125 år 17. marts 1991

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "125 år 17. marts 1991"

Transkript

1 125 år 17. marts 1991

2 Forord Den 17. mans 1991 har Århus Amts Skytteforening 125 års jubilæum, og i den anledning besluttede bestyrelsen, at der skulle udgives et jubilæumsskrift. Der er tidligere udgivet jubilæumsskrifter ved jubilæer, sidste gang ved 100 års jubilæet, hvor de vigtigste ting fra de tidligere skrifter indgik. Derfor blev det besluttet, at 125 års jubilæumsskriftet skulle koncentrere sig om en gennemgang af de sidste 25 år, hvorfor interesserede læsere henvises til 100 års jubilæumsskriftet, hvis de vil vide mere om Amtsforeningens historie. Amtsforeningen blev i 1978 bladudgiver, idet man startede medlemsbladet Sigtespalten. Meget af stoffet i dette jubilæumsskrift er derfor hentet fra de tidligere udgaver af Sigtespalten, og blandt andet af den grund valgte bestyrelsen at lade jubilæumsskriftet udkomme som et særnummer af Sigtespalten. Det giver blandt andet flere læsere, idet Sigtespalten udkommer i l.200 eksemplarer i Dette specielle jubilæumsnummer udkommer dog i eksemplarer, idet bestyrelsen gerne vil glæde gratulanter og andre interesserede med et eksemplar, ligesom man gerne vil benytte lejligheden til at informere om amtsforeningen og skydningen i amtet. Udover tidligere numre af Sigtespalten er der benyttet materiale fra Skyttegruppens blad "Skytten", DDSG&I's blad "Dansk Idræt", amtsforeningens protokoller, samt ikke mindst Svend Rasmussens arkiv med udklip og billeder. Sigtespaltens fotograf, Benny Lykke Nielsen, har ligeledes bidraget med billeder fra perioden. Århus, marts 1991 Svend Rasmussen Kristian Rask Petersen

3 Indholdsfortegnelse FORORD...2 INDLEDNING VÆKST I BANER OG MEDLEMSTAL ORGANISATORISK SLAGSMÅL DSB/ASF OG TOPRESULTATER UDVIKLING OG VÆKST PROJEKTER OG REALITETER : : JUBILÆUMSÅR! - JUBELÅR?...59 BILAG...60

4 Bestyrelsen 13. marts 1991, forreste række fra venstre: Villy Petersen, Kristian Rask Petersen, formand, Erik B. Laursen, sekretær, Harald Andersen, forretningsfører. Bageste række: Niels Brandt, Villy Hermansen, Jens Hviid, KM-udvalg, Carl B.Laursen, Jørgen Mahler, næstformand. Benny Nielsen

5 General Wilster, medstifter af amtsforeningen og formand i årene Indledning I et den 17de Mans i Aarhus afholdt Møde af Mænd af Aarhus Amt stiftedes en Skytteforening for dette Amt og vedtoges Foreningens Love, samt Valgtes Undertegnede til Medlemmer af Forretningsudvalget. Vi blev derhos bemyndigede til på Stifternes vegne at udstede en almindelig Opfordring til samtlige Beboere i Aarhus Amt om at tiltræde en Skytteforening, hvis Formål er hos enhver våbendygtig Mand at udvikle Evnen og styrke Viljen til i Farens Stund at forsvare Fædrelandet. Vi rette denne Opfordring til enhver hæderlig Mand, der boer indenfor Foreningens Område, og vi stole på, at det rette Sindelag også ved denne Lejlighed vil lægge sig for Dagen. Det årlige Medlemsbidrag er sat så lavt, at Ingen af Hensyn hertil kan lade sig afholde fra Deltagelse i Skytteforeningen, og de Værnepligtige ville navnlig ved at indtræde som Skytter kunne erhverve sig en Uddannelse, der vil være til Gavn for dem ved deres Tjeneste i Hæren. Til Anskaffelse af det fornødne antal Rifler udfordres der i Foreningens 1ste år en temmelig betydelig Sum Penge, og vi opfordrer derfor særligt Enhver, der har Evne dertil, til at tegne sig for frivillige Gaver til dette Øjemed. Enhver Oplysning vedrørende Skytteforeningen for Aarhus Amt meddeles af os, til hvem også Forslag og Andragender i denne Anledning bedes indsendte. Aarhus, den 20de Marts Dahl, Formand, Wilster, Rehling, L.Svane, Sekretair, Jaeobi, Kasserer. STIFTERNE af SKYTTEFORENINGEN FOR AARHUS AMT Første Skyttekreds: Aarhus By. Grosserer H. Brage Ritmester Frederiksen Lieutenant Jaeobi Lieutenant Nørretranders Captain Svane Etatsraad Willemoé's Stiftamtmand Dahl, Kammerherre Doctor Hansen Overlærer Kraiberg Ritmester Wegener Generalmajor Wilster Snedker Ørum

6 Anden Skyttekreds: Ring Herred Tredie Skyttekreds: Den nordlige Deel af Hads Herred Fjerde Skyttekreds: Den sydlige Deel af Hads Herred Femte Skyttekreds: Hasle Herred Sjette Skyttekreds: Vesterliisbjerg Herred Syvende Skyttekreds: Sabro Frysenborg birk Ottende Skyttekreds: Framlev Herred Denne "Pressemeddelelse" var starten til Århus Amts Skytteforening. Stiftelsen fandt sted på rådhuset i Århus, samme sted som stiftelsen af den første skytteforening i Århus, idet Skytteforeningen for Århus og Omegn, ovenfor omtalt som Første Skyttekreds, blev stiftet her den 24. marts 1861 med borgmester, justitsråd Herts som en af initiativtagerne. Kaptajn L. Svane, formand for Århus Skyttekreds (kreds 1) og maske den mest ihærdige arbejdskraft for skydningens udbredelse Amtsforeningen havde det første år en tilslutning på i alt 452 medlemmer, heraf 204 skytter. Denne opdeling afspejler, at en del af medlemmerne var passive, bidrag ydende medlemmer, der skulle være med til at fremme medlemstegningen og til at finansiere indkøbet af geværer og ammunition. Amtsforeningens antal medlemsforeninger og medlemmer har været svingende over de 125 år. Nogle udvalgte år viser udviklingen. År Foreninger Medlemmer Formålsparagraffen for amtsforeningen var fra starten af klar nok: "At udvikle evnen og styrke viljen til i farens stund at forsvare fædrelandet". Igennem de 125 år er formålsparagraffen ændret flere gange, og hedder i dag: "Med skydning som idræt at styrke den enkeltes og helhedens velfærd og trivsel". Tager man hensyn til den udvikling, der er sket i talemåderne i den samme tidsperiode, er der måske mindre forskel i indholdet af de to formålsparagraffer, end ordene direkte lader formode. I den oprindelige opfordring af 12. februar, 1861, understregede man flere gange, at hovedaktiviteten skulle være at øve færdigheden i skydning og præmieskydning er et middel til at nå dette. Allerede på et tidligt tidspunkt var der brydninger mellem medlemmerne omkring fortolkningen af

7 formålsparagraffen, idet nogle lagde vægten på dette "at udvikle evnen til skydning" og andre lagde vægten på "at styrke viljen til fædrelandets forsvar". Det er næppe en overfortolkning at hævde, at de, der holdt festtalerne, lagde vægten på fædrelandets forsvar, medens de egentlige skytter lagde vægten på skydningen. Bestyrelsen i Århus Amts Skytteforening benyttede da også denne interesse for skydningen til at fremme skyttesagen, idet de allerede fra starten af opfordrede til afholdelse af præmieskydninger, "Til fremme af interesse for skyttesagen". Fortolket af stabssergent N. Pedersen, amtsforeningens mangeårige forretningsfører omkring århundredskiftet: Det er mig bekendt aldrig kommet til åben kamp mellem de to opfattelser, men som opmærksom tilhører til generalforsamlingerne vil det være klan, at modsætningerne er til stede. Den mere nymodens opfattelse er at betragte skydningen som en sport, og drive sporten for sportens egen skyld". Skydning som sport blev den spore, der sikrede skyttesagens overlevelse også i de perioder, hvor forsvarstaler ville virke direkte negativt for en forenings medlemstal. I perioden efter 1966 kan skydesporten derfor ride med på den opgangsbølge, der går hen over landet for alle idrætsgrene i forbindelse med de økonomiske fremgangstider og den øgede fritid. Skydeidrætten havde ved indgangen til denne periode allerede et kraftigt medlemsmæssigt udgangspunkt, hvorfor den procentvise fremgang af den grund bliver mindre end for andre idrætsgrene, men i absolutte tal er skydesporten i dag en af de største idrætsgrene, og med en aldersfordeling af medlemmerne, der viser større aldersspredning end nogen anden idræt. Skydningen er en idræt for alle aldersgrupper, samt en idræt, der ofte udfoldes med den samlede familie som deltagere. En familieidræt for alle aldre. Stabssergent N. Pedersen, forretningsfører og formand l alt 24 års stort arbejde for skydningen! Århus.

8 Amtsbestyrelsen ved periodens start i Første række fra venstre: Forretningsfører K. M. Overgaard, Amtsformand K.M. Sørensen, forretningsudvalget, Sv. Rasmussen. Bagest Hans Chr. Jensen, Sekretær Kresten Schnidt, næstformand Kaj Båden Sørensen og skydeudvalgsformand L. Deleuran Vækst i baner og medlemstal Den første efterkrigsperiode havde givet skytteforeningerne en voldsom tilgang, der dog viste sig at være midlertidig, efterhånden som krigsperiodens afslutning blev til 50ernes mere besværlige tilpasning til efterkrigstidens forsøg på at få økonomien til at bevæge sig fremad. I begyndelsen af 60erne begyndte man at mærke den økonomiske fremgang, og ved 100 års jubilæet i 1966 stod man ved tærsklen til nogle af de mest fremgangsrige år i foreningens historie. Resten af årtiet skulle blive præget af udbygning af 15-m banekapaciteten, uddannelse af skytteledere og bedst af alt, resultat i form af en meget kraftig medlemsfremgang, en fordobling i løbet af kun 5 år. Banekapaciteten blev forøget ved byggeri af nye baner hos Århus Skytteforening, Skanderborg- Stilling Skytteforening, Brabrand Skytteforening, Oliemøllens Skytteforening, Friehs Flydedokkens Skytteforening og Egelund Skytteforening, en helt utrolig udvikling, der kun var mulig i kraft af en lykkelig forening af tre forhold: Øget tilgang af tipsmidler, øget indkomst i kommunerne og stor frivillig indsats fra skytternes side i opførelsen af anlæggene. Samtidig var man i DDSG&I blevet opmærksom på behovet for instruktøruddannelse, hvis man skulle få skydningen til at blive spændende også for andre end de få, der selv kunne finde de vises sten til øget fremgang. Amtsforeningen var meget vågen overfor denne udvikling, og var landets største bruger af de nye tilbud fra organisationen. Amtsforeningens kursusudvalg var måske den mest aktive del af amtsforeningen i disse år. En afgørende brik i denne udvikling var væksten i børnenes medlemstal. Her var det DSB's Skytteklub, der viste vejen med en stor ungdomsafdeling, der var frygtet for sin præmieforslugenhed ved stævnerne. Formanden Svend Rasmussen fik gennem sit arbejde vist vejen for andre af amtets foreninger, så ungdomsarbejdet blev en afgørende del af foreningernes arbejde. Det grundlæggende arbejde, der blev gjort i disse første år af amts skytteforeningens næste kvarte sekel, skulle vise sig at bære frugt i hele perioden, så amtsforeningen ved periodens slutning står stærkere end nogensinde i idrætslig henseende.

9 Vestereng Skydebaner, set fra 300-m standpladsen. Blev fra starten i 1951 benytter af de århusianske foreninger, specielt VBF og DSB 1966 Året kom til at stå i 100 års jubilæets tegn. Jubilæumsfest på Østergades hotel med 120 deltagere, kuvertpris 25 kr. Inviterede: DDSG&I's formand, oberst H.A.I. Pedersen, Skyttegruppens jyske bestyrelsesmedlemmer, H.E. Jensen og Knud Jeppesen, amtsformændene i Randers og Gl. Skanderborg, general O. Nørberg, forsvaret og oberst B.A. Scheiby, hjemmeværnet. 200-m standpladsen på Vestereng. Billedet er fra periodens start, og man bemærker det sparsomme udstyr både hvad angår standplads: et tæppe, og hvad angår udstyr: ingenting. Handsker, jakke, skydebukser kendes endnu ikke, en kedeldragt er det mest avancerede. Amtsformand K.M. Sørensen modtog DDSG&I's hæderstegn. Bestyrelsesmedlemmerne Kaj Båden Sørensen og Svend Rasmussen modtog Skytternes Ærestegn. Amtsforeningens nyindstiftede Ærestegn blev tildelt Niels Sørensen, Stilling og Hans Thomsen, Århus Firmasport Jubilæet balancerer med en udgift på kr til festen og kr til Jubilæumsfestskrift, skrevet af amtsformanden K.M. Sørensen Amtets Jubilæumsskydning vindes af Kaj Båden Sørensen, Odder, 140 p foran E.K. Cramer, DSB 139 p. Den åbne Jubilæumsskydningen vindes af E.A. Dahl, Ribe, 144 p. Odense Amt vinder holdskydningen med 1395 p., Århus nr 6 med 1322 p.

10 l jubilæumsåret indvier Århus Skytteforening et nyt 15-m anlæg i Thomas Nielsensgade, 8 standpladser og i Skanderborg indvies ligeledes nye baner til 15-m skydning. Patronprisen for langdistanceammunition: 35 øre. Feltskydningen i Hevring 12. april havde 75 deltagere fra amtet; skydningen blev generet af både, der sejlede ind i nedslagsområdet. Byskyttestævnet afholdes i Ålbæk med hold fra 13 byer. Århus-holdet fra DSB vandt med 135,88 p. Åge Halsbo, DSB, vinder Forsvarsministeriets Ungskyttepokal for 4. gang. Oberst Klokhøj vælges til ny skydeudvalgsformand. Formanden for Århus Skylle Forening, Ole Kofoed, holder festtalen ved foreningens 25-3rs jubilæum. Foreningen havde skydebane i Thomas Jensensgade Ved Jyllandsstævnet i Silkeborg betaler amtet halvdelen af indskuddet, hvilket fører til rekorddeltagelse. Stævnet blev vundet af Henning B. Clausen, DSB. Amtsholdet blev nr m banen i Skårup repareres, udgifterne er større end ventet, i alt kr. Odder Skytteforening indvier ny 15-m skydebane med 8 standpladser. Amtsforeningen afholder sit første børnestævne på 15-m i april med 79 deltagere. Holdkonkurrencen blev vundet af DSB, 792 p, foran VRVS, 789 p. Jyllandsstævnet i Vingsted har Århus som vinder på 200-m, 138,63 p. og amtet vinder dermed Amtsstafetten for første gang. I klasse 3 vinder Jørgen Mahler, ASF, 271 p. og i klasse 4 vinder Henning B. Clausen, DSB, 274 p. I klasse 5 bliver ungskytten Åge Halsbo, DSB, nr 2, 516 p. Ved Byskyttestævnet bliver DSB nr 7, 130 p. Amtsmesterskabet på 200 m har 84 deltagere, vinder er Henning B. Clausen, DSB, 283 p. Feltskydningen i Hevring har 338 deltagere. Århus Skytteforening har 28. oktober 25 års jubilæum. Jubilæums skydningen på 200-m har E.K. Cramer, DSB, som vinder, 276 p. Niels Juel, DSB, deltager i Nordisk Mesterskab i terrænskydning. Amtsforeningen giver 50 kr til en fællesgave til Hendes kongelige Højhed prinsesse Margrethe "vor tronfølger" og prins Henriks bryllup. Ved DDSG&I's årsmøde modtager Åge Halsbo, DSB, for 5. gang Forsvarsministeriets Ungskyttepokal.

11 I 1967 lykkedes det for første gang for amtsforeningen al få andel i Amtsstafetten, amtsforeningernes vandrepokal i 200-m skydning februar ønskes H. A.I Pedersen velkommen til Århus, - som general. Ved amtsskydningen for børn har 20 skytter ud af 75 maksimum 100 p. DDSG&I's nye skyttekonsulent, J.V. Hingel, holder foredrag på Oliemøllens baner, der netop er blevet indviet. Brabrand Skytteforening bygger ny bane med 11 standpladser. 15-m matchen mellem Horsens og Århus vindes af Horsens med 190,75 p. mod Århus 189,33 p. Henning B. Clausen, DSB, har samme point som Peter Eskerod, Horsens: 196 p. Frichs- Flydedokken indvier en ny skydebane med 5 standpladser. Niels Juel Christensen, DSB, vinder Jyllandsstævnet med 194 p. og amtet får 2. plads i holdskydningen med 187,4 p., Horsens 187,5 p.

12 Skydeklubben DSB havde konkurrencer sammen med Gotavarfiet; billedet er fra Högsbro skydebaner, hvor skytte nr 2 er femårets bedste skylle i amtet: Niels Juel Christensen Den maj afholdes der propaganda- skydning over hele landet God tilslutning på alle afstande, ialt 638 deltagere. Ved Byskyttestævnet bliver DSB nr 2 med 135,25 p., Niels Juel Christensen, DSB, vinder den individuelle konkurrence med 283 p. Ålborg Amts Skytteforening fejrer 100 års jubilæet med en jubilæumsskydning, og her vinder Niels Juel Christensen, DSB, den individuelle konkurrence. Inden Årsmødet afholdes der et formøde, hvor Skyttegruppens 4 bestyrelsesmedlemmer meddeler, at de ikke kan samarbejde med formanden, A.H. Klokhøj. Amtsbestyrelsen kalder det en storm i et glas vand. På Årsmødet roses Amtsforeningen for den betydelige fremgang i såvel skydebanekapacitet, uddannelse som medlemstal og aktivitet. Amtet er nu det 3. største skytteamt. Sv. Rasmussen, DSB, blev på årsmødet takket for sit ungdomsarbejde.

13 1969 På årets første bestyrelsesmøde i amtsforeningen kan formanden oplæse et anonymt brev, der anbefaler et af bestyrelsesmedlemmerne til amtets hæderstegn. Sagen viderebehandles ikke. Konsulenterne Jons. Lyngsgaard og Sv. Kristensen vil på et møde i Ebeltoft gøre rede for den nye fritidslov, og amtet sender to repræsentanter. Bestyrelsesmedlem Ole Kofoed omtalte muligheden for at erhverve et areal til en amts-skydebane i Brabrand til afløsning for Skårup, der trues af nedlæggelse. På årets generalforsamling søgte man at indføre et nyt af stemnings sy s tern, hvilket gav anledning til en kraftig debat. Der afholdes møde mellem amtsforeningens forretningsudvalg og sognerådsformand Th. Jensen, Brabrand, om muligheden for at erhverve et jordareal til en skydebane. Man henvises til at sende ansøgningen til Sammenlægningsudvalget for den kommende Århus storkommune. På et møde med rådmand Olaf P. Christensen blev det afvist, at skytteforeningen kunne overtage Vestereng: "Der er kun vrøvl og ubehageligheder af den bane" - den vil blive nedlagt hurtigst muligt. OC lovede dog at ville gøre alt hvad han kunne for at skaffe ca 6 tdr. land til en ny bane, blot det ikke skulle ligge lige i byens udkant. Han opfordrede til at indsende en ansøgning, som han derefter ville tage med i udvalget. Ansøgningen sendes 22. oktober. VRVS søger kr i tilskud og i lån til byggeriet af en 50-m bane med 20 standpladser ved Lystrup vej. Skyttegruppen ønsker at nedsætte et undervisningsmaterieludvalg, hvor de ønsker Bent Lauritsen som repræsentant fra Vest, men amtsbestyrelsens forretningsudvalgets flertal ønsker K. Overgård. Sagen giver anledning til en så kraftigordveksling, at den end ikke findes gengivet i protokollen. Lykønskning på 20-Srs dagen for Skytteklubben DSB. Skyttegruppens formand, H.A.I Pedersen hilser på Krista Rasmussen og indrammer Kasserer Svend Hvass og formand Sv. Rasmussen

14 Der har været afholdt en demonstration af et nyt elektronisk selvmarkerende anlæg til 200-m skydning. Der deltog 58 i demonstrationen. Sammenlægnings ud valget for den nye amtskommune anmodes om at amtsforeningerne i Århus, Randers og GI. Skanderborg må blive repræsenteret i et nyt udvalg, der oprettes i forbindelse med den nye fritidslov. Amtsforeningen stiller på årsmødet forslag om indførelse af standardriffel med et mærkbart topunkts aftræk til kortdistanceskydningen. Forslaget blev nedstemt med 54 stemmer mod 24. Amtets forslag om forbud mod at benytte træsko i knælende stilling blev dog vedtaget DDSG&I inviterer til strukturdebat den januar. På årsmødet i november var dette et hovedemne, men gruppearbejde omkring sagen gjorde det klan, at en sammenlægning af amtsforeninger svarende til amtskommunernes grænser ikke kunne ske her og nu. Der nedsættes på amtsplan et lovudvalg, der skal opstille love for amtet ved overgangen til en tregrenet amtsforening. 50-m banen i Risskov, bygget af VRVS i 1970, men brugt af alle skytteforeningerne helt frem til 1990 Der afholdes møde med AAG om samarbejde på idrættens omrade. AAG pointerede, at der ikke kunne være tale om nogen sammenlægning. Motorvejsplanerne for Århus viser en linjeføring, der vil nedlægge Koldkærgårdbanen. Det nye idrætssamvirke i Århus starter med et slagsmål om at komme til taburetterne. 45 stiller op til de 17 bestyrelsesposter, og formandsvalget vindes af Bent Jørgensen over byrådsmedlem Thorkild Simonsen. Bestyrelsen i amtsforeningen har en kraftig debat omkring udvalget for undervisnings- materialer. Sekretærerne afstod fra at gengive debatten i protokollen. Firmaidrætten opretter en skytteafdeling, der søger optagelse under amtets skyttegruppe. Århus bliver vinder af årets vinterlandsskydning på 15-m, 191,661 p. foran Odense med 191,300 p. Brugerne af Vestereng 200-m bane får en økonomisk overraskelse, idet der ikke længere kan lånes skivemateriel hos forsvaret. Ved amtsmesterskabet på 15-m bliver Henning B. Clausen, DSB/ASF, amtsmester med 196 p. Amtsformanden har sammen med Hingel fra DDSG&I set på et areal i Løgten som muligt langdistanceareal. Der vil dog kunne være støjproblemer med sommerhusejerne. Peter Rasmussen i Skanderborg vil eventuelt sælge jord til en langdistancebane, men prisen er kr. Vejlby Risskov Våbenbrødreforening modtager tilskud og lån til deres 50-m banebyggeri på Mosevej. Rejsegilde i juli og indvielse den 19. august. Ved Jyllandsstævnet i Vingsted vandt Niels Juel, DSB/ASF, Sandemann pokalen med 519 p, foran Flemming Kofoed, Odense, 518 p. Ved amtsskydningen i Skårup er der tvungent våbeneftersyn inden skydningen. Bøssemager Nystrøm kontrollerede kalibre og lukkeafstand. 6 geværer blev kasseret. Amtsforeningen har sammen med Odense købt stk salonammunition, der kan købes gennem forretningsføreren for 90 kr/1.000 stk. 15. november blev Egelund Skytteforening stiftet ved el møde på Malling Kro.

15 Organisatorisk slagsmål. Starten på halvfjerdserne blev en blanding af god skydeaktivitet og dårlig organisationsaktivitet. Skydeaktiviteten vises især i enkeltpræstationer, hvor amtet nu har 3-4 topskytter, der på ekstraordinær vis repræsenterer amtet både ved indenlandske og udenlandske stævner. Denne ændring i amtets profil afspejles også i større omtale i dagspressen, hvilket igen er med til at fremme interessen for idrætten hos andre. Medlemsfremgangen er derfor forsat stigende, hvilket yderligere støttes af nye banebyggerier, herunder naturligvis især ved periodens slutning, hvor Skytternes Hus, Danmarks bedste skydeanlæg, ser dagens lys. De organisatoriske bataljer får en næsten barok og farceagtig karakter, med ekstraordinære generalforsamlinger som en naturlig del af dagligdagen. Beskyldninger og benægtelser fyger i luften. Sprængning af amtsforeningen truer. Skyttegruppen var først til at have problemer, idet amtsformandsskiftet ikke gav en levedygtig bestyrelse. Den formelle årsag til slagsmålet blev regnskabsaflæggelsen, hvor regnskabet med god ret blev forkastet, men bag disse formelle problemer var der helt klan også en reel modsætning mellem de grupper, der under såvel Kjærs som K.M. Sørensens formandskab havde haft sammenstød flere gange. Skytternes storvask gav ro i skyttegruppen i årene fremover. Skyttegruppens ekstraordinære generalforsamlinger havde medført en mindre udsættelse af det nye store skib, der var planlagt søsat gennem de to foregående år: Stiftelsen af den tregrenede amtsforening: Århus Amts Skytte- Gymnastik- og Idrætsforening, med nye vedtægter og egen fællesformand. Ideen var skabt i Overbestyrelsen, efter at man siden 1952 havde haft Firmaidrætten som parallelforening til skyttegruppen, men med skyttegruppens formand som fællesformand og uden egentlig organisatorisk fællesbygning. Fællesformand blev Ivar Lauritsen, der havde en fortid hos Akademisk Skytteforening. Fællesformanden kastede sig straks ud i et meget stort projekt, der skulle sikre idrætsfaciliteter til alle grupper, inklusive langdistancebaner til skytterne. En sådan madding kunne ingen skyttegruppe for ventes at stå for, og optimismen steg, da man fik slutseddel på Årslevgård med 125 tdr. land, ligesom idræts gruppen gik positivt ind for planen. Firmaidrætten gennemførte her det kunststykke at vende 180 grader uden at formanden opdagede noget, så med en undrende forsamling af indkaldte formænd fra de andre organisationer og fra Over bestyrelsen som tilskuere, blev den enstemmige bestyrelses- indstilling nedstemt af firmaklubberne. Balladen var øredøvende, og farcen blev grotesk gennem Firmaidrættens forsøg i de følgende år på selvstændig optagelse i DDSG&I samtidig med fastholdt ønske om medlemskab i DFIF. Resultatet for amtsforeningen var, at "fælles" blev et skrammel, som var helt uden mening og indhold; al arbejdsindsats var på forhånd vurderet som ren tidsspilde af de implicerede, ligesom amtsformanden ikke overraskende tabte gnisten til videre arbejde. Værst var virkningen på skydebane byggeriet, idet god tid gik til spilde og gode muligheder blev forspildt. Ved udgangen af dette femår var udsigten for langdistancebanernes fremtid derfor alt andet end lyse.

16 1971 På årets første bestyrelsesmøde foreslås det, at der afholdes en festlighed i bestyrelsen. Dette opgives, da formanden ikke vil være med til at bruge "skytternes penge". Jørgen Mahler, ASF, udtages til nordisk vinter-feltskydning i Umeå. Egelund skytteforening indvier de nye 15-m skydebaner. Terræn skydningen i Hevring i januar har 225 deltagere, Jørgen Mahler, ASF, vinder skydningen. I bymatchen mellem Odense og Århus, 15-m, vinder Odense med Byskyttestævnet på 15-m bliver en dyst om vandrepokalen fra 1962, idet Viborg og Århus begge kunne vinde den til ejendom. Århus sejrer med 1920 p. mod 1898 p. Henning B. Clausen, DSB, skød maksimum 200 p. Amtsformanden, K.M. Sørensen modtager på sin 75-ars dag Skyttegruppens Ærestegn af skyttegruppens formand A.H. Klokhøj. Jyllandsstævnet i Hobro har 489 deltagere. Henning B. Clausen, DSB, vinder for 3. år i træk, resultatet blev 194 p. Efter 16 år i bestyrelsen og 8 år i formandsstolen trækker K.M. Sørensen sig som amtsformand. Afløseren bliver Kaj Båden Sørensen, Odder, men først efter et kampvalg med to andre kandidater: E.K. Cramer, DSB, og Bent Lauritzen, Skanderborg. Forretningsføreren gennem 12 år, Kristian Overgaard, DSB, trækker sig ud af bestyrelsen og Svend Rasmussen, DSB, vælger at forlade bestyrelsen udenfor tur, begrundet i resultatet af formands valget. Generalforsamlingens debat var præget af modsætningerne i amtsforeningen. Skyttegruppens formand, A.H. Klokhøj, overværede generalforsamlingen, og han takkede K.M. Sørensen for et stort arbejde for skyttesagen, ligesom han ønskede den nye form and velkommen. Vedtægtsforslaget for den tregrenede amtsforening blev vedtaget. Et ændringsforslag om maksimalt 2 stemmeberettigede fra hver forening blev forkastet. K.M. Sørensen skænkede en pokal, der skulle udsættes til ungskytterne. Ved del konstituerende bestyrelsesmøde vælges Bent Lauritzen som forretningsfører. Hornslet Skyttekreds søger optagelse. Falken-skytteafdeling er godkendt af OB. Ved Landsstævne! i Holstebro/Ulfborg deltager amtet med 70 skytter. Der skydes på nye Saab-anlægpå200-m, hvor Niels Juel Christensen, DSB, bliver nr 3 med 523 p. efter omskydning med Sv.E. Hansen, Møn. Amtsskydningen på 200-m i Skanderborg har 121 deltagere. DSB vinder Holdskydningen med 137,38 p, og amtsmestertitlen ved Henning B. Clausen, DSB, 287 p. Byskyttestævnet har Niels Juel Christensen, DSB, som vinder med 287 p. Ved terræn skydningen i Hevring vinder Bent Juel Hansen, Odder, den udsatte præmieriffel. Skyttegruppens formand, A.H. Klokhøj, overværede de dramatiske timer hvor amtsbestyrelsen skiftede formand

17 Idræt s samvirke t for Århus indvier de nye kontorer i Vestergade 72. Der er muligvis et brugbart areal ved Synnedrup til en langdistancebane, hvorfor gårdejeren kontaktes desangående. Det vedtages at starte skydning for pistol Århus Pistolklub søger optagelse i amtet. Bestyrelsen behandlede 16/2 den situation, at Firmaidrætten søgte om selvstændig optagelse i DDSG&I. Der er fremskaffet kort over Synnedrup-arealet, ligesom der laves tegninger til projektet, så der kan komme gang i sagen. Ole Kofoed ønskede undersøgt, hvorfor amtet klarede sig så dårligt i feltskydning. Der indkaldes til møde 1. marts. Rosenholm Skytteforening indvier nye 15-m baner i Hornslet. Amtsgeneralforsamlingen fik et dramatisk forløb, idet regnskabet ikke blev godkendt, der var en kassedifference på kr i ammunitionsregnskabet. Sv.Rasmussen og E.K.Cramer. Sidstnævnte som nyvalgt amtsformand efter 3 dramatiske generalforsamlinger. Nyvalgt til bestyrelsen: E.K. Cramer, DSB, og Gunnar Aron, Frichs. Der vælges nye revisorer. På den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling den 12. maj forkastes regnskabet igen, og bestyrelsen virker derefter som "forretnings-bestyrelse" indtil ny ekstraordinær generalforsamling den 3. maj. Det vedtages at ansætte et revisionsfirma. Den 3. maj var der 150 deltagere til generalforsamlingen, heraf 107 med stemmeret. Regnskabet blev taget til efterretning. Hele bestyrelsen var på valg, og dette førte til valg af ny formand, idet E.K. Cramer afløste Kaj Båden Sørensen. Den tidligere forretningsfører opnåede ikke genvalg. Bestyrelsesmedlemmerne blev: Gunnar Aron, Frichs, Svend Aage Toft, VFB, Svend Jespersen, Brabrand, Chr. Jensen, Frichs, Carl Laursen, DSB og Kurt B. Rasmusen, Brabrand. Bestyrelsen bemyndiges til at ansætte en forretningsfører, der bliver ekspeditionssekretær Harald Andersen. 15. marts holdes der fællesgeneralforsamling med Firmasporten, hvor der vedtages fællesvedtægter for den tregrenede amtsforening. Til Fællesformand vælges Ivar Lauritsen og til KM-formand Svend Jespersen. Desuden består bestyrelsen af to repræsentanter fra hver af de tre grupper. Fællesbestyrelsen starter aktiviteten med et stort projekt, idet der er forslag om at købe Årslevgård, der har et areal på 125 tdr. land, med henblik på at omdanne denne til et idrætscenter. Prisen er 2,25 mill. kr. Der skrives midlertidig slutseddel, hvor handlen betinges af foreningernes og DDSG&I s godkendelse, samt de offentlige myndigheders godkendelse af anvendelsen til idrætsformål. Hele herligheden falder dog til jorden på en ekstraordinær generalforsamling den 5. december, hvor Firmaidrætten løber fra de indgåede aftaler og opfordrer medlemmerne til at stemme imod forslaget. 119 imod og 104 for forslaget. Dermed sendes skytternes forsøg på at skabe et nyt langdistanceanlæg igen i gulvet.

18 Resultatet skaber ikke unaturligt et meget spændt forhold i den nystartede fællesbestyrelse, hvor formanden føler sig føn bag lyset og forlanger fremsendt skriftlig orientering til DDSG&I med ønske om retningslinjer for den fremtidige holdning til Firmaidrætten. Våbenbrødreforeningen for Hinnerup og Omegn ønsker optagelse af et Skyttelaug i amtet. Våbenbrødreforeningen i Hammel ønsker optagelse i amtet. Ved Vest-skydningen opnåede amtet ikke repræsentation ved DM i terrænskydning. DSB-skytten Henning B. Clausen er udtaget til OL i München. Der er en del avisskriverier omkring støjforholdene på Vestereng. Justitsminister Ninn-Hansen fremsætter forslag om afgift på sportsvåben Ejeren af Årslevgård ophæver salgstilbuddet ved fristens udløb, uden at det lykkes at opnå tilladelse til køb af skydebanejord. Fællesgeneralforsamlingen er præget af konflikten mellem skytterne og Firmaidrætten. Firmaidrætten søger om selvstændig optagelse i DDSG&I. På skyttegruppens generalforsamling ændres formålsparagraffen i overensstemmelse med DDSG&I's ændring til: "Formålet er med skydning som idræt at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel" Ved valget afløste Poul Erik Skriver Jensen, ASF, Kun B. Rasmussen, Brabrand Der indføres ny udtagelsesprocedure ved terræn skydning, ligesom der afholdes kursus i Hevring for terrænskydning. Der afholdes et møde mellem de store idrætsorganisationer om oprettelsen af "Dansk folkelig idræt" ved en sammenlægning af DFIF, DDGU og DDSG&I. Selv om tipsmidlerne kun udgjorde 8% af de samlede tilskud til idrætten, var skytternes andel af tipsmidlerne en anstødssten for de andre organisationer. Der træffes beslutning om at bygge Skytternes Hus med påbegyndelse i Hevring-terrænskydningen havde 221 deltagere. Århus vinder med 258 p., l p over Odense. Jørgen Mahler, ASF, vinder den individuelle konkurrence. Ved Byskyttestævnet bliver DSB nr 2 med 137,125 p. efter Silkeborg med 138,125 p. Niels Juel Christensen, DSB, bliver nr 2 med 288 p. Ved Amtsmesterskabet i Skårup bliver Gunnar B. Frederiksen, DSB, amtsmester med 287 p. Cramer meddeler fra formandsmødet, at tipsmidlerne til skytterne fremover sænkes fra 20% til 18%,dog får skytterne årligt 3 mill kr til kommende anlæg som kompensation for, at det offentlige ikke stiller anlæg til rådighed. Henning B. Clausen, DSB, bliver nordisk mester ved NM i Viborg.

19 Henning B. Clausen, DSB's nye 1. skytte efter Niels Juel Christensens mangeårige dominans. Ved DSB's 25-års jubilæum uddeles amtets æresnål til Sv. Rasmussen, Krista Rasmussen, Karl Hansen og E.K. Cramer. Formand Sv.Rasmussen og Krista lager imod hyldesten ved DSB's 25 års jubilæum Mogens Hansen, DDSG&I, afholder kursus på Mosevej for børne- og juniorskytteledere. Der afholdes et pistolskytteleder-kursus på Langelandsgades kaserne onder ledelse af svenskeren Arne Grewin. Jørgen Mahler, ASF, er udtaget til terrænskytte holdet til Nordiske Mesterskaber. Brabrand Skytteforening holder 50 års jubilæum. I den anledning tildeles Knud E. Hansen amtets Ærestegn.

20 Foranlediget af Firmaidrættens ønske om selvstændighed afholdes der et møde mellem DDSG&I og ÅASG&I med Hans Aage Kofoed, næstformand i DDSG&I, som dirigent. Firmaidrætten kan vælge mellem at være selvstændig forening, uden medlemskab i DFIF, eller forsætte som nu, eventuelt med en lukket afdeling til Firmaidrætten. Denne problematik førte til afholdelse af ekstraordinær generalforsamling i såvel fælles som i Idrætsgruppen, dog uden at det førte til nogen ændring. Forretningsføreren i fælles ønsker at trække sig tilbage, efter at generalforsamlingen havde forkastet hans regnskab. Sagen ordnes dog i mindelighed, og forretningsføreren fortsatte sit hverv. Der afholdes formandsmøde i skyttegruppen med deltagelse af Mogens Hansen, DDSG&I. Ved Skanderborg-Stilling Skytteforenings 90 års jubilæum tildeles amtets æresnål til Aksel Rasmussen, Niels Korsgaard og Kaj Jørgensen. På skyttegruppens generalforsamling var Hans Aage Kofoed inviteret som gæst. Der blev på generalforsamlingen foreslået nedsat et skydebaneudvalg til at varetage langdistancebaneproblematikken, Ivar Lauritsen havde tilbudt sin assistance. Flemming Torben, ASF, omtalte at ASF i øjeblikket undersøgte visse muligheder. Bent Johansen, Egelund, ønskede handling på skydebaneområdet. Hemming Torben, ASF, ønskede flere foreninger samlet i én større forening, gerne i forbindelse med skabelsen af Sky tiernes Hus. Desuden ønskede han amtsforeningen opdelt i selvstændige enheder med et forretningsudvalg som styrende enhed. Ved valget afløste Kaj Mildahl, Odder, Svend Aage Toft, VBF. Vestereng har fortsat problemer med naboer omkring støjen fra skydebanen. Kommunen overvejer at bygge en støjmur. Ved Jyllandsstævnet på 15-m bliver amtet nr 4 med 188,166 p. Jyllandsstævnet i Vingsted havde to 7. pladser til amtsholdene, men individuelt blev det til både 1. og 2. plads på 200-m, hvor Sten Scheiby, DSB, vandt Sandemann-pokalen med 524 p., dog først efter omskydning med Niels Juel Christensen, DSB. Sandernann-pokalen. En hyppig gæst i amtet i de 25 år. L 1974 vandt Steen Scheiby efter omskydning med Niels Juel Christensen Byskyttestævnet havde 117 deltagere. DSB blev nr 3 med 135,77 p. E.K.Cramer afløser Knud Jeppesen som formand for Jyllandsudvalget.

Resultater fra: Veteranstævnet i Skibby 2010 Kr. Himmelfartsdag

Resultater fra: Veteranstævnet i Skibby 2010 Kr. Himmelfartsdag Resultater fra: Veteranstævnet i Skibby 2010 Kr. Himmelfartsdag Renskrevet og redigeret af: Benny Lykke For 11 år i træk blev Veteranstævnet i Skibby afholdt og for 11 år i træk har Bente og Christian

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter

DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter Hermed en færdig redigeret resultatliste Af: Benny Lykke Så er tiden kommet til at det Danske Mesterskab for senior skal løbe af stablen, skytter

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 StævneProgram 24-08-2010 15:59 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.21 Januar 2010 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-84400 Oliver Olsen 101-Randers Skyttekreds

Læs mere

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud.

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud. Vedtægter 1. Klubbens navn er Kaj Lykke Golfklub og dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Horne Skytteforening. Horne Skytteforening års jubilæum. Festligholdt 28. maj 2016 Jubilæumsskrift

Horne Skytteforening. Horne Skytteforening års jubilæum. Festligholdt 28. maj 2016 Jubilæumsskrift Horne Skytteforening Horne Skytteforening 1866-2016 150 års jubilæum Festligholdt 28. maj 2016 Jubilæumsskrift Horne Skytteforening blev stiftet i 1866 med 50 aktive og 102 bidragydende medlemmer, men

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

RESULTATLISTE Århus Festuge Skydning 200 og 300 meter

RESULTATLISTE Århus Festuge Skydning 200 og 300 meter 03-09-2011 17:16:35 - DDS SP v.3.11.9.2 RESULTATLISTE Århus Festuge Skydning 200 og 300 meter Gevær, 200m. - Mesterskab BK 1 87623 Daniel Filtenborg Binder 05-101 Randers Skyttekreds 149/11 150/07 299/18

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Det Jydske Byskyttestævne

Det Jydske Byskyttestævne Resultater Fra: Renskrevet og redigeret af Benny Lykke Det Jydske Byskyttestævne Fredag og Lørdag den 20 og 21 August 2010 Stævnet blev afviklet på banerne i Skibby Byskyttestævnet her i 2010 havde en

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011 20-08-2011 19:53:08 - DDS SP v.3.11.7.12 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011 Gevær, 200m. - Mesterskab BK 1 87623 Daniel Filtenborg Binder 05-101 Randers Skyttekreds 149/06 149/11 298/17

Læs mere

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Søndag den 18 Maj 2008 Der deltog 86 skytter og 5 Jæger her ved geværterrænskydningen i Hevring, Vejret var fint med sol og tørvejr hele dagen

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde 11/2006

Åbent referat af bestyrelsesmøde 11/2006 Åbent referat af bestyrelsesmøde 11/2006 Tid: Fredag den 10. november 2006 kl. 14.30 18.00 Sted: Mødet afholdtes på Hotel Jacob Gade i Vejle Deltagere: Christian Kjær Pedersen (CKP), Leif N. Bay (LNB),

Læs mere

Resultatliste fra: De Danske Mesterskaber for Senior , 200 og 300 meter i Vingsted Set med DDS Østjyllands Øjne

Resultatliste fra: De Danske Mesterskaber for Senior , 200 og 300 meter i Vingsted Set med DDS Østjyllands Øjne Resultatliste fra: De Danske Mesterskaber for Senior 2009 50, 200 og 300 meter i Vingsted Set med DDS Østjyllands Øjne Renskrevet og Redigeret f Benny Lykke 1150 Senior skytter var samlet til de Danske

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

Hedens Golfklub februar 2017

Hedens Golfklub februar 2017 Hedens Golfklub februar 2017 1 Klubbens navn er Hedens Golfklub og dens hjemsted er, Resenfeldevej 26, Grønhøj i Viborg kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan

Læs mere

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent.

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent. Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014 Punkt Emne 1 Valg af dirigent 2 Valg af stemmetællere 3 Optælling af tilmeldte foreninger/ delegerede

Læs mere

Resultater fra Geværterrænskydning Øst & Vest I Hevring Søndag den 19 April 2009

Resultater fra Geværterrænskydning Øst & Vest I Hevring Søndag den 19 April 2009 Resultater fra Geværterrænskydning Øst & Vest I Hevring Søndag den 19 April 2009 Renskrevet og redigeret af: Benny Lykke Så var dagen kommet hvor DDS Østjyllands, Dobbelte Geværterrænskydning skulle løbe

Læs mere

Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201

Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201 Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201 Jyllands Skytte Forbund & Skytteklubben DSB/ASF Det Åbne Jyske og Fynske Mesterskab 300 M Lørdag og Søndag den 5 og 6 Juni 2010 På banerne i

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub Vedtægter for Gyttegård Golf Klub 1 a. Klubbens navn er Gyttegård Golf Klub. Dens hjemsted er Billund Kommune 2 a. Det er klubbens formål: at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf,

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf. 4010 8404 E-mail: fjordager@sport.dk Vedtægter for Fjordager Idrætsforening Stiftet 1. november

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Resultatliste fra: Landsstævnet i Holbæk 2009 Gevær og Geværterræn

Resultatliste fra: Landsstævnet i Holbæk 2009 Gevær og Geværterræn Resultatliste fra: Landsstævnet i Holbæk 2009 Gevær og Geværterræn Renskrevet og Redigeret af: Benny Lykke Set med DDS Østjyllands Øjne Så blev Landsstævnet 2009 skudt i gang, man startede med Pistol og

Læs mere

Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008

Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008 Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008 Deltagelsen var skræmmende, kun 20 skytter formåede at stille op, hvilket er utroligt. Et Jydsk Mesterskab hvor programmerne er udvidet, så også børn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Side 1 af 7 06-09-2015 17:19:25 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskaber 50-200- 300M 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

SKL holdt flyttedag og 3x34 var ikke nok!

SKL holdt flyttedag og 3x34 var ikke nok! Nr. 3. juli kvartal 2011 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby SKL holdt flyttedag og 3x34 var ikke nok! Læs mere side 5! Skytten nr. 3, juli kvartal 2011 Side 2 Bestyrelsen Her finder du også en

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

Aarup Boldk lub Vedtægter

Aarup Boldk lub Vedtægter Sidst ændret: februar 2006. Side:1 af 7 Foreningens navn er Aarup Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Aarup Kommune. Foreningen har til formål at samle ungdom til udøvelse af boldsport og anden idræt.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013 Dansk Politiidrætsforbund Danske Politimesterskaber i Skydning den 18. & 19. juni 2013 Arrangør: Skydeudvalget DPIF Kære kolleger På vegne af DPIF.s skydeudvalg glæder det mig at kunne byde velkommen til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby I år holdes sommerstævnet på hanebjerg! Bladet indeholder hele kalenderen. Der er rig mulighed for at komme til at skyde i sommerferien

Læs mere

RESULTATLISTE Hevring terræn vest. Vest

RESULTATLISTE Hevring terræn vest. Vest 14-05-2012 11:14:47 - DDS SP v.3.12.5.4 RESULTATLISTE Hevring terræn vest Vest Station 1 Skive Farve Afstand Stilling Mål 1 1/6 211 Station 2 Mål 1 1/7 245 Station 3 Mål 1 1/6 Venstre 225 Mål 2 S20 Vertikal

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/ Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/2 2016. 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub Forkortelse:

Læs mere

RESULTATLISTE Geværterrænskydning i Hevring 25-5-2014. teræn6,5

RESULTATLISTE Geværterrænskydning i Hevring 25-5-2014. teræn6,5 25-05-2014 19:44:02 - DDS SP v.3.14.2.1 RESULTATLISTE Geværterrænskydning i Hevring 25-5-2014 teræn6,5 Station 1 Skive Farve Afstand Stilling Mål 1 S10 Vertikal Sort 130 Knælende Mål 2 S10 Horisontal Sort

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB

VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB NAVN OG HJEMSTED: Klubbens navn er CGC Golf Club, og dens hjemsted er i Vallensbæk Kommune. 1 2 FORMÅL: Stk. 1: Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Skydning. Arrangør: PI-Aarhus. den 11. & 12. september 2012

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Skydning. Arrangør: PI-Aarhus. den 11. & 12. september 2012 Dansk Politiidrætsforbund Danske Politimesterskaber i Skydning den 11. & 12. september 2012 Arrangør: PI-Aarhus Velkommen til Vingsted Det er unægtelig en sommer med store idrætslige begivenheder på programmet,

Læs mere

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Nedenstående foreninger står bag stiftelsen af den selvejende institution Odense Skydecenter - Kærby Mose, som etableres på

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dagsorden bestyrelsesmøde Dagsorden bestyrelsesmøde Mødedag...: Tirsdag den 17. april 2007 Mødetidspunkt.: Kl. 19.00 Mødested.. : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ)

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter for multiatleterne

Vedtægter for multiatleterne 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Vedtægter for multiatleterne 1. Navn og hjemsted. Stk. 1 Foreningens navn er multiatleterne. Stk. Foreningen er stiftet den 1. november 00. Stk. Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IDRÆTSFORENINGEN STJERNEN stiftet den 18. april 1921

VEDTÆGTER FOR IDRÆTSFORENINGEN STJERNEN stiftet den 18. april 1921 1 Foreningens navn er Idrætsforeningen Stjernen. Dens hjemsted er Odense Kommune. 2 Foreningens formål er at samle og give interesserede børn, unge og voksne mulighed for at dyrke idræt samt varetage fælles

Læs mere

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune.

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. VEDTÆGTER FOR OUTRUP GOLFKLUB 1 Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt

Læs mere

Love for. Af 20. oktober 1977 Med ændringer af 23. april 1981 BEDER - MALLING IDRÆTSFORENING

Love for. Af 20. oktober 1977 Med ændringer af 23. april 1981 BEDER - MALLING IDRÆTSFORENING Love for Af 20. oktober 1977 Med ændringer af 23. april 1981 BEDER - MALLING IDRÆTSFORENING Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Beder-Malling Idrætsforening, forkortet BMI, med hjemsted i Beder/Malling,

Læs mere

Vedtægter for FC Nakskov af 23. februar 2017

Vedtægter for FC Nakskov af 23. februar 2017 Vedtægter for FC Nakskov af 23. februar 2017 1 Navn, hjemsted m.v. Foreningens navn er: FC Nakskov. Foreningens hjemsted er: Nakskov. Spilledragt er: Turkis og blå. 2 Formål Foreningens formål er at udbrede

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Referat af generalforsamling for Outdoor Sportsklub Hornslet (tidligere Hornslet Surf- og Skiklub) 28.9. 2010

Referat af generalforsamling for Outdoor Sportsklub Hornslet (tidligere Hornslet Surf- og Skiklub) 28.9. 2010 Referat af generalforsamling for Outdoor Sportsklub Hornslet (tidligere Hornslet Surf- og Skiklub) 28.9. 2010 Generalforsamlingen afholdtes på Den gamle Kro i Hornslet og der var 32 fremmødte. Formanden

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902 Vedtægter - for Horsens Rideklub efter fusion mellem Horsens Rideklub og Kværnbækgaard Rideklub, vedtægter ændret den 12. marts 1996 ændret den xx.xx.2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Horsens Rideklub

Læs mere

Resultatliste fra: Nytårsskydningen i Skibby på 200 meter Året 2011

Resultatliste fra: Nytårsskydningen i Skibby på 200 meter Året 2011 Resultatliste fra: Nytårsskydningen i Skibby på 200 meter Året 2011 Skrevet og redigeret af Benny Lykke Nytårsskydningen 2011 bliver en skydning vi sent glemmer, skytter som normalt deltager ved denne

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere