125 år 17. marts 1991

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "125 år 17. marts 1991"

Transkript

1 125 år 17. marts 1991

2 Forord Den 17. mans 1991 har Århus Amts Skytteforening 125 års jubilæum, og i den anledning besluttede bestyrelsen, at der skulle udgives et jubilæumsskrift. Der er tidligere udgivet jubilæumsskrifter ved jubilæer, sidste gang ved 100 års jubilæet, hvor de vigtigste ting fra de tidligere skrifter indgik. Derfor blev det besluttet, at 125 års jubilæumsskriftet skulle koncentrere sig om en gennemgang af de sidste 25 år, hvorfor interesserede læsere henvises til 100 års jubilæumsskriftet, hvis de vil vide mere om Amtsforeningens historie. Amtsforeningen blev i 1978 bladudgiver, idet man startede medlemsbladet Sigtespalten. Meget af stoffet i dette jubilæumsskrift er derfor hentet fra de tidligere udgaver af Sigtespalten, og blandt andet af den grund valgte bestyrelsen at lade jubilæumsskriftet udkomme som et særnummer af Sigtespalten. Det giver blandt andet flere læsere, idet Sigtespalten udkommer i l.200 eksemplarer i Dette specielle jubilæumsnummer udkommer dog i eksemplarer, idet bestyrelsen gerne vil glæde gratulanter og andre interesserede med et eksemplar, ligesom man gerne vil benytte lejligheden til at informere om amtsforeningen og skydningen i amtet. Udover tidligere numre af Sigtespalten er der benyttet materiale fra Skyttegruppens blad "Skytten", DDSG&I's blad "Dansk Idræt", amtsforeningens protokoller, samt ikke mindst Svend Rasmussens arkiv med udklip og billeder. Sigtespaltens fotograf, Benny Lykke Nielsen, har ligeledes bidraget med billeder fra perioden. Århus, marts 1991 Svend Rasmussen Kristian Rask Petersen

3 Indholdsfortegnelse FORORD...2 INDLEDNING VÆKST I BANER OG MEDLEMSTAL ORGANISATORISK SLAGSMÅL DSB/ASF OG TOPRESULTATER UDVIKLING OG VÆKST PROJEKTER OG REALITETER : : JUBILÆUMSÅR! - JUBELÅR?...59 BILAG...60

4 Bestyrelsen 13. marts 1991, forreste række fra venstre: Villy Petersen, Kristian Rask Petersen, formand, Erik B. Laursen, sekretær, Harald Andersen, forretningsfører. Bageste række: Niels Brandt, Villy Hermansen, Jens Hviid, KM-udvalg, Carl B.Laursen, Jørgen Mahler, næstformand. Benny Nielsen

5 General Wilster, medstifter af amtsforeningen og formand i årene Indledning I et den 17de Mans i Aarhus afholdt Møde af Mænd af Aarhus Amt stiftedes en Skytteforening for dette Amt og vedtoges Foreningens Love, samt Valgtes Undertegnede til Medlemmer af Forretningsudvalget. Vi blev derhos bemyndigede til på Stifternes vegne at udstede en almindelig Opfordring til samtlige Beboere i Aarhus Amt om at tiltræde en Skytteforening, hvis Formål er hos enhver våbendygtig Mand at udvikle Evnen og styrke Viljen til i Farens Stund at forsvare Fædrelandet. Vi rette denne Opfordring til enhver hæderlig Mand, der boer indenfor Foreningens Område, og vi stole på, at det rette Sindelag også ved denne Lejlighed vil lægge sig for Dagen. Det årlige Medlemsbidrag er sat så lavt, at Ingen af Hensyn hertil kan lade sig afholde fra Deltagelse i Skytteforeningen, og de Værnepligtige ville navnlig ved at indtræde som Skytter kunne erhverve sig en Uddannelse, der vil være til Gavn for dem ved deres Tjeneste i Hæren. Til Anskaffelse af det fornødne antal Rifler udfordres der i Foreningens 1ste år en temmelig betydelig Sum Penge, og vi opfordrer derfor særligt Enhver, der har Evne dertil, til at tegne sig for frivillige Gaver til dette Øjemed. Enhver Oplysning vedrørende Skytteforeningen for Aarhus Amt meddeles af os, til hvem også Forslag og Andragender i denne Anledning bedes indsendte. Aarhus, den 20de Marts Dahl, Formand, Wilster, Rehling, L.Svane, Sekretair, Jaeobi, Kasserer. STIFTERNE af SKYTTEFORENINGEN FOR AARHUS AMT Første Skyttekreds: Aarhus By. Grosserer H. Brage Ritmester Frederiksen Lieutenant Jaeobi Lieutenant Nørretranders Captain Svane Etatsraad Willemoé's Stiftamtmand Dahl, Kammerherre Doctor Hansen Overlærer Kraiberg Ritmester Wegener Generalmajor Wilster Snedker Ørum

6 Anden Skyttekreds: Ring Herred Tredie Skyttekreds: Den nordlige Deel af Hads Herred Fjerde Skyttekreds: Den sydlige Deel af Hads Herred Femte Skyttekreds: Hasle Herred Sjette Skyttekreds: Vesterliisbjerg Herred Syvende Skyttekreds: Sabro Frysenborg birk Ottende Skyttekreds: Framlev Herred Denne "Pressemeddelelse" var starten til Århus Amts Skytteforening. Stiftelsen fandt sted på rådhuset i Århus, samme sted som stiftelsen af den første skytteforening i Århus, idet Skytteforeningen for Århus og Omegn, ovenfor omtalt som Første Skyttekreds, blev stiftet her den 24. marts 1861 med borgmester, justitsråd Herts som en af initiativtagerne. Kaptajn L. Svane, formand for Århus Skyttekreds (kreds 1) og maske den mest ihærdige arbejdskraft for skydningens udbredelse Amtsforeningen havde det første år en tilslutning på i alt 452 medlemmer, heraf 204 skytter. Denne opdeling afspejler, at en del af medlemmerne var passive, bidrag ydende medlemmer, der skulle være med til at fremme medlemstegningen og til at finansiere indkøbet af geværer og ammunition. Amtsforeningens antal medlemsforeninger og medlemmer har været svingende over de 125 år. Nogle udvalgte år viser udviklingen. År Foreninger Medlemmer Formålsparagraffen for amtsforeningen var fra starten af klar nok: "At udvikle evnen og styrke viljen til i farens stund at forsvare fædrelandet". Igennem de 125 år er formålsparagraffen ændret flere gange, og hedder i dag: "Med skydning som idræt at styrke den enkeltes og helhedens velfærd og trivsel". Tager man hensyn til den udvikling, der er sket i talemåderne i den samme tidsperiode, er der måske mindre forskel i indholdet af de to formålsparagraffer, end ordene direkte lader formode. I den oprindelige opfordring af 12. februar, 1861, understregede man flere gange, at hovedaktiviteten skulle være at øve færdigheden i skydning og præmieskydning er et middel til at nå dette. Allerede på et tidligt tidspunkt var der brydninger mellem medlemmerne omkring fortolkningen af

7 formålsparagraffen, idet nogle lagde vægten på dette "at udvikle evnen til skydning" og andre lagde vægten på "at styrke viljen til fædrelandets forsvar". Det er næppe en overfortolkning at hævde, at de, der holdt festtalerne, lagde vægten på fædrelandets forsvar, medens de egentlige skytter lagde vægten på skydningen. Bestyrelsen i Århus Amts Skytteforening benyttede da også denne interesse for skydningen til at fremme skyttesagen, idet de allerede fra starten af opfordrede til afholdelse af præmieskydninger, "Til fremme af interesse for skyttesagen". Fortolket af stabssergent N. Pedersen, amtsforeningens mangeårige forretningsfører omkring århundredskiftet: Det er mig bekendt aldrig kommet til åben kamp mellem de to opfattelser, men som opmærksom tilhører til generalforsamlingerne vil det være klan, at modsætningerne er til stede. Den mere nymodens opfattelse er at betragte skydningen som en sport, og drive sporten for sportens egen skyld". Skydning som sport blev den spore, der sikrede skyttesagens overlevelse også i de perioder, hvor forsvarstaler ville virke direkte negativt for en forenings medlemstal. I perioden efter 1966 kan skydesporten derfor ride med på den opgangsbølge, der går hen over landet for alle idrætsgrene i forbindelse med de økonomiske fremgangstider og den øgede fritid. Skydeidrætten havde ved indgangen til denne periode allerede et kraftigt medlemsmæssigt udgangspunkt, hvorfor den procentvise fremgang af den grund bliver mindre end for andre idrætsgrene, men i absolutte tal er skydesporten i dag en af de største idrætsgrene, og med en aldersfordeling af medlemmerne, der viser større aldersspredning end nogen anden idræt. Skydningen er en idræt for alle aldersgrupper, samt en idræt, der ofte udfoldes med den samlede familie som deltagere. En familieidræt for alle aldre. Stabssergent N. Pedersen, forretningsfører og formand l alt 24 års stort arbejde for skydningen! Århus.

8 Amtsbestyrelsen ved periodens start i Første række fra venstre: Forretningsfører K. M. Overgaard, Amtsformand K.M. Sørensen, forretningsudvalget, Sv. Rasmussen. Bagest Hans Chr. Jensen, Sekretær Kresten Schnidt, næstformand Kaj Båden Sørensen og skydeudvalgsformand L. Deleuran Vækst i baner og medlemstal Den første efterkrigsperiode havde givet skytteforeningerne en voldsom tilgang, der dog viste sig at være midlertidig, efterhånden som krigsperiodens afslutning blev til 50ernes mere besværlige tilpasning til efterkrigstidens forsøg på at få økonomien til at bevæge sig fremad. I begyndelsen af 60erne begyndte man at mærke den økonomiske fremgang, og ved 100 års jubilæet i 1966 stod man ved tærsklen til nogle af de mest fremgangsrige år i foreningens historie. Resten af årtiet skulle blive præget af udbygning af 15-m banekapaciteten, uddannelse af skytteledere og bedst af alt, resultat i form af en meget kraftig medlemsfremgang, en fordobling i løbet af kun 5 år. Banekapaciteten blev forøget ved byggeri af nye baner hos Århus Skytteforening, Skanderborg- Stilling Skytteforening, Brabrand Skytteforening, Oliemøllens Skytteforening, Friehs Flydedokkens Skytteforening og Egelund Skytteforening, en helt utrolig udvikling, der kun var mulig i kraft af en lykkelig forening af tre forhold: Øget tilgang af tipsmidler, øget indkomst i kommunerne og stor frivillig indsats fra skytternes side i opførelsen af anlæggene. Samtidig var man i DDSG&I blevet opmærksom på behovet for instruktøruddannelse, hvis man skulle få skydningen til at blive spændende også for andre end de få, der selv kunne finde de vises sten til øget fremgang. Amtsforeningen var meget vågen overfor denne udvikling, og var landets største bruger af de nye tilbud fra organisationen. Amtsforeningens kursusudvalg var måske den mest aktive del af amtsforeningen i disse år. En afgørende brik i denne udvikling var væksten i børnenes medlemstal. Her var det DSB's Skytteklub, der viste vejen med en stor ungdomsafdeling, der var frygtet for sin præmieforslugenhed ved stævnerne. Formanden Svend Rasmussen fik gennem sit arbejde vist vejen for andre af amtets foreninger, så ungdomsarbejdet blev en afgørende del af foreningernes arbejde. Det grundlæggende arbejde, der blev gjort i disse første år af amts skytteforeningens næste kvarte sekel, skulle vise sig at bære frugt i hele perioden, så amtsforeningen ved periodens slutning står stærkere end nogensinde i idrætslig henseende.

9 Vestereng Skydebaner, set fra 300-m standpladsen. Blev fra starten i 1951 benytter af de århusianske foreninger, specielt VBF og DSB 1966 Året kom til at stå i 100 års jubilæets tegn. Jubilæumsfest på Østergades hotel med 120 deltagere, kuvertpris 25 kr. Inviterede: DDSG&I's formand, oberst H.A.I. Pedersen, Skyttegruppens jyske bestyrelsesmedlemmer, H.E. Jensen og Knud Jeppesen, amtsformændene i Randers og Gl. Skanderborg, general O. Nørberg, forsvaret og oberst B.A. Scheiby, hjemmeværnet. 200-m standpladsen på Vestereng. Billedet er fra periodens start, og man bemærker det sparsomme udstyr både hvad angår standplads: et tæppe, og hvad angår udstyr: ingenting. Handsker, jakke, skydebukser kendes endnu ikke, en kedeldragt er det mest avancerede. Amtsformand K.M. Sørensen modtog DDSG&I's hæderstegn. Bestyrelsesmedlemmerne Kaj Båden Sørensen og Svend Rasmussen modtog Skytternes Ærestegn. Amtsforeningens nyindstiftede Ærestegn blev tildelt Niels Sørensen, Stilling og Hans Thomsen, Århus Firmasport Jubilæet balancerer med en udgift på kr til festen og kr til Jubilæumsfestskrift, skrevet af amtsformanden K.M. Sørensen Amtets Jubilæumsskydning vindes af Kaj Båden Sørensen, Odder, 140 p foran E.K. Cramer, DSB 139 p. Den åbne Jubilæumsskydningen vindes af E.A. Dahl, Ribe, 144 p. Odense Amt vinder holdskydningen med 1395 p., Århus nr 6 med 1322 p.

10 l jubilæumsåret indvier Århus Skytteforening et nyt 15-m anlæg i Thomas Nielsensgade, 8 standpladser og i Skanderborg indvies ligeledes nye baner til 15-m skydning. Patronprisen for langdistanceammunition: 35 øre. Feltskydningen i Hevring 12. april havde 75 deltagere fra amtet; skydningen blev generet af både, der sejlede ind i nedslagsområdet. Byskyttestævnet afholdes i Ålbæk med hold fra 13 byer. Århus-holdet fra DSB vandt med 135,88 p. Åge Halsbo, DSB, vinder Forsvarsministeriets Ungskyttepokal for 4. gang. Oberst Klokhøj vælges til ny skydeudvalgsformand. Formanden for Århus Skylle Forening, Ole Kofoed, holder festtalen ved foreningens 25-3rs jubilæum. Foreningen havde skydebane i Thomas Jensensgade Ved Jyllandsstævnet i Silkeborg betaler amtet halvdelen af indskuddet, hvilket fører til rekorddeltagelse. Stævnet blev vundet af Henning B. Clausen, DSB. Amtsholdet blev nr m banen i Skårup repareres, udgifterne er større end ventet, i alt kr. Odder Skytteforening indvier ny 15-m skydebane med 8 standpladser. Amtsforeningen afholder sit første børnestævne på 15-m i april med 79 deltagere. Holdkonkurrencen blev vundet af DSB, 792 p, foran VRVS, 789 p. Jyllandsstævnet i Vingsted har Århus som vinder på 200-m, 138,63 p. og amtet vinder dermed Amtsstafetten for første gang. I klasse 3 vinder Jørgen Mahler, ASF, 271 p. og i klasse 4 vinder Henning B. Clausen, DSB, 274 p. I klasse 5 bliver ungskytten Åge Halsbo, DSB, nr 2, 516 p. Ved Byskyttestævnet bliver DSB nr 7, 130 p. Amtsmesterskabet på 200 m har 84 deltagere, vinder er Henning B. Clausen, DSB, 283 p. Feltskydningen i Hevring har 338 deltagere. Århus Skytteforening har 28. oktober 25 års jubilæum. Jubilæums skydningen på 200-m har E.K. Cramer, DSB, som vinder, 276 p. Niels Juel, DSB, deltager i Nordisk Mesterskab i terrænskydning. Amtsforeningen giver 50 kr til en fællesgave til Hendes kongelige Højhed prinsesse Margrethe "vor tronfølger" og prins Henriks bryllup. Ved DDSG&I's årsmøde modtager Åge Halsbo, DSB, for 5. gang Forsvarsministeriets Ungskyttepokal.

11 I 1967 lykkedes det for første gang for amtsforeningen al få andel i Amtsstafetten, amtsforeningernes vandrepokal i 200-m skydning februar ønskes H. A.I Pedersen velkommen til Århus, - som general. Ved amtsskydningen for børn har 20 skytter ud af 75 maksimum 100 p. DDSG&I's nye skyttekonsulent, J.V. Hingel, holder foredrag på Oliemøllens baner, der netop er blevet indviet. Brabrand Skytteforening bygger ny bane med 11 standpladser. 15-m matchen mellem Horsens og Århus vindes af Horsens med 190,75 p. mod Århus 189,33 p. Henning B. Clausen, DSB, har samme point som Peter Eskerod, Horsens: 196 p. Frichs- Flydedokken indvier en ny skydebane med 5 standpladser. Niels Juel Christensen, DSB, vinder Jyllandsstævnet med 194 p. og amtet får 2. plads i holdskydningen med 187,4 p., Horsens 187,5 p.

12 Skydeklubben DSB havde konkurrencer sammen med Gotavarfiet; billedet er fra Högsbro skydebaner, hvor skytte nr 2 er femårets bedste skylle i amtet: Niels Juel Christensen Den maj afholdes der propaganda- skydning over hele landet God tilslutning på alle afstande, ialt 638 deltagere. Ved Byskyttestævnet bliver DSB nr 2 med 135,25 p., Niels Juel Christensen, DSB, vinder den individuelle konkurrence med 283 p. Ålborg Amts Skytteforening fejrer 100 års jubilæet med en jubilæumsskydning, og her vinder Niels Juel Christensen, DSB, den individuelle konkurrence. Inden Årsmødet afholdes der et formøde, hvor Skyttegruppens 4 bestyrelsesmedlemmer meddeler, at de ikke kan samarbejde med formanden, A.H. Klokhøj. Amtsbestyrelsen kalder det en storm i et glas vand. På Årsmødet roses Amtsforeningen for den betydelige fremgang i såvel skydebanekapacitet, uddannelse som medlemstal og aktivitet. Amtet er nu det 3. største skytteamt. Sv. Rasmussen, DSB, blev på årsmødet takket for sit ungdomsarbejde.

13 1969 På årets første bestyrelsesmøde i amtsforeningen kan formanden oplæse et anonymt brev, der anbefaler et af bestyrelsesmedlemmerne til amtets hæderstegn. Sagen viderebehandles ikke. Konsulenterne Jons. Lyngsgaard og Sv. Kristensen vil på et møde i Ebeltoft gøre rede for den nye fritidslov, og amtet sender to repræsentanter. Bestyrelsesmedlem Ole Kofoed omtalte muligheden for at erhverve et areal til en amts-skydebane i Brabrand til afløsning for Skårup, der trues af nedlæggelse. På årets generalforsamling søgte man at indføre et nyt af stemnings sy s tern, hvilket gav anledning til en kraftig debat. Der afholdes møde mellem amtsforeningens forretningsudvalg og sognerådsformand Th. Jensen, Brabrand, om muligheden for at erhverve et jordareal til en skydebane. Man henvises til at sende ansøgningen til Sammenlægningsudvalget for den kommende Århus storkommune. På et møde med rådmand Olaf P. Christensen blev det afvist, at skytteforeningen kunne overtage Vestereng: "Der er kun vrøvl og ubehageligheder af den bane" - den vil blive nedlagt hurtigst muligt. OC lovede dog at ville gøre alt hvad han kunne for at skaffe ca 6 tdr. land til en ny bane, blot det ikke skulle ligge lige i byens udkant. Han opfordrede til at indsende en ansøgning, som han derefter ville tage med i udvalget. Ansøgningen sendes 22. oktober. VRVS søger kr i tilskud og i lån til byggeriet af en 50-m bane med 20 standpladser ved Lystrup vej. Skyttegruppen ønsker at nedsætte et undervisningsmaterieludvalg, hvor de ønsker Bent Lauritsen som repræsentant fra Vest, men amtsbestyrelsens forretningsudvalgets flertal ønsker K. Overgård. Sagen giver anledning til en så kraftigordveksling, at den end ikke findes gengivet i protokollen. Lykønskning på 20-Srs dagen for Skytteklubben DSB. Skyttegruppens formand, H.A.I Pedersen hilser på Krista Rasmussen og indrammer Kasserer Svend Hvass og formand Sv. Rasmussen

14 Der har været afholdt en demonstration af et nyt elektronisk selvmarkerende anlæg til 200-m skydning. Der deltog 58 i demonstrationen. Sammenlægnings ud valget for den nye amtskommune anmodes om at amtsforeningerne i Århus, Randers og GI. Skanderborg må blive repræsenteret i et nyt udvalg, der oprettes i forbindelse med den nye fritidslov. Amtsforeningen stiller på årsmødet forslag om indførelse af standardriffel med et mærkbart topunkts aftræk til kortdistanceskydningen. Forslaget blev nedstemt med 54 stemmer mod 24. Amtets forslag om forbud mod at benytte træsko i knælende stilling blev dog vedtaget DDSG&I inviterer til strukturdebat den januar. På årsmødet i november var dette et hovedemne, men gruppearbejde omkring sagen gjorde det klan, at en sammenlægning af amtsforeninger svarende til amtskommunernes grænser ikke kunne ske her og nu. Der nedsættes på amtsplan et lovudvalg, der skal opstille love for amtet ved overgangen til en tregrenet amtsforening. 50-m banen i Risskov, bygget af VRVS i 1970, men brugt af alle skytteforeningerne helt frem til 1990 Der afholdes møde med AAG om samarbejde på idrættens omrade. AAG pointerede, at der ikke kunne være tale om nogen sammenlægning. Motorvejsplanerne for Århus viser en linjeføring, der vil nedlægge Koldkærgårdbanen. Det nye idrætssamvirke i Århus starter med et slagsmål om at komme til taburetterne. 45 stiller op til de 17 bestyrelsesposter, og formandsvalget vindes af Bent Jørgensen over byrådsmedlem Thorkild Simonsen. Bestyrelsen i amtsforeningen har en kraftig debat omkring udvalget for undervisnings- materialer. Sekretærerne afstod fra at gengive debatten i protokollen. Firmaidrætten opretter en skytteafdeling, der søger optagelse under amtets skyttegruppe. Århus bliver vinder af årets vinterlandsskydning på 15-m, 191,661 p. foran Odense med 191,300 p. Brugerne af Vestereng 200-m bane får en økonomisk overraskelse, idet der ikke længere kan lånes skivemateriel hos forsvaret. Ved amtsmesterskabet på 15-m bliver Henning B. Clausen, DSB/ASF, amtsmester med 196 p. Amtsformanden har sammen med Hingel fra DDSG&I set på et areal i Løgten som muligt langdistanceareal. Der vil dog kunne være støjproblemer med sommerhusejerne. Peter Rasmussen i Skanderborg vil eventuelt sælge jord til en langdistancebane, men prisen er kr. Vejlby Risskov Våbenbrødreforening modtager tilskud og lån til deres 50-m banebyggeri på Mosevej. Rejsegilde i juli og indvielse den 19. august. Ved Jyllandsstævnet i Vingsted vandt Niels Juel, DSB/ASF, Sandemann pokalen med 519 p, foran Flemming Kofoed, Odense, 518 p. Ved amtsskydningen i Skårup er der tvungent våbeneftersyn inden skydningen. Bøssemager Nystrøm kontrollerede kalibre og lukkeafstand. 6 geværer blev kasseret. Amtsforeningen har sammen med Odense købt stk salonammunition, der kan købes gennem forretningsføreren for 90 kr/1.000 stk. 15. november blev Egelund Skytteforening stiftet ved el møde på Malling Kro.

15 Organisatorisk slagsmål. Starten på halvfjerdserne blev en blanding af god skydeaktivitet og dårlig organisationsaktivitet. Skydeaktiviteten vises især i enkeltpræstationer, hvor amtet nu har 3-4 topskytter, der på ekstraordinær vis repræsenterer amtet både ved indenlandske og udenlandske stævner. Denne ændring i amtets profil afspejles også i større omtale i dagspressen, hvilket igen er med til at fremme interessen for idrætten hos andre. Medlemsfremgangen er derfor forsat stigende, hvilket yderligere støttes af nye banebyggerier, herunder naturligvis især ved periodens slutning, hvor Skytternes Hus, Danmarks bedste skydeanlæg, ser dagens lys. De organisatoriske bataljer får en næsten barok og farceagtig karakter, med ekstraordinære generalforsamlinger som en naturlig del af dagligdagen. Beskyldninger og benægtelser fyger i luften. Sprængning af amtsforeningen truer. Skyttegruppen var først til at have problemer, idet amtsformandsskiftet ikke gav en levedygtig bestyrelse. Den formelle årsag til slagsmålet blev regnskabsaflæggelsen, hvor regnskabet med god ret blev forkastet, men bag disse formelle problemer var der helt klan også en reel modsætning mellem de grupper, der under såvel Kjærs som K.M. Sørensens formandskab havde haft sammenstød flere gange. Skytternes storvask gav ro i skyttegruppen i årene fremover. Skyttegruppens ekstraordinære generalforsamlinger havde medført en mindre udsættelse af det nye store skib, der var planlagt søsat gennem de to foregående år: Stiftelsen af den tregrenede amtsforening: Århus Amts Skytte- Gymnastik- og Idrætsforening, med nye vedtægter og egen fællesformand. Ideen var skabt i Overbestyrelsen, efter at man siden 1952 havde haft Firmaidrætten som parallelforening til skyttegruppen, men med skyttegruppens formand som fællesformand og uden egentlig organisatorisk fællesbygning. Fællesformand blev Ivar Lauritsen, der havde en fortid hos Akademisk Skytteforening. Fællesformanden kastede sig straks ud i et meget stort projekt, der skulle sikre idrætsfaciliteter til alle grupper, inklusive langdistancebaner til skytterne. En sådan madding kunne ingen skyttegruppe for ventes at stå for, og optimismen steg, da man fik slutseddel på Årslevgård med 125 tdr. land, ligesom idræts gruppen gik positivt ind for planen. Firmaidrætten gennemførte her det kunststykke at vende 180 grader uden at formanden opdagede noget, så med en undrende forsamling af indkaldte formænd fra de andre organisationer og fra Over bestyrelsen som tilskuere, blev den enstemmige bestyrelses- indstilling nedstemt af firmaklubberne. Balladen var øredøvende, og farcen blev grotesk gennem Firmaidrættens forsøg i de følgende år på selvstændig optagelse i DDSG&I samtidig med fastholdt ønske om medlemskab i DFIF. Resultatet for amtsforeningen var, at "fælles" blev et skrammel, som var helt uden mening og indhold; al arbejdsindsats var på forhånd vurderet som ren tidsspilde af de implicerede, ligesom amtsformanden ikke overraskende tabte gnisten til videre arbejde. Værst var virkningen på skydebane byggeriet, idet god tid gik til spilde og gode muligheder blev forspildt. Ved udgangen af dette femår var udsigten for langdistancebanernes fremtid derfor alt andet end lyse.

16 1971 På årets første bestyrelsesmøde foreslås det, at der afholdes en festlighed i bestyrelsen. Dette opgives, da formanden ikke vil være med til at bruge "skytternes penge". Jørgen Mahler, ASF, udtages til nordisk vinter-feltskydning i Umeå. Egelund skytteforening indvier de nye 15-m skydebaner. Terræn skydningen i Hevring i januar har 225 deltagere, Jørgen Mahler, ASF, vinder skydningen. I bymatchen mellem Odense og Århus, 15-m, vinder Odense med Byskyttestævnet på 15-m bliver en dyst om vandrepokalen fra 1962, idet Viborg og Århus begge kunne vinde den til ejendom. Århus sejrer med 1920 p. mod 1898 p. Henning B. Clausen, DSB, skød maksimum 200 p. Amtsformanden, K.M. Sørensen modtager på sin 75-ars dag Skyttegruppens Ærestegn af skyttegruppens formand A.H. Klokhøj. Jyllandsstævnet i Hobro har 489 deltagere. Henning B. Clausen, DSB, vinder for 3. år i træk, resultatet blev 194 p. Efter 16 år i bestyrelsen og 8 år i formandsstolen trækker K.M. Sørensen sig som amtsformand. Afløseren bliver Kaj Båden Sørensen, Odder, men først efter et kampvalg med to andre kandidater: E.K. Cramer, DSB, og Bent Lauritzen, Skanderborg. Forretningsføreren gennem 12 år, Kristian Overgaard, DSB, trækker sig ud af bestyrelsen og Svend Rasmussen, DSB, vælger at forlade bestyrelsen udenfor tur, begrundet i resultatet af formands valget. Generalforsamlingens debat var præget af modsætningerne i amtsforeningen. Skyttegruppens formand, A.H. Klokhøj, overværede generalforsamlingen, og han takkede K.M. Sørensen for et stort arbejde for skyttesagen, ligesom han ønskede den nye form and velkommen. Vedtægtsforslaget for den tregrenede amtsforening blev vedtaget. Et ændringsforslag om maksimalt 2 stemmeberettigede fra hver forening blev forkastet. K.M. Sørensen skænkede en pokal, der skulle udsættes til ungskytterne. Ved del konstituerende bestyrelsesmøde vælges Bent Lauritzen som forretningsfører. Hornslet Skyttekreds søger optagelse. Falken-skytteafdeling er godkendt af OB. Ved Landsstævne! i Holstebro/Ulfborg deltager amtet med 70 skytter. Der skydes på nye Saab-anlægpå200-m, hvor Niels Juel Christensen, DSB, bliver nr 3 med 523 p. efter omskydning med Sv.E. Hansen, Møn. Amtsskydningen på 200-m i Skanderborg har 121 deltagere. DSB vinder Holdskydningen med 137,38 p, og amtsmestertitlen ved Henning B. Clausen, DSB, 287 p. Byskyttestævnet har Niels Juel Christensen, DSB, som vinder med 287 p. Ved terræn skydningen i Hevring vinder Bent Juel Hansen, Odder, den udsatte præmieriffel. Skyttegruppens formand, A.H. Klokhøj, overværede de dramatiske timer hvor amtsbestyrelsen skiftede formand

17 Idræt s samvirke t for Århus indvier de nye kontorer i Vestergade 72. Der er muligvis et brugbart areal ved Synnedrup til en langdistancebane, hvorfor gårdejeren kontaktes desangående. Det vedtages at starte skydning for pistol Århus Pistolklub søger optagelse i amtet. Bestyrelsen behandlede 16/2 den situation, at Firmaidrætten søgte om selvstændig optagelse i DDSG&I. Der er fremskaffet kort over Synnedrup-arealet, ligesom der laves tegninger til projektet, så der kan komme gang i sagen. Ole Kofoed ønskede undersøgt, hvorfor amtet klarede sig så dårligt i feltskydning. Der indkaldes til møde 1. marts. Rosenholm Skytteforening indvier nye 15-m baner i Hornslet. Amtsgeneralforsamlingen fik et dramatisk forløb, idet regnskabet ikke blev godkendt, der var en kassedifference på kr i ammunitionsregnskabet. Sv.Rasmussen og E.K.Cramer. Sidstnævnte som nyvalgt amtsformand efter 3 dramatiske generalforsamlinger. Nyvalgt til bestyrelsen: E.K. Cramer, DSB, og Gunnar Aron, Frichs. Der vælges nye revisorer. På den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling den 12. maj forkastes regnskabet igen, og bestyrelsen virker derefter som "forretnings-bestyrelse" indtil ny ekstraordinær generalforsamling den 3. maj. Det vedtages at ansætte et revisionsfirma. Den 3. maj var der 150 deltagere til generalforsamlingen, heraf 107 med stemmeret. Regnskabet blev taget til efterretning. Hele bestyrelsen var på valg, og dette førte til valg af ny formand, idet E.K. Cramer afløste Kaj Båden Sørensen. Den tidligere forretningsfører opnåede ikke genvalg. Bestyrelsesmedlemmerne blev: Gunnar Aron, Frichs, Svend Aage Toft, VFB, Svend Jespersen, Brabrand, Chr. Jensen, Frichs, Carl Laursen, DSB og Kurt B. Rasmusen, Brabrand. Bestyrelsen bemyndiges til at ansætte en forretningsfører, der bliver ekspeditionssekretær Harald Andersen. 15. marts holdes der fællesgeneralforsamling med Firmasporten, hvor der vedtages fællesvedtægter for den tregrenede amtsforening. Til Fællesformand vælges Ivar Lauritsen og til KM-formand Svend Jespersen. Desuden består bestyrelsen af to repræsentanter fra hver af de tre grupper. Fællesbestyrelsen starter aktiviteten med et stort projekt, idet der er forslag om at købe Årslevgård, der har et areal på 125 tdr. land, med henblik på at omdanne denne til et idrætscenter. Prisen er 2,25 mill. kr. Der skrives midlertidig slutseddel, hvor handlen betinges af foreningernes og DDSG&I s godkendelse, samt de offentlige myndigheders godkendelse af anvendelsen til idrætsformål. Hele herligheden falder dog til jorden på en ekstraordinær generalforsamling den 5. december, hvor Firmaidrætten løber fra de indgåede aftaler og opfordrer medlemmerne til at stemme imod forslaget. 119 imod og 104 for forslaget. Dermed sendes skytternes forsøg på at skabe et nyt langdistanceanlæg igen i gulvet.

18 Resultatet skaber ikke unaturligt et meget spændt forhold i den nystartede fællesbestyrelse, hvor formanden føler sig føn bag lyset og forlanger fremsendt skriftlig orientering til DDSG&I med ønske om retningslinjer for den fremtidige holdning til Firmaidrætten. Våbenbrødreforeningen for Hinnerup og Omegn ønsker optagelse af et Skyttelaug i amtet. Våbenbrødreforeningen i Hammel ønsker optagelse i amtet. Ved Vest-skydningen opnåede amtet ikke repræsentation ved DM i terrænskydning. DSB-skytten Henning B. Clausen er udtaget til OL i München. Der er en del avisskriverier omkring støjforholdene på Vestereng. Justitsminister Ninn-Hansen fremsætter forslag om afgift på sportsvåben Ejeren af Årslevgård ophæver salgstilbuddet ved fristens udløb, uden at det lykkes at opnå tilladelse til køb af skydebanejord. Fællesgeneralforsamlingen er præget af konflikten mellem skytterne og Firmaidrætten. Firmaidrætten søger om selvstændig optagelse i DDSG&I. På skyttegruppens generalforsamling ændres formålsparagraffen i overensstemmelse med DDSG&I's ændring til: "Formålet er med skydning som idræt at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel" Ved valget afløste Poul Erik Skriver Jensen, ASF, Kun B. Rasmussen, Brabrand Der indføres ny udtagelsesprocedure ved terræn skydning, ligesom der afholdes kursus i Hevring for terrænskydning. Der afholdes et møde mellem de store idrætsorganisationer om oprettelsen af "Dansk folkelig idræt" ved en sammenlægning af DFIF, DDGU og DDSG&I. Selv om tipsmidlerne kun udgjorde 8% af de samlede tilskud til idrætten, var skytternes andel af tipsmidlerne en anstødssten for de andre organisationer. Der træffes beslutning om at bygge Skytternes Hus med påbegyndelse i Hevring-terrænskydningen havde 221 deltagere. Århus vinder med 258 p., l p over Odense. Jørgen Mahler, ASF, vinder den individuelle konkurrence. Ved Byskyttestævnet bliver DSB nr 2 med 137,125 p. efter Silkeborg med 138,125 p. Niels Juel Christensen, DSB, bliver nr 2 med 288 p. Ved Amtsmesterskabet i Skårup bliver Gunnar B. Frederiksen, DSB, amtsmester med 287 p. Cramer meddeler fra formandsmødet, at tipsmidlerne til skytterne fremover sænkes fra 20% til 18%,dog får skytterne årligt 3 mill kr til kommende anlæg som kompensation for, at det offentlige ikke stiller anlæg til rådighed. Henning B. Clausen, DSB, bliver nordisk mester ved NM i Viborg.

19 Henning B. Clausen, DSB's nye 1. skytte efter Niels Juel Christensens mangeårige dominans. Ved DSB's 25-års jubilæum uddeles amtets æresnål til Sv. Rasmussen, Krista Rasmussen, Karl Hansen og E.K. Cramer. Formand Sv.Rasmussen og Krista lager imod hyldesten ved DSB's 25 års jubilæum Mogens Hansen, DDSG&I, afholder kursus på Mosevej for børne- og juniorskytteledere. Der afholdes et pistolskytteleder-kursus på Langelandsgades kaserne onder ledelse af svenskeren Arne Grewin. Jørgen Mahler, ASF, er udtaget til terrænskytte holdet til Nordiske Mesterskaber. Brabrand Skytteforening holder 50 års jubilæum. I den anledning tildeles Knud E. Hansen amtets Ærestegn.

20 Foranlediget af Firmaidrættens ønske om selvstændighed afholdes der et møde mellem DDSG&I og ÅASG&I med Hans Aage Kofoed, næstformand i DDSG&I, som dirigent. Firmaidrætten kan vælge mellem at være selvstændig forening, uden medlemskab i DFIF, eller forsætte som nu, eventuelt med en lukket afdeling til Firmaidrætten. Denne problematik førte til afholdelse af ekstraordinær generalforsamling i såvel fælles som i Idrætsgruppen, dog uden at det førte til nogen ændring. Forretningsføreren i fælles ønsker at trække sig tilbage, efter at generalforsamlingen havde forkastet hans regnskab. Sagen ordnes dog i mindelighed, og forretningsføreren fortsatte sit hverv. Der afholdes formandsmøde i skyttegruppen med deltagelse af Mogens Hansen, DDSG&I. Ved Skanderborg-Stilling Skytteforenings 90 års jubilæum tildeles amtets æresnål til Aksel Rasmussen, Niels Korsgaard og Kaj Jørgensen. På skyttegruppens generalforsamling var Hans Aage Kofoed inviteret som gæst. Der blev på generalforsamlingen foreslået nedsat et skydebaneudvalg til at varetage langdistancebaneproblematikken, Ivar Lauritsen havde tilbudt sin assistance. Flemming Torben, ASF, omtalte at ASF i øjeblikket undersøgte visse muligheder. Bent Johansen, Egelund, ønskede handling på skydebaneområdet. Hemming Torben, ASF, ønskede flere foreninger samlet i én større forening, gerne i forbindelse med skabelsen af Sky tiernes Hus. Desuden ønskede han amtsforeningen opdelt i selvstændige enheder med et forretningsudvalg som styrende enhed. Ved valget afløste Kaj Mildahl, Odder, Svend Aage Toft, VBF. Vestereng har fortsat problemer med naboer omkring støjen fra skydebanen. Kommunen overvejer at bygge en støjmur. Ved Jyllandsstævnet på 15-m bliver amtet nr 4 med 188,166 p. Jyllandsstævnet i Vingsted havde to 7. pladser til amtsholdene, men individuelt blev det til både 1. og 2. plads på 200-m, hvor Sten Scheiby, DSB, vandt Sandemann-pokalen med 524 p., dog først efter omskydning med Niels Juel Christensen, DSB. Sandernann-pokalen. En hyppig gæst i amtet i de 25 år. L 1974 vandt Steen Scheiby efter omskydning med Niels Juel Christensen Byskyttestævnet havde 117 deltagere. DSB blev nr 3 med 135,77 p. E.K.Cramer afløser Knud Jeppesen som formand for Jyllandsudvalget.

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN Advokatpartnerselskab 28117 US/BM 12. juni 2012 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Selskab: Viborg Fjernvarme. Dato: Onsdag, den 6. juni 2012 kl. 19.00 Sted:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

ÅBENT REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 3/2005

ÅBENT REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 3/2005 ÅBENT REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 3/2005 TID: Fredag den 25. februar 2005 kl. 13.00 17.30 STED: DELTAGERE: Mødet afholdtes i administrationen i Vingsted Christian Kjær Pedersen (CKP), Leif N. Bay (LNB),

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for DDS Østjylland. Vedtægter. for. Side 1

Vedtægter for DDS Østjylland. Vedtægter. for. Side 1 Vedtægter for Side 1 Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Kapitel 7: Kapitel 8: Kapitel 9: Kapitel 10. Kapitel 11: Kapitel 12: Kapitel 13: Kapitel 14. Kapitel 15: Kapitel 16:

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Mødedag...: Torsdag den 23. august 2007 Mødetidspunkt.: Kl. 19.00 Mødested.. : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ)

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006 ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006 TID: Tirsdag den 31. januar 2006 kl. 14.00 18.00 STED: Mødet afholdtes ved Revisionsfirmaet Ernst & Young i Odense DELTAGERE: Christian Kjær Pedersen (CKP),

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ)

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ) Dagsorden til bestyrelsesmødee Mødedag...: Tirsdag den 22. marts 2011 Mødetidsp punkt: kl. 18:30 Mødessted d : Ågade 97, 1., 83700 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

SKALLEBØLLESTÆVNE. 13.-15. august 2010. Der er tilmelding via www.skydetid.dk. Nyhed: nu også sommerbiatlon. 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program.

SKALLEBØLLESTÆVNE. 13.-15. august 2010. Der er tilmelding via www.skydetid.dk. Nyhed: nu også sommerbiatlon. 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program. SKALLEBØLLESTÆVNE 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program. Nyhed: nu også sommerbiatlon. Husk tilmelding FØR du går på sommerferie! 13.-15. august 2010 Der er tilmelding via www.skydetid.dk 1 Skallebøllestævnet

Læs mere

Storstrømmen DDS. Referat fra repræsentantskabsmøde i DDS Storstrømmen. Onsdag den 24.03.10 kl. 19.00 på Højmølle Kro. D D. Den 13.04.

Storstrømmen DDS. Referat fra repræsentantskabsmøde i DDS Storstrømmen. Onsdag den 24.03.10 kl. 19.00 på Højmølle Kro. D D. Den 13.04. D D Den 13.04.10 Referat fra repræsentantskabsmøde i DDS. Onsdag den 24.03.10 kl. 19.00 på Højmølle Kro. Formand Mikael Green bød velkommen til de fremmødte. Specielt velkommen til vores æresmedlemmer,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30 Referat fra FU-møde Mødedag...: 23. februar 2012 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Henning Dam (HD) Ordstyrer: Carl Aage Sørensen Mødetype: Forretningsudvalg

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Nedenstående foreninger står bag stiftelsen af den selvejende institution Odense Skydecenter - Kærby Mose, som etableres på

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødedag...: Torsdag den 5. sep. Mødetidspunkt: kl. 18:30 Mødessted : Mødelokalet i Hadsten Indkaldt af: FU Ordstyrer: Carl Aage Sørensen (CAS) Mødetype: Bestyrelsesmøde (B-møde)

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Generalforsamling lørdag den 18. juni, 2011, kl. 10.00 Fuglsø Centret, Dragsmurvej, Knebel Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Udkastet til vedtægterne blev godkendt og underskrevet af stifterne, vedtægterne vedlægges medfølgende referat.

Udkastet til vedtægterne blev godkendt og underskrevet af stifterne, vedtægterne vedlægges medfølgende referat. Foreningen Maren s Venne Laug stiftedes ved et møde på Hotel Schaumburg onsdag den 10. juni 2009. Stifterne af foreningen er 4 borgere i Holstebro Kommune. Carsten Kastrup Flemming Riddersholm Nielsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB 1. Klubbens navn er Helsinge Rideklub. Klubbens forkortelse er HSK Klubbens hjemsted er Gribskov kommune. 2. Klubbens formål er: - at fremme interessen for ridesporten.

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde lørdag d. 12. maj 2012 kl.

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand. På

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Sønderjysk Landboforening

Sønderjysk Landboforening Vedtægter for Sønderjysk Landboforening Billundvej 3 Tlf. 73 20 26 00 6500 Vojens Fax 73 20 26 05 Navn og hjemsted l. Foreningens navn er Sønderjysk Landboforening og er stiftet ved en fusion af Haderslev

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

LOVE FOR AKADEMISK SKYTTEFORENING ÅRHUS

LOVE FOR AKADEMISK SKYTTEFORENING ÅRHUS LOVE FOR AKADEMISK SKYTTEFORENING ÅRHUS Vedtaget og revideret på generalforsamlingen den dd.mm. 2010 Slettet: marts 1969 og på generalforsamlingen april 1984. 2 Navn og formål. Foreningens navn er Akademisk

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1 Fejø Møllelaug Fejø, den 5. februar 2006 Indhold Fejø Møllelaug 1 Indhold 1 Vedtægter for Fejø Møllelaug, Østerby Mølle a.m.b.a 2 1. Navn, hjemsted og adresse... 2 2. Formål... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamling...

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere