Betjeningsvejledning Nøgleoverføringssystem SHGV / SVE / SVM. 1. Om dette dokument. Indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning Nøgleoverføringssystem SHGV / SVE / SVM. 1. Om dette dokument. Indhold"

Transkript

1 . Om dette dokument Side til 8 Oversættelse af den originale betjeningsvejledning. Funktion Den foreliggende betjeningsvejledning indeholder de nødvendige informationer om montering, idriftsættelse, sikker drift og afmontering af sikkerhedsafbryderen. en skal altid opbevares i en læselig og tilgængelig tilstand.. Målgruppe: autoriseret fagpersonale lle håndteringer der beskrives i denne betjeningsvejledning, må kun udføres af uddannet fagpersonale der er autoriseret til det af anlægsejeren. Du må kun installere udstyret og tage det i brug når du har læst og forstået betjeningsvejledningen og er bekendt med de gældende forskrifter vedrørende arbejdssikkerhed og forebyggelse af ulykker. Valg og montering af udstyret samt den styringstekniske integrering forudsætter kvalificeret kendskab til de relevante love og maskinproducentens krav i henhold til standarder.. Benyttede symboler Information, tip, bemærk: Dette symbol markerer nyttige supplerende informationer. XXXX / November 0 / v / C / 0-0- / E-Nr. 0 Indhold Om dette dokument. Funktion. Målgruppe: autoriseret fagpersonale. Benyttede symboler. Tilsigtet anvendelse.5 Generelle sikkerhedshenvisninger.6 dvarsel mod fejlagtig brug.7 Fritagelse for ansvar Produktbeskrivelse. Typenøgle. Specialudførelser. Bestemmelse og brug. Tekniske data.5 Sikkerhedsklassifikation 5 Montage. Generel montageanvisning 5. Mål 5 Elektrisk tilslutning. Generelle informationer til den elektriske tilslutning 7. Kontaktvarianter 7 5 Idriftsættelse og service 5. Funktionskontrol 7 5. Service 7 6 Demontage og bortskaffelse 6. Demontage 7 6. Bortskaffelse 7 7 Tillæg 7. EF-overensstemmelseserklæring 8 Forsigtig: Hvis denne advarsel ikke overholdes, kan det medføre forstyrrelser eller fejlfunktioner. dvarsel: Hvis denne advarsel ikke overholdes, kan det medføre en personskade og/eller skade på maskinen.. Tilsigtet anvendelse De produkter der beskrives i nærværende vejledning, er udviklet til at overtage sikkerhedsmæssige funktioner som del af et samlet anlæg eller en samlet maskine. Producenten af et anlæg eller en maskine har ansvaret for at sikre funktionen i sin helhed. Sikkerhedsafbryderen må udelukkende bruges i henhold til følgende forklaringer eller til de formål den er godkendt til af producenten. Du kan finde detaljerede oplysninger om anvendelsesområdet i kapitlet "Produktbeskrivelse"..5 Generelle sikkerhedshenvisninger Sikkerhedsanvisningerne i betjeningsvejledningen samt nationale installations- og sikkerhedsregler samt forskrifter til forebyggelse af ulykker skal overholdes. Du kan finde yderligere tekniske informationer i Schmersal katalogerne eller i online-kataloget på internettet på Uden ansvar for oplysningernes rigtighed. Vi forbeholder os ret til ændringer der tjener tekniske fremskridt. Hvis flere sikkerhedskomponenter serieforbindes, kan ydelsen eventuelt reduceres iht. EN ISO 89- pga. en forringet fejlregistrering. Styringens samlede koncept, som sikkerhedskomponenterne integreres i, skal valideres iht. EN ISO 89-. Når sikkerhedsanvisningerne samt anvisningerne vedrørende montage, idriftsættelse, drift og service overholdes, forekommer der så vidt vides ingen restrisici.

2 .6 dvarsel mod fejlagtig brug Ved usagkyndig brug eller anvendelse til andet end den tilsigtede anvendelse samt manipulationer kan der ved brug af sikkerhedsafbryderen ikke udelukkes farer for personer eller skader på maskin- eller anlægsdele. Vær i den forbindelse også opmærksom på anvisningerne i standarden EN Fritagelse for ansvar Vi påtager os intet ansvar for skader og driftsforstyrrelser, der opstår som følge af montagefejl eller tilsidesættelse af denne betjeningsvejledning. Producenten hæfter ikke ved skader, der opstår som følge af, at der benyttes reserve- eller tilbehørsdele, der ikke er godkendt af producenten. Enhver form for reparationer, ombygninger og forandringer på egen hånd er ikke tilladt af sikkerhedsmæssige grunde og medfører, at producenten fralægger sig ansvaret for eventuelle skader, der opstår som følge heraf.. Produktbeskrivelse. Typenøgle Denne betjeningsvejledning gælder for følgende typer: Sikkerhedsafbryder med lås SHGV➀/➁➂➃/➄/➅+➆ Nr. Option Beskrivelse ➀ Standard låssystem -Z Centrallås-låsesystem ➁ B Lukkecylinder i bunden L Lukkecylinder til venstre R Lukkecylinder til højre ➂ D Ekstra lukkecylinder (foran) ➃ 0 med et koldstrengshoved. med to koldstrengshoveder til dobbeltdøre ➄ Nøglenummer ➅ Nøglenummer for ekstra lukkecylinder ➆ BO ktuator lige BOW ktuator bøjet BOR Radiusaktuator BOWR Radiusaktuator bøjet BOF/HIS. Teleskopaktuator, montering bagfra BOF/HIS. Teleskopaktuator, montering oppefra Nøglevælger SHGV➀/ESSS/➁/0 Nr. Option Beskrivelse ➀ Standard låssystem -Z Centrallås-låsesystem ➁ Nøglenummer Nøglevælger-låsemekanisme SVE➀➁/➂-➃➄ Nr. Option Beskrivelse ➀ Nøglevælger Nøglevælger Nøglevælger ➁ Standard låssystem -Z Centrallås-låsesystem ➂ Nøglenummer(-numre) ➃ Magnet: bryder / slutter Nøglevælger: bryder / slutter bryder i række Ö Magnet: bryder / slutter Nøglevælger: brydere / slutter bryder i række W Magnet: bryder / slutter Nøglevælger: brydere / slutter bryder separat ➄ U s VDC VC U s VC 5 VC U s 5 VC 0 VC U s 0 VC Nøgle-fordelingsstation SVM➀/➁-➂/➃/➄ Nr. Option Beskrivelse ➀ Standard låssystem -Z Centrallås-låsesystem ➁ Nøglenummer primærcylinder ➂ 6 6 sekundære låse 0 0 sekundære låse ➃ Nøglenummer sekundærcylinder ➄ E Monteringsplade Kapslingsform Det er ikke alle mulige apparatvarianter iht. denne typenøgle, der kan leveres. Sikkerhedsfunktionen og dermed også konformiteten med maskindirektivet kan kun bevares hvis de ombygninger der beskrives i denne betjeningsvejledning, udføres korrekt.. Specialudførelser For specialudførelser der ikke er angivet i typenøglen under., gælder de ovenfor og nedenfor anførte angivelser på tilsvarende vis i det omfang de stemmer overens med den standardmæssige udførelse.. Bestemmelse og brug et, bestående af komponenterne SHGV, SHGV/ESS og SVM, garanterer i kombination med maskinens styringstekniske del, at bevægelige beskyttelsesanordninger kun kan åbnes, når farlige tilstande er koblet fra. Sættes en nøglevælger fra en ikke aftrukket stilling til en aftrukket stilling, åbnes én eller alle brydere tvungent, og én eller alle sluttere lukkes til. Denne kombination er kun mulig ved anvendelser, ved hvilke den farlige tilstand afsluttes uden forsinkelse (f.eks. efterløb), når nøglevælgeren er koblet fra. et, bestående af komponenterne SHGV, SVE und SVM, garanterer i kombination med maskinens styringstekniske del, at bevægelige beskyttelsesanordninger ikke kan åbnes, før de farlige tilstande er koblet fra. Modtager SVE... et signal fra maskinens styringstekniske del, at den farlige tilstand er afsluttet, kan nøglen/nøglerne tages ud af SVE..., og den bevægelige beskyttelsesanordning åbnes. nvendes en forsinkelsesmekanisme (f.eks. et relæ) til at forbikoble efterløbstiden, må forsinkelsestiden ikke forringes, hvis denne mekanisme svigter.

3 Bedømmelse og dimensionering af sikkerhedskæden skal udføres af brugeren i henhold til de relevante standarder og afhængigt af det krævede sikkerhedsniveau. Det skal bl.a. med organisatoriske tiltag ubetinget sikres, at der kun anvendes en hovednøgle pr. system. På brugersiden skal det ubetinget sikres, at et nøglenummer (kode) kun anvendes én gang det samme sted (på fabrikken). Nøglevælger SHGV/ESS... Nøglen kan ikke trækkes ud i nøglestilling (). Bryderen/bryderne er lukkede. Slutteren/slutterne er åbne. Drejes til nøglestilling (), åbnes bryderen/bryderne tvungent, og slutteren/slutterne lukkes. Nøglen kan trækkes ud i denne stilling. Nøglevælger-låsemekanisme SVE... Nøglen/nøglerne kan ikke trækkes ud i nøglestilling (). Nøglevælgerens brydere er lukkede. Slutterne er åbnede. Magnetovervågningens bryder er lukket, og slutteren er åbnet. Er magneten uden spænding, kan nøglen ikke drejes om og tages ud. Påtrykkes magneten spænding, låses nøglevælgeren. Magnetovervågningens bryder er åbnet, og slutteren er lukket. Nøglerne kan tages ud, når de drejes i stilling (). Nøglevælgerens brydere er åbnet tvungent i denne stilling, og slutterne er lukkede. I denne nøglestilling kan magneten ikke skifte til "låst", selv om spændingsforsyningen bortfalder. Sikkerhedsafbryder med lås med låsecylinder SHGV/L0/...; SHGV/ R0/...; SHGV/B0/... Sæt nøglen fra en SHGV/ESS..., SVE... eller SVM... i låsecylinderen (), og drej i stilling (). Sikkerhedsafbryderen med lås afsikres, beskyttelsesanordningen kan åbnes. Nøglen kan først drejes i stilling () og tages ud, når beskyttelsesanordningen igen er lukket. SHGV/L0 SHGV/R0 SHGV/B0 Hjælpefrakobling (ved indstilling, vedligeholdelse osv.): Den manuelle afsikring sker ved at dreje trekanten (trekantnøgle følger med) mod højre (), hvorved magneten trækkes i en oplåsningsposition. Først når trekanten drejes tilbage til udgangspositionen (), fungerer spærringen normalt igen. Hjælpefrakoblingen skal forsegles, når idriftsættelsen er korrekt udført (f.eks. med sikringslak etc.). Nøgle-fordelingsstation SVM... I nøglestilling () kan primærnøglen trækkes ud. Sekundærnøglerne kan kun være i nøglestilling (), hvis primærnøglen er trukket ud, og kan så ikke trækkes ud. Drejes primærnøglen i stilling (), kan sekundærnøglerne drejes i stilling () og tages ud. Er én eller flere sekundærnøgler i stilling () eller taget ud, kan primærnøglen ikke trækkes ud. Primærnøglen kommer enten fra en nøglevælger SHGV/ESS... eller fra en nøglevælger-låsemekanisme SVE... Med sekundærnøglerne kan flere sikkerhedsafbrydere med lås SHGV/... låses. Kan det på grund af risikovurderingen ikke udelukkes, at personer befinder sig i fareområdet, skal der anvendes en sikkerhedsafbryder med låse. Sikkerhedsafbryder med to låsecylindre SHGV/LD/...; SHGV/RD/... Sæt nøglen fra en SHGV/ESS..., SVE... eller SVM... i låsecylinderen (), og drej i stilling (). Sikkerhedsafbryderen med lås afsikres, beskyttelsesanordningen kan åbnes. Nøglen kan først drejes i stilling () og tages ud, når beskyttelsesanordningen igen er lukket. SHGV/LD SHGV/RD

4 Sikkerhedsafbryder med lås med to aktuatorer SHGV/L./...; SHGV/R./...; SHGV/B./... Sæt nøglen fra en SHGV/ESS..., SVE... eller SVM... i låsecylinderen (), og drej i stilling (). Sikkerhedsafbryderen med lås afsikres, de to beskyttelsesanordninger kan åbnes. Nøglen kan først drejes i stilling () og tages ud, når begge beskyttelsesanordninger igen er lukket. SHGV/L. SHGV/B. SHGV/R.. Tekniske data Sikkerhedsafbryder med lås: Forskrifter: IEC 97-5-; EN ISO 89-; EN 088 Kapsling / dæksel: luminium / stål chromateret ktuator og låsebolt: stål galvaniseret / zinkformtrykstøbning IP65 Omgivelsestemperatur: 5 C +70 C ktiveringshastighed: 0, m/s ktiveringshyppighed: maks. 5/h Mekanisk levetid: koblingsprocesser F max :.50 N; SHGV/B :.750 N Holdekraft: 5 N Nøglevælger: Forskrifter: IEC 97-5-, IEC , IEC 97-, EN ISO 850 Monteringsdiameter:, mm Frontplade-tykkelse: 6 mm Monteringsposition: efter ønske Omgivelsestemperatur: 5 C +75 C IP65 Materiale frontring: luminium eloxeret Fastgørelse: med fastgørelsesflange Maks. drejningsmoment for fastgørelsesskruer ELM: 0,6 Nm ktiveringshyppighed: maks. 5/h Mekanisk levetid: koblingsprocesser Kontaktelementer Forskrifter: IEC/EN Kontaktmateriale: sølv Tilslutningsplan: IP0Kontrolrum: IP0 Kontaktelementer: skiftekontakt med dobbelt brydning, fx galvanisk adskilte jumpere Koblingssystem: IEC 97-5-, glidekobling, brydekontakt med tvungen åbning Tilslutningsmåde: skrueklemmer Lederart: entrådet Kabel str.: maks. 0,5,5 mm Lederart: fintrådet Tilslutningstværsnit: maks. 0,5,5 mm inkl. endemuffer Tvangsåbningsstrækning: ca. mm efter at brydepunktet er nået Mekan. levetid: 0 million koblingsprocesser Omgivelsestemperatur: 5 C +50 C Brugskategori: C-5, DC- I e / U e : 8 / 0 VC; 5 / VDC U i : 00 V U imp : kv I the : 0 Korslutningssikret: 0 gg D-sikring iht. EN 69- Nøglevælger-låsemekanisme: Forskrifter: IEC 97-5-; EN ISO 89-; EN 088 Hus: glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende Låsebolt: Kunststof Kontaktmateriale: sølv IP65 Kontaktelementer: skiftekontakt med dobbelt brydning, fx galvanisk adskilte jumpere Koblingssystem: IEC 97-5-, glidekobling, brydekontakt med tvungen åbning Tilslutningsmåde: Tilslutning med skrueklemmer Lederart: entrådet Kabel str.: 0,,5 mm Lederart: fintrådet Tilslutningstværsnit:,5 mm inkl. endemuffer U imp :,5 kv U i : 50 V I the : Brugskategori: C-5, DC- I e / U e : / 0 VC; / VDC Korslutningssikret: gg D-sikring iht. EN 69- Tvangsåbningsstrækning (afsikret):,5 mm Tvangsåbningskraft (afsikret): 0 N Magnet: 00% ED U s : VDC, 0 VC: 50 / Hz; 0 VC: 50 / Hz Effektforbrug: maks. 8,5 W Omgivelsestemperatur: 0 C +50 C ktiveringshyppighed: maks. 5/h Mekanisk levetid: koblingsprocesser Nøgle-fordelingsstation: Forskrifter: EN ISO 89-, EN 088 Kapsling: Udførelse.../: luminium Frontplade: Udførelse.../E: Ædelstål Låsebolt: Messing IP65 (SVM / IP0 (SVM /E Omgivelsestemperatur: 5 C +50 C ktiveringshyppighed: maks. 5/h Mekanisk levetid: koblingsprocesser

5 .5 Sikkerhedsklassifikation Sikkerhedsafbryder med lås: (model ): Forskrifter: EN ISO 89- MTTF d : 50 år; ved én enkelt afbryder kan den anvendes til PL d (anvendes den i PL d, sørg for at udelukke fejl) B 0d : Brugsvarighed: 0 år Nøglevælger: Forskrifter: EN ISO 89- B 0d (bryderkontakt): Brugsvarighed: 0 år Nøglevælger-låsemekanisme SVE: Forskrifter: EN ISO 89- B 0d (bryderkontakt): Brugsvarighed: 0 år Nøgle-fordelingsstation: Forskrifter: EN ISO 89- B 0d : Brugsvarighed: 0 år MTTF d B0d dop x hop n x 0 s/h op 0, x n op t cycle (ngivelserne kan variere afhængigt af de applikationsspecifikke parametre hop, dop, tcycle samt belastningen.) Nøgle-fordelingsstation Der er huller til apparatets montering. nvendes det i applikationer med personbeskyttelse, skal apparaterne monteres således, at de ikke kan demonteres. Kan bruges i en vilkårlig stilling. Der bør dog vælges en stilling, der ikke tillader, at groft snavs trænger ind i den benyttede åbning. Der skal også anvendes en støvtæt kappe SHGV-SK (tilbehør) til lukkecylinderen.. Mål lle mål i mm. Overhold anvisningerne i standarderne EN ISO 00, EN 95 og EN 088. Sikkerhedsafbryder med lås SHGV/R0/ ; SHGV/L0/ ; SHGV/B0/ 7 0 5, 6 ). Montage. Generel montageanvisning Sikkerhedsafbryder med lås Der er huller til fastgørelse af sikkerhedsafbryderen med lås. nvendes den i applikationer med personbeskyttelse, skal apparaterne monteres således, at de ikke kan demonteres (f.eks. ved at bore fastgørelsesskruernes indvendige sekskant rundt, eller lukke den indvendige sekskant med en kunststofkugle) ,5 SHGV/RD/ ; SHGV/LD/ 0 7, ) 6 Sikkerhedsafbryderen må ikke bruges som anslag. Kan bruges i en vilkårlig stilling. Der bør dog vælges en stilling, der ikke tillader, at groft snavs trænger ind i den benyttede åbning. Der skal også anvendes en støvtæt kappe SHGV-SK (tilbehør) til lukkecylinderen , pparaterne skal dækkes til ved lakeringsarbejder. Ønskes der en anden aktiveringsretning, skal de fire skruer på hovedet løsnes. Drej så hovedet i den ønskede retning, og skru skruerne i igen (tilspændingsmoment 0,5 Nm). De vedlagte engangsskruer kan udskiftes med standardskruerne, der følger med hovedet. ktuatoren skal trækkes ind, når hovedet drejes. Nøglevælger Monter, juster og fastspænd nøglevælgeren i det tilhørende hul Ø, (tilspændingsmoment 0,6 Nm). Kontaktelementerne på monteringsflangen skal gå i hak. Sørg for, at elementerne sidder korrekt og fast på. Monteringspositionen kan vælges vilkårligt. Den bør dog være således, at der ikke trænger groft snavs ind i lukkecylindrene. nvend evt. en støvtæt kappe SHGV-SK (tilbehør). Nøglevælger-låsemekanisme Der er 6 huller til apparatets montering. nvendes det i applikationer med personbeskyttelse, skal apparaterne monteres således, at de ikke kan demonteres. Kan bruges i en vilkårlig stilling. Der bør dog vælges en stilling, der ikke tillader, at groft snavs trænger ind i den benyttede åbning. Der skal også anvendes en støvtæt kappe SHGV-SK (tilbehør) til lukkecylinderen ,5 SHGV/R./ ; SHGV/L./ ; SHGV/B./ , 7,5, ) , 5

6 Nøglevælger SHGV/ESSS/.../0 9,5 Nøgle-fordelingsstation SVM/...-6/.../E 50 SVM/...-0/.../E Nøglevælger-låsemekanisme SVE SVM/...-6/.../ 50 SVM/...-0/.../ 50 66,5, ,6 0 9, ,6 0 9,

7 . Elektrisk tilslutning. Generelle informationer til den elektriske tilslutning SVE.../.../-W.. pparatet må kun tilsluttes i spændingsløs tilstand og af autoriseret fagudlært personale. Der skal tilsluttes mindst én tvangsåbnende kontakt fra nøglevælgeren eller en tvangsåbnende kontakt fra nøglevælger-låsemekanismens magnetovervågning i sikkerhedskredsløbet. pparaterne skal gøres rene for snavspartikler (kabelrester etc.) efter tilslutningen.. Kontaktvarianter Nøglevælger Opstilling af kontakterne i nøglevælgerens deaktiverede tilstand og med ikke udtrukket nøgle. SHGV/ESSS/.../0 Nøglevælger-låsemekanisme Opstilling af kontakterne i nøglevælgerens deaktiverede tilstand og med ikke udtrukket nøgle samt med magneter uden strøm E 8 7 E S S S 6 5 Tegnforklaring Med tvangsåbning ➀ Magnettilslutning ➁ Udløsningskredsløb magnetovervågning ➂ Udløsningskredsløb nøglevælger kanal ➃ Hjælpekontakter nøglevælger ➄ Hjælpekontakt magnet ➅ Udløsningskredsløb nøglevælger kanal 6 SVE SVE SVE SVE.../ E E S S S 6 6 SVE.../.../-Ö E E S S S 6 6 SVE SVE SVE SVE SVE SVE 5. Idriftsættelse og service 5. Funktionskontrol Sikkerhedsafbryderens sikkerhedsfunktion skal testes. Følgende punkter skal overholdes:. Sikkerhedafbryderen og aktuatoren skal sidde godt fast.. Kabelindgangen og -tilslutningerne skal være intakte. Kontrollér om kontakthuset er beskadiget 5. Service Vi anbefaler en regelmæssig syns- og funktionskontrol med følgende trin:. Kontrol af sikkerhedafbryderen og aktuatoren (skal sidde godt fast).. Fjernelse af snavsrester. Kontrol af kabelindgangen og -tilslutningerne Beskadigede eller defekte apparter skal udskiftes. 6. Demontage og bortskaffelse 6. Demontage Sikkerhedsafbryderen må kun demonteres i spændingsfri tilstand. 6. Bortskaffelse Sikkerhedsafbryderen skal bortskaffes fagligt korrekt i henhold til de nationale forskrifter og love. 5 7

8 7. Tillæg 7. EF-overensstemmelseserklæring EF-overensstemmelseserklæring Oversættelse af den originale overensstemmelseserklæring Industrielle Sicherheitsschaltsysteme K.. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 0, 79 Wuppertal Germany Internet: Hermed erklærer vi at de nedenfor anførte sikkerhedskomponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres koncipering og konstruktionstype. Betegnelse af sikkerhedskomponenten: Type: se typekoden under. Beskrivelse af sikkerhedskomponenten: Låsning med elektromagnetisk tilholder til sikkerhedsfunktionerne Relevante EF-direktiver: 006//EF - EF-maskindirektivet utoriseret person til sammenstilling af den tekniske dokumentation: Institut for certificeringen af QS-systemet iht. tillæg X, 006//EF: Oliver Wacker Möddinghofe 0 79 Wuppertal TÜV Rheinland Industrie Service GmbH lboinstraße 56 0 Berlin Identifikations-nr.: 005 Sted og dato for udstedelsen: Wuppertal,. oktober 0 SHGV_SVE_SVM-C- Forpligtende underskrift Philip Schmersal Direktør Den aktuelt gyldige overensstemmelseserklæring kan downloades på internettet på K.. Schmersal GmbH & Co. KG Industrielle Sicherheitsschaltsysteme Möddinghofe 0, D - 79 Wuppertal Postbox 0 6, D - Wuppertal Telefon +9 - (0) Telefax +9 - (0) Internet: 8