Skifte- og Overformynderivæsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skifte- og Overformynderivæsen"

Transkript

1 Skifte- og Overformynderivæsen Foredrag ved Ulrich Alster, - Lovgrundlaget Hvornår var der offentligt skifte Der skulle efter Chr. Vs Danske Lov 1683 afholdes offentligt skifte, når der var 1. Fraværende arvinger eller 2. umyndige arvinger eller 3. ingen livsarvinger (børn osv.) eller 4. der opstod splid imellem myndige, nærværende arvinger. Dvs. at hovedreglen var - og stadig er - at når alle arvinger er myndige, nærværende livsarvinger, der kan enes, så kan de selv forestå skiftet. Indtil 1793 skulle der ikke erlægges arveafgift, så derfor er privat skifte ikke noteret i skifteprotokollen. Fra 1792 indførtes dødsanmeldelsespligt, så skifteretten kunne sikre betalingen af arveafgiften på ½ % af boets formue af boer over 100 Rdl. Undtagelser Indtil 1845 kunne en enke dog få foretaget privat skifte efter sin, selvom der var umyndige børn. Dette krævede kgl. tilladelse og kaldtes for et samfrændeskifte, idet to af mandens slægtninge så fungerede som skifteret. Hensidden i uskiftet bo betyder, at den efterlevende ægtefælle beholder ansvaret og rådigheden over fællesboet, indtil der senere skiftes. Indtil 1872 havde ægtefæller ikke ret til at hensidde i uskiftet bo men måtte søge kgl. bevilling til dette. Myndige livsarvingers tilladelse krævedes. Et testamente ændrer fordelingen af arv mellem arvingerne eller tillægger bestemte arvinger bestemte ting eller indsætter flere arvinger (f.eks. et legats oprettelse). Testamenter findes enten i retsbetjentarkivets notarialprot., Danske Kancellis Kancelliets Testamentprotokol (G.52) eller sammes blanketregnskab (eller Øvrighedernes Testamentprotokol, fra i Justitsministeriets Blanketregnskab. Før 1812 kan der søges i Danske Kancellis Registre og Tegnelser / Registranter. I notarialprotokollen blev testamentet konfirmeret, når det blev skrevet, mens det ved indsendelse til kgl. konfirmation gennem amtet eller Danske Kancelli blev konfirmeret, når det kom i brug, dvs. ved første ægtefælles død. Et register til Danske Kancellis testamenter, på både arvelader og arvinger, findes i RAs vejledning. Et testamente kunne udpege to eksekutorer, som så fungerede som ad-hoc-skifteret. En afhandling skulle afleveres til skifteretten. Desuden findes kommissarieskifter, det var ligesom forestående, men havde juridicel myndighed (kunne afsige kendelse). Deling af arven Indtil 1857 var en broderlod dobbelt så stor som en søsterlod. Havde afdøde børn, delte disse afdødes bodel (halvdel), mens den efterlevende ægtefælle fik sin bodel (halvdel). Ægtepagter (findes i Danske Kancellis Kancelliets Testamentprot., fra 1848 Justitsministeriets testamentprot. eller evt. retsbetjentens notarialprotokol.) kan tillægge anden fordeling af boets bestanddele. Var et barn død, arvede dettes børn i dets sted og delte dets arvelod. Havde barnet ikke efterladt sig børn, talte barnet ikke med ved udlodningen. Arveklasserne Indtil 1950 fandt man arvinger efter følgende gruppering i arveklasser, hvor arvinger i en lavere klasse udelader alle arvinger i højere klasser, på nær for barnløse, hvor ægtefællen ikke udelukkede mandens slægt som arvinger: 1) Afdødes børn (og ægtefælle), 2) afdødes forældre og deres afkom, 3) do. bedsteforældre og deres afkom, 4) do. oldeforældre og deres afkom, 5) do. tipoldeforældre og deres afkom. Arkivfondene Skifte skulle fra 1683 foretages af afdødes husbond eller foresatte / øvrighed, hvilket dog fra 1790 og frem ændredes, så byfogeder, Hof-og Stadsretten (for Kbh.) herredsfogeder og birkedommere fra 1850 til 1919 havde overtaget al skiftejurisdiktion i landet. Jævnfør tabellen på sidste side. Arkivalierne Skifteprotokollen er grundstammen, ved små skifteretter findes kun denne og de tilhørende dokumenter. Undertiden er alle dokumenter og sager og dødsanmeldelser indført i selve skifteprotokollen. Ved mange retter førtes også: Dødsanmeldelsesprotokoller, som er en slags skiftejournal. Efter 1919 kaldes de for skiftesaglister. Til både skifteprotokollen og skiftesaglisten findes muligvis pakker med dokumenter. Desuden findes måske: Registreringsprotokol, fra 1793 kunne sognefogeden autoriseres til at foretage registreringsforretningerne. Selve skiftet findes stadig i selve skifteprotokollen. Eksekutorboer, incl. skilsmissebodelinger foretaget ved advokat. Testamenter, Skifter behandlet uden skifterettens medvirken. Skifte eller ej

2 Ikke alle dødsfald fører til skifte. Når dødsfaldet anmeldes, træffes beslutning om, hvad der skal ske: Kaldes situation findes i Boet udlægges enke(manden) imod denne bestrider boets gæld og opdrager børnene Boet udlægges efter loven eller fattigvæsenet eller tinglyst aftægtskontrakt finder aftægtsyder for sket forsørgelse intet skifte sted Offentligt skifte Hensidden i uskiftet bo Eksekutorbo / testamente / samfrændeskifte 2 Boet udlægges til Boets formue kan begravelsesomkostningerne ikke række til begravelsen Dødsanmeldelsespr. Boets formue kan Skiftepr. eller ikke dække gælden dødsanmeldelsespr. hvis der ingen livsarvinger, ej heller testamente var enke(mand)en lever videre i det uskiftede bo, overtager alle forpligtelser, men skal skifte inden nyt ægteskab indgåes. ved testamente eller kgl. bev. kunne der udnævnes to bobestyrere, der forestod skiftet Hvilke dødsfald er mest givende for slægtsforskeren? Skiftepr. eller dødsanmeldelsespr. Skifteprotokollen Dødsanmeldelsespr. eller skiftepr. Eksekutorbo, samfrændeskifter, evt. i selve skiftepr. Umiddelbart vil de fleste slægtsforskere jo naturligt kocentrere sig om skifter efter deres direkte forfædre, men har forfædrene været sejlivede og altid efterladt sig myndigt, evigt, nærværende afkom eller selv død som aftægtsfolk, vil skifter ikke bidrage med meget guf. Som regel heller ikke, hvis den længstlevende af et anepar hensad i uskiftet bo og derefter kom på aftægt. Derimod vil skifter efter anernes andre ægtefæller, dem der døde fra umyndige børn være værd at studere. Da det giver sig selv, at vore aner ikke kan være døde som barnløse, og det er skifter efter barnløse, som indtil ca tit er de mest givende mht. slægtsforhold og formueforhold. Derfor er skifter efter anernes barnløse søskende også værd at studere. Hvad skal man vide for at kunne finde et skifte? Man skal selvfølgelig vide, hvad personen hed - eller hvad ægtefællen hed, og sted og tid for dødsfaldets indtræden. Men stedet kan udvides til at være hvilken skifteret, der må være relevant. Dvs. at man f.eks. i Kbh. ikke behøver kende adressen for at kunne finde skiftet - tværtimod får man den som regel oplyst i hvidebogen eller forseglingsoprotokollen. Tilsvarende vil vi på landet kunne finde personen i registeret til godsets eller retsbetjentens skifteprotokoller. Dvs. at hvis manden er død i 1820 i et sogn, og vi ikke kan finde konen som død i kirkebogen, så kunne vi gætte på, at hun er død et andet sted i samme retsbetjentarkivs område. I ældre tid, hvor folk ikke flyttede så ofte (og det er jo så en sandheds med modifikationer), vil man på grund af stavnsbåndet i 1700-tallet kunne gætte på, at en person, hvis skifte afholdes af at bestemt gods også er barnefødt under samme gods. Er kirkebøgerne gået tabt, går man registeret igennem og finder frem til passende skifter. F.eks. hvis manden hed Anders Jensen, så må hans fader have heddet Jens NN. Er Anders født omkring 1700, ja så er skifter fra 1698 og frem relevante. Og det virker altså i praksis! Er der ikke skifte efter Anders Jensens fader, vil man se på, hvad Anders Jensens moder kan have heddet til fornavn, nemlig et af de navne, som hans døtre fik. Skifter er genveje til andre kilder Et skifte henviser ofte til andre kilder. F.eks. oplyses om boets ejendomme, huse og gårde, evt. med oplysning om Mnr. og tinglysningsdato på skøde og pantebreve. Eller oplysning om afdøde pension, evt. fra Den Almindelige Enkekasse (indskydere kan søges på: Eller henvisning til andre skifter eller Københavns Skiftekommission Københavns skifteret er som landet største noget speciel. Københavns skiftekommission blev til i 1805, da man lagde overretten i Kbh. og Hof- og Stadsretten (der i 1770 blev til ved sammenlægning af Hof- og Stads- og Borgretterne) sammen til Den Kgl. Lands-Over- samt Hof- og Stadsret(s Skiftekommission) deltes boerne i 9 klasser (fra ), hvor hver klasse havde sin skiftekommission og dermed sine protokoller. 1862ff. deltes i tre grupper efter efternavn, i protokol 1, 2 og 3. Fra 1800 findes en hvidebog, det er i realiteten en dødsanmeldelsesprotokol for dødsfald, der ikke førte til offentligt skifte. Samtidigt førtes alle dødsfald, der forventedes at føre til offentligt skifte direkte i klassens eller protokollens Forseglingsprotokol. I hver klasse findes : o Forseglingsprotokol, o Behandlingsprotokol, o Descisionsprotokol,

3 Og sluttelig, fælles for alle klasser: Repartitionsprotokol og kvitteringsprotokol. Alle protokoller indeholder navneregistre, og der henvises altid pænt frem og tilbage mellem protokollerne. Et fælles register til årets forseglingsprotokol og Hvidebog findes i publikumsmagasinet på K. Hvis henvisningen består af to tal, eks , er det en henvisning til årets Hvidebog, hvis henvisningen består af tal - tal - bogstav og tal, eks B, henvises der til Forseglingsprotokollen, nemlig 3. klasse (eller skiftekommission), protokol 45 eller side 45 og 2. klasse eller navnegruppe (hvis navnegruppe er det B = andet bind indenfor året). Men findes et dødsfald ikke i det fælles register, så findes dødsfaldet sikkert indført i årets: o Dødsanmeldelsesprotokol for børn, o do. for fattiglemmer. Skifter for danskeres boer i udlandet gennemførtes af Kbh.s Skiftekommission (er der intet her, prøver man udenrigsministeriets arkiv på RA). Tilgængelighed Skifter er frit tilgængelige efter 75 år. mellem 50 og 75 år kan der dispenseres straks af vedkommende landsarkiv. Skifter yngre end 50 år kan der søges almindelig adgangstilladelse til. Arkiverne Skifter findes almindeligvis ved landsarkiverne. De mest brugte registraturer / arkivfonde er: o Retsbetjente, o Amtsarkiver, o Godsarkiver. Skifter kan bestilles og ses alle dage, men ikke reserveres. På Rigsarkivet i Kbh. har man kopier af landsarkivernes skifteprotokoller frem til ca. år Fremme på filmlæsesalen findes skifter fra Fyn og Jylland frem til ca De øvrige bestilles hjem fra Glostrupmagasinet. De filmede skiftearkivalier omfatter sædvanligvis kun dele af skifteretternes arkivalier, hvorfor besøg på landsarkiverne kan anbefales. Arkivets indretning Hver type protokol og sager er listet for sig. * Først kommer dødsanmeldelsesprotokollerne, så dokumenter dertil, * dernæst skifteprotokollerne og dokumenterne dertil, samt registreringsprotokoller, * dernæst særlige rækker af dokumenter og protokoller, f.eks. skifter afholdt uden skifterettens mellemkomst. Så kommer overformynderivæsenet med * Overformynderiprotokoller, * dokumenter dertil og evt. * værgemåls- eller kuratel-protokol. Find den rigtige skifteret Først afgøres det ved hjælp af tabellen på sidste side, hvilken type skifteret, der kan være relevant. Efter 1919 Hvis vi er efter 1919, benyttes Danmarks Administrative Inddeling (på biblioteket eller arkivet) til at finde det stedlige dommerembede efter Ofte kan Birkedommer- og Herredfogedembeder før 1919 også bestemmes helt præcis i samme kortværk. Retsbetjente før 1919 Retsbetjente indtil 1919 findes lettest enten i registraturen over retsbetjentembederne, hvori eller hvortil der findes sogneregister, eller man benytter Post- og Adressebogen fra FØR 1919, hvor der for hvert sogn oplyses om relevant retsbetjentembede. Godsernes jurisdiktioner Indtil 1850 benyttes f.eks. de trykte registre, nemlig: Sjælland: Aksel Nørlits: Sjællandske og Mønske Godsers Skifteprotokoller ved O (for Lolland- Falster se de brune kasser i vejledningen), Fyn: Anne Riising: Oversigt over de Fynske Godsers Skifteprotokoller ved O, Sønderjylland: Folioregistratur 200 på RA: De Slesvigske Folketællinger, findes i vejledningen på RA. De slesvigske folketællinger foretoges efter jurisdiktion. Nørrejyske landsdele: Henning Jensen: Arkivhåndbog for Nørrejylland. Med der er god hjælp at hente på Internettet, idet LDS har filmet langt de fleste skifteprotokoller indtil ca En onlineregistratur findes på I Family History Library Catalog gør du således: Find Place Search (stednavn) og søg på sognets navn. Nu får du en række henvisninger til kilder, bl.a. Probate records (skifteprotokoller), vælg dette, og du får en liste over de relevante skifteretter, hvorfra skifteprotokoller er bevaret. Ved klik på hver skifteret fås en liste over de stednavne i hvert amt og sogn, som er nævnt i skifteprotokollerne fra godset eller herredet. En genial hjælp! Amternes og købstædernes skifteprotokoller kan ikke findes efter sognenavn, men skal søges på hhv. amtets og købstadens navn. 3

4 Husk, at kun en del af hver skifterets materiale er filmet (jævnfør Librishæftet Slægtsforskning på internet 2004 af U. A.. Hjælpemidler til skifter Evt. kan det undersøges i Statens Arkivers Online Registratur, Daisy, hvad der er bevaret: Registre til Skifter Der findes på Internettet nogle registre og ekstrakter (referater) til skifter, især: register til skifter fra Viborg, Ålborg, Randers og Thisted Amter, register til Vendsysselske godsskifter, ekstrakter af skifter fra især Skanderborg amt (kæmpe samling), med bl.a. registre til Odense Byfogeds skifter ca (med arvinger og ægtefæller), - Skifteuddrag for Bjerre og Hatting Hrd., Vejle amt til salg på CDrom. - Amerikansk side med rigtigt mange ekstrakter (Probate Records betyder skifter). Stedregistre df - stedregistre til Nørrejyske Godsarkiver, - Stednavnedatabase, der giver sogn, herred og amt ( ). Kortværk etc. Danmarks Administrative Inddeling, 1979, viser forskellig administrativ inddeling , også retsbetjentenes embeder. Desuden findes på arkiverne trykte stednavneregistre til især godsernes skifter. På SAK findes ekstrakter af skifter fra 1700-tallet fra Hof- og Borgretten (prot. findes ved K). Overformynderivæsen Med Danske Lov 1683 indførtes også et overformynderi i hver købstad. Fra 1794 blev hver retsbetjent på landet også overformynder lagdes de sammen under Københavns Magistrats Overformynderi, hvis arkivalier findes på RA. Overformynderiet førte kontrol med umyndige arvingers midler, især hvis begge forældrene var afgået ved døden, men somme tider også, hvis den efterlevende forælder ønskede at sikre barnets arv. Materialet indtil 1869 findes sammen med skiftevæsenets, og der findes almindeligvis (hvis bevaret) en overformynderiprotokol med tilhørende dokumenter, heri oplyses om arvelader, hvornår skiftet er foretaget, arvens størrelse og placering, udbetaling og selvfølgelig også om myndlingens navn og alder. Evt. findes afskrift af skiftebrevet. Særligt nyttige er undertiden dokumenterne, hvor der måske findes vielsesattester for pigerne, idet deres mænd indsendte dokumentation, når de forlangte konens arv udbetalt. 4

5 Stamtavle som bilag til foredraget Hans Hansen (o e. 1687) Handskemager Anne Cathrine Henrichsdatter ( ) Morten Hansen ( ) Handskemager Maren Dinesdatter Winther ( ) var gift i alt 4 gange Jørgen Michelsen Ambus (o ) Klejnsmed i Bogense Anna Elisabeth Pedersdatter ( ) Christen Olufsen ( ) Klejnsmed i Bogense Henrich Mortensen ( ) Handskemager i Odense Johanne Jørgensdatter Ambus ( ) Peder Jørgensen Ambus ( ) Klejnsmed i Kbh. Karen Haagensdatter Due ( ) Henricha Cathrine ( ) Anna Margarethe Elisabet ( ) David Gottlieb ( ) Sadelmager i Odense, oldermand Christian Benjamin ( ) Garversvend i Odense Hendrich h ( ) Sadelmager i Horsens, så Århus, ejer af Justenborg 1. kone Anne Mette Fogh ( ) 2. kone Ane Mathilde Geltzer ( ) 3. kone Karen Marie Christophersdatter Hviid f. Jepsen (1808-eft. 1861) Ana Margrethe h ( ) Jørgen Nielsen Wandler ( ) Kaptajn, amtsfuldmægtig i Odense, gårdejer Søren Christian ( ) sadelmagerlærling, forvalter på Julianelyst, forpagter på Marielyst siden Rudbjerggaard, proprietær i Majbølle. Andrea Aarup ( ) Karen Sophia ( ) Johan Peder Warberg ( ) Konkurs Købmand i Odense. Hendrik ( ) Overmaskinmester ved DFDS, Esbjerg og Kbh. Marie Kirstine Frederikke Hansen ( ) Edvin Aage Henrik (skilt 1962) ( ) Befragter, kontorchef 1. kone ( 1962) Olga Charlotte Olsen ( ) 2. kone Anna Magdalene Lautrup Hjorth f. Larsen ( ) Grethe Kirsten f John Alex Whieldon Alster ( 1973 fra første kone) ( ). Revisor 5

6 Tabel over skiftejurisdiktionerne Geografisk Befolkningsgruppe Periode Skiftejurisdiktion Arkiv område Landet: Lensbesiddere, Godsejere, Herregårdsforpagtere, Amtmanden Selvejere, Indsiddere Herredsfogeden eller Fæstere også arvefæstere, Lejehusmænd Godsejeren Bøndergårdsforpagtere Herredsfogeden eller Godsforvaltere Gejstlige, dvs Herredsprovsten Præster, degne, Herredsfogeden eller klokkere og skoleholdere Krongodsets fæstere mv. Ridefogeden, jævnfør også Ryttergodset Ryttergodset Regimentsskriveren Amtsforvalteren Herredsfogeden eller Købstæderne borgerne Magistrat og Byfoged gejstlige (se def. nedenfor) hof- og slotskirkernes personale i Kbhvn. Hillerød, Fredensborg og Helsingør Lærere ved Frederiksborg lærde skole Kgl. Konfessionarius (skiftedokumenter kun bevaret for perioden ) København Civile rangspersoner Hofretten K Hof- og Stadsrettens skiftekomm. K Civile Embedsmænd og Borgretten K funktionærer (kgl. betjente) Hof- og Stadsrettens skiftekomm. K udenfor rangen Almindelige borgere Bytinget (Københavns skiftekom.) K Hof- og Stadsretten K Københavnske fallitboer Sø- og Handelsretten K Bornholm LandbefoIkningen Skifteskriveren K Herredsfogeden K Købstædernes borgere m.v Byfogeden K Christiansø alle Auditøren ved fæstningen K Hrd.fogeden i Nr.Herred på K Bornholm Amager Store Magleby og Dragør Schouten (dokumenter kun bevaret K for perioden ) hele landet Jøderne Menighedens forstander Universitetets ansatte: Professorer, Betjente, de såkaldte lærde mænd, og Universitetets studerende Konsistorium (kun få rester bevaret i universitetets arkiv) RA Landmilittæretatens officerer Land-etatens generalauditør RA Landmilitæretatens Regimentsauditøren FA underofficerer og menige Sømilitæretatens officerer højere end kaptajnsrang Søetatens generalauditør RA Øvrige sømilitære Underadmiralitetsretten RA hele landet alle 1919ff. Det stedlige dommerembede Forkortelser: FA = Forsvarets Arkiver ved RA, = det respektive landsarkiv, K = Landsarkivet i København, RA = Rigsarkivet i København. K 6

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

1 Københavns Skiftekommission

1 Københavns Skiftekommission 1 Københavns Skiftekommission Ulrich Alster Klug 2013 ulrich@dannebrog.biz, www.dannebrog.biz, www.dannebrog.biz/skifter/skifter_kbh.pdf På www.sa.dk => ArkivalierOnline under andre københavnske skifter

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE

DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE - især skifter indtil 1919 Hvorfor nyt AO? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne bagved skal opdateres

Læs mere

Retsbetjente indtil 1919

Retsbetjente indtil 1919 Retsbetjente indtil 1919 Ulrich Alster Klug www.dannebrog.biz dannebrog@dk-yeoman.dk 2012. Hvad var retsbetjente? Retsbetjentene kaldes de betjente (dvs. de servicerende ansatte), som var uddannet indenfor

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Lidt om skifteprotokoller

Lidt om skifteprotokoller Lidt om skifteprotokoller Det skal du vide for at finde et skifte: 1. Navnet på den person, som er død. 2. Et årstal -og en dato for dødsfaldet. Har man kun et cirka-år, er det en god idé, også at lede

Læs mere

Sådan finder du. Skifter fra provinsen før 1919 på Arkivalieronline

Sådan finder du. Skifter fra provinsen før 1919 på Arkivalieronline Sådan finder du Skifter fra provinsen før 1919 på Arkivalieronline RIGSARKIVET SIDE 2 TRIN 1: Vælg Find din slægt for at finde skifter På Arkivalieronline kan du finde skifter fra forskellige myndigheder

Læs mere

Testamenter Folder nr.

Testamenter Folder nr. Testamenter Folder nr. 27 Rigsarkivet Testamenter Med kirkens indtog i Danmark blev det det muligt for den enkelte selv at få indflydelse på, hvordan vedkommendes formue skulle fordeles mellem arvingerne.

Læs mere

Københavnske skiftearkivalier generelt 1

Københavnske skiftearkivalier generelt 1 Københavnske skiftearkivalier generelt 1 Københavnske skiftearkivalier generelt Her kan du finde oplysninger om de københavnske skifter, der findes på Arkivalieronline. Du kan finde oversigter over forskellige

Læs mere

Slægtsforskning med EDB 2. Kompendium. Ulrich Alster Klug

Slægtsforskning med EDB 2. Kompendium. Ulrich Alster Klug Slægtsforskning med EDB 2 Kompendium Ulrich Alster Klug Nørgårds Højskole - uge 39 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 LIDT OM SLÆGTSFORSKNING 5 1.2 ARKIVERNE 5 1.2.1 Arkiverne 5 1.2.2 Tilgængelighedsfrister

Læs mere

WORKSHOP SKIFTER. Opfølgning på foredrag af Michael Dupond den 5. februar 2015

WORKSHOP SKIFTER. Opfølgning på foredrag af Michael Dupond den 5. februar 2015 WORKSHOP SKIFTER Opfølgning på foredrag af Michael Dupond den 5. februar 2015 Hvordan finder du det rigtige skifte? Er skiftet behandlet i København eller i provinsen? Dødsfald bliver registreret i dødsanmeldelsesprotokollen

Læs mere

SLÆGTSFORSKNING OG EJENDOMSHISTORIE

SLÆGTSFORSKNING OG EJENDOMSHISTORIE SLÆGTSFORSKNING OG EJENDOMSHISTORIE NOTESAMLING MMXII ULRICH ALSTER KLUG 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. FORORD... 4 2. INDLEDNING... 4 3. HJÆLPEMIDLER TIL EJENDOMSHISTORIE... 5 1.1.

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

29 Kongelige bevillinger

29 Kongelige bevillinger 29 Kongelige bevillinger 29.1 Øvrighedernes Bevillinger Blanketregnskaberne I - Kancelli. 29.1.1 Definitioner Approbation er godkendelsen af f.eks. et testamentes gyldighed, eller en tilladelse. Legatar

Læs mere

1 Brandforsikring og ildebrand

1 Brandforsikring og ildebrand 1 Brandforsikring og ildebrand Ulrich Alster Klug, 2014 ulrich@dannebrog.biz 1.1 Brandforsikring for Sjælland scannes til AO Brandforsikringsarkivalier, nemlig brandforsikringsprotokoller og brandtaxationsprotokoller

Læs mere

www.dannebrog.biz/danskekancelli.pdf www.libris.dk www.dannebrog.biz Forkortelser Periode Ressorts I praksis var det

www.dannebrog.biz/danskekancelli.pdf www.libris.dk www.dannebrog.biz Forkortelser Periode Ressorts I praksis var det Danske Kancelli Ulrich Alster Klug, www.dannebrog.biz, dannebrog@dk-yeoman.dk, 2010 Denne note findes også på adressen: www.dannebrog.biz/danskekancelli.pdf Ulrich er forfatter til Librishæftet: Slægtsforskning

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919 På opdagelse i retskilder før 1919 Disposition: 1. Indledning 2. Retssager hvad skal du vide, før du starter? herunder den administrative opbygning og administrationens sagsbehandling og søgemidler 3.

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Kongevejen 41. Timesgård, arvefæstegård. Matrikelnummer:

Kongevejen 41. Timesgård, arvefæstegård. Matrikelnummer: Kongevejen 41 Timesgård, arvefæstegård Matrikelnummer: Matrikel nr. 18 Lønholt by, Grønholt sogn, nu matr. 18a Lønholt by, Grønholt sogn, som er på 11.498m2.. Afgav 15. april 1874 matr.nr. 18d Lønholt

Læs mere

1 Appendiks 5: Eksempler på skemaer til afskrift af indførsler

1 Appendiks 5: Eksempler på skemaer til afskrift af indførsler 1 Appendiks 5: Eksempler på skemaer til afskrift af indførsler For at lette arbejdet på arkiverne gives herefter nogle eksempler på skemaer til afskrift af kirkebøger efter 1814 og af folketællinger. -

Læs mere

1 Slægtsforskeren og fæstebønderne

1 Slægtsforskeren og fæstebønderne 1 Slægtsforskeren og fæstebønderne 2014 Ulrich Alster Klug www.dannebrog.biz/godser - ulrich@dannebrog.biz 1.1 Ordet fæstebonde - at fæste betyder at knytte til eller underlægge, forpligte. Så en fæstebonde

Læs mere

Lægdsruller og Søruller

Lægdsruller og Søruller Lægdsruller og Søruller Ulrich Alster Klug - 2008 - dannebrog@dk-yeoman.dk - www.dannebrog.biz Lægdsruller og søruller indeholder oplysninger om værnepligtige drenge og mænd, dvs. dem der kunne udskrives

Læs mere

Dødsattester og skifter

Dødsattester og skifter Når døden indtræder: Dødsattester og skifter Michael Dupont Hvad kan vi nå Skifter Skifter i København Skifter i provinsen Dødsattester Adgangskrav Eksempler Hvad er et skifte Oprindeligt: At dele eller

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2015 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz

Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz Godsernes betydning for fæstebønderne Side 1 af 5 Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz Indledning En jorddrot er en godsejer, hovedgårdsejer

Læs mere

Kongelige og familieretslige bevillinger. Find de slibrige detaljer

Kongelige og familieretslige bevillinger. Find de slibrige detaljer Kongelige og familieretslige bevillinger Find de slibrige detaljer Familieretslige bevillinger Adoption, Vielsesbreve, Skilsmisse, Navneforandring. Desuden er følgende af betydning for slægtsforskeren:

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2016 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

1. Dansk Demografisk Database

1. Dansk Demografisk Database 1. Dansk Demografisk Database Ulrich Alster Klug 2008. 1.1. Dansk Data Arkiv Dansk Data Arkiv er et af statens arkiver. Det har bl.a. til formål at gøre oplysninger fra statens andre arkiver tilgængelige

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

1 Fæste- og skifteprotokoller på Internettet.

1 Fæste- og skifteprotokoller på Internettet. 1 Fæste- og skifteprotokoller på Internettet. Slægten Langkilde stammer fra gården Langkilde i Lunde sogn, Sunds Hrd., Svendborg Amt. I stamtavlen over slægten Langkilde fra 1947, angives følgende: Rasmus

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ Johanne Marie Jensdatter, Drejø, 20.06.1794, V-32 ~ Niels Rasmussen, Husmand Rasmus Nielsen 3 Aar Formynder Hans Rasmussen, Husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16 Tirsdag d. 24. sep.:

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

1 Fæste- og skifteprotokoller på Internettet.

1 Fæste- og skifteprotokoller på Internettet. 1 Fæste- og skifteprotokoller på Internettet. Slægten Langkilde stammer fra gården Langkilde i Lunde sogn, Sunds Hrd., Svendborg. I stamtavlen over slægten Langkilde fra 1947, angives følgende: Rasmus

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del,

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, 1794-1832 Johanne Marie Jensdatter, Drejø, V-32, 20.06.1794 ~ Niels Rasmussen, husmand Rasmus Nielsen, 3 år Formynder Han Rasmussen, husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Forfædre til Martin Lavrits Hansen

Forfædre til Martin Lavrits Hansen Forfædre til Martin Lavrits Hansen Generation nr. 1 1. Martin Lavrits Hansen, født 20 juni 1887 i Matr. 51a, Stettinstræde 4, Dragør. Han er søn af 2. Martin Nielsen og 3. Ane Cathrine Hansen. Mere om

Læs mere

Fæste- og aftægtsarkivalier

Fæste- og aftægtsarkivalier Fæste- og aftægtsarkivalier Fæstearkivalier Vælg www.wadschier.dk På fanebladet Kilder vælger du Søg arkivalier, og gør flg.: vælg som Arkivtype: Godsarkiv og som Landsarkiv: LAV/Nørrejylland. Så kommer

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Karin og Morten indgik i 1997 ægteskab. De havde umiddelbart forinden oprettet en formgyldig ægtepagt, hvorefter hver ægtefælles formue var fuldstændigt

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Viet den 5. nov. 1745. Christen Hansen Skov * maj. 1715, søn af Hans Christensen skov. Maren Jensdatter * ca. 1721. 1. Mette Skov Christensdatter * okt. 1746, gift

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Tvangsarv. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Tvangsarv. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.13.2014-07 (20140215) Tvangsarv Tvangsarv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven indeholder fortsat regler om tvangsarv til børn. Reglerne blev i 2008 lempet, så tvangsarven blev

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Introduktion til den nye arvelov

Introduktion til den nye arvelov - 1 06.13 TC Uge 23 2007.06.09 Introduktion til den nye arvelov Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog den 1. juni 2007 en ny arvelov. Arvelovgivningen ændres kun med mange års

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv Hvem arver dig uden testamente? Hvis man ikke har oprettet testamente, bestemmer reglerne i arveloven fordelingen af arven. Arven tilfalder således en eventuel ægtefælle

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland September 2012

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland September 2012 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland September 2012 Slægtsforskning Tirsdag d. 11. september : Kursus Tirsdag d. 18. september : Kursus Tirsdag d. 25. september : Kursus Tirsdag

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Bilag til foredrag med Erik Kann: skøde- og panteprotokoller. Slægtshistorisk forening for Aalborgegnen 2/11-2009

Bilag til foredrag med Erik Kann: skøde- og panteprotokoller. Slægtshistorisk forening for Aalborgegnen 2/11-2009 Foredrag Erik Kann Listen er først og fremmest som en omtrentlig angivelse af de emner, der kan blive tale om. Utallige kombinationsmuligheder, udvidelser og indskrænkninger kan tænkes relevante i den

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Dødsboskifte. en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte. en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Hvad sker der?... side 4 Boudlæg... side 5 Privat skifte... side 6 Forenklet privat skifte... side 8 Forenklet privat

Læs mere

Filstatistik 1. Personstatistikker. Fødsler pr. epoke. Længstlevende personer. Middellevealder for personer. Efter køn. Statistikker for par

Filstatistik 1. Personstatistikker. Fødsler pr. epoke. Længstlevende personer. Middellevealder for personer. Efter køn. Statistikker for par Filstatistik 1 Personstatistikker 1 Antal personer ialt 34522 2 Personer med utilstrækkelig datoinformation 0 3 Personer markeret som nulevende 9776 4 Personer markeret som døde 24746 Fødsler pr. epoke

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum.

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. 24-03-2007 ANER 1. Søren Hartvigsen, f. 11-08-1881 i Flynder, d. 16-02-1968. Søren Hartvigsen var 1921-1926 ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. Han blev

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave 1 Mark og Henny blev gift i 1994. De havde begge gode uddannelser og særdeles vellønnede job. De forblev barnløse. De flyttede ved ægteskabets indgåelse sammen

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister?

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister? Dødsfald hvad sker der, når vi mister? 1. Når vi har mistet 2. Hvem arver? 3. Valg af skifteform udlevering af boet fra skifteretten 4. Hvordan forløber bobehandlingen? 5. Hvad skal der ske med ejendelene?

Læs mere

Trolovelse og vielse

Trolovelse og vielse Trolovelse og vielse Trolovelsen var en kirkelig ceremoni, der fandt sted forud for vielsen, altså kirkens velsignelse af ægteskabet. Den var juridisk bindende og kunne kun ophæves ved dom, hvis den var

Læs mere

Bliver arven på familiens hænder

Bliver arven på familiens hænder 1 Bliver arven på familiens hænder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven Arv fordeles mellem afdødes arvinger efter reglerne i arveloven og særlige bestemmelser fastsat i et eventuelt

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1833 - Fødes 20.10.1833 uægte barn af Caroline Larsdatter og Jonas (?) Mogensen, udlagte fader 1: i Nyrup By (Tikøb Sogn) ELLER 2: i Horneby (Tikøb Sogn) 1: Kirkebog. Den Danske Folkekirke Tikøb Sogn,

Læs mere

VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID

VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID Når et familiemedlem afgår ved døden, kan sorgen føles overvældende. Alligevel er der mange spørgsmål, man som pårørende er nødt til at forholde sig til midt i det hele.

Læs mere

www.ao.salldata.dk Kirkebøger, Folketællinger, Borgerlige vielser Sønderjyske personregistre, Fødselsstiftelsen Skifter, Bygningshistorie, Brandforsikringer Lægdsruller, Erindringsmedaljer 1848-1850,1864

Læs mere

Slægtsforskning. Sådan ser forsiden ud, når man starter på hjemmesiden www.sa.dk:

Slægtsforskning. Sådan ser forsiden ud, når man starter på hjemmesiden www.sa.dk: Slægtsforskning Kilder Der er mange muligheder for at finde information om slægten. En vigtig og spændende kilde er fortællinger og oplysninger fra ældre familiemedlemmer. Kirkebøger og folketællinger

Læs mere

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96 Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Begravelsesforretningen Sjælland ApS Københavns Skifteret Hestemøllestræde 6, 1464 København K Telefon 33 44 84 10 Skifteretten i Glostrup Stationsparken 27,

Læs mere

Arvingers forpligtelser for afdødes gæld

Arvingers forpligtelser for afdødes gæld - 1 Arvingers forpligtelser for afdødes gæld Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Dagspressen har i denne uge beskæftiget sig med arvingernes hæftelse for afdødes gæld, hvor et dødsbo viser sig

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Dødsfald. Ved Lisbeth Poulsen. Rådgivning ved død

Dødsfald. Ved Lisbeth Poulsen. Rådgivning ved død Dødsfald Ved Lisbeth Poulsen 2 Rådgivning ved død 1 3 Dødsfald Hvorledes skal boet behandles? Proklama => ikke anmeldte krav prækluderes Privat skifte Arvingerne træffer beslutningerne Hæfter for gæld

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før DET NYE ARKIVALIERONLINE - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før FIND DIN SLÆGT De bedste kilder til slægtsforskning - udover kirkebøger og folketællinger - finder du samlet her. NYT

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

Familiegrupperapport for Jørgen Mortensen og Ane Kirstine Iversen Mand Jørgen Mortensen 1

Familiegrupperapport for Jørgen Mortensen og Ane Kirstine Iversen Mand Jørgen Mortensen 1 Mand Jørgen Mortensen 1 Født 26 Mar. 1806 Kærum, Båg, Odense 2 Dåb 18 Maj 1806 Kærum, Båg, Odense 3 Død 20 Jul. 1866 Kolding Sct Nikolaj, Brusk, Vejle 4 Begravet 23 Jul. 1866 Kolding Sct Nikolaj, Brusk,

Læs mere

GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet

GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 KAPITEL ET... 9 Kilder og kildekritik I gang med slægtsforskning... 10 Kirkebøger og folketællinger...

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

n Forsvar for folkestyret og velfærden

n Forsvar for folkestyret og velfærden n Forsvar for folkestyret og velfærden Vi lever i dag i et samfund, hvor vi værdsætter begreber som demokrati, selvbestemmelse og velfærd. Det er værdier, som vi har arvet fra tidligere generationers indsats

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Arv og særeje Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge, d. 6. oktober 2012, blev omtalt formueordningen mellem ægtefæller, herunder de forskellige former for særeje. I det følgende

Læs mere