SS: o: =00 :CO ICO. mmssiiafcæibi. »Sr«:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SS: o: =00 :CO ICO. mmssiiafcæibi. »Sr«:"

Transkript

1 SS: o: =00 :CO ^ ICO o Ho mmssiiafcæibi»sr«:

2

3 oi"? 2.60^GSKA^ Aq^ 1887 INDEHOLDENDE BIOGRAFISKE OPLYSNINGER OU \ KETHINGETS OG LANDSTHINGETS NUVÆRENDE MEDLEMMER. "j UDGIVET AF POVL SVEISTRUP, Revisionsassistent i Folkethinget. P.G. KJØBENHAVN. PHILIPSENS FORLAG. Tiykt hos J. Jørgf^nsen & Co.. (M, A. Hannover). «

4

5 2^r i RIGSDAGSKALENDER 1887 i i INDEHOLDENDE BIOGRAFISKE OPLYSNINGER OM j FOLKETHINGETS OG LAHDSTHINGETS NUVÆRENDE MEDLEMMER. UDGIVET AF POVL SVEISTRUP, ' Revisionsassistent i Folkethinget. ru P.G. KJØBENHAVN. PHILIPSENS FORLAG. Trykt hos J. Jørgensen & Co., (M. A. Hannover;. 1887

6 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto brie. GT

7 I Lighed med de Rigsdagskalendere, der udgives i andre Lande, indeholder dette lille Skrift en sammentrængt Oversigt over Hovedpunkter i de nuværende Rigsdagsmænds Liv. For hver af disse meddeles saavidt muligt følgende Oplysninger i efternævnte Orden: Medlenunets fulde Navn, Fødsels-Aar og -Dag, Fødested (Amt, Sogn) hans Faders Stilling og Navn (Forbogstaver) de Under\åsningsanstalter, han har besøgt (udover Almueskolen), og Examiner, han har taget hans forhenværende og nuværende Livsstilling og Hovederhverv, hvis han er Eiendomsbesidder, Eiendommens Art, Beliggenhed og for Landeiendomme Hartkorn de vigtigste TilUdshverv, han udenfor det politiske Liv har beklædt og beklæder - af hvilke lovgivende Forsamlinger han har været og er Medlem, for h\ålke Kredse og i hvilke Tidsrum for Folkethmgsmændene : Vælgertallet for og imod den valgte ved det sidste Valg det Parti, han tilhører, (med fed Skrift) og, for saa vidt Oplysning herom har foreligget, de Grrupper, han tidligere har tilhørt (i Klammer). Der er for

8 Kortheds Skyld benyttet en Del Forkortelser, om li\dlke henvises til næste Side. Meddelelserne hvile for den allerstørste Del paa skriftlige Opgivelser fra de paagj ældende Medlenuner, for hvilke Udgiveren herved bringer hver af disse sin Tak. De vigtigste for Haanden værende boglige Hjælpemidler ere benyttede til at udfylde disse Opgivelser. De faa Rigsdagsmænd, for hvilke Udgiveren kun har havt offentlige Ealder til sin Raadighed, ere betegnede ved en Stjerne foran Navnet. Rettelser og Tilføielser bedes meddelte Udgiveren til Brug ved en fremtidig Udgave. Da Esbjergkredsen var ledig ved Redaktionens Afslutning den 1ste September 1887, meddeles Oplysninger om den der valgte Folkethingsmand her nedenfor. Bluhme, Hans Emil, f ^i/^ 33 j Storehedinge, S. af Konseilspræsident, Udenrigsminister C. A. B.; Søkadet 48 50, Lieutenant 52, i fransk Krigstjeneste 56 60, deltog i Expedition til Cochinchina. Bagindien, 58 59, paa Opmaaling i Grønland 63, kommanderede en Kanonbaadflotille 64. Kapitain fra 68, Eier af Nerlund (93 Td. H.) og Thorstedlund (43Td.H.), Ravnkilde og Aardestrup S., Aalborg A., fra 68; Amtsrm. fra 82, Form. f. Nibe-Løgstør Landboforen., i Bestyr, f. Foren, af jydske Landboforen." Folkethm. f, Randers 2 (Randers) '-V684 ^Vi87, f Ribe 2 (Esbjerg) fra»v9 87; valgt 87 m. 675 mod ^6 (v) St. Oppositionen (hidtil udenfor Partiordningen). Valget har endnu ikke foreligget til Godkjendelse.

9 ' I De vigtigste beuyttede Forkortelser. A: Amt. Afdel: Afdeling. Amtsrm : Amtsraadsmedlem. Akad: Akademi, alm: almindelig, ang: angaaende. B. Bestyr: Bestyrelse. Bl: Blad. Bondest : Bondestand. Brandforsikr : Brandforsikkringsselskab. c and: Kandidat. Chrlivn : Christianshavn. d: det eller den. dr: doctor. Folketh. V: Folkethingets Venstre (den,.radikale" Venstregruppe). Foren: Forening. Forf: Forfatter. Form: Formand. Forp: Forpagter. forsk: forskjellige. Fuldm: Fuldmægtig. G. Gd: Gaard. Gdeier: Gaardeier. Gdfæster : Gaardfæster. Gdm: Gaardmand. gi: gammel. H. (h): Høire. H : Hartkorn. Herredsf: Herredsfoged. Husm: Husmand. Høisk: Høiskole. F. i: for eller født. forhenværende, fhv : fl: flere. Folketh: Folkething. Folkethm: Folkethings mand. I. Inst : Institut. jur: juris (i Retsvidenskab). K: Kontor. Kand: Kandidat.

10 . Kapt: Kapitain. Kar: Karakter. Kblivn: Kjøbenhavu. Kom (kom) : Kommission eller Kommissær, konst: konstitueret. Købm: Kjøbmand. L. Landbygn: Landbygningernes. Landstil: Landsthing. Landsthm : Landsthingsmand. landøk: landøkonomisk. M. M: Medlem, m: med eller -mand. m. m: med mere. mag: magisterii. mek: mekaniske. Min: Ministeriet. o. 1.: og lignende. P. p: paa. phil: i Filosofi. Premierl : Premierlientenant. Prok: Prokurator. R. Red : Redaktør. Repræs : Repræsentant ell. Repræsentantskab. Rigsf: Rigsforsamling. Rigsr : Rigsraadet(s) S. S: Sogn eller Søn. Selsk: Selskab, sjæll: sjællandske. Sk (sk): Skole. Skp: Skjæppe. slesv: slesvigsk, smsteds: sammesteds. Soc: Socialist, soc : socialistisk. Sognrform : Sogneraadsformand. Sognrm. : Sogneraadsmedlem. Sparek: Sparekasse. St: Stemmer. Td. H: Tønder Hartkorn. V (v): Venstre. v: ved. Vidsk: Videnskab. Rettelse til S. jb L. 16 f n.: 87" læs 87".

11 Folkethinget. Aaberg, Christen Pedersen, f. 'V9 19 P- Aaberggd., Møborg S., Ringkiøbing A.. S. af Gdeier P. C. A., Soldat 42 44/48-50, Medeier fra 46, Eneeier fra 60 af sin Fødegd. (5 Td. H.), driver Teglværk, Sognrm og fra 76, Sognrform. i 23 Aar, M. af Tilsynsraad v. Veterinær- og Landbohøisk. fra 69, Jydsk Kystsikringskom , 3 Kom. f. Markeders Omordning, M. af Rigsr. Folketh. f. Ringkjøbing Folkethtn. f. Ringkjøbing 2 (Lemvig) fra ^Vc 61; valgt 87 m mod 1041 St. H. (uafliængig. Mellemparti). *Alberti, Carl Christian, f. 'Vs 14 p. Gravballegd. v. Viborg, S. af Proprietær C. C. A., Student Ribe 33, juridisk Kand. 39, Sagførerfuldm. 43^ Overretsprøveprok. 51, Overretsprokurator 1 Kbhvn. fra 53, Grundeier der 47; Borgerrepræsentant 48 54, Medstifter af Høisk. Hindholm 52, Stifter og Styrer fra 56 af sjæll. Bondest. Sparekasse; M. a^f Rigsr. Folketh. f. Sorø ^7,65 og Folkethm. f. Sorø 2 (Sorø) fra V,., 49; valgt 87 m mod 648 St. V. (Bondeven, Oktoberforen. 65, Folketh. V,, udtraadt, dansk). Albertsen, Niels, f. 14 i Astrup, Hinge S., Viborg A., S. af '-/i.- Husm. A. Laursen, Gdm. i Astrup 1

12 ; 6 FOLKETHINGET , nu Huseier smsteds (3 Skp. Land), M. at Rigsr. Folketh. f Viborg 3 V Folkethm. i. Viborg 3 (Levring) fra 'Ve 58; valgt 87 m mod St. V. (Winthers Gruppe, folkeligt V., moderat, dansk). Andersen, Niels, f. ^Vs 26 i Eskør By, Husby S., Odense A., S. af Gdfæster A. Melsen; Gdfæster i Husby By (7 Td H.) fra 49, Klasselotterikollektør i Kbbvn. Ira Vi 86: Sognrm Sognrform ; M. af Rigsr Folketh. f. Odense 4 V Folkethm. f. Odense 4 (Middelfart) ^V658 Ve66, Odense 3 (Assens) 'V1066 '^^/,76, Odense 2 (Kjerteminde) fra 7i 77 ; valgt 87 m mod 1010 St. H. (I. A. Hansens Gruppe 58 59, Mellemparti fra 60). Andersen, Niels, f. 'V9 35 i Ydby, Thisted A., S. af Gdeier A. Nielsen ; har erhvervet sine tekniske Kundskaber ved Selvstudium, er Entreprenør for Jernbane- og Havneanlæg, Udtørring o. 1. i Danm. og Sverrig, bosat i Kbhvn. fra 70, eier fra 77 Lystgd. Søholm (40 Td Land) i Gj entofte S., Kbhvn. A., stiftede 80 Legat f. tilskadekomne Arbeidere. Folkethm. f. Thisted 3 (Vestervig) fra '-^7986; valgt 87 m mod 476 St. H. Bach, Jens Andersen, f. 'Vn 23 i Vesløs S., Thisted A., S. af Husm. A.Jensen; Soldat ved Handelen til 54, fra 54 Gdeier i Vesløs (3 Td. H.); Sognefoged 63 86, Sognrm , 61 73, Amtsrm Folkethm. f. Thisted 1 (Bjerget) frai-/,o66; valgt 87 m. 919 mod 555 St. V. (Mellemparti, moderat, dansk). Bahnson, Jesper Jespersen, f. ^Vn 27 p. Taarupgd., Taarup S., Viborg A., S. af Proprietær L. F. B. Student Viborg 44, cand. phil. 45, militær Høisk , 51 53, Sekondlieutenant i Artilleriet 46, Premierl. 49, Kapitain 57. Lærer i Kemi ved Landbohøisk. 58 og Officersk., Oberst Vi '^9, Departementschef i Krigsmini-

13 ; FOLKETHINGET Direktør smsteds '/n 80. Arz^jminister ix?^ ^Vg 84; eier sin Fødegd. (29 Td. H.) Medstifter af d. krigsvidenskab!. Selsk. 71. Folkethm. f. Kjøbenhavns Amt 1 vfrederiksberg) fra "Vi 87 ; valgt m mod 31u4 St. H. Bajer, Fredrik, f. -V^ 37 i Vesteregede, Præstø A., S. af Sognepræst A. Beyer; p. Sorø Akad. Sk Landkadetakad , militær Høisk studerede Statsvidsk. m. m. v. Universitetet ; Sekondlieutenant v. Dragonerne 56. Premierl. 64, afskediget 65, Lærer v. Blaagaard Høisk , Translatør og Tolk i Svensk fra 71, Red. af Ugebl. Folkevennen" sproglig-,^ historisk, politisk Forfatter, Medarbeider v. forsk. Tidsskrifter. Folkethm. f. Skanderborg 1 (Horsens) fra -»/g 72; valgt 87 m 2329 mod 1252 St. V. (udtraadt 78 81, Folketh. V. fra 81). Berg, Christen, f. '7i2 29 p. Sønder-Bjerg, Fjaltring S., Ringkjøbing A., S. af Gdei'er, Sognefoged P. Madsen Bjerg; paa Ranum Seminarium 48 50, Seminarist med Kar. udmærket duelig''. Huslærer 51, Lærer v. Borgersk. i Kolding 52 61, Førstelærer p. Bogø 61 74, Stifter 65 og Eier af Navigationssk. der, Sognrform , bosat i Hillerød 76 84, Byraadsm. 80 &4, Stifter og Udgiver af Kolding Folkeblad" fra 72. Frederiksborg Amts Avis" fra 74 m. 11. Bl. ; M. af Rigsr. Folketh. f. Yeile 2 ^Vi Folketh. Formand Okt. 83 Marts 87. Folkethm. i. Veile 2 (Kolding) fra Ve 66; valgt 87 m mod 427 St. V. (nationalt, Folketh. V., dansk). Berntsen, Klavs, f. ''Ve 44 i Eskildstrup, Søllinge S., Svendborg A., S. af Gdeier E. B. paa Fri- og Høiskole (i Ryslinge, ; Sødinge, Dalby) 58 61; Friskolelærer i Høiby 62 82, Høiskoleforst. i Særslev v. Bogense fra 82; Sognrform og fra 86, Amtsrm , Revisor i Østifternes Husmandskreditforen. fra 80, M. af Til- 1*

14 ; 8 FOLKETHINGET. synsraad f. LandbygD. alm. Brandforsikr , af Bestyr, f. Xor^t\Ti3ke Jernbane fra 86. Folkethm. f. Odense 5 (Bogense) --/sts -^es^, f. Odense 3 (Assens) fra -Vi o 86: valgt 87 m. ' 1214 mod 908 St. V. (moderat). Bertelsen, Jens, f. Vo 11: i Alstrup S.. Hjørring A., S. af Boelsm. B. Jensen; dansk-juridisk Examen 75 ; Forpagter af Hovedgd. Kvø. Store Aistrup S., Aalborg A. (11'/, Td. H.); Sognrform. fra 83. Folkethm. f. ÉÉjørring 5 (Halvrimme i fra 'Vi 76; 8< kaaret. V. (moderat, dansk). Bertelsen, Jens. f. ^Va B6 i Sønder Vilstrup, Stenderup S., Veile A., S. af Kroeier B. Nielsen: Bagersvend 52 56, Møllersvend 56 65, Møller og Landmand fra 65, eier en Vindmølle med Bageri (1 Td. H.) i Vrigsted, Veile A.; Sognrm , Amtsrm og fra 85. Folkethm. f. Veile 5 (Bjerre) fra -=/s 84 : valgt 87 m mod 505 St. V. (Folketh. V.). Bjørnbak, Viggo. f. '^4 53 i G-uldager, Vreilev S.. Hjørring A.. S. af Høiskoleforst ander. Redaktør L. B. : Viby Høisk., Skolelærerexamen 72; Lærer i Viby Høiskoleforst. i Gjerløv, Randers A. "^73 77, i Viby. Aarhus A., 78 86, Udgiver af Aarhus Amtstidende*' fra 84, eier Viby Høisk. (6 Td. Land) ; Sognrform Folkethm. f. Aarhus 1 (Odder) fra ^Vg ^1 valgt 87 m mod 179 St. V. (Folketh. V.). Blem, Markus Pet er. f. VslS p. Værmelandsgd., Aaker S., Bornhohn, S. af Gdeier J. P. B.: p. Hindholm Høisk Bornholms do. 71; kjøbte 73 Engegd., Nylars S.. Bornholm (7'/, Td. H.); M. af Bornholms landøkonom. Foren. Bestyr Sognrform Folkethm. f. Bornholm 1 (Rønne) fra -Vs 81 valgt 87 m mod 943 St. V. (Folketh. V., dank). Bojsen, Fredrik Engelhardt, f. 41 i Skørpinge --/s V. Slagelse. S. af Sognepræst i Stege F. E. B. Student Haderslev 59, studerede i Upsala 60 61,

15 FOLKETHINGET. 9 theologisk Kand. 64; Officersaspirant 64. Eeserveofficer til 83. Høiskoleforstander 65 69, eier fra 66 Rødkilde paa Møn (10 Td. H.. Høiskole): Møns Yaabenbrødres Form. fra 6a Sognrform. fra 67. Form. f. Møns Landbospare- Folkethm. f. Præstø 6 (Stege) fra --/g 69; 87 kaaret. V. (nationalt, moderat, dansk). Brandes, Carl Edvard, f. -Vio i'< ikbhvn., S. af Grosserer H. B.; Student v. "Westenske Inst. 65, cand. mag. i østerlandsk Sprogvidsk. 72, dr. phil. 79 : Medudgiver af Morgenbladet" 81 83, Forf. af Skuespil. Kritiker af Literatur og Skuespil, Journalist. Folkethin. f. Svendborg 6 (Rudkjøbing) fra -'Ve, 80; valgt 87 m mod 546 St. V. (Folketh. V.). Brockenhuus Schack, LudvigFredrikHenrik. Greve, Kammerherre, f. ^Vg 25 p. Giesegd.. Nordrup S.. Sorø A., S. af Stamhusbesidder Greve A. B-S.: Student Sorø 45. juridisk Kand. 51, slesvigsk Examen 52; konst. Herredsfoged 52 53, Herredsf. f. Ekernførde H , Amtmand f. Tønder og Løgumkloster A , f. Svendborg A. fra Vil 67, Huseier v. Svendborg (20 Td. Land): Form. f. Svendborg A. landøkonom. Selsk , f. Svendborg Banks Repræsentantskab fra 72. f. Sydfynske Jernbaneselsk. fra 82. Folkethm. f. Svendborg 7 (Ærøskjøbing) fra 28/i 87; valgt m. 912 mod 768 St. H. Busk, Jens Andersen, f. -'I- 45 i Aaes, Søvind S., gi. Skanderborg A.. S. af Gdeier A. J. B.; p. Gjedved Høisk ; eier fra 70 sin Fødegd. (4 Td. H.); tilkaldt til Arbeiderkom. af 75, Amtsrm. fra 83. i Bestyr, f. de mindre Landeiendomsb Bygningsbrandkasse. Repræs. i Husmandskreditforen., M. af Bestyr, f. Horsens Landboforen. Folkethm. f. Ribe 3 (Ribe) fra -V-i 76; valgt 87 m mod 429 St. V. (Folketh. V.).

16 ; 10 FOLKETHIXGET. Bønløkke, Christen Christensen, f. "Vs 28 i Landet S.. Taasinge, S. af Gdfæster C. N. B. Gdfæster Gdeier i Aalsrode, Aalsøe S.. Randers A.. har endnu Hjemsted der, fra 82 Villaeier ved Kbhvn. ; Sognrm , fhv. M. af Bestyr, f. Randers-Grenaa Banen, Form. f. Grenaa Banks Repræsentantskab; M. af Rigsr. Folketh. f. Randers 4 V36I 66. FoIketh?ft. f. Randers 4 (Grenaa^ ^^IS'^ 'IS^ og fra Ve 66: valgt 87 m mod 581 St. V. (nationalt, Folketh. Y., dansk). Bøtker Poulsen, Johan, f. 'Vi 47 i Møldrup, Voerladegaard S., gi. Skanderborg A.. S. af Gdeier P. Jensen: eier fra 70 Gd. Eliselund i Møldrup (IVoTd.H.): Sognrm Sognrform Folkethtn f. Skanderborg 3 (Bræstrup) fra -V5 81: valgt 87 m mod ingen St. V. (Folketh. Y.). Christensen, Ole. f. V-, 38 i Sollerup ved Kjøge. S. af Fæstegdm. P. C; privat undervist 49 52; blev invalid 64, Landmand, fra 74 Huseier p. Nørrebro, Kbhvn. Folkethtn. f. Præstø 2 (Faxe) fra "1.^ 69; valgt 87 m. ia45 mod 1126 St. V. (folkeligt, Folketh. Y., danskl Christensen, Svend Peter, f. -Vt 23 i Yesterbrønderslev, Hjørring A., S. af Fæstegdm. C P. Krog. Soldat 48 50, kjøbte 55 Faderens Fæstegd (2Td H.)i Yesterbrønderslev ; Sognrm. 3Aar. Amtsrm Folkethm f. Hjørring 4 (Yreilev) fra "I^Q^\ valgt 87 m. 2177' mod 139 St. V. i;folkeligt. Folketh. Y , dansk). Christensen, Thomas, f. Va 38 p. Kyskov, Thorsager S., Randers A., S. af Gdfæster C. Nielsen; p. Yib}' Landbosk., Soldat i 64, bestyrede 61 65, eiede sin Fødegd. fra 70 Byggeentreprenør i Kbhvn, Huseier der. Folkethm. f. Randers 5 (Æbeltoft) fra "Vg 69;

17 ; FOLKETHINGET. 11 valgt 87 m. 999 mod 350 (h) og 352 (v) St. V. (moderat, udenfor Partierne, dansk). Christiansen, Mads Peder, f. -Vio l'< i Nysogn, Ringkjøbing A., S. af Gdm. C. Terkelsen: Gdeier fra 41. eier nu Gd i Gammelsogn. Ringk. A. (2 Td. H.); Sognrm Sognrform , 70 73, Amtsrm , M. af Sandflugtskom. 60, Ulfborg Herreds Landboforen. Form. 62 QQ, Kammerraad Folhetkm. f. Ringkjøbing 1 (Ringkjøbing) fra i^/ii 73; valgt 87 m mod 12 St. V. (Folketh. Y., dansk). Christoffersen, Christian, f -% 27 i Nørreaaby S-, Odense A.. S af Gdeier C. Jensen; bosat 54, eier Gd. (2 Td. H.) i Bro, Brenderup S, Odense A. ; Sognrm. 6 Aar. Folkethm. f. Odense -% 5 (Bogense) fra 84 valgt 87 m mod 720 St. V. (dansk). Ciausager, Anders Jensen, f. -'Ve ^ i Sædding S., Ringkjøbing A., S. af Gdeier, Folkethm. J. A. C; p. Staby Høisk. 52; Biskolelærer i Hanning 52 5l! Dragon og 61. eierkjærgd. i Sædding S. (1 Td H.) fra 61 og Skjernbrogd. i Skjern (3 Td. H.) fra 85, Branddirektør fra 85; Amtsrm , Repræs. f. Landbygn. alm. Brandforsikr , Landvæsenskom. fra 79; Landsthm. (Varde) -Vo78 Vio86 Folkethm. f. Ringkjøbing 5 (Skjern) 76^6 ^V278 og fra -V, 87; 87 kaaret. V. (Winthers Gruppe, folkeligt V., moderat, dansk). Claussen, Rasmus, f i Helletoft, Bøstrup S., Langeland, S. af Fæstebonde C. A. Christensen; Fæster af Fædregd og Benmøller 62-70, Sognefoged, i Bestyr, af Langel Brandforsikr. Gdeier i Sildestrup, Falster, stiftede Lolland-Falsters Folketid." 71, eier Gd. og Bogtrykkeri i Nykjøbing; i Bestyr, f. Selsk. til Bøtø Nors Udtørring (nogle Aar) og f. Brandforsikrselsk. Lolland-Falster. Folkethm. f. Maribo 1 (Nykjøbing) fra -% 72; valgt 87 m mod 818 St. V. (Folketh. V., udtraadt).

18 12 FOLKETHIXGET. Dahl, Fredrik Clemens Bendtsen, f. ^Va 22 i Frederiksborg. S. af Professor. Overlærer F. P. J. D. ; Student m. Udmærkelse Metropolsk. 42, Universitetets Guldmedaille 45, Magister i Filosofi 52: Manuduktør i Kbhvn. til Studenterexamen Lærer 47 54, fra 67 Bestyrer af Slagelse Realskole, Forf. af filosofiske Værker m. m. Folkethm. f. Sorø o (Slagelse) fra 7, 79; valgt 87 m mod 1431 St. H. Jens Peter Jensen, f. ^Vs 53 i Roslev S., Viborg A.. S. af Gdeier J. A. D. ; i Vinteren p. Gjedved Skovgaard, og Askov Hoisk.. i Sommeren 80 Tune Landbosk.; fra 81 Gdeier i Harre S., Viborg A. (3 Td. H.). Folkethm. f. Viborg 1 (Skive) fra ^^9 83; valgt 87 m mod 1041 St. V. (Folketh. V., dansk). Dam, Philip Rask. f. V4 23 i Aakirkeby. Bornholm, S. af Jordbruger og Artillerikapt. M. L. D.; Kontorist 40 42, alm. Forberedelsesprøve 42, paa Hærens Underofficerselevsk ; Artillerilieutenant 45. frivillig 50 og 64, Postexpeditør i Aakirkeby 66. Kapitain v. Væbningen ^, TelegratlDestyrer og Borgmester i Aakirkeby 69. Stifter og Redaktør af,,bornholms Tidende". Byraadsm Form. for Bornh. Skytteforen ; M. af Rigsr. Folketh. f. Bornholm 2 V Folkethm. f. Bornholm 2 (Aakirkeby) fra ^-U 57; valgt 87 m mod 402 St. V. (nationalt V., uafliængig, moderat, dansk). Dinesen, Lars, f. "7,, 38 ikulby, Finderup S., Holbæk A.. S. af Fæstgdm. D. Thomsen; paa Grundtvigs Høisk ; Bestyrer af Fædregd.o7 68, Redaktør af..folkets Avis'' Statsrevisor fra '/lo 80; Sognrm , Tillidsm. i d. sjæu. Bondest. Sparek , M. af Skytteforeningernes Overbestyr ; M. af Rigsr. Folketh. f. Holbæk 3 " Folkethm. f. Holbæk 3 (Vedby) V664 'Vm73, f. Frederiksborg 3 (Hillerød) fra 'V,, 73; valgt

19 FOLKETHINGET m mod 268 St. H. (nationalt V , udstemtes af forenet V. ^"/s 71, H. fra 73). Dønnergaard, Hans, f. --/i 54 i Ebberup, Særlose S., Kbhvn. A., S. af Gdfæster. Tømmerhandler I. Hansen, eier fra 79 Dønnergd. i Ousted S. v. Leire (2 Td. H.;; Form. f. Fællesforen. f. Danmarks Brugsforen. fra 82. Kontordagsbestyrer i sjæll. Bondest. Sparek. fra 85. Folkethni. f. Holbæk 2 (Svinninge) fra --/g 80; valgt 87 m mod 693 St. V. (Folketh. V.). Falkenstjerne, Frederik Ferdinand, f. -V,, 54 i Veile, S. af Musiker. Hotelvært F. F. H. F. : Student Herlufsholm 72, theologisk Kand. 80; Lærer, Forstander f. Kjøbenhavns Høisk." fra 80, Eier af sammes Grund og Bygn. i Frederiksberg, Medudgiver og Redaktør af Ugebladet,, Tidens Strøm" fra &4. Folkethm. f. Veile 3 (Veile) fra '% 87 : valgt m mod 767 St. V. Fogtmann, K a r 1 L a vri t s. f. V2 47 i Thorslunde. Kundby S.. Holbæk A.. S. af Lærer H. F. ; besøgt Skaarup Seminarium : Lærer v. Almuesk. i Holbæk 67, i Sandby. Kundby S., fra 68. Folkethm. f. Holbæk 1 (Holbæk) fra 7, 79; valgt 87 m mod 903 St. V. (Folketh. V.). Gad,.Jakob Marius Elieser Kristian, f. V^ 27 i Næs, Østerø, Færøerne, S. af Præst. Konsistorialraad J. G.; Student Kolding 45, statsvidenskabl. Kand. 54; Sekondlieutenant i Artilleriets Reserve 50, Premierl ; Volontær i Krigsministeriet 54 55, Prokurist hos en Grosserer i Kbhvn Kancellist i Krigsmim Fuldmægtig Lærer i Statsøkonomi m. m. V- Grimers Handelsakad , Statsrevisor f. Regnsk og fra Vi 78 Chef f. d. kgl. statistiske Bureau; M. af Landmandsbankens Bankraad og Delegation fra 72. national-økonomisk Forf. ; M. af Rigsr. Folketh. f. Veile 1 V Folkethm. i. Veile 1 (Fredericia) 'V658 -'7476, f. Kjøbenhavns 6 fra 7i 79; valgt 87 med

20 14 FOLKETHIXGET mod 357 St. H. (Regeringspartiet 58 66, Mellempartiet 66 76, fra 79 H.). Haastrup, Jens Andreas, f. 'Vi 31 i Øddis S.. Haderslev A.. S. af Gdeier L. N. H.; Gd. og Mølleeier i Starup S., Veile A (ca. 7 Td. H.) fra 80 Bopæl i Kbhvn.. Grundeier der ; i Aarene Form. f. Starup-Xebel Skyttekreds. M. af Forretnudv. f. Veile A. Skytteforen.. Sognrm. Form. f. Brandfbrsikrforen.. Kasserer i Sognesparek.. M. afbankraad f. Kolding Folkebank. Folkethm. f. Ribe 1 (Varde) fra Vi 79 : valgt 87 m 1701 mod 11 St. V. (Folketh. V., dansk). Hage, Johannes, f. "Vs 42 i Emdrup, Kbhvn. A., S. af Kjøbmand. Godseier A. H.: Student Borgerdydsk. p. Chrhvn. 60. v. ITniversitetet 60 64; Gf-odseier fra 72. eier Nivaagd, Karlebo S., Frederiksb. A. (27 Td H ). Dvrehavegd.. Lvngby S.. Kbhvn. A. (17 Td. H.) og Sirekaping" Gods i Skaane (ca Td. Land); Sognrm. 1 Aar. Amtsrm. fra 79. Folkethm. f, Frederiksborg 2 Fredensborg) fra -V4 76; valgt 87 m mod 745 St. H. Halkier, Herman Barclai. f. Vs 39 i Kbbvn.. S. af Grosserer P. A H. ; Student Metropolsk. 56. juridisk Kand. 62, Universitetets Guldmedaille 63. besøgt Universitet i Paris 66 67; Høiesteretsadvokat fra 'V5 69, Censor ved de juridiske Examiner Direktør f. Kbhvn. Brandforsikr, f. Løsøre fra 72. Folkethm. f. Kjøbenhavns 7 fra -Vi 87; valgt m. 674 mod 660 St. H. Hansen-Menstrup, Hans. f, -Vs 19 imarvedes., Sorø A.. S. af Fæstegdm. H. H.; eier Arvefæstegd. i Menstrup. Sorø A. (7'/.. Td. H.) fra 47 og Gd. i Ørsted S., gi. Roeskilde A. (lo'/, Td. H.) fra 68; Sognrm. i mange Aar, Amtsrm , Landvæsenskommissær. Tillidsmand i sjæll. Bondest. Sparek. fra 57, i Bestyr, fra 62. Næstform, fra 84; M. af Rigsr. Folketh. f. Sorø 5 V,^34-66.

21 FOLKETHIXGET. 15 Folkethm. f Sorø 5 (Fuglebjerg) fra 'Ve 61; valgt 87 m mod 607 St. V. (Bondeven, Oktoberforen.. Folketb. V., udtraadt. dansk). Hansen, Hans Jørgen, f. ^'/e ^ i Broager, Sundeved. S. af Stenhugger H. H. H. ; Blaagaards Seminarium 61 63; Skolelærer og Kirkesanger i Sir S. V. Holstebro fra 63; Form. f. en Herredsbrandforsikrforen. fra 78. Folkethm. f. Ringkjøbing 8 (Holstebro) fra ^Vs 81: valgt 87 m mod 750 St. V. (Folketh. V., dansk). Hansen, Jørgen, f. ^U 3"? i Jørsløv. Karise S., Præstø A., S. af Gdeier H. Olsen; Jonstrup Seminarium Lærer i Klemensker. Bornholm , i Ølstykke. Frederiksborg A.. fra 60; Form. f. Ølstykke Brugsforen. Folkeihfn. f. Svendborg 2 (Kværndrup) fra ^Vs 81: valgt 87 m, llo3 mod 814 St. V. (Folketh. V.) Hedemann, Marius Sophus Frederik, f. ^Vi 36 i Kbhvn.. S. af G-enerallieutenant H C G.F. H.; Landkadetakad , Sekondlieutenant 53, militære Høisk ; Premierl 64, Kapitain i Generalstaben 64, ansat i Krigsmin Adjudant hos Kongen Kompagnichef i Livgarden Militærattaché ved det russiske Hovedkvarter 77, Oberst!.. Chef f. 23. Bataillon 80, Oberst i Generalstaben og Chef for dens taktiske Afdeling ^Vs 85. Folkethm. f. Odense 1 (Odense) fra -V, 87: valgt m mod 960 (vj og 136 (soc.) St. H. Holch, Hans Christian, f. '-/s 37 i Landersløv. Gjerlev S., Frederiksborg A.. S. af Skolelærer H. P. C. H.; Student Frederiksborg 56, juridisk Kand. 62; Prokurator i Helsinge. Frederiksb. A By- og Herred sskriver i Hillerød fra 81, Grundeier der; Sognrform 71, Amtsrm Byraadsm. fra 85, Overligningskommissær. Folkethm. f. Frederiksborg 4 (Frederiksværk) fra Vi 79 ; valgt 87 m mod 891 St. H.

22 16 FOLKETHINGET. Holm, Harald Emil Larsenius, f. ^74 48 i Kbhvn., S. af Musikus C. E. H H., Student privat 67, theologisk Kand 75; Medredaktør af Dansk Folketidende" Form. f. Kbhvn. Høiskoleforen. og Bestyrer af dens Høiskolehjem. Folkethm. f. Odense 7 (Verninge) fra "/,o 76; valgt 87 m mod 525 St. V. (moderat, dansk). Holm, Peder Thygesen, f. Vio 48 i Idestrup S., Falster, S. af Husm. T. Pedersen; Skræddermester i Kbhvn., i Bestyr, f. Socialdemokratisk Forbund. Folkethm. f Kjøbenhavn 5 fra ^^6 84; valgt 87 m mod 6727 St. Soc. Holm, Villads Nielsen, f. '% 29 i Nørretranders. Aalborg A.. S. af Gdeier N. Villadsen; Jordbruger i Nørholm Gdeier i Ferslev S., Aalborg A. (6 Td. H ) fra 66. og i Findelstrup, Dal S., Aalborg A. (6 Td. H ) fra 79; Sognrm, fhv. M. af Aalborg Banks Bankraad, Repræs. i Husmandskreditforen. og M. af Tilsynsraad f. Landbygn. alm. Brandforsikr. Folkethm. f. Aalborg 5 (Nibe) fra Ve 66; valgt 87 m mod 336 St. V. (Winthers Gruppe 66 68, folkeligt V., moderat, dansk). Holstein-Holsteinborg, Ludvig Henrik Carl Herman. Lehnsgreve, Kammerherre, f. ^Vt 15 P- S. af Lehnsgreve F. A. Holsteinborg. Sorø A, H ; i mecklenburgsk Skole, studerede i Berlin 35 36, Student og cand. phil. i Kbhvn. 37, Lehnsgreve til Holsteinborg (ialt 1174 Td. H.) fra 36, Konseilspræsident '-^j{10 '^^1^14:, Præsident f. Landhusholdningsselsk og f. 4 Landmandsforsamlinger, Sognrform. (fhv.), Amtsrm., Form. f. Statsdyrskuekom. ; Stænderdeputeret i Roeskilde, M.^af Rigsraadet 56 63, afrigsr. Folketh. f. Sorø 4 ^'Ifih m. Folkethm. f. Sorø 4 (Skjelskør) Ve^e-^A'^G, 3/j79_26/.8i og fra -Vi 87; valgt 87 m mod 1184 St.; Valgets Godkjendelse er udsat. H. (Helstatsmand, Nationalliberal, Mellemparti).

23 ; FOLKETHINGET. 17 Johan Ludvig Carl Christian Holstein-Ledreborg, Ti do. Greve, f. ^7g 39 p. Hochberg iwiirtemberg, S. af Lehnsgreve C. E. M. H. ; Student Roeskikle 59. statsvidenskabl. Kand. QQ. Arving til Ledreborg (ialt 1370 Td. H.)- Folkethm. f. Kjøbenhavns Amt 5 (Leire) fra ^7^ 72; valgt 87 m mod 256 St. V. (udenfor Partierne 72 75, moderat, dansk). Hummeluhr, Jens Kristiansen, f. ^Vg 26 i Softeu S., Aarhus A.. S. af Gdeier K.Sørensen; Bestyrer 43 52, fra 52 Eier af Fedegd. ( 7 Td. H. ), Sognrm , Sognrform , Amtsrm Folkethm. f. Aarhus 3 (Skjoldelev) fra Vi 79; valgt 87 m mod 180 St. V. (Folketh. V, udtraadt). Høgsbro, Sofus Magdalus, f. '7: 22 i Rødding, Haderslev A.. S. af Amtsprovst, dr. phil. H. H. Student Ribe.39. theologisk Kand. 48. Forstander f. Rødding Høisk , Redaktør af Dansk Folketidende" , Statsrevisor f. Regnsk (valgt af Rigsr.), og fra 79; Villaeier i Kbhvn. fra 86; M. af Kirkekom Folketh. Viceformand 73, Formand fra Marts 87; M. af Rigsr. Folketh. f. Ribe 5 736^-^5, f. Svendborg 3 ^^0/ Folkethm. f. Ribe 5 (Bredebro) 'V658 VeSe, f. Svendborg 5 (Sønder Broby) fra Ve ^'^^ ; valgt 87 m mod 390 St. V. (nationalt, moderat, dansk). Højmark, Kristian, f. V9 32 i Bredballe, Hornstrup S., Veile A., S. af Skolelærer J. H. paa Jelling ; Seminarium 49 51; Hjælpelærer i Bredballe Lærer i Vol ved Silkeborg.53 61, i Stovtrup, Koldt S., Aarhus A.. fra 61. Folkethm. f. Odense 6 (Søndersø) fra "-Vi76; val^t 87 m mod 1114 St. V. (moderat, dansk). *Hørup, Viggo Lauritz Bentheim, f. -j^^l i Thorupmagle p. Halsnæs, Frederiksborg A., S. af Skolelærer H.; Student Metropolsk. 61, ju-

24 18 FOLKETHI>'GET. ridisk Kand 67. Medarbeider v..,!morgenbladet" Redaktør af samme Stifter og Eedaktør fra Vi o 84 af Politiken"'; offenlig Anklager i to Rigsretssager 77, Statsrevisor fra 79. Viceformand i Folketli. 79 og fra 83. Folkethm. f. Kjøbenhavns Amt 4 (Kjøge) fra ' '3 76: valgt 87 m mod 771 St. V. (Folketh. Y.>. Jens Christian Henrik Claudins. f. "-V4 21 i Fredericia. S. af Førstelærer v. Borgersk. N. J. ; paa Realsk. til 35. Kontorist, paa Skaarup Seminarium til 41. Privatlærer. Bestyrer af privat Realskole i Svendborg 43. konstruerede en Dampmaskine til Udtørring, i England, ledede "Udtørring 48. frivillig i Krigen, Sekondlieutenant 48, Premierl. 49, Kapitain 50, Telegrafbestyrer i Nyborg byggede Telegratlinier, udtraadte af Statstjeneste 63, udtørrede for egen Regning Sjørring Sø i Thisted A.. konst. Oppebørselsbetjent i Kolding 78. Amtsforvalter i Thisted 82. i Kjøbenhavn 86: M. af Rigsr. Folketh. f. Thisted 2 V Folkethm. f. Svendborg 3 (Svendborg) Vi249 V852,f. Thisted 2 (Thisted) 7i, 59-^7661, %72 og fra 'Vn 73; valgt 87 m mod 447 St. H. (til 70 udenfor Partierne). Jensen, Anders Christian, f. "V-. 33 i Kbhvn.. S. af Værtshusholder, Høker C. J. ; Malersvend 53, Malermester fra 67, Villaeier i Ordrup v. Kbhvn. Folkethrti. f. Kjøbenhavn 9 fra -7i 87 ; valgt m mod 975 St. H. Jensen, Henning, f. 7i2 38 i Kornerup, Kbhvn. A., S. af Sognepræst J. C. J.; Student Roeskilde 57, theologisk Kand. 64, personel Kapellan f. Sæby og Gjershøi. Kbhvn. A-, f. Dalb;^ og Thureby. Præstø A Sognepræst f. St. Peders Sogn. Bornholm , f. Stenmagle og Stenlille. SorøA , afskediget, fra Vi 86 Redaktør af Ugebladet Enhver sit". Folkethf}i. f. Odense 4 (Middelfart) fra '798^; valgt 87 m mod 276 St. V. (Folketh V.)

25 FOLKLTHIXGET. 19 Jensen, Niels. f. '%i 46 i Toustmp, Dallemp S., gi. Skanderborg A.. S. af Gdeier J. Nielsen; eier sin Fødegd. (6 Td. H.). Sognrm Folkethm. i. Skanderborg 2 Skanderborg) -'%72 7i79. f. Svendborg 1 (Kvborg) fra -V? 81 ; valgt 87 m mod 1198 St. V. (moderat, dansk). Johannsen, Thomas Frederik Jøns, f. ^^s 32 i Ulsnæs S. i Angel. S. af Skolelærer B. _F. J.;_ p. Skaarup Seminarium Lærer i Maribo Rørbæk v. Saxkjøbing Førstelærer og Kirkesanger i Øster Ulslev 60 73, i Hillested fra 73. alt i Maribo A.. kgl. Translatør og Tolk i Tydsk. Medhjælper for Sogne- <-'8; Meclstifter og Næstform. i en raad fra Sygekasse i Øster U., Form. f. Sygekasse fra 74. for de Fattiges Kasse fra 75. Folkethm. t. Maribo 2 (Maribo) fra '^Vi 87; valgt m mod 1234 St. H. Jungersen, Mads Christian, f. -^5 39 paa Skald i Aabv S. Hjørring A.. S. af Gdm. J. J. ; paa Th. Bjørnbaks Høisk. i Smidstrup Drainmester kjøbte 67 Hougd.. Hundested S., Hjørring A. (4Vo Td. H.); Medstifter af en Sognesparek.. Repræs. i Hjørring Bank. Folkethm. f. Hjørring 3 (Hjørring) fra ^Vo 72; valgt 87 m mod 776 St. V. (moderat, udenfor Grupperne, dansk). Jørgensen, Søren, f "^Vi 22 i Uldum S., Yeile A., S. af Gdeier. Kammerrad J. Jensen; Bestyrer af Bjerregaard i Aale S. v. Horsens 48 51, eier Fædregd. i Uldum (47-2 Td. H.) fra 51; Sognrm Folkethm. f.veile 4 (Give) fra Ve 66; valgt 87 m mod 63 St. V. (nationalt, moderat, dansk). Kjeldsen, Jens Nielsen, f. Vi 30 i Halling S.. Randers A., S. af Gdeier N. Selling; Gdeier i Halling S. (6V2 Td. H.) fra 61; Sognrm. i9 Aar, Sognefoged i 15 Aar. Folkethjn. f. Randers 3 (Hørning) fra - Ve 81; valgt 87 m. 133B mod 317 (h) og 426 (v) St. V. (Folketh. V.)

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910.

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910. Ty c 44Ü u UHLENDORFF Gustav F O Solodanser ved det kgl. Teater; f. 21. Dec. 1875 i ; Søn af Buntmager J C Uhlendorff og Hustru Caroline f. Ludevig; gift m. Skuespillerinde Ellen U., f. 18. Maj i, Datter

Læs mere

Løf 274 M MAAG Hjalmar Professor. Overlæge, R.; f. 2. Febr. 1853 paa Alkestrup v.ed Holbæk; Søn af Overretsprokurator Julius Maag og Hustru f. Liitken; gift m. Adolphe M., f. 22 Maj i Kiel, Datter af Konsul

Læs mere

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister for Italien fra 1901. Udenl. Ordener:

Læs mere

Elm 106. Medlem af Bestyrelsen

Elm 106. Medlem af Bestyrelsen Dyb 102 billede); Korvinduet over Alteret i Helligaandskirken; Korvinduerne og Vin- Huet bag Orgelet i Viborg Domkirke m. fl.; Vinduet over Hovedindgangen til Raadhuset i Adresse : Ved Stranden 2, DYBDAL

Læs mere

THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN

THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN Thy har altid været noget for sig i Politik, mere konservativt end nogen anden Landsdel. Mens Venstre i de store Kampaar mellem Højre og Venstre Landet over

Læs mere

KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT)

KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT) KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT) Kildeskriftselskabet tilbyder en lang række udsolgte eller vanskeligt tilgængelige bibliografier, arkivregistraturer og kildepublikationer

Læs mere

Familien fra Hvenegaard

Familien fra Hvenegaard Familien fra Hvenegaard Den første fæster i slægten fra Hvenegaarden var Peder Jørgensen fra Øster Skerninge. Han blev fæster på gården den 29. november 1792 og den 17. december 1795 købte han gården af

Læs mere

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt Reg. nr: 05047A (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Appel, Cornelius, 1821-1901, højskoleforstander frimenighedspræst, og hustru Anne Kjerstine Appel, født Lorentzen, 1829-1869" Yderdatering: 1840-1901

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1954 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag d. 22. juni i Kongens Kammer på Kronborg.

Læs mere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere Himmerlandske herredsfogeder by- og birkefogeder samt -skrivere Ole Færch 2011 Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere. Ole Færch. Forlag: Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreningers

Læs mere

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder udarbejdet af Ole Hesager ID Fotograf Adresse By 1107 "GEM" Company (Anglo-American GEM Company) (H. Kjöbmagergade 4 Kjöbenhavn 1271

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1962 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Gyldenstiernes Kammer" på Kronborg slot tirsdag

Læs mere

Frederikke, f. "Westergaard, g. m. A. C. D., 18.12.38. Ah 206 Hans, eligeret Borger i Kolding, 28.12.04, 55 Aar (Elisabeth, f. Junghans).

Frederikke, f. Westergaard, g. m. A. C. D., 18.12.38. Ah 206 Hans, eligeret Borger i Kolding, 28.12.04, 55 Aar (Elisabeth, f. Junghans). 233 Daae, Dorothea Margrethe, f. Funcke. & e. Provst J. D., 11.2.00, 70 Aar (Svigersøn, J. T. Michelet). B 34 Jonas, cand. theol., 16.1.1792 i Bergen. B 14 Dachnetz, Søren, kgl. Fuldmægtig, 22.12.1791,

Læs mere

- om kendte personer begravet på Almen Kirkegård

- om kendte personer begravet på Almen Kirkegård - om kendte personer begravet på Almen Kirkegård Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Kirkegårdens historie side 3 Frants Thestrup side 5 Ole Nielsen Føltved side 6 Louis le Normand de Bretteville side 7

Læs mere

EBBE Karl Johan. EBBEHØJ Erik. EBBENSGAARD Aage. EBBESEN Hans H Sune. EBBESEN Sven. EBERT Thorkil. ECKART-HANSEN Eifred.

EBBE Karl Johan. EBBEHØJ Erik. EBBENSGAARD Aage. EBBESEN Hans H Sune. EBBESEN Sven. EBERT Thorkil. ECKART-HANSEN Eifred. E EBBE Karl Johan EBBEHØJ Erik EBBENSGAARD Aage EBBESEN Hans H Sune EBBESEN Sven EBERT Thorkil ECKART-HANSEN Eifred EDELBERG Morten EDLERS Ellen-Margrethe EDRÉN Per EDSBERG Mogens EEFSEN Poul EFFERSØE

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1958 Handels og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot mandag d. 28. juli

Læs mere

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer]

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer] 23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger og skolefolk m.v. Abelsen, Marius (1929-72) 8474 Høegh, Erling: Marius Abelsen. 1929-1972. I: Grønland. 1972, nr. 12, s. 374-75 [skoleinspektør] Abildtrup,

Læs mere

Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013)

Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013) Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013) En søn af præsten ved Aalborg Budolfi kirke blev omkring 1673 gift med en datter af præsten ved

Læs mere

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850 Hersleb En slægtstavle ca. 1500-1850 Indholdsfortegnelse Forord...3 Slægtstavle...5 Første generation...5 Anden Generation...5 Tredie Generation...5 Fjerde Generation...5 Femte Generation...6 Sjette Generation...8

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1951 52 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på Kronborg

Læs mere

Mogens Camre i EU-Parlamentet

Mogens Camre i EU-Parlamentet NUMMER 3. 1999. 3.ÅRGANG Ny DF-triumf Mogens Camre i EU-Parlamentet LEDER Opgøret, der udeblev... INDHOLD Nyhedsbrev Brev fra Pia Kjærsgaard 3 Det hævdes, at det eneste, vi har lært af historien er, at

Læs mere

Tillæg til Vejviser. for 1880. Ucj^ivet,Qg forlagt. T. Krack, Kapitajn og Stadskonduktør.

Tillæg til Vejviser. for 1880. Ucj^ivet,Qg forlagt. T. Krack, Kapitajn og Stadskonduktør. Tillæg til Vejviser for Kjøbenhavn og Frederiksberg 1880. er- ftmmallé- 18 Ar Ucj^ivet,Qg forlagt af T. Krack, Kapitajn og Stadskonduktør. Oplysninger og Berigtigelser til Vejviseren modtages Læderst.

Læs mere

Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB*

Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM, næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Kommandørkaptajn

Læs mere

DANSK FREDSFORENINGS HISTORIE

DANSK FREDSFORENINGS HISTORIE Dansk Fredsforenings småskrifter Nr. 8. DANSK FREDSFORENINGS HISTORIE AF FREDRIK BAJER1 UDGIVET AF DANSK FREDSFORENING FØRSTE TUSENDE KØBENHAVN JUL. GJELLERUPS2 FORLAG 18943 1 Fredrik Bajer (1837-1922),

Læs mere

Christian (Dugge) Duch Side 1

Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch, * ca. 1678, begravet 1760 i Sieseby, 29-07-1760 i Pommerby, Sieseby, Schleswig. Tømrer i Glashölzung, Wabbs Sogn. Han blev gift med Anna Dorothea Grave(n),

Læs mere

-år 7' 0*. \ REUUYSIAHEBSÅN FUNDEISVA KVAVAWI* MEDEMSBLAM VI serie nr. 13 Maj 1962 Sommertur 1962 RE GENSIANERSAMFUNDE T AFHOLDER Tirsdag den 29. maj 1962 kl 19 pr. sammenkomst med damer Mødested: TØJHUSMUSEET,

Læs mere

Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988

Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988 Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988 Kraks 1989 Register over 15.229 personer, der er biograferet i Kraks Blå Bog 1910-1988. NYTORV 1 7, 1450 KØBENHAVN K. TELEFON 33 12 03 08 Register til KRAKS BLÅ BOG 1910-1988

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT ISSN 0300-3655 PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 97. ÅRGANG. 16. RÆKKE. 5. BINDS ANDET HALVBIND UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE 1977 INDHOLD Forligsmand Geert Drachmann: Om at ordne

Læs mere

Slægtsbog for Hanne Klitgaard

Slægtsbog for Hanne Klitgaard Slægtsbog for Hanne Klitgaard mine forældre Søren og Tove Ravn Min morfar Theodor med sin familie Min mormor Sonja med sine søskende min bedstemor og bedstefar Anna Marie og Kristian Ravn Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere