Tilslutningsbestemmelser MES Net A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilslutningsbestemmelser MES Net A/S"

Transkript

1 Tilslutningsbestemmelser MES Net A/S Gældende fra 1. august 2009

2 Indhold. 1 Generelle bestemmelser. 2 Leveringsomfang og ejerforhold. 3 Tilslutning, ændring og udvidelse. 4 Tilslutningsbidrag. 5 Supplerende bestemmelser til tilslutningsbidrag. 6 Særlige bestemmelser. 7 Udstykningsområder. 8 Betaling. 9 Ikrafttræden, ændringer. Bilag: Bilag 1 Leverings- og vedligeholdelsesgrænse. Bilag 2 A Boligbebyggelse. Bilag 2 B Blandet etagebyggeri. Bilag 2 C Erhvervsbyggeri. Bilag 3 Etablering af forsyningsanlæg i udstykningsområder.

3 1. Generelle bestemmelser Gyldighedsområde. Nærværende tilslutningsbestemmelser og forretningsgang er gældende for netselskabet MES Net A/S, netområde Netbestemmelser. Enhver, der tilsluttes netselskabets forsyningsanlæg, er forpligtet til at overholde netselskabets bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbestemmelser). Disse udleveres ved henvendelse til netselskabet Tilmelding. Ved nytilslutning eller udvidelse/ændring af en bestående installation indsendes en tilmelding jf. Fællesregulativet del A Tilslutningsbidrag. For nytilslutning eller udvidelse af bestående tilslutning betaler rekvirenten (kunden) tilslutningsbidrag til netselskabet i henhold til 4 og Tilslutning af energiproducerede anlæg. Ved tilslutning af energiproducerende anlæg til forsyningsnettet gælder særlige bestemmelser, som fås ved henvendelse til netselskabet Tvivlsspørgsmål. Hvor nærværende tilslutningsbestemmelser ikke er udtømmende, oplyser netselskabet betingelserne for tilslutning.

4 2. Leveringsomfang og ejerforhold Leveringsomfang. Ved leveringsomfang forstås den i A, kva, kw rekvirerede/målte tilslutningsværdi, der er betalt tilslutningsbidrag for Leveringsgrænsen. Leveringsgrænsen er det punkt i netselskabets forsyningsanlæg, hvor stikledningen tilsluttes i luftledning, kabelskab eller transformerstation, og hvortil netselskabet etablerer og vedligeholder anlægget, jfr. bilag 1 eller særlig aftale Leveringsgrænse i forbindelse med opkrævning af tilslutningsbidrag. Leveringsgrænsen i forbindelse med opkrævning af tilslutningsbidrag er normalt følgende: Byzone: Landzone: Leveringsgrænsen er højst 30 meter fra grundskel, målt langs naturlig linietracé. Leveringsgrænsen er højst 30 meter fra grundskel, målt langs naturlig linietracé. Ved byzone forstås bebyggelse i byer, bysamfund samt sommerhusområder. Ved landzone forstås områder, som falder uden for definitionen af byzone. Hvis tilslutning anvises i større afstande end ovennævnte, yder MES Net A/S et tilskud til den del af stikledningen der overskrider ovennævnte afstand Forsyningsanlæg. Ved netselskabets forsyningsanlæg forstås eksempelvis højspændingsnettet, transformerstationer, forsyningsledninger, (lavspændingsnettet), hovedsikring og fordelingsskabe. Ved en forsyningsledning forstås en lavspændingsledning, der forbinder stikledningen med transformerstationen og som er beregnet til at forsyne en eller flere ejendomme/kunder. 2.5 Arbejder på eller nær ved lavspændingsforsyningsanlæg under spænding (L-AUS). Hos MES Net A/S er det tilladt autoriserede elinstallatører at udføre forskellige arbejder, der er underlagt Stærkstrømsbekendtgørelsens L-AUS bestemmelser. Med henvisning til Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 5-1 Drift af Elforsyningsanlæg pkt , gives en generel ansvarsoverdragelse til følgende arbejder: -Udtagning og isætning af stikledningssikringer i luftledningsmaster og kabelskabe. -Fjernelse af stikledning i luftledningsmast. -Tilslutning og fjernelse af stikledning i kabelskab. -Vedligeholdelse af gade- og vejbelysningsinstallationer. I forbindelse med ovenstående tilladelse påtager elinstallatøren sig under udførelse af de nævnte arbejdsopgaver visse pligter vedrørende personalets kyndighed, værktøj og udrustning, som det fremgår af Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser i afsnit Stiksikringer. Udskiftning af stiksikringer må foretages af elinstallatøren. Den nyisatte sikring må ikke være større end den overbrændte sikring. Skyldes årsagen til sikringsoverbrændingen ikke en fejl eller overbelastning ved kundens egen installation eller brugsgenstand, betales sikringsudskiftningen af netselskabet på baggrund af en fejlrapport, som elinstallatøren udfylder med oplysning om fejlens årsag samt angivelse af medgået tid, materialer, kørsel og størrelse af den isatte sikring. Fejlrapporten med evt. regningskrav, skal indsendes månedsvis til netselskabet. Stiksikringer skal altid kontrolleres for selektivitetsforhold.

5 2.7 Installationer til med 3 x 1200 A. I alle nye installationer og ved ændring/udvidelse af bestående installationer, skal der installeres for-sikringer (tarifsikringer). For-sikringerne kan være: sikringer, automatsikringer eller maksimalafbrydere og de skal mærkes med et tydeligt skilt: For-sikringer. Forsikringens mærkestrøm/maksimalafbryderens indstilling, må ikke overstige installationens tilmeldte leveringsomfang. En maksimalafbryders indstilling skal indstilles af leverandøren/elinstallatøren og kunne plomberes af netselskabet Installationer med direkte tilsluttede målere (maks. 3 x 80A): I installationer, hvor der etableres direkte måling jfr. Fællesregulativet Del B afsnit 13, skal for-sikringerne installeres umiddelbart efter måleren, være tilgængelige for kunden/brugeren af installationen, og kunne udskiftes af denne Bestemmelser for installationer med transformermåling til og med 3 x 1200 A: I installationer, hvor der etableres måling over strømtransformere, jfr. Fællesregulativet Del B afsnit 13, skal tavlens (målesektionens) indgangsafbryder enten være forsynet med knivsikringer eller være en maksimalafbryder, som begrænser installationens belastning til det tilmeldte leveringsomfang. Hvor måling sker over strømtransformere fra og med 600/5 A, skal måling foretages over 2 sæt strømtransformere og målerfeltet skal have 2 målepladser med tilhørende tilslutningsenheder. Spændingsledningerne skal fremføres separat til hver tilslutningsenhed og skal være fastspændt under hver sin skrue. Undtagelse: I byggepladstavler kræves ikke dobbelt målerfelt. Af hensyn til fjernaflæsning af måler etableres en føringsvej til en kommunikationsledning ud fra tavlens målerfelt. Se nedenstående tegning: I kældre og lignende lokationer, hvor det er vanskeligt at kommunikere via mobiltelefonnettet, skal der være en føringsvej for eventuel placering at en udendørs antenne. Tavler over 3 x 1200 A og tavler for andre spændingsniveauer end 3 x 400/230 V skal udføres efter aftale med netselskabet i hvert enkelt tilfælde. Sprinkleranlæg tillades tilsluttet før indgangsafbryder. Anlæggets elforbrug skal registreres i en særskilt elmåler. Tilslutningsbidrag, abonnements- og effektbetaling beregnes efter sprinkleranlæggets påstemplede effekt. Minimum dog 25 A.

6 3. Tilslutning, ændring og udvidelse Tilslutningssted. Tilslutningsstedet kan efter netselskabets bestemmelser være transformerstation, kabelskab eller mast. MES Net A/S anviser ikke tilslutning af nye installationer i lavspændingsmaster/lavspændingsluftledninger. Ved tilmelding af en ny installation i et område, der forsynes via lavspændingsluftledninger, etablerer netselskabet et forsyningspunkt i et kabelskab efter bestemmelserne i punkt Forholdet mellem kunde og ejer. Hvor en bruger af en installation ikke samtidig er ejer af ejendommen, hvortil installationen hører, kan netselskabet kræve, at kunden dokumenterer, at ejeren har accepteret nyinstallation eller ændring af leveringsomfanget Anvendelse af luftstikledning. Nyetablering og udvidelse af luftstikledninger vil normalt ikke kunne tillades Ændring af stikledning på netselskabets foranledning. Hvor luftledningsnet ændres til kabelnet, yder netselskabet et tilskud til kabellægning af luftstikledninger Ændring af stikledning på kundens foranledning. Hvor kunden ønsker ændringer af stikledningen, betaler kunden de med ændringen forbundne omkostninger. Ved kabellægning af luftstikledning gælder særlige bestemmelser, som fås ved henvendelse til netselskabet Tilslutning til transformerstation på egen grund. For kunder, hvis behov nødvendiggør etablering af egen transformerstation, fastsættes tilslutningsbidraget i henhold til netselskabets tarifblad. Netselskabet er berettiget til at etablere forsyning til andre kunder fra en sådan transformerstation. Netselskabet fastsætter regler for driftsledelse og vedligeholdelse af egen transformerstation.

7 4 Tilslutningsbidrag Definitioner Standard. Standardtilslutningsbidrag, dækker et leveringsomfang på 25 A, beregnet efter Dansk Energi s model svarende til tilslutningsbidrag for et parcelhus/fritidshus Parcel- / fritidshuse. Fritliggende bolig for én familie Tæt/lav bolig. Sammenbyggede boliger i bygninger med en eller to etager Lejligheder. Boliger i bygninger med mere end to etager Ungdoms-, ældre- og plejebolig. Ungdoms-, ældre eller plejeboliger, på højst 65 m En-fasede tilslutninger < 1 kw. Installationer for mindre elforbrugende anlæg, jfr. de i 5.3. nævnte Øvrige installationer til og med 25 A. Installationer, der ikke er nævnt i Installationer større end 25 A. Alle installationer med et leveringsomfang på mere end 25 A Særligt tilslutningsbidrag. Særligt tilslutningsbidrag opkræves, når der stilles særlige krav til forsyningsnettet. Ved særlige krav forstås: -Afsides beliggende ejendomme. Se Tilslutning hvor kunden stiller særlige krav til forsyningsnettets fysiske udformning eller placering. Se 4.2 og Belastninger, der stiller særlige krav til forsyningsnettets elektriske styrke. Se Tilslutningsbidragets størrelse. For hver installation, der ønskes tilsluttet netselskabets forsyningsanlæg, betales et tilslutningsbidrag, jfr. bilag 2 og netselskabets tarifblad. Ved afsides beliggende installationer beregnes tilslutningsbidraget efter Dansk Energi s vejledende retningslinjer for beregning af tilslutningsbidrag Beregning af tilslutningsbidrag Generelt. Tilslutningsbidraget er et engangsbeløb, der betales for et leveringsomfang ved en installations tilslutning til det kollektive net samt ved forøgelse af et eksisterende leveringsomfang.

8 Byzone. Tilslutningsbidraget omfatter etablering af forsyningsanlæg Byfornyelse. I byfornyelses situationer, hvor en tidligere ejendom udstykkes i flere parceller, eller hvor f.eks. en industriejendom og lignende udlægges til boligbebyggelse, må det eksisterende leveringsomfang - for hvilket der allerede er betalt tilslutningsbidrag - stilles til rådighed uden supplerende betaling. Faktiske omkostninger i forbindelse med ændring af forsyningsanlæg eller tilslutning kan dog opkræves inden for rammerne af anmeldte tilslutningsbidrag Forøgelse af leveringsomfanget i byzone. Ved belastningsforøgelse, der kræver udvidelse af det eksisterende leveringsomfang, betales et tilslutningsbidrag, der svarer til differencen mellem det nye leveringsomfang og det eksisterende Landzone. Tilslutningsbidraget omfatter normalt etablering af forsyningsanlæg som for byzone. I tilfælde, hvor der etableres elforsyning til ejendomme/-anlæg, der er afsides beliggende i forhold til eksisterende forsyningsnet, som har nødvendig kapacitet til at forsyne den pågældende installation, og hvor omkostningerne til forsyningsanlæg frem til leveringsgrænsen udgør et beløb, der er mere end tre gange større end standardtilslutningsbidraget, betaler kunden de faktiske anlægsomkostninger med fradrag for summen af tre gange standardtilslutningsbidrag - dog minimum standardtilslutningsbidraget herfor. I tilfælde, hvor der i landzone findes et mindre antal ejendomme beliggende afsides fra det offentlige forsyningsnet, kan omkostningerne til etablering af nødvendige forsyningsanlæg fordeles ligeligt på hver af de forventede tilslutninger. Fra hver tilslutningsmulighed skal fratrækkes tre gange standardtilslutningsbidrag. Den/de tilsluttede installationer betaler det herved fremkomne beløb i tilslutningsbidrag og netselskabet finansierer restbeløbet (ventepris). Hvis standardtilslutningsbidraget er ændret, inden efterfølgende tilslutninger finder sted, reguleres "vente-prisen" med samme procentiske regulering som standardtilslutningsbidraget Forøgelse af leveringsomfanget i landzone. Ønskes forsyningen til en afsides beliggende ejendom / anlæg, beliggende i landzone, udvidet indtil 5 år fra etableringsåret at regne, og der ikke er tilstrækkelig kapacitet i det etablerede forsyningsanlæg, betragtes en sådan udvidelse som en hel ny tilslutning Reduktion i belastning. Hvis der ønskes en reduktion i leveringsomfanget, ydes der ingen tilbagebetaling for tidligere indbetalt tilslutningsbidrag. Retten til leveringsomfanget bevares i henhold til Flytning af leveringsomfang tilslutningssted / forbrugssted. Det af kunden betalte tilslutningsbidrag gælder alene for tilslutning til det forbrugssted, der er rekvireret elforsyning til. Kunden kan anmode netselskabet om, at stikledningens tilslutningssted flyttes. Kunden skal betale de med flytningen forbundne omkostninger. Et leveringsomfang kan ikke flyttes til et andet forbrugssted (matrikel / ejendom). Såfremt kunden ønsker et andet forbrugssted (matrikel / ejendom) i netselskabets forsyningsområde tilsluttet, skal der betales et nyt tilslutningsbidrag Fremtidssikker stikledning. En stikledning kan, af hensyn til fremtidige udvidelser, udføres med et større kabeltværsnit end nødvendigt for den aktuelle belastning.

9 4.6. Tilslutninger hvor kunden stiller særlige krav til forsyningsanlæggets udformning eller placering. Hvis kunden stiller særlige krav til forsyningsanlæggets fysiske udformning eller placering, betaler kunden de omkostninger der er forbundet med at opfylde de særlige krav Tilslutninger hvor kunden stiller særlige krav til forsyningsanlæggets elektriske styrke. Hvis der tilsluttes belastninger, der stiller særlige krav til forsyningsnettets elektriske styrke, betaler kunden et særligt tilslutningsbidrag.

10 5. Supplerende bestemmelser til tilslutningsbidrag Midlertidige forsyninger. Midlertidige forsyninger til byggepladser, forlystelsesparker, vejarbejder, samt øvrige installationer af mindre end et års varighed, kan etableres uden betaling af tilslutningsbidrag. Afstandene i 2.3. er ikke gældende for midlertidige installationer, som i stedet anvises et tilslutningspunkt et sted i nettet, der kan klare den tilmeldte belastning. Rekvirenten betaler alle udgifter til nødvendig forstærkning og udbygning af elnettet i forbindelse med den midlertidige forsyning Elhegn og luftværnssirener. Elhegn og luftværnssirener kan, efter forudgående godkendelse, tilsluttes forsyningsanlægget, mod betaling af faktiske omkostninger til etablering af forsyningsanlæg og uden betaling for elforbrug og abonnement. Elhegnet anbringes på en stolpe i mindst 1 m afstand fra nærmeste forsyningssted (lavspændingsmast eller kabelskab). Fra forsyningsstedet føres et kabel (mindst 2 x 2,5 mm 2 ) ned i jorden frem til en på stolpen anbragt 2-pol afbryder. Kablet sikres med en 10A stiksikring. Kunden har selv vedligeholdelsespligten af installation og stiksikring. Elhegn skal tydeligt mærkes med ejerens navn, adresse og telefonnummer. Kunden er forpligtet til at fjerne eller flytte elhegn med tilhørende installation, såfremt en ændring af forsyningsanlægget nødvendiggør dette. Omkostningerne hertil er netselskabet uvedkommende Mindre elforbrugende anlæg jfr Mindre elforbrugende anlæg hørende til offentlige eller halvoffentlige foretagender, såsom underforstærkere til fællesantenneanlæg, vejtekniske anlæg, katodisk beskyttelse, målepunkter ved gas-/fjernvarmeledninger, motorvejstelefon- og signalanlæg m.m., kan tilsluttes efter nærmere aftale med netselskabet. Etablering af sådanne anlæg som Enfaset installation jfr forudsætter tilslutning til et eksisterende tilslutningssted Mindre elforbrugende anlæg kan tilsluttes uden måler under forudsætning af: Der må i installationen ikke være mulighed for tilslutning af andre elforbrugende apparater, med mindre der foran denne installeres en transformer som effektbegrænser. Der skal foran installationen anbringes en gruppeafbryder med maks. 1 x 10A sikring, forsynet gennem en min. 2,5 mm 2 stikledning. Afregning af elforbrug og abonnementbetaling sker efter tarif C. Elforbruget for den tilsluttede brugsgenstand eller transformer beregnes til 100% af den påstemplede effekt ganget med indkoblingstiden. Hvor der ikke træffes anden aftale afregnes med 8760 timer pr. år.

11 5.4. Julebelysning. Julebelysning skal tilmeldes, før anlægget må sættes i drift. På tilmeldingen anføres belastningens størrelse i kw. Evt. timetællers aflæsning påføres ved idriftsættelsen. Ved demontering indsendes en afmelding på en installationsblanket med timetællers slutaflæsning Overskridelse af leveringsomfang. Såfremt netselskabet konstaterer, at det aftalte leveringsomfang overskrides, er netselskabet berettiget til at forlange at leveringsomfanget udvides. For udvidelsen betaler kunden tilslutningsbidrag i henhold til bestemmelserne i Bygningsændringer, hvor forsyningsanlæg skal ændres. Såfremt forsyningsanlæg skal ændres/flyttes på kundens foranledning som følge af bygningsændringer, opstilling af skilte eller lignende, skal samtlige udgifter afholdes af kunden Deling af leveringsomfang. Et eksisterende leveringsomfang over 25 Ampere kan deles på flere installationer, såfremt disse er placeret på samme matrikel/ejendom, og der foretages reduktion af det bestående leveringsomfang svarende til det fraskilte. Netselskabets omkostninger i forbindelse med ændring eller etablering af forsyningsanlæg - nødvendiggjort af denne deling - betales af kunden. Der betales dog maksimalt svarende til et nyt tilslutningsbidrag for den/de fraskilte installationer Nedlæggelse og genetablering af installation. Hvor en installation nedlægges, fjernes tilslutningen. Det oprindelige leveringsomfang bevares og kan genetableres uden betaling af tilslutningsbidrag. Netselskabets udgifter ved genetableringen betales af kunden, dog maksimalt en udgift svarende til tilslutningsbidraget, beregnet efter reglerne i 4.3. Kunden skal dokumentere det tidligere leveringsomfang.

12 6. Særlige bestemmelser Fasekompensering. Alle installationer skal fasekompenseres efter reglerne i Fællesregulativet Målere. 1. Ved tilmelding af installationer for direkte tilsluttede målere kan installatøren, 2 arbejdsdage efter indsendelse af tilmeldingen, få udleveret den blivende måler på målerlageret hos MES.* * Undtagelse: Når der er mere end 2 installationer i samme beboelsesejendomme monteres målere af MES. Ved ønske om fremsendelse af måler faktureres omkostningerne for håndtering og fragt til installatøren. Ved anvendelse af DIN-skinne målere skal tilslutningen udføres med stikben, med mindre andet er aftalt med netselskabet. Specialstikben for montage af DIN-skinne målere skal leveres sammen med tavlen. 2. I installationer for måling med strømtransformere og installationer for andre spændingsniveauer end 230/400 V, undtaget midlertidige installationer, monteres målere af MES. 7. Udstykningsområder Etablering af forsyningsanlæg i udstykningsområder. Udstykkeren af et areal anmodes om så tidligt som muligt at henvende sig til netselskabet. Netselskabets vilkår for etablering af forsyning til udstykningsområder fremgår af bilag Betaling Betaling af tilslutningsbidrag og/eller særligt tilslutningsbidrag. Før nytilslutning eller udvidelse af bestående tilslutning, og inden måleropsætning kan finde sted, skal tilslutningsbidraget og/eller evt. særligt tilslutningsbidrag være indbetalt. Enhver regning skal dog betales inden for den på regningen angivne frist Gyldighed af tilbud. Ethvert tilbud afgivet af netselskabet er kun gyldigt til den på tilbuddet angivne frist og maksimalt i 3 måneder. Tilbuddet er betinget af, at anlægget udføres som projekteret og uden yderligere erstatning for anlæggets anbringelse Garantiordning ved anlægsarbejde. Netselskabet kan inden et arbejde sættes i gang kræve, at kunden stiller bankgaranti eller depositum for anlægsbeløbet, ligesom netselskabet er berettiget til at opkræve acontobeløb under arbejdet.

13 9. Ikrafttræden, ændringer Ikrafttræden. Nærværende Tilslutningsbestemmelser er vedtaget af bestyrelsen for MES Net A/S og træder i kraft d. 1. august Ændringer. Netvirksomheden forbeholder sig ret til at foretage ændringer i bestemmelserne. Den gældende version af Tilslutningsbestemmelserne vil være at finde på

14 Bilag 1. Leverings- og vedligeholdelsesgrænse. Leveringsgrænse: Det punkt i forsyningsanlægget, hvortil netselskabet etablerer anlægget nærmere betegnet ved: Luftledning: Jordkabler: Transformer-station: Sikringsholdere/nulklemme på forsyningsnettet. Sikringsholdere/nulklemme i kabelskab. Sikringsholdere/nulklemme i fordelingsarrangement i transformerstation eller lavspændingsklemmer på transformer. Efter særlig aftale er leveringsgrænsen på højspændingssiden.

15 Bilag 2.A. Boligbebyggelse. Ved boligbyggeri i 1 plan skal den enkelte bolig forsynes gennem sin egen stikledning. Den enkelte bolig kan godt udgøre flere etager, men må kun være en lejlighed. Pensionistboliger, kollegier og lignende kan dog forsynes gennem fælles stikledning. Eksempler: 1) Parcelhuse og fritidshuse, 1 boliginstallation. 1 stikledning. Der betales: 1 tilslutningsbidrag i henhold til ) Parcelhuse med udnyttet tagetage, 1 boliginstallation. 1 stikledning. Der betales: 1 tilslutningsbidrag i henhold til

16 3) Hus med udnyttet tagetage, (tæt/lav bebyggelse), kan forsynes gennem 1 stikledning, 2 boliginstallationer. 1 stikledning. Der betales: 2 gange tilslutningsbidrag i henhold til ) Dobbelthuse (tæt/lav bebyggelse), 2 boliginstallationer. 2 stikledninger. Der betales: 2 gange tilslutningsbidrag i henhold til ) Rækkehuse (tæt/lav bebyggelse), 4 boliginstallationer. 4 stikledninger. Der betales: 4 gange tilslutningsbidrag i henhold til

17 6) Blandet bebyggelse. 2 stikledninger. Der betales: 1 tilslutningsbidrag i henhold til og 2 gange tilslutningsbidrag i henhold til ) Blandet bebyggelse (tæt/lav bebyggelse), 5 boliginstallationer. 3 stikledninger. Der betales: 5 gange tilslutningsbidrag i henhold til

18 8) Etagebyggeri over 2 etager, 15 boliginstallationer + eventuelle fællesinstallationer. 2 eller 3 stikledninger. Der betales: 15 gange tilslutningsbidrag i henhold til og tilslutningsbidrag i henhold til pr. fællesinstallation. 9) Ungdomsboliger ældre og plejebolig på højst 65 m2. 3 stikledninger. Der betales tilslutningsbidrag svarende til den aktuelle bolig- og installationstype i henhold til 4.1.2, 4.1.3, og

19 Bilag 2.B. Blandet etagebyggeri. Ved etagebyggeri kan installationerne forsynes gennem fælles stikledninger. Eksempler: 1) Etagebyggeri: a) 6 bolig- + 2 erhvervs- + 1 fællesinstallation b) b) 2 bolig- + 1 erhvervs- + 1 fællesinstallation 2 eller 3 stikledninger. Der betales: a Lejligheder: 6 gange tilslutningsbidrag i henhold til Erhverv 1: 1 tilslutningsbidrag i henhold til Erhverv 2: 1 tilslutningsbidrag i henhold til Fællesinstallation: 1 tilslutningsbidrag i henhold til b Boliger: 2 gange tilslutningsbidrag i henhold til Erhverv 3: 1 tilslutningsbidrag i henhold til Fællesinstallation: 1 tilslutningsbidrag i henhold til

20 Bilag 2.C. Erhvervbyggeri. Eksempel 1: Erhvervsbyggeri med flere erhvervslejemål på samme matrikel, i en eller flere etager, forsynes gennem fælles stikledninger, dog mindst en pr. bygning. 2 stikledninger. Der betales: tilslutningsbidrag pr. installation i henhold til og afhængig af leveringsomfangets størrelse. Eksempel 2: Erhvervsbyggeri med en ejer/erhvervslejemål med flere bygninger kan forsynes gennem fælles stikledning. 1 stikledning. Der betales: tilslutningsbidrag pr. installation i henhold til og afhængig af leveringsomfangets størrelse.

21 Bilag 3 - Etablering af forsyningsanlæg i udstykningsområder. 1. Anbringelse af. I udstykningsområder er netselskabet berettiget til vederlagsfrit, at anbringe de nødvendige forsyningsanlæg. 2. Placering. Anlæggene anbringes normalt langs veje og stier, men hvor det findes hensigtsmæssigt, er netselskabet berettiget til at fremføre forsyningsanlæggene langs grundskel. Hvor det efter netselskabets skøn er nødvendigt at etablere en transformerstation i området, skal et egnet areal stilles til rådighed. Netselskabet er på privat ejendom berettiget til at sikre anlæggenes forbliven ved tinglyst deklaration. 3. Koordinering og arbejdsdeling. Såfremt etablering af elforsyningsanlæg ønskes indpasset i en byggemodning, skal netselskabet kunne acceptere tidsplanen for byggemodning samt ændring i denne. Hvor der etableres fast vej, nedlægger vejentreprenøren rør for stik- og forsyningsledninger efter netselskabets anvisning. Udstykkeren er ansvarlig for, at rørene er nedlagt efter givne anvisninger. Inden fortov etableres eller anlægges, skal netselskabet have lejlighed til på et for ham passende tidspunkt at nedlægge forsyningskabler m.v. Netselskabet er så vidt muligt indforstået med en koordineret nedlægning af forsyningskabler, gadebelysning samt telefon- og antenneanlæg m.v. 4. Ekstraordinære krav. Hvis udstykkeren eller andre stiller ekstraordinære krav, f.eks. i form af opfyldning med sand, hvor dette normalt ikke er nødvendigt, skal udstykkeren betale merudgifterne herved. Ekstra betaling vil også kunne forekomme, hvis udstykkeren tilrettelægger arbejdet, så det giver ekstra omkostninger for netselskabet.

Tilslutningsbestemmelser Tarm Elværk Net A/S

Tilslutningsbestemmelser Tarm Elværk Net A/S Tilslutningsbestemmelser Tarm Elværk Net A/S Gældende fra den 21. februar 2011 og er anmeldt til Energitilsynet. Indhold. 1 Generelle bestemmelser. 2 Leveringsomfang og ejerforhold. 3 Tilslutning, ændring

Læs mere

1.3 Tilmelding Ved nytilslutning eller udvidelse/ændring af en bestående installation, indsendes en tilmelding jf. Fællesregulativet, del A.

1.3 Tilmelding Ved nytilslutning eller udvidelse/ændring af en bestående installation, indsendes en tilmelding jf. Fællesregulativet, del A. Tilslutningsbestemmelser. Indhold 1. Generelle bestemmelser 2. Leveringsomfang og ejerforhold 3. Tilslutning, ændring og udvidelse 4. Tilslutningsbidrag 5. Supplerende bestemmelser til tilslutningsbidrag

Læs mere

1. Generelle bestemmelser

1. Generelle bestemmelser INDHOLD 1. Generelle bestemmelser... 2 2. Leveringsomfang og ejerforhold... 2 2.1. Leveringsomfang... 2 2.2. Leveringsgrænsen... 3 2.3. Leveringsgrænsen i forbindelse med opkrævning af tilslutningsbidrag...

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser

Tilslutningsbestemmelser Tilslutningsbestemmelser For AURA El-net 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 2. Definitioner... 3 3. Forsyningsanlæg... 4 4. Tilslutning, ændring og udvidelse... 4 5. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S Tilslutningsbestemmelser AURA El-net VE A/S 9. januar 2012 1 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i AURA El-net VE A/S forsyningsområde, i det

Læs mere

Galten Elværk Net A/S

Galten Elværk Net A/S Tilslutningsbestemmelser Galten Elværk Net A/S 1. oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Generelle bestemmelser.... 1 2. Definitioner... 1 3. Forsyningsanlæg... 3 4. Tilslutning, ændring og udvidelse...

Læs mere

1. Generelle bestemmelser

1. Generelle bestemmelser 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i EnergiMidt Net A/S og EnergiMidt Net Vest A/S forsyningsområde, i det følgende kaldet netselskaberne. 1.2

Læs mere

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER. 1 Generelle bestemmelser

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER. 1 Generelle bestemmelser TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 1 Generelle bestemmelser Gyldighedsområde 1.1 Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i Nibe Elforsyning Net A/S forsyningsområde, i det følgende kaldet Netselskabet. Netbestemmelser

Læs mere

Ikast Værkerne Net A/S

Ikast Værkerne Net A/S Tilslutningsbestemmelser Ikast Værkerne Net A/S 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i Ikast Værkerne Net A/S, i det følgende kaldet netselskabet.

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser for Sammenslutningen af Netselskaber i Vestjylland

Tilslutningsbestemmelser for Sammenslutningen af Netselskaber i Vestjylland for Borris Elforsyning Sunds Elforsyning Sdr. Felding Elforsyning Studsgård Elforsyning Vildbjerg Elværk Kibæk Elværk 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser

Læs mere

NOE. Skivevej Holstebro. Tilslutningsbestemmelser Side 1 af 14

NOE. Skivevej Holstebro. Tilslutningsbestemmelser Side 1 af 14 tilslutningsbestemmelser 2012 Side 1 af 14 generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i NOE NET A/S forsyningsområde, i det følgende kaldet NOE. 1.2 Netbenyttelsesaftale

Læs mere

Frederikshavn Elnet A/S

Frederikshavn Elnet A/S Frederikshavn Elnet A/S Tilslutningsbestemmelser 23. august 2007 Tilslutningsbestemmelser Indledning Tilslutningsbestemmelserne er et supplement til netbenyttelsesaftalen og beskriver mere specifikt FN

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser for EL

Tilslutningsbestemmelser for EL NRGi Net A/S 1. Januar 2005 Tilslutningsbestemmelser for EL NRGi Net A/S 1 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i NRGi Net A/S forsyningsområde.

Læs mere

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 1. Generelle bestemmelser Gyldighedsområde 1.1 Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i HEF Net A/S forsyningsområde, i det følgende kaldet Netselskabet. Netbestemmelser 1.2 Enhver, der tilsluttes

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser. for. Aal El Net a.m.b.a.

Tilslutningsbestemmelser. for. Aal El Net a.m.b.a. Tilslutningsbestemmelser for Aal El Net a.m.b.a. Tilslutningsbestemmelserne er et supplement til reglerne for tilslutning til og adgang til at benytte Aal El Net a.m.b.a. s ledningsnet. Netbenyttelsesaftalen.

Læs mere

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER TILSLUTNINGSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR LEF NET A/S FORSYNINGSOMRÅDE Gældende fra 21. september 2009. Side 1 af 16 Ikrafttræden og ændringer mv. Ikrafttræden Nærværende tilslutningsbestemmelser er et supplement

Læs mere

Fyraftensmøde hos TRE-FOR. den 29. marts 2011

Fyraftensmøde hos TRE-FOR. den 29. marts 2011 Fyraftensmøde hos y TRE-FOR den 29. marts 2011 Fyraftensmøde program 16.30: Velkomst og gennemgang af, hvordan du bruger TRE-FORs kundeservice og udnytter de selvbetjeningsmuligheder, som ligger på trefor.dk

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser 2008

Tilslutningsbestemmelser 2008 Tilslutningsbestemmelser 2008 NOE NET A/S Skivevej 120, DK-7500 Holstebro www.noe.dk Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i NOE NET A/S forsyningsområde,

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser - Net (Bilag til Leveringsbestemmelser - Net)

Tilslutningsbestemmelser - Net (Bilag til Leveringsbestemmelser - Net) Tilslutningsbestemmelser - Net (Bilag til Leveringsbestemmelser - Net) Vedtaget af Helsingør Byråd den 26. marts 2007. 1 Supplerende bestemmelser til fællesregulativet Betjening og 1.1 arbejde på Det er

Læs mere

Forsyning Helsingør Elnet A/S Tilslutningsbestemmelser Net

Forsyning Helsingør Elnet A/S Tilslutningsbestemmelser Net Tilslutningsbestemmelser Net (Bilag til Leveringbestemmelser Net) Indhold 1. Supplerende bestemmelser til fællesregulativet... 3 2. Tilslutningspunkt... 3 3. Stikledning... 4 4. Tilslutningsbidrag... 4

Læs mere

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 20

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 20 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forretningsgang... 3 3. Gennerelle bestemmelser... 3 3.1. Leveringsbestemmelser... 3 3.2. Tilslutningspris... 3 3.3. Tilslutning af energiproducerende anlæg... 3 3.4.

Læs mere

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 21

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 21 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forretningsgang... 3 3. Gennerelle bestemmelser... 3 3.1. Leveringsbestemmelser... 3 3.2. Tilslutningspris... 3 3.3. Tilslutning af energiproducerende anlæg... 3 3.4.

Læs mere

DONG Energy Eldistribution A/S 1. januar 2015. Tilslutningsbidrag for elforsyning i DONG Energy Eldistribution s elnet

DONG Energy Eldistribution A/S 1. januar 2015. Tilslutningsbidrag for elforsyning i DONG Energy Eldistribution s elnet DONG Energy Eldistribution A/S Gældende fra 1. januar 2015 Tilslutningsbidrag for elforsyning i DONG Energy Eldistribution s elnet Tilslutningsbidrag for elforsyning opkræves ved etablering af enhver ny

Læs mere

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012 TRE-FOR Fyraftensmøde hos den 28. marts 2012 Fyraftensmøde 2012 Program: 16.30: Velkomst og gennemgang af de udfordringer som elforsyningen står overfor ved etablering af et stigende antal VE-anlæg (solcelleanlæg

Læs mere

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nukissiorfiit Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nr. 2 gældende fra 1. maj 2011 Indledning Nukissiorfiits almindelige leveringsbetingelser med tilhørende bilag er et væsentlig

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser 2012

Tilslutningsbestemmelser 2012 Tilslutningsbestemmelser 2012 NOE NET A/S Skivevej 120, DK-7500 Holstebro www.noe.dk Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i NOE NET A/S forsyningsområde,

Læs mere

1. udgave 1. januar 2016 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk

1. udgave 1. januar 2016 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Gældende pr. 1. januar 2016 Tilslutningsbidrag Under normale forsyningsforhold betales efter følgende kategoriopdelte bidrag ved tilslutning af en ny installation

Læs mere

TILSLUTNINGSBIDRAG EL

TILSLUTNINGSBIDRAG EL Pr. Boligenhed/Erhverv TILSLUTNINGSBIDRAG EL 1. januar 2016 Erhverv og Parcelhuse (ikke over 25A) Jf. 4.1.1 i Tilslutningsbestemmelser for ellevering Tæt/lav bebyggelse, rækkehuse, boliger og erhverv i

Læs mere

1. udgave 1. juli 2015 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk

1. udgave 1. juli 2015 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Gældende pr. 1. juli 2015 Tilslutningsbidrag Under normale forsyningsforhold betales efter følgende kategoriopdelte bidrag ved tilslutning af en ny installation

Læs mere

Prisblad. Pr. 1. januar Thy-Mors Energi Elnet A/S

Prisblad. Pr. 1. januar Thy-Mors Energi Elnet A/S Prisblad Pr. 1. januar 2017 Thy-Mors Energi Elnet A/S Note: Engrosmodellen indførtes pr. 1. april 2016 og er fastlagt i Lov om elforsyning samt Lov om afgift af elektricitet og momsloven. Sekretariatet

Læs mere

Stikledning er indeholdt i tilslutningsbidraget for område Nord og etableres af NRGi Net A/S frem til leverin

Stikledning er indeholdt i tilslutningsbidraget for område Nord og etableres af NRGi Net A/S frem til leverin Tilslutningsbidrag Priser gældende fra 1. januar 2012 NRGi Net område Nord (tidligere NRGi Net) Prisen er pr. installation eller Ampere. Stikledning er indeholdt i tilslutningsbidraget for område Nord

Læs mere

Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører

Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører Forretningsgang mellem ØSTKRAFT Net A/S og de autoriserede elinstallatører ØSTKRAFT Net A/S Side 1 af 14 Følgende reglementariske og ordensmæssige bestemmelser er gældende ved udførelse af elektriske installationer

Læs mere

Prisblad. Pr. 1. april 2016. Thy-Mors Energi Elnet A/S

Prisblad. Pr. 1. april 2016. Thy-Mors Energi Elnet A/S Prisblad Pr. 1. april 2016 Thy-Mors Energi Elnet A/S Engrosmodellen indføres pr. 1. april 2016 og er fastlagt i Lov om elforsyning samt Lov om afgift af elektricitet og momsloven. Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Vejledning for elinstallatører. om tilslutning mv. gældende for. DONG Energy Eldistribution A/S

Vejledning for elinstallatører. om tilslutning mv. gældende for. DONG Energy Eldistribution A/S Vejledning for elinstallatører om tilslutning mv. gældende for DONG Energy Eldistribution A/S Ændret den 25.08.2015 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Gyldighedsområde... 3 Definitioner og ejerforhold...

Læs mere

Forretningsgang. Bornholms El-Net A/S. de autoriserede elinstallatører

Forretningsgang. Bornholms El-Net A/S. de autoriserede elinstallatører Forretningsgang mellem Bornholms El-Net A/S og de autoriserede elinstallatører Bornholms El-Net A/S Side 1 af 14 Følgende reglementariske og ordensmæssige bestemmelser er gældende ved udførelse af elektriske

Læs mere

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 25. marts 2010

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 25. marts 2010 TRE-FOR Fyraftensmøde hos den 25. marts 2010 Fyraftensmøde program 16.30: Velkomst v/ Per Sørensen, elforsyningschef 16:40: Gennemgang af, hvordan du udfylder installationsblanketten korrekt, hvordan du

Læs mere

SEAS-NVE Side 1 af 6. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. SEAS-NVE Net. Tariffer 2015 Gældende fra den 4. kvartal - per 15.

SEAS-NVE Side 1 af 6. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. SEAS-NVE Net. Tariffer 2015 Gældende fra den 4. kvartal - per 15. SEAS-NVE Side 1 af 6 Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby SEAS-NVE Net Tariffer 2015 Gældende fra den 4. kvartal - per 15. oktober 2015 SEAS-NVE Side 2 af 6 SEAS-NVE Net A/S: Transportbetaling

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S . Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4 kv målt... 5 B-kunder

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4 kv målt... 5 B-kunder

Læs mere

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. april 2016. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. april 2016. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Generelle vilkår... 3 Afgrænsning mellem kundetyper... 4 Priser for forbrugskunder... 5 Priser for producenter... 6 Priser og vilkår for tilslutningsbidrag... 7 Øvrige

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011 Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation

Læs mere

Investeringsbidrag m.v.

Investeringsbidrag m.v. Tarifblad til Tilslutningsbestemmelser/ stikledningsregulativ vedrørende Investeringsbidrag m.v. Pr. 1. januar 2017 BORNHOLMS EL-NET A/S Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse... 2 1. Investeringsbidrag..

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. januar 2012. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 64, 5700 Svendborg

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. januar 2012. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 64, 5700 Svendborg Prisblade gældende fra 1. januar 2012 for SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 64, 5700 Svendborg C-tarif anvendes til kunder, som aftager el fra det almindelige lavspændingsnet

Læs mere

Priser og vilkår for N1

Priser og vilkår for N1 Priser og vilkår for N1 Version 3. Gældende pr. 1. januar 2018 Eventuelle ændringer fremgår af n1.dk 1 Generelt Abonnement: Abonnementsbetaling dækker omkostninger til måling, afregning, aflæsning og fælles

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2015

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2015 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder ikke timemålt transformerstation

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder ikke timemålt transformerstation

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder ikke timemålt transformerstation

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

Priser og vilkår for N1

Priser og vilkår for N1 Priser og vilkår for N1 (Tidligere EnergiMidt Net A/S og HEF Net A/S) Gældende pr. 1. oktober 2017 Eventuelle ændringer fremgår af n1.dk 1 Generelt Abonnement: Abonnementsbetaling dækker omkostninger til

Læs mere

NETSELSKABETS BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1

NETSELSKABETS BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1 MES Net A/S Dørslundvej 44 7330 Brande CVR nr. 25 52 58 25 NETSELSKABETS BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1 Disse vilkår er

Læs mere

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. april 2015. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. april 2015. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg Prisblade gældende fra 1. april 2015 for SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg C-tarif anvendes til kunder, som aftager el fra det almindelige lavspændingsnet

Læs mere

PRISBLAD FOR EL PR. 1. OKTOBER 2017

PRISBLAD FOR EL PR. 1. OKTOBER 2017 C-kunder i Frederikshavn og Sæby er tilkoblet nettet ved 0,4 kv spændingsniveau. Privatkunder og mindre virksomheder er C-kunder. Transportbetaling, eget net 16,21 16,21 Energiafgift * 91,00 91,00 I alt

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver.

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver. Betalingsregler - Anlægsbidrag og øvrige bidrag 1. Anlægsbidrag 2. Øvrige bidrag 3. Betaling 4. Øvrige bestemmelser 5. Udregning af anlægsbidrag 6. Definitioner Nærværende Betalingsregler er godkendt af

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2013

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2013 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

LÆSØ ELNET A/S' BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET

LÆSØ ELNET A/S' BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET LÆSØ ELNET A/S' BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET hg LÆSØ ELNET A/S' bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet November 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

SEAS-NVE Side 1 af 6. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. SEAS-NVE Net. Tariffer 2014 Gældende fra den 1. juli 2014

SEAS-NVE Side 1 af 6. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. SEAS-NVE Net. Tariffer 2014 Gældende fra den 1. juli 2014 SEAS-NVE Side 1 af 6 Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby SEAS-NVE Net Tariffer 2014 Gældende fra den 1. juli 2014 SEAS-NVE Side 2 af 6 SEAS-NVE Net A/S: Transportbetaling (indeholder net og

Læs mere

ØSTKRAFT Net A/S s BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1

ØSTKRAFT Net A/S s BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1 Nærværende tilslutningsbestemmelser er omarbejdet i forhold til vejledning anmeldt til Energitilsynet den 20. oktober 2014 efter elforsyningslovens 73b. Vejledningen er taget til efterretning af Sekretariatet

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser oktober 2012

PRIVATKUNDER Priser oktober 2012 PRIVATKUNDER Priser oktober 2012 INDHOLD Elpriser 4 Varmepriser 5 Vandpriser 6 Spildevandspriser 7 El - tilslutningsbidrag 8 Varme - tilslutningsbidrag 9 Vand - tilslutningsbidrag 10 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: SLS Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-697-4.0 24-01-2013 Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet Baggrund I november 2012 udarbejdede

Læs mere

Model til beregning af tilslutningsbidrag

Model til beregning af tilslutningsbidrag Version 2.1 Sag: 02/363 Doknr. 41 Vor ref/jvk Email: jvk@danskenergi.dk November 2011 Vejledning Model til beregning af tilslutningsbidrag INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Hvorfor en ny beregningsmodel?...3

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af elvarme

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af elvarme Nukissiorfiit Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af elvarme Nr. 2 gældende fra 1. maj 2011 NUKISSIORFIITS ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR OFFENTLIG LEVERING AF EL- VARME NR. 1.

Læs mere

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Københavns Lufthavne A/S Energiadministrationen Tlf.: 32 31 32 31 E-mail: energi@cph.dk 20. maj 2015

Læs mere

PRISBLAD FOR EL PR. 1. APRIL 2016

PRISBLAD FOR EL PR. 1. APRIL 2016 C-kunder i Frederikshavn og Sæby er tilkoblet nettet ved 0,4 kv spændingsniveau. Privatkunder og mindre virksomheder er C-kunder. Transportbetaling, eget net 16,87 16,87 Transportbetaling, 4,30 4,30 Systemtarif,

Læs mere

Fællesregulativet 2014. Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande

Fællesregulativet 2014. Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet 2014 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Stk. Fællesregulativet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Generelt 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL A ADMINISTRATIVE

Læs mere

2015 Version

2015 Version 2015 Version 2015-02 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forretningsgang... 3 3. Generelle bestemmelser... 3 3.1. Leveringsbestemmelser... 3 3.2. Tilslutningspris... 3 3.3. Tilslutning af energiproducerende

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser

Tilslutningsbestemmelser Tilslutningsbestemmelser 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 4 1 Forretningsgang 4 2 Generelle bestemmelser 4 2.1 Leveringsbestemmelser 4 2.2 Tilslutningspris 4 2.3 Tilslutning af energiproducerende anlæg

Læs mere

Struer Forsyning Elnet A/S JYLLANDSGADE 1 1. april december STRUER Telefon

Struer Forsyning Elnet A/S JYLLANDSGADE 1 1. april december STRUER Telefon B høj kunde - 10 kv Tilslutningspunkt i transformerstation på 10 kv-niveau Investeringsbidrag ekskl. moms inkl. moms Nyetablering, 25 Amp. kr 13.700,00 kr 17.125,00 Pr. Amp. - udover 25 Amp. kr 1.020,00

Læs mere

NETSELSKABETS RETNINGSLINJER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET* PR. 1. april 2016

NETSELSKABETS RETNINGSLINJER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET* PR. 1. april 2016 NETSELSKABETS RETNINGSLINJER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET* SYD ENERGI Net A/S PR. 1. april 2016 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse DEL 1... 5 1. Generelle bestemmelser... 5 1.1 Indledning...

Læs mere

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse:

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: Odense, den 25. august 2015 KØBSTILBUD Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: Tilbyder herved, for det anført bud, at købe èn af nedenstående parcelhusgrunde, i den prioriteringsorden De anfører. 1 er 1.

Læs mere

Prisblad pr. 1. januar 2018

Prisblad pr. 1. januar 2018 Prisblad pr. 1. januar 2018 I vedhæftede bilag 1 fremgår nettariffer, abonnements priser samt rådighedsbetaling for installationer med produktionsmåler 1. I vedhæftede bilag 2 fremgår gebyrer og tilslutningspriser.

Læs mere

Struer Forsyning Elnet A/S JYLLANDSGADE 1 1. april december STRUER Telefon

Struer Forsyning Elnet A/S JYLLANDSGADE 1 1. april december STRUER Telefon Struer Forsyning Elnet A/S TARIFFER JYLLANDSGADE 1 1. april - 31. december 2016 7600 STRUER Telefon 96 84 22 30 B høj kunde - 10 kv Tilslutningspunkt i transformerstation på 10 kv-niveau Investeringsbidrag

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser januar 2014

PRIVATKUNDER Priser januar 2014 PRIVATKUNDER Priser januar 2014 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 7 Varme - tilslutningsbidrag 8 Vand - tilslutningsbidrag 10 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet

Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet - Version 3 Dok. ansvarlig: AFO Sekretær: JBA Sagsnr: 08/98 Doknr: 67 20-11-2009 Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 24. februar 2016 Ret & Administration 15/09333 OTS Metodeanmeldelse af nye Tilslutningsbestemmelser for SEAS-NVE Net A/S SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29.

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME fra Frederiksberg Fjernvarme A/S 1 Indhold 1. Grundlag for bestemmelserne... 3 2. Information... 3 3. Ordforklaring... 3 4. Etablering af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2017

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2017 Tariffer pr. 1. januar 2017 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder ikke timemålt transformerstation 0,4 kv målt...

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0129 /LAA Klager: Indklaget energiselskab: NN 4100 Ringsted SEAS-NVE A.m.b.A. CVR 6851 5211 & SEAS-NVE Holding A/S CVR 2578 4413 v / SEAS-NVE A.m.b.A. Hovedgaden 36 4520

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

NETSELSKABETS BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1

NETSELSKABETS BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1 Denne vejledning er anmeldt til Energitilsynet den 20. oktober 2014 efter elforsyningslovens 73b. Vejledningen er taget til efterretning af Sekretariatet for Energitilsynet den 27. april 2015. Tilslutningsbestemmelserne

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser Netselskabets bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet For Dinel 1. december 2016

Tilslutningsbestemmelser Netselskabets bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet For Dinel 1. december 2016 Disse bestemmelser er i overensstemmelse med Dansk Energis branchestandard Tilslutningsbestemmelser Netselskabets bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet For Dinel 1. december 2016

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 4 3. Forsyning og tilslutning...

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Vejledning til Regulativ for håndtering af drikkevand. Aarhus Vand A/S

Vejledning til Regulativ for håndtering af drikkevand. Aarhus Vand A/S Vejledning til Regulativ for håndtering af drikkevand Aarhus Vand A/S Aarhus Vand A/S Side 2 Indhold Forord 1. Generelt om anlægsbidrag 4 2. Udregning af anlægsbidrag 4 3. Øvrige bidrag 6 4. Øvrige bestemmelser

Læs mere

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. juli 2015. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4. Priser for C-kunder...

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. juli 2015. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4. Priser for C-kunder... Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Generelle vilkår... 3 Afgrænsning mellem kundetyper... 4 Priser for C-kunder... 5 Priser for B-kunder... 6 Priser for A-kunder... 7 Priser for øvrige kundetyper... 8 Priser

Læs mere

Der skal sendes målerværdier med timeopløsning til Energinet.dk. 8.600 kr./år ekskl. moms. (Afregningsart: B kunde)

Der skal sendes målerværdier med timeopløsning til Energinet.dk. 8.600 kr./år ekskl. moms. (Afregningsart: B kunde) A2 Forbrugstarif data: Kunden er tilsluttet og målt på kv station. Der måles på 10 kv niveau. Kunden ejer selv 10 kv kabel, transformere mm. efter måleren. Stikledning er tilsluttet på 10 kv niveau på

Læs mere

IKAST VÆRKERNE NET A/S BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1

IKAST VÆRKERNE NET A/S BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1 IKAST VÆRKERNE NET A/S BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1 1 Eller når Engrosmodellen sættes i kraft, såfremt dette sker på

Læs mere

Fællesregulativet 2007

Fællesregulativet 2007 Fællesregulativet 2007 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet Stk. INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Generelt 3 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL

Læs mere

SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten

SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten maj 2012 sag 07/17066 SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten Salgsvilkår 1. Oplysninger om grundene Parcellerne er beliggende i Erhvervsparken Klank ved Århusvej/

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser april 2015

PRIVATKUNDER Priser april 2015 PRIVATKUNDER Priser april 2015 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 8 Varme - tilslutningsbidrag 9 Vand - tilslutningsbidrag 11 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

Tilbud KØBER: Sags nr. 2011/ GELSER: AFLEDTEE. til fjernvarme, el, vandd og kloak. stikledninger TINGLYSTE. Deklaration Servitutterne

Tilbud KØBER: Sags nr. 2011/ GELSER: AFLEDTEE. til fjernvarme, el, vandd og kloak. stikledninger TINGLYSTE. Deklaration Servitutterne Tilbud På Sandhusvænget 5000 Odense C SÆLGER: ODENSE KOMMUNE KØBER: V/ ODENSE BYRÅD Sags nr. 2011/ Tilbuddet er udarbejdet den AREAL OG PRIS: Parcelhusgrunden er udstykket som matr.nr. Grundens areal er

Læs mere

Prisoversigt per april 2015

Prisoversigt per april 2015 Prisoversigt per april 2015 Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør www.fh.dk Kundeservice Tlf.: 48 40 50 50 Her får du overblik over vores aktuelle Kronborg Basis elpriser. Alle priser

Læs mere

Prisoversigt per marts 2015

Prisoversigt per marts 2015 Prisoversigt per marts 2015 Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør www.fh.dk Kundeservice Tlf.: 48 40 50 50 Her får du overblik over vores aktuelle Kronborg Basis+ elpriser. Alle priser

Læs mere

Prisoversigt per Maj 2017

Prisoversigt per Maj 2017 Telefon 4840 5050 Her får du overblik over vores aktuelle Kronborg Basis elpriser. Alle priser er angivet i kroner, med mindre andet angivet. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i priser og

Læs mere