Borgere i plejeboliger. Aarhus Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgere i plejeboliger. Aarhus Kommune"

Transkript

1 15 Borgere i plejeboliger

2 Indholdsfortegnelse Om rapporten 3 Demografisk overblik over borgere i plejeboliger 4 Borgere i plejebolig 5 Mænd og kvinder 5 Alder 5 Borgernes civilstand 7 Oprindelsesland 7 Plejebehov 9 Plejebehov og alder 9 Tid i plejeboliger 9 Tid i plejebolig i forhold til plejebehov 11 Borgere over en fireårig periode, som fortsat bor i plejebolig 11 Indlæggelser 11 Forebyggelige indlæggelser 13 Data og metode 14 Data 14 Metode 14 Diagnoser og medicinforløb 16 Diagnoser 16 Diagnoser i plejeboliger 17 Diagnoser fordelt på køn 17 Diagnoser fordelt på alder 19 Diagnoser fordelt på plejebehov 19 Diagnoser fordelt på tid i plejeboliger 21 Medicinforløb 22 Medicinforløb 23 Diagnoser 23 Data og metode 24 Data 24 Metode 24 Kontaktoplysninger 26 Om rapporten Denne rapport har til formål at give et overordnet billede af borgerne i s plejeboliger. Den første del af rapporten giver et demografisk overblik, mens den anden del omhandler udvalgte diagnoser og medicinforløb i plejeboligerne. Første del af rapporten er en demografisk karakteristik af borgerne, som viser sammensætningen af køn, alder, civilstand og oprindelsesland. Den indeholder også informationer om, hvor længe borgerne har været i plejebolig, hvilket plejebehov de har samt antallet af indlæggelser og forebyggelige indlæggelser. Anden del af rapporten viser, hvordan udvalgte diagnoser fordeler sig hos borgerne i forhold til førnævnte parametre: Antal borgere, køn, alder, tid i plejebolig samt plejebehov. Disse resultater giver ligeledes et indblik i antallet af borgere, der er i dosispakkeforløb fra apoteket, i et stabilt eller ustabilt forløb eller ingen medicin får. Hvis du vil vide mere om rapporten og tallene heri, kan du kontakte Jens Lassen, tlf , 3

3 1 1 Demografisk overblik Figur 1: Borgere i plejebolig Borgere i plejebolig Figur 1 viser det faktiske antal af borgere i plejebolig i. Den røde linje angiver det gennemsnitlige antal borgere for den treårige periode. Det ses, at antallet af borgere i plejebolig fra 13 til 14 er steget med 157 personer, en stigning svarende til 7,7 %, mens der fra 14 til 15 ikke er sket nogen væsentlig ændring i antallet. Antal boliger Figur 2: Mænd og kvinder ,3 66,7 66,8 Mænd og kvinder Figur 2 viser den procentvise fordeling af borgere i forhold til køn. Heraf fremgår det, at ca. to tredjedele af borgerne i plejeboliger er kvinder. Den kønsmæssige fordeling har været stabil de seneste 3 år ,6 33,3 33,2 Kvinder Mænd Alder Den procentvise aldersfordeling er vist i figur 3. Det fremgår, at en overvejende stor andel af borgerne befinder sig i aldersgruppen 8-89 år. Det ses derudover, at andelen af 7-79-årige er steget med 1,3 % fra 13 til 15, mens andelen af 8-89-årige er faldet med 1,7 % i samme periode. Figur 3: Alder ,8 19,2 4,4 26, Under 7 år 7-79 år 8-89 år Over 9 år 4 5

4 1 1 Figur 4: Borgernes civilstand 6 Borgernes civilstand Figur 4 viser fordelingen af borgernes civilstand på kategorierne enke/enkemand, fraskilt, gift og ugift. Det ses ud fra figuren, at enker og enkemænd udgør den største kategori blandt borgerne i plejeboliger med over 5 %, mens borgere, der er gift, er under 17 % og de fraskilte udgør lidt over 17 % ,8 17,6 15,6 12, Enke/enkemand Fraskilt Gift Ugift Figur 5: Oprindelsesland 1 Oprindelsesland Figur 5 viser den procentvise fordeling af oprindelsesland i 15 blandt grupperne: Borgere over 65 år, borgere over 75 år, borgere i hjemmepleje og borgere i plejebolig. Det ses ud fra figuren, at andelen af borgere med ikke-dansk oprindelse for samtlige grupper er under 7 % af det samlede antal. Dog viser figuren, at andelen af borgere med ikke-dansk oprindelse er større i hjemmeplejen end i plejeboligerne Dansk Ikke-dansk Hjemmepleje Plejebolig 6 7

5 1 1 Plejebehov I figur 6 ses den procentvise fordeling af plejebehov opdelt i kategorierne B, C, D, E og F, hvor B svarer til et lavt plejebehov, mens F udgør det højeste plejebehov. Det fremgår, at størstedelen af kommunens borgere i plejebolig har plejebehov D, hvor der dog i perioden fra 13 til 15 er sket et fald på 1,3 %, samtidig med, at der er sket en stigning på ca. 2,5 % i plejebehov C for samme periode. Figuren viser desuden, at kun få borgere i plejebolig i har plejebehov F, der er den mest plejekrævende kategori. Definition af plejebehov Plejebehov B: Borger er delvis den aktive part. Borger kan delvist overkomme/overskue og tage initiativ til enkelte aktiviteter og personlig pleje. Svarer til ca. 8 timer pr. uge. Plejebehov C: Borger deltager. Borger har vanskeligt ved at overkomme/overskue og tage initiativ til enkelte aktiviteter og personlig pleje. Svarer til ca. 12,5 timer pr. uge. Plejebehov D: Borger deltager. Borger har meget vanskeligt ved at overkomme/overskue og tage initiativ til enkelte aktiviteter og personlig pleje. Svarer til ca. 18 timer pr. uge. Plejebehov E: Borger er ude af stand til at udføre aktiviteter. Borger er ude af stand til at overkomme/ overskue og tage initiativ til enkelte aktiviteter og personlig pleje. Svarer til ca. 25,5 timer pr. uge. Plejebehov F: Borgere med et helt særligt behov for hjælp til blandt andet pleje. Borgere er ude af stand til at udføre aktiviteter og har brug for fuldstændig personassistance. Svarer til ca. 51,5 timer pr. uge. Plejebehov og alder Figur 7 viser fordelingen af plejebehov i forhold til de forskellige aldersgrupper. Det ses, at over halvdelen af borgerne, der har plejebehov F, er under 7 år, mens de 8-89-årige udgør den største andel af de borgere, der har plejebehov B, C, D og E. Figur 6: Plejebehov ,5 1 5 B Figur 7: Plejebehov og alder med plejebehov B 34,4 26,6 25,5 C D E C D E,8 F F Under 7 år 7-79 år 8-89 år Over 9 år Figur 8: Tid i plejeboliger Tid i plejebolig Figur 8 viser den procentvise fordeling af borgere i forhold til, hvor lang tid de har været i plejebolig, hvor det ses, at over halvdelen af borgerne har været i plejebolig i enten under 1 år eller over 4 år ,3 26,9,9,6 15,4 13,5 1,4 9,7 27, 27, B C D E F 8 9

6 1 1 Tid i plejebolig i forhold til plejebehov Figur 9 viser den procentvise fordeling af borgernes plejebehov i forhold til, hvor længe de har været i plejebolig. Af figuren fremgår det, at jo længere tid borgerne har været i plejebolig, jo højere plejebehov har de. Det ses f.eks., at lidt over 4 % af borgerne, der har været i plejebolig i under 1 år, har plejebehov C, mens dette plejebehov kun gør sig gældende for 21,4 % af dem, der har været i plejebolig i over 4 år. Figur 9: Tid i plejebolig i forhold til plejebehov Under 1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år Over 4 år Figur 1: Borgere over en fireårig periode, der fortsat bor i plejebolig B C D E F Borgere over en fireårig periode, som fortsat bor i plejebolig Figur 1 viser udviklingen i antallet af borgere, der over en fireårig periode fortsat bor i en af kommunens plejeboliger. Figuren skal forstås således, at der for hvert år i perioden er lavet en opgørelse over antallet af borgere. Året efter opgøres samme gruppe borgere for at se, hvilke af disse, der fortsat er i plejebolig. Eksempelvis fremgår det af figuren, at af de borgere, der var i plejebolig ved opgørelsen i 12, er 7,9 % af denne gruppe fortsat i plejebolig året efter. ved første opgørelse ,3 7,9 54,2 72,6 55,7 39, Indlæggelser Figur 11 viser antallet af indlæggelser pr. 1 borgere i kommunens plejeboliger. Af figuren fremgår det, at der i 13 var ca. 16,5 indlæggelser pr. 1 borgere, mens der i 14 var ca. 15 indlæggelser pr. 1 borgere. Den røde linje angiver det gennemsnitlige antal indlæggelser pr. 1 borgere over den treårige periode. Figur 11: Indlæggelser Antal indlæggelser pr. 1 borger

7 1 1 Forebyggelige indlæggelser Figur 12 viser antallet af forebyggelige indlæggelser pr. 1 borgere. Det ses, at antallet af forebyggelige indlæggelser i 13 svarer til det gennemsnitlige antal forebyggelige indlæggelser (den røde linje), da der her var ca. 4 forebyggelige indlæggelser pr. 1 borgere. Samtidig ses det, antallet af forebyggelige indlæggelser i 15 ligger lidt over det gennemsnitlige antal. Figur 12: Forebyggelige indlæggelser 4,4 4,2 4, 3,8 3,6 3,4 3,2 3, Definition af forebyggelige indlæggelser Forebyggelige indlæggelser er indlæggelser, hvor aktionsdiagnosen hører til en af følgende 9 diagnosegrupper: dehydrering, forstoppelse, nedre luftvejssygdom (KOL, astma/bronkitis), blærebetændelse, gastroenteritis, brud, ernæringsbetinget anæmi (blodmangel), sociale og plejemæssige forhold og tryksår. Se mere på: Forebyggelse-af-indlaeggelser-synlige-resultater-maj-14/Forebyggelse-af-indlaeggelser-synlige-resultater-maj-14.ashx (s. 21) 12 13

8 1 1 Data og metode Data Databaseudtræk, der beskriver sammensætningen af borgere mht. CPR, køn, alder, civilstand, tid i plejebolig samt plejebehov. Metode Data er indsamlet som et nedslag den 31. maj for hvert af årene 13, 14 og 15. På baggrund af ovenstående data er der for alder samt tid i plejebolig foretaget en gruppering af data, således at alder er grupperet i hhv. Under 7 år, 7-79 år, 8-89 år og Over 9 år. Tiden i plejebolig er efter en omregning fra dage til år grupperet i hhv. Under 1 år. (12. måned inkluderet), 1-2 år (24. måned inkluderet), 2-3 år (36. måned inkluderet), 3-4 år (48. måned inkluderet) og Over 4 år. Tiden i plejebolig er beregnet ud fra det tidspunkt, hvor borgeren første gang er tildelt plejebolig og frem til udtrækket den. 31. maj 15. Parametrene køn, aldersgruppe, civilstand, tid i plejebolig samt plejebehov er beregnet som procentvise andele i forhold til det samlede antal borgere den 31. maj i det pågældende år. Data for indlæggelser er indhentet fra Esundhed. 14

9 2 2 Diagnoser og medicinforløb Diagnoser Diagnoser i plejeboliger Figur 1 viser den procentvise fordeling af borgerne i forhold til udvalgte diagnose. Hver borger kan have flere diagnoser og vil derfor kunne fremgå i flere diagnosegrupper. Det ses af figuren, at borgere med svære fysiske handicap, demens og psykiatriske diagnoser udgør de største grupper, hvorimod andelen af scleroseramte og udviklingshæmmede kun udgør hhv. 1,3 og 1,1 % af det samlede antal borgere i kommunens plejeboliger. Figur 1: Diagnoser i plejeboliger 5 44,7 45 4,5 4 36, Svære fysiske handicap Demens Psykiatriske diagnoser 21,6 Alzheimers 1,9 7,5 7,1 KOL Alkoholikere/alkoholskadede Senhjerneskadede 2,7 Terminalerklærede 1,3 1,1 Sclerose Udviklingshæmmede Diagnoser fordelt på køn Figur 2 viser den procentvise fordeling af diagnoser i forhold til køn set i forhold til den gennemsnitlige fordeling af køn i plejeboligerne, hvor mænd udgør 32,6 % og kvinder 67,4 %. Figuren viser bl.a., at 44,4 % af kvinderne i plejebolig har demens, hvor dette gør sig gældende for kun 32,5 % af mændene. Figur 2: Diagnoser fordelt på køn Procent af antal mænd/kvinder ,4 45,3 44, ,6 35,6 32, , 14,5 15 1,3 12, 1 13,6 13,2 5 4,5 4,2 2,4 3,1 1,3 1,3 1,1 1,1 Svære fysiske handicap Demens Psykiatriske diagnoser Alzheimers KOL Alkoholikere/alkoholskadede Senhjerne-skadede Terminalerklærede Sclerose Udviklingshæmmede Kvinder Mænd 16 17

10 2 2 Figur 3: Diagnoser fordelt på alder 1 Diagnoser fordelt på alder I figur 3 ses den aldersmæssige fordeling inden for hver diagnose. Det ses, at de 8-89-årige udgør den største del af borgere med demens og Alzheimers, mens borgere under 7 år udgør mere end en tredjedel af borgere med diagnoserne sclerose og udviklingshæmmet. med diagnose Under 7 år 7-79 år 8-89 år Over 9 år Svære fysiske handicap Demens Psykiatriske diagnoser Alzheimers KOL Alkoholikere/alkoholskadede Senhjerneskadede Terminalerklærede Sclerose Udviklingshæmmede Figur 4: Diagnoser fordelt på plejebehov 1 Diagnoser fordelt på plejebehov Figur 4 viser fordeling af diagnoser i forhold til borgernes plejebehov. Det fremgår af figuren, at de mest plejekrævende diagnoser er sclerose og terminalerklærede, da mere end 5 % af borgerne med disse diagnoser som minimum har plejebehov E. med diagnose B C D E F Svære fysiske handicap Demens Psykiatriske diagnoser Alzheimers KOL Alkoholikere/alkoholskadede Senhjerneskadede Terminalerklærede Sclerose Udviklingshæmmede 18 19

11 2 2 Diagnoser fordelt på tid i plejebolig Figur 5 viser fordelingen af disse i forhold til, hvor længe borgerne har været i plejebolig. Af figuren ses det, at ca. 4 % af borgere med diagnosen alkoholiker/alkoholskadet har været i plejebolig i mere end 5 år, mens dette gør sig gældende for ca. 35 % af de udviklingshæmmede borgere. Figur 5: Diagnoser fordelt på tid i plejeboliger 9 8 Under 1 år år år år år Over 5 år Udviklingshæmmede Sclerose Terminalerklærede Senhjerneskadede Alkoholikere/alkoholskadede KOL Alzheimers Psykiatriske diagnoser Demens 1 Svære fysiske handicap med diagnose 1 21

12 2 2 Medicinforløb Figur 1: Medicinforløb Medicinforløb Figur 1 viser den procentvise fordeling af medicinforløbet for borgerne i forhold til, om de er i et dosispakke forløb, i et stabilt eller ustabilt forløb eller ingen medicin får. Det fremgår af figuren, at 46 % af borgerne i kommunens plejeboliger er i et stabilt medicinforløb, mens 32,4 % er på dosispakke fra apoteket. Definition af medicinforløb Dosispakke fra apoteket: Borger får medicin doseret på apoteket. Stabilt medicinforløb: Borger er i et stabilt medicinforløb, hvor medicintype og -dosis ikke varierer. Ustabilt medicinforløb: Borger er i et ustabilt medicinforløb, hvor medicintype og -dosis kan variere , 32,4, 1,7 Dosispakke Stabilt forløb Ustabilt forløb Ingen medicin Ingen medicin: Borger får ingen medicin. Figur 2: Diagnoser 1 Diagnoser Figur 2 viser den procentvise fordeling af medicinforløbene i forhold til diagnoser. Ud fra figuren ses det, at især borgere med sclerose er i et ustabilt medicinforløb. Procent af antal diagnoser Dosispakke Stabilt forløb Ustabilt forløb Ingen medicin 1 Svære fysiske handicap Demens Psykiatriske diagnoser Alzheimers KOL Alkoholikere/alkoholskadede Senhjerneskadede Terminalerklærede Sclerose Udviklingshæmmede 22 23

13 2 2 Data og metode Data Borgere i plejebolig er i denne analyse opdelt i følgende diagnoser: Demens - diagnosticeret (klinisk diagnosticeret af læge) Demens - symptomer uden diagnose (sundhedsfaglig vurdering) Alzheimers (klinisk diagnosticeret af læge) KOL (klinisk diagnosticeret af læge) Svære fysiske handicap (f.eks. apopleksi, Parkinson, ALS, rygmarvsskade, gigtpatienter, osv.) Sclerose Senhjerneskadede (borgere med en erhvervet hjerneskade, skaden kan medføre såvel synlige som usynlige handicap) Alkoholikere/alkoholskadede (borgere, der er både fysisk og kognitivt påvirket af deres misbrug, samt borgere i antabusbehandling) Psykiatriske diagnoser (f.eks. skizofreni, psykoser, depression, angst, nervøse tilstande, personlighedsforstyrrelser, klinisk diagnosticeret af læge, ikke demens og misbrug) Udviklingshæmmede (mental retardering/intellektuel svaghed, der er kommet før det 18. år) Terminalerklærede Andet Derudover er der ud fra et databaseudtræk anvendt informationer om borgernes køn, alder, civilstand, oprindelsesland, tid i plejebolig samt plejebehov. Metode Data er indsamlet som et nedslag den 31. maj 15. I denne rapport er der foretaget en sammenlægning af grupperne Demens - diagnosticeret og Demens symptomer uden diagnoser til parameteren Demens. Derudover er der foretaget en gruppering af borgernes alder samt deres tid i plejebolig, således at alder er grupperet i hhv. Under 7 år, 7-79 år, 8-89 år og Over 9 år. Tiden i plejebolig er efter omregning fra dage til år grupperet i hhv. Under 1 år (12. måned inkluderet), 1-2 år (24. måned inkluderet), 2-3 år (36. måned inkluderet), 3-4 år (48. måned inkluderet), 4-5 år (6. måned inkluderet) og Over 5 år. Tiden i plejebolig er beregnet ud fra det tidspunkt, hvor borgeren første gang er visiteret til plejebolig og frem til udtrækket af CPR-numre den 31. maj

14 Kontaktoplysninger Såfremt der ønskes yderligere oplysninger, kontakt da Jens Lassen Tlf

Borgere i plejeboliger. Aarhus Kommune

Borgere i plejeboliger. Aarhus Kommune 16 Borgere i plejeboliger Indholdsfortegnelse Om rapporten 3 Demografisk overblik over borgere i plejeboliger 4 Borgere i plejebolig 5 Mænd og kvinder 5 Alder 5 Borgernes civilstand 7 Oprindelsesland 7

Læs mere

Medfinansieringsrapport, 2014

Medfinansieringsrapport, 2014 Medfinansieringsrapport, 2014 Baggrund: Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev indført med virkning fra 2007. Formålet med ordningen var at give kommunerne et generelt incitament til at

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Med udgangspunkt i resultatindikatorrapporten fra Region Sjælland, for aktivitetsbestemt medfinansiering, er denne rapport

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Juni 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og

Læs mere

Nøgletalsrapport Forebyggende hjemmebesøg Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Forebyggende hjemmebesøg Faxe Kommune Nøgletalsrapport Forebyggende hjemmebesøg Faxe Kommune Center for Sundhed & Pleje 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for forebyggende hjemmebesøg er nedenstående

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2013 Indledning Den 1. januar 2012 trådte store ændringer i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Nøgletalsrapport Forebyggende hjemmebesøg 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Forebyggende hjemmebesøg 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Forebyggende hjemmebesøg 2012 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje 1 Denne rapport giver et indblik i antallet af forbyggende hjemmebesøg fordelt på aldersgrupper og civilstand

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017 NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Marts 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2014 Indledning Stevns Kommunes udgifter til Kommunal Medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) udgjorde

Læs mere

Sygedagpenge Tema analyse 2014. Hvad kendetegner de 30 50 årige med over 26 ugers varighed

Sygedagpenge Tema analyse 2014. Hvad kendetegner de 30 50 årige med over 26 ugers varighed Sygedagpenge Tema analyse 2014 Hvad kendetegner de 30 50 årige med over 26 ugers varighed Baggrund DUR statistik over 26 uger sygemeldte 2 Datagrundlag Dataudtræk fra Opera den 26. oktober. 6 sygemeldt

Læs mere

1. Generel økonomi Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering

1. Generel økonomi Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering 1. Generel økonomi 1 Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering 2012 2015 1 Tabel 1.2 Kommunal finansiering 2012 2015 2 2. Aktivitet på det somatiske område Tabel 2.1 Udviklingen i udskrivninger, sengedage og

Læs mere

Tidlig indsats og forebyggelige indlæggelser. Social- og Sundhedsudvalget d. 6. maj 2015

Tidlig indsats og forebyggelige indlæggelser. Social- og Sundhedsudvalget d. 6. maj 2015 Tidlig indsats og forebyggelige indlæggelser Social- og Sundhedsudvalget d. 6. maj 2015 Berlingske Tidende 30. -31. marts 2015: Dårlig pleje sender ældre på sygehus Tusinder af ældre bliver indlagt uden

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015

Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015 Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015 Analyse, HR & Udvikling 2016 Indhold Kort introduktion til området Aktivitetsbestemt medfinansiering...2 1. Overordnet udvikling i aktivitet og medfinansiering

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. Side 1 af 5 I dette notat beskrives, hvorledes der skal følges op på beslutningen om investeringer

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3 Sundhed og Omsorg FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3 Dato: 25.09.2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 3 Indhold

Læs mere

Forebyggelige indlæggelser blandt dem med størst behandlingsbehov

Forebyggelige indlæggelser blandt dem med størst behandlingsbehov N O T A T Forebyggelige indlæggelser blandt dem med størst behandlingsbehov Denne analyse undersøger, hvor stor en del af indlæggelserne af patienter med det største behandlingsbehov i sundhedsvæsenet,

Læs mere

Sag nr. 2014-006610-14 December 2014

Sag nr. 2014-006610-14 December 2014 Sag nr. 2014-006610-14 December 2014 1. Udvikling i medfinansieringsudgifterne 2010-2013 Middelfart kommune havde i 2013 en medfinansieringsudgift på 3.596 kr. per. Det er en stigning på 173 kr. siden

Læs mere

REBUS Nord. Status over året 2007

REBUS Nord. Status over året 2007 REBUS Nord Status over året 27 Dette er en statistisk oversigt i forhold til borgerne i Rebus Nord. I oversigten bruges sammenlignelige tal for opgørelsen for Rebus år 26/27. Oversigten indeholder statistik

Læs mere

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elevtallene for børnehaveklasse i grundskolen for skoleåret 2014/15 viser, at: I skoleåret 2014/2015 startede knap 67.600 elever i børnehaveklasse i grundskolen.

Læs mere

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013 NOTAT Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 213 Indhold 1. Indledning... 2 1.1 Metode... 3 1.2 Udvælgelse af kommuner... 3 2. Kommunal medfinansiering - udgiftsudviklingen... 4 2.1 Udgifter forbundet

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017 Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 215 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug

Læs mere

Nøgletalsrapport: Kommunal medfinansiering Faxe Kommune

Nøgletalsrapport: Kommunal medfinansiering Faxe Kommune Nøgletalsrapport: Kommunal medfinansiering Faxe Kommune Formålet med rapporten er at give Social- og Sundhedsudvalget et overblik over Faxe Kommunes samlede kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og behov for hjælp, kan kommunen iværksætte en anbringelse uden for hjemmet. En anbringelse i en plejefamilie

Læs mere

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Danske Regioner/regioner, KL/kommuner, PLO og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udviklet en række indikatorer, der kan bruges

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn og faldende funktionsniveau hos ældre i Roskilde kommune.

Tidlig opsporing af sygdomstegn og faldende funktionsniveau hos ældre i Roskilde kommune. Tidlig opsporing af sygdomstegn og faldende funktionsniveau hos ældre i Roskilde kommune. Mette Olander, sundheds- og omsorgschef Jeanne Schlenzig, udviklingskonsulent 1 Strategiske udfordringer på det

Læs mere

SAMMENHÆNGENDE INDSATS I SUNDHEDSVÆSENET SYNLIGE RESULTATER

SAMMENHÆNGENDE INDSATS I SUNDHEDSVÆSENET SYNLIGE RESULTATER SAMMENHÆNGENDE INDSATS I SUNDHEDSVÆSENET SYNLIGE RESULTATER 21 SAMMENHÆNGENDE INDSATS I SUNDHEDSVÆSENET SYNLIGE RESULTATER, 21 1 Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater, 21 Udarbejdet

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 1 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 1 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014 Sundhed og Omsorg FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 1 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014 Dato: 25.09.2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER

Læs mere

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier Stationær somatik Ambulant somatik Stationær genoptræning Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sygesikring i alt Kr. Sundhedsøkonomi - den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet - juli

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier Stationær somatik Ambulant somatik Stationær genoptræning Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sygesikring i alt Kr. Sundhedsøkonomi - den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet - januar

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2012

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2012 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal 21 2. kvartal 212 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser

Læs mere

Bilag 2 uddybning af tal

Bilag 2 uddybning af tal Bilag 2 uddybning af tal I rapporten Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Status 2. halvår 2016 fremlægges resultater af måling på en række indikatorer: Indikator 1: Akutte somatiske

Læs mere

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017 Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017 Elevtallene for børnehaveklasse i grundskolen for skoleåret 2016/17 viser, at: I skoleåret 2016/2017 startede ca. 66.300 elever i børnehaveklasse i grundskolen.

Læs mere

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Budget- og planlægningsafdelingen Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg Tlf.: 97 64 30 00 www.psykiatrien@rn.dk d. 8/10

Læs mere

Borgere i aktivitets- og samværstilbud

Borgere i aktivitets- og samværstilbud Borgere i aktivitets- og samværstilbud Denne analyse ser nærmere på aktivitets- og samværstilbud efter serviceloven og belyser blandt andet potentialet for, at borgere, der gør brug af tilbuddet, kan komme

Læs mere

BOSTEDSANALYSE. Udviklingsenheden SPIR

BOSTEDSANALYSE. Udviklingsenheden SPIR Udviklingsenheden SPIR BOSTEDSANALYSE UNDERSØGELSE AF INDLÆGGELSER FRA KOMMUNALE OG PRIVATE BOSTEDER SAMT OPGANGSFÆLLESSKABER I SEKS KOMMUNER I PSYKIATRIEN VEST INDHOLD Undersøgelsens formål er at skaffe

Læs mere

ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015

ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015 ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015 KORT FORTALT FORORD Ældresundhedsprofilen 2015 kort fortalt er en sammenfatning af Ældresundhedsprofilen 2015. Den viser et udsnit af det samlede billede af de 65+ åriges sundhedstilstand

Læs mere

Nøgletalsrapport Forebyggende hjemmebesøg 2014 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Forebyggende hjemmebesøg 2014 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Forebyggende hjemmebesøg 2014 Faxe Kommune Centerstaben for Sundhed & Pleje 1 Rapporten giver et indblik i antallet af forbyggende hjemmebesøg fordelt på aldersgrupper og civilstand i

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-88 Viborg Tel. +45 8728 5 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Læs mere

Opfølgning kontanthjælpsanalyse Aktiv Indsats

Opfølgning kontanthjælpsanalyse Aktiv Indsats Opfølgning kontanthjælpsanalyse Aktiv Indsats I april blev der lavet en analyse over de kontanthjælpssager, som var tilknyttet Aktiv Indsats. Der blev i marts lavet en opfølgning her på. I marts 2013 er

Læs mere

Baggrundsinformation vedr. forebyggelse og dehydrering

Baggrundsinformation vedr. forebyggelse og dehydrering Bilag 1A Opdateret januar 2017 Baggrundsinformation vedr. forebyggelse og dehydrering i Innovationsforløbet vedrørende udvikling af løsning, der kan forebygge eller afhjælpe dehydrering og eventuelt tillige

Læs mere

Forebyggelige genindlæggelser

Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser inden 3 dage 1) Institution Procent Procent Forebyggelige genindlæggelser inden 30 dage 2) Hele landet 3,4 10,8 Region Nordjylland 2,9 10,9 Region

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb.

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat «Skriv afdeling» Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 «Skriv din e-mail» www.herning.dk Aktivitetsbestemt medfinansiering hvordan og hvorfor Kontaktperson:

Læs mere

Forebyggelse af indlæggelser

Forebyggelse af indlæggelser Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Forebyggelse af indlæggelser med fokus på borgere i Roskilde Kommunes hjemmepleje Forebyggelse af indlæggelser med fokus på borgere i Roskilde Kommunes hjemmepleje Publikationen

Læs mere

25. SEPTEMBER 2015 RETTEDE TABELLER OG FIGURER I RAPPORTEN SYGDOMSBYRDEN I DANMARK SYGDOMME

25. SEPTEMBER 2015 RETTEDE TABELLER OG FIGURER I RAPPORTEN SYGDOMSBYRDEN I DANMARK SYGDOMME 25. SEPTEMBER 2015 RETTEDE TABELLER OG FIGURER I RAPPORTEN SYGDOMSBYRDEN I DANMARK SYGDOMME Baggrund for dokumentet Efter offentliggørelsen af Rapporten har Statens Institut for Folkesundhed identificeret

Læs mere

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA - Statistisk analyse Maj 2008 Jørgen Møller Christiansen og Henning Hansen CASA Førtidspension og psykiske lidelser blandt

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2008. De kommunale indberetninger fra 2008 viste, at omkring 1800 kursister havde deltaget på Lær at

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Antal visiterede timer og visiterede borgere

Antal visiterede timer og visiterede borgere SOCIAL OG SUNDHED Dato: 28. april 214 Udviklingen af visiterede ydelser indenfor personlig og praktisk hjælp Dette notat giver et overblik over udviklingen i ydelser i hjemmeplejen. Indledningsvist præsenteres

Læs mere

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune 2008-2013 0 For yderligere information Økonomikonsulent Inga Schmidt

Læs mere

3.1 Region Hovedstaden

3.1 Region Hovedstaden 3.1 Region Hovedstaden I dette afsnit beskrives en række sociodemografiske faktorer for borgere med diabetes, KOL, hjertekarsygdom eller mindst 2 af disse kroniske sygdomme i Region Hovedstaden. På tværs

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til rapporten. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til rapporten. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til rapporten Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Vejledning til dataudtræk for deltagerkommunerne...

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater 214 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Copyright:

Læs mere

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid i psykiatrien 9-14 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 15 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede ventetid til

Læs mere

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI KØS grunddata Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI Anne Svanholm ansv03@frederiksberg.dk 20. januar 2015 Indhold Hvordan og hvem kan få

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede

Læs mere

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune 1 Kommunal medfinansiering/finansiering Generelt om modellen bag Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at undersøge udviklingen i psykiatriske patienters tilknytning til arbejdsmarkedet

Læs mere

FORMIDLING AF SUNDHEDSDATA TIL KOMMUNERNE

FORMIDLING AF SUNDHEDSDATA TIL KOMMUNERNE FORMIDLING AF SUNDHEDSDATA TIL KOMMUNERNE Stine Holm, SSI Niels Berdiin Flarup, SSI DRG-konference 2015 - Kursusdag OVERBLIK: DRG-SYSTEMET Spor 2 DRG-systemet Grupperingslogik Inddata Takstberegning Uddata

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Udkast til Sygedagpengeanalyse.

Udkast til Sygedagpengeanalyse. Dato: 8. oktober Sagsnr.: -8-3 Udkast til Sygedagpengeanalyse. Indledning Analysen er blevet til på baggrund af et ønske om at opnå en bedre forståelse af den gruppe af borgere, der er sygemeldte i Middelfart

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Udgiftspres på voksenhandicapområdet

Udgiftspres på voksenhandicapområdet Udgiftspres på voksenhandicapområdet Hovedpointer: Kommunerne melder om stigende udgiftspres på området for voksne handicappede. 56 pct. forventer, at den demografiske udvikling på området vil give øgede

Læs mere

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år 1 MEDICINFORBRUG - INDBLIK 2017 Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år Sundhedsdatastyrelsen sætter fokus på forbruget

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre - 2013

Hjemmehjælp til ældre - 2013 ÆLDRE I TAL 2014 Hjemmehjælp til ældre - 2013 Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand

2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand 2. VALGDELTAGELSEN Ved kommunalvalget den 18. november 1997 var der i alt 222.182 stemmeberettigede i Århus Kommune. Af disse afgav de 157.055 deres stemme svarende til en stemmeprocent på 70,7. Til sammenligning

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Notat. Udviklingen af visiterede ydelser indenfor personlig og praktisk hjælp

Notat. Udviklingen af visiterede ydelser indenfor personlig og praktisk hjælp SOCIAL OG SUNDHED Dato: 7. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3495 E-mail: hvi@balk.dk Kontakt: Pernille Hvilsted Sagsid: 27.36.04-Ø00-1-16 Notat Udviklingen af visiterede ydelser indenfor personlig og praktisk

Læs mere

Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: Serviceområde SO 18, Sundhed og Ældre og SO 19, Forebyggelse Det nære sundhedsvæsen - den del af sundhedsvæsenet som

Læs mere

Undersøgelse af medicinske patienter. Marts 2010. Dataleverandør og analysefirma

Undersøgelse af medicinske patienter. Marts 2010. Dataleverandør og analysefirma Undersøgelse af medicinske patienter. Marts 2010 Side 2 Indhold Indhold Tema Om rapporten Summary Metode Side 3 4-9 10-15 Resultater: Baggrundsspørgsmål Kommunikation og information mellem patient og sundhedssystem

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

Det tværsektorielle samarbejde -når samarbejdet lykkes på trods

Det tværsektorielle samarbejde -når samarbejdet lykkes på trods Det tværsektorielle samarbejde -når samarbejdet lykkes på trods Praksispakker November 2016 Larry Højgaard Kristiansen Ledende overlæge Margrethe Smidth Postdoc 3 kommuner - Silkeborg, Skive, Viborg 111

Læs mere

Rehabiliterende hjemmepleje efter Egedal-modellen

Rehabiliterende hjemmepleje efter Egedal-modellen Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Rehabiliterende hjemmepleje efter Egedal-modellen En analyse af de økonomiske konsekvenser af initiativer igangsat i hjemmeplejen i Egedal Kommune i løbet af 2015 Rehabiliterende

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

23 indikatorer - en sammenligning på Fritvalgsområdet.

23 indikatorer - en sammenligning på Fritvalgsområdet. 23 indikatorer - en sammenligning på Fritvalgsområdet. Ældrerapporten og Benchmarkingsamarbejde Greve Kommune indgår normalt i et benchmarkingsamarbejde med følgende kommuner: Helsingør, Hillerød, Gentofte,

Læs mere

Med økonomiaftalen for 2014 blev yderligere tildelt 0,65 mio. som varigt beløb til udvidet Akutteam og udmøntning af sundhedsplanen 2013.

Med økonomiaftalen for 2014 blev yderligere tildelt 0,65 mio. som varigt beløb til udvidet Akutteam og udmøntning af sundhedsplanen 2013. Notat Notat vedr.: Besparelse ved etablering af akutteam Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Beskæftigelse og Sundhed Bakkedraget 1 8362 Hørning Dato: 06-02-2015 Sagsbeh.: Mads Iversen Rasztar

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Kommune Med udgangspunkt i nøgletalsrapporten for aktivitetsbestemt medfinansiering til Social- og Sundhedsudvalget i juni måned er nedenstående

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi ½ årlige data

Vederlagsfri fysioterapi ½ årlige data Vederlagsfri fysioterapi ½ årlige data 2014-2016 Vederlagsfri fysioterapi er fastsat i Sundhedsloven 140a og omfatter to specialer: speciale 62 er almindelig vederlagsfri fysioterapi, og speciale 65 er

Læs mere

Antallet af diagnosticerede børn i forhold til almenskoleområdet

Antallet af diagnosticerede børn i forhold til almenskoleområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Til BUU Antallet af diagnosticerede børn i forhold til almenskoleområdet 2009-2012 Bestilling I forbindelse med behandling af kvalitetsrapporten

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

Notat Dato: 24. august 2006

Notat Dato: 24. august 2006 VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat

Læs mere

Ældre medicinske patienters kontakt med det regionale sundhedsvæsen og den kommunale pleje

Ældre medicinske patienters kontakt med det regionale sundhedsvæsen og den kommunale pleje Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 13. april 1 Ældre medicinske patienters kontakt med det regionale sundhedsvæsen og den kommunale pleje Formålet med denne analyse er dels at belyse,

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Ledelsesinformation - december 2012

Ledelsesinformation - december 2012 Ledelsesinformation - december 2 Ledelsesinformationens formål er, at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes Ældre og Sundhedsområde. For løbende

Læs mere

Årsrapport utilsigtede hændelser 2013 Ved Charlotte Nielsen, risikomanager Vordingborg Kommune

Årsrapport utilsigtede hændelser 2013 Ved Charlotte Nielsen, risikomanager Vordingborg Kommune Årsrapport utilsigtede hændelser 201 Ved Charlotte Nielsen, risikomanager Vordingborg Kommune 1 Årsrapport utilsigtede hændelser 201 i Vordingborg kommune. Indledning Formålet med rapporteringen af UTH

Læs mere

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Simon Feilberg NOTAT Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Aktiviteten på Maj 2013 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Regeringen, Danske er,

Læs mere

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 1/14 Bilag 1 Følgende bilag indeholder den kvantitative databehandling af hhv. registreringsdata, herunder kendskab

Læs mere

Faktaark: Den generelle iværksætter i 2012

Faktaark: Den generelle iværksætter i 2012 11. november 214 /agnela og marrat Sag Faktaark: Den generelle iværksætter i 212 Den generelle iværksætter i Danmark i 212 er en dansk mand på mellem 36-4. Han er gift og har ingen børn. Han kommer fra

Læs mere