Attavigissaarneq (IKT-strategiens) implementering Statusrapport per 31.december 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Attavigissaarneq (IKT-strategiens) implementering Statusrapport per 31.december 2013"

Transkript

1 Attavigissaarneq (ens) implementering Statusrapport per 31.december 2013 Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling, der skaber vækst og velfærd for alle. Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 BAGGRUND... 2 OVERORDNET STATUS PÅ IKT STRATEGIENSINDSATSOMRÅDER... 2 STATUS PÅ PROJEKTERNE 31.DECEMBER ØKONOMI OG FORBRUG... 5 PRIORITERING AF ARBEJDET BILAG 1: IKT-PROJEKTERNES STAMDATA... 8 BILAG 2: FARVEKODNING VED PROJEKTSTATUS BILAG 3: REGNSKAB FOR IKT PROJEKTERNE Revisionshistorik Version Beskrivelse af ændringer Dato Navn og instans 0.1 Oplæg , Digitaliseringsstyrelsen 0.2 Justeringer , Digitaliseringsstyrelsen 1

2 Indledning Attavigissaarneqs (en) implementering er periodisk rapporteret med fremdrift for de projekter, som skal bidrage til at opfylde strategiens mål. Denne rapport beskriver status på de 22 projekter, der indgår i implementeringen ved årsskiftet 2013/14. I alt tre projekter er afsluttet i løbet af året. Hver på sin måde skal projekterne bidrage til mærkbare resultater for borgere og erhvervsliv, og dermed skabe vækst og velfærd for alle. Baggrund IKT strategien blev godkendt af Naalakkersuisut i november 2011 og midler afsat på finansloven for 2012 og frem til og med I juli 2012 blev finanslovsmidler frigivet til igangsætning af arbejdet indenfor de 5 hovedindsatsområder: 1. Tele- og internet (TE), hvis udvikling og organisering vil være afgørende for nye IKTanvendelsers praktiske muligheder for at kunne tages i brug. 2. Borgerservice og offentlig administration (OF), der effektivt skal kunne bidrage med den service, som borgere og erhvervsliv skal have i et moderne samfund, hvor grønlandsk er det officielle sprog. 3. Uddannelse og kompetencer (KO), som dels skal sikre bredden i uddannelsen, så alle får mulighed for at uddanne sig, og dels dybden, så befolkningen sikres de IKTspidskompetencer, som efterspørges på arbejdsmarkedet. 4. Sundhed (SU), hvis udvikling skal sikre, at hele befolkningen får de samme muligheder for et sundt liv. 5. Innovation og erhverv (IE), som skal sikre, at erhvervslivet bliver konkurrencedygtigt og kan deltage i udviklingen af nye erhvervsområder, hvor landets ressourcer udnyttes, og der skabes nye produkter og ydelser, som har et globalt marked. IKT strategiens implementering inddrager interessenter fra erhvervslivet, organisationer, halvoffentlige selskaber, kommunerne og på tværs af selvstyrets Departementer i projekterne. Herved fortsættes det frugtbare samarbejdet, der blev igangsat under ens tilblivelse. Overordnet status på IKT strategiens indsatsområder Indenfor de 5 indsatsområder i strategien har der været forskellig tilgang til arbejdet: 2

3 Tele- og Internet indsatsområdet har i 2013 været håndteret udenfor ens projektportefølje. Arbejdet har været gennemført i Departementet for sundhed og infrastruktur samt i telestyrelsen. Borgerservice og offentlig administration indsatsområdet har haft særligt fokus pga de mange potentielle områder der kan bidrage til digital selvbetjening til glæde for borgere og virksomheder. Over sommeren blev der gennemført en Økonomisk vejer området tungt med projektet Pisariillisaaneq (ERP) og den dertil knyttede Ilanngaassivik (Skat), men også antallet af projekter er omfattende. Her i blandt er den fælles offentlige videoplatform, som netop afprøves indenfor sundhed, service og administration så langt, at der forventes vigtig resultater i det kommende år. Tre projekter er afsluttet: Sammenhæng i offentlige IT-systemer/EA-arkitektur, som nu er en del af driften i selvstyre og kommuner og nu skal modnes gennem de praktiske anvendelser NemID til borgerne, der nu er sikker logon til offentlige selvbetjeningsløsninger Mobile Cash, som er lukket da kommercielle løsninger er klar til anvendelse, når det passer ind i tiltag i det offentlige og private. Derudover arbejdes der med grunddata og lovgivning, der er afgørende for borgernes og virksomhedernes videre udnyttelse af digitalisering, og digital post som har modne løsninger også på mobiltelefoner og tablets. Sidstnævnte afklaringer er bl.a. igangsat sidst på året som et resultat af borgernes parathed til at ibrugtage mere digital kommunikation med det offentlige. Uddannelse og kompetencer har i år arbejdet med en ny uddannelsesstrategi men har samtidigt indenfor en arbejdet med en uddannelsesportal til Sundheds har igangsat mange projekter, således at alle 4 delområder under sundhed har konkrete projekter, der skal bidrage til borgernes sundhedstilstand. Inden for det telemedicinske område har hidtidige afprøvninger indenfor Psykiatrien ført til de endelige arbejdspladser, ligesom specialerne nu for telemedicinsk støtte. Det nationale EPJ projekt er i god fremdrift og er yderligere udvidet med indsatser indenfor tandplejen og integration til relevante sundhedsdata. Effektivisering understøttes af et projekt indenfor digital planlægning og rapportering til lønsystemet er komplekst, men har stort potentiale. Og endeligt er sundhedsinformation og borgernes mulighed for at søge oplysninger på sigt om egne sundhedsdata gjort mulig ved at etablere den tekniske platform for det videre arbejde. Innovation og erhverv har i år fået indkøbt platformen til den fremtidige dialog med erhvervslivet inklusiv mulighed for at få etableret de relevante selvbetjeningsløsninger til fiskerisektoren og samtidigt muligheden for at få lagt udbudsportalen ind på en moderne platform. Jobportalen som der tidligere har været gennemført en række afklaringer omkring er nu igen taget op. Alt i alt har der været gennemført ganske meget arbejde af selvstyre og kommuner for at udmønte visionerne i en. Således er der lagt næsten dobbelt så mange interne timer som eksterne timer i ens implementering i

4 Status på projekterne 31.december 2013 I 2013 begyndte IKT strategiens projekter at de første resultater. I første halvdel af året har fokus været på de projekter som blev startet året før. Hen over sommeren blev der gennemført en undersøgelse af borgernes IT brug, for at identificere ændringer og nye tendenser, som kunne være vigtige at medtage i den videre planlægning. Nye projekter blev startet i løbet af august september. Alle projekter har haft stor fremdrift og følger i voksende grad den fælles offentlige projektmodel. Det øger sandsynligheden for succesfulde forløb. Det giver samtidigt mulighed for at vise fremdriften for de enkelte projekter skematisk med reference til ITprojektmodellen. Udover fremdriften er vist projekternes vurdering med grøn, gul rød indikation om: Tid, der viser om projektet har den planlagte fremdrift Forbrug, der viser om projektet har overforbrug Ressource situation, der viser om projektet har de planlagte bemanding og kompetencer Risici, der viser risikobilledet eller om risici er blevet håndteret Problemer i projektet (issues), der viser om der er ikke håndterede udfordringer Ændringer siden start, som har betydning for tid og økonomi Nedenfor er vist oversigt over de igangværende projekter per 31.dec Yderligere er der i: Bilag 1 er stamdata for alle projekterne samlet, og i: Bilag 2 er den anvendte farvekodning defineret for projekterne. 4

5 IKT- status Projekter startet i 2012/2013 Tid Forbrug Risici Issues Ressourcer Ændringer Start - slut år OF 1. Fælles IT arkitektur Sammenhæng i offentlige IT systemer OF 3.4 Offentlig signatur (og grunddata) NemID CPR, modernisering GER/CVR vurdering Udveksling af data m udland Persondatalovgivning OF3.6 Digital post Afklaringer OF 4. Fælles økonomisystem Pisariillisaaneq OF 4.3 Special moduler Ilanngaassivik OF 7. Offentlig videokommunikation Fælles standarder Video i administration Video i Borgerservice KO 1. Mennesker, organis. og ressourcer Undervisningsportal SU 1. Adgang til sundhedsydelser Video til psykiatrien Telemedicinsk støtte til kliniske specia SU 2. Relevante & tilgængelige patientdata t EPJ Tandpleje EPJ Dataintegrationer SU 3. Effektiviseringer i sundhedsvæsenet Digital vagtplan SU 4. Sundhedsportal Sundhedinformation til borgerne IE 3. Etablering af erhvervsportal Erhvervsportal Jobportal Fremdrift Status oversigt for projekterne under implementeringen af en Økonomi og forbrug Finansiering af IKT implementeringen har i 2013 været baseret på dels 10 mio. kr. på finanslovskonto til en, dels på medfinansiering fra andre finanslovskonti og de enkelte enheders muligheder for medfinansiering. Da IKT strategien ikke styrer økonomien direkte giver det store udfordringer at sikre udnyttelse af Finanslovskontoen på samme måde som anlægsprojekter. Dette bør overvejes ændret så, der bliver en hensigtsmæssig disponering af midlerne hen gennem finansåret. Dette forhold afspejler sig i nedenstående forbrug, tildeling medfører et forventet forbrug som hen mod slutningen af året reduceres i takt med projekternes mulighed for at afse de relevante ressourcer til arbejdet. For de 5 indsatsområder er budget og forbrug afspejlet i nedenstående tabel. I august er der disponeret med en margen på -4%, i september viser projekternes indmeldinger, at margenen 5

6 er øget til -13% for at ende med en margen på forbruget på -22% ift budgettet ved årets udgang. Tabel over 2013 budget, projekternes forventninger til forbrug samt de internt allokerede ressourcer til gennemførelse af projekterne. Tabellen viser i øvrigt at allokering af interne ressourcer i mandemåneder (200 timer/måned) langt overstiger anvendelsen af eksterne ressourcer. De enkelte enheder deltager således endog meget aktivt i projektarbejdets gennemførelse. Et uddybet regnskab er vedlagt som bilag 3. Prioritering af arbejdet 2014 I Naalakkersuisuts koalitionsprogram er indsatser for bygder og mindre byer prioriterede for at udvikle brug af informations og kommunikationsteknologi (IKT). Det gælder bl.a. indenfor følgende områder: Demokratisk involvering, dvs. udbygning af politisk dialog med borgere og erhvervsliv Udbygning af undervisningstilbud, dvs. udnyttelse af IKT, uddannelse af lærere mm Nye Sundhedstilbud, herunder udbygning af telemedicinske indsatser herunder fx psykiatri og alkoholbehandling Administrative borgervendte opgaver, som f.eks. selvbetjeningsløsninger Det peger på styrkede indsatser, der specifikt skal understøtte, at ovenstående 4 punkter bliver fremmet, herunder: 1. Målrettede tiltag indenfor teleområdet, der muliggør ovennævnte punkter 2. Tilgange til at gennemføre involvering i de demokratiske processer i alle dele af landet, herunder gennemførelse af dialogmøder og rådgivende afstemninger, mm. 3. Sammenhængende indsatser, der ikke kun muliggør deling og anvendelse af undervisningsmateriale, men også mere grundlæggende klæder ledelse og lærere på til at anvende materiale med nye metoder, som udnytter IKT muligheder og øger elevernes mulighed for at anvende IKT i læringsprocessen 4. Videre udbygning af sundhedsmetoder, hvor anvendelsen af IKT benyttes målrettet, som det bl.a. er anbefalet i psykiatri og alkohol strategierne 6

7 5. Udbygge de administrative selvbetjeningsløsninger En forbedret udvikling af ovenstående kan ses fra to vinkler, som begge er nødvendige og sammen skal sikre udvikling: Tilpasning/anskaffelse af IT-systemerne, der gør anvendelsen af IKT nemmere tilgængelige Organisere anvendelse af IKT bedre og træne borgerne i brug af IKT i hele landet. For at opnå de ønskede resultater må der prioriteres og træffes beslutninger, der sikrer, at projekternes styregrupper indarbejder Naalakkersuisuts prioriteringer i det videre arbejde inden for de eksisterende projekter og indenfor nye projekter. Ifm med årsrapporteringer fra projekterne er deres forventninger til 2014 budgetter for igangværende projekter indledningsvist indsamlet. Resultatet er samlet i nedenstående tabel. IKT projekter Forbrug 2013 Ønsker 2014 OF 2.2 Central orddatabase 0,0 Term og frasebase (ASA) Ikke fastlagt OF 3.4 Offentlig signatur (og grunddata) 690,3 Grunddata (CPR, CVR, Adressereg.) 600,0 Persondatalovgivning, dataudveksl. Mm 200,0 OF 3.4 Digital post 250,0 Nempost og sikker post 500,0 OF 4. Fælles økonomisystem 0,0 Pisariillisaaneq 0,0 OF 4.3 Special moduler 83,0 Ilanngaassivik 100,0 OF 7. Offentlig videokommunikation 829,5 Fælles standarder 100,0 Video i administration 125,0 Video i Borgerservice 140,0 KO 1. Mennesker, organis. og ressourcer 219,2 Undervisningsportal 600,0 SU 1. Adgang til sundhedsydelser 500,0 Video til psykiatrien 50,0 Telemedicinsk støtte til kliniske specia. 50,0 SU 2. Relevante & tilgængelige patientdata 3.550,0 t EPJ 0,0 Tandpleje EPJ 50,0 Dataintegrationer 50,0 SU 3. Effektiviseringer i sundhedsvæsenet 500,0 Digital vagtplan Ikke fastlagt SU 4. Sundhedsportal 102,0 Sundhedinformation til borgerne Ikke fastlagt IE 3. Etablering af erhvervsportal 493,6 Erhvervsportal 400,0 Jobportal Ikke fastlagt Administration 311,0 400,0 Forbrug I alt i ,56 Identificerede ønsker for ,00 7

8 Bilag 1: IKT-projekternes stamdata OF 1. Fælles offentlig EA/IT arkitektur projekt Julia K. Olsen Lene G. Madsen Dorte B. Sørensen Kim Dahl Anders Hoffgaard Projektet skal bidrage til at skabe overblik og sammenhæng mellem forretning og IT-teknologi i det fælles offentlige domæne. Dette skal ske med værktøjer der fastholder overblik og viden, og metoder, checklister og styringsværktøjer(governance) som bidrager til mere succesfulde anskaffelsesprojekter. OF NemID (Fung. PL) Julia K. Olsen Julie Præst Wilche Lene G. Madsen Dorte B. Sørensen Ole Peter Kristensen Kim Neumann Nielsen Anders Blaabjerg Formålet er at gennemføre en koordineret indsats, der sikrer at grundlaget for digitalisering i landet er etableret, og her specifikt ift til en borger login til offentlige selvbetjeningsløsninger. NemID er i drift, og der har været behov for gennemførelse af den første IT-revision. OF CPR modernisering (Fung. PL) Julia K. Olsen Julie Præst Wilche Lene G. Madsen Dorte B. Sørensen Ole Peter Kristensen Kim Neumann Nielsen Anders Blaabjerg Formålet er at gennemføre en koordineret indsats, der sikrer at grundlaget for digitalisering i landet er etableret, og her specifikt ift til CPR modernisering. Formålet med CPR modernisering er at sikre en fleksibel og gennemskuelig håndtering af troværdige persondata til brug for digitalisering i det offentlige. Herunder indgår ligeledes den nødvendige tilpasning til udvikling af de bagved liggende datastrukturer og systemer, bl.a. Adresseregistret. 8

9 OF GER/CVR vurdering (Fung. PL) Julia K. Olsen Julie Præst Wilche Lene G. Madsen Dorte B. Sørensen Ole Peter Kristensen Kim Neumann Nielsen Anders Blaabjerg Formålet er at gennemføre en koordineret indsats, der sikrer at grundlaget for digitalisering i landet er etableret, og her specifikt ift til GER/CVR vurdering. Formålet med GER/CVR vurdering er at sikre troværdige data til brug for myndighedsbehandling og andre aktiviteter ift virksomheder i landet. OF Sikkert 3.dataland (Fung. PL) Julia K. Olsen Julie Præst Wilche Lene G. Madsen Dorte B. Sørensen Ole Peter Kristensen Kim Neumann Nielsen Anders Blaabjerg Formålet er at gennemføre en koordineret indsats, der sikrer at grundlaget for digitalisering i landet er etableret, og her specifikt ift til udveksling af data mellem udland og Grønland. Formålet er at sikre fleksibel og administrativ gnidningsfri overførsel af følsomme data til og fra landet til fordel for borgere og virksomheder. OF Persondatalov (Fung. PL) Julia K. Olsen Julie Præst Wilche Lene G. Madsen Dorte B. Sørensen Ole Peter Kristensen Kim Neumann Nielsen Anders Blaabjerg Formålet er at gennemføre en koordineret indsats, der sikrer at grundlaget for digitalisering i landet er etableret, og her specifikt ift til afklaring af hvordan følsomme persondata skal behandles Formålet er, at afdække behovet for en revision af persondatalovgivningen, og at afdække behov og effekter af justeringer af lovgivning, der sikrer en sikkerhåndtering af persondata, således at landet kan indgå i globale samarbejder på lige fod med andre lande. 9

10 OF 3.6 Digital Post (Fung. PL) Mulig kandidat: - HC Sværd Dorte B. Sørensen Mulige kandidater: - Ole Peter Kristensen - Kim Neumann Nielsen Formålet er at gennemføre en koordineret indsats, der sikrer at grundlaget for digitalisering i landet er etableret. Formålet er at afsøge muligheder, der leverer sikkerhåndtering af kommunikation mellem myndighed og borgere (og vice versa), således at sikker og digital postkasse kan implementeres. OF 4. ERP-Fælles offentligt økonomisystem Anders Hoffgaard Formålet med projektet er at modernisere og effektivisere den offentlige administration i Grønland ved at understøtte forretningsudviklingen med sammenhængende digitale løsninger så bedre økonomistyring og ledelsesinformation kan opnås. Peter Hansen (Fmd.) Kim Neumann Nielsen Dorte Bøge Sørensen Laust Løgstrup Frank Hedegaard Jørgensen Lars Lennert Sandgren Mette Kessel Karl Davidsen OF 7. Offentligt video kommunikationsprojekt Maren Sander Granlien Mette Kessel Ole Peter Kristensen Martin Dombernowsky Fælles offentlig videokommunikation skal skabe den platform/infrastruktur der binder det offentlige sammen kommunikativt og gør det let at kommunikere på tværs mellem selvstyre, kommuner, offentlige institutioner. Platformen skal understøtte borgernes kommunikation med det offentlige uanset hvor i landet de bor. 10

11 OF Special moduler: Ilanngassivik skatte projekt Morten Selvejer Peter Hansen Kim Neumann Nielsen Afklaring af mulighed for at reducere fremtidig gældsdannelse ved indførelse af automatiseret betalingsservice, hvorved borgerens løn fratrækkes faste udgifter før udbetaling til borgeren. OF 7. Offentligt video kommunikationsprojekt Maren Sander Granlien Mette Kessel Ole Peter Kristensen Martin Dombernowsky Fælles offentlig videokommunikation skal skabe den platform/infrastruktur der binder det offentlige sammen kommunikativt og gør det let at kommunikere på tværs mellem selvstyre, kommuner, offentlige institutioner. Platformen skal understøtte borgernes kommunikation med det offentlige uanset hvor i landet de bor. OF 7. Offentligt video kommunikationsprojekt Video i borgerservice Maren Sander Granlien Lync har stort potentiale som platform til at tilbyde høj kvalitet borgerservice til borgere i mindre byer og Deltagere udpeges i 1. kvartal bygder. Projektets fokus er på at skabe øget adgang til service til borgerne uanset hvor i landet de bor og skabe tryghed for borgere og sagsbehandlere i videounderstøttet borger service. Det er vigtigt at det er let for borgerne at komme i kontakt med de relevante sagsbehandlere og der skal være let adgang til en pc med lync og internet. Projektet bør undersøge muligheder og behov i forbindelse med Brug af lync til borgerservice adgang til lync i byer og bygder fx via kioskløsninger 11

12 OF 7. Offentligt video kommunikationsprojekt Video i administrationen Maren Sander Granlien Deltagere udpeges i 1. kvartal Lync som administrativt værktøj kan potentiel øge produktiviteten og samarbejdet, hvilket som regel har en positiv effekt på arbejdsmiljøet. Lync kan være med til at effektivisere møder og skabe større fleksibilitet i mødeplanlægningen. Projektet har til formål at hjælpe til at organisationerne kommer godt i gang med at anvende lync til internkommunikation og udnytte de potentialer der er heri. Projektet skal medvirke til afklaring om IP telefoni via lync bør integreres i anvendelsen af lync og om Lync bør kobles med andre videokonference systemer. KO 1. Undervisningsportalprojekt (Iserasuaat) Ivan Burkal Med Iserasuaat (undervisningsportalen) ønskes at opnå øget kvalitet af undervisning ved hjælp af bedre muligheder for kommunikation og deling af viden imellem lærere og undervisere på tværs af Grønland. Herudover skal protalen være en samlet indgang til oplysninger til offentligheden om undervisning i Grønland. Ole Frederiksen (IIKNN,formand) Søren Labansen (Articomm) Jorunn Maria Magnusdottir (IIKNN,GU) Lona Lynge (ISIIN, Piareersafiit) Jesper V. Nielsen (IIKNN, erhvervsuddannelserne) Karl Davidsen (IIKNN, folkeskolen (Statusrapport version 2) SU 1. Adgang til Sundhedsvæsenets ydelser - Telespykiatri Martin Dombernowsky Projektrapportering vedrører Video til Psykiatrien Jóanis Erik Kötlum Anne-Marie Ulrik Bruno Juel Pedersen Inge Clante Nørgaard 12

13 SU 1. Adgang til Sundhedsvæsenets ydelser Telemdicinsk støtte til kliniske specialer Martin Dombernowsky Projektet skal etablere samarbejdsaftaler og tekniske Jóanis Erik Kötlum Anne-Marie Ulrik Bruno Juel Pedersen Inge Clante Nørgaard løsninger med specialfunktioner i udlandet, som via fjernadgange kan supportere patientbehandlingen i Grønland. Eksempler på disse er f.eks. Etablere et effektivt system til obstetriske scanninger via videokonferencesystemer. SU 2. Elektronisk Patient Journal (EPJ) projekt Vibeke Lund (stoppet pr ). Proces med ansættelse af ny projektleder pågår. Ann Birkekær Kjeldsen Jóanis Erik Køtlum Kent Kleinschmidt Dorte Bøge Sørensen Palle Toftlund (Cambio) Steffen Lerche (Cambio) Vibeke Lund Sofie Josefsen (sekretær) Den kommende EPJ skal sikre et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen med høj kvalitet i forebyggelse, undersøgelse, behandling og pleje. I EPJ registreres alle nødvendige data omkring patienten, således at disse er direkte tilgængelige for behandlere i sundhedsvæsenet med en relevant behandler-relation til patienten. Endvidere sikres opdaterede økonomiske og administrative sundhedsdata som grundlag for en effektiv styring af sundhedsvæsenet og de fremtidige politiske prioriteringer. SU 2. Relevante og tilgængelige patientdata: Journalsystem til tandplejen Maria Hammer Olsen Der er ønske om dels en digitalisering af journalsystemet, Ann Birkekær Kjeldsen Jóanis Erik Køtlum Kent Kleinschmidt Dorte Bøge Sørensen Palle Toftlund (Cambio) Steffen Lerche (Cambio) og dels (især) en digitalisering af tandregistreringerne (SCOR registreringer) som indberettes til sundhedsstyrelsen i Danmark. Disse tandregistreringer bliver i dag noteret på papir, og derefter indscannet af IBM i Danmark. Den nye dataudvekslingsaftale med Statens Serum institut muliggør, at man fremover kan Vibeke Lund indberette SCOR data elektronisk til sundhedsstyrelsen. I Rógvi F. Johansen den nærmeste fremtid stopper IBM desuden deres tilbud (sekretær) om manuel indscanne af papirblanketter, hvor ved der ikke vil være muligt at få tandstatistik for Grønlands tandpleje, med mindre der etableres et elektronisk indberetningssystem. Disse statistikker er en væsentlig ledelsesstøtte og benyttes til at understøtte den grønlandske karies strategi. 13

14 SU 2. Relevante og tilgængelige patientdata: Dataintegrationer Maria Hammer Olsen Med afsæt i de muligheder, som den nye Ann Birkekær Kjeldsen Jóanis Erik Køtlum Kent Kleinschmidt Dorte Bøge Sørensen Palle Toftlund (Cambio) Steffen Lerche (Cambio) Vibeke Lund Rógvi F. Johansen (sekretær) dataudvekslingsaftale med Statens Serum Institut (og snart de øvrige regioner) giver, er der nu skabt mulighed for drastisk at øge kvaliteten af de data som vil være tilgængelig for sundhedspersonalet, ved at præsentere patientdata fra eksterne datakilder. Projektet skal sikre integration og adgange til de udenlandske databaser, som benyttes i sundhedsvæsenet, således at data fra disse kan præsenteres i EPJ. SU 3. Effektiv styring af Sundhedsvæsenets: Digital vagtplan Kenny Munck Digitale vagtplaner er softwareløsninger til automatiseret arbejdstidsplanlægning, resursestyring og lønindberetning. Typisk håndterer vagtplansystemer alle elementer af overenskomster og sikrer gennem automatisering af arbejdsgange og processer at gældende regler overholdes og at antallet af fejl i forbindelse med arbejdstidsplanlægning og lønudbetaling minimeres. Julie Præst Wilche (formand) Jóanis Erik Køtlum (Seniorbruger) Lars Dencker (Seniorleverandør) Dorte Sørensen (Projektsikring) SU 4. Sundhedsportal Louise Charlotte Lindberg Julie Præst Wilche Jóanis Erik Køtler Dorte Bøge Sørensen H. C. Sværd Nichlas Brødsgaard (for leverandøren 1508.dk) Sundhedsportalen skal være det naturlige sted for borgere og patienter, som søger oplysninger om forebyggelse, sundhed og sygdom, og informationerne og oplysningerne skal være letforståelige og tilgængelig på både grønlandsk og dansk. 14

15 IE 3. Etablering af erhvervsportalprojekt Camilla Bruun Djarnis Dep. For Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Tina Jensen, Økonomi og Personalestyrelsen Lise Sand, Dep. For Fiskeri, Fangst og Landbrug Mads Nedergaard, Skattestyrelsen Kim Neumann, Digitaliseringsstyrelsen Dorte Bøge Sørensen. Samlet portal for Selvstyrets oplysninger til det grønlandske erhvervsliv, iværksættere og til udenlandske investorer. Målet er at Erhvervsportalen skal understøtte og lette erhvervslivets administrative byrder i forhold til det offentlige samt skabe et bedre overblik for erhvervslivet i forhold til de emner i offentlig regi, der vedrører erhvervslivet. Erhvervsportalen skal endvidere understøtte digitaliseringsprocessen i det offentlige, således at flere og flere selvbetjeningsløsninger bliver mulige. IE 4. Etablering af jobportal Ny projektleder Etablering af national Jobportal Sanne Fandrup Isak Nielsen Kleist Jørn Skov 15

16 Bilag 2: Farvekodning ved projektstatus Tid Forbrug Ressource situation Risici Problemer (issues) Ændringer Er projektet på den planlagte fremdrift: - grøn mindre end 10% forsinket - gul 10% - 20% forsinket - rød mere end 20% forsinket Er projektet på det planlagte forbrug: - grøn mindre end 10% overforbrug - gul 10% - 20% overforbrug - rød mere end 20% merforbrug Har projektet den planlagte bemanding og kompetencer: - grøn mindre end 10% for lille bemanding - gul 10% - 20% lille bemanding - rød mere end 20% lille bemanding Ikke håndterede risici eller den samlede vurdering af risikobilledet: - grøn - alle gule og røde risici er håndteret eller det generelle projekt vurderes ok - gul - der er gule risici som ikke er håndteret/elimineret eller der er risici der fortsat vurderes udfodrende. Gul risiko (0,4>sandsynlighed x effekt > 0,2) (sandsynlighed og effekt ligger mellem 0 og 1) - rød - der er røde risici der ikke er håndteret eller projektet vurderes samlet som risikofyldt. Rød risiko (sandsynlighed x effekt>0,4) (sandsynlighed og effekt ligger mellem 0 og 1) Ikke håndterede issues: - grøn - alle gule og røde issues er håndteret - gul - der er gule issues som ikke er håndteret - rød - der er røde issues der ikke er håndteret Håndterede ændringer: - grøn - alle ændringer er håndteret og har mindre end 10% indflydelse på tid og økonomi - gul - der er mindre ændringer der ikke er håndteret og/eller de håndterede har 10%-20% indflydelse på tid og økonomi - rød der er større ændringer der ikke er håndteret og/eller de håndterede har mere end 20% indflydelse på tid og økonomi 16

17 Bilag 3: Regnskab for IKT projekterne IKT projekter Bevilget budgetramme Forbrug fra IKT-konto i 1000 kr OF 1. Fælles IT arkitektur 500,0 253,7 Sammenhæng i offentlige IT systemer OF 3.4 Offentlig signatur (og grunddata) 600,0 690,3 NemID CPR, modernisering GER/CVR vurdering Udveksling af data m udland Persondatalovgivning OF 3.4 Digital post 500,0 250,0 Nempost og sikker post OF 4. Fælles økonomisystem 0,0 0,0 Pisariillisaaneq OF 4.3 Special moduler 100,0 83,0 Ilanngaassivik OF 7. Offentlig videokommunikation 1.500,0 829,5 Fælles standarder Video i administration Video i Borgerservice KO 1. Mennesker, organis. og ressourcer 300,0 219,2 Undervisningsportal SU 1. Adgang til sundhedsydelser 500,0 500,0 Video til psykiatrien Telemedicinsk støtte til kliniske specia. SU 2. Relevante & tilgængelige patientdata 3.550, ,0 t EPJ Tandpleje EPJ Dataintegrationer SU 3. Effektiviseringer i sundhedsvæsenet 500,0 500,0 Digital vagtplan SU 4. Sundhedsportal Sundhedinformation til borgerne 100,0 102,0 IE 3. Etablering af erhvervsportal Erhvervsportal 850,0 493,6 Jobportal Administration samt undersøgelse af borgernes IT brug 600,0 311,0 Forbrug I alt i , ,30 17

IKT nyhedsbrev. Indhold: Formål med nyhedsbrevet Projektoversigt og status Om IKT strategien Revision af IKT strategien

IKT nyhedsbrev. Indhold: Formål med nyhedsbrevet Projektoversigt og status Om IKT strategien Revision af IKT strategien IKT nyhedsbrev Velkommen til det første nyhedsbrev for Informations- og kommunikationsteknologi strategien, i daglig tale IKT-strategien. Dette og de fremtidige nyhedsbreve har til formål at give indblik

Læs mere

Digitaliseringsstrategien - Deniz Gøgenur. Sarfarissoq 2015 1

Digitaliseringsstrategien - Deniz Gøgenur. Sarfarissoq 2015 1 Digitaliseringsstrategien - Deniz Gøgenur 1 Baggrund for Digitaliseringsstrategien Har sit udspring i IKT-strategien fra 2011 Digitaliseringsindsatsen startede med den første IKT strategi i 2011, og er

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

National digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitalisering som drivkraft Årsrapport 2014 Side 1

National digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitalisering som drivkraft Årsrapport 2014 Side 1 National digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitalisering som drivkraft Årsrapport 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Status på Digitaliseringsstrategiens temaer.. side 3 Fremdrift på projektniveau

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 195 Offentligt Notat Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret 13. juni J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland.

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland. Naalakkersuisut Government of Greenland Digitaliseringsstyrelsen Høringspartnere Supplerende høringsmateriale om Kongelig Anordning af Persondataloven Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål,

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt:

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt: NOTAT 2016.12.13 SDS MOWI/ABRA Version 1.0 Notat vedr. principper for telemedicin 1. Indledning Der er igennem de seneste år gennemført en række storskalaprojekter vedr. telemedicin. Især projektet TeleCare

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

EA governance i Grønland. Dansk ITs EA konference 12 november 2013

EA governance i Grønland. Dansk ITs EA konference 12 november 2013 EA governance i Grønland Dansk ITs EA konference 12 november 2013 1 Oversigt Om Grønland og Selvstyret IT-sekretariatets opgaver og vision (2010-2013) Strategi og plan for udvikling og hvordan gik det

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne?

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne? Aningaasaqamermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Finanser og Råstoffer NAALAKKERSU I SUT GOVERNMENT OF GREENLAND Anthon Frederiksen (Partii Nalaraq) Medlem af Inatsisartut IH er Svar

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Kolde facts og varme udfordringer Tema: Kommunikation

Kolde facts og varme udfordringer Tema: Kommunikation Kolde facts og varme udfordringer Tema: Kommunikation Digitaliseringsstyrelse Organisering Selvstyrets 14 departementer og styrelser, 4 kommuner, KANUKOKA og De selvstyre-ejde selvskaber ( Det kolde Cuba

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 156 Offentligt Notat Skatteministeren Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret Dato 25. maj J. nr. 07-061430 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Det overordnede formål med indsatsområdet sundheds-it og digitale arbejdsgange er:

Det overordnede formål med indsatsområdet sundheds-it og digitale arbejdsgange er: Version 1: er kommenteret på gruppen. Version 2 er drøftet i gruppen samt sendt til orientering i DAS. Version 3 er i høring sommeren 2014 og drøftes på augustmødet i gruppen. (Dette er version 3) Indsatsområde:

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi) Notat Afdeling/enhed Oprettelsesdato Ledelsessekretariatet 04-jun-2014 Udarbejdet af MTV Journalnummer Dokumentnavn 446432.Governance.docx Dokumentnummer 1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2012

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2012 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2012 Bloktilskuddet til kommunerne i 2012 bliver på 1.061.751.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 18,1 mio. kr. større end i 2011. Det fremgår af bilag

Læs mere

Indstilling til Naalakkersuisut

Indstilling til Naalakkersuisut Medlem af Naalakkersuisut for Finanser og Indenrigsanliggender 09-06-2014 Sagsnummer: 2013-088947 Ad dagsordenspunkt: Indstilling til Naalakkersuisut Indstilling Det indstilles til Naalakkersuisut, At

Læs mere

Implementeringsgruppen

Implementeringsgruppen EPJ-Styregruppen Implementeringsgruppen Formål: EPJ-Styregruppen skal varetage den overordnede styring af videreudviklingen af EPJ og af udrulningen af EPJ på alle hospitalerne i Region Midtjylland. EPJ-Styregruppenskal

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV

BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV SESSION FÆLLESKOMMUNALE INITIATIVER BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV Den 7. december 2015 SESSION FÆLLESKOMMUNALE INITIATIVER Agenda 1. Kort om mål og indsatser på social og sundhedsområdet

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Vores sundhed - nu og i fremtiden Findes der en grønlandsk model? Departementschef Ann Birkekær Kjeldsen Safarissoq 2012

Vores sundhed - nu og i fremtiden Findes der en grønlandsk model? Departementschef Ann Birkekær Kjeldsen Safarissoq 2012 Vores sundhed - nu og i fremtiden Findes der en grønlandsk model? Departementschef Ann Birkekær Kjeldsen Safarissoq 2012 Sundhedsvæsnets opgave Sundhedsvæsenets vigtigste opgaver er at fremme befolkningens

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven.

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Bilag 3 og 4 vedr. gennemførelse af effektiviserings og digitaliseringsopgaven 2012 til og med Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Dette bilag indeholder

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

I den forbindelse er målet med Sundhedsplatformen konkretiseret og gjort nemmere kommunikerbart.

I den forbindelse er målet med Sundhedsplatformen konkretiseret og gjort nemmere kommunikerbart. Dato: 15. maj 2014 Brevid: 2255385 Status for Sundhedsplatformen Baggrund Den 20. december 2013 underskrev Region Sjælland og Region Hovedstaden kontrakt med den amerikanske leverandør Epic om levering

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering.

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering. på projekt vedr. styrket ledelse på forløbsprogrammer Regionsrådet har besluttet at igangsætte forsøg med fælles ledelse af forløbsprogrammer. Dette er benævnt Forløbsledelse og finansieret af Puljen for

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 1 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret)

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret) Vision 8. september 2015 (revideret) Indhold 1. VISION... 3 2. VISIONENS KONTEKST... 3 INDLEDNING... 3 SAMMENHÆNG TIL POLITISKE RAMMER... 3 PROGRAMMETS BAGGRUND, UDFORDRINGER OG BARRIERER... 4 SAMMENHÆNG

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

IT-Forsyningen I/S Fra vision til virkelighed. Lars Henningsen Direktør

IT-Forsyningen I/S Fra vision til virkelighed. Lars Henningsen Direktør IT-Forsyningen I/S Fra vision til virkelighed Lars Henningsen Direktør 2 Agenda 1. Udgangspunktet visionen dannes. 2. Processen vejen mod tilblivelsen. 3. Hvad blev realiseret? 4. Erfaringerne. 3 Geografien

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen MedCom Veje til udbredelse af telemedicin - 5 initiativer 1. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Udviklingsseminar september 2013

Udviklingsseminar september 2013 Aningasaqarnermjt Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender Udviklingsseminar 14 15 september 2013 Fremgang også i de mindre bosteder Naalakkersuisoq

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 28. januar 2015 FM 2015/92 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobportal på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs,

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Overordnet It-sikkerhedspolitik

Overordnet It-sikkerhedspolitik Overordnet It-sikkerhedspolitik Denne politik er godkendt af byrådet d. x. måned 2014 Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på, at du anvender senest godkendte version. Acadre sags nr. 14-8285

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum der gennemføres Én indgang til det offentlige på miljøområdet (Miljøministeriet) Én indgang er særlig relevant på miljøområdet, idet virksomheder blandt

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark

De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark Kommunernes Landsforening Kontorchef Karsten Thystrup Danmark før og efter 2007 En omfattende og krævende proces At sammenlægge kommuner tager

Læs mere