Indholdsfortegnelse: SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET 1 FORÅR Søndervigsangen...side 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse: SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET 1 FORÅR 2008. Søndervigsangen...side 2"

Transkript

1 FORÅR Indholdsfortegnelse: Søndervigsangen...side 2 Indkaldelse til generalforsamling og mini-beretning...side 3 Cykelsti helt op til Røjklitvej...side 4 Jazzfestivalen 2007 succes der gentages i side 5 Moderniseringen af Lodbergsvejs hovedstrøg...side 6 Helårsboliger på Lodbergsvej Ferieparken...side 7 Det gamle missionshus...side 8 Søndervig Supermarked udvider...side 9 Hvem var N. P. Mols...side 10 Sidste Nyt og oplysninger om foreningen...side 11 Aktivitetskalender (ret til ændringer forbeholdes)...side 12 Vinterstemning en aften i Søndervig foto: Anna Maxen SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET 1

2 SØNDERVIG-SANGEN Melodi: On the Road to Mandalay Vil du fra en klittop se, når aftensolen går i hav, vil du strejfe med stranden, mens du søger efter rav, vil du høre havets hymne give genklang i dit sind, medens fjerne kirkeklokker ringer solfaldstimen ind? Læg din kurs mod Holmslands Klit til et udsyn milevidt, hvor naturens farver spiller i en særlig kolorit, der, hvor bråddet skummer hvidt under vinterstormens ridt, og hvor sommerbrisens bølge kysser stranden ganske blidt. Er du mødig i dit sind og træt af byens larm og kvalm, ønsker du en lille solbeskinnet plet med marehalm, vil du se, hvor havets revler trækker deres hvide bånd, mens du lader millioner sandkorn drysse fra din hånd? Læg din kurs mod Holmslands Klit til et udsyn milevidt, hvor naturens farver spiller i en særlig kolorit, der, hvor bråddet skummer hvidt under vinterstormens ridt, og hvor sommerbrisens bølge kysser stranden ganske blidt. Vil du se, når bølgen fråder i ubændigt raseri, så de beder gode magter stå hver sjæl på søen bi. Vil du se en sommerkvæld, når Vesterhavet er i ro, solens stråler over vandet som en bred og gylden bro? Læg din kurs mod Holmslands Klit til et udsyn milevidt, hvor naturens farver spiller i en særlig kolorit, der, hvor bråddet skummer hvidt under vinterstormens ridt, og hvor sommerbrisens bølge kysser stranden ganske blidt. Se, hvor marehalmens finger tegner cirkler om sin rod, og hvor sortebærret ødsler sine perler for din fod, brune børn i bølgen bader, søen vugger skibets stavn, og i mulmet fyrets øje leder ind mod sikker havn. Læg din kurs mod Holmslands Klit til et udsyn milevidt, hvor naturens farver spiller i en særlig kolorit, der, hvor bråddet skummer hvidt under vinterstormens ridt, og hvor sommerbrisens bølge kysser stranden ganske blidt. Om du færdes her i klynge eller vandrer for dig selv under stormens travle skyer eller himlens blanke hvælv, kalder havets brænding ikke hvisker lyngen ikke tyst? til de toner i dit øre, og det synger i dit bryst. Læg din kurs mod Holmslands Klit til et udsyn milevidt, hvor naturens farver spiller i en særlig kolorit, der, hvor bråddet skummer hvidt under vinterstormens ridt, og hvor sommerbrisens bølge kysser stranden ganske blidt. Sunget bl.a. ved Hvide Sandes byjubilæum i 1981 og altid ved arrangementer i Søndervig Beboerforening. Skrevet af Valdemar Jørgensen, Vejle broder til fhv. murermester Carl Chr. Jørgensen, Ringkøbing. 2

3 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Foreningens årlige generalforsamling, der skal afholdes lørdag før påske i h.t. vedtægterne, afholdes i år på Beach Bowl, lørdag den 15. marts 2008 kl Forud for generalforsamlingen er der suppespisning og let musikalsk underholdning ved Silkeborg Senior Orkester under ledelse af Niels Jepsen (Hafavej). Dagsorden for mødet er iflg. vedtægterne l. Valg af dirigent 2. Formanden afl ægger beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og suppleanter På valg er til bestyrelse: Viggo Larsen, Bodil Strøbech, Carsten Linaa, Ellen Marie Vestergaard På valg er til suppleant: Lars Bollerup, Henning Nørgaard Foreslået i 07: Niels Christiansen, Midtgaardsvej 15, 8800 Viborg På valg som revisorer er: Registreret revisor Hardy Bang og registreret revisor?????? 6. Eventuelt Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. (adresse: Østergade 7a, 74oo Herning) Koncentreret beretning: Foreningen har presset på for udarbejdelse af en lokalplan for hele Søndervig-området. Forslag med hensyntagen til afvikling af trafi k, parkering, men også benyttelse af materialer og placering af ny bebyggelse i forhold til eksisterende, er blevet fremsendt allerede i 05. Vejene er i 07 gennemtravet fysisk og vurderet af foreningens vejudvalg. Adskillige steder konstateret behov for forbedring. Derfor blev iværksat en indsamling i 07 med henblik på forbedring af både sidevej til Nordsøvej og Hafavej`s sydlige del. Sidstnævnte har ikke været med i aftalen om vedligeholdelse, og vejen var af den grund næsten ufarbar i juni 07. Vejudvalget havde håbet på en OB -behandling af sidevej til Nordsøvej, men asfaltfi rmaet nåede, trods forventning herom, ikke den opgave. Finansiering er på plads, og vi håber, at dette arbejde tilligemed OB-behandling af de sydligste 150 m af Nordsøvej udføres snarest i 08. Forsåvidt Hafavej Syd blev vejbanen allerede renoveret i august. Vedligeholdelse af den vej skal dog, som også andre veje, gentages efterfølgende år. Klipning af roser blev udført på hovedstrækningerne i forsommeren. Opmærksomheden henledes igen på, at det er den enkelte grundejer, der reelt skal sørge for klipning af roser, buske og træer. Foreningen har i 07 givet økonomisk tilskud og opbakning til patruljering med ordenspatrulje i nattetimerne og primært Lodbergsvej/Badevej-området. På et tidspunkt i 07 ønskede kommunen volde og fremmed beplantning f jernet i Søndervig med henvisning til Naturbeskyttelsesloven og dens klausuler for klithede. Sagen endte (heldigvis) i mindelighed. Kommunen har konstateret, at der er opsat ulovlige skilte og beder foreningen medvirke til at fjerne dem. Foreningen skal opfordre til, at skilte, opsat uden tilladelse fra kommune eller politi, fjernes. St. Hansaften blev i 07 fejret med mere end deltagere. Taler var forskningsminister Helge Sander. Ringkøbing Bigband og Spjald Marimbaorkester underholdt. For første gang i Danmark blev der i samarbejde med Centerforeningen arrangeret BIG BAND-FESTIVAL i 2. weekend i august 07. Til de 3 koncerter var der på trods af dårligt vejr den første dag, mere end tilskuere ifl g. optælling. Foreningen har indsendt ansøgning til TRYG-FONDEN vedr. hjertestarter. Desværre afslag selvom gode argumenter, bl.a. afstand til nærmeste hjerteafdeling, blev fremsat. Helt uforståeligt idet Thyholm og Tambohus har fået en hjertestarter. På baggrund af drukneulykker i sommeren 07 sendt anbefaling til kommunen vedr. etablering af livreddertjeneste. Kommunen har indsendt en ansøgning til Trygfonden om støtte til etablering af livreddertårne i Hvide Sande og Søndervig allerede fra sommeren 08. Der foreligger p.t. endnu ikke svar på kommunens ansøgning. Sti forsøgt etableret mellem Hjelmevej og Hvidbjerg, men opgivet indtil videre på grund af protest fra en grundejer. Kommunen er blevet bedt om at fjerne enkelte bunkere, der vender på hovedet. Man har svaret, at det er den enkelte grundejer der er ansvarlig. Derfor er en del bunkere fortsat faktisk dårlig pynt på stranden. Kommunen har opfordret grundejerne til frivilligt at sørge for, at der ikke placeres volde op ad vejene, og at afstanden fra vejkant til evt. vold ikke er mindre end 50 cm. Dette er nødvendigt af hensyn til afvanding af vejbanen. 3

4 Cykelstien til Røjklitvej Alle cykelstier ønsket af Søndervig vil være realiseret i 2008 Visionær kommunal indstilling til gavn for trafiksikkerhed og turisme For snart mange år siden opnåede foreningen amtets tilladelse til at benyttet et areal udlagt som grøft langs landevejen Houvig Klitvej til cykel og gangsti. Denne investering var fra foreningens side en provokation, fordi henvendelser til myndighederne, begrundet med frygt for ulykker efter foreningens opfattelse, ikke blev taget alvorligt. Foreningen rørlagde siden grøften; der blev anlagt en grusbelagt sti, som i de følgende år har medvirket til, at man kan bevæge sig fra Sand Holmsvej eller golfbanen til byen uden at gå eller cykle på den stærkt trafi kerede landevej. Siden har foreningen arbejdet på at få nævnte sti forlænget til Holdvej, lige som der blev sparet op hertil. Opgaven var imidlertid ikke så lige til, da amtet ikke fandt en rørlægning rimelig, og i stedet foreslog benyttelse af arealet indenfor ; d.v.s. en billigere løsning. Den billigste løsning indebar imidlertid, at der skulle eksproprieres. Og i det spørgsmål var der efter foreningens vurdering ingen hjælp at hente ved den daværende Holmsland Kommune. Men ønsket blev holdt varmt på de den gang regelmæssige møder med kommunen. Og så kom der, for mere end 3 år siden under et møde med daværende borgmester Iver Enevoldsen, nye boller på suppen. Jeg ved, at I brænder for den sti, og vi har derfor besluttet at anlægge en sådan i kommunens regi, og vi vil lade den fortsætte ikke alene til Holdvej, men helt op til Røjklitvej. Kommunalreformen og regler for benyttelsen af de kommunale midler har siden forhindret vores ny kommune i at anvende midler hertil. Men nu har kommunalbestyrelsen frigivet en bevilling på kr: til formålet, og der er afholdt licitation. Samtidigt er der meddelt anlægsbevillinger til strækningen fra Kloster til Jagtvej (Ringkøbing). Pengene stammer fra Holmsland Kommunes prioriterede liste over de projekter, som efter kommunalreformen skulle gennemføres for en speciel pulje på 30 mio. kr., som ved kommunesammenlægningen var aftalt skulle realiseres efter sammenlægningen. Projektet til Røjklitvej giver mulighed for, fra Søndervig via den nyanlagte sti og Røjklitvej, at køre over den i 2006 anlagte bro over Von Å og efterfølgende f.eks. ad mindre trafi kerede veje køre videre rundt om f.eks. Stadil fjord med det rige fugleliv. Søndervig Beboerforenings første mål var en sti fra Søndervig til Fjordstien. Et stiprojekt der blev overtaget af Ringkøbing amt. Det ikke mindre og meget betydningsfulde, cykelstien fra Søndervig til Hvide Sande langs med Holmsland Klitvej, lobbede vi for siden, og det er nu også realiseret og heldigvis fi nansieret af amtet før det blev nedlagt. Det er nu op til os alle at få cyklerne frem og benytte os af de nye muligheder. En ide kunne være at få lavet en cykelsti langs landevejen fra Søndervig helt til Kloster!! og den bør også etableres. Iflg. planerne for 2008 ønskes gennemført: 1. Aftale med myndigheden om forvaltningen af vejbidrag d.v.s. disponeringen af de midler der opkræves for mere end 1500 grundejere i foreningens område; et beløb beregnet til ca. kr: Vejstrækningerne: Sidevej til Nordsøvej + den sydligste del af Nordsøvej + et mindre areal på Hvidbjergvej nærmest vejkrydset ved Nordsøvej skal OB -behandles i Det er opgaver, hvor til der er indsamlet et større beløb i 07, og opgaven skulle I øvrigt have været løst i 07. St. Hans fest gennemføres traditionen tro mandag den 23. juni. 4. BIG BAND-festival gennemføres i august, og det er ønsket, at det bliver en årlig begivenhed. 5. Foreningen satser på, i samarbejde med forretningsdrivende, også i 2008 at gennemføre foranstaltninger, der modvirker hærværk og uro. 6. Foreningen har fremlagt forslag til lokalplan for områder uden en sådan med henblik på at få ensartede regler. Tillige ønskes drøftet bl.a. en bedre trafikafvikling i Søndervigs kærne. 4

5 JAZZFESTIVAL 2007 GENTAGES I AUGUST 2008 Den anden weekend i august 07 blev der indledt en jazzfestival, der forhåbentlig bliver en tradition. Selvom der var alt andet end vindstille og varmt var der ifl g. optælling mere end 1000 mennesker mødt frem til de 3 koncerter, der alle blev afviklet foran Beach Bowl. Første koncert lørdag eftermiddag var med Hof Bigband også kendt under navnet Ringkøbing Bigband, der mødte frem med ca. 20 musici. Lørdag aften var Silkeborg Bigband på scenen med et spændende jazzrepertoire præget af ikke mindst sydamerikanske rytmer, og søndag eftermiddag spillede Hans Holms Big Band, et orkester fra det midtjyske omkring Silkeborg, Brædstrup som i mange år bl.a. har stået for populære nytårskoncerter i Hvide Sande og Spjald. I 2008 er der igen Jazzfestival med populære orkestre. Da det er et arrangement af høj klasse og betydning for turismen har arrangørerne, der er Søndervig Beboerforening i samarbejde med Centerforeningen, ansøgt kommunen om et tilskud til gennemførelse af arrangementet i Lørdag den 9. august 08 går det løs igen med første koncert kl P.t. forventes 3 bigbands at deltage i arrangementerne lørdag og søndag. Fortæl jeres venner herom. Billederne nedenfor giver et indtryk af den gode stemning ved koncerterne i 07. 5

6 MODERNISERINGEN AF LODBERGSVEJs HOVEDSTRØG FORTSÆTTER Kort og godt der sker noget I stedet for Golfgrillen og en privatbolig bliver der i foråret 2008 opført en stor forretningsejendom. Herudover er foreningen præsenteret for et andet spændende projekt til ejendommen Lodbjergsvej 22-24, hvor Rikke Vanggaard bl.a. havde butik i sæsonen Den nuværende bygning er planlagt nedrevet og erstattet med en fl ot bygning med 3 butikslejemål i underetagen og eksisterende lejlighed med kæmpestor østvendt tagterrasse på første sal. Dette projekt forventes igangsat ca. 1. marts Arkitekter for dette spændende projekt er Tegnestuen Højvang i Varde. Til højre et billede af de endnu eksisterende træbygninger, der møder deres skæbne inden længe. Golfgrillen med dens fortovsrestaurant, hvoraf sidstnævnte generede mange- men næppe dem der nød isen er nu revet ned. I stedet for Golfgrillen og privatboligen, der lå ved siden af, er nu et fl ot byggeri på vej tegnet af Bay Jørgensens Tegnestue i Ringkøbing. Det ny hus rummer i stueetagen 600 m 2, der er fordelt med en bagerbutik og bageri (200 m 2 pkt.), en cafe på 200 m 2 og endelig en butik, som vil rumme artikler for lystfi skere (200 m 2 ). Huset, der bliver et teglstenshus med sort tag, rummer endvidere 6 mindre lejligheder; alle med store 35 m 2 store tagterrasser, hvorfra man ikke alene kan se over til den kommende Søndervig Feriepark og golfbanen, men ikke mindst se fjorden. Et er givet: Ældre utidssvarende bygninger bliver udskiftet med bedre. På parkeringspladsen foran Søndervigs 100 år gamle missionshus er der nu opført en forretningsejendom med beboelse på l. sal. Huset er opført af Indre Mission, der vil benytte butikken til genbrugssalg. Forsåvidt det gamle missionshus er det planen ifl g. Dagbladet Ringkøbing- Skjern at nedrive det snarest. 6 Forretningsejendom med ferielejligheder på første sal på det hidtidige parkeringsareal.

7 HELÅRSOMRÅDE I DEN NORDLIGE DEL AF LODBERGSVEJ Markerne nord for Lodbergsvej 44 har for en stor dels vedkommende været under forvandling i det sidste halve års tid. I en del af området er der anlagt asfalterede veje, kloakeret, etableret el-forbindelse m.v. til de enkelte grunde, og et større enfamiliehus er allerede ved at blive fuldført i den sydligste del. Ejerne Erik Lodberg og John Møller vil afslutte byggemodningen snarest, hvorefter man i første omgang vil indlede et salg via ejendomsmægler. SØNDERVIG FERIEPARK ER PÅ VEJ Der sker noget men meget med møder, forhandlinger osv. men idemand m.v. bag det store projekt, købmand Keld Hansen, oplyser ultimo januar at både kommune og miljømyndigheder er meget positive. Som eksempel på at der konkret er gang i projektet, har kommunen den 23. januar vedtaget en bevilling på ca. 2 mio som Erik Lodberg har oplyst, at grundene er på ca. 700 m 2 ; at der kan opføres et hus på 130 m 2 og endelig, at der ikke vil være bopælspligt. Foreningen har bemærket med stor tilfredshed, at der langs Houvig Klitvej er etableret en klitagtig vold, der blev ønsket i forbindelse med projektet Søndervig i Fremtiden. Derfor vil Søndervig set fra øst, fortsat være synlig som et sommerhusområde. skal dække udgifter til forberedelse til en forventet udbygning af feriefaciliteterne i Søndervig, herunder bygning af et feriecenter, idet der skal etableres en kloakpumpeledning fra Søndervig til Ringkøbing Renseanlæg, da det eksisterende renseanlæg i Kloster ikke vil kunne klare den forøgede belastning. Din selvstændige ejendomsmægler med lokalkendskab og områdets største udbud af fritidshuse langs vestkysten fra Houvig og Søndervig i nord til Hvide Sande og Bjerregård i syd samt Stauning ved Ringkøbing Fjord. Ringkøbing Houvig Lodbjerg Hede Søndervig Klegod Nr. Lyngvig Hvide Sande Årgab Haurvig Skodbjerge Bjerregård Ringkøbing Stauning Vi sælger dit sommerhus - ellers koster det dig ikke en krone Søndervig Vi har hovedkontor i Ringkøbing og filial i Søndervig - begge med boligudstillinger, som har åbent hver dag kl Se alle vore emner på Statsaut. ejendomsmægler, MDE Tlf Torvegade 5e 6950 Ringkøbing & Badevej 13 Søndervig 6950 Ringkøbing 7

8 DET GAMLE MISSIONSHUS Et minde om en epoke forsvandt det fi k dog lov at stå i 100 år I november måned 07 var det 100 år siden, at missionshuset i Søndervig blev indviet. Initiativet til byggeriet blev den gang taget af købmand P.C.A. Overgaard i Søndervig, og det var gårdejer Hans Lodberg Hansen, der skænkede grunden. Materialerne til huset kostede kun kr: 585, et pænt beløb dengang set i relation til lokalbefolkningens indtægtsmuligheder, men alligevel et beskedent beløb for et hus. Det skal dog tilføjes, at det meste af tømmeret var strandingsgods. At det lykkedes overhovedet at gennemføre projektet kan sikkert også tilskrives, at arbejdskraften var gratis Når dette blad læses, er det ikke sandsynligt at dette 100 år gamle missionshus, fortsat består. Arealet skal bruges til parkering. Huset står i dag (når bladet læses muligvis ikke) næsten som den gang for 100 år siden. Indgangspartiet blev dog udskiftet i 50 erne, da der blev indrettet toiletter som erstatning for det gammeldaws lokum vestom huset. Ved samme lejlighed blev skorstenen fjernet; der blev indlagt el, og huset kunne el-opvarmes. Tilbage i 1920 erne, 30 erne og 40 erne blev der om søndagen holdt gudstjeneste eller nærmere andagt af de præster, som ferierede i Søndervig. Imidlertid ophørte missionshuset allerede i 2002 at fungere som mødelokale, og det er siden blevet anvendt som genbrugsbutik. I Ringkøbing-Skjern Dagblad kunne vi den 29. marts læse, at Søndervig missionshus skulle rives ned, og at der i stedet opføres en ny bygning til genbrugsbutik og 2 lejligheder. 8 Det ny hus bygget foran det gamle missionshus er nu opført og omtalt andetsteds. Det gamle missionshus kunne ved selvsyn opleves forleden dag, men den dag det forsvinder, ryger igen en interessant del af Søndervigs historie i brokkassen. En historie som, hvis den granskes, omfatter familienavne, som vi fortsat støder på: Frik, Sloth, Overgaard, Aas, Lodberg o.s.v. Missionshuset var et samlingssted i gamle dage for det lille lokalsamfund. Her blev der udover de faste møder arrangeret juletræsfester; basar; syklub for at fremstille håndarbejde; søndagsskole blev afholdt hver anden søndag; her samledes man før den årlige sommerudfl ugt, som oftest gik til Poul Aases gård, hvor der blev serveret kaffe og brød for børnene i laden; leget på marken. Ingen tvivl bør der være om set med nutidens øjne var missionshuset den gang Søndervigs kulturhus. koj

9 Søndervig Supermarked gør det hurtigere at handle og udvider sortimentet De, der har besøgt Søndervig i dette vinterhalvår, har kunnet se, at Søndervig Supermarked er under en omfattende både omog tilbygning. Keld Hansen oplyser, at forretningen, der store dele af året, har kunder på hele Holmsland, af samme grund nu har så mange kunder, at han beklager, at der har været kødannelse ved kasseapparaterne og dermed irriterende ventetid de sidste par år. Det gør vi derfor noget alvorligt ved med det nye projekt, siger Keld Hansen. Bl.a. giver det nye byggeri mulighed for bredere gange, og det nuværende antal kasser udvides til ikke mindre end 6, d.v.s. en fordobling af kapaciteten. Herudover bliver forretningsarealet generelt udvidet med 400 m 2, og fremover disponeres der over 1500 m 2 butik og en helt ny 200 m 2 slagter- og delikatesseafdeling. Af andre nyheder kan nævnes, at frugt og grønt-afdelingens areal fordobles, - at bagerafdelingen bliver større, og at der etableres et stort mejeritorv, som ligesom grøntafdelingen vil være nedkølet til 12 grader. Kunderne skal fremover heller ikke ind i butikken for at afl evere fl asker, idet fl askeautomaten er placeret lige ved indgangen. Der er satset meget på, at det skal være lettere at handle. Alle disse forbedringer incl. en vinafdeling med plads til fl asker, hvoraf en mindre del er placeret i en grotte er klar onsdag den 12. marts Det skønnes, at Søndervig dermed nu også rummer områdets største fødevarebutik. 9

10 MOLS VEJ Mindestøtten for N.P.Mols Hvem var han? En mand vi kan mindes med en vis stolthed En sønderviger spurgte for nylig: Hvorfor en Molsvej og hvorfor har man rejst et mindesmærke en obelisk for Niels Pedersen Mols. Umiddelbart tænker man, det var en person som havde ejet en del af den jord, der var udstykket Ingen kendte tilsyneladende denne Mols, men det kunne museumsinspektør Helle Henningsen, Ringkøbing, som fortæller: At obelisken er opstillet til minde om Niels Pedersen Mols, som var kunstmaler. Han blev født i 1859 i Grumstrup ved Skanderborg i fattige kår, og kom som ung i malerlære hos en lokal malermester. Han viste stort tegne- og maletalent og blev efter læretiden optaget på det Kongelige Danske Kunstakademi i København, hvor han studerede fra 1880 til Han tog senere på dannelsesrejse i Europa. N.P. Mols var en af datidens anerkendte kunstnere, der især yndede at gengive landskaber og bondeliv i en stil, der kan kaldes social realisme. N.P. Mols modtog en række legater og priser, bl.a. Eckersberg-medaljen ikke mindre end to gange; første gang i 1893 sammen sammen med H.A. Brendekilde ( ), og L. Tuxen ( ) i 1893 og anden gang alene i Modtog desuden Det Anckerske Legat i Han var medlem af af Akademiets Plenarforsamling 1894 og sad i Charlottenborgs censurkomite og i Mols nød desuden også udenlandsk anerkendelse. Man kan læse meget mere om ham og hans arbejder i Weilbachs Kunstnerleksikon. Mols malede gerne på vestkysten, hvor Fanø og Holmsland Klit var blandt favoritterne. Nogle af hans store værker er udstillet i Ringkjøbing Bank på Torvet i Ringkøbing, hvor man gerne ifl g. Museumsinspektøren må gå ind og kigge på dem. Obelisken blev rejst i Den er udført af billedhuggeren Carl J. Bonnesen; den er af sandsten og forsynet med portrætmedaljon, hvad I selvfølgelig godt ved. Det gjorde jeg ikke; blev nysgerrig og søgte videre og fandt efterfølgende i et leksikon mere om denne sønderviger : Niels Pedersen Mols ( ) is a well-listed painter. He studied at the Academy of Fine Art in Copenhagen and travelled to the Netherlands, Belgium, France and Italy. He received a number of scholarships and prizes, e.g. in Chicago 1893 and the Eckersberg and Ancher s prizes. He was a member of the board of the Academy and the committee of censors at Charlottenborg. He exhibited at all the renowned exhibitions in Denmark e.g. Charlottenborg, Kunstnernes Efteraarsudstilling, Nord. Kunstudstilling and internationally at the World Exhibition in Chicago, in Germany and in Sweden. N.P. Mols belonged to the same generation of landscape painters as L.A. Ring and H.A. Brendekilde. They all came from poor families and depicted their environment with a new realistic approach that broke with the older romantic landscape- and folk paintings. The French monumental way to see the cattle that were launched by Rosa Bonheur inspired N.P. Mols. He specialized in animal paintings, but did also scenes from the West coast in Jutland with fi shers and portraits. He is represented in Statens Museum for Kunst, Den Hirschsprungske Samling, Skagen Museum and at many local museums as well. Carl J. Bonnesen, der udførte obelisken, var heller ikke en hr. hvem som helst, om ham berettes bl.a. at han tidligt blev vel modtaget af bestillere og allerede som 22-årig i 1891 blev hans debutarbejde erhvervet af Heinrich Hirschsprung og støbt i bronze (står i dag ved Hirschsprungs Samling, København). Den vigtigste mæcen blev brygger Carl Jacobsen (Carlsberg Bryggeriet), der bl.a. bestilte den store gruppe»thor kører over Himmelbuen«(opstillet i kobber på toppen af bryghuset på Carlsberg). Bonnesens sidste store mæcen blev Harald Plum, der lod den mægtige skulpturgruppe»thors Kamp med Jætterne«opstille på sin private ø, Thorø (står i dag ved Haustrup Plast i udkanten af Odense). Med den viden in mente skal vi alle vist til at passe bedre på obelisken, og bestyrelsen må overveje en ændring af omgivelserne ved denne obelisk udført af en af landets største kunstnere. Sådan var stranden udfor Danland for mere end 50 år siden 10

11 SIDSTE NYT! Handelsprisen på sommerhuse er steget Den gennemsnitlige kvadratmeterpris på et parcelhus er på et år steget knap 12 procent i vestjylland, viser den seneste opgørelse fra Realkreditrådet. Det er sket samtidigt med, at priserne på parcelhuse og andre ejendomme sidste år var konstant faldende i hovedstadsområdet og Østjylland De indsamlede tal er baseret på handelspriserne, og vestjylland omfatter kommunerne Ringkøbing-Skjern, Herning, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast- Brande og Viborg. Medlem af Folketinget ønsker rør nedgravet i stedet for sandfodring Ifl g. dagspressen ønsker Flemming Damgaard Larsen, formand for Folketingets Trafi kudvalg kystsikrings-forsøget med rør forlænget. Han mener, at rør er både bedre og billigere end sandfodring. Damgaard Larsen har besøgt området på Holmsland fl ere gange og ved selvsyn set, at stranden er blevet både bredere og højere. Han vil forsøge at overbevise både sin gruppe og Folketinget om denne mulighed for at bevare stranden. Hvilke planer har Kystdirektoratet i 2008 Havet har også i denne vinter været hård ved strand og klitfoden. Søndervig Beboerforening har i den anledning spurgt Kystdirektoratet, hvad der er planer om og fået fl g. svar: Efter orkanen i januar 2005 blev der jo anlagt skråningsbeskyttelse ud for Badevej og Hafavej. Samme år blev der også strandfodret med m 3 sand. I 2006 blev der gennemført en revlefodring med m 3. Efter disse to store fodringer blev der ikke fodret i 2007, og der er heller ikke i handlingsplanen for vestkysten medtaget fodring ved Søndervig i Så medmindre der sker noget helt specielt, bliver der altså ikke udført kystbeskyttelsesarbejder ved Søndervig i år. Tyveri på Nordsøvej Et sommerhus på Nordsøvej har haft uvelkomment besøg i perioden mellem fredag den 28. december og søndag den 30. Terrassedøren var brudt op, og der blev stjålet en fl adskærm og et B&O-anlæg til en samlet værdi af cirka kroner, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Stjerneformet oplevelsescenter er måske på vej Første skridt på vejen mod en realisering af planen om at skabe en international attraktion, i form af en stjerneformet oplevelses og videnscenter, er nu taget. En ekspertgruppe nedsat af Vækstforum Region Midtjylland har kigget på i alt 21 ansøgninger om støtte til nye internationale oplevelsesfyrtårne i den midtjyske region. Ni af dem er indstillet til hver at få en halv eller en hel million kroner til videre udvikling af det pågældende projekt. Ekspertgruppen anbefaler, at Stjerneprojektet ved Ringkøbing får en million kroner. Det er kanon at høre, siger en af de oprindelige initiatvtagere til projektet, Bent Brodersen, i Ringkøbing. Det er destination Ringkøbing Fjord, der er den endelige ansøger og turistdirektør Ole T. Bøndergaard udtrykker glæde over tilsagnet. Det er utroligt dejligt, at man har kunnet se perspektiverne i projektet, siger han. Nu har vi muligheden for at arbejde konkret videre, og det glæder vi os til. Verdens næststørste solvarmeanlæg bliver bygget i Ringkøbing Nord Verdens næststørste solvarmeanlæg skal sandsynligvis ligge i Rindum. Det solvarmeanlæg på kvadratmeter, som Ringkøbing Fjernvarme vil bygge, kommer sandsynligvis til at ligge på et industriareal i Rindum. Sommerhusejere skal måske i større omfang også udnytte solens stråler, som kan opvarme, f.eks. varmt vand til badning og pools, og det hævdes det uanset om solen kan ses på himlen!!!! Hvorfor ikke ensartede vilkår for vejvedligeholdelse i hele Søndervig-området Da der er klager over vejvedligeholdelsen året rundt, har vejudvalget allerede i august 07 haft møde med kommunens vejchef. Der er imidlerid absolut intet sket i sagen efterfølgende. På baggrund af indkomne klager fra Harbo Stagesvej og Sand Holmsvej omkring årsskiftet, har foreningen rykket for en afgørelse. Livredder sommeren 2008 Med støtte fra Tryg-fonden etablerer Ringkøbing-Skjern kommune mobil livredningstjeneste på stranden ved bl.a. Søndervig. Oplysninger vedr. foreningen: Bestyrelsen m.v. i 2007: K.O. Jensen, formand; Keld Hansen, næstformand; Gert N.S. Jensen, kasserer; Ellen Marie Vestergaard, Viggo Larsen, Bodil Strøbech, Carsten Linaa Vejudvalg, der kontrollerer vejenes tilstand, fremsætter forslag til forbedringer m.v.: K.O. Jensen, Viggo Larsen, Ellen Marie Vestergaard, Bodil Strøbech samt Niels Jepsen og Jørgen Stounberg (JT tiltrådt l. jan 2008) Post kan sendes til adressen: Østergade 7a, 7400 Herning Kontingent kan indbetales til foreningens konto i Ringkjøbing Landbobank: Reg.nr konto På samme konto henstår alle foreningens kontante midler. 11

12 ARRANGEMENTER: ST. HANS AFTEN St. Hans aften falder i år på en mandag. I 2007 samlede dette arrangement et af de største St. Hansarrangementer på hele den jyske vestkyst - mere end Også i år afholdes denne traditionsrige fest med sange, underholdning, båltale og kæmpebål. Arrangementet starter kl Kom og lad børnene bage snobrød (hvis vejret tillader det), og se udklædte hekse og trolde på stylter m.v. Arr. Søndervig Beboerforening i samarbejde med Centerforeningen MUSIK-ARRANGEMENTER: SILDEJAZZ på BEACH BOWL Søndagene: 6. juli, 13. juli, 20. juli, 27. juli samt 3. august alle dage kl Der er mulighed for at købe lækker og prisbilig buffet samt drikkevarer. Flg. orkestre medvirker: 6. juli: Blåbærrene 13. juli: Ringkjøbing Big Band 20. juli: Tuxedo Jazzband 27. juli: West 58th Street Stompers 3. august 13-15: Hof Band Arr.: Beach Bowl STRANDKROEN Levende musik 1. fredag i hver måned. BIG BAND FESTIVAL 2008 Jazzfestivalen, der var en stor succes i aug. 07 fortsætter i 08 i dagene fredag 8. lørdag den 9. og søndag 10. august. Arr.: Søndervig Beboerforening i samarbejde med Centerforeningen. TIRSDAGS-ARRANGEMENTER: OPEN BY NIGHT Alle tirsdage i juli nemlig den 1., 8., 15., 22. og 29. juli. Forretningerne holder åbent til kl Arr.: Centerforeningen. BAGAGERUMS-MARKED Alle tirsdage i perioden 24. juni til og med 12. august fra kl Herudover i efterårsferien den 14. oktober, fra kl Arr.: Centerforeningen. HUMANITÆR MARKEDSDAG Tirsdag 1. juli, + Open by Night og forretningerne holder åbent til kl Arr.: Centerforeningen. BØRNENES DAG Tirsdag 8. juli, + Open by night og forretningerne holder åbent til kl Arr.: Centerforeningen. MODESHOW I LODBERGSCENTRET Tirsdag 15. Juli + Open by night og forretningerne holder åbent til kl Arr.: Centerforeningen. SPORTENS DAG Tirsdag 22. juli, + Open by night til kl Arr.: Centerforeningen. DET LOKALE BRANDVÆSEN in action! Tirsdag 29. Juli + Open by night til kl Arr.: Centerforeningen. ANDRE SPÆNDENDE ARRANGEMENTER, f.eks: ANSIGTSMALING et scoop for børn Søndagene 6. juli, 13. juli og 3. august Arr.: Centerforeningen. KUNSTHÅNDVÆRKER-DAG Søndag 27. juli kl Arr.: Centerforeningen. 12

GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING

GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING Nyt fra Søndervig Forår 2011 Indholdsfortegnelse: l Søndervig-sangen og oplysninger om Søndervig Beboerforening...side 2 l Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Lokale folketingsmænd gik i aktion. Nyt EDB-program gav problemer SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET 1. De første dage i januar 2005 truede havet

Lokale folketingsmænd gik i aktion. Nyt EDB-program gav problemer SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET 1. De første dage i januar 2005 truede havet Klitten sikret med 40.000 tons sten. Ved generalforsamlingen i 2005 deltog mere end 260. Forud var der suppespisning og koncert med»the Gentlemen«fra Århus-egnen. De første dage i januar 2005 truede havet

Læs mere

Lyngvejens Grundejerforening

Lyngvejens Grundejerforening Lyngvejens Grundejerforening Dagsorden: Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening Lørdag den 14. april 2007 kl. 15.00 på Hotel Strandkroen, Nordsøvej 2, Søndervig 1 2 3

Læs mere

Forår 2009. Indholdsfortegnelse: SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET FORÅR 2009

Forår 2009. Indholdsfortegnelse: SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET FORÅR 2009 FORÅR 2009 Forår 2009 Indholdsfortegnelse: l Opsummering af nye regler om sommerhuse...side 2 l Indkaldelse til generalforsamling...side 3 l Vore sti-forbindelser i fare - opl. om foreningen...side 4 l

Læs mere

Nyt fra Søndervig. Forår 2010 SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING FORÅR 2010. Indholdsfortegnelse:

Nyt fra Søndervig. Forår 2010 SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING FORÅR 2010. Indholdsfortegnelse: GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING FORÅR 2010 Nyt fra Søndervig Forår 2010 Indholdsfortegnelse: l Hvornår er butikkerne åbne?...side 2 l Indkaldelse til generalforsamling...side 3 l Beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Evalueringsrapport Nørlev Strand

Evalueringsrapport Nørlev Strand Evalueringsrapport Nørlev Strand Trykudligning sammenlignet med sandfodring 1 SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 9990 Skagen Tlf. 98445713 Mob 40401425 web www.shore.dk Mail sic@shore.dk

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Nyt fra Søndervig. Forår 2014 GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING. www.sondervig.dk

Nyt fra Søndervig. Forår 2014 GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING. www.sondervig.dk GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING Nyt fra Søndervig Forår 2014 l Søndervig-sangen og oplysninger om Søndervig Beboerforening...side 2 l Indkaldelse til generalforsamling og regnskab...side 3

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Lyngvejens Grundejerforening

Lyngvejens Grundejerforening dagsorden 2008 Lyngvejens Grundejerforening Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening Lørdag den 05. april 2008 kl. 15.00 på Hotel Strandkroen, Nordsøvej 2, Søndervig

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Nyt fra Søndervig. Forår 2015 GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING. www.sondervig.dk. om Søndervig Beboerforening...side 2

Nyt fra Søndervig. Forår 2015 GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING. www.sondervig.dk. om Søndervig Beboerforening...side 2 GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING Nyt fra Søndervig Forår 2015 l Søndervig-sangen og oplysninger om Søndervig Beboerforening...side 2 l Indkaldelse til generalforsamling og regnskab...side 3

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Generalforsamling marts 2006. Generalforsamlingsprotokollat. Den 21.03.2006 afholdtes ordinær generalforsamling i Solrød Strands Grundejerforening.

Generalforsamling marts 2006. Generalforsamlingsprotokollat. Den 21.03.2006 afholdtes ordinær generalforsamling i Solrød Strands Grundejerforening. SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Generalforsamling marts 2006 Generalforsamlingsprotokollat Den 21.03.2006 afholdtes ordinær generalforsamling i. Generalforsamlingen afholdtes

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Vinterbrev 2007. Åens grundejerforening. Bjerge strand.

Vinterbrev 2007. Åens grundejerforening. Bjerge strand. Vinterbrev 2007. Åens grundejerforening. Bjerge strand. 19 01-2007. Sket siden generalforsamlingen. Kalundborg kommune: Vi er nu en del af Kalundborg kommune, det betyder naturligvis store forandringer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Jersie Strands Grundejerforening Protokollat fra generalforsamlingen 21. marts 2013 Aktivitetscentret, Solrød Center, kl. 20.00

Jersie Strands Grundejerforening Protokollat fra generalforsamlingen 21. marts 2013 Aktivitetscentret, Solrød Center, kl. 20.00 Dagsorden: (som annonceret) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning (bringes på hjemmesiden) 3. Det reviderede regnskab for 2012 forelægges til godkendelse 4. Fastsættelse af kontingent, budget 2013

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET November 2006 www.noddeboparken.dk

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET November 2006 www.noddeboparken.dk Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET November 2006 www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Rasmus H. Jensen Bjørnebo

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING

GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING Nyt fra Søndervig Forår 2012 Indholdsfortegnelse: l Søndervig-sangen og oplysninger om Søndervig Beboerforening...side 2 l Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2014 Sted: Klim Strand Camping Dato: 19. april 2014 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Otto Kjær

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant

Læs mere

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus.

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus. Andst lokalråd Referat Årsmøde 2014 Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Sted: Deltagere: Afbud: Andst Forsamlingshus. Fra lokalrådet :John, Simon, Niels Jørgen, Morten. Herudover 6 tilhørere, Anne Mette

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Grundejerforeningen ved Mortenstrupvej. Referat af Generalforsamling 2014. Referat af møde i Forsikringsforeningen. Grf_Nyhedsbrev_December2014_

Grundejerforeningen ved Mortenstrupvej. Referat af Generalforsamling 2014. Referat af møde i Forsikringsforeningen. Grf_Nyhedsbrev_December2014_ Grundejerforeningen ved Mortenstrupvej Referat af Generalforsamling 2014 Referat af møde i Forsikringsforeningen Grf_Nyhedsbrev_December2014_ 1 Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Til medlemmerne Hørsholm

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere