Metodekatalog. Metodekatalog til en forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metodekatalog. Metodekatalog til en forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder"

Transkript

1 Mette Boel og Mette Fenger Metodekatalog Metodekatalog til en forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder

2 Metodekatalog til en forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder Af Mette Boel og Mette Fenger Metodekataloget er finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Copyright 2010 Integrationsministeriet og Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats (CABI) Fotos og layout: CABI ISBN: (elektronisk) CABI - Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, Århus C Telefon: Fax: CABI CABI er et selvejende videns- og formidlingscenter under Beskæftigelsesministeriet. Centrets formål er at indsamle, systematisere og formidle viden om det rummelige arbejdsmarked, herunder om beskæftigelsesindsatsen for udsatte grupper og virksomhedernes sociale engagement. CABI retter sin virksomhed primært mod indsatsen i jobcentrene og jobcentrenes samarbejde med virksomhederne. CABI tilbyder bl.a. erfaringsformidling, analyse, evaluering, udvikling, netværk, hjemmeside, publikationer, konferencer, eksempelsamlinger, film og fortællinger.

3 Forord Formålet med dette metodekatalog er kort og lettilgængeligt at formidle de gode erfaringer, der er opsamlet i evalueringen af Integrationsministeriet pulje Forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder. Metodekataloget er målrettet sagsbehandlere, jobkonsulenter, sproglærere, virksomhedsmentorer, eksterne mentorer eller lignende, der arbejder med en forstærket indsats over for kvinderne. Den er udarbejdet for Integrationsministeriet af konsulenterne Mette Boel og Mette Fenger fra CABI - Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. Integrationsministeriets målgruppe for den forstærkede indsats rummer både ressourcestærke og mindre ressourcestærke, og deres udfordringer er mangesidede og til tider meget komplekse. Metodekataloget refererer hovedsagelig til målgruppen som værende kvinder, idet de fleste aktuelle erfaringer er høstet i forhold til dem. Det skal præciseres, at der i meget lille skala også findes familiesammenførte mænd i målgruppen. Metoderne vil i det hele taget også kunne anvendes til både mandlige og kvindelige kontanthjælpsmodtagere uden for Integrationsministeriets målgruppe med samme udfordringer. De tilgange og metoder, der præsenteres her, er resultatet af de 35 puljeprojekters omfattende metodeudvikling og -forædling. Metodeudvikling er nødvendigt for at tackle uforudsigeligheden i, hvordan kvinderne har det, hvor ressourcestærke de er, og hvad de har behov for. Det betyder ikke, at alle metoderne er nye, men at de er finjusterede og kvalitetssikrede. Og effekten er veldokumenteret via evalueringsrapporten, der kan hentes på Integrationsministeriets hjemmeside. Tak til SEBI - Specialfunktionen for Etnisk BeskæftigelsesIndsats for kvalificeret input og sparring under udarbejdelse af metodekataloget. CABI, juni 2010

4 Indhold 1 HVORDAN I KAN ORGANISERE INDSATSEN TILGANGE TIL ORGANISERING AF INDSATSEN HVAD ER VÆRD AT VIDE OM MÅLGRUPPE OG EFFEKT HVAD KAN I LÆRE AF ANDRES ERFARINGER ANBEFALINGER OG OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER HVORDAN I KAN MOTIVERE KVINDERNE MOTIVATION SOM METODE HVAD ER VÆRD AT VIDE OM MÅLGRUPPE OG EFFEKT HVAD KAN I LÆRE AF ANDRES ERFARINGER ANBEFALINGER OG OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER HVORDAN I KAN ARBEJDE MED KVINDERNES SYGDOMSOPFATTELSER BEARBEJDNING AF SYGDOMSOPFATTELSER SOM METODE HVAD ER VÆRD AT VIDE OM MÅLGRUPPE OG EFFEKT HVAD KAN I LÆRE AF ANDRES ERFARINGER ANBEFALINGER OG OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER HVORDAN I KAN OPKVALIFICERE KVINDERNE OPKVALIFICERING SOM METODE HVAD ER VÆRD AT VIDE OM MÅLGRUPPE OG EFFEKT HVAD KAN I LÆRE AF ANDRES ERFARINGER ANBEFALINGER OG OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER HVORDAN I KAN ARBEJDE MED PRAKTIKFORLØB PRAKTIK SOM METODE HVAD ER VÆRD AT VIDE OM MÅLGRUPPE OG EFFEKT HVAD KAN I LÆRE AF ANDRES ERFARINGER ANBEFALINGER OG OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER HVORDAN I KAN ARBEJDE MED KVINDER OG VÆRKSÆTTERI IVÆRKSÆTTERI SOM METODE HVAD ER VÆRD AT VIDE OM MÅLGRUPPE OG EFFEKT HVAD KAN I LÆRE AF ANDRES ERFARINGER ANBEFALINGER OG OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER HVORDAN EN MENTOR KAN HJÆLPE BRUG AF MENTORORDNING SOM METODE HVAD ER VÆRD AT VIDE OM MÅLGRUPPE OG EFFEKT HVAD KAN I LÆRE AF ANDRES ERFARINGER ANBEFALINGER OG OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER BILAG: DE 35 PROJEKTER I PULJEN... 15

5 1 Hvordan I kan organisere indsatsen 1.1 Tilgange til organisering af indsatsen Det kan være en stor opgave at bringe familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder tættere på arbejdsmarkedet. Kvinderne kan være meget sårbare eller virke umotiverede, og skal en beskæftigelsesindsats lykkes, har de brug for tryghed og en tillidsfuld relation til sagsbehandlere, projektmedarbejdere og undervisere. Set i den optik spiller organiseringen en afgørende rolle i forhold til, om opgaven lykkes. Et kig på tværs af de 35 projekter i Integrationsministeriets pulje Forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder løfter sløret for særligt tre forhold, der spiller en rolle i organiseringen af indsatsen: Visitering og rekruttering Erfaring og viden om målgruppen Kontinuitet Visitering og rekruttering Samarbejdet omkring visitationen i og med jobcentrene er afgørende for at få kvinder visiteret til projektets forstærkede beskæftigelsesindsats rettidigt og fra den ønskede målgruppe. Det er vigtigt, at I tidligt og direkte formidler viden om målgruppen til de visiterende sagsbehandlere for at sikre det rigtige match mellem målgruppe og indsats. En anden mulighed er, at I udpeger en sagsbehandler eller projektmedarbejder, der er særligt specialiseret i målgruppen, til at forestå visiteringen. Projekterne fortæller også om, at det oftest er et målrettet, virksomhedsrettet forløb koblet med de rette individuelt tilpassede metoder, som skaber resultater. Derfor kan I med fordel rekruttere samarbejdspartnere på forhånd. Det gælder om at være på forkant og have etableret relevante kontakter til for eksempel sproglærere, virksomheder, mentorer, lægekonsulenter, psykologer, fysioterapeuter osv. Behovet kan hurtigt opstå for eksempelvis trepartssamtaler med lægekonsulent eller egen læge og behandling med fysioterapeut sideløbende med, at kvinden er i praktik og har behov for individuel sprogundervisning på arbejdspladsen Erfaring og viden om målgruppen Det er en god ide, at I bemander indsatsen eller projektet med erfarne folk dvs. projektledere, - medarbejdere og undervisere, der er fagligt og personligt engagerede og kompetente. De skal kunne rumme og matche uforudsigeligheden fra dag til dag i forhold til, hvordan kvinderne har det. Opgaven med at motivere kvinderne undervejs er kompleks, og det kræver ofte en håndfast og håndholdt indsats fra de medarbejdere eller kollegaer, der bliver involveret. Erfaringerne fra projekterne tyder på, at I som sagsbehandlere eller projektmedarbejdere på den ene side skal være i stand til at behandle kvinderne med respekt og skabe tillid. På den anden side skal I kunne udøve tydelig ledelse med klare krav og mål til kvinderne. Det betyder konkret, Side 1

6 at I skal reagere ved for eksempel aftalebrud, fravær eller forsøg på at undgå praktik eller job - og om nødvendigt gå sanktionsvejen. Dertil kommer, at et afsæt i kulturforståelse også er en vigtig kompetence for at kunne hjælpe kvinderne. Det at være i stand til at forstå kvindernes familiemæssige, kulturelle og religiøse baggrund er afgørende for både at kunne tage hensyn og stille spørgsmålstegn på samme tid. Eksempelvis, hvis en kvinde har særlige behov i forhold til beklædning. I bør derfor også overveje at tilknytte medarbejdere med anden etnisk baggrund eller erfaring med kulturer fra ikke-vestlige lande. Ved bemanding af et projekt er det en god ide at sammensætte et multietnisk team. Det kan skabe identifikation i deltagergruppen, og medarbejderen kan fungere som en rollemodel Kontinuitet Kvinderne er følsomme over for udskiftning af personale for eksempel i forbindelse med barsel, jobskifte eller sygdom. De bliver derved bragt i venteposition eller skal lære en ny person at kende, og det kan ødelægge deres motivation. Erfaringerne peger på, at en tæt, kontinuerlig kontakt til medarbejderne er vigtigt for at bevare motivationen hos målgruppen. Det er vigtigt at undgå, at den enkelte kvinde skal begynde på en ny sagsbehandlingsproces og etablere tillid til en ny person for at fastholde hende i de gode ting, hun kan og er i gang med. I skal derfor tænke ind fra starten af organiseringen, hvordan I vil sikre kontinuiteten. Det gælder både i tidsplanlægningen og bemandingen. Er I flere i indsatsen eller projektet, kan I bedre supplere og overlappe hinanden undervejs. 1.2 Hvad er værd at vide om målgruppe og effekt Evalueringen viser tydeligt, at I bør have et særligt fokus på visitering, rekruttering, medarbejderkompetencer samt sikring af kontinuiteten. Hvis ikke risikerer I, at det får en negativ indflydelse på resultaterne. Hvis visiteringen som eksempel ikke er tilrettelagt optimalt, kan det betyde en svagere målgruppe end forventet. Tilbuddene vil derfor ikke matche kvindernes behov, og de vil ikke kunne løftes med den planlagte indsats. Det kan også have betydning for eventuelle gruppeprocesser, idet en overvægt af deltagere med helbreds- og motivationsproblemer i stedet for at påvirke hinanden positivt kan smitte hinanden med sygdomssnak, negative forventninger til sig selv og projektet. 1.3 Hvad kan I lære af andres erfaringer Projekterne Q-iværksættere og Den rullende vejleder har været aktive og opsøgende for at rekruttere deltagere til deres projekter. Q-iværksættere har lavet arrangementer og holdt oplæg på sprogskoler og jobcentre. I Den rullende vejleder gik de rundt i boligkvarterne med en barnevogn som blikfang. På den måde talte de til kvindernes nysgerrighed og humor og kontakten blev skabt. Projekt Nydanske kvinder i arbejde har organiseret deres indsats ud fra devisen kortest mulige vej til rette tilbud eller behandler. Projektet har været forankret hos Center for Beskæf- Side 2

7 tigelse og Revalidering, hvor de har kunnet trække en tværfaglig ekspertise, der omfatter jobkonsulenter, undervisere, fysioterapeuter, psykologer, lægekonsulenter, misbrugskonsulenter m.fl. Det har betydet, at ventetiden har været minimal og koordineringen optimal. Projekt A la tool er et godt eksempel på tværfaglig organisering, hvor selve projektteamet er tværfagligt sammensat, dvs. af en cand.mag. i pædagogik og kultur- og sprogmødestudier, en psykolog, en sygeplejerske og en lærer. Effekten har været, at kvinderne i selve projektet har fået de tilbud, som de har haft behov for. 1.4 Anbefalinger og opmærksomhedspunkter Anbefalinger og opmærksomhedspunkter ved organisering af indsatsen Start en tidlig dialog med jobcentrets medarbejdere gerne allerede under projektudviklingen. Det et godt udgangspunkt for en tilfredsstillende visitation. Vær opsøgende og indled rekruttering før projektstart, når kvinderne skal ind i projektet ad frivillig vej. Selvrekruttering, hvor deltagere skaffer deltagere via deres netværk, kan også anvendes. Indled et tværfagligt samarbejde med lægekonsulenter, psykologer, sproglærere, mentorer osv. inden starten af den forstærkede indsats eller projektet. Rekrutter erfarne medarbejdere til den forstærkede indsats eller projekt. Det er en fordel, hvis nogle af dem har en anden etnisk baggrund eller viden. Vær opmærksom på at sikre kontinuiteten i tidsplanlægningen og medarbejderstaben. Side 3

8 2 Hvordan I kan motivere kvinderne 2.1 Motivation som metode Gode resultater kræver, at kvinderne er motiverede og medarbejderne engagerede og parate til at støtte, udfordre og tænke kreativt. Kvindernes motivation kan styrkes eller fremmes, ved at man tager udgangspunkt i den enkelte kvindes situation og ønsker og arbejder med kvindernes selvtillid. Det er vigtigt, at kvinderne får klarlagt, hvad et arbejde kan have af betydning for deres liv. Projekternes erfaringer viser, at individuelle forløb og samtaler i kombination med gruppeaktiviteter fungerer godt. Gennem individuelle forløb kan der skabes den tillid, som kan være nødvendig for at skabe klarhed over den enkelte kvindes udfordringer og derved skabe mulighed for at give den nødvendige støtte. Nogle projekter har med fordel gjort brug af hjemmebesøg med det formål at gøre projektet mere familieinddragende. Det kan give tryghed hos ægtefællerne at vide, hvem der står for projektet, hvad formålet er, hvilke aktiviteter der er m.v. Gruppeaktiviteter kan have en positiv indflydelse på kvindernes motivation. Det kan smitte positivt af og skabe håb, hvis andre i gruppen opnår succes. Det kan skabe samhørighed, at man er flere i samme situation og danner netværk kvinderne imellem. Hvis kvinden har mange problemer med eksempelvis en syg mand, dårlig og uoverskuelig økonomi samt børn, som hun forsøger at skærme mod problemerne, så hjælp hende med at få styr på noget af det kaos, så der skabes et overskud og derved også motivation til at engagere sig i projektet. Skal I have kvinderne tættere eller i gang på arbejdsmarkedet, så er det vigtigt, at de selv tror på, at det kan lade sig gøre. For at nå dertil skal mange kvinder have hjælp både i form af, at I tror på, at det kan lade sig gøre og i form af tillids- og ressourceopbyggende tilgange. 2.2 Hvad er værd at vide om målgruppe og effekt Fælles for flere af kvinderne i puljens målgruppe er en stor usikkerhed og manglende tro på, at de har en fremtid på arbejdsmarkedet. Mange har mange forpligtelser på hjemmefronten, nogle så mange, at det kan være svært at overskue, at der også kan være tid til at gå på arbejde. De fleste er motiverede for at arbejde, men er usikre på, om de kan klare det fagligt og sprogligt. Denne usikkerhed og bekymringer om børn, hjem og mand kan ofte se ud som manglende motivation. Effekten ved at fokusere på disse temaer er, at kvinden bliver mere aktivt deltagende både i projektet og i samfundslivet. Side 4

9 2.3 Hvad kan I lære af andres erfaringer Projekt A la Tool vejen til arbejde tænkte familien med fra start og lavede visitationssamtalen hjemme hos kvinden, hvis hun syntes, det var i orden. Det var et projekt med en målgruppe med mange problemer ud over ledighed, og her gav det god mening, at ægtefællen havde mulighed for at få et indblik i projektet. Er ægtefællen negativt indstillet over for kvindens deltagelse i projektet, har det en negativ indvirkning på motivationen. Projekt Tro på mulighederne havde fokus på opkvalificering af sagsbehandlere. Opkvalificeringen bestod af træning i kognitivt og coachende motivationsarbejde bestående af anerkendende metoder, løsningsfokuserende metoder, ansvarsbevidstgørende metoder og ressourceopbyggende metoder til at motivere deltagerne. Det er metoder, der ruster medarbejderne til at indtage en mere coachende rolle, hvor det ikke er dem, der kommer med løsningen på borgeres fremtid, jobplan osv. I stedet engageres borgeren til at komme på banen med sine egne drømme, værdier, ressourcer og ønsker og til selv at tage ansvar. Læs mere om metoderne i artiklen Coaching rykker alle i Socialrådgiveren nr. 16, 24. september Vi fandt ud af, at hun besvimede, fordi hun havde sweatre inden under uniformen om sommeren, hvor det var rigtigt varmt. Vi tog et møde med kvinden og hendes mand om påklædningen. Han sagde, at vi ikke skulle bestemme, hvad tøj hans kone skulle have på. Vi sagde, nej, men hvis de gerne ville have, at hun havde arbejde, så var det nødvendigt at finde en løsning. Vi foreslog en stram T-shirt nedenunder, så blev det løst. Projektleder i Akantus Kvindeprojekt, Maj 2010 SEBIs guide: Motivation og fremdrift i samtalen jobcentermedarbejderes guide til coachende samtaleteknikker findes på 2.4 Anbefalinger og opmærksomhedspunkter Anbefalinger og opmærksomhedspunkter ved motivation og afklaring som metode Vær opmærksom på, at forskellige grupper har forskellige gruppedynamikker. Det er ikke altid, at grupper danner grobund for motivation og engagement. Der kan ske det modsatte. Vær også opmærksom på roller i gruppen, og at mobning kan være svært at spotte, hvis det foregår på sprog, man som ikke forstår. Tag udgangspunkt i den enkelte kvindes situation og behov. Involver kvindens familie, hvis hun synes, det er en god ide. Fordelen ved det er, at hun for eksempel kan have en opfattelse af, hvad ægtefællen vil godkende, som ikke er rigtig og dermed opsætter flere barrierer, end der i virkeligheden er tale om. Side 5

10 3 Hvordan I kan arbejde med kvindernes sygdomsopfattelser 3.1 Bearbejdning af sygdomsopfattelser som metode I kan arbejde med kvindernes sygdomsopfattelser på mange måder, afhængigt af jeres målgruppes behov. I kan vælge en decideret helbredsafklaring, som kan ske i samarbejde med læge, sociallæge, psykolog m.fl., for eksempel i et såkaldt helbredsafklarende team. Teamet varetager i fællesskab en socialmedicinsk og socialfaglig udredning og vurdering samt formulerer anbefalinger til det videre forløb. Nogle kvinder kan også have behov for fysisk træning. Det gør det lettere at komme i gang og vænne sig til fysisk hårdt arbejde som for eksempel rengøring. De klager måske over ømme muskler grundet den fysiske udfoldelse. De kan også have træthed, uoplagthed og mangel på koncentration, der kan skyldes mangel på eller forkert ernæring, for eksempel ingen morgenmad. Sætter I derfor sundhed, krop og kost på dagsordenen, kan det få positiv betydning for kvindernes succes i forhold til at få eller forblive på en arbejdsplads. Oplever I et stort fravær på grund af sygdom, bør I tale med kvinderne om grader af sygdom. Hvornår kan man nøjes med at tage en hovedpinepille i stedet for at melde sig syg? Det giver gode resultater, som følgende eksempel vidner om: Det har fungeret godt at arbejde med deres sygdomsopfattelse, og projektet har næsten ikke oplevet sygefravær. Projektlederen har gjort brug af sin viden om sygdomsopfattelser i Mellemøsten i gruppesammenhænge og har fulgt op individuelt og mødt op på bopæl, hvis kvinderne har haft tvivlsomt fravær. Vi havde fysisk træning ugentligt med fysioterapeut. På første hold havde vi en daglig gåtur. På andet hold havde vi en daglig seance med boldtræning (rygøvelser). Projektleder i Gribskovmodellen 44 point plus job. Maj 2010 Gør I ingenting, er der risiko for, at kvinden på et tidspunkt mister sin praktikplads eller sit arbejde. 3.2 Hvad er værd at vide om målgruppe og effekt Blandt de kvinder, der deltog i Integrationsministeriets pulje, var der en væsentlig andel, som i nogen grad havde psykiske og fysiske udfordringer. De oplevede smerter, men havde meget lidt viden om krop, kost og motions indvirkning på sundhedstilstanden. Projektevalueringer og CABIs kvalitative interviews har vist, at nogle deltageres opfattelse af sygdom ikke altid var i overensstemmelse med den gængse opfattelse på arbejdsmarkedet om, hvornår man er syg eller ens barn er det. I kan derfor med fordel anvende metoden også i forhold til kvinder, som ikke er syge. Effekten af sygdomsbearbejdning som metode kan være et fald i sygefraværet, øget koncentration og vægttab. Side 6

11 3.3 Hvad kan I lære af andres erfaringer Projekt Nydanske kvinder på arbejde havde succes med at tilkoble en psykolog og en lægekonsulent på undervisningen. Lægekonsulenten underviste blandt andet i velvære, D-vitamin og faren ved selvmedicinering, og psykologen lavede et smertetaklingsforløb. Projekt A la Tool Vejen til arbejde havde to undervisere tilknyttet projektet, som arbejdede med psykomotorik og ernæring. Kvinderne blev vejet hver gang og det var på ingen måde tabubelagt, at nogle skulle tabe sig. En af kvinderne i projektet tabte 15 kilo. Det betød meget for de kvinder, der havde rygproblemer. Der blev også i projektet talt meget om posttraumatisk stresssyndrom og sekundære traumer, både i relation til børn og kvinderne selv. Læs evt. mere om projektets metoder i bogen Kvinder i Krydspres, 2010, Dansk Røde Kors Asylafdeling. Projekt Gribskovmodellen - 44 point plus job havde gode erfaringer med at italesætte og arbejde med kvindernes sygdomsopfattelser, og projektet oplevede næsten ikke sygefravær. Projektlederen gjorde brug af sin viden om sygdomsopfattelser i Mellemøsten i gruppesammenhænge og fulgte op individuelt, blandt andet ved at møde op på kvindens bopæl, hvis kvinderne havde tvivlsomt fravær. Derudover var der fysisk træning ugentligt med fysioterapeut, suppleret med gåture eller rygøvelser med bold eller lignende. Vi snakkede meget om sygdomsopfattelse: Er man syg, når man har hovedpine? Vi var meget bogstavelige. Hvor meget skal man have i temperatur, hvis man har feber? Hvor meget ubehag skal man bide i sig, og hvor meget skal der til, for at man bliver hjemme. Projektleder i Nydanske kvinder i arbejde. Maj 2010 Se også Integrationsministeriets pjece om helbredsafklarende teams på 3.4 Anbefalinger og opmærksomhedspunkter Anbefalinger og opmærksomhedspunkter ved bearbejdning af sygdomsopfattelser som metode Samarbejd med kvinder, som kender målgruppen. Gør det sjovt, brug fx mavedans. Vær opmærksom på, at fodtøj og beklædning er hensigtsmæssige i forhold til jobfunktion. Giv inspiration til, hvordan man kan leve sundt, f.eks. hvordan man kan gøre madlavningen mere fedtfattig. Side 7

12 4 Hvordan I kan opkvalificere kvinderne 4.1 Opkvalificering som metode Mange af kvindernes barrierer er identificeret, og det samme gælder midlerne til at overvinde dem. Nogle af de vigtigste barrierer er manglende kvalifikationer og kendskab til, hvordan arbejdsmarkedet og samfundet fungerer. Et af midlerne til overvindelse af barriererne er praksisnære og brancherettede opkvalificeringsforløb, hvor der sker en skræddersyning af tilbuddet til kvinden og den branche, som hun efter al sandsynlighed kommer til at arbejde inden for. Vil I lave opkvalificeringsforløb til job inden for rengøring, levnedsmiddel, social og sundhed eller lign., kan I tage udgangspunkt i praksis på praktikpladsen eller den kommende arbejdsplads. Alternativt kan billeder være en stor hjælp i en teoretisk undervisningssituation. Hvis projektet eller tilbuddet eksempelvis retter sig mod job inden for rengøring, kan undervisningsmaterialet være billeder af rengøringsvogn, materiale m.v. På den måde sker den sproglige opkvalificering samtidig med den faglige. Fortsæt den sproglige opkvalificering med individuel sprogundervisning på arbejdspladsen. Det kan ske i form af en sprogmentor eller en ekstern mentor fra jobcentret, der kan tilrettelægge undervisningen med udgangspunkt i den enkelte kvindes behov. Den faglige og sproglige opkvalificering bør suppleres med undervisning i samfunds- og arbejdsmarkedsforhold, herunder dansk arbejdspladskultur. 4.2 Hvad er værd at vide om målgruppe og effekt Den brancherettede tilgang til sproglig og teknisk opkvalificering er virkningsfuld over for de kvinder, der er forholdsvis ressourcestærke og har et vist kendskab til dansk. Opkvalificering for kvinder, som er langt fra arbejdsmarkedet på grund af sproglige, familie- og kompetencemæssige problemer, kan tage udgangspunkt i deres dagligdag, før den kan blive arbejdsplads- og brancherettet. Det har en god effekt, hvis I starter med at opkvalificere kvinderne i at deltage som almindelige medborgere i samfundet. Det kan være hverdagsdansk i den sproglige opkvalificering, hvis det ikke allerede beherskes. Det kan også handle om at forstå det danske samfundssystem, som det fremgår af følgende eksempel. Side 8

13 Folk kan have været i Danmark i mange år og tro, at de får kontanthjælp af FN. Det er nemlig ikke sikkert, at det er blevet gjort tydeligt, hvordan tingene faktisk hænger sammen. Vi har gjort meget ud af ret og pligt og demokrati, velfærdssamfund, altså hvad er det egentlig, du får på den ene side, og hvad er det så, du yder. Projektleder for A la Tool Vejen til arbejde. Maj Hvad kan I lære af andres erfaringer Projekt Opkvalificering af familiesammenførte kvinder til servicesektorjobs havde god erfaring med at tage kvinderne med ud til et rengøringsfirma, som var samarbejdspartner til projektet. Der fotograferede de en rengøringsvogn, og efterfølgende blev billederne brugt i opkvalificeringsforløbet. Der blev arbejdet med, hvad de forskellige ting skulle bruges til, hvordan de skulle bruges, og hvad de hed. Undervisningen blev afsluttet med en lille test, og efter endt kursusforløb fik deltagerne et diplom. Projekt Metodeudvikling og forberedelse til eksemplarisk forløb med jobgaranti havde den individuelle indsats som metodisk tilgang, som så vidt muligt skal være job eller uddannelsesrettet, og holistisk, dvs., den medtager og inddrager hele familien. Projektets erfaring er, at man skal være vedholdende, glemme tabuerne og turde blive ved, også når det er rigtig svært, og når mand og familie skal inddrages. De tog ikke familien med fra start, kun hvor det var nødvendigt. Projekt Nydanske kvinder i arbejde havde gode erfaringer med at dels at tage på ture, hvor kvinderne fik viden om demokrati og arbejdsmarkedsforhold, dels at invitere oplægsholdere til at fortælle om arbejdsmarkedssystemet. Kvinderne lagde stor vægt på netop disse ting i deres evaluering af undervisningsforløbet. Kvinderne havde brug for den viden, da mange af dem var bekymrede på forhånd, om de ville blive dårligt behandlet, og hvordan skal jeg nu forhandle løn eller håndtere konflikter med arbejdsgiver. Vi kunne berolige dem og fortælle, at det var sat i system. Projektleder for projekt Nydanske kvinder i arbejde. Maj Anbefalinger og opmærksomhedspunkter Anbefalinger og opmærksomhedspunkter ved opkvalificering som metode Lav visuel opkvalificering, fx med billedmateriale. Lav individuelt tilrettelagte forløb, som tager afsæt i de enkelte deltageres kompetencer. Arbejd ud fra et to-lærer-system. Det giver mulighed for at niveaudele holdet og dermed øge fokus på den enkelte og optimere det generelle læringsmiljø. Uddel diplom efter endt forløb. Mange har ingen eksamenspapirer eller andet, der beviser kompetencer, og et diplom kan være med til at løfte selvværdet og kan anvendes i jobsøgning. Side 9

14 5 Hvordan I kan arbejde med praktikforløb. 5.1 Praktik som metode For at flytte kvinderne tættere på arbejdsmarkedet og give dem konkrete erfaringer, er det en god ide at etablere praktikforløb. Der findes forskellige typer af praktikordninger. Der kan være tale om snusepraktik eller intern praktik for de ikke-arbejds-markedsparate eller deciderede virksomhedspraktikker, som er mere direkte målrettet job for de arbejdsmarkedsparate. Nogle praktikker kan være korte ophold på få dage, mens andre kan have længere varighed. De gode resultater opnår I ved at lave tæt opfølgning på praktikkerne og etablere gode samarbejdsrelationer til kontaktpersoner eller mentorer på virksomhederne. I et praktikforløb kan der opstå akutte problemer. Det er vigtigt, at I forbereder både den enkelte kvinde og praktikstedet på disse situationer, så de ved, at de kan få fat i en jobkonsulent eller en projektmedarbejder med kort varsel. Går der for lang tid, er der risiko for, at kvinden eller virksomheden mister motivationen for at fortsætte praktikken og samarbejdet. 5.2 Hvad er værd at vide om målgruppe og effekt I udgangspunktet kan denne metode anvendes til alle. Både til dem med arbejdsmarkedserfaring, der måske er på vej over i et nyt fagområde, og til dem uden erfaring med arbejdsmarkedet, hverken fra Danmark eller fra hjemlandet. Effekterne af praktikforløbene kan være ansættelse eller en ny og god erfaring, som kan have stor betydning for et fremtidigt arbejdsliv. 5.3 Hvad kan I lære af andres erfaringer Projekt A la Tool erfarede, at det var en stor oplevelse for kvinderne i projektet at komme i praktik, selv om det kun var et kort forløb. Kvinderne var meget positive. Der blev forud for praktikforløbet gjort et stort arbejde for at finde gode steder og afklare med praktikpladserne, hvad de skulle være opmærksomme og forberedte på. Afklaringen er vigtig i forhold til, at kvinderne får et positivt møde med og ophold på praktikstedet. For eksempel var en af deltagerne i praktik i et ældrecenter, og hun havde modstand til at starte med og ville så prøve en dag, men endte med at være der en uge, var glad for det og fik en stor oplevelse ud af det. Hun oplevede at blive mødt med interesse og anerkendelse, og nogen ville gerne høre om hende og hendes baggrund. En anden var i Matas og synes, det var godt. Hun fik meget ud af at nusse med skønhedsprodukter, men blev desillusioneret, da hun fandt ud af, at hun aldrig ville blive ansat der, når hun bar tørklæde. Projektleder for A la Tool vejen til arbejde. Maj 2010 Projekt Nydanske kvinder i arbejde lavede et internt praktikforløb for en kvinde. Praktikken bestod i rengøringsarbejde på det center, hvor projektet var forankret og kvinden blev efterfølgende ansat på stedet. Projekt Metodeudvikling og forberedelse til eksemplarisk forløb med jobgaranti arbejdede med forløb på 4 ugers undervisning og 4 ugers praktik. Resultatet var, at imponerende 75 % af projektdeltagerne blev selvforsørgende. Projektets erfaring er, at praktikforløb giver en god mulighed for at få fjernet de sidste barrierer hos både kvinde og virksomhed. En af projektets erfaringer var, det var vigtigt for virksomhederne, at de kunne kontakte projektlederen eller en projektmedarbejder, hvis der opstod problemer eller konflikter i forløbet, og at der fra projektets side også blev holdt kontakt til virksomhed og praktikant. Side 10

15 5.4 Anbefalinger og opmærksomhedspunkter Anbefalinger og opmærksomhedspunkter ved praktikforløb som metode Grundig forberedelse og tæt opfølgning er alfa og omega for en positiv praktikoplevelse. Undersøg, om kvinden selv kan finde hen til praktikstedet, ellers hjælp hende med det. Undersøg, om kvinden har råd til at komme til praktikstedet, hvis det er nødvendigt med offentlig transport. Hvis ikke, så hjælp med at løse problemet. Vær opmærksom på praktikstedets regler vedrørende påklædning og snak med praktikanten om det, så hun er forberedt. Lav klare aftaler med praktikstedet om praktikkens indhold m.v. for at kvalitetssikre. 6 Hvordan I kan arbejde med kvinder og værksætteri 6.1 Iværksætteri som metode Der eksisterer en sund iværksætter- og selvstændighedskultur blandt etniske minoriteter i Danmark, som I kan undersøge, om den enkelte kvinde har interesse for. Der er flere ting, I kan gøre for at styrke hendes kompetencer. Som en del af et opkvalificeringsforløb kan der gives iværksætterundervisning i ideudvikling, forretningsplan, opstart af egen virksomhed og netværksskabelse m.v. Derudover kan I støtte den enkelte kvinde individuelt. Det kan være, at hun har brug for hjælp til at skabe kontakter til de mest relevante aktører i lokalområdet, for eksempel erhvervscentre, pengeinstitutter, advokat, revisor osv., der kan vejlede om iværksætteri. Det kan også være, at hun har brug for jeres moralske støtte og vejledning af mere holdningsmæssig og informativ karakter. En stor andel af kvinderne har sproglige problemer i forhold til at forstå diverse dokumenter og offentlige hjemmesider. Mange har også en barriere i form af manglende kendskab til dansk arbejdskultur, forståelse af hvorfor man betaler moms og skat samt forståelse for, at det kræver mere end en 30 timers arbejdsuge at opstarte og drive egen virksomhed. 6.2 Hvad er værd at vide om målgruppe og effekt Iværksætteri som metode er relevant for både ressourcestærke og mindre ressourcestærke kvinder, der har et ønske om at starte virksomhed. 27 % af Integrationsministeriets projekter under puljen Forstærket beskæftigelsesindsats i årene har givet kvinderne kompetencer i at starte egen virksomhed, og i 46 % af projekterne har en eller flere deltagere startet virksomhed i løbet af eller lige efter forløbene. Det kræver forskellige tilgange, alt efter om det er ressourcestærke eller ressourcesvage kvinder. Rådgivning og undervisning må tilpasses deltagerne nøje, således at tilbuddene matcher deltagernes ressourcer og behov. De mindre ressourcestærke kan i høj grad profitere af den form for iværksætteri, som for eksempel gives i socialøkonomiske virksomheder. Det er vigtigt Side 11

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger 2013 Shaqo 2011-2013 Anbefalinger Akantus 2011 ApS 08.02.14 1. Baggrund 2 2. Målgruppebeskrivelse 5 2.1 Barriererne 5 2.1.1 Systemiske barrierer 5 2.1.2 Kulturelle barrierer 7 2.1.3 Arbejdsmarkedsbarrierer

Læs mere

ressourcer kur koordinering undervisning Job og rehabilitering for flygtninge med traumer

ressourcer kur koordinering undervisning Job og rehabilitering for flygtninge med traumer ressourcer koordinering kur undervisning KUR-modellen Job og rehabilitering for flygtninge med traumer Velkommen til KUR KUR er en model, der giver konkrete redskaber til erhvervsafklaring og beskæftigelse

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

INTEGRATIONSTRÆF 14 Om at rydde sten af vejen

INTEGRATIONSTRÆF 14 Om at rydde sten af vejen INTEGRATIONSTRÆF 14 Om at rydde sten af vejen Rapport fra konferencen INDHOLD Forord.... 3 Velkomsttale v/ Jane Findahl, medlem af KL s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg... 4 Ministerens budskaber til

Læs mere

Motivation og fremdrift i samtalen

Motivation og fremdrift i samtalen Motivation og fremdrift i samtalen - jobcentermedarbejderens guide til coachende samtaleteknikker www.bmetnisk.dk Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Hvordan du indleder og skaber tillid...6 En god og klar ramme

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

Indsatsen for ægtefælleforsørgede. anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura

Indsatsen for ægtefælleforsørgede. anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura Indsatsen for ægtefælleforsørgede anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura Indsatsen for ægtefælleforsørgede anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design:

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Et mangfoldigt offentligt arbejdsmarked hvordan?

Et mangfoldigt offentligt arbejdsmarked hvordan? 02 Hvordan ser tallene ud 02 Hvis du vil vide mere 03 En mangfoldig skole 04 Ud af den onde cirkel som højtuddannet 05 En integrationsstilling & en mentor åbnede døren 06 For demokratiets skyld 08 På begge

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

DEN GODE PRAKTIK. idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik. Forlaget UCC

DEN GODE PRAKTIK. idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik. Forlaget UCC DEN GODE PRAKTIK idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik Forlaget UCC Den gode praktik 2008 UC2 og Forlaget UCC Forfatter: Tove Rasmussen, Videncenter for tosprogethed

Læs mere

Mentorer til udsatte ledige

Mentorer til udsatte ledige Mentorer til udsatte ledige - En guide til Jobcentre 20% ledige i ordinær beskæftigelse for 788 kr. pr. måned Forord: Denne guide henvender sig til jobcentre og kommuner i Danmark. Guiden giver idéer til,

Læs mere

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Vendepunkter til arbejdsmarkedet

Vendepunkter til arbejdsmarkedet Vendepunkter til arbejdsmarkedet - et metodeudviklingsprojekt for psykisk syge Juni 2011 Finn Kenneth Hansen og Line Askgaard CASA Vendepunkter til arbejdsmarkedet - et metodeudviklingsprojekt for psykisk

Læs mere

Kvindebazar. Udbyderkatalog Præsentation af udbydere på Integrationsministeriets kvindebazar

Kvindebazar. Udbyderkatalog Præsentation af udbydere på Integrationsministeriets kvindebazar Kvindebazar Udbyderkatalog Præsentation af udbydere på Integrationsministeriets kvindebazar 1 Præsentation af udbydere på Integrationsministeriets Kvindebazar Udbyderkatalog Integrationsministeriets kvindebazar

Læs mere

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats Inspirationskatalog Væksthuset - Februar 2013 Erfaringer og inspiration fra metodeudviklingsprojekt under Københavns kommunes metodeudviklingspulje: En integreret

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper

Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper Beskrivelse og evaluering af eksisterende praksis på Virksomhedens sociale engagement: Afklaring og integration af udsatte grupper

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension

Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension HÅNDBOG MAJ 2013 Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension Kalundborg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for Udvikling,

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere