Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december Journalnummer: Kontraktens parter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter."

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad Januar 2009 december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Erik Sejersen Operatør: Århus Kommune 2017 sekretariatet Kulturforvaltningen Vestergade 55, Århus C Trevor Davies / Ib Christensen CVR. Nr (Århus Kommunes Nemkonto. Indsæt tekst: Iflg. aftale med Lene Øster, Kulturforvaltningen ) Resumé Århus 2017 sekretariatet v/ Århus Kommune har fået bevilget 1 mio. kr. til et forprojekt, der har til formål at afsøge potentialet for en regionalt forankret vækstindsats i forbindelse med projektet Århus som Europæisk Kulturhovedstad i De primære fokusområder i forprojektet er: Regionalt samarbejde, turisme, kreative erhverv og det internationale perspektiv. Fokusområderne realiseres gennem en række delprojekter i løbet af 2009 og Forprojektet afvikles i et samarbejde mellem Århus 2017-sekretariatet og Regional Udvikling/Vækstforum, men også med deltagelse af relevante og interesserede kommuner i regionen. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts 2010 Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projektet gennemføres planmæssigt. Der er på nuværende tidspunkt indgået samarbejde og/eller dialog med hovedparten af regionens øvrige 18 kommuner, og projektet samarbejder med flere internationale netværk samt tidligere og kommende kulturhovedstæder, bl.a. Stavanger 2008, Umeå 2014 og Marseilles Der er gennemført swot-analyser i 17 af regionens 19 kommuner med deltagelse af knap 1000 aktører fra uddannelse, erhverv,kultur m.v. Der er forberedt og gennemført en kulturel kortlægning af hhv. kultursektoren og de kreative erhverv på regionalt niveau. Visionsseminarerne afvikles i august/september 2010 i stedet for foråret Årsagen er at enkelte kortlægninger har taget længere tid end først beregnet. Dette har ikke konsekvenser for den overordnede tidsplan. Der er ikke afvigelser ift. budgettet. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Skema til præsentation af mål og resultatkrav Mål 1 Regionalt samarbejde Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Der afholdes en konference, der præsenterer 2017-projektet for en bred kreds af aktører fra hele regionen og indbyder til dialog om kommunernes deltagelse i projektet. Arrangementet gennemført Deltagelse af et flertal af regionens kommuner Arrangementet gennemført den 7. maj ud af 19 kommuner deltog. I alt 125 deltagere fra kommuner, institutioner, organisationer og virksomheder. Resultatkrav 1.2 Der nedsættes en regional arbejdsgruppe med det formål at sikre det regionale perspektiv i de gennemførte aktiviteter. Der nedsættes desuden en regional følgegruppe, der skal fungere som sparringspartner og levere input til processen. Godkendelse af arbejdsgruppens nedsættelse og organisering fra de deltagende parter (kommuner og region). Følgegruppen nedsat. Arbejdsgruppen nedsættelse er godkendt af de deltagende parter juni Gruppen har fået titel af Regional styregruppe for Århus 2017 Der er gennemført 6 møder i 2009 og planlagt 5 møder i Side 2

3 Resultatkrav 1.3 Der indgås dialog med henblik på samarbejde med samtlige kommuner i den midtjyske region. Resultatkrav 1.4 Indsatsen baseres på en netværksmodel, dvs. søger at tage afsæt i eksisterende eller stifte nye netværk, således at projektet forankres bredt og sikres levedygtighed ud over projektperioden. Resultatkrav 1.5 Udvidelse af det generelle informationsarbejde med et regionalt perspektiv, herunder foldere, website, pressemateriale m.v. Politisk henvendelse med invitation til dialog fremsendes til samtlige kommuners kulturudvalg. Henvendelsen opfølges af møder, hvor samarbejdsmuligheder drøftes. Evt. indgåelse af konkret samarbejde Eksisterende netværk er involveret i processen. Det regionale perspektiv af 2017-projektet får en underside på Der udsendes pressemeddelelser i forb. med arrangementer og milepæle i projektet. Mål 2 Internationalt samarbejde Henvendelser fra Århus Kommunes Rådmand til samtlige kommuner fremsendt den 25. maj Tre møder afholdt i løbet af foråret 2009 med Herning, Holstebro, Randers, Viborg, Silkeborg og Horsens Kommuner. Aftale om samarbejde indgået juni Møde med Favrskov, Norddjurs, Syddjurs, Samsø, Odder og Skanderborg Kommuner august Møde med kommunerne i kultursamarbejdet i Midt- og vestjylland september Ikast-Brande, Lemvig, Struer og Ringkøbing-Skjern Kommuner har én fælles repræsentant i styregruppen. Favrskov, Norddjurs, Syddjurs, Samsø, Odder og Skanderborg Kommuner har én fælles repræsentant i styregruppen. Samarbejdet med kommunerne baserer sig på de regionale kultursamarbejdsaftaler. Underside oprettet maj Pressemeddelelse udsendt ifm. Regionalt seminar 7. maj Pressemeddelelse udsendt i forbindelse med internationalt seminar september Pressemeddelelse udsendt i forbindelse med kortlægningen af kreative erhverv januar Resultatkrav Målemetode Opfølgning Side 3

4 Resultatkrav 2.1 Der afholdes et internationalt seminar over tre dage i september 2009, hvor internationale og regionale aktører inviteres til at deltage. Resultatkrav 2.2 Værtskab for internationale events og konferencer i regionen. Samarbejde med eksisterende og opdyrkelse af nye internationale netværk. Arrangementet er gennemført Dokumenteret deltagelse i netværksmøder o. lign. Arrangementer gennemført International repræsentation i egne arrangementer Arrangementet gennemført d. 24., 25., 26. september i Århus, Herning, Holstebro. Bred international repræsentation på seminar september Deltagelse fra Similar Cities network under kortlægningsudstilling i ridehuset april Mål 3 Udvikling inden for turisme, oplevelsesøkonomi og kreative erhverv Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Forberede kulturel kortlægning af regionen i samarbejde med deltagende kommuner og Region Midtjylland. Model for kortlægning udarbejdet med deltagelse af de involverede kommuner. Model for kortlægning udarbejdet august Kortlægning gennemført ultimo marts 2010 Resultatkrav 3.2 Gennemførelse af et antal visionsseminarer i foråret 2010 Arrangementerne gennemført med geografisk spredning i regionen Gennemførelse af arrangementerne er udskudt til august/september Dette vurderes ikke at få indflydelse på den overordnede tidsplan. Punkt 6. Budget Resultatkontrakten har følgende godkendte udgiftsbudget i forhold til de opgaver, der er beskrevet tidligere i kontrakten. Punkt 6.1 Opfølgning på økonomi Udgiftsbudget, godkendt Udgiftsbudget (i 1000 kr.) 1. år 2. år Total Udvikling/ Side 4

5 sekretariatsudgifter Regional konference Konsulentbistand til kortlægning Rejser, møder osv Information og kommunikation, herunder web Visionsseminarer projektværksteder Total Finansieringsbudget, godkendt Finansiering (i 1000 kr.) 1. år 2. år Total EU Stat Region Kommune Private Øvrige Total Udgiftsbudget, 1. marts 2010 Udgiftsbudget (i 1000 kr.) 1. år 2. år Total Udvikling/ sekretariatsudgifter Regional konference Konsulentbistand til kortlægning Rejser, møder osv Information og kommunikation, herunder web Visionsseminarer projektværksteder Side 5

6 Total Finansieringsbudget, 1. marts 2010 Finansiering (i 1000 kr.) 1. år 2. år Total EU Stat Region Kommune Private Øvrige Total Udgiftsbudget, afregnet forbrug pr. 1. marts 2010 Udgiftsbudget (i 1000 kr.) 1. år 2. år Total Udvikling/ sekretariatsudgifter Regional konference Konsulentbistand til kortlægning Rejser, møder osv Information og kommunikation, herunder web Visionsseminarer projektværksteder Total Finansieringsbudget, afregnet forbrug pr. 1. marts 2010 Finansiering (i 1000 kr.) 1. år 2. år Total EU Stat Region Side 6

7 Kommune Private Øvrige Total Punkt 6.2 Udbetalingskriterier Bevillingen udbetales i fire rater af 25 % - svarende til kr. hver. Første rate på 25% - svarende til kr. udbetales, når resultatkontrakten er underskrevet og projektet dermed skriftligt er bekræftet igangsat. Anden rate på 25 % - svarende til kr. udbetales, når det regionale samarbejde er etableret og det internationale seminar er gennemført. Tredje rate på 25 % - svarende til kr. udbetales, når visionsseminarerne er gennemført (juni 2010). Fjerde rate på 25 % - svarende til kr. udbetales, når projektet er afsluttet, dvs. aktiviteterne er dokumenteret gennemført og der er afholdt udgifter svarende til det samlede budget samt aflagt et revisionspåtegnet regnskab, evaluering og afrapportering jf. standardvilkårene. Udbetalingerne forudsætter, at projektets fremdrift sker som forventet og afrapporteres halvårligt, jf. punkt 3, med forklaring af evt. afvigelser. Udbetaling sker på baggrund af betalingsanmodning. Udbetalingen sker typisk på forskud, dog aldrig mere end svarende til ét års bevilling. Den sidste rate (på min. 10 % - afhængig af bevillingens størrelse) udbetales først, når projektet er endeligt afsluttet med revisionspåtegnet regnskab, evaluering og afrapportering jf. standardvilkårene. Punkt 6.3 Generelt Regionens bevilling gives under forudsætning af, at evt. medfinansiering bliver bevilget og det er operatørens ansvar at sørge for det. Det bør præciseres, at bevillingen kun er gyldig, hvis den forudsatte medfinansiering bliver bevilget som forudsat, samt at det er operatørens ansvar. Hvis der efterfølgende sker ændringer, skal dette meddeles til og godkendes af Region Midtjylland. Punkt 7. Standardvilkår Der henvises til standardvilkår for kontrakter i Region Midtjylland, der indgår som en del af kontrakten, hvor der ikke konkret er indgået aftale om afvigelser. Punkt 8. Dokumentoversigt Side 7

8 Det samlede aftalegrundlag omfatter i prioriteret rækkefølge: Resultatkontrakten Projektbeskrivelse behandlet af VF [ ] og Regionsrådet [ ] Standardvilkår for kontrakter fra Region Midtjylland Punkt 9. Underskrifter Sted, dato Sted, dato Erik Sejersen Underskrift for Region Midtjylland Trevor Davies / Ib Christensen Underskrift for operatøren Side 8

9 Standardvilkår ved resultatkontrakter 1 Afrapportering, dokumentation, regnskab mv. Underskrift på kontrakten Kontrakten skal være underskrevet og Region Midtjylland (RM) i hænde, senest en måned efter RMs underskrift. Alle omkostninger inklusiv Kontrakten dækker alle omkostninger ved at gennemføre aktiviteten, herunder revisor, rejser, møder, ophold mv. Nye udgiftsposter vil ikke blive dækket efterfølgende, medmindre det er aftalt skriftligt med RM. Afrapportering og opfølgning ved projekter, der samfinansieres med EU-midler Når det drejer sig om projekter, der er samfinansieret med EU følger afrapporteringen EU s terminer og krav til statusrapporter. RM skal have tilsendt samme afrapporteringer mv. som Erhvervs- og byggestyrelsen (EBST) Operatøren skal dog tilføje de nødvendige supplementer omkring resultatkrav mv. jf. kontraktens afsnit om overvågning af initiativets fremdrift og afrapportering. Afrapportering ved bevillinger, der IKKE samfinansieres med EU Operatøren afrapporterer hvert halve år, når der er tale om projekter, som ikke er samfinansieret med EU. Andre afrapporteringsperioder kan være aftalt konkret i kontrakten. Afrapporteringen skal indeholde en redegørelse for projektets forløb, resultater, effekter og processen i forløbet, samt en opfølgning på de fastsatte resultatkrav. Derudover skal projektrapporten indeholde en opfølgning i forhold til budgettet sammenholdt med planlagte aktiviteter, herunder om projektet gennemføres som planlagt. Supplerende dokumentation Operatøren skal altid aflevere supplerende dokumentation både i forhold til aktiviteter, budget og andre forhold, når RM rekvirerer det. RM kan fastsætte en frist for levering af dokumentation. Særligt i forbindelse med årsskifte kan der være brug for supplerende dokumentation vedrørende det skønnede forbrug jf. en opgørelse af aktiviteteten sammenholdt med budgettet. Opgørelsen skal kun udarbejdes, hvis RM rekvirerer den. Slutrapportering Senest 2 måneder efter projektets afslutning skal der afleveres en endelig afrapportering med et endeligt projektregnskab, som er opstillet med udgangspunkt i de godkendte budgetposter. Derudover skal der være en slutevaluering med opfølgning på aktiviteter, resultater og evt. resultatkrav. Regnskabet skal være revisionspåtegnet og godkendt af en statsautoriseret eller en revisor udpeget af EBST. Tilbagebetalingskrav Hvis projektets fremdrift ikke vurderes at være tilfredsstillende vil reglerne om misligholdelse af kontrakter kunne finde anvendelse jf. ABService 2003 (se Det kan f.eks. være i tilfælde af manglende opfyldelse af resultatkrav, aftalte aktiviteter mv. Hvis udgifterne bliver mindre end forudsat reduceres bevillingen forholdsmæssigt jf. budgettet. For meget udbetalte beløb vil blive krævet tilbagebetalt. 2 Ændringer og forlængelse Forlængelse Parterne kan, hvis de er enige skriftligt aftale en forlængelse af kontrakten i op til 1 år under forudsætning af politisk godkendelse og overholdelse af gældende udbudsregler. Ændringer i kontrakten Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med projektbeskrivelsen med tilhørende budget og finansieringsplan. Hvis der er behov for ændringer i budgettet eller projektet skal RM godkende en skriftlig forudgående beskrivelse af ændringerne. Ændringer, der ikke er godkendt, kan RM afvise at betale jf. også misligholdelsesreglerne. Region Midtjylland kan forlange ændringer i den aftale serviceydelses art, omfang og leveringstidspunkt, når ændringen og de fravigelser fra kontrakten som ændringen nødvendiggør, har naturlig sammenhæng med den aftalte ydelse. Vedrørende regionens ret til at forlange ændringer henvises til 9 i ABService (se Andre ændringer Hvis der sker adresseændring eller ændring af juridisk status eller lignende skal dette straks meddeles. Operatøren kan ikke overdrage sine rettigheder og pligter i henhold til kontrakten eller lade underleverandører udføre opgaven, medmindre RM skriftligt godkender det. Operatøren kan ikke frigøre sig selv fra ansvaret for at kontrakten bliver opfyldt som aftalt ved at anvende underleverandører. Dvs. operatøren hæfter for eventuelle underleverandørers

10 ydelser og aktiviteter på samme måde som for egne forhold. 3. Formidling Det er en betingelse for bevillingen, at det tydeligt fremgår af al kommunikation, pressemeddelelser og materiale, at Region Midtjylland yder tilskud. Ved projekter anbefalet af Vækstforum, skal Vækstforums navn fremgå på samme måde. Betingelsen gælder både i forhold til operatøren og evt. underleverandører. Region Midtjyllands logo (og evt. Vækstforums navn se ovenfor) skal tydeligt fremgå på en central placering ved publikationer, på hjemmesider, i forbindelse med TV-spots o.lign. Retningslinierne for brug af logo fremgår af Regionens designguide, jf. Hvis der er tvivlsspørgsmål eller behov for uddybning kontaktes Region Midtjylland. Hvis der indgår kommunikationsaktiviteter i kontrakten skal operatøren medmindre andet aftales udarbejde en medieplan som indgår som bilag til kontrakten. Medieplanen skal beskrive planlagte kommunikationstiltag og overordnet tidsplan. Medieplanen skal godkendes af regionen. 4. Forvaltningsretlige regler Videregivelse af oplysninger Operatøren skal hurtigst muligt videregive oplysninger til RM, som operatøren har fået kendskab til i forbindelse med udførelsen af opgaven for RM, og som er relevant for RM i forhold til den opgave der udføres. Saglighed m.v. i opgavevaretagelsen Operatøren har pligt til at overholde de almindelige forvaltningsretlige retsgrundsætninger, der gælder for offentlige myndigheder, herunder retsgrundsætningerne om saglighed og lighed i forvaltningen og økonomisk sparsommelighed med offentlige midler. Inhabilitet Operatøren har pligt til at sikre, at ingen, der deltager i opgavens løsning, er inhabile i forhold til varetagelsen af den aftalte opgave eller dele heraf. Hvis der opstår tvivl om inhabilitet, herunder om medarbejdere eller underleverandører har en personlig eller økonomisk interesse, skal det straks meddeles til RM. Der henvises til forvaltningslovens principper vedrørende inhabilitet. Tavshedspligt Operatøren og dennes medarbejdere er undergivet tavshedspligt, jf. også reglerne i straffeloven, forvaltningsloven og persondataloven. Fortrolighed I det omfang operatøren i forbindelse med opgaven bliver bekendt med fortrolige oplysninger om RM, virksomheder eller samarbejdspartneres interne eller økonomiske forhold, er operatøren forpligtet til ikke at viderebringe dem. Tavshedspligten gælder både i kontraktsperioden og efter udløbet af kontrakten. Ophavs- og ejendomsret Alle resultater og produkter som led i kontrakten er offentligt tilgængelige og stilles vederlagsfrit til rådighed for regionen. RM har ejendoms- og ophavsret og fulde brugsrettigheder til alt, der indgår i eller frembringes som led i kontrakten. RMs ret indtræder løbende og materiale og lignende stilles til rådighed for RM løbende i den takt det produceres. Forsikringsforhold Operatøren er forpligtet til selv at tegne nødvendige forsikringer, og påse at eventuelle underleverandører har tegnet nødvendige forsikringer. Der henvises også til god standard indenfor det pågældende område. Forsikringerne skal også dækker efter kontraktens udløb. Det gælder også i forhold til rådgivningsansvar mv. Udbudsregler Det er operatørens ansvar at sikre sig at udbudsreglerne er overholdt i forbindelse med udførelsen af aftalte opgaver, herunder også reglerne om EUudbud. Ved tvivlstilfælde opfordres operatøren til at kontakte konkurrencestyrelsen. RM ifalder ikke erstatningsansvar jf. kontrakten, hvis operatøren ikke har overholdt udbudsreglerne. 5. Misligholdelse, voldgift mv. Aftalen er i enhver henseende underkastet dansk ret. Operatøren er forpligtet til i enhver henseende at overholde gældende lovgivning, administrative forskrifter fra offentlige myndigheder samt standarder, kutymer og sædvaner inden for kontraktens område ved udøvelsen af operatørens virksomhed. Der henvises særligt til reglerne i persondataloven. Udover hvad der udtrykkeligt fremgår af aftalens bestemmelser, er hver af parterne forpligtet til at udføre sådanne handlinger, som er nødvendige eller hensigtsmæssige for, at aftalen efterleves efter sit formål, indhold og offentlige regler. Misligholdelse I tilfælde af misligholdelse af aftalens bestemmelser henvises der til ABService 2003 (se samt dansk rets almindelige regler. Voldgift Enhver tvist søges løst ved forhandling. Hvis tvisten ikke kan løses ved forhandling mellem kontraktens parter afgøres det Side 10

11 endeligt og bindende ved voldgift efter Det Danske Voldgiftsinstituts regler. Side 11

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Åben invitation til at afgive tilbud på følgende opgave:

Åben invitation til at afgive tilbud på følgende opgave: 5. marts 2014 Ref. BJK J.nr. 2017/2056-0007 Åben invitation til at afgive tilbud på følgende opgave: Evaluering af udmøntningen af puljen til partnerskaber om strategisk energiplanlægning (SEP-puljen)

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 2007/S 159-198789 Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling Århus Kommune, Juridisk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem... 3 2. Opgaven... 4 3. Projektperiode...

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper April 2009 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne Februar 2015 BERETNING OM FORSKNINGSMIDLER PÅ HOSPITALERNE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere