Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+"

Transkript

1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets service. KL har gennemført en lignende undersøgelse i samarbejde med de 13 øvrige pilotjobcentre. Undersøgelsen er gennemført som en anonym spørgeskemaundersøgelse. KL har i alt fremsendt spørgeskemaer til 400 virksomheder i Brønderslev Kommune. Virksomhederne er udsøgt ud fra det kriterium, at jobcentret har haft kontakt med virksomheden og at virksomheden har mere end 2 ansatte. Der er modtaget spørgeskemaer fra 103 virksomheder hvilket giver en svarprocent på 25,8%, dette er i overensstemmelse med den svarprocent der har været hos de øvrige pilotjobcentre. Spørgeskemaet består af 13 spørgsmål hvoraf de 3 er baggrundsspørgsmål om virksomheden og de 10 er spørgsmål der relaterer til jobcentrets service. Undersøgelsen er opdelt i 3 dele, en del der omhandler virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets service og en del der omhandler kontakten mellem virksomheder og jobcentret og tilfredsheden med denne samt en del der omhandler virksomhedernes forventninger til fremtidig brug af jobcentret. KL udarbejder en samlet rapport der forventes at blive offentliggjort ultimo oktober 2008, i denne rapport sammenlignes resultaterne for de 14 jobcentre. Derfor indeholder denne rapport ikke en detaljeret sammenligning af undersøgelsens resultater for de 14 jobcentre. Det skal dog bemærkes at jobcenter Brønderslev på alle parametre ligger i den bedre ende i sammenligning med de øvrige pilotjobcentre Om respondenterne Nedenstående figur viser antallet af ansatte på de 103 virksomheder der har deltaget i undersøgelsen. Af de 103 virksomheder der har deltaget, har halvdelen mere end 10 ansatte 1. 17% 12% 17% 4% 10% 22% 18% af virksomhederne er private virksomheder mens 31 er offentlige (1 virksomhed har ikke svaret på spørgsmålet). Der er kun 1 virksomheder med under 10 ansatte, der er en offentlig virksomhed, de resterende er private virksomheder. I forhold til branche fordeler virksomhederne/arbejdsstederne sig således: 1 Der er siden udsøgningen af relevante virksomheder og gennemførelsen af undersøgelsen sket personaleændringer, hvorfor 10 af virksomhederne ved undersøgelsens gennemførelse kun har 1 ansat.

2 Detailhandel og biler (inkl.) Bygge- og anlægsvirksomhed Engroshandel Finansierings- og forsikringsvirksomhed Forretningsservice m.v. Jern- og metalindustri (inkl. støberi) Landbrug, gartneri, skovbrug, fiskeri m.v. Nærings- og nydelsesmiddelindustri Offentlig administration m.v. Renovation, foreninger og forlystelser m.v. Sociale institutioner Sten-, jern-, glas-, møbel- og anden industri Sundhedsvæsen m.v. Transportvirksomhed Træ-, papir- og grafisk industri Undervisning De 3 branchegrupper der er bedst repræsenteret i undersøgelsen er: Detailhandlen, de sociale institutioner samt sundhedsvæsnet. De største arbejdssteder findes indenfor sundhedsvæsnet, her har 9 ud af 13 virksomheder mere end 20 ansatte. Tilfredshed med service Overordnet set er langt størstedelen af de virksomheder der har deltaget i undersøgelsens tilfredse med den service Jobcenter Brønderslev leverer. På spørgsmålet: Hvor tilfreds er din virksomhed med den service jobcentret leverer? Svarer 67,3%, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med jobcentrets service. 22,3% er hverken tilfredse eller utilfredse mens 5,9% er utilfredse eller meget utilfredse. 4,9% af respondenterne har ikke besvaret spørgsmålet. Meget tilfreds 19 18,4 Tilfreds 50 48,5 Hverken eller 23 22,3 Utilfreds 5 4,9 Meget utilfreds 1 1,0 Total 98 95,1 Ikke besvaret 5 4,9 For de 6 virksomheder der er utilfredse eller meget utilfredse med jobcentrets service, er 2 offentlige virksomheder mens 3 er private. 2 af de private virksomheder er indenfor bygge- og anlægsbranchen. På spørgsmålet Hvordan kan jobcentret levere en bedre service? svarer virksomhederne blandt andet således (for en oversigt over alle svar henvises til bilag1.) Ringe tilbage ved aftaler Ved at tage kontakt en gang imellem for at fortælle om muligheder og ved at vi beholder samme kontaktperson gennem en længere periode

3 I vores kontakt har vi kun oplevet en meget fin service hurtig og effektiv Svært at finde ud af hvem jeg skal henvende mig til. Hurtigere forretningsgang når jeg eks. spørger til ny fleksjob, aktivering I undersøgelsen spørges der til virksomhedernes tilfredshed med de enkelte servicetyper, herunder: Rekruttering af medarbejdere Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Opfølgning på sygedagpenge Virksomhedspraktik Løntilskud Mentorordning Voksenlærlinge Assistance ved større afskedigelser Fastholdelse af handicappede Andet Besvarelsen er kendetegnet ved at langt størstedelen af de virksomheder, som har benyttet sig af ovenstående servicetilbud er meget tilfredse, tilfredse eller hverken utilfredse eller tilfredse. Virksomhederne. Størst tilfredshed er der med den service der er leveret vedrørende løntilskud, fleksjob og virksomhedspraktik hvor mere end 60 % af de der har benyttet sig af servicetypen er tilfredse eller meget tilfredse med den service de har modtaget. Der er også en høj grad af tilfredshed med servicen omkring rekruttering af medarbejdere, her er 58 % af de virksomheder der har benyttet sig af servicetypen tilfredse eller meget tilfredse med den service de har modtaget. Lavest scorer Jobcenter Brønderslev på servicetyperne: Fastholdelse af handicappede samt assistance ved større afskedigelser. Henholdsvis 17 og 22% de virksomheder der har benyttet sig af servicetypen er tilfredse eller meget tilfredse med servicen. Det bør dog her bemærkes at der er ganske få virksomheder der har benyttet disse servicetyper. Der er ingen statistisk sammenhæng mellem virksomhedens størrelse/branche og deres besvarelse (Se bilag 2. for en oversigt over virksomhedernes besvarelse i forhold til alle servicetyperne). Kontakten mellem virksomheden og jobcentret Anden del af undersøgelsen omhandler kontakten mellem jobcenter og virksomhed samt tilfredsheden med denne. På spørgsmålet: Har jobcentret kontaktet din virksomhed siden 1.januar 2007?, svarer respondenterne følgende: Ja 80 77,7 Nej 13 12,6 Ved ikke 9 8,7 Total ,0 Ikke besvaret 1 1,0

4 På spørgsmålet: Har din virksomhed kontaktet jobcentret siden 1.januar 2007, svarer respondenterne følgende: Ja 69 67,0 Nej 27 26,2 Ved ikke 6 5,8 Total ,0 Ikke besvaret 1 1,0 Som nævnt indledningsvis er virksomhederne udsøgt på baggrund af, at jobcentret har kontaktet virksomheden. Det kan selvfølgelig være vanskeligt at huske om man er blevet kontaktet af jobcentret, hvis kontakten har fundet sted i januar 2007, hvilket forklarer at 13 virksomheder har svaret nej til dette spørgsmål. Der er en vis sammenhæng mellem om virksomheden mener de er blevet kontaktet og om de selv har kontaktet jobcentret. 13 af de 22 virksomheder der har svaret nej eller ved ikke til spørgsmålet om de er blevet kontaktet af jobcentret, har heller ikke selv taget kontakt til jobcentret. Der ses derimod ingen sammenhæng mellem virksomhedens størrelse og hvorvidt de er blevet kontaktet. Der er heller ingen sammenhæng mellem oplevelsen af jobcentrets service og kontakten til jobcentret. Undersøgelsen viser at virksomhederne hyppigst kontakter jobcentret via telefon (60% af respondenterne) og (24,3% af respondenterne) mens kun 3,9% af respondenterne kontakter jobcentret via personlig henvendelse. Langt de fleste virksomheder oplever, at der er gode muligheder for at kontakte jobcentret. Således er mere end 75% tilfredse eller mere end tilfredse med muligheden for at kontakte jobcentret. Meget tilfreds 25 24,3 Tilfreds 53 51,5 Hverken eller 15 14,6 Utilfreds 3 2,9 Meget utilfreds 1 1,0 Total 97 94,2 Ikke besvaret 6 5,8 2 af de respondenter der er utilfredse med muligheden for at kontakte jobcentret har ikke kontaktet jobcentret siden 1.januar De virksomheder der er utilfredse med muligheden for at kontakte jobcentret har i undersøgelsen mulighed for at uddybe hvorfor de er utilfredse. Her gives følgende besvarelser: Svært at komme til at tale med den rette person vedr. jobtræning. Vi ringede 1020 gange sidste år for at få 12 medhjælpere. Vi hørte bare aldrig noget. Det kan være svært at komme igennem pr. tlf. Kort træffetid. Begrænset telefontid / svært at finde den rette person der vil tage ansvar.

5 Det skal her bemærkes at virksomhedskonsulenterne altid kan træffes på telefon. Men sagsbehandlerne har fast telefontid, hvorfor det ikke altid er muligt at få fat i vedkommende. Forventning til fremtidigt brug af jobcentrets ydelser I den sidste del af undersøgelsen spørges der til virksomhedens fremtidige forventninger til brug af jobcentrets forskellige servicetyper. Virksomhederne svarer i overvejende grad, at de fremadrettet vil benytte jobcentrets ydelser i samme omfang som de gør i dag. De ydelser flest virksomheder peger på, at de vil benytte mere i fremtiden er: Rekruttering af medarbejdere, her peger 18% af virksomhederne på, at de forventer at benytte denne ydelse i højere grad i fremtiden. Når det gælder virksomhedspraktik forventer 17 % af virksomhederne at de vil benytte jobcentret mere i fremtiden. Det er i overvejende grad virksomheder med mere end 10 ansatte der forventer at benytte ydelserne i højere grad i fremtiden. Rekruttering af medarbejdere er den ydelse hvor flest virksomheder svarer, at de forventer at benytte ydelsen i mindre grad end de gør i dag (4,9%) (for en oversigt over alle besvarelserne, henvises til bilag 3). I det afsluttende spørgsmål i undersøgelsen, spørges der til om virksomhederne vil anbefale andre virksomheder at benytte jobcentret. Ja 72 69,9 Nej 6 5,8 Ved ikke 25 24,3 Total ,0 Som ovenstående tabel viser, vil hele 69,9% af virksomhederne anbefale andre virksomheder at benytte jobcentret. Der er en sammenhæng mellem om virksomhederne er tilfredse med jobcentrets service og om de vil anbefale andre virksomheder at benytte jobcentret. 4 ud af 6 af de virksomheder der har svaret nej til ovenstående spørgsmål, har ligeledes svaret at de er utilfredse eller meget utilfredse med jobcentrets service. I forhold til de andre pilotjobcentre, er jobcenter Brønderslev et af de jobcentre der scorer højest på dette spørgsmål.

6 Bilag 1. Besvarelser på spørgsmålet: Hvordan kan jobcentret levere en bedre service? Det har jeg ingen svar på, da vores institution får alt den hjælp og støtte der er behov for af jobcenter Brønderslev Være mere synlig i lokalsamfundet Industri Har ikke brugt jobcentret Sørge for at de der eksempelvis er på nettet af jobsøgere der søger job er kategoriseret rigtigt ligesom vi på arbejdsgiversiden bliver tjekket burde ansøgerne også. Har endda også eksempler på at der bliver lagt noget ind for sjov- spild af min tid Ved at få den normering af medarbejdere der er brug for. Sørg for at de bliver ordentligt uddannet/opkvalificeret etc. Sikre et godt arbejdsmiljø på jobcentret. Mere opfølgning på de medarbejdere, som fx. er under løntilskud evt. hvert kvartal Ikke være anmassende overfor deres klienter på praktikstederne (f.eks. i timetal) Bedre afklaring af den jobsøgendes kompetencer Når annoncer lægger på jobnet kommer der mange ansøgninger som skyldes ansøgningstvang. Uden overhovedet at de er kvalificeret. Det er en jungle at finde ud af at få vikarer til børnehaver! Tidskrævende Vi får aldrig svar tilbage Ringe tilbage ved aftaler Hurtigere sagsbehandling Ved at tage kontakt en gang imellem for at fortælle om muligheder og ved at vi beholder samme kontaktperson gennem en længere periode Jeg vil gerne, at jeg kan ringe til jobcenteret og få dem til at finde en ledig, som jeg skal bruge nu og her. I dag skal jeg bruge hele og halve dage på at finde en. Ofte er de ledige i job I vores kontakt har vi kun oplevet en meget fin service hurtig og effektiv For lang tid til administration vedr. jobtræning Svært at finde ud af hvem jeg skal henvende mig til. Hurtigere forretningsgang når jeg eks. spørger til ny fleksjob, aktivering Mere fleksible med udgangspunkt i virksomhedens behov. Lovgivningen spænder sommetider ben for løsninger Har via mail søgt om nyt password for 4 mdr. siden og har endnu ikke modtaget noget = kan ikke logge på og bruge jobcentret

7 Det har jeg ingen svar på, da vores institution får alt den hjælp og støtte der er behov for af jobcenter Brønderslev Være mere synlig i lokalsamfundet i forhold til Industrien Har ikke brugt jobcentret Sørge for at de der eksempelvis er på nettet af jobsøgere der søger job er kategoriseret rigtigt ligesom vi på arbejdsgiversiden bliver tjekket burde ansøgerne også. Har endda også eksempler på at der bliver lagt noget ind for sjov- spild af min tid Ved at få den normering af medarbejdere der er brug for. Sørg for at de bliver ordentligt uddannet/opkvalificeret etc. Sikre et godt arbejdsmiljø på jobcentret. Mere opfølgning på de medarbejdere, som fx. er under løntilskud evt. hvert kvartal Ikke være anmassende overfor deres klienter på praktikstederne (f.eks. i timetal) Bedre afklaring af den jobsøgendes kompetencer Når annoncer lægger på jobnet kommer der mange ansøgninger som skyldes ansøgningstvang. Uden overhovedet at de er kvalificeret. Det er en jungle at finde ud af at få vikarer til børnehaver! Tidskrævende

8 Bilag 2. Tilfredshed med forskellige servicetyper Rekruttering af medarbejdere Meget tilfreds 11 10,7 Tilfreds 27 26,2 Hverken eller 20 19,4 Utilfreds 5 4,9 Meget utilfreds 2 1,9 Ikke benyttet 30 29,1 Total 95 92,2 Ikke besvaret 8 7,8 Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Meget tilfreds 1 1,0 Tilfreds 1 1,0 Hverken eller 20 19,4 Ikke benyttet 66 64,1 Opfølgning på sygedagpenge Meget tilfreds 4 3,9 Tilfreds 9 8,7 Hverken eller 24 23,3 Utilfreds 1 1,0 Meget utilfreds 1 1,0 Ikke benyttet 49 47,6 Fleksjob Meget tilfreds 13 12,6 Tilfreds 26 25,2 Hverken eller 14 13,6 Utilfreds 4 3,9 Meget utilfreds 1 1,0 Ikke benyttet 34 33,0 Total 92 89,3 Ikke besvaret 11 10,7

9 Virksomhedspraktik Meget tilfreds 12 11,7 Tilfreds 28 27,2 Hverken eller 18 17,5 Utilfreds 1 1,0 Ikke benyttet 31 30,1 Total 90 87,4 Ikke besvaret 13 12,6 Løntilskud Meget tilfreds 8 7,8 Tilfreds 24 23,3 Hverken eller 21 20,4 Meget utilfreds 1 1,0 Ikke benyttet 37 35,9 Total 91 88,3 Ikke besvaret 12 11,7 Mentorordninger Meget tilfreds 4 3,9 Tilfreds 4 3,9 Hverken eller 15 14,6 Ikke benyttet 64 62,1 Total 87 84,5 Ikke besvaret 16 15,5 Voksenlærlinge Meget tilfreds 3 2,9 Tilfreds 5 4,9 Hverken eller 16 15,5 Ikke benyttet 64 62,1

10 Assistance ved større afskedigelser Meget tilfreds 1 1,0 Hverken eller 14 13,6 Ikke benyttet 73 70,9 Fastholdelse af handicappede Meget tilfreds 3 2,9 Tilfreds 1 1,0 Hverken eller 14 13,6 Ikke benyttet 70 68,0 Andet Hverken eller 4 3,9 Ikke benyttet 4 3,9 Total 8 7,8 Ikke besvaret 95 92,2

11 Bilag 3. Fremtidige forventninger til brug af jobcentrets ydelser Rekruttering af medarbejdere Mere end vi gør i dag 18 17,5 Mindre end vi gør i dag 5 4,9 Uændret 65 63,1 Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Mere end vi gør i dag 8 7,8 Mindre end vi gør i dag 3 2,9 Uændret 68 66,0 Total 79 76,7 Ikke besvaret 24 23,3 Opfølgning på sygedagpenge Mere end vi gør i dag 8 7,8 Mindre end vi gør i dag 3 2,9 Uændret 71 68,9 Total 82 79,6 Ikke besvaret 21 20,4 Fleksjob Mere end vi gør i dag 14 13,6 Mindre end vi gør i dag 4 3,9 Uændret 70 68,0 Virksomhedspraktikker Mere end vi gør i dag 17 16,5 Mindre end vi gør i dag 3 2,9 Uændret 67 65,0 Total 87 84,5 Ikke besvaret 16 15,5

12 Løntilskud Mere end vi gør i dag 13 12,6 Mindre end vi gør i dag 4 3,9 Uændret 68 66,0 Total 85 82,5 Ikke besvaret 18 17,5 Mentorordninger Mere end vi gør i dag 10 9,7 Mindre end vi gør i dag 2 1,9 Uændret 70 68,0 Total 82 79,6 Ikke besvaret 21 20,4 Voksenlærlinge Mere end vi gør i dag 9 8,7 Mindre end vi gør i dag 2 1,9 Uændret 71 68,9 Total 82 79,6 Ikke besvaret 21 20,4 Assistance ved større afskedigelser Mere end vi gør i dag 4 3,9 Mindre end vi gør i dag 1 1,0 Uændret 76 73,8 Total 81 78,6 Ikke besvaret 22 21,4 Fastholdelse af handicappede Mere end vi gør i dag 3 2,9 Mindre end vi gør i dag 1 1,0 Uændret 76 73,8 Total 80 77,7 Ikke besvaret 23 22,3

13 Andet Uændret 11 10,7 Ikke besvaret 92 89,3

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune 22. oktober 203 Jeg har valgt at fokusere på krydsreferencerne ifht. antallet af ansatte i virksomheden og branche, da jeg mener disse giver

Læs mere

Antallet af optimistiske virksomheder halveret

Antallet af optimistiske virksomheder halveret 2. februar 2009 Antallet af optimistiske virksomheder halveret Erhvervskonjunkturer. Antallet af virksomheder, der forventer at skulle ansætte nye medarbejdere og antallet af virksomheder, der forventer

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland.

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Den nye kommunestruktur gælder først fra den 1. januar 2007. Det er dog muligt at beregne kommunernes beskæftigelsestal ud fra de opgørelser,

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort Fane 1: Befolkningsudviklingen Fane 2: Beskæftigedes og lediges uddannelsesniveau Fane 3: Indvandrere/efterkommeres andel

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse februar. 2014. Jobcenter Struer. Antal besvarelser: 51

Brugertilfredshedsundersøgelse februar. 2014. Jobcenter Struer. Antal besvarelser: 51 Brugertilfredshedsundersøgelse februar. 2014 Jobcenter Struer Antal besvarelser: 51 Denne rapport indeholder besvarelser for 51 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 0%. Undersøgelsen blev

Læs mere

Mål 4. Måling af samarbejdsgraden med virksomhederne og survey af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrenes indsats

Mål 4. Måling af samarbejdsgraden med virksomhederne og survey af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrenes indsats NOTAT 17. juli 2013 Mål 4. Måling af samarbejdsgraden med virksomhederne og survey af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrenes indsats J.nr. 2013-0005802 2. og 4. kt./kba, Rgr Beskæftigelsesministeren

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort Fane 1: Befolkningsudviklingen Fane 2: Beskæftigedes og lediges uddannelsesniveau Fane 3: Indvandrere/efterkommeres andel

Læs mere

Virksomhedsnavn Totalrapport

Virksomhedsnavn Totalrapport Virksomhedsnavn Totalrapport Antal besvarelser: 124 Denne rapport indeholder besvarelser for 124 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 0%. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 04-09-2014-10-10-2014.

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE og tilfredshed med jobcentrenes indsats Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering maj 17 HOVEDKONKLUSION: De virksomheder, der samarbejder med et jobcenter,

Læs mere

Vækstbarometer. Flygtninge i virksomhederne. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Flygtninge i virksomhederne. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Flygtninge i virksomhederne Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde. August 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde. August 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde August 2006 Indhold Særtræk, styrker og svagheder Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Særlige kendetegn

Læs mere

2016 INDSATS- EVALUERING

2016 INDSATS- EVALUERING 2016 INDSATS- EVALUERING INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KENDSKAB & KONTAKT... 4 OVERORDNET TILFREDSHED MED SORØ ERHVERV... 5 TILFREDSHED MED YDELSER... 7 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATION...

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Faaborg- Midtfyn

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Faaborg- Midtfyn Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Faaborg- Midtfyn Juni 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Faaborg- Midtfyn

Læs mere

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five November 2008 STATUSUNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five Indhold INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 De unges baggrund... 4 Hvor er de unge nu?... 4 De unges holdninger til High:five...

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv.

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. 2. oktober 2008 Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. Midtjyske iværksættere. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland har oplevet at ansatte starter virksomhed

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Esbjerg. August 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Esbjerg. August 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Esbjerg August 2006 Særlige kendetegn Efterspørgslen efter arbejdskraft: Jobcenterområde Esbjerg er det største af de fire jobcentre i det nuværende Ribe

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Juni 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Juni 2006

Læs mere

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 2 INDHOLD INDLEDNING 3 HOVEDKONKLUSIONER 3 4 LÆSEVEJLEDNING: INDEKSERING 4 KOMMUNALE RAMMEVILKÅR 5 IMAGE 6 KOMMUNAL SERVICE 7 INFRASTRUKTUR 10 KOMMUNEN

Læs mere

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243)

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243) Kundetilfredshedsanalyse: DANAK Kundetilfredshedsanalyse 010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/43) 1 1. Indledning I denne rapport fremlægges resultaterne af kundetilfredshedsanalysen for DANAK foretaget

Læs mere

LØN- OG PRISSTATISTIK

LØN- OG PRISSTATISTIK LØN OG PRISFORHOLD Side 128 Statistisk Årbog 2000 LØN OG PRISSTATISTIK Tabel 1. Årlige prisstigninger i procent, fordelt på arter 9091 9192 9293 9394 9495 9596 9697 9798 9899 9900 0001 1.0 Lønninger (ekskl.

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser

Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser Hvordan ser det ud? Beskæftigelsespolitiske udfordringer - landsplan! "! # Arbejdsstyrken fra 199 til 2 Arbejdsstyrken i Region Nordjylland Arbejdsstyrken i Ny

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Media College Aalborg

Media College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 55,9 Administration og information 64,5 47,7 Rekruttering af elever 63,2 63,8 Skoleperiodernes indhold Motivation 69, 77,7

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse nov. 2013. Virksomhedsnavn. Totalrapport. Antal besvarelser: 155

Brugertilfredshedsundersøgelse nov. 2013. Virksomhedsnavn. Totalrapport. Antal besvarelser: 155 Virksomhedsnavn Totalrapport Antal besvarelser: 155 Denne undersøgelse har i alt 155 respondenter og en svarprocent på 0%. Undersøgelsen blev gennemført i perioden uge 44 - uge 46 2013. Rapporten blev

Læs mere

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999.

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 8 maj 2000 Resumé Udiklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 5-9. Antallet af arbejdspladser steg

Læs mere

Notat vedr. virksomhedernes brug af fleksjob mv.

Notat vedr. virksomhedernes brug af fleksjob mv. SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET august 18, 1999 Notat vedr. virksomhedernes brug af fleksjob mv. Hanne Weise 1. Indledning I dette notat vil det blive belyst, hvad der kendetegner virksomheder, som ansætter

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE.

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE. JOBSERVICEAFTALE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser.

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.13 Okt. 2001 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.08 Juni 2002 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Spotanalyse af Butiksområdet i Midtjylland

Spotanalyse af Butiksområdet i Midtjylland Spotanalyse af Butiksområdet i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland December 2007 Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd har på mødet i juni besluttet at udarbejde flere mindre spotanalyser,

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Region Syddanmarks Vækstbarometer Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Vækstoptimismen i kraftig stigning Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal

Læs mere

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED v/ MONA LARSEN, SFI Seminar Hvorfor stadig lønforskel forklaringer på uligeløn, SFI, d. 4. juni 2010 LØNFORSKELLE MELLEM MÆND

Læs mere

Spørgeskema til sagsbehandlere

Spørgeskema til sagsbehandlere Spørgeskema til sagsbehandlere I dette spørgeskema vil du blive bedt om at vurdere en række forhold vedrørende udvalgte borgeres arbejdsmarkedsparathed. Borgeren får et lignende spørgeskema. Tilsammen

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervsklima

Holbæk Kommunes erhvervsklima Analyse af Holbæk Kommunes erhvervsklima Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum September 2012 Dansk Erhvervsfremme 2012 Baggrund og analysefokus Denne erhvervsklimaanalyse er udarbejdet

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens Juni 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens Juni 2006 Dokument

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 7. juni 2007 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 ATP-beskæftigelsen peger på fortsat kraftig beskæftigelsesfremgang i 1. kvartal 2007. På trods

Læs mere

Virksomhedsanalyse A-virksomheder

Virksomhedsanalyse A-virksomheder August 2013 Virksomhedsanalyse A-virksomheder Hjørring Kommune Hjørring Virksomhedsanalyse Hjørring Kommune 2 Virksomhedsanalyse Hjørring Kommune 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund...

Læs mere

Arbejdspladsens generelle prioritering af arbejdsmiljø

Arbejdspladsens generelle prioritering af arbejdsmiljø Arbejdspladsens generelle prioritering af arbejdsmiljø Arbejdsgiver og/eller medarbejderrepræsentanter fra over 1000 primært mellemstore til store arbejdspladser har i en særlig undersøgelse udfyldt spørgeskemaet

Læs mere

Nordjyske virksomheders brug af jobrotation

Nordjyske virksomheders brug af jobrotation Nordjyske virksomheders brug af jobrotation Privat jobrotation i alle nordjyske kommuner Alle nordjyske kommuner har godkendt jobrotation i private virksomheder. I alt 388 virksomheder har gjort brug af

Læs mere

VTU. Media College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Grafisk tekniker Digital medie Mediegrafiker

VTU. Media College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Grafisk tekniker Digital medie Mediegrafiker VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 214 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 65,8 76,8 51, Administration og information Rekruttering af elever 6,8 67,6 Skoleperiodernes indhold Motivation 68,5 Elevens

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere og virksomheder

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere og virksomheder Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere og virksomheder - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere og virksomheder - måling af brug, tilfredshed og effekt

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark 1. januar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE LIDT OM ARBEJDSMARKEDSBALANCEN 1 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE

Læs mere

Spotanalyse af jern og metalbranchen

Spotanalyse af jern og metalbranchen Spotanalyse af jern og metalbranchen i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland November 2007 Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd har på sit møde i juni 2007 besluttet, at der skal udarbejdes

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb I Integro er vi meget optagede af at evaluere vores forløb. Desuden måler flere kommuner på borgernes tilfredshed, og disse målinger evaluerer

Læs mere

NOTAT. Opfølgning Beskæftigelsesplan 2013

NOTAT. Opfølgning Beskæftigelsesplan 2013 JOBCENTER Team service Dato: 28-04-2014 Sagsnr.: 12/10876 Kontaktperson: Louise Hansen Dir. tlf.: 7996 6613 NOTAT E-mail: lhan@vejenkom.dk Opfølgning Beskæftigelsesplan 2013 Uddannelsesgraden for unge

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau 10. juni 2008 Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau Vikarbureauer. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland anvendte vikarbureauer til kortvarige og afgrænsede opgaver i 2007.

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

VTU. Metal College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse

VTU. Metal College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Industriteknikerudd. Tilfredshed 65,0 Loyalitet 81,6 52,8 Administration og information Rekruttering af elever 54,0 67,8

Læs mere

Agri College Aalborg

Agri College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Landbrugsudd. 64,9 75,3 52,6 Administration og information Rekruttering af elever 64,0 Skoleperiodernes indhold 64,7 69,4

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi Dimittendundersøgelse 0 PB i Laboratorieteknologi Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5.0 Fastholdelse 6 6.0

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Svendborg

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Svendborg Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Svendborg Juni 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Svendborg Juni 2006 Dokument

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2008 Beskæftigelsesregion Nordjylland INDHOLDSFORTEGNELSE LIGE SÅ STORE REKRUTTERINGSPROBLEMER SOM FOR 1 ÅR SIDEN 4 Over 4.000

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 ÅRLIG TIL-OG AFGANG PÅ DA-OMRÅDET Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2012 20,8 pct., mens afgangen var 21,0 pct. Såvel til- som afgangsprocenten er i 2012

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rekrutteringsanalyse 2013/14

Rekrutteringsanalyse 2013/14 e s y l a n a s g n i r Rekrutte 2013/14 Indhold Baggrund Side 3 Resumé Side 4 Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgeren Side 5 Øvrige rekrutteringstendenser Side 17 Highlights fra rekrutteringsanalyserne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Ny vækst uden nye jobs

Ny vækst uden nye jobs 19. marts 2010 Ny vækst uden nye jobs Erhvervskonjunkturer. Krisen har ikke sluppet sit tag i Midtjyllands virksomheder, men der er større optimisme at spore, idet flere virksomheder end tidligere udtrykker

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

Jobcentrenes samarbejde med frivillige

Jobcentrenes samarbejde med frivillige Jobcentrenes samarbejde med frivillige Notat fra kvantitativ undersøgelse med landets jobcentre Maj 2011 Peter R. Frederiksen Marianne Saxtoft Jobcentrenes samarbejde med frivillige 40 pct. af jobcentrene

Læs mere

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor 29.11.2006 Notat 14571 Poul Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor Danmarks Statistik har netop udsendt tallene for lønudviklingen for den private sektor for 3. kvartal 2006. Den 12. december

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 75 Offentligt BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN OKTOBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program Dagens program Informationsmøde jobsøgende dagpengeforsikrede Dagens program: Jobcenter /A-kasse Forløbet hos Jobcentret Virksomhedsrettet tilbud Arbejdet som ledig Jobmarkedet 6-ugers selvvalgt uddannelse

Læs mere

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår Barsel og løn ved barns sygdom Privatansattes vilkår Marts 2015 Barsel og løn ved barns sygdom Resume Funktionærloven giver ret til barsel i samlet 18 uger med halv løn til kvinder, men ingen rettigheder

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Style & Wellness College Aalborg. Style & Wellness College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Style & Wellness College Aalborg. Style & Wellness College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 64,5 Administration og information 68,4 58,4 Rekruttering af elever 60,5 70,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 69,8 76,9

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 kraftigt fald I tilgangen Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2009 15,4 pct., mens afgangen var 27,2 pct. Såvel tilgangen som afgangen var dermed lavere

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Januar 2012

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Januar 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Januar 2012 Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Ufaglærte udgør 36 pct. af de ledige i

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere