsker Morten Bondo Christensen havde fået seskab af fere famiiemedemmer ved torsdagens debat om»det samarbejdende sundhedsvæsen på tværs«. Hans bror, borgmester i Furesø Kommune, Oe Bondo Christensen (S), var nemig også med for at snakke om samarbejdet meem praksis og kommunen. Og faren ti de to, tidigere praktiserende æge Harry Regin Christensen, sad på tihørerrækkerne, sevom han stoppede med at arbejde i sin praksis tibage i Sidenhen har han arbejdet som vikar i syv et havt år, men han har adrig før været med ti Lægedage, fortate den næsten 84-årige tidigere praktiserende æge.»jeg vie jo gerne med ind og se mine sønner. Det er første, gang jeg er med, men jeg har jo i årevis gerne viet, men ikke rigtig fundet anedning ti det«, sagde han. Der manger én Og han kender efter mange år i amen praksis meget ti udfordringerne med samarbejde på sundhedsområdet, som sessionen med hans to sønner handede om:»det er første session, jeg er med ti, og jeg synes, det er rigtig spændende og også et fot sted at bo Dagens Guide FREDAG her«, sagde han med henvisning ti de bonede guve i Bea Centret og Bea Sky. Også borgmester Oe Bondo Christensen gjorde opmærksom på de tætte famiiebånd i det ie auditorium under sit opæg:»ja, jeg kunne jo ikke så godt sige nej ti at komme, når min bror spurgte«, jokede han. Noge vi også have agt mærke ti efternavnet i en anden kontekst, nemig bandt ærerne. For også formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, er en de af Bondo-kanen. Han var dog ikke at finde i Bea Centret torsdag. Nana Fischer, Tidspunkt Nr. KursusTYPE KursusTITEL Lokae Lægekursus Endokrinoogi i praksis»keep it simpe«aud Lægekursus Ledhævese/smerter: Reumatoogiens tunge eefanter og Aud. 12 sjædne fuge Lægekursus Infertiitet i amen praksis Lægekursus Spiseforstyrreser i amen praksis Lægekursus Vejedninger fra DSAM din ven i hverdagen! T Lægekursus Skuderideser i amen praksis T Kinikkursus Styr på kronikerne Fæeskursus Akkreditering tidsspide og besværigt? T Fæeskursus Internettet informationssøgning i amen praksis T Personaekursus Bodprøvetagning og kvaitetskontro for begyndere T Personaekursus»Giv mig ige ægen« T Sygepejerskekursus Øreideser i praksis T Sygepejerskekursus Bivirkning hvad gør jeg? Afyst Lægekursus Famiieæger i udviking hvordan kan du komme ud 17 at virke for goba sundhed? Lægekursus Hvad kan jeg gøre for min kroniske smerteramte patient? Lægekursus AFLI i amen praksis T Lægekursus Fodideser i amen praksis Fæeskursus Ska sorg behandes? Fæeskursus Patientnær anayse probemer eer muigheder? Fæeskursus Datafangst for et øvede Fæeskursus Indvandrerpatienten T Fæeskursus MediBOX krumtappen i organiseret kronikerkontro T Personaekursus Praksismanager i jeres kinik er det en gevinst? T Sekretærkursus Mave-tarm-sygdomme for sekretærer T Personaekursus Syge børn i praksis 5 Ca Kaffepause i en hav time Midt på dagen Frokost Få et gas ifige dråber som farve og på gensyn T: Timeding nødvendig

4 4 LÆGEDAGE FREdag den 14. november 2014 Når æger sev får idrætsskader:»vi vi gerne kare det sev«laboratorier kan være vejen ti mere samarbejde Michae Christensen (th.) nåede både at scanne og bive scannet. En stor fok æger var på kursus om de mest amindeige motionsreaterede skader. Men hvad gør ægerne, hvis de sev biver ramt af en idrætsskade? MOTION Michae Christensen, ige afsuttet hoveduddannese i amen medicin i Osted ved Roskide»Jeg forstuvede min anke under en fodbodkamp i foråret. Jeg gik ikke ti min egen æge, men afastede den en uge og begyndte stie og roigt at træne den op. Jeg havde en fornemmese af, hvad det var, og jeg drøftede det med en koega. Det er nok idt standard, at man karer det sev som æge. Lidt som ægebørn er dem, der senest kommer ti ægen. Der er jo ingen grund ti at gå ti ægen og få det samme at vide, som man sev ved.«rasmus Christoffersen, Skanderborg, ament praktiserende æge»jeg fik en het kassisk overtræningsskade efter at have eksperimenteret med forskeige intervaer op ti et havmaraton. Det rykkede en masse på konditionen, Foto: Caus Boesen. men kroppen kunne ikke føge med. Jeg fik ondt i ysken og trænede videre, men konstaterede, at det ikke bev bedre. Min egen æge var set ikke inde over, jeg snakkede i stedet med en god ven, der er reumatoog. Han skannede mig og fandt en irriteret hoftebøjer. Han henviste mig ti en fysioterapeut, og der bev jeg instrueret i noge meget tunge styrketræningsøveser for hoftebøjerne. Det er nok typisk sådan, det foregår med æger: Man kender én, der ved idt mere om tingene, og så snakker man med dem i stedet. Vi vi gerne kare probemerne sev.«line Fedders, Brug hjemmesider, ederfora eer aboratorier ti at styrke samarbejdet meem kommune og praksis, ød det under Lægedages session om samarbejde. BROBYGNING Såkadte aboratorier kan være en måde at styrke samarbejdet på sundhedsområdet. Det forkarede praktiserende æge Svend Kier på torsdagens kursus om»det samarbejdende sundhedsvæsen«. Han tog udgangspunkt i erfaringer fra»randers-kyngen«, der består af Regionshospitaet Randers og Grenaa, fire kommuner og praksis, hvor man bandt andet har gennemført fæes undervisning for edere i kyngen og fem såkadte aboratorier. I aboratorierne biver der udviket fæes modeer for samarbejde og indsatser i udvagte patientforøb, og samarbejdet er afgørende, understregede Svend Kier.»Man bør give muighed for, at fok kan besøge hinanden og opbygge reationer. Man ska forandre synet os og dem ti, at det er noget, man er fæes om«, sagde han. Information er vigtig Oe Bondo Christensen (S), borgmester i Furesø Kommune, fremførte en kar pointe: Kommunerne ska skære ned på overfoden af stress-konsuenter, kostvejedere og rygestop-medarbejdere osv. Fokus ska igge, hvor det virker, og amen praksis ska kende ti tibuddene, som man bandt andet kan få et overbik over på Sundhedsstyresens hjemmeside, forkarede han.»ae tingene er vigtige, men de hænger måske ikke nødvendigvis supergodt sammen. Det vigtige er, at den praktiserende æge kender ti det og kan henvise ti det, hvis der kommer en patient ind med det behov.«sagde han og sog fast:»det vigtige er information.«nana Fischer, Kender du typen? personaekursus»hao, giv mig ige ægen!«sekretærer i forkontoret sidder hver dag og visiterer, hvike patienter der ska ind ti ægen nu, hvem der ska have en ambuance, og hvem der kan vente ti i morgen. Her er det vigtigt, at sekretæren forstår præcist, hvad patienten har brug for, og at kommunikation er præcis og kar. Efter kurset vi sekretærer kunne trække noge kommunikationsredskaber frem, som kan være ti nytte i hverdagen. Kurset er en workshop, som indehoder en fagig de med cases, og en de, som tydeiggør, hvad kommunikationen betyder i det dagige møde med patienterne i teefonen. Kursus: 511T Tid: Fredag Sorg fæeskursus Hospitaspræst Christian Busch Den praktiserende æge møder mange mennesker, der har mistet en nærtstående og ever med en tung sorg. Hvad karakteriserer en kompiceret sorg? Hvordan ska vi betragte kompiceret sorg? Bør kompiceret sorg være en diagnose? Er det en hjæp ti at støtte sårbare mennesker, eer gøres ivsprobemer, der tidigere bev set som mere eer mindre eksistentiet ubehageige, nu ti genstand for biomedicinsk beskrivese? De overordnede nøgeord for denne diskussion er distinktionen meem sundhed og sygdom, normaitet og patoogi. Ska vi føge den enketes opevese af sorgen, eer ska vi eve op ti systemets og patienternes krav om behanding? Kursus: 518 Tid: Fredag ILLUSTRATION: PIA OLSEN. LÆGEHÅNDBOGEN besøg os på stand 011-B Lægedageavisen bringer hver dag en tegning af en praktiserende æge. Gæt sev hvem du er.

5 LÆGEDAGE FREdag den 14. november Dansk bibe i amen medicin på markedet Så er det nu, man kan få fingre i den danske udgave af, hvad der næsten må kunne betegnes som biben i amen medicin. Norske Steinar Hunskårs standardværk, der nu er bevet oversat ti dansk, er den første danske bog, der præsenterer en samet beskrivese af speciaet amen medicin. Den danske udgave af den tunge dreng på 982 sider har været i butikkerne siden 3. november og kan erhverves for 995 kroner. Under ægedagene kan bogen, der onsdag aften var udsogt i boghanden i Bea Centret, ti gengæd købes for 879 kroner. Hvis man vi have fingrene i den, ska man dog være hurtig. Aerede en time efter at den nye sending bøger andede torsdag, var de 15 eksemparer næsten væk. Nana Fischer, Foto: Caus Boesen. Detagerne brugte kikkere ti at stemme om forskeige cases på kurset om antibiotikaforbrug, og det gav ivig diskussion.»behand infektioner som ae andre sygdomme«de praktiserende æger udskriver 90 pct. af a antibiotika. Derfor ska ægerne bruge deres redskaber bedre, hvis tendensen med stigende antibiotikaforbrug og resistens ska bremses. medicin I at 75 pct. af danskere, der får udskrevet antibiotika, har ingen gavn af det. Derfor er ægerne nødt ti at bruge deres redskaber bedre, når de ska vurdere, hvem der ska have antibiotika, og hvad de ska have. Det var det kare budskab fra de tre undervisere på torsdagens kursus i antibiotikaforbrug i amen praksis på Lægedage, Lars Bjerrum, professor på Københavns Universitets Afdeing for Amen Medicin, Bente Gahrn-Hansen, overæge på Kinisk Mikrobioogisk afdeing på OUH og Anne Hom, ph.d.-studerende og yngre æge.»vi er nødt ti at behande infektionssygdomme og antibiotikaudskrivning med samme omhu, som vi behander ae andre sygdomme. Diagnosen ska ikke sties over teefonen. Det gør vi jo heer ikke ved diabetes,«understregede Anne Hom. Iføge de tre undervisere har fere undersøgeser vist, at ægerne tror, de udskriver antibiotika i overensstemmese med vejedningerne, men virkeigheden er en anden.»undersøgeser viser, at æg erne ikke gør, hvad de tror. Mange siger jeg vie adrig ordinere antibiotika i teefonen, men det gør de aigeve ti havdeen af patienterne,«sagde professor Lars Bjerrum og tiføjede, at data fra den omstridte DAMDdatabase vi kunne bruges ti at tydeiggøre tendensen over for ægerne, hvis dataene frigives. Foto: Caus Boesen.»Vi har også undersøgt, hvad ægen tror, patienten forventer, og hvad patienten reet forventer. Lægen tror, patienten forventer antibiotika, men patienten vi bare gerne have sikkerhed. Derfor er det aervigtigste samtaen og undersøgesen. Det tager tid at ytte, forkare og give dem den tryghed, de reet kommer for,«sagde Bente Gahrn-Hansen. Fire trin ti god antibiotika-praksis Se patienten samtae og undersøgese er vigtigst Vurder symptomerne, f.eks. ud fra Centor-kriterierne Tag den reevante test, hvis patienten opfyder tistrækkeigt mange kriterier Føg testens resutat Line Fedders, Big Data på Lægedage: Hedder du Mette? Hvis du har været på Lægedage, er der gode odds for, at du hedder Mette. ta I øbet af Lægedage-ugen er der nemig intet mindre end 74 Mette r ud af detagere. Statistikken er generet på din side, hvis du er kvinde. For sevom størstedeen af de praktiserende æger på Lægedage er mænd, er angt fere fremmødte i Bea Center kvindeige gæster. Såedes er i at ud af de detagere på Lægedage kvinder. Det betyder, at kun 814 er mænd. Bandet andhande Det hænger sammen med, at kurser som»inkontinens sygepejersken som tovhoder«, kart nok ikke er rettet mod ægegruppen. Kurser ti sygepejersker, sekretærer og kinikpersonae har fydt godt i årets program, og hvis man stikker næsen i antaet af timedte ti Lægedagene, viser det sig, at næsten havdeen ikke er æger. Bandt andet har dørene ti Bea Center været sået op for 28 bioanaytikere, 513 sygepejersker og 427 ægesekretærer. Det er heer ikke usandsynigt, at du er fadet i snak med en sosuassistent over en kop kaffe. Dem har der nemig været 52 af på kongressen. Hvis du ti gengæd er stødt på en»mya«, må du høre ti et fåta. Kun en enket timedt ti Lægedage har det navn. Nana Fischer, De fagige kurser på Lægedage har trukket fude huse så fude, at fok ofte måtte sidde på guvet. Fotos: Caus Boesen.

6 6 LÆGEDAGE FREdag den 14. november 2014» «VOXPOP Anders Heisse, FÆLLESkursus Hvor er amen praksis i 2015? Læs tre forskeige bud på, hvor PLO og amen praksis bevæger sig hen det kommende år. Indvandrerpatienten Fygtninge og indvandrere strander ofte i det danske sundhedsvæsen, og sev om sproget er centrat, hander det ikke atid kun om det tate sprog. Det hander også om opfattesen af kroppen, kroppens sprog, og hviken titro patienten har ti myndigheder og offentige institutioner. Morten Sodemann, professor og overæge på Indvandremedicinsk Kinik i Odense, og praktiserende æge Nadja Egin guider kursets detagere gennem probemstiinger om, hviken betydning det har, at patienten kommer fra et and med andre sundhedssystemer og en anden sygdomsopfattese. Og om hvordan mødet med indvandrerpatienten er også et møde meem forskeige sygdomsopfatteser, forventninger og høfighedsetiketter. Kursus: 521 Tid: Fredag Bruno Megaard Jensen, formand for PLO VISIONSPROCES ER NØGLEN Jeg håber, at den nuværende visionsproces kan være med ti at same os og bringe os videre. Stemningen er generet god bandt de praktiserende æger og mange er gade for deres arbejde, men jeg mærker stadig efterveerne af konfikten sidste år. Den mistiid meem regionerne og os i praksis, der bev konsekvensen af konfikten, fyder stadig meget hos mine koegaer, og der har også været forskeige hodninger ti, hviken vej vi ska og det vi der stadig være. Men jeg håber, visionsprocessen kan tegne et mere kart biede af, hvor fertaet vi hen. Desuden er det tydeigt, at amen praksis - i forhod ti sidste år står meget højere på dagsordenen hos regeringen. Og det er jo positivt, og kan være med ti at bane vejen for et bedre samarbejde med kommuner og regioner. Jeg ved ikke, hvem der er formand om et år, men jeg er vagt indti næste efterår og forventer at stie op ti endnu en toårig periode. Kjed Møer Pedersen, professor i sundhedsøkonomi, Syddansk Universitet Faste rammer med skvup af uenighed Med en ny ov og ny overenskomst vi rammerne år bive mere kare for amen praksis. Samarbejdet med kommunerne biver bedre ikke mindst med sundhedsaftaer version tre og praksispaner. Efter ovindgrebet juni sidste år var der stor tviv om fremtiden for amen praksis, men det vi ikke være tifædet det kommende år. Aigeve vi der være usikkerhed på to fronter. Des om ysten fra yngre æger ti at væge amen medicin vender tibage, des hvor mange æger der går på pension. Udvikingen inden for begge områder kan få stor betydning for fremtidens amen praksis. Desuden viser vaget ti repræsentantskabet nu, at der stadig er uenighed om kursen, men jeg tror, at Bruno Megaard Jensen stadig er formand for PLO om et år. Organisationen kan ikke hode ti endnu et kursskifte, når nu rammerne er agt. Christian Freitag, praktiserende æge i Hote. Stier op ti repræsentantskabet i Region Hovedstaden Vi ska igeværdigheden tibage Jeg håber, det kommende år vi justere den igeværdighed, der ed et gevadigt knæk sidste år. Vores sevopfattese er i dag, at vi må indordne os under regionerne, for eers kommer der bare et ovindgreb. Det er konsekvensen af, at vi ikke afeverede vores ydernumre og stod fast på et nej. Men den mangende igeværdighed er hverken godt for os eer for regionerne. Det er ikke godt for os, fordi vi ikke ser os som det, vi er: små sevstændige enheder, der arbejder sammen med resten af sundhedsvæsenet. Og det er ikke godt for regionerne, fordi indgåede aftaer er gjort mere af nød end af yst, og så forpigter vi os tisvarende derefter. Vi har et fantastisk produkt i amen praksis, men det nuværende PLO-formandskab har givet køb på igeværdigden. Det er mere vigtigt for mig, at retningen for amen praksis biver justeret, end hvem formanden er om et år. Men jeg tviver på, om den nuværende formand vi justere retningen. FUP (Fudstændig Uundværig fakta for Praktiserende æger) Tjener godt men mindre Omkostningsundersøgesen viste, at ægerne havde en indtægt fra praksis på 2,3 mio. kr., heraf udgjorde indtægter fra vagtarbejde kr., hviket giver en bruttoindtægt fra dagtiden på ca. 2,2 mio. kr. Fratrækkes de gennemsnitige driftsomkostninger på ca. 1,2 mio. kr., havde hver æge i gennemsnit en nettoindtægt på 1 mio. kr. (eksk. vagtindtægt). PLO s to seneste omkostningsundersøgeser viser, at praktiserende æger har opevet en reaindkomstnedgang fra 2006 ti 2009 på 1% og fra 2009 ti 2011 på 5,0%. Dvs. en samet reaindkomstnedgang på 6% fra 2006 ti Kide: PLO, fakta om amen praksis Ugeskriftet dækker også #ægedage på Twitter FREDAG Føg med Kakunbryst med hjemmeavet karrysaat Åerøget skinke med fynsk sommersaat Varmrøget aks med didyoghurt Mini-sandwich med hønsesaat» «VOXPOP Nana Fischer, & Line Fedders, Hvad er de største udfordringer for amen praksis i det kommende år? Karen Yde Hove, praktiserende æge i Mødrup Jeg tænker, den største udfordring biver at finde vores ståsted. Ska vi stadig være omdrejningspunkt, tovhoder og bærende i sundhedsvæsenet. Og vi ska finde ud af, hvordan vi ska håndtere de krav og titag, der biver kastet ned over os. Atså både arbejdsmængden og økonomien. Ingrid Lassen Meyer, Hadersev At få tid ti det hee biver den store udfordring. Vi får fere og fere opgaver. Jeg har stadig kun 24 timer i mit døgn. Vi er tre æger ti 4.200, og det bekymrer mig, om vi har pads ti 600 mere. Jeg er også idt spændt på, hvad det der akkreditering går ud på det er jo endnu en opgave. ~ Revesben i en nordisk barbecue af hyben og tomat på bund af mossede nye kartofer Rosastegt oksefiet med øgkompot Rugmesstegt sid på bomkåspuré Kartofer med rapsoie og purøg Dampede porrer med gedeost ~ Rødbedesaat med hindbæreddike og hassenødder Nordisk coesaw Torvets sprøde saat Lene Kristensen og Caus Rækby Larsen, fra samme praksis i Hostebro Udfordringen biver sammenhod. Sammenhod inden for egne rækker i forhod ti en overstået konfikt. Vi ska finde sammen som et styrket hee, der kan stå må med ae de udfordringer, der måtte komme fagige, økonomiske, poitiske og rekrutteringsmæssige. Mikke Andersen, i hoveduddannese ti amen mediciner i Region Sjæand Rekruttering! Jeg er aerede jo rekrutteret, men det er, hvad jeg fornemmer, biver udfordringen fremadrettet. Der manger simpethen yngre æger, der gider speciaet. Jeg tror, konfikten har skræmt fok, men det er nok aermest de poitiske udmedinger i forhod ti speciaet at der er udsigt ti mere topstyring. ~ Fynsk æbekage med ribsgeé Sønderhavens ost med grønne tomater Friske frugter

7 LÆGEDAGE FREdag den 14. november De regionae famiieambuatorier Mød os på stand A-017A Møder du avorigt syge voksne, der har børn? De regionae famiieambuatorier forebygger medfødte skader og omsorgssvigt hos børn i famiier med akoho- og stofprobemer. Famiieambuatorierne arbejder i tværfagige team af speciaæge, jordemoder, sociarådgiver og psykoog. Famiieambuatorierne tibyder kommunerne at samarbejde om tidig indsats over for gravide med rusmiddeprobemer og deres børn. Famiieambuatoriet tibyder psykoogisk og ægeig undersøgese af børnene frem ti skoeaderen ti brug for kommunernes videre indsats over for børnene og deres famiie. Hvert år opever børn og unge, at deres far, mor eer søskende rammes af en avorig sygdom eer dør. Mange af dem har brug for støtte. Børn, Unge & Sorg er en gratis rådgivning for børn og unge under 28 år, hvis forædre eer søskende er avorigt syge eer døde. Henvis ti Børn, Unge & Sorg, når du møder en famiie, der er ramt af avorig sygdom. Læs mere på Famiieambuatoriernes undersøgeser er et gratis tibud ti kommunerne. Find og kontakt Famiieambuatoriet i din region på Videncenter for Forebyggese af Rusmiddeskader hos Børn WONCA A-006F Wiotech ApS A-007 W Vingmed Danmark A/S A-005B VikTeam A/S A-026A Videncenter for Forebyggese af Rusmiddeskader hos Børn A-024A V Uvidigraad.dk ApS A-008A Ugeskrift for Læger A-015 U TRIOLAB A/S A-009A 2ta Revision ApS A-014D Thermo Scientific A-022A T Sydbank A/S A-014 Sundhedsstyresen A-027 Statens Serum Institut A-006C Standard Systemer A-024 S RIV Region Hovedstaden A-020 Ringkjøbing Landbobank A-010B Region Syddanmark Rekruttering Amen Praksis A-020A Region Sjæand A-025A Region Midtjyand A-014A R PwC A-010D Prostatakræftforeningen PROPA A-067 Praktiserende Lægers Organisation A-016 Praktiserende Lægers Organisation A-015 Praktiserende Akupunktører A-009B Pharmovita ApS A-005 Besøg os på Stand A-018C Pharma-Vinci/Axeus A/S A-027B Pfizer Consumer Heathcare A/S A-017 Partners in Practice A-006 p INFO UDSTILLERE Udstiere STAND A Abena A/SA a-007 Academic BooksA audfoyer Actavis A/SA a-015 A-Data A/SA a-009 Advodan VejenA a-016c Aere A/SA a-001 Axeus A/SA a-019a/020a B Baker Tiy DenmarkA a-014g Bandagist Jan Niesen A/s a-014h Biodane Pharma A/SA a-007d Børn, Unge & SorgA a-018c C CompuGroup Medica Denmark a-010 Contura A/SA a-014c Cure4You a-006c D DAK-e a-012 DanMedica a-014h Dansikring Direct Partner a-003a Dansk Horton Hovedpineforening a-033 Dansk Kiropraktor Forening a-008b Dansk Seskab for Amen Medicin a-012 Danske BioanaytikereA a-014e DataGruppen MutiMed Aps a-009 Deoitte Statsautoriseret Revisionspartnerseskab a-005c Det Grønandske Sundhedsvæsen a-010c Diagnostica I/SA a-008a DOCNet a-003b E EG HeathcareA a-005/a-020 EG Heathcare Teefoniøsninger a-007a Efteruddannesesregistrering PLo a-011e F Fonden Lænke-ambuatorierne i DanmarkA a-014d Fournaise ThomsenA a-007c H Hemocue DanmarkA a-016a HUSK Products, W. Ratje Frøskaer a-004f I IKAS Institut for Kvaitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet a-004c Inform A/SA a-002a IP Netcom A/SA a-016 ipnordic a-015d J Jyske BankA a-015e Jönköpings äns andsting i Sverige-Vårdcentraarna Bra Liv a-004d Jørgen P. ApS Swopper.dk a-010d K KAP-H a-011c Kiniksystemet CinicCare/DocBase a-014l Kontinensforeningen a-031 Københavns KommuneA a-016d L La Roche-PosayA a-005b Landsforeningen af Statsautoriserede Fodterapeuter (LASF)A a-014m Læge- og Patienthåndbogen a-011b Lægernes Pensionskasse & Bank a-005d Lægers & Tandægers Revisionskontor Sjæand A/s a-005e Lån & Spar Bank A/SA a-006a M Max Manus A/SA a-017b MedCom a-018a Mediq Danmark A/SA a _Lokaeoversigt_2013_8 sider.indd 10 06/11/ Medtronic Danmark A/SA a-019b MIRSK digita ApSA a-007b Mærsk-Andersen A/SA-003 Månedsskrift for amen praksis a-011a N Nationa Sundheds-itA a-010a Nordic Medicare A/SA a-015c NOVAX a-002 O Orion Diagnostica Danmark A/s a-004 Osteoporoseforeningen a-032 P Partners in PracticeA a-004a Pfizer Consumer Heathcare A/s a-014 PowerNet a-014k Praktiserende Akupunktører a-006e Praktiserende Lægers Organisation Færdighedsværksted a-013 Praktiserende Lægers Organisation Lægetorv a-012 Prostatakræftforeningen propa a-030 PwC a-006f R rads a-014j Region MidtjyandA a-011d Region NordjyandA a-010b Region SjæandA a-018 Region Syddanmark Odense OUH (OD) a-006 RIV Region HovedstadenA a-015a S Simonsen & WeeA a-014a Standard SystemerA a-017 Statens Serum InstitutA a-004e SSI DiagnosticaA a-004g Sundhedsstyresen a-019 Sydbank A/SA a-011 LokaLepLan T Thermo ScientificA a-016b TRIOLAB A/SA a-006d U Ugeskrift for LægerA a-012 Uvidigraad.dk ApSA a-005e V Videncenter for Forebyggese af Rusmiddeskader hos Børn a-017a VikTeam A/SA a-018b Vingmed Danmark A/SA a-006b Voreskinik.info a-015b W Wiotech ApSA a-005a WONCa a-004b

8 8 LÆGEDAGE FREdag den 14. november 2014 Lad styre dig, hvis en omkring dig fader om med hjertestop De første minutter er atafgørende ved hjertestop. Derfor er det atid bedre at hande med det samme end at vente på andre. Ae kan hjæpe. Ae kan gøre noget. Det vigtigste er, at du træder ti og sikrer dig, at der biver ringet så hurtigt som muigt. Se hvordan vi hjæper hinanden på hjertestarter.dk TrygFonden varetager TryghedsGruppens amennyttige arbejde. TryghedsGruppen er hovedejer i forsikrings seskabet Tryg og skaber værdi og tryghed gennem angsigtede investeringer og amennyttige uddeinger.

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik 26. marts 997 5. årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Brygge bo evakueret i sidste øjebik Som en af de sidste danske re i Abanien, ykkedes det for nyig bryggeboeren Vivi an Kruse at undsippe kam pene meem de regering

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG B A T KARTELLET Indhodsfortegnese 1. Resumé... 4 2. Formå og indedning... 5 3. Metode... 7 4. BAT s undersøgese af prisen på arbejdsuykker i bygge- og anægssektoren i 2011...

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

SYGEPLEJERSKEN. Mundhygiejne forebygger sygdom og død. Valgtillæg 2013 Vend bladet. Sociale medier: Styrk karrieren på LinkedIn

SYGEPLEJERSKEN. Mundhygiejne forebygger sygdom og død. Valgtillæg 2013 Vend bladet. Sociale medier: Styrk karrieren på LinkedIn Valgtillæg 2013 Vend bladet Sociale medier: Styrk karrieren på LinkedIn SYGEPLEJERSKEN DANISH JOURNAL OF NURSING NR. 12 18. OKTOBER 2013 113. ÅRGANG Mundhygiejne forebygger sygdom og død Døende med KOL

Læs mere

Hun har opfundet en sut med iltkateter

Hun har opfundet en sut med iltkateter De cyklede Sygeplejens År i gang Når patienten vil være din ven på Facebook DANISH JOURNAL OF NURSING NR. 10 23. MAJ 2011 111. ÅRGANG Sygeplejerskers ideer i høj kurs Hun har opfundet en sut med iltkateter

Læs mere

SYGEPLEJERSKEN. Støt hiv-patienter, som glemmer medicinen. Motion gavner skizofrenes recovery. Fem fabelagtige bøger til ferien

SYGEPLEJERSKEN. Støt hiv-patienter, som glemmer medicinen. Motion gavner skizofrenes recovery. Fem fabelagtige bøger til ferien Motion gavner skizofrenes recovery Fem fabelagtige bøger til ferien SYGEPLEJERSKEN DANISH JOURNAL OF NURSING NR. 14 6. DECEMBER 2013 113. ÅRGANG Støt hiv-patienter, som glemmer medicinen Sygefravær går

Læs mere

Sygeplejersken. KOL -patienter. (Action)mænd i sygeplejen. Patientens fortælling er ledetråden. Gennemført hygiejne ruster mod MRSA

Sygeplejersken. KOL -patienter. (Action)mænd i sygeplejen. Patientens fortælling er ledetråden. Gennemført hygiejne ruster mod MRSA Hjerterehabilitering Patientens fortælling er ledetråden På job Gennemført hygiejne ruster mod MRSA Sygeplejersken Danish Journal of Nursing nr. 13 23. november 2012 112. årgang End of lifesamtale hjælper

Læs mere

Medlemsblad for Dansk Selskab for Almen Medicin debat, uddannelse, forskning og kvalitetsudvikling. Læs side 36

Medlemsblad for Dansk Selskab for Almen Medicin debat, uddannelse, forskning og kvalitetsudvikling. Læs side 36 MARTS 2009 33. årgang Medlemsblad for Dansk Selskab for Almen Medicin debat, uddannelse, forskning og kvalitetsudvikling 195 Lægevagtens skæbne afhængig af akutreformens gennemførelse i de enkelte regioner.

Læs mere

Det er sgu da et pigejob

Det er sgu da et pigejob Sundhedsplejen er i høj grad et job for mænd Stem på en næstformand Danish Journal of Nursing nr. 8 23. april 2010 110. årgang Det er sgu da et pigejob kort nyt Nye socialsygeplejersker hjælper stofmisbrugere

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

ikke supermenneske, men næsten

ikke supermenneske, men næsten særlig støtte til svingdørspatienter prisvinder: hun bryder med seksuelle tabuer Danish Journal of Nursing nr. 11 29. maj 2009 109. årgang Afdelingssygeplejerske ikke supermenneske, men næsten Farvel til

Læs mere

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen Patienternes nye rejse Genvej til et bedre sundhedsvæsen Copyright 2014 Mandag Morgen Innovation

Læs mere

Lungenyt. Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne

Lungenyt. Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne Tema: Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne I denne udgave af Lungenyt sætter vi fokus på, hvorfor lungesygdomme ikke er med på forsikringsselskabernes lister over kritiske sygdomme. nr. 4 september

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

LIVTAG. På vej mod fremtiden #2 2015. Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener om PTU s potentiale. Tema med alt om planerne for det ny PTU. s.

LIVTAG. På vej mod fremtiden #2 2015. Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener om PTU s potentiale. Tema med alt om planerne for det ny PTU. s. Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE LIVTAG #2 2015 På vej mod fremtiden Tema med alt om planerne for det ny PTU s. 6-23 Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015 Nye regler om genoptræning hvad betyder de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED 2 Hjernesagen nr. 1 2015 ÉN SAMLET BPA-LØSNING

Læs mere

Egenomsorg ved kronisk sygdom

Egenomsorg ved kronisk sygdom Egenomsorg ved kronisk sygdom Tema-avis fra nordisk konference om egenomsorg Når det er mig selv, der tager blodprøver, noterer mine tal og fører skemaer, er det pludselig også mit ansvar at følge med.

Læs mere

Skæv dom. Dominoeffekt. De angste børn. Fremad i ryk

Skæv dom. Dominoeffekt. De angste børn. Fremad i ryk 15. april 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 7 Skæv dom En landsretsdom vil tvinge en psykolog til at opgive tavshedspligten. Skadevirkningerne kan blive uoverskuelige. Side 2/lederen Dominoeffekt

Læs mere

Vi skal genvinde vores gamle styrke

Vi skal genvinde vores gamle styrke Lokket til Danmark af falske jobløfter Kom i gang med mini-mtv kort nyt Fyret under barselsorlov Danish Journal of Nursing nr. 17 18. september 2009 109. årgang Emblemer til salg Sygeplejerske ny formand

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN FÆLLESSKAB GENSYNSGLÆDE. Social rådgiver dage 2013

SOCIALRÅDGIVEREN FÆLLESSKAB GENSYNSGLÆDE. Social rådgiver dage 2013 15/13 SOCIALRÅDGIVEREN & Social rådgiver dage 2013 FÆLLESSKAB GENSYNSGLÆDE Løntjek fangede fejl Kontanthjælpsreform skaber frustration Kommunalvalg gav socialrådgivere succes 5HURTIGE Vi tænker ledelse

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

LIVTAG. Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34

LIVTAG. Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34 Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34 Uden de frivillige

Læs mere

Motion er en form for terapi

Motion er en form for terapi Dansk Brystkræft Organisations medlemsblad I Nr. 45 I Juni 2015 I 14. årg. Motion er en form for terapi Læs mere på side 06 12 Ødem vi lever med det 17 DBO s ærespris hylder de frivillige 23 Sådan anmelder

Læs mere

Klar, parat. til ny karrierestart som sygeplejerske. til ferien. Seje patienter i Australien. Lang vej til ingeniørløn

Klar, parat. til ny karrierestart som sygeplejerske. til ferien. Seje patienter i Australien. Lang vej til ingeniørløn Seje patienter i Australien 4 gode bøger til ferien Danish Journal of Nursing nr. 12 18. juni 2010 110. årgang Lang vej til ingeniørløn Mænds sundhedsuge: Haveaffald og højt blodtryk Videnskab & sygepleje

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

FRA USYNLIG TIL SOCIALRÅDGIVER ØKONOMI PRESSER BØRN ALARMERENDE TENDENS I BØRNESAGER 4 BLIVER BEDRE LEDERE DIPLOMUDDANNELSE RAMMER PLET 8

FRA USYNLIG TIL SOCIALRÅDGIVER ØKONOMI PRESSER BØRN ALARMERENDE TENDENS I BØRNESAGER 4 BLIVER BEDRE LEDERE DIPLOMUDDANNELSE RAMMER PLET 8 04 23. februar 2012 HULUBULU-LOTTE : FRA USYNLIG TIL SOCIALRÅDGIVER ØKONOMI PRESSER BØRN ALARMERENDE TENDENS I BØRNESAGER 4 BLIVER BEDRE LEDERE DIPLOMUDDANNELSE RAMMER PLET 8 KRISEN KRÆVER NYE STRATEGIER

Læs mere