Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark"

Transkript

1 Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark

2

3 Når bør man varetektsfengsle? Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Brugen og omfanget af varetægtsfængsling er et tilbagevendende spørgsmål, som optager både fagfolk og politikere, medier mfl. Der er tale om en grundlæggende afvejning mellem hensynet til individets retssikkerhed og hensynet til kriminalitetsbekæmpelsen. Der kan opstilles nogle grundsynspunkter bag anvendelse af varetægtsfængsling, herunder først og fremmest hensynet til straffesagens gennemførelse. Andre hensyn kan være præventive grunde og hensynet til befolkningens retsfølelse. Den faktiske brug af varetægtsfængsling afhænger både af de gældende lovregler og den praktiske tilgang til anvendelsen af varetægtsfængsling i retssystemet. Når det gælder varigheden af varetægtsfængslinger, er en traditionel juridisk regulering nærliggende, men lige så væsentlig er det organisatoriske fokus på at effektivisere og målrette sagsgange og processer i bl.a. politiet og anklagemyndigheden. Herudover har alle retsvæsenets aktører dvs. også domstole og forsvarere et ansvar for at begrænse varigheden af varetægtsfængslinger mest muligt. Og måske kan man se nærmere på mulighederne for at anvende alternativer til varetægtsfængsling. 1. Indledning Temaet er i programmet for Det Nordiske Juristmøde meget rammende formuleret som et spørgsmål: hvornår bør man varetægtsfængsle? Brugen og omfanget af varetægtsfængsling er nok ét af de mest diskuterede spørgsmål inden for straffeprocessen, og der er gennem årene taget flere forskellige initiativer i bl.a. Danmark med det formål at begrænse omfanget af varetægtsfængslinger. Senest fremgår det af det nuværende regeringsgrundlag fra oktober 2011, at den danske regering ønsker at nedbringe omfanget af varetægtsfængslinger. Brugen af varetægtsfængsling og dermed spørgsmålet om, hvornår man bør varetægtsfængsle kan anskues fra flere synsvinkler. Man kan behandle spørgsmålet stringent juridisk: Hvad går reglerne ud på, og er betingelserne for varetægtsfængsling opfyldt i den konkrete sag? Det vil som regel være tilgangen for de professionelle praktikere dommeren, anklageren, politibetjenten, forsvareren. Og selv om han eller hun nok sjældent anskuer det juridisk, er det også de spørgsmål, som trænger sig på for den sigtede, som måske står over for at blive varetægtsfængslet. Tilgangen er i princippet den samme, når man mere teoretisk beskriver og analyser, hvad der er gældende ret på området. En anden tilgang er den mere retspolitiske, som handler om, i hvilket omfang man bør varetægtsfængsle. Det tema rejser en række spørgsmål, hvor nogle svar kan hentes i faglige og juridiske overvejelser, mens andre må hentes i grundlæggende retspolitiske og retssikkerhedsmæssige hensyn og valg. Jeg vil i dette oplæg søge at pege på nogle hovedsynspunkter, som kan indgå i de videre drøftelser på Nordisk Juristmøde om brugen af varetægtsfængsling. Det er ikke tanken at søge at give en udtømmende gennemgang eller at komme til bunds i de enkelte synspunkter. Mine bemærkninger vil i vidt omfang tage udgangspunkt i det system, som jeg kender bedst, og jeg vil derfor starte med en helt kort oversigt over varetægtsfængsling i Danmark. Jeg 373

4 Jens Røn, Danmark vil ikke foretage en nærmere sammenligning med reglerne i de andre nordiske lande, men bemærker blot, at reglerne på en række punkter bygger på de samme hovedprincipper, men at der samtidig er en række forskelle på landenes ordninger. Jeg vil derefter vende mig mod nogle hovedsynspunkter, når det gælder brugen af varetægtsfængsling, navnlig hvornår der kan ske varetægtsfængsling og hvor længe. Jeg vil afslutningsvis søge at opstille nogle teser, der kan danne grundlag for en videre drøftelse af brugen af varetægtsfængsling. Jeg har valgt at afgrænse bemærkningerne til varetægtsfængsling inden dom i første instans. Varetægtsfængsling efter dom (under eventuel anke eller indtil straffuldbyrdelse kan iværksættes) falder udenfor. 1 Det samme gør f.eks. regler om varetægtsfængsling ved overtrædelse af vilkår i betingede domme 2 og fængsling efter regler i udlændingelovgivningen. 3 Jeg har desuden valgt at koncentrere mig om varetægtsfængsling som sådan, og spørgsmålet om anvendelse af isolationsfængsling falder dermed også udenfor. 2. Varetægtsfængsling i Danmark Den danske retsplejelov ( 762, stk. 1) opstiller en række betingelser for, hvornår der kan ske varetægtsfængsling under behandlingen af en straffesag. Der gælder dels nogle generelle krav, som skal opfyldes i alle sager, dels nogle alternative betingelser, hvor blot mindst én skal være opfyldt. Varetægtsfængsling kan kun ske, hvis der er tale om kriminalitet af en vis grovhed (kriminalitetskravet). Der skal være tale om en lovovertrædelse, hvor strafferammen er mindst fængsel i 1 år og 6 måneder (og som er undergivet offentlig påtale). Det giver mulighed for varetægtsfængsling for en række overtrædelser af straffeloven, f.eks. tyveri, simpel vold, brugstyveri af bil og hærværk. Det afgørende er strafferammen for lovovertrædelsen og ikke den straf, som kan forventes udmålt i den konkrete sag. Varetægtsfængsling kan dog kun ske, hvis straffes kan ventes at blive fængsel i mere end 30 dage ( 762, stk. 3). Der kan altså ikke ske varetægtsfængsling i sager om mindre alvorlige lovovertrædelser. Varetægtsfængsling forudsætter, at der er begrundet mistanke mod den pågældende (mistankekravet). Dette krav er bl.a. beskrevet sådan, at der skal foreligge objektive data, som med betydelig styrke peger mod sigtede som skyldig, og at sandsynligheden for, at sigtede har begået forbrydelsen, skal være større end sandsynligheden for, at sigtede er uskyldig. 5 Varetægtsfængsling kan kun ske, hvis det er i overensstemmelse med proportionalitetsgrundsætningen, som er lovfæstet i 762, stk. 3. Varetægtsfængslingen må ikke stå i misforhold til den forvoldte forstyrrelse af sigtedes forhold, sagens betydning og den retsfølge, som kan forventes, hvis han eller hun findes skyldig. Det kan f.eks. være konkrete omstændigheder vedrørende den sigtedes personlige forhold, som gør varetægtsfængsling til 1 Den danske retsplejelovs Den danske retsplejelovs Den danske udlændingelovs Der findes en righoldig litteratur om reglerne om varetægtsfængsling. Der kan bl.a. henvises til Kommenteret Retsplejelov (9. udgave, 2013), bind III, s. 183 ff., Eva Smith mfl.: Straffeprocessen (2. udgave, 2008), s. 536 ff., Eva Smith: Straffeproces grundlæggende regler og principper (7. udgave, 2013), s. 66 ff., og Hans Gammeltoft-Hansen: Strafferetspleje, bind II (1989), s. 128 ff. 5 Se f.eks. Eva Smith mfl.: Straffeprocessen, s Jørgen Jochimsen: Grundlovsforhøret (2010), s. 139 ff., indeholder en nærmere gennemgang af mistankekravet bl.a. ved forskellige forbrydelser. 374

5 Når bør man varetektsfengsle? et uforholdsmæssigt indgreb så som sigtedes alder eller sygdom eller forhold hos nærtstående. 6 Varetægtsfængsling er som nævnt udelukket, hvis straffen ikke ventes at overstige 30 dage, men også herudover skal der lægges vægt på den forventede sanktion, hvilket især kan få betydning ved spørgsmålet om forlængelse af en varetægtsfængsling. Nævnes kan her også EMRK artikel 5, stk. 1, litra c, jf. stk. 3, hvorefter enhver, der er fængslet, har ret til at få sin sag pådømt inden for en rimelig frist eller blive løsladt. Varetægtsfængsling kan herefter ske, hvis mindst én af følgende fængslingsbetingelser er opfyldt (indikationskravet - 762, stk. 1, nr. 1 3): flugtfare, gentagelsesfare eller påvirkningsfare (kollusionsfare). I alle tre tilfælde er kravet, at der er bestemte grunde til at antage, at faren er til stede Den danske retsplejelov indeholder desuden en anden regel om varetægtsfængsling, den såkaldte retshåndhævelsesarrest ( 762, stk. 2). Hensynet til retshåndhævelsen skal her forstås som hensynet til befolkningens almindelige retsfølelse. 7 Retshåndhævelsesarrest kan anvendes i to forskellige situationer. Det er i begge tilfælde et krav, at der er en særlig bestyrket mistanke mod den sigtede. Denne betingelse er søgt beskrevet på forskellig måde, f.eks. som en meget høj grad af sikkerhed for den sigtedes skyld, eller at kravene til mistankens styrke bør nærme sig de beviskrav, der fordres for at domfælde. 8 For det første kan retshåndhævelsesarrest anvendes ved alvorlige forbrydelser, hvor der er mindst 6 års fængsel i strafferammen, og hvor hensynet til retshåndhævelsen efter oplysningerne om forholdets grovhed skønnes at kræve, at sigtede ikke er på fri fod ( 762, stk. 2, nr. 1). Højesteret har for nylig fastslået, at varetægtsfængsling forudsætter, at den pågældende konkret må forventes idømt en straf på mindst 1 års fængsel. 9 Varetægtsfængsling kan eksempelvis ske i sager om drab, meget grov vold eller voldtægt. Historisk har bestemmelsen sin baggrund i sag fra 1937, hvor fire mænd havde voldtaget en kvinde. De fire blev hurtigt anholdt og tilstod forbrydelsen. Der var derfor efter de dagældende regler ikke grundlag for at varetægtsfængsle gerningsmændene, da der hverken var flugtfare, gentagelsesfare eller påvirkningsfase. Som begrundelse for at indføre reglen anføres i forarbejderne: 10 Naar alle regner med Sigtedes Brøde og altsaa imødeser en alvorlig strafferetlig Indskriden over for ham, kan det efter Omstændighederne virke meget anstødeligt, at Folk dog i Forretnings- og Omgangslivet maa se paa og taale hans frie Færden. Selv om Skylden og dens Følger endnu ikke er fastslaaet ved endelig Dom, kan dette fremkalde et Indtryk af manglende Alvor og Konsekvens i Haandhævelsen, der egner sig til at forvirre Retsbevidstheden. For det andet kan retshåndhævelsesarrest anvendes ved overtrædelse af en række nærmere angivne forbrydelser (bl.a. vold og trusler mod offentlige ansatte, vold og trusler mod vidner, vold og visse seksualforbrydelser), hvis lovovertrædelsen efter oplysningerne om forholdets grovhed kan ventes at ville medføre en ubetinget fængselsstraf på mindst 60 dage, og hensynet til retshåndhævelsen skønnes at kræve, at sigtede ikke er på fri fod ( 762, stk. 2, nr. 2). Denne 6 Se f.eks. Kommenteret Retsplejelov, s. 197 f. 7 Se herom bl.a. Eva Smith mfl.: Straffeprocessen, s. 552 ff. 8 Eva Smith mfl.: Straffeprocessen, s. 555, og Kommenteret Retsplejelov, s. 191 f. 9 UfR H. 10 Gengivet fra Eva Smith: Straffeproces grundlæggende regler og principper, s

6 Jens Røn, Danmark del af bestemmelsen er forholdsvis ny (fra 1987) og er siden blevet ændret flere gange, hvor det er blevet muligt at anvende denne form for retshåndhævelsesarrest ved nogle yderligere lovovertrædelser Afslutningsvis vil jeg kort nævne nogle statistiske oplysninger, som kan belyse de danske forhold om varetægtsfængsling: 11 År Samlet antal varetægtsfængslinger Antal langvarige varetægtsfængslinger (dvs. mere end 3 måneder) Andel langvarige varetægtsfængslinger Gennemsnitlig varighed af langvarige varetægtsfængslinger ,3 % 6,8 måneder ,1 % 5,8 måneder ,9 % 6,0 måneder Det anføres normalt, at andelen af varetægtsfængslede er højere i Danmark end i de øvrige nordiske lande og mig bekendt uden, at der umiddelbart er konstateret en nærmere forklaring på denne forskel. Nedenstående tabel (som naturligvis alene giver et øjebliksbillede) til illustration: 12 Antal indsatte pr indbyggere (2008/09) Andel varetægtsfængslede ift. antal indsatte (2006/07) Andel varetægtsfængslede ift. antal indsatte (2008/09) Danmark % 36 % 24 Finland % 17 % 11 Norge 70 (ingen tal) 24 % 17 Sverige % 20 % 15 Antal varetægtsfængslede pr indbyggere (2008/09) 3. De grundlæggende hensyn 3.1. En drøftelse af, hvornår man bør varetægtsfængsle, må tage udgangspunkt i, hvilke grundlæggende eller overordnede hensyn som kan og bør begrunde anvendelse af varetægtsfængsling. Heri ligger samtidig en forudsætning om, at varetægtsfængsling i et eller andet omfang må være en del af et retssystem, som ønsker effektivt og målrettet at bekæmpe kriminalitet. Varetægtsfængsling er samtidig et meget alvorligt straffeprocessuelt tvangsindgreb. Noget af det mest indgribende, staten kan foretage sig, er at berøve borgerne deres frihed og det gælder i særlig grad på et tidspunkt, hvor den pågældende ikke er blevet fundet skyldig af en domstol. 11 Rigsadvokatens redegørelse for anvendelsen af langvarige varetægtsfængslinger i 2011 og 2012, 12 Justitsministeriets besvarelse af spørgsmål nr. 553 (Alm. del folketingsåret ) fra Folketingets Retsudvalg. 376

