ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:"

Transkript

1 ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen, Flemming Eskildsen, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen, Christian Sonne Schmidt Fraværende:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Serviceudgifter og borgernær anlæg, Budgetstatus Rammeaftale kapacitets- og økonomistyringsdel Ledsageordning-Praksisundersøgelse-Statsforvaltning Midtjylland Skiveordning Ny trafikterminal med telematik - gennemførelse - bevillingssag Hvalpsund-Sundsøre Færgefart - Godkendelse af regnskab Hald/Ørslevkloster - Etablering af cykelsti Byggemodning Ydunsvej - Etape 2 - anlægsbevilling og grundpris Teknisk forvaltning - Vandforsyningsplan (Natur og Miljø) Teknisk Forvaltning - Forslag til indsatsplan på Fur (Natur og Miljø) Kommunale havne - Anlægsbevilling Endelig vedtagelse af Lokalplan nr Cirkusfabrikken Hem Skole - Ombygning af hjemmekundskabslokale - Anlæg Spøttrup Kulturhal - genoptagelse af ansøgning fra Spøttrup Kulturhal vedr. låneomlægnng, låneforøgelse og lånetidsforlængelse Økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller - opdateret ansøgning om driftstilskud til Pulsen i Balling Bydelspulje - ansøgningsrunde 1, Ansøgning til visionspuljen - RENT LIV for børn og unge Ændring af styrelsesvedtægten for Skive Byråd pr 1. januar Betaling for overtagelse af jord inden for lokalplan Vindevej - Etablering af cykelsti Møllegade 5, Selde - køb af ejendommen i forbindelse med Byfornyelse i Selde Vindevej - Køb af arealer til etablering af cykelsti Samlet bilagsliste... 1 SIDE 1

3 1. SERVICEUDGIFTER OG BORGERNÆR ANLÆG, 2012 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller, At det sikres, at rammen for serviceudgifterne i 2012 overholdes samtidig med at der gives mulighed for brug af opsparede midler, såfremt der er mindreforbrug på andre områder. At det sikres, at rammen for borgernær anlæg overholdes i 2013 samtidig med at der overføres et beløb til SAGSFREMSTILLING I forbindelse med byrådets behandling af forventet regnskab pr blev det besluttet: At evt. anvendelse af de opsparede midler til serviceudgifter i 2012 afventer aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2013, og revurderes i august At fagudvalgene kan udarbejde nye forslag til anlægsbevillinger finansieret af opsparede midler. At en vurdering af opbremsning/forbrug af bevillinger til borgernære anlæg i 2012 afventer aftalen mellem regeringen og KL for budget 2013 og vurderes i august Der kan gøres følgende status på serviceudgifter og borgernær anlæg. Serviceudgifter. Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi 2013 har ikke givet anledning til ændringer i forudsætningerne om serviceudgifter 2012, således at der fremdeles skal styres efter overholdelse af det budgetterede niveau. Kommunerne skal i regnskab 2012 under ét overholde de budgetterede serviceudgifter, ellers vil der ske modregning i bloktilskuddet på indtil 3 mia. kr. i 2013 fordelt med 60% for den enkelte kommune, såfremt kommunen overskrider budgettet og 40% kollektivt. Folketinget har vedtaget Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud, der er en ændring af sanktionsloven. I sanktionsloven er der generelt åbnet op for at overholdelsen af regnskabet for serviceudgifterne kan ses i forhold til den aftalte ramme i stedet for budgettet, såfremt kommunerne har budgetteret lavere end den aftalte ramme. Denne passus vil dog først få virkning fra 2013, idet der eksplicit fremhæves følgende i bemærkningerne til lovforslaget: For 2012 vil der ikke blive fastsat en sådan ramme. Udgangspunktet vil være de kommunale budgetter for D.v.s. at kommunerne skal overholde det vedtagne budget for 2012 for så vidt angår serviceudgifterne, og der tages ikke udgangspunkt i den aftalte ramme, der er 2,5 mia. kr. over budgettet. Det betyder endvidere, at Skive Kommune samlet set ikke har mulighed for at anvende de opsparede midler fra 2011, med mindre der på anden vis er et mindreforbrug Det aktuelle forbrug pr viser en forbrugs-procent på 59,1% af det vedtagne budget mod tilsvarende 60,3% i I 2011 viste regnskabet et mindreforbrug på 46 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. SIDE 2

4 Forbruget af serviceudgifter forelægges månedsvis for direktionen således at de enkelte direktør har mulighed for at give adgang til at bruge overførte midler, såfremt der er et mindreforbrug på andre områder. Der er overført 113 mio. kr. i serviceudgifter fra 2011 til Borgernær anlæg. Skive Kommunes ramme for borgernær anlæg er i 2012 på 34,2 mio. kr. Såfremt kommunen ikke overholder rammen, skal der ske deponering af 50% af forskellen mellem forbrug og ramme. I henhold til aftalen mellem regeringen og KL for 2013 afsættes der 2 mia. kr. yderligere i bloktilskud til borgernær anlæg i 2013 i lighed med Skive Kommunes andel af bloktilskuddet er på 17 mio. kr. KL forventer, at der i de kommende år afsættes et tilsvarende beløb til borgernær anlæg. Budget og forventet forbrug kan opgøres således: Borgernær anlæg, 2011, bruttoudgifter Mio. kr. Vedtaget budget ,8 Overførsel 2011-> ,7 Tillægsbevillinger 5,4 Korrigeret budget ,9 Forbrug pr betalte regninger 19,8 Forventet forbrug ,2 Forventet overførsel til ,6 Ramme 2012: 34,2 mio. kr. Det korrigerede budget udgør 73,9 mio. kr., hvoraf det oprindelige budget er på 35,8 mio. kr., overførslerne fra 2011 udgør 32,7 mio. kr. og tillægsbevillingerne 5,4 mio. kr. Pr er der afholdt udgifter for 19,8 mio. kr. Det forventede forbrug kan opgøres til i alt 53,2 mio. kr. og den forventede overførsel til 2013 udgør 20,6 mio. kr. på baggrund af tilbagemeldinger fra forvaltningerne. Målet med overførslerne til 2013 er at sikre at udgifterne til borgernær anlæg fordeles jævnt over årene, således at årets anlægsudgift svarer til mindst rammen, hvorved kommunen undgår deponering. Herved kan der overføres budgetbeløb til de kommende år, hvor der er udsigt til et væsentligt lavere anlægsniveau af hensyn til den økonomiske balance. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Serviceudgifter 2012, Borgernær anlæg pr SIDE 3

5 2. BUDGETSTATUS 2013 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller, At Økonomiudvalget godkender det foreliggende samlede budgetforslag for SAGSFREMSTILLING Økonomiudvalget behandlede i mødet d. 7. august 2012 udvalgenes samlede budgetforslag for 2013 tillige med en opgørelse af indtægterne fra skatter og tilskud i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i budget Den aktuelle resultatopgørelse fremgår af bilag. Fagudvalgene foretager i perioden august prioritering af drift og anlæg med henblik på forelæggelse på budgetseminaret d august. Det videre forløb for budgetlægningen er følgende: Måned August Aktivitet Status budget 2013 incl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL, herunder møde med HovedMED Udvalgenes prioritering af drift og anlæg Budgetseminar September 1. behandling af budget 2013 Oktober 2. behandling af budget 2013 Umiddelbart efter økonomiudvalgets møde d. 21. august 2012 vil der blive udsendt en model til budgetsimulering, der kan anvendes i forbindelse med den politiske prioritering i budget JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Resultatopgørelse 2013 SIDE 4

6 3. RAMMEAFTALE KAPACITETS- OG ØKONOMISTYRINGSDEL Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Lars Kristiansen ÅBENT BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 15. AUGUST 2012 Fraværende: Børne- og Familieudvalget vedtog at godkende forvaltningens indstilling. FORVENTET SAGSGANG Udvalget for Social og Ældre Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Forvaltningen indstiller, At Byrådet godkender vedlagte udkast til styringsaftale for SAGSFREMSTILLING Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som Regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område. Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitetsog økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i Regionen samt i Regionsrådet senest den 1. juni og Styringsaftalen den 15. oktober. Udkast til Styringsaftale 2013 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland. Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i Regionen. Formålet med styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på specialiserede sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for dette køb og salg på tværs af kommunegrænser på en anden måde, end det har været tilfældet i det hidtidige rammeaftalekoncept. Styringsaftale 2013 er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område. KKR Midtjylland har på møde den 14. juni 2012 behandlet udkast til Styringsaftale 2013, og parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i byrådene samt i Regionsrådet. Fokuspunkter i udkast til styringsaftalen: SIDE 5

7 Der er enighed om: At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau. At sætte særligt fokus på den fælles metodeudvikling. Det skal undersøges hvordan JYFE (Jysk socialforsknings- og evalueringssamarbejde) og Metodecentret Center for Innovation og Metodeudvikling (etableret som en selvejende institution 1. juni 2010 af Århus, Herning, Skanderborg og Randers kommuner samt Region Midtjylland) kan bidrage mere til den fælles metodeudvikling. At fortsætte udviklingen af differentierede takster for de enkelte tilbud med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst. At udarbejde forslag til en forenkling af takstberegningen. At overheadprocenterne i takstberegningen er maksimale procenter (bortset fra udviklingsprocenten på 0,5, som skal anvendes). Dvs. driftsherrerne bl.a. kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 5,4 %. At hver af driftsherrerne (19 kommuner og Regionen) reducerer udgifterne over de næste tre år med i alt 4,5 %. I 2012 skal der ikke ske en reduktion af taksterne. I 2013 reduceres taksterne med 2 % og med yderligere 2,5 % i Driftsherrerne har mulighed for at reducere udgifterne før de nævnte tidspunkter, at fordele nedsættelsen forskelligt på voksen- og børneområdet samt på de forskellige tilbud. Takstreduktionen skal således ses som et gennemsnit af den enkelte driftsherres samlede tilbud omfattet af rammeaftalen. Takstreduktionen skal ses i forhold til den ordinære takst for 2011 (dvs. uden over-/underskud indregnet). (Afskrivning og forrentning af bygninger mv. indgår ikke, men følger blot de gældende beregningsprincipper. Desuden kan bidragsprocenten til tjenestemandsopsparing ikke ændres). Det bemærkes at udgiftsbudgetterne og dermed taksterne derudover er omfattet af den almindelige pris- og lønregulering. I særlige tilfælde kan der mellem driftsherren og køberkommunerne indgås aftale om en anden takstudvikling end ovenstående. At reduktionen af udgifterne kan ske på flere måder - sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau. At indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion. De sikrede institutioner Koglen og Grenen samt institutionen MultifunC er ikke omfattet af takstreguleringen. Udkast til styringsaftalen med tilhørende bilag er vedhæftet. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI SIDE 6

8 BILAG Følgebrev, Styringsaftale Styringsaftalen bilag 2. Omkostningsberegning og betalingsmodeller Styringsaftalen bilag 3. Anvendelse af abonnementsordninger Udkast til Styringsaftalen SIDE 7

9 4. LEDSAGEORDNING-PRAKSISUNDERSØGELSE-STATSFORVALTNING MIDTJYLLAND Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Lars Kristiansen FORVENTET SAGSGANG Udvalget for Social og Ældre Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Forvaltningen indstiller, ÅBENT at Statsforvaltning Midtjyllands praksisundersøgelse vedrørende ledsageordningen tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING Skive Kommune har i løbet af 2011 deltaget i Statsforvaltning Midtjyllands praksisundersøgelse 2011 om afslag på ledsageordningen efter servicelovens 97. Sammen med 5 andre kommuner er der indsendt et antal sager til undersøgelsen. Undersøgelsen handler om, hvorvidt kommunerne har været berettiget til at give afslag i forhold til lovgivningen og praksis på området med særligt fokus på, om kommunerne har foretaget den helhedsvurdering, som er påkrævet efter retssikkerhedslovens bestemmelser. Undersøgelsen har vist, at kommunerne i næsten 2/3 af de i alt 45 sager har meddelt afslag på ledsageordning i overensstemmelse med lovgivningen og praksis på området. Årsagen til, at de resterende sager ville være blevet underkendt, hvis de var påklaget til Det Sociale Nævn, er, at de med undtagelse af én sag ikke er oplyst i tilstrækkelig grad. Oplysningen af sagerne har primært været relevant i forhold til følgende, tre afslagsgrunde: - Evne til at færdes selv - Behov for socialpædagogisk bistand - Sindslidelse Undersøgelsen viser, at sagerne rent oplysningsmæssigt har voldt kommunerne større vanskeligheder inden for de 2 første kategorier, end tilfældet er med den sidste. De utilstrækkeligt oplyste sager ville, hvis det havde været klagesager, enten være blevet hjemvist eller også ville nævnet have indhentet de manglende oplysninger. På baggrund af konklusionerne i undersøgelsen anbefaler Statsforvaltningen følgende: Kommunerne skal være opmærksomme på, at sagerne indeholder tilstrækkeligt med oplysninger til, at det kan vurderes, om borgerne opfylder betingelserne i servicelovens 97 eller ej. Ved vurderingen af de indholdsmæssige krav til ledsageordningen skal kommunerne være opmærksomme på Ankestyrelsens praksis på området. Hvis der gives afslag efter 97, skal kommunerne i relevant omfang foretage en helhedsvurdering af, om der er grundlag for at bevilge ledsagelse efter andre regler, herunder 85. Det er ikke tilstrækkeligt at henvise til, at en borger i botilbud forudsættes at få sit ledsagebehov dækket. Kommunerne skal huske at henvise til ledsagebekendtgørelsen i sager, hvor der gives afslag på et grundlag, der ikke umiddelbart kan udledes af selve lovteksten i 97. Kommunerne skal henvise til alle faktiske omstændigheder af betydning for afgørelsen. SIDE 8

10 En klagevejledning skal formuleres, så det fremgår, at en klage kan indgives skriftligt eller mundtligt. Det bør tilføjes, at klagefristen udløber ved kontortids ophør på den sidste fristdag. Kommunerne kan med fordel lade klagevejledningen indgå i selve afgørelsen, i stedet for som bilag hertil. Kommunerne skal være opmærksomme på, om det er påkrævet at foretage partshøring. Kommunerne kan overveje hensigten med at anvende agterskrivelser. I sager, hvor en borger bliver repræsenteret af et familiemedlem, en bekendt etc., skal kommunerne tage stilling til, om en skriftlig fuldmagt er nødvendig. Forvaltningen har gennemgået rapporten og besluttet, at der med udgangspunkt i rapportens anbefalingen skal sættes udvidet fokus på sikringen af, at relevant materiale til enhver tid er til stede i sagerne, og at sagsbehandlerne forinden afgørelse træffes har foretaget relevant helhedsvurdering. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG midtjylland - om kommunernes afslag på ledsageordning efter servicelovens 97.pdf SIDE 9

11 5. SKIVEORDNING 2012 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Nanna Sand Clausen ÅBENT BESLUTNING KULTUR OG FRITIDSUDVALGET 2012 DEN 13. AUGUST 2012 Fraværende: Carsten Håhr Veile Kultur- og Fritidsudvalget vedtog at anbefale Skiveordningen 2012 til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning Folkeoplysningsudvalget 2012 den 19. juni 2012 Fraværende: Carsten Håhr Veile, Finn Storgård, Just Sørensen Skiveordningen med redaktionelle ændringer fremsendes til Kultur og Fritidsudvalget. For Finn Storgård mødte Jens Kr. Nielsen FORVENTET SAGSGANG Folkeoplysningsudvalget Kultur og Fritidsudvalget Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Kultur- og Familieforvaltningen indstiller: At Udvalget anbefaler Skiveordningen 2012 til godkendelse i Byrådet SAGSFREMSTILLING I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011 blev det besluttet, at der skulle spares kr på Skiveordningen gældende fra Skiveordningen blev derfor opsagt og det blev aftalt med Skive Idrætssamvirke (SIS) og Spejdersamrådet, at besparelsen skulle tages fra midler som idrætsforeningerne kunne søge til materialer gennem SIS. Der blev samtidig afholdt en temaaften mellem Kultur og Fritidsudvalget og bestyrelsen for Skive Idrætssamvirke, hvor nuværende Skiveordning blev gennemgået, og hvor idrætssamvirket fik lejlighed til at fortælle udvalget, hvor de synes, der skulle ske ændringer i forhold til nuværende Skiveordning. På baggrund af temamødet, blev der nedsat et udvalg med repræsentanter fra SIS, Spejdersamrådet og forvaltningen, der fik til opgave at lave et oplæg til Skiveordning Dette oplæg er nu færdigt og arbejdsgruppen indstiller, at udvalgene anbefaler Byrådet at godkende det nye oplæg. I Skiveordningen 2012 er der foretaget nogle få administrative ændringer, ligesom der er forslag om tekst, der skal slettes (markeret med rødt). Der er desuden nogle nye forslag fra arbejdsgruppen (markeret med grøn skrift). I oplægget foreslår arbejdsgruppen, at indplaceringsskemaet skal indarbejdes som en del af Skiveordningen. SIDE 10

12 JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Skiveordningen 2012 SIDE 11

13 6. NY TRAFIKTERMINAL MED TELEMATIK - GENNEMFØRELSE - BEVIL- LINGSSAG Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Flemming Schwartz BESLUTNING TEKNIK OG MILJØUDVALGET DEN 14. AUGUST 2012 Fraværende: Indstilles til godkendelse FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller, ÅBENT at der til konto XA meddeles, tillæg til anlægsudgiftsbevilling på kr til gennemførelse af ny trafikterminal i Søndergade/banegårdspladsen, tillæg til anlægsindtægtsbevilling på kr til at oppebære tilskud fra trafikstyrelsen tillæg til udgiftsrådighedsbeløb i 2012 på 10,0 mio.kr. til mindreudgifter tillæg til indtægtsrådighedsbeløb i 2012 på 5,38 mio.kr. til mindreindtægter at at rådighedsbeløbene til Ny trafikterminal i 2013 og overslagsårene reguleres til udgifter på kr. 15,275 mio.kr. og indtægter på 10,555 mio.kr. de årlige afledte driftsudgifter på kr indarbejdes i Teknik- og miljøudvalgets driftsbudget politikområde Park & Vej, som anført under afsnittet Økonomi SAGSFREMSTILLING Byrådet meddelte i møder den og anlægsbevillinger på i alt kr til udarbejdelse af for- og detailprojekt til en ny busterminal i Søndergade i Skive. Baggrunden for bevillingerne var at tilvejebringe et grundlag for at etablere en moderne, kompakt og telematikstyret trafikterminal med korte gangafstande og direkte forbindelse mellem bymidte og terminal på Søndergade i Skive. På baggrund af det af rådgiverne udarbejdede detailprojekt har der den været afholdt licitation på entreprenørarbejderne. Entreprenørarbejderne har været udbudt i et fællesprojekt mellem Skive kommune og DSB-ejendomme og omfatter jord-, belægningsog afmærkningsarbejder, skiltning, afvanding m.v. Der var 7 tilbudsgivere og billigste tilbud var fra Salling Entreprenørfirma A/S med en samlet pris på 9,385 mio.kr., hvoraf Skive kommunes andel andrager 8,08 mio.kr. De samlede anlægsudgifter kan specificeres som følger: Rådgivning kr Entreprenørarbejder - kontrakt kr SIDE 12

14 Entreprenørarbejder tillægsarbejder kr Dynamisk passagerinformationssystem kr Belysning kr Perronoverdækninger kr Signalanlæg, solcelleanlæg, inventar m.v. kr Diverse øvrige og uforudsete omkostninger herunder deponering af forurenet jord og arealerhvervelser kr Samlede anlægsudgifter kr Der er givet tilsagn fra Trafikstyrelsen om finansiering af 50% af udgifterne, dog max. 10,555 mio.kr. Byrådet har ikke taget bevillingsmæssig stilling til projektets gennemførelse, hvorfor der ansøges byrådet om en anlægsbevilling hertil. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG Projekt: Ny Busterminal inkl. telematik konto XA Anlægsbevilling Udgift Indtægt Tidligere meddelt anlægsbevilling Ny / forhøjelse af anlægsbevilling Anlægsbevilling i alt Rådighedsbeløb Teknik- og miljøudvalget 2012 Overslagsår Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Anlægsudgift / -indtægt Afsat rådighedsbeløb Tillægsbevilling til rådighedsbeløb Finansiering: Teknik- og miljøudvalget Likvide aktiver (- = forbrug) Finansiering i alt Afledt drift Teknik & miljøudvalget Politikområde Park & Vej Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser Sagen medfører, at der i alt vil være bevilget 21,110 mio.kr. til at gennemføre projektet med etablering af ny trafikterminal. SIDE 13

15 Rådighedsbeløb i 2012 Der er i 2012 et rådighedsbeløb på 15,09 mio.kr. Der forventes brugt 5,09 mio.kr. i Der er i 2012 budgetteret med tilskud/indtægt på 5,38 mio.kr. Kommunen vil først modtage tilskuddet når projektet er gennemført og afsluttet i Rådighedsbeløbene i 2012 søges reguleret så det svarer til forbruget. Udgifter og indtægter forventes fordelt på årene som efterfølgende: I alt 2010 og Udgifter Indtægter SIDE 14

16 Afledte driftsudgifter Projektets gennemførelse vil medføre årlige afledte driftsudgifter fra 2014 og fremefter på, drift af passagerinformationssystemet kr energiforbrug kr I alt øgede årlige driftsudgifter kr For så vidt angår drift og vedligeholdelse af de øvrige anlæg forventes ingen ændringer i udgifterne. BILAG Ny trafikterminal - skitse af juli 2012 SIDE 15

17 7. HVALPSUND-SUNDSØRE FÆRGEFART - GODKENDELSE AF REGNSKAB 2011 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Tina Sonne BESLUTNING TEKNIK OG MILJØUDVALGET DEN 14. AUGUST 2012 Fraværende: Indstilles til godkendelse FORVENTET SAGSGANG Teknik- og miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller, ÅBENT at regnskab 2011 for Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S godkendes. at udlægssaldoen på kr. indgår i budgetforhandlingerne til 2013 med henblik på, at den afregnes i januar SAGSFREMSTILLING Skive Kommune er interessent i Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S. Iflg. aftale med færgeriet og Vesthimmerlands Kommune, skal byrådet godkende årsregnskabet med revisionens bemærkninger samt budgetforslaget. Regnskab 2011: Der foreligger revideret årsregnskab for Af regnskabet fremgår, at nettoresultatet udviser et underskud på kr. mod et budgetteret overskud på En afvigelse på 1,3 mio. kr. Regnskabet udviser et driftsunderskud før tilskud på kr. mod et budgetteret underskud på kr. Efter offentlige tilskud på kr. påvirker nettoresultatet egenkapitalen med kr. Afskrivninger på færgen har påvirket resultatet med kr. Overskridelsen af budgettet skyldes dels mindreindtægter - primært på sejladsen - på i alt kr., som er forklaret med overbudgettering af indtægterne, dels merudgifter på driften primært på personale, brændstof og reparationer på i alt kr. Derudover er der mindre afvigelser på periodiserede omkostninger og finansieringsposter. Konklusion fra Revisionsfirmaet PWC: At årsregnskabet giver et retvisende billede af færgeriets aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2011, samt af resultatet af færgeriets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 er i overensstemmelse med Økonomi og Indenrigsministeriets bestemmelser. Færgebestyrelsen har på sit møde d. 22. maj 2012 godkendt regnskabet for 2011 med følgende indstilling til byrådene: at udlægssaldoen indgår i budgetforhandlingerne til 2013 med henblik på, at den søges afviklet over en årrække, eksempelvis 5 år fra og med 2013 eller SIDE 16

18 at udlægssaldoen indgår i budgetforhandlingerne til 2013 med henblik på at den afregnes i januar måned Byrådet i Vesthimmerlands Kommune har d 21. juni 2012 godkendt regnskab 2011 for Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S. Byrådet godkendte regnskabet med Økonomiudvalgets anbefaling af, at udlægssaldoen indgår i budgetforhandlingerne til 2013 med henblik på, at den afregnes i januar Udlægssaldoen er ultimo 2011 opgjort til: Mellemregning med Vesthimmerlands Kommune Indestående i pengeinstitut Udlægssaldo kr kr kr. Saldoen deles ligeligt mellem Vesthimmerlands Kommune og Skive Kommune, hvilket betyder, at Skive Kommunes andel er kr. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Såfremt det godkendes i byrådet, at Skive Kommune skal udligne andelen af udlægssaldoen på kr., indgår det i budget 2013 som et budgetønske til budgetseminariet. BILAG Hvalpsund-Sundsøre Færgeri IS - Regnskab Påtegning og beretning, Hvalpsund-Sundsøre Færgeri IS SIDE 17

19 8. HALD/ØRSLEVKLOSTER - ETABLERING AF CYKELSTI Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Henrik Hjorth ÅBENT BESLUTNING TEKNIK OG MILJØUDVALGET DEN 14. AUGUST 2012 Fraværende: Indstilles til godkendelse FORVENTET SAGSGANG Teknik- og miljøudvalget Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller: at at der ekstraordinært bevilliges kr ,- til fortsættelse af den dobbeltretede fællessti frem til P-pladsen ved Ørslevkloster Skole. Beløbet finansieres af likvide midler. der træffes beslutning om at ville ekspropriere arealer til etablering af fortsættelsen af fællesstien frem til P-pladsen. SAGSFREMSTILLING Byrådet meddelte i møder den og den anlægsbevilling på 3,74 mio.kr til etablering af stianlæg og trafiksikkerhedsforanstaltninger. Den samlede bevilling omfattede bl.a. Cykelstien fra Hald til Ørslevkloster. Forvaltningen havde på daværende tidspunkt beregnet udgiften til etablering af cykelstien Hald- Ørslevkloster til 1,7 mio. kr. I forbindelse med etablering af ny cykelsti mellem Hald og Ørslevkloster skulle der erhverves arealer, hvor den fremtidige cykelsti skal placeres. Der skulle erhverves arealer i et bælte på ca. 6 meter. Da der på daværende tidspunkt ikke kunne opnås enighed med grundejeren om køb af det nødvendige areal, blev det besluttet at ekspropriere arealet til projektets gennemførelse. Teknisk Forvaltning afholdt herefter den 28. september 2010 åstedsforretning for placeringen af den kommende cykelsti mellem Hald og Ørslevkloster. Ved åstedsforretningen blev der af de involverede lodsejere kommenteret på den godkendte linjeføring. 2 lodsejere fremlagde ønske om, at cykelstien blev anlagt langs sydsiden af Ørslevklostervej. Efter ekspropriationen blev der fra en enkelt lodsejer skriftligt fremsendt ønske om, at cykelstien placeres langs sydsiden af Ørslevklostervej for derved, at undgå afskæring af markarealer. Park og Vej undersøgte muligheden for dette. Det kunne ikke umiddelbart lade sig gøre grundet tinglysninger på de arealer, hvor placeringen i så fald ville blive. Teknisk Forvaltning vurderede derfor, at eneste mulige placering for etablering af den dobbeltrettet fælles sti var langs nordsiden af Ørslevklostervej. Fællessti på nordsiden af Ørslevklostervej blev fra forvaltningen anbefalet udført i 3 meters brede og ville medføre at eksisterende fortov i Hald blev fjernet og der i stedet blev etableret en dobbeltrettet SIDE 18

20 fællessti afgrænset af kantsten mod kørebanen. Vejbredden skulle samtidig ændres fra daværende ca. 7 meter til 6 meter. Fra byzonetavlen i Hald og frem til skolen i Ørslevkloster blev det anbefalet at etableres cykelstien med en skillerabat på 1 meters bredde fra eks. Kørebanekant. TMU indstillede herefter, på mødet den 7. december 2010, at den alternative placering med en fællessti tæt langs nordsiden af Ørslevklostervej blev gennemført, dog med den ændring, at fællesstien skulle etableres med en bredde på 2 m. Projektet skulle herefter søges gennemført inden for den godkendte ramme på 1,7 mio.kr. Indstilling blev efterfølgende tiltrådt af Økonomiudvalget den 14. december og af Byrådet 21. december Den 4. maj 2011 blev der gennemført ny åstedsforretning i henhold til lov om offentlig vej kap. 5. Åstedsforretningen blev afholdt i samarbejde med Geopartner Landinspektørgården A/S. På baggrund af åstedsforretningen har vi fortaget mindre justeringer af projektet for at imødekomme flest mulige ønsker fra impliceret lodsejer. Forhandlingsresultatet fra ekspropriationen blev tiltrådt af TMU på mødet den 16. august Anlæggelse af fællesstien opstartede herefter ultimo august 2011, med Salling Entreprenørforretning som udførende entreprenør. Den 1. november 2011 modtog Forvaltningen en henvendelse fra skoleinspektøren på Ørslevkloster Skole, som på skolens vegne undrede sig over stiafslutningen i Ørslevkloster. Vi informerede om, at linjeføringen hele tiden havde været sådan, at fællesstien sluttede ud for den private fællesvej, ved Ørslevklostervej nr og at tanken var, at skolebørnene benyttede denne private fællesvej som adgangsvej til skolen. Skoleinspektøren påpegede, at den private fællesvej fint opfyldte behovet som adgangsvej til skolen, men påpegede at fællesstien i lige så høj grad ville blive anvendt i fritiden som adgangsforbindelse til hallen, over for skolen på Hejlskovvej, samt at det om aftenen ikke var praktisk og trygt at skulle færdes via en mørk og snørklet vej gennem skolegården. Skoleinspektøren havde hele tiden haft den opfattelse at stien fortsatte hen til Hejlskovvej, således det kun var skoleeleverne der drejede op ad den private fællesvej ved Ørslevklostervej nr og fremkom med et ønske på skolens vegne om, at man revurderede stien afslutning. Forvaltningen vurderede herefter på forholdene omkring stiens afslutning og enedes om, at det ville være fornuftigt, såvel i forhold til stiens anvendelse og ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt synspunkt, at stien blev ført de ca. 70 meter længere frem til Hejlskovvej. Beslutningen blev bl.a. truffet ud fra en vurdering af de trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser ved alternative måder at komme fra stiafslutningen og frem til Hejlskovvej, samt ud fra en vurdering af trafikintensiteten på Hejlskovvej, som er relativ lille, jfr. Vedhæftede trafiktælling. I det entreprenøren var i fuld gang med anlæggelse af stien, blev forvaltningen og udvalget kortfristet informeret om forslaget med at forlænge stien frem til Hejlskovvej og bedt om at tage stilling til om det ville være i orden med denne mindre projektændring, idet vi fra forvaltningens side forsikrede om at tillægsarbejdet ville kunne gennemføres inden for den godkendte ramme på 1,7 mio. kr. Efter positive tilkendegivelser fra ovennævnte parter og en tilkendegivelse fra skolen om, at man gladelig ville afgive arealet til stiforlængelsen, blev ekstraarbejdet sat i gang. Se mail korrespondancer med tilhørende bilag, vedhæftet dette dagsordenspunkt. SIDE 19

Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus

Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 14.50 Indkaldte: kl. 14.00 Anne-Marie Steen Schrøder, Børne- og Familiecentret,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

33 Ledsagelse og støtte under ferieophold 1. 34 Orientering om " husleje sag" 1. 35 Evaluering af "den gode praksis" 1

33 Ledsagelse og støtte under ferieophold 1. 34 Orientering om  husleje sag 1. 35 Evaluering af den gode praksis 1 Handicaprådet Referat Møde 21. oktober 2015 kl. 16:00 i HOPS Tilstede: Steen Jakobsen, Lene Houe, Palle Lykke Ravn Gert Lund, Mona Rask, John Børsting, Lene Rysgaard Lene Hornstrup. Afbud: Tine Hammer,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. november 2006 Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om ændringer i sammensætningen af Handicaprådet - Kl. 15:00-15:05 2 2

Læs mere

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17.11.2015 påbud mod anvendelse af pesticider For at følge op på Indsatsplan Beder foreslås der gennemført åstedsforretninger og høringsprocesser

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro

åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro Indholdsfortegnelse 001. Regnskab 2008 3 002. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2009 5 003. Budget 2010 6 004. Takster

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Indsatsplan Beder. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune

Indstilling. Endelig vedtagelse af Indsatsplan Beder. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 14. december 2012 Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø 1. Resume Valdemarsgade 18 8000 Aarhus C Indsatsplan Beder skal sikre, at

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri)

Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri) Pkt. 173 Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri) Sagsnr. 213486 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om en storparcel på Ageren i Trekroner må udstykkes

Læs mere

Møde 21. august 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet

Møde 21. august 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Handicaprådet Referat Møde 21. august 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Pkt. Tekst Side 28 Orientering fra administrationen: 1 29 Orientering og oplæg omkring arbejdet med den nye førtidspensionsreform v/jobcentret

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse. Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse. Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø Aarhus Kommune Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse Oversigt Status Resultater spørgerunde Udfordringer Status på indsatsplanarbejdet i HVOR BRUGES MBL 24 OG 26A? 26a

Læs mere

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup 1 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 10-02-2009 Dato: 20-01-2009 Sag nr.: KB 29 Sagsbehandler: Bolette Dorrit Jensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Indstilling. Mårslet, lp 761, byggemodning og salg af villa-, stor- og institutionsparceller. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Mårslet, lp 761, byggemodning og salg af villa-, stor- og institutionsparceller. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 14. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Mårslet, lp 761, byggemodning og salg af villa-, stor- og institutionsparceller.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 8. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-19.20 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/121

Læs mere

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15 Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Side 1 af 15 HVIDBOG til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri Notat Emne: Til: Kopi til: Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg Bünyamin Simsek Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde- mandag den 15. april 2013. Planlægning

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2014 Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Arealerne i lokalplan 818, boligbebyggelse nord for Pannerupvej

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst 2016-056296 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til tillæg til indsatsplan for

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Generalforsamlingen den 20 april 2016 kl på Nordals Center. Deltagere: Bestyrelsen Medarbejdere: Jørgen Jellev. I alt var vi mødt 20 deltagere.

Generalforsamlingen den 20 april 2016 kl på Nordals Center. Deltagere: Bestyrelsen Medarbejdere: Jørgen Jellev. I alt var vi mødt 20 deltagere. Generalforsamlingen den 20 april 2016 kl. 19.00 på Nordals Center. Deltagere: Bestyrelsen Medarbejdere: Jørgen Jellev. I alt var vi mødt 20 deltagere. Dagsorden: Valg af dirigent. Helge Frederiksen blev

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1800 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02514

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014...

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... Styringsaftale 2014 Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... 3 Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 4. februar 2014. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 4. februar 2014. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 4. februar 2014 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Program 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Slagelse Ved Brian Badike Thomsen,

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Notat 1 BAGGRUND 2 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER I DE ENKELTE KOMMUNER

Notat 1 BAGGRUND 2 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER I DE ENKELTE KOMMUNER Notat Aarhus kommune GRUNDVANDSBESKYTTELSE Status for frivillige dyrkningsaftaler og påbud af rådighedsindskrænkninger i danske kommuner og vandforsyninger 29. marts 2016 Projekt nr. 223526 Dokument nr.

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 4. november 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 4. november 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 4. november 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere