Attavigissaarneq (IKT-strategiens) implementering Statusrapport per 31.december 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Attavigissaarneq (IKT-strategiens) implementering Statusrapport per 31.december 2013"

Transkript

1 Attavigissaarneq (ens) implementering Statusrapport per 31.december 2013 Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling, der skaber vækst og velfærd for alle. Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 BAGGRUND... 2 OVERORDNET STATUS PÅ IKT STRATEGIENSINDSATSOMRÅDER... 2 STATUS PÅ PROJEKTERNE 31.DECEMBER ØKONOMI OG FORBRUG... 5 PRIORITERING AF ARBEJDET BILAG 1: IKT-PROJEKTERNES STAMDATA... 8 BILAG 2: FARVEKODNING VED PROJEKTSTATUS BILAG 3: REGNSKAB FOR IKT PROJEKTERNE Revisionshistorik Version Beskrivelse af ændringer Dato Navn og instans 0.1 Oplæg , Digitaliseringsstyrelsen 0.2 Justeringer , Digitaliseringsstyrelsen 1

2 Indledning Attavigissaarneqs (en) implementering er periodisk rapporteret med fremdrift for de projekter, som skal bidrage til at opfylde strategiens mål. Denne rapport beskriver status på de 22 projekter, der indgår i implementeringen ved årsskiftet 2013/14. I alt tre projekter er afsluttet i løbet af året. Hver på sin måde skal projekterne bidrage til mærkbare resultater for borgere og erhvervsliv, og dermed skabe vækst og velfærd for alle. Baggrund IKT strategien blev godkendt af Naalakkersuisut i november 2011 og midler afsat på finansloven for 2012 og frem til og med I juli 2012 blev finanslovsmidler frigivet til igangsætning af arbejdet indenfor de 5 hovedindsatsområder: 1. Tele- og internet (TE), hvis udvikling og organisering vil være afgørende for nye IKTanvendelsers praktiske muligheder for at kunne tages i brug. 2. Borgerservice og offentlig administration (OF), der effektivt skal kunne bidrage med den service, som borgere og erhvervsliv skal have i et moderne samfund, hvor grønlandsk er det officielle sprog. 3. Uddannelse og kompetencer (KO), som dels skal sikre bredden i uddannelsen, så alle får mulighed for at uddanne sig, og dels dybden, så befolkningen sikres de IKTspidskompetencer, som efterspørges på arbejdsmarkedet. 4. Sundhed (SU), hvis udvikling skal sikre, at hele befolkningen får de samme muligheder for et sundt liv. 5. Innovation og erhverv (IE), som skal sikre, at erhvervslivet bliver konkurrencedygtigt og kan deltage i udviklingen af nye erhvervsområder, hvor landets ressourcer udnyttes, og der skabes nye produkter og ydelser, som har et globalt marked. IKT strategiens implementering inddrager interessenter fra erhvervslivet, organisationer, halvoffentlige selskaber, kommunerne og på tværs af selvstyrets Departementer i projekterne. Herved fortsættes det frugtbare samarbejdet, der blev igangsat under ens tilblivelse. Overordnet status på IKT strategiens indsatsområder Indenfor de 5 indsatsområder i strategien har der været forskellig tilgang til arbejdet: 2

3 Tele- og Internet indsatsområdet har i 2013 været håndteret udenfor ens projektportefølje. Arbejdet har været gennemført i Departementet for sundhed og infrastruktur samt i telestyrelsen. Borgerservice og offentlig administration indsatsområdet har haft særligt fokus pga de mange potentielle områder der kan bidrage til digital selvbetjening til glæde for borgere og virksomheder. Over sommeren blev der gennemført en Økonomisk vejer området tungt med projektet Pisariillisaaneq (ERP) og den dertil knyttede Ilanngaassivik (Skat), men også antallet af projekter er omfattende. Her i blandt er den fælles offentlige videoplatform, som netop afprøves indenfor sundhed, service og administration så langt, at der forventes vigtig resultater i det kommende år. Tre projekter er afsluttet: Sammenhæng i offentlige IT-systemer/EA-arkitektur, som nu er en del af driften i selvstyre og kommuner og nu skal modnes gennem de praktiske anvendelser NemID til borgerne, der nu er sikker logon til offentlige selvbetjeningsløsninger Mobile Cash, som er lukket da kommercielle løsninger er klar til anvendelse, når det passer ind i tiltag i det offentlige og private. Derudover arbejdes der med grunddata og lovgivning, der er afgørende for borgernes og virksomhedernes videre udnyttelse af digitalisering, og digital post som har modne løsninger også på mobiltelefoner og tablets. Sidstnævnte afklaringer er bl.a. igangsat sidst på året som et resultat af borgernes parathed til at ibrugtage mere digital kommunikation med det offentlige. Uddannelse og kompetencer har i år arbejdet med en ny uddannelsesstrategi men har samtidigt indenfor en arbejdet med en uddannelsesportal til Sundheds har igangsat mange projekter, således at alle 4 delområder under sundhed har konkrete projekter, der skal bidrage til borgernes sundhedstilstand. Inden for det telemedicinske område har hidtidige afprøvninger indenfor Psykiatrien ført til de endelige arbejdspladser, ligesom specialerne nu for telemedicinsk støtte. Det nationale EPJ projekt er i god fremdrift og er yderligere udvidet med indsatser indenfor tandplejen og integration til relevante sundhedsdata. Effektivisering understøttes af et projekt indenfor digital planlægning og rapportering til lønsystemet er komplekst, men har stort potentiale. Og endeligt er sundhedsinformation og borgernes mulighed for at søge oplysninger på sigt om egne sundhedsdata gjort mulig ved at etablere den tekniske platform for det videre arbejde. Innovation og erhverv har i år fået indkøbt platformen til den fremtidige dialog med erhvervslivet inklusiv mulighed for at få etableret de relevante selvbetjeningsløsninger til fiskerisektoren og samtidigt muligheden for at få lagt udbudsportalen ind på en moderne platform. Jobportalen som der tidligere har været gennemført en række afklaringer omkring er nu igen taget op. Alt i alt har der været gennemført ganske meget arbejde af selvstyre og kommuner for at udmønte visionerne i en. Således er der lagt næsten dobbelt så mange interne timer som eksterne timer i ens implementering i

4 Status på projekterne 31.december 2013 I 2013 begyndte IKT strategiens projekter at de første resultater. I første halvdel af året har fokus været på de projekter som blev startet året før. Hen over sommeren blev der gennemført en undersøgelse af borgernes IT brug, for at identificere ændringer og nye tendenser, som kunne være vigtige at medtage i den videre planlægning. Nye projekter blev startet i løbet af august september. Alle projekter har haft stor fremdrift og følger i voksende grad den fælles offentlige projektmodel. Det øger sandsynligheden for succesfulde forløb. Det giver samtidigt mulighed for at vise fremdriften for de enkelte projekter skematisk med reference til ITprojektmodellen. Udover fremdriften er vist projekternes vurdering med grøn, gul rød indikation om: Tid, der viser om projektet har den planlagte fremdrift Forbrug, der viser om projektet har overforbrug Ressource situation, der viser om projektet har de planlagte bemanding og kompetencer Risici, der viser risikobilledet eller om risici er blevet håndteret Problemer i projektet (issues), der viser om der er ikke håndterede udfordringer Ændringer siden start, som har betydning for tid og økonomi Nedenfor er vist oversigt over de igangværende projekter per 31.dec Yderligere er der i: Bilag 1 er stamdata for alle projekterne samlet, og i: Bilag 2 er den anvendte farvekodning defineret for projekterne. 4

5 IKT- status Projekter startet i 2012/2013 Tid Forbrug Risici Issues Ressourcer Ændringer Start - slut år OF 1. Fælles IT arkitektur Sammenhæng i offentlige IT systemer OF 3.4 Offentlig signatur (og grunddata) NemID CPR, modernisering GER/CVR vurdering Udveksling af data m udland Persondatalovgivning OF3.6 Digital post Afklaringer OF 4. Fælles økonomisystem Pisariillisaaneq OF 4.3 Special moduler Ilanngaassivik OF 7. Offentlig videokommunikation Fælles standarder Video i administration Video i Borgerservice KO 1. Mennesker, organis. og ressourcer Undervisningsportal SU 1. Adgang til sundhedsydelser Video til psykiatrien Telemedicinsk støtte til kliniske specia SU 2. Relevante & tilgængelige patientdata t EPJ Tandpleje EPJ Dataintegrationer SU 3. Effektiviseringer i sundhedsvæsenet Digital vagtplan SU 4. Sundhedsportal Sundhedinformation til borgerne IE 3. Etablering af erhvervsportal Erhvervsportal Jobportal Fremdrift Status oversigt for projekterne under implementeringen af en Økonomi og forbrug Finansiering af IKT implementeringen har i 2013 været baseret på dels 10 mio. kr. på finanslovskonto til en, dels på medfinansiering fra andre finanslovskonti og de enkelte enheders muligheder for medfinansiering. Da IKT strategien ikke styrer økonomien direkte giver det store udfordringer at sikre udnyttelse af Finanslovskontoen på samme måde som anlægsprojekter. Dette bør overvejes ændret så, der bliver en hensigtsmæssig disponering af midlerne hen gennem finansåret. Dette forhold afspejler sig i nedenstående forbrug, tildeling medfører et forventet forbrug som hen mod slutningen af året reduceres i takt med projekternes mulighed for at afse de relevante ressourcer til arbejdet. For de 5 indsatsområder er budget og forbrug afspejlet i nedenstående tabel. I august er der disponeret med en margen på -4%, i september viser projekternes indmeldinger, at margenen 5

6 er øget til -13% for at ende med en margen på forbruget på -22% ift budgettet ved årets udgang. Tabel over 2013 budget, projekternes forventninger til forbrug samt de internt allokerede ressourcer til gennemførelse af projekterne. Tabellen viser i øvrigt at allokering af interne ressourcer i mandemåneder (200 timer/måned) langt overstiger anvendelsen af eksterne ressourcer. De enkelte enheder deltager således endog meget aktivt i projektarbejdets gennemførelse. Et uddybet regnskab er vedlagt som bilag 3. Prioritering af arbejdet 2014 I Naalakkersuisuts koalitionsprogram er indsatser for bygder og mindre byer prioriterede for at udvikle brug af informations og kommunikationsteknologi (IKT). Det gælder bl.a. indenfor følgende områder: Demokratisk involvering, dvs. udbygning af politisk dialog med borgere og erhvervsliv Udbygning af undervisningstilbud, dvs. udnyttelse af IKT, uddannelse af lærere mm Nye Sundhedstilbud, herunder udbygning af telemedicinske indsatser herunder fx psykiatri og alkoholbehandling Administrative borgervendte opgaver, som f.eks. selvbetjeningsløsninger Det peger på styrkede indsatser, der specifikt skal understøtte, at ovenstående 4 punkter bliver fremmet, herunder: 1. Målrettede tiltag indenfor teleområdet, der muliggør ovennævnte punkter 2. Tilgange til at gennemføre involvering i de demokratiske processer i alle dele af landet, herunder gennemførelse af dialogmøder og rådgivende afstemninger, mm. 3. Sammenhængende indsatser, der ikke kun muliggør deling og anvendelse af undervisningsmateriale, men også mere grundlæggende klæder ledelse og lærere på til at anvende materiale med nye metoder, som udnytter IKT muligheder og øger elevernes mulighed for at anvende IKT i læringsprocessen 4. Videre udbygning af sundhedsmetoder, hvor anvendelsen af IKT benyttes målrettet, som det bl.a. er anbefalet i psykiatri og alkohol strategierne 6

7 5. Udbygge de administrative selvbetjeningsløsninger En forbedret udvikling af ovenstående kan ses fra to vinkler, som begge er nødvendige og sammen skal sikre udvikling: Tilpasning/anskaffelse af IT-systemerne, der gør anvendelsen af IKT nemmere tilgængelige Organisere anvendelse af IKT bedre og træne borgerne i brug af IKT i hele landet. For at opnå de ønskede resultater må der prioriteres og træffes beslutninger, der sikrer, at projekternes styregrupper indarbejder Naalakkersuisuts prioriteringer i det videre arbejde inden for de eksisterende projekter og indenfor nye projekter. Ifm med årsrapporteringer fra projekterne er deres forventninger til 2014 budgetter for igangværende projekter indledningsvist indsamlet. Resultatet er samlet i nedenstående tabel. IKT projekter Forbrug 2013 Ønsker 2014 OF 2.2 Central orddatabase 0,0 Term og frasebase (ASA) Ikke fastlagt OF 3.4 Offentlig signatur (og grunddata) 690,3 Grunddata (CPR, CVR, Adressereg.) 600,0 Persondatalovgivning, dataudveksl. Mm 200,0 OF 3.4 Digital post 250,0 Nempost og sikker post 500,0 OF 4. Fælles økonomisystem 0,0 Pisariillisaaneq 0,0 OF 4.3 Special moduler 83,0 Ilanngaassivik 100,0 OF 7. Offentlig videokommunikation 829,5 Fælles standarder 100,0 Video i administration 125,0 Video i Borgerservice 140,0 KO 1. Mennesker, organis. og ressourcer 219,2 Undervisningsportal 600,0 SU 1. Adgang til sundhedsydelser 500,0 Video til psykiatrien 50,0 Telemedicinsk støtte til kliniske specia. 50,0 SU 2. Relevante & tilgængelige patientdata 3.550,0 t EPJ 0,0 Tandpleje EPJ 50,0 Dataintegrationer 50,0 SU 3. Effektiviseringer i sundhedsvæsenet 500,0 Digital vagtplan Ikke fastlagt SU 4. Sundhedsportal 102,0 Sundhedinformation til borgerne Ikke fastlagt IE 3. Etablering af erhvervsportal 493,6 Erhvervsportal 400,0 Jobportal Ikke fastlagt Administration 311,0 400,0 Forbrug I alt i ,56 Identificerede ønsker for ,00 7

8 Bilag 1: IKT-projekternes stamdata OF 1. Fælles offentlig EA/IT arkitektur projekt Julia K. Olsen Lene G. Madsen Dorte B. Sørensen Kim Dahl Anders Hoffgaard Projektet skal bidrage til at skabe overblik og sammenhæng mellem forretning og IT-teknologi i det fælles offentlige domæne. Dette skal ske med værktøjer der fastholder overblik og viden, og metoder, checklister og styringsværktøjer(governance) som bidrager til mere succesfulde anskaffelsesprojekter. OF NemID (Fung. PL) Julia K. Olsen Julie Præst Wilche Lene G. Madsen Dorte B. Sørensen Ole Peter Kristensen Kim Neumann Nielsen Anders Blaabjerg Formålet er at gennemføre en koordineret indsats, der sikrer at grundlaget for digitalisering i landet er etableret, og her specifikt ift til en borger login til offentlige selvbetjeningsløsninger. NemID er i drift, og der har været behov for gennemførelse af den første IT-revision. OF CPR modernisering (Fung. PL) Julia K. Olsen Julie Præst Wilche Lene G. Madsen Dorte B. Sørensen Ole Peter Kristensen Kim Neumann Nielsen Anders Blaabjerg Formålet er at gennemføre en koordineret indsats, der sikrer at grundlaget for digitalisering i landet er etableret, og her specifikt ift til CPR modernisering. Formålet med CPR modernisering er at sikre en fleksibel og gennemskuelig håndtering af troværdige persondata til brug for digitalisering i det offentlige. Herunder indgår ligeledes den nødvendige tilpasning til udvikling af de bagved liggende datastrukturer og systemer, bl.a. Adresseregistret. 8

9 OF GER/CVR vurdering (Fung. PL) Julia K. Olsen Julie Præst Wilche Lene G. Madsen Dorte B. Sørensen Ole Peter Kristensen Kim Neumann Nielsen Anders Blaabjerg Formålet er at gennemføre en koordineret indsats, der sikrer at grundlaget for digitalisering i landet er etableret, og her specifikt ift til GER/CVR vurdering. Formålet med GER/CVR vurdering er at sikre troværdige data til brug for myndighedsbehandling og andre aktiviteter ift virksomheder i landet. OF Sikkert 3.dataland (Fung. PL) Julia K. Olsen Julie Præst Wilche Lene G. Madsen Dorte B. Sørensen Ole Peter Kristensen Kim Neumann Nielsen Anders Blaabjerg Formålet er at gennemføre en koordineret indsats, der sikrer at grundlaget for digitalisering i landet er etableret, og her specifikt ift til udveksling af data mellem udland og Grønland. Formålet er at sikre fleksibel og administrativ gnidningsfri overførsel af følsomme data til og fra landet til fordel for borgere og virksomheder. OF Persondatalov (Fung. PL) Julia K. Olsen Julie Præst Wilche Lene G. Madsen Dorte B. Sørensen Ole Peter Kristensen Kim Neumann Nielsen Anders Blaabjerg Formålet er at gennemføre en koordineret indsats, der sikrer at grundlaget for digitalisering i landet er etableret, og her specifikt ift til afklaring af hvordan følsomme persondata skal behandles Formålet er, at afdække behovet for en revision af persondatalovgivningen, og at afdække behov og effekter af justeringer af lovgivning, der sikrer en sikkerhåndtering af persondata, således at landet kan indgå i globale samarbejder på lige fod med andre lande. 9

10 OF 3.6 Digital Post (Fung. PL) Mulig kandidat: - HC Sværd Dorte B. Sørensen Mulige kandidater: - Ole Peter Kristensen - Kim Neumann Nielsen Formålet er at gennemføre en koordineret indsats, der sikrer at grundlaget for digitalisering i landet er etableret. Formålet er at afsøge muligheder, der leverer sikkerhåndtering af kommunikation mellem myndighed og borgere (og vice versa), således at sikker og digital postkasse kan implementeres. OF 4. ERP-Fælles offentligt økonomisystem Anders Hoffgaard Formålet med projektet er at modernisere og effektivisere den offentlige administration i Grønland ved at understøtte forretningsudviklingen med sammenhængende digitale løsninger så bedre økonomistyring og ledelsesinformation kan opnås. Peter Hansen (Fmd.) Kim Neumann Nielsen Dorte Bøge Sørensen Laust Løgstrup Frank Hedegaard Jørgensen Lars Lennert Sandgren Mette Kessel Karl Davidsen OF 7. Offentligt video kommunikationsprojekt Maren Sander Granlien Mette Kessel Ole Peter Kristensen Martin Dombernowsky Fælles offentlig videokommunikation skal skabe den platform/infrastruktur der binder det offentlige sammen kommunikativt og gør det let at kommunikere på tværs mellem selvstyre, kommuner, offentlige institutioner. Platformen skal understøtte borgernes kommunikation med det offentlige uanset hvor i landet de bor. 10

11 OF Special moduler: Ilanngassivik skatte projekt Morten Selvejer Peter Hansen Kim Neumann Nielsen Afklaring af mulighed for at reducere fremtidig gældsdannelse ved indførelse af automatiseret betalingsservice, hvorved borgerens løn fratrækkes faste udgifter før udbetaling til borgeren. OF 7. Offentligt video kommunikationsprojekt Maren Sander Granlien Mette Kessel Ole Peter Kristensen Martin Dombernowsky Fælles offentlig videokommunikation skal skabe den platform/infrastruktur der binder det offentlige sammen kommunikativt og gør det let at kommunikere på tværs mellem selvstyre, kommuner, offentlige institutioner. Platformen skal understøtte borgernes kommunikation med det offentlige uanset hvor i landet de bor. OF 7. Offentligt video kommunikationsprojekt Video i borgerservice Maren Sander Granlien Lync har stort potentiale som platform til at tilbyde høj kvalitet borgerservice til borgere i mindre byer og Deltagere udpeges i 1. kvartal bygder. Projektets fokus er på at skabe øget adgang til service til borgerne uanset hvor i landet de bor og skabe tryghed for borgere og sagsbehandlere i videounderstøttet borger service. Det er vigtigt at det er let for borgerne at komme i kontakt med de relevante sagsbehandlere og der skal være let adgang til en pc med lync og internet. Projektet bør undersøge muligheder og behov i forbindelse med Brug af lync til borgerservice adgang til lync i byer og bygder fx via kioskløsninger 11

12 OF 7. Offentligt video kommunikationsprojekt Video i administrationen Maren Sander Granlien Deltagere udpeges i 1. kvartal Lync som administrativt værktøj kan potentiel øge produktiviteten og samarbejdet, hvilket som regel har en positiv effekt på arbejdsmiljøet. Lync kan være med til at effektivisere møder og skabe større fleksibilitet i mødeplanlægningen. Projektet har til formål at hjælpe til at organisationerne kommer godt i gang med at anvende lync til internkommunikation og udnytte de potentialer der er heri. Projektet skal medvirke til afklaring om IP telefoni via lync bør integreres i anvendelsen af lync og om Lync bør kobles med andre videokonference systemer. KO 1. Undervisningsportalprojekt (Iserasuaat) Ivan Burkal Med Iserasuaat (undervisningsportalen) ønskes at opnå øget kvalitet af undervisning ved hjælp af bedre muligheder for kommunikation og deling af viden imellem lærere og undervisere på tværs af Grønland. Herudover skal protalen være en samlet indgang til oplysninger til offentligheden om undervisning i Grønland. Ole Frederiksen (IIKNN,formand) Søren Labansen (Articomm) Jorunn Maria Magnusdottir (IIKNN,GU) Lona Lynge (ISIIN, Piareersafiit) Jesper V. Nielsen (IIKNN, erhvervsuddannelserne) Karl Davidsen (IIKNN, folkeskolen (Statusrapport version 2) SU 1. Adgang til Sundhedsvæsenets ydelser - Telespykiatri Martin Dombernowsky Projektrapportering vedrører Video til Psykiatrien Jóanis Erik Kötlum Anne-Marie Ulrik Bruno Juel Pedersen Inge Clante Nørgaard 12

13 SU 1. Adgang til Sundhedsvæsenets ydelser Telemdicinsk støtte til kliniske specialer Martin Dombernowsky Projektet skal etablere samarbejdsaftaler og tekniske Jóanis Erik Kötlum Anne-Marie Ulrik Bruno Juel Pedersen Inge Clante Nørgaard løsninger med specialfunktioner i udlandet, som via fjernadgange kan supportere patientbehandlingen i Grønland. Eksempler på disse er f.eks. Etablere et effektivt system til obstetriske scanninger via videokonferencesystemer. SU 2. Elektronisk Patient Journal (EPJ) projekt Vibeke Lund (stoppet pr ). Proces med ansættelse af ny projektleder pågår. Ann Birkekær Kjeldsen Jóanis Erik Køtlum Kent Kleinschmidt Dorte Bøge Sørensen Palle Toftlund (Cambio) Steffen Lerche (Cambio) Vibeke Lund Sofie Josefsen (sekretær) Den kommende EPJ skal sikre et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen med høj kvalitet i forebyggelse, undersøgelse, behandling og pleje. I EPJ registreres alle nødvendige data omkring patienten, således at disse er direkte tilgængelige for behandlere i sundhedsvæsenet med en relevant behandler-relation til patienten. Endvidere sikres opdaterede økonomiske og administrative sundhedsdata som grundlag for en effektiv styring af sundhedsvæsenet og de fremtidige politiske prioriteringer. SU 2. Relevante og tilgængelige patientdata: Journalsystem til tandplejen Maria Hammer Olsen Der er ønske om dels en digitalisering af journalsystemet, Ann Birkekær Kjeldsen Jóanis Erik Køtlum Kent Kleinschmidt Dorte Bøge Sørensen Palle Toftlund (Cambio) Steffen Lerche (Cambio) og dels (især) en digitalisering af tandregistreringerne (SCOR registreringer) som indberettes til sundhedsstyrelsen i Danmark. Disse tandregistreringer bliver i dag noteret på papir, og derefter indscannet af IBM i Danmark. Den nye dataudvekslingsaftale med Statens Serum institut muliggør, at man fremover kan Vibeke Lund indberette SCOR data elektronisk til sundhedsstyrelsen. I Rógvi F. Johansen den nærmeste fremtid stopper IBM desuden deres tilbud (sekretær) om manuel indscanne af papirblanketter, hvor ved der ikke vil være muligt at få tandstatistik for Grønlands tandpleje, med mindre der etableres et elektronisk indberetningssystem. Disse statistikker er en væsentlig ledelsesstøtte og benyttes til at understøtte den grønlandske karies strategi. 13

14 SU 2. Relevante og tilgængelige patientdata: Dataintegrationer Maria Hammer Olsen Med afsæt i de muligheder, som den nye Ann Birkekær Kjeldsen Jóanis Erik Køtlum Kent Kleinschmidt Dorte Bøge Sørensen Palle Toftlund (Cambio) Steffen Lerche (Cambio) Vibeke Lund Rógvi F. Johansen (sekretær) dataudvekslingsaftale med Statens Serum Institut (og snart de øvrige regioner) giver, er der nu skabt mulighed for drastisk at øge kvaliteten af de data som vil være tilgængelig for sundhedspersonalet, ved at præsentere patientdata fra eksterne datakilder. Projektet skal sikre integration og adgange til de udenlandske databaser, som benyttes i sundhedsvæsenet, således at data fra disse kan præsenteres i EPJ. SU 3. Effektiv styring af Sundhedsvæsenets: Digital vagtplan Kenny Munck Digitale vagtplaner er softwareløsninger til automatiseret arbejdstidsplanlægning, resursestyring og lønindberetning. Typisk håndterer vagtplansystemer alle elementer af overenskomster og sikrer gennem automatisering af arbejdsgange og processer at gældende regler overholdes og at antallet af fejl i forbindelse med arbejdstidsplanlægning og lønudbetaling minimeres. Julie Præst Wilche (formand) Jóanis Erik Køtlum (Seniorbruger) Lars Dencker (Seniorleverandør) Dorte Sørensen (Projektsikring) SU 4. Sundhedsportal Louise Charlotte Lindberg Julie Præst Wilche Jóanis Erik Køtler Dorte Bøge Sørensen H. C. Sværd Nichlas Brødsgaard (for leverandøren 1508.dk) Sundhedsportalen skal være det naturlige sted for borgere og patienter, som søger oplysninger om forebyggelse, sundhed og sygdom, og informationerne og oplysningerne skal være letforståelige og tilgængelig på både grønlandsk og dansk. 14

15 IE 3. Etablering af erhvervsportalprojekt Camilla Bruun Djarnis Dep. For Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Tina Jensen, Økonomi og Personalestyrelsen Lise Sand, Dep. For Fiskeri, Fangst og Landbrug Mads Nedergaard, Skattestyrelsen Kim Neumann, Digitaliseringsstyrelsen Dorte Bøge Sørensen. Samlet portal for Selvstyrets oplysninger til det grønlandske erhvervsliv, iværksættere og til udenlandske investorer. Målet er at Erhvervsportalen skal understøtte og lette erhvervslivets administrative byrder i forhold til det offentlige samt skabe et bedre overblik for erhvervslivet i forhold til de emner i offentlig regi, der vedrører erhvervslivet. Erhvervsportalen skal endvidere understøtte digitaliseringsprocessen i det offentlige, således at flere og flere selvbetjeningsløsninger bliver mulige. IE 4. Etablering af jobportal Ny projektleder Etablering af national Jobportal Sanne Fandrup Isak Nielsen Kleist Jørn Skov 15

16 Bilag 2: Farvekodning ved projektstatus Tid Forbrug Ressource situation Risici Problemer (issues) Ændringer Er projektet på den planlagte fremdrift: - grøn mindre end 10% forsinket - gul 10% - 20% forsinket - rød mere end 20% forsinket Er projektet på det planlagte forbrug: - grøn mindre end 10% overforbrug - gul 10% - 20% overforbrug - rød mere end 20% merforbrug Har projektet den planlagte bemanding og kompetencer: - grøn mindre end 10% for lille bemanding - gul 10% - 20% lille bemanding - rød mere end 20% lille bemanding Ikke håndterede risici eller den samlede vurdering af risikobilledet: - grøn - alle gule og røde risici er håndteret eller det generelle projekt vurderes ok - gul - der er gule risici som ikke er håndteret/elimineret eller der er risici der fortsat vurderes udfodrende. Gul risiko (0,4>sandsynlighed x effekt > 0,2) (sandsynlighed og effekt ligger mellem 0 og 1) - rød - der er røde risici der ikke er håndteret eller projektet vurderes samlet som risikofyldt. Rød risiko (sandsynlighed x effekt>0,4) (sandsynlighed og effekt ligger mellem 0 og 1) Ikke håndterede issues: - grøn - alle gule og røde issues er håndteret - gul - der er gule issues som ikke er håndteret - rød - der er røde issues der ikke er håndteret Håndterede ændringer: - grøn - alle ændringer er håndteret og har mindre end 10% indflydelse på tid og økonomi - gul - der er mindre ændringer der ikke er håndteret og/eller de håndterede har 10%-20% indflydelse på tid og økonomi - rød der er større ændringer der ikke er håndteret og/eller de håndterede har mere end 20% indflydelse på tid og økonomi 16

17 Bilag 3: Regnskab for IKT projekterne IKT projekter Bevilget budgetramme Forbrug fra IKT-konto i 1000 kr OF 1. Fælles IT arkitektur 500,0 253,7 Sammenhæng i offentlige IT systemer OF 3.4 Offentlig signatur (og grunddata) 600,0 690,3 NemID CPR, modernisering GER/CVR vurdering Udveksling af data m udland Persondatalovgivning OF 3.4 Digital post 500,0 250,0 Nempost og sikker post OF 4. Fælles økonomisystem 0,0 0,0 Pisariillisaaneq OF 4.3 Special moduler 100,0 83,0 Ilanngaassivik OF 7. Offentlig videokommunikation 1.500,0 829,5 Fælles standarder Video i administration Video i Borgerservice KO 1. Mennesker, organis. og ressourcer 300,0 219,2 Undervisningsportal SU 1. Adgang til sundhedsydelser 500,0 500,0 Video til psykiatrien Telemedicinsk støtte til kliniske specia. SU 2. Relevante & tilgængelige patientdata 3.550, ,0 t EPJ Tandpleje EPJ Dataintegrationer SU 3. Effektiviseringer i sundhedsvæsenet 500,0 500,0 Digital vagtplan SU 4. Sundhedsportal Sundhedinformation til borgerne 100,0 102,0 IE 3. Etablering af erhvervsportal Erhvervsportal 850,0 493,6 Jobportal Administration samt undersøgelse af borgernes IT brug 600,0 311,0 Forbrug I alt i , ,30 17

National digitaliseringsstrategi 2014-2017. Digitalisering som drivkraft

National digitaliseringsstrategi 2014-2017. Digitalisering som drivkraft National digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitalisering som drivkraft Forord Landet står på spring til en hastig udvikling - både nationalt og internationalt. Med det udtalte globale udsyn blandt vore

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

IKT Business case for Pisariillisaaneq-projektet Fællesoffentligt ERP - Enterprise Ressource Planning. Pisariillisaaneq at gøre det lettere

IKT Business case for Pisariillisaaneq-projektet Fællesoffentligt ERP - Enterprise Ressource Planning. Pisariillisaaneq at gøre det lettere ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 IKT Business case for Pisariillisaaneq-projektet Fællesoffentligt ERP - Enterprise Ressource Planning Pisariillisaaneq at gøre det

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Referat Dato 30. oktober 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale v/kantinen, Vordingborg Rådhus Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn,

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011 INDHOLD SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST Fokusområde 1 EFFEKTIV

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 December 2014 Side 3 af 26 Indhold J.nr. 2014-0009-006 1. Resumé 5 2. Baggrund 7 3. Pejlemærker for digitalisering 11 4. It-principper

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2013

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2013 9. juni 2012 1. Indledning Aftalen om regionernes økonomi for 2013 sikrer grundlaget for fortsat økonomisk råderum til flere behandlinger,

Læs mere

Vores fremtid - dit og mit ansvar

Vores fremtid - dit og mit ansvar Vores fremtid - dit og mit ansvar - på vej mod 2025 Indholdsfortegnelse Sikring af velstand og velfærd...2 1 Vision...4 1.1 Det vil Naalakkersuisut gennemføre... 6 1.2 Naalakkersuisuts mål... 8 2 Naalakkersuisuts

Læs mere

Danmark som højhastighedssamfund er udgivet af Højhastighedskomiteen, januar 2010 www.højhastighedskomiteen.dk

Danmark som højhastighedssamfund er udgivet af Højhastighedskomiteen, januar 2010 www.højhastighedskomiteen.dk er udgivet af, januar 2010 www.højhastighedskomiteen.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Hjemmeside: www.itst.dk Publikationen udleveres gratis, så længe lager

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 15 Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse 6 bilag Regionsrådet

Læs mere

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 Nyt kapitel Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om regionernes økonomi for 2015 sikres rammerne for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Det betyder fortsat

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere