125 år 17. marts 1991

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "125 år 17. marts 1991"

Transkript

1 125 år 17. marts 1991

2 Forord Den 17. mans 1991 har Århus Amts Skytteforening 125 års jubilæum, og i den anledning besluttede bestyrelsen, at der skulle udgives et jubilæumsskrift. Der er tidligere udgivet jubilæumsskrifter ved jubilæer, sidste gang ved 100 års jubilæet, hvor de vigtigste ting fra de tidligere skrifter indgik. Derfor blev det besluttet, at 125 års jubilæumsskriftet skulle koncentrere sig om en gennemgang af de sidste 25 år, hvorfor interesserede læsere henvises til 100 års jubilæumsskriftet, hvis de vil vide mere om Amtsforeningens historie. Amtsforeningen blev i 1978 bladudgiver, idet man startede medlemsbladet Sigtespalten. Meget af stoffet i dette jubilæumsskrift er derfor hentet fra de tidligere udgaver af Sigtespalten, og blandt andet af den grund valgte bestyrelsen at lade jubilæumsskriftet udkomme som et særnummer af Sigtespalten. Det giver blandt andet flere læsere, idet Sigtespalten udkommer i l.200 eksemplarer i Dette specielle jubilæumsnummer udkommer dog i eksemplarer, idet bestyrelsen gerne vil glæde gratulanter og andre interesserede med et eksemplar, ligesom man gerne vil benytte lejligheden til at informere om amtsforeningen og skydningen i amtet. Udover tidligere numre af Sigtespalten er der benyttet materiale fra Skyttegruppens blad "Skytten", DDSG&I's blad "Dansk Idræt", amtsforeningens protokoller, samt ikke mindst Svend Rasmussens arkiv med udklip og billeder. Sigtespaltens fotograf, Benny Lykke Nielsen, har ligeledes bidraget med billeder fra perioden. Århus, marts 1991 Svend Rasmussen Kristian Rask Petersen

3 Indholdsfortegnelse FORORD...2 INDLEDNING VÆKST I BANER OG MEDLEMSTAL ORGANISATORISK SLAGSMÅL DSB/ASF OG TOPRESULTATER UDVIKLING OG VÆKST PROJEKTER OG REALITETER : : JUBILÆUMSÅR! - JUBELÅR?...59 BILAG...60

4 Bestyrelsen 13. marts 1991, forreste række fra venstre: Villy Petersen, Kristian Rask Petersen, formand, Erik B. Laursen, sekretær, Harald Andersen, forretningsfører. Bageste række: Niels Brandt, Villy Hermansen, Jens Hviid, KM-udvalg, Carl B.Laursen, Jørgen Mahler, næstformand. Benny Nielsen

5 General Wilster, medstifter af amtsforeningen og formand i årene Indledning I et den 17de Mans i Aarhus afholdt Møde af Mænd af Aarhus Amt stiftedes en Skytteforening for dette Amt og vedtoges Foreningens Love, samt Valgtes Undertegnede til Medlemmer af Forretningsudvalget. Vi blev derhos bemyndigede til på Stifternes vegne at udstede en almindelig Opfordring til samtlige Beboere i Aarhus Amt om at tiltræde en Skytteforening, hvis Formål er hos enhver våbendygtig Mand at udvikle Evnen og styrke Viljen til i Farens Stund at forsvare Fædrelandet. Vi rette denne Opfordring til enhver hæderlig Mand, der boer indenfor Foreningens Område, og vi stole på, at det rette Sindelag også ved denne Lejlighed vil lægge sig for Dagen. Det årlige Medlemsbidrag er sat så lavt, at Ingen af Hensyn hertil kan lade sig afholde fra Deltagelse i Skytteforeningen, og de Værnepligtige ville navnlig ved at indtræde som Skytter kunne erhverve sig en Uddannelse, der vil være til Gavn for dem ved deres Tjeneste i Hæren. Til Anskaffelse af det fornødne antal Rifler udfordres der i Foreningens 1ste år en temmelig betydelig Sum Penge, og vi opfordrer derfor særligt Enhver, der har Evne dertil, til at tegne sig for frivillige Gaver til dette Øjemed. Enhver Oplysning vedrørende Skytteforeningen for Aarhus Amt meddeles af os, til hvem også Forslag og Andragender i denne Anledning bedes indsendte. Aarhus, den 20de Marts Dahl, Formand, Wilster, Rehling, L.Svane, Sekretair, Jaeobi, Kasserer. STIFTERNE af SKYTTEFORENINGEN FOR AARHUS AMT Første Skyttekreds: Aarhus By. Grosserer H. Brage Ritmester Frederiksen Lieutenant Jaeobi Lieutenant Nørretranders Captain Svane Etatsraad Willemoé's Stiftamtmand Dahl, Kammerherre Doctor Hansen Overlærer Kraiberg Ritmester Wegener Generalmajor Wilster Snedker Ørum

6 Anden Skyttekreds: Ring Herred Tredie Skyttekreds: Den nordlige Deel af Hads Herred Fjerde Skyttekreds: Den sydlige Deel af Hads Herred Femte Skyttekreds: Hasle Herred Sjette Skyttekreds: Vesterliisbjerg Herred Syvende Skyttekreds: Sabro Frysenborg birk Ottende Skyttekreds: Framlev Herred Denne "Pressemeddelelse" var starten til Århus Amts Skytteforening. Stiftelsen fandt sted på rådhuset i Århus, samme sted som stiftelsen af den første skytteforening i Århus, idet Skytteforeningen for Århus og Omegn, ovenfor omtalt som Første Skyttekreds, blev stiftet her den 24. marts 1861 med borgmester, justitsråd Herts som en af initiativtagerne. Kaptajn L. Svane, formand for Århus Skyttekreds (kreds 1) og maske den mest ihærdige arbejdskraft for skydningens udbredelse Amtsforeningen havde det første år en tilslutning på i alt 452 medlemmer, heraf 204 skytter. Denne opdeling afspejler, at en del af medlemmerne var passive, bidrag ydende medlemmer, der skulle være med til at fremme medlemstegningen og til at finansiere indkøbet af geværer og ammunition. Amtsforeningens antal medlemsforeninger og medlemmer har været svingende over de 125 år. Nogle udvalgte år viser udviklingen. År Foreninger Medlemmer Formålsparagraffen for amtsforeningen var fra starten af klar nok: "At udvikle evnen og styrke viljen til i farens stund at forsvare fædrelandet". Igennem de 125 år er formålsparagraffen ændret flere gange, og hedder i dag: "Med skydning som idræt at styrke den enkeltes og helhedens velfærd og trivsel". Tager man hensyn til den udvikling, der er sket i talemåderne i den samme tidsperiode, er der måske mindre forskel i indholdet af de to formålsparagraffer, end ordene direkte lader formode. I den oprindelige opfordring af 12. februar, 1861, understregede man flere gange, at hovedaktiviteten skulle være at øve færdigheden i skydning og præmieskydning er et middel til at nå dette. Allerede på et tidligt tidspunkt var der brydninger mellem medlemmerne omkring fortolkningen af

7 formålsparagraffen, idet nogle lagde vægten på dette "at udvikle evnen til skydning" og andre lagde vægten på "at styrke viljen til fædrelandets forsvar". Det er næppe en overfortolkning at hævde, at de, der holdt festtalerne, lagde vægten på fædrelandets forsvar, medens de egentlige skytter lagde vægten på skydningen. Bestyrelsen i Århus Amts Skytteforening benyttede da også denne interesse for skydningen til at fremme skyttesagen, idet de allerede fra starten af opfordrede til afholdelse af præmieskydninger, "Til fremme af interesse for skyttesagen". Fortolket af stabssergent N. Pedersen, amtsforeningens mangeårige forretningsfører omkring århundredskiftet: Det er mig bekendt aldrig kommet til åben kamp mellem de to opfattelser, men som opmærksom tilhører til generalforsamlingerne vil det være klan, at modsætningerne er til stede. Den mere nymodens opfattelse er at betragte skydningen som en sport, og drive sporten for sportens egen skyld". Skydning som sport blev den spore, der sikrede skyttesagens overlevelse også i de perioder, hvor forsvarstaler ville virke direkte negativt for en forenings medlemstal. I perioden efter 1966 kan skydesporten derfor ride med på den opgangsbølge, der går hen over landet for alle idrætsgrene i forbindelse med de økonomiske fremgangstider og den øgede fritid. Skydeidrætten havde ved indgangen til denne periode allerede et kraftigt medlemsmæssigt udgangspunkt, hvorfor den procentvise fremgang af den grund bliver mindre end for andre idrætsgrene, men i absolutte tal er skydesporten i dag en af de største idrætsgrene, og med en aldersfordeling af medlemmerne, der viser større aldersspredning end nogen anden idræt. Skydningen er en idræt for alle aldersgrupper, samt en idræt, der ofte udfoldes med den samlede familie som deltagere. En familieidræt for alle aldre. Stabssergent N. Pedersen, forretningsfører og formand l alt 24 års stort arbejde for skydningen! Århus.

8 Amtsbestyrelsen ved periodens start i Første række fra venstre: Forretningsfører K. M. Overgaard, Amtsformand K.M. Sørensen, forretningsudvalget, Sv. Rasmussen. Bagest Hans Chr. Jensen, Sekretær Kresten Schnidt, næstformand Kaj Båden Sørensen og skydeudvalgsformand L. Deleuran Vækst i baner og medlemstal Den første efterkrigsperiode havde givet skytteforeningerne en voldsom tilgang, der dog viste sig at være midlertidig, efterhånden som krigsperiodens afslutning blev til 50ernes mere besværlige tilpasning til efterkrigstidens forsøg på at få økonomien til at bevæge sig fremad. I begyndelsen af 60erne begyndte man at mærke den økonomiske fremgang, og ved 100 års jubilæet i 1966 stod man ved tærsklen til nogle af de mest fremgangsrige år i foreningens historie. Resten af årtiet skulle blive præget af udbygning af 15-m banekapaciteten, uddannelse af skytteledere og bedst af alt, resultat i form af en meget kraftig medlemsfremgang, en fordobling i løbet af kun 5 år. Banekapaciteten blev forøget ved byggeri af nye baner hos Århus Skytteforening, Skanderborg- Stilling Skytteforening, Brabrand Skytteforening, Oliemøllens Skytteforening, Friehs Flydedokkens Skytteforening og Egelund Skytteforening, en helt utrolig udvikling, der kun var mulig i kraft af en lykkelig forening af tre forhold: Øget tilgang af tipsmidler, øget indkomst i kommunerne og stor frivillig indsats fra skytternes side i opførelsen af anlæggene. Samtidig var man i DDSG&I blevet opmærksom på behovet for instruktøruddannelse, hvis man skulle få skydningen til at blive spændende også for andre end de få, der selv kunne finde de vises sten til øget fremgang. Amtsforeningen var meget vågen overfor denne udvikling, og var landets største bruger af de nye tilbud fra organisationen. Amtsforeningens kursusudvalg var måske den mest aktive del af amtsforeningen i disse år. En afgørende brik i denne udvikling var væksten i børnenes medlemstal. Her var det DSB's Skytteklub, der viste vejen med en stor ungdomsafdeling, der var frygtet for sin præmieforslugenhed ved stævnerne. Formanden Svend Rasmussen fik gennem sit arbejde vist vejen for andre af amtets foreninger, så ungdomsarbejdet blev en afgørende del af foreningernes arbejde. Det grundlæggende arbejde, der blev gjort i disse første år af amts skytteforeningens næste kvarte sekel, skulle vise sig at bære frugt i hele perioden, så amtsforeningen ved periodens slutning står stærkere end nogensinde i idrætslig henseende.

9 Vestereng Skydebaner, set fra 300-m standpladsen. Blev fra starten i 1951 benytter af de århusianske foreninger, specielt VBF og DSB 1966 Året kom til at stå i 100 års jubilæets tegn. Jubilæumsfest på Østergades hotel med 120 deltagere, kuvertpris 25 kr. Inviterede: DDSG&I's formand, oberst H.A.I. Pedersen, Skyttegruppens jyske bestyrelsesmedlemmer, H.E. Jensen og Knud Jeppesen, amtsformændene i Randers og Gl. Skanderborg, general O. Nørberg, forsvaret og oberst B.A. Scheiby, hjemmeværnet. 200-m standpladsen på Vestereng. Billedet er fra periodens start, og man bemærker det sparsomme udstyr både hvad angår standplads: et tæppe, og hvad angår udstyr: ingenting. Handsker, jakke, skydebukser kendes endnu ikke, en kedeldragt er det mest avancerede. Amtsformand K.M. Sørensen modtog DDSG&I's hæderstegn. Bestyrelsesmedlemmerne Kaj Båden Sørensen og Svend Rasmussen modtog Skytternes Ærestegn. Amtsforeningens nyindstiftede Ærestegn blev tildelt Niels Sørensen, Stilling og Hans Thomsen, Århus Firmasport Jubilæet balancerer med en udgift på kr til festen og kr til Jubilæumsfestskrift, skrevet af amtsformanden K.M. Sørensen Amtets Jubilæumsskydning vindes af Kaj Båden Sørensen, Odder, 140 p foran E.K. Cramer, DSB 139 p. Den åbne Jubilæumsskydningen vindes af E.A. Dahl, Ribe, 144 p. Odense Amt vinder holdskydningen med 1395 p., Århus nr 6 med 1322 p.

10 l jubilæumsåret indvier Århus Skytteforening et nyt 15-m anlæg i Thomas Nielsensgade, 8 standpladser og i Skanderborg indvies ligeledes nye baner til 15-m skydning. Patronprisen for langdistanceammunition: 35 øre. Feltskydningen i Hevring 12. april havde 75 deltagere fra amtet; skydningen blev generet af både, der sejlede ind i nedslagsområdet. Byskyttestævnet afholdes i Ålbæk med hold fra 13 byer. Århus-holdet fra DSB vandt med 135,88 p. Åge Halsbo, DSB, vinder Forsvarsministeriets Ungskyttepokal for 4. gang. Oberst Klokhøj vælges til ny skydeudvalgsformand. Formanden for Århus Skylle Forening, Ole Kofoed, holder festtalen ved foreningens 25-3rs jubilæum. Foreningen havde skydebane i Thomas Jensensgade Ved Jyllandsstævnet i Silkeborg betaler amtet halvdelen af indskuddet, hvilket fører til rekorddeltagelse. Stævnet blev vundet af Henning B. Clausen, DSB. Amtsholdet blev nr m banen i Skårup repareres, udgifterne er større end ventet, i alt kr. Odder Skytteforening indvier ny 15-m skydebane med 8 standpladser. Amtsforeningen afholder sit første børnestævne på 15-m i april med 79 deltagere. Holdkonkurrencen blev vundet af DSB, 792 p, foran VRVS, 789 p. Jyllandsstævnet i Vingsted har Århus som vinder på 200-m, 138,63 p. og amtet vinder dermed Amtsstafetten for første gang. I klasse 3 vinder Jørgen Mahler, ASF, 271 p. og i klasse 4 vinder Henning B. Clausen, DSB, 274 p. I klasse 5 bliver ungskytten Åge Halsbo, DSB, nr 2, 516 p. Ved Byskyttestævnet bliver DSB nr 7, 130 p. Amtsmesterskabet på 200 m har 84 deltagere, vinder er Henning B. Clausen, DSB, 283 p. Feltskydningen i Hevring har 338 deltagere. Århus Skytteforening har 28. oktober 25 års jubilæum. Jubilæums skydningen på 200-m har E.K. Cramer, DSB, som vinder, 276 p. Niels Juel, DSB, deltager i Nordisk Mesterskab i terrænskydning. Amtsforeningen giver 50 kr til en fællesgave til Hendes kongelige Højhed prinsesse Margrethe "vor tronfølger" og prins Henriks bryllup. Ved DDSG&I's årsmøde modtager Åge Halsbo, DSB, for 5. gang Forsvarsministeriets Ungskyttepokal.

11 I 1967 lykkedes det for første gang for amtsforeningen al få andel i Amtsstafetten, amtsforeningernes vandrepokal i 200-m skydning februar ønskes H. A.I Pedersen velkommen til Århus, - som general. Ved amtsskydningen for børn har 20 skytter ud af 75 maksimum 100 p. DDSG&I's nye skyttekonsulent, J.V. Hingel, holder foredrag på Oliemøllens baner, der netop er blevet indviet. Brabrand Skytteforening bygger ny bane med 11 standpladser. 15-m matchen mellem Horsens og Århus vindes af Horsens med 190,75 p. mod Århus 189,33 p. Henning B. Clausen, DSB, har samme point som Peter Eskerod, Horsens: 196 p. Frichs- Flydedokken indvier en ny skydebane med 5 standpladser. Niels Juel Christensen, DSB, vinder Jyllandsstævnet med 194 p. og amtet får 2. plads i holdskydningen med 187,4 p., Horsens 187,5 p.

12 Skydeklubben DSB havde konkurrencer sammen med Gotavarfiet; billedet er fra Högsbro skydebaner, hvor skytte nr 2 er femårets bedste skylle i amtet: Niels Juel Christensen Den maj afholdes der propaganda- skydning over hele landet God tilslutning på alle afstande, ialt 638 deltagere. Ved Byskyttestævnet bliver DSB nr 2 med 135,25 p., Niels Juel Christensen, DSB, vinder den individuelle konkurrence med 283 p. Ålborg Amts Skytteforening fejrer 100 års jubilæet med en jubilæumsskydning, og her vinder Niels Juel Christensen, DSB, den individuelle konkurrence. Inden Årsmødet afholdes der et formøde, hvor Skyttegruppens 4 bestyrelsesmedlemmer meddeler, at de ikke kan samarbejde med formanden, A.H. Klokhøj. Amtsbestyrelsen kalder det en storm i et glas vand. På Årsmødet roses Amtsforeningen for den betydelige fremgang i såvel skydebanekapacitet, uddannelse som medlemstal og aktivitet. Amtet er nu det 3. største skytteamt. Sv. Rasmussen, DSB, blev på årsmødet takket for sit ungdomsarbejde.

13 1969 På årets første bestyrelsesmøde i amtsforeningen kan formanden oplæse et anonymt brev, der anbefaler et af bestyrelsesmedlemmerne til amtets hæderstegn. Sagen viderebehandles ikke. Konsulenterne Jons. Lyngsgaard og Sv. Kristensen vil på et møde i Ebeltoft gøre rede for den nye fritidslov, og amtet sender to repræsentanter. Bestyrelsesmedlem Ole Kofoed omtalte muligheden for at erhverve et areal til en amts-skydebane i Brabrand til afløsning for Skårup, der trues af nedlæggelse. På årets generalforsamling søgte man at indføre et nyt af stemnings sy s tern, hvilket gav anledning til en kraftig debat. Der afholdes møde mellem amtsforeningens forretningsudvalg og sognerådsformand Th. Jensen, Brabrand, om muligheden for at erhverve et jordareal til en skydebane. Man henvises til at sende ansøgningen til Sammenlægningsudvalget for den kommende Århus storkommune. På et møde med rådmand Olaf P. Christensen blev det afvist, at skytteforeningen kunne overtage Vestereng: "Der er kun vrøvl og ubehageligheder af den bane" - den vil blive nedlagt hurtigst muligt. OC lovede dog at ville gøre alt hvad han kunne for at skaffe ca 6 tdr. land til en ny bane, blot det ikke skulle ligge lige i byens udkant. Han opfordrede til at indsende en ansøgning, som han derefter ville tage med i udvalget. Ansøgningen sendes 22. oktober. VRVS søger kr i tilskud og i lån til byggeriet af en 50-m bane med 20 standpladser ved Lystrup vej. Skyttegruppen ønsker at nedsætte et undervisningsmaterieludvalg, hvor de ønsker Bent Lauritsen som repræsentant fra Vest, men amtsbestyrelsens forretningsudvalgets flertal ønsker K. Overgård. Sagen giver anledning til en så kraftigordveksling, at den end ikke findes gengivet i protokollen. Lykønskning på 20-Srs dagen for Skytteklubben DSB. Skyttegruppens formand, H.A.I Pedersen hilser på Krista Rasmussen og indrammer Kasserer Svend Hvass og formand Sv. Rasmussen

14 Der har været afholdt en demonstration af et nyt elektronisk selvmarkerende anlæg til 200-m skydning. Der deltog 58 i demonstrationen. Sammenlægnings ud valget for den nye amtskommune anmodes om at amtsforeningerne i Århus, Randers og GI. Skanderborg må blive repræsenteret i et nyt udvalg, der oprettes i forbindelse med den nye fritidslov. Amtsforeningen stiller på årsmødet forslag om indførelse af standardriffel med et mærkbart topunkts aftræk til kortdistanceskydningen. Forslaget blev nedstemt med 54 stemmer mod 24. Amtets forslag om forbud mod at benytte træsko i knælende stilling blev dog vedtaget DDSG&I inviterer til strukturdebat den januar. På årsmødet i november var dette et hovedemne, men gruppearbejde omkring sagen gjorde det klan, at en sammenlægning af amtsforeninger svarende til amtskommunernes grænser ikke kunne ske her og nu. Der nedsættes på amtsplan et lovudvalg, der skal opstille love for amtet ved overgangen til en tregrenet amtsforening. 50-m banen i Risskov, bygget af VRVS i 1970, men brugt af alle skytteforeningerne helt frem til 1990 Der afholdes møde med AAG om samarbejde på idrættens omrade. AAG pointerede, at der ikke kunne være tale om nogen sammenlægning. Motorvejsplanerne for Århus viser en linjeføring, der vil nedlægge Koldkærgårdbanen. Det nye idrætssamvirke i Århus starter med et slagsmål om at komme til taburetterne. 45 stiller op til de 17 bestyrelsesposter, og formandsvalget vindes af Bent Jørgensen over byrådsmedlem Thorkild Simonsen. Bestyrelsen i amtsforeningen har en kraftig debat omkring udvalget for undervisnings- materialer. Sekretærerne afstod fra at gengive debatten i protokollen. Firmaidrætten opretter en skytteafdeling, der søger optagelse under amtets skyttegruppe. Århus bliver vinder af årets vinterlandsskydning på 15-m, 191,661 p. foran Odense med 191,300 p. Brugerne af Vestereng 200-m bane får en økonomisk overraskelse, idet der ikke længere kan lånes skivemateriel hos forsvaret. Ved amtsmesterskabet på 15-m bliver Henning B. Clausen, DSB/ASF, amtsmester med 196 p. Amtsformanden har sammen med Hingel fra DDSG&I set på et areal i Løgten som muligt langdistanceareal. Der vil dog kunne være støjproblemer med sommerhusejerne. Peter Rasmussen i Skanderborg vil eventuelt sælge jord til en langdistancebane, men prisen er kr. Vejlby Risskov Våbenbrødreforening modtager tilskud og lån til deres 50-m banebyggeri på Mosevej. Rejsegilde i juli og indvielse den 19. august. Ved Jyllandsstævnet i Vingsted vandt Niels Juel, DSB/ASF, Sandemann pokalen med 519 p, foran Flemming Kofoed, Odense, 518 p. Ved amtsskydningen i Skårup er der tvungent våbeneftersyn inden skydningen. Bøssemager Nystrøm kontrollerede kalibre og lukkeafstand. 6 geværer blev kasseret. Amtsforeningen har sammen med Odense købt stk salonammunition, der kan købes gennem forretningsføreren for 90 kr/1.000 stk. 15. november blev Egelund Skytteforening stiftet ved el møde på Malling Kro.

15 Organisatorisk slagsmål. Starten på halvfjerdserne blev en blanding af god skydeaktivitet og dårlig organisationsaktivitet. Skydeaktiviteten vises især i enkeltpræstationer, hvor amtet nu har 3-4 topskytter, der på ekstraordinær vis repræsenterer amtet både ved indenlandske og udenlandske stævner. Denne ændring i amtets profil afspejles også i større omtale i dagspressen, hvilket igen er med til at fremme interessen for idrætten hos andre. Medlemsfremgangen er derfor forsat stigende, hvilket yderligere støttes af nye banebyggerier, herunder naturligvis især ved periodens slutning, hvor Skytternes Hus, Danmarks bedste skydeanlæg, ser dagens lys. De organisatoriske bataljer får en næsten barok og farceagtig karakter, med ekstraordinære generalforsamlinger som en naturlig del af dagligdagen. Beskyldninger og benægtelser fyger i luften. Sprængning af amtsforeningen truer. Skyttegruppen var først til at have problemer, idet amtsformandsskiftet ikke gav en levedygtig bestyrelse. Den formelle årsag til slagsmålet blev regnskabsaflæggelsen, hvor regnskabet med god ret blev forkastet, men bag disse formelle problemer var der helt klan også en reel modsætning mellem de grupper, der under såvel Kjærs som K.M. Sørensens formandskab havde haft sammenstød flere gange. Skytternes storvask gav ro i skyttegruppen i årene fremover. Skyttegruppens ekstraordinære generalforsamlinger havde medført en mindre udsættelse af det nye store skib, der var planlagt søsat gennem de to foregående år: Stiftelsen af den tregrenede amtsforening: Århus Amts Skytte- Gymnastik- og Idrætsforening, med nye vedtægter og egen fællesformand. Ideen var skabt i Overbestyrelsen, efter at man siden 1952 havde haft Firmaidrætten som parallelforening til skyttegruppen, men med skyttegruppens formand som fællesformand og uden egentlig organisatorisk fællesbygning. Fællesformand blev Ivar Lauritsen, der havde en fortid hos Akademisk Skytteforening. Fællesformanden kastede sig straks ud i et meget stort projekt, der skulle sikre idrætsfaciliteter til alle grupper, inklusive langdistancebaner til skytterne. En sådan madding kunne ingen skyttegruppe for ventes at stå for, og optimismen steg, da man fik slutseddel på Årslevgård med 125 tdr. land, ligesom idræts gruppen gik positivt ind for planen. Firmaidrætten gennemførte her det kunststykke at vende 180 grader uden at formanden opdagede noget, så med en undrende forsamling af indkaldte formænd fra de andre organisationer og fra Over bestyrelsen som tilskuere, blev den enstemmige bestyrelses- indstilling nedstemt af firmaklubberne. Balladen var øredøvende, og farcen blev grotesk gennem Firmaidrættens forsøg i de følgende år på selvstændig optagelse i DDSG&I samtidig med fastholdt ønske om medlemskab i DFIF. Resultatet for amtsforeningen var, at "fælles" blev et skrammel, som var helt uden mening og indhold; al arbejdsindsats var på forhånd vurderet som ren tidsspilde af de implicerede, ligesom amtsformanden ikke overraskende tabte gnisten til videre arbejde. Værst var virkningen på skydebane byggeriet, idet god tid gik til spilde og gode muligheder blev forspildt. Ved udgangen af dette femår var udsigten for langdistancebanernes fremtid derfor alt andet end lyse.

16 1971 På årets første bestyrelsesmøde foreslås det, at der afholdes en festlighed i bestyrelsen. Dette opgives, da formanden ikke vil være med til at bruge "skytternes penge". Jørgen Mahler, ASF, udtages til nordisk vinter-feltskydning i Umeå. Egelund skytteforening indvier de nye 15-m skydebaner. Terræn skydningen i Hevring i januar har 225 deltagere, Jørgen Mahler, ASF, vinder skydningen. I bymatchen mellem Odense og Århus, 15-m, vinder Odense med Byskyttestævnet på 15-m bliver en dyst om vandrepokalen fra 1962, idet Viborg og Århus begge kunne vinde den til ejendom. Århus sejrer med 1920 p. mod 1898 p. Henning B. Clausen, DSB, skød maksimum 200 p. Amtsformanden, K.M. Sørensen modtager på sin 75-ars dag Skyttegruppens Ærestegn af skyttegruppens formand A.H. Klokhøj. Jyllandsstævnet i Hobro har 489 deltagere. Henning B. Clausen, DSB, vinder for 3. år i træk, resultatet blev 194 p. Efter 16 år i bestyrelsen og 8 år i formandsstolen trækker K.M. Sørensen sig som amtsformand. Afløseren bliver Kaj Båden Sørensen, Odder, men først efter et kampvalg med to andre kandidater: E.K. Cramer, DSB, og Bent Lauritzen, Skanderborg. Forretningsføreren gennem 12 år, Kristian Overgaard, DSB, trækker sig ud af bestyrelsen og Svend Rasmussen, DSB, vælger at forlade bestyrelsen udenfor tur, begrundet i resultatet af formands valget. Generalforsamlingens debat var præget af modsætningerne i amtsforeningen. Skyttegruppens formand, A.H. Klokhøj, overværede generalforsamlingen, og han takkede K.M. Sørensen for et stort arbejde for skyttesagen, ligesom han ønskede den nye form and velkommen. Vedtægtsforslaget for den tregrenede amtsforening blev vedtaget. Et ændringsforslag om maksimalt 2 stemmeberettigede fra hver forening blev forkastet. K.M. Sørensen skænkede en pokal, der skulle udsættes til ungskytterne. Ved del konstituerende bestyrelsesmøde vælges Bent Lauritzen som forretningsfører. Hornslet Skyttekreds søger optagelse. Falken-skytteafdeling er godkendt af OB. Ved Landsstævne! i Holstebro/Ulfborg deltager amtet med 70 skytter. Der skydes på nye Saab-anlægpå200-m, hvor Niels Juel Christensen, DSB, bliver nr 3 med 523 p. efter omskydning med Sv.E. Hansen, Møn. Amtsskydningen på 200-m i Skanderborg har 121 deltagere. DSB vinder Holdskydningen med 137,38 p, og amtsmestertitlen ved Henning B. Clausen, DSB, 287 p. Byskyttestævnet har Niels Juel Christensen, DSB, som vinder med 287 p. Ved terræn skydningen i Hevring vinder Bent Juel Hansen, Odder, den udsatte præmieriffel. Skyttegruppens formand, A.H. Klokhøj, overværede de dramatiske timer hvor amtsbestyrelsen skiftede formand

17 Idræt s samvirke t for Århus indvier de nye kontorer i Vestergade 72. Der er muligvis et brugbart areal ved Synnedrup til en langdistancebane, hvorfor gårdejeren kontaktes desangående. Det vedtages at starte skydning for pistol Århus Pistolklub søger optagelse i amtet. Bestyrelsen behandlede 16/2 den situation, at Firmaidrætten søgte om selvstændig optagelse i DDSG&I. Der er fremskaffet kort over Synnedrup-arealet, ligesom der laves tegninger til projektet, så der kan komme gang i sagen. Ole Kofoed ønskede undersøgt, hvorfor amtet klarede sig så dårligt i feltskydning. Der indkaldes til møde 1. marts. Rosenholm Skytteforening indvier nye 15-m baner i Hornslet. Amtsgeneralforsamlingen fik et dramatisk forløb, idet regnskabet ikke blev godkendt, der var en kassedifference på kr i ammunitionsregnskabet. Sv.Rasmussen og E.K.Cramer. Sidstnævnte som nyvalgt amtsformand efter 3 dramatiske generalforsamlinger. Nyvalgt til bestyrelsen: E.K. Cramer, DSB, og Gunnar Aron, Frichs. Der vælges nye revisorer. På den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling den 12. maj forkastes regnskabet igen, og bestyrelsen virker derefter som "forretnings-bestyrelse" indtil ny ekstraordinær generalforsamling den 3. maj. Det vedtages at ansætte et revisionsfirma. Den 3. maj var der 150 deltagere til generalforsamlingen, heraf 107 med stemmeret. Regnskabet blev taget til efterretning. Hele bestyrelsen var på valg, og dette førte til valg af ny formand, idet E.K. Cramer afløste Kaj Båden Sørensen. Den tidligere forretningsfører opnåede ikke genvalg. Bestyrelsesmedlemmerne blev: Gunnar Aron, Frichs, Svend Aage Toft, VFB, Svend Jespersen, Brabrand, Chr. Jensen, Frichs, Carl Laursen, DSB og Kurt B. Rasmusen, Brabrand. Bestyrelsen bemyndiges til at ansætte en forretningsfører, der bliver ekspeditionssekretær Harald Andersen. 15. marts holdes der fællesgeneralforsamling med Firmasporten, hvor der vedtages fællesvedtægter for den tregrenede amtsforening. Til Fællesformand vælges Ivar Lauritsen og til KM-formand Svend Jespersen. Desuden består bestyrelsen af to repræsentanter fra hver af de tre grupper. Fællesbestyrelsen starter aktiviteten med et stort projekt, idet der er forslag om at købe Årslevgård, der har et areal på 125 tdr. land, med henblik på at omdanne denne til et idrætscenter. Prisen er 2,25 mill. kr. Der skrives midlertidig slutseddel, hvor handlen betinges af foreningernes og DDSG&I s godkendelse, samt de offentlige myndigheders godkendelse af anvendelsen til idrætsformål. Hele herligheden falder dog til jorden på en ekstraordinær generalforsamling den 5. december, hvor Firmaidrætten løber fra de indgåede aftaler og opfordrer medlemmerne til at stemme imod forslaget. 119 imod og 104 for forslaget. Dermed sendes skytternes forsøg på at skabe et nyt langdistanceanlæg igen i gulvet.

18 Resultatet skaber ikke unaturligt et meget spændt forhold i den nystartede fællesbestyrelse, hvor formanden føler sig føn bag lyset og forlanger fremsendt skriftlig orientering til DDSG&I med ønske om retningslinjer for den fremtidige holdning til Firmaidrætten. Våbenbrødreforeningen for Hinnerup og Omegn ønsker optagelse af et Skyttelaug i amtet. Våbenbrødreforeningen i Hammel ønsker optagelse i amtet. Ved Vest-skydningen opnåede amtet ikke repræsentation ved DM i terrænskydning. DSB-skytten Henning B. Clausen er udtaget til OL i München. Der er en del avisskriverier omkring støjforholdene på Vestereng. Justitsminister Ninn-Hansen fremsætter forslag om afgift på sportsvåben Ejeren af Årslevgård ophæver salgstilbuddet ved fristens udløb, uden at det lykkes at opnå tilladelse til køb af skydebanejord. Fællesgeneralforsamlingen er præget af konflikten mellem skytterne og Firmaidrætten. Firmaidrætten søger om selvstændig optagelse i DDSG&I. På skyttegruppens generalforsamling ændres formålsparagraffen i overensstemmelse med DDSG&I's ændring til: "Formålet er med skydning som idræt at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel" Ved valget afløste Poul Erik Skriver Jensen, ASF, Kun B. Rasmussen, Brabrand Der indføres ny udtagelsesprocedure ved terræn skydning, ligesom der afholdes kursus i Hevring for terrænskydning. Der afholdes et møde mellem de store idrætsorganisationer om oprettelsen af "Dansk folkelig idræt" ved en sammenlægning af DFIF, DDGU og DDSG&I. Selv om tipsmidlerne kun udgjorde 8% af de samlede tilskud til idrætten, var skytternes andel af tipsmidlerne en anstødssten for de andre organisationer. Der træffes beslutning om at bygge Skytternes Hus med påbegyndelse i Hevring-terrænskydningen havde 221 deltagere. Århus vinder med 258 p., l p over Odense. Jørgen Mahler, ASF, vinder den individuelle konkurrence. Ved Byskyttestævnet bliver DSB nr 2 med 137,125 p. efter Silkeborg med 138,125 p. Niels Juel Christensen, DSB, bliver nr 2 med 288 p. Ved Amtsmesterskabet i Skårup bliver Gunnar B. Frederiksen, DSB, amtsmester med 287 p. Cramer meddeler fra formandsmødet, at tipsmidlerne til skytterne fremover sænkes fra 20% til 18%,dog får skytterne årligt 3 mill kr til kommende anlæg som kompensation for, at det offentlige ikke stiller anlæg til rådighed. Henning B. Clausen, DSB, bliver nordisk mester ved NM i Viborg.

19 Henning B. Clausen, DSB's nye 1. skytte efter Niels Juel Christensens mangeårige dominans. Ved DSB's 25-års jubilæum uddeles amtets æresnål til Sv. Rasmussen, Krista Rasmussen, Karl Hansen og E.K. Cramer. Formand Sv.Rasmussen og Krista lager imod hyldesten ved DSB's 25 års jubilæum Mogens Hansen, DDSG&I, afholder kursus på Mosevej for børne- og juniorskytteledere. Der afholdes et pistolskytteleder-kursus på Langelandsgades kaserne onder ledelse af svenskeren Arne Grewin. Jørgen Mahler, ASF, er udtaget til terrænskytte holdet til Nordiske Mesterskaber. Brabrand Skytteforening holder 50 års jubilæum. I den anledning tildeles Knud E. Hansen amtets Ærestegn.

20 Foranlediget af Firmaidrættens ønske om selvstændighed afholdes der et møde mellem DDSG&I og ÅASG&I med Hans Aage Kofoed, næstformand i DDSG&I, som dirigent. Firmaidrætten kan vælge mellem at være selvstændig forening, uden medlemskab i DFIF, eller forsætte som nu, eventuelt med en lukket afdeling til Firmaidrætten. Denne problematik førte til afholdelse af ekstraordinær generalforsamling i såvel fælles som i Idrætsgruppen, dog uden at det førte til nogen ændring. Forretningsføreren i fælles ønsker at trække sig tilbage, efter at generalforsamlingen havde forkastet hans regnskab. Sagen ordnes dog i mindelighed, og forretningsføreren fortsatte sit hverv. Der afholdes formandsmøde i skyttegruppen med deltagelse af Mogens Hansen, DDSG&I. Ved Skanderborg-Stilling Skytteforenings 90 års jubilæum tildeles amtets æresnål til Aksel Rasmussen, Niels Korsgaard og Kaj Jørgensen. På skyttegruppens generalforsamling var Hans Aage Kofoed inviteret som gæst. Der blev på generalforsamlingen foreslået nedsat et skydebaneudvalg til at varetage langdistancebaneproblematikken, Ivar Lauritsen havde tilbudt sin assistance. Flemming Torben, ASF, omtalte at ASF i øjeblikket undersøgte visse muligheder. Bent Johansen, Egelund, ønskede handling på skydebaneområdet. Hemming Torben, ASF, ønskede flere foreninger samlet i én større forening, gerne i forbindelse med skabelsen af Sky tiernes Hus. Desuden ønskede han amtsforeningen opdelt i selvstændige enheder med et forretningsudvalg som styrende enhed. Ved valget afløste Kaj Mildahl, Odder, Svend Aage Toft, VBF. Vestereng har fortsat problemer med naboer omkring støjen fra skydebanen. Kommunen overvejer at bygge en støjmur. Ved Jyllandsstævnet på 15-m bliver amtet nr 4 med 188,166 p. Jyllandsstævnet i Vingsted havde to 7. pladser til amtsholdene, men individuelt blev det til både 1. og 2. plads på 200-m, hvor Sten Scheiby, DSB, vandt Sandemann-pokalen med 524 p., dog først efter omskydning med Niels Juel Christensen, DSB. Sandernann-pokalen. En hyppig gæst i amtet i de 25 år. L 1974 vandt Steen Scheiby efter omskydning med Niels Juel Christensen Byskyttestævnet havde 117 deltagere. DSB blev nr 3 med 135,77 p. E.K.Cramer afløser Knud Jeppesen som formand for Jyllandsudvalget.

1863-150 ÅR - 2013 Skydning i Viborg 1988-2013

1863-150 ÅR - 2013 Skydning i Viborg 1988-2013 1863-150 ÅR - 2013 Skydning i Viborg 1988-2013 Skydning i Viborg 1988 2013 2 1863-150 ÅR - 2013 Skydning i Viborg 1988-2013 Viborg skytteforenings 150 års jubilæum af Kim Fensteen Madsen 3 Skydning i Viborg

Læs mere

jubilæumsskrift 1935-2010

jubilæumsskrift 1935-2010 jubilæumsskrift 1935-2010 75 år randers politihundeforening JUBILÆUM 75 ÅR RANDERS POLITIHUNDEFORENING 1935-2010 Formænd i gennem tiderne 1935 1944 Peter Madsen 1944 1945 Formandsstolen tom på grund af

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år

Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år Tune Idrætsforening 20. juni 1924-1999 75 år 1 Hovedformanden har ordet... Tune Idrætsforening er en stor flerstrenget idrætsforening med 11 aktive afdelinger og 2800 medlemmer, fordelt på alle aldersgrupper

Læs mere

Tistrup Boldklub gennem 100 år

Tistrup Boldklub gennem 100 år Børge Espensen har i anledning af Tistrup Boldklub's 100 års jubilæum i 2002, samlet alt tilgængeligt materiale vedrørende klubben. Materialet er blevet bearbejdet af Børge, hvilket har resulteret i en

Læs mere

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt Bulletin Nr. 3 - marts 2001 Henning R. Jensen genvalgt DBUs næstformand gennem 11 år, Henning R. Jensen, genvalgt efter kampvalg. Kasserer Torben Mogensen også genvalgt men som et ønske om en anden måde

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 159 Maj Juni 2008 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Referat fra Årsmødet

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft 1907 1918 1933 1935 1962 1966 1981 ASF-Dansk FOLKEHJÆLP Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft HJÆLP gennem 100 år Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007 HJÆLP gennem

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

FIRMAIDRÆT KURSER EFTERÅR 2007. 9.000 nye medlemmer i DFIF i 2006 4. Tour de Bramming i to måneder 14

FIRMAIDRÆT KURSER EFTERÅR 2007. 9.000 nye medlemmer i DFIF i 2006 4. Tour de Bramming i to måneder 14 FIRMAIDRÆT Nr 5 Maj 2007 Magasinet fra Dansk Firmaidrætsforbund KURSER EFTERÅR 2007 Ny kursusoversigt fra DFIF med i dette nummer af Firmaidræt 9.000 nye medlemmer i DFIF i 2006 4 Tour de Bramming i to

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1 FORORD! SILKEBORG IDRÆTSFORENING I NAVNE OG TAL. 2013. oooooo000000oooooo SILKEBORG IDRÆTSFORENING

Læs mere

I kamp for teletaxaer Erik Ingerslev Larsen vil også arbejde for udbygning af daginstitutioner Aalborg Stiftstidende 04.01.1995

I kamp for teletaxaer Erik Ingerslev Larsen vil også arbejde for udbygning af daginstitutioner Aalborg Stiftstidende 04.01.1995 I kamp for teletaxaer Erik Ingerslev Larsen vil også arbejde for udbygning af daginstitutioner Aalborg Stiftstidende 04.01.1995 AABYBRO: Den kollektive tra k i lokalområdet skal bevares, og det behøver

Læs mere

Ajax København takker nedenstående sponsorer blit for de sbog res bidrag til realisering af denne jubilæum

Ajax København takker nedenstående sponsorer blit for de sbog res bidrag til realisering af denne jubilæum 2009 1985 Ajax København takker nedenstående sponsorer blit for deres bidrag til realisering af denne jubilæumsbog 3 Forord Ved formand i Ajax Helge Bruus Jensen Når man fejrer et 75 års jubilæum, er det

Læs mere

Cecil Christensen. Dansk. Friskoleforening. i 125 år

Cecil Christensen. Dansk. Friskoleforening. i 125 år Cecil Christensen Dansk Friskoleforening i 125 år Dansk Friskoleforening i 125 år Maj 2011 ISBN 978-87-87790-53-6 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013

Læs mere

Århus Retshjælp 1935-2010

Århus Retshjælp 1935-2010 Århus Retshjælp 1935-2010 Redigeret af STEEN ELKJÆR JØRGENSEN SØREN KJEMS BETTINA LEMANN KRISTIANSEN DORTE Æ. KRISTIANSEN BIRTHE RISINGE HEIDI TOFT SIMONSEN JENS VEDSTED-HANSEN ÅRHUS RETSHJÆLP 2010 ÅRHUS

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17.

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. 10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift FLIDs nye formand Dette skrift er et særnummer

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

SKYTTEBLADET EM I ODENSE EN KÆMPE SUCCES REPRÆSENTANTSKABSMØDE JESPER KRING KÅRET SOM ÅRETS TRÆNER. Nummer 2 :: April 2013 :: Årgang 77

SKYTTEBLADET EM I ODENSE EN KÆMPE SUCCES REPRÆSENTANTSKABSMØDE JESPER KRING KÅRET SOM ÅRETS TRÆNER. Nummer 2 :: April 2013 :: Årgang 77 SKYTTEBLADET Nummer 2 :: April 2013 :: Årgang 77 EM I ODENSE EN KÆMPE SUCCES REPRÆSENTANTSKABSMØDE JESPER KRING KÅRET SOM ÅRETS TRÆNER 36 32 INDHOLD Skyttebladet :: Nummer 2 April 2013 :: Årgang 77 Udgiver

Læs mere

Klub 37 Siemens. 100 år 1904-2004

Klub 37 Siemens. 100 år 1904-2004 Klub 37 Siemens 100 år 1904-2004 1 Højspændingsfolk fra 1950érne 2 Kollegaer på en af de utallige skovturer. Siemens & Halske elektrikere og smede fra 1890érne foran værkstedet i St. Kongensgade Siemens

Læs mere

FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik

FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik 100 års jubilæum 2009 1 Indhold: Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Det skrev vi ved 75 års jubilæummet...4 Således skrev vi

Læs mere

Christiansfeld Kommune

Christiansfeld Kommune 1970-2006 CHRISTIANSFELD - en storkommune Christiansfeld kommune har eksisteret som selvstændig kommune fra d. 1. april 1970 til 31. december 2006. De følgende sider handler om nogle af de forhandlinger

Læs mere

Tekst og layout: Jan Horn Petersen

Tekst og layout: Jan Horn Petersen Selskabet Mødre- og Børnehjælpen i Helsingør 1941-2011 2 Tekst og layout: Jan Horn Petersen Hvor intet andet er nævnt, er de ældste billeder fra Bymuseets arkiv, og øvrige fotos enten private eller fra

Læs mere