ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:"

Transkript

1 ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen, Flemming Eskildsen, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen, Christian Sonne Schmidt Fraværende:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Serviceudgifter og borgernær anlæg, Budgetstatus Rammeaftale kapacitets- og økonomistyringsdel Ledsageordning-Praksisundersøgelse-Statsforvaltning Midtjylland Skiveordning Ny trafikterminal med telematik - gennemførelse - bevillingssag Hvalpsund-Sundsøre Færgefart - Godkendelse af regnskab Hald/Ørslevkloster - Etablering af cykelsti Byggemodning Ydunsvej - Etape 2 - anlægsbevilling og grundpris Teknisk forvaltning - Vandforsyningsplan (Natur og Miljø) Teknisk Forvaltning - Forslag til indsatsplan på Fur (Natur og Miljø) Kommunale havne - Anlægsbevilling Endelig vedtagelse af Lokalplan nr Cirkusfabrikken Hem Skole - Ombygning af hjemmekundskabslokale - Anlæg Spøttrup Kulturhal - genoptagelse af ansøgning fra Spøttrup Kulturhal vedr. låneomlægnng, låneforøgelse og lånetidsforlængelse Økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller - opdateret ansøgning om driftstilskud til Pulsen i Balling Bydelspulje - ansøgningsrunde 1, Ansøgning til visionspuljen - RENT LIV for børn og unge Ændring af styrelsesvedtægten for Skive Byråd pr 1. januar Betaling for overtagelse af jord inden for lokalplan Vindevej - Etablering af cykelsti Møllegade 5, Selde - køb af ejendommen i forbindelse med Byfornyelse i Selde Vindevej - Køb af arealer til etablering af cykelsti Samlet bilagsliste... 1 SIDE 1

3 1. SERVICEUDGIFTER OG BORGERNÆR ANLÆG, 2012 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller, At det sikres, at rammen for serviceudgifterne i 2012 overholdes samtidig med at der gives mulighed for brug af opsparede midler, såfremt der er mindreforbrug på andre områder. At det sikres, at rammen for borgernær anlæg overholdes i 2013 samtidig med at der overføres et beløb til SAGSFREMSTILLING I forbindelse med byrådets behandling af forventet regnskab pr blev det besluttet: At evt. anvendelse af de opsparede midler til serviceudgifter i 2012 afventer aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2013, og revurderes i august At fagudvalgene kan udarbejde nye forslag til anlægsbevillinger finansieret af opsparede midler. At en vurdering af opbremsning/forbrug af bevillinger til borgernære anlæg i 2012 afventer aftalen mellem regeringen og KL for budget 2013 og vurderes i august Der kan gøres følgende status på serviceudgifter og borgernær anlæg. Serviceudgifter. Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi 2013 har ikke givet anledning til ændringer i forudsætningerne om serviceudgifter 2012, således at der fremdeles skal styres efter overholdelse af det budgetterede niveau. Kommunerne skal i regnskab 2012 under ét overholde de budgetterede serviceudgifter, ellers vil der ske modregning i bloktilskuddet på indtil 3 mia. kr. i 2013 fordelt med 60% for den enkelte kommune, såfremt kommunen overskrider budgettet og 40% kollektivt. Folketinget har vedtaget Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud, der er en ændring af sanktionsloven. I sanktionsloven er der generelt åbnet op for at overholdelsen af regnskabet for serviceudgifterne kan ses i forhold til den aftalte ramme i stedet for budgettet, såfremt kommunerne har budgetteret lavere end den aftalte ramme. Denne passus vil dog først få virkning fra 2013, idet der eksplicit fremhæves følgende i bemærkningerne til lovforslaget: For 2012 vil der ikke blive fastsat en sådan ramme. Udgangspunktet vil være de kommunale budgetter for D.v.s. at kommunerne skal overholde det vedtagne budget for 2012 for så vidt angår serviceudgifterne, og der tages ikke udgangspunkt i den aftalte ramme, der er 2,5 mia. kr. over budgettet. Det betyder endvidere, at Skive Kommune samlet set ikke har mulighed for at anvende de opsparede midler fra 2011, med mindre der på anden vis er et mindreforbrug Det aktuelle forbrug pr viser en forbrugs-procent på 59,1% af det vedtagne budget mod tilsvarende 60,3% i I 2011 viste regnskabet et mindreforbrug på 46 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. SIDE 2

4 Forbruget af serviceudgifter forelægges månedsvis for direktionen således at de enkelte direktør har mulighed for at give adgang til at bruge overførte midler, såfremt der er et mindreforbrug på andre områder. Der er overført 113 mio. kr. i serviceudgifter fra 2011 til Borgernær anlæg. Skive Kommunes ramme for borgernær anlæg er i 2012 på 34,2 mio. kr. Såfremt kommunen ikke overholder rammen, skal der ske deponering af 50% af forskellen mellem forbrug og ramme. I henhold til aftalen mellem regeringen og KL for 2013 afsættes der 2 mia. kr. yderligere i bloktilskud til borgernær anlæg i 2013 i lighed med Skive Kommunes andel af bloktilskuddet er på 17 mio. kr. KL forventer, at der i de kommende år afsættes et tilsvarende beløb til borgernær anlæg. Budget og forventet forbrug kan opgøres således: Borgernær anlæg, 2011, bruttoudgifter Mio. kr. Vedtaget budget ,8 Overførsel 2011-> ,7 Tillægsbevillinger 5,4 Korrigeret budget ,9 Forbrug pr betalte regninger 19,8 Forventet forbrug ,2 Forventet overførsel til ,6 Ramme 2012: 34,2 mio. kr. Det korrigerede budget udgør 73,9 mio. kr., hvoraf det oprindelige budget er på 35,8 mio. kr., overførslerne fra 2011 udgør 32,7 mio. kr. og tillægsbevillingerne 5,4 mio. kr. Pr er der afholdt udgifter for 19,8 mio. kr. Det forventede forbrug kan opgøres til i alt 53,2 mio. kr. og den forventede overførsel til 2013 udgør 20,6 mio. kr. på baggrund af tilbagemeldinger fra forvaltningerne. Målet med overførslerne til 2013 er at sikre at udgifterne til borgernær anlæg fordeles jævnt over årene, således at årets anlægsudgift svarer til mindst rammen, hvorved kommunen undgår deponering. Herved kan der overføres budgetbeløb til de kommende år, hvor der er udsigt til et væsentligt lavere anlægsniveau af hensyn til den økonomiske balance. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Serviceudgifter 2012, Borgernær anlæg pr SIDE 3

5 2. BUDGETSTATUS 2013 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller, At Økonomiudvalget godkender det foreliggende samlede budgetforslag for SAGSFREMSTILLING Økonomiudvalget behandlede i mødet d. 7. august 2012 udvalgenes samlede budgetforslag for 2013 tillige med en opgørelse af indtægterne fra skatter og tilskud i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i budget Den aktuelle resultatopgørelse fremgår af bilag. Fagudvalgene foretager i perioden august prioritering af drift og anlæg med henblik på forelæggelse på budgetseminaret d august. Det videre forløb for budgetlægningen er følgende: Måned August Aktivitet Status budget 2013 incl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL, herunder møde med HovedMED Udvalgenes prioritering af drift og anlæg Budgetseminar September 1. behandling af budget 2013 Oktober 2. behandling af budget 2013 Umiddelbart efter økonomiudvalgets møde d. 21. august 2012 vil der blive udsendt en model til budgetsimulering, der kan anvendes i forbindelse med den politiske prioritering i budget JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Resultatopgørelse 2013 SIDE 4

6 3. RAMMEAFTALE KAPACITETS- OG ØKONOMISTYRINGSDEL Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Lars Kristiansen ÅBENT BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 15. AUGUST 2012 Fraværende: Børne- og Familieudvalget vedtog at godkende forvaltningens indstilling. FORVENTET SAGSGANG Udvalget for Social og Ældre Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Forvaltningen indstiller, At Byrådet godkender vedlagte udkast til styringsaftale for SAGSFREMSTILLING Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som Regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område. Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitetsog økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i Regionen samt i Regionsrådet senest den 1. juni og Styringsaftalen den 15. oktober. Udkast til Styringsaftale 2013 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland. Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i Regionen. Formålet med styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på specialiserede sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for dette køb og salg på tværs af kommunegrænser på en anden måde, end det har været tilfældet i det hidtidige rammeaftalekoncept. Styringsaftale 2013 er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område. KKR Midtjylland har på møde den 14. juni 2012 behandlet udkast til Styringsaftale 2013, og parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i byrådene samt i Regionsrådet. Fokuspunkter i udkast til styringsaftalen: SIDE 5

7 Der er enighed om: At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau. At sætte særligt fokus på den fælles metodeudvikling. Det skal undersøges hvordan JYFE (Jysk socialforsknings- og evalueringssamarbejde) og Metodecentret Center for Innovation og Metodeudvikling (etableret som en selvejende institution 1. juni 2010 af Århus, Herning, Skanderborg og Randers kommuner samt Region Midtjylland) kan bidrage mere til den fælles metodeudvikling. At fortsætte udviklingen af differentierede takster for de enkelte tilbud med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst. At udarbejde forslag til en forenkling af takstberegningen. At overheadprocenterne i takstberegningen er maksimale procenter (bortset fra udviklingsprocenten på 0,5, som skal anvendes). Dvs. driftsherrerne bl.a. kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 5,4 %. At hver af driftsherrerne (19 kommuner og Regionen) reducerer udgifterne over de næste tre år med i alt 4,5 %. I 2012 skal der ikke ske en reduktion af taksterne. I 2013 reduceres taksterne med 2 % og med yderligere 2,5 % i Driftsherrerne har mulighed for at reducere udgifterne før de nævnte tidspunkter, at fordele nedsættelsen forskelligt på voksen- og børneområdet samt på de forskellige tilbud. Takstreduktionen skal således ses som et gennemsnit af den enkelte driftsherres samlede tilbud omfattet af rammeaftalen. Takstreduktionen skal ses i forhold til den ordinære takst for 2011 (dvs. uden over-/underskud indregnet). (Afskrivning og forrentning af bygninger mv. indgår ikke, men følger blot de gældende beregningsprincipper. Desuden kan bidragsprocenten til tjenestemandsopsparing ikke ændres). Det bemærkes at udgiftsbudgetterne og dermed taksterne derudover er omfattet af den almindelige pris- og lønregulering. I særlige tilfælde kan der mellem driftsherren og køberkommunerne indgås aftale om en anden takstudvikling end ovenstående. At reduktionen af udgifterne kan ske på flere måder - sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau. At indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion. De sikrede institutioner Koglen og Grenen samt institutionen MultifunC er ikke omfattet af takstreguleringen. Udkast til styringsaftalen med tilhørende bilag er vedhæftet. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI SIDE 6

8 BILAG Følgebrev, Styringsaftale Styringsaftalen bilag 2. Omkostningsberegning og betalingsmodeller Styringsaftalen bilag 3. Anvendelse af abonnementsordninger Udkast til Styringsaftalen SIDE 7

9 4. LEDSAGEORDNING-PRAKSISUNDERSØGELSE-STATSFORVALTNING MIDTJYLLAND Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Lars Kristiansen FORVENTET SAGSGANG Udvalget for Social og Ældre Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Forvaltningen indstiller, ÅBENT at Statsforvaltning Midtjyllands praksisundersøgelse vedrørende ledsageordningen tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING Skive Kommune har i løbet af 2011 deltaget i Statsforvaltning Midtjyllands praksisundersøgelse 2011 om afslag på ledsageordningen efter servicelovens 97. Sammen med 5 andre kommuner er der indsendt et antal sager til undersøgelsen. Undersøgelsen handler om, hvorvidt kommunerne har været berettiget til at give afslag i forhold til lovgivningen og praksis på området med særligt fokus på, om kommunerne har foretaget den helhedsvurdering, som er påkrævet efter retssikkerhedslovens bestemmelser. Undersøgelsen har vist, at kommunerne i næsten 2/3 af de i alt 45 sager har meddelt afslag på ledsageordning i overensstemmelse med lovgivningen og praksis på området. Årsagen til, at de resterende sager ville være blevet underkendt, hvis de var påklaget til Det Sociale Nævn, er, at de med undtagelse af én sag ikke er oplyst i tilstrækkelig grad. Oplysningen af sagerne har primært været relevant i forhold til følgende, tre afslagsgrunde: - Evne til at færdes selv - Behov for socialpædagogisk bistand - Sindslidelse Undersøgelsen viser, at sagerne rent oplysningsmæssigt har voldt kommunerne større vanskeligheder inden for de 2 første kategorier, end tilfældet er med den sidste. De utilstrækkeligt oplyste sager ville, hvis det havde været klagesager, enten være blevet hjemvist eller også ville nævnet have indhentet de manglende oplysninger. På baggrund af konklusionerne i undersøgelsen anbefaler Statsforvaltningen følgende: Kommunerne skal være opmærksomme på, at sagerne indeholder tilstrækkeligt med oplysninger til, at det kan vurderes, om borgerne opfylder betingelserne i servicelovens 97 eller ej. Ved vurderingen af de indholdsmæssige krav til ledsageordningen skal kommunerne være opmærksomme på Ankestyrelsens praksis på området. Hvis der gives afslag efter 97, skal kommunerne i relevant omfang foretage en helhedsvurdering af, om der er grundlag for at bevilge ledsagelse efter andre regler, herunder 85. Det er ikke tilstrækkeligt at henvise til, at en borger i botilbud forudsættes at få sit ledsagebehov dækket. Kommunerne skal huske at henvise til ledsagebekendtgørelsen i sager, hvor der gives afslag på et grundlag, der ikke umiddelbart kan udledes af selve lovteksten i 97. Kommunerne skal henvise til alle faktiske omstændigheder af betydning for afgørelsen. SIDE 8

10 En klagevejledning skal formuleres, så det fremgår, at en klage kan indgives skriftligt eller mundtligt. Det bør tilføjes, at klagefristen udløber ved kontortids ophør på den sidste fristdag. Kommunerne kan med fordel lade klagevejledningen indgå i selve afgørelsen, i stedet for som bilag hertil. Kommunerne skal være opmærksomme på, om det er påkrævet at foretage partshøring. Kommunerne kan overveje hensigten med at anvende agterskrivelser. I sager, hvor en borger bliver repræsenteret af et familiemedlem, en bekendt etc., skal kommunerne tage stilling til, om en skriftlig fuldmagt er nødvendig. Forvaltningen har gennemgået rapporten og besluttet, at der med udgangspunkt i rapportens anbefalingen skal sættes udvidet fokus på sikringen af, at relevant materiale til enhver tid er til stede i sagerne, og at sagsbehandlerne forinden afgørelse træffes har foretaget relevant helhedsvurdering. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG midtjylland - om kommunernes afslag på ledsageordning efter servicelovens 97.pdf SIDE 9

11 5. SKIVEORDNING 2012 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Nanna Sand Clausen ÅBENT BESLUTNING KULTUR OG FRITIDSUDVALGET 2012 DEN 13. AUGUST 2012 Fraværende: Carsten Håhr Veile Kultur- og Fritidsudvalget vedtog at anbefale Skiveordningen 2012 til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning Folkeoplysningsudvalget 2012 den 19. juni 2012 Fraværende: Carsten Håhr Veile, Finn Storgård, Just Sørensen Skiveordningen med redaktionelle ændringer fremsendes til Kultur og Fritidsudvalget. For Finn Storgård mødte Jens Kr. Nielsen FORVENTET SAGSGANG Folkeoplysningsudvalget Kultur og Fritidsudvalget Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Kultur- og Familieforvaltningen indstiller: At Udvalget anbefaler Skiveordningen 2012 til godkendelse i Byrådet SAGSFREMSTILLING I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011 blev det besluttet, at der skulle spares kr på Skiveordningen gældende fra Skiveordningen blev derfor opsagt og det blev aftalt med Skive Idrætssamvirke (SIS) og Spejdersamrådet, at besparelsen skulle tages fra midler som idrætsforeningerne kunne søge til materialer gennem SIS. Der blev samtidig afholdt en temaaften mellem Kultur og Fritidsudvalget og bestyrelsen for Skive Idrætssamvirke, hvor nuværende Skiveordning blev gennemgået, og hvor idrætssamvirket fik lejlighed til at fortælle udvalget, hvor de synes, der skulle ske ændringer i forhold til nuværende Skiveordning. På baggrund af temamødet, blev der nedsat et udvalg med repræsentanter fra SIS, Spejdersamrådet og forvaltningen, der fik til opgave at lave et oplæg til Skiveordning Dette oplæg er nu færdigt og arbejdsgruppen indstiller, at udvalgene anbefaler Byrådet at godkende det nye oplæg. I Skiveordningen 2012 er der foretaget nogle få administrative ændringer, ligesom der er forslag om tekst, der skal slettes (markeret med rødt). Der er desuden nogle nye forslag fra arbejdsgruppen (markeret med grøn skrift). I oplægget foreslår arbejdsgruppen, at indplaceringsskemaet skal indarbejdes som en del af Skiveordningen. SIDE 10

12 JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Skiveordningen 2012 SIDE 11

13 6. NY TRAFIKTERMINAL MED TELEMATIK - GENNEMFØRELSE - BEVIL- LINGSSAG Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Flemming Schwartz BESLUTNING TEKNIK OG MILJØUDVALGET DEN 14. AUGUST 2012 Fraværende: Indstilles til godkendelse FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller, ÅBENT at der til konto XA meddeles, tillæg til anlægsudgiftsbevilling på kr til gennemførelse af ny trafikterminal i Søndergade/banegårdspladsen, tillæg til anlægsindtægtsbevilling på kr til at oppebære tilskud fra trafikstyrelsen tillæg til udgiftsrådighedsbeløb i 2012 på 10,0 mio.kr. til mindreudgifter tillæg til indtægtsrådighedsbeløb i 2012 på 5,38 mio.kr. til mindreindtægter at at rådighedsbeløbene til Ny trafikterminal i 2013 og overslagsårene reguleres til udgifter på kr. 15,275 mio.kr. og indtægter på 10,555 mio.kr. de årlige afledte driftsudgifter på kr indarbejdes i Teknik- og miljøudvalgets driftsbudget politikområde Park & Vej, som anført under afsnittet Økonomi SAGSFREMSTILLING Byrådet meddelte i møder den og anlægsbevillinger på i alt kr til udarbejdelse af for- og detailprojekt til en ny busterminal i Søndergade i Skive. Baggrunden for bevillingerne var at tilvejebringe et grundlag for at etablere en moderne, kompakt og telematikstyret trafikterminal med korte gangafstande og direkte forbindelse mellem bymidte og terminal på Søndergade i Skive. På baggrund af det af rådgiverne udarbejdede detailprojekt har der den været afholdt licitation på entreprenørarbejderne. Entreprenørarbejderne har været udbudt i et fællesprojekt mellem Skive kommune og DSB-ejendomme og omfatter jord-, belægningsog afmærkningsarbejder, skiltning, afvanding m.v. Der var 7 tilbudsgivere og billigste tilbud var fra Salling Entreprenørfirma A/S med en samlet pris på 9,385 mio.kr., hvoraf Skive kommunes andel andrager 8,08 mio.kr. De samlede anlægsudgifter kan specificeres som følger: Rådgivning kr Entreprenørarbejder - kontrakt kr SIDE 12

14 Entreprenørarbejder tillægsarbejder kr Dynamisk passagerinformationssystem kr Belysning kr Perronoverdækninger kr Signalanlæg, solcelleanlæg, inventar m.v. kr Diverse øvrige og uforudsete omkostninger herunder deponering af forurenet jord og arealerhvervelser kr Samlede anlægsudgifter kr Der er givet tilsagn fra Trafikstyrelsen om finansiering af 50% af udgifterne, dog max. 10,555 mio.kr. Byrådet har ikke taget bevillingsmæssig stilling til projektets gennemførelse, hvorfor der ansøges byrådet om en anlægsbevilling hertil. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG Projekt: Ny Busterminal inkl. telematik konto XA Anlægsbevilling Udgift Indtægt Tidligere meddelt anlægsbevilling Ny / forhøjelse af anlægsbevilling Anlægsbevilling i alt Rådighedsbeløb Teknik- og miljøudvalget 2012 Overslagsår Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Anlægsudgift / -indtægt Afsat rådighedsbeløb Tillægsbevilling til rådighedsbeløb Finansiering: Teknik- og miljøudvalget Likvide aktiver (- = forbrug) Finansiering i alt Afledt drift Teknik & miljøudvalget Politikområde Park & Vej Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser Sagen medfører, at der i alt vil være bevilget 21,110 mio.kr. til at gennemføre projektet med etablering af ny trafikterminal. SIDE 13

15 Rådighedsbeløb i 2012 Der er i 2012 et rådighedsbeløb på 15,09 mio.kr. Der forventes brugt 5,09 mio.kr. i Der er i 2012 budgetteret med tilskud/indtægt på 5,38 mio.kr. Kommunen vil først modtage tilskuddet når projektet er gennemført og afsluttet i Rådighedsbeløbene i 2012 søges reguleret så det svarer til forbruget. Udgifter og indtægter forventes fordelt på årene som efterfølgende: I alt 2010 og Udgifter Indtægter SIDE 14

16 Afledte driftsudgifter Projektets gennemførelse vil medføre årlige afledte driftsudgifter fra 2014 og fremefter på, drift af passagerinformationssystemet kr energiforbrug kr I alt øgede årlige driftsudgifter kr For så vidt angår drift og vedligeholdelse af de øvrige anlæg forventes ingen ændringer i udgifterne. BILAG Ny trafikterminal - skitse af juli 2012 SIDE 15

17 7. HVALPSUND-SUNDSØRE FÆRGEFART - GODKENDELSE AF REGNSKAB 2011 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Tina Sonne BESLUTNING TEKNIK OG MILJØUDVALGET DEN 14. AUGUST 2012 Fraværende: Indstilles til godkendelse FORVENTET SAGSGANG Teknik- og miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller, ÅBENT at regnskab 2011 for Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S godkendes. at udlægssaldoen på kr. indgår i budgetforhandlingerne til 2013 med henblik på, at den afregnes i januar SAGSFREMSTILLING Skive Kommune er interessent i Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S. Iflg. aftale med færgeriet og Vesthimmerlands Kommune, skal byrådet godkende årsregnskabet med revisionens bemærkninger samt budgetforslaget. Regnskab 2011: Der foreligger revideret årsregnskab for Af regnskabet fremgår, at nettoresultatet udviser et underskud på kr. mod et budgetteret overskud på En afvigelse på 1,3 mio. kr. Regnskabet udviser et driftsunderskud før tilskud på kr. mod et budgetteret underskud på kr. Efter offentlige tilskud på kr. påvirker nettoresultatet egenkapitalen med kr. Afskrivninger på færgen har påvirket resultatet med kr. Overskridelsen af budgettet skyldes dels mindreindtægter - primært på sejladsen - på i alt kr., som er forklaret med overbudgettering af indtægterne, dels merudgifter på driften primært på personale, brændstof og reparationer på i alt kr. Derudover er der mindre afvigelser på periodiserede omkostninger og finansieringsposter. Konklusion fra Revisionsfirmaet PWC: At årsregnskabet giver et retvisende billede af færgeriets aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2011, samt af resultatet af færgeriets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 er i overensstemmelse med Økonomi og Indenrigsministeriets bestemmelser. Færgebestyrelsen har på sit møde d. 22. maj 2012 godkendt regnskabet for 2011 med følgende indstilling til byrådene: at udlægssaldoen indgår i budgetforhandlingerne til 2013 med henblik på, at den søges afviklet over en årrække, eksempelvis 5 år fra og med 2013 eller SIDE 16

18 at udlægssaldoen indgår i budgetforhandlingerne til 2013 med henblik på at den afregnes i januar måned Byrådet i Vesthimmerlands Kommune har d 21. juni 2012 godkendt regnskab 2011 for Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S. Byrådet godkendte regnskabet med Økonomiudvalgets anbefaling af, at udlægssaldoen indgår i budgetforhandlingerne til 2013 med henblik på, at den afregnes i januar Udlægssaldoen er ultimo 2011 opgjort til: Mellemregning med Vesthimmerlands Kommune Indestående i pengeinstitut Udlægssaldo kr kr kr. Saldoen deles ligeligt mellem Vesthimmerlands Kommune og Skive Kommune, hvilket betyder, at Skive Kommunes andel er kr. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Såfremt det godkendes i byrådet, at Skive Kommune skal udligne andelen af udlægssaldoen på kr., indgår det i budget 2013 som et budgetønske til budgetseminariet. BILAG Hvalpsund-Sundsøre Færgeri IS - Regnskab Påtegning og beretning, Hvalpsund-Sundsøre Færgeri IS SIDE 17

19 8. HALD/ØRSLEVKLOSTER - ETABLERING AF CYKELSTI Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Henrik Hjorth ÅBENT BESLUTNING TEKNIK OG MILJØUDVALGET DEN 14. AUGUST 2012 Fraværende: Indstilles til godkendelse FORVENTET SAGSGANG Teknik- og miljøudvalget Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller: at at der ekstraordinært bevilliges kr ,- til fortsættelse af den dobbeltretede fællessti frem til P-pladsen ved Ørslevkloster Skole. Beløbet finansieres af likvide midler. der træffes beslutning om at ville ekspropriere arealer til etablering af fortsættelsen af fællesstien frem til P-pladsen. SAGSFREMSTILLING Byrådet meddelte i møder den og den anlægsbevilling på 3,74 mio.kr til etablering af stianlæg og trafiksikkerhedsforanstaltninger. Den samlede bevilling omfattede bl.a. Cykelstien fra Hald til Ørslevkloster. Forvaltningen havde på daværende tidspunkt beregnet udgiften til etablering af cykelstien Hald- Ørslevkloster til 1,7 mio. kr. I forbindelse med etablering af ny cykelsti mellem Hald og Ørslevkloster skulle der erhverves arealer, hvor den fremtidige cykelsti skal placeres. Der skulle erhverves arealer i et bælte på ca. 6 meter. Da der på daværende tidspunkt ikke kunne opnås enighed med grundejeren om køb af det nødvendige areal, blev det besluttet at ekspropriere arealet til projektets gennemførelse. Teknisk Forvaltning afholdt herefter den 28. september 2010 åstedsforretning for placeringen af den kommende cykelsti mellem Hald og Ørslevkloster. Ved åstedsforretningen blev der af de involverede lodsejere kommenteret på den godkendte linjeføring. 2 lodsejere fremlagde ønske om, at cykelstien blev anlagt langs sydsiden af Ørslevklostervej. Efter ekspropriationen blev der fra en enkelt lodsejer skriftligt fremsendt ønske om, at cykelstien placeres langs sydsiden af Ørslevklostervej for derved, at undgå afskæring af markarealer. Park og Vej undersøgte muligheden for dette. Det kunne ikke umiddelbart lade sig gøre grundet tinglysninger på de arealer, hvor placeringen i så fald ville blive. Teknisk Forvaltning vurderede derfor, at eneste mulige placering for etablering af den dobbeltrettet fælles sti var langs nordsiden af Ørslevklostervej. Fællessti på nordsiden af Ørslevklostervej blev fra forvaltningen anbefalet udført i 3 meters brede og ville medføre at eksisterende fortov i Hald blev fjernet og der i stedet blev etableret en dobbeltrettet SIDE 18

20 fællessti afgrænset af kantsten mod kørebanen. Vejbredden skulle samtidig ændres fra daværende ca. 7 meter til 6 meter. Fra byzonetavlen i Hald og frem til skolen i Ørslevkloster blev det anbefalet at etableres cykelstien med en skillerabat på 1 meters bredde fra eks. Kørebanekant. TMU indstillede herefter, på mødet den 7. december 2010, at den alternative placering med en fællessti tæt langs nordsiden af Ørslevklostervej blev gennemført, dog med den ændring, at fællesstien skulle etableres med en bredde på 2 m. Projektet skulle herefter søges gennemført inden for den godkendte ramme på 1,7 mio.kr. Indstilling blev efterfølgende tiltrådt af Økonomiudvalget den 14. december og af Byrådet 21. december Den 4. maj 2011 blev der gennemført ny åstedsforretning i henhold til lov om offentlig vej kap. 5. Åstedsforretningen blev afholdt i samarbejde med Geopartner Landinspektørgården A/S. På baggrund af åstedsforretningen har vi fortaget mindre justeringer af projektet for at imødekomme flest mulige ønsker fra impliceret lodsejer. Forhandlingsresultatet fra ekspropriationen blev tiltrådt af TMU på mødet den 16. august Anlæggelse af fællesstien opstartede herefter ultimo august 2011, med Salling Entreprenørforretning som udførende entreprenør. Den 1. november 2011 modtog Forvaltningen en henvendelse fra skoleinspektøren på Ørslevkloster Skole, som på skolens vegne undrede sig over stiafslutningen i Ørslevkloster. Vi informerede om, at linjeføringen hele tiden havde været sådan, at fællesstien sluttede ud for den private fællesvej, ved Ørslevklostervej nr og at tanken var, at skolebørnene benyttede denne private fællesvej som adgangsvej til skolen. Skoleinspektøren påpegede, at den private fællesvej fint opfyldte behovet som adgangsvej til skolen, men påpegede at fællesstien i lige så høj grad ville blive anvendt i fritiden som adgangsforbindelse til hallen, over for skolen på Hejlskovvej, samt at det om aftenen ikke var praktisk og trygt at skulle færdes via en mørk og snørklet vej gennem skolegården. Skoleinspektøren havde hele tiden haft den opfattelse at stien fortsatte hen til Hejlskovvej, således det kun var skoleeleverne der drejede op ad den private fællesvej ved Ørslevklostervej nr og fremkom med et ønske på skolens vegne om, at man revurderede stien afslutning. Forvaltningen vurderede herefter på forholdene omkring stiens afslutning og enedes om, at det ville være fornuftigt, såvel i forhold til stiens anvendelse og ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt synspunkt, at stien blev ført de ca. 70 meter længere frem til Hejlskovvej. Beslutningen blev bl.a. truffet ud fra en vurdering af de trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser ved alternative måder at komme fra stiafslutningen og frem til Hejlskovvej, samt ud fra en vurdering af trafikintensiteten på Hejlskovvej, som er relativ lille, jfr. Vedhæftede trafiktælling. I det entreprenøren var i fuld gang med anlæggelse af stien, blev forvaltningen og udvalget kortfristet informeret om forslaget med at forlænge stien frem til Hejlskovvej og bedt om at tage stilling til om det ville være i orden med denne mindre projektændring, idet vi fra forvaltningens side forsikrede om at tillægsarbejdet ville kunne gennemføres inden for den godkendte ramme på 1,7 mio. kr. Efter positive tilkendegivelser fra ovennævnte parter og en tilkendegivelse fra skolen om, at man gladelig ville afgive arealet til stiforlængelsen, blev ekstraarbejdet sat i gang. Se mail korrespondancer med tilhørende bilag, vedhæftet dette dagsordenspunkt. SIDE 19

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET. Mødedato: 20. september 2011. Mødested: Torvegade 10. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET. Mødedato: 20. september 2011. Mødested: Torvegade 10. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 20. september 2011 Mødested: Torvegade 10 Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Per Jeppesen, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen, Anna-Lise

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst Dagsorden - Velkomst - Kommentarer til Rapport - Konsekvenser for landbrugsproduktionen - Alternative og Supplerende muligheder - Erstatning - Forslag

Læs mere

Resultatopgørelse +/- 5 % RAMMEAFTALE 2008

Resultatopgørelse +/- 5 % RAMMEAFTALE 2008 Resultatopgørelse +/- 5 % RAMMEAFTALE 2008 Hvad er meningen? Beregning af over-/underskud på taksten Eventuelle over-/underskud skal indregnes i taksten 2 år efter (dvs. i 2010-taksten) I rammeaftalen

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 28. september 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Gennemførelse af indsatsplanen. Forhandling af frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelse for opfyldelse af målsætning for nitrat og pesticid

Gennemførelse af indsatsplanen. Forhandling af frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelse for opfyldelse af målsætning for nitrat og pesticid Gennemførelse af indsatsplanen Forhandling af frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelse for opfyldelse af målsætning for nitrat og pesticid Grundvandssamarbejder 1. Omfatter samtlige vandværker i den

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne Pkt. 103 Salg af ejendomme Sagsnr. 91529 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal gives anlægsbevilling til salgsindtægter og udgifter i forbindelse med salg af ejendommen Sct. Ols Gade 15-17 og tages stilling

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 002-12 6. marts 2012 Dato: 28. februar 2012

Læs mere

Karup Lufthavn. Budget 2014 med bemærkninger.

Karup Lufthavn. Budget 2014 med bemærkninger. Karup Lufthavn med bemærkninger. * Beløb i 1.000 kr. Driftindtægter: Passagerafgift 6.120 9.102 6.120 6.120 6.120 6.120 Securityafgift 3.400 5.050 3.400 3.400 3.400 3.400 Lejeindtægter m.v. 700 700 740

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere