Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til buschauffør i kollektiv trafik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til buschauffør i kollektiv trafik"

Transkript

1 BEK nr 619 af 08/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. september 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til buschauffør i kollektiv trafik I medfør af 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 og til dels efter bestemmelse fra Transporterhvervets Uddannelser (TUR), jf. lovens 38, stk. 2, fastsættes: Formål og opdeling 1. Uddannelsen til buschauffør i kollektiv trafik har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1) Alle almindelige arbejdsopgaver i forbindelse med personbefordring med bus. 2) Planlægning og gennemførelse af personbefordring i kollektiv trafik i overensstemmelse med gældende regler. 3) Kommunikation med passagerer, kolleger og arbejdsgivere på dansk og mindst ét af de europæiske hovedsprog. 4) Transportdisponering. Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det trin eller speciale, jf. stk. 3 og 4, som eleven har valgt. Stk. 3. Uddannelsen indeholder trin 1, buschauffør, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Stk. 4. Uddannelsen kan afsluttes med trin 1, jf. stk. 3, eller med følgende specialer (trin 2 og 3), niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring: 1) Buschauffør i kollektiv trafik, trin 2. 2) Kørselsdisponent, trin 3. Varighed 2. Uddannelsen varer fra 2 år til 5 år, inklusive grundforløbet. Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens trin 1, buschauffør, 1 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 19,2 uger fordelt på mindst tre skoleperioder. Uddannelsens speciale, buschauffør i kollektiv trafik (trin 2), varer yderligere 1 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 8,8 uger fordelt på mindst tre skoleperioder. Uddannelsens trin 3, kørselsdisponent, varer yderligere fra 1 år og op til 1 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 15 uger fordelt på mindst tre skoleperioder. Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens trin 1, buschauffør, 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 13,7 uger. Uddannelsens speciale, buschauffør i kollektiv trafik, (trin 2) varer yderligere 9 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 8,8 uger. Uddannelsens speciale, kørselsdisponent, (trin 3) varer yderligere fra 1 år til 1 år og 3 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 15 uger. Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i mindst to skoleperioder for euv-forløb efter 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser. 1

2 Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven, medmindre andet fremgår af stk. 7, opfylde betingelserne i stk Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 1) Typiske arbejdsfunktioner inden for personbefordring med bus, herunder arbejdsforhold, arbejdsfunktioner, arbejdstid, køre-/hviletidsregler, vagtplaner m.v. 2) Relevante køretøjers opbygning og funktion. 3) De grundlæggende principper for ren- og vedligehold af busser. 4) Befordring af passagerer med særlige behov. 5) Crowd control og menneskers adfærd i den offentlige trafik. 6) Landsdele, trafikknudepunkter og transportinfrastrukturen samt de største byer i Danmark, herunder by- og vejkort, rutetabeller og ruteplanlægningssystemer med og uden GPS. 7) Sikkerhedsmæssig korrekt håndtering, surring og stuvning af stykgods og bagage. 8) Færdselsreglernes opbygning samt de fysiske regler for bevægelse, herunder sikker trafikal adfærd, samspil og risici samt ansvarlighed i trafikken. 9) Egne muligheder for opnåelse af kørekort samt viden om den teoretiske del af køreprøven, herunder almene krav og helbredsmæssige forudsætninger som grundlag for indstilling til, og senere mulighed for, beståelse af køreprøven til relevante kørekortskategorier og certifikater. 10) Begreber inden for logistik, herunder forskellige styringsprincipper som for eksempel Supply Chain Management og Lean. 11) Logistik og logistikstyring i forhold til betydning og anvendelse inden for personbefordringsområdet. 12) Principper for kundeservice, herunder kundekontakt i transportbranchen. 13) Vilkårene for uddannelsesaftaler, herunder overenskomsten for elever inden for transportområdet. 14) Arbejdsmarkedets parter, parternes rolle og kompetencefordeling, herunder arbejdsgivernes ledelsesret samt de faglige organisationers og A-kassers rolle i forhold til løn og arbejdsvilkår m.v. 15) Videre- og efteruddannelse inden for transportområdet, herunder arbejdsmarkedsuddannelserne, korte videregående uddannelser og videregående voksenuddannelse. 16) Arbejdspladsvurdering (APV) samt faktorer som påvirker arbejdsmiljøet. Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 1) Almindelige arbejdsopgaver inden for personbefordringsområdet. 2) Normalt forekommende arbejdsredskaber og hjælpeudstyr. 3) Dagligt eftersyn og sikkerhedscheck på relevante køretøjer samt afrapportering af fejl og mangler. 4) Grundlæggende rengøring og vedligehold af busser. 5) Håndtering og befordring af passagerer med særlige behov. 6) Håndtering og befordring af større menneskemængder. 7) Relevante transportveje, transportformer og transporttider for forskellige typer af transporter. 8) Anvendelse af by- og vejkort, rutetabeller og ruteplanlægningssystemer med og uden GPS. 9) Håndtering, surring og stuvning af forskellige relevante godsformer og bagage på en sikker og ansvarsbevidst måde, uden skade på godset. 10) Færdsel i trafikken under hensyn til færdselsreglernes opbygning og betydningen af hastighed, vejgreb og udsyn samt begreberne reaktionstid, bremselængde og standselængde. 11) Risikovurdering i forbindelse med køretøjer, trafikanter og veje og samtidig risikobedømmelse i forhold til forskellige tidspunkter og årstider. 12) Anvendelse af ét eller flere af følgende køretøjer: Personbil, én eller flere bustyper på lukkede områder, hvor færdselsloven ikke er gældende, under hensyn til almene krav og helbredsmæssige forudsætninger i forhold til forskellige kørekorttyper og uddannelsesmuligheder. 2

3 13) Typiske arbejdsopgaver inden for jobområdet ud fra kendskab til grundlæggende logistikbegreber og styringsprincipper. 14) Optimering i samarbejde med andre af arbejdsprocesser inden for jobområdet. 15) Ageren i forhold til kunder, der kræver særlig opmærksomhed og særligt serviceniveau. 16) Serviceorienteret betjening, f.eks. i forbindelse med udlevering og modtagelse af blandt andet bagage, telefonekspedition, reklamationer og andre serviceopgaver. 17) Service i forhold til interne, eksterne og potentielle kundegrupper. 18) Udførelse af jobfunktionen i henhold til gældende pligter og rettigheder på arbejdsmarkedet, herunder kontrol af time- og lønsedler. 19) Ydelse af bidrag til arbejdspladsvurdering (APV) samt vurdering af faktorer, som påvirker arbejdsmiljøet. Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 1) forklare og skelne mellem forskellige grundlæggende fagmetoder og deres relevans i konkrete sammenhænge, 2) forklare og vurdere forskellige grundlæggende fagmetoder i forhold til parametre som miljø, sikkerhed og kvalitet, 3) vælge, begrunde og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation, 4) begrunde valgte arbejdsmetoder i en given arbejdsproces, herunder foreslå ændringer eller andre metoder, 5) planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces, 6) samarbejde med andre om løsning af opgaver, 7) anvende innovative metoder i opgaveløsning, 8) forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, f.eks. følge et diagram, anvende statistik og følge en vejledning, 9) udarbejde almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol og lignende, 10) dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater, 11) evaluere egne og andre elevers arbejdsprocesser, metoder og resultater, 12) vurdere forskellige former for faglig dokumentations anvendelighed i forskellige faglige sammenhænge, 13) foreslå ændringer til brug af værktøjer, faglige metoder, materialer m.v., 14) anvende faglige udtryk og begreber, 15) analysere, beskrive og kommunikere faglige forhold, der er relevante i forhold til uddannelsen, 16) søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser og 17) vælge kommunikationsformer og -metoder, der er afpasset modtageren. Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau: 1) Naturfag på F-niveau. 2) Informationsteknologi på F-niveau. 3) Dansk på F-niveau. Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende: 1) Kompetencer svarende til førstehjælp, niveau mellem, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september ) Kompetencer svarende til færdselsrelateret førstehjælp efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september ) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september Stk. 7. Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne, jf. lovens 66 y, stk. 1, nr. 2, er undtaget for at opfylde de i stk. 2-4 nævnte krav. 3

4 Kompetencer i hovedforløbet 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål: 1) Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen, til at løse praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikuddannelsen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen. 2) Eleven kan føre køretøjer, jf. Trafikstyrelsens regler om grundlæggende kvalifikationsuddannelse samt erhverve kørekort til kategori B samt kategori D til erhvervsmæssig personbefordring på en rationel og defensiv kørselsmåde samt udføre arbejdsopgaver og funktioner med og på køretøjer indrettet til personbefordring i kollektiv trafik. 3) Eleven kan udføre arbejdsfunktioner inden for bybus- og rutebilkørsel ud fra kendskab til regler for arbejdsforhold, arbejdsfunktioner, arbejdstid, køre-/hviletidsregler samt vagtplaner m.v. 4) Eleven kan udføre daglig rengøring og driftstilsyn af bus, herunder indberetning af fejl og skader. 5) Eleven kan håndtere og afværge konflikter. 6) Eleven kan kommunikere med passagerer på baggrund af egen kulturel selvforståelse samt kendskab til, og forståelse for, andre menneskers forskellige kulturelle, sproglige og etniske baggrunde. 7) Eleven kan opnå en helhedsforståelse af begrebet sundhed til brug for aktuelle arbejdsområder i erhvervsmæssig sammenhæng. 8) Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i jobmæssige og almene sammenhænge. 9) Eleven kan opnå forståelse for samfundsstrukturer og arbejdsmarkedets vilkår i relation til brancheområdet. 10) Eleven kan udføre arbejdsopgaver og funktioner som buschauffør inden for erhvervsmæssig personbefordring, herunder billettering og vejledning af passagerer i kollektiv trafik. 11) Eleven kan medvirke aktivt i det sikkerhedsmæssige arbejde på baggrund af kendskab til trafikselskabers formål, struktur og kommunikationsveje samt de service- og kvalifikationskrav, der stilles til vognmænd og chauffører med tilknytning til trafikselskaber. 12) Eleven kan opnå en helhedsforståelse af begrebet informationsteknologi i jobmæssige og almene sammenhænge. 13) Eleven kan tilegne sig information om internationale forhold, herunder den internationale arbejdsdeling inden for egen branche samt opnå indblik i muligheder for innovation i branchen. 14) Eleven kan befordre særlige grupper med opmærksomhed på individuelle passagergruppers særlige karaktertræk og ageren i befordringsmæssige sammenhænge. 15) Eleven kan, på baggrund af sin viden om lovgrundlaget for offentlig servicetrafik, trafikselskabers virke og servicekrav samt ordninger for befordring af borgere med forskellige behov, agere korrekt som chauffør inden for den offentlige servicetrafik. 16) Eleven kan befordre sygdoms- og alderssvækkede passagerer korrekt og under hensyn til den enkeltes fysiske og psykiske situation. 17) Eleven kan befordre bevægelseshæmmede korrekt, herunder betjene den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr samt køretøjers specielle udstyr, anvende korrekt løfte- og bæreteknik og gennemføre en komfortabel personbefordring i køretøj. 18) Eleven kan udføre specielle arbejdsfunktioner, som ligger inden for virksomhedens virkeområde, eller som har betydning for elevernes fremtidige beskæftigelsesmuligheder inden for transportområdet. 19) Eleven kan anvende kompetencer som mentor for nye chauffører i virksomheden. 20) Eleven kan udføre kundeservice over for passagerer og særlige grupper. 21) Eleven kan benytte systemer til styring af personbefordring i kollektiv trafik, informationer og materiel, på baggrund af sit kendskab til logistik. 22) Eleven kan forestå daglig drift og disponering og formidle et godt samarbejde, bl.a. på baggrund af viden om etniske og kulturelle forskelle, både vertikalt og horisontalt i virksomheden. 4

5 23) Eleven kan kommunikere effektivt og ordentligt med medarbejdere, kunder og øvrige samarbejdspartnere og benytte moderne tekniske hjælpemidler til denne kommunikation på den mest hensigtsmæssige måde. 24) Eleven kan anvende kendskab til arbejdsmarkeds- og sociallovgivning i sin daglige disponering. 25) Eleven kan medvirke til at fremme kompetence- og medarbejderudvikling. 26) Eleven kan foretage korrekt arbejdsmiljøhåndtering, herunder ved uheldssituationer. 27) Eleven kan beherske kundeservice og forhandlingsteknik. 28) Eleven kan deltage i kvalitetsstyring, herunder certificeringsprocesser og følge op på disse. 29) Eleven kan beherske dagligdags transportteknisk fremmedsprog og transportrelateret matematik, blandt andet med henblik på videreuddannelse. 30) Eleven kan anvende, på baggrund af kendskab til love og regler for vejtransport, sin viden i forhold til virksomhedens transportydelser. 31) Eleven kan udarbejde målsætning for virksomhedens trafiksikkerhedspolitik. Stk. 2. Kompetencemålene nr. 1-11, jf. stk. 1, gælder for alle elever i hovedforløbet. Stk. 3. Kompetencemålene nr , jf. stk. 1, gælder for specialet buschauffør i kollektiv trafik (trin 2). Kompetencemålene nr , jf. stk. 1, gælder for specialet kørselsdisponent (trin 3). Stk. 4. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Godskrivning og merit 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse samt bestemmelser om merit, er fastsat i bilag 1. Stk. 2. Elevens uddannelsesforløb afkortes yderligere, i det omfang elevens individuelle kompetencer giver grundlag herfor. Afsluttende prøve 6. Som en del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 1, buschauffør, uddannelsens trin 2, buschauffør i kollektiv trafik, samt uddannelsens trin 3, kørselsdisponent, afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven tager udgangspunkt i kompetencemålene for det pågældende trin og udgør en svendeprøve. Prøverne til buschauffør samt buschauffør i kollektiv trafik aflægges af alle elever, uanset om eleverne fortsætter til næste trin. Stk. 2. Eleven skal inden aflæggelse af prøve efter stk. 1 være i besiddelse af kørekort samt relevante certifikater, jf. 4, stk. 1, nr. 2. Stk. 3. Eleven kan, når det er begrundet i særlige forhold, efter det faglige udvalgs konkrete afgørelse blive fritaget for kravet om kørekort og certifikater efter stk. 2. Stk. 4. De afsluttende prøver tilrettelægges således: 1) Den afsluttende prøve i trin 1, buschauffør, består af en praktisk opgave samt en mundtlig og en skriftlig prøve. Den praktiske opgave løses af eleven inden for en varighed af 1 time og 30 minutter. Den mundtlige prøve har en varighed af 30 minutter. Opgaven og den mundtlige prøve tildeles ved lodtrækning. Den skriftlige prøve løses af eleven inden for en varighed af 45 minutter. Bedømmelsesgrundlaget er elevens præstation ved den mundtlige prøve, den praktiske opgave samt den skriftlige prøve. Ved bedømmelsen afgiver eksaminator og censorer en samlet karakter, der fremkommer som et gennemsnit af karakteren for den praktiske opgave, den skriftlige prøve og den mundtlige prøve. Karakteren for hver af prøverne skal være mindst 02. 2) Den afsluttende prøve i trin 2, buschauffør i kollektiv trafik, består af en praktisk opgave samt en mundtlig og en skriftlig prøve. Den praktiske opgave løses af eleven inden for en varighed af 2 timer. Den mundtlige prøve har en varighed af 1 time. Opgaven og den mundtlige prøve tildeles ved lodtrækning. Den skriftlige prøve løses af eleven inden for en varighed af 1 time. Bedømmelsesgrundla- 5

6 get er elevens præstation ved den mundtlige prøve, den praktiske opgave samt den skriftlige prøve. Ved bedømmelsen afgiver eksaminator og censorer en samlet karakter, der fremkommer som et gennemsnit af karakteren for den praktiske opgave, den skriftlige prøve og den mundtlige prøve. Karakteren for hver af prøverne skal være mindst 02. 3) Den afsluttende prøve i trin 3, kørselsdisponent, består af en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i et projekt, der er udarbejdet af eleven. Projektet skal være godkendt af skolen forud for den mundtlige prøve, som varer 30 minutter. Prøven fordeles ved lodtrækning. Eksaminationsgrundlaget er det udtrukne prøvespørgsmål samt elevens projekt. Bedømmelsesrundlaget er elevens mundtlige præstation ved prøven. Ved bedømmelsen afgiver eksaminator og censorer en samlet karakter på baggrund af elevens mundtlige præstation. Stk. 5. Opgaverne efter stk. 4 stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Stk. 6. For at der kan udstedes skolebevis, skal undervisningen i alle fag være gennemført, og eleven have opnået et gennemsnit på mindst 02 af sine karakterer i alle fag i hovedforløbet. Eleven skal tillige have bestået seks nærmere angivne fag i uddannelsen, som det faglige udvalg har anført i uddannelsesordningen. Desuden skal den afsluttende prøve på det pågældende trin være bestået. Stk. 7. Ved uddannelsens afslutning, herunder ved afslutning af trin 1 og trin 2, udsteder det faglige udvalg et svendebrev til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. Stk. 8. For arbejdsmarkedsuddannelser, som indgår i uddannelsen, anvendes bedømmelsen Bestået/ Ikke bestået. Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 384 af 9. april 2015 om erhvervsuddannelsen til buschauffør i kollektiv trafik ophæves. Stk. 3. Elever, der påbegynder eller er påbegyndt den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse før den 1. august 2015, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse. Stk. 4. Elever, der på tidspunktet for påbegyndelsen af den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse var fyldt 25 år, skal ved overgang til uddannelsen efter stk. 3 gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv). Undervisningsministeriet, den 8. maj 2015 P.M.V. LARS MORTENSEN AFDELINGSCHEF / Gitte Kildegaard Venning 6

7 Kriterier for godskrivning Bilag 1 1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser For uddannelsens trin 1, buschauffør Eleven har arbejdet som by- og/eller rutebilchauffør i mindst to år inden for de seneste fem år i et busselskab med følgende jobfunktioner: 1. Almindeligt forekommende arbejde og administration: Udført arbejdsopgaver for almindeligt forekommende arbejde i virksomheden på baggrund af kendskab til virksomhedens forskellige arbejdsfunktioner og relevante arbejdsmiljømæssige forhold, herunder udfyldelse og kontrol af ugesedler og lønspecifikationer. Deltaget aktivt i det daglige arbejde i virksomheden og i det sikkerhedsmæssige arbejde på baggrund af kendskab til virksomhedens organisation, drift, konkurrencemæssige udfordringer og kontraktlige forpligtelser. 2. Personbefordring med bus: Udført erhvervsmæssig personbefordring med bus med plads til flere end 16 passagerer på en rationel og defensiv kørselsmåde samt udført kørsel med bybus- og rutebiler med forskellig indretning og med forskelligt udstyr på en sikker og ansvarsbevidst måde og under hensyn til reglerne om køre-/hviletid. Herunder erhvervet kørekort kategori B og D til erhvervsmæssig personbefordring samt grundlæggende kvalifikationsuddannelse. 3. Kommunikation og kundeservice: Kommunikeret med passagerer ud fra en bevidsthed om egen kulturel selvforståelse og kendskab til menneskers forskellige kulturelle, religiøse, sproglige og etniske baggrunde, herunder serviceorienteret informering ved hjælp af mikrofon, afregning af billetter, både i forhold til kunder og busselskab, samt orientering af passagerer om stoppesteder, krydsende forbindelser og ændringer i forhold til køreplanen. 4. Konflikthåndtering: Håndteret og afværget konflikt- og voldstruende situationer på en faglig, sikkerhedsmæssig og professionel måde. 5. Rengøring og eftersyn af busser: Planlagt og udført daglig rengøring af rutebus og driftstilsyn, herunder indberetning af fejl og skader på busser. 6. Billettering af passagerer på et fremmedsprog: Kommunikeret med passagerer på mindst ét af de europæiske hovedsprog. For uddannelsens trin 2, buschauffør i kollektiv trafik Eleven har arbejdet som by- og/eller rutebilchauffør i mindst to år inden for de seneste fem år i et busselskab med følgende jobfunktioner: Nr. 1-6, jf. ovenfor, samt 7. Kørsel med specielle busser: Udført kørsel med specielle busser (ledbus, dobbeltdækker eller lang bus) på en sikker og behagelig måde for passagerer og øvrige trafikkanter. 8. Kørsel med særlige grupper og befordring af bevægelseshæmmede: Udført kørsel med særlige grupper og befordret bevægelseshæmmede passagerer, herunder fastgørelse af kørestole i køretøjer, anvendelse af lift, trappemaskiner og andet relevant hjælpeudstyr samt kommunikeret med bevægelseshæmmede under hensyn til den enkeltes fysiske og psykiske situation. Herunder er- 7

8 hvervet branchecertifikaterne i Introduktion til offentlig servicetrafik, Befordring af alders- og sygdomssvækkede passagerer og Befordring af fysisk handicappede passagerer. 9. Mentor for nye chauffører: Deltaget i oplæring og vejledning af nye chauffører og chauffører under uddannelse. For uddannelsen trin 3, kørselsdisponent Eleven har arbejdet som by- og/eller rutebilchauffør i mindst to år inden for de seneste fem år i et busselskab med følgende jobfunktioner: Nr. 1-9, jf. ovenfor, samt 10. Systemer til styring af produkter, information og materiel: Anvendt systemer til styring af produkter, informationer og materiel i virksomheden. 11. Daglig drift og ledelse: Bistået ledelsen i daglig drift og ledelse, herunder anvendelse af almindelige ledelsesredskaber, formidling af et godt samarbejde, bl.a. på baggrund af viden om etniske og kulturelle forskelle, både vertikalt og horisontalt i virksomheden, effektiv kommunikation med medarbejdere, kunder og øvrige samarbejdspartnere, herunder hensigtsmæssig anvendelse af moderne tekniske hjælpemidler til denne kommunikation samt deltagelse i medarbejderudvikling, arbejdsmiljøledelse og håndtering af uheldssituationer og tilhørende registreringssystemer. 12. Kundeservicering og forhandling: Udført professionel kundeservice i det daglige arbejde i virksomheden og deltaget i forhandlinger med leverandører og kunder samt i eventuelle møder om opgavevaretagelse med andre afdelinger i virksomheden. 13. Kvalitetsstyring og optimering af proces: Deltaget i kvalitetsstyring, herunder certificeringsprocesser og opfølgning på disse samt deltaget i arbejdet med løbende at optimere, innovere og udvikle processer, rutiner og arbejdsgange i virksomheden. 2. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever Relevant erhvervserfaring Varighed (år) Afkortning af euv (skoleuger) For uddannelsens trin 1, buschauffør 1. Almindeligt forekommende arbejde og administration: 1½ 2 Maks. 1,0 Maks. 3 Udført arbejdsopgaver for almindeligt forekommende arbejde i virksomheden på baggrund af kendskab til virksomhedens forskellige arbejdsfunktioner og relevante arbejdsmiljømæssige forhold, herunder udfyldelse og kontrol af ugesedler og lønspecifikationer. Deltaget aktivt i det daglige arbejde i virksomheden og i det sikkerhedsmæssige arbejde på baggrund af kendskab til virksomhedens organisation, drift, konkurrencemæssige udfordringer og kontraktlige forpligtelser. 2. Personbefordring med bus: Udført erhvervsmæssig personbefordring med bus med plads til flere end 16 passagerer på en rationel og 1½ 2 Maks. 5,5 Maks. 3 Afkortning af euv (praktik måneder) 8

9 defensiv kørselsmåde, samt udført kørsel med bybusog rutebiler med forskellig indretning og med forskelligt udstyr på en sikker og ansvarsbevidst måde og under hensyn til reglerne omkring køre/hviletid. Herunder erhvervet kørekort kategori B og D til erhvervsmæssig personbefordring, samt grundlæggende kvalifikationsuddannelse. 3. Kommunikation og kundeservice: 1½ 2 Maks. 2,0 Maks. 3 Kommunikeret med passagerer ud fra en bevidsthed om egen kulturel selvforståelse og kendskab til menneskers forskellige kulturelle, religiøse, sproglige og etniske baggrunde, herunder serviceorienteret informering ved hjælp af mikrofon, afregning af billetter både i forhold til kunder og busselskab samt orientering af passagerer om stoppesteder, krydsende forbindelser og ændringer i forhold til køreplanen. 4. Konflikthåndtering: 1½ 2 Maks. 1,0 Maks. 3 Håndteret og afværget konflikt- og voldstruende situationer på en faglig, sikkerhedsmæssig og professionel måde. 5. Rengøring og eftersyn af busser: 1½ 2 Maks. 0,4 Maks. 3 Foretaget planlægning af daglig rengøring af rutebus og driftstilsyn, herunder indberetning af fejl og skader på busser. 6. Billettering af passagerer på et fremmedsprog: 1½ 2 Maks. 1,0 Maks. 3 Kommunikeret med passagerer på mindst ét af de Europæiske hovedsprog. For uddannelsens trin 2, buschauffør i kollektiv trafik 7. Kørsel med specielle busser: 1½ 2 Maks. 2,0 Maks. 3 Udført kørsel med specielle busser (ledbus, dobbeltdækker eller lang bus) på en sikker og behagelig måde for passagerer og øvrige trafikkanter. 8. Kørsel med særlige grupper og befordring af bevægelseshæmmede: 1½ 2 Maks. 0,4 Maks. 3 Udført kørsel med særlige grupper og befordret bevægelseshæmmede passagerer, herunder fastgørelse af kørestole i køretøjer, anvendelse af lift, trappemaskiner og andet relevant hjælpeudstyr samt kommunikeret med bevægelseshæmmede under hensyn til den enkeltes fysiske og psykiske situation. Herunder erhvervet branchecertifikaterne i Introduktion til offentlig servicetrafik, Befordring af alders- og sygdomssvækkede passagerer og Befordring af fysisk handicappede passagerer. 9. Mentor for nye chauffører: 1½ 2 Maks. 1,0 Maks. 3 9

10 Deltaget i oplæring og vejledning af nye chauffører og chauffører under uddannelse. For uddannelsen trin 3, kørselsdisponent 10. Systemer til styring af produkter, information og 1½ 2 Maks. 1,0 Maks. 3 materiel: Anvendt systemer til styring af produkter, informationer og materiel i virksomheden. 11. Daglig drift og ledelse: 1½ 2 Maks. 4,0 Maks. 3 Bistået ledelsen i daglig drift og ledelse, herunder anvendelse af almindelige ledelsesredskaber, formidling af et godt samarbejde, bl.a. på baggrund af viden om etniske og kulturelle forskelle, både vertikalt og horisontalt i virksomheden, effektiv kommunikation med medarbejdere, kunder og øvrige samarbejdspartnere, herunder hensigtsmæssig anvendelse af moderne tekniske hjælpemidler til denne kommunikation samt deltagelse i medarbejderudvikling, arbejdsmiljøledelse og håndtering af uheldssituationer og tilhørende registreringssystemer. 12. Kundeservicering og forhandling: 1½ 2 Maks. 2,0 Maks. 3 Udført professionel kundeservice i det daglige arbejde i virksomheden og deltaget i forhandlinger med leverandører og kunder samt i eventuelle møder om opgavevaretagelse med andre afdelinger i virksomheden. 13. Kvalitetsstyring og optimering af proces: Deltaget i kvalitetsstyring, herunder certificeringsprocesser og opfølgning på disse, samt deltaget i arbejdet med løbende at optimere, innovere og udvikle processer, rutiner og arbejdsgange i virksomheden. 1½ 2 Maks. 2,0 Maks Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever Uddannelse Titel Uddannelseskode Turistbuschauffør Turistbuschauffør, trin 1, turistbuschauffør Afkortning af euv (skoleuger) Trin 1, buschauffør, afkortning 11 uger Afkortning af euv (praktik måneder) Afkortning af eud (skoleuger) Afkortning af eud (praktik måneder) Turistbuschauffør Turistbuschauffør, trin 1, turistbuschauffør Trin 2, speciale: buschauffør i kollektiv tra- fik, afkortning 2,4 uger Personbefordringsuddannelsen Personbefordringsuddannelsen Personbefordring, trin 1, specialerne: rutebilchauffør og turistbuschauffør Personbefordring, trin 2, speciale: bybus og rutebilkørsel 1225 Trin 1, buschauffør, afkortning 16 uger Trin 2, speciale: buschauffør i kollektiv tra- fik, afkortning 8,5 uger 10

11 Personbefordringsuddannelsen Personbefordring, trin 2, speciale: international turistbuskørsel 1225 Trin 2, speciale: buschauffør i kollektiv tra- fik, afkortning 2,4 uger Godskrivning for uddannelsens trin 1, buschauffør Personbefordring med bus (6 uger) ,8 Maks Grundlæggende kvalifikationsuddannelse bus (4 uger) Personbefordring med bus ordinær kvalifikation (10 uger) Udvidelse af GK for godschauffører (5 dage) Personbefordring for lastbilchauffører (15 dage) ,0 Maks ,8 Maks ,0 Maks ,8 Maks Befordring af handicappede i ordinær ,4 Maks rutetrafik (2 dage) Billettering og god kundebetjening ,2 Maks (1 dag) Billettering og kundeservice ,6 Maks (3 dage) Arbejdsmarkedsuddannelsmel Billettering og check af rejsehjem ,2 Maks (1 dag) Rutebuskørsel (5 dage) ,0 Maks Rutebilkørsel udbud (5 dage) ,0 Maks Arbejdsmarkedsuddannelschauffører Sundhed for personbefordrings ,4 Maks (2 dage) Ren og vedligeholdelse af busser ,4 Maks (2 dage) Kommunikation og ,4 Maks kulturforståelse (2 dage) Arbejdsmarkedsuddannelsfordringschauffører Konflikthåndtering for personbe ,4 Maks Konflikthåndtering (3 dage) ,6 Maks Grundfag Samfundsfag F ,5 Maks Kørekort Kørekort B 1,5 Maks Kørekort Kørekort D-ep 1,8 Maks Godskrivning for uddannelsens trin 2, buschauffør i kollektiv trafik Kørsel med specielle busser (2 dage) Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere Introduktion til offentlig servicetrafik (1 dag) ,4 Maks ,0 Maks ,2 Maks Befordring af sygdoms- og alderssvækkede ,4 Maks passagerer (2 dage) Befordring af fysisk handicappede passagerer (2 dage) ,4 Maks Grundfag Samfundsfag E ,5 Maks

12 Særlig godskrivningsordning Kørekort kat. B i mindst 3 år Og - Grundforløb på eud Eller - Gennemført anden godkendt ungdomsuddannelse. Kørekort kat. B i mindst 3 år Og - Grundforløb på eud Eller - Gennemført anden godkendt ungdomsuddannelse. 1,5-1,5 Trin 1, buschauffør, afkortning: 3 måneder Trin 2, buschauffør i kollektiv trafik, afkortning: 3 måneder 12

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør BEK nr 288 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder BEK nr 338 af 27/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.36T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 585 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører BEK nr 467 af 16/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.62T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen

Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen BEK nr 363 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.73T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder BEK nr 256 af 14/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen

Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen BEK nr 359 af 07/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j. nr. 17/04820 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager BEK nr 327 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om lager- og terminaluddannelsen

Bekendtgørelse om lager- og terminaluddannelsen BEK nr 360 af 07/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/04820 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tarmrenser

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tarmrenser BEK nr 455 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.18T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker BEK nr 337 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.52T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen

Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen BEK nr 336 af 26/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.10T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 364

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bådmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bådmekaniker BEK nr 317 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.09T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør BEK nr 291 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.84T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1634 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kosmetiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kosmetiker BEK nr 290 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.66T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1637

Læs mere

Uddannelsesordning for personbefordringsuddannelsen

Uddannelsesordning for personbefordringsuddannelsen Uddannelsesordning for personbefordringsuddannelsen Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser, det faglige udvalg for Personbefordringsuddannelsen, i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed BEK nr 474 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.53T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ortopædist

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ortopædist BEK nr 433 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.45T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør BEK nr 436 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.38T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 255 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed BEK nr 318 af 26/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.13T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 221

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist BEK nr 432 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.37T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Storseminar Offentligt finansierede uddannelser: Fortsat udvikling i kompetencer

Storseminar Offentligt finansierede uddannelser: Fortsat udvikling i kompetencer Storseminar Offentligt finansierede uddannelser: Fortsat udvikling i kompetencer Preben Mandrup Senior konsulent 2011 Side 1 AMU Arbejdsmarkedsuddannelser EUD Erhvervsuddannelse Bybus og rutebilchaufføruddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed BEK nr 390 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.75T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent BEK nr 293 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.72T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1635 af

Læs mere

Bekendtgørelse om film- og tv-produktionsuddannelsen

Bekendtgørelse om film- og tv-produktionsuddannelsen BEK nr 381 af 08/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.91T.541 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent BEK nr 292 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.19T.541 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mejerist

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mejerist BEK nr 453 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.54T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Lager- og terminaldisponenter

Lager- og terminaldisponenter Ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af Lager- og terminaldisponenter til erhvervsuddannelsen inden for lagerområdet i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør BEK nr 365 af 01/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.24T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 271 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed BEK nr 221 af 09/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper BEK nr 1117 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om karrosseriuddannelsen

Bekendtgørelse om karrosseriuddannelsen BEK nr 343 af 25/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.68T.341 Senere ændringer

Læs mere

Transporterhvervets Uddannelser Sundhed for chauffører Rutineret Uddannelsesspecifikke fag B 0, og fremefter 0% 0,4

Transporterhvervets Uddannelser Sundhed for chauffører Rutineret Uddannelsesspecifikke fag B 0, og fremefter 0% 0,4 Side 1 af 10 Elevtypesamling: Fag fælles for hovedforløb Ungdom og EUV3 5256 Sundhed for chauffører Rutineret Uddannelsesspecifikke fag B 0,4 15-07-2016 og fremefter 0% 0,4 5476 Køreuddannelse, kategori

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline pc-supporter

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline pc-supporter BEK nr 478 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.83T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent BEK nr 286 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skorstensfejer

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skorstensfejer BEK nr 284 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik. Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til forsyningsoperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til forsyningsoperatør BEK nr 241 af 09/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til cykel- og motorcykelmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til cykel- og motorcykelmekaniker BEK nr 214 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til veterinærsygeplejerske

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til veterinærsygeplejerske BEK nr 461 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.09T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd. (uger) 5256 Sundhed for chauffører Rutineret Uddannelsesspecifikke B 0,4 01-08-2015 og fremefter 0% 0,4

Transporterhvervets UddannelsesRåd. (uger) 5256 Sundhed for chauffører Rutineret Uddannelsesspecifikke B 0,4 01-08-2015 og fremefter 0% 0,4 Side 1 af 8 Elevtypesamling: Ungdom og EUV3 Fag fælles for hovedforløb Der skal vælges enten Engelsk fag nr. 10806 eller Tysk fag nr. 10827 5256 Sundhed for chauffører Rutineret Uddannelsesspecifikke B

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør BEK nr 255 af 14/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Logbog Personbefordring med bus Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Februar 2012 Logbogens indhold Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Bilag 1 Meritansøgerens

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til gastronom

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til gastronom BEK nr 441 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.79T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 236 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline radio-tv-supporter

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline radio-tv-supporter BEK nr 391 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.80T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker BEK nr 377 af 26/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tjener

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tjener BEK nr 434 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.14T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektronikoperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektronikoperatør BEK nr 556 af 28/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.96T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 240 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bager og konditor

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bager og konditor BEK nr 452 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.15T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 209 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til web-integrator

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til web-integrator BEK nr 557 af 28/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.03T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 279 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator BEK nr 231 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen

Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen BEK nr 395 af 24/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.26T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker BEK nr 212 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

1. Overskriften til bilag 2 affattes således:»cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen«.

1. Overskriften til bilag 2 affattes således:»cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen«. BEK nr 1266 af 02/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 074.10S.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til teater-, udstillings- og eventtekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til teater-, udstillings- og eventtekniker BEK nr 443 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.17T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tagdækker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tagdækker BEK nr 272 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til boligmontering

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til boligmontering BEK nr 316 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. september 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.12T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

TURISTBUS - CHAUFFØRER

TURISTBUS - CHAUFFØRER AMU-KURSER FÅ DEN NYESTE VIDEN KURSER MÅLRETTET TURISTBUS - CHAUFFØRER FOKUS PÅ SERVICE SIKKERHED MILJØ LEARNMARK.DK/KURSER KURSER MÅLRETTET TURISTBUSCHAUFFØRER EU-EFTERUDDANNELSE FOR TURIST- BUSCHAUFFØRER

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør BEK nr 271 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til detailslagter

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til detailslagter BEK nr 442 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.02T.541 Senere ændringer

Læs mere

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for turistbusområdet

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for turistbusområdet Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for turistbusområdet Dette handler om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af primært turistbuschauffører, inden for AMU, erhvervsuddannelser

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Udskrevet den 22-04-2015 Uddannelsesmål med detaljer Nummer: 45288 Titel: Billettering og kundeservice Kort titel: Billettering Varighed: 3,0 dage. Godkendelsesperiode: 01-12-2005 og fremefter

Læs mere

Vejledning til ansøgning som praktikvirksomhed. Vejgodstransport

Vejledning til ansøgning som praktikvirksomhed. Vejgodstransport Vejledning til ansøgning som praktikvirksomhed Vejgodstransport Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse inden for Vejgodstransport i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til dyrepasser

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til dyrepasser BEK nr 457 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.00T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 219 af

Læs mere

Svendeprøve- vejledning

Svendeprøve- vejledning Erhvervsuddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Svendeprøve- vejledning Transporterhvervets Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V Redigeret juni 2016 Forord Denne vejledning er rettet

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til glarmester

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til glarmester BEK nr 237 af 08/03/201 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 201 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent BEK nr 1635 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser TUR Baggrund Det faglige udvalgs overvejelser omkring oprettelse af selvstændige uddannelser Fakta om de nye uddannelser Konsekvenser af EUD reformen Grafiske oversigter, et vejledningsmateriale 1 TUR

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til slagter

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til slagter BEK nr 343 af 06/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 16/11450 Senere

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE. som CHAUFFØR. Uddannelsesjournal. for

ERHVERVSUDDANNELSE. som CHAUFFØR. Uddannelsesjournal. for ERHVERVSUDDANNELSE som CHAUFFØR Uddannelsesjournal for lærling: ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / - 20 Denne Uddannelsesjournal tilhører lærlingen. Virksomheden

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til web-integrator

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til web-integrator BEK nr 279 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til vindmølleoperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til vindmølleoperatør BEK nr 475 af 17/4/215 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 216 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 7.8T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice BEK nr 384 af 26/04/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 001.67L.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Nye social- og sundhedsuddannelser

Nye social- og sundhedsuddannelser Nye social- og sundhedsuddannelser Januar 2017 Stine Hesse Hansen, uddannelsesansvarlig Side 1 Program To nye grundforløb 2 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Prøver på hjælperuddannelsen Social- og

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne - euv

Erhvervsuddannelse for voksne - euv Erhvervsuddannelse for voksne - euv Elevplanskonferencen 22. og 23. september 2014 Jakob Overgaard Jørgensen Fuldmægtig Undervisningsministeriet Side 1 Disposition Udfordringer for de voksne Formål med

Læs mere

Profil: International transport og logistik

Profil: International transport og logistik Profil: International transport og logistik Grundforløbet - starten på din uddannelse På indgangen Transport og logistik har du mulighed for at sammensætte en international grundforløbsprofil, der består

Læs mere

KVIKGUIDE 2. HALVÅR 2017

KVIKGUIDE 2. HALVÅR 2017 KVIKGUIDE 2. HALVÅR 2017 TRANSPORT- OG LAGERKURSER EUC Syd Lundsbjerg Industrivej 0 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Mere info på www.eucsyd.dk SYD Buschauffør/Rutebil- og turistbuschauffør Kørekort Bus

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skibsmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skibsmekaniker BEK nr 493 af 22/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.33T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Bekendtgørelse om finansuddannelsen

Bekendtgørelse om finansuddannelsen BEK nr 605 af 04/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.90T.541 Senere ændringer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skov- og naturtekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skov- og naturtekniker BEK nr 269 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere