BRUGERVEJLEDNING KAP-GERINGSSAV POWER CRAFT KAP-GERINGSSAV POWER CRAFT POWER CRAFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERVEJLEDNING KAP-GERINGSSAV POWER CRAFT KAP-GERINGSSAV POWER CRAFT POWER CRAFT"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING KAP-GERINGSSAV KAP-GERINGSSAV

2 Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-8 Suomi 9-13 Svenska Norsk CE-erklæringer 24 NB! Læs vejledningen før start Følg sikkerheds- Reglerne. Brug høreværn Brug beskyttelses briller Beskyt mod regn. Beskyt mod gnister Ã

3 Side 3 DANSK Kap og Geringssav Lœs denne brugsanvisning godt igennem før maskinen tages i brug. Sørg for at De kender maskinens funktion og betjening. Vedligehold maskinen i følge instruktionerne, for at maskinen altid kan fungere optimalt. Bevar denne brugsanvisning og den vedlagte dokumentation til maskinen. SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER FØR HVER ANVENDELSE Kontrollér kapsaven. Hvis én af savens dele mangler, er bøjet eller på anden måde er ubrugelig, eller hvis der opstår elektriske fejl, skal maskinen slukkes og stikket trækkes ud af stikkontakten. Udskift samtlige manglende, beskadigede eller uduelige dele, før maskinen igen tages i brug. Hold savbladet og klemmernes spændeflader rene. Savbladets flange skal hele tiden være monteret med den påskruede udsparing mod savbladet. Flangeskruen skal fastspændes med en 13 mm topnøgle. Kontrollér, at alle spændeanordninger og låsemekanismer sidder fast og ingen af delene har et for stort spil. Sav aldrig på frihånd. Tryk hele tiden arbejdsemnet fast mod anslaget, således at det ikke kommer til stå skævt eller kan vride sig under savningen. Vær opmærksom på, at snavs ikke kan ophobe sig under arbejdsemnet under savningen. Sørg for, at hænderne, øjnene, ansigtet og ørerne er godt beskyttet. Brug af beskyttelsesbriller uden CE-godkendelses mærke kan føre til alvorlige skader som følge af knuste brilleglas. Sørg for, at arbejdsemnet ikke kan bevæge sig efter at det er savet igennem, f.eks. fordi det ikke hviler på hele overfladen. Brug fyldmateriale eller en anden maskine til at save arbejdsemner, som ikke hviler på hele overfladen. For at undgå, at savbladet løber fast i savskæret og at arbejdsemner slynges væk, skal nedenstående anvisninger følges nøje. Kontrollér, at afsavede stykker kan fjernes fra savbladet fra siden. Ellers kan de komme i kontakt med savbladet og kan slynges væk. Vælg et egnet savblad til arbejdet. Brug afkortersaven kun til savning af træ og træ produkter eller let metal som aluminium. Andre materialer kan slynges ud af maskinen, sætte sig fast i savbladet eller forårsage andre farer. Pilen på savbladet der angiver drejeretningen, skal pege i den samme retning som pilen på maskinen. Savbladets tænder skal pege nedad på savens forside. Kontrollér, at savbladet er skarpt, fri for skader og indstillet rigtigt. Tryk savhovedet ned efter at du har trukket stikket ud af stikkontakten. Drej savbladet med hånden og kontrollér, at det går frit. Indstil maskinen i 45 -stillingen og gentag testen. Hvis savbladet berører noget, skal det justeres på ny. Sav aldrig flere arbejdsemner på samme tid. Vær yderst forsigtig, når du saver store, meget små og uhåndterlige arbejdsemner. Brug ekstra støtter (bord, bukke eller lignende) til lange arbejdsemner, som vipper af maskinbordet, hvis de ikke holdes fast. Brug ikke maskinen til savning af arbejdsemner som er så små, at de ikke kan holdes fast på en sikker måde. Ved savning af profiler skal man arbejde således, at arbejdsemnet ikke kan skubbes væk og savbladet ikke klemmes fast. Et arbejdsemne med profiler skal ligge fladt, eller det holdes fast med et hjælpestykke,

4 Side 4 DANSK Runde arbejdsemner som rør skal holdes fast, ellers er der fare for at de vrider sig eller at savbladet løber fast. Arbejdsemnet skal altid vha. et egnet hjælpestykke holdes mod anslaget og på bordet. Der må ikke være søm eller andre fremmedlegemer i det arbejdsemne, som skal bearbejdes. Brug høreværn for at undgå høreskader. Træk stikket ud af stikkontakten,inden anslaget eller savhovedet justeres, for at undgå ulykker som følge af utilsigtet start af maskinen. Det samme gælder ved udskiftning af savbladet eller tilbehør og ved vedligeholdelse af maskinen. For at undgå elektrisk chok, må metalspidserne under ingen omstændigheder berøres, når stikket sættes til i stikkontakten. Træk ikke i netledningen for at fjerne stikket fra stikkontakten. Beskyt ledningen mod olie, varme og skarpe kanter. Et savblad, som stadig roterer, må aldrig påføres rengørings- eller smøremidler. Brug maskinen aldrig i nærhed af letantændelige væsker, dampe eller gasser for at undgå brand. Undgå arbejdsulykker, som kan skyldes brug af ikke originalt tilbehør. Brug kun anbefalede savblade. Pas på, at det afsavede arbejdsemne ikke kommer til at sidde fast, hold det ikke fast, klem det ikke og lås det ikke mod et anslag. Det må kunne bevæge sig frit langs bladets side. Hvis dette ikke er mulig, kan det afsavede arbejdsemne blive grebet af savbladet og blive slynget væk. OBS! Undgå at placere hænderne upraktisk, hvorved en eller begge hænderne ved en pludselig forskydning kan komme ind i savbladet. Lad savbladet køre ved fuld hastighed før savningen påbegyndes. Tryk savhovedet ned på en sådan måde, at motoren ikke overbelastes og savbladet ikke løber fast. Når du vil fjerne materiale, der er klemt fast, skal savbladet først været kommet til stilstand. Sluk for saven og træk stikket ud af stikkontakten. Hold savhovedet ned efter at savningen er afsluttet, slip afbryderen, og vent til alle bevægelige dele er kommet til stilstand, før hænderne fjernes fra maskinen. MOTOR Savspåner og støv skal fjernes regelmæssigt fra motoren for at undgå beskadigelse af motoren og for at garantere optimal køling. NÅR MASKINEN ER I BRUG Slut maskinen til en strømforsyning på 220/230 V. Lad ikke rutinen, som opstår ved hyppig brug af maskinen, føre til fejl. Glem ikke, at ukoncentreret arbejde i en brøkdel af et sekund kan forårsage alvorlige læsioner! Lad maskinen gå et stykke tid før det første sagskær udføres. Hvis man lægger mærke til usædvanlige lyde eller stærke svingninger, skal maskinen slukkes og stikket trækkes ud af stikkontakten. Derefter skal man undersøge årsagen til lydene/svingningerne. Start ikke maskinen igen, før problemet er afhjulpet. Hvis motoren ikke starter, skal afbryderen slippes øjeblikkeligt. Træk stikket ud af stikkontakten. Kontrollér, at savbladet roterer frit. Hvis dette er tilfældet, startes maskinen på ny. Hvis motoren pludselig står stille under savningen, skal afbryderen slippes med det samme. Løsn savbladet fra arbejdsemnet, og fortsæt derefter savningen. Når der anvendes lange kabler med for lille diameter, opstår der spændingsstab. Dette fører til problemer med motoren.

5 Side 5 DANSK Ved en ledning på 15 meters længde skal der anvendes en diameter på 1,5 mm². Ved en ledning på meters længde skal der anvendes en diameter på 2,5 mm². BESKRIVELSE Savskær på skrå Savning som ikke er i en ret vinkel i forhold til arbejdsemnets overflade. Savning med gering Savning som ikke er i en ret vinkel i forhold til arbejdsemnet. 1. Håndtag med afbryder 2. Frigørelsesknap 3. Motorhus (dækplade for kulbørster) 4. Fastgørelse til savbladet 5. Beskyttelseskappe over savbladet 6. Justeringsskruer til føringen 7. Savbord 8. Gradskala 9. Huller til fastgørelse 10. Lang bolt 11. Beskyttelseskappe FORKLARING AF ANVENDTE TERMER Savaksel Aksel som savbladet er monteret på. Savskær på tværs Savning på tværs af årerne Savning med dobbelt gering Kombination af geringsavning og savning med savblad som er indstillet i en vinkel. Omdrejningstal pr. minut Savbladets omdrejningstal i et minut. Ved køb af et nyt savblad skal du være opmærksom på, at det nye savblad er egnet til maskinens omdrejningstal. Sav linje Det sted på arbejdsemnet eller bordet som ligger direkte i linje med savbladet, også den del af arbejdsemnet som allerede er blevet savet med savbladet. Sav skær Åbning som opstår på det sted, hvor delingen er sket

6 Side 6 DANSK FORBEREDELSE Opstil Kap og geringssaven på et plant og stabilt underlag. Saven kan også monteres til en arbejdsbænk. Sørg for, at arbeidsrummet er ryddeligt op og rent. Tryk savehovedet langsomt ned med håndtaget. Gør dette med en jævn bevægelse. Trykket der udøves på savbladet skal svare til arbejdsemnets type og størrelse. FRIGØRELSE AF MASKINEN Under savningen skal arbejdsemnet presses fast mod bordet. For at save lange arbejdsemner skal der anvendes støtter, der støtter det arbejdsemne, der skal saves. Efter at savningen er afsluttet, skal hovedet sættes tilbage i udgangspositionen. Savbladet skal slibes regelmæssigt. Om nødvendigt, skal det skiftes ud. Savbladets tilstand skal kontrolleres før hver brug. Tryk savehovedet ned med venstre hånd og træk låseknappen ud (a, fig. 2). Frigørelsesknappen er placeret på højre side af savehovedet. Lad savehovedet komme op så snart låseknappen er trukket ud. Derefter kan savehovedet føres ned ved at trykke frigørelsesknappen ind (2 fig). Afkortersavens fabriksindstilling er præcis 45 (højre og venstre). Kontrollér ved den første savebevægelse, at savbladet står vinkelret i forhold til maskinens underside og bordet. For at udføre en eventuel rettelse drejes føringens justerskruer, der er placeret på begge sider af tilpasningsstykket. Derved kan drejehåndtaget indstilles på skrå for at opnå et sav skær på 45. BRUG AF MASKINEN Afkortersaven sættes i gang ved hjælp af afbryderknappen på håndtagets inderside. Før savningen startes, skal savbladet køre ved fuld hastighed. SKRÅSAVNING Ved skråsavning i en vinkel på 45 skal maskinens bagside løsnes med en topnøgle. Indstil savehovedet fra venstre side til den ønskede indstilling eller til 45. Fastspænd møtrikken igen før savningen påbegyndes. VANDRET SAV SKÆR Hovedet kan drejes til 45 både til højre og venstre side. Mellemliggende vinkler kan nemt indstilles, og den ønskede vinkel kan aflæses på gradindikatoren. For at fastgøre maskinhovedet i den ønskede vinkel eller for at løsne det, justeres føringens to justeringsskruer. Anslaget på 45 er excentrisk for en rigtig indstilling. KOMBINERET SAV SKÆR En kombination af et skråt save skær og et save skær, der kan indstilles skråt.

7 Side 7 DANSK UDSKIFTNING AF SAVBLADET sikre optimal køling. Lad først savbladet komme helt til stilstand. Herefter trækkes stikket ud af stikkontakten. Fjern beskyttelseskappen. Herefter fastskrues yderflangen med de tilhørende nøgleklemmer med uret ved hjælp af en topnøgle. Fjern savbladet og skift det ud. Savbladets tænder skal pege i pilens retning. Flangerne skal rengøres før savbladet monteres igen. Sæt yderflangen tilbage på plads og skru den fast. Før maskinen sluttes til strømforsyningen, skal savebladets beskyttelse sættes i udgangspositionen. Lav eventuelt et prøvesnit ved at løfte savehovedet op og trykke det ned igen. UDSUGNING AF STØV Maskinen er udstyret med en tilslutning for støv udsugning. Hertil kan man bruge en støvsuger med en almindelig tilslutning. VEDLIGEHOLDELSE Ved vedligeholdelse og rengøring skal strømforsyningen til maskinen altid afbrydes. Brug aldrig vand eller letantændelige væsker til at rengøre maskinen med. Rengør i stedet maskinen med en børste. VED REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE AF MASKINEN UNDGÅES UNØDVENDIGE PROBLEMER! Brug ikke opløsningsmidler til at rengøre plasticdele med. Væsker som bremsevæske, benzin, produkter fremstillet på basis af petroleum, lakfjerningsolier eller lignende indeholder kemiske stoffer kan beskadige, angribe eller ødelægge plasticen. FEJL Hvis afkortersaven ikke virker hensigtsmæssigt, kan du gennemgå følgende mulige årsager og tilhørende løsninger for at afhjælpe problemerne. Elektromotoren bliver for varm. Motorens ventilationsåbninger er tilstoppet. - Rengør ventilationsåbningerne. Motoren er defekt. - Få maskinen efterset og/eller repareret hos din Power Craft forhandler. Maskinen virker ikke, når den er tændt. Savbladet er løbet fast. - Kontrollér, om der er genstande der klemmer savbladet fast og fjern dem fra maskinen. Afbrydelse i nettilslutningen. - Kontrollér, om nettilslutningen er afbrudt. - Få maskinen efterset og/eller repareret hos din Power Craft forhandler. Motoren standser under savningen. Savbladet er løbet fast i arbejdsemnet. - Slip afbryderen, træk stikket ud af stikkontakten og løsn saven. Afbrydelse i nettilslutningen. - Kontrollér, om nettilslutningen er afbrudt. - Få maskinen efterset og/eller repareret hos din Power Craft forhandler. Støvet suges ikke bort. Dette kan evt. skyldes, at støvsugeren er tilstoppet. - Rengør støvudsugningsåbningen. Hold maskinens ventilationsåbninger rene for at undgå, at motoren overophedes. Motoren skal renses regelmæssigt for savspåner og støv for at undgå, at motoren beskadiges, og for at

8 Side 8 DANSK TEKNISKE DATA Spænding 230 Volt Effekt 900 Watt. Frekvens 50 Hz. Omdrejninger pr. min Klinge diameter 210 mm. Max skærebredde 90º 120x55 mm. Max skærebredde 45º 70x55 mm. Mål 340x360 mm.

9 Side 9 SUOMI Katkaisukone LUE NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET HUOLELLIS- ESTI ENNEN KATKAISUKONEEN KÄYT- TÖÖNOTTOA! ERIKOISTURVAOHJEET AINA KUN OTAT KONEEN KÄYTTÖÖN Tarkasta katkaisukone. Pysäytä kone ja irrota pistoke pistorasiasta, jos jokin osa puuttuu, on taipunut, on muutoin epäkunnossa tai jos ilmenee sähköhäiriöitä. Uusi kaikki puuttuvat tai puutteelliset osat ennen käyttöönottoa. Käytä asianmukaisia suojavarusteita suojaamaan käsiä, silmiä ja korvia. Käytä vain turvalaseja, joissa on CEhyväksymismerkki. Turvalasien rikkoutuminen voi johtaa vakaviin vammoihin. Noudata alla olevia ohjeita välttääksesi terän kiinnileikkaamisen ja työstettävien kappaleiden sinkoutumisen. Kiristä laipan ruuvi 13 mm:n haka-avaimella. Tarkista, että kaikki pidikkeet ja lukitukset on kiinnitetty hyvin ilman liian suurta väljyyttä. Älä sahaa käsivaraisesti. Työnnä sahattava kappale aina takareunaa vasten, jotta se ei pääse keikahtamaan tai pyörimään. Kappaleen alle ei saa kerääntyä roskia. Huolehdi siitä, että kappale ei pääse liikkumaan katkaisun jälkeen, esimerkiksi koska sitä ei tueta riittävästi. Jos et voi tukea kappaletta koko alalta, käytä täytekappaleita tai toista konetta. Tarkista, voidaanko katkaistut kappaleet vetää sivuun. Jos tämä ei ole mahdollista, terä voi tarttua niihin ja singota ne pois. Älä sahaa useampia kappaleita samanaikaisesti. Ole erityisen varovainen sahatessasi suuria, erittäin pieniä tai muuten vaikeasti sahattavia kappaleita. Valitse kuhunkin työhön sopiva terä. Käytä katkaisukonetta vain puun ja puutuotteiden tai kevytmetallin kuten alumiinin katkaisemiseen. Jos katkaiset koneella muita materiaaleja, seurauksena voi olla terän kiinnileikkaaminen, materiaalin sinkoutuminen tai muu vaaratilanne. Käytä tarpeeksi tukia (esim. pöytiä tai pukkeja) sahatessasi pitkiä kappaleita, jotka putoaisivat pöydältä ilman tukea. Älä sahaa koneella kappaleita, jotka ovat niin pieniä, että niitä ei voi kiinnittää kunnolla. Terässä olevan suuntanuolen on oltava samansuuntainen koneessa olevan nuolen kanssa. Sahan etupuolella olevat hampaat osoittavat silloin alaspäin. Tarkista, onko saha terävä, ehjä ja suunnattu oikein. Irrota pistoke pistorasiasta ja työnnä sahan pää alas. Liikuta sahan terää käsillä ja tarkista, pyöriikö se vapaasti. Kallista kone 45-asteen kulmaan ja toista koe. Jos terä ottaa kiinni, se on säädettävä uudestaan. Pidä terä ja pidikkeiden pinnat puhtaina. Profiileja sahatessasi huolehdi siitä, että profiili ei pääse siirtymään, ja että saha ei leikkaa kiinni. Profiloitu kappale on asetettava pöydälle siten, että se ei pääse keikahtamaan tai liukumaan. Tarvittaessa se on pidettävä paikoillaan jollakin apuvälineellä. Pyöreitä esineitä, kuten putkia on pidettävä tukevasti kiinni. Ne voivat nimittäin lähteä pyörimään ja terä voi hakata itsensä kiinni. Käytä aina sopivaa apuvälinettä työntämään katkaistava kappale pöytään kiinni ja takareunaa vasten. Terän laippa on aina asennettava lovi terään päin.

10 Side 10 SUOMI Varo nauloja tai muita asiaankuulumattomia esineitä, joita voi olla katkaistavassa kappaleessa. Aloita sahaaminen vasta, kun terä on saavuttanut täyden kierrosnopeutensa. Käytä aina asianmukaisia kuulonsuojaimia. Irrota pistoke pistorasiasta aina, ennen kuin säädät puskurin tai sahan pään, sekä kun vaihdat terän tai lisävarusteet ja ennen huoltotöiden aloittamista. Paina sahan pää alas siten, että moottori ei ylikuormitu, eikä terä leikkaa kiinni. Jos jokin kappale on jumiutunut, pysäytä ensin terä, kytke kone pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta. Älä koske pistokkeen metallisiin kosketuspintoihin, kun työnnät pistokkeen pistorasiaan. Älä irrota pistoketta rasiasta vetämällä johdosta. Suojaa johto öljyltä, kuumuudelta ja teräviltä esineiltä. Työn päättyessä pidä sahan pää alhaalla, laske kytkin irti ja odota kunnes kaikki pyörivät osat ovat pysähtyneet, ennen kuin otat kätesi pois koneelta. MOOTTORI Älä pane pyörivälle terälle puhdistus- tai liukuainetta. Älä käytä konetta syttyvien nesteiden, höyryjen tai kaasujen läheisyydessä. Jos käytät muita kuin alkuperäisosia, seurauksena voi olla vammoja. Käytä vain suositeltuja teriä (21.b<7g66b Jos käytät katkaisukonetta usein, keskittymiskykysi voi herpaantua rutiinin takia. Muista aina, että vain sekunnin murto-osan kestävä huolimattomuus voi johtaa vakavaan tapaturmaan. Anna koneen pyöriä jonkin aikaa ennen sahaamisen alkamista. Jos tämän alkukäynnin aikana kuuluu epätavallisia ääniä tai on havaittavissa voimakasta tärinää, kone on pysäytettävä heti ja pistoke irrotettava pistorasiasta. Selvitä häiriön syyt ja korjaa viat, ennen kuin käynnistät koneen uudestaan. Huolehdi siitä, että sahattu kappale ei voi jumiutua. Älä pidä siitä kiinni, äläkä työnnä sitä reunaa vasten. Sahatun osan on voitava liikkua vapaasti terän sivussa. Muussa tapauksessa terä voi tarttua siihen ja singota sen pois. Moottorin jäähdytyksen kannalta on erittäin tärkeää, että moottori puhdistetaan säännöllisesti pölystä ja sahanpuruista. Kytke kone 220/230 V pistorasiaan. Jos kone ei käynnisty, laske kytkin heti irti ja irrota pistoke rasiasta. Tarkista, pyöriikö terä vapaasti. Siinä tapauksessa voit yrittää uudestaan koneen käynnistämistä. Jos moottori pysähtyy yhtäkkiä työn aikana, laske kytkin irti, irrota terä puusta ja jatka sahaamista. Jos käytät pitkiä ja ohuita sähköjohtoja, seurauksena voi olla jännitteen häviö, joka puolestaan voi aiheuttaa moottoriongelmia. Jos johdon pituus ei ole enemmän kuin 15 m, käytä johtoa, joka on läpimitaltaan 1,5 mm². Jos johdon pituus on m, käytä johtoa, joka on läpimitaltaan 2,5 mm². Mieti tarkkaan, mihin laitat kätesi. Huolehdi siitä, että esim. sahattavan puun äkkinäinen liike ei aiheuta sitä, että käsi joutuu kosketuksiin terän kanssa.

11 Side 11 SUOMI 1. Kahva + kytkin 2. Avauskytkin 3. Moottorin pesä (hiiliharjojen kansi) 4. Terän kiinnitys 5. Terän suojakupu 6. Säätöruuvit 7. Sahapöytä 8. Asteikko 9. Kiinnitysreiät 10. Pitkä pultti 11. Suojakupu KÄYTETTYJEN TERMIEN SELITYS Sahan akseli Akseli, johon sahan terä on kiinnitetty. Poikkisahaus Sahaaminen poikkisyin. Kulmasahaus Ei suorassa kulmassa sahaaminen. Kulmavinosahaus Vinosahaus ja kulmasahaus samanaikaisesti. Pyörimisnopeus Terän kierrosluku minuutissa. Tarkista uutta terää ostaessasi, että sen pyörimisnopeus sopii yhteen tämän koneen pyörimisnopeuden kanssa. Sahauksen linja Terän suuntainen linja, joka kulkee sahattavassa ja sahatussa kappaleessa sekä pöydässä. Sahan jälki Terän tekemä aukko sahatussa kappaleessa. Vinosahaus Sahaaminen vinosti puun yläpintaan nähden

12 Side 12 SUOMI VALMISTELUT Asenna katkaisukone tasaiselle ja tukevalle alustalle. Katkaisukoneen voit kiinnittää myös työpöytään. Pidä työtilat puhtaana ja järjestyksessä. Käytä sellaista voimaa, jota sahattavan kappaleen materiaali ja koko vaatii. Paina sahattava kappale tukevasti pöytää vasten. Sahatessasi pitkää kappaletta käytä tukia. Sahattuasi nosta sahan pää takaisin yläasentoon. Teroita sahan terä säännöllisesti ja vaihda se tarvittaessa. Tarkista terän kunto aina ennen työn aloittamista. KONEEN AVAAMINEN Paina sahan pää alas vasemmalla kädellä ja vedä lukituspainike ulos. Avauspainike sijaitsee sahan pään oikeassa sivussa. Vedettyäsi avauspainikkeen ulos anna sahan pään nousta. Nyt voit työntää sahan pään alas painamalla avauspainiketta. VINOSAHAUS Jos haluat sahata vinosti (45º), kierrä koneen takapuolella oleva mutteri auki sopivalla hakaavaimella. Säädä sahan pää vasemmalta haluttuun kulmaan tai 45-asteeseen. Kierrä mutteri kiinni ennen sahauksen aloittamista. Katkaisukone on säädetty tehtaassa tarkasti 45- asteeseen (vasen ja oikea). Tarkista ensimmäisen sahauksen aikana, onko terä vaakasuorassa koneen ja pöydän alapintaan nähden. Tämä kulma voidaan säätää kahdella säätöruuvilla, jotka sijaitsevat sovituskappaleen molemmissa päissä. Näin säädetään kääntövipu vinoksi (45-asteen sahauskulman saamiseksi). VAAKASUORASAHAUS SAHAUS Sahan pää voidaan kääntää 45-asteeseen sekä oikealle että vasemmalle. Muut kulmat ovat helposti säädettävissä asteikon avulla. Sahan pää voidaan kiinnittää sopivaan kulmaan tai irrottaa kahden säätöruuvin avulla. KONEEN KÄYTTÖ Katkaisukone käynnistetään kahvan sisässä olevalla painikkeella. Anna terän saavuttaa täysi pyörimisnopeutensa ennen sahauksen aloittamista. Oikeaa säätöä varten 45:n asteen vaste on epäkeskinen. KULMAVINOSAHAUS Tämä on vinosahauksen ja kulmasahauksen yhdistelmä Paina sahan pää alas kahvalla hitaasti ja tasaisesti.

13 Side 13 SUOMI TERÄN VAIHTAMINEN Anna terän ensin pysähtyä täysin ja irrota pistoke pistorasiasta. Poista suojakupu. Pidä sen jälkeen ulompaa laippaa paikoillaan erikoisavaimella ja kierrä se auki myötäpäivään haka-avaimella. Poista terä ja puhdista laipat. Vaihda tilalle uusi terä. Terän hampaat osoittavat nuoleen suuntaan. HÄIRIÖT Toimintahäiriöt ja niiden mahdolliset syyt sekä korjaukset. Sähkömoottori kuumenee liikaa. Moottorin jäähdytysilmanottoaukot ovat tukossa. - Puhdista aukot. Moottori on viallinen. - Vie moottori Power Craft jälleenmyyjälle tarkistettavaksi tai korjattavaksi. Asenna ulompi laippa ja kiinnitä se. Aseta terän suoja alkuasentoon, ennen kuin kytket virran päälle. Halutessasi voit suorittaa koesahauksen liikuttamalla sahan päätä ylös ja alas. Kone on päällä, mutta ei toimi. Terä on jumiutunut. - Tarkista ja poista vieraat esineet. Virransyöttö on keskeytynyt. - Tarkista johto ja pistoke. - Vie moottori Power Craft jälleenmyyjälle tarkistettavaksi tai korjattavaksi. PÖLYNIMURI Koneessa on pölynimurin liitäntä. Tähän voit liittää pölynimurin, jossa on tavanomainen liitäntä. HUOLTO Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen huollon aloittamista. Älä puhdista konetta vedellä tai syttyvillä nesteillä. Harjaa kone puhtaaksi. MÄÄRÄAIKAISHUOLTO EHKÄISEE TAR- PEETTOMIEN ONGELMIEN SYNTYMISEN! Pidä moottorin jäähdytysilmanottoaukot puhtaina. Näin vältät moottorin ylikuumenemisen. Moottorin jäähdytyksen kannalta on erittäin tärkeää, että moottori puhdistetaan säännöllisesti pölystä ja sahanpuruista. Muoviosia ei saa puhdistaa liuottimilla. Nesteet, kuten jarruneste, bensiini, petroolipohjaiset aineet, pesuöljy jne. sisältävät kemiallisia aineita, jotka voivat vahingoittaa tai syövyttää muovia. Moottori pysähtyy sahaamisen aikana. Terä on jumiutunut kiinni kappaleeseen. - Vapauta kytkin, vedä pistoke pistorasiasta ja vapauta terä. Virransyöttö on keskeytynyt. - Tarkista johto ja pistoke. - Vie moottori Power Craft jälleenmyyjälle tarkistettavaksi tai korjattavaksi. Laite ei ime pölyä. Imurin aukko on mahdollisesti tukossa. Puhdista pölynimurin aukko. TEKNISET TIEDOT Moottori 230 Volt Teho 900 Watt. 50 Hz. Kierrosta/min Terän mitat 210 mm. Sahaus 90º ssa 120x55 mm. Sahaus 45º ssa 70x55 mm. Size 340x360 mm.

14 Side 14 SVENSKA Kap-/geringsåg LÄS FÖRST DEN HÄR BRUKSANVISNIN- GEN NOGA, INNAN DU TAR KAPSÅGEN I DRIFT. Flänsskruven skall dras åt med en 13 mm fast nyckel. Kontrollera att alla åtdragningar och låsnin gar sitter fast och att ingen enda del påvisar för stort glapp. Såga aldrig på fri hand. SPECIELLA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER INNAN DU TAR DEN I DRIFT Kontrollera kapsågen. Om någon del till den saknas, är böjd eller på annat sätt är obrukbar eller om elektriska fel uppstår, kopplar du ifrån maskinen och drar ut stickkontakten ur vägguttaget. Ersätt alla saknade, skadade eller dåliga delar, innan maskinen tas i drift på nytt. Tryck hela tiden arbetsstycket mot anslaget, så att det under sågningen inte tippar eller kan vrida på sig. Under arbetsstycket får det inte sam las några sågrester. Se till att arbetsstycket efter avsågningen förblir liggande, t.ex. att det inte faller därför att det inte bärs upp av hela sin yta. Se till att händer, ögon, ansikte och öron är väl skyddade. Att använda skyddsglasögon utan CE-märkning kan genom brott på glaset leda till svåra personskador. För att inte klämma fast sågklingan i sågsnittet och för att förebygga att arbetsstycken kommer i vägen skall man följa dessa anvisningar: Använd utfyllnad eller en annan maskin när arbetsstycken sågas som inte bärs upp av hela sin yta. Kontrollera om avsågade bitar kan tas bort från sågklingan sidledes, annars kan sågklingan gripa tag i dem och slunga bort dem. Välj passande sågklinga till typen av jobb. Såga med kapsågen bara virke och produkter som kommer från virke eller lätt metall som aluminium. Andra metaller kan flyga iväg eller haka fast i sågklingan eller orsaka annan fara. Den pil på sågklingan som anger rotations riktningen skall ha samma riktning som pilen på maskinen. Sågtänderna skall vara riktade nedåt på sågens framsida. Kontrollera om sågklingan är vass, oskadad och väl riktad. Dra ut stickkontakten och tryck såghuvudet nedåt. Vrid på sågbladet för hand och kontrollera om det löper fritt. Ställ in maskinen på 45 och upprepa kontrollen. Om sågklingan tar emot någonstans, skall den justeras igen. Håll sågklinga och åtdragningsytorna på klämmorna rena. Sågklingeflänsen skall alltid monteras med det åtdragnaurtaget mot sågklingan. Såga aldrig flera arbetsstycken samtidigt. Var ytterst försiktig när du sågar mycket stora eller mycket små eller ohanterliga arbetsstycken. Använd extra stöd (bord, sågbockar el. likn.) för långa arbetsstycken som faller av från maskinbordet om de inte hålls fast. Såga inte arbetsstycken som är så små, att de inte går att hålla i på ett säkert sätt. När du sågar profiler skall du arbeta så att arbetsstycket inte kan glida undan och så att sågklingan inte klämmer. Ett profilarbetsstycke skall ligga plant och hållas fast av ett tillbehör så att tippning och ivägglidning förhindras. Runda arbetsstycken som rör skall hållas fast, annars vrider de sig och då finns risk att sågklingan hakar sig. Håll alltid arbetsstycket mot anslaget med ett passande tillbehör och på sågbordet. POWER 32:(5Ã&5$)7Ã CRAFT

15 Side 15 SVENSKA Det får inte sitta några spik eller andra främmande föremål i det arbetsstycke som skall sågas. För att förebygga risk för skada på hörseln bör man använda hörselskydd. Se till att det avsågade arbetsstycket inte kommer i kläm. Håll det inte fast. Kläm det inte och lås det inte mot anslaget. Det måste kunna röra sig fritt utmed sågklingans sida. Om det inte går, kan det avsågade arbetsstycket gripas av sågklingan och slungas iväg. För att undvika olyckor genom att maskinen kopplas till omedvetet skall man dra ut stickkontakten ur vägguttaget, innan justeringar av såghuvudets anslag utförs. Samma gäller för byte av sågklinga eller tillbehör och vid underhåll på maskinen. Undvik ogynnsam placering av händerna så att genom plötslig förskjutning en eller båda händerna kan komma i kontakt med sågklingan. Låt sågklingan få rotera fullt ut innan du börjar såga. För att undvika elstötar skall man vid anslutning av stickkontakt i vägguttaget inte på något sätt komma i kontakt med metallstiften. Dra inte i sladden för att få ut stickkontakten ur vägguttaget. Skydda sladden mot olja, hetta och skarpa kanter. Applicera aldrig ett rengörings- eller glidmedel på en roterande sågklinga. Tryck såghuvudet nedåt så att motorn inte överbelastas och sågklingan blir fastsittande. Om du tar bort material som klämmer, skall sågklingan först stå helt stilla. Koppla ifrån sågen och dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Håll såghuvudet riktat nedåt efter sågningen, släpp loss omkopplaren och vänta tills alla rörliga delar stannat, innan du tar bort händerna från maskinen. För att förebygga brand får maskinen aldrig användas i närheten av lättantändliga vätskor, ångor eller gaser. Undvik skador som kan uppstå genom användning av ej original tillbehör. Använd enbart rekommenderade sågklingor. MOTOR För att förebygga skada på motorn måste den regelbundet rengöras från sågspån och damm, så att man är säker på bra kylning. NÄR MASKINEN ÄR I DRIFT Låt inte en rutin som ofta uppstår vid intensiv användning av maskinen leda till fel. Tänk på att t.o.m. en liten ouppmärksamhet i mindre än 1 sekund kan leda till svåra personskador. Låt maskinen få gå runt något innan det första sågskäret utförs. Skulle du konstatera ovanliga ljud eller starka vibrationer, koppla ifrån maskinen och dra ut stickkontakten ur vägguttaget för att därefter fastställa orsaken. Koppla inte till maskinen innan orsaken fastställts och felet avhjälpts. Anslut maskinen till en 220/230 V strömförsörjning. Om motorn inte startar, skall du släppa loss omkopplaren direkt. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Kontrollera om sågklingan går fritt. Stämmer det, startar du maskinen igen. Om motorn plötsligt stannar under sågningen, skall du släppa loss omkopplaren direkt. Lösgör sågklingan från arbetsstycket och fortsätt sen med sågningen. Vid användning av långa elledningar med en liten diameter uppstår spänningsförlust som kan vara anledningen till att det uppstår problem med motorn.

16 Side 16 SVENSKA Vid en längd på 15 m ledning skall diametern vara 1,5 mm². Geringsågning Att inte såga ett arbetsstycke med rät vinkel. Vid en längd på m ledning skall diametern vara 2,5 mm². BESKRIVNING 1. Handtag med omkopplare 2. Frikopplingsknapp 3. Motorhus (skyddskåpa för kolborstar) 4. Sågbord 5. Gradindikator 6. Fastsättningshål 7. Lång bult 8. Sågklingefäste 9. Sågklingeskydd 10. Justerskruvar för styrning 11. Skyddskåpa FÖRKLARING TILL ANVÄNDA UTTRYCK Sågaxel Den axel där sågklingan sitter monterad. Dubbel-geringsågning En kombination av geringsågning och sågning med sågklinga med vinkel. Varvtal per minut Antalet varv som sågklingan gör under 1 min. Tänk på vid anskaffning av en ny sågklinga att den passar till den här maskinens varvtal. Såglinje Platsen för arbetsstycke eller sågbord som ligger direkt i linje med sågklingan, även den delen av arbetsstycket som redan sågats av med sågklingan. Sågsnitt Den öppning som uppstår på platsen där delning sker. Tvärsnitt Att såga på tvären mot virkets fiberriktning. Snedsnitt Att inte såga med rätvilkel i förhållande Arbetsstyckets yta

17 Side 17 SVENSKA FÖRBEREDELSE Placera kapsågen på ett jämnt och stadigt underlag. Den kan också sättas fast på en arbetsbänk. Se till att arbetsutrymmet i förväg är städat och rent. Sätt tryck på sågklingan, i förhållande till arbetsstyckets sort och dimensioner. Under sågningen skall arbetsstycket tryckas mot bordet. För att kunna såga längre arbetsstycken skall man använda stöd som vid sågningen understödjer arbetsstycket. Efter sågningens avslutande skall såghuvudet föras tillbaka till utgångsläge. Sågklingan skall skärpas regelbundet och när det behövs bytas ut. Före varje arbetsgång skall sågklingans skic kontrolleras. HUR MASKINEN FRIKOPPLAS Tryck sågknappen nedåt med vänster hand och dra ut låsningsknappen. Frikopplings sitter på såghuvudets höger sida. Så snart frikopplingsknappen dragits ut skall såghuvudet komma upp. Därefter kan man skjuta det nedåt genom att trycka in frikopplingsknappen. Kapsågen är precis justerad för 45 (höger och vänster) i fabriken. Kontrollera vid den första sågrörelsen om sågklingan står i vinkel mot underkanten på maskin och bord. För att eventuellt genomföra en korrigering måste du vrida på justerskruvarna. De sitter på vardera sidan av anpassningsstycket. På det sättet ställer man in svängreglaget för ett sågsnitt på 45. ATT SÅGA SNETT För att såga snett med 45 skall du lossa på muttern på maskinens baksida med en skiftnyckel. Ställ in såghuvudet för vänster sida till önskad inställning eller till 45. Dra åt muttern på skruven igen innan du börjar såga. HORISONTELLT SÅGSNITT Såghuvudet kan vridas både åt vänster eller höger upp till 45. Mellanliggande vinklar går lätt att ställa in. På gradindikatorn kan man avläsa önskad vinkel. ATT TA MASKINEN I DRIFT Kapmaskinen ställs i drift med omkopplarknappen på handtagets innersida. Innan du börjar såga, skall sågklingan gå med fullt varvtal. För att sätta fast eller lossa på såghuvudet i önskad vinkel skruvar man på båda justerskruvarna till styrningen. Anslaget på 45 är excentriskt för en riktig inställning. Tryck med handtaget såghuvudet långsamt och jämnt nedåt. Ã

18 Side 18 SVENSKA KOMBINERAT SÅGSNITT En kombination av snett sågsnitt och snedinställningsbart sågsnitt. BYTE AV SÅGKLINGA Håll ventilationsöppningarna till maskinen rena för att förebygga att motorn blir överhettad. För att förebygga skada på motorn och få bästa tänkbara kylning, skall den regelbundet frigöras från sågspån och damm. Låt sågklingan först stå helt stilla och dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Ta av skyddskåpan. Kläm sen på ytterflänsen med tillhörande nyckel och vrid den medurs med hjälp av skiftnyckeln. Ta ut sågklingan och byt den. Sågtänderna skall stå i pilens riktning. Använd inga lösningsmedel för att rengöra plastdelar. Vätskor som bromsvätska, bensin, produkter på basis av petroleum, färgborttagningsmedel etc. innehåller kemiska ämnen som kan skada plasten, fräta på den eller förstöra den. AVBROTT Om inte kapsågen fungerar som du vill, följer nedan ett antal möjliga orsaker och dithörande åtgärder. Innan sågklingan monteras, skall flänsarna rengöras. Sätt tillbaka ytterflänsen i sitt läge och skruva fast allt. Innan maskinen får ström, skall sågklingeskyddet sättas på sin plats. Elektromotorn blir för het. Motorns ventilationsöppningar är tilltäppta med smuts. - Rengör ventilationsöppningarna. Motorn är defekt. - Lämna maskinen till din Power Craft återförsäljare för kontroll och/eller reparation. Gör eventuellt en provsågning genom att lyfta upp och trycka ned såghuvudet. DAMMUTSUG Maskinen är utrustad med en anslutning för dammutsug. Här kan du använda en dammsugare med vanlig koppling. Tillkopplad maskin går inte. Sågklingan klämmer. - Kontrollera om maskinen har föremål som klämmer och ta bort dem. Avbrott i nätanslutningen. - Nätanslutningen kontrolleras på brott. - Lämna maskinen till din Power Craft återförsäljare för kontroll och/eller reparation. UNDERHÅLL REGELBUNDET UNDERHÅLL PÅ MASKINEN FÖREBYGGER ONÖDIGA PROBLEM! Vid underhåll och rengöring skall alltid strömmen slås ifrån. Använd aldrig vatten eller lättantändliga vätskor för rengöring av maskinen. Borsta den ren med en. borste. Motorn stannar under sågning. Sågklingan sitter fast i arbetsstycket. - Släpp loss omkopplaren, dra ut stickkontakten ur vägguttaget och lossa på sågklingan. Avbrott i nätanslutningen. - Nätanslutningen kontrolleras på brott. - Lämna maskinen till din Power Craft återförsäljare för kontroll och/eller reparation. Sågspån sugs inte upp. Möjligen beror det på en tilltäppt dammutsugning. - Rengör dammutsugningen.

19 Side 19 NORSK Kappsag. LES FØRST DENNE BRUKSANVISNINGEN GRUNDIG FØR KAPPSAGEN TAS I BRUK. Flensskruen må strammes med en 13 mm fastnøkkel. Kontroller at alle spenninnretninger og låsemekanismer sitter fast og at ingen deler har for stort spillerom. SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER Sag aldri på frihånd. FØR HVER BRUK Kontroller kappsagen. Hvis én av delene på sagen mangler, er bøyd eller på annet vis er ubrukelig, eller hvis det oppstår elektriske feil, må maskinen slås av og støpselet trekkes ut av stikkontakten. Skift ut alle manglende, skadde eller dårlige deler før maskinen tas i bruk igjen. Press arbeidsemnet hele tiden fast mot anslaget, slik at det ikke blir stående skjevt eller kan vri seg under sagingen. Det må ikke kunne samle seg urenheter under arbeidsemnet under sagingen. Sørg for at arbeidsemnet ikke kan bevege seg etter at det er sagd igjennom, f.eks. fordi det ikke hviler på hele overflaten. Sørg for at hender, øyne, ansikt og ører er godt beskyttet. Bruk fyllmaterial eller en annen maskin til saging av arbeidsemner som ikke hviler på hele overflaten. Bruk av vernebriller uten CE-godkjenning, kan føre til alvorlige skader som følge av knuste glass. For å unngå at sagbladet setter seg fast i sagsnittet og at arbeidsemner slynges bort, må nedenstående instrukser følges. Velg et egnet sagblad til arbeidet. Bruk kappsagen kun til saging av tre og treprodukter eller lett metall som aluminium. Andre materialer kan sprette bort, hekte seg fast i sagbladet eller medføre andre farer. Pilen på sagbladet, som angir dreieretningen, må peke i samme retning som pilen på maskinen. Sagbladtennene må peke ned på forsiden av sagen. Kontroller at sagbladet er skarpt, uskadd og riktig innstilt. Press saghodet ned etter at støpselet er tatt ut av stikkontakten. Drei sagbladet med hånden og kontroller at det går fritt. Sett maskinen i 45 -stillingen og gjenta testen. Hvis sagbladet berører noe, må det justeres på nytt. Hold sagbladet og spennflatene på klemmene rene. Kontroller at avsagde biter kan fjernes fra sagbladet fra siden. Hvis ikke kan de bli grepet av sagbladet og slynget bort. Sag aldri flere arbeidsemner samtidig. Vær ytterst forsiktig ved saging av store, svært små og uhåndterlige arbeidsemner. Bruk ekstra støtter (bord, bukker o.l) til lange arbeidsemner som vipper av maskinbordet hvis de ikke støttes. Bruk ikke maskinen til saging av arbeidsemner som er så små at de ikke kan holdes fast på en sikker måte. Ved saging av profiler må man arbeide slik at arbeidsemnet ikke kan skyves bort og sagbladet ikke klemmes fast. Et arbeidsemne med profiler må ligge flatt, eller holdes fast med et hjelpestykke, slik at man unngår at det blir stående skjevt eller skyves bort under arbeidet. Sagbladflensen må hele tiden være montert med den påskrudde fordypningen mot sagbladet.

20 Side 20 NORSK Runde arbeidsemner, som rør, må holdes fast ellers er det fare for at de vrir seg eller at sagbladet hekter seg fast. Arbeidsemnet må alltid holdes mot anslaget og på bordet med et egnet hjelpestykke.det må ikke være spikre eller andre uvedkommende gjenstander i det arbeidsemnet som skal bearbeides. For å unngå hørselsskader må man benytte hørselsvern. Pass på at det avsagde arbeidsemnet ikke er kilt fast, hold det ikke fast, klem det ikke og lås det ikke mot et anslag. Det må kunne bevege seg fritt langs siden av bladet. Hvis dette ikke er mulig, kan det avsagde arbeidsemnet bli grepet av sagbladet og slynget bort. Unngå ugunstig plassering av hendene ettersom en plutselig forskyvning da kan føre til at én eller begge hendene kan komme inn i sagbladet. For å unngå at det skjer ulykker som følge av utilsiktet start av maskinen, må støpselet tas ut av stikkontakten før det foretas justeringer av anslaget eller saghodet. Det samme gjelder ved skifting av sagblad eller tilbehør og ved vedlikehold av maskinen. For å unngå elektrisk støt, må metallspissene under ingen omstendighet ikke berøres når støpselet koples til stikkontakten. Bruk ikke ledningen til å dra støpselet ut av stikkontakten. Beskytt ledningen mot olje, varme og skarpe kanter. Et sagblad som fortsatt er i bevegelse må aldri påføres rengjøringsmiddel eller smøremiddel. For å unngå brann må maskinen aldri brukes i nærheten av lettantennelige væsker, damper eller gasser. Unngå skader som kan oppstå ved bruk av ikkeoriginale. Bruk kun de anbefalte sagbladene. NÅR MASKINEN ER I DRIFT La sagbladet gå i full hastighet før sagingen startes. Press saghodet ned på en slik måte at motoren ikke overbelastes og sagbladet ikke setter seg fast. Ved fjerning av fastklemt material må sagbladet først stanse helt. Slå av sagen og dra støpselet ut av stikkontakten. Hold saghodet ned etter at sagingen ar avsluttet, slipp bryteren og vent til alle bevegelige deler har stanset før hendene tas bort fra maskinen. MOTOR For å unngå skade på motoren må denne regelmessig rengjøres for sagspon og støv. Dette for å garantere optimal kjøling. Kople maskinen til en 220/230V-strømkilde. Hvis motoren ikke starter, må bryteren slippes umiddelbart. Dra støpselet ut av stikkontakten. Kontroller at sagbladet beveger seg fritt. Hvis dette er tilfellet, startes maskinen på nytt. La ikke rutinen, som oppstår ved frekvent bruk av maskinen, føre til feil. Glem ikke at en liten uoppmerksomhet kan forårsake alvorlige skader i løpet av et øyeblikk. La maskinen gå en stund før det første sagsnittet utføres. Hvis man merker at det forekommer uvanlige lyder eller sterke vibrasjoner, må maskinen slås av og støpselet dras ut av stikkontakten. Deretter må årsaken fastslås. Start ikke maskinen igjen før feilen er utbedret. Hvis motoren plutselig står stille under sagingen, må bryteren slippes med én gang. Løsne sagbladet fra arbeidsemnet, og fortsett deretter sagingen. Ved bruk av lange kabler med for liten diameter, oppstår det tap av spenning. Dette fører til problemer med motoren.

21 Side 21 NORSK Ved en ledninglengde på 15 meter må det benyttes en diameter på 1,5 mm². Ved en ledninglengde på meter må det benyttes en diameter på 2,5 mm². BESKRIVELSE 1. Håndtak med bryter 2. Frikoplingsknapp 3. Motorhus (beskyttelses for kulbørster) 4. Sagbladfeste 5. Sagbladbeskyttelseshette 6. Føringsjusteringsskruer 7. Sagbord 8. Gradeskala 9. Festehull 10. Lang bolt 11. Beskyttelseshette FORKLARING PÅ BRUKTE TERMER Sagaksel Akselen som sagbladet er montert på. Skråsnitt Saging som ikke er i rett vinkel i forhold til overflaten på arbeidsemne. Dobbeltgjæringssaging Kombinasjon av gjæringssaging og saging med sagblad som er i vinkel. Turtall pr. minutt Antall omdreininger som sagbladet utfører i ett minutt. Pass ved kjøp av nytt sagblad på at det er egnet til denne maskinens turtall. Sagelinje Det stedet på arbeidsemnet eller bordet som ligger direkte i linje med sagbladet, også den delen av arbeidsemnet som allerede er blitt sagd med sagbladet. Sagsnitt Åpningen som oppstår på det stedet hvor delingen skjer. Tverrsnitt Saging på tvers av trefibrene

22 Side 22 NORSK FORBEREDELSE Sett kappsagen på et rett, stabilt underlag. Sagen kan også festes til en arbeidsbenk. Sørg for at arbeidslokalet ryddig og rent. La trykket på sagbladet være i samsvar med arbeidsemnets type og størrelse. Under sagingen må arbeidsemnet presses fast mot bordet. Ved saging av lengre arbeidsemner må dette legges på støtter. Etter at sagingen er avsluttet, må hodet settes tilbake utgangsposisjonen. Sagbladet må slipes regelmessig og om nødvendig skiftes ut. Sagbladets tilstand må kontrolleres før hver bruk. FRIKOPLING AV MASKINEN Press saghodet ned med venstre hånd og dra ut låseknappen. Frikoplingsknappen befinner seg på høyre side av saghodet. La saghodet komme opp så snart låseknappen er trukket ut. Deretter kan saghodet føres ned ved å trykke inn frikoplingsknappen. Kappsagen er innstilt på nøyaktig 45 (høyre og venstre) i fabrikken. Kontroller ved den første sagbevegelsen at sagbladet står vinkelrett i forhold til maskinens underside og bordet. For å utføre en eventuell korreksjon må føringsjusteringsskruene, som befinner seg på begge sider av tilpasningsstykket, dreies. På denne måten blir dreiehendelen innstilt på skrå for å få et sagsnitt på 45. SKRÅSAGING Ved skråsaging i 45 må baksiden av maskinen løsnes med en fastnøkkel. Innstill saghodet for venstre side til ønsket innstilling eller til 45. Skru mutterskruen fast igjen før sagingen startes. VANNRETT SAGSNITT Hodet kan dreies opptil 45 både til høyre og venstre side. Mellomliggende vinkler kan lett innstilles, og den ønskede vinkelen kan avleses på gradindikatoren. BRUK AV MASKINEN Kappsagen settes i drift ved hjelp av bryterknappen på innsiden av håndtaket. For å feste maskinhodet i en ønsket vinkel, eller for å løsne det, justeres begge føringsjusteringsskruene. Anslaget på 45 er eksentrisk for en riktig innstilling. Før sagingen startes, må sagbladet gå med full hastighet. Press saghodet jevnt og sakte ned med håndtaket. KOMBINERT SAGSNITT En kombinasjon av et skrått sagsnitt og et skråinnstillbart sagsnitt.

23 Side 23 NORSK BYTTING AV SAGBLAD La først sagbladet stanse helt, og dra så støpselet ut av stikkontakten. Bruk ikke løsemidler til å rengjøre plastdelene. Væsker som bremsevæske, bensin, parafinprodukter, lakkfjerningsoljer o.l. inneholder kjemiske stoffer som kan skade, angripe eller ødelegge plasten. Fjern beskyttelseshetten (Fig. 1.11). Deretter skrus den ytre flensen med de tilhørende nøkkelklemmene fast i samme retning som urviseren ved hjelp av en fastnøkkel. Ta ut sagbladet og skift det ut. Tennene må da peke pilens retning. Flensene må rengjøres før sagbladet monteres. Sett den ytre flensen tilbake på plass og skru den fast. Før maskinen koples til strømnettet, må sagbladbeskyttelsen settes i utgangsposisjonen. Lag eventuelt et prøvesnitt ved å løfte saghodet opp og trykke det ned igjen. STØVUTSUGING Maskinen er utstyrt med en tilkopling for støvutsuging. Til dette kan man benytte en støvsuger med vanlig tilkopling. VEDLIKEHOLD PERIODISK VEDLIKEHOLD AV MASKI- NEN FOREBYGGER UNØDVENDIGE PRO- BLEMER! Ved vedlikeholds- og rengjøringsarbeid må maskinen alltid koples fra strømnettet. Bruk aldri vann eller lettantennelige væsker til å rengjøre maskinen. Børst maskinen ren ved hjelp av en børste. Hold ventilasjonsåpningene på maskinen rene for å unngå overoppheting av motoren. For å unngå skader på motoren og sørge for optimal kjøling av denne, må motoren regelmessig renses for sagspon og støv. FEIL Hvis kappsagen ikke virker som den skal, kommer vi med følgende mulige årsaker og tilhørende løsninger. Ã Elektromotoren blir for varm. Motorens kjøleluft-åpninger er tilstoppet. - Rengjør kjøleluft-åpningene Motoren er defekt - Lever maskinen til Power Craft forhandleren til kontroll og/eller reparasjon. Den påslåtte maskinen virker ikke. Sagbladet sitter fastklemt. - Kontroller om det er gjenstander som forårsaker fastklemmingen og fjern disse fra maskinen. Brudd på nett-tilkoplingen - Kontroller om det er brudd på nett-tilkoplingen. - Lever maskinen til Power Craft-forhandleren til kontroll og/eller reparasjon. Motoren stanser under sagingen. Sagbladet sitter fast i arbeidsemnet. - Slipp bryteren, dra støpselet ut av stikkontakten og løsne sagen. Brudd på nett-tilkoplingen - Kontroller om det er brudd på nett-tilkoplingen. - Lever maskinen til Power Craft-forhandleren til kontroll og/eller reparasjon. Støvet suges ikke bort. Dette kan muligens skyldes en tilstoppet støvsuger. - Rengjør støvutsugningsåpningen. TEKNISKE DATA Spænding 230 Volt Effekt 900 Watt. Frekvens 50 Hz. Omdrejninger pr. min Klinge diameter 210 mm. Max skærebredde 90º 120x55 mm. Max skærebredde 45º 70x55 mm.

24 Side 24 CE-ERKLÆRING CE mærke er anbragt: CE märke monterat: CE-merkki myönnetty: CE-merket: CE mark placed: CE Marke Plaziert: EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING EU-DEKLARATION EU-ILMOITUS DIREKTIIVIEN NOUDATTAMISESTA EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING EC-STATEMENT OF COMPLIANCE EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG EU-Importør, EU-Importör, EU-maahantuoja, EU-Importør, EEC-importer, EG-Importeur, : HP-Værktøj A/S Industrivej Børkop Erklærer herved på eget ansvar, at: Intygar härmed på eget ansvar, att: Ilmoitan täten omalla vastuulla, että alla oleva: Erklærer herved på eget ansvar, at: Hereby, on our own responsability declare that: Erklären hiermit in voller Verantwortung, dass: Kap og geringssav: Kap geringssåg: Katkaisukone: Kappsag: Circular Saw: Kreissägemaschine: J1X-210A-900 (33333) 230V Watt Er fremstillet i overensstemmelse med følgende: Är tillverkad enligt följande: On valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Er fremstillet i overensstemmelse med følgende: Is manufactured in compliance with the following: Sind aufgeführt in Übereinstimmung mit folgende: DIREKTIVER, DIREKTIV, DIREKTIIVIT, DIREKTIVER, DIRECTIVES, DIREKTIVEN: 98/37/EØF: Maskindirektivet med tillæg og rettelser. 73/23/EØF: Lavspændingsdirektivet. 89/336/EØF: EMC-direktivet + ( rettelser 93/68/EEC ) 98/37/EÖF: Maskindirektivet med tillägg og rättelser. 73/23/EÖF: Låvspänningsdirektivet. 89/336/EÖF: EMC-direktivet + ( rättelser 93/68/EEC) 98/37/EEC: Konedirektiivi liitteineen ja korjauksineen. 73/23/EEC: Matalajännitedirektiivi. 89/336/EEC: EMC-direktiivi + ( korjauksineen 93/68/EEC ) 98/37/EØF: Maskindirektivet med tillegg og rettelser. 73/23/EØF: Lavspenningsdirektivet. 89/336/EØF: EMC-direktivet + ( rettelser 93/68/EEC) 98/37/EEC: Safety of machinery with admendments. 73/23/EEC: Low tension directive. 89/336/EEC: EMC- directive + ( admendments 93/68/EEC ) 98/37/EWG: Mashinen-richtlinien mit anderungen 73/23/EWG: Niederspannungsrichtlinie. 89/336/EWG: EMC-richtlinien + ( anderungen 93/68/EEC) NORMER, NORMER, NORMIT, NORMER, STANDARDS, NORMEN: EN EN EN pren EN EN H.P. Værktøj A/S - BØRKOP Produktchef, Produktchef, Tuotepäällikko, Produktsjef, Productchief, Produktchef Stefan Schou