MuligHeden. Nye. tangenter. at spille på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Nye. tangenter. at spille på"

Transkript

1 Ny tangt at spll på

2 EDBdstn Dt t spørgsmål om ær, når psonst sætt sg tl tastn for at lær dt d md EDB, fortæll Poul Brønnum. Samm md n andr psonst hjælp han ældr Brand md at blv klar tl d dgtal tdsald. Poul Brønnum af d t psonst, som frvllgt undvs andr psonst at brug comput og blv klar tl dgtalsng. D tdlg læg har slv farng md EDB fra st arbjdslv, og dt ntss ham også prvat. Kursstn all 70 n, m allgvl har d mod på at lær nyt. Ds lv og arbjdslv har kk vært md comput, m nu skal d flst tng snart tl at forgå ov nttt. Og dt jo også sådan, dt lttst at komm kontakt md børnbørn. I Brand har mang ældr tagt udfordrng op md at blv klar tl, at mgt af kontakt md dt offtlg snart skal forgå md comput og ntnt. Dt d kalds for dgtalsng. - D mang ældr, d sætt ær at kunn slv og kk bar opgv. D sætt ær at blv dgtal, og dt kk altd, at dt lykkds, m så har man forsøgt. Og dt jo også psonlg tlfrdsstllls, fortæll Poul Brønnum. Han slv psonst og brug to tm gang ug på at undvs EDB på Aktvttsctrt Brandlundpark. Han og n andr psonst har sagt ja tl at hjælp andr psonst md at blv klar tl d dgtal tdsald. Kursstn fordlt på fm hold. D crka fm dltag på hvt hold og faktsk d kø for at komm md. Brug kdt ord Kursn var t hlt år, og d f ft aftal. Snart kan kursstn hold sommf md IT, hvor d kan øv sg md comput, ndtl holdt start g. Dltagn går op undvsnng, og Poul prøv at brug ord, d kd, tl at bskrv d fagr ny dgtal vd. - En -mal kan du jo sammlgn md konvolut, hvor d automatsk sætt afsd på, og så skrv du, hvor d skal sds h. Jg prøv at forklar dm, at ntnttt bar t stort bblotk, som d skal lær at håndt. Altså sådan at d kk blv bang for dt, og så dt hæng samm md nogt, d vant tl og har tlld tl, forklar han. Han gør dm opmærksom på, at dt kk bhøv at vær ds g maladrss, d komm bskd tl E-boks. Dt kan godt vær af børns, som så kan hold øj md og fortæll, når d for ksmpl komm mddlls fra kommun. Slvom dt kan vær svært at lær alt dt ny, når man har rundt d 70 år (ældst dltag nærm sg d 80) tag kursstn dt søst at vær på bænk g. - D pjækk kk. D rng pænt, når d syg ll sd mal, hvs d har grund tl at kk at komm, fortæll Poul Brønnum og undstrg md t sml, at dt socal samvær og kaffpausn også mgt vgtg dl af EDB-kurst Brand. Fakta: På EDB-kurst får all oprttt og lær at brug E-mal samt NEM-ID og E-Boks. Kursstn lær også at oprtt fl og mapp og at flytt rundt md tng på comput. D får farng md at skrv tkstbhandlng og at sd -mals og vdhæft fl. D lær at gå nd på lægns hjmmsd og bstll td, bstll mdcn og stll spørgsmål. Dsud undvss d at brug Borg.dk, ntbank og at bstll DSB-blltt ll rjskort. LÆS I DENNE UDGAVE 3 Frvllg skab badlv Bordng 6 8 Kan du sælg dg slv på 30 skund? Hvad d bdst dé, du kk slv har fåt? VOX POP 6 4 FællsSkol 5 FællsSkol D fnd d rgtg mdarbjd tl os 7 Jobct spll på all tangt t magasn md hstor om nnovatv og nyskabd aktvtt Ikast-Brand Kommun du kan læs om dé, forandrng og ny tltag, d udsprng af arbjdt md Ikast-Brand som Mtal Frkommun. Målt at udvkl ny måd at tænk og løs opgav omkrng frmtds vlfærd hvd sg båd tl kommuns borg og mdarbjd udkomm marts, jun, sptmb og dcmb uddls md FOCUS tl all husstand kommun og på kommuns arbjdsplads Nr. 6 - Jun Grb mulghd! Udgv: Ikast-Brand Kommun Ansvh. chfrdaktør: Kommunaldrktør Hnng Hans Rdakton: Kommunkatonskonsult Mtt Ladgaard (ansvarlg) Kommunkatonskonsult Bran Møll Nls Kommunkatonskonsult Ing Ramsng Rdaktonl bstand: Focus Ikast-Brand 2 Rdaktonsgrupp: Chfkonsult Lsa Gramkow Østgaard Pædagogsk konsult Lsbth Tarp Mourtz Jobkonsult Lon Djurhuus Hans Kommunkatonskonsult Vck Frands Kontakt rdakton: Tlf mal: Tryknng: OMT Avstryk Hnng-Ikast A/S Oplag: stk. Tl samtlg Ikast-Brand Kommuns ansatt og borg. Foto: Forsd: Flmmng Staal, Ikast-Brand Kommun Øvrg: Rdakton

3 Frvllg skab badlv Bordng 66-årg Brth Mkkls på fjd år fast slkmutt, d frvllgt brug mang ftmddag på frluftsbadt Bordng Brth Mkkls sund og rask og glad bdstmor tl fr. Hun rørg 66-årg psonst, d nok skal få td tl at gå. Allgvl vælg hun nu på fjd år at stll op, når d skal fnds frvllg tl at få Bordngs frluftsbad tl at kør. - Jg jo kk d st. V mang, d udfyld rolln kosk, som lvrdd, bundrs og md rgørng af d grønn aral. D mang opgav, d skal løss, for at dt kan hæng samm. Jg syns, v har forplgtgls tl at byd nd, d hvor v kan, sg Brth. Hjælp md glæd Hun lsk vand, og hun lsk børn. Brth syns, hun får så mang god oplvls, når hun står og putt vngumm paprposn, at dt tl hv td bdr d at slutt sg tl d mang, d brug psonsttlværls på golfban. Nogl gang børnbørn Jg tror, v blv nødt tl at vænn os tl, at d frmtd fl opgav, d skal løss vd frvllghd md, og d spørg alld tdlgt på årt tl, hvornår dt, frluftsbadt åbn. Dt åbnd d 16. maj, m kun kraft af, at d Bordng og nærmst omgn flok mnsk, d hlt frvllgt og ulønnt byd nd og samlt flok løs opgav, d tdlg var kommunal opgav. - Jg tror, v blv nødt tl at vænn os tl, at d frmtd fl opgav, d skal løss vd frvllghd. For mg dt gav at få lov. Jg får rgtg mgt rtur, og jg tror, dt sundt for all at få fornmmls af, at s ndsats md tl at gør forskl. - Nog skal jo dækk vagtn, for at dt h skal lykkds. Jg psonst og kan dfor tag vagtn hvdag, og dt gør jg md glæd, sg Brth Mkkls. Brth Mkkls bdstmor md slag. Hun md tl sørg for, at Bordng og omgn har mulghd for badlv og blandt slk frluftsbadt. Dt mtal frrum Jg kunn godt tænk mg, at d blv arbjdt md D skæv ban fra kommungræns (op mod Slkborg d anlagt rdst) og nd mod Grndstd, så st blv udvdt md t spor m tl rdst. Rd-mulghd, spclt gnm naturområd, højt skattd og gv mulghd for, at tursm også på d måd får øj på Ikast-Brand. Og v, d bor områdt, vll få ltt adgang tl hnand, ud at v skal ud at kør. H vll Slkborg også blv knyttt samm md Grndstd. Jg tror kk, at dt kræv så stor ndsats, blot at busk og gr blv ryddt, og t spor blv synlgt, så d plads tl d nuværd løb, promad og cykl på nuværd spor og md rytt på dt ny spor. Jørg Sandholm, Blåhøj D Skæv Ban cyklrut, som Ikast-Brand Kommun gn vl gør m publkumsvlg for d forskllg bruggrupp - også rytt. D Skæv Ban træng tl t kvalttsløft, båd hvad angår bskærng, blægnng og skltnng. Vd rovng af rut kan rdst langs d nuværd cyklst vt. blv tablt vd sd af cyklst. Dudov arbjd Ikast-Brand Kommun ntop nu md t projkt, d handl om, hvordan v får fl mnsk tl at bytt natur, og hvordan v gør folk opmærksomm på mulghdn kommun for at komm ud og oplv natur. Dt forslag, om at udvd cyklrut D Skæv Ban md rdst, fald fnt tråd md projktts formål. Jg tag dt forslag md tl projktgrupp. Kommun har vlfungd gbrugsplads m kunn man forstll sg, at d blv ndført storskraldordnng for d ældr, som kk har bl og tral tl at kør på gbrugsplads, m stdt kan få stor tng afhtt hjmm på bopæl? Krst Jacobs og Vn Mldgaard, Ikast Tak for Js forspørgsl. V har fl borg, som ftlys sådan storskraldsordnng. Dt dnu kk bsluttt, om Ikast- Brand Kommun skal tlbyd borgn dn ordnng. Dt vl vær t områd, som d kommd plan for håndtng af affald bhandl. Byrådt skal godkd plan løbt af I ftårt gnmført v lll brugundsøgls, hvor v spurgt borgn om: om d var vllg tl at btal t mndr bløb for storskraldsordnng?. Undsøgls vs følgd: D blot 23% af borgn, som vllg tl at btal for storskraldsordnng. 45% vl kk btal, og 32 % vl måsk gn btal for sådan ordnng. Fl borg bmærk, at dt god dé for d borg, d kk slv mobl. Mang borg vl kk brug ll btal tl storskraldsordnng, når d slv har mulghd for at kør tl gbrugsplads. D flst vl gn af md affaldt md dt samm. Dt vl vær mulgt at komm md forslag og bmærknng tl d kommd affaldshåndtngsplan / Rssourcplan 2018, når d komm hørng. V forvt, at plan skal hørng ssomm så hold øj md annonc avs og nformaton på hjmmsd: Dorth S. Ovgaard Skov- og Lanskabsngør Ing Svsson Ingør 3

4 TEMA: V spll på ny tangt FællsSkols Fællssk Hvad skal barnt hdd? rsultatt af d fo måd at gå på. FællsSkol ny tl op n dør s knoklt for at gør tl vrkl Eft somm f slår kommun nt, mbdsmænd og poltk har sul kon, ld g, ago pæd kommuns mang lær, måd, Ikast-Brand Kommun ønsk gnm dt sdst år. omsætt d natonal opgav tl d at for t v hård mun jdt Kom arb og nd t-bra tank D har tænkt stor d Kommunal procs Ikas sskol, som nmm at forstå på. Barnt kom tl at hdd Fæll mtng af folkform 01-0 Folk af landts vgtgst kulturbærd nsttuton. I år fjr d 200 års jublæum. Samm år som pos md folks struktur og dé blv rystt grundgt. Eft sommf mød landts lv nd tl ny, d byd på dnu bdr mulghd for lærng, så all lv kan blv så dygtg som mulgt. En ny md ny måd at lær på, hvor samspllt og fællsskabt md dt omgvd samfund får stor btydnng. M hvad dt gtlg, v har vt? Hvad btyd undstøttd undvsnng, og hvad d åbn? H får du forsmag. d klt, n mll V fælls om rgtg mgt ndbgrbt af fællsskab båd på ny d ford ls Fæl? n sg ny færdghd og vd. M hvorfor FællsSkol r lv udforsk, prøv af og tlg hvo, rum om tal d ford, l dl af t fællsskab, hvor d kommun. Og sko kommun. På n all børn h på jd arb nd o v, måd d jl - FællsSkol afsp man dl vd, man udfordr hna r børn og voksn. Man spjl sg, and md t spll sam r lær Børn hnand. f Km Brøbch og fortsætt: arbjd samm, fortæll ch kk ansat på, m om at løft d ny. Lærn s fæll mun kom h v at,, undstrg Km Brøbch. -Fælls afspjl også kør projkt på tværs af n og n vd r dl v r hvo og lag, fods mun, hvor v har fælls nng og b En dl af hlhd s af pædagog, lær, forældr, for m fælls opgav, d skal løft t, plan klass m r hvo so, kab kk nørs pr D ny har fl år arbjdt md tr nd t-bra Ikas. fund sam d v Skol skal fold sg ud dt omg konkrt problmstllng. V formår at ovsætt d nat bjdt md hvvslvt om at løs r dt lykks at skab fælls. hvo, mun kom jg ford f, hlt fantastsk. M v kk færdg - Jg glad ch r ndsats dt forgangn år, som dnæ raor kst o t yd har All lt. gkdlgt, nogt blv fornyt, og udmønt d loka blv tl vrklghd. Nogt blv ny d når s, proc ny t D 1. august star hlt forandrt, slutt Km Brøbch. Bvægls Moton og bvægls skal gnmsnt ndgå hvdag på all 45 mnutt om dag. Moton skal frmm sundhd og undstøtt motvaton og lærng s fag. D åbn Skoln skal høj grad åbn sg mod omvd - hvvslv og kulturog forngslv. Skoln skal udvkl faglghd vd at nddrag rlvant kstn part s aktvtt. Lkthjælp og faglg fordybls Elvns faglg nvau skal styrks gnm faglg trænng, faglg udfordrng og forløb, som tlpasst d klt lvs nvau og bhov. Lkthjælp ndtl vd t frvllgt tlbud d læng dag, som skal målrtts all lv. Skolbstyrls og forældrs roll Forældr vgtg og aktv mdspll dt klt barns lærngsforløb og forhold tl at skab t godt lærngsmljø klass. Skolbstyrlsn fastsætt prncpp for s og forældrs ansvar samarbjdt om forældrmød, -hjm-samtal og aktvtt. 4 Undstøttd undvsnng I d undstøttd undvsnng kobls tor md praktsk opgav. Undstøttd undvsnng skal undstøtt dt faglg nvau og udvkl lvns vn tl at værksætt og vær kratv. I d undstøttd undvsnng kobls prakss på faglghd md udgangspunkt opgav, d lgg tæt op ad vrklghd. Båd lær og pædagog kan stå for d undstøttd undvsnng Undvsnng skal bdrag tl at undstøtt dt faglg nvau og udvkl kratv og trprant komptc.

5 Når v spll samm, v bdst På Dalgas glæd d sg tl at start ft sommf. D kan s mulghd for øgt samarbjd, flksbltt og tværfaglghd. Dt fortæll Susann Rasmuss, d ld på Dalgas og Blåhøj. Hun fortsætt: - Jg vd da godt, at d kan komm nogl udfordrng, og at dt kan vær svært at gør all tlfrds, m v har arbjdt md mgt af dt h fl år, så dt kk hlt nyt for os. Nu rammn bar, at v skal, og dt, jg mærk også, at v gn vl. s Fælls opgav for lær og pædagog Som dt dag, dt udfordrng for samarbjdt mllm lær og pædagog, at d kk på på samm td og har fr på samm td. Dt ændr sg ft sommf, hvor ldls har lagt t mød skmat én gang om ug modsætnng tl nu, hvor d klt tams møds én gang om månd. Dudov d høj grad mulghd for at møds spontant, hvs d nogt, posnalt skal hav snakkt gnm. Dt gv mgt størr mulghd og pspktv for t godt samarbjd på tværs af faggræns: I d ny dt kk vgtgt, hvad v undvs, m hvad dt klt barn skal lær. Så dt lggyldgt, om dt lær ll pædagog, som har komptcn. Så handl dt om, hvad v hv sær kan form, som l vrklghd byd nd md, for at dt klt barn opfyld sn lærngsmål, og at v konctr os om sag. Pædagog og lær har forskllg komptc, som mgt værdfuld. D profssonll faglghd tl std bgg faggrupp, og når komptcn spll samm, kan v nå uand højd, fortæll Susann Rasmuss og fortsætt: - Som dt dag, tag pædagogn ov, når undvsnng slut. Sådan blv dt kk d ny, hvor pædagogn blandt andt vl vær dl af d undstøttd undvsnng og lktlæsnng. Lær og pædagog skal lær af hnand og brug dt, d hv sær god tl på ny måd, og brng dt spl. Dt vgtgst barnts lærng, som v hl td skal hav fokus. Lær/ pædagog samarbjd ønsk at drv mun vdr. mpl- n mllm og hl d. hvor d har brug for and og man ol, m kombch. g og bstyrls. olklass har samar- d natonal opgav k færdg dnu. ornyt, og nogt blv Hos os tal v kk om lærværls og lærntra. V har psonalum og psonaltra. For hvs v kun har t lærværls, hvor skal pædagog og andr faggrupp så gå h? Sprogt skab d vrklghd, v, og dfor dt også mgt vgtgt, hvlk ord v brug, og hvad v snakk om. Susann Rasmuss, Ld af Dalgas Skoldag MANDAG TIRSDAG En dag Bordng Bordng Skol har dt sst halv år arbjdt md at skab rammn for d god lærngsdag for all lv. Næst år komm hvdag tl at s andlds ud båd ndng, på mllmtrnnt og udng. Mllmtrnnt - skma fra 4. klass Bag skmat lgg følgd ovvjls: Hvordan højn v dt faglg nvau for lærng? Hvordan undstøtt v d lv, som har dt svært undvsnng? Hvordan skr v os, at all børn hv dag får moton og bvægls? Hvordan skr v all børn rolg spspaus md mulghd for at sps t sundt måltd? D kun fælls paus løbt af dag. D øvrg paus lægg d lær nd, d har klass, når dt pass. D oblgatorsk dag slutt hv dag kl ONSDAG TORSDAG DANSK ENGELSK DANSK FREDAG DANSK DANSK KRISTENDOM MATEMATIK KRISTENDOM MATEMATIK HÅND ARBEJDE ENGELSK UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SVØMINING MATEMATIK PAUSE SPISE OG TRÆNINGSBÅND ENGELSK HISTORIE BILLED -KUNST MUSIK STUDIETID (FRIVILLIG) STUDIETID (FRIVILLIG) NATUR & TEKNIK MATEMATIK STUDIETID (FRIVILLIG) All tm md orang kk lagt paralllt md andr klass All tm md gul farv lagt paralllt for all A klass, så d kan arbjds md forskllg form for holddlng All tm md blå farv lagt paralllt på hl mllmtrnt, så d kan arbjds md forskllg form for holddlng. 5

6 Kan du sælg dg slv på 30 skund? Dt har Hd Mathld Js fra Blåhøj lært blandt fl andr rdskab. I dag har hun fast job og kan s tlbag på t gvtgt forløb md rådgvnng fra Jobct Ikast-Brand. - Jg har fåt t spændd job md udfordrng nd for køkk-fagt, præcs som jg trængt tl. Forløbgt har jg kk brug for ny uddannls, for jg lær så mgt h. Dt ov købt ordnt sådan, at jg kan klar dt samtdg md at vær al-mor tl to børn. Og så har jg nærmst kk rørt fng for dt slv, grn hun og fortæll vd: - Mt forløb som ldg har dn gang vært hlt andlds, d jg tdlg har oplvt. Jg har fåt så mgt hjælp og rlvant rdskab af Jobctrt tl at komm vd, sml hun. Sd 1. maj 2014 har hun ft fr ugs vrksomhdspraktk vært fastansat køkkt på Rstaurant Skovlyst vd Ikast Golfklub og på Hmmlbjg Golfrstaurant. Ikast-vrksomhd BON Á PARTE flyttd løbt af vnt dl af sn aktvtt tl udlandt. Dt btød, at 107 mdarbjd blv afskdgt tr omgang. Jobct Ikast-Brand var tlknyttt for at BON Á PARTE kantn, og hun var gtlg ndstllt på, at hun vll prøv nogt hlt andt og hav fl faglg udfordrng. Måsk skull hun tag uddannls? Hun vdst bar kk tl hvad, og hun fk dfor t tlbud om coachng hos jobkonsult Lon Djurhuus Hans for at blv m afklart: - Dt var rgtg godt. Jg blv tstt og v gnmgk t forløb, hvor jg også fk hjmmopgav undvjs. Dt dt md, at jg vdt tlbag tl, at jg gn vl arbjd køkkt, samtdg md at jg gn vl hav fl udfordrng, m ansvar og måsk uddannls nd for fagt. I forløbt kom hun jo tl at kd mg og kunn sætt fng på, hvad jg var og kunn, fortæll Hd Mathld Js. Et af d tlbud, som Jobctrt havd tl Hd Mathld Js, var at få udarbjdt t godt og dtaljt cv på Jobnt.dk, så dt var klart alld fra først dag som ldg. Dt var også trænng lvator-tal, dvs. trænng kort og godt at præst sg slv, og dt man kan på 30 skund tl for ksmpl arbjdsgv: - Dt var utrolg rlvant, for når du normalt skal fortæll om dg slv, start du måsk md oplysnng, som slt kk væstlg for vrksomhd. D vl jo hurtgt vd, hvad jg kan byd på og kk lang hstor om mg og mn to børn, d bor Blåhøj, forklar Hd Mathld Js. En and dl af lvator-trænng var, at hun slv skull kontakt rækk vrksomhd for at få vrksomhdspraktk: - Dt var vrklg grænsovskrdd at skull rng dm op og sv tal for dm, m dt jo dt man skal kunn, hvs man vl vd. Du får d hjælp d skal tl, og så dt op tl dg slv at tag mod dt. All d tlbud om kurs og fordrag har vrklg vært rlvant, sg Hd Mathld Js. Gnm coachng blv Hd Mathld Js hlt afklart på, at hun gn vl arbjd køkk-branch, og at d skull fl udfordrng tl, d dt hun hdtl havd mødt. D fnd d rgtg mdarbjd tl os Jtt Rohd og Judt Lund forpagt Hmmlbjg Golfrstaurant nærhd af Salt og Rstaurant Skovlyst vd Ikast Golfklub samm md Ann Ln. D har gnm d sst år mærkt markant udvklng samarbjdt md Jobctrt: - I løbt af bar -to dag får v rspons fra Jobct Ikast-Brand, når v har kontaktt dm for at få ny mdarbjd. Dt kk altd, at d har d rtt pson tl os lg md dt samm. M dt btyd mgt for os, at v vd, at d kontakt os, så snart d har, d kan dt, v ftspørg. Dt bstmt kk all std, v oplv d ffktv svc, fortæll Jtt Rohd. For travlt tl at rkrutt slv - D yd god svc for os som vrksomhd. For ksmpl btyd dt mgt for os, at jobctrt vartag dl af arbjdt md at udvælg folk og tal md dm på forhånd, før d sd dm vd tl os. D kd vors bhov og sd kun cv på dm, d gn sg tl jobbt. Så kan v stll og rolgt nøjs md at vælg mllm rlvant mdarbjd og tag dm tl samtal. V skal jo ntop hav ny mdarbjd, ford v har for travlt. Hvs v slv stod for at rkrutt, vll v slt kk hav d nødvdg td tl at snakk md d mang, d rng for at hør om jobbt. V skal hll kk brug td på at læs mass ansøgnng gnm og måsk vælg forkt. Så v mgt tlfrds md d måd samarbjdt kør på nu, forklar Jtt Rohd og tlføj: - V fornmm tydlgt, at mdarbjdn Jobctrt koordn og tal md hnand ndbyrds, så v bhøv gtlg bar rng tl hd, v kd, og så vd v, at hun nok skal sørg for at sg vd tl d andr, at v har brug for folk, fortæll Jtt Rohd. Fra praktk tl fast job - Dt samtdg stor fordl, at v kan få ny mdarbjd vrksomhdspraktk nogl ug, før v vtult fastansætt dm. Dt gv gsdg mulghd for at mærk ft, om km ord, og hvordan tng skal tlrttlæggs for, at dt kan fung md mdarbjd. D gang, v har brugt vsksomhdspraktk, dt jo også mundt ud fast ansættls, så dt kk for at få grats mdarbjd pod, at v brug vrksomhdspraktk, undstrg Jtt Rohd. I forårt har Jtt Rohd og Judt Lund forløbgt ansat Hd Mathld Js og m, som bgg startd md vrksomhdspraktk. D fortsat rygd travlt rstaurantn og ft snakk md Judt Lund på vj nd for at rng tl Jobct Ikast- Brand for at få dnu to mdarbjd. Læs m: Tlfon tl Jobbox: Mal tl Jobbox: Vrksomhdssvc: Hjmmsd: Tlfon tl hotln kl Tlf Mal tl hotln: 6

7 Jobct spll på all tangt Du kd skkt myt om jobctr og jobsøgd. Hstor om fnd dt ndr dyr - kurs og t skævt blld af arbjdsløs som arbjdssky. Advarsl: Hvs du gn vl hold fast d forstllng, så stop straks md at læs! Et af spørgsmål Dansk Industrs årlg undsøgls af d dansk kommuns hvvsklma bør særlgt jobctrs svc ov for vrksomhdn. Dt komm kk ud af dt blå, at Jobct Ikast-Brand dt spørgsmål sprang hlt op på flot 3. plads 2013 og mdvrkd tl, at Ikast-Brand Kommun blv numm t. Gnm d s år har mdarbjd og ld gåt utradtonll vj for at skab ndsats, d sætt d klt jobsøgd ctrum, og som match vrksomhdns bhov for hurtgt at rkrutt d rgtg arbjdskraft: - V stolt af, hvad v og vors kollg formår. V brænd smplth for dt h, sg jobkonsult og coach, Lon Djurhuus Hans og ld af Jobsvc Ol H. Chrsts. Fnd slv mlod Jobctrt brug systmatsk dt socal md LnkdIn båd tl at rkrutt mdarbjd tl vrksomhdn og tl at ftlys job tl ldg md særlg komptc. Samtdg kan vrksomhdn brug Jobctrts hotln hv dag fra kl. 8-16, hvs d har brug for ny mdarbjd. All jobkonsult har ll får tlbudt coachuddannls, så samtaln md d jobsøgd sk så målrttt som mulgt. H fokus på, at d jobsøgd får hjælp tl at gopdag ds vn og komptc, får øj på dt, d brænd for og får kortlagt, hvad d vtult mangl for at komm vd d rgtg rtnng. D træn også d jobsøgd at fortæll, hvad d god tl, så d blv bdr tl at præst sg ov for vrksomhd og tl jobsamtal. Jobbox kommuns ny vjldnngsct. H komm d jobsøgd nd ud fast aftal og får råd, kan brug pc n og få vjldnng jobsøgnng ll dltag kurs og fordrag. D forløb på vj, hvor ny jobsøgd kan vælg på bufft af tlbud om for ksmpl trænng at gå tl jobsamtal, lær at præst sg slv hurtgt, kort og præcst md såkaldt lvator-tal. Dt kan også handl om at ntværk sg tl t job, skrv god ansøgnng ll t godt cv, få tps tl altnatv vj tl job og mgt, mgt m. D rød tråd - D tlbud, som d jobsøgd får hos os, skal vær mngsfyldt og ld frm mod job ll uddannls. Uanst om dt råd, vjldnng, praktkaftal ll job md løntlskud, så skal d stadg vær rød tråd dt. Vors kultur at s mulghd lovgvnng frm for at fokus på bgrænsnng. Dt d md, at all skal putts nd t standardforløb, dt tror v smplth kk på. Slvfølglg d rgl, som v skal følg, m d skal altså vær klar mng for d klt md d tlbud og aktvtt, som d dltag. Dt skab tro og motvaton, og dét vrk, fortæll ld af Jobsvc, Ol H. Chrsts. 30. aprl 2014 kom skæftglssmnst Mtt Frdks (S) md rgngs bud på bskæftglssrform. Lon Djurhuus Hans og Ol H. Chrsts mld, at d klar tl at tag udfordrngn op! Tankn lgg nmlg fnt tråd md, hvad Jobctrt faktsk alld gør. Mdarbjd spænd brdt Gnm d sst år d kommt fl mdarbjd Jobctrt md forskllg farng også fra dt prvat hvvslv. Jobctrt har ønskt at få salgsortt tlgang tl opgav og har dfor også ansat sælg-profl, som Ol H. Chrsts kald dm. Sælgn formår at få hul gnm hos vrksomhdn, så d tag mod kanddatn. Hvs vrksomhd kk har t ordnært job ldgt, kan sælgn præst altnatv mulghd. Dt btyd samtdg, at vrksomhdn kk oplv bsøg af mang forskllg konsult fra Jobctrt md hv ds dagsord: - Uanst hvad d klt vrksomhd ftspørg, d ng, d sg dt kk mt bord. Man sørg for at bær ds bhov vd. Dt sk for ksmpl på vors ugtlg sælgmød, hvor all ubsatt ordr spl på tværs af Jobctrts afdlng, fortæll Ol H. Chrsts. Samm md d øvrg mdarbjds ndsgt lovgvnng og paltt af mulghd for d jobsøgd, har Jobctrt samlt mdarbjdskar, d formår at spll på mang forskllg tangt: - Vors kultur at s mulghd lovgvnng frm for at fokus på bgrænsnng. V vl gn vær myndghd md t svc-g for d klt jobsøgd, V vl gn vær myndghd md t svc-g for d klt ldg, sg Lon Djurhuus Hans og Ol H. Chrsts lgsom v dt for hvvslvt. D ånd hsk hlt fra organsatons top og ud tl d klt mdarbjd, fortæll Ol. H. Chrsts. 7

8 VOX POP Hvad d bdst dé, du kk slv har fåt? Hvad dt, d får dg tl at spærr øjn op? Hvad dt, d får dg tl at tænk: Nåå ja, slvfølglg? Hvad god dé gtlgt? Rdakton har spurgt tr pson fra spsstd kommun om, hvad d bdst dé, som d kk slv har fåt, m som d gn vll hav vært ophavsmand ll -kvnd tl. Dna Blomstrand fra Café Tankfryd Brand Cyklhjlm Jg vll gn hav opfundt cyklhjlm og så sælg d på dt knssk markd. Jg var så hldg 1999 at vær Kna, og hold da op hvor var d mang kns, d cykld, og ng af dm havd cyklhjlm på. INFO Solvg Morts fra Folkkrks Café og Daglgstu Ikast Mandolnjnt Jg vll gn hav fåt dé tl mandolnjnt. Jg syns, dt dt mst gal værktøj tl køkkt. Dt t klt lll værktøj, m stor hjælp madlavnng. Dt kan blandt andt hurtgt og ffktvt skær fn tn, skv og rng af grøntsag og frugt. Dt gør stor forskl mn hvdag og blv flttgt brugt køkkt båd på arbjdt og hjmm I kogbog fra 1570, af d daværd pavs kok, d t blld af slags mandolnjn tl at skær grøntsag tynd og s skv (opfndls nok af dnu ældr dato d dtt først rgstrd ksmpl). I 1930 var d franskmand, som udvkld d først vson af mandolnjnt mtal. Navnt mandolnjn kan vær opståt, ford kokk, d brugt dt, lavd lgnd bvægls, som muskn d splld på strgstrumtt mandoln. D tdlg modll af køkkrdskabt holdt kokk nmlg nd mod brystt, ms d skar grøntsag skv drkt ov gæstns tallk. D først cyklhjlm var fabrkt af brd lædrmm, kaldt hårnt, tl brug cyklsport. I 1970 n bgyndt cyklrytt at brug forskllg hjlm af hård plast. Almndlg cyklst bgyndt også at anvd cyklhjlm 1970 n. Cyklhjlm dag forskllgt omfang påbudt vd lov blandt andt Svg, Island, Fnland, Tjkkt, Austral og Nw Zaland. Et svsk frma står bag d usynlg cyklhjm. Dt halskrav, d fung som arbag for hovdt, hvs man vælt på cykl. Baggrund for dé lyd: V vll skab d usynlg cyklhjlm, som kk ødlægg hårt. Anno Ekc fra Onkls Pzza og Kbabhus Nørr Snd Pzza sav (pzza bskytt) Pzza sav vll jg gn hav fundt på. Dt smart lll plastk tng, som bskytt pzza fra at blv trykkt mod lågt af pzzaæsk und transport. D hold pzza lækk og md tl, at kundn får god oplvls, når d skal sps mad dhjmm. Opfundt af amkan Carmla Vtal. Hun søgt patt på d Hun vll bskytt kag, tært og pzza fra at blv skadt af æsk und transport. På Facbook d grupp vd navn V kræv Pzzasav på vors pzza Danmark.. Indtl vd har ov pson tlkdgvt, at d syns godt om d dé. INFO INFO

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i k Lytf I omådt omkng Udbyhøj Lytbådhvn, vd udmundngn f Rnd Fjod og hvt lg udnfo, fnd nogt f lndt mt pændnd og vd fkvnd. Lytfk f hl lndt bøg hvt å dnn dyllk og fkg dl f Jyllnd, fo t fng n f d mng ølvblnk

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

V08 Navne på energisygdomme? V09 Hvilke terapier tilbyder du? masser - f. eks piskesmæld og fibromyalgi

V08 Navne på energisygdomme? V09 Hvilke terapier tilbyder du? masser - f. eks piskesmæld og fibromyalgi fin ksist mmnhæ din 5 md fin frmov 6 Alt., d hør til mmnh æng 7 Er ngisygdom ngisygdomm tilbyd ll høj udvikling tion LNS gør pg på andt 48 ja - d måls ja h bjdt hal clairvoy ant i 18 år bhandl ing af kroppn

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

De nuvrende jeblikke. Om interviewet. et interview med Daniel Stern.

De nuvrende jeblikke. Om interviewet. et interview med Daniel Stern. nuvr jeblkke Ba fa tlvrels adgang tl bestemt psykotap td: udfold `nuvr sg mellem jeblkke', td nu. hovemn Tapeut ntvew Danel Stn. Ire Cand.psych., Chrstans Psykol Nyt adjunkt februar 2005 Danmarks (2005,

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik.

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik. mkanikud dannlsndk ns tid m f al l s a t s Vi ha bug fo dig Til at pa sto maskin md høj kav til tknik, hydaulik og lktonik n uddannls Uddannls: Landbugsmaskinmkanik Vaighd: Op til 4 1/2 å Uddannlssstd:

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Mentor styrk en træner. Mentorforløb i din klub KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB. grundmodul DIG SOM MENTOR MOTIVATION OG LIVSFASER.

Mentor styrk en træner. Mentorforløb i din klub KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB. grundmodul DIG SOM MENTOR MOTIVATION OG LIVSFASER. Mtofoøb d kub gudmodu F Kd: Isttut fo fmtdsfoskg Fod F MOTIVATION OG LIVSFASER M t Æd HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, DE GERNE T LAVER DU MED HOLDET, UD OVER HÅNDBOLD? MENTORFORLØB I DIN TRÆNER ER NÆSTE SKRIDT?

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg)

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg) afholdes en Fælles Generalforsamlng sammen med HGU, Dagl Brugsen, Dn Egen Forenng og Dagsorden: 1. Valg af drgent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretnng og fremlæggelse af vsoner for fremtden

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

24. oktober 2012. Uddannelsesparathed en proces

24. oktober 2012. Uddannelsesparathed en proces 24. okob 2012 Uddannsspaahd n pocs 8. kass Augus Jun E n p o c s f o a Kassækusus Ino--no Tmaug (UEA-uv.) Uddanns Cnum 2x2-dags nodukonskus Uddannsspan I n d v d u a k v Pakk 9.4 33.4-7 Ino--no Inodag

Læs mere

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN Fra id til færdigt byggri DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN v. Lislott Schou Hansn 1... Dlprojkt 2010 : Miljøn Optimring af procs omkring og godkndls Dltagr i afprøvningn Vstjysk Landboforning Ringkøbing Skjrn

Læs mere

- Brugermanual. Indholdsfortegnelse: Sådan opretter du dig som bruger. Side 1. Sådan logger du dig ind i systemet. Side 2

- Brugermanual. Indholdsfortegnelse: Sådan opretter du dig som bruger. Side 1. Sådan logger du dig ind i systemet. Side 2 PRO Ser v esy t em nøgl ent leffekt vpl anl ægn ng PSS kr erd g bedr e o ver bl ko verd ne er v e -o g vedl geho l del eo pgaver Kanbr uge ndenf orbl. a. : Ej endom er v e Vedl gehol del eafv r k omheder

Læs mere

Lokal-nyt. Vinter 2005/06. Julestemning i Faldsled. Svanninge Skole Lokalrådet Fredagsåbent Dagplejen Skolebestyrelsen

Lokal-nyt. Vinter 2005/06. Julestemning i Faldsled. Svanninge Skole Lokalrådet Fredagsåbent Dagplejen Skolebestyrelsen Vnt 2005/06 Lokal-nyt Julstmnng Faldsld Svannng Skol Lokalådt Fdagsåbnt Dagpljn Skolbstylsn Faldsld Svannng Skytt-, Gymnastk- og Idætsfonng Et hus fyldt md sjæl og tadton... Rcpton Mød Slskabsaangmnt Mad

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

TNS Gallup - Public Ishøj kommune Borgerservice

TNS Gallup - Public Ishøj kommune Borgerservice TNS Gallup - Publc kommune Borgsvce Borgpanel, 1. undsøgelse 2009 Publc Meto Målgruppe: Borge kommune Meto: Intnetbaset undsøgelse (CAWI) Stkprøvestørrelse: 437 borge Undsøgelsen gennemført pon 16. jun-2.

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv Ld d grænø rbjdv Indvd rædr mr frm d modrn rbjdv Sgn Groh-Brodrn Novmbr, 2011 Dgordn Sgnd kompk r krv om vd Svdn r cnr dmnonr Ld f vd Dkuon 8. novmbr, 2011 Sgnd kompk r krv om vd Mughdn for rbjd hvor om

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

I IEL D, 1tr 34 : - /74. Foto: Mikkel H.A. I stj

I IEL D, 1tr 34 : - /74. Foto: Mikkel H.A. I stj I IEL D, & A /74 : - : 1tr 34 1. I stj Foto: Mkkel H.A. d ek andsdelsholdenes fo mål: Landsdelsholdene har tl formål at samle gymnaster og nstruktører fra desforenngens lokalforennger: for at nsprere og

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

Socialdemokraterne i Ishøj

Socialdemokraterne i Ishøj Bladredaktonen: Bladredakton: ansvarshavende e-mal: 2xbjre@shoejby.dk Tlf. 32 84 56 65 ansvarshavende e-mal: 2xbjre@shoejby.dk Tlf.: 32 84 56 65 Ole Bjørstorp e-mal: obj@shoj.dk Tlf.: 43 99 68 44 Ole Bjørstorp

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 2 2 0 1 5 Jns mått ikk bliv kd af dt Ægg-lys Vind n adiostyt hlikopt LÆS h... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 141. ågang Udkomm 8 gang om åt Udgiv LM Kids Rdaktø Maia

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

De unge voksne og folkekirken

De unge voksne og folkekirken D ug vs g flir D 18-35-årigs frivillig gagmt i sgmighdr UNG I KIRKEN WWW.UNGIKIRKEN.DK D ug vs g flir udfrdrig Kirfdt har sid 2007 sat fus på d ug vs i aldr 18-35 år md prjtt Ug i ir, hvr vi bl.a. har

Læs mere

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9 B BLIK L I K OG R RØR Ø R OVERBLIK OVERBLIK Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Syddanmark Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Nr. 41 Novemb 2013 Årg. 12

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære?

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære? SåDAn GØR VI Februar 2014 KLASSELEDELSE Hvad skal eleverne lære? Fagudvalgene har fået en central rolle Sofendalskolens arbejde med klasseledelse og struktur relaton tl folkeskolereformen. Klasserumsledelse

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links Sde 1 IT-ovvågnng anste - emal ntnet D omsggrbde brug IT nd for alle branch gv dsse år arbejdsgve helt nye mulghed for ovvåge des medarbejde. Man frygte, ledels rundt omkrng kast sg ov dsse nye kontrolmulghed,

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

i l\ri"* vi/ v'+ d' - '"= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r "'; *,,{ Agenda u"=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t

i l\ri* vi/ v'+ d' - '= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r '; *,,{ Agenda u=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t bt (*, U t \ ct') c, (r..j )\d $,rr\ f ),l ) \uu -J lott, rt,, t{' ' [#, fur $rt",'t (,t_ { r'. \ t 1.T, tf,l \ wt '1${ r rj ^lr t;.\4 t} Crh d /\ -":.-,, Uu! 1futrfurt,? /r!.j{ j f- 1l,t' n\up :,/ JY

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 7. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 7. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 7 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge7_sund og stærk.indd 1 06/07/10 11.24 Uge 7 l Sund og stærk Det er tidligt

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Statistisk set er det umuligt, men to gange Tove jubilerer

Statistisk set er det umuligt, men to gange Tove jubilerer Nybygg Om- og tlbygnng Dø og vndu Tagabjd TsDAG dn 25. jun 2013 - sdn 1910 103. Ågang - n. 26 Rødmvj 62 5762 V. Sknng Mobl 5132 8990 ban@kkby-tom.dk www.kkbytøm.dk Statstsk st dt umulgt, mn to gang Tov

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011 Jobctrchfmød d 22. spt. 2011 Nyt fra styrgrupp for komptcudviklig af jobctrmdarbjdr i Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Afholdt og plalagt aktivittr K o m p t c u d v i k l

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1).

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1). VELFÆRDSTEKNOLOGI PROCESBESKRIVELSE Efterår 2013 : Status på gangværende aktvteter nden for velfærds, der leder frem mod strateg 2020 mål, (skema 1). Tds- procesplan for uddannelsens ndsatsområder ndenfor

Læs mere

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8 Idhd: Optg d Svcmu d 5 3 Hdw d 8 0607 07 - ght vd Stup v30 Ey /3/6 vc mu Sd / Optg mu I d mu tt tm p t hv m d ty, d td ID mt ttt mu ttt md mtø f ggt Byt ASKIN-t f t få dgg t mu Et muput vg vd t fytt mø

Læs mere