SS: o: =00 :CO ICO. mmssiiafcæibi. »Sr«:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SS: o: =00 :CO ICO. mmssiiafcæibi. »Sr«:"

Transkript

1 SS: o: =00 :CO ^ ICO o Ho mmssiiafcæibi»sr«:

2

3 oi"? 2.60^GSKA^ Aq^ 1887 INDEHOLDENDE BIOGRAFISKE OPLYSNINGER OU \ KETHINGETS OG LANDSTHINGETS NUVÆRENDE MEDLEMMER. "j UDGIVET AF POVL SVEISTRUP, Revisionsassistent i Folkethinget. P.G. KJØBENHAVN. PHILIPSENS FORLAG. Tiykt hos J. Jørgf^nsen & Co.. (M, A. Hannover). «

4

5 2^r i RIGSDAGSKALENDER 1887 i i INDEHOLDENDE BIOGRAFISKE OPLYSNINGER OM j FOLKETHINGETS OG LAHDSTHINGETS NUVÆRENDE MEDLEMMER. UDGIVET AF POVL SVEISTRUP, ' Revisionsassistent i Folkethinget. ru P.G. KJØBENHAVN. PHILIPSENS FORLAG. Trykt hos J. Jørgensen & Co., (M. A. Hannover;. 1887

6 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto brie. GT

7 I Lighed med de Rigsdagskalendere, der udgives i andre Lande, indeholder dette lille Skrift en sammentrængt Oversigt over Hovedpunkter i de nuværende Rigsdagsmænds Liv. For hver af disse meddeles saavidt muligt følgende Oplysninger i efternævnte Orden: Medlenunets fulde Navn, Fødsels-Aar og -Dag, Fødested (Amt, Sogn) hans Faders Stilling og Navn (Forbogstaver) de Under\åsningsanstalter, han har besøgt (udover Almueskolen), og Examiner, han har taget hans forhenværende og nuværende Livsstilling og Hovederhverv, hvis han er Eiendomsbesidder, Eiendommens Art, Beliggenhed og for Landeiendomme Hartkorn de vigtigste TilUdshverv, han udenfor det politiske Liv har beklædt og beklæder - af hvilke lovgivende Forsamlinger han har været og er Medlem, for h\ålke Kredse og i hvilke Tidsrum for Folkethmgsmændene : Vælgertallet for og imod den valgte ved det sidste Valg det Parti, han tilhører, (med fed Skrift) og, for saa vidt Oplysning herom har foreligget, de Grrupper, han tidligere har tilhørt (i Klammer). Der er for

8 Kortheds Skyld benyttet en Del Forkortelser, om li\dlke henvises til næste Side. Meddelelserne hvile for den allerstørste Del paa skriftlige Opgivelser fra de paagj ældende Medlenuner, for hvilke Udgiveren herved bringer hver af disse sin Tak. De vigtigste for Haanden værende boglige Hjælpemidler ere benyttede til at udfylde disse Opgivelser. De faa Rigsdagsmænd, for hvilke Udgiveren kun har havt offentlige Ealder til sin Raadighed, ere betegnede ved en Stjerne foran Navnet. Rettelser og Tilføielser bedes meddelte Udgiveren til Brug ved en fremtidig Udgave. Da Esbjergkredsen var ledig ved Redaktionens Afslutning den 1ste September 1887, meddeles Oplysninger om den der valgte Folkethingsmand her nedenfor. Bluhme, Hans Emil, f ^i/^ 33 j Storehedinge, S. af Konseilspræsident, Udenrigsminister C. A. B.; Søkadet 48 50, Lieutenant 52, i fransk Krigstjeneste 56 60, deltog i Expedition til Cochinchina. Bagindien, 58 59, paa Opmaaling i Grønland 63, kommanderede en Kanonbaadflotille 64. Kapitain fra 68, Eier af Nerlund (93 Td. H.) og Thorstedlund (43Td.H.), Ravnkilde og Aardestrup S., Aalborg A., fra 68; Amtsrm. fra 82, Form. f. Nibe-Løgstør Landboforen., i Bestyr, f. Foren, af jydske Landboforen." Folkethm. f, Randers 2 (Randers) '-V684 ^Vi87, f Ribe 2 (Esbjerg) fra»v9 87; valgt 87 m. 675 mod ^6 (v) St. Oppositionen (hidtil udenfor Partiordningen). Valget har endnu ikke foreligget til Godkjendelse.

9 ' I De vigtigste beuyttede Forkortelser. A: Amt. Afdel: Afdeling. Amtsrm : Amtsraadsmedlem. Akad: Akademi, alm: almindelig, ang: angaaende. B. Bestyr: Bestyrelse. Bl: Blad. Bondest : Bondestand. Brandforsikr : Brandforsikkringsselskab. c and: Kandidat. Chrlivn : Christianshavn. d: det eller den. dr: doctor. Folketh. V: Folkethingets Venstre (den,.radikale" Venstregruppe). Foren: Forening. Forf: Forfatter. Form: Formand. Forp: Forpagter. forsk: forskjellige. Fuldm: Fuldmægtig. G. Gd: Gaard. Gdeier: Gaardeier. Gdfæster : Gaardfæster. Gdm: Gaardmand. gi: gammel. H. (h): Høire. H : Hartkorn. Herredsf: Herredsfoged. Husm: Husmand. Høisk: Høiskole. F. i: for eller født. forhenværende, fhv : fl: flere. Folketh: Folkething. Folkethm: Folkethings mand. I. Inst : Institut. jur: juris (i Retsvidenskab). K: Kontor. Kand: Kandidat.

10 . Kapt: Kapitain. Kar: Karakter. Kblivn: Kjøbenhavu. Kom (kom) : Kommission eller Kommissær, konst: konstitueret. Købm: Kjøbmand. L. Landbygn: Landbygningernes. Landstil: Landsthing. Landsthm : Landsthingsmand. landøk: landøkonomisk. M. M: Medlem, m: med eller -mand. m. m: med mere. mag: magisterii. mek: mekaniske. Min: Ministeriet. o. 1.: og lignende. P. p: paa. phil: i Filosofi. Premierl : Premierlientenant. Prok: Prokurator. R. Red : Redaktør. Repræs : Repræsentant ell. Repræsentantskab. Rigsf: Rigsforsamling. Rigsr : Rigsraadet(s) S. S: Sogn eller Søn. Selsk: Selskab, sjæll: sjællandske. Sk (sk): Skole. Skp: Skjæppe. slesv: slesvigsk, smsteds: sammesteds. Soc: Socialist, soc : socialistisk. Sognrform : Sogneraadsformand. Sognrm. : Sogneraadsmedlem. Sparek: Sparekasse. St: Stemmer. Td. H: Tønder Hartkorn. V (v): Venstre. v: ved. Vidsk: Videnskab. Rettelse til S. jb L. 16 f n.: 87" læs 87".

11 Folkethinget. Aaberg, Christen Pedersen, f. 'V9 19 P- Aaberggd., Møborg S., Ringkiøbing A.. S. af Gdeier P. C. A., Soldat 42 44/48-50, Medeier fra 46, Eneeier fra 60 af sin Fødegd. (5 Td. H.), driver Teglværk, Sognrm og fra 76, Sognrform. i 23 Aar, M. af Tilsynsraad v. Veterinær- og Landbohøisk. fra 69, Jydsk Kystsikringskom , 3 Kom. f. Markeders Omordning, M. af Rigsr. Folketh. f. Ringkjøbing Folkethtn. f. Ringkjøbing 2 (Lemvig) fra ^Vc 61; valgt 87 m mod 1041 St. H. (uafliængig. Mellemparti). *Alberti, Carl Christian, f. 'Vs 14 p. Gravballegd. v. Viborg, S. af Proprietær C. C. A., Student Ribe 33, juridisk Kand. 39, Sagførerfuldm. 43^ Overretsprøveprok. 51, Overretsprokurator 1 Kbhvn. fra 53, Grundeier der 47; Borgerrepræsentant 48 54, Medstifter af Høisk. Hindholm 52, Stifter og Styrer fra 56 af sjæll. Bondest. Sparekasse; M. a^f Rigsr. Folketh. f. Sorø ^7,65 og Folkethm. f. Sorø 2 (Sorø) fra V,., 49; valgt 87 m mod 648 St. V. (Bondeven, Oktoberforen. 65, Folketh. V,, udtraadt, dansk). Albertsen, Niels, f. 14 i Astrup, Hinge S., Viborg A., S. af '-/i.- Husm. A. Laursen, Gdm. i Astrup 1

12 ; 6 FOLKETHINGET , nu Huseier smsteds (3 Skp. Land), M. at Rigsr. Folketh. f Viborg 3 V Folkethm. i. Viborg 3 (Levring) fra 'Ve 58; valgt 87 m mod St. V. (Winthers Gruppe, folkeligt V., moderat, dansk). Andersen, Niels, f. ^Vs 26 i Eskør By, Husby S., Odense A., S. af Gdfæster A. Melsen; Gdfæster i Husby By (7 Td H.) fra 49, Klasselotterikollektør i Kbbvn. Ira Vi 86: Sognrm Sognrform ; M. af Rigsr Folketh. f. Odense 4 V Folkethm. f. Odense 4 (Middelfart) ^V658 Ve66, Odense 3 (Assens) 'V1066 '^^/,76, Odense 2 (Kjerteminde) fra 7i 77 ; valgt 87 m mod 1010 St. H. (I. A. Hansens Gruppe 58 59, Mellemparti fra 60). Andersen, Niels, f. 'V9 35 i Ydby, Thisted A., S. af Gdeier A. Nielsen ; har erhvervet sine tekniske Kundskaber ved Selvstudium, er Entreprenør for Jernbane- og Havneanlæg, Udtørring o. 1. i Danm. og Sverrig, bosat i Kbhvn. fra 70, eier fra 77 Lystgd. Søholm (40 Td Land) i Gj entofte S., Kbhvn. A., stiftede 80 Legat f. tilskadekomne Arbeidere. Folkethm. f. Thisted 3 (Vestervig) fra '-^7986; valgt 87 m mod 476 St. H. Bach, Jens Andersen, f. 'Vn 23 i Vesløs S., Thisted A., S. af Husm. A.Jensen; Soldat ved Handelen til 54, fra 54 Gdeier i Vesløs (3 Td. H.); Sognefoged 63 86, Sognrm , 61 73, Amtsrm Folkethm. f. Thisted 1 (Bjerget) frai-/,o66; valgt 87 m. 919 mod 555 St. V. (Mellemparti, moderat, dansk). Bahnson, Jesper Jespersen, f. ^Vn 27 p. Taarupgd., Taarup S., Viborg A., S. af Proprietær L. F. B. Student Viborg 44, cand. phil. 45, militær Høisk , 51 53, Sekondlieutenant i Artilleriet 46, Premierl. 49, Kapitain 57. Lærer i Kemi ved Landbohøisk. 58 og Officersk., Oberst Vi '^9, Departementschef i Krigsmini-

13 ; FOLKETHINGET Direktør smsteds '/n 80. Arz^jminister ix?^ ^Vg 84; eier sin Fødegd. (29 Td. H.) Medstifter af d. krigsvidenskab!. Selsk. 71. Folkethm. f. Kjøbenhavns Amt 1 vfrederiksberg) fra "Vi 87 ; valgt m mod 31u4 St. H. Bajer, Fredrik, f. -V^ 37 i Vesteregede, Præstø A., S. af Sognepræst A. Beyer; p. Sorø Akad. Sk Landkadetakad , militær Høisk studerede Statsvidsk. m. m. v. Universitetet ; Sekondlieutenant v. Dragonerne 56. Premierl. 64, afskediget 65, Lærer v. Blaagaard Høisk , Translatør og Tolk i Svensk fra 71, Red. af Ugebl. Folkevennen" sproglig-,^ historisk, politisk Forfatter, Medarbeider v. forsk. Tidsskrifter. Folkethm. f. Skanderborg 1 (Horsens) fra -»/g 72; valgt 87 m 2329 mod 1252 St. V. (udtraadt 78 81, Folketh. V. fra 81). Berg, Christen, f. '7i2 29 p. Sønder-Bjerg, Fjaltring S., Ringkjøbing A., S. af Gdei'er, Sognefoged P. Madsen Bjerg; paa Ranum Seminarium 48 50, Seminarist med Kar. udmærket duelig''. Huslærer 51, Lærer v. Borgersk. i Kolding 52 61, Førstelærer p. Bogø 61 74, Stifter 65 og Eier af Navigationssk. der, Sognrform , bosat i Hillerød 76 84, Byraadsm. 80 &4, Stifter og Udgiver af Kolding Folkeblad" fra 72. Frederiksborg Amts Avis" fra 74 m. 11. Bl. ; M. af Rigsr. Folketh. f. Yeile 2 ^Vi Folketh. Formand Okt. 83 Marts 87. Folkethm. i. Veile 2 (Kolding) fra Ve 66; valgt 87 m mod 427 St. V. (nationalt, Folketh. V., dansk). Berntsen, Klavs, f. ''Ve 44 i Eskildstrup, Søllinge S., Svendborg A., S. af Gdeier E. B. paa Fri- og Høiskole (i Ryslinge, ; Sødinge, Dalby) 58 61; Friskolelærer i Høiby 62 82, Høiskoleforst. i Særslev v. Bogense fra 82; Sognrform og fra 86, Amtsrm , Revisor i Østifternes Husmandskreditforen. fra 80, M. af Til- 1*

14 ; 8 FOLKETHINGET. synsraad f. LandbygD. alm. Brandforsikr , af Bestyr, f. Xor^t\Ti3ke Jernbane fra 86. Folkethm. f. Odense 5 (Bogense) --/sts -^es^, f. Odense 3 (Assens) fra -Vi o 86: valgt 87 m. ' 1214 mod 908 St. V. (moderat). Bertelsen, Jens, f. Vo 11: i Alstrup S.. Hjørring A., S. af Boelsm. B. Jensen; dansk-juridisk Examen 75 ; Forpagter af Hovedgd. Kvø. Store Aistrup S., Aalborg A. (11'/, Td. H.); Sognrform. fra 83. Folkethm. f. ÉÉjørring 5 (Halvrimme i fra 'Vi 76; 8< kaaret. V. (moderat, dansk). Bertelsen, Jens. f. ^Va B6 i Sønder Vilstrup, Stenderup S., Veile A., S. af Kroeier B. Nielsen: Bagersvend 52 56, Møllersvend 56 65, Møller og Landmand fra 65, eier en Vindmølle med Bageri (1 Td. H.) i Vrigsted, Veile A.; Sognrm , Amtsrm og fra 85. Folkethm. f. Veile 5 (Bjerre) fra -=/s 84 : valgt 87 m mod 505 St. V. (Folketh. V.). Bjørnbak, Viggo. f. '^4 53 i G-uldager, Vreilev S.. Hjørring A.. S. af Høiskoleforst ander. Redaktør L. B. : Viby Høisk., Skolelærerexamen 72; Lærer i Viby Høiskoleforst. i Gjerløv, Randers A. "^73 77, i Viby. Aarhus A., 78 86, Udgiver af Aarhus Amtstidende*' fra 84, eier Viby Høisk. (6 Td. Land) ; Sognrform Folkethm. f. Aarhus 1 (Odder) fra ^Vg ^1 valgt 87 m mod 179 St. V. (Folketh. V.). Blem, Markus Pet er. f. VslS p. Værmelandsgd., Aaker S., Bornhohn, S. af Gdeier J. P. B.: p. Hindholm Høisk Bornholms do. 71; kjøbte 73 Engegd., Nylars S.. Bornholm (7'/, Td. H.); M. af Bornholms landøkonom. Foren. Bestyr Sognrform Folkethm. f. Bornholm 1 (Rønne) fra -Vs 81 valgt 87 m mod 943 St. V. (Folketh. V., dank). Bojsen, Fredrik Engelhardt, f. 41 i Skørpinge --/s V. Slagelse. S. af Sognepræst i Stege F. E. B. Student Haderslev 59, studerede i Upsala 60 61,

15 FOLKETHINGET. 9 theologisk Kand. 64; Officersaspirant 64. Eeserveofficer til 83. Høiskoleforstander 65 69, eier fra 66 Rødkilde paa Møn (10 Td. H.. Høiskole): Møns Yaabenbrødres Form. fra 6a Sognrform. fra 67. Form. f. Møns Landbospare- Folkethm. f. Præstø 6 (Stege) fra --/g 69; 87 kaaret. V. (nationalt, moderat, dansk). Brandes, Carl Edvard, f. -Vio i'< ikbhvn., S. af Grosserer H. B.; Student v. "Westenske Inst. 65, cand. mag. i østerlandsk Sprogvidsk. 72, dr. phil. 79 : Medudgiver af Morgenbladet" 81 83, Forf. af Skuespil. Kritiker af Literatur og Skuespil, Journalist. Folkethin. f. Svendborg 6 (Rudkjøbing) fra -'Ve, 80; valgt 87 m mod 546 St. V. (Folketh. V.). Brockenhuus Schack, LudvigFredrikHenrik. Greve, Kammerherre, f. ^Vg 25 p. Giesegd.. Nordrup S.. Sorø A., S. af Stamhusbesidder Greve A. B-S.: Student Sorø 45. juridisk Kand. 51, slesvigsk Examen 52; konst. Herredsfoged 52 53, Herredsf. f. Ekernførde H , Amtmand f. Tønder og Løgumkloster A , f. Svendborg A. fra Vil 67, Huseier v. Svendborg (20 Td. Land): Form. f. Svendborg A. landøkonom. Selsk , f. Svendborg Banks Repræsentantskab fra 72. f. Sydfynske Jernbaneselsk. fra 82. Folkethm. f. Svendborg 7 (Ærøskjøbing) fra 28/i 87; valgt m. 912 mod 768 St. H. Busk, Jens Andersen, f. -'I- 45 i Aaes, Søvind S., gi. Skanderborg A.. S. af Gdeier A. J. B.; p. Gjedved Høisk ; eier fra 70 sin Fødegd. (4 Td. H.); tilkaldt til Arbeiderkom. af 75, Amtsrm. fra 83. i Bestyr, f. de mindre Landeiendomsb Bygningsbrandkasse. Repræs. i Husmandskreditforen., M. af Bestyr, f. Horsens Landboforen. Folkethm. f. Ribe 3 (Ribe) fra -V-i 76; valgt 87 m mod 429 St. V. (Folketh. V.).

16 ; 10 FOLKETHIXGET. Bønløkke, Christen Christensen, f. "Vs 28 i Landet S.. Taasinge, S. af Gdfæster C. N. B. Gdfæster Gdeier i Aalsrode, Aalsøe S.. Randers A.. har endnu Hjemsted der, fra 82 Villaeier ved Kbhvn. ; Sognrm , fhv. M. af Bestyr, f. Randers-Grenaa Banen, Form. f. Grenaa Banks Repræsentantskab; M. af Rigsr. Folketh. f. Randers 4 V36I 66. FoIketh?ft. f. Randers 4 (Grenaa^ ^^IS'^ 'IS^ og fra Ve 66: valgt 87 m mod 581 St. V. (nationalt, Folketh. Y., dansk). Bøtker Poulsen, Johan, f. 'Vi 47 i Møldrup, Voerladegaard S., gi. Skanderborg A.. S. af Gdeier P. Jensen: eier fra 70 Gd. Eliselund i Møldrup (IVoTd.H.): Sognrm Sognrform Folkethtn f. Skanderborg 3 (Bræstrup) fra -V5 81: valgt 87 m mod ingen St. V. (Folketh. Y.). Christensen, Ole. f. V-, 38 i Sollerup ved Kjøge. S. af Fæstegdm. P. C; privat undervist 49 52; blev invalid 64, Landmand, fra 74 Huseier p. Nørrebro, Kbhvn. Folkethtn. f. Præstø 2 (Faxe) fra "1.^ 69; valgt 87 m. ia45 mod 1126 St. V. (folkeligt, Folketh. Y., danskl Christensen, Svend Peter, f. -Vt 23 i Yesterbrønderslev, Hjørring A., S. af Fæstegdm. C P. Krog. Soldat 48 50, kjøbte 55 Faderens Fæstegd (2Td H.)i Yesterbrønderslev ; Sognrm. 3Aar. Amtsrm Folkethm f. Hjørring 4 (Yreilev) fra "I^Q^\ valgt 87 m. 2177' mod 139 St. V. i;folkeligt. Folketh. Y , dansk). Christensen, Thomas, f. Va 38 p. Kyskov, Thorsager S., Randers A., S. af Gdfæster C. Nielsen; p. Yib}' Landbosk., Soldat i 64, bestyrede 61 65, eiede sin Fødegd. fra 70 Byggeentreprenør i Kbhvn, Huseier der. Folkethm. f. Randers 5 (Æbeltoft) fra "Vg 69;

17 ; FOLKETHINGET. 11 valgt 87 m. 999 mod 350 (h) og 352 (v) St. V. (moderat, udenfor Partierne, dansk). Christiansen, Mads Peder, f. -Vio l'< i Nysogn, Ringkjøbing A., S. af Gdm. C. Terkelsen: Gdeier fra 41. eier nu Gd i Gammelsogn. Ringk. A. (2 Td. H.); Sognrm Sognrform , 70 73, Amtsrm , M. af Sandflugtskom. 60, Ulfborg Herreds Landboforen. Form. 62 QQ, Kammerraad Folhetkm. f. Ringkjøbing 1 (Ringkjøbing) fra i^/ii 73; valgt 87 m mod 12 St. V. (Folketh. Y., dansk). Christoffersen, Christian, f -% 27 i Nørreaaby S-, Odense A.. S af Gdeier C. Jensen; bosat 54, eier Gd. (2 Td. H.) i Bro, Brenderup S, Odense A. ; Sognrm. 6 Aar. Folkethm. f. Odense -% 5 (Bogense) fra 84 valgt 87 m mod 720 St. V. (dansk). Ciausager, Anders Jensen, f. -'Ve ^ i Sædding S., Ringkjøbing A., S. af Gdeier, Folkethm. J. A. C; p. Staby Høisk. 52; Biskolelærer i Hanning 52 5l! Dragon og 61. eierkjærgd. i Sædding S. (1 Td H.) fra 61 og Skjernbrogd. i Skjern (3 Td. H.) fra 85, Branddirektør fra 85; Amtsrm , Repræs. f. Landbygn. alm. Brandforsikr , Landvæsenskom. fra 79; Landsthm. (Varde) -Vo78 Vio86 Folkethm. f. Ringkjøbing 5 (Skjern) 76^6 ^V278 og fra -V, 87; 87 kaaret. V. (Winthers Gruppe, folkeligt V., moderat, dansk). Claussen, Rasmus, f i Helletoft, Bøstrup S., Langeland, S. af Fæstebonde C. A. Christensen; Fæster af Fædregd og Benmøller 62-70, Sognefoged, i Bestyr, af Langel Brandforsikr. Gdeier i Sildestrup, Falster, stiftede Lolland-Falsters Folketid." 71, eier Gd. og Bogtrykkeri i Nykjøbing; i Bestyr, f. Selsk. til Bøtø Nors Udtørring (nogle Aar) og f. Brandforsikrselsk. Lolland-Falster. Folkethm. f. Maribo 1 (Nykjøbing) fra -% 72; valgt 87 m mod 818 St. V. (Folketh. V., udtraadt).

18 12 FOLKETHIXGET. Dahl, Fredrik Clemens Bendtsen, f. ^Va 22 i Frederiksborg. S. af Professor. Overlærer F. P. J. D. ; Student m. Udmærkelse Metropolsk. 42, Universitetets Guldmedaille 45, Magister i Filosofi 52: Manuduktør i Kbhvn. til Studenterexamen Lærer 47 54, fra 67 Bestyrer af Slagelse Realskole, Forf. af filosofiske Værker m. m. Folkethm. f. Sorø o (Slagelse) fra 7, 79; valgt 87 m mod 1431 St. H. Jens Peter Jensen, f. ^Vs 53 i Roslev S., Viborg A.. S. af Gdeier J. A. D. ; i Vinteren p. Gjedved Skovgaard, og Askov Hoisk.. i Sommeren 80 Tune Landbosk.; fra 81 Gdeier i Harre S., Viborg A. (3 Td. H.). Folkethm. f. Viborg 1 (Skive) fra ^^9 83; valgt 87 m mod 1041 St. V. (Folketh. V., dansk). Dam, Philip Rask. f. V4 23 i Aakirkeby. Bornholm, S. af Jordbruger og Artillerikapt. M. L. D.; Kontorist 40 42, alm. Forberedelsesprøve 42, paa Hærens Underofficerselevsk ; Artillerilieutenant 45. frivillig 50 og 64, Postexpeditør i Aakirkeby 66. Kapitain v. Væbningen ^, TelegratlDestyrer og Borgmester i Aakirkeby 69. Stifter og Redaktør af,,bornholms Tidende". Byraadsm Form. for Bornh. Skytteforen ; M. af Rigsr. Folketh. f. Bornholm 2 V Folkethm. f. Bornholm 2 (Aakirkeby) fra ^-U 57; valgt 87 m mod 402 St. V. (nationalt V., uafliængig, moderat, dansk). Dinesen, Lars, f. "7,, 38 ikulby, Finderup S., Holbæk A.. S. af Fæstgdm. D. Thomsen; paa Grundtvigs Høisk ; Bestyrer af Fædregd.o7 68, Redaktør af..folkets Avis'' Statsrevisor fra '/lo 80; Sognrm , Tillidsm. i d. sjæu. Bondest. Sparek , M. af Skytteforeningernes Overbestyr ; M. af Rigsr. Folketh. f. Holbæk 3 " Folkethm. f. Holbæk 3 (Vedby) V664 'Vm73, f. Frederiksborg 3 (Hillerød) fra 'V,, 73; valgt

19 FOLKETHINGET m mod 268 St. H. (nationalt V , udstemtes af forenet V. ^"/s 71, H. fra 73). Dønnergaard, Hans, f. --/i 54 i Ebberup, Særlose S., Kbhvn. A., S. af Gdfæster. Tømmerhandler I. Hansen, eier fra 79 Dønnergd. i Ousted S. v. Leire (2 Td. H.;; Form. f. Fællesforen. f. Danmarks Brugsforen. fra 82. Kontordagsbestyrer i sjæll. Bondest. Sparek. fra 85. Folkethni. f. Holbæk 2 (Svinninge) fra --/g 80; valgt 87 m mod 693 St. V. (Folketh. V.). Falkenstjerne, Frederik Ferdinand, f. -V,, 54 i Veile, S. af Musiker. Hotelvært F. F. H. F. : Student Herlufsholm 72, theologisk Kand. 80; Lærer, Forstander f. Kjøbenhavns Høisk." fra 80, Eier af sammes Grund og Bygn. i Frederiksberg, Medudgiver og Redaktør af Ugebladet,, Tidens Strøm" fra &4. Folkethm. f. Veile 3 (Veile) fra '% 87 : valgt m mod 767 St. V. Fogtmann, K a r 1 L a vri t s. f. V2 47 i Thorslunde. Kundby S.. Holbæk A.. S. af Lærer H. F. ; besøgt Skaarup Seminarium : Lærer v. Almuesk. i Holbæk 67, i Sandby. Kundby S., fra 68. Folkethm. f. Holbæk 1 (Holbæk) fra 7, 79; valgt 87 m mod 903 St. V. (Folketh. V.). Gad,.Jakob Marius Elieser Kristian, f. V^ 27 i Næs, Østerø, Færøerne, S. af Præst. Konsistorialraad J. G.; Student Kolding 45, statsvidenskabl. Kand. 54; Sekondlieutenant i Artilleriets Reserve 50, Premierl ; Volontær i Krigsministeriet 54 55, Prokurist hos en Grosserer i Kbhvn Kancellist i Krigsmim Fuldmægtig Lærer i Statsøkonomi m. m. V- Grimers Handelsakad , Statsrevisor f. Regnsk og fra Vi 78 Chef f. d. kgl. statistiske Bureau; M. af Landmandsbankens Bankraad og Delegation fra 72. national-økonomisk Forf. ; M. af Rigsr. Folketh. f. Veile 1 V Folkethm. i. Veile 1 (Fredericia) 'V658 -'7476, f. Kjøbenhavns 6 fra 7i 79; valgt 87 med

20 14 FOLKETHIXGET mod 357 St. H. (Regeringspartiet 58 66, Mellempartiet 66 76, fra 79 H.). Haastrup, Jens Andreas, f. 'Vi 31 i Øddis S.. Haderslev A.. S. af Gdeier L. N. H.; Gd. og Mølleeier i Starup S., Veile A (ca. 7 Td. H.) fra 80 Bopæl i Kbhvn.. Grundeier der ; i Aarene Form. f. Starup-Xebel Skyttekreds. M. af Forretnudv. f. Veile A. Skytteforen.. Sognrm. Form. f. Brandfbrsikrforen.. Kasserer i Sognesparek.. M. afbankraad f. Kolding Folkebank. Folkethm. f. Ribe 1 (Varde) fra Vi 79 : valgt 87 m 1701 mod 11 St. V. (Folketh. V., dansk). Hage, Johannes, f. "Vs 42 i Emdrup, Kbhvn. A., S. af Kjøbmand. Godseier A. H.: Student Borgerdydsk. p. Chrhvn. 60. v. ITniversitetet 60 64; Gf-odseier fra 72. eier Nivaagd, Karlebo S., Frederiksb. A. (27 Td H ). Dvrehavegd.. Lvngby S.. Kbhvn. A. (17 Td. H.) og Sirekaping" Gods i Skaane (ca Td. Land); Sognrm. 1 Aar. Amtsrm. fra 79. Folkethm. f, Frederiksborg 2 Fredensborg) fra -V4 76; valgt 87 m mod 745 St. H. Halkier, Herman Barclai. f. Vs 39 i Kbbvn.. S. af Grosserer P. A H. ; Student Metropolsk. 56. juridisk Kand. 62, Universitetets Guldmedaille 63. besøgt Universitet i Paris 66 67; Høiesteretsadvokat fra 'V5 69, Censor ved de juridiske Examiner Direktør f. Kbhvn. Brandforsikr, f. Løsøre fra 72. Folkethm. f. Kjøbenhavns 7 fra -Vi 87; valgt m. 674 mod 660 St. H. Hansen-Menstrup, Hans. f, -Vs 19 imarvedes., Sorø A.. S. af Fæstegdm. H. H.; eier Arvefæstegd. i Menstrup. Sorø A. (7'/.. Td. H.) fra 47 og Gd. i Ørsted S., gi. Roeskilde A. (lo'/, Td. H.) fra 68; Sognrm. i mange Aar, Amtsrm , Landvæsenskommissær. Tillidsmand i sjæll. Bondest. Sparek. fra 57, i Bestyr, fra 62. Næstform, fra 84; M. af Rigsr. Folketh. f. Sorø 5 V,^34-66.

21 FOLKETHIXGET. 15 Folkethm. f Sorø 5 (Fuglebjerg) fra 'Ve 61; valgt 87 m mod 607 St. V. (Bondeven, Oktoberforen.. Folketb. V., udtraadt. dansk). Hansen, Hans Jørgen, f. ^'/e ^ i Broager, Sundeved. S. af Stenhugger H. H. H. ; Blaagaards Seminarium 61 63; Skolelærer og Kirkesanger i Sir S. V. Holstebro fra 63; Form. f. en Herredsbrandforsikrforen. fra 78. Folkethm. f. Ringkjøbing 8 (Holstebro) fra ^Vs 81: valgt 87 m mod 750 St. V. (Folketh. V., dansk). Hansen, Jørgen, f. ^U 3"? i Jørsløv. Karise S., Præstø A., S. af Gdeier H. Olsen; Jonstrup Seminarium Lærer i Klemensker. Bornholm , i Ølstykke. Frederiksborg A.. fra 60; Form. f. Ølstykke Brugsforen. Folkeihfn. f. Svendborg 2 (Kværndrup) fra ^Vs 81: valgt 87 m, llo3 mod 814 St. V. (Folketh. V.) Hedemann, Marius Sophus Frederik, f. ^Vi 36 i Kbhvn.. S. af G-enerallieutenant H C G.F. H.; Landkadetakad , Sekondlieutenant 53, militære Høisk ; Premierl 64, Kapitain i Generalstaben 64, ansat i Krigsmin Adjudant hos Kongen Kompagnichef i Livgarden Militærattaché ved det russiske Hovedkvarter 77, Oberst!.. Chef f. 23. Bataillon 80, Oberst i Generalstaben og Chef for dens taktiske Afdeling ^Vs 85. Folkethm. f. Odense 1 (Odense) fra -V, 87: valgt m mod 960 (vj og 136 (soc.) St. H. Holch, Hans Christian, f. '-/s 37 i Landersløv. Gjerlev S., Frederiksborg A.. S. af Skolelærer H. P. C. H.; Student Frederiksborg 56, juridisk Kand. 62; Prokurator i Helsinge. Frederiksb. A By- og Herred sskriver i Hillerød fra 81, Grundeier der; Sognrform 71, Amtsrm Byraadsm. fra 85, Overligningskommissær. Folkethm. f. Frederiksborg 4 (Frederiksværk) fra Vi 79 ; valgt 87 m mod 891 St. H.

22 16 FOLKETHINGET. Holm, Harald Emil Larsenius, f. ^74 48 i Kbhvn., S. af Musikus C. E. H H., Student privat 67, theologisk Kand 75; Medredaktør af Dansk Folketidende" Form. f. Kbhvn. Høiskoleforen. og Bestyrer af dens Høiskolehjem. Folkethm. f. Odense 7 (Verninge) fra "/,o 76; valgt 87 m mod 525 St. V. (moderat, dansk). Holm, Peder Thygesen, f. Vio 48 i Idestrup S., Falster, S. af Husm. T. Pedersen; Skræddermester i Kbhvn., i Bestyr, f. Socialdemokratisk Forbund. Folkethm. f Kjøbenhavn 5 fra ^^6 84; valgt 87 m mod 6727 St. Soc. Holm, Villads Nielsen, f. '% 29 i Nørretranders. Aalborg A.. S. af Gdeier N. Villadsen; Jordbruger i Nørholm Gdeier i Ferslev S., Aalborg A. (6 Td. H ) fra 66. og i Findelstrup, Dal S., Aalborg A. (6 Td. H ) fra 79; Sognrm, fhv. M. af Aalborg Banks Bankraad, Repræs. i Husmandskreditforen. og M. af Tilsynsraad f. Landbygn. alm. Brandforsikr. Folkethm. f. Aalborg 5 (Nibe) fra Ve 66; valgt 87 m mod 336 St. V. (Winthers Gruppe 66 68, folkeligt V., moderat, dansk). Holstein-Holsteinborg, Ludvig Henrik Carl Herman. Lehnsgreve, Kammerherre, f. ^Vt 15 P- S. af Lehnsgreve F. A. Holsteinborg. Sorø A, H ; i mecklenburgsk Skole, studerede i Berlin 35 36, Student og cand. phil. i Kbhvn. 37, Lehnsgreve til Holsteinborg (ialt 1174 Td. H.) fra 36, Konseilspræsident '-^j{10 '^^1^14:, Præsident f. Landhusholdningsselsk og f. 4 Landmandsforsamlinger, Sognrform. (fhv.), Amtsrm., Form. f. Statsdyrskuekom. ; Stænderdeputeret i Roeskilde, M.^af Rigsraadet 56 63, afrigsr. Folketh. f. Sorø 4 ^'Ifih m. Folkethm. f. Sorø 4 (Skjelskør) Ve^e-^A'^G, 3/j79_26/.8i og fra -Vi 87; valgt 87 m mod 1184 St.; Valgets Godkjendelse er udsat. H. (Helstatsmand, Nationalliberal, Mellemparti).

23 ; FOLKETHINGET. 17 Johan Ludvig Carl Christian Holstein-Ledreborg, Ti do. Greve, f. ^7g 39 p. Hochberg iwiirtemberg, S. af Lehnsgreve C. E. M. H. ; Student Roeskikle 59. statsvidenskabl. Kand. QQ. Arving til Ledreborg (ialt 1370 Td. H.)- Folkethm. f. Kjøbenhavns Amt 5 (Leire) fra ^7^ 72; valgt 87 m mod 256 St. V. (udenfor Partierne 72 75, moderat, dansk). Hummeluhr, Jens Kristiansen, f. ^Vg 26 i Softeu S., Aarhus A.. S. af Gdeier K.Sørensen; Bestyrer 43 52, fra 52 Eier af Fedegd. ( 7 Td. H. ), Sognrm , Sognrform , Amtsrm Folkethm. f. Aarhus 3 (Skjoldelev) fra Vi 79; valgt 87 m mod 180 St. V. (Folketh. V, udtraadt). Høgsbro, Sofus Magdalus, f. '7: 22 i Rødding, Haderslev A.. S. af Amtsprovst, dr. phil. H. H. Student Ribe.39. theologisk Kand. 48. Forstander f. Rødding Høisk , Redaktør af Dansk Folketidende" , Statsrevisor f. Regnsk (valgt af Rigsr.), og fra 79; Villaeier i Kbhvn. fra 86; M. af Kirkekom Folketh. Viceformand 73, Formand fra Marts 87; M. af Rigsr. Folketh. f. Ribe 5 736^-^5, f. Svendborg 3 ^^0/ Folkethm. f. Ribe 5 (Bredebro) 'V658 VeSe, f. Svendborg 5 (Sønder Broby) fra Ve ^'^^ ; valgt 87 m mod 390 St. V. (nationalt, moderat, dansk). Højmark, Kristian, f. V9 32 i Bredballe, Hornstrup S., Veile A., S. af Skolelærer J. H. paa Jelling ; Seminarium 49 51; Hjælpelærer i Bredballe Lærer i Vol ved Silkeborg.53 61, i Stovtrup, Koldt S., Aarhus A.. fra 61. Folkethm. f. Odense 6 (Søndersø) fra "-Vi76; val^t 87 m mod 1114 St. V. (moderat, dansk). *Hørup, Viggo Lauritz Bentheim, f. -j^^l i Thorupmagle p. Halsnæs, Frederiksborg A., S. af Skolelærer H.; Student Metropolsk. 61, ju-

24 18 FOLKETHI>'GET. ridisk Kand 67. Medarbeider v..,!morgenbladet" Redaktør af samme Stifter og Eedaktør fra Vi o 84 af Politiken"'; offenlig Anklager i to Rigsretssager 77, Statsrevisor fra 79. Viceformand i Folketli. 79 og fra 83. Folkethm. f. Kjøbenhavns Amt 4 (Kjøge) fra ' '3 76: valgt 87 m mod 771 St. V. (Folketh. Y.>. Jens Christian Henrik Claudins. f. "-V4 21 i Fredericia. S. af Førstelærer v. Borgersk. N. J. ; paa Realsk. til 35. Kontorist, paa Skaarup Seminarium til 41. Privatlærer. Bestyrer af privat Realskole i Svendborg 43. konstruerede en Dampmaskine til Udtørring, i England, ledede "Udtørring 48. frivillig i Krigen, Sekondlieutenant 48, Premierl. 49, Kapitain 50, Telegrafbestyrer i Nyborg byggede Telegratlinier, udtraadte af Statstjeneste 63, udtørrede for egen Regning Sjørring Sø i Thisted A.. konst. Oppebørselsbetjent i Kolding 78. Amtsforvalter i Thisted 82. i Kjøbenhavn 86: M. af Rigsr. Folketh. f. Thisted 2 V Folkethm. f. Svendborg 3 (Svendborg) Vi249 V852,f. Thisted 2 (Thisted) 7i, 59-^7661, %72 og fra 'Vn 73; valgt 87 m mod 447 St. H. (til 70 udenfor Partierne). Jensen, Anders Christian, f. "V-. 33 i Kbhvn.. S. af Værtshusholder, Høker C. J. ; Malersvend 53, Malermester fra 67, Villaeier i Ordrup v. Kbhvn. Folkethrti. f. Kjøbenhavn 9 fra -7i 87 ; valgt m mod 975 St. H. Jensen, Henning, f. 7i2 38 i Kornerup, Kbhvn. A., S. af Sognepræst J. C. J.; Student Roeskilde 57, theologisk Kand. 64, personel Kapellan f. Sæby og Gjershøi. Kbhvn. A-, f. Dalb;^ og Thureby. Præstø A Sognepræst f. St. Peders Sogn. Bornholm , f. Stenmagle og Stenlille. SorøA , afskediget, fra Vi 86 Redaktør af Ugebladet Enhver sit". Folkethf}i. f. Odense 4 (Middelfart) fra '798^; valgt 87 m mod 276 St. V. (Folketh V.)

25 FOLKLTHIXGET. 19 Jensen, Niels. f. '%i 46 i Toustmp, Dallemp S., gi. Skanderborg A.. S. af Gdeier J. Nielsen; eier sin Fødegd. (6 Td. H.). Sognrm Folkethm. i. Skanderborg 2 Skanderborg) -'%72 7i79. f. Svendborg 1 (Kvborg) fra -V? 81 ; valgt 87 m mod 1198 St. V. (moderat, dansk). Johannsen, Thomas Frederik Jøns, f. ^^s 32 i Ulsnæs S. i Angel. S. af Skolelærer B. _F. J.;_ p. Skaarup Seminarium Lærer i Maribo Rørbæk v. Saxkjøbing Førstelærer og Kirkesanger i Øster Ulslev 60 73, i Hillested fra 73. alt i Maribo A.. kgl. Translatør og Tolk i Tydsk. Medhjælper for Sogne- <-'8; Meclstifter og Næstform. i en raad fra Sygekasse i Øster U., Form. f. Sygekasse fra 74. for de Fattiges Kasse fra 75. Folkethm. t. Maribo 2 (Maribo) fra '^Vi 87; valgt m mod 1234 St. H. Jungersen, Mads Christian, f. -^5 39 paa Skald i Aabv S. Hjørring A.. S. af Gdm. J. J. ; paa Th. Bjørnbaks Høisk. i Smidstrup Drainmester kjøbte 67 Hougd.. Hundested S., Hjørring A. (4Vo Td. H.); Medstifter af en Sognesparek.. Repræs. i Hjørring Bank. Folkethm. f. Hjørring 3 (Hjørring) fra ^Vo 72; valgt 87 m mod 776 St. V. (moderat, udenfor Grupperne, dansk). Jørgensen, Søren, f "^Vi 22 i Uldum S., Yeile A., S. af Gdeier. Kammerrad J. Jensen; Bestyrer af Bjerregaard i Aale S. v. Horsens 48 51, eier Fædregd. i Uldum (47-2 Td. H.) fra 51; Sognrm Folkethm. f.veile 4 (Give) fra Ve 66; valgt 87 m mod 63 St. V. (nationalt, moderat, dansk). Kjeldsen, Jens Nielsen, f. Vi 30 i Halling S.. Randers A., S. af Gdeier N. Selling; Gdeier i Halling S. (6V2 Td. H.) fra 61; Sognrm. i9 Aar, Sognefoged i 15 Aar. Folkethjn. f. Randers 3 (Hørning) fra - Ve 81; valgt 87 m. 133B mod 317 (h) og 426 (v) St. V. (Folketh. V.)

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014 1977 Serie 2 1978 Serie 2 Løgstrup u 1-2 h 3-2 Mønsted u 2-0 h 1-1 Herning KFUM h - - - u 2-6 Feldborg h 1-1 u 1-1 KKIK h - - - u 2-4 VFF u 0-3 h 2-0 Borup u 0-0 h 3-3 Bjerringbro h 2-1 u 3-0 Ravnsbjerg

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Kongeudpeget via Landstinget. Politisk - partimæssig baggrund + evt. regeringspartnere 1848-1848 A.W. Moltke I Premierminister

Kongeudpeget via Landstinget. Politisk - partimæssig baggrund + evt. regeringspartnere 1848-1848 A.W. Moltke I Premierminister /regering 1848-1848 A.W. Moltke I Premierminister Koalition af upolitiske ministre, nationalliberale og bondevenner (Martsministeriet) 1848-1851 A.W. Moltke II Premierminister Koalition af upolitiske ministre

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Tidende - Business Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013 Symbolforklaring: = belastningsloft = belastning = afvigelse fra belastningsloft Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 213 Pesticider og genteknologi J.nr. MST-666-9 Ref. louln/anfje

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer Niv. 2 og 3 skemaer Fordeling af sager på organisationer juni 2004 bcr 1 Forkortelse Organisationer Antal BF Bibliotekar Forbundet 8 Blik- Rør Blik- og Rørarbejderforbundet 15 BUPL BUPL 71 DE Dansk Elforbund

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis:

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis: Stævneavis nr. 4 BF Stævne 2012 7-9. september 2012 I denne stævneavis: Vi savner dig savner du et hold? Forhåndstilmelding du kan sagtens nå det endnu Fælles transport Hvor skal vi sove? > Lej en madras

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Gymnasiernes regnskaber 2010

Gymnasiernes regnskaber 2010 Gymnasiernes regnskaber 2010 Indhold Indledning... 2 Økonomien for udbydere af gymnasiale uddannelser... 2 1. VUC... 2 2. Erhvervsskolerne... 4 3. De almene gymnasier... 6 Bilag 1: Resultater for almene

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelser... 4 Udbydere af stx (jf. bilag 1)... 4 Udbydere

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Horsens BK RSL CUP 2015. Byder velkommen til U17 M&A

Horsens BK RSL CUP 2015. Byder velkommen til U17 M&A RSL CUP 2015 Byder velkommen til U17 M&A i Horsens Badminton Klub, Sognegårdsvej 1, 8700 Horsens Lørdag den 07. februar 2015, fra kl. 9.00 PROGRAM REV.1 Stævnetelefon: Bo Lynge 2539 9410 Ved afbud på dagen

Læs mere

Danmarks Biavlerforening Møllevej 15 4140 Borup. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 2. sal 1651 København V

Danmarks Biavlerforening Møllevej 15 4140 Borup. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 2. sal 1651 København V 12. august 2008 Sag nr. 12317 Høringsliste vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om indkøbsforeninger for mindre jordbrugere (Udvidelse af medlemskredsen til andre end jordbrugere mv.) Danmarks Biavlerforening

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Oversigt over retskredse

Oversigt over retskredse Domstolsstyrelsen Rets-, kvalitets- og udviklingscentret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. SNM/WBN Oversigt over

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere