Lokalplan nr Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By"

Transkript

1 Lokalplan nr Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010

2 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning på ejendommen. Byrådet udarbejder lokalplan: før der igangsættes større bygge- og anlægsarbejder, hvis et bestemt bymiljø ønskes skabt eller fastholdt, hvis et areal ønskes overført fra landzone til byzone, hvis en større bebyggelse ønskes nedrevet, hvis et område ønskes erhvervet til offentlige formål, eller hvis bygge- og anvendelsesmulighederne i øvrigt ønskes skærpet eller lempet væsentligt i forhold til gældende bestemmelser. Lokalplanen skal overholde kommuneplanens rammebestemmelser, men kan indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse, som kommuneplanen angiver. Udarbejdet af Plan, Teknik & Miljø i samarbejde med H. Thule Hansen MAA Fotos/Illustrationer: H.T.Hansen og Esbjerg Kommune Tryk: 100 eksemplarer, marts 2010

3 Indholdsfortegnelse Indhold Redegørelse Lokalplanområdet Baggrund Lokalplanområdets disposition Trafikale forhold Forhold til Kommuneplanen Bindinger Forhold til gældende lokalplan Miljøvurdering Forsyning Jordforurening Tilladelser fra andre myndigheder Bestemmelser Lokalplanens formål Områdets afgrænsning Zonebestemmelser Områdets anvendelse Udstykning Veje, stier og parkering Ledningsanlæg m.v Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden Opholds- og ubebyggede arealer Grundejerforening Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Tilladelser i henhold til lokalplanen og andre myndigheder Retsvirkninger Vedtagelse Bilag Bilag A Matrikelkort...Indsat bagerst Bilag B Lokalplankort...Indsat bagerst Bilag C Illustrationsplan...Indsat bagerst Bilag D Principsnit. Boligveje og stamvej...indsat bagerst Side 1

4 Side: 2

5 Redegørelse Redegørelse Lokalplan nr Boligområde nord for Hulvej, Tjæreborg By Lokalplanområdets placering Lokalplanområdet er markeret med en rød prikket linje 1. Lokalplanområdet Denne lokalplan gælder for et område, der er beliggende umiddelbart nord for Tjæreborg By og jernbanen. Lokalplanområdet er knap 20 ha stort og er beliggende i landzone. Ved planens udarbejdelse er området privatejet. Foto fra lokalplanområdet. Udsigt fra skrænten i retning mod syd, hvor eksisterende minkfarm ses i baggrunden. Side 3

6 Redegørelse 2. Baggrund 3. Lokalplanområdets disposition Foto fra Lokalplanområdet. Udsigt fra skrænten mod vest til put and take -søen og kvarteret ved Balsbyvej. Lokalplanområdet er mod syd afgrænset af Hulvej, mod øst af Borggårdsvej og mod nord af Tjæreborgvad Bæk. Mod vest følger lokalplangrænsen en linje for foden af skrænten mod en tidligere grusgrav og videre langs et markskel mod nord til Tjæreborgvad Bæk. Grusgravarealet mod vest er i kommuneplanen udlagt til naturområde. Af eksisterende bebyggelse findes 4 beboelsesbygninger i 1 etage med udnyttet tagetage ved Hulvej samt en minkfarm i drift i den sydvestlige del af området. Området i øvrigt er under landbrugsmæssig drift. Terrænmæssigt har området sit højeste punkt langs skrænten mod vest, hvor der er en højdeforskel på godt 13 m til skræntens fod. Skrænten er opstået i forbindelse med tidligere grusgravning. Fra det højeste punkt i kote 20 falder terrænet jævnt i sydlig retning mod Hulvej og i østlig og nordlig retning mod henholdsvis Borggårdsvej og Tjæreborgvad Bæk i lokalplanområdets laveste punkt i kote 9. Beplantninger og hegn er sparsomme i området, bortset fra på skrænten og på et dige langs områdets vestlige grænse. Lokalplanen er udarbejdet for, at Esbjerg Kommune kan udbyde boliggrunde i området. Lokalplanen har til formål at muliggøre, at området kan anvendes til lav boligbebyggelse med parcelhuse og tæt-lav boligbebyggelse som f.eks. kæde- og rækkehuse samt børneinstitution og ældrecenter/-boliger. Derudover er formålet at der skabes et varieret boligområde med tilhørende faciliteter og offentligt tilgængelige friarealer og grønne områder. Lokalplanens udlæg af området til blandet boligbebyggelse er i konflikt med den i lokalplanområdet eksisterende minkfarm i henhold til gældende miljølovgivning. En forudsætning for lokalplanens virkeliggørelse er derfor, at minkfarmen nedlægges og driftsbygningerne nedrives. Lokalplanområdet er udformet som et boligområde med gode, nære grønne arealer af forskellige størrelser og udformninger. Lokalplanområdet ligger i sammenhæng med den eksisterende by i Tjæreborg. Boligområdet kan udbygges jf. dispositionsplanen, på næste side. Side: 4

7 Redegørelse Dispositionsplan for udbygning af hele boligområdet. Lokalplanområdet er vist med den røde linje. Side: 5

8 Redegørelse Lokalplanområdet er opdelt i en række delområder med forskellig anvendelse. Delområderne A1 A5 er udlagt til åben-lav boligbebyggelse (fritliggende parcelhuse). Delområderne B1 B7 er udlagt til enten åben-lav boligbebyggelse eller tæt-lav boligbebyggelse. Delområde C er udlagt til tæt-lav boligbebyggelse. Delområde D, der omfatter 4 eksisterende boligbebyggelser, er udlagt til åben-lav boligbebyggelse. Illustrationsplan. Eksempel på delområde B6 og B7, når områderne udlægges til åben-lav boliger. Illustrationsplan. Eksempel på delområde B6 og B7, når områderne udlægges til tæt-lav boliger. Side: 6

9 Redegørelse Delområde E er udlagt til børneinstitution. Delområde F er udlagt til ældrecenter/-boliger. Delområde G er udlagt til områdets stamvej og rundkørsel i vejkrydset mellem Hulvej, Borggårdsvej og Klintholmvej. Delområde H er udlagt til offentligt friareal og grønne områder med stier, opholdsarealer, regnvandssø og pladser for leg og boldspil. Delområde I1 og I2 er udlagt til beplantningsbælte langs Hulvej og Borggårdsvej. Med lokalplanens bestemmelser om, at flere delområder kan udnyttes til enten åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse, opnås en fleksibilitet og robusthed i forhold til boligefterspørgslen. I takt med udbygningen og byggemodningen af området kan der tages nærmere stilling til hvilke boligtyper, de pågældende områder skal udbydes til. Dog skal der udbydes et minimum antal m 2 til tæt-lav boligbebyggelse. Dette gøres for at undgå en for ekstensiv udnyttelse af lokalplanområdet, så de jordbrugsmæssige interesser der er, når jord i landzone overføres til byzone, varetages. Der bliver således i alt minimum 8 boliger per ha. i den del af lokalplanområdet, der er udlagt til boligformål. Den del af lokalplanområdet der ikke er udlagt til boligformål kan fratrækkes i udregningen af boliger per ha. Det drejer sig om ældrecentret, børneinstitutionen, regnvandsbassinet og de støjskærmende arealer i delområderne I1 og I2. Desuden fratrækkes det grønne fællesareal, der ligger på og langs skrænten fra den gamle grusgrav. Det skyldes, at dette fællesareal er tænkt til rekreativt brug for alle i Tjæreborg, og ikke kun til beboerne i det nye boligområde. Ved udnyttelse til maksimalt antal parcelhusgrunde i lokalplanområdet vil der derfor blive ca. 82 åben-lav boliger og ca. 27 tæt-lav boliger, i alt ca. 109 boliger. Ved udnyttelse til maksimalt antal tæt-lave boliger vil der i lokalplanområdet blive ca. 34 åben-lav boliger og ca. 103 tæt-lav boliger, i alt ca. 137 boliger. Antallet af mulige boliger afhænger dog meget af den detaljerede udformning af bebyggelserne. Lokalplanen fastlægger en række bebyggelsesregulerende bestemmelser om placering af bebyggelse, maksimal bebyggelsesprocent, bygningshøjde og etageantal samt ydre fremtræden, materialer, farver og taghældning. Bestemmelserne veksler i indhold og detaljeringsgrad fra delområde til delområde. Der er begrænsning på bygningshøjden nærmest jernbanen på grund af støj fra togene. Der er særlige bestemmelser om boligerne længst mod vest. Boligerne skal her være fritliggende hvide parcelhuse i 2 etager med sorte tage. De samme farvebestemmelser gælder for boligerne ud til den store grønning mod nordøst. Snit i skrænten ned mod den tidligere grusgrav og nærmeste åben-lave boliger, parcelhus i 2 etager. Der er mulighed for udsigt fra boligerne og etablering af et spændende grønt og kuperet område for beboerne. Side: 7

10 Redegørelse I Tjæreborg er der særlige bestemmelser for nogle af delområderne. F.eks. skal husene langs skrænten ned mod den tidligere grusgrav alle være hvide parcelhuse i 2 etager med sorte tage. På denne måde opnås en arkitektonisk helhed, der markerer den i forvejen flotte og dramatiske skrænt. Referencefoto fra Skanderborg Bakker. I baggrunden ses skrænten ned mod den tidligere grusgrav. Stamvejen gennem lokalplanområdet anlægges i et kurvet forløb og er tilpasset terrænet. Stamvejen påtænkes udformet som en stillevej med maksimal kørehastighed på 30 km/t. Vejen udformes med et tværprofil, i princippet som vist på Bilag D bagest i hæftet med kørebane, fortov, rabatter og beplantning samt trug for afledning af regnvand. Boligvejene påtænkes udformet som lege- og opholdszoner med maksimal kørehastighed på 15 km/t. Vejene udformes med et tværprofil, i princippet som vist på Bilag D bagest i hæftet. Der bliver hævede flader eller lignende på vejene for at sikre lave kørehastigheder. På friarealet oven for skrænten i den vestlige del af lokalplanområdet etableres en nord syd gående hovedsti med forbindelser til Side: 8

11 Redegørelse 4. Trafikale forhold 5. Forhold til Kommuneplanen vendepladserne for enden af boligvejene. Hovedstien anlægges som dobbeltrettet sti i en bredde af mindst 2,5 m og udført i asfalt eller andet fast materiale. Mod nord kan hovedstien videreføres til de fremtidige boligområder nordvest for lokalplanområdet. Mod syd uden for lokalplanområdet videreføres hovedstien over jernbanen ved tunnel eller bro til skolen og Tjæreborg By. Fra skræntområdet og delområde H, kan der etableres rekreative stiforbindelser mod vest ned til det i kommuneplanen udlagte naturområde, hvor der tidligere var grusgrav. I lokalplanområdet udlægges desuden sekundære stier til rekreativ anvendelse som løb, spadsereture m.v., så der i området etableres et sammenhængende stinet. Disse stier anlægges i en bredde af mindst 1,5 m og udføres i stenmel eller lignende. En relativ stor del af lokalplanområdet er udlagt til offentligt friareal, herunder skrænten mod vest og regnvandssø mod nordøst. Friarealerne skaber sammenhængende grønne forbindelser i området og gives en parkmæssig karakter med en variation mellem åbne græssletter og beplantninger. På friarealerne skal der etableres pladser for leg og boldspil. Sammenlagt gives mulighed for et aktivt og sundt udeliv for både voksne og børn i boligområdet. Lokalplanområdet vejbetjenes af en ny stamvej, der sydøst i området tilsluttes vejkrydset mellem Hulvej, Borggårdsvej og Klintholmvej. Lokalplanen muliggør, at tilslutningen kan udformes som en rundkørsel. Lokalplanen sikrer mulighed for, at stamvejen på sigt kan give vejforbindelse til fremtidige byområder nordvest for lokalplanområdet. Fra Klintholmvej og Brovej er der vejforbindelse til Tjæreborg by, bycentret, skole og institutioner samt til det overordnede vejnet. Det indgår i vejplanlægningen, at broen over jernbanen (Brovej) udvides, og at der etableres en ny rundkørsel i vejkrydset mellem Klintholmvej og Brovej. Lokalplanområdet stibetjenes af en ny hovedsti, der er udlagt på friarealet langs toppen af skrænten i den vestlige del af lokalplanområdet. Det indgår i stiplanlægningen, at hovedstien videreføres til skolen syd for jernbanen. På Hulvej etableres en foranstaltning til sikring af de bløde trafikanters krydsning af vejen. Hovedstien etableres med en niveaufri krydsning af jernbanen som tunnel eller bro. Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været Esbjerg Kommuneplan , som byrådet har vedtaget. Lokalplanområdet er beliggende i rammeområderne og samt del af og Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne for disse områder, bortset fra anvendelsen til offentligt formål, ældrecenter/-boliger. Mindre dele af lokalplanområdet mod vest er beliggende i rammeområderne og , der er udlagt til henholdsvis naturområde og landbrugsområde. For at bringe kommuneplanen i overensstemmelse med lokalplanen gennemføres en grænsejustering mellem rammeområderne, og der udlægges et område svarende til lokalplanens delområde F til offentligt formål, ældrecenter/-boliger. Side: 9

12 Redegørelse Zoneforhold Rækkefølge Anvendelse Bebyggelse Friarealer Den nødvendige ændring nr af Kommuneplanen for reviderede rammeområder er derfor offentliggjort i høring m.v. samtidig med denne lokalplan. I overensstemmelse med kommuneplanen og kommuneplanændringen overføres lokalplanområdet til byzone. Området er omfattet af tids- og rækkefølgebestemmelser. Udstykning og bebyggelse af området skal ske i overensstemmelse med kommuneplanens senest vedtagne tids- og rækkefølgebestemmelser. I overensstemmelse med kommuneplanen / kommuneplanændringen fastlægges anvendelsen til lav boligbebyggelse. Desuden muliggøres offentlige formål i form af ældrecenter/-boliger og børneinstitution. Det sker ved at fordele de enkelte anvendelser i delområder. Kommuneplanens mulighed for etageboliger udnyttes ikke i lokalplanen. Kommuneplanens maksimale bebyggelsesprocent på henholdsvis 30/45 for området/50 udnyttes kun delvist i lokalplanen. I lokalplanen fastlægges, at den maksimale bebyggelsesprocent for åben-lav boligbebyggelse er 30 for den enkelte grund. For tæt-lav boligbebyggelse fastlægges den maksimale bebyggelsesprocent til 40 for den enkelte grund. For ældrecenter/-boliger og børneinstitution fastlægges den maksimale bebyggelsesprocent til 45 for det enkelte delområde. Kommuneplanens maksimale etageantal på 4 etager udnyttes ikke. Lokalplanen fastlægger, at det meste af ny bebyggelse maksimalt må opføres i 2 etager. Kommuneplanens bestemmelser for friarealer er i lokalplanen fulgt op ved at ca. 28 % af lokalplanens område er udlagt til sammenhængende offentligt friareal. Side: 10

13 Redegørelse 6. Bindinger Lokalplanen skal respektere følgende bindinger fra kommuneplanens rammer vist på kortudsnittet og dertil hørende beskrivelse. Lokalplanområdet er markeret med en rød prikket linje Naturbeskyttelsesloven Syd for lokalplanområdet, på arealer mellem Hulvej og jernbanen findes fredskov, der afstedkommer skovbyggelinje inden for den sydlige del af lokalplanområdet i henhold til Naturbeskyttelseslovens 17. For lokalplanområdet søges Miljøcenter Odense derfor om ophævelse af skovbyggelinjen inden for lokalplanområdet, jf. også lokalplanens 13. Side: 11

14 Redegørelse 3 km kystnærhedszone Støjisolinjer 7. Forhold til gældende lokalplan 8. Miljøvurdering Tjæreborgvad Bæk er et beskyttet vandløb i henhold til 3 i Naturbeskyttelsesloven. I lokalplanen er der udlagt friareal i en bredde af m langs bækken. Dette brede areal skyldes en påtænkt bundhævning og / eller genslyngning af bækken. På friarealet langs bækken er der udlagt sekundær sti, der påtænkes etableret som trampesti. Stien skal anlægges i en afstand på mindst m fra top af bækkens bredkant. Tjæreborg By og lokalplanområdet er beliggende inden for kystnærhedszonen. Jf. Planlovens 16 skal der redegøres for, om lokalplanens udlæg påvirker kysten visuelt. Afstanden til kysten er omkring 2,5 km. Lokalplanen muliggør byggeri med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m, og lokalplanområdet er i forhold til kysten beliggende bag den eksisterende by. Det vurderes derfor, at realiseringen af lokalplanen ikke medfører negativ påvirkning af kystlandskabet. Jernbanestøj Syd for lokalplanområdet findes jernbanen, en strækning af Esbjerg-Bramming banen. Af kommuneplanens støjbestemmelser fremgår, at boligbebyggelse og lignende støjfølsom anvendelse ikke må påføres et udendørs støjniveau fra togstøj, der overstiger L den 64 db på døgnbasis (middelstøjniveau), henholdsvis L den 85 db på døgnbasis (maksimalstøjniveau). Der foretages nærmere beregning og vurdering af, om ny boligbebyggelse i lokalplanområdet bliver påført et støjniveau fra togstøj over grænseværdierne. Såfremt det vurderes som nødvendigt med støjafskærmning indeholder lokalplanens bestemmelser mulighed for etablering af støjskærm i den sydlige del af lokalplanområdet mod jernbanen. For at undgå støj fra togene kan bebyggelsen mellem jernbanen og den nærmeste boligvej kun opføres i én etage uden udnyttet tagetage. Skydebanestøj Nordøst for lokalplanområdet i en afstand af ca. 450 m fra lokalplangrænsen findes Tjæreborg Jagtforenings eksisterende skydebane ved Borggårdsvej. Skydebanen er miljøgodkendt, og på bindingskortet er der angivet skydebanestøjisolinje, der berører den nordøstlige del af lokalplanområdet. I lokalplanen er der taget hensyn hertil, således at nærmeste boliggrund til skydebanen ikke berøres af støjisolinjen. Under lokalplanens udarbejdelse foreligger ansøgning fra jagtforeningen om udvidelse af skydebanen. I forbindelse med en eventuel udvidelse af skydebanen vil der i miljøgodkendelsen blive stillet krav og vilkår til anlægget, således at gældende grænseværdier for skydebanestøj overholdes i forhold til nærmeste bolig. Inden for lokalplanområdet findes ikke gældende lokalplaner og byplanvedtægter. Lokalplanen er screenet og skal ikke miljøvurderes efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Begrundelsen er at lokalplanen ikke fastlægger rammer, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4, og fordi lokalplanen ikke indvirker væsentligt på miljøet, herunder et internationalt naturbeskyttelsesområde. Side: 12

15 Redegørelse 9. Forsyning Vandforsyning: Området vandforsynes af Esbjerg Kommune. Varmeforsyning: Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning på forsyningens til enhver tid gældende betingelser. Såfremt byggeri opføres som lavenergihuse kan der i henhold til Planlovens 19, stk. 4, dispenseres herfra. Spildevand: Lokalplanområdet er medtaget i den gældende spildevandsplan. Regnvand: Regnvand påregnes afledt via trug langs stamvej og boligveje til regnvandsbassin, der etableres på offentligt friareal (delområde H) mod nordøst i lokalplanområdet, jf. lokalplankortet. 10. Jordforurening Under lokalplanens udarbejdelse er der ikke registreret jordforurening inden for lokalplanområdet. 11. Tilladelser fra andre myndigheder Skovbyggelinje Museumsloven Der må ikke foretages ændringer af eksisterende forhold, før der er opnået tilladelse hertil vedrørende: Lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelse fra Miljøcenter Odense til ophævelse af skovbyggelinjen inden for lokalplanområdet som vist på Bilag B, lokalplankortet. Såfremt skovbyggelinjen ikke ophæves, forudsætter lokalplanen dispensation fra Esbjerg Kommune til opførelse af bebyggelse i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Ifølge Museumsloven har bygherren ret til, før der igangsættes jordarbejde, at anmode Sydvestjyske Museer om en udtalelse om risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Det kan være hensigtsmæssigt for at forebygge forsinkelse ved bygge- og/eller anlægsarbejde. Udtalelsen skal tilkendegive, om det er nødvendigt at gennemføre en arkæologisk undersøgelse. Formålet er at sikre væsentlige bevaringsværdier for eftertiden. Forslaget var i høring fra den 24. marts til den 19. maj Side: 13

16

17 Bestemmelser Bestemmelser Lokalplan nr Boligområde nord for Hulvej, Tjæreborg By. I lokalplanen fastsættes følgende bestemmelser for det område, der er nævnt i afsnit Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at sikre at at at at at at området anvendes til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse med mulighed for opførelse af et varieret udbud af boligtyper, en mindre del af området anvendes til offentlige formål, ældrecenter/-boliger og børneinstitution, området opdeles i mindre og overskuelige enheder, det er muligt at vælge mellem tæt-lav eller åben-lav boligbebyggelse inden for nogle delområder, området får en grøn karakter med beplantninger og friarealer med gode forbindelser til det omkringliggende landskab, der i området etableres et sammenhængende stisystem med forbindelse til eksisterende byområde og omgivende landskab, 2. Områdets afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på matrikelkortet, Bilag A, og lokalplankortet, Bilag B, og omfatter matrikelnumrene, 3b, 3c, 3n, 3r, 3x, 6f, 22b, 25n, 26a, 27h, 44k, 46b, 70a, 70e, 165 samt vejlitra 7000b og 7000bg, Tjæreborg By, Tjæreborg, eller dele heraf. 2.2 Området opdeles som vist på lokalplankortet i delområderne A1 A5, B1 B7, C, D, E, F, G, H og I1 I I forbindelse med planens anmeldelse til Plansystem DK bemyndiges borgmesteren af Byrådet til at fastlægge det i afsnit 2.1 anførte område matrikulært. 3. Zonebestemmelser 3.1 Ved den offentlige bekendtgørelse af lokalplanens vedtagelse overføres landzonearealer i området til byzone. 4. Områdets anvendelse 4.1 Området udlægges til lav boligbebyggelse og offentlige formål, ældrecenter/-boliger og børneinstitution. Fællesbestemmelser for delområderne A H 4.2 I delområderne A H må der ikke opføres bygninger og tekniske anlæg til områdets forsyning og drift, såsom transformerstation og lignende. Side 15

18 Bestemmelser Delområder A1 A5 4.3 Delområderne A1, A2, A3, A4 og A5 udlægges til åben-lav boligbebyggelse (helårsbeboelse), fritliggende parcelhuse. 4.4 På hver grund må kun opføres eller indrettes én bolig. Delområderne B1 B7 4.5 Delområderne B1, B2, B3, B4, B5, B6 og B7 udlægges til enten åben-lav boligbebyggelse (helårsbeboelse), fritliggende parcelhuse eller tæt-lav boligbebyggelse (helårsbeboelse), række-, kæde-, gård-, klyngehuse og lignende med tilhørende fællesfaciliteter. 4.6 Der skal udlægges minimum m 2 til tæt-lav boligbebyggelse inden for delområderne B1 B Et delområde kan opdeles i to storparceller, hvor en storparcel skal være beliggende på samme side af boligvejen. 4.8 Den valgte anvendelse åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse - skal være for delområdet eller for storparcellen som helhed. Delområde C 4.9 Delområde C udlægges til tæt-lav boligbebyggelse (helårsbeboelse), række-, kæde-, gård-, klyngehuse og lignende med tilhørende fællesfaciliteter. Delområde D 4.10 Delområde D, der omfatter 4 eksisterende ejendomme, udlægges til åben-lav boligbebyggelse (helårsbeboelse), fritliggende parcelhuse På hver grund må kun opføres og indrettes én bolig. Delområde E 4.12 Delområde E udlægges til offentlige formål, børneinstitution eller lignende institution. Delområde F 4.13 Delområde F udlægges til offentlige formål, ældrecenter/- boliger eller lignende institution. Delområde G 4.14 Delområde G udlægges til offentlige formål, vejareal for etablering af stamvej og dennes tilslutning i vejkrydset mellem Hulvej/Borggårdsvej og Klintholmvej. Delområde H 4.15 Delområdet udlægges til offentligt friareal, herunder opholdsarealer, regnvandsbassin, pladser for leg og boldspil og stier I delområdet etableres beplantninger efter samlet plan for området. Delområderne I1 og I Delområderne I1 og I2 udlægges til beplantningsbælter Indenfor delområderne I1 og I2 i en afstand af højst 50 m fra rundkørslen i delområde G - må der opsættes 1 mobiltelefonmast. Masten må maks. opføres i 36 meters højde og udført som smal gråhvid cylindermast. Diameter af foden Side: 16

19 Bestemmelser maks. 1 m, diameter øverst maks. 0,36 m. Afstanden fra masten til de nærmeste boligskel skal være min. 20 m. Masten skal være forberedt til opsætning af antenner for min. 4 operatører og skal således stilles til rådighed for andre antenneformål og operatører mod rimelig betaling. Antennerne skal opsættes med symmetri/med samme afstand på cylinderen. Ved siden af masten, må der opsættes en teknikkabine for alle operatører på maks. 10 m 2 bebygget areal, og ikke højere end 2,5 m over terræn. Indhegning må udføres i trådhegn på et areal, der måler maks., 7 x 15 m. Hegnet skal skjules af minimum én omkransende trærække. Inden opsætning skal det på ansøgers foranledning tinglyses på grunden, at mast, øvrige installationer, hegn, beplantning m.m. skal fjernes af ejeren uden udgift for det offentlige og uden erstatning til anlæggets ejer, hvis masten har været ude af drift i mere end 1 år I delområderne I1 og I2 må der opføres mindre bygninger og tekniske anlæg til områdets forsyning og drift. Bygninger, såsom transformerstation, må opføres på maks. 10 m 2 og ikke højere end 2,5 m over terræn. Disse småbygninger skal udformes og placeres under hensyntagen til omgivelserne eller afskærmet med beplantning. Fællesbestemmelser for lokalplanområdet 4.20 I en boligejendom kan der drives virksomhed (virksomhedsklasse 1), som almindeligvis kan udføres i et beboelsesområde, f.eks. frisør, ejendoms-, advokat-, revisor- og arkitektvirksomhed og lign. liberale erhverv samt dagpleje og lign. under forudsætning af: o At virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom. o At virksomheden efter Esbjerg Kommunes skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelse ikke ændres. o At virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende. o At virksomheden ikke medfører behov for yderligere parkering. Parkering skal foregå på egen grund, og erhvervsudøvelsen ikke medføre belastende trafik eller anden ulempe for de omkringboende. o At virksomheden højest udgør 25 % af etagearealet. At der højest er ét skilt pr. virksomhed, og at skiltets areal højest er 0,75 m 2. Farverne på skiltet må ikke være signalfarver. Skiltet skal sidde plant på virksomhedens husmur. Der kan ikke tillades anden type virksomhed Matr. nr. 3b, 3c, 3n, 3r, 6f, 22b, 26a, 27h og 44k er noteret som landbrug. Landbrugspligten hindrer ikke, at arealet kan tages i brug til boligformål og offentlige formål. Indtil da skal arealet drives jordbrugsmæssigt efter Landbrugslovens regler Ledningsanlæg i jord, herunder spildevandsledninger, placeres, hvor dette er teknisk mest hensigtsmæssigt indenfor lokalplanområdet. Side: 17

20 Bestemmelser 5. Udstykning Delområderne A1 A5, delområde D samt delområderne B1 B7 ved anvendelse til åben-lav boligbebyggelse 5.1 Udstykning skal i princippet ske som vist på lokalplankortet. 5.2 Ingen parcelhusgrund må ved udstykning, arealoverførsel eller på anden måde udstykkes med en mindre størrelse end 850 m Der må ikke udstykkes parcelhusgrunde med en facadebredde på mindre end 23 m bortset fra hjørnegrunde, der kan have en mindre facadebredde. Delområde C samt delområderne B1 B7 ved anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse 5.4 Ved yderligere udstykning af delområdet/storparcellerne til tæt-lav boligbebyggelse gælder, at for tæt-lav bebyggelse, der ligger mellem en boligvej og grønt område (delområde H), må ingen grund udstykkes med mindre størrelse end 250 m 2, at for tæt-lav bebyggelse, der ikke ligger mellem en boligvej og grønt område (delområde H), må ingen grund udstykkes med mindre størrelse end 350 m 2, at en del af grunden kan indgå i fælles opholds- og legearealer, men må medregnes ved udregning af bebyggelsesprocenten for den enkelte grund, jf. nærmere bestemmelser i 8 og 10. Delområde E og F 5.5 Yderligere udstykning af delområderne må kun ske på grundlag af en af Esbjerg kommune godkendt udstykningsplan. Fællesbestemmelser for lokalplanområdet 5.6 Mindre skelreguleringer og udstykning til offentlig vej, sti og forsynings- eller afløbsledning eller afløbsanlæg samt friareal er tilladt. 6. Veje, stier og parkering 6.1 Området skal vejbetjenes fra en ny rundkørsel i vejkrydset mellem Hulvej/Borggårdsvej og Klintholmvej i overensstemmelse med principperne som vist på lokalplankortet. 6.2 Området skal stibetjenes via ny hovedsti med tilslutning til Hulvej som vist på lokalplankortet, bilag B. 6.3 Der udlægges areal til følgende veje i princippet som vist med signatur på lokalplankortet, bilag B: Stamvejen i en bredde af 23 m. Boligveje i en bredde af 17 m. Illustrationskort C viser placeringen af stamvej og boligveje i lokalplanområdet. Bilag D viser principsnit for stamvejen og boligveje med arealbredder for anlæg af vej, fortov, rabat, trug og træbeplantning. 6.4 Stamvejen i delområde G er offentlig vej. Boligvejene i delområderne A1 A5, B1 B7 og C samt interne veje i delområderne E og F er private fællesveje. Side: 18

21 Bestemmelser 6.5 Stamvejen skal anlægges som Stillevej" 1 og udformes med fartdæmpende foranstaltninger, hvor boligvejene tilsluttes og hvor stier krydser stamvejen. 6.6 Boligvejene skal anlægges som lege- og opholdsområder 2 og udformes med fartdæmpende foranstaltninger. 6.7 Der udlægges og anlægges areal til følgende stier i princippet som vist med signatur på lokalplankortet: Hovedsti udlægges i en bredde af 5 m og der anlægges mindst 2,5 m i asfalt eller andet fast materiale. Hovedsti anlægges og vedligeholdes af Esbjerg Kommune, jf. 10. Sekundære stier udlægges i en bredde af 5 m, og der anlægges mindst 1,5 m i stenmel eller lignende. I den nordlige del af delområde F skal der etableres en sekundær sti med offentlig adgang mellem punkterne a og b jf. lokalplankort Bilag B. Sekundære stier inden for delområde F, H, I1 og I2 anlægges og vedligeholdes af Esbjerg Kommune, jf. 10. Øvrige sekundære stier anlægges og vedligeholdes af grundejerforeningen, jf Fra Borggårdsvej skal der sikres adgang til service og vedligeholdelse af regnvandsbassin i delområde H. 6.9 Delområde E og F vejbetjenes via tilslutninger til stamvejen i princippet som vist på lokalplankortet Fra stamvejen skal der sikres mulighed for vejforbindelse til området nordvest for lokalplanområdet Fra hovedstien skal der sikres mulighed for stiforbindelse til områder vest for lokalplanområdet Boligveje afsluttes med vendepladser med vendemuligheder for lastbiler (renovationsvogne, flyttevogne m.v.) Ved vej- og stitilslutninger og i kurver skal der sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler Til hver åben-lav bolig skal der anlægges mindst 2 parkeringsbåse på egen grund. For hver tæt-lav bolig skal der anlægges mindst 1½ parkeringsbås. Der skal anlægges mindst 1 parkeringsbås pr. 50 m 2 institution til børn eller ældre Henstilling af busser samt last- og flytte- og fragtbiler og lign. på eller over kg, må ikke finde sted inden for lokalplanområdet. 7. Ledningsanlæg m.v. 7.1 Ledningsanlæg i området skal sikres ved tinglyst deklaration. Herunder bestemmelser om vedligeholdelse. 8. Bebyggelsens omfang og placering 8.1 Ny bebyggelse, herunder garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, skal placeres i overensstemmelse 1 2 Stillevej betyder fartbegrænsning på 30 km i timen Lege- og opholdsområde betyder fartbegrænsning på 15 km i timen Side: 19

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Tæt lav byggeri ved Gabelsvej

Tæt lav byggeri ved Gabelsvej Lokalplan 21-040-0003. Bramming Østby Tæt lav byggeri ved Gabelsvej April 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Boligområde Spangsbjerg Kirkevej 3

Boligområde Spangsbjerg Kirkevej 3 Lokalplan 01-040-0001 Spangsbjerg Boligområde Spangsbjerg Kirkevej 3 Marts 2014 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Boligområde ved Harevej

Boligområde ved Harevej Forslag til lokalplan nr. 38-010-0001 Egebæk Hviding Boligområde ved Harevej Maj 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse. Byrådet

Læs mere

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé Lokalplan nr. 05-010-0007 Hjerting By Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé 17. juni 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 710 Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup Indeholder

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Salgsvilkår Lamavej og Gl. Romaltvej omfatter 17 grunde, som ligger øst for Randers Centrum i dyrekvarteret i Gl. Romalt. Ind imellem de nye bebyggelser er der også

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf Lokalplan nr. 40-010-0003 Ribe Bykerne Ribe gl. Biograf 3. september 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen Lokalplan 01-010-0008 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen december 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Boligområde ved Ravnsbjergvej

Boligområde ved Ravnsbjergvej Lokalplan nr. 07-030-0002 Sønderris Boligområde ved Ravnsbjergvej April 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på aeldelse

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Boligprojekt på Urvej i Hammel

Boligprojekt på Urvej i Hammel Lokalplan 318 Boligprojekt på Urvej i Hammel Favrskov Kommune, ortofoto 2006 August 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets anvendelse,

Læs mere

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYb FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VIELDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

PRÆSTØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20.

PRÆSTØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20. PRÆSTØ KOMMUNE Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20. 2 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 25-010-0001. Boligområde syd for Videkærvej St. Darum

Lokalplan nr. 25-010-0001. Boligområde syd for Videkærvej St. Darum Lokalplan nr. 25-010-0001 Boligområde syd for Videkærvej St. Darum November 2008 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere