Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA"

Transkript

1 Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA

2 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse

3 1 Metode og omfang 2 Indhold 1 Metode og omfang Udsendelse og svarprocent Statistisk usikkerhed Anonymitet Tabelberegninger og forklaringer Omregning til fuldtidsløn Forklaring af tabel med personalegoder Tabelforklaringer Løntabeller Privatansatte fordelt på dimittendår Ansatte i landbo- og familieforeninger (og fællesudvalg herunder) fordelt på dimittendår Uddannelser fordelt på dimittendår Ansættelsesområde Ansatte i landbrugets hovedorganisationer fordelt på dimittendår Ansatte i SEGES fordelt på dimittendår Privatansatte i forhold til ledelse Ansatte i landbo- og familieforeninger (og fællesudvalg herunder) i forhold til ledelse Ansatte i landbrugets hovedorganisationer i forhold til ledelse Stillingsbetegnelse Privatansatte, lønfremskrivning med 2,5 % p.a. fordelt på dimittendår Frekvenstabeller Alder og køn Uddannelse Dimittendår... 28

4 1 Metode og omfang Ansættelsesområde Stilling Anciennitet og antal jobskift Omfang af ledelse Ugentlig arbejdstid og overarbejde Hjemmearbejde Personalegoder Barsel Klausuler Betalt efteruddannelse Kommentarer sidst i lønskemaet... 40

5 1 Metode og omfang 4 1 Metode og omfang 1.1 Udsendelse og svarprocent Lønundersøgelsen er blevet gennemført i samarbejde mellem JA, Akademikerne og Huge Consulting ApS. Undersøgelsen er tilrettelagt som en totaltælling, hvor samtlige privatansatte JA indgår. Den 25. september 2015 udsendte Huge Consulting ApS invitationer til med en valid adresse. Via et link i invitationen fik ne mulighed for at besvare det elektroniske lønskema direkte. I løbet af oktober blev, der ikke havde besvaret lønskemaet, rykket pr. i alt tre gange. Dataindsamlingen blev endelig afsluttet den 19. oktober I nedenstående oversigt er nøgletallene omkring undersøgelsens svarprocent præsenteret. Oversigt. Undersøgelsens svarprocent invitationer udsendt (bruttopopulation) Uden for målgruppen (pensioneret, selvstændig, offentlig ansat, ledig m.v.) 27 Nettopopulation svar 708 Svarprocent 53 % Svarprocenten er i år 53 %, hvilket er præcist det samme som sidste år. Der er udgået 2 pga. enten ukorrekte lønoplysninger, slet ingen lønoplysninger eller deltidsansatte, der arbejder under 10 timer. Det vil sige løntabellerne i kapitel 3 er baseret på svar fra Statistisk usikkerhed Da ikke alle privatansatte af JA har valgt at indsende lønoplysninger, er der en statistisk usikkerhed på undersøgelsens resultater. Det betyder, at der skal være en vis forskel i to undergruppers gennemsnitsløn (f.eks. to forskellige ansættelsesområder), før man kan konkludere, at de to undergrupper har forskellig løn. Den statistiske usikkerhed er dog relativ lille i undersøgelsen, da der er kommet lønoplysninger fra 706 af de i alt

6 1 Metode og omfang 5 Herudover kan der være et bortfaldsproblem i undersøgelsen, hvis de 706, der udgør datagrundlaget, ikke er repræsentative i forhold til hele populationen (1.337). Selve bortfaldet er på 47 %, hvilket er normalt, hvis man sammenligner med andre lønundersøgelser. Det er ikke muligt at lave en egentlig bortfaldsanalyse, hvor det undersøges, om der rent faktisk er "skævheder" i det indsamlede datamateriale. Bortfaldsproblemet betyder, at man skal være varsom med ikke at overfortolke undersøgelsens resultater, hvad angår det generelle lønniveau. F.eks. ved vi ikke, om der mangler flest svar fra de relativt højtlønnede, eller om der mangler flest svar fra de relativt lavtlønnede. Det er dog rimeligt at antage, at eventuelle skævheder er ens fra år til år. Det betyder, at lønstatistikken har stor troværdighed, når det gælder om at beskrive lønudviklingen over tid. 1.3 Anonymitet Lønundersøgelsen var ikke anonym, men derimod fortrolig i den forstand at kun Huge Consulting ApS har haft mulighed for, via nes mailadresser og medlemsnumre, at identificere de indkomne besvarelser. Oplysningerne er dog kun blevet anvendt til at rykke de, der efter svarfristens udløb endnu ikke havde besvaret lønskemaet. Alle løntabeller er opstillet, så det ikke er muligt at genkende enkeltpersoner. I de tilfælde, hvor der er under tre i en undergruppe, beregnes der ikke lønoplysninger. Undergruppen fjernes ikke fra tabellerne, men alle løntal erstattes af -. I de tilfælde, hvor der er under seks i en undergruppe, beregnes der kun gennemsnit og ikke fraktiler. Hvis der i løntabellerne med dimittendår generelt ikke er besvarelser nok til, at lønoplysningerne kan præsenteres for hver enkelt dimittendår, er materialet samlet i større intervaller.

7 2 Tabelberegninger og forklaringer 6 2 Tabelberegninger og forklaringer 2.1 Omregning til fuldtidsløn Deltidsansatte s løn er i løntabellerne omregnet til teknisk fuldtidsløn (37 timer/uge). 30 timer om ugen eller mindre er defineret som deltid. Deltidsansatte, der arbejder under 10 timer om ugen er ikke medtaget i løntabellerne, da det vurderes, at der er for stor usikkerhed på deres tekniske fuldtidsløn. 2.2 Forklaring af tabel med personalegoder I spørgsmålet om personalegoder har ne haft mulighed for at markere flere goder. I tabellen over dette spørgsmål skal man derfor være opmærksom på, at hvis man lægger antal svar sammen, giver dette mere end det samlede antal, som indgår i statistikken. Det ses endvidere, at procentsøjlen sammenlagt giver mere end 100 % - nemlig 420 %. Dette betyder, at de, der har deltaget i undersøgelsen, i gennemsnit har 4,2 personalegoder. Det fremgår af overskriften til tabellen, at ne kunne markere flere goder. 2.3 Tabelforklaringer Undersøgelsens resultater præsenteres i kapitel 3 og 4. Kapitel 3 indeholder løntabeller, mens kapitel 4 indeholder frekvenstabeller over alle spørgsmål i lønskemaet. Nedenfor er indholdet af løntabellerne forklaret: : let af der befinder sig i den pågældende række (undergruppe). Som tidligere omtalt beregnes der ikke lønoplysninger, hvis der ikke er mindst tre i en undergruppe. Nettoløn: Nettolønnen beregnes på baggrund af de lønoplysninger, som ne har angivet i lønskemaet. Nettolønnen beregnes som bruttoløn minus pensionsbidrag i alt.

8 2 Tabelberegninger og forklaringer 7 Pension i alt: Pension i alt er summen af medlemmets og arbejdsgiverens pensionsbidrag som oplyst i skemaet. De, der ikke har udfyldt dette felt, har fået sat deres pensionsbidrag til 0 kr. Pension i alt er et gennemsnit for ne i den enkelte undergruppe. Bruttoløn: Bruttolønnen som ne har oplyst i lønskemaet. Bruttolønnen er inkl. medlemmets og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Har et medlem ikke udfyldt dette felt, anses lønskemaet for at være blankt og indgår ikke i statistikken. 25 % fraktil: 25 % fraktilen angiver den bruttoløn, der deler ne i følgende to grupper; (1) de 25 % af ne, der har en bruttoløn, der er mindre end fraktilen og (2) de 75 % af ne, der har en bruttoløn, der er større. 50 % fraktil: 50 % fraktilen angiver den bruttoløn, der deler ne i to lige store grupper. Halvdelen har en bruttoløn, der er mindre end fraktilen, og halvdelen har en bruttoløn, der er større. 75 % fraktil: 75 % fraktilen angiver den bruttoløn, der deler ne i følgende to grupper; (1) de 75 % af ne, der har en bruttoløn, der er mindre end fraktilen og (2) de 25 % af ne, der har en bruttoløn, der er større. Der findes ikke et entydigt svar på, om det er gennemsnittet eller 50 % fraktilen, der er det bedste nøgletal at anvende, hvis man vil vurdere lønniveauet. Studerer man en løntabel, vil man i de fleste tilfælde se, at gennemsnittet er højere end 50 % fraktilen. Dette skyldes, at de fleste undergrupper typisk indeholder nogle (få), der tjener markant mere end de øvrige. Disse (få) trækker gennemsnittet op, men de har ingen indflydelse på 50 % fraktilen. Set i dette lys er 50 % fraktilen et mere "ærligt" tal for lønniveauet i en undergruppe end gennemsnittet.

9 3 Løntabeller 8 3 Løntabeller 3.1 Privatansatte fordelt på dimittendår Septemberløn 2015 for privatansatte nedbrudt på dimittendår. Dimittendår 1979 eller før Total

10 3 Løntabeller Ansatte i landbo- og familieforeninger (og fællesudvalg herunder) fordelt på dimittendår Septemberløn 2015 for ansatte i landbo- og familieforeninger (og fællesudvalg herunder) nedbrudt på dimittendår. Dimittendår 1979 eller før eller senere Total

11 3 Løntabeller Uddannelser fordelt på dimittendår Septemberløn 2015 for agronomer nedbrudt på dimittendår. Dimittendår 1979 eller før eller senere Total

12 3 Løntabeller 11 Septemberløn 2015 for forstkandidater nedbrudt på dimittendår. Dimittendår 1989 eller før eller senere Total Septemberløn 2015 for hortonomer nedbrudt på dimittendår. Dimittendår 1989 eller før eller senere Total Septemberløn 2015 for jordbrugsøkonomer nedbrudt på dimittendår. Dimittendår 1989 eller før eller senere Total

13 3 Løntabeller 12 Septemberløn 2015 for landskabsarkitekter nedbrudt på dimittendår. Dimittendår 1989 eller før eller senere Total Septemberløn 2015 for Cand.scient. nedbrudt på dimittendår. Dimittendår 2004 eller før eller senere Total Septemberløn 2015 for bachelorer nedbrudt på dimittendår. Dimittendår Total Septemberløn 2015 for "Anden uddannelse" nedbrudt på dimittendår. Dimittendår 1989 eller før eller senere Total

14 3 Løntabeller 13 Septemberløn 2015 for PhD eksamen nedbrudt på dimittendår. Dimittendår 1984 eller før eller senere Total

15 3 Løntabeller Ansættelsesområde Septemberløn 2015 nedbrudt på ansættelsesområde. Ansættelsesområde Nettoløn Pension i alt Bruttoløn 25 % fraktil 50 % fraktil 75 % fraktil Landbrugets hovedorganisationer Landsdækkende interesseforeninger Grovvarebranchen Kemikalie- og medicinalbranchen Planteforædling/frøfirmaer Penge, kredit- og forsikringsvirksomheder ITK, informationsteknologi og telekommunikation Private tegnestuer Rådgivningsvirksomhed i øvrigt GTS-institutter, Teknologisk Institut, Agrotek m.v SEGES Anden privat virksomhed (ud over landøkonomiske foreninger og SEGES) Landbo- og Familielandbrugsforeninger Fællesudvalg under landbo- og familielandbrugsforeninger Andet Total Haveselskaberne er lagt under Rådgivningsvirksomhed i øvrigt

16 3 Løntabeller Ansatte i landbrugets hovedorganisationer fordelt på dimittendår Septemberløn 2015 for ansatte i landbrugets hovedorganisationer nedbrudt på dimittendår. Dimittendår 1989 eller før eller senere Total Ansatte i SEGES fordelt på dimittendår Septemberløn 2015 for ansatte i SEGES nedbrudt på dimittendår. Dimittendår 1984 eller før eller senere Total Privatansatte i forhold til ledelse Septemberløn 2015 for privatansatte nedbrudt på omfang af ledelse. Omfang af ledelse Nettoløn Pension i alt Bruttoløn 25 % fraktil 50 % fraktil 75 % fraktil Har ikke ledelsesopgaver Har ledelse over for 1-9 ansatte Har ledelse over for ansatte Har ledelse over for 25 eller flere ansatte Total

17 3 Løntabeller 16 Septemberløn 2015 for privatansatte mænd uden ledelsesansvar nedbrudt på dimittendår. Dimittendår 1984 eller før eller senere Total Septemberløn 2015 for privatansatte mænd med ledelsesansvar nedbrudt på omfang af ledelse. Omfang af ledelse Nettoløn Pension i alt Bruttoløn 25 % fraktil 50 % fraktil 75 % fraktil Har ledelse over for 1-9 ansatte Har ledelse over for ansatte Har ledelse over for 25 eller flere ansatte Total

18 3 Løntabeller 17 Septemberløn 2015 for privatansatte kvinder uden ledelsesansvar nedbrudt på dimittendår. Dimittendår 1984 eller før eller senere Total Septemberløn 2015 for privatansatte kvinder med ledelsesansvar nedbrudt på omfang af ledelse. Omfang af ledelse Har ledelse over for 1-9 ansatte Har ledelse over for ansatte Har ledelse over for 25 eller flere ansatte Total Ansatte i landbo- og familieforeninger (og fællesudvalg herunder) i forhold til ledelse Septemberløn 2015 for samtlige ansatte i landbo- og familieforeninger og fællesudvalg herunder nedbrudt på omfang af ledelse. Omfang af ledelse Har ikke ledelsesopgaver Har ledelse over for 1-9 ansatte Har ledelse over for ansatte Har ledelse over for 25 eller flere ansatte Total

19 3 Løntabeller 18 Septemberløn 2015 for mænd uden ledelsesansvar i landbo- og familieforeninger og fællesudvalg herunder nedbrudt på dimittendår. Dimittendår 1979 eller før eller senere Total Septemberløn 2015 for mænd med ledelsesansvar i landbo- og familieforeninger og fællesudvalg herunder nedbrudt på omfang af ledelse. Omfang af ledelse Har ledelse over for 1-9 ansatte Har ledelse over for ansatte Har ledelse over for 25 eller flere ansatte Total Septemberløn 2015 for kvinder uden ledelsesansvar i landbo- og familieforeninger og fællesudvalg herunder nedbrudt på dimittendår. Dimittendår 1984 eller før eller senere Total

20 3 Løntabeller 19 Septemberløn 2015 for kvinder med ledelsesansvar i landbo- og familieforeninger og fællesudvalg herunder nedbrudt på omfang af ledelse. Omfang af ledelse Har ledelse over 1-9 ansatte Har ledelse over 10 eller flere ansatte Total

21 3 Løntabeller Ansatte i landbrugets hovedorganisationer i forhold til ledelse Septemberløn 2015 for ansatte i landbrugets hovedorganisationer nedbrudt på ledelse. Omfang af ledelse Har ikke ledelsesopgaver Har ledelse over 1-9 ansatte Har ledelse over 10 eller flere ansatte Total Stillingsbetegnelse Septemberløn 2015 for ansatte i landbrugets hovedorganisationer nedbrudt på ledelse. Omfang af ledelse Har ikke ledelsesopgaver Har ledelse over 1 eller flere ansatte Total Septemberløn 2015 for stilling inden for Administration. Stilling Afdelingschef Direktør Konsulent Andet Total

22 3 Løntabeller 21 Septemberløn 2015 for stilling inden for Forskning, forsøg og kontrol. Stilling Forsker Seniorforsker Afdelingsleder Andet Total Septemberløn 2015 for stilling inden for Rådgivning, information, undervisning og uddannelse. Stilling Underviser/ uddannelseskonsulent Landskonsulent Specialkonsulent Chefkonsulent Økonomikonsulent Planteavlskonsulent Kvægkonsulent Maskin-/bygningskonsulent Konsulent, andet fagområde Andet Total Septemberløn 2015 for stilling inden for Produktion og handel. Stilling Produktchef Afdelingschef/ Business Manager Salgschef/ Country Manager Konsulent Andet Total

23 3 Løntabeller 22 Septemberløn 2015 for stilling inden for Planlægning og landskabsforvaltning. Stilling Landskabsarkitekt Andet Total Septemberløn 2015 for stilling inden for Udlandet. Stilling Udlandet Total

24 3 Løntabeller Privatansatte, lønfremskrivning med 2,5 % p.a. fordelt på dimittendår Privatansatte, fremskrivning af Septemberløn 2015 med 2,5 % p.a. fordelt på dimittendår. Dimittendår Sept bruttoløn Marts ,25 % Juni ,875 % Sept ,5 % Dec ,125 % 1979 eller før Total

25 4 Frekvenstabeller 24 4 Frekvenstabeller 4.1 Alder og køn Medlemmernes alder: Procent 29 år eller yngre 35 5% år 59 8% år 96 14% år % år % år % år % år 32 5% 65 eller ældre 7 1% Total % Medlemmernes køn: Procent Kvinde % Mand % Total %

26 4 Frekvenstabeller Uddannelse Medlemmernes uddannelse: Procent Agronom % Forstkandidat 61 9% Hortonom 47 7% Jordbrugsøkonom 33 5% Landskabsarkitekt 56 8% Cand.scient. 33 5% Bachelor 8 1% Andet 14 2% Total % Uddannelse, tekst ved anden: Agronom + cand.mag Biolog Cand.merc.aud Cand.it Cand. scient Agrobiologi Cand.agro. Landskabsforvaltning Cand.scient i agrobiologi Cand.scient. i agrobiology HD R HD(O) Master i skat PhD

27 4 Frekvenstabeller 26 Supplerende uddannelse: (Medlemmerne kan sætte mere end én markering) svar Procent PhD eksamen 64 9,1% Doktorgrad 0 0,0% MBA 17 2,4% Anden supplerende mastergrad 40 5,7% Ingen eller ubesvaret ,1% + procenter summeret ,3%

28 4 Frekvenstabeller 27 Supplerende uddannelse, tekst ved anden: Byggeøkomon mdb Coaching og ledelse Diplom i Ledelse Diplomleder Diplomuddannelse i ledelse French master in Mediterannean agriculture HD HD HD (O) HD (U) HD Afsætning HD O HD O HD O HD O HD O HD udenrigshandel HD-A HD(O) HD(R) HRM Landdistriksudvikling Landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning MARC Master i Europastudier Master i teknisk miljøledelse MEM MSc i Landskabsarkitektur Projektledelse Registreret revisor Skat

29 4 Frekvenstabeller Dimittendår Medlemmernes dimittendår for kandidateksamen: Procent 1979 eller før 34 5% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Total %

30 4 Frekvenstabeller Ansættelsesområde Medlemmernes ansættelsesområde: Procent Landbrugets hovedorganisationer 19 3% Landsdækkende interesseforeninger 32 5% Grovvarebranchen 19 3% Kemikalie- og medicinalbranchen 58 8% Planteforædling/frøfirmaer 31 4% Penge, kredit- og forsikringsvirksomheder 14 2% ITK, informationsteknologi og telekommunikation 8 1% Private tegnestuer 30 4% Rådgivningsvirksomhed i øvrigt 58 8% GTS-institutter, Teknologisk Institut, Agrotek m.v. 18 3% SEGES 57 8% Anden privat virksomhed (ud over landøkonomiske foreninger og SEGES) 92 13% Landbo- og Familielandbrugsforeninger % Fællesudvalg under landbo- og familielandbrugsforeninger 16 2% Andet 56 8% Total % Ansatte på private tegnestuer. Er du ansat i henhold til overenskomst mellem PLR og JA? Procent Ja 21 70% Nej 9 30% Total %

31 4 Frekvenstabeller Stilling Medlemmernes stilling: Procent Afdelingschef 15 2% Direktør 20 3% Konsulent 11 2% Andet 31 4% Forsker 8 1% Seniorforsker 6 1% Afdelingsleder 13 2% Andet 40 6% Underviser/uddannelseskonsulent 7 1% Landskonsulent 15 2% Specialkonsulent 29 4% Chefkonsulent 34 5% Økonomikonsulent 54 8% Planteavlskonsulent 98 14% Kvægkonsulent 24 3% Maskin-/bygningskonsulent 5 1% Konsulent, andet fagområde 76 11% Andet 81 11% Produktchef 19 3% Afdelingschef/Business Manager 12 2% Salgschef/Country Manager 8 1% Konsulent 18 3% Andet 33 5% Landskabsarkitekt 39 6% Andet 8 1% Udlandet 2 0% Total %

32 4 Frekvenstabeller Anciennitet og antal jobskift Anciennitet i nuværende stilling: Procent -2 år % 2,1-4 år % 4,1-6 år 58 8% 6,1-8 år 89 13% 8,1 år-10 år 68 10% 10,1-15 år 73 10% 15,1-20 år 66 9% >20 år % Total % Hvor mange gange har du skiftet job (arbejdsplads) siden dit kandidatår? Procent % % % % % % % % 8 7 1% 9 1 0% % % % Total %

33 4 Frekvenstabeller Omfang af ledelse Omfang af ledelse: Procent Har ikke ledelsesopgaver % Har ledelse over for 1-9 ansatte % Har ledelse over for ansatte 40 6% Har ledelse over for 25 eller flere ansatte 25 4% Total % 4.8 Ugentlig arbejdstid og overarbejde Ugentlig arbejdstid ifølge ansættelseskontrakt: Procent Under 20 timer 3 0% 20-24,9 timer 7 1% 25-29,9 timer 7 1% 30-34,9 timer 53 8% 35-36,9 timer 11 2% 37-38,9 timer % 39 timer eller flere 41 6% Total %

34 4 Frekvenstabeller 33 overarbejdstimer i gennemsnit pr. uge inden for det seneste år: Procent 0 timer % 0,1-1,9 timer 67 9% 2-3,9 timer % 4-5,9 timer % 6-7,9 timer 28 4% 8-9,9 timer 26 4% 10-14,9 timer 50 7% 15 timer eller flere 16 2% Fejludfyldt 35 5% Total % Median = 3 timer. Hvordan honoreres overarbejde? (Medlemmerne kan sætte mere end én markering) Procent Overarbejde afspadseres ,1% Overarbejde honoreres 66 9,3% Overarbejde honoreres ikke ,3% Uoplyst 6 0,8% + procenter summeret ,6%

35 4 Frekvenstabeller Hjemmearbejde Hjemmearbejde. Hvor mange dage om måneden arbejder du hjemme (i gennemsnit)? Procent 0 dage ,3% 1 dag ,1% 2 dage 81 11,5% 3 dage 32 4,5% 4 dage 55 7,8% 5 dage 22 3,1% 6-9 dage 28 4,0% dage 21 3,0% 15 dage eller flere 18 2,5% Fejludfyldt 2 0,3% Total ,0% Median = 1 dag.

36 4 Frekvenstabeller Personalegoder Personalegoder: (Medlemmerne kan sætte mere end én markering) Procent Fri bil, helt eller delvist 62 8,8% Fri (mobil)telefon helt eller delvist ,6% Fri tog og buskort helt eller delvist 10 1,4% Abonnement på aviser/tidsskrifter ,9% Faglige kontingenter betalt 44 6,2% Hjemme-pc/bærbar/tablet ,6% Internetforbindelse ,6% Sundhedsordning/ -forsikring ,5% Fri parkering ,1% Frokostordning hel eller delvis ,7% Kontant ferietillæg mere end lovpligtige 1 % 99 14,0% Bonusordning, gratiale og engangsvederlag ,1% Andre personalegoder 82 11,6% Ingen goder 20 2,8% + procenter summeret ,1% Personalegoder, tekst ved andre goder: 1 ekstra ferieuge ½ times pause daglig betalt 2x0,5t massage pr mdr 5 omsorgsdage pr år arbejdstøj Arbejdstøj/friluftstøj kr pr år ex. moms Bank og Forsikring Bliver betalt for hjemmearbejdsplads. Brænde. Brød og frugt Ekstra ferieuge Et kvarters betalt frokostpause hver dag Ferieboliger ferieboliger Feriehus Feriehus-ordning, julegave, juefrokost, årsfest

37 4 Frekvenstabeller 36 Feriehuse Feriehuse Fitness-rum Fitnesskontingent Fodboldbilletter Fri kaffe og te, samt frugtordning Fridage, frugtordning Frugt Frugt Frugt Frugt & kaffe på arb.plads Frugt og kaffe Frugt og massage Frugt, fredagsøl, slik Frugt, kaffe + betalte pauser Frugt, kaffe, julegave Frugt, kaffe, julegave, julefrokost, sommerfest Frugtordning Frugtordning Frugtordning Frugtordning Frugtordning og 1 times massage/måneden Frugtordning, massageordning Gaver indkøbsfridag idræt Gaver ved runde fødselsdage mm Gratis frugt, the og kaffe Hjemmekontor betalt Incentive aktier Julegave Kaffe og frugt Kaffe, frugt Kaffe,te,vand Kaffer frugt Landbrugsavisen Massage Massage Massageordning Massageordning Medejerskab Morgenmad, fitness Motionsrum m.v.

38 4 Frekvenstabeller 37 Mulighed for aktiekøb Netværk Danmark medlemskab Overskudsdeling Overskudsvarer Rabat på div. køb Rabataftaler Rejser samt kursus betalt, rabat på hestefoder Sommerhus Sommerhus Sports Sundhedsforsikring Tid til massage 1 time/mdr Tilskud til personaleforening Tjenestebolig Tøjordning Ulykkesforsikring Yoga / fitness Angiv dit samlede ferietillæg i %: (Kun der har oplyst det samlede ferietillæg) Gennemsnit (pct.) Mindste (pct.) Største (pct.) 92 1,7% 1,2% 3,3% Bonusordning, gratiale og engangsvederlag indenfor det seneste år: (Kun der har oplyst et beløb) Gennemsnit (kr.) Mindste (kr.) Største (kr.)

39 4 Frekvenstabeller 38 Hvor mange feriefridage har du om året (ud over 5 ugers ferie efter ferieloven)? Procent % 1 1 0% 2 4 1% % % % % 7 6 1% 8 4 1% 9 1 0% % % % % % Fejludfyldt 31 4% Total % Hvilke af følgende dage har du fri med løn? (Medlemmerne kan sætte mere end én markering) Procent Juleaftensdag ,8% Nytårsaftensdag ,9% Hele Grundlovsdag ,4% Halv Grundlovsdag ,1% Fredag efter Kr. Himmelfartsdag ,8% 1. maj 58 8,2% Ingen 42 5,9% + procenter summeret ,1%

40 4 Frekvenstabeller 39 Frihed ved barn syg: Procent 1. sygedag % sygedag % Ingen frihed % Total % 4.11 Barsel Har det inden for de seneste 2 år været aktuelt for dig at holde barsel? Procent Ja 48 7% Nej % Total % Hvor mange uger har du ret til med til fuld løn? Gennemsnit (uger) Mindste (uger) Største (uger) Klausuler Er du i dit nuværende job omfattet af en klausul? (Medlemmerne kan sætte mere end én markering) Procent Konkurrenceklausul 90 12,7% Kundeklausul ,5% Jobklausul 7 1,0% Andre begrænsninger 11 1,6% Ingen klausul ,4% + procenter summeret ,2%

41 4 Frekvenstabeller Betalt efteruddannelse Hvor mange dages betalt efteruddannelse har du haft i det seneste år? Procent 0 dage ,9% 1 dag 34 4,8% 2 dage 67 9,5% 3 dage 65 9,2% 4 dage 48 6,8% 5 dage ,9% 6-9 dage 73 10,3% dage 58 8,2% 15 dage eller flere 17 2,4% Total ,0% Median = 3 dage Kommentarer sidst i lønskemaet Se separat excelfil med kommentarer

Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA

Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA 1 Løntabeller 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA JAs Forhandlingsudvalg har udvalgt tabellerne i dette dokument fra den samlede lønrapport september 2015. Tabellerne er tænkt som et nemt

Læs mere

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Udarbejdet af Huge Consulting ApS

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2014 JA

Lønstatistik for privatansatte, september 2014 JA Lønstatistik for privatansatte, september 2014 JA 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2014 JA Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse 1 Metode og omfang

Læs mere

1. Løntabeller Frekvenstabeller... 10

1. Løntabeller Frekvenstabeller... 10 Lønstatistik 2014 for JA JA Forhandlingsudvalget har udvalgt tabellerne i dette dokument fra den samlede lønstatistikrapport september 2014. Tabellerne er tænkt som et nemt og overskueligt redskab til

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2016 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2016 Dansk Psykolog Forening Huge Consulting ApS november 2016 Udarbejdet

Læs mere

Lønstatistik. september. Dansk Mejeriingeniør Forening. UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen

Lønstatistik. september. Dansk Mejeriingeniør Forening. UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen Lønstatistik 2011 september Dansk Mejeriingeniør Forening UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen Indhold 1 Metode og omfang... 1 1.1 Udsendelse og svarprocent... 1 1.2 Statistisk usikkerhed...

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

Lønstatistik, september 2012

Lønstatistik, september 2012 Lønstatistik, september 2012 Dansk Mejeriingeniør Forening Foto: Colourbox Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse HUSK! Sæt kryds i kalenderen! Den

Læs mere

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Forhandlingsudvalget i JA har i år valgt at samle nøgletabeller, der giver et hurtigere overblik over resultatet i årets lønstatistik. Tabellerne er tænkt,

Læs mere

Lønstatistik privatansatte September måned 2011

Lønstatistik privatansatte September måned 2011 Lønstatistik privatansatte September måned 2011 DETTE SKEMA KAN IKKE UDFYLDES!! SKEMAET SKAL UDFYLDES ELEKTRONISK VIA LINK FRA UNI-C. Udfyld skemaet inden 9. oktober 2011. 1. Fødselsår 2. Køn mand kvinde

Læs mere

Lønstatistik september 2013

Lønstatistik september 2013 Lønstatistik september 2013 Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse Mejeriingeniørarrangementer i 2014 Sæt kryds i kalenderen 4. september Mejeringeniørdag

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Lønstatistik. Konstruktørforeningen, marts UNI C marts 2010 Af Jeppe Krag

Lønstatistik. Konstruktørforeningen, marts UNI C marts 2010 Af Jeppe Krag Lønstatistik Konstruktørforeningen, marts 2009 Af Jeppe Krag Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indhold 1 Metode og omfang...1 1.1 Udsendelse...1

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF Huge Consulting ApS november

Læs mere

Lønstatistik 2012 privatansatte medlemmer af JA

Lønstatistik 2012 privatansatte medlemmer af JA Lønstatistik 2012 privatansatte medlemmer af JA Lønudvalget for privatansatte medlemmer af JA har udvalgt tabellerne i dette dokument fra den samlede lønstatistikrapport september 2012. Tabellerne er tænkt,

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2011 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. METODE OG OMFANG... 3 1.1. Udsendelse... 3 1.2. Svarprocent...

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2016 JA

Lønstatistik for privatansatte, september 2016 JA Lønstatistik for privatansatte, september 2016 JA 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2016 JA Huge Consulting ApS november 2016 Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING...

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2013 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. INDLEDNING... 2 2. LØNTABELLER... 2 2.1. Alle bygningskonstruktører.

Læs mere

Bibliotekar Forbundet. Lønstatistik for offentligt ansatte september måned 2009

Bibliotekar Forbundet. Lønstatistik for offentligt ansatte september måned 2009 Bibliotekar Forbundet statistik for offentligt ansatte september måned 2009 UNI C, november 2009 Indholdsfortegnelse. 1. undersøgelsens metode og svarprocent... s. 1 2. Statistiske kommentarer... s. 2

Læs mere

Lønstatistik 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening

Lønstatistik 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening Lønstatistik 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening Lønstatistik, september 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse Arrangementer i Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Foreningen af mejeriledere og funktionærer LØNSTATISTIK 2017 1 FMFs Hovedbestyrelse Fra venstre er det Leo Morten Lund, Jørgen H. Petersen, René Byrgesen, Michael Jensen, René Fredgaard, Palle Jellesmark,

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2013. Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september 2013. Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2013 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2013 Dansk Psykolog Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde

Læs mere

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2013 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2013 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2014. Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september 2014. Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2014 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2014 Dansk Psykolog Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2012. Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september 2012. Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2012 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2012 Dansk Psykolog Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde

Læs mere

Dansk Mejeriingeniør Forening

Dansk Mejeriingeniør Forening Dansk Mejeriingeniør Forening LØNSTATISTIK 2015 Bestyrelsesmedlemmer i Dansk Mejeriingeniør Forening Redaktion: Dansk Mejeriingeniør Forening Munkehatten 28 5220 Odense SØ e-mail: dmf@maelkeritidende.dk

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for gartnere, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle gartnere... 7 1A. Årlig lønsum

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s.

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2015 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2015 Dansk Psykolog Forening Huge Consulting ApS november 2015 Udarbejdet

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for akademikere, september 2008 UNI C, februar 2009 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller:

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller

Læs mere

Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte

Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER...

Læs mere

Dansk Mejeriingeniør Forening

Dansk Mejeriingeniør Forening Dansk Mejeriingeniør Forening LØNSTATISTIK 2016 Bestyrelsesmedlemmer i Dansk Mejeriingeniør Forening Redaktion: Dansk Mejeriingeniør Forening Munkehatten 28 5220 Odense SØ e-mail: dmf@maelkeritidende.dk

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2016 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2016 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF)

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009 Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009, ALF og PALF Side 1 Om lønstatistikken Data til denne lønstatistik for Ansatte Landinspektørers

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 UNI C april 2009 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2016 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2016 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2015 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2015 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle ejendomsfunktionærer:...

Læs mere

Løn på det regionale område

Løn på det regionale område Løn på det regionale område LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til Dansk Magisterforening.

Læs mere

LØNSTATISTIK 2015 LØNSTATISTIK 2015. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2015 LØNSTATISTIK 2015. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2015 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2015 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2014 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2014 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten LØNSTATISTIK 2013 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er til, for at medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle løn. Både på den enkelte arbejdsplads og ved ansættelse

Læs mere

LØNSTATISTIK Forbundet Arkitekter og Designeres Lønstatistik 2016 må gerne kopieres, offentliggøres og citeres med tydelig kildeangivelse

LØNSTATISTIK Forbundet Arkitekter og Designeres Lønstatistik 2016 må gerne kopieres, offentliggøres og citeres med tydelig kildeangivelse LØNSTATISTIK 2016 Forbundet Arkitekter og Designeres Lønstatistik 2016 må gerne kopieres, offentliggøres og citeres med tydelig kildeangivelse MEDLEMSFORDELE Som medlem af Forbundet Arkitekter og Designere

Læs mere

Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1

Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1 Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1 IDA LØNSTATISTIK 2012 PRIVAT ANSATTE Orlov eller deltid Er du i september 2012 omfattet af nogle af følgende vilkår? Deltid, jeg er ansat på mindre

Læs mere

Løn på det kommunale område

Løn på det kommunale område Løn på det kommunale område LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til Dansk Magisterforening.

Læs mere

DdL Lønstatistik 2014. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2014. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2014 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2014 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

LØNSTATISTIK Mere end bare tal

LØNSTATISTIK Mere end bare tal LØNSTATISTIK 2008 Mere end bare tal INDHOLD 2 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Generelt 4 Lønudvikling 8 Privatansatte 10 Uddannelse, retning og kandidatårgang 16 Uddannelsesretning 18 Branche 19 Stillingstype

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2017 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Offentlig2012_lønspørgeskema_EndeligVersion.docx side 1

Offentlig2012_lønspørgeskema_EndeligVersion.docx side 1 Offentlig2012_lønspørgeskema_EndeligVersion.docx side 1 IDA LØNSTATISTIK 2012 OFFENTLIGT ANSATTE Orlov eller deltid. Er du i september 2012 omfattet af nogle af følgende vilkår? Deltid, jeg er ansat på

Læs mere

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ Herunder finder du en vejledning til nogle af de spørgsmål i spørgeskemaet, som der kan være tvivl om. Hvis der er spørgsmål, som du ikke kan finde svar på herunder, kan

Læs mere

Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel

Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel februar 2009 Få lønforsikring uden merudgifter - se bagsiden Indholdsfortegnelse 1 Hvad er med i lønnen?............................................................

Læs mere

Lederløn 2015 Lederne December 2015

Lederløn 2015 Lederne December 2015 Lederløn 2015 Lederne December 2015 Velkommen til Lederløn 2015 21 sider med de bedst underbyggede tal for lederes løn i Danmark netop nu. Lederløn 2015 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato August 2015 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2014 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere Djøf Advokat Lønstatistik 2016 Tænk længere 2 // Djøfs lønstatistik 2016 Djøf Advokat Et redskab til din lønforhandling Lønstatistikken er et vigtigt redskab i en lønforhandling. Det gælder både, når der

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

IDA LØNSTATISTIK 2016

IDA LØNSTATISTIK 2016 2 LØNSTATISTIK 2016 IDA LØNSTATISTIK 2016 Denne pjece indeholder de væsentligste resultater om løn og lønudvikling for IDA medlemmer i 2016. Pjecen stilles til rådighed for medlemmerne som en pdf-fil online

Læs mere

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper statistik i IDA og andre organisationer Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper September 2016 statistik i IDA og andre organisationer Resumé I dette notat redegøres

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. LØNSTATISTIK2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 3 LØNSTATISTIK 2005 Forord, begreber og vejledende minimalløn SIDE 6-9 SIDE 10-12 SIDE 13-15 SIDE 16-18 SIDE 19-21 SIDE 22-27 SIDE 28-33 SIDE 34-37 SIDE 38-42

Læs mere

lederløn 2010 særtillæg 50.408 kr 36.499 kr alt om Lønspredning LØnstigning Arbejdstid bonus pension personalegoder aktier Klausuler 44.

lederløn 2010 særtillæg 50.408 kr 36.499 kr alt om Lønspredning LØnstigning Arbejdstid bonus pension personalegoder aktier Klausuler 44. 010 lederløn 50.408 kr %36 36.499 kr 10 44.000 kr særtillæg 8% alt om lederløn 2010 Lønspredning LØnstigning Arbejdstid branche bonus pension personalegoder aktier Klausuler 02 særtillæg december 2010

Læs mere

Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen. Medarbejdere der er omfattet af DANSKE ARKs overenskomster 4 DELTIDSANSÆTTELSER 7

Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen. Medarbejdere der er omfattet af DANSKE ARKs overenskomster 4 DELTIDSANSÆTTELSER 7 Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen Hermed præsenteres Løn- og personalestatistikken 2008, der er udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK). Løn- og personalestatistikken

Læs mere

IDA LØNSTATISTIK 2004

IDA LØNSTATISTIK 2004 IDA LØNSTATISTIK 2004 DETTE ER EN PRINTVENLIG VERSION AF IDA LØNSTATISTIK 2004 STATISTIKKEN INDEHOLDER ALLE TABELLER OG FIGURER SOM INDGÅR I DEN ENDELIGE PUBLIKATION DER UDSENDES TIL MEDLEMMERNE OMKRING

Læs mere

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere)

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Layout: Dansk Sygeplejeråd 16-78 Copyright Dansk Sygeplejeråd november

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

SKAL IKKE UDFYLDES. Statistikken giver indsigt i branchens løn- og personaleforhold, samt giver klarhed om virksomhedens position i forhold hertil.

SKAL IKKE UDFYLDES. Statistikken giver indsigt i branchens løn- og personaleforhold, samt giver klarhed om virksomhedens position i forhold hertil. Løn- og personalestatistikken 2013 Spørgeskemaet ligger til grund for den løn- og personalestatistik, som DANSKE ARK udarbejder i samarbejde med ARKITEKTFORBUNDET, Konstruktørforeningen og Teknisk Landsforbund.

Læs mere

IDA LØNSTATISTIK 2015

IDA LØNSTATISTIK 2015 2 LØNSTATISTIK 2015 IDA LØNSTATISTIK 2015 Denne pjece indeholder de væsentligste resultater om løn og lønudvikling for IDA medlemmer i 2015. I år trykkes pjecen ikke, men stilles i stedet til rådighed

Læs mere

2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere

2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere LØN Forbundet Kommunikation og Sprog 2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere 1,9 % lønstigning for offentligt ansatte KS ere 2014 / 15 Pæne lønstigninger og reallønsfremgang, men begyndelseslønninger

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale 0 0 TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale Indledning Efterskoleforeningen har i januar-februar 2015 gennemført

Læs mere

Lønstatistik 2013. for ansatte i stat, kommuner og regioner. Lønstatistik 2013 for ansatte i stat, kommuner og regioner. Bibliotekarforbundet [ 1 ]

Lønstatistik 2013. for ansatte i stat, kommuner og regioner. Lønstatistik 2013 for ansatte i stat, kommuner og regioner. Bibliotekarforbundet [ 1 ] Lønstatistik 2013 for ansatte i stat, kommuner og regioner Bibliotekarforbundet [ 1 ] Indhold 1. Lønundersøgelsens metode og svarprocent... 3 2. Forklaring til undersøgelsens tabeller... 4 3. Løntabeller

Læs mere

LØN Forbundet Kommunikation og Sprog

LØN Forbundet Kommunikation og Sprog LØN Forbundet Kommunikation og Sprog Arbejdsgiver Medarbejder 2015 / 16 Flere forhandler, og lønnen stiger Den fremtidige lønudvikling Antallet af KS ere, som har forhandlet deres løn det seneste år, stiger.

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

LØNMAGASINET Forbundet Kommunikation og Sprog

LØNMAGASINET Forbundet Kommunikation og Sprog LØNMAGASINET Forbundet Kommunikation og Sprog 2016 / 17 Flotte lønstigninger i det private, mens det offentlige halter efter Lønstigningerne for de privatansatte KS ere er ved at være tilbage på niveauet

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte ph.d.er

Lønstatistik for privatansatte ph.d.er Lønstatistik for privatansatte ph.d.er LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til

Læs mere

Lønstatistik 2014 FAAF

Lønstatistik 2014 FAAF Lønstatistik 214 FAAF 2 // Djøfs lønstatistik 214 FAAF Indhold Svarprocent og definitioner... 3 Lønudviklingen 211-214... 3 Fremtidige lønstigninger... 5 Løn... 5 Arbejdstid... 7 Overtidsbetaling og afspadsering...

Læs mere

Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Lønmagasin 2014. for privatansatte

Lønmagasin 2014. for privatansatte Lønmagasin 2014 for privatansatte Inkl. Lønstatistik 2013 Lønmagasin 2014 for privatansatte Bibliotekarforbundet [ 01 ] Indhold Forord...3 1. Sådan bruger du Bibliotekarforbundet...4 2. Sådan fastsætter

Læs mere

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Privatansatte. Lønstatistik Tænk længere

Privatansatte. Lønstatistik Tænk længere Privatansatte Lønstatistik 2016 Tænk længere 2 // Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte Flotte lønstigninger til privatansatte djøfere Årets lønstatistik for privatansatte djøfere er glædelig og opmuntrende

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2013

Indhold Lønstatistik 2013 Lønstatistik 2013 Indhold Lønstatistik 2013 5 Forord 6 Tabel 1.1 Septemberløn 2013 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 Septemberløn 2013 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012. Offentliggørelse Team Analyse & Projekter. Til: Fra: 12. marts 2012

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012. Offentliggørelse Team Analyse & Projekter. Til: Fra: 12. marts 2012 1 Til: Fra: Offentliggørelse Team Analyse & Projekter Notat 12. marts 2012 Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012 I dette notat sammenlignes tal fra IDAs og DIs lønstatistikker vedrørende

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015 Side af 7 Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 05 Oversigten baseres på lønsedler fra september 05. Der er udsendt spørgeskemaer til 70 privatansatte medlemmer. Oversigten baserer sig på besvarelser

Læs mere