Attavigissaarneq (IKT-strategiens) implementering Statusrapport per 31.december 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Attavigissaarneq (IKT-strategiens) implementering Statusrapport per 31.december 2013"

Transkript

1 Attavigissaarneq (ens) implementering Statusrapport per 31.december 2013 Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling, der skaber vækst og velfærd for alle. Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 BAGGRUND... 2 OVERORDNET STATUS PÅ IKT STRATEGIENSINDSATSOMRÅDER... 2 STATUS PÅ PROJEKTERNE 31.DECEMBER ØKONOMI OG FORBRUG... 5 PRIORITERING AF ARBEJDET BILAG 1: IKT-PROJEKTERNES STAMDATA... 8 BILAG 2: FARVEKODNING VED PROJEKTSTATUS BILAG 3: REGNSKAB FOR IKT PROJEKTERNE Revisionshistorik Version Beskrivelse af ændringer Dato Navn og instans 0.1 Oplæg , Digitaliseringsstyrelsen 0.2 Justeringer , Digitaliseringsstyrelsen 1

2 Indledning Attavigissaarneqs (en) implementering er periodisk rapporteret med fremdrift for de projekter, som skal bidrage til at opfylde strategiens mål. Denne rapport beskriver status på de 22 projekter, der indgår i implementeringen ved årsskiftet 2013/14. I alt tre projekter er afsluttet i løbet af året. Hver på sin måde skal projekterne bidrage til mærkbare resultater for borgere og erhvervsliv, og dermed skabe vækst og velfærd for alle. Baggrund IKT strategien blev godkendt af Naalakkersuisut i november 2011 og midler afsat på finansloven for 2012 og frem til og med I juli 2012 blev finanslovsmidler frigivet til igangsætning af arbejdet indenfor de 5 hovedindsatsområder: 1. Tele- og internet (TE), hvis udvikling og organisering vil være afgørende for nye IKTanvendelsers praktiske muligheder for at kunne tages i brug. 2. Borgerservice og offentlig administration (OF), der effektivt skal kunne bidrage med den service, som borgere og erhvervsliv skal have i et moderne samfund, hvor grønlandsk er det officielle sprog. 3. Uddannelse og kompetencer (KO), som dels skal sikre bredden i uddannelsen, så alle får mulighed for at uddanne sig, og dels dybden, så befolkningen sikres de IKTspidskompetencer, som efterspørges på arbejdsmarkedet. 4. Sundhed (SU), hvis udvikling skal sikre, at hele befolkningen får de samme muligheder for et sundt liv. 5. Innovation og erhverv (IE), som skal sikre, at erhvervslivet bliver konkurrencedygtigt og kan deltage i udviklingen af nye erhvervsområder, hvor landets ressourcer udnyttes, og der skabes nye produkter og ydelser, som har et globalt marked. IKT strategiens implementering inddrager interessenter fra erhvervslivet, organisationer, halvoffentlige selskaber, kommunerne og på tværs af selvstyrets Departementer i projekterne. Herved fortsættes det frugtbare samarbejdet, der blev igangsat under ens tilblivelse. Overordnet status på IKT strategiens indsatsområder Indenfor de 5 indsatsområder i strategien har der været forskellig tilgang til arbejdet: 2

3 Tele- og Internet indsatsområdet har i 2013 været håndteret udenfor ens projektportefølje. Arbejdet har været gennemført i Departementet for sundhed og infrastruktur samt i telestyrelsen. Borgerservice og offentlig administration indsatsområdet har haft særligt fokus pga de mange potentielle områder der kan bidrage til digital selvbetjening til glæde for borgere og virksomheder. Over sommeren blev der gennemført en Økonomisk vejer området tungt med projektet Pisariillisaaneq (ERP) og den dertil knyttede Ilanngaassivik (Skat), men også antallet af projekter er omfattende. Her i blandt er den fælles offentlige videoplatform, som netop afprøves indenfor sundhed, service og administration så langt, at der forventes vigtig resultater i det kommende år. Tre projekter er afsluttet: Sammenhæng i offentlige IT-systemer/EA-arkitektur, som nu er en del af driften i selvstyre og kommuner og nu skal modnes gennem de praktiske anvendelser NemID til borgerne, der nu er sikker logon til offentlige selvbetjeningsløsninger Mobile Cash, som er lukket da kommercielle løsninger er klar til anvendelse, når det passer ind i tiltag i det offentlige og private. Derudover arbejdes der med grunddata og lovgivning, der er afgørende for borgernes og virksomhedernes videre udnyttelse af digitalisering, og digital post som har modne løsninger også på mobiltelefoner og tablets. Sidstnævnte afklaringer er bl.a. igangsat sidst på året som et resultat af borgernes parathed til at ibrugtage mere digital kommunikation med det offentlige. Uddannelse og kompetencer har i år arbejdet med en ny uddannelsesstrategi men har samtidigt indenfor en arbejdet med en uddannelsesportal til Sundheds har igangsat mange projekter, således at alle 4 delområder under sundhed har konkrete projekter, der skal bidrage til borgernes sundhedstilstand. Inden for det telemedicinske område har hidtidige afprøvninger indenfor Psykiatrien ført til de endelige arbejdspladser, ligesom specialerne nu for telemedicinsk støtte. Det nationale EPJ projekt er i god fremdrift og er yderligere udvidet med indsatser indenfor tandplejen og integration til relevante sundhedsdata. Effektivisering understøttes af et projekt indenfor digital planlægning og rapportering til lønsystemet er komplekst, men har stort potentiale. Og endeligt er sundhedsinformation og borgernes mulighed for at søge oplysninger på sigt om egne sundhedsdata gjort mulig ved at etablere den tekniske platform for det videre arbejde. Innovation og erhverv har i år fået indkøbt platformen til den fremtidige dialog med erhvervslivet inklusiv mulighed for at få etableret de relevante selvbetjeningsløsninger til fiskerisektoren og samtidigt muligheden for at få lagt udbudsportalen ind på en moderne platform. Jobportalen som der tidligere har været gennemført en række afklaringer omkring er nu igen taget op. Alt i alt har der været gennemført ganske meget arbejde af selvstyre og kommuner for at udmønte visionerne i en. Således er der lagt næsten dobbelt så mange interne timer som eksterne timer i ens implementering i

4 Status på projekterne 31.december 2013 I 2013 begyndte IKT strategiens projekter at de første resultater. I første halvdel af året har fokus været på de projekter som blev startet året før. Hen over sommeren blev der gennemført en undersøgelse af borgernes IT brug, for at identificere ændringer og nye tendenser, som kunne være vigtige at medtage i den videre planlægning. Nye projekter blev startet i løbet af august september. Alle projekter har haft stor fremdrift og følger i voksende grad den fælles offentlige projektmodel. Det øger sandsynligheden for succesfulde forløb. Det giver samtidigt mulighed for at vise fremdriften for de enkelte projekter skematisk med reference til ITprojektmodellen. Udover fremdriften er vist projekternes vurdering med grøn, gul rød indikation om: Tid, der viser om projektet har den planlagte fremdrift Forbrug, der viser om projektet har overforbrug Ressource situation, der viser om projektet har de planlagte bemanding og kompetencer Risici, der viser risikobilledet eller om risici er blevet håndteret Problemer i projektet (issues), der viser om der er ikke håndterede udfordringer Ændringer siden start, som har betydning for tid og økonomi Nedenfor er vist oversigt over de igangværende projekter per 31.dec Yderligere er der i: Bilag 1 er stamdata for alle projekterne samlet, og i: Bilag 2 er den anvendte farvekodning defineret for projekterne. 4

5 IKT- status Projekter startet i 2012/2013 Tid Forbrug Risici Issues Ressourcer Ændringer Start - slut år OF 1. Fælles IT arkitektur Sammenhæng i offentlige IT systemer OF 3.4 Offentlig signatur (og grunddata) NemID CPR, modernisering GER/CVR vurdering Udveksling af data m udland Persondatalovgivning OF3.6 Digital post Afklaringer OF 4. Fælles økonomisystem Pisariillisaaneq OF 4.3 Special moduler Ilanngaassivik OF 7. Offentlig videokommunikation Fælles standarder Video i administration Video i Borgerservice KO 1. Mennesker, organis. og ressourcer Undervisningsportal SU 1. Adgang til sundhedsydelser Video til psykiatrien Telemedicinsk støtte til kliniske specia SU 2. Relevante & tilgængelige patientdata t EPJ Tandpleje EPJ Dataintegrationer SU 3. Effektiviseringer i sundhedsvæsenet Digital vagtplan SU 4. Sundhedsportal Sundhedinformation til borgerne IE 3. Etablering af erhvervsportal Erhvervsportal Jobportal Fremdrift Status oversigt for projekterne under implementeringen af en Økonomi og forbrug Finansiering af IKT implementeringen har i 2013 været baseret på dels 10 mio. kr. på finanslovskonto til en, dels på medfinansiering fra andre finanslovskonti og de enkelte enheders muligheder for medfinansiering. Da IKT strategien ikke styrer økonomien direkte giver det store udfordringer at sikre udnyttelse af Finanslovskontoen på samme måde som anlægsprojekter. Dette bør overvejes ændret så, der bliver en hensigtsmæssig disponering af midlerne hen gennem finansåret. Dette forhold afspejler sig i nedenstående forbrug, tildeling medfører et forventet forbrug som hen mod slutningen af året reduceres i takt med projekternes mulighed for at afse de relevante ressourcer til arbejdet. For de 5 indsatsområder er budget og forbrug afspejlet i nedenstående tabel. I august er der disponeret med en margen på -4%, i september viser projekternes indmeldinger, at margenen 5

6 er øget til -13% for at ende med en margen på forbruget på -22% ift budgettet ved årets udgang. Tabel over 2013 budget, projekternes forventninger til forbrug samt de internt allokerede ressourcer til gennemførelse af projekterne. Tabellen viser i øvrigt at allokering af interne ressourcer i mandemåneder (200 timer/måned) langt overstiger anvendelsen af eksterne ressourcer. De enkelte enheder deltager således endog meget aktivt i projektarbejdets gennemførelse. Et uddybet regnskab er vedlagt som bilag 3. Prioritering af arbejdet 2014 I Naalakkersuisuts koalitionsprogram er indsatser for bygder og mindre byer prioriterede for at udvikle brug af informations og kommunikationsteknologi (IKT). Det gælder bl.a. indenfor følgende områder: Demokratisk involvering, dvs. udbygning af politisk dialog med borgere og erhvervsliv Udbygning af undervisningstilbud, dvs. udnyttelse af IKT, uddannelse af lærere mm Nye Sundhedstilbud, herunder udbygning af telemedicinske indsatser herunder fx psykiatri og alkoholbehandling Administrative borgervendte opgaver, som f.eks. selvbetjeningsløsninger Det peger på styrkede indsatser, der specifikt skal understøtte, at ovenstående 4 punkter bliver fremmet, herunder: 1. Målrettede tiltag indenfor teleområdet, der muliggør ovennævnte punkter 2. Tilgange til at gennemføre involvering i de demokratiske processer i alle dele af landet, herunder gennemførelse af dialogmøder og rådgivende afstemninger, mm. 3. Sammenhængende indsatser, der ikke kun muliggør deling og anvendelse af undervisningsmateriale, men også mere grundlæggende klæder ledelse og lærere på til at anvende materiale med nye metoder, som udnytter IKT muligheder og øger elevernes mulighed for at anvende IKT i læringsprocessen 4. Videre udbygning af sundhedsmetoder, hvor anvendelsen af IKT benyttes målrettet, som det bl.a. er anbefalet i psykiatri og alkohol strategierne 6

7 5. Udbygge de administrative selvbetjeningsløsninger En forbedret udvikling af ovenstående kan ses fra to vinkler, som begge er nødvendige og sammen skal sikre udvikling: Tilpasning/anskaffelse af IT-systemerne, der gør anvendelsen af IKT nemmere tilgængelige Organisere anvendelse af IKT bedre og træne borgerne i brug af IKT i hele landet. For at opnå de ønskede resultater må der prioriteres og træffes beslutninger, der sikrer, at projekternes styregrupper indarbejder Naalakkersuisuts prioriteringer i det videre arbejde inden for de eksisterende projekter og indenfor nye projekter. Ifm med årsrapporteringer fra projekterne er deres forventninger til 2014 budgetter for igangværende projekter indledningsvist indsamlet. Resultatet er samlet i nedenstående tabel. IKT projekter Forbrug 2013 Ønsker 2014 OF 2.2 Central orddatabase 0,0 Term og frasebase (ASA) Ikke fastlagt OF 3.4 Offentlig signatur (og grunddata) 690,3 Grunddata (CPR, CVR, Adressereg.) 600,0 Persondatalovgivning, dataudveksl. Mm 200,0 OF 3.4 Digital post 250,0 Nempost og sikker post 500,0 OF 4. Fælles økonomisystem 0,0 Pisariillisaaneq 0,0 OF 4.3 Special moduler 83,0 Ilanngaassivik 100,0 OF 7. Offentlig videokommunikation 829,5 Fælles standarder 100,0 Video i administration 125,0 Video i Borgerservice 140,0 KO 1. Mennesker, organis. og ressourcer 219,2 Undervisningsportal 600,0 SU 1. Adgang til sundhedsydelser 500,0 Video til psykiatrien 50,0 Telemedicinsk støtte til kliniske specia. 50,0 SU 2. Relevante & tilgængelige patientdata 3.550,0 t EPJ 0,0 Tandpleje EPJ 50,0 Dataintegrationer 50,0 SU 3. Effektiviseringer i sundhedsvæsenet 500,0 Digital vagtplan Ikke fastlagt SU 4. Sundhedsportal 102,0 Sundhedinformation til borgerne Ikke fastlagt IE 3. Etablering af erhvervsportal 493,6 Erhvervsportal 400,0 Jobportal Ikke fastlagt Administration 311,0 400,0 Forbrug I alt i ,56 Identificerede ønsker for ,00 7

8 Bilag 1: IKT-projekternes stamdata OF 1. Fælles offentlig EA/IT arkitektur projekt Julia K. Olsen Lene G. Madsen Dorte B. Sørensen Kim Dahl Anders Hoffgaard Projektet skal bidrage til at skabe overblik og sammenhæng mellem forretning og IT-teknologi i det fælles offentlige domæne. Dette skal ske med værktøjer der fastholder overblik og viden, og metoder, checklister og styringsværktøjer(governance) som bidrager til mere succesfulde anskaffelsesprojekter. OF NemID (Fung. PL) Julia K. Olsen Julie Præst Wilche Lene G. Madsen Dorte B. Sørensen Ole Peter Kristensen Kim Neumann Nielsen Anders Blaabjerg Formålet er at gennemføre en koordineret indsats, der sikrer at grundlaget for digitalisering i landet er etableret, og her specifikt ift til en borger login til offentlige selvbetjeningsløsninger. NemID er i drift, og der har været behov for gennemførelse af den første IT-revision. OF CPR modernisering (Fung. PL) Julia K. Olsen Julie Præst Wilche Lene G. Madsen Dorte B. Sørensen Ole Peter Kristensen Kim Neumann Nielsen Anders Blaabjerg Formålet er at gennemføre en koordineret indsats, der sikrer at grundlaget for digitalisering i landet er etableret, og her specifikt ift til CPR modernisering. Formålet med CPR modernisering er at sikre en fleksibel og gennemskuelig håndtering af troværdige persondata til brug for digitalisering i det offentlige. Herunder indgår ligeledes den nødvendige tilpasning til udvikling af de bagved liggende datastrukturer og systemer, bl.a. Adresseregistret. 8

9 OF GER/CVR vurdering (Fung. PL) Julia K. Olsen Julie Præst Wilche Lene G. Madsen Dorte B. Sørensen Ole Peter Kristensen Kim Neumann Nielsen Anders Blaabjerg Formålet er at gennemføre en koordineret indsats, der sikrer at grundlaget for digitalisering i landet er etableret, og her specifikt ift til GER/CVR vurdering. Formålet med GER/CVR vurdering er at sikre troværdige data til brug for myndighedsbehandling og andre aktiviteter ift virksomheder i landet. OF Sikkert 3.dataland (Fung. PL) Julia K. Olsen Julie Præst Wilche Lene G. Madsen Dorte B. Sørensen Ole Peter Kristensen Kim Neumann Nielsen Anders Blaabjerg Formålet er at gennemføre en koordineret indsats, der sikrer at grundlaget for digitalisering i landet er etableret, og her specifikt ift til udveksling af data mellem udland og Grønland. Formålet er at sikre fleksibel og administrativ gnidningsfri overførsel af følsomme data til og fra landet til fordel for borgere og virksomheder. OF Persondatalov (Fung. PL) Julia K. Olsen Julie Præst Wilche Lene G. Madsen Dorte B. Sørensen Ole Peter Kristensen Kim Neumann Nielsen Anders Blaabjerg Formålet er at gennemføre en koordineret indsats, der sikrer at grundlaget for digitalisering i landet er etableret, og her specifikt ift til afklaring af hvordan følsomme persondata skal behandles Formålet er, at afdække behovet for en revision af persondatalovgivningen, og at afdække behov og effekter af justeringer af lovgivning, der sikrer en sikkerhåndtering af persondata, således at landet kan indgå i globale samarbejder på lige fod med andre lande. 9

10 OF 3.6 Digital Post (Fung. PL) Mulig kandidat: - HC Sværd Dorte B. Sørensen Mulige kandidater: - Ole Peter Kristensen - Kim Neumann Nielsen Formålet er at gennemføre en koordineret indsats, der sikrer at grundlaget for digitalisering i landet er etableret. Formålet er at afsøge muligheder, der leverer sikkerhåndtering af kommunikation mellem myndighed og borgere (og vice versa), således at sikker og digital postkasse kan implementeres. OF 4. ERP-Fælles offentligt økonomisystem Anders Hoffgaard Formålet med projektet er at modernisere og effektivisere den offentlige administration i Grønland ved at understøtte forretningsudviklingen med sammenhængende digitale løsninger så bedre økonomistyring og ledelsesinformation kan opnås. Peter Hansen (Fmd.) Kim Neumann Nielsen Dorte Bøge Sørensen Laust Løgstrup Frank Hedegaard Jørgensen Lars Lennert Sandgren Mette Kessel Karl Davidsen OF 7. Offentligt video kommunikationsprojekt Maren Sander Granlien Mette Kessel Ole Peter Kristensen Martin Dombernowsky Fælles offentlig videokommunikation skal skabe den platform/infrastruktur der binder det offentlige sammen kommunikativt og gør det let at kommunikere på tværs mellem selvstyre, kommuner, offentlige institutioner. Platformen skal understøtte borgernes kommunikation med det offentlige uanset hvor i landet de bor. 10

11 OF Special moduler: Ilanngassivik skatte projekt Morten Selvejer Peter Hansen Kim Neumann Nielsen Afklaring af mulighed for at reducere fremtidig gældsdannelse ved indførelse af automatiseret betalingsservice, hvorved borgerens løn fratrækkes faste udgifter før udbetaling til borgeren. OF 7. Offentligt video kommunikationsprojekt Maren Sander Granlien Mette Kessel Ole Peter Kristensen Martin Dombernowsky Fælles offentlig videokommunikation skal skabe den platform/infrastruktur der binder det offentlige sammen kommunikativt og gør det let at kommunikere på tværs mellem selvstyre, kommuner, offentlige institutioner. Platformen skal understøtte borgernes kommunikation med det offentlige uanset hvor i landet de bor. OF 7. Offentligt video kommunikationsprojekt Video i borgerservice Maren Sander Granlien Lync har stort potentiale som platform til at tilbyde høj kvalitet borgerservice til borgere i mindre byer og Deltagere udpeges i 1. kvartal bygder. Projektets fokus er på at skabe øget adgang til service til borgerne uanset hvor i landet de bor og skabe tryghed for borgere og sagsbehandlere i videounderstøttet borger service. Det er vigtigt at det er let for borgerne at komme i kontakt med de relevante sagsbehandlere og der skal være let adgang til en pc med lync og internet. Projektet bør undersøge muligheder og behov i forbindelse med Brug af lync til borgerservice adgang til lync i byer og bygder fx via kioskløsninger 11

12 OF 7. Offentligt video kommunikationsprojekt Video i administrationen Maren Sander Granlien Deltagere udpeges i 1. kvartal Lync som administrativt værktøj kan potentiel øge produktiviteten og samarbejdet, hvilket som regel har en positiv effekt på arbejdsmiljøet. Lync kan være med til at effektivisere møder og skabe større fleksibilitet i mødeplanlægningen. Projektet har til formål at hjælpe til at organisationerne kommer godt i gang med at anvende lync til internkommunikation og udnytte de potentialer der er heri. Projektet skal medvirke til afklaring om IP telefoni via lync bør integreres i anvendelsen af lync og om Lync bør kobles med andre videokonference systemer. KO 1. Undervisningsportalprojekt (Iserasuaat) Ivan Burkal Med Iserasuaat (undervisningsportalen) ønskes at opnå øget kvalitet af undervisning ved hjælp af bedre muligheder for kommunikation og deling af viden imellem lærere og undervisere på tværs af Grønland. Herudover skal protalen være en samlet indgang til oplysninger til offentligheden om undervisning i Grønland. Ole Frederiksen (IIKNN,formand) Søren Labansen (Articomm) Jorunn Maria Magnusdottir (IIKNN,GU) Lona Lynge (ISIIN, Piareersafiit) Jesper V. Nielsen (IIKNN, erhvervsuddannelserne) Karl Davidsen (IIKNN, folkeskolen (Statusrapport version 2) SU 1. Adgang til Sundhedsvæsenets ydelser - Telespykiatri Martin Dombernowsky Projektrapportering vedrører Video til Psykiatrien Jóanis Erik Kötlum Anne-Marie Ulrik Bruno Juel Pedersen Inge Clante Nørgaard 12

13 SU 1. Adgang til Sundhedsvæsenets ydelser Telemdicinsk støtte til kliniske specialer Martin Dombernowsky Projektet skal etablere samarbejdsaftaler og tekniske Jóanis Erik Kötlum Anne-Marie Ulrik Bruno Juel Pedersen Inge Clante Nørgaard løsninger med specialfunktioner i udlandet, som via fjernadgange kan supportere patientbehandlingen i Grønland. Eksempler på disse er f.eks. Etablere et effektivt system til obstetriske scanninger via videokonferencesystemer. SU 2. Elektronisk Patient Journal (EPJ) projekt Vibeke Lund (stoppet pr ). Proces med ansættelse af ny projektleder pågår. Ann Birkekær Kjeldsen Jóanis Erik Køtlum Kent Kleinschmidt Dorte Bøge Sørensen Palle Toftlund (Cambio) Steffen Lerche (Cambio) Vibeke Lund Sofie Josefsen (sekretær) Den kommende EPJ skal sikre et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen med høj kvalitet i forebyggelse, undersøgelse, behandling og pleje. I EPJ registreres alle nødvendige data omkring patienten, således at disse er direkte tilgængelige for behandlere i sundhedsvæsenet med en relevant behandler-relation til patienten. Endvidere sikres opdaterede økonomiske og administrative sundhedsdata som grundlag for en effektiv styring af sundhedsvæsenet og de fremtidige politiske prioriteringer. SU 2. Relevante og tilgængelige patientdata: Journalsystem til tandplejen Maria Hammer Olsen Der er ønske om dels en digitalisering af journalsystemet, Ann Birkekær Kjeldsen Jóanis Erik Køtlum Kent Kleinschmidt Dorte Bøge Sørensen Palle Toftlund (Cambio) Steffen Lerche (Cambio) og dels (især) en digitalisering af tandregistreringerne (SCOR registreringer) som indberettes til sundhedsstyrelsen i Danmark. Disse tandregistreringer bliver i dag noteret på papir, og derefter indscannet af IBM i Danmark. Den nye dataudvekslingsaftale med Statens Serum institut muliggør, at man fremover kan Vibeke Lund indberette SCOR data elektronisk til sundhedsstyrelsen. I Rógvi F. Johansen den nærmeste fremtid stopper IBM desuden deres tilbud (sekretær) om manuel indscanne af papirblanketter, hvor ved der ikke vil være muligt at få tandstatistik for Grønlands tandpleje, med mindre der etableres et elektronisk indberetningssystem. Disse statistikker er en væsentlig ledelsesstøtte og benyttes til at understøtte den grønlandske karies strategi. 13

14 SU 2. Relevante og tilgængelige patientdata: Dataintegrationer Maria Hammer Olsen Med afsæt i de muligheder, som den nye Ann Birkekær Kjeldsen Jóanis Erik Køtlum Kent Kleinschmidt Dorte Bøge Sørensen Palle Toftlund (Cambio) Steffen Lerche (Cambio) Vibeke Lund Rógvi F. Johansen (sekretær) dataudvekslingsaftale med Statens Serum Institut (og snart de øvrige regioner) giver, er der nu skabt mulighed for drastisk at øge kvaliteten af de data som vil være tilgængelig for sundhedspersonalet, ved at præsentere patientdata fra eksterne datakilder. Projektet skal sikre integration og adgange til de udenlandske databaser, som benyttes i sundhedsvæsenet, således at data fra disse kan præsenteres i EPJ. SU 3. Effektiv styring af Sundhedsvæsenets: Digital vagtplan Kenny Munck Digitale vagtplaner er softwareløsninger til automatiseret arbejdstidsplanlægning, resursestyring og lønindberetning. Typisk håndterer vagtplansystemer alle elementer af overenskomster og sikrer gennem automatisering af arbejdsgange og processer at gældende regler overholdes og at antallet af fejl i forbindelse med arbejdstidsplanlægning og lønudbetaling minimeres. Julie Præst Wilche (formand) Jóanis Erik Køtlum (Seniorbruger) Lars Dencker (Seniorleverandør) Dorte Sørensen (Projektsikring) SU 4. Sundhedsportal Louise Charlotte Lindberg Julie Præst Wilche Jóanis Erik Køtler Dorte Bøge Sørensen H. C. Sværd Nichlas Brødsgaard (for leverandøren 1508.dk) Sundhedsportalen skal være det naturlige sted for borgere og patienter, som søger oplysninger om forebyggelse, sundhed og sygdom, og informationerne og oplysningerne skal være letforståelige og tilgængelig på både grønlandsk og dansk. 14

15 IE 3. Etablering af erhvervsportalprojekt Camilla Bruun Djarnis Dep. For Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Tina Jensen, Økonomi og Personalestyrelsen Lise Sand, Dep. For Fiskeri, Fangst og Landbrug Mads Nedergaard, Skattestyrelsen Kim Neumann, Digitaliseringsstyrelsen Dorte Bøge Sørensen. Samlet portal for Selvstyrets oplysninger til det grønlandske erhvervsliv, iværksættere og til udenlandske investorer. Målet er at Erhvervsportalen skal understøtte og lette erhvervslivets administrative byrder i forhold til det offentlige samt skabe et bedre overblik for erhvervslivet i forhold til de emner i offentlig regi, der vedrører erhvervslivet. Erhvervsportalen skal endvidere understøtte digitaliseringsprocessen i det offentlige, således at flere og flere selvbetjeningsløsninger bliver mulige. IE 4. Etablering af jobportal Ny projektleder Etablering af national Jobportal Sanne Fandrup Isak Nielsen Kleist Jørn Skov 15

16 Bilag 2: Farvekodning ved projektstatus Tid Forbrug Ressource situation Risici Problemer (issues) Ændringer Er projektet på den planlagte fremdrift: - grøn mindre end 10% forsinket - gul 10% - 20% forsinket - rød mere end 20% forsinket Er projektet på det planlagte forbrug: - grøn mindre end 10% overforbrug - gul 10% - 20% overforbrug - rød mere end 20% merforbrug Har projektet den planlagte bemanding og kompetencer: - grøn mindre end 10% for lille bemanding - gul 10% - 20% lille bemanding - rød mere end 20% lille bemanding Ikke håndterede risici eller den samlede vurdering af risikobilledet: - grøn - alle gule og røde risici er håndteret eller det generelle projekt vurderes ok - gul - der er gule risici som ikke er håndteret/elimineret eller der er risici der fortsat vurderes udfodrende. Gul risiko (0,4>sandsynlighed x effekt > 0,2) (sandsynlighed og effekt ligger mellem 0 og 1) - rød - der er røde risici der ikke er håndteret eller projektet vurderes samlet som risikofyldt. Rød risiko (sandsynlighed x effekt>0,4) (sandsynlighed og effekt ligger mellem 0 og 1) Ikke håndterede issues: - grøn - alle gule og røde issues er håndteret - gul - der er gule issues som ikke er håndteret - rød - der er røde issues der ikke er håndteret Håndterede ændringer: - grøn - alle ændringer er håndteret og har mindre end 10% indflydelse på tid og økonomi - gul - der er mindre ændringer der ikke er håndteret og/eller de håndterede har 10%-20% indflydelse på tid og økonomi - rød der er større ændringer der ikke er håndteret og/eller de håndterede har mere end 20% indflydelse på tid og økonomi 16

17 Bilag 3: Regnskab for IKT projekterne IKT projekter Bevilget budgetramme Forbrug fra IKT-konto i 1000 kr OF 1. Fælles IT arkitektur 500,0 253,7 Sammenhæng i offentlige IT systemer OF 3.4 Offentlig signatur (og grunddata) 600,0 690,3 NemID CPR, modernisering GER/CVR vurdering Udveksling af data m udland Persondatalovgivning OF 3.4 Digital post 500,0 250,0 Nempost og sikker post OF 4. Fælles økonomisystem 0,0 0,0 Pisariillisaaneq OF 4.3 Special moduler 100,0 83,0 Ilanngaassivik OF 7. Offentlig videokommunikation 1.500,0 829,5 Fælles standarder Video i administration Video i Borgerservice KO 1. Mennesker, organis. og ressourcer 300,0 219,2 Undervisningsportal SU 1. Adgang til sundhedsydelser 500,0 500,0 Video til psykiatrien Telemedicinsk støtte til kliniske specia. SU 2. Relevante & tilgængelige patientdata 3.550, ,0 t EPJ Tandpleje EPJ Dataintegrationer SU 3. Effektiviseringer i sundhedsvæsenet 500,0 500,0 Digital vagtplan SU 4. Sundhedsportal Sundhedinformation til borgerne 100,0 102,0 IE 3. Etablering af erhvervsportal Erhvervsportal 850,0 493,6 Jobportal Administration samt undersøgelse af borgernes IT brug 600,0 311,0 Forbrug I alt i , ,30 17

Digitaliseringsstrategien - Deniz Gøgenur. Sarfarissoq 2015 1

Digitaliseringsstrategien - Deniz Gøgenur. Sarfarissoq 2015 1 Digitaliseringsstrategien - Deniz Gøgenur 1 Baggrund for Digitaliseringsstrategien Har sit udspring i IKT-strategien fra 2011 Digitaliseringsindsatsen startede med den første IKT strategi i 2011, og er

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 1 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Indstilling til Naalakkersuisut

Indstilling til Naalakkersuisut Medlem af Naalakkersuisut for Finanser og Indenrigsanliggender 09-06-2014 Sagsnummer: 2013-088947 Ad dagsordenspunkt: Indstilling til Naalakkersuisut Indstilling Det indstilles til Naalakkersuisut, At

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema KANUKOKA s fremtidige struktur Forslag til ændret struktur I forbindelse med arbejdet omkring en ny struktur og strategi

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune Digital Økonomi Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune 24-10-2011 FREDERICIA KOMMUNE 23. september 2011 Strategi for Digital Økonomi Baggrund Det strategiske udviklingsprojekt Fredericia

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen 12-10-2010 2 Fælles pejlemærker Konsolideret EPJ/PAS landskab IT-understøttelse af præhospital indsats Den

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

National digitaliseringsstrategi 2014-2017. Digitalisering som drivkraft

National digitaliseringsstrategi 2014-2017. Digitalisering som drivkraft National digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitalisering som drivkraft Forord Landet står på spring til en hastig udvikling - både nationalt og internationalt. Med det udtalte globale udsyn blandt vore

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Overordnede udfordringer og sigtelinjer

Overordnede udfordringer og sigtelinjer Overordnede udfordringer og sigtelinjer Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Konference om udvikling af den offentlige sektor 4. juni 2015 Temaer De økonomiske rammer Bag om de økonomiske

Læs mere

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM 3 HÅNDTER EJENDOMME, ORGANISATIONER OG AFTALER ONLINE Caretakerfm står for CaretakerFacilitiesManagement og er et it-værktøj,

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Allakkiaq Notat. Behandling af høringssvar på Digitalisering som drivkraft, Digitaliseringsstrategi 2014-2017

Allakkiaq Notat. Behandling af høringssvar på Digitalisering som drivkraft, Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Naalakkersuisut Government of Greenland Digitaliseringsstyrelsen Allakkiaq Notat 03-06-2014 2014-097894 Postboks 1078 3900 Nuuk Tel. (+299) 34 50 00 Behandling af høringssvar på Digitalisering som drivkraft,

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ E-sundhedsobservatoriet Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ Hvem er jeg? Dennis Mølkær Jensen Region Nordjylland Teamkoordinator - Udviklingsafsnit Teknisk projektleder OneSystem Integration

Læs mere

dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner

dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner Fujitsus kommunale platform - dpublic Applikationslag Ledelsesinformation - LIS Økonomi PRISME Sags. og dokumentstyring edoc Løn/HR SD LØN Produkt-

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Fra ord til handling. - Et moderne, IKT-baseret Grønland i et fællesoffentligt perspektiv. 14. oktober 2009

Fra ord til handling. - Et moderne, IKT-baseret Grønland i et fællesoffentligt perspektiv. 14. oktober 2009 NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen 14. oktober 2009 Fra ord til handling - Et moderne, IKT-baseret Grønland

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Hvad vil vi gerne dele med jer i dag? Kort om os Erhvervsstyrelsen, brugervenlighed og VIRK v. Hanne Vestergaard

Læs mere

#DitmerTalks #Digitaliseringsmessen2015

#DitmerTalks #Digitaliseringsmessen2015 #DitmerTalks #Digitaliseringsmessen2015 I løbet af Digitaliseringsmessen 2015 holder Ditmer seks oplæg under navnet #DitmerTalks Du er hermed inviteret :) #DitmerTalks Vi har inviteret en række skarpe

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer Sager på tværs MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer 2 Sager på tværs Vil I gerne gøre det nemmere at sende dokumenter på tværs af jeres kommune? Så er MOX noget for jer! En kommune

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering. Region Nordjylland

EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering. Region Nordjylland EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering Region Nordjylland Agenda Metode til at udarbejde implementeringsdrejebogen Forankring af EPJ projektet i klinikken Kan det lade

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år.

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Uddannelsesministeriets ressortområde 8 universiteter 7 professionshøjskoler + Danmarks Medie og Journalisthøjskole og Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Rikke Hougaard Zeberg Vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen 3. Februar 2014 1 DIGITALISERING EN NØDVENDIG VISION Den brændende platform Danmarks konkurrenceevne

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Koncernledelsen 1. Juni 2015

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Koncernledelsen 1. Juni 2015 Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Koncernledelsen 1. Juni 2015 Partnerskaber med borgere og virksomheder for at sikre den bedste udnyttelse af teknologien Samarbejde er afgørende succes, tillid og

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere