Månedlig status på integrationsområdet for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge - september 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Månedlig status på integrationsområdet for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge - september 2016"

Transkript

1 Månedlig status på integrationsområdet for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge - september 2016 Generelt Antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge under integrationsprogrammet Det samlede antal flygtninge og familiesammenførte, der er omfattet af integrationsprogrammet, udgør i september 2016 i alt 383 personer. Dette tal omfatter flygtninge, familiesammenførte til flygtninge samt uledsagede børn og unge, uanset forsørgelsesgrundlag. I denne opgørelse er der ikke medtaget selvforsørgede ægtefæller. Derudover er der familiesammenført i alt 213 børn under integrationsprogrammet. Fremadrettet vil integrationsprogrammets varighed variere fra 1-5 år mod i dag 3 år som følge af integrationsloven er revideret. Varigheden af integrationsprogrammet bliver individuelt bestemt afhængigt af om borgeren har opnået selvforsørgelse. I ovennævnte tal 383 personer er ikke medtaget de personer, som har opholdt sig 3-5 år i Danmark og som ikke er selvforsørgende. Denne målgruppe har afsluttet integrationsprogrammet, men disse borgere vil fremadrettet atter blive omfattet af integrationsprogrammet, men antallet af disse borgere fremgår endnu ikke af data. Antallet af nyankomne flygtninge har været mindre end forventet, mens antallet af familiesammenførte aktuelt er højere end forventet. Alene inden for de sidste 14 dage har der været 4 familiesammenføringer, som først oftest meddeles administrationen lige før familien står her, hvorfor det giver udfordringer i forhold til boligplacering. Tabel 1. Antal flygtninge og familiesammenførte på integrationsprogram År pr. december Samlet antal flygtninge og familiesammenførte på integrationsprogram September Årlige kvoter og antal modtagne flygtninge på kvoten De årlige kvoter for, hvor mange flygtninge Holbæk skal modtage, udmeldes fra Udlændingestyrelsen. Kvoterne omfatter ægtefæller og børn, der rejser med forældrene, men omfatter derimod ikke familiesammenførte ægtefæller og børn, idet disse først kan familiesammenføres på et senere tidspunkt. Kommunekvoterne for 2016 og 2017 er primo september revideret. Det indebærer, at Holbæk Kommune skal modtage 111 borgere i både 2016 og 2017 (udlændingestyrelsen tidligere udmeldt henholdsvis 241 personer i 2016 og 199 i 2017). 1

2 Tabel 2: Udvikling af kvoter sammenholdt med antallet af modtagne flygtninge År (1. marts er skæringsdato) Kvote (planlagt) Modtagne voksne og medbragte børn martsseptember (tidl. 241) 74 Midlertidig boligindplacering Øjebliksbilledet over de midlertidigt indkvarterede viser, at der primo august 2016 er 161 flygtninge indkvarteret på denne vis i Holbæk Kommune. Cirka 61 pct. af flygtningene er indkvarteret i private ejendomme, 27 pct. er indkvarteret i almene boliger og 12 pct. er indkvarteret i kommunale ejendomme. Tabel 3. Fordelingen af midlertidigt indkvarterede Private ejendomme Almene boliger Kommunale ejendomme 61 pct. 27 pct. 12 pct. De 161 midlertidigt indkvarterede er fordelt på midlertidige indkvarteringsløsninger, der er beliggende i 7 af kommunens byer. 4 af disse indkvarteringsløsninger havde primo september 2016 mindst 10 midlertidigt indkvarterede. Det drejer sig om følgende adresser: Roskildevej 264 i Vipperød (det tidligere asylcenter) med 70 midlertidigt indkvarterede Rørvangsvej 4 i Holbæk (det tidligere Danhøj) med 20 midlertidigt indkvarterede Kirkevej 2 i Stigs Bjergby med 10 midlertidigt indkvarterede Fase 1 af Elmelunden (det udfasede plejeafsnit) i Jyderup med 14 midlertidigt indkvarterede 4 lejligheder på Markedspladsen i Svinninge anvendes ligeledes til midlertidig indkvartering. Disse lejligheder rummer i alt 14 indkvarterede. Endelig er der mindre indkvarteringsløsninger i Holbæk, Tølløse og Ugerløse. Geografisk tegner Vipperød med Roskildevej 264 sig for den største andel med i alt 70 indkvarterede, mens Holbæk med i alt 38 indkvarterede har næstflest. Fordelingstallene og antallet af bysamfund vil ændre sig yderligere i efteråret 2016 med de kommende indflytninger på midlertidige indkvarteringsløsninger på udfasede plejecentre. Der forventes ibrugtagning af indkvartering Rosenvænget i Mørkøv, Holbækhus samt fase 2 i Elmelunden. Der afholdes møde med brugerråd, når der kendes indflytningsdato. De sociale viceværter er kommet godt i gang med arbejdet og sammen med kerneområdet Vækst og Bæredygtighed og AKBI er de i færd med at gennemføre syn af alle indkvarteringer som grundlag for 2

3 fremtidig systematisk opfølgning i form af årlige tilsyn, kvartalsgennemgang, forebyggende beboerrettet indsats samt standardiserede ind- og udflytninger. Dette skal forebygge misligehold, sikre en rimelig standard i indkvarteringerne, medvirke til skarpere prioritering i nødvendigt vedligehold samt give administrationen bedre værktøjer til opfølgning i forhold til den enkelte beboer. Forsørgelse, praktik og danskundervisning Udvikling og fordeling af borgere på offentlig forsørgelse Ser man overordnet på udviklingen og fordelingen af de borgere, der er offentligt forsørgede (fuldtidsydelser), udgør ikke-vestlige borgere og efterkommere i 2016 i alt 13,9 % af fuldtidsydelsesmodtagerne samlet set mod 12,9 % i 2015, jævnfør tabel 1. En udvikling der primært afspejler tilgangen af flygtninge. Antallet af ikke-vestlige borgere er fra juli 2015 til juli 2016 steget med 6,9 % fra 1173 til 1254 personer. Desværre er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at tilvejebringe tilsvarende tal for de nyankomne flygtninge isoleret set. Som det fremgår af tabel 1 er andelen af kontanthjælpsmodtagere med ikke-vestlig baggrund faldet fra 32,8 % til 20 % i 2016, h8 år, hvilket primært hænger sammen med, at en stor gruppe borgere, der ikke har opholdt sig mere end 7 af de sidste 8 år er overgået til integrationsydelsen. Antallet af integrationsydelsesmodtagere i juli 2016 udgjorde 332 personer, hvilket altså dels omfatter de nyankomne flygtninge, der er ankommet efter 01. september 2015 og dels de personer, der er overgået fra kontanthjælp til integrationsydelse. Antallet af sygedagpengemodtagere blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er faldet med 8,5 %. Tabel 4: Borgere på offentlig forsørgelse fordelt på herkomst, Holbæk Kommune Alle modtagere af en ydelse Indv- og efterk. fra ikke-vestlige lande Antal fuldtidspersoner Udvikling Antal fuldtidspersoner Udvikling Andel af fuldtidsydelsesmodtagere Jul 2015 Jul 2016 apr-apr Jul 2015 Jul 2016 apr-apr Jul 2015 Jul 2016 Ydelsesgrupper nedenfor i alt ,1% ,9% 12,9% 13,8% A-dagpenge ,6% ,8% 9,7% 9,0% Arbejdsmarkedsydelse ,0% ,4% 11,3% 20,8% Kontanthjælp ,7% ,0% 32,8% 20,0% Uddannelseshjælp ,4% ,1% 10,6% 8,6% Revalidering ,3% 3 3 0,0% 3,3% 4,4% Forrevalidering ,1% 0 1-0,0% 7,1% Integrationsydelse ,1% Sygedagpenge ,3% ,5% 5,8% 4,7% Jobafklaringsforløb ,8% ,9% 15,7% 13,9% Ressourceforløb ,4% ,0% 11,5% 13,9% Ledighedsydelse ,4% ,6% 4,2% 5,4% Fleksjob ,5% ,7% 3,8% 3,4% Førtidspension ,1% ,7% 13,4% 13,6% Efterløn ,3% ,3% 0,6% 0,4% 3

4 Kilde: Jobindsats.dk I statusnotatet, august måned forudså administrationen, at der ville komme et øget antal ansøgninger om enkeltydelser som følge af mange borgeres overgang til integrationsydelse samt de øvrige ændringer i forbindelse med jobreformen. En intern opgørelse viser, antallet af enkeltydelser er fordoblet fra april til august og administrationen får mange henvendelser fra borgere om huslejeniveauet overstiger hvad de kan betale nu, hvor de er overgået til integrationsydelse. Tabel 5 viser antallet af borgere i Holbæk Kommune på integrationsprogrammet, der modtager kontanthjælp eller den integrationsydelse, der blev indført i september Samlet set udgør de to grupper i juli personer. Fra juli 2016 er alle borgere på integrationsprogrammet overgået til integrationsydelse, herunder også de borgere, der tidligere har været på kontanthjælp, og som ikke har opholdt sig i landet mere end 7 af de sidste 8 år. Det antages, at årsagen til, at fem personer fortsat modtager kontanthjælp hænger sammen med varigheden af deres ophold i Danmark. Tabel 5: Antal modtagere af kontanthjælp og integrationsydelse (fuldtidspersoner) Kontanthjælp omfattet af integrationsloven Integrationsydelse I alt Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul

5 Jobparate Som et resultat af ændringerne af integrationsloven registreres alle flygtninge, der er ankommet efter 01. juli 2016 som jobparate, og de skal i beskæftigelsesrettet tilbud inden en måned. Dette kan administrationen dog endnu ikke honorere p.g.a. ressourcemæssige udfordringer og omstilling. Lovændringen betyder, at borgerne først efter 3 måneder visiteres som hhv. jobparate eller aktivitetsparate. I Holbæk Kommune er indsatsen grundlæggende ens uanset kategori. Men i forhold til aktivitetsparate kan omfang og varighed være anderledes ligesom der i højere grad arbejdes med fleksible forløb og kombination med behandling og sundhedsforløb. Praktik og vejledningsforløb Tabel 7: Antal flygtninge i aktive tilbud Type Antal Virksomhedspraktikker 65 Korte vejlednings- og afklaringsforløb (LAB /INL 23.a, 24F) : Marselisborg virksomhedsrettet 15 Cafe Habibi 10 Havnemarkedet (sidesporet) 18 Opfølgningsmentor 18 Introduktionsforløb branchepakker 13 I alt 139 Kilde: intern opgørelse De eksterne aktører tilvejebringer en del praktikker i virksomheder, der ikke er indgået partnerskaber med som grundlag for eventuel ansættelse eller integrationsuddannelse. De bidrager til at introducere jobnet.dk og joblog. Beklageligvis er antallet af praktikker ufuldstændigt, da administrationen har et efterslæb med indtastning i fagsystem. Alle 139 borgere deltager i danskuddannelse ved siden af de nævnte tilbud. I alt er der pt 199 personer, der modtager et eller flere tilbud, hvilket betyder at de 199 personer er placeret i 285 tilbud (inkl. danskuddannelse). 5

6 Danskuddannelse Fordelingen af antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i Holbæk Kommune på de tre danskuddannelser fremgår af tabel 8. Danskundervisningen foregår på tre niveauer, kaldet Danskuddannelse 1-3. Danskuddannnelse 1 retter sig mod analfabeter og borgere med meget kort skolegang fra hjemlandet. Danskuddannelse 2 er målrettet borgere med en kortere skolegang fra hjemlandet, mens Danskuddannelse 3 er tilrettelagt for borgere med en gymnasial baggrund eller videregående uddannelse. Som det fremgår af tabellen, kommer de fleste nyankomne flygtninge med en meget kort eller en kortere skolegang fra hjemlandet, hvorfor de er indplaceret på dansk 1 eller 2. Derudover modtager 1 flygtning undervisning i FVU-regi (Forberedende Voksen Undervisning). Tabel 8 Fordeling af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge på danskuddannelse august 2016 Opholdsgrundlag Danskuddannelse 1 Danskuddannelse 2 Danskuddannelse 3 I alt I 1 (modtager ydelse) I 2 (modtager ikke ydelse) I alt Kilde: Sprogcenter AOF Nordvestsjælland Effekt af indsatsen Tabellen viser beskæftigelseseffekten for integrationsborgere på kontanthjælp. Der kan ikke skaffes officielle tal for integrationsborgere på integrationsydelse, som alle flygtninge nu er overgået til. Derfor viser tabellen kun effekten for en del af de nye flygtninge. Det skal dog bemærkes, at andelen af beskæftigede i Holbæk Kommune er godt 20pct. højere, end på landsplan hhv. 1 og 3 måneder efter afsluttet forløb. Tabel 9: Borgere på kontanthjælp efter integrationsloven. Andelen af beskæftigede efter et afsluttet forløb. Hele landet Holbæk Beskæftigede 1 mdr. efter 3 mdr. efter 6 mdr. efter 12 mdr. efter 1 mdr. efter 3 mdr. efter 6 mdr. efter 12 mdr. efter Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. 4kv13-3kv14 38,7 35, ,3 62, ,5 33,3 1kv14-4kv14 36,1 32,9 32,9. 71,4 52,4 42,9. 2kv14-1kv ,5. 59,3 51,9 48,1. 3kv14-2kv15 34,8 31, ,4.. 4kv14-3kv15 35, ,6... 1kv15-4kv ,5... 2kv15-1kv16 34, ,3... 6

7 Integration, frivillige aktiviteter og tilbud i hele Holbæk Netværksarbejde tager tid, og der er derfor ikke nødvendigvis nye, større tiltag hver måned. De respektive frivillige initiativer, der er nævnt nedenfor, understøttes og koordineres af integrationsfællesskaber, der som nyt tiltag har skabt et koordinerende forum for de frivillige foreninger, der primært arbejder på integrationsområdet. Kunst og Integration Kunstnergruppen Isefjordsmalerne har holdt et kursus for kursister fra sprogskolens ungehold. Det resulterede i fællesudstillingen Kulturmøde gennem kunst i uge 34 på Kulturkasernen. Projektet er kommet i stand via borgerbudgettering til Integration i 2014, støttet af Demokratieksperimentariet. Rådgivning Røde Kors Holbæks rådgivning på sprogskolen er udvidet, så rådgiverne også deltager hver torsdag på Fønix-holdet, et hold for traumatiserede og andre, som ikke magter den almindelige klasseundervisning eller at opsøge rådgivning. Koordinering, frivilliggrupper Integrationsfælles-skaberen holdt det første koordineringsmøde for frivilliggrupper den 25.august. Repræsentanter for 10 grupper og projekter deltog, og flere har meldt deres interesse. Integrationsfællesskaberen vil fremover holde kvartalsvise koordinerings- og udviklingsmøder, samt udsende et nyhedsbrev. Fakta og Følelser, Integrationsrådsarrangement Integrationsrådet holder åbent arrangement på Elværket den 20. september, med oplæg (fakta) og teater (følelser): I indbydelsen tilbyder integrationsrådet: En spændende aften, hvor vi øger forståelsen for det at være ny i Danmark. Alle er velkomne. Fritids- og foreningsliv De nye sociale viceværter samt de frivillige integrationsaktiviteter og -grupper er begyndt i højere grad at støtte flygtninge i gang i de almene fritidstilbud og foreninger. Den 10. oktober holdes åbent møde for foreninger og frivillige samt andre interesserede om muligheder og udfordringer. Mødet arrangeres i samarbejde mellem Dansk Flygtninge Hjælps Fritidspulje, Integrationsfælles-skaberen, en ungemedarbejder fra Uddannelse til Alle Unge og en familiekonsulent fra Læring & Trivsel. Integrationsfælles-skaberen informerer løbende in- og eksternt om mulighederne for støtte til fritidsaktiviteter for alle op til 30 år via Fritidspuljen. For de over 30 årige kan man kontakte integrationsfælles-skaberen, som så vil undersøge, om der er mulighed for støtte. Derudover er de sociale viceværter ved at komme godt i gang med konkret brobygning til fritidsinteresser og kontaktpersoner/mentorer mv. Viceværterne været på rundtur til Åben Kirke / Venligboerne Holbæk, Røde Kors rådgivningen og sprogskolens ungeafdelings integrationsmedarbejder. De deltager også på møder i Frivillig Integrations Netværk Holbæk. 7