7 Når bør man varetektsfengsle? Som det allerede er påpeget af andre, bliver afvejningen mellem hensynet til en effektiv kriminalitetsbekæmpelse og forfølgning af straffesager og hensynet til den enkelte borgers retssikkerhed derfor meget tydelig, når det gælder anvendelsen af varetægtsfængsling. 13 Det vil dog ikke uden videre være dækkende at betegne dette som en afvejning mellem kriminalitetsbekæmpelse og retssikkerhed. Når det gælder behandling af straffesager, kan retssikkerhedsbegrebet siges at indeholde flere dimensioner. I den enkelte straffesag er der et tungtvejende hensyn til den sigtedes/tiltaltes retssikkerhed ved straffesagens behandling f.eks. afspejlet i de grundlæggende krav til en retfærdig rettergang i EMRK artikel 6. Afhængig af, hvad man vil lægge i retssikkerhedsbegrebet, kan der i den konkrete straffesag også være et hensyn til den forurettede. Set fra den forurettedes synsvinkel vil jeg tro, at de fleste forurettede vil anse det som en del af deres retssikkerhed, at gerningsmanden til forbrydelsen bliver straffet f.eks. at gerningsmanden til en voldtægt bliver straffet. Det leder samtidig videre til en bredere retssikkerhedsforståelse for borgerne i samfundet den retssikkerhed, som ligger i, at forbrydelser bliver retsforfulgt, så skyldige bliver straffet, og uskyldige ikke bliver det. Retssikkerhedsbegrebet kan således anskues både ud fra individsynspunktet (f.eks. den sigtede i straffesagen) og ud fra et samfundsmæssigt perspektiv (borgernes interesse i, at forbrydelser bliver retsforfulgt). Professor, dr.jur. Eva Smith har om afvejningen mellem individets retssikkerhed og kriminalitetsbekæmpelse bl.a. anført: Vurderingen af, hvorledes disse to hensyn skal afvejes, er afhængig af iagttagerens livsopfattelse i vid forstand og af den almindelige retsopfattelse i samfundet. I 70 erne, som var præget af økonomisk vækst, eksperimenteren og nytænkning på mange områder, blev den personlige frihed betragtet som et betydeligt gode, og det var derfor helt i tidens ånd, at man i 1978 strammede de almindelige varetægtsfængslingsbetingelser med et krav om, at der i hvert enkelt tilfælde skulle være bestemte grunde, der indicerede en varetægtsfængsling. [..] I løbet af 80 erne og 90 erne er andre tendenser vundet frem, og mens slagordet i 70 erne var af- og nedkriminalisering, rejser der sig nu mange røster for strengere straffe og kraftige reaktioner mod kriminalitet. Et eksempel på denne tendens er gennemførelsen af retshåndhævelsesarresten efter 762, stk. 2, nr. 2 [ 60-dages-reglen omtalt ovenfor i afsnit 2.2.] [..]. Lignende bestemmelser var flere gange foreslået i løbet af 80 erne, men først i 1987 lykkedes det at samle et flertal for lovændringen i Folketinget Med inspiration fra de danske regler om varetægtsfængsling, jf. afsnit 2 ovenfor, kan man pege på nogle hovedsynspunkter bag reglerne om varetægtsfængsling. Det skal understreges, at en drøftelse af, hvilke hensyn som kan begrunde brugen af varetægtsfængsling, ikke i sig selv siger noget om rækkevidden af de enkelte hensyn. Konstateringen af, at varetægtsfængsling f.eks. kan begrundes i hensynet til at undgå, at den sigtede vil flygte, giver ikke i sig selv svaret på, hvornår der kan ske varetægtsfængsling med denne begrundelse hvor meget eller hvor lidt der skal til. Et væsentligt hensyn er og må være straffesagens efterforskning og gennemførelse. Synspunktet er, at varetægtsfængsling kan være nødvendig for at sikre, at straffesagen kan 13 Se f.eks. Eva Smith mfl.: Straffeprocessen, s. 536 ff. 14 Eva Smith: Straffeproces grundlæggende regler og principper, s. 66 f. 377

8 Jens Røn, Danmark gennemføres, og at den sigtede hvis han eller hun er gerningsmanden bliver straffet. Dette hensyn ligger bag varetægtsfængsling som følge af flugtfare, dvs. at den sigtede vil flygte fra straffesagen ( unddrage sig forfølgningen eller fuldbyrdelsen, jf. retsplejelovens 762, stk. 1, nr. 1). Her sigter varetægtsfængsling til at sikre den sigtedes fysiske tilstedeværelse under straffesagen og en eventuel senere straffuldbyrdelse. Hensynet til straffesagens gennemførelse ligger også bag varetægtsfængsling som følge af påvirkningsfaren, dvs. at den sigtede vil søge at påvirke efterforskningen og den videre behandling af sagen ( vanskeliggøre forfølgningen i sagen, navnlig ved at fjerne spor eller advare eller påvirke andre, jf. 762, stk. 1, nr. 3). Fængsling skal her sikre, at den sigtede ikke søger at gribe ind i sagens opklaring. Varetægtsfængsling begrundet i gentagelsesfare, dvs. faren for at den sigtede fortsætter med at begå kriminalitet ( på fri fod vil begå ny lovovertrædelse af den foran nævnte beskaffenhed, jf. 762, stk. 1, nr. 2), er også i nogle tilfælde begrundet i et hensyn til at gennemføre straffesagen. Hvis den sigtede fortsætter med at begå kriminalitet, kan det i visse tilfælde blive vanskeligt at få afsluttet efterforskningen og få sagen behandlet i retten. Der må trækkes en grænse, så der kan blive gjort op med de strafbare forhold, som indtil nu er begået. Det gør sig selvsagt primært gældende ved mere omfattende kriminalitet, f.eks. et mønster af seriekriminalitet (eksempelvis et stort antal tyverier). Begrundelsen for varetægtsfængsling som følge af gentagelsesfaren kan herudover findes i et retshåndhævelseshensyn eller et præventivt hensyn til at undgå fortsat kriminalitet (om man vil: den almindelige retssikkerhed for borgerne i samfundet). Hvis der er den tilstrækkelige mistanke om, at den sigtede har begået kriminalitet, og der er grund til at frygte, at han eller hun vil fortsætte med at begå lovovertrædelser, kan der være et samfundsmæssigt behov for her og nu at forhindre den pågældende i at begå yderligere kriminalitet. Der kan i nogle tilfælde også foreligge et mere konkret beskyttelseshensyn. Det kan være i forhold til den enkelte forurettede, f.eks. hvis den sigtede tidligere er straffet for vold eller trusler mod den pågældende, og der er grund til at frygte, at kriminaliteten vil fortsætte. Eksempelvis gentagen vold eller trusler mod en tidligere ægtefælle/samlever eller gentagne trusler mod et vidne i en tidligere straffesag mod tiltalte. Et beskyttelsesbehov i bredere forstand kan foreligge ved forbrydelser med større samfundsmæssige konsekvenser, og hvor der er en særlig risiko for, at den sigtede skal fortsætte med at deltage i forbrydelsen. Det kan f.eks. være tilfældet ved omfattende uroligheder, hvor der er risiko for, at de pågældende vil vende tilbage og fortsat deltage i urolighederne. 15 En anden side af det generelle beskyttelsesbehov, som man undertiden støder på, er brugen af varetægtsfængsling over for visse kriminelle personer eller grupperinger ud fra synspunkter om chok- og/eller inkapaciteringseffekt. Den pågældende skal væk fra gaden her og nu ud fra en tanke om, at det kan være med til at stresse og presse de pågældende kriminelle grupperinger og/eller simpelt hen genere den kriminelle forretning. Samtidig bliver den pågældende hindret i at begå kriminalitet, mens han eller hun sidder varetægtsfængslet. Navnlig det sidste synspunkt kan have vidtrækkende konsekvenser, herunder hvis man overfører tankegangen til en diskussion om strafniveauet for bestemte forbrydelser Når det gælder den varetægtsfængsling, som i Danmark betegnes retshåndhævelsesarrest, jf. afsnit 2.2 ovenfor, skal begrundelsen ikke findes i straffesagens behandling og gennemførelse. 15 Se herom Eva Smith mfl.: Straffeprocessen, s. 544 ff., som også gennemgår eksempler på varetægtsfængsling i disse tilfælde. 378

9 Når bør man varetektsfengsle? Som nævnt menes der med retshåndhævelse her befolkningens retsfølelse. Der kan føres en lang og vanskelig debat om, hvad der ligger i befolkningens retsfølelse, og hvordan den skal fastlægges i forhold til en konkret straffesag. Og spørgsmålene vil vist være langt flere end svarene. Når det gælder de alvorligste personfarlige forbrydelser, f.eks. drab eller voldtægt, vil de fleste formentlig se et behov for, at den sigtede ikke uden videre sættes på fri fod, indtil straffesagen kan afgøres uanset at der hverken er flugtfare, gentagelsesfare eller påvirkningsfare. Jeg minder om den historiske baggrund for de danske regler om retshåndhævelsesarrest. Dermed kan der siges at være et kerneområde for, hvornår der (i hvert fald) er behov for retshåndhævelsesarrest. Og det gælder, uanset om man vedkender sig behovet for retshåndhævelsesarrest og har udtrykkelige regler herom, eller om man søger at anvende andre fængslingsbetingelser i disse situationer, f.eks. flugtfare. Et vanskeligere spørgsmål er, hvor langt behovet for retshåndhævelsesarrest i øvrigt rækker. Som det fremgår af afsnit 2.2 ovenfor, går den danske retsplejelov noget længere i den retning, når det gælder personfarlig kriminalitet mv., hvor der kan ske varetægtsfængsling af hensyn til retshåndhævelsen i tilfælde, hvor der forventes en straf helt ned til 60 dages fængsel. Men det er stadig en forudsætning, at hensynet til retshåndhævelsen konkret skønnes at kræve en varetægtsfængsling. Og der er i det praktiske retsliv mange voldssager, hvor der ikke sker varetægtsfængsling, selv om den forventede straf overstiger 60 dages fængsel. Man kan rejse en lang række forskellige spørgsmål og blot til illustration og videre overvejelse: I hvilket omfang afspejler befolkningens retsfølelse egentlig befolkningens opfattelse eller er det opfattelsen hos et politisk niveau eller i mediebilledet? Og er det i givet fald repræsentativt for befolkningen? Hvordan udvikler befolkningens retsfølelse sig over tid og i lyset af generelle samfundsmæssige tendenser (politiske, kulturelle, økonomiske mv.) og hvordan finder en sådan udvikling i givet fald vej til retssalene? Hvad betyder det f.eks., at vores syn på vold og andre personkrænkelser formentlig har ændret sig gennem de seneste år? Har den finansielle krise ændret vores syn på alvorlig økonomisk kriminalitet og hvad betyder det i så fald for befolkningens retsfølelse og muligheden for varetægtsfængsling af hensyn til retshåndhævelsen i sager om grov økonomisk kriminalitet? Og man kan spørge, om det ud fra en generel betragtning er jurister, som er de bedst egnede til at vurdere befolkningens retsfølelse, selv om det er og må være opgaven i den konkrete sag, hvor der er spørgsmål om varetægtsfængsling. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har anerkendt, at hensynet til opretholdelse af den offentlige orden, som har betydelige ligheder med den ovennævnte retshåndhævelsesarrest, i særlige tilfælde kan begrunde en frihedsberøvelse. Det er ikke tilstrækkeligt, at forbrydelsen generelt set er alvorlig, men der må påvises konkrete forhold, der gør, at netop den pågældende mistænktes løsladelse må antages at krænke retsfølelsen Brugen af varetægtsfængsling Ovenfor er søgt beskrevet nogle hovedhensyn bag reglerne om varetægtsfængsling. Som allerede nævnt giver disse hovedhensyn imidlertid ikke det fulde svar på, hvornår man rent 16 Se bl.a. Eva Smith mfl.: Straffeprocessen, s. 556 ff., Peer Lorenzen mfl.: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med kommentarer artikel 1 9 (3. udgave, 2011), s. 334 f., og Jon Fridrik Kjølbro: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention for praktikere (3. udgave, 2010), s

10 Jens Røn, Danmark faktisk varetægtsfængsler og i hvilket omfang man bør gøre det. Når de hensyn, der kan begrunde varetægtsfængsling, er fastlagt, er det næste væsentlige spørgsmål, hvilke betingelser der nærmere skal opstilles for anvendelsen af varetægtsfængsling. Det er langt fra alene et lovteknisk spørgsmål om, hvordan reglerne udformes på den mest hensigtsmæssige måde så præcist som muligt, samtidig med at der i vidt omfang må være tale om en konkret vurdering af den enkelte sag. En nærmere stillingtagen til, hvornår der bør kunne varetægtsfængsle, hænger tæt sammen med den tidligere nævnte afvejning mellem hensynet til den enkeltes retssikkerhed over for hensynet til kriminalitetsbekæmpelsen. Udtrykt på en anden måde, så forudsætter besvarelsen af spørgsmålet en værdimæssig/retspolitisk stillingtagen til, hvordan de forskellige hensyn skal afvejes over for hinanden i de forskellige situationer. I Danmark har denne debat nok navnlig knyttet sig til spørgsmålet om retshåndhævelsesarrest, men også reglerne om de traditionelle fængslingsgrunde flugtfare, gentagelsesfare og påvirkningsfare bygger på en sådan afvejning. Kriminalitetskravet (mindst 1½ års fængsel i strafferammen), mistankekravet (begrundet mistanke) og den nærmere udformning af de tre alternative indikationsbetingelser (bestemte grunde til at antage) er med til at fastlægge, hvornår der kan ske varetægtsfængsling. Hvis man vil begrænse brugen af varetægtsfængsling, er der altså flere skruer at dreje på. Det giver sig selv, at lovgivningsmagten kan dreje på disse skruer. Men også anklagemyndighedens og domstolenes praksis kan inden for rammerne af de gældende regler være med til at dreje på skruerne. Jeg antager, at det i en nordisk retstradition vil blive set som en fortolkning og udfyldning af de gældende regler, altså en nærmere fastlæggelse af, hvad der er gældende ret. Det ændrer dog ikke ved, at f.eks. den danske Højesterets afgørelse om, at varetægtsfængsling af hensyn til retshåndhævelsen (retsplejelovens 762, stk. 2, nr. 1) forudsætter en forventet straf på mindst 1 års fængsel, er med til for nu at bruge det udtryk at dreje skruen i en bestemt retning. 17 Man kan overveje flere andre spørgsmål, som kan afklares i retspraksis, og som er udtryk for fortolkning og anvendelse af reglerne om varetægtsfængsling, men som samtidig præger og/eller afspejler tilgangen til brugen af varetægtsfængsling. Man kan til illustration af synspunktet overveje, hvad en endnu mere globaliseret verden og udviklingen i det europæiske arbejdsmarked med personer, som bor i et land og arbejder i et andet, betyder for anvendelsen af varetægtsfængsling af hensyn til flugtfaren. Varetægtsfængsling begrundet i flugtfaren er i Danmark navnlig anvendt over for udlændinge uden fastere tilknytning til landet. Der er næppe nogen, som vil varetægtsfængsle af hensyn til flugtfaren, fordi en sigtet i København vil vende tilbage til sin bopæl i Nordjylland. Hvordan vil eller bør man håndtere en lignende situation, hvor en svensker, som er sigtet i Danmark, meget naturligt agter at vende tilbage til sin bopæl i Nordsverige eller hvis en tysker eller polak lige så naturligt ønsker at vende tilbage til sit hjemland? Både den juridiske og retspolitiske vurdering vil afhænge af samarbejdet og forholdet mellem de pågældende lande. Eksempelvis er der et tæt samarbejde mellem de nordiske lande om behandling af straffesager, herunder om overførsel af strafforfølgning og en enkel mekanisme for udlevering (den nordiske arrestordre). Tilsvarende er samarbejdet i EU udbygget med eksempelvis den europæiske arrestordre om udlevering af EU-borgere. Hvad 17 Det bemærkes, at der før Højesterets afgørelse formentlig var ved at udvikle sig en forståelse af, at varetægtsfængsling efter denne bestemmelse kunne ske ved en forventet straf på 8-10 måneders fængsel. Se f.eks. betænkning nr. 1496/2008 om retshåndhævelsesarrest i sædelighedssager, s. 13 ff. 380

11 Når bør man varetektsfengsle? betyder dette samarbejde for anvendelsen af varetægtsfængsling af hensyn til flugtfaren? 18 Svaret kan både anskues som en juridisk fastlæggelse af, hvad der er (blevet) gældende ret, og som udtryk for en vurdering af, i hvilket omfang man bør varetægtsfængsle. Et andet tema, som har været drøftet i den danske juridiske teori, er varetægtsfængsling af hensyn til påvirkningsfaren. 19 Også her er der spørgsmål, som kan skues fra forskellige synsvinkler. Det gælder f.eks. betydningen af, at sigtede ikke vil afgive forklaring eller samarbejde i øvrigt om sagens opklaring. Det kan selvsagt på ingen måde i sig selv begrunde en varetægtsfængsling af hensyn til påvirkningsfaren den sigtede benytter sig jo blot af sin ret til ikke at inkriminere sig selv. Det udelukker dog næppe, at sådanne forhold kan indgå i vurderingen af, om den sigtede vil søge at påvirke efterforskningen. Spørgsmålet (som dog angår varetægtsfængslingens varighed) kan videre være rækkevidden af hensynet til påvirkningsfaren. Kan en varetægtsfængsling af hensyn til påvirkningsfaren eksempelvis udstrækkes helt til hovedforhandlingen (og måske helt til en eventuel ankebehandling) under henvisning til, at det først er under selve hovedforhandlingen, at beviserne (de afgivne vidneforklaringer) ligger fast? Hvilken betydning har det her, at vidnernes forklaringer kan være fastlagt gennem flere politiafhøringer, når politirapporterne normalt ikke kan anvendes som bevis under hovedforhandlingen? Og i hvilket omfang kan hensynet til fortsat varetægtsfængsling imødegås ved f.eks. anteciperet bevisførelse, hvor vidner afhøres inden hovedforhandlingen for at sikre beviset? 20 Et andet spørgsmål, som undertiden dukker op, er betydningen af anklagemyndighedens vurdering af, hvornår en person fremstilles i retten med anmodning om varetægtsfængsling. Umiddelbart må spørgsmålet besvares med henvisning til, at anklagemyndigheden på grundlag af gældende regler og retspraksis konkret vurderer, om der kan være grundlag for varetægtsfængsling, og at det herefter er retten, der tager stilling til, om der skal ske varetægtsfængsling. Der kan imidlertid tænkes flere forskellige varianter af denne situation. Nogle rene eksempler kan være, at anklagemyndigheden vurderer, at der ikke er grundlag for varetægtsfængsling og derfor løslader den sigtede, eller at anklagemyndigheden vurderer, at der er grundlag for varetægtsfængsling, men rettens vurdering er en anden, og retten derfor løslader den sigtede. Der kan herudover tænkes en række forskellige grænsetilfælde, hvor betingelserne for varetægtsfængsling for så vidt kan være opfyldt, men hvor anklagemyndigheden vurderer, at den sigtede ikke skal fremstilles for en dommer. Der kan eksempelvis være en række grænsetilfælde ved vurderingen af, om gentagelsesfaren eller påvirkningsfaren er så konkret, at den kan begrunde en varetægtsfængsling. For at pege på nogle yderpunkter kan det nok gøre en forskel, om anklagemyndigheden her vil prøve grænser af eller har en mere forsigtig tilgang. 5. Varetægtsfængslingers varighed 5.1. I afsnit 4 var tilgangen, hvornår der overhovedet kan ske varetægtsfængsling. Et andet lige så væsentligt spørgsmål er varigheden af en varetægtsfængsling. Det er centralt både for 18 Se også Morten Broberg i Advokaten 9/2010: Varetægtsfængsling og EU-retten. 19 Se bl.a. Eva Smith mfl.: Straffeprocessen, s. 546 ff. 20 Se f.eks. den danske retsplejelovs 747, stk. 3: Retsmøde med henblik på at sikre bevis kan endvidere afholdes efter anmodning, hvis 1) sigtede er varetægtsfængslet, herunder i isolation, 2) sikringen af bevis vil kunne få betydning for spørgsmålet om varetægtsfængslingens eller isolationens ophævelse, og 3) væsentlige praktiske hensyn ikke taler imod. 381

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSV 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0587 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008 Forslag til

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Varetægtsfængsling i isolation

Varetægtsfængsling i isolation Varetægtsfængsling i isolation Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: isolation;kompetence forelæggelse underretning;legalitetssikring og indberetning; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.8.2016 Status: Gældende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA Langvarige varetægtsfængslinger

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA Langvarige varetægtsfængslinger RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA-2006-511-0064 Langvarige varetægtsfængslinger Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Frister for varetægtsfængsling retsplejelovens 768

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Varetægtsfængsling i isolation-1

Varetægtsfængsling i isolation-1 Varetægtsfængsling i isolation-1 Varetægtsfængsling i isolation-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: isolation; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2011-09-27 Aktiv: Historisk Udskrevet: 10-10-2016 RIGSADVOKATEN

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Langvarige sigtelser Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse;legalitetssikring OG INDBERETNING; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.9.2015 Status: Gældende Udskrevet: 22.10.2017

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. juli 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. juli 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. juli 2010 Sag 167/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Rørdam) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Næstved den 5. maj 2010 og af Østre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSF 165 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-730-0608 Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Retsudvalget B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Retsudvalget B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Retsudvalget 2013-14 B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 27. maj 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 31. august 2015 Kontor:

Læs mere

Vold mod børn ( )-20

Vold mod børn ( )-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;straf OG ANDRE RETSFØLGER; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2014-11-28 Aktiv: Historisk

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2008 Status: Historisk Udskrevet: 23.9.2017

Læs mere

Vold mod børn ( )

Vold mod børn ( ) Vold mod børn ( 244-246) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;grov vold;særlig grov vold;strafskærpelse - nedsættelse og -bortfald; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.7.2016

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 156/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Juel Halberg, beskikket) I tidligere instans er truffet beslutning af Østre Landsrets 18. afdeling

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 11. juli 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser 23. august 2007 Nationalt Forebyggelsescenter Anker Heegaards Gade 3 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 00047 E-mail: Web: rpchi@politi.dk www.politi.dk Overordnet strategi for en styrket

Læs mere

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2017

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2017 Rigsadvokaten, 23. januar 2017 2 Det er vigtigt, at anklagemyndigheden i sit arbejde med konkrete straffesager også bidrager aktivt til gennem retspraksis at få afklaret spørgsmål af mere generel karakter

Læs mere

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2017

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2017 Rigsadvokaten, 7. juli 2017 2 Det er vigtigt, at anklagemyndigheden i sit arbejde med konkrete straffesager også bidrager aktivt til gennem retspraksis at få afklaret spørgsmål af mere generel karakter

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2016

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2016 Rigsadvokaten, 9. marts 2016 2 Det er en vigtig opgave for den samlede anklagemyndighed at sikre løbende fokus på, at anklagemyndigheden bidrager aktivt til i retspraksis at få afklaret de spørgsmål, der

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afgivelse af forklaring ved indenretlig afhøring

Forslag til folketingsbeslutning om afgivelse af forklaring ved indenretlig afhøring 2013/1 BSF 80 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2014 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet 14. januar 2018 Indhold Forord 2 Straffesagskæden 3 erne 4 Sigtede må ikke vælge en forsvarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

Langvarige sigtelser-3

Langvarige sigtelser-3 Langvarige sigtelser-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet: 23.12.2016 Indholdsfortegnelse Rettet

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 Sag 57/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Sysette Vinding Kruse, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Københavns

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 410 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2006-150-0260 Dok.: LBN41944 Besvarelse af spørgsmål nr. 410 fra

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010 Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet.

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. juni 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. juni 2008. Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. juli 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-792-0597 Dok.: JEE41142 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Karen Hækkerup / Freja Sine Thorsboe 2 Spørgsmål nr. 364 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes oplyse, om

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 Sag 209/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Trygve S. Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 15.

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og udlændingeloven 2008/1 LSF 159 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-740-0336 Fremsat den 26. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

"Hemmelig" ransagning.

Hemmelig ransagning. - 99 Såfremt der er grundlag for mistanke om, at konvolutten indeholder andet end de fra ransagning undtagne meddelelser, må politiet imidlertid kunne foretage en foreløbig beslaglæggelse af konvolutten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september Kbh. K. J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september Kbh. K. J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september 2005 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2004-511-0034 Forsvarerens almindelige adgang til aktindsigt efter retsplejelovens 729 a, stk. 3.

Læs mere

- 63 - Kapitel 4. Efterlysning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede

- 63 - Kapitel 4. Efterlysning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede - 63 - Kapitel 4 Efterlysning 4.1. Indledning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede situationer. Efterlysninger kan anvendes som led i en strafferetlig efterforskning

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2018

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2018 Rigsadvokaten, 1. januar 2018 2 Det er vigtigt, at anklagemyndigheden i sit arbejde med konkrete straffesager også bidrager aktivt til gennem retspraksis at få afklaret spørgsmål af mere generel karakter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn 2011/1 BSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. januar 2012 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2014

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2014 Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen DATO 9. j ul i 20 1 5 J O U R N A L N R. RA- 2 0 15-120- 0 0 42 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL E R : CDA

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AM fra Folketingets Retsudvalg den 26. juni 2013

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AM fra Folketingets Retsudvalg den 26. juni 2013 Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. juni 2013 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Jean Elisabeth Hørdum Sagsnr.: 2013-0035-0178

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

Anklagerfaglige fokusområder ekstern publikation

Anklagerfaglige fokusområder ekstern publikation Anklagerfaglige fokusområder 2018 - ekstern publikation Kilde: Retningslinjer, vejledninger og notater fra Rigsadvokaten Emner: fokusområder;fredskrænkelser;doping;uberettiget adgang til itsystemer;hovedforhandling;forsvarerens

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

Grundlovsforhøret. regler og afgørelser om anholdelse, varetægtsfængsling, isolation, erstatning mv. Jørgen Jochimsen. 2. udgave

Grundlovsforhøret. regler og afgørelser om anholdelse, varetægtsfængsling, isolation, erstatning mv. Jørgen Jochimsen. 2. udgave Jørgen Jochimsen Grundlovsforhøret regler og afgørelser om anholdelse, varetægtsfængsling, isolation, erstatning mv. 2. udgave Jørgen Jochimsen Grundlovsforhøret regler og afgørelser om anholdelse, varetægtsfængsling,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Navneforbud Det forbydes ved offentlig gengivelse af dommen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Sag

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. november 2012 (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre identiteten på de nedennævnte) Sag 258/2012 Anklagemyndigheden

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i straffesager)

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i straffesager) Dato: 12. januar 2018 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2017-731-0018 Dok.: 629440 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Nedbringelse af sagsbehandlingstiden

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dokumentfalsk;dokumentmisbrug;udlændinge;påtale og påtaleundladelse; Offentlig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 Sag 230/2014 Journalist Niels Northroup og DR (advokat Tyge Trier) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 53 Offentligt Lovafdelingen Dato: 5. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0908 Dok.: FRM40874 Kommissorium Arbejdsgruppen om en

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 286 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. januar 2013 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 16. november 2015 Hvad er op og ned på den europæiske efterforskningskendelse?

Læs mere