ÅRSRAPPORT 2014 AARHUS LETBANE I/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014 AARHUS LETBANE I/S"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 AARHUS LETBANE I/S

2 Indhold Ledelsespåtegning 2 De uafhængige revisorers erklæringer 3 5 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal 6 Forord: Danmarks første letbane er godt på vej 9 Aktiviteter og økonomi 10 Aarhus Letbane som brobygger 10 Nye letbanetog med gennemprøvet teknik 12 Vi bygger en letbane for alle 14 Stigende interesse for Letbanen 15 EU støtter Aarhus Letbane 16 Virksomhedsledelse 17 Usikkerheder ved indregning og måling 18 Forventet udvikling 18 Udvidelsesmuligheder 20 Kompetencer og vidensdeling 20 Særlige risici 20 Samfundsansvar 21 Hændelser efter årsregnskabets slutning 24 Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv i erhvervsdrivende og offentlige virksomheder 24 Årsregnskab 1. januar 31. december 26 Anvendt regnskabspraksis 26 Resultatopgørelse 26 Balance 30 Pengestrømsopgørelse 31 Noter 32 1

3

4 De uafhængige revisorers erklæringer Til kapitalejerne i Aarhus Letbane I/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Aarhus Letbane I/S for perioden 1. januar 31. december 2014, der omfatter, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabslovens bestemmelser for klasse D-virksomheder. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og god offentlig revisionsskik jf. rigsrevisorloven. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Aarhus Letbane I/S' udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Aarhus Letbane I/S' interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 3

5

6 Selskabsoplysninger Aarhus Letbane I/S Søren Frichs Vej 38 A, 2. sal 8230 Åbyhøj Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 30. august 2012 Hjemstedskommune: Aarhus Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelse Erik Jespersen (formand) Lars Hansson (næstformand) Anne-Grethe Foss Jens Erik Sørensen Erik Gjesing Elsborg Christian Merrild (suppleant) Lars Vildbrad (suppleant) Direktion Claus Rehfeld Moshøj Revision Rigsrevisionen St. Kongensgade København K Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Værkmestergade Aarhus C Ejerforhold Aarhus Kommune, 47,2 % Staten, 47,0 % Region Midtjylland, 5,8 % 5

7 Hoved- og nøgletal tkr Hovedtal Resultat af ordinær primær drift Resultat af finansielle poster Årets resultat Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt (balancesum) Egenkapital Kortfristede gældsforpligtelser Pengestrøm fra driftsaktiviteten Pengestrøm til investeringsaktiviteten Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten Pengestrøm i alt Nøgletal Likviditetsgrad 192,72 46,13 291,00 Soliditetsgrad 49,76 79,77 85,46 Egenkapitalforrentning -1,80-3,97-3,43 Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 2010". Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. 6

8 Broen over Mindet, september Støbningen af brodækket til den 30 meter lange og 11 meter brede bro krævede 36 tons jernarmering, 620 tons beton og mere end én kilometer trækrør til kabler. 7

9 Facts om Aarhus Letbane 1,7 Antal kvadratkilometer som Letbanens kombinerede kontrol, værksted og depot breder sig over vest for Ringgadebroen. 100 Letbanens hastighed i km/t når strækningen fra Aarhus til Grenaa opgraderes og elektrificeres til letbanebrug. 492 Samlet antal meter på de i alt tre letbanebroer over Egådalen, der udgør det største, enkeltstående byggeri i letbaneprojektet. 7 Så mange spor krydser den nye letbanebro i sporgruppe 400 i Banegraven, der bl.a. bruges til opstilling af tog. 51 Antal standsningssteder på de i alt 110 km letbanestrækning fra Odder i syd til Grenaa i nord. 1 Vindmølle på 3 MW er nok til at drive hele Letbanen med i alt 24 sporvognstog på 110 kilometer elektrificeret letbanespor. 1 Antal mia. kr. som transportpakken blev billigere i løbet af forhandlingerne fra første til fjerde og sidste bud Nysgerrige østjyder besøgte letbanens stand, da der var Åbent Hus i september på Aarhus nye hovedbibliotek, DOKK Ton beton brugt til at støbe dækket på den 30 m. lange bro ved Mindet på Aarhus Havn. Broen leder Letbanen ind under DOKK1. 0 Navnet på det nye letbanespor, der bringer Letbanen ind på Aarhus H, Ved siden af ligger spor 1, der også er reserveret Letbanen. 8

10 1. Forord Danmarks første letbane er godt på vej I august 2014 blev der støbt betondæk på letbanebroen over Banegraven, der krydser syv spor i sporgruppe 400. Danmarks første letbane kommer til at køre i Aarhus i Udvidelsen af den kollektive trafik med en moderne, miljøvenlig og komfortabel letbane på skinner vil være med til at løfte Aarhus fra verdens mindste storby til en metropol i Østjylland. Aarhus Letbane er også byudvikling. Letbanen skaber en ny form for mobilitet, der vil præge både eksisterende og nye bydele i Aarhusområdet. Således bringer Letbanen bogstaveligt talt nye indbyggere til den planlagte bydel Nye i den nordlige del af Aarhus. Den langsigtede vision er, at Danmarks første letbane med tiden bliver til et omfattende net af letbaner, der kommer til at fungere som Østjyllands S-togsnet. Første etape af Aarhus Letbane forvandler to eksisterende jernbaner Odderbanen og Grenaabanen til en eldrevet letbane og forbinder banerne med et ekstra og nyt letbanespor i den centrale del af Aarhus, der løber fra Lystrup via Skejby, Randersvej, de bynære havnearealer og til Aarhus Hovedbanegård. Dermed gør Letbanen det hurtigt og let at komme frem og tilbage mellem byer og arbejdspladser i Odder, Aarhus, Syddjurs og Norddjurs Kommuner. Aarhus Letbane bliver rygraden i områdets kollektive trafik, og skal sammen med busser sikre hyppige afgange og klimavenlig mobilitet i hele Aarhusområdet. 9

11 Anlægsarbejdet har været i gang siden 2013, men særligt i løbet af 2014 tog anlægsarbejdet fart og blev mere synligt i det aarhusianske bybillede. Flere af de største, enkeltstående anlæg som broerne over Mindet, Banegraven og Egådalen stod således færdige i Finansieringen kom på plads med en ekstrabevilling fra stat, kommune og region på 702 mio. kr. Og midt på året blev der indgået kontrakt på transportpakken og dermed valgt leverandører af både de nye letbanetog og den tilhørende infrastruktur som skinner, kørestrøm, signalanlæg og perroner. Transportpakken har været hovedudbuddet i forbindelse med anlægget af Aarhus Letbane og er en totalentreprisekontrakt, der udover tog og infrastruktur omfatter etablering af et samlet kontrol- og værkstedscenter, det såkaldte CMC. 2. Aktiviteter og økonomi Årets resultat udviser et underskud på 10,0 mio. kr., hvilket hidrører fra lønninger samt andre driftsomkostninger. Årets samlede anlægsinvesteringer udgør 902,7 mio. kr., hvilket primært dækker udgifter til projektering, ekspropriationer, forberedende arbejder og forudbetaling på transportpakken. Årets underskud svarer til det forventede. I årsrapporten for 2013 var forventningen til anlægsinvesteringerne i 2014 på 880 mio. kr. Dette blev senere hævet til mio. kr. i halvårsrapporten på baggrund af en foreløbig betalingsplan på transportpakken. De faktiske betalinger til transportpakken har i 2014 ligget betydelig under niveauet i den foreløbige betalingsplan, hvorfor de realiserede investeringer i materielle anlægsaktiver ligger under det forventede. Egenkapitalen er i 2014 øget fra 307,8 mio. kr. til 803,3 mio. kr. som følge af ordinære indskud fra interessenterne. 3. Aarhus Letbane som brobygger Arbejdet med at anlægge Aarhus Letbane er fordelt på 20 entrepriser, der igen er opdelt i to arbejdsgange. En stor del af anlægsarbejdet udføres i første omgang som såkaldt forberedende arbejder, der efterfølgende gør det muligt for transportpakkens entreprenører at anlægge bl.a. skinner, kørestrøm, signalanlæg og perroner. I 2014 igangsatte Aarhus Letbane syv entrepriser med forberedende arbejder, hvoraf en stor del bestod i kabelomlægninger og ikke mindst et omfattende og meget synligt brobyggeri. I det nordlige Aarhus blev anlægsarbejderne for de kombinerede letbane- og cykelbroer, der krydser Egådalen, Djurslandmotorvejen og Klokhøjen afsluttet med undtagelse af jordarbejder fra Gl. Søftenvej til Randersvej. Entreprisen forløb godt. Broerne over Egådalen, Djurslandsmotorvejen og Klokhøjen, der med en samlet længde på 492 meter er det største, enkeltstående byggeri i letbaneprojektet, blev alle afsluttet planmæssigt. 10

12 I banegraven blev den nye letbanebro støbt færdig i august. Støbningen af den 125 meter lange letbanebro, der hæver sig i et spektakulært S hen over syv jernbanespor i sporgruppe 400 vest for Ringgadebroen, forløb planmæssigt. På Østlig Plads ved Aarhus H blev det østlige spor til Grenaabanen afsluttet inden september som aftalt med Banedanmarks Samlingsprojekt. Imidlertid viste der sig et behov for betydelige arbejder mellem broen over Spanien og Mindet, der ikke var indeholdt i entreprisen bl.a. måtte en stor del af det nylagte spor tages op og efterfølgende reetableres. Da tidsplanen for arbejdet samtidig var kritisk, måtte Aarhus Letbane forcere arbejdets fremdrift for at sikre den aftalte genåbning af Grenaabanen 17. oktober, hvilket lykkedes. Trods udfordringer som oversvømmelse og en rusten mortérgranat lykkedes det at færdiggøre broen over Mindet til tiden. Ved broen over Mindet på Aarhus Havn var det ligeledes nødvendigt at fremskynde arbejdet for at sikre genåbningen af Grenaabanen. Broen blev støbt som planlagt, selv om særligt arbejderne under det nye hovedbibliotek, Urban Media Space, viste sig at være vanskeligere end forventet. Også her lykkedes det dog at afslutte arbejdet til tiden, så Grenaabanen kunne genåbne som aftalt. På strækningen frem til Østbanetorvet blev der ændret og udbygget signal og sikringsanlæg. De arbejder på strækningen, der skulle stå klar i 2014, blev leveret rettidigt, og planlægningen af de signalændringer, der skal udføres for Banedanmark i 2016 er igangsat. 11

13 Længere nordpå på strækningen fra Randersvej til Lystrup blev jordarbejde og anlæg af tre mindre broer afsluttet. Også her forløb arbejdet efter tidsplanen. Endelig blev der i 2014 igangsat tidskritiske arbejder, der omfatter henholdsvis flytning og omlægning af eksisterende kabler i banegraven og på Østre Plads. 4. Nye letbanetog med gennemprøvet teknik Efter mere end ét års forhandlinger med tre forskellige leverandører indgik Aarhus Letbane 30. juli 2014 kontrakt på levering af 24 nye letbanetog samt den tilhørende infrastruktur i form af skinner, kørestrøm, signalanlæg og perroner mm. Kontrakten på det, der under ét benævnes transportpakken, har været den største post i forbindelse med anlægget af Aarhus Letbane. Kontrakten er en totalentreprisekontrakt, der udover tog og infrastruktur omfatter etablering af et samlet kontrol- og værkstedscenter, det såkaldte CMC. Kontraktforhandlingerne var fordelt over fire budrunder. Processen med flere budrunder skulle sikre, at Aarhus Letbane fik en transportpakke med den bedst mulige kvalitet og samtidig fik forhandlet prisen ned til den reelle markedsværdi. Begge dele lykkedes: I løbet af de fire budrunder fik Aarhus Letbane forhandlet kontraktsummen ned med i alt 900 mio. kroner, og med introduktionen af et sparekatalog sidst i forhandlingsløbet, lykkedes det at reducere kontraktsummen med yderligere 100 mio. kroner i den afsluttende forhandlingsrunde. Set over den samlede forhandlingsperiode, fik Aarhus Letbane således forhandlet sig frem til en endelig pris på transportpakken, der lå én mia. kroner under det første bud. Transportpakken skal leveres af ASAL-konsortiet, der består af den schweizisk-tyske togleverandør Stadler samt de italienske firmaer Ansaldo STS og GCF, der leverer den tilhørende infrastruktur. Bekendtgørelsen om den indgåede kontrakt mellem Aarhus Letbane og ASAL-konsortiet bestående af Ansaldo STS SPA, Stadler Pankow GmbH, Stadler Altenrhein AG og Generale Costruzioni Ferroviarie SPA, blev offentliggjort i Supplement til EU-Tidende. Da fristen på 45 dage for at klage over udbuddet udløb den 17. oktober 2014, havde Aarhus Letbane ikke modtaget klager. Kontrakten omfatter både design, planlægning og etablering af anlæg. Desuden indeholder kontrakten indkøb af letbanetog samt vedligehold af letbanetogene i en 6-årig periode. Kontraktbetingelserne bygger på de danske standardvilkår ABT 93 (Almindelige Betingelser for Totalentreprise) tilpasset med Aarhus Letbane I/S tilføjelser og ændringer. Dermed er kontrakten baseret på dansk tradition og retspraksis. 12

14 Leverandøren af transportpakken skal anlægge: Alt påkrævet jernbane- og letbaneinfrastruktur, inklusive skinner og kørestrømsanlæg, herunder transformerstationer og master til kørestrøm Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) Automatic Vehicle Location System (AVLS) Telekommunikation Grænseflader til trafiksignaler Signalsystem Passager Information System Kontrol- og vedligeholdelsescenter (CMC), inkl. depot og kontrolcenter samt vedligeholdelsesfaciliteter Tog og kontrolcenter indkøbes på vegne af Aarhus Letbane Drift I/S i overensstemmelse med anlægslovens 4, stk. 2. Aarhus Letbane Drift I/S har valgt en dobbeltflåde på i alt 24 letbanetog fordelt på 12 sporvogne (Trams) og 12 sporvognstog (Tram-Trains). Forskellen på de to togtyper består hovedsageligt i, at sporvognene har en topfart på 80 km/t, mens de lidt kraftigere sporvognstog byder på bedre komfort og kan køre op til 100 km/t. Sporvognstogene skal især betjene de længere strækninger på nærbanerne til Odder og Grenaa, hvor de bl.a. kan udnytte hastighedsopgraderingen til 100 km/t på Grenaabanen. Begge togtyper har en kapacitet på ca. 250 passagerer. Letbanetog med europæisk track-record Stadler Variobahn i Bergen, Norge. Samme type tog, som der kommer til at køre i Aarhus i Med valget af Stadler som togleverandør får Aarhus Letbane nye letbanetog, der på samme tid er moderne og baseret på gennemprøvet teknik. 13

15 De sporvognstog af typen Stadler Tango, der hovedsageligt skal betjene den eksisterende nærbane, kører allerede i flere europæiske byer, blandt andet franske Lyon. De lidt mindre sporvogne af typen Variobahn, der især skal betjene de centrale strækninger af Aarhus Letbane, kører bl.a. i den engelske by Croydon og på Bybanen i norske Bergen. Her fungerer de så tilfredsstillende, at Bybanen blev kåret til verdens bedste letbane i Med sin placering ved havet, høje luftfugtighed og mange regnvejrsdage kan Bergen sammenlignes med Aarhus. For anlægsselskabet har det da også været afgørende at vælge letbanetog med kendt og gennemprøvet teknik, så man bedst muligt sikrer, at Østjylland får et velfungerende letbanesystem. Leverandøren af Letbanens infrastruktur, italienske STS, kommer også til Østjylland med veldokumenterede resultater, ikke blot i Europa, men også i Danmark: Her er Ansaldo STS leverandør til Cityringen i København og Metroen, der blev kåret som verdens bedste Metro i både 2008 og Vi bygger en letbane for alle Aarhus Letbane er for alle. Hvad enten du er barn eller voksen, lille eller stor eller måske har et handicap, skal Letbanen være nem, hurtig og komfortabel at køre med. Sådan lyder målsætningen for Aarhus Letbane, der i 2014 for alvor tog fat på arbejdet med at designe og indrette letbanetog og perroner med den bedst mulige tilgængelighed for alle passagerer. I første omgang arbejder Letbanens advisory board med deltagelse af blandt andet stadsarkitekten for Aarhus, Midttrafik og handicaporganisationer med indretning af letbanetogene. Derefter fortsætter arbejdet med design og udformning af letbanens standsningssteder. En stor del af dette arbejde udføres sammen med Letbanens advisory board for tilgængelighed, der er består af repræsentanter fra både Handicaprådet og Ældrerådet i Aarhus Kommune. De erfaringer som letbanens advisory board for tilgængelighed fik i Bergen, bliver brugt i designet af letbanens nye tog. 14

16 En af advisory boardets første opgaver i 2014 var en studietur til Bybanen i Bergen, hvor det lokale letbaneselskab delte deres erfaringer med tilgængelighed i en moderne letbane. Studieturen gav også Letbanens advisory board lejlighed til selv at prøve den samme type letbanetog, som der kommer til at køre i Aarhus. Erfaringerne og oplevelserne fra studieturen til Bergen har efterfølgende spillet en stor rolle i advisory boardets arbejde med tilgængelighed. Med valget af Stadler som togleverandør ligger det grundlæggende design som togenes længde, bredde og placering af døre fast, men Letbanens advisory board har indflydelse på et væld af vigtige detaljer i indretningen af letbanetogene. Det gælder for eksempel placering af stopknapper, håndtag og indretning af fleksrum til bl.a. kørestole og barnevogne, lige som der arbejdes med udformning af sæder, kontraster, overflader, akustiske signaler og diverse piktogrammer. Samarbejdet med Handicaprådet og Ældrerådet giver Aarhus Letbane værdifulde input til indretningen, der ikke blot vil komme ældre og handicappede til gode, men forbedre tilgængeligheden og brugeroplevelsen for alle passagerer i Letbanen. Aarhus Letbane er også i løbende dialog med Cyklistforbundet. Her er målet at identificere og så vidt muligt imødekomme Cyklistforbundets ønsker til f.eks. cykelmedtagning og attraktive cykelparkeringsforhold ved standsningsstederne for en af Letbanens store passagergrupper. Arbejdet med tilgængelighed i letbanetogene og på standsningsstederne forventes afsluttet i løbet af sommeren Stigende interesse for Letbanen Arbejdet med at anlægge Aarhus Letbane blev i stigende grad synligt i det aarhusianske gadebillede i Aktiviteten kastede flere nyheder af sig og øgede omverdenens interesse for Danmarks første letbane. Aarhus Letbane imødekommer interessen på flere måder. I løbet af 2014 afholdt Aarhus Letbane præsentationer og borgermøder for bl.a. Elev borgerforening, ingeniørforeningen IDA, Aarhus Sporveje, Skanderborg Kommune, Lisbjerg borgerforening, Aarhus Metal, Navitas, Politiken-læsere, Herning Kommune, Elektroteknisk Forening og Byens Ejendomme m.fl. Hjemmesiden letbanen.dk opdateres løbende med nyheder og information om anlægsarbejdet, lige som Letbanen kom på Instagram i At interessen er voksende understreges af, at letbanens elektroniske nyhedsbrev, der udsendes fire gange om året, sidst på året nåede ud til knapt modtagere med en rekordhøj åbningsrate på 65 procent. 15

17 Mere end aarhusianere kom forbi Aarhus Letbanes stand ved to Åbent Hus arrangementer i Urban Media Space. Samme tendens karakteriserede de to gange i løbet af 2014, hvor Aarhus Letbane deltog i Åbent Hus arrangementer på Urban Media Space-byggeriet på havnen. Ved arrangementet i maj kiggede godt aarhusianere inden for i det kommende hovedbibliotek i Åbent Hus-weekenden, mens næsten besøgte den næsten færdige Urban Media Space i september. Begge weekender var Aarhus Letbanes stand blandt de mest besøgte, og både spørgelysten, opbakningen og ikke mindst forventningens glæde var stor blandt publikum. Når Letbanen kører i 2017, bliver et af de 51 standsningssteder lige under hovedtrappen til det nye hovedbibliotek. Interessen for Aarhus Letbane forventes at stige yderligere i 2015, hvor anlægsarbejdet bevæger sig ud på nogle af Aarhus mest befærdede veje som Nørrebrogade, Randersvej og Brendstrupgaardsvej ved erhvervsområdet og Universitetshospitalet i Skejby. 7. EU støtter Aarhus Letbane EU s miljøprogram ELENA har bevilget 14,2 mio. kr. over tre år til Aarhus Letbanes projekt RE:AL (Rethink Energy at Aarhus Lightrail). RE:AL programmet har til formål at støtte tiltag, der kan forberede den tekniske integration af eksisterende baner til letbaner og gøre letbanesystemer og tilhørende strømforsyning mere energieffektiv. Støtten gives til et bæredygtighedsprojekt under Aarhus Letbane og forløber i to spor: Forberedelse af den tekniske integration af jernbane-letbane, herunder elektrificering og godstransport Studier og integration af innovative løsninger for energieffektivitet og strømforsyning 16

18 Med støtten fra ELENA har Aarhus Letbane mulighed for at ansætte projektmedarbejdere eller indgå aftale med rådgivere om at arbejde specifikt med at sikre eller fremme bæredygtige løsninger. Forvandlingen af en eksisterende jernbane til en eldreven letbane, hvor der også skal kunne køre godstog, er en kompleks opgave. Til gengæld vil erfaringerne fra projektet kunne bruges andre steder i Europa, hvor man ønsker at erstatte dieseldrevne jernbaner med elektriske og mere miljøvenlige tog. Et andet konkret projekt i RE:AL programmet handler om at udvikle et sikkerhedsreglement for Danmarks første letbane og indgå infrastrukturforvaltningsaftaler med de nuværende forvaltere af Grenaabanen (Banedanmark) og Odderbanen (Midtjyske Jernbaner). Der vil også blive gennemført et projekt, der skal undersøge mulighederne for at isolere signalanlæggene på Aarhus Hovedbanegård fra kørestrømmen til de nye, eldrevne letbanetog såkaldt immunisering. RE:AL-projektet skal også undersøge mulighederne for at tilpasse perronforkanterne på Grenaabanens stationer til de nye letbanetog for at sikre bedst mulig tilgængelighed til letbanen. Endelig vil der blive gennemført et projekt, hvor mulighederne for yderligere at fremme bæredygtige tiltag i Letbanens kontrol- og vedligeholdelsescenter i Banegraven undersøges. RE:AL projektet løber frem til juli Pr. 31/ er der modtaget forudbetaling på 5,7 mio. kr. fra ELENA. Beløbet er ført som en periodeafgrænsningspost under passiverne. 8. Virksomhedsledelse Organisation Anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S er ejet af Aarhus Kommune (47,2 pct.), staten (47 pct.) og Region Midtjylland (5,8 pct.). Anlægsselskabets bestyrelse udgør den øverste ledelse og har ansvaret for, at Aarhus Letbane I/S opfylder de formål, som lovgivningen foreskriver. Bestyrelsen for Aarhus Letbane I/S består af 5 medlemmer, der udpeges af de tre ejere - Aarhus Kommune, staten ved transportministeren og Region Midtjylland - samt trafikselskabet Midttrafik. I 2014 blev der afholdt 11 bestyrelsesmøder og 4 interessentskabsmøder. Anlægsselskabets direktion består af direktør Claus Rehfeld Moshøj. Ved udgangen af 2014 var der ansat 22 medarbejdere i Aarhus Letbane I/S mod 20 medarbejdere i Hovedparten af medarbejderne fungerer som projektledere for de enkelte anlægsentrepriser. Derudover er der medarbejdere med ansvar for transportsystemer som tog og signalanlæg, arealrettigheder, økonomi, jura, stabsfunktioner og kommunikation. Endelig er der løbende beskæftiget tre ingeniørstuderende, der er ansat i praktik i 5 måneder ad gangen. 17

19 Intern kontrol og risikostyring Århus Letbane udarbejder hver måned en økonomisk rapport, som sammenholder de realiserede omkostninger med budgettet. De månedlige rapporteringer indeholder også prognoser for projektets totaløkonomi samt risikoanalyse og sendes løbende til direktion og bestyrelse. ASAL-konsortiet, som leverer transportpakken (skinner, kørestrøm, letbanetog, værksted og kontrolcenter m.m.), sender ligeledes månedlige rapporter til Aarhus Letbane I/S med analyser af fremdrift, budget og risici. Endvidere rapporteres der på forhold som sikkerhed og overholdelse af sociale klausuler. 9. Usikkerheder ved indregning og måling Der har i 2014 været uklarhed omkring anvendelse af relevant indeks til beregning af indskud. Det fremgår af lov om Aarhus Letbane 1, stk. 2, at prisregulering skal ske efter statens anlægsindeks, der umiddelbart kan opfyldes på to beregningsmåder. Transportministeriet har i 2014 præciseret, at indekset er forudsætningsindekset for anlæg på finansloven, hvilket de øvrige interessenter har taget til efterretning. Aarhus Letbane Drift I/S bestyrelse tiltrådte 7. oktober 2014 principperne for omkostningsfordeling mellem anlægs- og driftsselskabet en beslutning som de tre interessenter har erklæret sig enige i. Fordelingsnøglerne er dermed afklaret med det forbehold, at i tilfælde af et mindre forbrug på Transportpakken eller ændret opgavefordeling, forbeholder interessenterne sig retten til - på baggrund af en rimelighedsvurdering - at genoptage drøftelsen om omkostningsfordelingen. Under andre tilgodehavender (note3) indgår 26,5 mio. kr. vedrørende Aarhus Kommunes dækning af meromkostninger ved nedtagning og genetablering i 2014 af Grenaabanen under Urban Media Space (DOKK1) på Aarhus Havn, for at undgå gener for hele Urban Media Space projektet ved at skulle afvente Grenaabanens planlagte ombygning i Meromkostningerne for Aarhus Kommune ved en genetablering blev af Aarhus Letbane opgjort til 22 mio. kr. med en usikkerhed på +/- 50 procent. Urban Media Space har ligeledes annonceret en meromkostning. Den 21. august 2013 bekræftede Aarhus Kommune over for Aarhus Letbane, at meromkostningerne for Aarhus Letbane og Urban Media Space opgøres separat og fordeles i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune har bekræftet mellemværendet med Aarhus Letbane på 26,5 mio. kr. pr. 31/ På et møde den 20. marts 2015 har Aarhus Kommune imidlertid tilkendegivet, at de ønsker en juridisk vurdering af aftalegrundlaget og mellemværendet. Det er ledelsens vurdering, at der foreligger et aftalegrundlag, og at mellemværendet er korrekt opgjort, hvorfor det fulde mellemværende fortsat forventes betalt. 10. Forventet udvikling Forventningerne til 2015 er et negativt driftsresultat på ca. 12 mio. kr. og samlede anlægsinvesteringer på ca. 500 mio. kr. 18

20 Sidst i august blev brodækket til broen over banegraven støbt. Det krævede 11 mand, otte betonlastbiler og to betonpumper at fordele de tons beton til betondækket på den 125 meter lange bro. 19

21 11. Udvidelsesmuligheder Interessenterne samt Norddjurs, Syddjurs og Odder Kommuner har i henhold til lov om Aarhus Letbane I/S 10 og 11 mulighed for at tilkøbe udvidelser (optioner) til Letbanens etape 1. Omkostningerne til projektering, udbud og anlæg af disse udvidelser betales særskilt af den eller de parter, som har ønsket optionen. Blandt de vigtigste udvidelsesmuligheder i transportudbuddet er disse optioner medtaget: Udbygning af Letbanen med spor til Lisbjerg Skole (Aarhus Kommune) Overdækning af opstillingsområde for togene (Aarhus Letbane Drift I/S) Udbygning af Letbanen med et spor til Grenaa Havn (Norddjurs Kommune) Supercykelstien fra Brendstrupgaardsvej til Lisbjerg Bygade (Aarhus Kommune) Etablering af to tunneller under letbanetracéet op mod Lisbjerg Erhvervspark (Aarhus Kommune) Alle ovenstående punkter er vedtaget med undtagelse af et spor til Greena Havn, da Norddjurs Kommune endnu ikke har truffet beslutning herom. 12. Kompetencer og vidensdeling Aarhus Letbane er et komplekst anlægsprojekt, der både omfatter større traditionelle entreprenørarbejder og en letbaneteknik, som der ganske vist er erfaring med mange steder i Europa, men som er ny i en dansk sammenhæng. Aarhus Letbane I/S har derfor fokuseret på at etablere en organisation med medarbejdere med relevant viden, herunder ingeniør- og anlægserfaring. Derudover har Letbanen sikret sig medarbejdere med viden om og erfaringer med baneteknik. Aarhus Letbane I/S har i beskedent omfang også innovative aktiviteter i form af RE:AL-projektet, men søger i høj grad at trække på den eksisterende brancheviden fra eksisterende letbanesystemer i Europa. Den viden, der opsamles gennem letbaneprojektet, herunder RE:AL-projektet, vil ikke kun få værdi for Aarhus Letbane I/S, men også for Aarhus Letbane Drift I/S og ikke mindst de øvrige danske letbaneprojekter, der er på vej i København, Odense og Aalborg. 13. Særlige risici Aarhus Letbane bliver den første letbane i Danmark, og erfaringer med anlægsarbejdet skal derfor findes uden for landets grænser. Letbaner adskiller sig fra en almindelig jernbane ved, at den også kan køre i blandet trafik og dermed dele areal med biler, cyklister og fodgængere. Ydermere skal en stor del af Aarhus Letbane køre på allerede eksisterende jernbane. I praksis betyder det, at nærbanerne til Odder og Grenaa skal omklassificeres fra jernbane til letbane. I Danmark er letbaner omfattet af jernbaneloven, og skal derfor sikkerhedsgodkendes af Trafikstyrelsen. Som myndighed på området arbejder Trafikstyrelsen med udviklingen af mere detaljerede 20

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70 CVR-nr. 10 71 01 70 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2013/14 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk,

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere