Andelskassen Fælleskassen. Årsrapport 2014 Cvrnr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelskassen Fælleskassen. Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Cvrnr

2 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse for Balance pr. 31. december Egenkapitalopgørelse for Noteoversigt. 23 Noter - Anvendt regnskabspraksis 24 Noter - Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder 29 Noter til resultatopgørelse og balance 30 Noter - Kapitalkrav, kernekapital, kapitalgrundlag og solvens. 39 Noter - Finansielle risici og politikker og mål for styringen af finansielle risici. 39 Noter - Hoved- og nøgletal 41 Repræsentantskab... 43

3 Selskabsoplysninger Andelskassen Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C. CVR-nr.: Hjemstedskommune: Frederiksberg Telefon: Telefax: Internet: Åbningstider: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 9.30 til Onsdag 9.30 til Bestyrelse Peter Højgaard Pedersen, sekretariatsleder Oscar Svendsen, direktør Niels Solholt Christensen, fuldmægtig Johan Finsteen Gjødvad, civilingeniør Ida Binderup, projektleder Lisbeth Hansen, specialkonsulent Karen Inger Dahl Thorsen, direktør Direktion Thorleif Skjødt, direktør Revision Ernst & Young Godkendt revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg Godkendt på Fælleskassens generalforsamling den 14. april 2015 Dirigent 3

4 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2014 for. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af s aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2014, samt af resultatet af s aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Frederiksberg, den 19. februar 2015 Direktion: Thorleif Skjødt, direktør Bestyrelse: Peter Højgaard Pedersen, formand Oscar Svendsen, næstformand Johan Finsteen Gjødvad Ida Binderup Lisbeth Hansen Karen Inger Thorsen Niels Solholt Christensen, medarbejdervalgt 4

5 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til andelshaverne i Vi har revideret årsregnskabet for for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvar for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav i følge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for andelskassens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af andelskassens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af s aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af s aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. 5

6 Den uafhængige revisors erklæringer Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Frederiksberg, den 19. februar 2015 Ernst & Young Godkendt revisionspartnerselskab Lars Rhod Søndergaard Statsautoriseret revisor Anne Tønsberg Statsautoriseret revisor 6

7 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Fælleskassen er en andelskasse, hvis hovedaktivitet er at udbyde pengeinstitutprodukter og rådgivning til en bred kreds af private kunder og erhvervskunder. Kunderne, der stort set alle er andelshavere, er primært bosat i hovedstadsområdet og på Sjælland. Herudover er der et mindre antal andelshavere i andre dele af landet. Fælleskassen ønsker at kunne tilbyde andelshaverne et bredt sortiment af produkter kombineret med professionel rådgivning. Med baggrund i Fælleskassens forholdsvis enkle forretningsmodel ydes der ikke rådgivning inden for de mere indviklede finansielle instrumenter, idet disse overlades til andre i branchen. Værdigrundlag Demokrati Transparens Organisation, forretningsprincipper samt beslutningsveje er åbne og gennemskuelige Bæredygtighed Vi understøtter grønne tiltag grøn vækst Vi understøtter socialt ansvarlige projekter Penge er et middel, ikke et mål Soliditet Vi er et andelsselskab Vi skaber muligheder i menneskers hverdag Vi fastholder nærhed i organisationen og nærhed mellem andelshaver og rådgiver Vi spekulerer ikke og støtter ikke spekulation Vi bruger indtjeningen til at konsolidere andelskassen Vi sikrer balance mellem indlån og udlån Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Resultatet efter skat blev et overskud på t.kr mod et overskud på t.kr i Resultatet er under det oprindeligt budgetterede, men set ud fra de gældende forhold, er resultatet acceptabelt. Resultatet er væsentligt påvirket af nedskrivninger og tab på udlån på t.kr , som udviser en stigning i forhold til 2013 på 12 %. Herudover er resultatet præget af betaling til Indskydergarantifonden på t.kr. 773 (2013: t.kr. 755) Netto rente- og gebyrindtægter er faldet med t.kr. 592 til i alt t.kr , hvilket er en tilbagegang på 2,2 %. Gebyrindtægterne er på i alt t.kr , hvilket er en stigning i forhold til 2013 med t.kr Kursreguleringer af værdipapirer er positiv, og andrager i alt t.kr

8 Ledelsesberetning Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold, fortsat Balancen er øget med 5,0 % til i alt t.kr mod t.kr i Udlån udgør t.kr mod t.kr i 2013 et fald på 2,2 %. Indlånet er steget i forhold til 2013 og udgør nu t.kr Likviditeten er meget tilfredsstillende og med solid overdækning i forhold lovens krav. Fælleskassens solvensprocent er på 24,9 %. Fælleskassens individuelle solvensprocent er opgjort til 14,5 % pr Fælleskassens kapitalbehov og likviditet Markedet for kapitalformidling til sektoren er blevet vanskeligere og funding dyrere. I lyset heraf har Fælleskassens bestyrelse valgt at have ekstra fokus på dette område ud fra Strategiplan godkendt i foråret Målet var at opnå en solvens på minimum 20 % og samtidig at sikre en stabil overskudslikviditet fra egen virksomhed. Både solvensmål og overskudslikviditet er på et tilfredsstillende niveau. Kapitaldækning og kapitalbehov Fælleskassen anvender standardmetoden for kredit- og markedsrisici samt basisindikatormetoden for operationelle risici, men vil løbende vurdere behovet og arbejde for, at der i risikostyringen indføres gradvist mere avancerede modeller. Vedrørende risikostyring henvises til note 20. Fælleskassen har en solvens på 24,9 % (22,5 % i 2013), hvilket er en overdækning i forhold til lovens krav på 8 %. Solvensen er steget i forhold til sidste år, hvilket hovedsagelig skyldes større egenkapital samt bedre styring af vægtede aktiver. Fælleskassen er i proces med at indfase virkningen af aktuelle og kommende CRD/CRR regler, der er trådt i kraft 2014 og som efterfølgende bliver indfaset over nogle år. De kommende regler vil betyde stigende krav til Fælleskassens kerne- og basiskapital, ligesom der vil være yderligere krav til instituttets likviditet. Det er ledelsens vurdering, at Fælleskassen er godt rustet til at imødese de nye regler. Det er dog ledelsens hensigt, at der til stadighed skal være stort fokus på området. Fælleskassen har hverken hybrid kapital eller supplerende kapital, der skal indfries. Kapitalen består kun af egentlig kernekapital henholdsvis andelskapital og opsparet kapital. Fælleskassen skal, udover at opgøre sin faktiske solvens, ligeledes opgøre sit individuelle solvensbehov. Fælleskassen vurderer løbende sin metode til opgørelse af det individuelle solvensbehov. Opgørelsen af solvensbehovet er baseret på bekendtgørelsen om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov og på Finanstilsynets vejledning herom. Fælleskassen har en umiddelbar overdækning på t.kr , som udgør forskellen mellem det individuelle solvensbehov og den faktiske kapital (solvens). Det beregnede ureviderede solvensbehov er beregnet til 14,5 % pr. 31. december Solvensbehovet er beregnet ud fra Finanstilsynets 8 + model. 8

9 Ledelsesberetning Kapitaldækning og kapitalbehov, fortsat Det er ledelsens vurdering, at solvensen er tilstrækkelig til at dække den risiko, der er forbundet med Fælleskassens aktiviteter. Væsentlige uforudsete ændringer i kapitaldækningsbekendtgørelsen eller i Finanstilsynets fortolkning eller praksis for vurdering af det nødvendige solvensbehov kan medføre, at Fælleskassens overdækning mindskes, og det kan ikke afvises, at en sådan ændring kan være væsentlig. Ligeledes kan fortsatte nedadgående konjunkturer og væsentlige uforudsete begivenheder hos kunder påvirke Fælleskassens solvensbehov væsentligt. Fælleskassen skal i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen offentliggøre en række oplysninger, herunder det opgjorte individuelle solvensbehov. Fælleskassen har valgt at offentliggøre oplysningerne på hvortil der henvises. Likviditet Fælleskassens likviditet er opgjort i henhold til lov om finansiel virksomhed og udgør ved udgangen af 2014 en overdækning på 308,6 %, i forhold til kravene i lov om finansiel virksomhed. Likviditetsoverdækningen er øget i forhold til opgørelsen i årsrapporten for 2013, hvilket skyldes stigende indlån og faldende udlån. Fælleskassen har et stærkt likviditetsberedskab. Ledelsen vurderer fortsat, at Fælleskassen har tilstrækkelig likviditet til at gennemføre driften i 2015 og Det bemærkes, at Fælleskassen ikke har udstedt obligationer eller supplerende kapital der skal indfries. Likviditet og udløb frem til 31. december 2015 Andelskassens funding består primært af indlån samt frie reserver. Usikkerhed ved indregning og måling De væsentligste usikkerheder ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån, hensættelser på garantier, værdiansættelse af finansielle instrumenter samt midlertidigt overtagne aktiver. Ledelsen vurderer, at usikkerheden ved regnskabsaflæggelsen for 2014 er på et niveau, der er forsvarligt. Vi skal henvise til beskrivelsen heraf i note 2. Usædvanlige forhold Der foreligger ikke usædvanlige forhold. 9

10 Ledelsesberetning Tilsynsdiamanten Finanstilsynet har lanceret den såkaldte tilsynsdiamant, som nu ved udgangen af regnskabsåret 2014 er helt implementeret. Tilsynsdiamanten fastlægger en række særlige risikoområder med en række grænseværdier. Ved udgangen af 2014 ligger inden for samtlige grænseværdier i tilsynsdiamanten, hvilket fremgår af nedenstående: Pejlemærke Grænseværdi Andelskassens værdi Sum af store engagementer < (højst)125 % af basiskapitalen 76 % Udlånsvækst p.a. < (højst)20 % -2 % Ejendoms-eksponering < (højst)25 % 1 % Stabil Funding Udlån / arbejdende kapital fratrukket obligationer med en restløbetid under 1 år (højst) < 1,00 0,60 Likviditets-overdækning > (mindst)50 % 309 % Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen i årsrapporten. Forventet udvikling og andre udsagn om fremtiden Den økonomiske udvikling forventes fortsat at give udfordringer for den finansielle sektor. Det er dog ledelsens forventning, at 2015 vil betyde en mindre vækst i økonomien. Ledelsen forventer, at de kunderelaterede aktiviteter vil udvikle sig positivt, således at resultatet vil ligge i niveauet mio.kr. 6 7 før skat. Vi skal gøre opmærksom på, at reglerne om nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier medfører usikkerhed om måling af udlån og hensættelser pr. 31. december Ændringen påvirker vurderingen af Fælleskassens aktiver og passiver og finansielle stilling samt resultatet af Fælleskassens aktiviteter for 2015, og påvirkningen kan være væsentlig. Videnressourcer Fælleskassens fremtidige udvikling er afhængig af, at Fælleskassen også fremover kan tiltrække den nødvendige kvalificerede arbejdskraft til varetagelse af vor hovedaktivitet. Det er ledelsens vurdering og erfaring, at vi med vor beliggenhed i hovedstaden stadig vil kunne tiltrække denne arbejdskraft. Særlige risici Fælleskassen har ikke påtaget sig særlige risici, hverken forretningsmæssige eller finansielle risici, ud over hvad der normalt er forbundet med udlånsvirksomhed. 10

11 Ledelsesberetning Filialer Fælleskassen har ingen filialer. Andelskapital Fælleskassens brugere skal tegne min. kr i andelskapital. Fælleskassen har ved udgangen af 2014 en andelskapital på mio.kr. 26,5. Der er vedtaget stemmeretsbegrænsning efter princippet 1 mand 1 stemme. En andelshaver kan maksimalt bære 10 fuldmagter fra andre andelshavere. Andelskapitalen bliver ikke kursfastsat, handles kun gennem Fælleskassen og altid til kurs 100. I forbindelse med betaling af bankpakke 1 har Fælleskassen betalt en del af provisionen til staten med andelskapital. Statens afviklingsselskab har således erhvervet for ca. mio.kr. 1,6 andelskapital, hvilket svarer til 6 % af andelskapitalen. Den resterende andelskapital er spredt ud på Fælleskassens øvrige kunder, hvoraf ingen har væsentlige ejerandele. Ledelsen Bestyrelsen vælges af Fælleskassens repræsentantskab. Bestyrelsen modtager honorar for sit arbejde, hvilket fremgår af note 7 til årsregnskabet. Direktion og bestyrelse er ikke omfattet af bonus eller aktieordninger, ligesom der ikke forefindes nogen form for resultatløn. Direktionens fratrædelsesordninger afviger ikke fra normerne i branchen. Fælleskassens lønpolitik godkendes hvert år på generalforsamlingen. Ledelseshverv Administrerende direktør Thorleif Skjødt Bestyrelsesmedlem i: DMPD A.m.b.a. Øvrige hverv: Ingen Ledelseshverv bestyrelse Formand sekretariatsleder Peter Højgaard Pedersen Bestyrelsesmedlem i: Ingen Øvrige hverv: Ingen Næstformand direktør Oscar Svendsen Bestyrelsesmedlem og direktør i: Sprit og Co. ApS. Øvrige hverv: Ingen Bestyrelsesmedlem kommunikationskonsulent Ida Binderup Bestyrelsesmedlem i: Skolebestyrelsen på Hanssted Skole Øvrige hverv: Ingen 11

12 Ledelsesberetning Ledelseshverv, fortsat Bestyrelsesmedlem Niels Solholt Christensen medarbejderrepræsentant Bestyrelsesmedlem i: Ingen Øvrige hverv: Medarbejdervalgt arbejdsmiljørepræsentant i Fælleskassen Bestyrelsesmedlem civilingeniør Johan Finsteen Gjødvad Bestyrelsesmedlem i: Næstformand i EFEE (European Federation of Explosive Engineers) Øvrige hverv: Ingen Bestyrelsesmedlem specialkonsulent Lisbeth Hansen Bestyrelsesmedlem i: Medlem af bestyrelsen i Økosamfundet Dyssekilde Øvrige hverv: Formand for Torup Landsbycenter af 1995 (et forsamlingshus). Bestyrelsesmedlem direktør Karen Inger Dahl Thorsen Bestyrelsesmedlem i: Københavns BYBI Forening og Wesselsgade Gårdlaug. Øvrige hverv: Ingen Udbytte Der udbetales ikke udbytte. Corporate Governance og lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse dækker regnskabsperioden 1. januar 31. december Fælleskassens bestyrelse og direktion søger til stadighed at sikre, at ledelsesstruktur og kontrolsystemer er hensigtsmæssige og fungerer tilfredsstillende. Ledelsen vurderer løbende og mindst en gang om året om dette er tilfældet. Grundlaget for tilrettelæggelsen af ledelsens opgaver er blandt andet lov om finansiel virksomhed, Fælleskassens vedtægter samt god praksis for finansielle virksomheder. På dette grundlag udvikles og vedligeholdes løbende en række interne procedurer, som skal sikre en aktiv, sikker og lønsom styring af virksomheden. Anbefalinger for god selskabsledelse I 2005 udsendte Komiteen for god Selskabsledelse reviderede anbefalinger for god selskabsledelse, som senest er opdateret i Anbefalingerne er offentligt tilgængelige på Komiteen for god selskabsledelses hjemmeside Anbefalingerne omhandler andelshavernes rolle og samspil med Fælleskassens ledelse, interessenternes rolle og betydning for Fælleskassen samt samfundsansvar, åbenhed og transparens, det øverste og det centrale ledelsesorgans opgaver og ansvar, det øverste ledelsesorgans sammensætning og organisering, ledelsens vederlag, regnskabsaflæggelse, risikostyring og intern kontrol samt revision. Oplysningerne om kodeks for virksomhedsledelse for Fælleskassen er samlet i en redegørelse for virksomhedsledelse, som er offentliggjort på vores hjemmeside hvortil der henvises. For at sikre en overskuelig struktur, har vi til præsentation af oplysningerne om god selskabsledelse, anvendt strukturen fra anbefalingerne fra Komiteen for god selskabsledelse. 12

13 Ledelsesberetning Anbefalinger for god selskabsledelse, fortsat Fælleskassens bestyrelse har på bestyrelsesmøder diskuteret komiteens anbefalinger. Her skal nævnes, at bestyrelsen har beskæftiget sig med anbefalingerne, som vedrører det øverste ledelsesorgans uafhængighed, som foreskriver, at bestyrelsen for en dels vedkommende ikke bør have kunderelaterede forhold til virksomheden. Fælleskassens ledelse lever ikke op til dette forhold, og bestyrelsen vil derfor forklare dette her. Samtlige bestyrelsesmedlemmer fører konti i Fælleskassen, og flere har desuden lån i Fælleskassen, på sædvanlige kundevilkår. Det samme gælder Fælleskassens direktion. Da Fælleskassen er en andelskasse, er det bestyrelsens opfattelse, at det at være kunde i Fælleskassen er en naturlig del af de vilkår, som en andelskasse arbejder under. Anbefalingerne fra Komiteen nævner desuden et nyt punkt 4.1.4, som omhandler ønsket om at sikre mangfoldighed i selskabets ledelsesniveauer. Det er ledelsens opfattelse, at Fælleskassen lever op til disse anbefalinger. Risikostyring Bestyrelsen vurderer løbende og mindst en gang årligt de samlede risikoforhold og de enkelte risikofaktorer, som er forbundet med Fælleskassens aktiviteter. Bestyrelsen vedtager retningslinjer for de centrale risikoområder, følger udviklingen og sikrer tilstedeværelse af planer for styringen af de enkelte risikofaktorer, herunder forretningsmæssige og finansielle risici, forsikrings- og miljøforhold. Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for Fælleskassens kontrol og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Fælleskassens kontrol og risikostyringssystemer kan skabe en rimelig, men ikke absolut sikkerhed for, at uretmæssig brug af aktiver, tab og/eller væsentlige fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen undgås. Kontrolmiljø Bestyrelsen vurderer mindst en gang årligt organisationsstrukturen, risikoen for besvigelser, samt tilstedeværelsen af interne regler og retningslinjer. Bestyrelsen og direktionen fastlægger og godkender overordnede politikker, procedurer og kontroller på væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Overholdelse indskærpes løbende, og der foretages løbende stikprøvevis overvågning og kontrol af sådan overholdelse. Direktionen overvåger løbende overholdelsen af relevant lovgivning og andre forskrifter og bestemmelser i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og rapporterer løbende herom til bestyrelsen. 13

14 Ledelsesberetning Risikovurdering Bestyrelsen foretager mindst en gang årligt en overordnet vurdering af risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Bestyrelsen tager som led i risikovurderingen stilling til risikoen for besvigelser og de foranstaltninger, der skal træffes, med henblik på at reducere og/eller eliminere sådanne risici. I den forbindelse drøftes ledelsens eventuelle incitament/motiv til regnskabsmanipulation eller anden besvigelse. Whistleblower-ordning Med henblik på at give mulighed for hensigtsmæssig og fortrolig rapportering af alvorlige forseelser eller mistanke herom, er der etableret et særligt system, hvori Fælleskassens medarbejdere kan indrapportere uetisk adfærd, som de måtte være bekendt med eller have mistanke om. Fælleskassens medarbejdere blev allerede i 2009 præsenteret for en sådan ordning, som blev opfrisket i 2012, 2013 og I fald medarbejdere støder på uetisk adfærd, har medarbejderen ret og pligt til enten at rapportere videre til bestyrelsen eller i givet fald at sende meddelelse til Finanstilsynet. Fælleskassens bestyrelse har besluttet, at indrapporterende medarbejdere, er sikret fuld diskretion og fortrolighed ved en sådan indberetning. Bestyrelsen har ikke modtaget rapporteringer af uetisk adfærd. Sammensætning af ledelsesorganer Repræsentantskab Generalforsamlingen vælger hvert år 10 repræsentantskabsmedlemmer, som vælges for 3 år ad gangen. I alt udgøres repræsentantskabet af 30 andelshavere. Repræsentantskabets arbejde er beskrevet i vedtægterne og forretningsorden for repræsentantskabet. Fra repræsentantskabets midte vælges de bestyrelsesmedlemmer, som udgør Fælleskassens ledelse. En anden vigtig funktion er fastlæggelse af honorar til bestyrelsesmedlemmerne. Ellers fungerer repræsentantskabet som bindeled mellem Fælleskassens andelshavere og Fælleskassens bestyrelse og direktion. Herudover afholder repræsentantskabet 4-5 årlige møder. På møderne orienteres om Fælleskassens driftsmæssige situation, ligesom repræsentantskabet gennem temadrøftelser inviteres til at sætte sit præg på Fælleskassens udvikling. Bestyrelsens sammensætning Repræsentantskabet vælger bestyrelsen. Bestyrelsen består af 6 generalforsamlingsvalgte repræsentantskabsmedlemmer og 1 medlem valgt af Fælleskassens medarbejdere. Der vælges for en periode af 3 år ad gangen. Bestyrelsen finder antallet af medlemmer hensigtsmæssigt. Ingen af bestyrelsens medlemmer deltager i den daglige ledelse af Fælleskassen. Det medarbejdervalgte medlem har samme rettigheder og ansvar som de repræsentantskabsvalgte medlemmer. Bestyrelsesmedlemmernes erhvervsmæssige baggrund sikrer hensigtsmæssig bredde og erfaringsgrundlag i bestyrelsens tilgang til opgaverne, og bestyrelsen vurderer, at den er medvirkende til at sikre kvalificerede overvejelser og beslutninger. Bestyrelsen vurderer løbende, om der er anledning til at ajourføre eller styrke medlemmernes kompetencer i forhold til opgaverne. Bestyrelsen udarbejder årligt en selvevaluering j.fr. Finanstilsynets regler herom. 14

15 Ledelsesberetning Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen påser, at direktionen overholder de af bestyrelsen vedtagne målsætninger, strategier og forretningsgange. Orientering fra direktionen sker systematisk såvel ved møder som ved skriftlig og mundtlig løbende rapportering. Denne rapportering omfatter blandt andet udviklingen i sager, som har betydning for instituttets udvikling, lønsomhed samt finansielle stilling. Bestyrelsen mødes efter en fastlagt mødeplan 8-14 gange om året. Der holdes normalt et årligt strategiseminar, hvor Fælleskassens vision, mål og strategi fastlægges. I perioden mellem de ordinære bestyrelsesmøder modtager bestyrelsen løbende skriftlig orientering om Fælleskassens resultat og finansielle stilling, herunder likviditet og solvens, ligesom der indkaldes til ekstraordinære møder, såfremt forholdene tilsiger det. Bestyrelsen træffer blandt andet beslutninger om bevilling af større engagementer, virksomhedskøb, større investeringer og frasalg, kapitalgrundlagets størrelse og sammensætning, langsigtede forpligtelser, kontrol og revisionsforhold samt væsentlige operationelle forhold. Bestyrelsens forretningsorden fastlægger procedurer for direktionens rapportering til bestyrelsen og for disse parters kommunikation i øvrigt. Forretningsordenen gennemgås og vurderes årligt af bestyrelsen og tilpasses løbende til Fælleskassens situation. Bestyrelsens formand og næstformand udgør formandskabet, der sammen med Fælleskassens direktion blandt andet tilrettelægger bestyrelsens møder. Formandens og næstformandens særlige opgaver er fastlagt i bestyrelsens forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg i relation til særlige opgaver, men har ikke hidtil fundet anledning til at etablere egentlige faste udvalg eller komiteer. Revisionsudvalg Fælleskassen er med baggrund i sin størrelse ikke underlagt loven om revisionsudvalg. Bestyrelsen har dog vedtaget, at hele Fælleskassens bestyrelse fra og med 2011 skal fungere som egentligt revisionsudvalg. Direktionen Bestyrelsen ansætter den administrerende direktør, der har ansvaret for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af de strategiske planer. Direktøren er ikke medlem af bestyrelsen, men deltager normalt i bestyrelsesmøderne. Andelshaverne Andelshaverne er Fælleskassens grundlag. Vi er til for vore andelshavere, og uden dem eksisterede vi ikke. Vi ser os selv som ANDELSHAVERNES ØKONOMISKE VÆRKSTED. Fælleskassen søger løbende at informere andelshaverne om relevante forhold og muliggøre dialog med andelshaverne. Dette sker blandt andet ved offentliggørelse af nyheder på hjemmesiden, ved udarbejdelse af årsrapporter samt på generalforsamlinger. Bestyrelsen vurderer løbende, om Fælleskassens kapitalstruktur er i overensstemmelse med andelshavernes interesser. Ledelsen vil fremover fokusere mere på, at de frie reserver, som nu er væsentligt større end andelskapitalen, til stadighed vokser. Dermed sikrer vi vore andelshavere bedst muligt. 15

16 Ledelsesberetning Generalforsamlingen Generalforsamlingen er Fælleskassens øverste myndighed. Fælleskassens bestyrelse lægger vægt på, at andelshaverne får en detaljeret orientering og et fyldestgørende grundlag for de beslutninger, der træffes på generalforsamlingen. Indkaldelse til generalforsamlingen offentliggøres og udsendes til andelshaverne med mindst 2 og højest 4 ugers varsel, således at andelshaverne har mulighed for at forberede sig. Alle andelshavere har ret til at stemme evt. ved fuldmagt ved generalforsamlingen jfr. vedtægterne, ligesom der er mulighed for at fremsætte forslag til behandling. Andelshaverne kan give fuldmagt til bestyrelsen. Efter generalforsamlingens afholdelse offentliggøres et referat på Fælleskassens hjemmeside. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis det begæres af: 1. 1/3 af repræsentantskabets medlemmer. 2. Bestyrelsen. 3. Revisionen. 4. Andelshavere, der repræsenterer mindst 1/20 af andelshaverne. Fælleskassens vedtægter kan ændres ved en generalforsamlingsbeslutning i overensstemmelse med Fælleskassens vedtægter og Lov om Finansiel Virksomhed. Vederlag til ledelsen Bestyrelsen aflønnes med et fast vederlag, der fastsættes af repræsentantskabet. Bestyrelsen er ikke omfattet af nogen form for bonus eller incitamentsordning. Bestyrelsens vederlag fastlægges for et år ad gangen, og besluttes af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen. Fælleskassens lønpolitik godkendes på generalforsamlingen. Der indgår ikke ydelsesbaserede pensionsordninger i aflønning af bestyrelse eller direktion. Ledelsens aflønning er nærmere beskrevet i årsregnskabets note 7. Der findes ingen variable aflønningsformer i Fælleskassen. Revision Til varetagelse af andelshavernes og offentlighedens interesser vælges på den årlige ordinære generalforsamling et statsautoriseret revisionsfirma. Revisorerne aflægger rapport til den samlede bestyrelse minimum en gang om året og derudover umiddelbart efter konstatering af eventuelle forhold, som bestyrelsen bør forholde sig til. Revisorerne deltager i bestyrelsesmøder i forbindelse med aflæggelse af rapporter til bestyrelsen. Forud for indstilling til valg på generalforsamlingen foretager bestyrelsen i samråd med direktionen en vurdering af revisors uafhængighed, kompetencer mv. 16

17 Ledelsesberetning Interessenterne Fælleskassen søger løbende at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessegrupper og samarbejdspartnere, idet sådanne relationer vurderes at have væsentlig og positiv betydning for Fælleskassens udvikling. Bestyrelsen og direktionen arbejder i øjeblikket med at udvikle og professionalisere Fælleskassens kommunikationsstrategi og kommunikationsarbejde. Medlemskaber og tætte samarbejdspartnere Finansrådet Finanssektorens Uddannelsescenter i Skanderborg Medejer og bestyrelsespost i Andelsselskabet Dmpd De mindre Pengeinstitutters Dataformidling, der formidler vort medejerskab i BEC (Bankernes EDB Center) BEC (Bankernes EDB Center) Det Private Beredskab Brancheorganisationen Lokale Pengeinstitutter Let Pension Sparinvest Indskydergarantifonden DLR Kredit A/S Frederiksberg Handelsstandsforening Totalkredit A/S De Frie Andelskasser Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) Nets Denmark A/S Kontantservice A/S (BKS) Danske Andelskassers Bank A/S Sparekassen Kronjylland Bankpension A/S Samfundsansvar Der foreligger p.t. ikke politikker for samfundsansvar. Grøn Vækst kreditgivning til bæredygtige formål Med vort Grøn Vækst-produkt håber vi at kunne bidrage til en mere bæredygtig udvikling i verden. Vi vil fremover forsøge at få viderekommunikeret, at Fælleskassen faktisk har et ganske fint tilbud til alle, der ønsker at investere i miljø og bæredygtighed. Det skal bemærkes, at ordningen både kan anvendes af virksomheder og private. Vi har Grøn Vækst penge i følgende: Private miljø formål eksempelvis vindmøller og solfangere Servicevirksomheder Vedvarende energi Distributionsvirksomhed Landsbyfællesskaber Kulturvirksomhed Sociale projekter 17

18 Ledelsesberetning Grøn Vækst kreditgivning til bæredygtige formål, fortsat Produktionsvirksomhed Delebils-ordninger Økologisk skovbrug Håndværksvirksomhed Mejeridrift Miljø- og klimamæssige forhold. I 2013 og 14 har Fælleskassen som en af 10 virksomheder på Frederiksberg arbejdet sammen med Frederiksberg Kommune i projekt Green Spots. Formålet med Green Spots er at undersøge energibesparelsespotentialet i de meget forskellige virksomheder. Vi havde i forbindelse med Green Spots besøg af en energikonsulent i foråret Med baggrund i adfærdsmønsteret i ejendommen på Bûlowsvej 48 a (hvor meget bruges lokalerne om ugen, hvordan og hvor meget bruges maskiner og teknik) og ud fra oversigt over de seneste års energiforbrug, blev der dannet en energirapport, vi kan bruge nu og her og fremadrettet for at mindske energiforbruget mest muligt. Energirapporten var interessant læsning. 2 Da Fælleskassen flyttede ind i lokaliteterne på Bülowsvej i 1999, var lokaler m.v. fuldstændigt indrettet efter den tids krav til miljø og energivenlighed. Så opfattelsen var, at der ikke ville være meget at hente her. Vi fandt ud af, at der er sket en del i løbet af årene. Forslag til energiforbedringer skal ikke alle nævnes her, men når de er indfaset, vil Fælleskassens totale CO2-regnskab kunne forbedres med op til 1/3 af hvad det var i I forbindelse med Green Spot kampagnen har vi sat følgende målsætninger (som igen harmonerer fuldstændig med de normer, vi har i Fælleskassen). Vi vil: Gennemføre en række miljøtiltag og energibesparelser Minimere mængden af vores affald og emballage, og sortere og bortskaffe det korrekt Informere alle vores medarbejdere og leverandører om vores krav om miljø og klima Planlægge vores ordrer, så vi undgår unødig transport Vælge den bedste energiklasse, når vi køber elektronisk udstyr Menneskerettigheder Fælleskassen er bevidst om, at Fælleskassens aktiviteter særligt inden for investeringsområdet kan påvirke forhold, der vedrører de grundlæggende menneskerettigheder, når der investeres eller lånes til selskaber, som opererer globalt. Fælleskassen ønsker at imødekomme kunders, medarbejderes og udvalgte Ngo ers interesse i, hvordan sådanne problemstillinger håndteres. Emnet bliver med mellemrum taget op i både bestyrelse og repræsentantskab. 18

19 Ledelsesberetning Politikker Det er Fælleskassens politik og retningslinjer, at investeringer og kreditgivning foregår i overensstemmelse med bredt anerkendte internationale konventioner og normer. Det betyder, at Fælleskassen stiller krav til, at vores samarbejdspartnere på investeringssiden opererer efter en ansvarlig investeringspolitik. I praksis betyder det, at vores partnere stiller krav til selskaber i deres investeringsportefølje om overholdelse af internationale konventioner og standarder indenfor: Menneske- og arbejdstagerrettigheder God selskabsledelse Antikorruption Klima og miljø Medarbejderforhold Medarbejderne er et af Fælleskassens vigtigste aktiver. Personalepleje og medarbejdernes sikkerhed og sundhed er derfor vigtige områder for Fælleskassen, og ledelsen er klar over, at flere tiltag vil være påkrævet i de kommende år for at opretholde evnen til at tiltrække nødvendige højtkvalificerede medarbejdere. Det er vigtigt, at medarbejderne løbende bliver holdt ajour med nyheder inden for sektoren og dermed de mange nye love og regler, der ser dagens lys. Fælleskassen uddanner løbende rådgiverne, så de er i stand til at betjene andelshaverne tilfredsstillende. Som medejer af Finanssektorens Uddannelsescenter har vi ofte medarbejdere på kursus, ligesom samarbejdspartnere som Totalkredit og Sparinvest stiller uddannelse til rådighed. Rådgivning om pension fylder til stadighed mere i vore rådgivningssamtaler, og mange kunder samler deres pensionsforhold i Fælleskassen. Ved udgangen af 2014 er medarbejderstaben 13,6 medarbejdere. 19

20 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 2014 Resultatopgørelse Note tkr. tkr. Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver. 8 0 Andre driftsudgifter Nedskrivning på udlån og tilgodehavender mv Resultat før skat Skat Årets resultat Forslag til resultatdiponering Overført til næste år Totalindkomstopgørelse Årets resultat Årets totalindkomst

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28 Årsrapport 2007 2 Årsrapport 2007 Fælleskassen Bestyrelsens beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning - nøgletal Ledelsesberetning Regnskabspraksis Resultatopgørelse

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S Årsrapport 2014 / Årsrapport 2014 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 9 Ledelsespåtegning 11 Den uafhængige

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bank Års rapport 2013

Bank Års rapport 2013 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse 4 Ledelsespåtegning 7 Intern revisions erklæringer 8 De uafhængige revisorers erklæringer 9 Ledelsesberetning 11 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side Årsrapport 2009 Nøgletal Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Netto rente- og gebyrindtægter 2009 2008 2007 2006 2005

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

Årsrapport 2014. 13. regnskabsår

Årsrapport 2014. 13. regnskabsår Årsrapport 2014 13. regnskabsår OPLYSNINGER OM LR REALKREDIT 2 LEDELSESPÅTEGNING 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 4 TIL KAPITALEJERNE I LR REALKREDIT A/S 4 PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET 4 Ledelsens ansvar

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side 4 Glimt fra det forløbne halvår...side

Læs mere

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461 HALVårsrapport 2014 01.01-30.06.2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra

Læs mere

ÅRSRAPPORT >>>>> Sammendrag. Frøs Herreds Sparekasse

ÅRSRAPPORT >>>>> Sammendrag. Frøs Herreds Sparekasse ÅRSRAPPORT 2007 >>>>> Sammendrag Frøs Herreds Sparekasse FRØS HAR EN STABIL OG KONTROLLERET VÆKST INDHOLD 2 Frøs har en stabil og kontrolleret vækst... 2 Beretning om sparekassens virksomhed for 2007...

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab Årsrapport 2014 2 Indhold Ledelsesberetning Indholdsfortegnelse 3 Oplysninger om Sparekassen Thy 4 Organisation 5 Repræsentantskab 6 Ledelseshverv 7 Ledelsesberetning - overblik 8 Forretningsudvikling

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711 Sparekassen Balling Motiver på forsiden Orienteringsmøde for selskaber/erhvervskunder i sparekassens lokaler. Reception ifb. med souschef Karl Krogh Simonsens 50 års fødselsdag.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis...

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis... Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsesberetning... 6 Anvendt regnskabspraksis... 21 Resultatopgørelse... 24 Balance...

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

Årsrapport 2013. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2013. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2013 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Resumé... 1 Introduktion til temasider: Plan 218.... 2 Hoved- og nøgletal 2009-2013... 3 Ledelsesberetning... 4-24 Plan 218 nye mål for vækst

Læs mere

vestjyskbank Årsrapport 2009

vestjyskbank Årsrapport 2009 vestjyskbank Årsrapport 2009 2 Ledelsesberetning Et år præget af afmatning og konsolidering 4 Strategiske og finansielle målsætninger 6 Hoved- og nøgletal 8 Beretning 12 Risikostyring 20 Ansvarlighed 24

Læs mere

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011 Mere dig NÆRVÆR ER MERE VÆRD www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side

Læs mere