LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS"

Transkript

1 LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Formål 2 LOPAKS 3 Begreber 6 Eksempler 6. december 2010 LOPAKS er nu udvidet med en ny tabel, der giver mulighed for at opgøre lønspredning på månedsdata. Opgørelserne kan foretages fra januar 2008 og månedsvis frem. I dette nyhedsbrev vil der indledningsvis blive foretaget en beskrivelse af de begreber, der anvendes i tabellerne samt gennemgået eksempler på de muligheder, der foreligger med den nye statistik. Det er dog ikke en egentlig lønspredningsanalyse. To veje leder frem til lønspredningsoplysningerne. Først og fremmest som en selvstændig statistik, hvor det er muligt at vælge forspalte, lønbegreb, spredningsmål, køn, aflønningsform, område og ansættelsesform, som det kendes fra FLDs andre statistikker i LOPAKS. Der bliver introduceret enkelte nyheder blandt forspaltemulighederne. Desuden som en integreret del af lønudviklingstabeller og lønsumstabeller m.fl. Det ses som et grønt ikon, formet som et boksplot, og findes sammen med tidsserie ikonet og tabel-grafikken til venstre for overenskomstområde. Et klik på henter lønspredningsoplysninger for den valgte overenskomstgruppe / stilling. Lønspredningsstatistikken benytter nogle få størrelser til at beskrive løndataenes fordeling. Der benyttes følgende variabler til at definere lønspredningen: kvartiler, dvs. nedre, median og øvre kvartil, som standard deciler som tilvalg kvartilbredden i kroner og i procent af medianen og middelværdien variationskoefficienten, som er spredningen i forhold til gennemsnittet Tabellerne suppleres grafisk med et boksplot. Det skal bemærkes, at rapporterne i lønspredningsstatistikken generelt er noget langsommere at hente frem end i de øvrige statistikker.

2 2 FORMÅL Formålet med den nye lønspredningsstatistik er at angive nogle udvalgte mål, der kan bruges til at beskrive, hvordan de kommunalt og regionalt ansattes lønninger fordeler sig. I lønsumsopgørelsen og lønudviklingsstatistikken angives en gennemsnits løn, hvilket i sig selv ikke siger noget om fordelingen. Lønspredningsstatistikken introducerer et antal parametre, som beskriver datamaterialet med nogle beliggenhedsmål suppleret med egentlige spredningsmål. LOPAKS I LOPAKS findes under LØN nu statistikken Lønspredning. Ved at klikke sig ind på den, findes i lighed med de øvrige statistikker, nogle muligheder for at tilpasse layout og nogle udvælgelsesbetingelser. Under tilpas layout vælges forspalte, hvor der findes 10 muligheder at vælge blandt. Nogle af disse, herunder overenskomstområde, stillingskode, køn m.fl., er allerede kendt fra FLDs andre statistikker. Muligheder som hovedkonto, funktion og anciennitet er nye. Anciennitetsoplysningerne skal tages med visse forbehold. I tabellerne er ancienniteten opgjort pr. år, men med en øvre grænse på 20 år. Alle med over 21 års anciennitet er samlet i en, jf. figur 1. Figur 1: Anciennitet for alle ansatte i kommuner og regioner september Kilde: LOPAKS, Lønspredningsstatistik september 2010.

3 3 Indberetningerne er visse steder mangelfulde, hvilket ses af kategorien ukendt, der er med for at illustrere, at der findes personer for hvem ancienniteten ikke er angivet. Elever optræder alle med ukendt anciennitet. Der findes også tilfælde, hvor ancienniteten er forkert indberettet, eksempelvis 10,12 og 15 års anciennitet, hvor der er en ophobning, der vedrører, at der i flere tilfælde skete en nulstilling af anciennitet i forbindelse med overgangen til ny løn i 1998 og 2000 (12 og 10 år) og indførelse af kvartalsstatistikken i 1995 (15 år). Hovedkonto og funktion skal ligeledes tages med visse forbehold idet indberetningerne ikke altid er korrekte. Årsagerne er forskellige, men blandt andet at FLD ikke modtager det udkonterede kontonummer. Derfor skal personaleopgørelserne på baggrund heraf fortolkes med forsigtighed. Der arbejdes på at forbedre indberetningen. Forspalte løndele findes i to varianter. Løndele alle hvor beliggenheds- og spredningsmål for hver løndel opgøres på baggrund af alle ansatte. Løndele med hvor beliggenheds- og spredningsmål for hver løndel opgøres på baggrund af det antal ansatte, der har pågældende løndel. De opgjorte løndele er: Løn i alt, grundløn, lokale tillæg, centrale tillæg, genetillæg og pension. BEGREBER Dataene er på det mere tekniske niveau et ugrupperet materiale, dvs. ikke opdelt i intervaller. I forbindelse med beregningen af kvartiler m.v. er data, på baggrund af det valgte lønbegreb, opstillet i stigende orden. Lønnen er for alle normeret til en fuldtidsløn. I tabellerne opgøres følgende beliggenhedsmål også kaldet positionsmål: Gennemsnit: Den gennemsnitlige løn pr. fuldtidsbeskæftiget. Nedre kvartil: også kaldet 25% fraktilen, som er den løn, hvor 25% af personalet har en lavere løn og 75% en højere løn Median: også kaldet 50% fraktilen, som er den løn, hvor halvdelen af de ansatte har en lavere løn og halvdelen har en højere løn. Øvre kvartil: også kaldet 75% fraktilen, som er den løn, hvor 75% af personalet har en lavere løn og 25% en højere løn.

4 4 Det er også muligt at få vist decilgrupper, hvor første decil omfatter den tiendedel af stillingsgruppen med den laveste løn, og den tiende decilgruppe omfatter den tiendedel af stillingsgruppen med den højeste løn. Udvælgelsen af de personer, der udgør fraktilerne sker som beskrevet i tabel 1 nedenfor. Tabel 1: Udvælgelse af fraktil-observationer Fraktil Formel for udvælgelse Person nr.: 10% 223*10/100 =22, % 223*25/100 =55, % 223*50/100 =111, % 223*75/100 =167, % 223*90/100 =200, Note: eksemplet dækker over 223 personer (n), for hvem den normerede løn er opstillet i stigende orden. På baggrund af formlen n*fraktil/100, hvis resultat rundes op, findes det nummer, der angiver hvilken persons løn, der udgør fraktilen. For en overenskomstgruppe på eksempelvis 223 personer, vil medianen være den observation, der medfører at 50% af populationen ligger under. Det vil her sige person nr. 112 Udover de nævnte beliggenhedsmål opgøres nogle egentlige spredningsmål: Afstand nedre kvartil til median i procent og Afstand median til øvre kvartil i procent : giver et indtryk af, hvor fordelingens tyngde ligger, populært sagt, om fordelingen er højreskæv eller venstreskæv. Hvis afstanden til øvre kvartil er større end afstanden til nedre kvartil vil fordelingen være højreskæv, dvs. have vægten til højre for medianen. I det omvendte tilfælde, hvor afstanden til nedre kvartil er større end til højre, siges fordelingen at være venstreskæv. Højre- eller venstreskævhed kan også afgøres ved at se på gennemsnitslønnens størrelse i forhold til medianen. Hvis eksempelvis medianen er større end middelværdien vil det generelt betyde, at fordelingen er venstreskæv. Kvartilbredde i kr.: Forskellen mellem øvre og nedre kvartil i kroner. Kan også aflæses i boksplottet. Værdien er et udtryk for hvor stor forskel, der er på den lavest og højest lønnede person i intervallet, der dækker de midterste 50% af populationen.

5 5 Kvartilbredde i procent af medianen: Forskellen mellem øvre og nedre kvartil i kroner divideret med medianen. Jo mindre kvartilbredde i procent, des tættere på medianen ligger de midterste 50% af data. Dette relative mål er bedre at bruge ved sammenligning af graden af lønspredning mellem grupper end kvartilbredde i kroner. Variationskoefficient: er et spredningsmål beregnet for hele fordelingen. Spredningen, dvs. standardafvigelsen, divideres med gennemsnittet og ganges med 100. Dette mål er særligt anvendeligt ved analyser af ændringer i lønspredning over tid, idet gennemsnittet sørger for at korrigere for niveauændringer over tid. Standardafvigelsen illustrerer at fordelingen af månedslønningerne for den udvalgte gruppe ligger i området gennemsnittet +/- standardafvigelsen. For den symmetriske normalfordeling gælder følgende regler: 68,26% af data ligger indenfor +/- 1*standardafvigelsen omkring gennemsnittet 94,46% af data ligger indenfor +/- 2*standardafvigelsen omkring gennemsnittet 99,73% af data ligger indenfor +/- 3*standardafvigelsen omkring gennemsnittet Antag eksempelvis at en personalegruppe på 223 personer har en gennemsnitsløn på og en standardafvigelse på Personernes månedslønninger vil med 68% sandsynlighed befinde sig i intervallet fra til Variationskoefficienten har samme egenskab. Med ca. 68% sandsynlighed ligger en personalegruppes månedsløn på +/- 1*variationskoefficienten fra gennemsnittet. Med eksemplet ovenfor: Variationskoefficienten er % af gennemsnittet er og samme interval findes som før [27.542;38.034]. Afrunding af variationskoefficienten gør standardafvigelsen 3 kroner forskellig fra ovennævnte. Størrelsen af variationskoefficienten udtrykker, hvor tæt data er grupperet omkring gennemsnittet. Jo lavere variationskoefficient, jo tættere ligger data / lønnen omkring den gennemsnitlige løn for den udvalgte gruppe. I forbindelse med rapporter på kvartiler suppleres tabellerne med et Boks plot, der illustrerer beliggenhedsmålene nedre kvartil, median, og øvre kvartil samt en markering af værdierne for 5% og 95% fraktilerne.

6 6 Efter denne præsentation af metoder og muligheder vil der på de næste sider blive fremstillet nogle eksempler fra lønspredningsstatistikken. EKSEMPLER FORDELT PÅ FORHAND- LINGSOMRÅDE I tabel 2 vises beliggenhedsmål og spredningsmål for hele landet, kommuner og regioner for lønbegrebet bruttoløn. For hele landet ses, at 25% af personalet har en løn mindre end kr ,1 og halvdelen mindre end ,2. 25% har mere end ,4 i løn pr. måned. Tabel 2: Lønspredningsmål for alle ansatte, hele landet, kommuner og regioner. Bruttoløn, september 2010 Hele Landet Kommuner Regioner Personer , , ,0 Nedre kvartil , , ,2 Median , , ,2 Øvre kvartil , , ,3 Afstand nedre kvartilmedian pct. 16,5 16,7 13,8 Afstand median- øvre kvartil pct. 15,6 15,7 16,6 Kvartilbredde i kr , , ,1 Kvartilbredde i pct. 32,1 32,4 30,4 Variationskoefficient 46,2 41,5 55,9 Kilde: LOPAKS, Lønspredningsstatistik september Bruttoløn omfatter grundløn, tillæg, genetillæg, feriegodtgørelse og pension herunder et beregnet pensionsbidrag for tjenestemænd Afstanden til nedre kvartil er på 16,5% og afstanden til øvre kvartil er 15,6%, hvilket viser, at lønnen fordeler sig nogenlunde symmetrisk omkring medianen, med en lidt større spredning mod nedre kvartil. I kommunerne er spredningen lidt større mod nedre kvartil. Mens spredningen i regionerne er størst mod den øvre kvartil. Lønspredningen for kommuner og regioner samlet målt ved kvartilbredde i kroner er ,3, som er forskellen på den højest og lavest lønnede person i det interval der udgøres af 25% og 75% fraktilen, og som omfatter halvdelen af de ansatte. I pct. af median svarer det til 32,1%. Lønspredningen (kvartilbredde) er forskellig i kommuner og regioner. I kommunerne er lønspredningen højest, 32,4%, og i regionerne er lønspredningen 30,4%.

7 7 Spredningen for hele landet målt ved variationskoefficienten er 46,2% for hele landet. Det ses at lønspredningen i regionerne er på 55,9% og i kommunerne 41,5%. Der er dermed forskel på lønspredningen i kommuner og regioner også afhængig af hvilket spredningsmål, der er anvendt. FORDELT PÅ OVERENS- KOMST I tabel 3 vises to overenskomstgrupper, der har forskellig lønspredning i forhold til kvartilafstande. Tabel 3: Lønspredningsmål for Ledere på Sundhedskartellets område, KL, samt Akademikere, KL, september 2010 Ledere, Sundhedskartellet, KL Akademikere, KL Personer 3.264, ,0 Nedre kvartil , ,9 Median , ,8 Øvre kvartil , ,4 Afstand nedre kvartil- median pct. 7,3 12,5 Afstand median- øvre kvartil pct. 13,7 10,3 Kvartilbredde i kr , ,4 Kvartilbredde i pct. 20,9 22,8 Variationskoefficient 27,5 30,7 Kilde: LOPAKS, Lønspredningsstatistik september Lønbegreb: bruttoløn For lederne på sundhedskartellets område ses, at halvdelen af lederne har en (normeret) månedsløn på højere end ,3 kroner (medianen), mens halvdelen har en lavere løn. 25% af lederne aflønnes med mere end kr. Afstanden fra nedre kvartil til medianen er 7,3% (kr ,9) og fra median til øvre kvartil er afstanden 13,7% (kr ,9), det vil sige, at personalegruppen lønmæssigt har spredningen til højre for medianen, dvs. har en højreskæv fordeling. Figur 2 illustrerer dette yderligere.

8 8 Figur 2: Antal ledere, sundhedskartellet, KL fordelt på lønintervaller (histogram), september 2010 Kilde: FLD, september Lønbegreb: Bruttoløn I figur 2 vises et histogram, hvor personalet er fordelt på lønintervaller. Nedre- og øvre kvartil er markeret med gule søjler og medianen med en sort søjle. At afstanden mellem øvre kvartil og median er større end afstanden mellem nedre kvartil og median ses tydeligt i figuren. Akademikerne i kommuner har modsat en fordeling med størst spredning til venstre for medianen, dvs. venstreskæv. Afstanden til nedre kvartil er 12,5% og afstanden til øvre kvartil er10,3%. Noget af forklaringen kan skyldes lønspredningen fordelt på anciennitet, hvor det vil fremgå at særligt 0 års anciennitet har en stor afstand fra nedre kvartil til median, 16,1% og til øvre kvartil 4,0%. 0 års anciennitet udgør ca. 7% af akademikerne. Boks plottet i figur 3 viser også fordelingen og spredningen målt ved øvre- og nedre kvartilers afstand til median i kroner samt kvartilbredden i kroner. Her kan man ligeledes se ovennævnte fordelinger for stillingsgrupperne. Boksplottet findes i hver rapport med valg af kvartiler.

9 9 Figur 3: Boks plot for Ledere på Sundhedskartellets område, KL, samt Akademikere, KL, september 2010 Kilde: LOPAKS, Lønspredningsstatistik september Lønbegreb: bruttoløn FORDELT PÅ KØN Det er også muligt at få opgjort beliggenhedsmål og spredningsmål fordelt på køn, jf. tabel 4. Tabel 4: Lønspredningsmål for kommuner og regioner fordelt på køn, september 2010 Kommuner Regioner Mænd Kvinder Mænd Kvinder Gennemsnit , , , ,0 Andel m/k i pct. 24,2 75,8 20,0 80,0 Nedre kvartil , , , ,2 Median , , , ,6 Øvre kvartil , , , ,9 Afstand nedre kvartil- median pct. 20,3 15,8 19,5 12,9 Afstand medianøvre kvartil pct. 19,7 15,1 40,0 14,1 Kvartilbredde i kr , , , ,6 Kvartilbredde i pct. 39,9 30,9 59,4 27,0 Variationskoefficient 47,5 38,7 68,5 47,2 Kilde: LOPAKS, Lønspredningsstatistik september Lønbegreb: Bruttoløn

10 10 Tabel 4 viser, at kvindernes lønspredning målt med kvartilbredden i pct. er lavere end mændenes. Særligt udtalt er dette i regionerne. Kvinderne i regionerne har en mindre lønspredning end kvinder i kommunerne (kvartilbredde). Gennemsnitslønnen for kvinder i regionerne er større end medianen, hvilket sammen med at afstanden til øvre kvartil er højere end til nedre, viser en højreskæv fordeling. Lønnen for mænd i kommunerne fordeler sig stort set symmetrisk omkring medianen. Det samme gælder for kvinder i kommunerne. Mens lønnen for mænd i regionerne er tydeligt højreskæv. Ses også i figur 4. Figur 4: Antal mænd i regionerne fordelt på lønintervaller (histogram), september 2010 Kilde: FLD, september Bemærk, gule søjler er nedre og øvre kvartil, sort søjle er medianen. Lønbegreb: bruttoløn BETYDNING AF GENE- TILLÆG Det er muligt at vælge lønbegreb i forbindelse med tilpasning af layout. Et af de lønelementer, der er særligt variabelt og for visse personalegrupper også udgør et væsentligt element er genetillæg. I tabel 5 vises lønspredningsmål med og uden genetillæg i lønbegrebet for social- og sundhedspersonale i kommuner og regioner samlet. Bemærk, at alle beløb også genetillæg - er opregnet til fuldtidsbeløb.

11 11 Tabel 5: Lønspredningsmål for social- og sundhedspersonale, hele landet, september 2010 Løn inkl. genebetalinger Løn ekskl. genebetalinger Fuldtid , ,1 Gennemsnit , ,9 Personer , ,0 Nedre kvartil , ,2 Median , ,5 Øvre kvartil , ,3 Afstand nedre kvartil- median pct. 14,1 21,5 Afstand median- øvre kvartil pct. 15,1 11,8 Kvartilbredde i kr , ,1 Kvartilbredde i pct. 29,2 33,4 Variationskoefficient 45,1 28,5 Kilde: LOPAKS, Lønspredningsstatistik september Lønbegreb: Bruttoløn Der er forskel på lønspredningen afhængig af om genetillæg er med i lønbegrebet. Løn eksklusiv genetillæg har større spredning i nedre kvartil, end hvis genetillæg er med i lønbegrebet. Den forskellige lønspredning som følge af, at genetillæg er indeholdt, kan forklares med at det ikke er alle, der i en given måned får udbetalt genetillæg og samtidig er det forskelligt fra person til person hvor store beløb, der er tale om. En opgørelse af deciler for løndelen genetillæg for sosu-personalet viser at 10% er 0 kroner og 90% er kroner. Se også tabel 6 og 7 for yderligere vedrørende genetillæg. FORDELT PÅ LØNDELE - ALLE Her vises eksempler på rapporten Løndele alle, hvor spredningsmål for de enkelte løndele findes målt i forhold til alle ansatte. Nedre kvartil er for både lokale, centrale og genetillæg 0. Dette betyder også at spredningsmålene på baggrund af kvartiler er høje.

12 12 Tabel 6: Lønspredningsmål for tillægstyper, alle ansatte, hele landet, september 2010 Lokale tillæg Centrale Tillæg Genetillæg Personer , , ,0 Nedre kvartil Median 1.209,1 177,1 - Øvre kvartil 2.655, , ,9 Afstand nedre kvartil- median pct. 100,0 100,0 - Afstand median- øvre kvartil pct. 119,6 715,9 - Kvartilbredde i kr , , ,9 Kvartilbredde i pct. 219,6 815,9 - Variationskoefficient 145,3 168,9 249,9 Kilde: LOPAKS, Lønspredningsstatistik september Lønbegreb: Bruttoløn FORDELT PÅ LØNDELE - MED Det er muligt at se på lønspredning på løndele, hvor populationen er de personer, der oppebærer den pågældende løndel. Denne kaldes løndele med i forspalte. Tabel 7: Lønspredningsmål for tillægstyper, ansatte med tillæg, hele landet, september 2010 Lokale tillæg Centrale Tillæg Genetillæg Personer , , ,0 Nedre kvartil 1.019,9 421,5 645,4 Median 1.951, , ,5 Øvre kvartil 3.375, , ,6 Afstand nedre kvartil- median pct. 47,7 63,3 71,0 Afstand median- øvre kvartil pct. 73,0 134,7 140,6 Kvartilbredde i kr , , ,2 Kvartilbredde i pct. 120,7 197,9 211,6 Variationskoefficient 159,8 208,8 373,5 Kilde: LOPAKS, Lønspredningsstatistik september 2010.

13 13 Det ses, at ca. 40% af de ansatte i september 2010 har et genetillæg og at kvartilbredden i kroner er 4.714,23, svarende til 211,6% af medianen. DECILER Afslutningsvis præsenteres en tabel med angivelse af deciler for tre udvalgte stillingsgrupper. Tabel 8: Opgørelse af deciler for pædagoger, socialpædagoger og lægesekretærer, hele landet, september 2010 Pædagoger Socialpædagoger Lægesekretærer Personer , , ,0 10% , , ,3 20% , , ,8 30% , , ,4 40% , , ,4 Median , , ,6 60% , , ,1 70% , , ,2 80% , , ,6 90% , , ,1 Kilde: LOPAKS, Lønspredningsstatistik september Lønbegrebet er grundløn, tillæg, særlig feriegodtgørelse, pension og beregnet pension for tjenestemænd og genetillæg (bruttoløn) Tabel 8 viser eksempelvis, at 20% af pædagogerne har en bruttoløn større end ,2 kroner (80%). For socialpædagoger ses, at 20% tjener mindre end ,3 kroner. Og halvdelen af lægesekretærerne aflønnes med mindst ,6 kroner pr. måned.

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN.

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. FORORD Ligestillingsstatistikken udgives årligt og er baseret på løn- og ansættelsesdata for november måned. Indhold: Forord 1. Datagrundlag

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008 Data for maj 2008 Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS 11. september 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Lønudvikling 7 Datagrundlag Data for maj 2008 er påvirket af strejken

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 15. april 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. januar 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 3. februar 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 6 Alder og Køn 8 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 07. juni 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 7. januar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 INDHOLD Forord Kommunerne ansættelse fagområder løn Regionerne ansættelse fagområder løn Ligestillingsstatistikken beskriver og sammenligner kvinder og mænds beskæftigelse

Læs mere

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. september 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS 9. februar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold Data for august 2007 05. november 2007 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Tema: tjenestemandspension 6 Datagrundlaget Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 INDHOLD Overordnede tendenser Beskæftigelse Løn Overenskomster /fagområder Løn og overenskomster En enkelt overenskomst Hermed udgives Ligestillingsstatistikken 2008 for

Læs mere

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 8. september 2010 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR APRIL ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 3 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 03. juli Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Data for august 2008

Data for august 2008 Data for august 2008 30. oktober 2008 Redigeret 31. oktober 2008 Data for august 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Indhold 2 Personaleforbrug 3 Lønudvikling 3 Personaleomsætning 5 Beskæftigelsesgrader Nedenfor

Læs mere

Data for oktober 2007

Data for oktober 2007 Data for oktober 2007 7. januar 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 2 Beskæftigelsesgrader 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Datagrundlaget Data for oktober 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor vises

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 20. april 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. april 2013 Hermed udkommer data for januar 2013. Data

Læs mere

DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 20. august 2009 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 3 Ændringer i overenskomster og stillinger 4 NYT: Klassificeringer i LOPAKS 5 Datagrundlag Data

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN I SIRKA

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN I SIRKA LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN I SIRKA 9. oktober 2013 Ligestillingsstatistikken beskriver kvinder og mænds ansættelse, beskæftigelse og lønforhold m.m. i kommuner og regioner (indtil 2007 amter). Statistikken

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 23. november 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for gartnere, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle gartnere... 7 1A. Årlig lønsum

Læs mere

Personaleomsætning september

Personaleomsætning september Personaleomsætning september 2015-2016 Personaleomsætningsstatistikken findes i to udgaver. Den ene er tilgængelig for alle på KRLs hjemmeside, den anden er kun tilgængelig for kommuner og regioner med

Læs mere

DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 04. oktober 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner. Statistikken omfatter

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 30. april 2009 2 Datagrundlag 4 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning Som følge af flere datamæssige ændringer udkommer data for januar

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2010

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2010 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2010 22. december 2011 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID FOR 2010 ER UDKOMMET OG KAN HENTES PÅ FLD S HJEMMESIDE WWW.FLDNET.DK/PUBLIKATIONER INDHOLD Præsteret tid

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 31. januar 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 14. juli 2010 3 Orlov uden løn men med pension 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Løn i offentlig og privat sektor 21 november 2007

Løn i offentlig og privat sektor 21 november 2007 Løn i offentlig og privat 21 november 2007 Lønsammenligninger mellem er Offentligt ansatte tjener ikke mindre end privatansatte De lavestlønnede i den private tjener mindre end de lavestlønnede i den offentlige

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. april 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 18. april 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 27. maj 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Data for februar 2009 udkommer planlagt forsinket som følge

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. august 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen

Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Indhold side Teknisk vejledning... 2 Lærere ved frie grundskoler... 5 Lærere ved efterskoler

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 04. februar 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for akademikere, september 2008 UNI C, februar 2009 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller:

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s.

Læs mere

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Middelværdi for grupperede observationer... Summeret frekvens og sumkurver... Indekstal... Lektion 9s Side 1 Grupperede observationer Hvis man stiller et spørgsmål,

Læs mere

Data for januar & februar 2008

Data for januar & februar 2008 Data for januar & februar 2008 30. april 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Beskæftigelsesgrader Data for januar og februar 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 28. januar 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Statistik. Peter Sørensen: Statistik og sandsynlighed Side 1

Statistik. Peter Sørensen: Statistik og sandsynlighed Side 1 Statistik Formålet... 1 Mindsteværdi... 1 Størsteværdi... 1 Ikke grupperede observationer... 2 Median og kvartiler defineres ved ikke grupperede observationer således:... 2 Middeltal defineres ved ikke

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 UNI C april 2009 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 10. marts 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte ph.d.er

Lønstatistik for privatansatte ph.d.er Lønstatistik for privatansatte ph.d.er LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle ejendomsfunktionærer:...

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2013

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2013 OVERENSKOMSTSTATISTIK 2013 27. juni 2014 OVERENSKOMSTSTATISTIKKEN FOR 2013 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Hovedtal, Kommuner Hovedtal, Regioner 1 2 Statistikken indeholder oplysninger

Læs mere

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik 08-1560 - poul - 27.10.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik Danmarks Statistik har udsendt de årlige strukturstatistikker

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 1 / 2012 *** 3. februar 2012 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Reguleringsordningen

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 08. maj 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Regionernes arbejdsmarked

Regionernes arbejdsmarked NOTAT Regionernes arbejdsmarked 21-11-2017 Nedenstående beskriver i tabeller, figurer og tekst en række centrale nøgletal for det regionale arbejdsmarked. Tallene stammer fra det særlige beregningsgrundlag

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 7. juni 2013 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Overordnet om tallene Løn og fravær, KL Køn

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2015

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2015 OVERENSKOMSTSTATISTIK 2015 19. april 2016 OVERENSKOMSTSTATISTIKKEN FOR 2015 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Hovedtal, Kommuner Hovedtal, Regioner 1 3 Statistikken indeholder

Læs mere

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Mona Larsen Anders Bruun Jonassen Lise Sand Ellerbæk LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE - BEREGNINGER FOR 9 UDVALGTE FAGGRUPPER FORSKNINGSAFDELINGEN FOR BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION

Læs mere

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 Lønredegørelse 2012 1. Sammenfatning... 2 2. Datagrundlag... 3 3. Baggrund... 3 4. Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 4.1 ANTAL ANSATTE... 4 4.1.1 Udvikling i antal medarbejdere... 4 4.1.2 Antal

Læs mere

DATA FOR MAJ 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR MAJ 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR MAJ ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. august Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR NOVEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR NOVEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 28. januar 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 5. december 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016 LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens forskellige rapporter er designet til at beskrive og sammenligne kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Statistik Lektion 1 Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Introduktion Kursusholder: Kasper K. Berthelsen Opbygning: Kurset består af 5 blokke En blok består af: To normale

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

for gymnasiet og hf 2017 Karsten Juul

for gymnasiet og hf 2017 Karsten Juul for gymnasiet og hf 75 50 5 017 Karsten Juul Statistik for gymnasiet og hf 017 Karsten Juul 5/11-017 Nyeste version af dette hæfte kan downloades fra http://mat1.dk/noter.htm Hæftet må benyttes i undervisningen

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 INDHOLD Forord Den kommunale sektor ansættelse fagområder løn Den regionale sektor ansættelse fagområder løn Afsluttende bemærkninger Ligestillingsstatistikken er en samling

Læs mere

Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11

Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11 N O T A T Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11 Nedenstående beskrives i kort form en række centrale nøgletal for den regionale sektor baseret på det særlige beregningsgrundlag SBG-11,

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato August 2015 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2014 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Per Vejrup-Hansen STATISTIK. med Excel. 2. udgave

Per Vejrup-Hansen STATISTIK. med Excel. 2. udgave Per Vejrup-Hansen STATISTIK med Excel 2. udgave Per Vejrup-Hansen Statistik med Excel Per Vejrup-Hansen Statistik med Excel 2. trykte udgave 2012 1. e-bogsudgave 2012 Samfundslitteratur 2012 e-isbn: 978-87-593-1736-5

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Statistik (deskriptiv)

Statistik (deskriptiv) Statistik (deskriptiv) Ikke-grupperede data For at behandle ikke-grupperede data i TI, skal data tastes ind i en liste. Dette kan gøres ved brug af List, hvis ikon er nr. 5 fra venstre på værktøjsbjælken

Læs mere

Statistik - supplerende eksempler

Statistik - supplerende eksempler - supplerende eksempler Grupperede observationer: Middelværdi og summeret frekv... 82b Indekstal... 82c Median, kvartil, boksplot... 82e Sumkurver... 82h Side 82a Grupperede observationer: Middelværdi

Læs mere

Moos-Bjerre & Lange ApS Vartov, Farvergade 27A 1463 København K tlf mbla.dk

Moos-Bjerre & Lange ApS Vartov, Farvergade 27A 1463 København K tlf mbla.dk Vartov, Farvergade 27A 1463 København K tlf. 26 24 68 06 mbla.dk Indledning Lønanalysen af lærerlønninger inden for den danske folkeskole er foretaget af Moos-Bjerre & Lange (MBLA) for Danmarks Private

Læs mere

Kapitel 3 Centraltendens og spredning

Kapitel 3 Centraltendens og spredning Kapitel 3 Centraltendens og spredning Peter Tibert Stoltze stat@peterstoltze.dk Elementær statistik F2011 1 / 25 Indledning I kapitel 2 omsatte vi de rå data til en tabel, der bedre viste materialets fordeling

Læs mere

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper statistik i IDA og andre organisationer Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper September 2016 statistik i IDA og andre organisationer Resumé I dette notat redegøres

Læs mere

Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL 1533.7 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 0.0.0.0 Side 2 Kapitel 1. Aftalens område... 3 1. Område...

Læs mere

for gymnasiet og hf 2016 Karsten Juul

for gymnasiet og hf 2016 Karsten Juul for gymnasiet og hf 75 50 5 016 Karsten Juul Statistik for gymnasiet og hf Ä 016 Karsten Juul 4/1-016 Nyeste version af dette håfte kan downloades fra http://mat1.dk/noter.htm HÅftet mç benyttes i undervisningen

Læs mere

Lønstatistikken kan anvendes som opslagsværk, ved forhandlingerne på arbejdspladserne, eller når et medlem skifter job.

Lønstatistikken kan anvendes som opslagsværk, ved forhandlingerne på arbejdspladserne, eller når et medlem skifter job. LØNSTATISTIK 2016 Sammenfatning Kost & Ernæringsforbundet har udarbejdet denne lønstatistik. Det er sket på baggrund af spørgeskema, der er sendt ud til forbundets medlemmerne i november 2016. 1584 medlemmer

Læs mere

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder.

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder. LIGESTILLINGSSTATISTIK MAJ MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens rapporter er designet til at sammenligne og beskrive kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale henholdsvis regionale

Læs mere

Statistik. Peter Sørensen: Statistik og sandsynlighed Side 1

Statistik. Peter Sørensen: Statistik og sandsynlighed Side 1 Statistik Formålet... 1 Mindsteværdi... 1 Størsteværdi... 1 Ikke grupperede observationer... 2 Median og kvartiler defineres ved ikke grupperede observationer således:... 2 Middeltal defineres ved ikke

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013 8 15. maj 2014 FORORD Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner.

Læs mere

FILM&TVGRUPPEN Lønundersøgelse 2017

FILM&TVGRUPPEN Lønundersøgelse 2017 28 mar 17 Notat FILM&TVGRUPPEN Lønundersøgelse 2017 DJ gennemførte i marts 2017 en særskilt lønundersøgelse for de af FILM&TVGRUPPENS medlemmer, der i løbet af 2016 havde været ansat i et privat TV-produktionsselskab.

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og muliggør i et vist omfang benchmarking kommuner og regioner imellem. Statistikken omfatter månedslønnet

Læs mere