Indholdsfortegnelse: SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET 1 FORÅR Søndervigsangen...side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse: SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET 1 FORÅR 2008. Søndervigsangen...side 2"

Transkript

1 FORÅR Indholdsfortegnelse: Søndervigsangen...side 2 Indkaldelse til generalforsamling og mini-beretning...side 3 Cykelsti helt op til Røjklitvej...side 4 Jazzfestivalen 2007 succes der gentages i side 5 Moderniseringen af Lodbergsvejs hovedstrøg...side 6 Helårsboliger på Lodbergsvej Ferieparken...side 7 Det gamle missionshus...side 8 Søndervig Supermarked udvider...side 9 Hvem var N. P. Mols...side 10 Sidste Nyt og oplysninger om foreningen...side 11 Aktivitetskalender (ret til ændringer forbeholdes)...side 12 Vinterstemning en aften i Søndervig foto: Anna Maxen SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET 1

2 SØNDERVIG-SANGEN Melodi: On the Road to Mandalay Vil du fra en klittop se, når aftensolen går i hav, vil du strejfe med stranden, mens du søger efter rav, vil du høre havets hymne give genklang i dit sind, medens fjerne kirkeklokker ringer solfaldstimen ind? Læg din kurs mod Holmslands Klit til et udsyn milevidt, hvor naturens farver spiller i en særlig kolorit, der, hvor bråddet skummer hvidt under vinterstormens ridt, og hvor sommerbrisens bølge kysser stranden ganske blidt. Er du mødig i dit sind og træt af byens larm og kvalm, ønsker du en lille solbeskinnet plet med marehalm, vil du se, hvor havets revler trækker deres hvide bånd, mens du lader millioner sandkorn drysse fra din hånd? Læg din kurs mod Holmslands Klit til et udsyn milevidt, hvor naturens farver spiller i en særlig kolorit, der, hvor bråddet skummer hvidt under vinterstormens ridt, og hvor sommerbrisens bølge kysser stranden ganske blidt. Vil du se, når bølgen fråder i ubændigt raseri, så de beder gode magter stå hver sjæl på søen bi. Vil du se en sommerkvæld, når Vesterhavet er i ro, solens stråler over vandet som en bred og gylden bro? Læg din kurs mod Holmslands Klit til et udsyn milevidt, hvor naturens farver spiller i en særlig kolorit, der, hvor bråddet skummer hvidt under vinterstormens ridt, og hvor sommerbrisens bølge kysser stranden ganske blidt. Se, hvor marehalmens finger tegner cirkler om sin rod, og hvor sortebærret ødsler sine perler for din fod, brune børn i bølgen bader, søen vugger skibets stavn, og i mulmet fyrets øje leder ind mod sikker havn. Læg din kurs mod Holmslands Klit til et udsyn milevidt, hvor naturens farver spiller i en særlig kolorit, der, hvor bråddet skummer hvidt under vinterstormens ridt, og hvor sommerbrisens bølge kysser stranden ganske blidt. Om du færdes her i klynge eller vandrer for dig selv under stormens travle skyer eller himlens blanke hvælv, kalder havets brænding ikke hvisker lyngen ikke tyst? til de toner i dit øre, og det synger i dit bryst. Læg din kurs mod Holmslands Klit til et udsyn milevidt, hvor naturens farver spiller i en særlig kolorit, der, hvor bråddet skummer hvidt under vinterstormens ridt, og hvor sommerbrisens bølge kysser stranden ganske blidt. Sunget bl.a. ved Hvide Sandes byjubilæum i 1981 og altid ved arrangementer i Søndervig Beboerforening. Skrevet af Valdemar Jørgensen, Vejle broder til fhv. murermester Carl Chr. Jørgensen, Ringkøbing. 2

3 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Foreningens årlige generalforsamling, der skal afholdes lørdag før påske i h.t. vedtægterne, afholdes i år på Beach Bowl, lørdag den 15. marts 2008 kl Forud for generalforsamlingen er der suppespisning og let musikalsk underholdning ved Silkeborg Senior Orkester under ledelse af Niels Jepsen (Hafavej). Dagsorden for mødet er iflg. vedtægterne l. Valg af dirigent 2. Formanden afl ægger beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og suppleanter På valg er til bestyrelse: Viggo Larsen, Bodil Strøbech, Carsten Linaa, Ellen Marie Vestergaard På valg er til suppleant: Lars Bollerup, Henning Nørgaard Foreslået i 07: Niels Christiansen, Midtgaardsvej 15, 8800 Viborg På valg som revisorer er: Registreret revisor Hardy Bang og registreret revisor?????? 6. Eventuelt Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. (adresse: Østergade 7a, 74oo Herning) Koncentreret beretning: Foreningen har presset på for udarbejdelse af en lokalplan for hele Søndervig-området. Forslag med hensyntagen til afvikling af trafi k, parkering, men også benyttelse af materialer og placering af ny bebyggelse i forhold til eksisterende, er blevet fremsendt allerede i 05. Vejene er i 07 gennemtravet fysisk og vurderet af foreningens vejudvalg. Adskillige steder konstateret behov for forbedring. Derfor blev iværksat en indsamling i 07 med henblik på forbedring af både sidevej til Nordsøvej og Hafavej`s sydlige del. Sidstnævnte har ikke været med i aftalen om vedligeholdelse, og vejen var af den grund næsten ufarbar i juni 07. Vejudvalget havde håbet på en OB -behandling af sidevej til Nordsøvej, men asfaltfi rmaet nåede, trods forventning herom, ikke den opgave. Finansiering er på plads, og vi håber, at dette arbejde tilligemed OB-behandling af de sydligste 150 m af Nordsøvej udføres snarest i 08. Forsåvidt Hafavej Syd blev vejbanen allerede renoveret i august. Vedligeholdelse af den vej skal dog, som også andre veje, gentages efterfølgende år. Klipning af roser blev udført på hovedstrækningerne i forsommeren. Opmærksomheden henledes igen på, at det er den enkelte grundejer, der reelt skal sørge for klipning af roser, buske og træer. Foreningen har i 07 givet økonomisk tilskud og opbakning til patruljering med ordenspatrulje i nattetimerne og primært Lodbergsvej/Badevej-området. På et tidspunkt i 07 ønskede kommunen volde og fremmed beplantning f jernet i Søndervig med henvisning til Naturbeskyttelsesloven og dens klausuler for klithede. Sagen endte (heldigvis) i mindelighed. Kommunen har konstateret, at der er opsat ulovlige skilte og beder foreningen medvirke til at fjerne dem. Foreningen skal opfordre til, at skilte, opsat uden tilladelse fra kommune eller politi, fjernes. St. Hansaften blev i 07 fejret med mere end deltagere. Taler var forskningsminister Helge Sander. Ringkøbing Bigband og Spjald Marimbaorkester underholdt. For første gang i Danmark blev der i samarbejde med Centerforeningen arrangeret BIG BAND-FESTIVAL i 2. weekend i august 07. Til de 3 koncerter var der på trods af dårligt vejr den første dag, mere end tilskuere ifl g. optælling. Foreningen har indsendt ansøgning til TRYG-FONDEN vedr. hjertestarter. Desværre afslag selvom gode argumenter, bl.a. afstand til nærmeste hjerteafdeling, blev fremsat. Helt uforståeligt idet Thyholm og Tambohus har fået en hjertestarter. På baggrund af drukneulykker i sommeren 07 sendt anbefaling til kommunen vedr. etablering af livreddertjeneste. Kommunen har indsendt en ansøgning til Trygfonden om støtte til etablering af livreddertårne i Hvide Sande og Søndervig allerede fra sommeren 08. Der foreligger p.t. endnu ikke svar på kommunens ansøgning. Sti forsøgt etableret mellem Hjelmevej og Hvidbjerg, men opgivet indtil videre på grund af protest fra en grundejer. Kommunen er blevet bedt om at fjerne enkelte bunkere, der vender på hovedet. Man har svaret, at det er den enkelte grundejer der er ansvarlig. Derfor er en del bunkere fortsat faktisk dårlig pynt på stranden. Kommunen har opfordret grundejerne til frivilligt at sørge for, at der ikke placeres volde op ad vejene, og at afstanden fra vejkant til evt. vold ikke er mindre end 50 cm. Dette er nødvendigt af hensyn til afvanding af vejbanen. 3

4 Cykelstien til Røjklitvej Alle cykelstier ønsket af Søndervig vil være realiseret i 2008 Visionær kommunal indstilling til gavn for trafiksikkerhed og turisme For snart mange år siden opnåede foreningen amtets tilladelse til at benyttet et areal udlagt som grøft langs landevejen Houvig Klitvej til cykel og gangsti. Denne investering var fra foreningens side en provokation, fordi henvendelser til myndighederne, begrundet med frygt for ulykker efter foreningens opfattelse, ikke blev taget alvorligt. Foreningen rørlagde siden grøften; der blev anlagt en grusbelagt sti, som i de følgende år har medvirket til, at man kan bevæge sig fra Sand Holmsvej eller golfbanen til byen uden at gå eller cykle på den stærkt trafi kerede landevej. Siden har foreningen arbejdet på at få nævnte sti forlænget til Holdvej, lige som der blev sparet op hertil. Opgaven var imidlertid ikke så lige til, da amtet ikke fandt en rørlægning rimelig, og i stedet foreslog benyttelse af arealet indenfor ; d.v.s. en billigere løsning. Den billigste løsning indebar imidlertid, at der skulle eksproprieres. Og i det spørgsmål var der efter foreningens vurdering ingen hjælp at hente ved den daværende Holmsland Kommune. Men ønsket blev holdt varmt på de den gang regelmæssige møder med kommunen. Og så kom der, for mere end 3 år siden under et møde med daværende borgmester Iver Enevoldsen, nye boller på suppen. Jeg ved, at I brænder for den sti, og vi har derfor besluttet at anlægge en sådan i kommunens regi, og vi vil lade den fortsætte ikke alene til Holdvej, men helt op til Røjklitvej. Kommunalreformen og regler for benyttelsen af de kommunale midler har siden forhindret vores ny kommune i at anvende midler hertil. Men nu har kommunalbestyrelsen frigivet en bevilling på kr: til formålet, og der er afholdt licitation. Samtidigt er der meddelt anlægsbevillinger til strækningen fra Kloster til Jagtvej (Ringkøbing). Pengene stammer fra Holmsland Kommunes prioriterede liste over de projekter, som efter kommunalreformen skulle gennemføres for en speciel pulje på 30 mio. kr., som ved kommunesammenlægningen var aftalt skulle realiseres efter sammenlægningen. Projektet til Røjklitvej giver mulighed for, fra Søndervig via den nyanlagte sti og Røjklitvej, at køre over den i 2006 anlagte bro over Von Å og efterfølgende f.eks. ad mindre trafi kerede veje køre videre rundt om f.eks. Stadil fjord med det rige fugleliv. Søndervig Beboerforenings første mål var en sti fra Søndervig til Fjordstien. Et stiprojekt der blev overtaget af Ringkøbing amt. Det ikke mindre og meget betydningsfulde, cykelstien fra Søndervig til Hvide Sande langs med Holmsland Klitvej, lobbede vi for siden, og det er nu også realiseret og heldigvis fi nansieret af amtet før det blev nedlagt. Det er nu op til os alle at få cyklerne frem og benytte os af de nye muligheder. En ide kunne være at få lavet en cykelsti langs landevejen fra Søndervig helt til Kloster!! og den bør også etableres. Iflg. planerne for 2008 ønskes gennemført: 1. Aftale med myndigheden om forvaltningen af vejbidrag d.v.s. disponeringen af de midler der opkræves for mere end 1500 grundejere i foreningens område; et beløb beregnet til ca. kr: Vejstrækningerne: Sidevej til Nordsøvej + den sydligste del af Nordsøvej + et mindre areal på Hvidbjergvej nærmest vejkrydset ved Nordsøvej skal OB -behandles i Det er opgaver, hvor til der er indsamlet et større beløb i 07, og opgaven skulle I øvrigt have været løst i 07. St. Hans fest gennemføres traditionen tro mandag den 23. juni. 4. BIG BAND-festival gennemføres i august, og det er ønsket, at det bliver en årlig begivenhed. 5. Foreningen satser på, i samarbejde med forretningsdrivende, også i 2008 at gennemføre foranstaltninger, der modvirker hærværk og uro. 6. Foreningen har fremlagt forslag til lokalplan for områder uden en sådan med henblik på at få ensartede regler. Tillige ønskes drøftet bl.a. en bedre trafikafvikling i Søndervigs kærne. 4

5 JAZZFESTIVAL 2007 GENTAGES I AUGUST 2008 Den anden weekend i august 07 blev der indledt en jazzfestival, der forhåbentlig bliver en tradition. Selvom der var alt andet end vindstille og varmt var der ifl g. optælling mere end 1000 mennesker mødt frem til de 3 koncerter, der alle blev afviklet foran Beach Bowl. Første koncert lørdag eftermiddag var med Hof Bigband også kendt under navnet Ringkøbing Bigband, der mødte frem med ca. 20 musici. Lørdag aften var Silkeborg Bigband på scenen med et spændende jazzrepertoire præget af ikke mindst sydamerikanske rytmer, og søndag eftermiddag spillede Hans Holms Big Band, et orkester fra det midtjyske omkring Silkeborg, Brædstrup som i mange år bl.a. har stået for populære nytårskoncerter i Hvide Sande og Spjald. I 2008 er der igen Jazzfestival med populære orkestre. Da det er et arrangement af høj klasse og betydning for turismen har arrangørerne, der er Søndervig Beboerforening i samarbejde med Centerforeningen, ansøgt kommunen om et tilskud til gennemførelse af arrangementet i Lørdag den 9. august 08 går det løs igen med første koncert kl P.t. forventes 3 bigbands at deltage i arrangementerne lørdag og søndag. Fortæl jeres venner herom. Billederne nedenfor giver et indtryk af den gode stemning ved koncerterne i 07. 5

6 MODERNISERINGEN AF LODBERGSVEJs HOVEDSTRØG FORTSÆTTER Kort og godt der sker noget I stedet for Golfgrillen og en privatbolig bliver der i foråret 2008 opført en stor forretningsejendom. Herudover er foreningen præsenteret for et andet spændende projekt til ejendommen Lodbjergsvej 22-24, hvor Rikke Vanggaard bl.a. havde butik i sæsonen Den nuværende bygning er planlagt nedrevet og erstattet med en fl ot bygning med 3 butikslejemål i underetagen og eksisterende lejlighed med kæmpestor østvendt tagterrasse på første sal. Dette projekt forventes igangsat ca. 1. marts Arkitekter for dette spændende projekt er Tegnestuen Højvang i Varde. Til højre et billede af de endnu eksisterende træbygninger, der møder deres skæbne inden længe. Golfgrillen med dens fortovsrestaurant, hvoraf sidstnævnte generede mange- men næppe dem der nød isen er nu revet ned. I stedet for Golfgrillen og privatboligen, der lå ved siden af, er nu et fl ot byggeri på vej tegnet af Bay Jørgensens Tegnestue i Ringkøbing. Det ny hus rummer i stueetagen 600 m 2, der er fordelt med en bagerbutik og bageri (200 m 2 pkt.), en cafe på 200 m 2 og endelig en butik, som vil rumme artikler for lystfi skere (200 m 2 ). Huset, der bliver et teglstenshus med sort tag, rummer endvidere 6 mindre lejligheder; alle med store 35 m 2 store tagterrasser, hvorfra man ikke alene kan se over til den kommende Søndervig Feriepark og golfbanen, men ikke mindst se fjorden. Et er givet: Ældre utidssvarende bygninger bliver udskiftet med bedre. På parkeringspladsen foran Søndervigs 100 år gamle missionshus er der nu opført en forretningsejendom med beboelse på l. sal. Huset er opført af Indre Mission, der vil benytte butikken til genbrugssalg. Forsåvidt det gamle missionshus er det planen ifl g. Dagbladet Ringkøbing- Skjern at nedrive det snarest. 6 Forretningsejendom med ferielejligheder på første sal på det hidtidige parkeringsareal.

7 HELÅRSOMRÅDE I DEN NORDLIGE DEL AF LODBERGSVEJ Markerne nord for Lodbergsvej 44 har for en stor dels vedkommende været under forvandling i det sidste halve års tid. I en del af området er der anlagt asfalterede veje, kloakeret, etableret el-forbindelse m.v. til de enkelte grunde, og et større enfamiliehus er allerede ved at blive fuldført i den sydligste del. Ejerne Erik Lodberg og John Møller vil afslutte byggemodningen snarest, hvorefter man i første omgang vil indlede et salg via ejendomsmægler. SØNDERVIG FERIEPARK ER PÅ VEJ Der sker noget men meget med møder, forhandlinger osv. men idemand m.v. bag det store projekt, købmand Keld Hansen, oplyser ultimo januar at både kommune og miljømyndigheder er meget positive. Som eksempel på at der konkret er gang i projektet, har kommunen den 23. januar vedtaget en bevilling på ca. 2 mio som Erik Lodberg har oplyst, at grundene er på ca. 700 m 2 ; at der kan opføres et hus på 130 m 2 og endelig, at der ikke vil være bopælspligt. Foreningen har bemærket med stor tilfredshed, at der langs Houvig Klitvej er etableret en klitagtig vold, der blev ønsket i forbindelse med projektet Søndervig i Fremtiden. Derfor vil Søndervig set fra øst, fortsat være synlig som et sommerhusområde. skal dække udgifter til forberedelse til en forventet udbygning af feriefaciliteterne i Søndervig, herunder bygning af et feriecenter, idet der skal etableres en kloakpumpeledning fra Søndervig til Ringkøbing Renseanlæg, da det eksisterende renseanlæg i Kloster ikke vil kunne klare den forøgede belastning. Din selvstændige ejendomsmægler med lokalkendskab og områdets største udbud af fritidshuse langs vestkysten fra Houvig og Søndervig i nord til Hvide Sande og Bjerregård i syd samt Stauning ved Ringkøbing Fjord. Ringkøbing Houvig Lodbjerg Hede Søndervig Klegod Nr. Lyngvig Hvide Sande Årgab Haurvig Skodbjerge Bjerregård Ringkøbing Stauning Vi sælger dit sommerhus - ellers koster det dig ikke en krone Søndervig Vi har hovedkontor i Ringkøbing og filial i Søndervig - begge med boligudstillinger, som har åbent hver dag kl Se alle vore emner på Statsaut. ejendomsmægler, MDE Tlf Torvegade 5e 6950 Ringkøbing & Badevej 13 Søndervig 6950 Ringkøbing 7

8 DET GAMLE MISSIONSHUS Et minde om en epoke forsvandt det fi k dog lov at stå i 100 år I november måned 07 var det 100 år siden, at missionshuset i Søndervig blev indviet. Initiativet til byggeriet blev den gang taget af købmand P.C.A. Overgaard i Søndervig, og det var gårdejer Hans Lodberg Hansen, der skænkede grunden. Materialerne til huset kostede kun kr: 585, et pænt beløb dengang set i relation til lokalbefolkningens indtægtsmuligheder, men alligevel et beskedent beløb for et hus. Det skal dog tilføjes, at det meste af tømmeret var strandingsgods. At det lykkedes overhovedet at gennemføre projektet kan sikkert også tilskrives, at arbejdskraften var gratis Når dette blad læses, er det ikke sandsynligt at dette 100 år gamle missionshus, fortsat består. Arealet skal bruges til parkering. Huset står i dag (når bladet læses muligvis ikke) næsten som den gang for 100 år siden. Indgangspartiet blev dog udskiftet i 50 erne, da der blev indrettet toiletter som erstatning for det gammeldaws lokum vestom huset. Ved samme lejlighed blev skorstenen fjernet; der blev indlagt el, og huset kunne el-opvarmes. Tilbage i 1920 erne, 30 erne og 40 erne blev der om søndagen holdt gudstjeneste eller nærmere andagt af de præster, som ferierede i Søndervig. Imidlertid ophørte missionshuset allerede i 2002 at fungere som mødelokale, og det er siden blevet anvendt som genbrugsbutik. I Ringkøbing-Skjern Dagblad kunne vi den 29. marts læse, at Søndervig missionshus skulle rives ned, og at der i stedet opføres en ny bygning til genbrugsbutik og 2 lejligheder. 8 Det ny hus bygget foran det gamle missionshus er nu opført og omtalt andetsteds. Det gamle missionshus kunne ved selvsyn opleves forleden dag, men den dag det forsvinder, ryger igen en interessant del af Søndervigs historie i brokkassen. En historie som, hvis den granskes, omfatter familienavne, som vi fortsat støder på: Frik, Sloth, Overgaard, Aas, Lodberg o.s.v. Missionshuset var et samlingssted i gamle dage for det lille lokalsamfund. Her blev der udover de faste møder arrangeret juletræsfester; basar; syklub for at fremstille håndarbejde; søndagsskole blev afholdt hver anden søndag; her samledes man før den årlige sommerudfl ugt, som oftest gik til Poul Aases gård, hvor der blev serveret kaffe og brød for børnene i laden; leget på marken. Ingen tvivl bør der være om set med nutidens øjne var missionshuset den gang Søndervigs kulturhus. koj

9 Søndervig Supermarked gør det hurtigere at handle og udvider sortimentet De, der har besøgt Søndervig i dette vinterhalvår, har kunnet se, at Søndervig Supermarked er under en omfattende både omog tilbygning. Keld Hansen oplyser, at forretningen, der store dele af året, har kunder på hele Holmsland, af samme grund nu har så mange kunder, at han beklager, at der har været kødannelse ved kasseapparaterne og dermed irriterende ventetid de sidste par år. Det gør vi derfor noget alvorligt ved med det nye projekt, siger Keld Hansen. Bl.a. giver det nye byggeri mulighed for bredere gange, og det nuværende antal kasser udvides til ikke mindre end 6, d.v.s. en fordobling af kapaciteten. Herudover bliver forretningsarealet generelt udvidet med 400 m 2, og fremover disponeres der over 1500 m 2 butik og en helt ny 200 m 2 slagter- og delikatesseafdeling. Af andre nyheder kan nævnes, at frugt og grønt-afdelingens areal fordobles, - at bagerafdelingen bliver større, og at der etableres et stort mejeritorv, som ligesom grøntafdelingen vil være nedkølet til 12 grader. Kunderne skal fremover heller ikke ind i butikken for at afl evere fl asker, idet fl askeautomaten er placeret lige ved indgangen. Der er satset meget på, at det skal være lettere at handle. Alle disse forbedringer incl. en vinafdeling med plads til fl asker, hvoraf en mindre del er placeret i en grotte er klar onsdag den 12. marts Det skønnes, at Søndervig dermed nu også rummer områdets største fødevarebutik. 9

10 MOLS VEJ Mindestøtten for N.P.Mols Hvem var han? En mand vi kan mindes med en vis stolthed En sønderviger spurgte for nylig: Hvorfor en Molsvej og hvorfor har man rejst et mindesmærke en obelisk for Niels Pedersen Mols. Umiddelbart tænker man, det var en person som havde ejet en del af den jord, der var udstykket Ingen kendte tilsyneladende denne Mols, men det kunne museumsinspektør Helle Henningsen, Ringkøbing, som fortæller: At obelisken er opstillet til minde om Niels Pedersen Mols, som var kunstmaler. Han blev født i 1859 i Grumstrup ved Skanderborg i fattige kår, og kom som ung i malerlære hos en lokal malermester. Han viste stort tegne- og maletalent og blev efter læretiden optaget på det Kongelige Danske Kunstakademi i København, hvor han studerede fra 1880 til Han tog senere på dannelsesrejse i Europa. N.P. Mols var en af datidens anerkendte kunstnere, der især yndede at gengive landskaber og bondeliv i en stil, der kan kaldes social realisme. N.P. Mols modtog en række legater og priser, bl.a. Eckersberg-medaljen ikke mindre end to gange; første gang i 1893 sammen sammen med H.A. Brendekilde ( ), og L. Tuxen ( ) i 1893 og anden gang alene i Modtog desuden Det Anckerske Legat i Han var medlem af af Akademiets Plenarforsamling 1894 og sad i Charlottenborgs censurkomite og i Mols nød desuden også udenlandsk anerkendelse. Man kan læse meget mere om ham og hans arbejder i Weilbachs Kunstnerleksikon. Mols malede gerne på vestkysten, hvor Fanø og Holmsland Klit var blandt favoritterne. Nogle af hans store værker er udstillet i Ringkjøbing Bank på Torvet i Ringkøbing, hvor man gerne ifl g. Museumsinspektøren må gå ind og kigge på dem. Obelisken blev rejst i Den er udført af billedhuggeren Carl J. Bonnesen; den er af sandsten og forsynet med portrætmedaljon, hvad I selvfølgelig godt ved. Det gjorde jeg ikke; blev nysgerrig og søgte videre og fandt efterfølgende i et leksikon mere om denne sønderviger : Niels Pedersen Mols ( ) is a well-listed painter. He studied at the Academy of Fine Art in Copenhagen and travelled to the Netherlands, Belgium, France and Italy. He received a number of scholarships and prizes, e.g. in Chicago 1893 and the Eckersberg and Ancher s prizes. He was a member of the board of the Academy and the committee of censors at Charlottenborg. He exhibited at all the renowned exhibitions in Denmark e.g. Charlottenborg, Kunstnernes Efteraarsudstilling, Nord. Kunstudstilling and internationally at the World Exhibition in Chicago, in Germany and in Sweden. N.P. Mols belonged to the same generation of landscape painters as L.A. Ring and H.A. Brendekilde. They all came from poor families and depicted their environment with a new realistic approach that broke with the older romantic landscape- and folk paintings. The French monumental way to see the cattle that were launched by Rosa Bonheur inspired N.P. Mols. He specialized in animal paintings, but did also scenes from the West coast in Jutland with fi shers and portraits. He is represented in Statens Museum for Kunst, Den Hirschsprungske Samling, Skagen Museum and at many local museums as well. Carl J. Bonnesen, der udførte obelisken, var heller ikke en hr. hvem som helst, om ham berettes bl.a. at han tidligt blev vel modtaget af bestillere og allerede som 22-årig i 1891 blev hans debutarbejde erhvervet af Heinrich Hirschsprung og støbt i bronze (står i dag ved Hirschsprungs Samling, København). Den vigtigste mæcen blev brygger Carl Jacobsen (Carlsberg Bryggeriet), der bl.a. bestilte den store gruppe»thor kører over Himmelbuen«(opstillet i kobber på toppen af bryghuset på Carlsberg). Bonnesens sidste store mæcen blev Harald Plum, der lod den mægtige skulpturgruppe»thors Kamp med Jætterne«opstille på sin private ø, Thorø (står i dag ved Haustrup Plast i udkanten af Odense). Med den viden in mente skal vi alle vist til at passe bedre på obelisken, og bestyrelsen må overveje en ændring af omgivelserne ved denne obelisk udført af en af landets største kunstnere. Sådan var stranden udfor Danland for mere end 50 år siden 10

11 SIDSTE NYT! Handelsprisen på sommerhuse er steget Den gennemsnitlige kvadratmeterpris på et parcelhus er på et år steget knap 12 procent i vestjylland, viser den seneste opgørelse fra Realkreditrådet. Det er sket samtidigt med, at priserne på parcelhuse og andre ejendomme sidste år var konstant faldende i hovedstadsområdet og Østjylland De indsamlede tal er baseret på handelspriserne, og vestjylland omfatter kommunerne Ringkøbing-Skjern, Herning, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast- Brande og Viborg. Medlem af Folketinget ønsker rør nedgravet i stedet for sandfodring Ifl g. dagspressen ønsker Flemming Damgaard Larsen, formand for Folketingets Trafi kudvalg kystsikrings-forsøget med rør forlænget. Han mener, at rør er både bedre og billigere end sandfodring. Damgaard Larsen har besøgt området på Holmsland fl ere gange og ved selvsyn set, at stranden er blevet både bredere og højere. Han vil forsøge at overbevise både sin gruppe og Folketinget om denne mulighed for at bevare stranden. Hvilke planer har Kystdirektoratet i 2008 Havet har også i denne vinter været hård ved strand og klitfoden. Søndervig Beboerforening har i den anledning spurgt Kystdirektoratet, hvad der er planer om og fået fl g. svar: Efter orkanen i januar 2005 blev der jo anlagt skråningsbeskyttelse ud for Badevej og Hafavej. Samme år blev der også strandfodret med m 3 sand. I 2006 blev der gennemført en revlefodring med m 3. Efter disse to store fodringer blev der ikke fodret i 2007, og der er heller ikke i handlingsplanen for vestkysten medtaget fodring ved Søndervig i Så medmindre der sker noget helt specielt, bliver der altså ikke udført kystbeskyttelsesarbejder ved Søndervig i år. Tyveri på Nordsøvej Et sommerhus på Nordsøvej har haft uvelkomment besøg i perioden mellem fredag den 28. december og søndag den 30. Terrassedøren var brudt op, og der blev stjålet en fl adskærm og et B&O-anlæg til en samlet værdi af cirka kroner, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Stjerneformet oplevelsescenter er måske på vej Første skridt på vejen mod en realisering af planen om at skabe en international attraktion, i form af en stjerneformet oplevelses og videnscenter, er nu taget. En ekspertgruppe nedsat af Vækstforum Region Midtjylland har kigget på i alt 21 ansøgninger om støtte til nye internationale oplevelsesfyrtårne i den midtjyske region. Ni af dem er indstillet til hver at få en halv eller en hel million kroner til videre udvikling af det pågældende projekt. Ekspertgruppen anbefaler, at Stjerneprojektet ved Ringkøbing får en million kroner. Det er kanon at høre, siger en af de oprindelige initiatvtagere til projektet, Bent Brodersen, i Ringkøbing. Det er destination Ringkøbing Fjord, der er den endelige ansøger og turistdirektør Ole T. Bøndergaard udtrykker glæde over tilsagnet. Det er utroligt dejligt, at man har kunnet se perspektiverne i projektet, siger han. Nu har vi muligheden for at arbejde konkret videre, og det glæder vi os til. Verdens næststørste solvarmeanlæg bliver bygget i Ringkøbing Nord Verdens næststørste solvarmeanlæg skal sandsynligvis ligge i Rindum. Det solvarmeanlæg på kvadratmeter, som Ringkøbing Fjernvarme vil bygge, kommer sandsynligvis til at ligge på et industriareal i Rindum. Sommerhusejere skal måske i større omfang også udnytte solens stråler, som kan opvarme, f.eks. varmt vand til badning og pools, og det hævdes det uanset om solen kan ses på himlen!!!! Hvorfor ikke ensartede vilkår for vejvedligeholdelse i hele Søndervig-området Da der er klager over vejvedligeholdelsen året rundt, har vejudvalget allerede i august 07 haft møde med kommunens vejchef. Der er imidlerid absolut intet sket i sagen efterfølgende. På baggrund af indkomne klager fra Harbo Stagesvej og Sand Holmsvej omkring årsskiftet, har foreningen rykket for en afgørelse. Livredder sommeren 2008 Med støtte fra Tryg-fonden etablerer Ringkøbing-Skjern kommune mobil livredningstjeneste på stranden ved bl.a. Søndervig. Oplysninger vedr. foreningen: Bestyrelsen m.v. i 2007: K.O. Jensen, formand; Keld Hansen, næstformand; Gert N.S. Jensen, kasserer; Ellen Marie Vestergaard, Viggo Larsen, Bodil Strøbech, Carsten Linaa Vejudvalg, der kontrollerer vejenes tilstand, fremsætter forslag til forbedringer m.v.: K.O. Jensen, Viggo Larsen, Ellen Marie Vestergaard, Bodil Strøbech samt Niels Jepsen og Jørgen Stounberg (JT tiltrådt l. jan 2008) Post kan sendes til adressen: Østergade 7a, 7400 Herning Kontingent kan indbetales til foreningens konto i Ringkjøbing Landbobank: Reg.nr konto På samme konto henstår alle foreningens kontante midler. 11

12 ARRANGEMENTER: ST. HANS AFTEN St. Hans aften falder i år på en mandag. I 2007 samlede dette arrangement et af de største St. Hansarrangementer på hele den jyske vestkyst - mere end Også i år afholdes denne traditionsrige fest med sange, underholdning, båltale og kæmpebål. Arrangementet starter kl Kom og lad børnene bage snobrød (hvis vejret tillader det), og se udklædte hekse og trolde på stylter m.v. Arr. Søndervig Beboerforening i samarbejde med Centerforeningen MUSIK-ARRANGEMENTER: SILDEJAZZ på BEACH BOWL Søndagene: 6. juli, 13. juli, 20. juli, 27. juli samt 3. august alle dage kl Der er mulighed for at købe lækker og prisbilig buffet samt drikkevarer. Flg. orkestre medvirker: 6. juli: Blåbærrene 13. juli: Ringkjøbing Big Band 20. juli: Tuxedo Jazzband 27. juli: West 58th Street Stompers 3. august 13-15: Hof Band Arr.: Beach Bowl STRANDKROEN Levende musik 1. fredag i hver måned. BIG BAND FESTIVAL 2008 Jazzfestivalen, der var en stor succes i aug. 07 fortsætter i 08 i dagene fredag 8. lørdag den 9. og søndag 10. august. Arr.: Søndervig Beboerforening i samarbejde med Centerforeningen. TIRSDAGS-ARRANGEMENTER: OPEN BY NIGHT Alle tirsdage i juli nemlig den 1., 8., 15., 22. og 29. juli. Forretningerne holder åbent til kl Arr.: Centerforeningen. BAGAGERUMS-MARKED Alle tirsdage i perioden 24. juni til og med 12. august fra kl Herudover i efterårsferien den 14. oktober, fra kl Arr.: Centerforeningen. HUMANITÆR MARKEDSDAG Tirsdag 1. juli, + Open by Night og forretningerne holder åbent til kl Arr.: Centerforeningen. BØRNENES DAG Tirsdag 8. juli, + Open by night og forretningerne holder åbent til kl Arr.: Centerforeningen. MODESHOW I LODBERGSCENTRET Tirsdag 15. Juli + Open by night og forretningerne holder åbent til kl Arr.: Centerforeningen. SPORTENS DAG Tirsdag 22. juli, + Open by night til kl Arr.: Centerforeningen. DET LOKALE BRANDVÆSEN in action! Tirsdag 29. Juli + Open by night til kl Arr.: Centerforeningen. ANDRE SPÆNDENDE ARRANGEMENTER, f.eks: ANSIGTSMALING et scoop for børn Søndagene 6. juli, 13. juli og 3. august Arr.: Centerforeningen. KUNSTHÅNDVÆRKER-DAG Søndag 27. juli kl Arr.: Centerforeningen. 12

Indholdsfortegnelse: SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET 1 FORÅR 2007

Indholdsfortegnelse: SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET 1 FORÅR 2007 FORÅR 2007 r Indholdsfortegnelse: Indbydelse til at deltage i den årlige generalforsamling lørdag den 31. marts 07 kl. 14.00 16.00 Nyt spændende projekt Søndervig Feriepark præsenteres her på skitser Sommerhalvårets

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING

GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING Nyt fra Søndervig Forår 2011 Indholdsfortegnelse: l Søndervig-sangen og oplysninger om Søndervig Beboerforening...side 2 l Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

I det forløbne år har vores arbejde i bestyrelsen primært drejet som om følgende ting:

I det forløbne år har vores arbejde i bestyrelsen primært drejet som om følgende ting: Søndervig Beboerforening Beretning for året 2013 Så er vi igen i gang med en festdag her ved starten af påskeugen. Påsken falder sent i år, så der burde være mulighed for dejligt vejr i påsken, selv om

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Lokale folketingsmænd gik i aktion. Nyt EDB-program gav problemer SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET 1. De første dage i januar 2005 truede havet

Lokale folketingsmænd gik i aktion. Nyt EDB-program gav problemer SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET 1. De første dage i januar 2005 truede havet Klitten sikret med 40.000 tons sten. Ved generalforsamlingen i 2005 deltog mere end 260. Forud var der suppespisning og koncert med»the Gentlemen«fra Århus-egnen. De første dage i januar 2005 truede havet

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Endnu engang velkommen til Klegod Grundejerforenings ordinære generalforsamling.

Endnu engang velkommen til Klegod Grundejerforenings ordinære generalforsamling. taj/beret08.doc BESTYRELSENS BERETNING VEDR. ÅRET 2008. Endnu engang velkommen til Klegod Grundejerforenings ordinære generalforsamling. Jeg vil samtidig byde velkommen til formanden for Teknik og Miljø-udvalget

Læs mere

Lyngvejens Grundejerforening

Lyngvejens Grundejerforening Lyngvejens Grundejerforening Dagsorden: Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening Lørdag den 14. april 2007 kl. 15.00 på Hotel Strandkroen, Nordsøvej 2, Søndervig 1 2 3

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Dirigenten kunne konkludere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og bestemmelserne i vedtægterne er opfyldet.

Dirigenten kunne konkludere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og bestemmelserne i vedtægterne er opfyldet. Referat af generalforsamlingen den 9. juni 2013 Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent Erik Søgaard takker for valget som dirigent. Dirigenten kunne konkludere at generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Formanden begyndte mødet med at byde velkommen og redegjorde for aftenens program.

Formanden begyndte mødet med at byde velkommen og redegjorde for aftenens program. Foreningen af sommerhusgrundejere i Haurvig Referat af ordinær generalforsamling 2010 Den 14. maj 2010 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i foreningen af sommerhusejerere i Haurvig på lejeskolen

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Forår 2009. Indholdsfortegnelse: SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET FORÅR 2009

Forår 2009. Indholdsfortegnelse: SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET FORÅR 2009 FORÅR 2009 Forår 2009 Indholdsfortegnelse: l Opsummering af nye regler om sommerhuse...side 2 l Indkaldelse til generalforsamling...side 3 l Vore sti-forbindelser i fare - opl. om foreningen...side 4 l

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Årsmøde i Grimstrup Lokalråd 19. november 2007

Årsmøde i Grimstrup Lokalråd 19. november 2007 Årsmøde i Grimstrup Lokalråd 19. november 2007 1. Valg af dirigent Per Strand blev valgt uden modkandidat. Konstaterede herefter at årsmødet vat lovligt indkaldt via Bramming Ugeavis. 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Beretning generalforsamling 2013.

Beretning generalforsamling 2013. Beretning generalforsamling 2013. Set med foreningens øjne har det halve år i 2012 været dårligt, vores stiger har været i en dårlig forfatning, da vores stigemand ikke har kunnet holde dem i den stand,

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter mm. derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2016 Allerførst velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen. Side 1

Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen. Side 1 Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen Side 1 Program Velkommen og præsentation af program Grundejerforeningen for Gl. Skagen præsenterer baggrunden for deres ansøgning Sagens historik Kort om processen Hvordan

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

DEN BLÅ LEGEPLADS, HVIDE SANDE

DEN BLÅ LEGEPLADS, HVIDE SANDE DEN BLÅ LEGEPLADS, HVIDE SANDE FAKTA: Beliggenhed: 6960 Hvide Sande Samlet budget: Kr. 3.405.000 Der ansøges om kr. 700.000 ved Underværker Organisation: Holmsland Klit Turistforening Kontakt: Katrine

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling.

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Odense den 20.02.17 Onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.00 på Odense Fagskole Ørstedsgade 28-5000 Odense C Mod forudbestilling er der spisning

Læs mere

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær).

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær). Generalforsamling, Grundejerforeningen Mosen, 26/2 2014 Tilstede: 18, 27, 14, 20, 41, 37, 42, 28, 26, 31, 29, 15, 10, 19 og 13. 1. Valg af dirigent Henrik nr. 20 vælges som dirigent 2. Beretning Præsentation

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

STRANDGÅRDENS GRUNDEJERFORENING VEDDINGE BAKKER - 4550 ASNÆS Stiftet 1963 - www.strandgaardens.dk

STRANDGÅRDENS GRUNDEJERFORENING VEDDINGE BAKKER - 4550 ASNÆS Stiftet 1963 - www.strandgaardens.dk Referat fra 48. generalforsamling i Strandgårdens Grundejerforening søndag den 19 juni på Fårevejle Golf Hotel. 1. Valg af dirigent Formanden Gitte Troensegaard, Ringbakken bød velkommen og foreslog på

Læs mere

Nyt fra Søndervig. Forår 2010 SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING FORÅR 2010. Indholdsfortegnelse:

Nyt fra Søndervig. Forår 2010 SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING FORÅR 2010. Indholdsfortegnelse: GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING FORÅR 2010 Nyt fra Søndervig Forår 2010 Indholdsfortegnelse: l Hvornår er butikkerne åbne?...side 2 l Indkaldelse til generalforsamling...side 3 l Beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Nyt fra Søndervig. Forår 2013 GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING. www.sondervig.dk. om Søndervig Beboerforening...side 2

Nyt fra Søndervig. Forår 2013 GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING. www.sondervig.dk. om Søndervig Beboerforening...side 2 GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING Nyt fra Søndervig Forår 2013 l Søndervig-sangen og oplysninger om Søndervig Beboerforening...side 2 l Indkaldelse til generalforsamling og regnskab...side 3

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening

Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening 2007 Rindbynitten Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening Bestyrelsen Formand: Jørgen Elsted Hansen Havstien 27 Kongeåvej 7A 6771 Gredstedbro Tlf. 7543 1372 Fanø 7516 6165 Mail: jehan@esbjergkommune.dk

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 11 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 15. april 2017 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og bad deltagerne rejse sig for at holde

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at landsretssagfører Henning Buhr valgtes til dirigent, hvilket godkendtes eenstemmigt.

Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at landsretssagfører Henning Buhr valgtes til dirigent, hvilket godkendtes eenstemmigt. År 1975, den 15. april kl. 20.00 afholdtes generalforsamling på Hotel Eremitagen, Lyngby. Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at landsretssagfører Henning Buhr valgtes til dirigent,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Grundejerforeningen Svenstibakkevej Lild Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Valg af dirigent: Ib Horsmark - indkaldelse er i henhold til vedtægterne og lovlig

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang Vise Nyt Januar 2015 26. årgang Visens venner i Randers www.visensvenneriranders.dk Huskelisten Formand : Henne Buch, Saxofonvej 14, 8940-Randers SV 86410633 el.41586480 Program for 1. halvår 2015. Hulemøde:

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/6 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Sognefogedparkens Grundejerforening. Generalforsamling d. 26-02-2013

Sognefogedparkens Grundejerforening. Generalforsamling d. 26-02-2013 Sognefogedparkens Grundejerforening Generalforsamling d. 26-02-2013 Dagsorden Valg af dirigent. 1.Valg af stemmetællere efter dirigentens bestemmelser. 2.Bestyrelsens beretning, herunder opfordringer til

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Evalueringsrapport Nørlev Strand

Evalueringsrapport Nørlev Strand Evalueringsrapport Nørlev Strand Trykudligning sammenlignet med sandfodring 1 SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 9990 Skagen Tlf. 98445713 Mob 40401425 web www.shore.dk Mail sic@shore.dk

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012 Nivå juni 2012 Nivåvænge Nyt Nr. 3 - juni 2012 Så lykkedes det - ny kontrakt med YouSee er på plads. Et årelangt forhandlingsforløb med YouSee er afsluttet med underskrivelse af en ny kontrakt om vilkår

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 15. Juni 2013

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 15. Juni 2013 Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 15. Juni 2013 Punkt 1 VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til generalforsamlingen. Omkring 50 af

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

HOLMSLAND SOGNEFORENING GENERALFORSAMLING

HOLMSLAND SOGNEFORENING GENERALFORSAMLING HOLMSLAND SOGNEFORENING GENERALFORSAMLING FOR ÅRET 2012 2013 Årsrapporten og regnskabet er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 5. april 2013 22-01-2014 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af generalforsamling lørdag den 23. maj 2015 kl Hotel Viking. Beretning 2015

Referat af generalforsamling lørdag den 23. maj 2015 kl Hotel Viking. Beretning 2015 Referat af generalforsamling lørdag den 23. maj 2015 kl. 14.00 Hotel Viking Velkomst: Formand Ole Nøhr bød velkommen til de 60 fremmødte(41 medlemmer) Pkt. 1: Valg af dirigent Merethe Tølbøll blev valgt

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Klegod Grundejerforening afholdt 4/4 2015 på Sømandshjemmet i Hvide sande.

Referat af Generalforsamling for Klegod Grundejerforening afholdt 4/4 2015 på Sømandshjemmet i Hvide sande. Referat af Generalforsamling for Klegod Grundejerforening afholdt 4/4 2015 på Sømandshjemmet i Hvide sande. Der var 95 deltagere repræsenterende 63 grundejere. Ad 1. Valg af dirigent Erik Lorentsen, Fladsbjergvej

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 383 Offentligt Ferring, den 11.04.2017 Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening

Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening 2009 Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening Bestyrelsen Formand: Jørgen Elsted Hansen Havstien 27 Kongeåvej 7A 6771 Gredstedbro Tlf.: 75 43 13 72 Fanø: 75 16 61 65 Mail: jehan@esbjergkommune.dk

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Lemvig Kommune indklaget til ombudsmanden 17.07.2015

Lemvig Kommune indklaget til ombudsmanden 17.07.2015 Lemvig Kommune indklaget til ombudsmanden 17.07.2015 Hele Harboøreland skal i ét samlet digelag, men inden da har Harboøre Nordre Digelag lavet fem-årige aftaler, og det falder en sommerhusejer for brystet,

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 7. april 2010 Referat Bilag a. Bestyrelsens Beretning for 2009 b. Årsregnskab 2009 c. Budget 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere