SS: o: =00 :CO ICO. mmssiiafcæibi. »Sr«:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SS: o: =00 :CO ICO. mmssiiafcæibi. »Sr«:"

Transkript

1 SS: o: =00 :CO ^ ICO o Ho mmssiiafcæibi»sr«:

2

3 oi"? 2.60^GSKA^ Aq^ 1887 INDEHOLDENDE BIOGRAFISKE OPLYSNINGER OU \ KETHINGETS OG LANDSTHINGETS NUVÆRENDE MEDLEMMER. "j UDGIVET AF POVL SVEISTRUP, Revisionsassistent i Folkethinget. P.G. KJØBENHAVN. PHILIPSENS FORLAG. Tiykt hos J. Jørgf^nsen & Co.. (M, A. Hannover). «

4

5 2^r i RIGSDAGSKALENDER 1887 i i INDEHOLDENDE BIOGRAFISKE OPLYSNINGER OM j FOLKETHINGETS OG LAHDSTHINGETS NUVÆRENDE MEDLEMMER. UDGIVET AF POVL SVEISTRUP, ' Revisionsassistent i Folkethinget. ru P.G. KJØBENHAVN. PHILIPSENS FORLAG. Trykt hos J. Jørgensen & Co., (M. A. Hannover;. 1887

6 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto brie. GT

7 I Lighed med de Rigsdagskalendere, der udgives i andre Lande, indeholder dette lille Skrift en sammentrængt Oversigt over Hovedpunkter i de nuværende Rigsdagsmænds Liv. For hver af disse meddeles saavidt muligt følgende Oplysninger i efternævnte Orden: Medlenunets fulde Navn, Fødsels-Aar og -Dag, Fødested (Amt, Sogn) hans Faders Stilling og Navn (Forbogstaver) de Under\åsningsanstalter, han har besøgt (udover Almueskolen), og Examiner, han har taget hans forhenværende og nuværende Livsstilling og Hovederhverv, hvis han er Eiendomsbesidder, Eiendommens Art, Beliggenhed og for Landeiendomme Hartkorn de vigtigste TilUdshverv, han udenfor det politiske Liv har beklædt og beklæder - af hvilke lovgivende Forsamlinger han har været og er Medlem, for h\ålke Kredse og i hvilke Tidsrum for Folkethmgsmændene : Vælgertallet for og imod den valgte ved det sidste Valg det Parti, han tilhører, (med fed Skrift) og, for saa vidt Oplysning herom har foreligget, de Grrupper, han tidligere har tilhørt (i Klammer). Der er for

8 Kortheds Skyld benyttet en Del Forkortelser, om li\dlke henvises til næste Side. Meddelelserne hvile for den allerstørste Del paa skriftlige Opgivelser fra de paagj ældende Medlenuner, for hvilke Udgiveren herved bringer hver af disse sin Tak. De vigtigste for Haanden værende boglige Hjælpemidler ere benyttede til at udfylde disse Opgivelser. De faa Rigsdagsmænd, for hvilke Udgiveren kun har havt offentlige Ealder til sin Raadighed, ere betegnede ved en Stjerne foran Navnet. Rettelser og Tilføielser bedes meddelte Udgiveren til Brug ved en fremtidig Udgave. Da Esbjergkredsen var ledig ved Redaktionens Afslutning den 1ste September 1887, meddeles Oplysninger om den der valgte Folkethingsmand her nedenfor. Bluhme, Hans Emil, f ^i/^ 33 j Storehedinge, S. af Konseilspræsident, Udenrigsminister C. A. B.; Søkadet 48 50, Lieutenant 52, i fransk Krigstjeneste 56 60, deltog i Expedition til Cochinchina. Bagindien, 58 59, paa Opmaaling i Grønland 63, kommanderede en Kanonbaadflotille 64. Kapitain fra 68, Eier af Nerlund (93 Td. H.) og Thorstedlund (43Td.H.), Ravnkilde og Aardestrup S., Aalborg A., fra 68; Amtsrm. fra 82, Form. f. Nibe-Løgstør Landboforen., i Bestyr, f. Foren, af jydske Landboforen." Folkethm. f, Randers 2 (Randers) '-V684 ^Vi87, f Ribe 2 (Esbjerg) fra»v9 87; valgt 87 m. 675 mod ^6 (v) St. Oppositionen (hidtil udenfor Partiordningen). Valget har endnu ikke foreligget til Godkjendelse.

9 ' I De vigtigste beuyttede Forkortelser. A: Amt. Afdel: Afdeling. Amtsrm : Amtsraadsmedlem. Akad: Akademi, alm: almindelig, ang: angaaende. B. Bestyr: Bestyrelse. Bl: Blad. Bondest : Bondestand. Brandforsikr : Brandforsikkringsselskab. c and: Kandidat. Chrlivn : Christianshavn. d: det eller den. dr: doctor. Folketh. V: Folkethingets Venstre (den,.radikale" Venstregruppe). Foren: Forening. Forf: Forfatter. Form: Formand. Forp: Forpagter. forsk: forskjellige. Fuldm: Fuldmægtig. G. Gd: Gaard. Gdeier: Gaardeier. Gdfæster : Gaardfæster. Gdm: Gaardmand. gi: gammel. H. (h): Høire. H : Hartkorn. Herredsf: Herredsfoged. Husm: Husmand. Høisk: Høiskole. F. i: for eller født. forhenværende, fhv : fl: flere. Folketh: Folkething. Folkethm: Folkethings mand. I. Inst : Institut. jur: juris (i Retsvidenskab). K: Kontor. Kand: Kandidat.

10 . Kapt: Kapitain. Kar: Karakter. Kblivn: Kjøbenhavu. Kom (kom) : Kommission eller Kommissær, konst: konstitueret. Købm: Kjøbmand. L. Landbygn: Landbygningernes. Landstil: Landsthing. Landsthm : Landsthingsmand. landøk: landøkonomisk. M. M: Medlem, m: med eller -mand. m. m: med mere. mag: magisterii. mek: mekaniske. Min: Ministeriet. o. 1.: og lignende. P. p: paa. phil: i Filosofi. Premierl : Premierlientenant. Prok: Prokurator. R. Red : Redaktør. Repræs : Repræsentant ell. Repræsentantskab. Rigsf: Rigsforsamling. Rigsr : Rigsraadet(s) S. S: Sogn eller Søn. Selsk: Selskab, sjæll: sjællandske. Sk (sk): Skole. Skp: Skjæppe. slesv: slesvigsk, smsteds: sammesteds. Soc: Socialist, soc : socialistisk. Sognrform : Sogneraadsformand. Sognrm. : Sogneraadsmedlem. Sparek: Sparekasse. St: Stemmer. Td. H: Tønder Hartkorn. V (v): Venstre. v: ved. Vidsk: Videnskab. Rettelse til S. jb L. 16 f n.: 87" læs 87".

11 Folkethinget. Aaberg, Christen Pedersen, f. 'V9 19 P- Aaberggd., Møborg S., Ringkiøbing A.. S. af Gdeier P. C. A., Soldat 42 44/48-50, Medeier fra 46, Eneeier fra 60 af sin Fødegd. (5 Td. H.), driver Teglværk, Sognrm og fra 76, Sognrform. i 23 Aar, M. af Tilsynsraad v. Veterinær- og Landbohøisk. fra 69, Jydsk Kystsikringskom , 3 Kom. f. Markeders Omordning, M. af Rigsr. Folketh. f. Ringkjøbing Folkethtn. f. Ringkjøbing 2 (Lemvig) fra ^Vc 61; valgt 87 m mod 1041 St. H. (uafliængig. Mellemparti). *Alberti, Carl Christian, f. 'Vs 14 p. Gravballegd. v. Viborg, S. af Proprietær C. C. A., Student Ribe 33, juridisk Kand. 39, Sagførerfuldm. 43^ Overretsprøveprok. 51, Overretsprokurator 1 Kbhvn. fra 53, Grundeier der 47; Borgerrepræsentant 48 54, Medstifter af Høisk. Hindholm 52, Stifter og Styrer fra 56 af sjæll. Bondest. Sparekasse; M. a^f Rigsr. Folketh. f. Sorø ^7,65 og Folkethm. f. Sorø 2 (Sorø) fra V,., 49; valgt 87 m mod 648 St. V. (Bondeven, Oktoberforen. 65, Folketh. V,, udtraadt, dansk). Albertsen, Niels, f. 14 i Astrup, Hinge S., Viborg A., S. af '-/i.- Husm. A. Laursen, Gdm. i Astrup 1

12 ; 6 FOLKETHINGET , nu Huseier smsteds (3 Skp. Land), M. at Rigsr. Folketh. f Viborg 3 V Folkethm. i. Viborg 3 (Levring) fra 'Ve 58; valgt 87 m mod St. V. (Winthers Gruppe, folkeligt V., moderat, dansk). Andersen, Niels, f. ^Vs 26 i Eskør By, Husby S., Odense A., S. af Gdfæster A. Melsen; Gdfæster i Husby By (7 Td H.) fra 49, Klasselotterikollektør i Kbbvn. Ira Vi 86: Sognrm Sognrform ; M. af Rigsr Folketh. f. Odense 4 V Folkethm. f. Odense 4 (Middelfart) ^V658 Ve66, Odense 3 (Assens) 'V1066 '^^/,76, Odense 2 (Kjerteminde) fra 7i 77 ; valgt 87 m mod 1010 St. H. (I. A. Hansens Gruppe 58 59, Mellemparti fra 60). Andersen, Niels, f. 'V9 35 i Ydby, Thisted A., S. af Gdeier A. Nielsen ; har erhvervet sine tekniske Kundskaber ved Selvstudium, er Entreprenør for Jernbane- og Havneanlæg, Udtørring o. 1. i Danm. og Sverrig, bosat i Kbhvn. fra 70, eier fra 77 Lystgd. Søholm (40 Td Land) i Gj entofte S., Kbhvn. A., stiftede 80 Legat f. tilskadekomne Arbeidere. Folkethm. f. Thisted 3 (Vestervig) fra '-^7986; valgt 87 m mod 476 St. H. Bach, Jens Andersen, f. 'Vn 23 i Vesløs S., Thisted A., S. af Husm. A.Jensen; Soldat ved Handelen til 54, fra 54 Gdeier i Vesløs (3 Td. H.); Sognefoged 63 86, Sognrm , 61 73, Amtsrm Folkethm. f. Thisted 1 (Bjerget) frai-/,o66; valgt 87 m. 919 mod 555 St. V. (Mellemparti, moderat, dansk). Bahnson, Jesper Jespersen, f. ^Vn 27 p. Taarupgd., Taarup S., Viborg A., S. af Proprietær L. F. B. Student Viborg 44, cand. phil. 45, militær Høisk , 51 53, Sekondlieutenant i Artilleriet 46, Premierl. 49, Kapitain 57. Lærer i Kemi ved Landbohøisk. 58 og Officersk., Oberst Vi '^9, Departementschef i Krigsmini-

13 ; FOLKETHINGET Direktør smsteds '/n 80. Arz^jminister ix?^ ^Vg 84; eier sin Fødegd. (29 Td. H.) Medstifter af d. krigsvidenskab!. Selsk. 71. Folkethm. f. Kjøbenhavns Amt 1 vfrederiksberg) fra "Vi 87 ; valgt m mod 31u4 St. H. Bajer, Fredrik, f. -V^ 37 i Vesteregede, Præstø A., S. af Sognepræst A. Beyer; p. Sorø Akad. Sk Landkadetakad , militær Høisk studerede Statsvidsk. m. m. v. Universitetet ; Sekondlieutenant v. Dragonerne 56. Premierl. 64, afskediget 65, Lærer v. Blaagaard Høisk , Translatør og Tolk i Svensk fra 71, Red. af Ugebl. Folkevennen" sproglig-,^ historisk, politisk Forfatter, Medarbeider v. forsk. Tidsskrifter. Folkethm. f. Skanderborg 1 (Horsens) fra -»/g 72; valgt 87 m 2329 mod 1252 St. V. (udtraadt 78 81, Folketh. V. fra 81). Berg, Christen, f. '7i2 29 p. Sønder-Bjerg, Fjaltring S., Ringkjøbing A., S. af Gdei'er, Sognefoged P. Madsen Bjerg; paa Ranum Seminarium 48 50, Seminarist med Kar. udmærket duelig''. Huslærer 51, Lærer v. Borgersk. i Kolding 52 61, Førstelærer p. Bogø 61 74, Stifter 65 og Eier af Navigationssk. der, Sognrform , bosat i Hillerød 76 84, Byraadsm. 80 &4, Stifter og Udgiver af Kolding Folkeblad" fra 72. Frederiksborg Amts Avis" fra 74 m. 11. Bl. ; M. af Rigsr. Folketh. f. Yeile 2 ^Vi Folketh. Formand Okt. 83 Marts 87. Folkethm. i. Veile 2 (Kolding) fra Ve 66; valgt 87 m mod 427 St. V. (nationalt, Folketh. V., dansk). Berntsen, Klavs, f. ''Ve 44 i Eskildstrup, Søllinge S., Svendborg A., S. af Gdeier E. B. paa Fri- og Høiskole (i Ryslinge, ; Sødinge, Dalby) 58 61; Friskolelærer i Høiby 62 82, Høiskoleforst. i Særslev v. Bogense fra 82; Sognrform og fra 86, Amtsrm , Revisor i Østifternes Husmandskreditforen. fra 80, M. af Til- 1*

14 ; 8 FOLKETHINGET. synsraad f. LandbygD. alm. Brandforsikr , af Bestyr, f. Xor^t\Ti3ke Jernbane fra 86. Folkethm. f. Odense 5 (Bogense) --/sts -^es^, f. Odense 3 (Assens) fra -Vi o 86: valgt 87 m. ' 1214 mod 908 St. V. (moderat). Bertelsen, Jens, f. Vo 11: i Alstrup S.. Hjørring A., S. af Boelsm. B. Jensen; dansk-juridisk Examen 75 ; Forpagter af Hovedgd. Kvø. Store Aistrup S., Aalborg A. (11'/, Td. H.); Sognrform. fra 83. Folkethm. f. ÉÉjørring 5 (Halvrimme i fra 'Vi 76; 8< kaaret. V. (moderat, dansk). Bertelsen, Jens. f. ^Va B6 i Sønder Vilstrup, Stenderup S., Veile A., S. af Kroeier B. Nielsen: Bagersvend 52 56, Møllersvend 56 65, Møller og Landmand fra 65, eier en Vindmølle med Bageri (1 Td. H.) i Vrigsted, Veile A.; Sognrm , Amtsrm og fra 85. Folkethm. f. Veile 5 (Bjerre) fra -=/s 84 : valgt 87 m mod 505 St. V. (Folketh. V.). Bjørnbak, Viggo. f. '^4 53 i G-uldager, Vreilev S.. Hjørring A.. S. af Høiskoleforst ander. Redaktør L. B. : Viby Høisk., Skolelærerexamen 72; Lærer i Viby Høiskoleforst. i Gjerløv, Randers A. "^73 77, i Viby. Aarhus A., 78 86, Udgiver af Aarhus Amtstidende*' fra 84, eier Viby Høisk. (6 Td. Land) ; Sognrform Folkethm. f. Aarhus 1 (Odder) fra ^Vg ^1 valgt 87 m mod 179 St. V. (Folketh. V.). Blem, Markus Pet er. f. VslS p. Værmelandsgd., Aaker S., Bornhohn, S. af Gdeier J. P. B.: p. Hindholm Høisk Bornholms do. 71; kjøbte 73 Engegd., Nylars S.. Bornholm (7'/, Td. H.); M. af Bornholms landøkonom. Foren. Bestyr Sognrform Folkethm. f. Bornholm 1 (Rønne) fra -Vs 81 valgt 87 m mod 943 St. V. (Folketh. V., dank). Bojsen, Fredrik Engelhardt, f. 41 i Skørpinge --/s V. Slagelse. S. af Sognepræst i Stege F. E. B. Student Haderslev 59, studerede i Upsala 60 61,

15 FOLKETHINGET. 9 theologisk Kand. 64; Officersaspirant 64. Eeserveofficer til 83. Høiskoleforstander 65 69, eier fra 66 Rødkilde paa Møn (10 Td. H.. Høiskole): Møns Yaabenbrødres Form. fra 6a Sognrform. fra 67. Form. f. Møns Landbospare- Folkethm. f. Præstø 6 (Stege) fra --/g 69; 87 kaaret. V. (nationalt, moderat, dansk). Brandes, Carl Edvard, f. -Vio i'< ikbhvn., S. af Grosserer H. B.; Student v. "Westenske Inst. 65, cand. mag. i østerlandsk Sprogvidsk. 72, dr. phil. 79 : Medudgiver af Morgenbladet" 81 83, Forf. af Skuespil. Kritiker af Literatur og Skuespil, Journalist. Folkethin. f. Svendborg 6 (Rudkjøbing) fra -'Ve, 80; valgt 87 m mod 546 St. V. (Folketh. V.). Brockenhuus Schack, LudvigFredrikHenrik. Greve, Kammerherre, f. ^Vg 25 p. Giesegd.. Nordrup S.. Sorø A., S. af Stamhusbesidder Greve A. B-S.: Student Sorø 45. juridisk Kand. 51, slesvigsk Examen 52; konst. Herredsfoged 52 53, Herredsf. f. Ekernførde H , Amtmand f. Tønder og Løgumkloster A , f. Svendborg A. fra Vil 67, Huseier v. Svendborg (20 Td. Land): Form. f. Svendborg A. landøkonom. Selsk , f. Svendborg Banks Repræsentantskab fra 72. f. Sydfynske Jernbaneselsk. fra 82. Folkethm. f. Svendborg 7 (Ærøskjøbing) fra 28/i 87; valgt m. 912 mod 768 St. H. Busk, Jens Andersen, f. -'I- 45 i Aaes, Søvind S., gi. Skanderborg A.. S. af Gdeier A. J. B.; p. Gjedved Høisk ; eier fra 70 sin Fødegd. (4 Td. H.); tilkaldt til Arbeiderkom. af 75, Amtsrm. fra 83. i Bestyr, f. de mindre Landeiendomsb Bygningsbrandkasse. Repræs. i Husmandskreditforen., M. af Bestyr, f. Horsens Landboforen. Folkethm. f. Ribe 3 (Ribe) fra -V-i 76; valgt 87 m mod 429 St. V. (Folketh. V.).

16 ; 10 FOLKETHIXGET. Bønløkke, Christen Christensen, f. "Vs 28 i Landet S.. Taasinge, S. af Gdfæster C. N. B. Gdfæster Gdeier i Aalsrode, Aalsøe S.. Randers A.. har endnu Hjemsted der, fra 82 Villaeier ved Kbhvn. ; Sognrm , fhv. M. af Bestyr, f. Randers-Grenaa Banen, Form. f. Grenaa Banks Repræsentantskab; M. af Rigsr. Folketh. f. Randers 4 V36I 66. FoIketh?ft. f. Randers 4 (Grenaa^ ^^IS'^ 'IS^ og fra Ve 66: valgt 87 m mod 581 St. V. (nationalt, Folketh. Y., dansk). Bøtker Poulsen, Johan, f. 'Vi 47 i Møldrup, Voerladegaard S., gi. Skanderborg A.. S. af Gdeier P. Jensen: eier fra 70 Gd. Eliselund i Møldrup (IVoTd.H.): Sognrm Sognrform Folkethtn f. Skanderborg 3 (Bræstrup) fra -V5 81: valgt 87 m mod ingen St. V. (Folketh. Y.). Christensen, Ole. f. V-, 38 i Sollerup ved Kjøge. S. af Fæstegdm. P. C; privat undervist 49 52; blev invalid 64, Landmand, fra 74 Huseier p. Nørrebro, Kbhvn. Folkethtn. f. Præstø 2 (Faxe) fra "1.^ 69; valgt 87 m. ia45 mod 1126 St. V. (folkeligt, Folketh. Y., danskl Christensen, Svend Peter, f. -Vt 23 i Yesterbrønderslev, Hjørring A., S. af Fæstegdm. C P. Krog. Soldat 48 50, kjøbte 55 Faderens Fæstegd (2Td H.)i Yesterbrønderslev ; Sognrm. 3Aar. Amtsrm Folkethm f. Hjørring 4 (Yreilev) fra "I^Q^\ valgt 87 m. 2177' mod 139 St. V. i;folkeligt. Folketh. Y , dansk). Christensen, Thomas, f. Va 38 p. Kyskov, Thorsager S., Randers A., S. af Gdfæster C. Nielsen; p. Yib}' Landbosk., Soldat i 64, bestyrede 61 65, eiede sin Fødegd. fra 70 Byggeentreprenør i Kbhvn, Huseier der. Folkethm. f. Randers 5 (Æbeltoft) fra "Vg 69;

17 ; FOLKETHINGET. 11 valgt 87 m. 999 mod 350 (h) og 352 (v) St. V. (moderat, udenfor Partierne, dansk). Christiansen, Mads Peder, f. -Vio l'< i Nysogn, Ringkjøbing A., S. af Gdm. C. Terkelsen: Gdeier fra 41. eier nu Gd i Gammelsogn. Ringk. A. (2 Td. H.); Sognrm Sognrform , 70 73, Amtsrm , M. af Sandflugtskom. 60, Ulfborg Herreds Landboforen. Form. 62 QQ, Kammerraad Folhetkm. f. Ringkjøbing 1 (Ringkjøbing) fra i^/ii 73; valgt 87 m mod 12 St. V. (Folketh. Y., dansk). Christoffersen, Christian, f -% 27 i Nørreaaby S-, Odense A.. S af Gdeier C. Jensen; bosat 54, eier Gd. (2 Td. H.) i Bro, Brenderup S, Odense A. ; Sognrm. 6 Aar. Folkethm. f. Odense -% 5 (Bogense) fra 84 valgt 87 m mod 720 St. V. (dansk). Ciausager, Anders Jensen, f. -'Ve ^ i Sædding S., Ringkjøbing A., S. af Gdeier, Folkethm. J. A. C; p. Staby Høisk. 52; Biskolelærer i Hanning 52 5l! Dragon og 61. eierkjærgd. i Sædding S. (1 Td H.) fra 61 og Skjernbrogd. i Skjern (3 Td. H.) fra 85, Branddirektør fra 85; Amtsrm , Repræs. f. Landbygn. alm. Brandforsikr , Landvæsenskom. fra 79; Landsthm. (Varde) -Vo78 Vio86 Folkethm. f. Ringkjøbing 5 (Skjern) 76^6 ^V278 og fra -V, 87; 87 kaaret. V. (Winthers Gruppe, folkeligt V., moderat, dansk). Claussen, Rasmus, f i Helletoft, Bøstrup S., Langeland, S. af Fæstebonde C. A. Christensen; Fæster af Fædregd og Benmøller 62-70, Sognefoged, i Bestyr, af Langel Brandforsikr. Gdeier i Sildestrup, Falster, stiftede Lolland-Falsters Folketid." 71, eier Gd. og Bogtrykkeri i Nykjøbing; i Bestyr, f. Selsk. til Bøtø Nors Udtørring (nogle Aar) og f. Brandforsikrselsk. Lolland-Falster. Folkethm. f. Maribo 1 (Nykjøbing) fra -% 72; valgt 87 m mod 818 St. V. (Folketh. V., udtraadt).

18 12 FOLKETHIXGET. Dahl, Fredrik Clemens Bendtsen, f. ^Va 22 i Frederiksborg. S. af Professor. Overlærer F. P. J. D. ; Student m. Udmærkelse Metropolsk. 42, Universitetets Guldmedaille 45, Magister i Filosofi 52: Manuduktør i Kbhvn. til Studenterexamen Lærer 47 54, fra 67 Bestyrer af Slagelse Realskole, Forf. af filosofiske Værker m. m. Folkethm. f. Sorø o (Slagelse) fra 7, 79; valgt 87 m mod 1431 St. H. Jens Peter Jensen, f. ^Vs 53 i Roslev S., Viborg A.. S. af Gdeier J. A. D. ; i Vinteren p. Gjedved Skovgaard, og Askov Hoisk.. i Sommeren 80 Tune Landbosk.; fra 81 Gdeier i Harre S., Viborg A. (3 Td. H.). Folkethm. f. Viborg 1 (Skive) fra ^^9 83; valgt 87 m mod 1041 St. V. (Folketh. V., dansk). Dam, Philip Rask. f. V4 23 i Aakirkeby. Bornholm, S. af Jordbruger og Artillerikapt. M. L. D.; Kontorist 40 42, alm. Forberedelsesprøve 42, paa Hærens Underofficerselevsk ; Artillerilieutenant 45. frivillig 50 og 64, Postexpeditør i Aakirkeby 66. Kapitain v. Væbningen ^, TelegratlDestyrer og Borgmester i Aakirkeby 69. Stifter og Redaktør af,,bornholms Tidende". Byraadsm Form. for Bornh. Skytteforen ; M. af Rigsr. Folketh. f. Bornholm 2 V Folkethm. f. Bornholm 2 (Aakirkeby) fra ^-U 57; valgt 87 m mod 402 St. V. (nationalt V., uafliængig, moderat, dansk). Dinesen, Lars, f. "7,, 38 ikulby, Finderup S., Holbæk A.. S. af Fæstgdm. D. Thomsen; paa Grundtvigs Høisk ; Bestyrer af Fædregd.o7 68, Redaktør af..folkets Avis'' Statsrevisor fra '/lo 80; Sognrm , Tillidsm. i d. sjæu. Bondest. Sparek , M. af Skytteforeningernes Overbestyr ; M. af Rigsr. Folketh. f. Holbæk 3 " Folkethm. f. Holbæk 3 (Vedby) V664 'Vm73, f. Frederiksborg 3 (Hillerød) fra 'V,, 73; valgt

19 FOLKETHINGET m mod 268 St. H. (nationalt V , udstemtes af forenet V. ^"/s 71, H. fra 73). Dønnergaard, Hans, f. --/i 54 i Ebberup, Særlose S., Kbhvn. A., S. af Gdfæster. Tømmerhandler I. Hansen, eier fra 79 Dønnergd. i Ousted S. v. Leire (2 Td. H.;; Form. f. Fællesforen. f. Danmarks Brugsforen. fra 82. Kontordagsbestyrer i sjæll. Bondest. Sparek. fra 85. Folkethni. f. Holbæk 2 (Svinninge) fra --/g 80; valgt 87 m mod 693 St. V. (Folketh. V.). Falkenstjerne, Frederik Ferdinand, f. -V,, 54 i Veile, S. af Musiker. Hotelvært F. F. H. F. : Student Herlufsholm 72, theologisk Kand. 80; Lærer, Forstander f. Kjøbenhavns Høisk." fra 80, Eier af sammes Grund og Bygn. i Frederiksberg, Medudgiver og Redaktør af Ugebladet,, Tidens Strøm" fra &4. Folkethm. f. Veile 3 (Veile) fra '% 87 : valgt m mod 767 St. V. Fogtmann, K a r 1 L a vri t s. f. V2 47 i Thorslunde. Kundby S.. Holbæk A.. S. af Lærer H. F. ; besøgt Skaarup Seminarium : Lærer v. Almuesk. i Holbæk 67, i Sandby. Kundby S., fra 68. Folkethm. f. Holbæk 1 (Holbæk) fra 7, 79; valgt 87 m mod 903 St. V. (Folketh. V.). Gad,.Jakob Marius Elieser Kristian, f. V^ 27 i Næs, Østerø, Færøerne, S. af Præst. Konsistorialraad J. G.; Student Kolding 45, statsvidenskabl. Kand. 54; Sekondlieutenant i Artilleriets Reserve 50, Premierl ; Volontær i Krigsministeriet 54 55, Prokurist hos en Grosserer i Kbhvn Kancellist i Krigsmim Fuldmægtig Lærer i Statsøkonomi m. m. V- Grimers Handelsakad , Statsrevisor f. Regnsk og fra Vi 78 Chef f. d. kgl. statistiske Bureau; M. af Landmandsbankens Bankraad og Delegation fra 72. national-økonomisk Forf. ; M. af Rigsr. Folketh. f. Veile 1 V Folkethm. i. Veile 1 (Fredericia) 'V658 -'7476, f. Kjøbenhavns 6 fra 7i 79; valgt 87 med

20 14 FOLKETHIXGET mod 357 St. H. (Regeringspartiet 58 66, Mellempartiet 66 76, fra 79 H.). Haastrup, Jens Andreas, f. 'Vi 31 i Øddis S.. Haderslev A.. S. af Gdeier L. N. H.; Gd. og Mølleeier i Starup S., Veile A (ca. 7 Td. H.) fra 80 Bopæl i Kbhvn.. Grundeier der ; i Aarene Form. f. Starup-Xebel Skyttekreds. M. af Forretnudv. f. Veile A. Skytteforen.. Sognrm. Form. f. Brandfbrsikrforen.. Kasserer i Sognesparek.. M. afbankraad f. Kolding Folkebank. Folkethm. f. Ribe 1 (Varde) fra Vi 79 : valgt 87 m 1701 mod 11 St. V. (Folketh. V., dansk). Hage, Johannes, f. "Vs 42 i Emdrup, Kbhvn. A., S. af Kjøbmand. Godseier A. H.: Student Borgerdydsk. p. Chrhvn. 60. v. ITniversitetet 60 64; Gf-odseier fra 72. eier Nivaagd, Karlebo S., Frederiksb. A. (27 Td H ). Dvrehavegd.. Lvngby S.. Kbhvn. A. (17 Td. H.) og Sirekaping" Gods i Skaane (ca Td. Land); Sognrm. 1 Aar. Amtsrm. fra 79. Folkethm. f, Frederiksborg 2 Fredensborg) fra -V4 76; valgt 87 m mod 745 St. H. Halkier, Herman Barclai. f. Vs 39 i Kbbvn.. S. af Grosserer P. A H. ; Student Metropolsk. 56. juridisk Kand. 62, Universitetets Guldmedaille 63. besøgt Universitet i Paris 66 67; Høiesteretsadvokat fra 'V5 69, Censor ved de juridiske Examiner Direktør f. Kbhvn. Brandforsikr, f. Løsøre fra 72. Folkethm. f. Kjøbenhavns 7 fra -Vi 87; valgt m. 674 mod 660 St. H. Hansen-Menstrup, Hans. f, -Vs 19 imarvedes., Sorø A.. S. af Fæstegdm. H. H.; eier Arvefæstegd. i Menstrup. Sorø A. (7'/.. Td. H.) fra 47 og Gd. i Ørsted S., gi. Roeskilde A. (lo'/, Td. H.) fra 68; Sognrm. i mange Aar, Amtsrm , Landvæsenskommissær. Tillidsmand i sjæll. Bondest. Sparek. fra 57, i Bestyr, fra 62. Næstform, fra 84; M. af Rigsr. Folketh. f. Sorø 5 V,^34-66.

21 FOLKETHIXGET. 15 Folkethm. f Sorø 5 (Fuglebjerg) fra 'Ve 61; valgt 87 m mod 607 St. V. (Bondeven, Oktoberforen.. Folketb. V., udtraadt. dansk). Hansen, Hans Jørgen, f. ^'/e ^ i Broager, Sundeved. S. af Stenhugger H. H. H. ; Blaagaards Seminarium 61 63; Skolelærer og Kirkesanger i Sir S. V. Holstebro fra 63; Form. f. en Herredsbrandforsikrforen. fra 78. Folkethm. f. Ringkjøbing 8 (Holstebro) fra ^Vs 81: valgt 87 m mod 750 St. V. (Folketh. V., dansk). Hansen, Jørgen, f. ^U 3"? i Jørsløv. Karise S., Præstø A., S. af Gdeier H. Olsen; Jonstrup Seminarium Lærer i Klemensker. Bornholm , i Ølstykke. Frederiksborg A.. fra 60; Form. f. Ølstykke Brugsforen. Folkeihfn. f. Svendborg 2 (Kværndrup) fra ^Vs 81: valgt 87 m, llo3 mod 814 St. V. (Folketh. V.) Hedemann, Marius Sophus Frederik, f. ^Vi 36 i Kbhvn.. S. af G-enerallieutenant H C G.F. H.; Landkadetakad , Sekondlieutenant 53, militære Høisk ; Premierl 64, Kapitain i Generalstaben 64, ansat i Krigsmin Adjudant hos Kongen Kompagnichef i Livgarden Militærattaché ved det russiske Hovedkvarter 77, Oberst!.. Chef f. 23. Bataillon 80, Oberst i Generalstaben og Chef for dens taktiske Afdeling ^Vs 85. Folkethm. f. Odense 1 (Odense) fra -V, 87: valgt m mod 960 (vj og 136 (soc.) St. H. Holch, Hans Christian, f. '-/s 37 i Landersløv. Gjerlev S., Frederiksborg A.. S. af Skolelærer H. P. C. H.; Student Frederiksborg 56, juridisk Kand. 62; Prokurator i Helsinge. Frederiksb. A By- og Herred sskriver i Hillerød fra 81, Grundeier der; Sognrform 71, Amtsrm Byraadsm. fra 85, Overligningskommissær. Folkethm. f. Frederiksborg 4 (Frederiksværk) fra Vi 79 ; valgt 87 m mod 891 St. H.

22 16 FOLKETHINGET. Holm, Harald Emil Larsenius, f. ^74 48 i Kbhvn., S. af Musikus C. E. H H., Student privat 67, theologisk Kand 75; Medredaktør af Dansk Folketidende" Form. f. Kbhvn. Høiskoleforen. og Bestyrer af dens Høiskolehjem. Folkethm. f. Odense 7 (Verninge) fra "/,o 76; valgt 87 m mod 525 St. V. (moderat, dansk). Holm, Peder Thygesen, f. Vio 48 i Idestrup S., Falster, S. af Husm. T. Pedersen; Skræddermester i Kbhvn., i Bestyr, f. Socialdemokratisk Forbund. Folkethm. f Kjøbenhavn 5 fra ^^6 84; valgt 87 m mod 6727 St. Soc. Holm, Villads Nielsen, f. '% 29 i Nørretranders. Aalborg A.. S. af Gdeier N. Villadsen; Jordbruger i Nørholm Gdeier i Ferslev S., Aalborg A. (6 Td. H ) fra 66. og i Findelstrup, Dal S., Aalborg A. (6 Td. H ) fra 79; Sognrm, fhv. M. af Aalborg Banks Bankraad, Repræs. i Husmandskreditforen. og M. af Tilsynsraad f. Landbygn. alm. Brandforsikr. Folkethm. f. Aalborg 5 (Nibe) fra Ve 66; valgt 87 m mod 336 St. V. (Winthers Gruppe 66 68, folkeligt V., moderat, dansk). Holstein-Holsteinborg, Ludvig Henrik Carl Herman. Lehnsgreve, Kammerherre, f. ^Vt 15 P- S. af Lehnsgreve F. A. Holsteinborg. Sorø A, H ; i mecklenburgsk Skole, studerede i Berlin 35 36, Student og cand. phil. i Kbhvn. 37, Lehnsgreve til Holsteinborg (ialt 1174 Td. H.) fra 36, Konseilspræsident '-^j{10 '^^1^14:, Præsident f. Landhusholdningsselsk og f. 4 Landmandsforsamlinger, Sognrform. (fhv.), Amtsrm., Form. f. Statsdyrskuekom. ; Stænderdeputeret i Roeskilde, M.^af Rigsraadet 56 63, afrigsr. Folketh. f. Sorø 4 ^'Ifih m. Folkethm. f. Sorø 4 (Skjelskør) Ve^e-^A'^G, 3/j79_26/.8i og fra -Vi 87; valgt 87 m mod 1184 St.; Valgets Godkjendelse er udsat. H. (Helstatsmand, Nationalliberal, Mellemparti).

23 ; FOLKETHINGET. 17 Johan Ludvig Carl Christian Holstein-Ledreborg, Ti do. Greve, f. ^7g 39 p. Hochberg iwiirtemberg, S. af Lehnsgreve C. E. M. H. ; Student Roeskikle 59. statsvidenskabl. Kand. QQ. Arving til Ledreborg (ialt 1370 Td. H.)- Folkethm. f. Kjøbenhavns Amt 5 (Leire) fra ^7^ 72; valgt 87 m mod 256 St. V. (udenfor Partierne 72 75, moderat, dansk). Hummeluhr, Jens Kristiansen, f. ^Vg 26 i Softeu S., Aarhus A.. S. af Gdeier K.Sørensen; Bestyrer 43 52, fra 52 Eier af Fedegd. ( 7 Td. H. ), Sognrm , Sognrform , Amtsrm Folkethm. f. Aarhus 3 (Skjoldelev) fra Vi 79; valgt 87 m mod 180 St. V. (Folketh. V, udtraadt). Høgsbro, Sofus Magdalus, f. '7: 22 i Rødding, Haderslev A.. S. af Amtsprovst, dr. phil. H. H. Student Ribe.39. theologisk Kand. 48. Forstander f. Rødding Høisk , Redaktør af Dansk Folketidende" , Statsrevisor f. Regnsk (valgt af Rigsr.), og fra 79; Villaeier i Kbhvn. fra 86; M. af Kirkekom Folketh. Viceformand 73, Formand fra Marts 87; M. af Rigsr. Folketh. f. Ribe 5 736^-^5, f. Svendborg 3 ^^0/ Folkethm. f. Ribe 5 (Bredebro) 'V658 VeSe, f. Svendborg 5 (Sønder Broby) fra Ve ^'^^ ; valgt 87 m mod 390 St. V. (nationalt, moderat, dansk). Højmark, Kristian, f. V9 32 i Bredballe, Hornstrup S., Veile A., S. af Skolelærer J. H. paa Jelling ; Seminarium 49 51; Hjælpelærer i Bredballe Lærer i Vol ved Silkeborg.53 61, i Stovtrup, Koldt S., Aarhus A.. fra 61. Folkethm. f. Odense 6 (Søndersø) fra "-Vi76; val^t 87 m mod 1114 St. V. (moderat, dansk). *Hørup, Viggo Lauritz Bentheim, f. -j^^l i Thorupmagle p. Halsnæs, Frederiksborg A., S. af Skolelærer H.; Student Metropolsk. 61, ju-

24 18 FOLKETHI>'GET. ridisk Kand 67. Medarbeider v..,!morgenbladet" Redaktør af samme Stifter og Eedaktør fra Vi o 84 af Politiken"'; offenlig Anklager i to Rigsretssager 77, Statsrevisor fra 79. Viceformand i Folketli. 79 og fra 83. Folkethm. f. Kjøbenhavns Amt 4 (Kjøge) fra ' '3 76: valgt 87 m mod 771 St. V. (Folketh. Y.>. Jens Christian Henrik Claudins. f. "-V4 21 i Fredericia. S. af Førstelærer v. Borgersk. N. J. ; paa Realsk. til 35. Kontorist, paa Skaarup Seminarium til 41. Privatlærer. Bestyrer af privat Realskole i Svendborg 43. konstruerede en Dampmaskine til Udtørring, i England, ledede "Udtørring 48. frivillig i Krigen, Sekondlieutenant 48, Premierl. 49, Kapitain 50, Telegrafbestyrer i Nyborg byggede Telegratlinier, udtraadte af Statstjeneste 63, udtørrede for egen Regning Sjørring Sø i Thisted A.. konst. Oppebørselsbetjent i Kolding 78. Amtsforvalter i Thisted 82. i Kjøbenhavn 86: M. af Rigsr. Folketh. f. Thisted 2 V Folkethm. f. Svendborg 3 (Svendborg) Vi249 V852,f. Thisted 2 (Thisted) 7i, 59-^7661, %72 og fra 'Vn 73; valgt 87 m mod 447 St. H. (til 70 udenfor Partierne). Jensen, Anders Christian, f. "V-. 33 i Kbhvn.. S. af Værtshusholder, Høker C. J. ; Malersvend 53, Malermester fra 67, Villaeier i Ordrup v. Kbhvn. Folkethrti. f. Kjøbenhavn 9 fra -7i 87 ; valgt m mod 975 St. H. Jensen, Henning, f. 7i2 38 i Kornerup, Kbhvn. A., S. af Sognepræst J. C. J.; Student Roeskilde 57, theologisk Kand. 64, personel Kapellan f. Sæby og Gjershøi. Kbhvn. A-, f. Dalb;^ og Thureby. Præstø A Sognepræst f. St. Peders Sogn. Bornholm , f. Stenmagle og Stenlille. SorøA , afskediget, fra Vi 86 Redaktør af Ugebladet Enhver sit". Folkethf}i. f. Odense 4 (Middelfart) fra '798^; valgt 87 m mod 276 St. V. (Folketh V.)

25 FOLKLTHIXGET. 19 Jensen, Niels. f. '%i 46 i Toustmp, Dallemp S., gi. Skanderborg A.. S. af Gdeier J. Nielsen; eier sin Fødegd. (6 Td. H.). Sognrm Folkethm. i. Skanderborg 2 Skanderborg) -'%72 7i79. f. Svendborg 1 (Kvborg) fra -V? 81 ; valgt 87 m mod 1198 St. V. (moderat, dansk). Johannsen, Thomas Frederik Jøns, f. ^^s 32 i Ulsnæs S. i Angel. S. af Skolelærer B. _F. J.;_ p. Skaarup Seminarium Lærer i Maribo Rørbæk v. Saxkjøbing Førstelærer og Kirkesanger i Øster Ulslev 60 73, i Hillested fra 73. alt i Maribo A.. kgl. Translatør og Tolk i Tydsk. Medhjælper for Sogne- <-'8; Meclstifter og Næstform. i en raad fra Sygekasse i Øster U., Form. f. Sygekasse fra 74. for de Fattiges Kasse fra 75. Folkethm. t. Maribo 2 (Maribo) fra '^Vi 87; valgt m mod 1234 St. H. Jungersen, Mads Christian, f. -^5 39 paa Skald i Aabv S. Hjørring A.. S. af Gdm. J. J. ; paa Th. Bjørnbaks Høisk. i Smidstrup Drainmester kjøbte 67 Hougd.. Hundested S., Hjørring A. (4Vo Td. H.); Medstifter af en Sognesparek.. Repræs. i Hjørring Bank. Folkethm. f. Hjørring 3 (Hjørring) fra ^Vo 72; valgt 87 m mod 776 St. V. (moderat, udenfor Grupperne, dansk). Jørgensen, Søren, f "^Vi 22 i Uldum S., Yeile A., S. af Gdeier. Kammerrad J. Jensen; Bestyrer af Bjerregaard i Aale S. v. Horsens 48 51, eier Fædregd. i Uldum (47-2 Td. H.) fra 51; Sognrm Folkethm. f.veile 4 (Give) fra Ve 66; valgt 87 m mod 63 St. V. (nationalt, moderat, dansk). Kjeldsen, Jens Nielsen, f. Vi 30 i Halling S.. Randers A., S. af Gdeier N. Selling; Gdeier i Halling S. (6V2 Td. H.) fra 61; Sognrm. i9 Aar, Sognefoged i 15 Aar. Folkethjn. f. Randers 3 (Hørning) fra - Ve 81; valgt 87 m. 133B mod 317 (h) og 426 (v) St. V. (Folketh. V.)

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Frederiksberg Gymnasium 20. september 002 Avedøre Gymnasium Frederiksberg Gymnasium

Læs mere

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium 29. september 002 Avedøre Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Valgresultat - korrigeret 14. nov Stemmeberettigede. Hele landet ,

Valgresultat - korrigeret 14. nov Stemmeberettigede. Hele landet , Hele landet 492.226 77.397 1.101 15,7 368 343 Københavns Stift 43.869 3.776 101 8,6 23 20 Amagerbro Provsti Vor Frelsers Sogn 6.314 343 11 5,4 2 2 Amagerbro Provsti Filips Sogn 6.692 319 4 4,8 2 2 Bornholms

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober 002 Avedøre Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Institutions nr. Skole 101108 Akademisk Studenterkursus 101115 Rysensteen Gynasium 101117 Sankt Annæ Gymnasium 101118 Christianshavns Gymnasium

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Auflistung der Nummerkontingente der einzelnen Kreise ab 1903

Auflistung der Nummerkontingente der einzelnen Kreise ab 1903 Auflistung der Nummerkontingente der einzelnen Kreise ab 1903 BEZIRKE KOPENHAGEN und ROSKILDE: A 1-299 Kreis Frederiksberg A 300-499 Landkreis Kopenhagen Nord A 500-599 Landkreis Kopenhagen Süd A 600-699

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Sogne med afstemningsvalg til menighedsråd 2004 - oversigt pr. 7. oktober 2004

Sogne med afstemningsvalg til menighedsråd 2004 - oversigt pr. 7. oktober 2004 Sogne med afstemningsvalg til menighedsråd 2004 - oversigt pr. 7. oktober 2004 Hele landet: Afstemning i 199 af 2217 sogne (9,0 %) - 2000: 242 afstemningsvalg (10,9 %) Københavns Stift: Afstemning i 10

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Aktuelt Kalvebod Brygge 35-37, 1595 København V. Berlingske Tidende Pilestræde 34, 1147 København K. Børsen Møntergade 19, 1140 København K

Aktuelt Kalvebod Brygge 35-37, 1595 København V. Berlingske Tidende Pilestræde 34, 1147 København K. Børsen Møntergade 19, 1140 København K Landsdækkende Dagblade Aktuelt Kalvebod Brygge 35-37, 1595 København V Berlingske Tidende Pilestræde 34, 1147 København K Børsen Møntergade 19, 1140 København K Morgenavisen JyllandsPosten Grøndlasvej

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Bilag til svar på UDU alm. Del. Spørgsmål 207 Tællingsår-kvartal-måned 2008 Uddannelse.1 Hovedområde Gymnasiale uddannelser Uddannelse.4

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Distrikt København i alt 3.270

Distrikt København i alt 3.270 Medlemstal i DBf-klubber pr. 31. december 2014 Antal Distrikt København: a fair bridge 21 Amager Bridge Club 15 Amagerlands Bridgeklub 84 Blakset-Klubberne 1.639 Bridgeafdelingen i Nationalbankens Idrætsforening

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere