Lokalplan nr Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By"

Transkript

1 Lokalplan nr Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010

2 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning på ejendommen. Byrådet udarbejder lokalplan: før der igangsættes større bygge- og anlægsarbejder, hvis et bestemt bymiljø ønskes skabt eller fastholdt, hvis et areal ønskes overført fra landzone til byzone, hvis en større bebyggelse ønskes nedrevet, hvis et område ønskes erhvervet til offentlige formål, eller hvis bygge- og anvendelsesmulighederne i øvrigt ønskes skærpet eller lempet væsentligt i forhold til gældende bestemmelser. Lokalplanen skal overholde kommuneplanens rammebestemmelser, men kan indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse, som kommuneplanen angiver. Udarbejdet af Plan, Teknik & Miljø i samarbejde med H. Thule Hansen MAA Fotos/Illustrationer: H.T.Hansen og Esbjerg Kommune Tryk: 100 eksemplarer, marts 2010

3 Indholdsfortegnelse Indhold Redegørelse Lokalplanområdet Baggrund Lokalplanområdets disposition Trafikale forhold Forhold til Kommuneplanen Bindinger Forhold til gældende lokalplan Miljøvurdering Forsyning Jordforurening Tilladelser fra andre myndigheder Bestemmelser Lokalplanens formål Områdets afgrænsning Zonebestemmelser Områdets anvendelse Udstykning Veje, stier og parkering Ledningsanlæg m.v Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden Opholds- og ubebyggede arealer Grundejerforening Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Tilladelser i henhold til lokalplanen og andre myndigheder Retsvirkninger Vedtagelse Bilag Bilag A Matrikelkort...Indsat bagerst Bilag B Lokalplankort...Indsat bagerst Bilag C Illustrationsplan...Indsat bagerst Bilag D Principsnit. Boligveje og stamvej...indsat bagerst Side 1

4 Side: 2

5 Redegørelse Redegørelse Lokalplan nr Boligområde nord for Hulvej, Tjæreborg By Lokalplanområdets placering Lokalplanområdet er markeret med en rød prikket linje 1. Lokalplanområdet Denne lokalplan gælder for et område, der er beliggende umiddelbart nord for Tjæreborg By og jernbanen. Lokalplanområdet er knap 20 ha stort og er beliggende i landzone. Ved planens udarbejdelse er området privatejet. Foto fra lokalplanområdet. Udsigt fra skrænten i retning mod syd, hvor eksisterende minkfarm ses i baggrunden. Side 3

6 Redegørelse 2. Baggrund 3. Lokalplanområdets disposition Foto fra Lokalplanområdet. Udsigt fra skrænten mod vest til put and take -søen og kvarteret ved Balsbyvej. Lokalplanområdet er mod syd afgrænset af Hulvej, mod øst af Borggårdsvej og mod nord af Tjæreborgvad Bæk. Mod vest følger lokalplangrænsen en linje for foden af skrænten mod en tidligere grusgrav og videre langs et markskel mod nord til Tjæreborgvad Bæk. Grusgravarealet mod vest er i kommuneplanen udlagt til naturområde. Af eksisterende bebyggelse findes 4 beboelsesbygninger i 1 etage med udnyttet tagetage ved Hulvej samt en minkfarm i drift i den sydvestlige del af området. Området i øvrigt er under landbrugsmæssig drift. Terrænmæssigt har området sit højeste punkt langs skrænten mod vest, hvor der er en højdeforskel på godt 13 m til skræntens fod. Skrænten er opstået i forbindelse med tidligere grusgravning. Fra det højeste punkt i kote 20 falder terrænet jævnt i sydlig retning mod Hulvej og i østlig og nordlig retning mod henholdsvis Borggårdsvej og Tjæreborgvad Bæk i lokalplanområdets laveste punkt i kote 9. Beplantninger og hegn er sparsomme i området, bortset fra på skrænten og på et dige langs områdets vestlige grænse. Lokalplanen er udarbejdet for, at Esbjerg Kommune kan udbyde boliggrunde i området. Lokalplanen har til formål at muliggøre, at området kan anvendes til lav boligbebyggelse med parcelhuse og tæt-lav boligbebyggelse som f.eks. kæde- og rækkehuse samt børneinstitution og ældrecenter/-boliger. Derudover er formålet at der skabes et varieret boligområde med tilhørende faciliteter og offentligt tilgængelige friarealer og grønne områder. Lokalplanens udlæg af området til blandet boligbebyggelse er i konflikt med den i lokalplanområdet eksisterende minkfarm i henhold til gældende miljølovgivning. En forudsætning for lokalplanens virkeliggørelse er derfor, at minkfarmen nedlægges og driftsbygningerne nedrives. Lokalplanområdet er udformet som et boligområde med gode, nære grønne arealer af forskellige størrelser og udformninger. Lokalplanområdet ligger i sammenhæng med den eksisterende by i Tjæreborg. Boligområdet kan udbygges jf. dispositionsplanen, på næste side. Side: 4

7 Redegørelse Dispositionsplan for udbygning af hele boligområdet. Lokalplanområdet er vist med den røde linje. Side: 5

8 Redegørelse Lokalplanområdet er opdelt i en række delområder med forskellig anvendelse. Delområderne A1 A5 er udlagt til åben-lav boligbebyggelse (fritliggende parcelhuse). Delområderne B1 B7 er udlagt til enten åben-lav boligbebyggelse eller tæt-lav boligbebyggelse. Delområde C er udlagt til tæt-lav boligbebyggelse. Delområde D, der omfatter 4 eksisterende boligbebyggelser, er udlagt til åben-lav boligbebyggelse. Illustrationsplan. Eksempel på delområde B6 og B7, når områderne udlægges til åben-lav boliger. Illustrationsplan. Eksempel på delområde B6 og B7, når områderne udlægges til tæt-lav boliger. Side: 6

9 Redegørelse Delområde E er udlagt til børneinstitution. Delområde F er udlagt til ældrecenter/-boliger. Delområde G er udlagt til områdets stamvej og rundkørsel i vejkrydset mellem Hulvej, Borggårdsvej og Klintholmvej. Delområde H er udlagt til offentligt friareal og grønne områder med stier, opholdsarealer, regnvandssø og pladser for leg og boldspil. Delområde I1 og I2 er udlagt til beplantningsbælte langs Hulvej og Borggårdsvej. Med lokalplanens bestemmelser om, at flere delområder kan udnyttes til enten åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse, opnås en fleksibilitet og robusthed i forhold til boligefterspørgslen. I takt med udbygningen og byggemodningen af området kan der tages nærmere stilling til hvilke boligtyper, de pågældende områder skal udbydes til. Dog skal der udbydes et minimum antal m 2 til tæt-lav boligbebyggelse. Dette gøres for at undgå en for ekstensiv udnyttelse af lokalplanområdet, så de jordbrugsmæssige interesser der er, når jord i landzone overføres til byzone, varetages. Der bliver således i alt minimum 8 boliger per ha. i den del af lokalplanområdet, der er udlagt til boligformål. Den del af lokalplanområdet der ikke er udlagt til boligformål kan fratrækkes i udregningen af boliger per ha. Det drejer sig om ældrecentret, børneinstitutionen, regnvandsbassinet og de støjskærmende arealer i delområderne I1 og I2. Desuden fratrækkes det grønne fællesareal, der ligger på og langs skrænten fra den gamle grusgrav. Det skyldes, at dette fællesareal er tænkt til rekreativt brug for alle i Tjæreborg, og ikke kun til beboerne i det nye boligområde. Ved udnyttelse til maksimalt antal parcelhusgrunde i lokalplanområdet vil der derfor blive ca. 82 åben-lav boliger og ca. 27 tæt-lav boliger, i alt ca. 109 boliger. Ved udnyttelse til maksimalt antal tæt-lave boliger vil der i lokalplanområdet blive ca. 34 åben-lav boliger og ca. 103 tæt-lav boliger, i alt ca. 137 boliger. Antallet af mulige boliger afhænger dog meget af den detaljerede udformning af bebyggelserne. Lokalplanen fastlægger en række bebyggelsesregulerende bestemmelser om placering af bebyggelse, maksimal bebyggelsesprocent, bygningshøjde og etageantal samt ydre fremtræden, materialer, farver og taghældning. Bestemmelserne veksler i indhold og detaljeringsgrad fra delområde til delområde. Der er begrænsning på bygningshøjden nærmest jernbanen på grund af støj fra togene. Der er særlige bestemmelser om boligerne længst mod vest. Boligerne skal her være fritliggende hvide parcelhuse i 2 etager med sorte tage. De samme farvebestemmelser gælder for boligerne ud til den store grønning mod nordøst. Snit i skrænten ned mod den tidligere grusgrav og nærmeste åben-lave boliger, parcelhus i 2 etager. Der er mulighed for udsigt fra boligerne og etablering af et spændende grønt og kuperet område for beboerne. Side: 7

10 Redegørelse I Tjæreborg er der særlige bestemmelser for nogle af delområderne. F.eks. skal husene langs skrænten ned mod den tidligere grusgrav alle være hvide parcelhuse i 2 etager med sorte tage. På denne måde opnås en arkitektonisk helhed, der markerer den i forvejen flotte og dramatiske skrænt. Referencefoto fra Skanderborg Bakker. I baggrunden ses skrænten ned mod den tidligere grusgrav. Stamvejen gennem lokalplanområdet anlægges i et kurvet forløb og er tilpasset terrænet. Stamvejen påtænkes udformet som en stillevej med maksimal kørehastighed på 30 km/t. Vejen udformes med et tværprofil, i princippet som vist på Bilag D bagest i hæftet med kørebane, fortov, rabatter og beplantning samt trug for afledning af regnvand. Boligvejene påtænkes udformet som lege- og opholdszoner med maksimal kørehastighed på 15 km/t. Vejene udformes med et tværprofil, i princippet som vist på Bilag D bagest i hæftet. Der bliver hævede flader eller lignende på vejene for at sikre lave kørehastigheder. På friarealet oven for skrænten i den vestlige del af lokalplanområdet etableres en nord syd gående hovedsti med forbindelser til Side: 8

11 Redegørelse 4. Trafikale forhold 5. Forhold til Kommuneplanen vendepladserne for enden af boligvejene. Hovedstien anlægges som dobbeltrettet sti i en bredde af mindst 2,5 m og udført i asfalt eller andet fast materiale. Mod nord kan hovedstien videreføres til de fremtidige boligområder nordvest for lokalplanområdet. Mod syd uden for lokalplanområdet videreføres hovedstien over jernbanen ved tunnel eller bro til skolen og Tjæreborg By. Fra skræntområdet og delområde H, kan der etableres rekreative stiforbindelser mod vest ned til det i kommuneplanen udlagte naturområde, hvor der tidligere var grusgrav. I lokalplanområdet udlægges desuden sekundære stier til rekreativ anvendelse som løb, spadsereture m.v., så der i området etableres et sammenhængende stinet. Disse stier anlægges i en bredde af mindst 1,5 m og udføres i stenmel eller lignende. En relativ stor del af lokalplanområdet er udlagt til offentligt friareal, herunder skrænten mod vest og regnvandssø mod nordøst. Friarealerne skaber sammenhængende grønne forbindelser i området og gives en parkmæssig karakter med en variation mellem åbne græssletter og beplantninger. På friarealerne skal der etableres pladser for leg og boldspil. Sammenlagt gives mulighed for et aktivt og sundt udeliv for både voksne og børn i boligområdet. Lokalplanområdet vejbetjenes af en ny stamvej, der sydøst i området tilsluttes vejkrydset mellem Hulvej, Borggårdsvej og Klintholmvej. Lokalplanen muliggør, at tilslutningen kan udformes som en rundkørsel. Lokalplanen sikrer mulighed for, at stamvejen på sigt kan give vejforbindelse til fremtidige byområder nordvest for lokalplanområdet. Fra Klintholmvej og Brovej er der vejforbindelse til Tjæreborg by, bycentret, skole og institutioner samt til det overordnede vejnet. Det indgår i vejplanlægningen, at broen over jernbanen (Brovej) udvides, og at der etableres en ny rundkørsel i vejkrydset mellem Klintholmvej og Brovej. Lokalplanområdet stibetjenes af en ny hovedsti, der er udlagt på friarealet langs toppen af skrænten i den vestlige del af lokalplanområdet. Det indgår i stiplanlægningen, at hovedstien videreføres til skolen syd for jernbanen. På Hulvej etableres en foranstaltning til sikring af de bløde trafikanters krydsning af vejen. Hovedstien etableres med en niveaufri krydsning af jernbanen som tunnel eller bro. Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været Esbjerg Kommuneplan , som byrådet har vedtaget. Lokalplanområdet er beliggende i rammeområderne og samt del af og Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne for disse områder, bortset fra anvendelsen til offentligt formål, ældrecenter/-boliger. Mindre dele af lokalplanområdet mod vest er beliggende i rammeområderne og , der er udlagt til henholdsvis naturområde og landbrugsområde. For at bringe kommuneplanen i overensstemmelse med lokalplanen gennemføres en grænsejustering mellem rammeområderne, og der udlægges et område svarende til lokalplanens delområde F til offentligt formål, ældrecenter/-boliger. Side: 9

12 Redegørelse Zoneforhold Rækkefølge Anvendelse Bebyggelse Friarealer Den nødvendige ændring nr af Kommuneplanen for reviderede rammeområder er derfor offentliggjort i høring m.v. samtidig med denne lokalplan. I overensstemmelse med kommuneplanen og kommuneplanændringen overføres lokalplanområdet til byzone. Området er omfattet af tids- og rækkefølgebestemmelser. Udstykning og bebyggelse af området skal ske i overensstemmelse med kommuneplanens senest vedtagne tids- og rækkefølgebestemmelser. I overensstemmelse med kommuneplanen / kommuneplanændringen fastlægges anvendelsen til lav boligbebyggelse. Desuden muliggøres offentlige formål i form af ældrecenter/-boliger og børneinstitution. Det sker ved at fordele de enkelte anvendelser i delområder. Kommuneplanens mulighed for etageboliger udnyttes ikke i lokalplanen. Kommuneplanens maksimale bebyggelsesprocent på henholdsvis 30/45 for området/50 udnyttes kun delvist i lokalplanen. I lokalplanen fastlægges, at den maksimale bebyggelsesprocent for åben-lav boligbebyggelse er 30 for den enkelte grund. For tæt-lav boligbebyggelse fastlægges den maksimale bebyggelsesprocent til 40 for den enkelte grund. For ældrecenter/-boliger og børneinstitution fastlægges den maksimale bebyggelsesprocent til 45 for det enkelte delområde. Kommuneplanens maksimale etageantal på 4 etager udnyttes ikke. Lokalplanen fastlægger, at det meste af ny bebyggelse maksimalt må opføres i 2 etager. Kommuneplanens bestemmelser for friarealer er i lokalplanen fulgt op ved at ca. 28 % af lokalplanens område er udlagt til sammenhængende offentligt friareal. Side: 10

13 Redegørelse 6. Bindinger Lokalplanen skal respektere følgende bindinger fra kommuneplanens rammer vist på kortudsnittet og dertil hørende beskrivelse. Lokalplanområdet er markeret med en rød prikket linje Naturbeskyttelsesloven Syd for lokalplanområdet, på arealer mellem Hulvej og jernbanen findes fredskov, der afstedkommer skovbyggelinje inden for den sydlige del af lokalplanområdet i henhold til Naturbeskyttelseslovens 17. For lokalplanområdet søges Miljøcenter Odense derfor om ophævelse af skovbyggelinjen inden for lokalplanområdet, jf. også lokalplanens 13. Side: 11

14 Redegørelse 3 km kystnærhedszone Støjisolinjer 7. Forhold til gældende lokalplan 8. Miljøvurdering Tjæreborgvad Bæk er et beskyttet vandløb i henhold til 3 i Naturbeskyttelsesloven. I lokalplanen er der udlagt friareal i en bredde af m langs bækken. Dette brede areal skyldes en påtænkt bundhævning og / eller genslyngning af bækken. På friarealet langs bækken er der udlagt sekundær sti, der påtænkes etableret som trampesti. Stien skal anlægges i en afstand på mindst m fra top af bækkens bredkant. Tjæreborg By og lokalplanområdet er beliggende inden for kystnærhedszonen. Jf. Planlovens 16 skal der redegøres for, om lokalplanens udlæg påvirker kysten visuelt. Afstanden til kysten er omkring 2,5 km. Lokalplanen muliggør byggeri med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m, og lokalplanområdet er i forhold til kysten beliggende bag den eksisterende by. Det vurderes derfor, at realiseringen af lokalplanen ikke medfører negativ påvirkning af kystlandskabet. Jernbanestøj Syd for lokalplanområdet findes jernbanen, en strækning af Esbjerg-Bramming banen. Af kommuneplanens støjbestemmelser fremgår, at boligbebyggelse og lignende støjfølsom anvendelse ikke må påføres et udendørs støjniveau fra togstøj, der overstiger L den 64 db på døgnbasis (middelstøjniveau), henholdsvis L den 85 db på døgnbasis (maksimalstøjniveau). Der foretages nærmere beregning og vurdering af, om ny boligbebyggelse i lokalplanområdet bliver påført et støjniveau fra togstøj over grænseværdierne. Såfremt det vurderes som nødvendigt med støjafskærmning indeholder lokalplanens bestemmelser mulighed for etablering af støjskærm i den sydlige del af lokalplanområdet mod jernbanen. For at undgå støj fra togene kan bebyggelsen mellem jernbanen og den nærmeste boligvej kun opføres i én etage uden udnyttet tagetage. Skydebanestøj Nordøst for lokalplanområdet i en afstand af ca. 450 m fra lokalplangrænsen findes Tjæreborg Jagtforenings eksisterende skydebane ved Borggårdsvej. Skydebanen er miljøgodkendt, og på bindingskortet er der angivet skydebanestøjisolinje, der berører den nordøstlige del af lokalplanområdet. I lokalplanen er der taget hensyn hertil, således at nærmeste boliggrund til skydebanen ikke berøres af støjisolinjen. Under lokalplanens udarbejdelse foreligger ansøgning fra jagtforeningen om udvidelse af skydebanen. I forbindelse med en eventuel udvidelse af skydebanen vil der i miljøgodkendelsen blive stillet krav og vilkår til anlægget, således at gældende grænseværdier for skydebanestøj overholdes i forhold til nærmeste bolig. Inden for lokalplanområdet findes ikke gældende lokalplaner og byplanvedtægter. Lokalplanen er screenet og skal ikke miljøvurderes efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Begrundelsen er at lokalplanen ikke fastlægger rammer, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4, og fordi lokalplanen ikke indvirker væsentligt på miljøet, herunder et internationalt naturbeskyttelsesområde. Side: 12

15 Redegørelse 9. Forsyning Vandforsyning: Området vandforsynes af Esbjerg Kommune. Varmeforsyning: Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning på forsyningens til enhver tid gældende betingelser. Såfremt byggeri opføres som lavenergihuse kan der i henhold til Planlovens 19, stk. 4, dispenseres herfra. Spildevand: Lokalplanområdet er medtaget i den gældende spildevandsplan. Regnvand: Regnvand påregnes afledt via trug langs stamvej og boligveje til regnvandsbassin, der etableres på offentligt friareal (delområde H) mod nordøst i lokalplanområdet, jf. lokalplankortet. 10. Jordforurening Under lokalplanens udarbejdelse er der ikke registreret jordforurening inden for lokalplanområdet. 11. Tilladelser fra andre myndigheder Skovbyggelinje Museumsloven Der må ikke foretages ændringer af eksisterende forhold, før der er opnået tilladelse hertil vedrørende: Lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelse fra Miljøcenter Odense til ophævelse af skovbyggelinjen inden for lokalplanområdet som vist på Bilag B, lokalplankortet. Såfremt skovbyggelinjen ikke ophæves, forudsætter lokalplanen dispensation fra Esbjerg Kommune til opførelse af bebyggelse i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Ifølge Museumsloven har bygherren ret til, før der igangsættes jordarbejde, at anmode Sydvestjyske Museer om en udtalelse om risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Det kan være hensigtsmæssigt for at forebygge forsinkelse ved bygge- og/eller anlægsarbejde. Udtalelsen skal tilkendegive, om det er nødvendigt at gennemføre en arkæologisk undersøgelse. Formålet er at sikre væsentlige bevaringsværdier for eftertiden. Forslaget var i høring fra den 24. marts til den 19. maj Side: 13

16

17 Bestemmelser Bestemmelser Lokalplan nr Boligområde nord for Hulvej, Tjæreborg By. I lokalplanen fastsættes følgende bestemmelser for det område, der er nævnt i afsnit Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at sikre at at at at at at området anvendes til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse med mulighed for opførelse af et varieret udbud af boligtyper, en mindre del af området anvendes til offentlige formål, ældrecenter/-boliger og børneinstitution, området opdeles i mindre og overskuelige enheder, det er muligt at vælge mellem tæt-lav eller åben-lav boligbebyggelse inden for nogle delområder, området får en grøn karakter med beplantninger og friarealer med gode forbindelser til det omkringliggende landskab, der i området etableres et sammenhængende stisystem med forbindelse til eksisterende byområde og omgivende landskab, 2. Områdets afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på matrikelkortet, Bilag A, og lokalplankortet, Bilag B, og omfatter matrikelnumrene, 3b, 3c, 3n, 3r, 3x, 6f, 22b, 25n, 26a, 27h, 44k, 46b, 70a, 70e, 165 samt vejlitra 7000b og 7000bg, Tjæreborg By, Tjæreborg, eller dele heraf. 2.2 Området opdeles som vist på lokalplankortet i delområderne A1 A5, B1 B7, C, D, E, F, G, H og I1 I I forbindelse med planens anmeldelse til Plansystem DK bemyndiges borgmesteren af Byrådet til at fastlægge det i afsnit 2.1 anførte område matrikulært. 3. Zonebestemmelser 3.1 Ved den offentlige bekendtgørelse af lokalplanens vedtagelse overføres landzonearealer i området til byzone. 4. Områdets anvendelse 4.1 Området udlægges til lav boligbebyggelse og offentlige formål, ældrecenter/-boliger og børneinstitution. Fællesbestemmelser for delområderne A H 4.2 I delområderne A H må der ikke opføres bygninger og tekniske anlæg til områdets forsyning og drift, såsom transformerstation og lignende. Side 15

18 Bestemmelser Delområder A1 A5 4.3 Delområderne A1, A2, A3, A4 og A5 udlægges til åben-lav boligbebyggelse (helårsbeboelse), fritliggende parcelhuse. 4.4 På hver grund må kun opføres eller indrettes én bolig. Delområderne B1 B7 4.5 Delområderne B1, B2, B3, B4, B5, B6 og B7 udlægges til enten åben-lav boligbebyggelse (helårsbeboelse), fritliggende parcelhuse eller tæt-lav boligbebyggelse (helårsbeboelse), række-, kæde-, gård-, klyngehuse og lignende med tilhørende fællesfaciliteter. 4.6 Der skal udlægges minimum m 2 til tæt-lav boligbebyggelse inden for delområderne B1 B Et delområde kan opdeles i to storparceller, hvor en storparcel skal være beliggende på samme side af boligvejen. 4.8 Den valgte anvendelse åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse - skal være for delområdet eller for storparcellen som helhed. Delområde C 4.9 Delområde C udlægges til tæt-lav boligbebyggelse (helårsbeboelse), række-, kæde-, gård-, klyngehuse og lignende med tilhørende fællesfaciliteter. Delområde D 4.10 Delområde D, der omfatter 4 eksisterende ejendomme, udlægges til åben-lav boligbebyggelse (helårsbeboelse), fritliggende parcelhuse På hver grund må kun opføres og indrettes én bolig. Delområde E 4.12 Delområde E udlægges til offentlige formål, børneinstitution eller lignende institution. Delområde F 4.13 Delområde F udlægges til offentlige formål, ældrecenter/- boliger eller lignende institution. Delområde G 4.14 Delområde G udlægges til offentlige formål, vejareal for etablering af stamvej og dennes tilslutning i vejkrydset mellem Hulvej/Borggårdsvej og Klintholmvej. Delområde H 4.15 Delområdet udlægges til offentligt friareal, herunder opholdsarealer, regnvandsbassin, pladser for leg og boldspil og stier I delområdet etableres beplantninger efter samlet plan for området. Delområderne I1 og I Delområderne I1 og I2 udlægges til beplantningsbælter Indenfor delområderne I1 og I2 i en afstand af højst 50 m fra rundkørslen i delområde G - må der opsættes 1 mobiltelefonmast. Masten må maks. opføres i 36 meters højde og udført som smal gråhvid cylindermast. Diameter af foden Side: 16

19 Bestemmelser maks. 1 m, diameter øverst maks. 0,36 m. Afstanden fra masten til de nærmeste boligskel skal være min. 20 m. Masten skal være forberedt til opsætning af antenner for min. 4 operatører og skal således stilles til rådighed for andre antenneformål og operatører mod rimelig betaling. Antennerne skal opsættes med symmetri/med samme afstand på cylinderen. Ved siden af masten, må der opsættes en teknikkabine for alle operatører på maks. 10 m 2 bebygget areal, og ikke højere end 2,5 m over terræn. Indhegning må udføres i trådhegn på et areal, der måler maks., 7 x 15 m. Hegnet skal skjules af minimum én omkransende trærække. Inden opsætning skal det på ansøgers foranledning tinglyses på grunden, at mast, øvrige installationer, hegn, beplantning m.m. skal fjernes af ejeren uden udgift for det offentlige og uden erstatning til anlæggets ejer, hvis masten har været ude af drift i mere end 1 år I delområderne I1 og I2 må der opføres mindre bygninger og tekniske anlæg til områdets forsyning og drift. Bygninger, såsom transformerstation, må opføres på maks. 10 m 2 og ikke højere end 2,5 m over terræn. Disse småbygninger skal udformes og placeres under hensyntagen til omgivelserne eller afskærmet med beplantning. Fællesbestemmelser for lokalplanområdet 4.20 I en boligejendom kan der drives virksomhed (virksomhedsklasse 1), som almindeligvis kan udføres i et beboelsesområde, f.eks. frisør, ejendoms-, advokat-, revisor- og arkitektvirksomhed og lign. liberale erhverv samt dagpleje og lign. under forudsætning af: o At virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom. o At virksomheden efter Esbjerg Kommunes skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelse ikke ændres. o At virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende. o At virksomheden ikke medfører behov for yderligere parkering. Parkering skal foregå på egen grund, og erhvervsudøvelsen ikke medføre belastende trafik eller anden ulempe for de omkringboende. o At virksomheden højest udgør 25 % af etagearealet. At der højest er ét skilt pr. virksomhed, og at skiltets areal højest er 0,75 m 2. Farverne på skiltet må ikke være signalfarver. Skiltet skal sidde plant på virksomhedens husmur. Der kan ikke tillades anden type virksomhed Matr. nr. 3b, 3c, 3n, 3r, 6f, 22b, 26a, 27h og 44k er noteret som landbrug. Landbrugspligten hindrer ikke, at arealet kan tages i brug til boligformål og offentlige formål. Indtil da skal arealet drives jordbrugsmæssigt efter Landbrugslovens regler Ledningsanlæg i jord, herunder spildevandsledninger, placeres, hvor dette er teknisk mest hensigtsmæssigt indenfor lokalplanområdet. Side: 17

20 Bestemmelser 5. Udstykning Delområderne A1 A5, delområde D samt delområderne B1 B7 ved anvendelse til åben-lav boligbebyggelse 5.1 Udstykning skal i princippet ske som vist på lokalplankortet. 5.2 Ingen parcelhusgrund må ved udstykning, arealoverførsel eller på anden måde udstykkes med en mindre størrelse end 850 m Der må ikke udstykkes parcelhusgrunde med en facadebredde på mindre end 23 m bortset fra hjørnegrunde, der kan have en mindre facadebredde. Delområde C samt delområderne B1 B7 ved anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse 5.4 Ved yderligere udstykning af delområdet/storparcellerne til tæt-lav boligbebyggelse gælder, at for tæt-lav bebyggelse, der ligger mellem en boligvej og grønt område (delområde H), må ingen grund udstykkes med mindre størrelse end 250 m 2, at for tæt-lav bebyggelse, der ikke ligger mellem en boligvej og grønt område (delområde H), må ingen grund udstykkes med mindre størrelse end 350 m 2, at en del af grunden kan indgå i fælles opholds- og legearealer, men må medregnes ved udregning af bebyggelsesprocenten for den enkelte grund, jf. nærmere bestemmelser i 8 og 10. Delområde E og F 5.5 Yderligere udstykning af delområderne må kun ske på grundlag af en af Esbjerg kommune godkendt udstykningsplan. Fællesbestemmelser for lokalplanområdet 5.6 Mindre skelreguleringer og udstykning til offentlig vej, sti og forsynings- eller afløbsledning eller afløbsanlæg samt friareal er tilladt. 6. Veje, stier og parkering 6.1 Området skal vejbetjenes fra en ny rundkørsel i vejkrydset mellem Hulvej/Borggårdsvej og Klintholmvej i overensstemmelse med principperne som vist på lokalplankortet. 6.2 Området skal stibetjenes via ny hovedsti med tilslutning til Hulvej som vist på lokalplankortet, bilag B. 6.3 Der udlægges areal til følgende veje i princippet som vist med signatur på lokalplankortet, bilag B: Stamvejen i en bredde af 23 m. Boligveje i en bredde af 17 m. Illustrationskort C viser placeringen af stamvej og boligveje i lokalplanområdet. Bilag D viser principsnit for stamvejen og boligveje med arealbredder for anlæg af vej, fortov, rabat, trug og træbeplantning. 6.4 Stamvejen i delområde G er offentlig vej. Boligvejene i delområderne A1 A5, B1 B7 og C samt interne veje i delområderne E og F er private fællesveje. Side: 18

21 Bestemmelser 6.5 Stamvejen skal anlægges som Stillevej" 1 og udformes med fartdæmpende foranstaltninger, hvor boligvejene tilsluttes og hvor stier krydser stamvejen. 6.6 Boligvejene skal anlægges som lege- og opholdsområder 2 og udformes med fartdæmpende foranstaltninger. 6.7 Der udlægges og anlægges areal til følgende stier i princippet som vist med signatur på lokalplankortet: Hovedsti udlægges i en bredde af 5 m og der anlægges mindst 2,5 m i asfalt eller andet fast materiale. Hovedsti anlægges og vedligeholdes af Esbjerg Kommune, jf. 10. Sekundære stier udlægges i en bredde af 5 m, og der anlægges mindst 1,5 m i stenmel eller lignende. I den nordlige del af delområde F skal der etableres en sekundær sti med offentlig adgang mellem punkterne a og b jf. lokalplankort Bilag B. Sekundære stier inden for delområde F, H, I1 og I2 anlægges og vedligeholdes af Esbjerg Kommune, jf. 10. Øvrige sekundære stier anlægges og vedligeholdes af grundejerforeningen, jf Fra Borggårdsvej skal der sikres adgang til service og vedligeholdelse af regnvandsbassin i delområde H. 6.9 Delområde E og F vejbetjenes via tilslutninger til stamvejen i princippet som vist på lokalplankortet Fra stamvejen skal der sikres mulighed for vejforbindelse til området nordvest for lokalplanområdet Fra hovedstien skal der sikres mulighed for stiforbindelse til områder vest for lokalplanområdet Boligveje afsluttes med vendepladser med vendemuligheder for lastbiler (renovationsvogne, flyttevogne m.v.) Ved vej- og stitilslutninger og i kurver skal der sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler Til hver åben-lav bolig skal der anlægges mindst 2 parkeringsbåse på egen grund. For hver tæt-lav bolig skal der anlægges mindst 1½ parkeringsbås. Der skal anlægges mindst 1 parkeringsbås pr. 50 m 2 institution til børn eller ældre Henstilling af busser samt last- og flytte- og fragtbiler og lign. på eller over kg, må ikke finde sted inden for lokalplanområdet. 7. Ledningsanlæg m.v. 7.1 Ledningsanlæg i området skal sikres ved tinglyst deklaration. Herunder bestemmelser om vedligeholdelse. 8. Bebyggelsens omfang og placering 8.1 Ny bebyggelse, herunder garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, skal placeres i overensstemmelse 1 2 Stillevej betyder fartbegrænsning på 30 km i timen Lege- og opholdsområde betyder fartbegrænsning på 15 km i timen Side: 19

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej Lokalplan 03-010-0006 Gl. Gjesing Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej marts 2013 LL Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Boligområde nord for Hulvej

Boligområde nord for Hulvej Lokalplan 12-010-0003. Tjæreborg By Boligområde nord for Hulvej August 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Solvarmeanlæg ved Annesmindevej

Solvarmeanlæg ved Annesmindevej Lokalplan nr. 23-010-0002. Gørding By Solvarmeanlæg ved Annesmindevej December 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan nr. 40-060-0001. Lustrup Boliger ved Blokvej

Lokalplan nr. 40-060-0001. Lustrup Boliger ved Blokvej Lokalplan nr. 40-060-0001 Lustrup Boliger ved Blokvej Oktober 2009 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Boligområde nord for Hulvej

Boligområde nord for Hulvej Forslag til lokalplan 12-010-0003. Tjæreborg By Boligområde nord for Hulvej Maj 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Bebyggelse ved Frodesgade, Finsensgade og Rolfsgade

Bebyggelse ved Frodesgade, Finsensgade og Rolfsgade Lokalplan nr. 01-050-0002. Esbjerg Boldesager Bebyggelse ved Frodesgade, Finsensgade og Rolfsgade Juni 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 LOKALPLAN NR. 79 BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens formål og indhold 2 Forhold til anden planlægning 2 Kommuneplanlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 526. Boligområde ved Engparken, Esbjerg.

Forslag til lokalplan nr. 526. Boligområde ved Engparken, Esbjerg. Forslag til lokalplan nr. 526 Boligområde ved Engparken, Esbjerg. Juni 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan nr Fodboldbaner i Fovrfeld

Lokalplan nr Fodboldbaner i Fovrfeld Lokalplan nr. 501 Fodboldbaner i Fovrfeld Marts 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning på ejendommen.

Læs mere

Lokalplan nr Boligområde syd for Skads Byvej, Skads

Lokalplan nr Boligområde syd for Skads Byvej, Skads Lokalplan nr. 531 Boligområde syd for Skads Byvej, Skads Februar 2008 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning

Læs mere

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E. F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0 RINGKØBING KOMMUNE TI.F* 87«32 &* #0 LOKALPLAN NR. 04.016 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T RlHGKiiBIHG KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 936348 D. 13. APRIL 1988 FOR ET

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 426 Uddannelsessletten

Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 426 Uddannelsessletten Lokalplan nr. 01-030-0004 Vognsbøl Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 426 Uddannelsessletten August 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser.

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser. ØVRIGE OPLYSNINGER Beskrivende tekst suppleres så vidt muligt med angivelser på målfaste kortbilag. Se i øvrigt vejledningen på side 6-8, vedrørende ansøgningens indhold og udformning. A. Basisoplysninger:

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lp 179 For karreen nr. 1123, Nygårdsvej - Torvegade - Skjoldsgade - Finsensgade.

Tillæg nr. 1 til Lp 179 For karreen nr. 1123, Nygårdsvej - Torvegade - Skjoldsgade - Finsensgade. Lokalplan 01-010-0020 Indre By Tillæg nr. 1 til Lp 179 For karreen nr. 1123, Nygårdsvej - Torvegade - Skjoldsgade - Finsensgade. Vedtaget Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan nr En enkelt grund ved Havbakken, Hjerting

Lokalplan nr En enkelt grund ved Havbakken, Hjerting Lokalplan nr. 6 En enkelt grund ved Havbakken, Hjerting August 006 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.03 Boligområde med fritliggende enfamilieshuse nord for St. Valby, mellem St. Valby Vej og Maglemose å. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 734 af 2 december

Læs mere

Område til erhvervs- og træningscenter på Ravnevej i Esbjerg

Område til erhvervs- og træningscenter på Ravnevej i Esbjerg Lokalplan 01-110-0001 Kvaglund Erhvervsområde Område til erhvervs- og træningscenter på Ravnevej i Esbjerg Marts 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9 414. for et område ved Ellekratvej

LOKALPLAN NR. 9 414. for et område ved Ellekratvej LOKALPLAN NR 9 414 for et område ved Ellekratvej Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om - anvendelse - udstykning - vej-

Læs mere

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 12 Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE 1. BESKRIVELSEN Denne lokalplan gælder et område ved Herredsvej i Vamdrup. Området, der er ca. 5.400 m 2 stort, er ved planens udarbejdelse

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Lokalplan nr Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej

Lokalplan nr Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej Lokalplan nr. 01-100-0006 Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej J Januar 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Skive kommune. Et område til åben-lav boligbebyggelse ved Petuniavej i Resen. L 159608. Manenlyst -,- - --T- -s

Skive kommune. Et område til åben-lav boligbebyggelse ved Petuniavej i Resen. L 159608. Manenlyst -,- - --T- -s --T- -s -,- - L 159608 Skive kommune Et område til åben-lav boligbebyggelse ved Petuniavej i Resen.. - Manenlyst Teknisk forvaltning 1995 O 250 500 750 1 O00 1250 m Lokalplan nr. 64.1 - Et område til åben-lav

Læs mere

Baggrund for lokalplanen 2 Lokalplanområdet i dag 2 Lokalplanens formål 3 Fremtidige forhold 3

Baggrund for lokalplanen 2 Lokalplanområdet i dag 2 Lokalplanens formål 3 Fremtidige forhold 3 Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 2 Lokalplanområdet i dag 2 Lokalplanens formål 3 Fremtidige forhold 3 Beplantning 3 Trafikale forhold og parkering 3 Tekniske Forsyning 5 Forurening 5 Arkæologi

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 Lokalplan nr. 86 for et område til boligformål ved Øster Smedegårdsvej i Skjern. Udarbejdet i oktober 1998 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Finderupsvej 9, 6900 Skjern, 96 80 35 00. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse KØGE KOMMUNE 1983 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-20 RÆKKEHUSE VED FUNCHSVEJ REDEGØRELSE LOKALPLANFORSLAGETS FORHOLD TIL ØVRIG PLAN- LÆGNING FOR OMRÅDET. Områdets beliggenhed

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade

Tillæg nr. 1 til lokalplan Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade Lokalplan 01-010-0013 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til lokalplan 01-010-0009 Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade April 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune.

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. T. 22.10 LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 10 vedrører at ubebygget område øst for Tornerosevej og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere