Skifte- og Overformynderivæsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skifte- og Overformynderivæsen"

Transkript

1 Skifte- og Overformynderivæsen Foredrag ved Ulrich Alster, - Lovgrundlaget Hvornår var der offentligt skifte Der skulle efter Chr. Vs Danske Lov 1683 afholdes offentligt skifte, når der var 1. Fraværende arvinger eller 2. umyndige arvinger eller 3. ingen livsarvinger (børn osv.) eller 4. der opstod splid imellem myndige, nærværende arvinger. Dvs. at hovedreglen var - og stadig er - at når alle arvinger er myndige, nærværende livsarvinger, der kan enes, så kan de selv forestå skiftet. Indtil 1793 skulle der ikke erlægges arveafgift, så derfor er privat skifte ikke noteret i skifteprotokollen. Fra 1792 indførtes dødsanmeldelsespligt, så skifteretten kunne sikre betalingen af arveafgiften på ½ % af boets formue af boer over 100 Rdl. Undtagelser Indtil 1845 kunne en enke dog få foretaget privat skifte efter sin, selvom der var umyndige børn. Dette krævede kgl. tilladelse og kaldtes for et samfrændeskifte, idet to af mandens slægtninge så fungerede som skifteret. Hensidden i uskiftet bo betyder, at den efterlevende ægtefælle beholder ansvaret og rådigheden over fællesboet, indtil der senere skiftes. Indtil 1872 havde ægtefæller ikke ret til at hensidde i uskiftet bo men måtte søge kgl. bevilling til dette. Myndige livsarvingers tilladelse krævedes. Et testamente ændrer fordelingen af arv mellem arvingerne eller tillægger bestemte arvinger bestemte ting eller indsætter flere arvinger (f.eks. et legats oprettelse). Testamenter findes enten i retsbetjentarkivets notarialprot., Danske Kancellis Kancelliets Testamentprotokol (G.52) eller sammes blanketregnskab (eller Øvrighedernes Testamentprotokol, fra i Justitsministeriets Blanketregnskab. Før 1812 kan der søges i Danske Kancellis Registre og Tegnelser / Registranter. I notarialprotokollen blev testamentet konfirmeret, når det blev skrevet, mens det ved indsendelse til kgl. konfirmation gennem amtet eller Danske Kancelli blev konfirmeret, når det kom i brug, dvs. ved første ægtefælles død. Et register til Danske Kancellis testamenter, på både arvelader og arvinger, findes i RAs vejledning. Et testamente kunne udpege to eksekutorer, som så fungerede som ad-hoc-skifteret. En afhandling skulle afleveres til skifteretten. Desuden findes kommissarieskifter, det var ligesom forestående, men havde juridicel myndighed (kunne afsige kendelse). Deling af arven Indtil 1857 var en broderlod dobbelt så stor som en søsterlod. Havde afdøde børn, delte disse afdødes bodel (halvdel), mens den efterlevende ægtefælle fik sin bodel (halvdel). Ægtepagter (findes i Danske Kancellis Kancelliets Testamentprot., fra 1848 Justitsministeriets testamentprot. eller evt. retsbetjentens notarialprotokol.) kan tillægge anden fordeling af boets bestanddele. Var et barn død, arvede dettes børn i dets sted og delte dets arvelod. Havde barnet ikke efterladt sig børn, talte barnet ikke med ved udlodningen. Arveklasserne Indtil 1950 fandt man arvinger efter følgende gruppering i arveklasser, hvor arvinger i en lavere klasse udelader alle arvinger i højere klasser, på nær for barnløse, hvor ægtefællen ikke udelukkede mandens slægt som arvinger: 1) Afdødes børn (og ægtefælle), 2) afdødes forældre og deres afkom, 3) do. bedsteforældre og deres afkom, 4) do. oldeforældre og deres afkom, 5) do. tipoldeforældre og deres afkom. Arkivfondene Skifte skulle fra 1683 foretages af afdødes husbond eller foresatte / øvrighed, hvilket dog fra 1790 og frem ændredes, så byfogeder, Hof-og Stadsretten (for Kbh.) herredsfogeder og birkedommere fra 1850 til 1919 havde overtaget al skiftejurisdiktion i landet. Jævnfør tabellen på sidste side. Arkivalierne Skifteprotokollen er grundstammen, ved små skifteretter findes kun denne og de tilhørende dokumenter. Undertiden er alle dokumenter og sager og dødsanmeldelser indført i selve skifteprotokollen. Ved mange retter førtes også: Dødsanmeldelsesprotokoller, som er en slags skiftejournal. Efter 1919 kaldes de for skiftesaglister. Til både skifteprotokollen og skiftesaglisten findes muligvis pakker med dokumenter. Desuden findes måske: Registreringsprotokol, fra 1793 kunne sognefogeden autoriseres til at foretage registreringsforretningerne. Selve skiftet findes stadig i selve skifteprotokollen. Eksekutorboer, incl. skilsmissebodelinger foretaget ved advokat. Testamenter, Skifter behandlet uden skifterettens medvirken. Skifte eller ej

2 Ikke alle dødsfald fører til skifte. Når dødsfaldet anmeldes, træffes beslutning om, hvad der skal ske: Kaldes situation findes i Boet udlægges enke(manden) imod denne bestrider boets gæld og opdrager børnene Boet udlægges efter loven eller fattigvæsenet eller tinglyst aftægtskontrakt finder aftægtsyder for sket forsørgelse intet skifte sted Offentligt skifte Hensidden i uskiftet bo Eksekutorbo / testamente / samfrændeskifte 2 Boet udlægges til Boets formue kan begravelsesomkostningerne ikke række til begravelsen Dødsanmeldelsespr. Boets formue kan Skiftepr. eller ikke dække gælden dødsanmeldelsespr. hvis der ingen livsarvinger, ej heller testamente var enke(mand)en lever videre i det uskiftede bo, overtager alle forpligtelser, men skal skifte inden nyt ægteskab indgåes. ved testamente eller kgl. bev. kunne der udnævnes to bobestyrere, der forestod skiftet Hvilke dødsfald er mest givende for slægtsforskeren? Skiftepr. eller dødsanmeldelsespr. Skifteprotokollen Dødsanmeldelsespr. eller skiftepr. Eksekutorbo, samfrændeskifter, evt. i selve skiftepr. Umiddelbart vil de fleste slægtsforskere jo naturligt kocentrere sig om skifter efter deres direkte forfædre, men har forfædrene været sejlivede og altid efterladt sig myndigt, evigt, nærværende afkom eller selv død som aftægtsfolk, vil skifter ikke bidrage med meget guf. Som regel heller ikke, hvis den længstlevende af et anepar hensad i uskiftet bo og derefter kom på aftægt. Derimod vil skifter efter anernes andre ægtefæller, dem der døde fra umyndige børn være værd at studere. Da det giver sig selv, at vore aner ikke kan være døde som barnløse, og det er skifter efter barnløse, som indtil ca tit er de mest givende mht. slægtsforhold og formueforhold. Derfor er skifter efter anernes barnløse søskende også værd at studere. Hvad skal man vide for at kunne finde et skifte? Man skal selvfølgelig vide, hvad personen hed - eller hvad ægtefællen hed, og sted og tid for dødsfaldets indtræden. Men stedet kan udvides til at være hvilken skifteret, der må være relevant. Dvs. at man f.eks. i Kbh. ikke behøver kende adressen for at kunne finde skiftet - tværtimod får man den som regel oplyst i hvidebogen eller forseglingsoprotokollen. Tilsvarende vil vi på landet kunne finde personen i registeret til godsets eller retsbetjentens skifteprotokoller. Dvs. at hvis manden er død i 1820 i et sogn, og vi ikke kan finde konen som død i kirkebogen, så kunne vi gætte på, at hun er død et andet sted i samme retsbetjentarkivs område. I ældre tid, hvor folk ikke flyttede så ofte (og det er jo så en sandheds med modifikationer), vil man på grund af stavnsbåndet i 1700-tallet kunne gætte på, at en person, hvis skifte afholdes af at bestemt gods også er barnefødt under samme gods. Er kirkebøgerne gået tabt, går man registeret igennem og finder frem til passende skifter. F.eks. hvis manden hed Anders Jensen, så må hans fader have heddet Jens NN. Er Anders født omkring 1700, ja så er skifter fra 1698 og frem relevante. Og det virker altså i praksis! Er der ikke skifte efter Anders Jensens fader, vil man se på, hvad Anders Jensens moder kan have heddet til fornavn, nemlig et af de navne, som hans døtre fik. Skifter er genveje til andre kilder Et skifte henviser ofte til andre kilder. F.eks. oplyses om boets ejendomme, huse og gårde, evt. med oplysning om Mnr. og tinglysningsdato på skøde og pantebreve. Eller oplysning om afdøde pension, evt. fra Den Almindelige Enkekasse (indskydere kan søges på: Eller henvisning til andre skifter eller Københavns Skiftekommission Københavns skifteret er som landet største noget speciel. Københavns skiftekommission blev til i 1805, da man lagde overretten i Kbh. og Hof- og Stadsretten (der i 1770 blev til ved sammenlægning af Hof- og Stads- og Borgretterne) sammen til Den Kgl. Lands-Over- samt Hof- og Stadsret(s Skiftekommission) deltes boerne i 9 klasser (fra ), hvor hver klasse havde sin skiftekommission og dermed sine protokoller. 1862ff. deltes i tre grupper efter efternavn, i protokol 1, 2 og 3. Fra 1800 findes en hvidebog, det er i realiteten en dødsanmeldelsesprotokol for dødsfald, der ikke førte til offentligt skifte. Samtidigt førtes alle dødsfald, der forventedes at føre til offentligt skifte direkte i klassens eller protokollens Forseglingsprotokol. I hver klasse findes : o Forseglingsprotokol, o Behandlingsprotokol, o Descisionsprotokol,

3 Og sluttelig, fælles for alle klasser: Repartitionsprotokol og kvitteringsprotokol. Alle protokoller indeholder navneregistre, og der henvises altid pænt frem og tilbage mellem protokollerne. Et fælles register til årets forseglingsprotokol og Hvidebog findes i publikumsmagasinet på K. Hvis henvisningen består af to tal, eks , er det en henvisning til årets Hvidebog, hvis henvisningen består af tal - tal - bogstav og tal, eks B, henvises der til Forseglingsprotokollen, nemlig 3. klasse (eller skiftekommission), protokol 45 eller side 45 og 2. klasse eller navnegruppe (hvis navnegruppe er det B = andet bind indenfor året). Men findes et dødsfald ikke i det fælles register, så findes dødsfaldet sikkert indført i årets: o Dødsanmeldelsesprotokol for børn, o do. for fattiglemmer. Skifter for danskeres boer i udlandet gennemførtes af Kbh.s Skiftekommission (er der intet her, prøver man udenrigsministeriets arkiv på RA). Tilgængelighed Skifter er frit tilgængelige efter 75 år. mellem 50 og 75 år kan der dispenseres straks af vedkommende landsarkiv. Skifter yngre end 50 år kan der søges almindelig adgangstilladelse til. Arkiverne Skifter findes almindeligvis ved landsarkiverne. De mest brugte registraturer / arkivfonde er: o Retsbetjente, o Amtsarkiver, o Godsarkiver. Skifter kan bestilles og ses alle dage, men ikke reserveres. På Rigsarkivet i Kbh. har man kopier af landsarkivernes skifteprotokoller frem til ca. år Fremme på filmlæsesalen findes skifter fra Fyn og Jylland frem til ca De øvrige bestilles hjem fra Glostrupmagasinet. De filmede skiftearkivalier omfatter sædvanligvis kun dele af skifteretternes arkivalier, hvorfor besøg på landsarkiverne kan anbefales. Arkivets indretning Hver type protokol og sager er listet for sig. * Først kommer dødsanmeldelsesprotokollerne, så dokumenter dertil, * dernæst skifteprotokollerne og dokumenterne dertil, samt registreringsprotokoller, * dernæst særlige rækker af dokumenter og protokoller, f.eks. skifter afholdt uden skifterettens mellemkomst. Så kommer overformynderivæsenet med * Overformynderiprotokoller, * dokumenter dertil og evt. * værgemåls- eller kuratel-protokol. Find den rigtige skifteret Først afgøres det ved hjælp af tabellen på sidste side, hvilken type skifteret, der kan være relevant. Efter 1919 Hvis vi er efter 1919, benyttes Danmarks Administrative Inddeling (på biblioteket eller arkivet) til at finde det stedlige dommerembede efter Ofte kan Birkedommer- og Herredfogedembeder før 1919 også bestemmes helt præcis i samme kortværk. Retsbetjente før 1919 Retsbetjente indtil 1919 findes lettest enten i registraturen over retsbetjentembederne, hvori eller hvortil der findes sogneregister, eller man benytter Post- og Adressebogen fra FØR 1919, hvor der for hvert sogn oplyses om relevant retsbetjentembede. Godsernes jurisdiktioner Indtil 1850 benyttes f.eks. de trykte registre, nemlig: Sjælland: Aksel Nørlits: Sjællandske og Mønske Godsers Skifteprotokoller ved O (for Lolland- Falster se de brune kasser i vejledningen), Fyn: Anne Riising: Oversigt over de Fynske Godsers Skifteprotokoller ved O, Sønderjylland: Folioregistratur 200 på RA: De Slesvigske Folketællinger, findes i vejledningen på RA. De slesvigske folketællinger foretoges efter jurisdiktion. Nørrejyske landsdele: Henning Jensen: Arkivhåndbog for Nørrejylland. Med der er god hjælp at hente på Internettet, idet LDS har filmet langt de fleste skifteprotokoller indtil ca En onlineregistratur findes på I Family History Library Catalog gør du således: Find Place Search (stednavn) og søg på sognets navn. Nu får du en række henvisninger til kilder, bl.a. Probate records (skifteprotokoller), vælg dette, og du får en liste over de relevante skifteretter, hvorfra skifteprotokoller er bevaret. Ved klik på hver skifteret fås en liste over de stednavne i hvert amt og sogn, som er nævnt i skifteprotokollerne fra godset eller herredet. En genial hjælp! Amternes og købstædernes skifteprotokoller kan ikke findes efter sognenavn, men skal søges på hhv. amtets og købstadens navn. 3

4 Husk, at kun en del af hver skifterets materiale er filmet (jævnfør Librishæftet Slægtsforskning på internet 2004 af U. A.. Hjælpemidler til skifter Evt. kan det undersøges i Statens Arkivers Online Registratur, Daisy, hvad der er bevaret: Registre til Skifter Der findes på Internettet nogle registre og ekstrakter (referater) til skifter, især: register til skifter fra Viborg, Ålborg, Randers og Thisted Amter, register til Vendsysselske godsskifter, ekstrakter af skifter fra især Skanderborg amt (kæmpe samling), med bl.a. registre til Odense Byfogeds skifter ca (med arvinger og ægtefæller), - Skifteuddrag for Bjerre og Hatting Hrd., Vejle amt til salg på CDrom. - Amerikansk side med rigtigt mange ekstrakter (Probate Records betyder skifter). Stedregistre df - stedregistre til Nørrejyske Godsarkiver, - Stednavnedatabase, der giver sogn, herred og amt ( ). Kortværk etc. Danmarks Administrative Inddeling, 1979, viser forskellig administrativ inddeling , også retsbetjentenes embeder. Desuden findes på arkiverne trykte stednavneregistre til især godsernes skifter. På SAK findes ekstrakter af skifter fra 1700-tallet fra Hof- og Borgretten (prot. findes ved K). Overformynderivæsen Med Danske Lov 1683 indførtes også et overformynderi i hver købstad. Fra 1794 blev hver retsbetjent på landet også overformynder lagdes de sammen under Københavns Magistrats Overformynderi, hvis arkivalier findes på RA. Overformynderiet førte kontrol med umyndige arvingers midler, især hvis begge forældrene var afgået ved døden, men somme tider også, hvis den efterlevende forælder ønskede at sikre barnets arv. Materialet indtil 1869 findes sammen med skiftevæsenets, og der findes almindeligvis (hvis bevaret) en overformynderiprotokol med tilhørende dokumenter, heri oplyses om arvelader, hvornår skiftet er foretaget, arvens størrelse og placering, udbetaling og selvfølgelig også om myndlingens navn og alder. Evt. findes afskrift af skiftebrevet. Særligt nyttige er undertiden dokumenterne, hvor der måske findes vielsesattester for pigerne, idet deres mænd indsendte dokumentation, når de forlangte konens arv udbetalt. 4

5 Stamtavle som bilag til foredraget Hans Hansen (o e. 1687) Handskemager Anne Cathrine Henrichsdatter ( ) Morten Hansen ( ) Handskemager Maren Dinesdatter Winther ( ) var gift i alt 4 gange Jørgen Michelsen Ambus (o ) Klejnsmed i Bogense Anna Elisabeth Pedersdatter ( ) Christen Olufsen ( ) Klejnsmed i Bogense Henrich Mortensen ( ) Handskemager i Odense Johanne Jørgensdatter Ambus ( ) Peder Jørgensen Ambus ( ) Klejnsmed i Kbh. Karen Haagensdatter Due ( ) Henricha Cathrine ( ) Anna Margarethe Elisabet ( ) David Gottlieb ( ) Sadelmager i Odense, oldermand Christian Benjamin ( ) Garversvend i Odense Hendrich h ( ) Sadelmager i Horsens, så Århus, ejer af Justenborg 1. kone Anne Mette Fogh ( ) 2. kone Ane Mathilde Geltzer ( ) 3. kone Karen Marie Christophersdatter Hviid f. Jepsen (1808-eft. 1861) Ana Margrethe h ( ) Jørgen Nielsen Wandler ( ) Kaptajn, amtsfuldmægtig i Odense, gårdejer Søren Christian ( ) sadelmagerlærling, forvalter på Julianelyst, forpagter på Marielyst siden Rudbjerggaard, proprietær i Majbølle. Andrea Aarup ( ) Karen Sophia ( ) Johan Peder Warberg ( ) Konkurs Købmand i Odense. Hendrik ( ) Overmaskinmester ved DFDS, Esbjerg og Kbh. Marie Kirstine Frederikke Hansen ( ) Edvin Aage Henrik (skilt 1962) ( ) Befragter, kontorchef 1. kone ( 1962) Olga Charlotte Olsen ( ) 2. kone Anna Magdalene Lautrup Hjorth f. Larsen ( ) Grethe Kirsten f John Alex Whieldon Alster ( 1973 fra første kone) ( ). Revisor 5

6 Tabel over skiftejurisdiktionerne Geografisk Befolkningsgruppe Periode Skiftejurisdiktion Arkiv område Landet: Lensbesiddere, Godsejere, Herregårdsforpagtere, Amtmanden Selvejere, Indsiddere Herredsfogeden eller Fæstere også arvefæstere, Lejehusmænd Godsejeren Bøndergårdsforpagtere Herredsfogeden eller Godsforvaltere Gejstlige, dvs Herredsprovsten Præster, degne, Herredsfogeden eller klokkere og skoleholdere Krongodsets fæstere mv. Ridefogeden, jævnfør også Ryttergodset Ryttergodset Regimentsskriveren Amtsforvalteren Herredsfogeden eller Købstæderne borgerne Magistrat og Byfoged gejstlige (se def. nedenfor) hof- og slotskirkernes personale i Kbhvn. Hillerød, Fredensborg og Helsingør Lærere ved Frederiksborg lærde skole Kgl. Konfessionarius (skiftedokumenter kun bevaret for perioden ) København Civile rangspersoner Hofretten K Hof- og Stadsrettens skiftekomm. K Civile Embedsmænd og Borgretten K funktionærer (kgl. betjente) Hof- og Stadsrettens skiftekomm. K udenfor rangen Almindelige borgere Bytinget (Københavns skiftekom.) K Hof- og Stadsretten K Københavnske fallitboer Sø- og Handelsretten K Bornholm LandbefoIkningen Skifteskriveren K Herredsfogeden K Købstædernes borgere m.v Byfogeden K Christiansø alle Auditøren ved fæstningen K Hrd.fogeden i Nr.Herred på K Bornholm Amager Store Magleby og Dragør Schouten (dokumenter kun bevaret K for perioden ) hele landet Jøderne Menighedens forstander Universitetets ansatte: Professorer, Betjente, de såkaldte lærde mænd, og Universitetets studerende Konsistorium (kun få rester bevaret i universitetets arkiv) RA Landmilittæretatens officerer Land-etatens generalauditør RA Landmilitæretatens Regimentsauditøren FA underofficerer og menige Sømilitæretatens officerer højere end kaptajnsrang Søetatens generalauditør RA Øvrige sømilitære Underadmiralitetsretten RA hele landet alle 1919ff. Det stedlige dommerembede Forkortelser: FA = Forsvarets Arkiver ved RA, = det respektive landsarkiv, K = Landsarkivet i København, RA = Rigsarkivet i København. K 6

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Retsbetjente indtil 1919

Retsbetjente indtil 1919 Retsbetjente indtil 1919 Ulrich Alster Klug www.dannebrog.biz dannebrog@dk-yeoman.dk 2012. Hvad var retsbetjente? Retsbetjentene kaldes de betjente (dvs. de servicerende ansatte), som var uddannet indenfor

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Slægtsforskning med EDB 2. Kompendium. Ulrich Alster Klug

Slægtsforskning med EDB 2. Kompendium. Ulrich Alster Klug Slægtsforskning med EDB 2 Kompendium Ulrich Alster Klug Nørgårds Højskole - uge 39 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 LIDT OM SLÆGTSFORSKNING 5 1.2 ARKIVERNE 5 1.2.1 Arkiverne 5 1.2.2 Tilgængelighedsfrister

Læs mere

29 Kongelige bevillinger

29 Kongelige bevillinger 29 Kongelige bevillinger 29.1 Øvrighedernes Bevillinger Blanketregnskaberne I - Kancelli. 29.1.1 Definitioner Approbation er godkendelsen af f.eks. et testamentes gyldighed, eller en tilladelse. Legatar

Læs mere

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919 På opdagelse i retskilder før 1919 Disposition: 1. Indledning 2. Retssager hvad skal du vide, før du starter? herunder den administrative opbygning og administrationens sagsbehandling og søgemidler 3.

Læs mere

Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz

Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz Godsernes betydning for fæstebønderne Side 1 af 5 Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz Indledning En jorddrot er en godsejer, hovedgårdsejer

Læs mere

Dødsattester og skifter

Dødsattester og skifter Når døden indtræder: Dødsattester og skifter Michael Dupont Hvad kan vi nå Skifter Skifter i København Skifter i provinsen Dødsattester Adgangskrav Eksempler Hvad er et skifte Oprindeligt: At dele eller

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16 Tirsdag d. 24. sep.:

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2015 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

Bilag til foredrag med Erik Kann: skøde- og panteprotokoller. Slægtshistorisk forening for Aalborgegnen 2/11-2009

Bilag til foredrag med Erik Kann: skøde- og panteprotokoller. Slægtshistorisk forening for Aalborgegnen 2/11-2009 Foredrag Erik Kann Listen er først og fremmest som en omtrentlig angivelse af de emner, der kan blive tale om. Utallige kombinationsmuligheder, udvidelser og indskrænkninger kan tænkes relevante i den

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Indledning: Dagens foredrag handler ikke om mere principielle spørgsmål som eksempelvis: Hvad vil det sige

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

1. Mormonernes Arkiver på Internettet

1. Mormonernes Arkiver på Internettet 1. Mormonernes Arkiver på Internettet Vejledning i brugen af http://www.familysearch.org Ulrich Alster Klug, 2008. Den fulde note lægges på www.odenseslaegt.dk Kortfattet oversigt over indholdet af Family

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96 Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Begravelsesforretningen Sjælland ApS Københavns Skifteret Hestemøllestræde 6, 1464 København K Telefon 33 44 84 10 Skifteretten i Glostrup Stationsparken 27,

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet

GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 KAPITEL ET... 9 Kilder og kildekritik I gang med slægtsforskning... 10 Kirkebøger og folketællinger...

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før DET NYE ARKIVALIERONLINE - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før FIND DIN SLÆGT De bedste kilder til slægtsforskning - udover kirkebøger og folketællinger - finder du samlet her. NYT

Læs mere

Forfædrene i hus og hjem

Forfædrene i hus og hjem Disposition: Indledning Ejendomsarkivalier Eksempel fra Fyn Afslutning Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie. 2003 og 2006. side 195-211

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE

DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE - Især om kirkebøger Hvorfor nyt AO? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne bagved skal opdateres

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Den 66-årige Morten og den 49-årige Helle blev gift i 1996. Morten havde en søn, Stig, fra et tidligere ægteskab, som han ikke så meget til. Ellers havde

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

n Forsvar for folkestyret og velfærden

n Forsvar for folkestyret og velfærden n Forsvar for folkestyret og velfærden Vi lever i dag i et samfund, hvor vi værdsætter begreber som demokrati, selvbestemmelse og velfærd. Det er værdier, som vi har arvet fra tidligere generationers indsats

Læs mere

Bliver arven på familiens hænder

Bliver arven på familiens hænder 1 Bliver arven på familiens hænder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven Arv fordeles mellem afdødes arvinger efter reglerne i arveloven og særlige bestemmelser fastsat i et eventuelt

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Herning Haraldsgade 28, 7400 Herning Telefon 99 68 60 00 Telefontid alle hverdage fra kl. 8.30 til 12.00 E-mail: skifte.herning@domstol.dk Åbningstid:

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. oktober 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens ARVRET OG SKIFTERET I. Indledning I tidligere kapitler har vi set, at formuerettigheder kan overdrages i følge en aftale (en kontrakt) eller i følge en kreditorforfølgning. I dette kapitel behandles arveretten,

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

Slægtsforskning på internettet

Slægtsforskning på internettet Slægtsforskning på internettet Kirkebøger og folketællinger i indscannet version http://www.sa.dk/ao/ Denne side, der hører under Rigsarkivet, indeholder scannede gengivelser af de originale kirkebøger

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010 Opgave 1 Hanne bliver i februar 2003 gift med Morten. Forinden er hun flyttet ind i Mortens villa, som han har købt i 2002. Ægtefællerne opretter en formgyldig

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Mine erfaringer med søgning i lægdsruller. Sommer 2007

Mine erfaringer med søgning i lægdsruller. Sommer 2007 Mine erfaringer med søgning i lægdsruller Sommer 2007 Hvorfor søge i lægdsruller?: A. I 2 sogne på Sjælland (Glumsø og Køng) var kirkebøgerne fra før 1814 brændt, sammen med præstegårdene, således at jeg

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? et testamente. et netværk til forskel Tag stilling Går livet godt, tænker du sikkert ikke over, hvad der skal ske med dine værdier, når du dør. Der er dog mange

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 Opgave nr. 1. Hertha og Mads blev gift i juni 1985. Mads var uddannet ingeniør, og Hertha arbejdede som kontorassistent. I ægteskabet var der formuefællesskab. I juni

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

Testamente. en tanke på eftertiden

Testamente. en tanke på eftertiden Testamente en tanke på eftertiden Indhold Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet, så blindhed undgås Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Forebyggelse af øjensygdomme ved

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Figur 1: Odense købstad som den kunne ses, da David ankom ad landevejen fra Nyborg.

Figur 1: Odense købstad som den kunne ses, da David ankom ad landevejen fra Nyborg. Et dynasti bliver til Om David Gottlieb Klug, der kom til Odense og nedsatte sig som sadelmager og giftede sig ind i en af byens gamle, velsete håndværkerslægter. Figur 1: Odense købstad som den kunne

Læs mere

http://advokatgruppen.lu/arveret/

http://advokatgruppen.lu/arveret/ Arveret i Luxembourg http://advokatgruppen.lu/arveret/ INDHOLD IPR Ugifte Personer Ugifte Samlevende Gifte Personer Gaver Arveafgift Testamente Formaliteter IPR: Hvilket lands lov skal anvendes? Domicilprincippet:

Læs mere

Dit livs gave til KFUM og KFUK. Værd at vide om arv og testamente

Dit livs gave til KFUM og KFUK. Værd at vide om arv og testamente Dit livs gave til KFUM og KFUK Værd at vide om arv og testamente Det er vigtigt i tide at gøre sig klart, hvad der skal ske med ens formue og ejendele, når man ikke mere selv kan bestemme. Ved at oprette

Læs mere

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer EN GAVE HKH Kronprinsessen er protektor for PsykiatriFonden FOR LIVET Det er PsykiatriFondens vision, at fysisk og psykisk sygdom bliver accepteret på lige fod, og at man kan tale åbent om psykiske problemer

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888.

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Familieretlige sager Michael Dupont Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Hvad skal vi nå? Faderskabssager Skilsmissesager Adoptionssager Hvordan udfyldes en ansøgning Den korte version

Læs mere

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Arveret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Irene Nørgaard Arveret 6. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret?

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret? Statens Arkiver www.sa.dk www.sa.dk/ao Statens arkiver indgang til kilder og arkivalier. Vejledning til de mest brugte arkivalier m.m. findes øverst på siden. Statens Arkiver ArkivalierOnline. Her kan

Læs mere

HYPPIGE SPØRGSMÅL VED TILMELDING

HYPPIGE SPØRGSMÅL VED TILMELDING HYPPIGE SPØRGSMÅL VED TILMELDING Hvem kan være medlem af foreningen? Kun investorer i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer (JIHMO) kan være medlem af foreningen. Kan man være medlem selv om

Læs mere

arv og 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme

arv og 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme arv og testamente 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme 3 PTU FORBEDRER LIVET EFTER ULYKKEN 4 Derfor er vi glade for at komme i PTU 6 HVIS DU SELV VIL BESTEMME 6 Hvorfor skal jeg oprette et testamente?

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015 Opgave 1 Mads og Ida blev gift i 2001. Mads havde i en årrække drevet et arkitektfirma, der ikke gik godt, og Ida var sygeplejerske. De fik sammen to børn. De købte

Læs mere

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab To særejeformer Man kan vælge mellem to særejeformer i Danmark: Fuldstændigt særeje og Skilsmissesæreje. Ved skilsmisse og under ægteskabet er de to særejeformer

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave 1 Bo og Pia blev gift i august 1999. Før ægteskabet havde de indgået en formgyldig ægtepagt om, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet. 5 % af skilsmissesærejet

Læs mere

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R.

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. Version 1.01 17 Feb 2015 For at indtaste kirkebøger hos Danish Family Search skal du have en bruger ID og et kodeord. Hvis du allerede har dette, så gå til kapitel

Læs mere

Statens Arkivers bevaringsbestemmelser for arkivalier hos byretterne (Bilag 1 ajourført 30-03-2001)

Statens Arkivers bevaringsbestemmelser for arkivalier hos byretterne (Bilag 1 ajourført 30-03-2001) Statens Arkivers bevaringsbestemmelser for arkivalier hos byretterne (Bilag 1 ajourført 30-03-2001) I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Udi Seigneur Taftebergs Hus i Løgstør Slægtshistoriske oplysninger om kunstmalerne Jacob Coning og Johan Herman Kønig

Udi Seigneur Taftebergs Hus i Løgstør Slægtshistoriske oplysninger om kunstmalerne Jacob Coning og Johan Herman Kønig Udi Seigneur Taftebergs Hus i Løgstør Slægtshistoriske oplysninger om kunstmalerne Jacob Coning og Johan Herman Kønig Af Jens-Ivar Mørch I en meget prisværdig artikel i Historiske Meddelelser om Kø - benhavn

Læs mere

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS Familieog Arveret Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen 7. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 I. Indledning 13 Kapitel 1. Introduktion 15 II. Formueforholdet mellem ægtefæller 17 Kapitel 2. Generelt

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013 Opgave 1 Mikael og Hanne blev gift den 27. august 1991. Umiddelbart forinden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori de aftalte, at arv og gave fra

Læs mere

Et sølvskrivetøjs forbindelse til Mads Staby på Gudum Kloster

Et sølvskrivetøjs forbindelse til Mads Staby på Gudum Kloster Et sølvskrivetøjs forbindelse til Mads Staby på Gudum Kloster Af Esben Graugaard og Rigmor Lillelund I Holstebro Museums årsskrift 1988 forsøgte vi forgæves at knytte det i 1987 erhvervede Weller-sølvskrivetøj

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

Mormonkirkens store database.

Mormonkirkens store database. Mormonkirkens store database. 1 www.familysearch.org Af A.M. Krogh-Thomsen5 5. aug. 2015. 1. Vi er vant til at der jævnlig kommer ændringer. Det vil der sikkert blive ved med, så det er spændende at følge

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave 1 Hella, der er enke, bliver gift med Mads i 2003. Ægteparret har formuefællesskab. I 2005 fødes fællesbarnet Smilla. Da Smilla er 1 år, bliver Hella ansat

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

ARV. Hvem skal have del i din arv?

ARV. Hvem skal have del i din arv? ARV Hvem skal have del i din arv? LAD DIN ARVAFGIFT SKABE GLÆDE OG UDVIKLING Hvis du inkluderer BØRNEfonden i dit testamente er du bl.a. med til at sikre: Bedre livsvilkår for børn og unge i nogle af

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

Lægdsruller - Kom godt i gang!

Lægdsruller - Kom godt i gang! Lægdsruller - Kom godt i gang! En lægdsrulle er en fortegnelser over de mænd der kunne udskrives til militærtjeneste i hæren. Rullerne kan bruges til at følge mænds flytninger eller til at få oplyst ved

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 I november 1993 arvede Birger Jensen en kostbar skulptur og et antikt tæppe efter sin mor Frida, som i et testamente oprettet i 1989 havde bestemt, at både

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001 Opgave nr. 1. I 1987 blev Henrik og Misse gift. Ægtefællerne havde formuefællesskab. Henrik var uddannet edbprogrammør, og Misse var sygeplejerske. I 1990 ønskede Henrik

Læs mere