Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 46

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Landsbyen Sølund Dyrehaven Skanderborg Tlf.: Hjemmeside: 104 (aktivitets- og samværstilbud) 107 (midlertidigt botilbud til voksne) 108 (almindeligt længerevarende botilbud til voksne) ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig) *Målgrupper: 18 til 85 år (udviklingshæmning) Pladser i alt: 232 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Trine Kjærgaard Birkemose (Socialtilsyn Midt) Side 2 af 46

3 2. Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Det er socialtilsynets vurdering på bagrund af det driftsorienterende tilsyn med fokus på tilbuddets økonomi og fysiske rammer: - at Landsbyen Sølunds fysiske rammer både i de renoverede og nybyggede boenheder understøtter indsatsens formål og indhold. - at Boenhed 22, som er beliggende i Sølunds ældre boligmasse, på en række områder ikke er tidsvarende, og at rammerne ikke giver mulighed for tilrettelæggelse af en indsats, som tilgodeser borgernes udvikling og behov. - at ledelse og medarbejderne på tværs af boenheder kontinuerligt drøfter, tilpasser og justerer de fysiske rammer, så de tilgodeser borgernes individuelle handicaps, udviklingsaldre og støttebehov. - at landsbyen Sølunds udearealer og landsby miljø er helt unikt og tilgodeser borgernes mobilitet, udfoldelsesmuligheder og opretholdelse af netværk med ligesindede. - at Sølund i lighed med andre kommunale tilbud har en bæredygtig og gennemskuelig økonomi. Tilbuddet afsætter midler til understøttelse af kompetenceudvikling på såvel boenhedsniveau som på fælles niveau. Tilsynet har på det driftsorienterede tilsyn ikke belyst samtlige temaer i Kvalitetsmodellen, hvorfor vurderingen ikke kan foretages fyldestgørende. *Afgørelse: Godkendelse afventer Påbud: Opmærksomhedspunkter: Side 3 af 46

4 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Tilsynet har fået tilsendt en udførlig liste over alle borgere i de enkelte boenheder. Af listerne fremgår borgernes CPR-nr., navn, handicap og sygdomme, udviklingsalder samt indskrivningsdato. Baggrundsinformation med oplysning om alle boenheders leder, årsværk, målgruppebeskrivelse, målgruppealder, metoder/indsatser, driftsgrundlag, takster, pladser og antal borgere. Kopi af udgifter til kompetenceudvikling fordelt på boenheder samt samlet. Socialtilsynet har fået en rundvisning ved lederen af aktivitetscentret i aktivitetscentrets lokaler samt af de tværgående faciliteter. Det drejer sig om svømmehal og træningscenter, Sneuzelhuset Guldhornet, fælleshuset, dyrehold og rideheste. Sølunds Aktivitetscenter har i alt 5 grupper inkl. et STU tilbud. Der er en gruppe af ældre borgere, som har deres aktivitetstilbud i "cafeen" i Guldhornet, 2 grupper hører til i fælleshuset, og i pavillon 1 er der en gruppe samt STU. Derudover er der aktivitetstilbud til de enkelte enheder, hvoraf nogle ligger i det decentrale aktivitetstilbud i pavillon 2. Socialtilsynet har tillige været på besøg i alle boenheder og husene tilknyttet hertil. Socialtilsynet havde inviteret til et indledende dialogmøde med ledelsesrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Ledelsen på Sølund havde inviteret alle boenhedslederne samt arbejdsmiljørepræsentanterne, ca. 35 personer i alt. Det indledende møde blev derfor dels en præsentation af socialtilsynet generelt, formålet med de konkrete tilsynsbesøg; at se de fysiske rammer, samt en runde, hvor alle boenheder præsenterede sig selv, deres målgruppe og særlige forhold i de fysiske rammer. Ved de efterfølgende rundgange i alle enheder og fællesarealer, blev tilsynet fulgt af dels den pædagogiske leder, den administrative leder og vicelandsbylederen samt vist rundt af boenhedslederne. Der var undervejs muligheder for at tale med medarbejdere, samt at hilse på borgere, som der ikke blev gennemført egentlige interview med. Ved tilbagemeldingen efter tilsynsbesøgene deltog Sølunds ledelse, og her blev drøftet midler afsat til kompetenceudvikling. Ledelse Medarbejdere Side 4 af 46

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Dyrehaven 010, 8660 Skanderborg : Dyrehaven 010, 8660 Skanderborg : Dyrehaven 010, 8660 Skanderborg : Dyrehaven 010, 8660 Skanderborg : Dyrehaven 010, 8660 Skanderborg : Dyrehaven 010, 8660 Skanderborg : Dyrehaven 010, 8660 Skanderborg : Dyrehaven 010, 8660 Skanderborg : Dyrehaven 010, 8660 Skanderborg : Dyrehaven 010, 8660 Skanderborg : Dyrehaven 010, 8660 Skanderborg : Dyrehaven 010, 8660 Skanderborg : Dyrehaven 010, 8660 Skanderborg : Sortesøvej 6, 8660 Skanderborg, afdeling: Boenhed : Dyrehaven 010, 8660 Skanderborg Camilla Rebekka Rask Gunner Gaarn Simonsen Trine Kjærgaard Birkemose Side 5 af 46

6 Afdelinger Boenhed 42 Boenhed 12 Boenhed 10 Boenhed 8 Boenhed 6 Boenhed 44 Boenhed 18 Boenhed 2 Boenhed 14 Boenhed 40 Boenhed 16 Boenhed 22 Side 6 af 46

7 Boenhed 4 Boenhed 20 Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Ved dette driftsorienterede tilsyn er der fokus på besigtigelse af alle de fysiske rammer på tilbuddets 14 boenheder samt af aktivitetscentret og de tværgående faciliteter. Side 7 af 46

8 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 8 af 46

9 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter Temaet er ikke omfattet af det aktuelle driftsorienterede tilsyn Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter Temaet er ikke omfattet af det aktuelle driftsorienterede tilsyn Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter Temaet er ikke omfattet af det aktuelle driftsorienterede tilsyn Side 9 af 46

10 Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter Temaet er ikke omfattet af det aktuelle driftsorienterede tilsyn Tema *Kompetencer Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter Temaet er ikke omfattet af det aktuelle driftsorienterede tilsyn Tema Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 2 Overordnet vurderes kommunale og regionale tilbud at have en bæredygtig og gennemskuelig økonomi. Dette er også gældende for Sølund, som også afsætter 1,04 % af det samlede lønbudget til kompetenceudvikling og understøttelse af den faglige kvalitet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Vurdering af kriteriet er ikke relevant for offentlige tilbud. Overordnet set vurderes offentlige tilbud som økonomisk bæredygtige. Side 10 af 46

11 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget 1 (i meget lav grad opfyldt) 1 (i meget lav grad opfyldt) Indikatoren kan ikke bedømmes, da der ikke foreligger en revideret årsrapport for tilbuddet. Offentlige tilbud er ikke omfattet af kravet om at aflægge revideret regnskab jf. Lov om Socialtilsyn 17 og 18 Indikatoren kan ikke bedømmes for offentlige tilbud, da der ikke sker henlæggelse mv. i tilbuddets budget, men i stedet i form af anlægsbevillinger og investeringer afskrives via taksten over en længere årrække. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Det er socialtilsynets bedømmelse, at kommunale tilbuds økonomi generelt i meget høj grad giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe. Tilsynet har på det driftsorienterede tilsyn ikke belyst samtlige temaer i Kvalitetsmodellen, hvorfor vurderingen ikke kan foretages fyldestgørende, men kun på baggrund af de belyste temaer sammenholdt med tilbuddets budget. Det er på denne baggrund socialtilsynets bedømmelse, at Sølund afsætter midler på både boenhedsniveau og fælles niveau til understøttelse af kompetenceudvikling og dermed kvalitet i tilbuddet. Side 11 af 46

12 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer 4 (i høj grad opfyldt) Ved tilbagemeldingen fortæller ledelsen, at hver boenhed har decentrale midler til udvikling svarende til 1,2 procent af lønbudgettet, samt at boenhedslederen indenfor budgettet kan prioritere uddannelse yderligere. Derudover er der centrale midler til efteruddannelse, bl.a. fordi ledelsen ønsker nogle fælles faglig udviklingstiltag. Fx har der i indeværende år været fokus på uddannelse/efteruddannelse af Gentle Teaching mentorerne fra hver boenhed, da ledelsen prioriterer, at der i hvert hus skal være en mentor. Der har også været fælles uddannelse i IKT med henblik på at udvikle medarbejdernes kompetencer i forhold til at anvende og støtte borgerne i anvendelse af IT - hjælpemidler, fx ipads. Ledelsen fortæller at de i 2015 sætter fokus på dokumentation og effektmåling. Ledelsen fortæller at medarbejdere med særlige kompetencer eller ansvarsområder, mødes 4 gange årligt i såkaldte faglige bobler til videns- og erfaringsudveksling, fx indenfor IKT eller Gentle Teaching. Ledelsen fortæller at de har haft fokus på en organisatorisk modning; dvs. at forstå Landsbyen Sølund som dels et socialt tilbud og dels som en del af det omgivende samfund. Ledelsen er ved at udarbejde en masterplan med formulering af vision og mission og med inddragelse af medarbejderne. Af den fremsendte dokumentation fremgår, at der i alt er afsat kr. til kompetenceudvikling i indeværende år, svarende til 1,04 % af det samlede lønbudget. Boenhederne har i år frem til og med oktober anvendt imellem 0,10 % og 2,26 % af de samlede lønudgifter til faguddannet personale til kompetenceudvikling, svarende til i gennemsnit 1,31 %. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for Styringen af tilbuddenes økonomi er fastlagt i retningslinjer i styringsaftalerne i Region Midtjylland eller Syddanmark. Overordnet set anses økonomien derfor for gennemskuelig for socialtilsynet og de visiterende Side 12 af 46

13 socialtilsynet og for de visiterende kommuner kommuner. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Tema Gns. bedømmelse 1 (i meget lav grad opfyldt) Indikatoren kan ikke bedømmes, da de offentlige tilbud først er forpligtet til at indberette økonomiske nøgletal til Tilbudsportalen efter regodkendelse. Der foreligger ikke et revideret regnskab for tilbuddet. Offentlige tilbud er ikke omfattet af kravet om at aflægge revideret regnskab jf. Lov om Socialtilsyn 17 og 18. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 2,7 Det er socialtilsynets vurdering, at Sølunds fysiske rammer både i de renoverede og nybyggede boenheder understøtter indsatsens formål og indhold. Boenhed 22, som er beliggende i Sølunds ældre boligmasse er på en række områder ikke tidsvarende, og det er socialtilsynets vurdering, at rammerne ikke giver mulighed for en tilrettelæggelse af en indsats, som tilgodeser borgernes udvikling og behov. Der er Socialtilsynets vurdering at ledelse og medarbejderne på tværs af boenheder kontinuerligt drøfter, tilpasser og justerer de fysiske rammer, så de tilgodeser borgernes individuelle handicaps, udviklingsaldre og støttebehov. Side 13 af 46

14 Det er Socialtilsynets vurdering at Sølunds udearealer og landsby miljø er helt unikt og tilgodeser borgernes mobilitet, udfoldelsesmuligheder og opretholdelse af netværk med ligesindede. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Det er socialtilsynets bedømmelse, at de fysiske rammer på Sølund i varierende grad understøtter borgernes udvikling og trivsel. Der er ved bedømmelsen lagt vægt på, at de fysiske rammer på Sølund er forskellige; i hhv. de nybyggede hus, de renoverede huse og den gamle bygningsmasse, således - at de nybyggede huse i høj grad understøtter borgernes trivsel og opgaveløsningen, - at de renoverede huse i sær har nogle begrænsninger i forhold til fælles arealernes dimensionering, badeværelsernes størrelse og depotplads. - at de gamle bygninger er nedslidte, utidssvarende, kolde, har fælles badeværelser og hjælpemidler, at værelserne er små og smalle samt at fællesarealerne er uhensigtsmæssigt placerede og gangarealerne understøtter ikke et fælles levet liv. Der er endvidere i bedømmelsen lagt vægt på: - at ledelse og medarbejdere på tværs af de fysiske rammer har en vedvarende opmærksomhed på at tilpasse og tilrettelægge de fysiske rammer så de bedst muligt imødekommer og understøtter de individuelle borgeres behov og trivsel, fx gennem skærmede enheder, og individuelle indretninger, som imødekommer borgernes forskellige handicaps og udviklingsmæssige udfordringer - at hjemligheden understøttes af helt individuelle og varierende indretninger af borgernes lejligheder, ofte i samarbejde med de pårørende - at de nybyggede huse i særlig grad understøtter opgaveløsningen - at udearealerne i tilknytning til husene er tilpassede de forskellige målgrupper med forskellige Side 14 af 46

15 aktivitetsmuligheder samt at Sølunds store udeareal giver borgerne mulighed for at bevæge sig frit i trygge omgivelser - at Aktivitetscentret samt Sølunds tværgående tilbud giver borgerne mangeartede udfoldelsesmuligheder Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer 4 (i høj grad opfyldt) Aktivitetscenter og tværgående tilbud: Lederen af aktivitetscentret viste tilsynet rundt. Det er lederens vurdering, at borgerne er i god trivsel, hvilket bl.a. måles på, at de glade for at komme i aktivitetstilbuddene og om de deltager aktivt i aktiviteterne. Lederen fortæller, at de omkringliggende udearealer er altafgørende for borgernes trivsel og skal medtænkes i de fysiske rammer. Udearealerne giver stor tryghed for borgerne, som kan færdes frit og trygt. Sølunds udearealer benyttes også af lokale borgere, som bruger området som et rekreativt område. Borgerne kan tilbydes et godt "landsby-liv", hvor de kan færdes, besøge andre boenheder, folk hilser en og der kan skabes nogle beskyttede "jobs", fx at hente post. Boenhed 2: 4 Boenhedsleder og fem medarbejdere fortæller, at de i forhold til at vurdere om beboerne trives, må tolke på beboernes trivsel og adfærd, da få har et verbalt sprog. Ved denne tolkning lægges der vægt på adfærd, glæde og om beboeren oplever lejligheden og fælles opholdsrum, som et trygt sted at være. Ud fra det årelange kendeskab som medarbejderen har til beboerne, gives der udtryk for, at det er et generelt indtryk, at beboerne trives med de fysiske rammer. Der forekommer også udfordringer, når der i nogle perioder er beboere som afgiver høje lyde, og der samtidigt er andre beboere, som er meget lydfølsomme, og ikke selv kan finde ud af at trække sig eksempelvis til egen lejlighed. Boenhed 4: 4 Socialtilsynet ser flere lejligheder i hus 3 og 4. Boenhedsleder og medarbejder oplyser, at borgerne Side 15 af 46

16 trives bedst i små skærmede enheder, hvor de deler fællesopholdsstue og køkken. Medarbejderen fortæller, at borgerne for det meste opholder sig i fællesarealerne sammen med personlet og primært anvender deres lejlighed ved besøg af pårørende. Boenhedslederen oplyser, at borgerne generelt trives med få sansestimuli og viser at fællesarealer er minimalistisk indrettet med få møbler og pyntegenstande dog med undtagelse af en af grupperne, som fx godt kan håndtere julepynt i fællesarealerne. Ifølge boenhedslederen måles borgernes trivsel med de fysiske rammer ved reduktion i borgernes selvskadende og udadrettede adfærd. Boenhed 6: 5 Tilsynet ser 3 beboede lejligheder i hus 5, hvor borgeren er hjemme i den ene. Borgeren, som er uden sprog, viser sin lejlighed frem. Hjulpet af boenhedslederen viser borgeren sit store TV, PC og ipad, som han er stolt af. Boenhedslederen fortæller om en af de ældre borgere, at ledelse og medarbejdere i forbindelse med renoveringen vurderede, at han ikke kunne profitere af egen lejlighed eller forholde sig til det efter et langt liv på værelse og i fællesarealer. Det er nu tilbuddets vurdering, at borgeren viser stor tryghed ved sin egen lejlighed, samt at den giver ham mulighed for at deltage i fællesskabet og trække sig tilbage for at vende tilbage til fællesskabet igen. Tilsynet ser 3 lejligheder i hus 6. Lejlighederne er forskellige i indretning og afspejler den enkelte borgers trivsel, og det er ledelsens vurdering, at de helt individuelle indretningsmuligheder understøtter hver borgers trivsel. Boenhed 8: 5 Tilsynet deltager kort ved personalemøde ved det ene hus, og medarbejdere giver her udryk for, at beboernes trivsel vurderes ud fra parametre, så som at beboerne er aktive medspillere i forhold til at spise og drikke, at man som medarbejder inviteres ind i lejligheden af beboeren, at man kan tage af sted sammen til oplevelser uden for boenheden, at beboerne finder tryghed i deres bolig og sover Side 16 af 46

17 om natten. Medarbejder giver udtryk for, at ud fra det indgående kendskab, som de har til beboerne, er tolkning af beboernes lyde og adfærd i øvrigt et godt parameter for, hvordan de trives. Der gives eksempel på, at en beboers mindre gode trivsel, som kommer til udtryk med høje lyde, også kan have indflydelse på, hvorledes de øvrige beboere på afdelingen trives. Det er medarbejderes vurdering, at det er at have muligheden for at kunne trække sig til eget domæne i lejligheden, når der er brug for dette, er med til at understøtte, at beboerne trives i tilbuddet. Ligeledes vurderes det store udbud af muligheder for udfoldelse og oplevelser i Sølunds aktivitetsmuligheder, svømmesalen, Guldhornet, heste med videre at have betydning i forhold til beboernes oplevelse af trivsel. Boenhed 10: 4 Boenhed 10 består af Søbo, Nybo og Oasen. Socialtilsynet ser flere lejligheder i Søbo. Boenhedslederen oplyser at borgerne trives bedst i kendte rammer og i en struktur, som former og letter hverdagen for den enkelte borger. Gangbanerne skal være frie, og tingene skal stå hvor de plejer. Boenhedslederen fortæller, at indflytningen for borgere, som har boet andre steder på Sølund, har været en udfordring, og krævet en længerevarende struktureret indsats, så borgerne oplever daglig trivsel i de nuværende fysiske rammer. I lighed med Søbo, oplyser Boenhedslederen, at borgerne trives med genkendelige, forudsigelige og strukturerede rammer. I Oasen skærmes en af borgerne i egen lejlighed og spiser alene, da borgeren ikke trives med at være sammen med de øvrige borgere. Under rundvisningen ser tilsynet flere borgere som opholder sig i fællesarealerne i alle tre grupper. Alle borgere er beskæftiget med egne aktiviteter eller sidder/ligger og sover. Boenhed 12: 4 Tilsynet får en rundvisning i hele boenheden ifølge med boenhedslederen. Der er ikke mange Side 17 af 46

18 borgere hjemme, fordi de er på juletur. En borger indvilliger i at vise sin lejlighed, og han fortæller at han er glad for at bo der. Lejligheden er indrettet som borgeren ønsker det og i samarbejde med hans kontaktperson. I annekset kommer en borger hjem og viser sin lejlighed, som er stor og rummelig. Derudover får tilsynet lejlighed til at kigge ind ved to andre borgere, som bor i meget forskelligt indrettede lejligheder. Ifølge boenhedslederen lægges vægt på, at lejlighederne suverænt er borgernes domæne, hvor de kan indrette sig som de ønsker, mens der nødvendigvis må være nogle spilleregler for fællesarealer. Der er så få regler som muligt Boenhedslederen udtrykker at borgerne efter hans vurdering, trives med at bo i boenheden. De har ikke selv valgt det, det er den ledige lejligheds princip der gælder, og derfor kræver det en bevidst og målrettet indsats for medarbejderne, når nye borgere flytter ind. Boenhed 14: 4 Medarbejdere ved Hus 14 fortæller, at borgernes trivsel i forhold til de fysisk rammer tolkes ud fra flere parametre. Det prioriteres højt at de i så høj grad som muligt selv kan komme rundt i huset, og kan føle sig trygge ved at opholde sig i lejligheden, og trygge ved at opholde sig i fællesskabet. Indretningen søges at understøtte at det skal være let at komme rundt, og at alle har en fast plads i det fælles opholdsrum, hvor de finder ro og tryghed; med et godt udsyn med front mod fællesskabet, og i en position, hvor man ikke bliver overrasket af, at der pludselig kommer nogen bagfra. Det vurderes som et parameter for god trivsel, at beboerne selv kommer ud af lejlighederne, og at de formår at være til stede og finde ro ved opholdet i fællesskabet. Tilsynet har qua kommunikative vanskeligheder ikke ved dette besøg været i dialog med beboerne om de fysiske rammer. Boenhed 16: 5 Tilsynet ser flere lejligheder i henholdsvis hus 15 og 16. I hvert hus er der 9 borgere, som er inddelt i skærmede grupper på 4, 3 og 2 borgere. Beboergrupperne er adskilt med aflåste glasdøre, da Side 18 af 46

19 borgerne ifølge bostedlederen kan fremkalde mistrivsel og udadrettet adfærd hos hinanden. Flere af borgerne er hjemme under tilsynsbesøget. De fleste befinder sig i fællesarealerne, mens andre ligger og sover i egne lejligheder. Bostedslederen oplyser, suppleret med en medarbejderudtalelse under rundgangen, at borgernes lejligheder indrettes individuelt med udgangspunkt i borgernes vanskeligheder, forudsætninger, behov og interesser. Der lægges vægt på det der fremmer borgernes trivsel og samtidig tilgodeser medarbejdernes sikkerhed i indretningen af borgernes lejligheder og fællesarealerne. Flere lejligheder er indrettet minimalistisk med sofa, skab, seng og fjernsyn, da flere af borgerne har autisme eller autismelignede træk. I flere lejligheder er møblementet boltet fast, da nogle borgere har en udadrettet adfærd. Flere borgere trives med at blive afskærmet fra de øvrige borgere, fx fortæller bostedslederen af en borger lukker lågen til fællesarealet, når han ønsker at være sig selv. Medarbejdere og bostedsleder oplyser samstemmende at borgernes tegn på trivsel med de fysiske rammer primær aflæses i reduktion i borgernes selvskadende og udadrettede adfærd. Både bostedsleder og medarbejderne har et flerårigt og indgående kendskab til borgerne, som bidrager til at de kan tilrettelægge den pædagogiske tilgang til borgeren som forebygger konflikter og fremmer borgernes trivsel, fx har en borger brug for at være i gang hele tiden, fx med at save pinde og sætte pinde sammen eller gøre andre praktiske ting, hvorfor der er indrettet i lille skur til ham, i forlængelse af hans lejlighed. Hvis borgeren forhindres i at udføre praktiske aktiviteter bliver han truende og udadreagerende. Bostedlederen fortæller at fællesrummene i lighed med borgernes lejligheder er indrettet med få møbler og genstande, og en medarbejder fortæller, at de løbende ommøblerer fællesstuerne, så de tilgodeser at borgerne gerne vil være sammen på afstand. Flere har glæde af at kunne kigge ind på fællesskabet. Boenhed 18: 5 Tilsynet ser flere lejligheder i begge huse. Lejlighederne er meget personligt indrettede, både med udgangspunkt i de pårørende, som ofte har deltaget i indretningen, og med udgangspunkt i Side 19 af 46

20 borgernes udfordringer og behov. En lejlighed er spartansk indrettet med seng og et bord, fordi borgeren er autistisk og ikke trives med forstyrrelser. En anden lejlighed, som vises frem af borgeren selv, er fyldt med møbler og nips, og hendes søskende har hjulpet hende med at flytte ind. Denne beboer har køleskab og en kaffemaskine. En 3. lejlighed har en "hoppe-seng", dvs. en boksmadras på ben samt en trampolin, fordi borgeren elsker at høre musik, hoppe og lege med klodser. Boenhedslederen fortæller at de ofte er i en proces med de pårørende om lejlighedernes indretning. Fx var det en "hurdle" for de pårørende til borgeren med trampolin og"hoppeseng" at acceptere dette, fordi borgeren samtidig er en voksen mand, men de pårørende kan se at han trives. En medarbejder, som er Arbejdsmiljørepræsentant i hus 18, fortæller at mulighed for at indrette fællesrummet fleksibelt understøtter borgernes trivsel, samt at der arbejdes med kommunikation i form af billeder og tavler. I stuen ser tilsynet en touch-skærm, som viser billeder fra arrangementer mv., og der er tavler med borgere, medarbejdere og billeder af borgerne. Boenhedslederen fortæller at borgerne i både hus 17 og 18 i høj grad søger fællesskabet og hinandens selskab, hvilket lederen tolker som et tegn på at borgerne trives. Samtidig kan de trække sig til deres egne boliger, hvis de fx føler sig generet af støj. Boenhed 20: 4 Boenhedsleder og stedfortræder fortæller, at medarbejdernes belastningsgrad i mødet med beboerne og antallet af magtanvendelser er parametre for beboernes trivsel. Medarbejdere fortæller, at beboerne opleves at trives når boligen er en tryg base, som er deres hjem. Det at opleve, at få sit eget hjem En beboer fortæller med glæde om at være flyttet i pavillon, og er glad for at komme væk fra den uro, som var omkring lejligheden i boenheden. Boenhed 22: 4 Tilsynet ser Skovbrynet og Skovlykke, som udgør boenhed 22 og er fordelt på to etager i pavillon 5, som er en af de gamle bygninger på Sølund. Side 20 af 46

21 Borgerne deler på hver etage 3 badeværelser samt fælles køkken og to fællesstuer på Skovlykke samt en fællesstue på Skovbrynet. Borgerne har egne værelser. Værelsernes størrelse varierer. Begge bostedsledere oplyser samstemmende at borgerne trives med de fysiske rammer i begge afdelinger, primært fordi deres trivsel er afhængig af medarbejdernes indsats og tilknytningen til de øvrige borgere. Flere borgere har boet på Sølund gennem en årrække og kender ikke til andet. Tilsynet ser en række værelser på begge etager, som er individuelt indrettet, hvilke ifølge begge bostedledere bidrager til borgernes trivsel. En borger viser sit værelse frem og giver udtryk for, at hun er glad for at bo på Skovlykke. Boenhed 40: 4 Ved besøget deltager både den fratrædende og den tiltrædende boenhedsleder, som orienterer om, at der er lederskifte ved Boenhed 40 ved årsskiftet mellem 2014 og Ledelsen fortæller, at det er indtrykket at beboerne trives med deres boliger; et værelses lejligheder med eget bad. Det forhold, at husene er inddelt i levegrupper tillægges også betydning i forhold til beboernes trivsel. Arealerne ved de levegrupper, som er placeret midt i bygningerne, hvor der er indgang til huset, gennemgang til de øvrige levegrupper, og hvor der er køkken til at tage imod maden fra centralkøkkenet, kan opleves lidt som en banegård for de beboere, som bor her. Der gives eksempel på, at dette kan være modsætningsfyldt, idet en beboer, som helst skal følge med i det hele har bolig i en sådan gruppe, og samtidigt skal have støtte til ikke at involvere sig i for meget, og hvor den balance som nu er i dette gør, at vedkommende vurderes at trives med rammerne. Ledelsen fortæller at parametre for borgernes trivsel fx måles i omfanget af beboernes voldsomme eller ikke voldsomme adfærd, samt om beboerne selv vælger at søge ud i fællesskabet, og, at de selv kan vælge til og fra. Medarbejdere giver udtryk for, at det kan vurderes på beboernes adfærd, om de trives eller ej. Der gives udtryk for, at det kendskab som medarbejdere har til beboernes kommunikation, er en god forudsætning for at kunne tolke nuancerede i forhold til trivsel. Det fremhæves at opdelingen i mindre levegrupper understøtter den enkelte borgers trivsel. Der kan dog være en del uro omkring Side 21 af 46

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven. Afgørelse

Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven. Afgørelse 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven Hestehaven er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer Boenheden Line Marie Regodkendelse af tilbuddet Line Marie Line Marie er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og almenboliglovens 105 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup 04-09-2014 Re-godkendelse af botilbuddene under Organisation for voksne udviklingshæmmede i Ballerup kommune. De 3 botilbud under Organisation

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv 11-09-2014 Re-godkendelse af bofællesskabet Sønderhaven i Ballerup kommune. Botilbuddet Sønderhaven er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Bilag til faglig vurdering af egnethed for mulig placering af nyt specialtilbud målgruppe 1

Bilag til faglig vurdering af egnethed for mulig placering af nyt specialtilbud målgruppe 1 Bilag til faglig vurdering af egnethed for mulig placering af nyt specialtilbud målgruppe 1 Poppelvej 1A Boligerne: Der er i tilbuddet 10 boliger, men som det fremgår i vurderingen herunder, fragår 2 rum

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Onsdag den 24. oktober 2012 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede Aflastningstilbuddet Torvevej 31 2640 Skovlunde Re-godkendelse af aflastningstilbuddet på Torvevej 31. Aflastningstilbuddet Torvevej er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens 107 og dermed omfattet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed

Læs mere