Kapitel 2 Indgåelse og opsigelse af aftale. 3. En sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem den ansvarlige for besætningen og en besætningsdyrlæge.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 2 Indgåelse og opsigelse af aftale. 3. En sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem den ansvarlige for besætningen og en besætningsdyrlæge."

Transkript

1 Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger I medfør af 8 b, 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 875 af 29. juni 2013, og 34 a, stk. 1-3, 47, stk. 1, 51, 61, stk. 1, og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 873 af 29. juni 2013, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på sundhedsrådgivning i svinebesætninger, jf. 14, stk. 1 og 2, i dyrlægeloven. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale: At den ansvarlige for besætningen har pligt til at indgå aftale om sundhedsrådgivning for en svinebesætning, hvis størrelse overstiger en eller flere af de tærskelværdier, der er fastsat i bekendtgørelsen. 2) Frivillig sundhedsrådgivningsaftale: At den ansvarlige for besætningen kan indgå aftale om sundhedsrådgivning for en svinebesætning, hvis størrelse ikke overstiger en eller flere af de tærskelværdier, der er fastsat i bekendtgørelsen. 3) Besætning: Den eller de svinebesætninger, der er registreret på et CHR-nummer. 4) Besætningsdyrlæge: Den dyrlæge, med hvem den ansvarlige for besætningen har indgået aftale om sundhedsrådgivning, jf. 34 a, stk. 1-3, i lov om hold af dyr. 5) Stedfortræder: Den dyrlæge, som efter aftale med og indberetning fra besætningsdyrlægen varetager dennes forpligtelser i henhold til sundhedsrådgivningsaftalen i tilfælde af besætningsdyrlægens barsels- eller sygeorlov eller andet længerevarende fravær. 6) Audit: Den systematiske og dokumenterede proces, hvorved besætningsdyrlægen gennemgår den besætningsansvarliges egenkontrolprogram, herunder dokumentation for egenkontrollens gennemførelse, samt handlinger i forhold til det, der er beskrevet i egenkontrolprogrammet. 7) Fagkonsulent: En konsulent med naturvidenskabelig eller landbrugsfaglig uddannelse. 8) Staldskole: En sammenslutning af 5-8 besætninger i kategori Almindelig rådgivning med basisaftale om sundhedsrådgivning. 9) Besætningsdiagnose: Diagnosen for en sygdom, som optræder regelmæssigt i besætningen, og som er karakteriseret ved de af dyrlægen specifikt beskrevne symptomer. 10) Flokbehandling: Indgivelse af antibiotikaholdige lægemidler gennem vand eller foder til en gruppe af svin. 11) Kort sygebesøg: Besøg, som dyrlægen aflægger i besætningen i forbindelse med ordinering af antibiotikaholdige lægemidler til flokbehandling, og hvor ordineringen ikke sker i tilslutning til et rådgivningsbesøg. Kapitel 2 Indgåelse og opsigelse af aftale 3. En sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem den ansvarlige for besætningen og en besætningsdyrlæge. 4. En sundhedsrådgivningsaftale kan kun omfatte ét CHR-nummer.

2 Stk. 2. En sundhedsrådgivningsaftale omfatter samtlige svin på CHR-nummeret. Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning i særlige tilfælde meddele dispensation fra kravet i stk. 2. Dispensation kan gøres betinget af nærmere angivne vilkår. Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan tilbagekalde en dispensation ved grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene eller af reglerne om sundhedsrådgivning. 5. Den ansvarlige for besætningen skal indgå aftale om obligatorisk sundhedsrådgivning, hvis antallet af svin på CHR-nummeret (på stald eller udegående) pr. 31. december i det forudgående år er større end eller lig med en eller flere af følgende tærskelværdier: 1) 300 søer, gylte eller orner, 2) slagtesvin (30 kg slagtning), eller 3) smågrise (7 30 kg). Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning i særlige tilfælde meddele dispensation fra kravet om obligatorisk sundhedsrådgivning i de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nr. 2 og 3, hvis der ikke findes svin på CHR-nummeret i en sammenhængende periode på mindst 3 måneder. Dispensation kan gøres betinget af nærmere angivne vilkår. 6. Den ansvarlige for besætningen kan indgå aftale om frivillig sundhedsrådgivning, hvis antallet af svin på CHR-nummeret er mindre end tærskelværdierne, der er nævnt i 5, stk Hvis den ansvarlige for besætningen indgår aftale om frivillig sundhedsrådgivning, jf. 6, skal denne udføre egenkontrol med dyrevelfærd i overensstemmelse med bekendtgørelse om egenkontrol med dyrevelfærd. 8. En aftale om sundhedsrådgivning, jf. 5 og 6, skal indgås i skriftlig form ved anvendelse af den kontrakt, der er optrykt som bilag 1 til bekendtgørelsen. Stk. 2. Besætningsdyrlægen skal inden 8 dage efter indgåelse af aftalen foretage indberetning herom på Stk. 3. Besætningsdyrlægen skal opbevare den indgåede aftale og den ansvarlige for besætningen skal opbevare kopi heraf. Dokumenterne skal opbevares i hele aftalens gyldighedsperiode og indtil 1 år efter aftalens ophør. Dokumenterne skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden. 9. En aftale om sundhedsrådgivning kan opsiges af hver af parterne med en måneds varsel. Stk. 2. Besætningsdyrlægen skal inden 8 dage efter opsigelse af aftalen foretage indberetning herom på Hvis en aftale om obligatorisk sundhedsrådgivning opsiges, skal den besætningsansvarlige indgå ny aftale med en anden dyrlæge. Den nye aftale skal gælde fra den dato, hvor den tidligere aftale ophører. 11. En aftale om sundhedsrådgivning ophæves automatisk, når besætningen er indberettet som ophørt i CHR. Placering af besætninger i rådgivningskategorier 12. Når der første gang indgås aftale om sundhedsrådgivning for en besætning efter denne bekendtgørelse, placeres besætningen i kategori Ekstra rådgivning, jf. dog Fødevarestyrelsen træffer afgørelse om, at en besætning placeres i kategorien Skærpet rådgivning, hvis

3 1) den ansvarlige for besætningen vedtager bøde eller modtager endelig dom for overtrædelse af regler vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed eller anvendelse af lægemidler til dyr, såfremt overtrædelsen angår svin, eller 2) besætningens antibiotikaforbrug overskrider en eller flere af de fastsatte grænseværdier for antibiotikaforbrug, jf. bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug i kvæg- og svinebesætninger. 14. En besætning, der i 12 måneder har været placeret i kategorien Skærpet rådgivning, placeres i kategorien Ekstra rådgivning, hvis 1) den ansvarlige for besætningen ikke har vedtaget bøde eller har modtaget endelig dom for overtrædelse af regler som nævnt i 13, stk. 1, nr. 1, i de forløbne 12 måneder, og 2) besætningens antibiotikaforbrug ikke har overskredet en eller flere af de fastsatte grænseværdier for antibiotikaforbrug, jf. bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug i kvæg- og svinebesætninger, i de forløbne 12 måneder. 15. En besætning, der i 12 måneder har været placeret i kategorien Ekstra rådgivning, placeres i kategorien Almindelig rådgivning, hvis 1) den ansvarlige for besætningen ikke har vedtaget bøde eller har modtaget endelig dom for overtrædelse af regler som nævnt i 13, stk. 1, nr. 1, i de forløbne 12 måneder, og 2) besætningens antibiotikaforbrug ikke har overskredet en eller flere af de fastsatte grænseværdier for antibiotikaforbrug, jf. bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug i kvæg- og svinebesætninger, i de forløbne 12 måneder. 16. Efter opsigelse af en aftale om sundhedsrådgivning og efterfølgende indgåelse af en ny aftale fortsætter besætningen i den kategori, hvori den var placeret på tidspunktet for den nævnte opsigelse, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Forhold, der i henhold til 13 kan medføre, men endnu ikke har medført placering i kategorien Skærpet rådgivning, og som har fundet sted forud for opsigelse af en aftale om sundhedsrådgivning eller indgåelse af en ny aftale om sundhedsrådgivning, medfører placering i kategorien Skærpet rådgivning. Stk. 3. Hvis der for en besætning, for hvilken der er indgået en aftale om frivillig sundhedsrådgivning, går mere end 12 måneder fra opsigelse af denne aftale til indgåelse af en ny aftale, placeres besætningen i kategorien Ekstra rådgivning. 17. Når der første gang indgås aftale om sundhedsrådgivning for en besætning, kan besætningen flyttes til kategori Almindelig rådgivning inden 12 måneder på baggrund af en dyrlægeerklæring, jf. 18. Stk. 2. Uanset stk. 1 kan der indgås aftale om sundhedsrådgivning med staldskole, jf , når der første gang indgås aftale om sundhedsrådgivning for en besætning efter denne bekendtgørelse. 18. Besætningsdyrlægen må på begæring fra den besætningsansvarlige udfærdige en erklæring, jf. 17, stk. 1, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) Besætningen overskrider ikke de fastsatte grænseværdier for dødelighed, jf. 19, og for antibiotikaforbrug, jf. bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug i kvæg- og svinebesætninger, 2) den ansvarlige for besætningen fører optegnelser over anvendelsen af lægemidler i besætningen i overensstemmelse med gældende regler, 3) der foreligger et egenkontrolprogram for dyrevelfærd for besætningen, og 4) den ansvarlige for besætningen oplyser, at der ikke er

4 a) verserende sager om overtrædelse af forhold vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed eller anvendelse af lægemidler til dyr eller b) afgjorte sager herom, som indenfor de seneste 12 måneder har ført til bøde eller dom. Stk. 2. Den ansvarlige for besætningen skal med sin underskrift bekræfte rigtigheden af de forhold, der er nævnt i stk. 1, nr. 4. Stk. 3. Besætningsdyrlægen skal opbevare erklæringen og den ansvarlige for besætningen skal opbevare kopi heraf. Dokumenterne skal opbevares i mindst 1 år efter indberetning, jf. stk. 4, og skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden. Stk. 4. Besætningsdyrlægen skal foretage indberetning om udstedelse af erklæringen på hvorefter besætningen kan ændre kategori. 19. Der fastsættes en national grænseværdi for dødelighed for søer. Stk. 2. Grænseværdien for søer, jf. stk. 1, fastsættes til 16 %. Stk. 3. Ved dødelighed over en grænseværdi forstås en dødelighed opgjort som et gennemsnit over 12 måneder, der ligger over den grænseværdi, der gælder i det kalenderår, hvor 12 måneders perioden udløber. Kapitel 3 Basisaftale 20. Den ansvarlige for besætningen kan indgå en af følgende basisaftaler om sundhedsrådgivning: 1) aftale om tværfaglig sundhedsrådgivning, jf. 27 og 28, eller 2) aftale om sundhedsrådgivning med staldskole, jf Den ansvarlige for besætningen skal være til stede ved rådgivningsbesøg. 22. Besætningsdyrlægens rådgivning skal mindst omfatte besætningens dyrevelfærd. Stk. 2. Hvert rådgivningsbesøg skal mindst omfatte de punkter, der fremgår af bekendtgørelsens bilag 3. Stk. 3. Besætningsdyrlægen skal forud for hvert rådgivningsbesøg udtrække de nøgletal for besætningen, der er relevante for rådgivningen. 23. Besætningsdyrlægen skal udføre audit af den besætningsansvarliges egenkontrol for dyrevelfærd. Stk. 2. Besætningsdyrlægen skal senest 1 måned efter at have konstateret, at der foreligger et egenkontrolprogram for dyrevelfærd i besætningen, udarbejde en plan for auditeringen. Datoen for udarbejdelsen skal fremgå af planen. Besætningsdyrlægen skal revidere auditplanen med højst 12 måneders interval. Auditplanen skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden. Stk. 3. Auditeringen skal årligt omfatte de punkter, der fremgår af bekendtgørelsens bilag Når besætningsdyrlægen har konstateret, at den besætningsansvarlige har etableret et egenkontrolprogram for dyrevelfærd i besætningen, jf. bilag 2, nr. 1, skal besætningsdyrlægen inden 8 dage foretage indberetning herom på Besætningsdyrlægen skal efter hvert rådgivningsbesøg udfærdige en skriftlig besøgsrapport, som mindst skal indeholde: 1) beskrivelse af auditeringen af de punkter, der er nævnt i bilag 2, jf. dog 23, stk. 3,

5 2) evaluering af den besætningsansvarliges efterlevelse af de dele af egenkontrolprogrammet, der er auditeret ved rådgivningsbesøget, og 3) beskrivelse og vurdering af de punkter, der er nævnt i bilag 3. Stk. 2. Besætningsdyrlægen skal senest 8 dage efter rådgivningsbesøget udlevere besøgsrapporten til den besætningsansvarlige i underskrevet stand. Stk. 3. Besætningsdyrlægen skal opbevare kopi af besøgsrapporten i mindst 2 år. Kopien skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden. 26. Den ansvarlige for besætningen skal underskrive den udleverede besøgsrapport. Stk. 2. Den ansvarlige for besætningen skal opbevare besøgsrapporten i mindst 2 år. Besøgsrapporten skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden. Tværfaglig sundhedsrådgivning 27. Der kan indgås aftale om tværfaglig sundhedsrådgivning for besætninger placeret i kategorierne Skærpet rådgivning, Ekstra rådgivning og Almindelig rådgivning. 28. Aftalen skal omfatte mindst 2 årlige rådgivningsbesøg, jf , med samtidig deltagelse af en fagkonsulent. Sundhedsrådgivning med staldskole 29. Der kan indgås aftale om sundhedsrådgivning med staldskole for besætninger placeret i kategorien Almindelig rådgivning, jf. dog 17, stk Aftalen skal mindst omfatte: 1) et årligt rådgivningsbesøg, jf , og 2) deltagelse i staldskole. 31. Besætningsansvarlige, som deltager i en staldskole, skal have mindst et årligt staldskolebesøg. Stk. 2. Den besætningsansvarlige skal årligt deltage i mindst 75 pct. af staldskolebesøgene hos staldskolens øvrige deltagere. 32. Et staldskolebesøg skal mindst omfatte de punkter, der er anført i bilag Staldskoledeltagerne skal udpege en tovholder (facilitator) for alle staldskolebesøg for en periode af mindst et år. Stk. 2. Tovholder skal være en dyrlæge eller en fagkonsulent. Stk. 3. Tovholder skal have gennemført et kursus med et indhold, som mindst svarer til det, som er beskrevet på Fødevarestyrelsens hjemmeside, Dokumentation for gennemført kursus skal på forlangende forevises for eller udleveres til kontrolmyndigheden. 34. Den besætningsansvarlige skal foranledige, at 1) der indkaldes til staldskolebesøg, 2) det relevante materiale sendes til staldskoledeltagerne forud for besøget, 3) tovholder udarbejder en rapport, jf. bilag 4, på baggrund af staldskolebesøget, og at 4) rapporten inden 8 dage efter besøget sendes til staldskoledeltagerne og besætningsdyrlægen, med mindre denne er tovholder.

6 Stk. 2. Den besætningsansvarlige skal udpege mindst én løsningsmodel, jf. bilag 4, afsnit B, som skal gennemføres i besætningen inden næste staldskolebesøg. 35. Den besætningsansvarlige og besætningsdyrlægen skal opbevare staldskolerapporten i mindst 2 år. Staldskolerapporten skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden. Kapitel 4 Tilvalgsmodul 36. En aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul skal for besætninger placeret i kategorierne Skærpet rådgivning og Ekstra rådgivning omfatte mindst 12 årlige rådgivningsbesøg, jf. dog stk. 2. Stk. 2. For besætninger, som kun består af slagtesvin (30 kg slagtning), og som er placeret i kategorierne Skærpet rådgivning og Ekstra rådgivning, skal aftalen dog omfatte mindst 6 årlige rådgivningsbesøg. 37. En aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul skal for besætninger placeret i kategori Almindelig rådgivning omfatte mindst 9 årlige rådgivningsbesøg, jf. dog stk. 2. Stk. 2. For besætninger, som kun består af slagtesvin (30 kg slagtning), og som er placeret i kategori Almindelig rådgivning, skal aftalen dog omfatte mindst 4 årlige rådgivningsbesøg. 38. Besætningsdyrlægen kan træffe aftale med anden dyrlæge om varetagelse af indtil 50 pct. af de årlige rådgivningsbesøg. Stk. 2. Besætningsdyrlægen er ansvarlig for, at det krævede antal rådgivningsbesøg gennemføres. 39. I tilfælde af besætningsdyrlægens barsels- eller sygeorlov eller andet fravær med forventet varighed på mindst 6 måneder kan besætningsdyrlægen træffe aftale med en stedfortræder om varetagelse af sundhedsrådgivningsaftalen i op til 24 måneder. Stk. 2. Besætningsdyrlægen skal, inden stedfortræderen midlertidigt overtager sundhedsrådgivningsaftalen, foretage indberetning herom på Den ansvarlige for besætningen skal være til stede ved rådgivningsbesøg og korte sygebesøg. 41. Et rådgivningsbesøg skal mindst omfatte de punkter, der er anført i bilag 5, afsnit A. Stk. 2. Mindst hver 3. måned skal et rådgivningsbesøg tillige omfatte de punkter, der er anført i bilag 5, afsnit B og C. Stk. 3. Mindst hver 6 måned skal et rådgivningsbesøg tillige omfatte de punkter, der er anført i bilag 3. Stk. 4. Ved rådgivningsbesøg i besætninger, hvortil dyrlægen har ordineret antibiotikaholdige lægemidler til flokbehandling i forbindelse med eller efter det seneste rådgivningsbesøg, skal dyrlægen udarbejde en handlingsplan eller justere den eksisterende handlingsplan med henblik på at reducere behovet for flokbehandling. 42. Dyrlægen skal udføre audit af den besætningsansvarliges egenkontrol for dyrevelfærd. Stk. 2. Besætningsdyrlægen skal senest 1 måned efter at have konstateret, at der foreligger et egenkontrolprogram for dyrevelfærd i besætningen, udarbejde en plan for auditeringen. Datoen for udarbejdelsen skal fremgå af planen. Besætningsdyrlægen skal revidere auditplanen med højst 12

7 måneders interval. Auditplanen skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden. Stk. 3. Auditeringen skal årligt omfatte de punkter, der er anført i bilag Når besætningsdyrlægen har konstateret, at den besætningsansvarlige har etableret et egenkontrolprogram for dyrevelfærd i besætningen, jf. bilag 2, nr. 1, skal besætningsdyrlægen inden 8 dage foretage indberetning herom på Ordinering af antibiotikaholdige lægemidler til flokbehandling må kun foretages i forbindelse med et rådgivningsbesøg eller et kort sygebesøg. Stk. 2. Et besøg, ved hvilket der ordineres antibiotikaholdige lægemidler til flokbehandling, skal mindst omfatte de punkter, der er anført i bilag Når dyrlægen første gang efter denne bekendtgørelses ikrafttræden ordinerer antibiotikaholdige lægemidler til flokbehandling af mave-/tarmlidelser eller luftvejslidelser, skal dyrlægen for hver diagnose, inden behandlingen indledes, udtage prøver fra behandlingskrævende svin i overensstemmelse med bilag 7. Stk. 2. Prøveudtagning må dog undlades, såfremt der foreligger resultat af prøver, som nævnt i stk. 1, hvor prøveresultatet er dateret inden for de sidste 30 dage før bekendtgørelsens ikrafttræden. 46. Når dyrlægen ordinerer antibiotikaholdige lægemidler til flokbehandling af mave- /tarmlidelser eller luftvejslidelser, skal dyrlægen for hver diagnose, inden behandlingen indledes, udtage prøver fra behandlingskrævende svin i overensstemmelse med bilag 7 med følgende maksimale intervaller: 1) Almindelig rådgivning: 12 måneder 2) Ekstra rådgivning: 8 måneder 3) Skærpet rådgivning: 4 måneder. Stk. 2. Når dyrlægen ordinerer antibiotikaholdige lægemidler til flokbehandling for en given diagnose efter en pause i ordineringen på mere end de i stk. 1 nævnte perioder, skal dyrlægen, inden behandlingen indledes, udtage prøver fra behandlingskrævende svin i overensstemmelse med bilag De i 45 og 46 nævnte prøver skal med henblik på verifikation af den kliniske diagnose indsendes til et laboratorium, der er godkendt af Fødevarestyrelsen, eller et udenlandsk laboratorium, som opfylder betingelserne for at blive godkendt, jf. bekendtgørelse om godkendelse af veterinære laboratorier. Stk. 2. Hvis resultatet af laboratorieundersøgelsen viser, at den igangsatte behandling ikke er optimal, skal dyrlægen straks evaluere og om nødvendigt korrigere behandlingen. Stk. 3. Hvis resultatet af laboratorieundersøgelsen ikke giver entydigt svar på, om den igangsatte behandling er bedste valg, skal dyrlægen, så snart der er ubehandlede behandlingskrævende dyr i besætningen, udtage nye prøver til supplerende undersøgelser i overensstemmelse med laboratoriets retningslinjer. Stk. 4. Hvis de i stk. 3 nævnte supplerende undersøgelser ikke giver entydigt svar på, om den igangsatte behandling er bedste valg, skal dyrlægen på baggrund af sine kliniske og epidemiologiske observationer overveje, om behandlingen skal korrigeres eller eventuelt seponeres.

8 Stk. 5. Såfremt den i stk. 4 nævnte behandling ikke seponeres, skal dyrlægen efter aftale med laboratoriet udtage prøver fra ubehandlede behandlingskrævende svin og indsende prøverne til laboratoriet med henblik på verifikation af den kliniske diagnose senest: 1) 6 måneder efter den seneste laboratorieundersøgelse ved Almindelig rådgivning 2) 4 måneder efter den seneste laboratorieundersøgelse ved Ekstra rådgivning 3) 2 måneder efter den seneste laboratorieundersøgelse ved Skærpet rådgivning." 48. Den ansvarlige for besætningen skal føre optegnelser over medicinanvendelse, sygdomstilfælde og dødsfald i besætningen. Stk. 2. Optegnelserne skal forelægges dyrlægen ved det førstkommende rådgivningsbesøg. 49. Dyrlægen skal mindst hver 3. måned, jf. dog stk. 3, udarbejde en skriftlig rapport på baggrund af rådgivningsbesøgene i besætningen. Stk. 2. Rapporten skal indeholde: 1) Beskrivelse af auditeringen af de punkter, der er nævnt i bilag 2, jf. dog 42, stk. 3, 2) evaluering af den besætningsansvarliges efterlevelse af de dele af egenkontrolprogrammet, der er auditeret siden sidste rapport, 3) beskrivelse og vurdering af de punkter, der er nævnt i bilag 3, jf. dog stk. 3, 4) sammenfatning af de punkter, der er nævnt i bilag 5, siden sidste rapport, 5) sammenfatning af de punkter, der er nævnt i bilag 6, siden sidste rapport, såfremt der er ordineret antibiotikaholdige lægemidler til flokbehandling siden sidste rapport, 6) klinisk vurdering af sundhedstilstanden og udviklingen af besætningens sundhedstilstand siden sidste rapport, 7) beskrivelse af de besætningsdiagnoser, som forventes at blive behandlingskrævende i perioden frem til næste rapport, 8) vurdering af, om de besætningsdiagnoser, som fremgår af den seneste rapport, fortsat er aktuelle, 9) vurdering af iværksatte tiltag i henhold til aftalte handlingsplaner, der er beskrevet i den seneste rapport, 10) vurdering af medicinforbruget på baggrund af besætningens sundhedstilstand og de opstillede besætningsdiagnoser samt den besætningsansvarliges optegnelser siden sidste rapport, og 11) aftalte handlingsplaner samt eventuelle handlingsplaner for reduktion af behovet for flokbehandling, jf. 41, stk. 4, for perioden frem til næste rapport på baggrund af punkterne Stk. 3. De punkter, der er nævnt i stk. 1, nr. 3, skal mindst beskrives og vurderes i rapporten hver 6. måned. Stk. 4. For slagtesvinebesætninger i kategorierne Skærpet rådgivning og Ekstra rådgivning, jf. 36, stk. 2, skal dyrlægen mindst udarbejde en rapport hver 4. måned. For slagtesvinebesætninger i kategori Almindelig rådgivning, jf. 37, stk. 2, skal dyrlægen mindst udarbejde en rapport hver 6. måned. Stk. 5. Dyrlægen skal senest 8 dage efter rapportens udarbejdelse udlevere denne i underskrevet stand til den besætningsansvarlige. 50. Den ansvarlige for besætningen skal underskrive den udleverede rapport. Med sin underskrift bekræfter den besætningsansvarlige at ville iværksætte tiltag i henhold til de aftalte handlingsplaner, som fremgår af rapporten.

9 51. Ved opsigelse af en aftale om sundhedsrådgivning, jf. 9, skal besætningsdyrlægen på baggrund af rapporterne fra det seneste år udarbejde en skriftlig statusrapport for besætningen. Stk. 2. Rapporten skal indeholde: 1) en samlet beskrivelse af de forhold, som har haft betydning for besætningens velfærds- og sundhedsmæssige status, herunder sygdomsforekomst, staldforhold, fodring og produktion, samt 2) evaluering af effekten af de gennemførte behandlinger og af det samlede medicinforbrug samt øvrige tiltag i henhold til handlingsplanerne. Stk. 3. Besætningsdyrlægen skal senest ved aftalens ophør udlevere rapporten til den besætningsansvarlige i underskrevet stand. Stk. 4. Statusrapporten kan dog udelades, hvis opsigelsen sker i forbindelse med skift mellem dyrlæger med samme praksisnummer. 52. Den ansvarlige for besætningen skal opbevare rapporter, jf. 49 og 51, i mindst 2 år. Rapporterne skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden. 53. Besætningsdyrlægen skal føre en journal med optegnelser for hver kontakt med besætningen. Stk. 2. Journalen skal indeholde: 1) oplysninger om ordinerede og udleverede lægemidler, herunder præparatnavne, mængde, dosering og behandlingsperiode, samt til hvilke sygdomme, lægemidlerne skal anvendes, 2) oplysninger om de tilbageholdelsestider, der er meddelt over for den besætningsansvarlige, 3) resultater af laboratorieundersøgelser og anden dokumentation, som danner baggrund for rådgivningsarbejdet, 4) konklusioner på hvert rådgivningsbesøg og kort sygebesøg, og 5) kopi af rapporter. Stk. 3. Besætningsdyrlægen skal opbevare journalen i mindst 2 år. På forlangende skal den originale journal umiddelbart forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden. 54. Når en anden dyrlæge, jf. 38, udfører rådgivningsbesøg, skal denne dyrlæge senest 8 dage efter rådgivningsbesøget sende kopi af konklusioner for besøget, jf. 53, stk. 2, nr. 4, og øvrige journaloptegnelser til besætningsdyrlægen. Kapitel 5 Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser 55. Med bøde straffes den, der overtræder 4, stk. 1 og 2, 5, stk. 1, 7 og 8, 9, stk. 2, 10, 18, 21-26, 28, 30-37, 38, stk. 2, 39, stk. 2, 40-44, 45, stk. 1, 46-50, 51, stk. 1-3, og Stk. 2. På samme måde straffes den, der overtræder et vilkår fastsat i henhold til 4, stk. 3, og 5, stk. 2. Stk. 3. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er 1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor eller 2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

10 56. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr.180 af 26. februar 2014 om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger. Aftale om sundhedsrådgivning i svinebesætninger Bilag 1 (Skal udfyldes med blokbogstaver) Besætning Adresse: Tlf.nr.: Fax nr.: CHR-nr.: Besætningsdyrlæge Navn: Autorisationsnr. : Praksisnr. : Adresse: Tlf.nr.: Fax nr.: Besætningen består af søer, gylte, orner, antal: svin over 30 kg, antal: svin 7-30 kg, antal: (undtagen søer, gylte, orner) Aftaletype (afkrydses) Tværfaglig sundhedsrådgivning Sundhedsrådgivning med staldskole Tilvalgsmodul Kun slagtesvin (30 kg - slagtning) på CHR-nr. Undertegnede har den.. indgået aftale om sundhedsrådgivning i henhold til bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger. Besætningsansvarlig: Navn: Adresse: Besætningsdyrlæge: Navn: Adresse: (Underskrift) (Underskrift) Audit af den besætningsansvarliges egenkontrol med dyrevelfærd Bilag 2 Besætningsdyrlægens audit af den besætningsansvarliges egenkontrol med dyrevelfærd skal omfatte følgende forhold: 1. Om der foreligger et egenkontrolprogram for besætningen.

11 2. Om egenkontrolprogrammet er dækkende for besætningen. 3. Om den ansvarlige for besætningen følger sit egenkontrolprogram, herunder om der foreligger dokumentation for egenkontrollens gennemførelse. Rådgivning om dyrevelfærd Bilag 3 1. Gennemgang af relevante data for besætningen, herunder medicinforbrug, slagtefund og dødelighed. 2. Resultatet af audit af den besætningsansvarliges egenkontrol med dyrevelfærd i henhold til auditplanen. 3. Gennemgang af besætningens aktuelle velfærdstilstand i alle staldafsnit, herunder velfærdstilstanden for evt. udegående svin. 4. Vurdering af mulige fejl og mangler af betydning for dyrevelfærden i besætningen, herunder fodring, klima, staldforhold og produktion. Rådgivningen skal målrettes de konkrete forhold i besætningen, således at der fokuseres på områder med særligt behov eller potentiale for forbedring af dyrevelfærden. Staldskolebesøgets indhold (basismodul med staldskole) Bilag 4 A. Staldskolebesøget skal omfatte: 1. Gennemgang og vurdering af besætningens dyrevelfærd i alle staldafsnit, herunder velfærdstilstanden for evt. udegående svin. 2. Gennemgang og vurdering af forhold, som har betydning for besætningens dyrevelfærd. 3. Gennemgang af løsningsmodeller, som er iværksat siden sidste staldskolebesøg. B. Samlet vurdering på baggrund af afsnit A med henblik på identifikation af mulige indsatsområder til forbedring af dyrenes velfærd: 1. Hver deltager skal beskrive en løsningsmodel for hvert af de udpegede indsatsområder. 2. Den ansvarlige for besætningen skal vælge mindst en løsningsmodel, som den besætningsansvarlige forpligtiger sig til at implementere i besætningen. C. Tovholder afslutter staldskolebesøget med udarbejdelse af staldskolerapport. Rådgivning vedrørende sundhedsmæssige forhold (tilvalgsmodul) Bilag 5 A. Gennemgang af besætning og optegnelser skal omfatte: 1. Gennemgang af den besætningsansvarliges optegnelser siden sidste rådgivningsbesøg, jf.

12 Gennemgang af dyrlægens optegnelser i journal siden sidste rådgivningsbesøg, jf Klinisk gennemgang af dyrenes aktuelle sundhedstilstand. Alle staldafsnit, hvortil der ordineres lægemidler, skal gennemgås ved hvert rådgivningsbesøg. 4. Vurdering af mulige fejl og mangler, som kan påvirke dyrenes sundhed, herunder forhold vedrørende fodring, klima, staldforhold og produktion. B. Gennemgang og vurdering af de for rådgivningen relevante data for besætningens sundhedstilstand skal omfatte: 1. Dødelighed og medicinforbrug. 2. Produktionsdata. 3. Resultater fra undersøgelser for smitsomme sygdomme og zoonoser. 4. Bemærkninger fra kødkontrollen. 5. Eventuelle andre relevante registreringer, som er nødvendige for rådgivningen. C. Identifikation af besætningsproblemer af sundhedsmæssig betydning: På baggrund af afsnit A og B foretages en samlet vurdering med henblik på identifikation af besætningsproblemer af sundhedsmæssig betydning. Det vurderes, hvorvidt der er behov for yderligere oplysninger, herunder obduktioner, laboratorieundersøgelser og supplerende registreringer. Besøg ved hvilke der ordineres antibiotikaholdige lægemidler til flokbehandling, jf. 44 Bilag Klinisk undersøgelse af dyr med symptomer svarende til den diagnose, som giver anledning til flokbehandling 2. Evaluering af effekten af den flokbehandling, der er foretaget siden sidste syge- eller rådgivningsbesøg 3. Vurdering af, om diagnosen stadig er aktuel, og om der fortsat er behov for flokbehandling 4. Ved manglende eller utilstrækkelig effekt af behandlingen, jf. punkt 2, som vurderes at kunne skyldes forkert dosering, og ved andre tegn på forkert dosering, skal dyrlægen sammen med den besætningsansvarlige gennemgå behandlingsprocedurer og lægemidlets dosering. Laboratorieundersøgelse i forbindelse med ordinering af antibiotikaholdige lægemidler til flokbehandling af mave-/tarmlidelser og luftvejslidelser Bilag 7

13 Mave-/tarmlidelser Ved kliniske tegn på mave-/tarmlidelser skal dyrlægen udtage og indsende materiale fra ubehandlede, behandlingskrævende dyr. Materialevalget afhænger af de kliniske symptomer og resultater af evt. obduktioner foretaget i besætningen, men skal mindst bestå af fæcesprøver og/eller tarm til undersøgelse for specifikke bakterier og/eller indsendelse af kadavere til obduktion. Ved indsendelse af fæcesprøver til undersøgelse for specifikke bakterier, kan dyrlægen vælge at udtage egentlige fæcesprøver (min. 4 prøver) eller en sokkeprøve, i begge tilfælde til undersøgelse ved kvantitativ PCR. Herved opnås indikation for, hvilken betydning de påviste bakterier har for den kliniske sygdom. Da det ikke er muligt på grundlag af kliniske symptomer at skelne sikkert mellem infektioner forårsaget af Brachyspira pilosicoli, E. coli og Lawsonia intracellularis anbefales det at rekvirere undersøgelse for alle de nævnte agens ved indsendelse af fæces. Indsendelse af hele kadavere giver mulighed for et bredere udvalg af undersøgelser, herunder også for virus. Undersøgelser for tarmbakterier Agens Materiale Metode Brachyspira hyodysenteriae Fæces, tarmstykker i Dyrkningsundersøgelse, FISH 1 formalin Brachyspira pilosicoli Fæces, tarmstykker i formalin, Dyrkningsundersøgelse, FISH 1, Kvantitativ PCR E. coli F4 Fæces, tarm Dyrkningsundersøgelse inkl. MIC 2, Kvantitativ PCR E. coli F18 Fæces, tarm Dyrkningsundersøgelse, inkl. MIC 2, Kvantitativ PCR Lawsonia intracellularis Fæces, tarmstykker i formalin IF 3, Kvantitativ PCR 1 FISH: Flourescens In Situ Hybridization 2 MIC: Minimal Inhibitory Concentration (resistensbestemmelse) 3 IF: Immunofluorescens Tarmstykker til undersøgelse ved hjælp af FISH kan med fordel udtages direkte fra aflivede grise i besætningen og indsendes i egnede beholdere med formalin. Såfremt PCR-undersøgelse af fæces er positiv for E. coli, bør dyrlægen vurdere, under hensyntagen til effekten af den aktuelle behandling, om der bør udføres resistensundersøgelse (MIC). Resistensundersøgelse kræver indsendelse af nye prøver. Ved mistanke om, at PCV2 er medvirkende årsag til sygdommen, anbefales det at indsende materiale til supplerende undersøgelse for PCV2 ved hjælp af PCR. Materialet kan bestå af 5 blodprøver pr. aldersgruppe (prøverne pooles på laboratoriet før PCR) eller en spytprøve pr. aldersgruppe. Alternativt kan der indsendes lymfeknuder til undersøgelse for PMWS ved hjælp af histologi og IF.

14 Hvor andet ikke er angivet, skal udtagning, antal, opbevaring og indsendelse af prøver ske i henhold til laboratoriets retningslinjer eller efter aftale med laboratoriet. Luftvejslidelser Dyrlægen skal på baggrund af anamnese, kliniske symptomer, dyrenes alder og evt. obduktioner vurdere mulige agens som årsag til den kliniske sygdom. Denne vurdering danner basis for dyrlægens valg af prøvemateriale, jf. nedenstående skema. Indsendelse af hele kadavere giver mulighed for et bredere udvalg af undersøgelser, herunder også for virus. Undersøgelser for luftvejsbakterier og -virus Agens Materiale Metode Bakterier: Actinobacillus pleuropneumoniae Lunge/lungestykker Dyrkningsundersøgelse inkl. typebestemmelse og MIC 2 Haemophilus parasuis Lunge/fibrin/pleuravæske Dyrkningsundersøgelse, PCR Mycoplasma hyopneumoniae Lunge/lungestykker PCR, USK Mycoplasma hyorhinis Lunge/lungestykker FISH 1 Diverse bakterier Lunge/lungestykker Dyrkningsundersøgelse inkl. MIC 2 Virus: Influenzavirus Lunge/lungestykker, næsesvabre, spytprøver PCV2 Blodprøver (5 stk.) eller en spytprøve pr. aldersgruppe Lymfeknuder Lunge/lungestykker PRRSV Lunge/lungestykker, blodprøver, spytprøver 1 FISH: Flourescens In Situ Hybridization 2 MIC: Minimal Inhibitory Concentration (resistensbestemmelse) 3 IF: Immunofluorescens med kvantitering af PCV2 i væv 4 USK: Udvidet sundhedskontrol PCR Kvantitativ PCR Histologi inkl. IF 3 Kvantitativ PCR PCR Ved mistanke om, at PCV2 er medvirkende årsag til sygdommen, anbefales det at indsende materiale til supplerende undersøgelse for PCV2 ved hjælp af PCR. Materialet kan bestå af 5 blodprøver pr. aldersgruppe (prøverne pooles på laboratoriet før PCR) eller en spytprøve pr. aldersgruppe. Alternativt kan der indsendes lymfeknuder til undersøgelse for PMWS ved hjælp af histologi og IF. Hvor andet ikke er angivet, skal udtagning, antal, opbevaring og indsendelse af prøver ske i henhold til laboratoriets retningslinjer eller efter aftale med laboratoriet.

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 8 b, 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 815 af

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger I medfør af, 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 15 og 38, stk. 4, i bekendtgørelse af lov om dyrlæger nr. 1149 af 12. september 2015,

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger BEK nr 33 af 11/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 15. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 12. september

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger BEK nr 1537 af 12/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2015-15-31-00187 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme BEK nr 1534 af 12/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-15-31-00187 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme BEK nr 45 af 11/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen. j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Medicinkontrol og supervision af dyrlæger 2010 J.nr.: 2010-V4-74- / (journaliseres) (initialer) Stamoplysninger Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Internt arbejdsdokument til brug for 1 Besøgsdato:

Læs mere

NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET. - konsekvenser og muligheder

NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET. - konsekvenser og muligheder NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET - konsekvenser og muligheder VETERINÆRFORLIGET Kommissorium: 1. Egenkontrol og de obligatoriske sundhedsrådgivningsaftaler vil sikre løbende vejledning, overvågning og

Læs mere

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1329 af 30.11.2010. I medfør af 30, stk. 1 og 3, 34, 63 og 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation af besætningsansvarlige m.fl. til behandling af køer med kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektion

Bekendtgørelse om autorisation af besætningsansvarlige m.fl. til behandling af køer med kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektion BEK nr 1024 af 27/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2010-20-2301-00523 Senere ændringer

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin J. nr.: 2014-13-60-00059 21. marts 2016 Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin INDLEDNING Antibiotikaforbruget i de danske svinebesætninger skal holdes på et lavt og ansvarligt niveau, fordi

Læs mere

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen.

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen. Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 90/2005 lov om hold af dyr og lov om dyrlæger Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået

Læs mere

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Afsnit I Afsnit II Afsnit III Indledning Generelt om sundhedsrådgivningsaftaler Bemærkninger til de enkelte kapitler i bekendtgørelsen Afsnit

Læs mere

Medlemsmøde Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter

Medlemsmøde Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter Medlemsmøde 29-11-2016 Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december 2016 Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter Jens Philipsen Program 17.00 Velkomst 17.05-17.30 Orientering

Læs mere

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Gode råd og inspiration til landmænd, dyrlæger og fagkonsulenter Fælles spilleregler Afstemte forventninger Fokus på sundhed og velfærd i besætningen Udnyt alle

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr I medfør af 29, 30, stk. 1 og 3, 33, 34, stk. 1, 35, 37, og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj af 2014, fastsættes

Læs mere

forløbne år ikke har vedtaget bøde eller modtaget dom for overtrædelse af regler vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed

forløbne år ikke har vedtaget bøde eller modtaget dom for overtrædelse af regler vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed (Version 1, 30. juni 2011) Bilag 12: Sundhed Lovkrav: Bek. 261 3. En obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem den ansvarlige for minkfarmen og en dyrlæge. Bek. 261 4. En obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 712 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00111 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr BEK nr 1433 af 01/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-14-31-00240 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr 1 I medfør af 4, stk.

Læs mere

Årsrapport vedrørende laboratorieundersøgelser af materiale fra svin på DTU Veterinærinstituttet og Laboratorium for svinesygdomme i Kjellerup

Årsrapport vedrørende laboratorieundersøgelser af materiale fra svin på DTU Veterinærinstituttet og Laboratorium for svinesygdomme i Kjellerup Årsrapport 203 vedrørende laboratorie af materiale fra svin på DTU Veterinærinstituttet og Laboratorium for svinesygdomme i Kjellerup Juni 204 Indhold. Indledning... 3 2. Data og materiale... 3 3. Undersøgelser

Læs mere

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning Lovtidende A Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau.

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau. Fødevarestyrelsen Veterinærrejseholdet 28. februar 2006, senest rev. 18. januar 2013 J. nr. 2010-V4-292-00845 LINA Bødekatalog vedr.: 1. Dyreejeres overtrædelse af reglerne om anvendelse og opbevaring

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD)

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) I medfør af 4, stk. 1, 5, 9, 29-30, 33, 34, 35, 37, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 47, 53,

Læs mere

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Afsnit I Afsnit II Afsnit III Indledning Hovedprincipperne i sundhedsrådgivningsaftale Bemærkninger til de enkelte kapitler i bekendtgørelsen

Læs mere

FORBRUGET AF TETRACYKLIN KAN REDUCERES I NOGLE BESÆTNINGER UDEN TEGN PÅ PRODUKTIONSTAB

FORBRUGET AF TETRACYKLIN KAN REDUCERES I NOGLE BESÆTNINGER UDEN TEGN PÅ PRODUKTIONSTAB FORBRUGET AF TETRACYKLIN KAN REDUCERES I NOGLE BESÆTNINGER UDEN TEGN PÅ PRODUKTIONSTAB ERFARING NR. 1604 En undersøgelse i udvalgte besætninger har vist, at tetracyklinforbruget kunne reduceres i 14 ud

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr BEK nr. 185 af 20. marts 2000 Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr I medfør af 9, 18, 19, stk. 1, 20, stk. 2 og 43, stk. 2, i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme

Læs mere

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger Afsnit I Afsnit II Afsnit III Indledning Generelt om sundhedsrådgivningsaftaler Bemærkninger til de enkelte kapitler i bekendtgørelsen Afsnit

Læs mere

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1)

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1) BEK nr 1261 af 16/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00688 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Anmeldelse af jordflytning

Anmeldelse af jordflytning Ringkøbing-Skjern Kommune Land, og Kultur Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Udfyldes af kommunen Dato Sagsidentifikation - KLE 09.08.15P19 5 708410 032288 Anmeldelse af jordflytning Løbenummer Løbenummer

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1)

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) BEK nr 1432 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-15-31-00071 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr 1426 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Luftvejskomplekset hos slagtesvin. Svinefagdyrlæge Annette Bech, LVK

Luftvejskomplekset hos slagtesvin. Svinefagdyrlæge Annette Bech, LVK Luftvejskomplekset hos slagtesvin Svinefagdyrlæge Annette Bech, LVK Introduktion Lungesygdom er en dyr lidelse hos slagtesvin. Klinisk sygdom, høj dødelighed Dårlig foderudnyttelse, nedsat tilvækst Årsager

Læs mere

DIAGNOSTIK AF INDSENDTE GRISE HOS LABORATORIUM FOR SVINESGYDOMME

DIAGNOSTIK AF INDSENDTE GRISE HOS LABORATORIUM FOR SVINESGYDOMME DIAGNOSTIK AF INDSENDTE GRISE HOS LABORATORIUM FOR SVINESGYDOMME ERFARING NR. 1717 Ledbetændelse, mavesår, PCV2, Helicobacter og PRRS blev i højere grad observeret hos slagtesvin end hos smågrise ved obduktion

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1) BEK nr 1328 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger

Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger J. nr.: 2015-10-60-00116 30-08-2016 Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger INDLEDNING Fødevarestyrelsen

Læs mere

Ken Pedersen, Ø-Vet Fra KU: Christian Fink Hansen, Jens Peter Nielsen, Nicolaj Rosager Weber Fra VSP: Hanne Maribo, Claus Hansen

Ken Pedersen, Ø-Vet Fra KU: Christian Fink Hansen, Jens Peter Nielsen, Nicolaj Rosager Weber Fra VSP: Hanne Maribo, Claus Hansen Dagsorden Mødedato 14. november 2016 Kl. 9-12 Sted Bilagsnr. Deltagere Afbud Kopi Axeltorv 3, 1609 København V, henvendelse på 1. sal. Ingen Ken Pedersen, Ø-Vet Fra KU: Christian Fink Hansen, Jens Peter

Læs mere

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Afsnit I Afsnit II Afsnit III Indledning Generelt om sundhedsrådgivningsaftaler Bemærkninger til de enkelte kapitler i bekendtgørelsen Afsnit

Læs mere

VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011

VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011 Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 05.12.2011 VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011 Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har i perioden fra august til oktober gennemført en målrettet kontrolkampagne

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Diarré hos smågrise og slagtesvin

Diarré hos smågrise og slagtesvin Institut for Produktionsdyr og Heste, Sektion for produktion og Sundhed & Øvet A/S Diarré hos smågrise og slagtesvin Dyrlæge, Stud. Ph.D Nicolai Weber, Københavns Universitet Specialdyrlæge Ken Steen Pedersen,

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger

Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger J. nr.: 2014-13-60-00057 Veterinær kontrolkampagne 04-11-2015 Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger INDLEDNING Klov- og lemmelidelser forårsager nedsat produktion og øget

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelseskrav mv. for personer, der er ansvarlige for landbrugsmæssigt hold af visse dyrearter 1

Bekendtgørelse om uddannelseskrav mv. for personer, der er ansvarlige for landbrugsmæssigt hold af visse dyrearter 1 J.nr.: 2014-15-31-00032 UDKAST Bekendtgørelse om uddannelseskrav mv. for personer, der er ansvarlige for landbrugsmæssigt hold af visse dyrearter 1 I medfør af 3 a, 58, stk. 1, 67 og 70, stk. 3, i lov

Læs mere

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Afsnit I Afsnit II Afsnit III Indledning Generelt om sundhedsrådgivningsaftaler Bemærkninger til de enkelte kapitler i bekendtgørelsen Afsnit

Læs mere

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har ved medicinkontrol i 51 svinebesætninger konstateret følgende:

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har ved medicinkontrol i 51 svinebesætninger konstateret følgende: KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Titel: Vandmedicinering af fravænningsgrise J. nr.: 2013-13-795-00009 27. marts 2014 KONKLUSION, BAGGRUND OG FORMÅL Konklusion: Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold

Læs mere

Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger

Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger BEK nr 1651 af 19/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-15-31-00258 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger

Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger BEK nr 880 af 28/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-15-31-00190 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelsens område. Godkendelse af og tilsyn med svømmebadsanlæg

Bekendtgørelsens område. Godkendelse af og tilsyn med svømmebadsanlæg Udkast til Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet I medfør af 7 a, stk. 1, 16, 73, stk. 1, 80, stk. 2, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Bekendtgørelse om puljefiskeri

Bekendtgørelse om puljefiskeri BEK nr 1103 af 08/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 13. oktober 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-7131-000003 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. Bilag 13 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1,

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen VETERINÆRREJSEHOLDET 04.06.2010 Redegørelse over Veterinærrejseholdets besøg i 2009 hos 10 dyrlæger udvalgt bl.a. på baggrund af højt ordinationsniveau af tetracyklin i svinebesætninger

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer I medfør af 47, stk. 1, 48, stk. 1, 50-52, 53, stk. 1,

Læs mere

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau.

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau. Fødevarestyrelsen Veterinærrejseholdet 28. februar 2006, senest rev. 10. februar 2012 J. nr. 2010-V4-292-00845 LINA Bødekatalog vedr.: 1. Dyreejeres overtrædelse af reglerne om anvendelse og opbevaring

Læs mere

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Medicin Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Dyreværnsloven Hvad skal vi og hvad må vi? Bekendtgørelse af dyreværnsloven 1) Herved bekendtgøres dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 344

Læs mere

DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion

DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion Fagligt Nyt Middelfart, 22. september 2015 DISPOSITION Topmødeerklæringen Dyrevelfærd i DK 2015, kontrol 2014 Status DANISH

Læs mere

Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013

Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013 Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013 Lovgivning - hvad er den til for? Fødevaresikkerhed Sporbarhed Sundhed hos dyr og mennesker Dyrevelfærd Image Antibiotikaforbrug Hvilke kontroller findes

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år Bilag B UDKAST Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år I medfør af 10, stk. 1 og 2, 10e, 12, stk. 2, 30-32. 34-36, 38, stk. 2,

Læs mere

PCV2 i slagtesvinebesætninger

PCV2 i slagtesvinebesætninger PCV2 i slagtesvinebesætninger Jakob Bagger Svinefagdyrlæge LVK svinedyrlægerne Øst Disposition Indledning PCV2 symptomer v. slagtesvin Hvordan stilles diagnosen Vacciner og vaccinationstrategier Vaccineeffekt

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Spirokætose og Svinedysenteri Betydningen af infektion. Svinefagdyrlæge Kirsten Jensen, Novartis

Spirokætose og Svinedysenteri Betydningen af infektion. Svinefagdyrlæge Kirsten Jensen, Novartis Spirokætose og Svinedysenteri Betydningen af infektion Svinefagdyrlæge Kirsten Jensen, Novartis Spirokæter hvad er det for nogen? Familie af spiral formede bakterier Kan give sygdomme som Borreliose Syfilis

Læs mere

Staldskoler - som en del af Obligatorisk SundhedsRådgivning (OSR)

Staldskoler - som en del af Obligatorisk SundhedsRådgivning (OSR) Staldskoler - som en del af Obligatorisk SundhedsRådgivning (OSR) Råd og anbefalinger, 0llæg 0l Staldskolehåndbogen Af Me9e Vaarst og Irene Fisker 1. Indledning 2. OSR formelle krav 7l staldskolerne 3.

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bek. Nr. 1509 af 15. december 2010 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning. Sammenskrivningen

Læs mere

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2013

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2013 DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2013 Offentliggørelse af regnskaber over politiske partiers landsorganisations indtægter og udgifter i henhold til om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse

Læs mere

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin.

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin. BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., BLS-466-00122 Senere ændringer til forskriften BEK nr 953 af 27/06/2016

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger Vejledning om fødevarekædeoplysninger 1 Indledning Denne vejledning beskriver reglerne om fødevarekædeoplysninger, som gælder for alle dyrearter, undtagen vildtlevende vildt. Vejledningen retter sig især

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin LBK nr 1148 af 12/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00036 Senere

Læs mere

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2014

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2014 DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2014 Offentliggørelse af regnskaber over politiske partiers landsorganisations indtægter og udgifter i henhold til om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse

Læs mere

Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet

Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet J.nr.: 2016-34-114-00716 Oprindeligt dokument 8. marts 2016 Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Valg af virkemiddel på grundlag af de foreliggende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven)

Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven) LBK nr 974 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd

Kontrol af dyrevelfærd Kontrol af dyrevelfærd 2 Kontrol af dyrevelfærd Hvorfor kontrollere dyrevelfærd? Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 1410 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017

BEK nr 1410 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017 BEK nr 1410 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1212174 Senere ændringer til

Læs mere

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2015

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2015 DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2015 Offentliggørelse af regnskaber over politiske partiers landsorganisations indtægter og udgifter i henhold til om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse

Læs mere

LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen

LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen HVOR ER VI PÅ VEJ HEN? landmand fødevareproducent miljøforvalter dyrevelfærdsgarant Generelle udviklingstendenser Godt internationalt

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 28. februar Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning

Lovtidende A Udgivet den 28. februar Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning Lovtidende A 2012 Udgivet den 28. februar 2012 27. februar 2012. Nr. 150. Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning I medfør af 23 b, stk. 9, 34, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr BEK nr 1447 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2009-20-2301-00207 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast. Kapitel 1 Anvendelsesområde. Kapitel 2 Uddannelse m.v. af personer, der er beskæftiget i minkfarme

Udkast. Kapitel 1 Anvendelsesområde. Kapitel 2 Uddannelse m.v. af personer, der er beskæftiget i minkfarme Udkast Bekendtgørelse om uddannelse m.v. af personer, der er beskæftiget i minkfarme, samt uddannelse af personer, der fører direkte tilsyn med aflivning af pelsdyr i pelsdyrfarme 1) I medfør af 3 a, 67

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1)

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) Bekendtgørelse nr. 909 af 29. august 2006 Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) I medfør af 47, stk. 1, 48, 50, 51,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin LBK nr 471 af 15/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-32-30-00002 Senere ændringer til

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1)

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1) LBK nr 291 af 22/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0001617 Senere ændringer

Læs mere

Bedre mavesundhed. Lisbeth Jørgensen, projektchef, VSP & Elisabeth Okholm Nielsen, chefforsker, VSP. Kongres for svineproducenter i verdensklasse 2014

Bedre mavesundhed. Lisbeth Jørgensen, projektchef, VSP & Elisabeth Okholm Nielsen, chefforsker, VSP. Kongres for svineproducenter i verdensklasse 2014 Bedre mavesundhed Lisbeth Jørgensen, projektchef, VSP & Elisabeth Okholm Nielsen, chefforsker, VSP Kongres for svineproducenter i verdensklasse 2014 Mavesår på dagsordenen Topmøde Dyrevelfærd Pattegriseoverlevelse

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

Lov om miljøgodkendelse til husdyrbrug

Lov om miljøgodkendelse til husdyrbrug Lov om miljøgodkendelse til husdyrbrug Disposition Præsentation Regler før 1. januar 2007 Regler efter 1. januar 2007 Tiltalerejsning Landsretspraksis Regler før 1. januar 2007 Miljøgodkendelse Anmelderordningen

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme.

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme. Bekendtgørelse nr. 965 af 21. september 2004 Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme I medfør af 36, nr. 1, og 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 5, 7 a, stk. 1 og 2, 16, stk. 1 og 2,

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 22. oktober 2008. Nr. 1019. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 11, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere