Referat fra Regionsmøde i Viborg den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08"

Transkript

1 Referat fra Regionsmøde i Viborg den Ad 1) Susanne bød Velkommen og læste Formålsparagraffen op. Ad 2) Søren blev valgt som dirigent, Charlotte blev valgt som referent. Næste møde i Skanderborg den Ad3) Dagsordenen blev godkendt, idet der under punkt 7 blev tilføjet: 7a: Godkendelse af Charlotte som formand for Informationsudvalget. Ad4) De tilstedeværende: Gr.rep.: Vibeke Skive, Henrik Horsens, Ole Viborg, Jens Holstebro, Niels Skanderborg, Birthe Horsens, Niels Beder, Arne Grindsted, Erik Viby, Annie Århus, Charlotte Ringkøbing, Keld Ebeltoft, Henrik Århus, Svend Århus og Robert Silkeborg. Obs.: Johanne Skanderborg, Ole Skive, Helle Horsens, Pepe Århus, Alex Beder og Willy Århus. RR: Søren, Susanne, Erland og Ivan. Ad5: Formandens beretning: Jeg vil starte med at ønske Jer alle et godt nyt år med masser af servicearbejde til gavn for alkoholikeren, der stadig lider. Så mangler vi stadig en kasserer--og det er ved at være et alvorligt problem.måske vi skal ud i at betale en revisor??? Alle bedes endnu engang arbejde aktivt for at finde en. I Informationsudv. er Charlotte indstillet til posten som ny formand og suppl. for LIV----herom senere. I RR har vi haft en uformel, orienterende snak med Regionens webmaster og lagt retningslinjer for det fremtidige arbejde. RR har besluttet at rapporter fra diverse udvalg o.s.v. fremover bliver udsendt med dagsordenen hvilket vil sige, at rapporterne skal være sekr. i hænde allersenest 16 dage før næste Regionsmøde (af hensyn til deadline). Fordelene er at der er tid til forberedelse, drøftelser i grupperne og til at formulere spørgsmål og på den måde kommer budskaberne mere ud i grupperne og grupperne inddrages mere. Samtidig bruges der ikke tid på Regionsmøderne til at læse o.s.v. Der er afholdt budgetmøde for herom senere. Så mangler vi også en redaktør, så vores blad kan blive genoplivet. Det er af stor vigtighed at vi har et blad idet vi derved når ud i alle grupper med budskaber og synlighed--- også til dem, der ikke har en grupperep. Så gør en indsats der hvor I kommer --- måske er der en der siger til en spændende opgave???? Tak for mig. 1

2 Erik opfordrede til at man bruger Box-bladet, så længe vi ikke har et regionsblad. Susanne: Men hvem skal gøre det? Søren mente, at da regionsbladet udkom, var det helt klart det, der blev læst først og mest. Susanne: AnneMette ( tidligere regionsbladsredaktør) er villig til at hjælpe i gang. Ad 7) HSR Rapport: Rapport fra HSR- møde d. 24. november 2007 i Thorsgade. Datoen for næste HSR-møde blev flyttet fra 19. januar til 26. januar. Deadline for indsendelse af forslag til SK 2008 var 18. januar, og det var derfor ikke muligt at få kopieret forslagene til brug på HSR-mødet d 19. januar. Daglig ledelse har undersøgt lejepriserne i København. Lejepriserne i København er p.t. ca kr. pr m2. Lejen i Thorsgade er 610,40 kr. pr. m2. Lejeprisen i Brøndby er 678,00 kr. pr. m2. Formålet med undersøgelsen var om det var muligt af få sænket lejeprisen. Da lejeprisen ikke er for høj er det ikke aktuelt at forhandle ny husleje. Med udgangspunkt i de 2 seminarer d. 19. aug. og d. 28. okt. blev det besluttet at opdele HSR-møderne, således at formiddagen er for HSR og udvalg, og eftermiddagen kun er for HSR. Forsøget gælder de næste 3 møder. Første gang 26. januar. Telefonvagtudvalget har søgt om at der må bruges mobiltelefoner til pasning af hjemmevagter. HSR godkendte forslaget, således at der må bruges mobiltelefoner i begrænset omfang. Indholdet i lægekuverten og pakken til nye i service blev diskuteret. Daglig Ledelse og litteratursalget beslutter det præcise indhold i de to pakker. Bogen AA s Historie har ikke solgt så godt som forventet. Der er 2500 eksemplarer ud af 3000 trykte tilbage. Det blev besluttet at udlevere et eksemplar til alle deltagere på SK Fremover vil alle nye deltagere få et eksemplar. Det blev besluttet at prisen på alle bøger stiger med 10 kr. pr. stk. pr. 1. januar Det blev også besluttet at prisen for et BOX 334 abonnement stiger til 150 kr. pr. år pr. 1. januar På en SK er det vedtaget at sende mødelisten med hvert andet BOX 334. Mødelisten kan rekvireres gratis. Budgettet for 2008 var ikke færdigudarbejdet til mødet. LIV har gennemgået materialet fra workshops på SK 2007 og sendt materialet videre til DL der uddrager essensen, udsender materiale og fremlægger det under et separat punkt på dagsordenen på næste møde i HSR. Mødet afsluttedes med gennemgang af rapporter fra udvalg og regioner. Erik foreslog at vi slår et slag for historiebogen i grupperne. 2

3 Ad7a) Charlotte blev godkendt som formand for Informationsudvalget. Ad 8) Der er 10 delegerede til SK: 1. års: Keld, Birthe, Sven, Henrik 2. års: Ole, Helle, Annie 3. års: Charlotte 4. års: Søren, Susanne Endvidere en observatør: Niels Der er formøde til SK Onsdag den kl 19, formentlig i Silkeborg. ( SK er den ) Ad 9): Helle fortalte om erfaring med samarbejde med Psykiatrisk afdeling i Horsens. Der er planer om trinmøde efter Blå Bog i Horsens. Planer om et åbent møde for ALLE om hvad AA er. I den forbindelse skal standen op at stå i rådhussalen. Pepe Foreslog en AA-dag én gang om året i hele landet ( udover fødselsdagen) Søren bemærkede, at vi ofte måske sår et frø, som vil spire senere Erik måtte erkende, at man ofte glemmer fødselsdagen, opfordrede til at LIV sender reminder ud 1 måned før. Susanne har tilbudt at komme ud på institutioner, i kommuner mm og tale med personale og fortælle om AA. Erik fortalte om initiativ med at lægge Er der en alkoholiker i dit liv? ud i supermarkeder mm, påklistret muligheder for AA møde i nærområdet. Endvidere tilbud til menighedsrådene om at komme og fortælle Henrik kunne fortælle at man i gruppen har spurgt efter sponsorer, og det har givet 4-5 sponsoremner. Niels kunne fortælle at gruppen snart havde fødselsdag, hvilket vil blive fejret med kage. Fra en talerunde til alle om de enkelte grupper blev hovedindtrykket, at det går stille og roligt, somme tider måske lidt for roligt. Dynamikken kommer når der kommer nykommere, Mange kommer et par gange og så ikke mere, det er svært at få folk til at påtage sig mødeleder- og kaffebryggerjobbet. Derudover blev det klargjort, at der i regionen er dækket ind med alle mulige tilgange til mødeemner, , Blå Bog, som Bill ser det, emner, nykommergrupper, kvindegruppe, Trin-grupper etc. En enkelt gruppe havde et problem med at basisgruppen er relativt lille, men at der ofte kommer besøg fra indtil flere behandlingssteder af gangen. Det er de dog ved få styr på. Ad 10) Hjemmesiden: Endnu engang: Skal noget på hjemmesiden, går det via sekretæren Ivan. Dette gælder dog ikke beslutninger taget på regionsmøder. Der har været møde den 3. januar i det landsdækkende webudvalg. Nu mangler der bare noget der skal på siden. Udvalg kan gå direkte til Niels, bare Ivan er orienteret. Der skal være møde i Thorsgade den om AA s database, således at den bliver lettere tilgængelig for regioner mm. Der er besøg på regionens hjemmesiden om måneden- 3

4 Ad 11) Regnskab: Det udsendte regnskab så rimeligt ud, men med en post der var stor og det er der en forklaring på, nemlig køb af materialer til vores stander som jo er en engangs oplevelse. Der er desuden ikke kommet så mange hattepenge ind. Vi har besluttet at vi vil prøve at fremlægge det samme budget som sidste år, da det ser pænt ud. Regnskab og Budget blev godkendt. (Budgettet med nogle kosmetiske ændringer) Henrik kommenterede at budget og regnskab ikke har store kørselsudgifter: Det skal fortsat principielt betales af AA og ikke medlemmet selv. SERVICE SKAL VÆRE FOR ALLE. Pepe opfordrede til at hattepenge sendes til regionen og ikke direkte til hovedkontoret. Han bemærkede endvidere, at der ikke er budgetteret med at Regionen nok overtager Skanderborgfestivalen, Ivan foreslog at der et sted på hjemmesiden var et notits / opråb med en påmindelse om at hattepengene går til regionen ikke til København. Der var debat omkring dette, hovedbudskabet blev: Sørg selv i grupperne for at hattepengene bliver sendt til Regionen. M h t Budgettet kunne Ivan oplyse, at det, som det ses, er et enslydende budget. Regionsbladet er ikke pillet af da der stadig er et håb om at det bliver genoplivet. M h t Skanderborgfestivalen skal det besluttes i Regionsrådet om det overgår til regionen, og derefter formentlig også på regionsmøde. Derfor er det ikke med i budgettet, men der er poster i budgettet, som beløbet kan hentes under. Pepe kunne oplyse, at konceptet er i orden, så økonomien er ikke stor max 7000 kr i tilfælde af at vi skal betale fuld pris -. Erland anmodede om at få slettet posten udvalgsmøder, da alle møder nu holdes i København. Endvidere at SK 2007 rettes til SK 2008, samt at Region 2 rettes til Region Midtjylland i overskriften. Ad 12) Nyt fra Sekretæren: Jeg har fået et par tlf. numre direkte til københavn, så jeg kan ringe hvis mine ændringer ikke kommer igennem, det er både med mødelister og grupperep. Ad 13) Charlotte havde som nygodkendt formand for Informationsudvalget ikke de store nyheder. Der har været afholdt møde den , hvor vi bl a talte om at sammensætte et stykke papir til grupperne med gåde råd og ideer til, hvordan der kan informeres lokalt. Næste informationsmøde er den i Ringkøbing. Der vil blive skaffet mulighed for overnatning om ønsket. Susanne fortalte at Erland som HSR-repræsentant og hun som formand gerne vil komme ud og orientere i grupperne. Men ønsket skal komme fra grupperne selv. Herefter gik ordet til LIV-repræsentanten, Pepe: Man kan henvende sig hos informationsformanden, hvis man vil have orientering om AA, struktur mm. Det er varslet at Skanderborgfestivalen skal overgå til kommunen. På Hovedkontoret er der lavet transportkasser til Infostanderen. Vi er blevet tilbudt en til formedelst 1500 kr. Det lægges over til næste regionsmøde om vi skal / vil det. Der er synlighedsprojekt i Århus i MAJ., hvor alle frivillighedsgrupper også AA er til stede på Store Torv. 4

5 Pepe har nu været 25 gange på Statsfængslet Kærshovedgård. Der har været 5-6 deltagere pr gang. Pepe nævnte projektet med brev til kommuner om at komme og orientere. Det er i opstarten, der har ikke været mange henvendelser, men vi bliver ved. Han opfordrede til at vi i lokalaviserne under hvad sker der får optaget AA-møder i byen/ landsdelen. Fra LIV kunne Pepe komme med en påmindelse om at bruge Lægekuverten. Der arbejdes med nye breve / kuverter til Nykommeren Filmprojektet kommer med på SK Vil gerne tage på besøg og opfordrede også andre til at tage på besøg i grupperne og dele ud om eksempelvis information mm. Pepe opfordrede til at rigtig mange kommer til næste informationsudvalgsmøde. Susanne oplyste supplerende at Skanderborgfestivalen i år er i uge 32, slutter den Helle vil prøve at undersøge om man kan få oplysninger om AAmøder trykt på Post Danmarks omslag til reklamer. Ad 14) TVU: AA s telefonvagt fungerer som den skal. Alle vagter er besat på nær torsdag Der er ikke sket så meget siden sidst, heller ikke med tilgang af egnede kontaktpersoner, som vi (næsten) ikke kan få for mange af, ligesom der også kan bruges flere vagter og afløsere. Med hensyn til brug af mobiltelefon på vagterne har økonomiudvalget og HSR godkendt beløbet på ca kr. til merudgift, men det skal præciseres, at det kun er i nødstilfælde, de må bruges, og at det altid skal forelægges vagtkoordinator eller TVU formand for godkendelse. AA s nye database er taget i brug og er en stor lettelse for de, der arbejder med den. Der kommer sikkert en ændring af vagtplanerne for telefonvagterne allerede i det nye eller næste kvartal, så det bedre passer med antallet af vagter i forhold til antal opkald, da der er forskel i antallet af opkald i formiddags eftermiddags og aftenvagter. Opkaldene er i øvrigt øget i 2007 i forhold til 2006 fra ca til , svarende til 31 opkald pr. dag. Søndag den 30. marts er der erfaringsudvekslingsmøde for telefonvagter og afløsere i Kolding, og den 12. april er der TVU møde på HSK. Ad 15) Blev slået sammen med workshop, som havde emnet er worshop noget vi skal fortsætte med?? Erland fortalte at der var rigtigt mange emner på SK 2008, også workshops, og der vil blive opfordret til at der arbejdes videre med emnerne i regionerne. Derfor stadig behov for workshops under en eller anden form. Det blev præciseret at møderne skal slutte kl 14, og at det har knebet på det sidste. På den anden side vil selve regionsmøderne måske blive kortere, når referater og orienteringer skal sendes ud og altså ikke læses op på mødet. Der var forslag om måske at skille tingene ad og holde workshops 1-2 gange årligt for ALLE. Der var forslag om at holde regionsmøder 2 gange årligt og så workshops de andre 2 gange, eventuelt forudgået af et kortvarigt regionsmøde til behandling af pågående sager. Indstillingen var, at workshops er kommet for at blive, men formen er ikke afgjort. Herefter læste Susanne Løfterne op. Og mødet blev afsluttet med SINDSROBØNNEN 5

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk Næstformand

Læs mere

SYD eren. Marts 2011

SYD eren. Marts 2011 SYD eren Marts 2011 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup 01 Velkomst. Formanden bød velkommen, formålsparagraffen blev læst og der blev holdt et øjebliks

Læs mere

SYD eren. Marts 2012

SYD eren. Marts 2012 SYD eren Marts 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer Indholdsfortegnelse: Bilag til Workshops Workshop 2 - Materiale fra SK 2013: Interesse for servicearbejde... 2 Workshop 3 - Rekruttering

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde.

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Side 1 Kære AA-venner i Grønland Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Da disse oplysninger helst skal nå ud til så mange AA ere som muligt vil

Læs mere