Referat organisationsbestyrelsesmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat organisationsbestyrelsesmøde"

Transkript

1 Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl , K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik Borre, Lars Emanuel, Jan Kjello Andersen Mødeleder: Anders Brøgger Indstillings- og drøftelsespunkter 0. Orientering og indstilling vedr. Egedalsvænge Anders Brøgger forlod lokalet under behandling af punktet. Bent Frederiksen informerede kort om afgørelsen fra beboerklagenævnet, som giver 3B medhold. Siden sidst har administrationen haft mange snakke med afdelingsbestyrelsen i Egedalsvænge og det har været svært at finde fælles fodslag. Fremadrettet vil 3B fortsat forsøge at holde fast i dialogen og holde fokus på mulige samarbejder fx i forhold til bandeindsats i området, huslejeniveau, Kokkedal på vej, anvisningspolitikken samt kompetencefordeling og de beboerdemokratiske spilleregler. Der er nu igen opmærksomhed fra pressen, hvilket håndteres i samarbejde med Jøp, Ove og Myrthue. 3B s fokus er, at reglerne skal følges samt at beboerdemokratiet og mindretallet skal respekteres. Derudover forholder både administration, drift samt organisationsbestyrelse sig neutrale herunder ingen udtalelser i pressen, på Facebook e.a. I forhold til udskydelsen af afdelingsmødet og manglende indkaldelse til nyt har dette en praktisk forkla- 1

2 ring der bunder i renovering af lyset i Egedalshallen. Der er intet i loven, der hindrer, at afdelingsbestyrelsen kan disponere som hidtil indtil afdelingsmødet afholdes, aktiviteten skal dog være godkendt af et afdelingsmøde. Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning samt godkendte at FU og administrationen udarbejder et brev til afdelingsbestyrelsen med fokus på det fremadrettede samarbejde under hensyntagen til igangværende udfordringer, der skal afstemmes. Bestyrelsen besluttede derudover, at Iris Gausbo, Steffen Morild og Jens Wenzel Andreasen deltager fra beboerdemokratiet og fra administrationen deltager bl.a. Bent Frederiksen sammen med driften. 1. Referater Referat af bestyrelsesmøde den 6. september 2013 er vedlagt til godkendelse (inkl. aktionsliste) Referatet af bestyrelsesmødet den 6. september 2013 blev godkendt uden kommentarer. Referat af forretningsudvalgsmøde den 26. september er vedlagt til orientering. Referat af forretningsudvalgsmøde den 14. oktober eftersendes. Referatet af forretningsudvalgsmøde den 26. september 2013 blev taget til efterretning. Referatet af forretningsudvalgsmøde dem 14. oktober vil blive vedlagt til orientering på bestyrelsesmødet den 17. december Revisionsprotokol Der er ikke indskrevet nyt siden seneste bestyrelsesmøde den 6. september Opfølgning bestyrelsesseminar 7. september 2013 Vedlagt notat fra bestyrelsesseminaret den 7. september

3 Bestyrelsen drøftede på mødet bestyrelsens rolle, herunder at det er bestyrelsen der sætter kursen og har ansvaret for løbende at justere kursen, hvis der er behov herfor. I den forbindelse gav bestyrelsen udtryk for, at den ønsker et udviklingsforløb, hvor der sættes fokus på bestyrelsens arbejde, rolle og samspillet med direktion / ledergruppe. Forretningsudvalget har undersøgt et muligt forløb og har i den forbindelse taget kontakt til Center for ledelse (CFL), som på baggrund af samtale med formand / næstformand har fremsendt vedlagte forløb. Vælger bestyrelsen at tage hele forløbet udgør den samlede udgift t.kr. Forretningsudvalget indstiller, at bestyrelsen drøfter oplæg fra CFL. Bestyrelsen drøftede oplægget fra CfL og ønsker at gå videre. Dog med den klausul, at bestyrelsen kan træde ud af forløbet, hvis den ikke er tilfreds med indhold og form. 4. Evaluering studietur Amsterdam oktober 2013 Forretningsudvalget ønsker en kort evaluering af den netop afsluttede studietur til Amsterdam den oktober Bestyrelsen var overordnet enig om, at turen overordnet var en succes og specielt besøget hos boligselskabet de Key var værdifuldt. Fremhævet blev også brugen af lokale indlægsholdere, mens meningerne om turplanlæggeren var mere delte. Derudover blev der udtrykt ønske om bedre tid til opsamling på indtryk og information. 5. Drøftelse, beboerundersøgelse gennemført i juni 2013 samt indstilling vedrørende mål for beboertilfredshed Besvarelserne er indsamlet i perioden 17. maj 17. juni Der er sendt breve til tilfældigt udvalgte beboere med invitation til elektronisk spørgeskema. De beboere, der ikke besvarede spørgeskemaet, blev forsøgt kontaktet telefonisk og tilbudt et telefoninterview. Der var også mulighed for at få tilsendt et spørgeskema med posten, hvilket 10 beboere ønskede. 3

4 . 599 af de har besvaret alle spørgsmål. Det giver en svarprocent på 48 %. Selvom det er en høj svarprocent, skal resultaterne læses med det forbehold, at vi udover adresse ikke ved, hvad der kendetegner de 52 %, der ikke har svaret. Det vil sige, at vi ikke kan lave deciderede bortfaldsanalyser. Svarene er for 3B samlet. FU blev på møde den 27. august orienteret om undersøgelsen og den videre proces, opfølgning m.m. blev kort drøftet. Bestyrelsen bedes nu fortsætte denne drøftelse på baggrund af vedlagte materiale. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender, at 3B s konkrete mål for beboertilfredshed bliver a) 3B opnår en ambassadørvillighed (NPS) på mindst 20. Tallet angiver, hvor stor en andel af beboerne, der vil anbefale 3B ud fra formlen: Andel ambassadører minus andel kritikere. I 2013 opnåede 3B en score på 18. b) Mindst 90 % af beboerne føler sig hjemme i deres boligområde. I 2013-undersøgelsen var tallet 91 %. Bestyrelsen er enig om, at måleparametrene er relevante, dog blev der udtrykt ønske om at dataene fremadrettet skal kunne segmentopdeles. Dette vil administrationen arbejde videre med under hensyntagen til eventuelle metodiske udfordringer og vil give en tilbagemelding til bestyrelsen. Ligeledes ønsker bestyrelsen at undersøge fra/indflytteres mening, hvilket der er taget skridt til af administrationen, således alle spørges fremadrettet. Bestyrelsen godkendte, at målene for beboertilfredshed bliver de angivne. Der vedlægges en ubearbejdet oversigt over besvarelser samt en bearbejdet oversigt, en rapport med præsentation af resultater samt oversigten over de konkrete mål for 3B, som bestyrelsen vedtog i maj 2013, inkl. de to nye mål, jf. ovenfor. 6. Indstilling, foreningens medfinansiering af Boligsocial helhedsplan i Urbanplanen 3B har tidligere på året fra LBF modtaget forhåndstilsagn om støtte til en boligsocial helhedsplan for perioden B har herefter samarbejdet med Københavns kommune og LBF om en endelig ansøgning, som nu er afleveret (vedlægges). Temaerne for den kommende periode er følgende: Susan Sagnsby, Flemming Løvenhardt og Bilal Turan forlod lokalet under behandling af punktet. Peter Juul Andersen orienterede kort om, at forslag til styregruppens sammensætning vil komme på bestyrelsesmødet den 17. december. 4

5 1) Børn, unge og familier 2) Uddannelse, beskæftigelse og erhverv 3) Kultur og fritid 4) Udsatte grupper 5) Beboernetværk, inddragelse og demokrati Det samlede, forventede beløb for indsatsen er på 16 mio. kr. ekskl. medfinansiering. Hertil kommer 3Bs og kommunens medfinansiering på hver 2,67 mio. kr. Beløbet er således mindre pr. år end indsatsen i de seneste år. Det indebærer en vis indskrænkning af aktiviteterne og dermed personalereduktioner. Landsbyggefonden ønsker, at 3B og Vibo i fællesskab ansætter en medarbejder med den specifikke opgave at koordinere indsatser imellem de to helhedsplaner i Urbanplanen og Sundholmsvej/Holmbladsgade, og der er indeholdt penge til dette formål i ansøgningen. Der har i styregruppen for helhedsplanen været drøftelser af den fremtidige sammensætning af styregruppen. Drøftelserne fortsætter på et styregruppemøde d. 9. december 2013, og organisationsbestyrelsen kan herefter på sit møde d. 17. december fastsætte sammensætningen af styregruppen for den boligsociale helhedsplan i Urbanplanen. Det ansøgte aktivitetsniveau nødvendiggør en kontant, årlig medfinansiering på kr. i fire år. Afdelingerne i området bidrager med i alt kr i kontant medfinansiering pr. år i perioden.. Administrationen indstiller, at organisationsbestyrelsen godkender en kontant, årlig medfinansiering på kr., som finansieres af selskabets drift. Bilag: Ansøgningen om helhedsplan Budget for helhedsplan Bestyrelsen godkendte, at 3B yder en kontant, årlig medfinansiering på kr , som finansieres af selskabets drift. 7. Indstilling, Strategi 2015 status samt prioriteringer kommende periode Strategi 2015 blev udviklet i første halvår Oplevelsen blandt flere af bestyrelsesmedlemmerne er, at flere og flere opgaver skubbes ud i driften. 5

6 Bestyrelsen har løbende gjort status på arbejdet med at føre Strategi 2015 ud i livet. Det er sket på oplæg og indstilling fra ledergruppens kvartalsvise strategiseminarer, hvor der er gjort status på de konkrete projekter. Der er også blevet føjet nye fokusområder til, da der meget naturligt også er sket en udvikling, siden strategiplanen blevet udarbejdet og vedtaget. Eksempelvis er der kommet øget fokus på den lokale service og kompetenceudvikling af særligt de direkte beboervendte funktioner. Status på den oprindelige Strategi 2015-plan I store træk har vi nået rigtigt meget de sidste par år. En række indsatsområder er afsluttet eller tæt på, andre er i fuld gang. Enkelte indsatser eller projekter afventer ressourcer, eller er efterfølgende blevet nedprioriteret eller irrelevante. Det gælder fx ønsket om vækst som i betydelig grad er afløst af et strategisk samarbejde og bofællesskab med Boligkontoret Danmark. Statusnotat vedlagt til orientering. Prioriteringer kommende år På lederseminaret i juni 2013 lavede ledergruppen den status på igangværende projekter, som blev taget til efterretning af bestyrelsen 6. september. Derudover drøftede ledergruppen, hvilke fokusområder administrationen mener, bør prioriteres i det kommende år. Hovedoverskrifterne er: - Kunde fokus (god service, god kommunikation, god standard på boliger) - Samdrift (særlig i den lokale drift) - Selvbetjening og tilgængelighed (digitalisering) - Medarbejderudvikling Denne oplevelse kan ifølge administrationen bl.a. hænger sammen med implementering af rekvisitionssystemet, som giver en del udfordringer i organisationen. Derudover er makkerordning belastet af ledige stillinger og syge kolleger, specielt når det drejer sig om stillinger, hvor en vikar ikke er løsningen. Desuden oplever driften i nogle tilfælde nye arbejdsgange som nye opgaver, hvilket ikke altid er tilfældet, ligesom det handler om at lægge opgaven, hvor den hører hjemme. Dette giver færre fejl, mindre tidsspilde samt generelt større tilfredshed med resultat for alle parter. Vigtigt at værktøjerne understøtter processen. Herunder hører, at server og net er optimalt dimensionerede samt at medarbejderne kompetenceudvikles tilstrækkeligt og hurtigt. Til orientering er målet om egen håndværksafdeling og egen legepladsinspektør sat på stand by indtil der er lavet tilbundsgående analyser af områderne. Det er vigtigt at holde en balance imellem forankring af igangsatte initiativer og igangsætning af nye initiativer, så administration og drift ikke presses for hårdt Udviklingsplaner På den baggrund har de enkelte administrative afdelinger i 3B samt den samlede drift igen i år lavet udviklingsplaner med konkrete indsatsområder, som vi vil udvikle os på. Det er såvel projekter som forbedringer 6

7 af eksisterende arbejdsgange. De vigtigste projekter er i år samlet i en fælles udviklingsplan for 3B, som er vedlagt til bestyrelsens godkendelse. Den skal fungere som køreplan for det kommende års arbejde med strategiplanen. Bestyrelsen vil derfor løbende blive orienteret om status på arbejdet med de konkrete indsatser. Opdateringen af strategi2015 frem mod 2020 vil være med fokus på inddragelse på alle niveauer her tænkes både på medarbejdere samt afdelingsbestyrelser. Populært sagt kan man sige, at udviklingsplanen beskriver det, vi skal lave udover den daglige drift. Det er den daglige service til og samarbejde med beboere og bestyrelser, som er vores hovedfokus. Udviklingsplanen og strategiarbejdet skal sørge for, at vi kan gøre det ligeså godt, og på nogle områder endnu bedre, i fremtiden. Efter 2015 Som det fremgår, er vi stadig fuldt beskæftiget med at indfri Strategi 2015 s vision om, at det skal være rart at komme hjem - med bedste service, bedste boliger og effektiv organisation. Men vi begynder allerede at skimte årene efter Direktionen og organisationsbestyrelsen skal derfor i det kommende år drøfte, hvordan og hvornår 3B skal lave en opdatering af strategiplanen med en version 2. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning samt godkender prioriteringerne for den kommende periode. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte prioriteringerne for den kommende periode. 8. Indstilling, vedligeholdelsesreglement Dorteavej Vedlagt vedligeholdelsesreglement for Dortheavej. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender vedligeholdelsesreglementet. Bestyrelsen godkendte vedligeholdelsesreglement for Dortheavej under forudsætning af, at administrationen tilretter dokumentet, således at ordet tapetsering udgår. 9.. Indstilling, husorden og vedligeholdelsesreglement Taastrup Torv Vedlagt husorden og vedligeholdelsesreglement for Taastrup Torv. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender husordenen og vedligeholdelsesreglementet. Bestyrelsen godkendte husorden samt vedligeholdelsesreglement for Taastrup Torv. 7

8 10. Forsikringsudbud status samt indstilling om bemyndigelse til FU Som bestyrelsen tidligere er orienteret om, har Alka varslet en præmiestigning på 20 pct. på 3B s forsikringer, hvorefter vi på Willis anbefaling har sendt forsikringsporteføljen i udbud. Vi er nu i fuld gang med udbudsfasen. Desværre har flere bydere valgt ikke at byde, og vi er 10. oktober nede på tre bydere. Willis oplever desværre lige nu i forsikringsmiljøet en manglende risikoappetit på den almene sektor og nogen skepsis i relation til forekomsten af skader og herunder ikke mindst storskader og brande i den almene sektor. Der er således en risiko for, at evt. indkomne bud ikke vil være attraktive ift. den allerede varslede præmiestigning. Der vil på mødet blive givet en mundtlig, aktuel orientering herom. Uanset forløbet af udbuddet vil 3B gå i dialog med den fremtidige leverandør om optioner på fx rør og stikledninger samt fordelagtige indboforsikringer for beboerne, jf. tidligere orientering. Bfr redegjorde overordnet for de indkomne tilbud. 3B vil i samarbejde med Willis i den videre vurdering have fokus på optioner og selvrisiko. Derudover er det vigtigt at være opmærksom på servicekoncepter, servicemål, vægtning og detaljer i tilbuddet. Prisen må ikke være endeligt afgørende. Administrationen indstiller, at bestyrelsen bemyndiger FU til at træffe beslutning om valg af forsikringsleverandør fra 1. januar Bestyrelsen godkendte, at FU træffer beslutning på baggrund af oplæg fra Willis. 11. Indstilling, Politik for forsyning med tv-signal, bredbånd og IP-telefoni mv. samt lednings- og kabelanlæg til brug herfor 3B har ikke nedskrevne overordnede rammer for det lokale samarbejde om at finde leverandører af tvsignal, bredbånd og IP-telefoni mv. Administrationen foreslår, at rammerne sættes i en politik, der mest handler om 1) ejerforholdet til 3B s kabelnet, 2) nødvendig rådgivning samt 3) det gode samarbejde mellem drift, beboerdemokrati mv. I forhold til konsulentbistand er det i hovedreglen påkrævet, da det er et meget komplekst område, men der tages stilling fra sag til sag. Omfanget tages der ikke stilling til i politikken kun en minimumsmodel. Ved at have fokus på erfaringsopsamling kan det evt. også lykkes med en reducering af behovet for ekstern rådgivningsassistance fremadrettet. Politikken skal løbende ajourføres 8

9 Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender vedlagte udkast til en politik for arbejdet. ift. ændringer i lovgivning, når det er relevant fx med nye krav til ledningsnettet m.m. Bilag: Udkast til politik. Bestyrelsen godkendte vedlagte udkast til politik under hensyntagen til de faldne bemærkninger. 12. Indstilling, afdelingsbudgetter 2014 for foreningens boligafdelinger samt evaluering af afdelingsmøderne Indstilling vedr. afdelingsbudgetter Drifts- og serviceudvalget behandlede afdelingsbudgetterne på sit møde den 7. oktober og indstiller dem til bestyrelsens godkendelse, jf. vedlagte uddrag af referat. Iris Gausbo og Daniel Majgren forlod lokalet under behandling af punktet. Oversigt afdelingsbudgetter 2014 Vedlagte oversigt viser alle lejereguleringer i Oversigten er opdelt på boligafdelinger, ældreboliger, almen bolig+ boliger, institutioner og særboliger samt oversigt over afdelinger hvor budget er blevet nedstemt. Institutioner og særboliger behandles ikke på afdelingsmøder, men drøftes med de respektive kommuner. Disse budgetter godkendes af organisationsbestyrelsen. 4 boligafdelinger har ikke godkendt budgettet på deres afdelingsmøde. Det drejer sig om Hjortegården Herlevgårdsvej Sangergården 2 Bogfinkevej Vedlagt bilag med indstillinger af ikke godkendte afdelingsbudgetter indeholder sagsfremstilling af det enkelte budget. Disse indstillinger fremsendes ligeledes til de respektive kommuner. Herudover mangler afdeling Egedalsvænge at behandle budgettet, idet der endnu ikke har været af- 9

10 holdt afdelingsmøde. Det indstilles, at bestyrelsen godkender afdelingsbudgetterne samt at de ikke godkendte budgetter fremsendes til godkendelse i de respektive kommuner at budgettet for Egedalsvænge godkendes under forudsætning af afdelingsmødets godkendelse. Evaluering af afdelingsmøderne Der er generelt en god oplevelse af samarbejdet mellem afdelingsbestyrelser og administration/drift om tilblivelsen af budgettet. Kun i ganske få tilfælde har der været unøjagtigheder eller uoverensstemmelser i kommunikationen mellem afdelingsbestyrelse, drift og administration. Der har været et godt samarbejde om budgetfolder, overholdelse af diverse deadlines m.m. Dette har fra driften og administrationen set resulteret i et kvalitetsløft af arbejdet om planlægning og udførelse af budgetafdelingsmøderne Bilag: Notat om Kort opsummering af driftens indtryk Bestyrelsen godkendte at: bestyrelsen godkender afdelingsbudgetterne samt de ikke godkendte budgetter fremsendes til godkendelse i de respektive kommuner budgettet for Egedalsvænge godkendes under forudsætning af afdelingsmødets godkendelse. Evaluering af afdelingsmøderne blev taget til efterretning. Fremadrettet vil administrationen arbejde hen i mod, at afviklingsplanen tager hensyn til, at så mange organisationsbestyrelsesmedlemmer som muligt kan deltage i møderne gerne flere sammen. I den forbindelse er det dog en udfordring, at afdelingerne i udgangspunktet selv vælger datoen for afdelingsmødet. Bestyrelsen gav i øvrigt udtryk for stor tilfredshed med hele budgetforløbet / budgetprocessen. Byggesager 13. Igangværende nybyggeri Der vil på mødet blive orienteret om nybyggerierne Toftegård Tag og Taastrup Torv. Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bent Frederiksen gav en kort mundtlig status på de to nybyggerier. Der vil komme en detaljeret gennemgang på næste bestyrelsesmøde. Toftegård Tag forventes at kunne holdes indenfor budgettet (skema B). Taastrup Torv derimod forventes at overskride skema B rammen, men der pågår for nærværende forhandlinger med både Jønsson og 10

11 Sofienberggruppen. 14. Indstilling, helhedsplan for afdeling Stubmøllevej, herunder driftsstøtte og kapitaltilførsel Bebyggelsen består af 2 blokke i en L-form forbundet af en mellembygning. Bebyggelsen er opført i 1971 i gule teglsten med røde vingetegl på taget. Vinduer er træ/alu med termoruder. Bebyggelsen er i 3 etager med fuld kælder og udnyttet tagetage. Boligerne består af 1 og 2 værelses lejligheder, i alt 56 stk. Stubmøllevej 13 og mellembygningen indeholder en bosteds institution. Installationer og toilet/bad er nedslidte. Tag, kviste og udluftningshætter er udtjente. Boligerne i tagetagen føles meget små pga. de skrå vægge. Boligerne i tagetagen sammenlægges. 8 boliger sammenlægges til 6 større 3 værelses lejligheder og 1 bolig på 4 vær. I opgangen Stubmøllevej nr. 5 sammenlægges yderligere 6 boliger til 3 boliger med 3 vær. Alle sammenlagte lejligheder får nye toiletter/bad og køkkener. Der opnås samlet set et bedre forhold mellem antallet af mindre og større lejligheder i afdelingen. Antallet af lejligheder ændres fra 56 til 46. Tage, kviste og tagvinduer udskiftes. Eksisterende toiletter og badeværelser renoveres. Der etableres mekanisk ventilation fra køkkener og badeværelser. Faldstammer og vandrør udskiftes. Der etableres individuelle målere til aflæsning af vandforbrug. Der monteres nye altaner til alle lejligheder. Ved indgange til trapper monteres halvtage. Gård, parkering og affaldsplads omlægges. Gården indrettes og beplantes efter beboernes ønsker. 11

12 Projektet var til afstemning i efteråret 2012 og blev stemt ned med et meget snævert flertal. På grund af det snævre flertal imod projektet blev det aftalt med Afdelingsbestyrelsen at administrationen arbejdede videre med projektet med henblik på en fornyet forelæggelse for et afdelingsmøde i I februar 2013 meddelte Landsbyggefonden, at afdelingen havde fået tilsagn om støtte i Kapitaltilførselssagen er skitseret af Landsbyggefonden. Den indebærer bl.a. huslejestøtte/supplerende driftslån på ca. 700 t.kr./år. Det samlede budget er på t.kr. Sagen finansieres primært med støttede lån, hvor støtten kommer dels fra LBF, dels fritagelse for indbetaling af udamortiserede lån (svarende til manglende indbetaling til 3B s dispositionsfond på 4,32 mio. kr. i perioden 2013 til 2040). De ustøttede lån finansieres med kapitaltilførsel på 1 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. kommer fra 3B s dispositionsfond. Desuden tildeles afdelingen trækningsret på 2,24 mio. kr. Ovenstående finansiering betyder, at den fremtidige husleje kan opgøres til kr. 850 pr. år/m2 for renoverede lejligheder og kr. 876 pr. år/m2 for nye sammenlagte lejligheder. Et stort flertal af beboerne stemte ja til projektet på et ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 19. september 2013; 36 stemmer for og 10 stemmer imod. Københavns Kommune er ansøgt om lånegaranti og Borgerrepræsentationen forventes at godkende projektet den 12. december Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender projekt inkl. ovennævnte økonomi samt at beboere i lejligheder der sammenlægges, genhuses i andre af 3B s afdelinger. Bestyrelsen godkendte projektet inkl. økonomi samt at beboere i lejligheder der sammenlægges, genhuses i andre af 3B s afdelinger. Til orientering er vedlagt en ajourført dispositionsfondsopgørelse, hvor konsekvenserne af ovenstående indstilling er indarbejdet. 12

13 15. Lampestedet (Glødelampen) - fastholdelse af krav mod Nordea Ejendomme I forbindelse med grundkøbsaftalen på Glødelampen (grunden er købt af Nordea Ejendomme og - for en mindre dels vedkommende - af Wihlborgs) er der opstået en tvist mellem køberne og Nordea Ejendomme. Uenigheden skyldes, at der ifm. grundmodningen er konstateret forurening og blød bund, som har medført nogle ekstraomkostninger for bygherrerne (DAB, KAB og 3B). Disse ekstraomkostninger skal i et vist omfang dækkes af Nordea Ejendomme iflg. købsaftalen, men Nordea Ejendomme henholder sig til procedurefejl hos bygherrerne ifm. diverse oplysninger, der løbende skulle tilgå Nordea Ejendomme inden og under udførelsen af grundmodningen. Bygherrernes advokat (Viltoft) mener ikke, Nordea Ejendomme kan frigøre sig for deres betalingsforpligtelse ved at henvise til procedurefejl. Sagen har trukket i langdrag og det er derfor nu nødvendigt, at bygherrerne (v/viltoft) iværksætter de nødvendige tiltag for at undgå, at bygherrernes krav mod Nordea Ejendomme forældes. Bygherrerne kan ikke forvente, at sagen ender med, at Nordea Ejendomme betaler det fulde krav (ca. 7,4 mio. kr. inkl. moms), men såfremt der ikke iværksættes et sagsanlæg inden forældelsesfristen 23. november 2013 vil bygherrerne risikere at miste hele beløbet. MGN har atter 20. september 2013 rykket modparten for svar og samtidig anmodet om modpartens accept af en suspension af den forældelsesfrist for bygherrernes krav, som bliver aktuel 23. november Da det endnu er uvist, hvorvidt modparten vil acceptere en sådan suspension, er der behov for bygherrernes stillingtagen til anlæg af en retssag, som kan afbryde forældelsen, og dermed et meget snarligt sagsanlæg. 13

14 Bygherrernes krav imod Nordea er nu endeligt opgjort til kr ,50 inkl. moms, baseret på den meget omfangsrige dokumentation, som er fremsendt til Nordeas advokat. Ved det d. 26. februar 2013 afholdte møde mellem bygherrernes advokat, Michael Gjedde-Nielsen (MGN) og Nordeas advokat, Niels Balslev, hvor tillige bygherrerne og Nordea var repræsenteret, blev der truffet aftale om udveksling af en række dokumenter med henblik på en fornyet drøftelse om eventuelle forligsmuligheder i sagen. Bygherrerne har via advokaten leveret al den dokumentation, der blev truffet aftale om, medens Nordea fortsat ikke har leveret nogen del af deres dokumentation. Det kan efterfølgende (se bilag) konstateres, at Nordea Ejendomme ikke har reageret på MGN s rykker, og MGN mener således ikke, Nordea er interesseret i et forlig på nuværende tidspunkt. Administrationen indstiller, at organisationsbestyrelsen godkender, at der iværksættes et sagsanlæg med henblik på afbrydelse af forældelsesfristen for bygherrernes krav imod Nordea. Dette vil ikke afskære bygherrerne og Nordea Ejendomme fra et eventuelt forlig på et senere tidspunkt, jf. bilag 1. Bestyrelsen godkendte, at der iværksættes et sagsanlæg. Temadrøftelser 16. Digitalisering selvbetjening og tilgængelighed En række projekter, som 3B enten har igangsat eller kan vælge at igangsætte, kan medføre, at 1) ekspedition, kommunikation og dokumentation vedr. 3B s sager bliver elektronisk og dermed i princippet tilgængelig for alle uafhængig af tid og sted 2) drift og administration kan modtage henvendelser altid 3) beboere kan selv logge på 3B og ordne forskellige ærinder Dette punkt udsættes til et senere møde. 14

15 4) leverandører fx vedr. flyttelejligheder kan give bedre priser på et mere præcist grundlag om lejemåls størrelse mv. 5) og meget mere. Under punktet giver administrationen et overordnet billede af de aktuelle muligheder og udfordringer. Endvidere vil administrationen sætte fokus på temaet digitalt tegningsmateriale, hvor 3B gennem en større investering dels kan opgradere præsentationen af foreningens lejemål, dels kan spare penge i afdelingernes udgifter til istandsættelse af lejemål (i sammenhæng med isyn).. Der ønskes en drøftelse af visionerne for temaerne tilgængelighed, selvbetjening og digitalisering med henblik på en afstemning af forventningerne til, hvor 3B lægger sine kræfter. Bilag: Skitse over digitaliseringsprojekter Liste over digitaliseringsprojekter Notat om digitalisering Orientering fra udvalgene 17. Boligsocialt udvalg 18. Byggeudvalg 19. Demokrati- og kommunikationsudvalget 20. Drifts- og serviceudvalget 21. Klima- og miljøudvalget Orienteringspunkter 22. Budgetforlig KK nybyggeri og udviklingsplaner, herunder Solvangcentret Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om budgetforlig i Københavns Kommune, herunder konsekvenserne for de udviklingsplaner 3B er involveret i. 15

16 Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 23. isyn besparelser kontra investeringer samt status Besparelser Bestyrelsen besluttede på sit møde d. 6. september 2013, at Administrationen vender tilbage på et snarligt bestyrelsesmøde med et skøn over, hvilke besparelser der konkret er tale om. Drift og administration vurderer, at i hvert fald følgende årlige besparelser kan opnås efter en fuld implementering af isyn: 1. Min. en times besparelse i administration af synet hos varmemesteren mv., pga.: a. hurtigere tilbudsindhentning hos håndværkere b. forenklet rekvisitionsmodul i isyn. c. mindre arbejdstid på fremsendelse af tillæg til synsrapport mv. Denne ene time giver ca timer i alt i 3B, som svarer til ca. 0,3 mio. kr. i lønomkostninger. 2. Der skal ikke bruges penge på porto til fremsendelse af tillæg til synsrapport, hvilket giver en besparelse på ca kr. årligt. 3. isyn indeholder en funktionalitet, der muliggør indhentning af tilbud fra flere håndværkere på den samme istandsættelsesopgave. Det vil skønsmæssigt give en besparelser på min kr. Denne besparelse skal dog ses i sammenhæng med projektet om digitale stamdata, der muliggør endnu større besparelser. Status i øvrigt Projektet er lige nu løbet ind i mindre vanskeligheder, der muligvis skyldes 3B s opsætning af administrationssystemet Unik. Det bliver evt. nødvendigt for 3B at ændre i opsætningen af Unik. Det kan i givet fald være en større opgave, men endnu er tidsplanen ikke truet. 16

17 Administration har analyseret muligheder for, hvordan man kan organisere syn i 3B i forbindelse med implementering af digitalt syn. Varmemestrene i et geografisk område udfører fortsat syn i egne afdelinger; men fordi det digitale syn kræver en vis rutine, vil varmemestrene afløse hinanden ved fravær eller i særligt krævende perioder, hvor det hidtil har været varmemesterafløsernes opgave. Afdelingerne kompenserer hinanden herfor via et synsbidrag efter tidsforbrug. Der kan være udfordringer i at syne i "andres" afdelinger, når varmemestrene ikke kender de lokale standarder mv., men det kan imødekommes ved forudgående besøg og udveksling. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 24. Medfinansiering boligsociale projekter 2016 Til bestyrelsens orientering vedlægges en oversigt over selskabets kontante medfinansiering af boligsociale projekter i 2013 og de kommende år. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bilag: Oversigt over selskabets kontante medfinansiering i boligsociale helhedsplaner 25. Boligsociale helhedsplaner: Beboerprojekt PULS i Fuglekvarteret og helhedsplan for Mimersgadekvarteret To boligsociale helhedsplaner er nu godkendt på afdelingsmøder og sendt til Københavns Kommune til politisk behandling. Det drejer sig om Beboerprojekt PULS i Fuglekvarteret (AAB) og Helhedsplan for Mimersgadekvarteret (VIBO). I Beboerprojekt PULS er Vestergårdsvej og Sangergården 1 & 2 fortsat med i AABs helhedsplan sammen 17

18 med SAB. I den nye periode fra 2014 skal der arbejdes med temaerne: Udsatte beboere, Børn, unge & familie samt Sundhed. 3B har godkendt en årlig medfinansiering på kr. Helhedsplanen har et samlet budget på 14,9 mio. kr. I Mimersgadekvarteret er det 5 Vibo afdelinger og Rådmandsbo (3B), der nu har indsendt en ansøgning til Københavns Kommune. KABs afdelinger ved Jagtvejen var også inviteret med, men valgte i sommer ikke at være del af den nye helhedsplan. I den nye periode fra 2014 er temaerne: Børn, unge og familie, Uddannelse, beskæftigelse og erhverv, Udsatte grupper samt Beboernetværk, inddragelse og demokrati. 3B har godkendt en medfinansiering på kr. årligt. Helhedsplanen har et samlet budget på 10,4 mio. kr. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 26. Samdrift Herlev Vedlagt notat om igangsætning af etape 1 for etablering af samdrift i Herlev Bymidte. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 27. Ændring af takster på inkassosager BDK Boligkontoret Danmark (BDK) har varslet ændring i deres prisblad fra Takstændringen ændrer ikke på, at BDK s priser stadig er lavere end et advokatfirma. BDK har fra 1. juni 2013 fået alle nye inkassosager på fraflyttere. Der er endnu ikke et tilstrækkelig statistisk grundlag for at lave en økonomisk beregning på besparelsen. Priserne er inkl. moms og i det omfang ydelsen ikke konkret er anført, beregnes prisen som udgangspunkt efter medgået tid med følgende timesatser på: Fraflytningsrestancer hvor kravet er under kr. 18

19 Anlæggelse af sag ved fogedretten, denne ydelse omhandler sagsfremstilling den indledende forberedelse af sagen proces ved fogedretten Fra 2014 vil udgiften være kr ,00 eksklusiv udgiften til fogedretsgebyr, moms og kørsel. Prisen ser ud til at være blevet reduceret, men det er den ikke pga. ekstraudgift til kørsel. Administrationen vil undersøge og præcisere, i hvilket omfang prisen på kr ,00 dækker hele omkostningen til sagen. Fraflytningsrestancer hvor kravet er over kr. Hvis sagen ikke kan afsluttes i fogedretten, skal 3B betale ekstra sagsbehandling for: processkrifter duplikker retsmøder m.v. I disse sager afregnes pr. time eksklusiv moms som fx kan være som følger: 292 kr. for studentertimer 470 kr. for sagsbehandling m.v. 776 kr. for konsulent m.v kr. for advokattimer 3B påligner i disse sager 3B s afdelinger et administrationsgebyr på 25 %. Autorisation til inkassovirksomhed Det er tidligere oplyst bestyrelsen, at der måske skulle stilles en bankgaranti på kr kr. over for Rigspolitichefen for at være autoriseret til inkassovirksomhed, hvis 3B og BDK skulle dele opgaverne ved splitansættelser. Vedefterfølgende undersøgelse er det konstateret, at det ikke er nødvendigt at lave splitansættelser. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 28. Evaluering af udlejningsaftalen KK Aftalen mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune er indgået indtil ud- 19

20 gangen af Der skal senest ved udgangen af 2014 tages stilling til en forlængelse eller en ny form for hovedaftale alt afhængig af, hvad parterne ønsker. Der er p.t. ikke startet op på processen for evalueringen af den nuværende aftale. For at kvalificere både processen og aftalens faglige indhold vil der være en intern proces i 3B, hvor der i løbet af 4. kvartal i 2013 bliver holdt fire til fem evalueringsmøder i områder med de respektive afdelingsbestyrelser og administrationen. Der vil ligeledes være en proces for evaluering i regi af BL s 1. kreds, som også har til formål, at bringe overensstemmelse mellem krav og ønsker til aftalens forlængelse. Der arbejdes derfor med en vekselvirkning mellem konkrete drøftelser og fællesdrøftelser for at sikre fælles opfattelser. 3B har indstillet Solvejg von Barm til at deltage i processen for evaluering i regi af BL s 1. kreds. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 29. Udlejningssituationen Oversigt over ledige boliger samt erhvervsboliger og institutioner pr. 30. september, hvor det samlede lejetab udgør kr ,66. Udlejningsbesvær Der er ledige boliger i Egedalsvænge, Folehaven, Grønhøj, Toftegård Tag. I Egedalsvænge er tre ungdomsboliger ledige. En bolig er i tilbud via CIU. To boliger er lejet ud fra 1. oktober, de har været sendt i tilbud via CIU I Folehaven er to boliger ledige. En hybel fra 15. april, som er i tilbud via CIU. Boligen har været meget svært at leje ud, da den er utidssvarende at indrette. Den er lejet ud fra den 1. oktober. En familiebolig er ommær- 20

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Fredag, den 6. september 2013 kl. 16.00, Schæffergården, Jægersborg Allé 166, 2820 Gentofte Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 20. februar 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Lars Emanuel Mødeleder:

Læs mere

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. december kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Gæster: Suppleanterne Svend Larsen,

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 16. maj kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.). Revisionen

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dato, tid og sted: 27. januar 2011, kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann

Læs mere

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 23. februar 2012 kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. juni 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 17.00, Havneholmen, ML - Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Morten Boje, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Gæster:

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Referat af organisationsbestyrelsesmøde Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 25. november 2010 kl. 17.00, Copenhagen Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, København V. Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 22. oktober 2015 kl. 17.00, Havneholmen, ML - Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Morten Boje, Anette Hertz, Jannik Egelund, Rikke Linnemann (ref.) Gæster:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 23. november 2011 kl. 16.30, Hotel Marriott Copenhagen, Lokale Østersøen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz (ref.)

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde / seminar

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde / seminar Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde / seminar Fredag 19. september kl. 16.00 til lørdag den 20. september kl. 16.00 2014 Schäffergården, Gentofte Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Anette

Læs mere

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 16. maj 2012 kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann, (ref),

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. december 2014 kl. 17.00, Havneholmen, ML-Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Morten Boje, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. maj 2011 kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 26. juni 2012 kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz (ref) Afbud: Susan

Læs mere

Ungdomsbo. Indhold: Debatpunkter: 4. Indkomne punkter

Ungdomsbo. Indhold: Debatpunkter: 4. Indkomne punkter Referat fra bestyrelsesmøde nr. 152, onsdag den 9. oktober 2013 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger.

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. marts 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19.

Læs mere

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen...

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 21. januar 2015

Referat af dialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 21. januar 2015 Søren Christiansen Michael Hesselberg Jens Villads Jensen Anette Eriksen Boligselskabet Baldersbo BY, KULTUR OG ERHVERV Dato: 10. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 2287 E-mail: byogerhverv@balk.dk Kontakt:

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Fredag/lørdag den 7. / 8. september 2012 kl. 16.00 Crowne Plaza, Copenhagen Towers, Ørestads Boulevard 114-118, 2300 Kbh S. Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen,

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.00, Havneholmen, ML - Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Morten Boje, Anette Hertz, Jannik Egelund, Anders Rosendal (Ref.), Mette Thiberg

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Denne halvårlige beretning er en orientering om, hvad vi i hovedbestyrelsen har arbejdet og beskæftiget os med

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Referat af bestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 9.12.2014 kl. 19.00. Til stede var: Afbud fra: Leif Eide Nielsen, Preben Crillesen, Susan Christiansen, Kurt Simonsen, Dagny

Læs mere

Organisationsbestyrelsen:

Organisationsbestyrelsen: Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Næstformand Jan Lemser, Bitten

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 28-08-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Anders Enevoldsen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin.

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød.

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. mandag den 27.april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Bent Nielsen Jette Hansen Susanne Karlsson Birgitte Pedersen Morten Wulff-

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

2) Behov for aftaler med kommunen: (iflg. boligorganisationen)

2) Behov for aftaler med kommunen: (iflg. boligorganisationen) REFERAT Dialogmøde 2014 Boligselskabet Munkesøparken Dato: 9. september 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 25-03-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Referat Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen,

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 16. maj 2012 kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen (Bilal Turan fra pkt. 10), Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 11. november 2013 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Tirsdag den 29. oktober 2013

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Udlejningsaftale 2015 2018 Informationsmøde 8. oktober 2014 Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Agenda Afsættet Virker det? Har parterne leveret hidtil? Ny udlejningsaftale Trappetrinsmodel

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Att. Jan Carlsson Kuben Management A/S Kolding Åpark 1, 4. 6000 Kolding Tel 7938 1380 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg forenede Boligselskaber 3104-8/0051 Grønlandsgård,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 25. juni kl. 17.00, Havneholmen, ML-Danmark, 3. sal Deltagere: Bestyrelsen, Suppl. Svend Larsen, Bent Frederiksen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.),

Læs mere

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender.

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender. Aftaledokument for styringsdialog mellem Humlebæk Boligselskab og Fredensborg Kommune for driftsåret 2015/2016 Aftaledokumentet er udarbejdet i forlængelse af styringsdialogmøde d. 7. oktober 2015 kl.

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner.

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner. SEKRETARIATET Ullasvej 23, Rønne CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Dagsorden/referat Styringsdialogmøde med Bo42 den 4. novmeber 2016 Deltagere: Fra Bo42: Direktør Ebbe Frank og formand Per Carlo Nilsson Fra

Læs mere

Referat. Selskabsbestyrelsesmøde

Referat. Selskabsbestyrelsesmøde Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Vær venligst opmærksom på vi begynder spisning 17.45 og mødet senest kl. 18.30 Deltagere: Selskabsbestyrelsen, Bo Jørgensen og

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne 1 Udgivelsesår: 2017 Udarbejdet for AlmenNet: Anita Damkjær Eriksen, projektleder, KAB, Trine Trampe, KAB, Maida Kasumovic, KAB, Lone Skriver, KAB, Anders

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00, IDA, Kalvebod Brygge Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Mødeleder: Indstillings-

Læs mere

Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj Beder - omdannes til almen ældreboligafdeling under ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus

Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj Beder - omdannes til almen ældreboligafdeling under ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. maj 2016 Åben dagsorden Omdannelse af Bofællesskabet Stenhøj Beder til almen Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde for 2014 / 2015 med De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune og Københavns Kommune d. 24.

Referat af styringsdialogmøde for 2014 / 2015 med De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune og Københavns Kommune d. 24. 1 Deltagere Bestyrelsen for De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune: Formand Susanne Henriksen Boligkontoret Danmark: Forvaltningsdirektør Lars Lehmann Økonomidirektør Bent Gail-Kalashnyk Forrentningsfører

Læs mere

OFFENTLIGT REFERAT. af bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND

OFFENTLIGT REFERAT. af bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND OFFENTLIGT REFERAT af bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Tid: Sted: Afbud: Tirsdag den 21. september 2010 kl. 18.00 Køgevej 46A, kld., Roskilde Per Pedersen 10.09.01 Opfølgning fra sidste møde Indledningsvist

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 22.00 i Fælleshuset Nøddehegnet 14 4700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Boligselskabet BSB Ørbæk

Boligselskabet BSB Ørbæk Boligselskabet BSB Ørbæk Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 16.30 i Ørbæk Midtpunkt (hallerne), Langemosevej 5, 5853 Ørbæk Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Ørbæk... 2

Læs mere

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte.

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte. Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Karen Schou Andersen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 2. juli 2015 kl. 17.00, Havneholmen, ML - Danmark Deltagere: Bestyrelsen, (Martin Baden fra punkt 3), Morten Boje, Jannik Egelund, Rikke Linnemann (referent)

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 28-10-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Robert Madsen, Jørn Stevns, Poul Jeppesen, Erik Krogsbak, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud Weiss,

Læs mere

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard Skive Boligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 13. december 2011 kl. 16.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 17.00, Havneholmen, ML - Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Morten Boje, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Gæster: Revisionsinstituttet

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 17-12-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 156, onsdag den 5. februar 2014 kl. 16.00.

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 156, onsdag den 5. februar 2014 kl. 16.00. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 156, onsdag den 5. februar 2014 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Boligkontoret Danmark Michael Demsitz (til og med punkt 3) Lars Lehmann Bent Gail-Kalashnyk Torben Eriksen Tonny Bjørn (fra punkt 3)

Boligkontoret Danmark Michael Demsitz (til og med punkt 3) Lars Lehmann Bent Gail-Kalashnyk Torben Eriksen Tonny Bjørn (fra punkt 3) 1 Deltagere Københavns Kommune Morten Boje (Teknik - og Miljøforvaltningen) Rina Sandberg (Teknik og Miljøforvaltningen) Rune Gamby (Teknik og Miljøforvaltningen) Fie Cathrine Støttrup Olsen (Teknik og

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere