ÅRSRAPPORT 2014 AARHUS LETBANE I/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014 AARHUS LETBANE I/S"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 AARHUS LETBANE I/S

2 Indhold Ledelsespåtegning 2 De uafhængige revisorers erklæringer 3 5 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal 6 Forord: Danmarks første letbane er godt på vej 9 Aktiviteter og økonomi 10 Aarhus Letbane som brobygger 10 Nye letbanetog med gennemprøvet teknik 12 Vi bygger en letbane for alle 14 Stigende interesse for Letbanen 15 EU støtter Aarhus Letbane 16 Virksomhedsledelse 17 Usikkerheder ved indregning og måling 18 Forventet udvikling 18 Udvidelsesmuligheder 20 Kompetencer og vidensdeling 20 Særlige risici 20 Samfundsansvar 21 Hændelser efter årsregnskabets slutning 24 Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv i erhvervsdrivende og offentlige virksomheder 24 Årsregnskab 1. januar 31. december 26 Anvendt regnskabspraksis 26 Resultatopgørelse 26 Balance 30 Pengestrømsopgørelse 31 Noter 32 1

3

4 De uafhængige revisorers erklæringer Til kapitalejerne i Aarhus Letbane I/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Aarhus Letbane I/S for perioden 1. januar 31. december 2014, der omfatter, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabslovens bestemmelser for klasse D-virksomheder. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og god offentlig revisionsskik jf. rigsrevisorloven. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Aarhus Letbane I/S' udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Aarhus Letbane I/S' interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 3

5

6 Selskabsoplysninger Aarhus Letbane I/S Søren Frichs Vej 38 A, 2. sal 8230 Åbyhøj Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 30. august 2012 Hjemstedskommune: Aarhus Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelse Erik Jespersen (formand) Lars Hansson (næstformand) Anne-Grethe Foss Jens Erik Sørensen Erik Gjesing Elsborg Christian Merrild (suppleant) Lars Vildbrad (suppleant) Direktion Claus Rehfeld Moshøj Revision Rigsrevisionen St. Kongensgade København K Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Værkmestergade Aarhus C Ejerforhold Aarhus Kommune, 47,2 % Staten, 47,0 % Region Midtjylland, 5,8 % 5

7 Hoved- og nøgletal tkr Hovedtal Resultat af ordinær primær drift Resultat af finansielle poster Årets resultat Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt (balancesum) Egenkapital Kortfristede gældsforpligtelser Pengestrøm fra driftsaktiviteten Pengestrøm til investeringsaktiviteten Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten Pengestrøm i alt Nøgletal Likviditetsgrad 192,72 46,13 291,00 Soliditetsgrad 49,76 79,77 85,46 Egenkapitalforrentning -1,80-3,97-3,43 Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 2010". Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. 6

8 Broen over Mindet, september Støbningen af brodækket til den 30 meter lange og 11 meter brede bro krævede 36 tons jernarmering, 620 tons beton og mere end én kilometer trækrør til kabler. 7

9 Facts om Aarhus Letbane 1,7 Antal kvadratkilometer som Letbanens kombinerede kontrol, værksted og depot breder sig over vest for Ringgadebroen. 100 Letbanens hastighed i km/t når strækningen fra Aarhus til Grenaa opgraderes og elektrificeres til letbanebrug. 492 Samlet antal meter på de i alt tre letbanebroer over Egådalen, der udgør det største, enkeltstående byggeri i letbaneprojektet. 7 Så mange spor krydser den nye letbanebro i sporgruppe 400 i Banegraven, der bl.a. bruges til opstilling af tog. 51 Antal standsningssteder på de i alt 110 km letbanestrækning fra Odder i syd til Grenaa i nord. 1 Vindmølle på 3 MW er nok til at drive hele Letbanen med i alt 24 sporvognstog på 110 kilometer elektrificeret letbanespor. 1 Antal mia. kr. som transportpakken blev billigere i løbet af forhandlingerne fra første til fjerde og sidste bud Nysgerrige østjyder besøgte letbanens stand, da der var Åbent Hus i september på Aarhus nye hovedbibliotek, DOKK Ton beton brugt til at støbe dækket på den 30 m. lange bro ved Mindet på Aarhus Havn. Broen leder Letbanen ind under DOKK1. 0 Navnet på det nye letbanespor, der bringer Letbanen ind på Aarhus H, Ved siden af ligger spor 1, der også er reserveret Letbanen. 8

10 1. Forord Danmarks første letbane er godt på vej I august 2014 blev der støbt betondæk på letbanebroen over Banegraven, der krydser syv spor i sporgruppe 400. Danmarks første letbane kommer til at køre i Aarhus i Udvidelsen af den kollektive trafik med en moderne, miljøvenlig og komfortabel letbane på skinner vil være med til at løfte Aarhus fra verdens mindste storby til en metropol i Østjylland. Aarhus Letbane er også byudvikling. Letbanen skaber en ny form for mobilitet, der vil præge både eksisterende og nye bydele i Aarhusområdet. Således bringer Letbanen bogstaveligt talt nye indbyggere til den planlagte bydel Nye i den nordlige del af Aarhus. Den langsigtede vision er, at Danmarks første letbane med tiden bliver til et omfattende net af letbaner, der kommer til at fungere som Østjyllands S-togsnet. Første etape af Aarhus Letbane forvandler to eksisterende jernbaner Odderbanen og Grenaabanen til en eldrevet letbane og forbinder banerne med et ekstra og nyt letbanespor i den centrale del af Aarhus, der løber fra Lystrup via Skejby, Randersvej, de bynære havnearealer og til Aarhus Hovedbanegård. Dermed gør Letbanen det hurtigt og let at komme frem og tilbage mellem byer og arbejdspladser i Odder, Aarhus, Syddjurs og Norddjurs Kommuner. Aarhus Letbane bliver rygraden i områdets kollektive trafik, og skal sammen med busser sikre hyppige afgange og klimavenlig mobilitet i hele Aarhusområdet. 9

11 Anlægsarbejdet har været i gang siden 2013, men særligt i løbet af 2014 tog anlægsarbejdet fart og blev mere synligt i det aarhusianske bybillede. Flere af de største, enkeltstående anlæg som broerne over Mindet, Banegraven og Egådalen stod således færdige i Finansieringen kom på plads med en ekstrabevilling fra stat, kommune og region på 702 mio. kr. Og midt på året blev der indgået kontrakt på transportpakken og dermed valgt leverandører af både de nye letbanetog og den tilhørende infrastruktur som skinner, kørestrøm, signalanlæg og perroner. Transportpakken har været hovedudbuddet i forbindelse med anlægget af Aarhus Letbane og er en totalentreprisekontrakt, der udover tog og infrastruktur omfatter etablering af et samlet kontrol- og værkstedscenter, det såkaldte CMC. 2. Aktiviteter og økonomi Årets resultat udviser et underskud på 10,0 mio. kr., hvilket hidrører fra lønninger samt andre driftsomkostninger. Årets samlede anlægsinvesteringer udgør 902,7 mio. kr., hvilket primært dækker udgifter til projektering, ekspropriationer, forberedende arbejder og forudbetaling på transportpakken. Årets underskud svarer til det forventede. I årsrapporten for 2013 var forventningen til anlægsinvesteringerne i 2014 på 880 mio. kr. Dette blev senere hævet til mio. kr. i halvårsrapporten på baggrund af en foreløbig betalingsplan på transportpakken. De faktiske betalinger til transportpakken har i 2014 ligget betydelig under niveauet i den foreløbige betalingsplan, hvorfor de realiserede investeringer i materielle anlægsaktiver ligger under det forventede. Egenkapitalen er i 2014 øget fra 307,8 mio. kr. til 803,3 mio. kr. som følge af ordinære indskud fra interessenterne. 3. Aarhus Letbane som brobygger Arbejdet med at anlægge Aarhus Letbane er fordelt på 20 entrepriser, der igen er opdelt i to arbejdsgange. En stor del af anlægsarbejdet udføres i første omgang som såkaldt forberedende arbejder, der efterfølgende gør det muligt for transportpakkens entreprenører at anlægge bl.a. skinner, kørestrøm, signalanlæg og perroner. I 2014 igangsatte Aarhus Letbane syv entrepriser med forberedende arbejder, hvoraf en stor del bestod i kabelomlægninger og ikke mindst et omfattende og meget synligt brobyggeri. I det nordlige Aarhus blev anlægsarbejderne for de kombinerede letbane- og cykelbroer, der krydser Egådalen, Djurslandmotorvejen og Klokhøjen afsluttet med undtagelse af jordarbejder fra Gl. Søftenvej til Randersvej. Entreprisen forløb godt. Broerne over Egådalen, Djurslandsmotorvejen og Klokhøjen, der med en samlet længde på 492 meter er det største, enkeltstående byggeri i letbaneprojektet, blev alle afsluttet planmæssigt. 10

12 I banegraven blev den nye letbanebro støbt færdig i august. Støbningen af den 125 meter lange letbanebro, der hæver sig i et spektakulært S hen over syv jernbanespor i sporgruppe 400 vest for Ringgadebroen, forløb planmæssigt. På Østlig Plads ved Aarhus H blev det østlige spor til Grenaabanen afsluttet inden september som aftalt med Banedanmarks Samlingsprojekt. Imidlertid viste der sig et behov for betydelige arbejder mellem broen over Spanien og Mindet, der ikke var indeholdt i entreprisen bl.a. måtte en stor del af det nylagte spor tages op og efterfølgende reetableres. Da tidsplanen for arbejdet samtidig var kritisk, måtte Aarhus Letbane forcere arbejdets fremdrift for at sikre den aftalte genåbning af Grenaabanen 17. oktober, hvilket lykkedes. Trods udfordringer som oversvømmelse og en rusten mortérgranat lykkedes det at færdiggøre broen over Mindet til tiden. Ved broen over Mindet på Aarhus Havn var det ligeledes nødvendigt at fremskynde arbejdet for at sikre genåbningen af Grenaabanen. Broen blev støbt som planlagt, selv om særligt arbejderne under det nye hovedbibliotek, Urban Media Space, viste sig at være vanskeligere end forventet. Også her lykkedes det dog at afslutte arbejdet til tiden, så Grenaabanen kunne genåbne som aftalt. På strækningen frem til Østbanetorvet blev der ændret og udbygget signal og sikringsanlæg. De arbejder på strækningen, der skulle stå klar i 2014, blev leveret rettidigt, og planlægningen af de signalændringer, der skal udføres for Banedanmark i 2016 er igangsat. 11

13 Længere nordpå på strækningen fra Randersvej til Lystrup blev jordarbejde og anlæg af tre mindre broer afsluttet. Også her forløb arbejdet efter tidsplanen. Endelig blev der i 2014 igangsat tidskritiske arbejder, der omfatter henholdsvis flytning og omlægning af eksisterende kabler i banegraven og på Østre Plads. 4. Nye letbanetog med gennemprøvet teknik Efter mere end ét års forhandlinger med tre forskellige leverandører indgik Aarhus Letbane 30. juli 2014 kontrakt på levering af 24 nye letbanetog samt den tilhørende infrastruktur i form af skinner, kørestrøm, signalanlæg og perroner mm. Kontrakten på det, der under ét benævnes transportpakken, har været den største post i forbindelse med anlægget af Aarhus Letbane. Kontrakten er en totalentreprisekontrakt, der udover tog og infrastruktur omfatter etablering af et samlet kontrol- og værkstedscenter, det såkaldte CMC. Kontraktforhandlingerne var fordelt over fire budrunder. Processen med flere budrunder skulle sikre, at Aarhus Letbane fik en transportpakke med den bedst mulige kvalitet og samtidig fik forhandlet prisen ned til den reelle markedsværdi. Begge dele lykkedes: I løbet af de fire budrunder fik Aarhus Letbane forhandlet kontraktsummen ned med i alt 900 mio. kroner, og med introduktionen af et sparekatalog sidst i forhandlingsløbet, lykkedes det at reducere kontraktsummen med yderligere 100 mio. kroner i den afsluttende forhandlingsrunde. Set over den samlede forhandlingsperiode, fik Aarhus Letbane således forhandlet sig frem til en endelig pris på transportpakken, der lå én mia. kroner under det første bud. Transportpakken skal leveres af ASAL-konsortiet, der består af den schweizisk-tyske togleverandør Stadler samt de italienske firmaer Ansaldo STS og GCF, der leverer den tilhørende infrastruktur. Bekendtgørelsen om den indgåede kontrakt mellem Aarhus Letbane og ASAL-konsortiet bestående af Ansaldo STS SPA, Stadler Pankow GmbH, Stadler Altenrhein AG og Generale Costruzioni Ferroviarie SPA, blev offentliggjort i Supplement til EU-Tidende. Da fristen på 45 dage for at klage over udbuddet udløb den 17. oktober 2014, havde Aarhus Letbane ikke modtaget klager. Kontrakten omfatter både design, planlægning og etablering af anlæg. Desuden indeholder kontrakten indkøb af letbanetog samt vedligehold af letbanetogene i en 6-årig periode. Kontraktbetingelserne bygger på de danske standardvilkår ABT 93 (Almindelige Betingelser for Totalentreprise) tilpasset med Aarhus Letbane I/S tilføjelser og ændringer. Dermed er kontrakten baseret på dansk tradition og retspraksis. 12

14 Leverandøren af transportpakken skal anlægge: Alt påkrævet jernbane- og letbaneinfrastruktur, inklusive skinner og kørestrømsanlæg, herunder transformerstationer og master til kørestrøm Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) Automatic Vehicle Location System (AVLS) Telekommunikation Grænseflader til trafiksignaler Signalsystem Passager Information System Kontrol- og vedligeholdelsescenter (CMC), inkl. depot og kontrolcenter samt vedligeholdelsesfaciliteter Tog og kontrolcenter indkøbes på vegne af Aarhus Letbane Drift I/S i overensstemmelse med anlægslovens 4, stk. 2. Aarhus Letbane Drift I/S har valgt en dobbeltflåde på i alt 24 letbanetog fordelt på 12 sporvogne (Trams) og 12 sporvognstog (Tram-Trains). Forskellen på de to togtyper består hovedsageligt i, at sporvognene har en topfart på 80 km/t, mens de lidt kraftigere sporvognstog byder på bedre komfort og kan køre op til 100 km/t. Sporvognstogene skal især betjene de længere strækninger på nærbanerne til Odder og Grenaa, hvor de bl.a. kan udnytte hastighedsopgraderingen til 100 km/t på Grenaabanen. Begge togtyper har en kapacitet på ca. 250 passagerer. Letbanetog med europæisk track-record Stadler Variobahn i Bergen, Norge. Samme type tog, som der kommer til at køre i Aarhus i Med valget af Stadler som togleverandør får Aarhus Letbane nye letbanetog, der på samme tid er moderne og baseret på gennemprøvet teknik. 13

15 De sporvognstog af typen Stadler Tango, der hovedsageligt skal betjene den eksisterende nærbane, kører allerede i flere europæiske byer, blandt andet franske Lyon. De lidt mindre sporvogne af typen Variobahn, der især skal betjene de centrale strækninger af Aarhus Letbane, kører bl.a. i den engelske by Croydon og på Bybanen i norske Bergen. Her fungerer de så tilfredsstillende, at Bybanen blev kåret til verdens bedste letbane i Med sin placering ved havet, høje luftfugtighed og mange regnvejrsdage kan Bergen sammenlignes med Aarhus. For anlægsselskabet har det da også været afgørende at vælge letbanetog med kendt og gennemprøvet teknik, så man bedst muligt sikrer, at Østjylland får et velfungerende letbanesystem. Leverandøren af Letbanens infrastruktur, italienske STS, kommer også til Østjylland med veldokumenterede resultater, ikke blot i Europa, men også i Danmark: Her er Ansaldo STS leverandør til Cityringen i København og Metroen, der blev kåret som verdens bedste Metro i både 2008 og Vi bygger en letbane for alle Aarhus Letbane er for alle. Hvad enten du er barn eller voksen, lille eller stor eller måske har et handicap, skal Letbanen være nem, hurtig og komfortabel at køre med. Sådan lyder målsætningen for Aarhus Letbane, der i 2014 for alvor tog fat på arbejdet med at designe og indrette letbanetog og perroner med den bedst mulige tilgængelighed for alle passagerer. I første omgang arbejder Letbanens advisory board med deltagelse af blandt andet stadsarkitekten for Aarhus, Midttrafik og handicaporganisationer med indretning af letbanetogene. Derefter fortsætter arbejdet med design og udformning af letbanens standsningssteder. En stor del af dette arbejde udføres sammen med Letbanens advisory board for tilgængelighed, der er består af repræsentanter fra både Handicaprådet og Ældrerådet i Aarhus Kommune. De erfaringer som letbanens advisory board for tilgængelighed fik i Bergen, bliver brugt i designet af letbanens nye tog. 14

16 En af advisory boardets første opgaver i 2014 var en studietur til Bybanen i Bergen, hvor det lokale letbaneselskab delte deres erfaringer med tilgængelighed i en moderne letbane. Studieturen gav også Letbanens advisory board lejlighed til selv at prøve den samme type letbanetog, som der kommer til at køre i Aarhus. Erfaringerne og oplevelserne fra studieturen til Bergen har efterfølgende spillet en stor rolle i advisory boardets arbejde med tilgængelighed. Med valget af Stadler som togleverandør ligger det grundlæggende design som togenes længde, bredde og placering af døre fast, men Letbanens advisory board har indflydelse på et væld af vigtige detaljer i indretningen af letbanetogene. Det gælder for eksempel placering af stopknapper, håndtag og indretning af fleksrum til bl.a. kørestole og barnevogne, lige som der arbejdes med udformning af sæder, kontraster, overflader, akustiske signaler og diverse piktogrammer. Samarbejdet med Handicaprådet og Ældrerådet giver Aarhus Letbane værdifulde input til indretningen, der ikke blot vil komme ældre og handicappede til gode, men forbedre tilgængeligheden og brugeroplevelsen for alle passagerer i Letbanen. Aarhus Letbane er også i løbende dialog med Cyklistforbundet. Her er målet at identificere og så vidt muligt imødekomme Cyklistforbundets ønsker til f.eks. cykelmedtagning og attraktive cykelparkeringsforhold ved standsningsstederne for en af Letbanens store passagergrupper. Arbejdet med tilgængelighed i letbanetogene og på standsningsstederne forventes afsluttet i løbet af sommeren Stigende interesse for Letbanen Arbejdet med at anlægge Aarhus Letbane blev i stigende grad synligt i det aarhusianske gadebillede i Aktiviteten kastede flere nyheder af sig og øgede omverdenens interesse for Danmarks første letbane. Aarhus Letbane imødekommer interessen på flere måder. I løbet af 2014 afholdt Aarhus Letbane præsentationer og borgermøder for bl.a. Elev borgerforening, ingeniørforeningen IDA, Aarhus Sporveje, Skanderborg Kommune, Lisbjerg borgerforening, Aarhus Metal, Navitas, Politiken-læsere, Herning Kommune, Elektroteknisk Forening og Byens Ejendomme m.fl. Hjemmesiden letbanen.dk opdateres løbende med nyheder og information om anlægsarbejdet, lige som Letbanen kom på Instagram i At interessen er voksende understreges af, at letbanens elektroniske nyhedsbrev, der udsendes fire gange om året, sidst på året nåede ud til knapt modtagere med en rekordhøj åbningsrate på 65 procent. 15

17 Mere end aarhusianere kom forbi Aarhus Letbanes stand ved to Åbent Hus arrangementer i Urban Media Space. Samme tendens karakteriserede de to gange i løbet af 2014, hvor Aarhus Letbane deltog i Åbent Hus arrangementer på Urban Media Space-byggeriet på havnen. Ved arrangementet i maj kiggede godt aarhusianere inden for i det kommende hovedbibliotek i Åbent Hus-weekenden, mens næsten besøgte den næsten færdige Urban Media Space i september. Begge weekender var Aarhus Letbanes stand blandt de mest besøgte, og både spørgelysten, opbakningen og ikke mindst forventningens glæde var stor blandt publikum. Når Letbanen kører i 2017, bliver et af de 51 standsningssteder lige under hovedtrappen til det nye hovedbibliotek. Interessen for Aarhus Letbane forventes at stige yderligere i 2015, hvor anlægsarbejdet bevæger sig ud på nogle af Aarhus mest befærdede veje som Nørrebrogade, Randersvej og Brendstrupgaardsvej ved erhvervsområdet og Universitetshospitalet i Skejby. 7. EU støtter Aarhus Letbane EU s miljøprogram ELENA har bevilget 14,2 mio. kr. over tre år til Aarhus Letbanes projekt RE:AL (Rethink Energy at Aarhus Lightrail). RE:AL programmet har til formål at støtte tiltag, der kan forberede den tekniske integration af eksisterende baner til letbaner og gøre letbanesystemer og tilhørende strømforsyning mere energieffektiv. Støtten gives til et bæredygtighedsprojekt under Aarhus Letbane og forløber i to spor: Forberedelse af den tekniske integration af jernbane-letbane, herunder elektrificering og godstransport Studier og integration af innovative løsninger for energieffektivitet og strømforsyning 16

18 Med støtten fra ELENA har Aarhus Letbane mulighed for at ansætte projektmedarbejdere eller indgå aftale med rådgivere om at arbejde specifikt med at sikre eller fremme bæredygtige løsninger. Forvandlingen af en eksisterende jernbane til en eldreven letbane, hvor der også skal kunne køre godstog, er en kompleks opgave. Til gengæld vil erfaringerne fra projektet kunne bruges andre steder i Europa, hvor man ønsker at erstatte dieseldrevne jernbaner med elektriske og mere miljøvenlige tog. Et andet konkret projekt i RE:AL programmet handler om at udvikle et sikkerhedsreglement for Danmarks første letbane og indgå infrastrukturforvaltningsaftaler med de nuværende forvaltere af Grenaabanen (Banedanmark) og Odderbanen (Midtjyske Jernbaner). Der vil også blive gennemført et projekt, der skal undersøge mulighederne for at isolere signalanlæggene på Aarhus Hovedbanegård fra kørestrømmen til de nye, eldrevne letbanetog såkaldt immunisering. RE:AL-projektet skal også undersøge mulighederne for at tilpasse perronforkanterne på Grenaabanens stationer til de nye letbanetog for at sikre bedst mulig tilgængelighed til letbanen. Endelig vil der blive gennemført et projekt, hvor mulighederne for yderligere at fremme bæredygtige tiltag i Letbanens kontrol- og vedligeholdelsescenter i Banegraven undersøges. RE:AL projektet løber frem til juli Pr. 31/ er der modtaget forudbetaling på 5,7 mio. kr. fra ELENA. Beløbet er ført som en periodeafgrænsningspost under passiverne. 8. Virksomhedsledelse Organisation Anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S er ejet af Aarhus Kommune (47,2 pct.), staten (47 pct.) og Region Midtjylland (5,8 pct.). Anlægsselskabets bestyrelse udgør den øverste ledelse og har ansvaret for, at Aarhus Letbane I/S opfylder de formål, som lovgivningen foreskriver. Bestyrelsen for Aarhus Letbane I/S består af 5 medlemmer, der udpeges af de tre ejere - Aarhus Kommune, staten ved transportministeren og Region Midtjylland - samt trafikselskabet Midttrafik. I 2014 blev der afholdt 11 bestyrelsesmøder og 4 interessentskabsmøder. Anlægsselskabets direktion består af direktør Claus Rehfeld Moshøj. Ved udgangen af 2014 var der ansat 22 medarbejdere i Aarhus Letbane I/S mod 20 medarbejdere i Hovedparten af medarbejderne fungerer som projektledere for de enkelte anlægsentrepriser. Derudover er der medarbejdere med ansvar for transportsystemer som tog og signalanlæg, arealrettigheder, økonomi, jura, stabsfunktioner og kommunikation. Endelig er der løbende beskæftiget tre ingeniørstuderende, der er ansat i praktik i 5 måneder ad gangen. 17

19 Intern kontrol og risikostyring Århus Letbane udarbejder hver måned en økonomisk rapport, som sammenholder de realiserede omkostninger med budgettet. De månedlige rapporteringer indeholder også prognoser for projektets totaløkonomi samt risikoanalyse og sendes løbende til direktion og bestyrelse. ASAL-konsortiet, som leverer transportpakken (skinner, kørestrøm, letbanetog, værksted og kontrolcenter m.m.), sender ligeledes månedlige rapporter til Aarhus Letbane I/S med analyser af fremdrift, budget og risici. Endvidere rapporteres der på forhold som sikkerhed og overholdelse af sociale klausuler. 9. Usikkerheder ved indregning og måling Der har i 2014 været uklarhed omkring anvendelse af relevant indeks til beregning af indskud. Det fremgår af lov om Aarhus Letbane 1, stk. 2, at prisregulering skal ske efter statens anlægsindeks, der umiddelbart kan opfyldes på to beregningsmåder. Transportministeriet har i 2014 præciseret, at indekset er forudsætningsindekset for anlæg på finansloven, hvilket de øvrige interessenter har taget til efterretning. Aarhus Letbane Drift I/S bestyrelse tiltrådte 7. oktober 2014 principperne for omkostningsfordeling mellem anlægs- og driftsselskabet en beslutning som de tre interessenter har erklæret sig enige i. Fordelingsnøglerne er dermed afklaret med det forbehold, at i tilfælde af et mindre forbrug på Transportpakken eller ændret opgavefordeling, forbeholder interessenterne sig retten til - på baggrund af en rimelighedsvurdering - at genoptage drøftelsen om omkostningsfordelingen. Under andre tilgodehavender (note3) indgår 26,5 mio. kr. vedrørende Aarhus Kommunes dækning af meromkostninger ved nedtagning og genetablering i 2014 af Grenaabanen under Urban Media Space (DOKK1) på Aarhus Havn, for at undgå gener for hele Urban Media Space projektet ved at skulle afvente Grenaabanens planlagte ombygning i Meromkostningerne for Aarhus Kommune ved en genetablering blev af Aarhus Letbane opgjort til 22 mio. kr. med en usikkerhed på +/- 50 procent. Urban Media Space har ligeledes annonceret en meromkostning. Den 21. august 2013 bekræftede Aarhus Kommune over for Aarhus Letbane, at meromkostningerne for Aarhus Letbane og Urban Media Space opgøres separat og fordeles i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune har bekræftet mellemværendet med Aarhus Letbane på 26,5 mio. kr. pr. 31/ På et møde den 20. marts 2015 har Aarhus Kommune imidlertid tilkendegivet, at de ønsker en juridisk vurdering af aftalegrundlaget og mellemværendet. Det er ledelsens vurdering, at der foreligger et aftalegrundlag, og at mellemværendet er korrekt opgjort, hvorfor det fulde mellemværende fortsat forventes betalt. 10. Forventet udvikling Forventningerne til 2015 er et negativt driftsresultat på ca. 12 mio. kr. og samlede anlægsinvesteringer på ca. 500 mio. kr. 18

20 Sidst i august blev brodækket til broen over banegraven støbt. Det krævede 11 mand, otte betonlastbiler og to betonpumper at fordele de tons beton til betondækket på den 125 meter lange bro. 19

21 11. Udvidelsesmuligheder Interessenterne samt Norddjurs, Syddjurs og Odder Kommuner har i henhold til lov om Aarhus Letbane I/S 10 og 11 mulighed for at tilkøbe udvidelser (optioner) til Letbanens etape 1. Omkostningerne til projektering, udbud og anlæg af disse udvidelser betales særskilt af den eller de parter, som har ønsket optionen. Blandt de vigtigste udvidelsesmuligheder i transportudbuddet er disse optioner medtaget: Udbygning af Letbanen med spor til Lisbjerg Skole (Aarhus Kommune) Overdækning af opstillingsområde for togene (Aarhus Letbane Drift I/S) Udbygning af Letbanen med et spor til Grenaa Havn (Norddjurs Kommune) Supercykelstien fra Brendstrupgaardsvej til Lisbjerg Bygade (Aarhus Kommune) Etablering af to tunneller under letbanetracéet op mod Lisbjerg Erhvervspark (Aarhus Kommune) Alle ovenstående punkter er vedtaget med undtagelse af et spor til Greena Havn, da Norddjurs Kommune endnu ikke har truffet beslutning herom. 12. Kompetencer og vidensdeling Aarhus Letbane er et komplekst anlægsprojekt, der både omfatter større traditionelle entreprenørarbejder og en letbaneteknik, som der ganske vist er erfaring med mange steder i Europa, men som er ny i en dansk sammenhæng. Aarhus Letbane I/S har derfor fokuseret på at etablere en organisation med medarbejdere med relevant viden, herunder ingeniør- og anlægserfaring. Derudover har Letbanen sikret sig medarbejdere med viden om og erfaringer med baneteknik. Aarhus Letbane I/S har i beskedent omfang også innovative aktiviteter i form af RE:AL-projektet, men søger i høj grad at trække på den eksisterende brancheviden fra eksisterende letbanesystemer i Europa. Den viden, der opsamles gennem letbaneprojektet, herunder RE:AL-projektet, vil ikke kun få værdi for Aarhus Letbane I/S, men også for Aarhus Letbane Drift I/S og ikke mindst de øvrige danske letbaneprojekter, der er på vej i København, Odense og Aalborg. 13. Særlige risici Aarhus Letbane bliver den første letbane i Danmark, og erfaringer med anlægsarbejdet skal derfor findes uden for landets grænser. Letbaner adskiller sig fra en almindelig jernbane ved, at den også kan køre i blandet trafik og dermed dele areal med biler, cyklister og fodgængere. Ydermere skal en stor del af Aarhus Letbane køre på allerede eksisterende jernbane. I praksis betyder det, at nærbanerne til Odder og Grenaa skal omklassificeres fra jernbane til letbane. I Danmark er letbaner omfattet af jernbaneloven, og skal derfor sikkerhedsgodkendes af Trafikstyrelsen. Som myndighed på området arbejder Trafikstyrelsen med udviklingen af mere detaljerede 20

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a

Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a CVR-nr. 32 56 32 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den dirigent 20 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Polen Wind Holding ApS CVR-nr. 30247507 Gl. Landevej

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for K/S Hjulmagervej 21 Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 20 83 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016. Henning

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV ÅRSRAPPORT

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 71 52 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/6 2015 Karsten Kjærulff Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Baby ApS CVR-nr. 30605616 Årsrapport

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 9. regnskabsår Milium ApS Sigridsvej 15, st 2900 Hellerup CVR-nr. 30696271 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2016. Dirigent:

Læs mere

Hals Golfbane A/S CVR-nr

Hals Golfbane A/S CVR-nr CVR-nr. 17 37 33 31 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

PATINI HOLDING APS CVR-NR

PATINI HOLDING APS CVR-NR PATINI HOLDING APS CVR-NR. 10 00 31 64 Årsrapport for 2013/2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12 2014 Preben Løth Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr. 30 34 50 37 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. august 2013. Torben Bang Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse Dansk Selskab for Virksomhedsledelse CVR-nr. 54 76 36 11 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. september 2014 Dirigent:... Anders Torbøl Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 17 54 39 89. (22. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 17 54 39 89. (22. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2014 (22. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04 2015 Fritz Larsen Dirigent Statsautoriseret

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent Personale-match ApS Rugvænget 22 2630 Taastrup CVR-nr. 30 53 07 72 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2016 Dirigent Annette Bache

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr CVR.nr. 34 14 85 97 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om fonden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Resultatopgørelse 6 Balance

Læs mere