Annette Hylander, Læsekonsulent DA DEN NATIONALE ORDBLINDETEST RAMTE DEN KOMMUNALE VIRKELIGHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Annette Hylander, Læsekonsulent DA DEN NATIONALE ORDBLINDETEST RAMTE DEN KOMMUNALE VIRKELIGHED"

Transkript

1 DA DEN NATIONALE ORDBLINDETEST RAMTE DEN KOMMUNALE VIRKELIGHED

2 Brønderslev Kommune Fakta: Ca indbyggere Ca elever 11 folkeskoler 3 Friskoler 1 Heldagsskole 4 skoledistrikter pr. 1. aug. 2016

3 Der var engang.. Deltagelse i faglig følgegruppe på ordblindetesten - testens tilblivelse fulgt fra sidelinjen - mange interessenter og forskellige professionsgrupper (grundskole, ungdomsuddannelse, videregående uddannelse og ordblindeefterskoler) Udgangspunkt - en ensartet testtagning og identifikation af ordblindhed på tværs af kommuner og uddannelser - fælles forståelse for, hvad ordblindhed er - anerkende betegnelsen ordblindhed og give den opmærksomhed - mere smidighed mellem overgange i skole og uddannelsessystemet Udfordringer - Ambitiøst og udfordrende at udvikle en test til så stor en spredning i uddannelsessystemet: 3.kl. til videregående uddannelse

4 Implementeringsprocessen af ordblindetesten Road show - Oprettet som ekstern testvejleder på kommunens skoler og friskoler. Afprøvning af testen på en elev med formodet ordblindeproblematik i samarbejde med læsevejlederen på den enkelte skole Vi klæder hinanden på - Drøftelser og videndeling på læsenetværksmøder ift. at identificere ordblindhed og tilrettelægge tiltag og indsatser. Faglige ajourføringsdage Den vigtigste læresætning Der er ikke noget mur og nagelfast i testresultater og færdigheder. Indsatser og tiltag skal gerne bringe en ordblind videre i kompetencer Hvem identificerer ordblindhed? Fra en central til decentral opgave. - Nye opgaver og funktioner for læsekonsulent og læsevejleder.

5 Nye behov opstår. Efter videreuddannelse på både skole og forvaltningsniveau Kommunale procedurer og strategier (topstyring) for at understøtte læsevejledernes daglige arbejde med at skabe en levende læsekultur på skolerne, og et fokus på identifikation af læse- og stavevanskeligheder herunder ordblindhed

6 hvad mangler vi også? Ordblindetesten må ikke lukke døren for identifikation og indsatser til støtte for elever og studerende med andre læsevanskeligheder, som kan være ligeså udfordrende som ordblindhed. (Ex. vanskeligheder med tekstlæsning og sprogforståelse)

7 Mål for den kommunale strategi for læsning At præcisere og tydeliggøre: indholdet i skolernes læseundervisning- herunder også den faglige læsning og skrivning en kommunal evalueringsplan med henblik på at følge progressionen i elevernes tilegnelse af læse- og stavekompetencer en kommunal procedure for identifikation af læse- og stavevanskeligheder tiltag og indsatser for elever i skriftsproglige vanskeligheder

8 Livet er kort, men bøgerne kan forlænge det i tid og rum. Vi kan nå ud til de fjerneste kroge af verdenen, rejse til jordens indre eller ned på bunden af havet, tale med folk, der levede for tusind år siden eller med fremtidsvæsener, der lever om tusind år. Det er et mirakel, som vi må få til at ske for alle vores børn. (Karin Erbo Jensen)

9 Jørgen Frosts interaktive læsemodel

10 Hvem kan identificere ordblindhed og andre læsevanskeligheder i Brønderslev Kommune? læsevejleder eller anden fagperson med tilsvarende kompetencer kan tage den elektroniske nationale ordblindetest fra Undervisningsministeriet, og godkende gyldigheden af resultatet Kommunens læsekonsulent, der har særlig indsigt i læsning og læsevanskeligheder Når eleven ikke er ordblind, men har andre vanskeligheder med skriftsproget, bør en nærmere undersøgelse som minimum afdække: elevens tekstforståelse læsehastighed af sammenhængende tekst ordkendskab - med test der retter sig mod alderstrinnet (se ex. den kommunale evalueringsplan for de enkelte klassetrin)

11 Hvordan identificeres de børn/elever, der er i risiko for læsevanskeligheder - herunder ordblindhed? Læseforskningen peger på, at man bør sætte ind med en målrettet indsats til børn i risiko for ordblindhed så tidligt som muligt, da sådan en indsats kan begrænse antallet af børn i risiko for at udvikle ordblindhed. Skolerne skal bestræbe sig på at kende de børn, der er i risiko for læsevanskeligheder herunder ordblindhed, inden skolestart eller hurtigt derefter, således at fagpersoner kan være ekstra opmærksomme og sætte stimulerende læring i gang. DERFOR: fokus på børnenes sproglige udvikling.

12 DAGINSTITUTION Fokus på den sproglige udvikling i daginstitutionerne Trin Hvad Hvem forestår testningen 1 Sprogvurdering af 3 årige børn med et formodet behov for sprogstimulering. 2 Sprogstimulerende indsats iværksættes for de børn, hvor sprogvurderingen viser, at barnet har behov for det (fokuseret og særlig indsats). Pædagog i daginstitution i samarbejde med forældre, hvor sidstnævnte udfylder særskilt spørgeskema Pædagog i daginstitution i samarbejde med forældre. 3 Når børnene er 5 år, kan de sprogvurderes igen på samme vis, med henblik på at følge deres sprogudvikling, og behov for eventuel fortsat sprogstimulering. Pædagog i daginstitution i samarbejde med forældre, hvor sidstnævnte udfylder særskilt spørgeskema

13 Fokus på den sproglige og skriftsproglige udvikling i indskolingen

14 Fokus på den sproglige og skriftsproglige udvikling i indskolingen SKOLE Klas Hvad se 0. Sprogvurdering på alle elever i starten af 0. klasse med henblik på at iværksætte en sprogstimulerende indsats for de elever, der har behov.. Hvem forestår testningen Børnehaveklasselærer evt. i samarbejde med læsevejleder eller anden fagperson med særlig indsigt i læsning og læsevanskeligheder. (Forældre udfylder særskilt spørgeskema)

15 1. kl. Ordlæseprøve 1 fra Skriftsproglig udvikling for alle elever i foråret v. dansklærer iflg. kommunal evalueringsplan. Elever, der placerer sig i kategorien Erkendelse eller derunder, afdækkes yderligere med henblik på at iværksætte en målrettet indsats. Evt. med IL basis - sprog og bogstav eller IL basis Tekst og ord (niveau 1 eller 2). Læsevejleder eller anden fagperson med særlig indsigt i læsning og læsevanskeligheder foretager yderligere individuel testning.

16 2. kl. Obligatorisk Nationale test i læsning for alle elever i 2. klasse v. dansklærer iflg. kommunal evalueringsplan. Elever, der placerer sig i kategorien "mangelfuld præstation" eller i "ikke tilstrækkelig præstation", og elever der placerer sig i risiko gruppen for ordblindhed i DVO testen: Screening med nonordsdiktat, skal afdækkes individuelt med DVO-testens øvrige delprøver: Højtlæsning af nonord og rigtige ord samt fonologisk subtraktion evt. suppleret med andet materiale ex. IL basis sprog og bogstav eller IL basis- Tekst og ord (niveau 1 eller 2). Læsevejleder eller anden fagperson med særlig indsigt i læsning og læsevanskeligheder foretager yderligere individuel testning.

17 kl. 3. kl. For elever i læsevanskeligheder eller i risiko for ordblindhed iværksættes en intensiv målrettet indsats med fokus på systematisk undervisning i udnyttelse af skriftens basale lydprincip i læsning og skrivning. Der laves en individuel, tidsbegrænset og evaluerbar handleplan. Effekten af den aftalte handleplan vurderes. Hvis eleven stadig har vanskeligheder iværksættes en ny målrettet, tidsbegrænset indsats med evaluerbar handleplan. Hvem forestår undervisningen: Dansklærer, læsevejleder eller anden fagperson med særlig indsigt i læsning og læsevanskeligheder. Det anbefales at samarbejde om undervisningens indhold og formål. Hvem forestår undervisningen: Dansklærer, læsevejleder eller anden fagperson med særlig indsigt i læsning og læsevanskeligheder. Det anbefales at samarbejde om undervisningens indhold og formål.

18 Handleplan i forbindelse med undersøgelse af elever i læsevanskeligheder kl. Klasse Hvad Hvem forestår yderligere individuel testning 3.kl. 2. Frivillige Nationale test i læsning, Sætningslæseprøve 2 og staveprøve ST 3 iflg. kommunal evalueringsplan Elever i læsevanskeligheder følges med disse prøver: DVO individuel (starten og slutningen af 3. kl. Evt. IL tekst og ord, Evt. Il mellem, Evt. Testbatteriet. Den nationale ordblindetest i slutningen af 3. kl. (maj) for de elever, som har vist tidlige risikotegn, og har modtaget særligt tilrettelagte forløb i indskolingen. Læsevejleder eller anden fagperson med særlig indsigt i læsning og læsevanskeligheder.

19 Nyttig viden FØR den nationale ordblindetest anvendes Kendskab til de særligt tilrettelagte forløb, der har været iværksat for at afhjælpe vanskelighederne og med hvilken effekt. (oplysninger fra elevplanen eller individuelle handleplaner) Kendskab til de skriftsproglige kompetencer eleven er i besiddelse af Kendskab til elevens læse- og staveudvikling gennem test (klassetest og individuelle test) Testene skal kunne vise, hvor eleven befinder sig i sin nuværende læse- og staveudvikling og ikke blot vise, hvad eleven ikke kan Kendskab til relevante oplysninger fra forældre som f.eks. den sproglige udvikling fra førskolealderen og eventuel ordblindhed i familien

20 Anbefalinger og forventninger til skolerne Forskningsbaseret viden om ordblindhed viser, at opdages vanskelighederne i tide, og sættes der ind med kvalificeret undervisning, så kan mange elever i ordblindevanskeligheder lære at læse funktionelt. Det er derfor ikke umuligt for elever med ordblindhed at lære at læse og stave, men det er sværere for dem end for andre mennesker. Det anbefales derfor, at skolerne har en parat handleplan, hvor det tydeligt fremgår: hvem, der tester for ordblindhed på skolen hvilken indsats, der iværksættes, når en elev er ordblind hvem, der har ansvar for at iværksætte indsatsen

21 Indsatsen Elever i ordblindevanskeligheder har brug for: undervisning i skriftens principper Kompenserende/kvalificerende foranstaltninger Indsatsen vil derfor oftest være læse- og skriveteknologi samt målrettet undervisning tilrettelagt ud fra den enkelte elevs behov.

22 En udfordring - at der afsættes den nødvendige tid til, at elever i læse- og stavevanskeligheder og den ordblinde elev får et indgående kendskab til de teknologiske hjælpemidlers funktionalitet, så eleven kan anvende ex. ordforslags- og oplæsningsprogrammer i den daglige undervisning med udbytte.

23 Når en elev bliver testet ordblind, så er eleven ikke nødvendigvis klogere på sin situation. Eleven har brug for støtte til både at erkende ordblindheden, forstå den og i at begå sig med den.

24 Inkluderende læseundervisning At arbejde ud fra et fagligt inklusions ideal betyder at: elever i læsevanskeligheder har reelle muligheder for at deltage i skolens læringsfællesskab undervisningen løbende tilrettelægges, så alle elever oplever sig som anerkendte og aktive deltagere i undervisningen eleverne skal opleve, at deres færdigheder til stadighed udfordres og udvikles i overensstemmelse med deres forudsætninger og behov Uddrag fra Brønderslev Kommunes Børnesyn: Det enkelte barn er ligeværdigt, unikt og indeholder masser af ressourcer og udviklingspotentialer.

25 Anbefalinger til at skabe en inkluderende læseundervisning Alle lærere har viden om, og ansvar for elevernes læseudvikling Alle lærere har indsigt i læse- og skriveteknologi (oplæsningsog ordprædiktionsprogrammer) Alle lærere har ansvar for, at fagenes tekster og opgaver er digitaliserede og tilgængelige for elever der anvender læseskriveteknologi Der laves løbende intern læseevaluering i almenundervisningen med opfølgning i klassen (Se den kommunale evalueringsplan) Skolens læsevejleder deltager i lærersamarbejdet på tværs af klasser/klassetrin i samarbejde med skolens ressourcecenter

26 Anbefalinger til at skabe en inkluderende læseundervisning Lærere med kompetence til at støtte elever i læsevanskeligheder støtter elever i klassen, på hold eller i den supplerende undervisning, og er nødt til at vide noget om sprogets fonologi, de mest hyppige stavemønstre, sprogets ortografi, morfologi og etymologi Tag udgangspunkt i elevernes færdighedsniveau ikke klassetrin Faglærere har et særligt ansvar for at give eleverne det nødvendige faglige ordkendskab og for at lære dem fagets skriftsproglige genre at kende Faglærere har et særligt ansvar for at aktivere elevernes baggrundsviden og udpege, hvilke dele af teksten, der er særligt væsentlige

27 Hvad siger lovgivningen? I bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand fremgår det, at Særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler i givne situationer kan være en del af den specialpædagogiske bistand, som skolevæsenet har ansvaret for. Der er her tale om materialer og hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med undervisningen af eleven. Det er skolens ansvar at sikre, at særlige hjælpemidler, som er en forudsætning for, at eleven får tilstrækkeligt udbytte af undervisningen, stilles vederlagsfrit til rådighed. Dette gælder også hjælpemidler, som er nødvendige for, at eleven kan forberede sin undervisning hjemme. Det er også skolens ansvar at sikre, at eleven i fornødent omfang instrueres i brugen af hjælpemidlet, herunder installation af software til it-hjælpemidler.

28 Kan omfatte: Et relevant undervisningstilbud undervisningsdifferentiering og holddannelse tolærerordninger, som kan hjælpe den enkelte elev og klassen som helhed supplerende undervisning eller anden faglig støtte i henhold til 3a og 5,stk.5 i folkeskoleloven. Hvis elevens behov for støtte ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse.

29 Tilrettelæggelse af et relevant undervisningstilbud intensivt læsekursus efter reglerne om holddannelse supplerende undervisning i tiden til den understøttende undervisning eller uden for almindelig skoletid undervisningsdifferentiering, tolærerordninger, faglig fordybelse og faglig støtte samt it kvalificerende hjælpemidler og særlige undervisningsmaterialer, hvor de to sidstnævnte tilbud kan være en del af den specialpædagogiske bistand

30 Idékatalog Skal formidle viden om læse- og stavevanskeligheder og læseundervisning så: Elever i risiko for læse- og stavevanskeligheder findes så tidligt som muligt Elever modtager et undervisningstilbud i overensstemmelse med deres undervisningsmæssige behov Elever tilbydes relevant læse- skriveteknologi

31 Idekatalogets opbygning til indskoling, mellemtrin og overbygning: Tegn og observation Indsatser og tiltag Gode råd om lektier

32 Tegn i indskolingen klasse ringe interesse for at læse og skrive har ikke sikkert bogstavkendskab mangler afkodningsstrategier vanskeligheder ved at koble bogstaver og lyde er ikke opmærksom på den første lyd i ord vanskeligheder ved hurtigt at genkende småord skriver små lydrette ord forkert forsøger at lære teksten udenad vanskeligheder ved at lære engelsk

33 Indsatser og tiltag i indskolingen klasse iværksæt tidlig læsehjælp, når eleven ikke kan følge den almindelige undervisning i 1. kl., evt. et læseløft. sæt tydelige og overskuelige mål sammen med eleven, så eleven ved, hvad der skal arbejdes med, og kan følge med i tegn på udvikling af læsefærdighed der skal være en klar progression med plads til mange gentagelser lav læselogbog undervisning i morfemer (fra rodmorfemer til bøjnings- og afledningsmorfemer) sammensatte navneord undervisning i ordkendskab modeller opbygningen af læsestrategier, så eleven ved, hvad han/hun skal gøre repetition af de 3 alfabeter med anvendelse af det visuelle billede: lyden, føle formen m.m.

34 Indsatser og tiltag i indskolingen klasse arbejde med skrivning for at støtte elevens opmærksomhed på tilegnelsen af skriftsproget løbende vejledning fra læsevejleder og arbejde med læseforståelsen, især ordforråd og begrebsverden systematisk læsetræning i tekster tilpasset elevens niveau, gerne med genlæsning af kendt tekst (Ved succesfuld læsning lærer man sig bedst bogstavlydkombinationerne) eleven har en læseven, som dagligt læser med eleven, f.eks. ved makkerlæsning eller i skolens understøttende undervisning

35 Indsatser og tiltag i indskolingen klasse it-støtte med ordforslagsprogram og oplæsningsstøtte lære eleven at anvende it til oplæsning af tekst, og at anvende ordforslagsprogram efterhånden som børnestavningen anvendes mindre og mindre kursus for klassens lærere og elevens forældre i ordforslagsprogram og oplæsningsstøtte udpege en ressourcelærer for it-støtte gentagelser og overindlæring opmuntring og forståelse

36 Fra 3.klasse desuden kursus med fokus på det fonologiske princip, f.eks. VAKS - Et forskningsbaseret undervisningssystem i ordlæsestrategier eller Fingernemt et multisensorisk materiale, der anvender en tappeteknik arbejde med strategier for ordlæsning, f.eks. lydsyntese/analyse, analogi, morfologi kendskab til betingede bogstavudtaler i afkodningen lave plancher, der systematiserer de ord, eleven arbejder med arbejde med skriftlig fremstilling, f.eks. ved at skrive i genrer med anvendelse af skriveskabeloner se ex. eller

37 Fra 3.klasse desuden arbejde med elevens egen forståelse af sin læring undervisningsforløb med flydende læsning/gentaget læsning struktureret staveundervisning (undervisning i det enkle førend det komplicerede) (5-6 nye ord og 1 staveregel - med mange eksempler pr. uge) undervisning i de mest regelmæssige og hyppige lydforbindelser diktater som en afprøvning af de stavemønstre man har øvet - IKKE diktatord løsrevet fra enhver forklaring om og øvelse i deres stavemønster

38 Opsummering af den ramte virkelighed Tydelighed og præcisering af procedurer Kommunal strategi for læsning Større bevågenhed omkring læsning Kompetenceudvikling Videns og erfaringsløft Grobund for nye fælleskommunale tiltag og indsatser på læseområdet Kommunale evalueringsplaner eller ej? (Tvungne test - Hvordan bliver tal til værdi?) Ændringer i organisering og ledelse af forandringer Sprog- læsestrategi to come? Road show vedr. implementeringsprocessen af strategi

39 De mange vinde der blæser ind mod skolen Skolens hjerte skal have masser af læseenzymer og en lille historie om Ida og hvem strategien skal være hjælpsom for!

40 En børnebog er god, hvis man ved at læse den kommer langt ud i den vide verden og langt, langt, langt ind i sig selv Astrid Lindgren

41 Brønderslev Kommunes strategi for læsning kan læses på følgende link: eoguddannelse/kommunal%20strategi%20for%20lsning% 20forr% ashx?la=da

42 Tak for opmærksomheden

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 1 Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre,

Læs mere

Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune

Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre, at

Læs mere

Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 7. marts 2019 Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte

Læs mere

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Formål Set i lyset af en national indsats for ordblinde i Danmark, så har Egedal Kommune over de seneste to år iværksat

Læs mere

Rudersdals indsats for ordblinde elever

Rudersdals indsats for ordblinde elever Rudersdals indsats for ordblinde elever Hvad kan forventes af Skole og Familie? Hvad kan forventes af skolerne? Hvordan får eleven diagnosen ordblindhed? - hvem, hvad, hvornår, hvilken 7. november 2017

Læs mere

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Klassetrin Hvilke(n) test? Obligatoriske gruppeprøver og andre test, der kan vise tegn på sprog-

Læs mere

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Definition Hvad er ordblindhed Markante vanskeligheder med udnyttelse af skriftens lydprincip, dvs. langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger

Læs mere

Kommunal testplan for dansk

Kommunal testplan for dansk Lejre Kommune Center for Skoletilbud Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 13. august 2015 Skolekonsulent Louise Elmquist Kommunal testplan for dansk Lejre Kommune Formål

Læs mere

Hedensted kommunes ordblindeprocedure

Hedensted kommunes ordblindeprocedure Hedensted kommunes ordblindeprocedure Ordblindeforeningen den 21. maj 2016 Anette Høj Madsen, Læsekonsulent 1 Fakta Elever: Ca. 5810 21 folkeskoler 13 fødeskoler (0.-6. kl.) 1 skole (7.-9. kl.) 5 frie

Læs mere

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012 Sødalskolen August 2012-1 - Generelt om læsning på Sødalskolen Mål Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Forældre

Læs mere

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 1. maj 2017 Sagsbehandler Ulla Visbech Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold

Læs mere

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte elever med ordblindevanskeligheder.

Læs mere

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018 Handleplan for læsning Mål 1 Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Skolens handleplan for læsning Mønsted

Læs mere

DYSLEKSI - alles ansvar

DYSLEKSI - alles ansvar DYSLEKSI - alles ansvar Strategi og handleplan for ordblinde børn i Frederikshavn Kommune Forvaltning og forældre 1 Indhold Dysleksi alles ansvar... 3 Hvad er skriftsproglige vanskeligheder?... 3 Hvad

Læs mere

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 1. maj 2017 Sagsbehandler Ulla Visbech Notat Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold

Læs mere

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte elever med ordblindevanskeligheder.

Læs mere

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD evaluering, test og tiltag i skolen Forord: Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i

Læs mere

Kompetencecenter på Sebber Skole

Kompetencecenter på Sebber Skole Kompetencecenter på Sebber Skole Skoleår 2011-2012 Mål Skolens kompetencecenter tilrettelægger den specialpædagogiske indsats og giver sparring til lærere og pædagoger med henblik på at udvikle kompetencer

Læs mere

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i Skanderborg

Læs mere

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse Indsatser for arbejdet med ordblinde elever 0.-9. klasse Guide udarbejdet af Marianne Glarborg Ellingsen, Læsekonsulent i samarbejde med Nota Hvordan forstås ordblindhed? Nogle elever viser store vanskeligheder

Læs mere

Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Maj Maj Maj. Okt./nov. Okt./nov. Nov. Marts/april. April/maj. Sep./efterår. Okt.-dec.

Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Maj Maj Maj. Okt./nov. Okt./nov. Nov. Marts/april. April/maj. Sep./efterår. Okt.-dec. Literacy Literacy er en forståelsesramme og en indfaldsvinkel til læsning. Med literacytænkningen ses skriftsprogstilegnelsen som en socialiseringsproces, der sker i samspil med politiske, sociale, kulturelle

Læs mere

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse Revideret udgave september 2017 Indsatser for arbejdet med ordblinde elever 0.-9. klasse Guide udarbejdet af Marianne Glarborg Ellingsen, Læsekonsulent i samarbejde med Nota Revideret udgave september

Læs mere

Ordblindepolitik og handleplan

Ordblindepolitik og handleplan Ordblindepolitik og handleplan 2018-2022 Vesthimmerlands Kommune har udarbejdet en procedure og handleplan for at sikre, at der gives en hensigtsmæssig og ensartet opfølgning, når der identificeres ordblindhed

Læs mere

Gadstrup Skoles læsehandleplan

Gadstrup Skoles læsehandleplan Gadstrup Skoles læsehandleplan Indledning Gadstrup Skoles læsehandleplan er udarbejdet på baggrund af Roskilde Kommunes Læsehandleplan 2016-2020. Handleplanen beskriver skolens nuværende og kommende indsats

Læs mere

Handleplan for læsning Holmebækskolen

Handleplan for læsning Holmebækskolen Handleplan for læsning Holmebækskolen 2014-2015 Indskolingen: Børnehaveklasse 2.klasse I indskolingen har vi følgende fokuspunkter: Undervisningen tilrettelægges således, at den sikrer, at eleverne i børnehaveklassen

Læs mere

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning.

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mål og indsats for læsning i almenundervisningen. Indskolingen: Vi prioriterer, at alle børn får en god start, hvor de oplever læsning og skrivning som meningsfulde

Læs mere

IT og Ordblindhed, projektets formål

IT og Ordblindhed, projektets formål Ordblindes It støtte brug af til it støtte ordblinde elever En langtidsundersøgelse med ordblinde elever på mellemtrinnet En langtidsundersøgelse med ordblinde elever på mellemtrinnet Dorthe Klint Petersen

Læs mere

Handleplan med indsatser for arbejdet med ordblinde elever på Hanssted Skole

Handleplan med indsatser for arbejdet med ordblinde elever på Hanssted Skole Skole: Hanssted Skole, Rødbyvej 2, 2500 Valby Periode: 2018-2019 Hvordan forstår vi ordblindhed? Nogle elever viser så store vanskeligheder med at lære at læse, fordi de bliver ved med at have svært ved

Læs mere

Vejledning og indsatser for arbejdet med ordblinde elever

Vejledning og indsatser for arbejdet med ordblinde elever Skole: Valby Skole Periode: 2018/19 Hvordan forstår vi ordblindhed Nogle elever viser så store vanskeligheder med at lære at læse, fordi de bliver ved med at have svært ved at koble bogstav og lyd. Det

Læs mere

Handleplan for læsning på Knudsøskolen.

Handleplan for læsning på Knudsøskolen. Status: En målrettet indsats i læsning på alle klassetrin, der giver positive resultater i diverse læseevalueringer. (LUS, sprogscreening, DVO, OS, SL samt Nationale test). Af tiltag kan nævnes: 1. Målrettet

Læs mere

Børnehaveklasselæreren og. Undervisningen er differentieret, alle elever ud vikler skriftsproglige undervisning tager forside/bagside og brug af

Børnehaveklasselæreren og. Undervisningen er differentieret, alle elever ud vikler skriftsproglige undervisning tager forside/bagside og brug af Handleplan for læsning i indskolingen på Rougsøskolen. Indskolingen 0. kl. Handleplan for læsning Alle elever skal have en god læsestart. De fleste er klar til at begynde en egentlig læseundervisning i

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt 14. november 2014 Undervisningsministeriets initiativer med fokus på ordblinde og talblinde elever For mange ordblinde og talblinde

Læs mere

Procedure til undersøgelse af ordblindhed i Ikast-Brande kommune

Procedure til undersøgelse af ordblindhed i Ikast-Brande kommune Procedure til undersøgelse af ordblindhed i Ikast-Brande kommune August 2018 1 Indhold Procedure til undersøgelse af ordblindhed i Ikast-Brande kommune... 3 Indledning... 3 Hvad er læsning?... 3 Læsevanskeligheder...

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder 14-01-2011 Forskellige former for læsevanskeligheder OS- og SL-prøverne - kort gennemgang - hvad kan de bruges til - efterfølgende undervisning, læsbarhedsark Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0

Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0 Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0 Nedenstående strategi skal anvendes på Langholt skole i forbindelse med elever, der udviser tegn på ordblinde problematikker

Læs mere

Skolens handleplan for sprog og læsning

Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens handleplan for sprog og læsning Indhold Skolens handleplan for sprog- og læsning..... 3 Inspiration til skolens handleplan for sprog og læsning.... 7 2 Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens

Læs mere

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder Baggrund Børn, som i dag begynder i dagtilbud og skoler,

Læs mere

Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Formålet med Testplan for læsning og stavning i Vesthimmerlands Kommune er på datainformeret grundlag

Formålet med Testplan for læsning og stavning i Vesthimmerlands Kommune er på datainformeret grundlag Bilag 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Evaluering én eller to gange årligt... 3 screening for ordblindhed i 3. og 7. klasse... 3 Rollefordeling... 3 Sprogvurdering i 0. klasse opsamling på kommuneniveau

Læs mere

Handleplan for læsning Sparkær Skole

Handleplan for læsning Sparkær Skole Skoleåret 2014/15 Indholdsfortegnelse: Handleplan for læsning Indholdsfortegnelse:... - 1 - Målet for læsning:... - 2 - Veje til målet:... - 2 - den aktuelle viden på området.... - 3 - Læsevejledning på

Læs mere

Obligatorisk evaluering og tidspunkt

Obligatorisk evaluering og tidspunkt Obligatorisk evaluering og tidspunkt Alder/Klas se-trin 3 år Sprogvurdering Rambøll Sprog, Sprogvurdering 3-6 5 år / inden skolestart Når barnet er 3 år Sprogvurdering Rambøll Sprog, Sprogvurdering 3-6

Læs mere

Læsepolitik for Ullerødskolen

Læsepolitik for Ullerødskolen Læsepolitik for Ullerødskolen Formål Formålet med læseundervisningen er, at eleverne: - udvikler deres læse- og skrivefærdigheder - oplever læselyst og får gode læsevaner - lære at læse for at lære i alle

Læs mere

Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune.

Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Notat Version 3 03.07-2014 Lolland Kommunes læse- og skriftsprogsstrategi 2014 Vision Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde

Læs mere

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder Baggrund Børn, som i dag begynder i dagtilbud og skoler,

Læs mere

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 1.-3. klasse 2014-15

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 1.-3. klasse 2014-15 Kendetegn Indsats/metoder (Beskrivelse af pædagogiske muligheder) Materialer Ansvar Evaluering Dysleksi i familien Vanskeligheder med at lære alfabetet og oversætte bogstav til lyd og bogstavfølger til

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning 1 Formål og indhold Denne handleplan har til formål at beskrive handleplanen for læsning på Bohrskolen. Handleplanen består af: 1. Årshjul herunder klasselæsekonferencer og læsevejleder

Læs mere

Elever i Billund Kommune i dyslektiske vanskeligheder

Elever i Billund Kommune i dyslektiske vanskeligheder Elever i Billund Kommune i dyslektiske vanskeligheder Identifikation. Vurdering. Understøttelse. Forord... 2 Definition på dysleksi:... 2 Definition på læsning og læseforståelse det brede læsebegreb...

Læs mere

Langhøjskolens ordblindehandleplan

Langhøjskolens ordblindehandleplan Langhøjskolens ordblindehandleplan 1 I ordblindehandleplanen beskrives Langhøjskolens beredskab for at opdage hhv. elever med risiko for læsevanskeligheder, elever med læsevanskeligheder og elever med

Læs mere

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed FORORD Skoleforvaltningen indfører en ny systematik i forhold til identifikation af ordblindhed. I tilfælde af ordblindhed identificeret

Læs mere

Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen.

Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen. Udarbejdet den 30. april 2018. Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen. Vision At ordblinde elever får den støtte, de har brug for, for at kunne deltage aktivt og ligeværdigt i skolelivet og for at blive så

Læs mere

Ordblindhed. Tidlig indsats. Uddannelse. Undervisning. etlivsomordblind.dk. Dansk. Ordblindetest. Alfabet. Støtte. ABC Ordblind.

Ordblindhed. Tidlig indsats. Uddannelse. Undervisning. etlivsomordblind.dk. Dansk. Ordblindetest. Alfabet. Støtte. ABC Ordblind. Uddannelse Ordblindhed - Information om ordblinde-undervisning på Sølystskolen Støtte Undervisning Tidlig indsats Alfabet etlivsomordblind.dk Sølystskolen Dysleksi ABC Ordblind Ordblindetest Dansk Sølystskolen

Læs mere

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Horsens Kommune Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Udarbejdet januar 2012 Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Læsning er en dimension i ALLE fag, og derfor er og vil det

Læs mere

Læse-skrivehandleplan

Læse-skrivehandleplan Tønder, 30. maj 2018 Læse-skrivehandleplan 2018-20 Indledning Gode sprog-og læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børn og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse,

Læs mere

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Oktober 2014. Baggrund Lokale politikker, og strategier (herunder Sprog- og Læsestrategi 0-18 år) Central lovgivning Forskning

Læs mere

Frederik Barfods Skoles vejledning om dysleksi. Alle kan lære at læse! Men for nogle er vejen vanskeligere og længere end for de fleste.

Frederik Barfods Skoles vejledning om dysleksi. Alle kan lære at læse! Men for nogle er vejen vanskeligere og længere end for de fleste. Frederik Barfods Skoles vejledning om dysleksi Alle kan lære at læse! Men for nogle er vejen vanskeligere og længere end for de fleste. 1 Indhold Baggrund for vejledningen... 3 Det mener vi, når vi taler

Læs mere

1. Formål med udvikling af ordblindetesten

1. Formål med udvikling af ordblindetesten Notat Emne Til Kopi til Ny national ordblindetest PPR og Specialpædagogik Skoleledere Den 10. juni 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Formål med udvikling af ordblindetesten Formålet med Undervisningsministeriets

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Hillerødsholmskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi

Hillerødsholmskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi Hillerødsholmskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi Indhold Baggrund for vejledningen side 2 Det mener vi, når vi taler om ordblindhed side 2 Tegn på ordblindhed, man skal være opmærksom på side 2

Læs mere

Hvad er ordblindhed..side 2. Ordblindestrategi for Halsnæs.side 2. Indsats for ordblinde elever fra 0.-9.klasse.side 3. Kommunal testplan...

Hvad er ordblindhed..side 2. Ordblindestrategi for Halsnæs.side 2. Indsats for ordblinde elever fra 0.-9.klasse.side 3. Kommunal testplan... Indholdsfortegnelse: Hvad er ordblindhed..side 2 Ordblindestrategi for Halsnæs.side 2 Indsats for ordblinde elever fra 0.-9.klasse.side 3 Kommunal testplan....side 3 Indsats for elever i læsevanskeligheder

Læs mere

Vejledning. om skolens støtte til elever i læse-/skrivevanskeligheder. Inkluderende læseundervisning. Holstebro Kommune Skoleafdelingen og PPR

Vejledning. om skolens støtte til elever i læse-/skrivevanskeligheder. Inkluderende læseundervisning. Holstebro Kommune Skoleafdelingen og PPR Vejledning om skolens støtte til elever i læse-/skrivevanskeligheder Inkluderende læseundervisning Holstebro Kommune Skoleafdelingen og PPR Indledning Denne vejledning om skolens støtte til elever i læse-/skrivevanskeligheder

Læs mere

Indskoling. Ordblindhed - risikotegn i børnehaveklassen (Socialstyrelsen.dk):

Indskoling. Ordblindhed - risikotegn i børnehaveklassen (Socialstyrelsen.dk): Indskoling 1 Indskoling Giv mit barn læsehunger det beder jeg om med brændende hjerte. For jeg vil så gerne at mit barn skal få i sin hånd nøglen til eventyrlandet hvor de dejligste af alle glæder findes!

Læs mere

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed FORORD Skoleforvaltningen indfører en ny systematik i forhold til identifikation af ordblindhed. I tilfælde af ordblindhed identificeret

Læs mere

GUNGEHUSSKOLEN. Ordblindehandleplan. Indledning. august Indledning

GUNGEHUSSKOLEN. Ordblindehandleplan. Indledning. august Indledning GUNGEHUSSKOLEN Ordblindehandleplan Indledning Samlet testplan på Gungehusskolen Testplan med fokus på elever i risiko for ordblindhed 0. -2.klasse Undervisnings af elever med afkodningsvanskeligheder (Alle

Læs mere

ORDBLINDHED Et fokusområde på Randers Realskole

ORDBLINDHED Et fokusområde på Randers Realskole ORDBLINDHED Et fokusområde på Randers Realskole Vi arbejder målrettet med at afdække og hjælpe elever, der er ordblinde. 1 VI ER DEDIKEREDE OG MÅLRETTEDE - også med hensyn til læsevejledning og hjælp til

Læs mere

Læsepolitik

Læsepolitik Læsepolitik 2018-2022 Baggrund Folketingets mål for læsning er, at 80 % af læserne skal være gode i den nationale test i læsning. Andelen af de allerdygtigste elever skal stige år for år. Andelen af elever

Læs mere

Fakta om Ordblindetesten:

Fakta om Ordblindetesten: SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 5. juli 2019 Notat Følgende notat har til hensigt at præsentere Ballerup Kommunes progressionen i sprog og skriftsprogsindsatsen på 0-16 års området, særligt i forhold

Læs mere

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015 Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015 Samarbejde om udvikling Ordblindetesten Undervisningsministeriet har udviklet Ordblindetesten i samarbejde med Center

Læs mere

Funder-Kragelund Skoles læsepolitik

Funder-Kragelund Skoles læsepolitik Funder-Kragelund Skoles læsepolitik Læsning er en langsommelig affære - men vidunderligt at lære Vi underviser i læsning for at sikre os, at eleverne gennem hele deres skoleforløb udvikler læselyst og

Læs mere

Indhold 0. årgang:... 2 Efterår:... 2 Forår:... 2 Overleveringsmøde 0.årg/1.årg: årgang:... 2

Indhold 0. årgang:... 2 Efterår:... 2 Forår:... 2 Overleveringsmøde 0.årg/1.årg: årgang:... 2 Handleplan for skriftsproglig udvikling Utterslev Skole NB: LST = Læse/skriveteknologi, fx AppWriter, diktafonfunktion o.l. Indhold 0. årgang:... 2... 2... 2 Overleveringsmøde 0.årg/1.årg:... 2 1. årgang:...

Læs mere

Skriftsprogsindsats på Vorgod-Barde Skole

Skriftsprogsindsats på Vorgod-Barde Skole Skriftsprogsindsats på Vorgod-Barde Skole Målstyringsværktøjet er rammen, inden for hvilken den enkelte skole formulerer sig skriftligt om sin egen indsats på skriftsprogsområdet. Intentionen er: Den enkelte

Læs mere

MÅL Vi har som mål, at få alle elever til at klare sig så godt som muligt i skolen. HANDLEPLAN FOR LÆSNING. Mangfoldighed, fællesskab og faglighed.

MÅL Vi har som mål, at få alle elever til at klare sig så godt som muligt i skolen. HANDLEPLAN FOR LÆSNING. Mangfoldighed, fællesskab og faglighed. MÅL Vi har som mål, at få alle elever til at klare sig så godt som muligt i skolen. HANDLEPLAN FOR LÆSNING Mangfoldighed, fællesskab og faglighed. Indholdsfortegnelse Indskoling. 2 0. klasse 2 1. klasse

Læs mere

Ordblindes brug af it-støtte It-støtte til ordblinde elever

Ordblindes brug af it-støtte It-støtte til ordblinde elever Ordblindes brug af it-støtte It-støtte til ordblinde elever En langtidsundersøgelse med ordblinde elever på mellemtrinnet En langtidsundersøgelse med ordblinde elever på mellemtrinnet Dorthe Klint Petersen

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Handleplan for læsning på Hejnsvig Skole På Hejnsvig Skole anser vi læsning som den grundlæggende forudsætning for læring i alle fag. Vi vil gerne arbejde for at eleverne igennem

Læs mere

Læsehandlingsplan Langholt Skole

Læsehandlingsplan Langholt Skole Læsehandlingsplan Langholt Skole Forord Læsning og IT Læsebånd Klassekonferencer Yngste team Børnehaveklassen 1. klasse 2. klasse 3. klasse Ældste team 4. klasse 5. klasse 6. klasse Forord På Langholt

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Strategi- og handleplan for dysleksi 0-18 år i Herning Kommune

Strategi- og handleplan for dysleksi 0-18 år i Herning Kommune Strategi- og handleplan for dysleksi 0-18 år i Herning Kommune September 2015 1 Indhold Indledning...3 Udarbejdelse...3 Formål...3 Mål...3 Definition på dysleksi...5 Links til relevant lovgivning, vejledninger

Læs mere

Procedure til udredning for ordblindhed for skolens fagprofessionelle

Procedure til udredning for ordblindhed for skolens fagprofessionelle Procedure til udredning for ordblindhed for skolens fagprofessionelle Indhold 1 Procedure til udredning for ordblindhed for skolens fagprofessionelle 2 Indhold 3 Indledning 5 Definition af læsning 5 Definition

Læs mere

Læseprofilen for Bislev skole

Læseprofilen for Bislev skole Læseprofilen for Bislev skole 1 Man begynder at læse, første gang man forstår et trykt ord, og man lærer noget om at læse, hver gang man læser. Indholdsfortegnelse 2 En fortælling om læsning på vores skole...3

Læs mere

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015 Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015 Samarbejde om udvikling Ordblindetesten Undervisningsministeriet har udviklet Ordblindetesten i samarbejde med Center

Læs mere

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen?

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen? Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Afdeling 1 Hvad er skolens overordnede formål med At gøre Rækker Mølle Skolen til en skole, der er kendt for at sende eleverne videre

Læs mere

Læseløft. Intensivt læsekursus på 12 uger. PPR-center

Læseløft. Intensivt læsekursus på 12 uger. PPR-center Læseløft Intensivt læsekursus på 12 uger PPR-center Hvad er Læseløft? Læseløft er et intensivt læsekursus til elever på 3., 4. og 5. klassetrin, som har svære vanskeligheder med at læse og skrive. Kurset

Læs mere

Guide til ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder

Guide til ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Guide til ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Kære elev, forældre og skole! At være i læse- og skrivevanskeligheder kan have alvorlige konsekvenser for barnets læring i skolen samt

Læs mere

TØNDER DISTRIKTSSKOLE

TØNDER DISTRIKTSSKOLE Sprog- og læsehandleplan 2016-17 Indledning Gode sprog-og læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børn og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse, job og deltagelse

Læs mere

Evalueringsrapport klasselæseprøver. Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen 17-12-2010

Evalueringsrapport klasselæseprøver. Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen 17-12-2010 Evalueringsrapport klasselæseprøver 2010 Resultater, analyser og anbefalinger i forbindelse med klasselæseprøver i 1., 2., 3., 4. og 8. klasse, Kolding Kommune 2010 Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen

Læs mere

Høringssvar vedr. Kvalitetsrapporten 2018 Skolen på Grundtvigsvej

Høringssvar vedr. Kvalitetsrapporten 2018 Skolen på Grundtvigsvej Frederiksberg Kommune Marts 2018 Høringssvar vedr. Kvalitetsrapporten 2018 Skolen på Grundtvigsvej Hermed indgives høringssvar vedr. Kvalitetsrapporten 2018 for Skolen på Grundtvigsvej. Høringssvaret er

Læs mere

På Lynghedeskolen arbejder vi målrettet med læsning. Vi har fokus på såvel læsefærdighed, læseforståelse, læselyst som skrivelyst.

På Lynghedeskolen arbejder vi målrettet med læsning. Vi har fokus på såvel læsefærdighed, læseforståelse, læselyst som skrivelyst. Det er vigtigere end nogensinde at børn får gode læse og skrivefærdigheder. Kommunikation med sekunders varsel og på tværs af landegrænser betyder, at det er basalt at forlade skolen med gode læse - og

Læs mere

Hornum skole. Dette arbejder vi med i alle årgange:

Hornum skole. Dette arbejder vi med i alle årgange: 2015 Hornum skole Dette arbejder vi med i alle årgange: Læsebånd Læsekontrakter Flydende læsning Faglig læsning: o Læsestrategier o Notatteknik Motivering for læsning Evaluering Gældende pr. 1. august

Læs mere

EVALUERINGS- RAPPORT, SPROG OG LÆSNING 2016

EVALUERINGS- RAPPORT, SPROG OG LÆSNING 2016 EVALUERINGS- RAPPORT, SPROG OG LÆSNING 2016 Læseresultater 2016 Kolding Kommune Evalueringsrapporten omhandler resultater fra de kommunale klasselæseprøver i Kolding Kommune. Den belyser elevernes sproglige

Læs mere

Forskning viser, at forældre er rollemodeller for deres børn, både når de taler, skriver og læser.

Forskning viser, at forældre er rollemodeller for deres børn, både når de taler, skriver og læser. Mål for læsning på Møllehøjskolen Alle elever videreudvikler og udfordres på alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Forældrerollen i forhold

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Forord Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2009 et service og kvalitetsmål om, at der skulle udarbejdes en fælleskommunal læseplan for Skanderborg Kommune. Formålet med Handleplan

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever.

Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever. Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever. Når en elev er testet ordblind, tilmelder skolen eleven til Nota - et digitalt bibliotek for ordblinde. Skolen sørger for at eleven har relevante hjælpemidler,

Læs mere

TASK på Holstebro Friskole

TASK på Holstebro Friskole TASK på Holstebro Friskole TASK står for Trivsel - Adfærd - Sociale kompetencer - Kognitive færdigheder. TASK er et special- og støtte-tilbud på Holstebro Friskole. Her kan lærere få råd og vejledning

Læs mere

TESTHANDLEPLAN 2014-2015

TESTHANDLEPLAN 2014-2015 TESTHANDLEPLAN 2014-2015 2 Testhandleplan Test og prøver på På tages der løbende læsetest, stavetest, matematiktest mv. af alle skolens elever. Brugen af test er en del af s evalueringskultur, der har

Læs mere

Ordblinderisikotesten

Ordblinderisikotesten Ordblinderisikotesten - Kommunal strategi for tidlig indsats i Roskilde Kommune Roskilde Kommunes 2020 perspektiver Læringsgrundlag Handleplan for læsning Implementering Program Baggrund for Ordblinderisikotesten

Læs mere