Formålskontoplan , med indbygget vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formålskontoplan 2.2-2014, med indbygget vejledning"

Transkript

1 Formålskontoplan , med indbygget vejledning 1 Fælles indtægter 10 Kirkelig ligning 11 Tillægsbevilling fra 5 % midlerne 2 Kirkebygning og sognegård 20 Fælles formål 21 Kirkebygning Del af kirketjener/graver. Del af rengøringspersonel Indvendig og udvendig bygningsvedligeholdelse Rengøringsmaterialer/vinduespudsning El og varmeudgifter Sikringsudgifter (bl.a. alarm og tyverisikring) Vandafgifter renovation - affaldsgebyr Udvendige arealer ren- og vedligeholdelse, snerydning Grundejerforening Månedens del af den kirkeli- ge ligning til driftsrammen konteres på konto 10. Månedlig del af den kirkelige ligning til anlægsinvesterin-ger og afdrag på lån føres på formål 92. Provstiudvalgets indbetalin-ger af tillægsbevillinger til formål indenfor driftsram-men. Tillægsbevillinger til anlægsinvesteringer skal føres på formål 93. Erstatninger fra forsikringsselskab. Udlejning af kirkerum til ekstern koncertarrangør m.v. 22 Inventar kirke (herunder orgel og klokker) 23 Sognegård Del af kirketjener/graver Del af rengøringspersonale Anskaffelse og vedligeholdelse orgel, klokker, flygel, klaver. Stemning og eftersyn orgel, klokker, flygel, klaver Anskaffelse og vedligeholdelse varmeanlæg, ventilation, teleslynge, højttaler Indkøb af udsmykningsgenstande (kunst m.v.) Indkøb af alterinventar Indkøb af andet inventar til kirken Vedligeholdelse og eftersyn af brandslukningsmateriel og elevator. Indvendig og udvendig vedligeholdelse Rengøringsmaterialer/vinduespudsning El og varmeudgifter Sikringsudgifter (bl.a. alarm og tyverisikring) Vandafgifter renovation Indkøb af andet inventar til sognegård Vedligeholdelse og eftersyn af elevator. Erstatninger fra forsikringsselskab. Erstatninger fra forsikringsselskab. Udlejning af sognegård til ekstern. 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) 25 Tjenstlige lokaler i præstegård Del af kirketjener/graver Del af rengøringspersonel Rengøring tjenstlige lokaler Husleje Erstatninger fra Vedligeholdelse forsikringsselskab. Rengøringsudgift El, varme, vand Sikringsudgifter, alarm Anskaffelse og vedligeholdelse af in-ventar (møbler, kopimaskine mm.) Vedligeholdelse Menighedsrådets godtgørelse til præ-sten for afholdte udgifter til varme og el. Indkøb af andet inventar til det tjenstli-ge lokale. Erstatninger fra forsikringsselskab. Dokument nr /13 - side 1

2 3 Kirkelige aktiviteter 30 Fælles formål Lokalt finansierede præster Aktiviteter med venskabsmenigheder. 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Del af kordegn Del af organist Del af kirketjener/graver Del af kirkesanger Kirkekorsangere Honorar til gæsteprædikant Honorar til supplerende musik Alterbrød og vin Lys og blomster Salmebøger Alterbøger Udgifter børne- og familiegudstjene-ster. Materialer/mad særgudstjenester Kirkekaffe/begravelseskaffe Noder Kirkebil Hilsner/gaver til bryllup, dåb m.v. Adventskranse og juletræer Indbetalinger for brug af kirken, herunder begravel-seskaffe og receptioner Bidrag til kirkekaffe/ sha-ghetti gudstjenester m.m. Indbetaling for pyntning af kirke Indbetaling for særskilt mu-sik 32 Kirkelig undervisning Konfirmandlærer Del af sognemedhjælper Honorar gæstelærer Honorarer ved voksenundervisning Materialer til undervisning Bibler, gaver til konfirmander og juniorkonfirmander Konfirmand og juniorkonfirmand ekskursioner og lejre Transport af konfirmander og juniorkonformander Fortæring ved undervisningsaktiviteter. Tilskud til kirkehøjskole m.v. Kirkekassens andel af udgifter til Fæl-les Skoletjeneste. Konfirmanders egenbetaling til ture, lejre Deltagerbetaling ved voksenundervisning Deltageres betaling for fortæring 33 Diakonal virksomhed Del af sognemedhjælper Leder af besøgstjenesten 34 Kommunikation Del af sognemedhjælper Del af kordegn Honorar/løn til web-master Udgifter besøgstjenester Ældreklubbens aktiviteter Børneklubbens aktiviteter Aktiviteter for handicappede Sorggrupper for børn og voksne Tilskud til menighedsplejen Kirkeligt værested Drift af interne klubber Kirkeblad redigering, trykning, omde-ling Edb-udstyr kirkebladsredaktør Pjecer, kalendere m.v. om kirken og aktiviteter Hjemmeside, web-hotel, særlig soft-ware, ekstern redaktør Arrangementsannoncer i avis Prædikantlister, kirkestof i aviser Kommunale tilskud Tilskud fonde m.v. Indbetalinger for annoncer i kirkebladet eller på hjemmeside. 35 Kirkekor Del af organist (korleder) Del af kirkesanger (korleder) Kirkekorsangere Musikpædagog Børne/ungdomskor 36 Kirkekoncerter Del af organist Del af korsangere Kirkemusiker Honorar til eksterne musikere/sangere Noder Ekskursioner, aktiviteter for korene Noder Annoncering Programmer m.v. KODA-afgifter Instrumentleje, transport Fortæring optrædende og gæster Deltagerbetalinger for ture m.v. Indbetalinger for korenes optræden eksternt Entre Tilskud kommune og fonde Indbetalinger for fortæring 37 Foredrags- og mødevirksomhed Del af kordegn (eller andre) Honorar til foredragsholdere m.v. Fortæring optrædende og gæster Materialer til foredrag og møder Deltagerbetaling Indbetalinger for fortæring 38 Kontingent til DSUK Kontingent DSUK Dokument nr /13 - side 2

3 4 Kirkegård udgifter Indkøb til videresalg (blomster, planter, gran, vaser, gravsten, perlesten m.v.) Indkøb til fællesarealer (blomster, planter, bænke, affaldsstativer, m.v.) Vandafgifter Vedligeholdelse af fællesarealer (ekstern entreprenør, liftleje til beskæring, brolægning, asfaltering, grusbelægning, m.v.) Arbejdstøj, redskaber, m.v. Anskaffelse og vedligeholdelse af maskiner (køb, reparation, m.v) Drift og vedligeholdelse af kirkegårdsbygninger (el, varme, anskaffelser, vedligeholdelse, m.v.) Anskaffelse og vedligeholdelse af inventar (møbler, varmeanlæg, m.v.) Administrative udgifter (telefon, kontorhold, kursusudgifter, mødeudgifter, konsulenter, m.v.) Alarmudgifter, tyverisikring Edb-udgifter (anskaffelse og drift) Rengøringsudgifter Forsikring indregistrerede motorkøretøjer. Regning fra arkitekt, ingeniør, landskabsarkitekt, m.fl. 40 Kirkegården Del af graver/kirkegårdsleder Gartnere og gravermedhjælpere Personale kirkegårdskontor Del af kordegn (hvis der udføres adm. arbejde for kirkegården) Rengøringspersonale ved kirkegårdsbygninger Del af kirkeværge Betaling for erhvervelse og fornyelse af gravsteder Betaling for vedligeholdelse, blomster, planter Betaling for grandækning Renteindbetalinger af aktu-elle og hjemfaldne gravstedskapitaler. Hjemfaldne gravstedskapita-ler ved udløb Ratevis tilbagebetalte gravstedskapitaler Særskilte kirkegårdsrenteindtægter 41 Kapel/ begravelse,urnenedsættelser Del af graver/kirkegårdsleder Del af gartner Del af rengøring Regninger fra ekstern entreprenør til Betaling for brug af kapel gravning Betaling for gravning, pynt-ning Indkøb afstivningsmateriel, varmetæp-per, af grav urnebord, m.v. Drift og vedligeholdelse af særskilt kapelbygning (el, varme, anskaffelser, vedligeholdelse) Anskaffelse og vedligeholdelse af in-ventar i særskilt kapelbygning (møbler, orgel, klokker, salmebøger, køleanlæg, varmeanlæg, ventilation, højttaler, m.v.) Rengøringsudgifter særskilt kapelbyg-ning 42 Krematorium Krematoriebetjente Gartnere i krematoriet Drift og vedligeholdelse af bygning (el, varme, anskaffelser, vedligeholdelse) Anskaffelse, drift og vedligeholdelse af inventar (varmeanlæg, krematorieovn, m.v.) Rengøringsudgifter Edb-udgifter krematoriedrift Konsulenter, teknikere Betalinger for kremering Særskilte renteindtægter som vedrører krematoriet 43 Arbejde uden for egen kirkegård Del af gartnere og gravermedhjælpere Del af administrativt personale Maskinanskaffelser til brug ved ekstern assistance Indkøb til viderefakturering til anden kirkegård eller menighedsråd (planter, sten, underleverandør, m.v.) Modtaget betaling for arbej-de udført udenfor egen kirkegård/andre kirkegårde. Dokument nr /13 - side 3

4 5 Præsteboliger mv. 50 Fælles formål 51 - Præstebolig 1 til 5 Del af kirketjener/graver til snerydning af adgangsveje og vedlige- 55 holdelse af større haver Særskilt personale til samme Snerydning adgangsvej og havevedligeholdelse større haver. Indvendig og udvendig vedligeholdelse Anskaffelser og vedligeholdelse inven-tar (varmeanlæg, hårde hvidevarer, antenneforhold) Ejendomsskatter Vand El og varme Sikringsudgifter (alarm) Grundejerforening Boligbidrag modtaget fra stiftet Varmebidrag modtaget stif-tet Vandbidrag opkrævet hos præsten El-bidrag opkrævet hos præsten Erstatninger forsikringssel-skab 56 Funktionærbolig Afhængig af indgået aftale: Indvendig og udvendig vedligeholdelse Anskaffelser og vedligeholdelse inven-tar (varmeanlæg, hårde hvidevarer, antenneforhold) Ejendomsskatter Vand, renovation El og varme Afhængig af indgået aftale: Husleje Indbetaling varme Indbetaling vand, renovation Indbetaling el Erstatninger forsikringssel-skab 57 Skov og landbrug Skovning Gødning og andre udgifter forbundet med dyrkning af jorden. Salg af tømmer og afgrøder Lejeindtægter Forpagtningsafgifter Leje af jagt og fiskerettighe-der 58 Øvrige ejendomme Dokument nr /13 - side 4

5 6 Administration og fællesudgifter 60 Fælles formål 61 Menighedsrådet/pr ovstiudvalget Evt. honorar til menighedsrådsformand/provstiudvalgsmedlemmer Sekretær eventuelt del af kordegn Honorar til ekstern oplægsholder Mødeudgifter Rejseudgifter, studieture Kontingenter bl.a. til Landsforening af Menighedsråd og Distriksforeningerne Deltagelse landsforeningens årsmøde og distriksforeningernes møder. Tidskriftsabonnementer til MR-/PUmedlemmer Repræsentationsudgifter Annoncering MR-møder/PU-møder 62 Personale, inkl. delt medarbejder (f.eks. udlånt til andet sogn). Tidl. formål 98 Kontaktperson Del af kordegn (sekretær for kontaktperson) Honorar hvis præsten er kontaktperson Provstisekretærer 63 Bygninger Kirkeværge Synsdiæter til menighedsrådsmedlemmer. (A-indkomst) Synsdiæter til bygningskyndige (Aindkomst) 64 Økonomi Kasserer Regnskabsfører (eventuelt del af kordegn) 65 Personregistrering Del af kordegn Del af præstesekretær Personalemøder Personalepleje Køb af ekstern assistance Arbejdstøj Udgifter receptioner ved jubilæer, ansættelse, afsked, m.v. Stillingsannoncer Ansættelsessamtaler Fællesbidrag AER og AES mv. Regning fra konsulenter (ved generel rådgivning fra arkitekter, ingeniører, m.fl.) Energimærkning, m.v. Regnskabsprogrammer Edb-udgifter til regnskabsfører Regning fra ekstern regnskabsfører Regnskabsmæssig assistance Kursusudgifter personregistrering Indbetalinger fra andre kirkekasser, hvis deres regn-skab føres som led i regn-skabsførers løn. 66 Efteruddannelse Honorar til ekstern kursusafholder Kursusudgifter personale Efteruddannelse personale Kursusudgifter for menighedsråd Kursusrefusion AMU-kurser 67 Forsikringspræmie Betalinger til Folkekirkens forsikringsordning Særskilte forsikringer etableret af menighedsrådet 68 Menighedsrådsvalg /provstiudvalgsvalg Sekretær (eventuelt del af kor-degn) Diæter til tilforordnede (B-indkomst) Udgifter orienteringsmøde Annonceudgifter Trykning af valgkort og stemmesedler Betalinger til kommunen for valglister, m.v. Indretning valglokale 69 Stiftbidrag Stiftsbidrag (Alene PUK-kassen) Dokument nr /13 - side 5

6 7 Finansielle poster 70 Renter af stiftslån til anlæg 71 Renter af andre lån til anlæg 72 Øvrige renteudgifter 73 Renteindtægt af likvide midler (ekskl. kirkegård) 74 Renteindtægt af kirkekapitaler (ekskl. gravstedskapitaler) 75 Kursgevinst/-tab 76 Momsregulering 8 Anlægsinvesteringer Renteudgifter på stiftslån Renteudgifter på realkreditlån Bidrag på realkreditlån Renteudgifter på banklån Øvrige renteudgifter. Renteindtægt pengeinstitut-ter Renteindtægter fra stiftsmidlerne (tiendeafløsning, salgssummer, m.v.) Hvis renteregulering i juni året efter er negativ, modpo-steres den her. 80 Kirkebygning Afholdte udgifter til leverandør, 81 Sognegård Afholdte udgifter til leverandør, 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sogngård) Afholdte udgifter til leverandør, 83 Kirkegård Afholdte udgifter til leverandør, 84 Krematorium Afholdte udgifter til leverandør, 85 Præsteboliger Afholdte udgifter til leverandør, 86 Funktionærboliger Afholdte udgifter til leverandør, 87 Skov og landbrug Afholdte udgifter til leverandør, 88 Øvrige ejendomme Afholdte udgifter til leverandør, 9 Anlægsfinansiering 90 Renteindtægt af anlægsopsparing Kurstab på opsparingsmidler Renteindtægt fra bank vedrørende midler på opsparingskonti på prohiberede konto pr. anlægsprojekt Kursgevinst på opsparingsmidler 91 Salg af anlæg m.v. Salg af grunde, ejendomme m.v. 92 Ligningsbeløb til anlæg 93 5% tillægsbevillinger anlæg Månedens del af den kirkeli-ge ligning til anlægsinveste-ring og afdrag på lån og anlægsopsparing. Tillægsbevilling 5% midler til anlægsinvesteringer eller afdrag på lån. Dokument nr /13 - side 6

Formålskontoplan 2.3-2015, med indbygget vejledning

Formålskontoplan 2.3-2015, med indbygget vejledning Formålskontoplan 2.3-2015, med indbygget vejledning 1 Fælles indtægter 10 Kirkelig ligning Månedens del af den kirkelige ligning til driftsrammen konteres på konto 10. Månedlig del af den kirkelige ligning

Læs mere

2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4)

2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4) 2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4) Indholdsfortegnelse 10xxxx - Indbetalinger og tilskud Side 2 11xxxx - Salg af varer og tjenesteydelser Side 2 16xxxx - Huslejeudgifter Side 4 18xxxx -

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune ÅRSBUDGET 212 for under Svenstrup menighedsråd i Aalborg Vestre Provsti i Aalborg Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / 5 211 Agnes Rønager menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 29-03-2012 11:36

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 29-03-2012 11:36 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 29-03-2012 11:36 for Karlebo Kirkekasse under Karlebo sogns Menighedsråd i i Myndighedskode: 7452 CVR nummer: 14062513 Årsregnskabet indeholder følgende: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Herstedøster Menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Myndighedskode: 7148 CVR nummer: 66125513 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Lars Lodberg menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7825. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7825. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7825 CVR-nr. 45613119 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Ballerup Sogns Kirkekasse. Ballerup Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup kommune

ÅRSBUDGET 2013. Ballerup Sogns Kirkekasse. Ballerup Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup kommune ÅRSBUDGET 213 for under Ballerup Sogns Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Ballerup kommune Myndighedskode: 7187 CVR nummer: 9498819 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Gurli Lytzen menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Ølsted Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode: 74 CVR nummer: 7144115 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ølsted den 23 / 1 213 Peter Munch Kofoed

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Ølsted Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode: 74 CVR nummer: 7144115 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ølsted den 27 / 9 212 Torsten Schnieber

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Skævinge-Ll. Lyngby Kirkekasse. Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Skævinge-Ll. Lyngby Kirkekasse. Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Kommune Myndighedskode: 743 CVR nummer: 9 49 46 19 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Ølsted sogn. Ølsted Sogns Menighedsråd. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Ølsted sogn. Ølsted Sogns Menighedsråd. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune ÅRSBUDGET 21 for Ølsted sogn under Ølsted Sogns Menighedsråd i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode: 796 CVR nummer: 66182916 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Rind-Kollund Menighedsråd i Herning Søndre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 158515 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Lind Sognehus den 9 / 1 212 Søren

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 212 for under s menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 28 / 12 211 Inge Jacobsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. PUK-kassen. Frederikshavn Provsti. Frederikshavn Kommune

ÅRSBUDGET 2014. PUK-kassen. Frederikshavn Provsti. Frederikshavn Kommune ÅRSBUDGET 214 for under i Frederikshavn Provsti i Frederikshavn Kommune Myndighedskode: CVR nummer: 25261437 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Fladbjerg kapel den 3 / 9 213 Provst Jens Jacob Jensen

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune ÅRSBUDGET 21 for Hyltebjerg under Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode: 77 CVR nummer: 88217 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 21-03-2013 10:06

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 21-03-2013 10:06 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 21-03-2013 10:06 for Storring-Stjær Kirkekasse under Storring-Stjær i i Myndighedskode: 8083 CVR nummer: 21118214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisionspåtegning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Middelfart Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7823 CVR-nr. 38434616 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Rødovre-Hvidovre provstiudvalgskasse. Rødovre-Hvidovre provstiudvalg. Rødovre-Hvidovre provsti. Rødovre og Hvidovre kommune

ÅRSBUDGET 2013. Rødovre-Hvidovre provstiudvalgskasse. Rødovre-Hvidovre provstiudvalg. Rødovre-Hvidovre provsti. Rødovre og Hvidovre kommune ÅRSBUDGET 213 for under Rødovre-Hvidovre provstiudvalg i Rødovre-Hvidovre provsti i Rødovre og Hvidovre kommune Myndighedskode: CVR nummer: 2132188 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Ordrup Kirkekasse. Ordrup Menighedsråd. Gentofte Provsti. Gentofte Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Ordrup Kirkekasse. Ordrup Menighedsråd. Gentofte Provsti. Gentofte Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Ordrup Menighedsråd i Gentofte Provsti i Gentofte Kommune Myndighedskode: 7115 CVR nummer: 12115512 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ordrup den 4 / 9 21 Inés Wandel menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Provstiudvalg. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 4447. CVR-nr. 21266841

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Provstiudvalg. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 4447. CVR-nr. 21266841 ÅRSREGNSKAB for Middelfart Provstiudvalg i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 4447 CVR-nr. 21266841 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Provstiudvalgets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hedensted Provsti. Hedensted Provstiudvalg. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hedensted Provsti. Hedensted Provstiudvalg. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune ÅRSBUDGET 215 for Hedensted Provsti under Hedensted Provstiudvalg i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode: 451 CVR nummer: 21287288 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Kirkekassen. Skt. Nicolai Kirke. Kolding Provsti. Kolding Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Kirkekassen. Skt. Nicolai Kirke. Kolding Provsti. Kolding Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Skt. Nicolai Kirke i Kolding Provsti i Kolding Kommune Myndighedskode: 621 CVR nummer: 368716 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Kolding den 18 / 9 213 Hans Krab-Koed menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Vetterslev - Høm. Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd. Ringsted-Sorø Provsti. Ringsted Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Vetterslev - Høm. Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd. Ringsted-Sorø Provsti. Ringsted Kommune ÅRSBUDGET 215 for Vetterslev - Høm under Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd i Ringsted-Sorø Provsti i Ringsted Kommune Myndighedskode: 7373 CVR nummer: 1195213 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Vetterslev

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Højby Kirkekasse. Højby Sogn. Hjallese Provsti. Odense Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Højby Kirkekasse. Højby Sogn. Hjallese Provsti. Odense Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Højby Sogn i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode: 7886 CVR nummer: 16446416 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Højby den 23 / 5 213 Solfrid Fjallsbak menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Storring-Stjær Kirkekasse. Storring-Stjær Menighedsråd. Skanderborg Provsti. Skanderborg Kommmune

ÅRSBUDGET 2013. Storring-Stjær Kirkekasse. Storring-Stjær Menighedsråd. Skanderborg Provsti. Skanderborg Kommmune ÅRSBUDGET 213 for under Storring-Stjær Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommmune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 21118214 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Storring den 25 / 12 212

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør

ÅRSBUDGET 2014. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør ÅRSBUDGET 214 for under Mørdrup sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Myndighedskode: 913 CVR nummer: 59936816 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Espergærde den 26 / 9 213 Carl Erik

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Måløv Kirkekasse. Måløv Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Måløv Kirkekasse. Måløv Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup Kommune ÅRSBUDGET 215 for Måløv Kirkekasse under Måløv Sogns Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Ballerup Kommune Myndighedskode: 7188 CVR nummer: 65324911 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Langenæs sogns kirkekasse. Langenæs Sogns Menighedsråd. Århus Domprovsti. Århus Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Langenæs sogns kirkekasse. Langenæs Sogns Menighedsråd. Århus Domprovsti. Århus Kommune ÅRSBUDGET 15 for Langenæs sogns kirkekasse under Langenæs Sogns Menighedsråd i Århus Domprovsti i Århus Kommune Myndighedskode: 8119 CVR nummer: 69461 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 1 / 5 14

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7830. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7830. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7830 CVR-nr. 10106516 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hornbæk. Hornbæk Sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hornbæk. Hornbæk Sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør Kommune ÅRSBUDGET 215 for Hornbæk under Hornbæk Sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Kommune Myndighedskode: 7441 CVR nummer: 22827928 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hornbæk den 28 / 5

Læs mere