Referat organisationsbestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat organisationsbestyrelsesmøde"

Transkript

1 Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl , K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik Borre, Lars Emanuel, Jan Kjello Andersen Mødeleder: Anders Brøgger Indstillings- og drøftelsespunkter 0. Orientering og indstilling vedr. Egedalsvænge Anders Brøgger forlod lokalet under behandling af punktet. Bent Frederiksen informerede kort om afgørelsen fra beboerklagenævnet, som giver 3B medhold. Siden sidst har administrationen haft mange snakke med afdelingsbestyrelsen i Egedalsvænge og det har været svært at finde fælles fodslag. Fremadrettet vil 3B fortsat forsøge at holde fast i dialogen og holde fokus på mulige samarbejder fx i forhold til bandeindsats i området, huslejeniveau, Kokkedal på vej, anvisningspolitikken samt kompetencefordeling og de beboerdemokratiske spilleregler. Der er nu igen opmærksomhed fra pressen, hvilket håndteres i samarbejde med Jøp, Ove og Myrthue. 3B s fokus er, at reglerne skal følges samt at beboerdemokratiet og mindretallet skal respekteres. Derudover forholder både administration, drift samt organisationsbestyrelse sig neutrale herunder ingen udtalelser i pressen, på Facebook e.a. I forhold til udskydelsen af afdelingsmødet og manglende indkaldelse til nyt har dette en praktisk forkla- 1

2 ring der bunder i renovering af lyset i Egedalshallen. Der er intet i loven, der hindrer, at afdelingsbestyrelsen kan disponere som hidtil indtil afdelingsmødet afholdes, aktiviteten skal dog være godkendt af et afdelingsmøde. Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning samt godkendte at FU og administrationen udarbejder et brev til afdelingsbestyrelsen med fokus på det fremadrettede samarbejde under hensyntagen til igangværende udfordringer, der skal afstemmes. Bestyrelsen besluttede derudover, at Iris Gausbo, Steffen Morild og Jens Wenzel Andreasen deltager fra beboerdemokratiet og fra administrationen deltager bl.a. Bent Frederiksen sammen med driften. 1. Referater Referat af bestyrelsesmøde den 6. september 2013 er vedlagt til godkendelse (inkl. aktionsliste) Referatet af bestyrelsesmødet den 6. september 2013 blev godkendt uden kommentarer. Referat af forretningsudvalgsmøde den 26. september er vedlagt til orientering. Referat af forretningsudvalgsmøde den 14. oktober eftersendes. Referatet af forretningsudvalgsmøde den 26. september 2013 blev taget til efterretning. Referatet af forretningsudvalgsmøde dem 14. oktober vil blive vedlagt til orientering på bestyrelsesmødet den 17. december Revisionsprotokol Der er ikke indskrevet nyt siden seneste bestyrelsesmøde den 6. september Opfølgning bestyrelsesseminar 7. september 2013 Vedlagt notat fra bestyrelsesseminaret den 7. september

3 Bestyrelsen drøftede på mødet bestyrelsens rolle, herunder at det er bestyrelsen der sætter kursen og har ansvaret for løbende at justere kursen, hvis der er behov herfor. I den forbindelse gav bestyrelsen udtryk for, at den ønsker et udviklingsforløb, hvor der sættes fokus på bestyrelsens arbejde, rolle og samspillet med direktion / ledergruppe. Forretningsudvalget har undersøgt et muligt forløb og har i den forbindelse taget kontakt til Center for ledelse (CFL), som på baggrund af samtale med formand / næstformand har fremsendt vedlagte forløb. Vælger bestyrelsen at tage hele forløbet udgør den samlede udgift t.kr. Forretningsudvalget indstiller, at bestyrelsen drøfter oplæg fra CFL. Bestyrelsen drøftede oplægget fra CfL og ønsker at gå videre. Dog med den klausul, at bestyrelsen kan træde ud af forløbet, hvis den ikke er tilfreds med indhold og form. 4. Evaluering studietur Amsterdam oktober 2013 Forretningsudvalget ønsker en kort evaluering af den netop afsluttede studietur til Amsterdam den oktober Bestyrelsen var overordnet enig om, at turen overordnet var en succes og specielt besøget hos boligselskabet de Key var værdifuldt. Fremhævet blev også brugen af lokale indlægsholdere, mens meningerne om turplanlæggeren var mere delte. Derudover blev der udtrykt ønske om bedre tid til opsamling på indtryk og information. 5. Drøftelse, beboerundersøgelse gennemført i juni 2013 samt indstilling vedrørende mål for beboertilfredshed Besvarelserne er indsamlet i perioden 17. maj 17. juni Der er sendt breve til tilfældigt udvalgte beboere med invitation til elektronisk spørgeskema. De beboere, der ikke besvarede spørgeskemaet, blev forsøgt kontaktet telefonisk og tilbudt et telefoninterview. Der var også mulighed for at få tilsendt et spørgeskema med posten, hvilket 10 beboere ønskede. 3

4 . 599 af de har besvaret alle spørgsmål. Det giver en svarprocent på 48 %. Selvom det er en høj svarprocent, skal resultaterne læses med det forbehold, at vi udover adresse ikke ved, hvad der kendetegner de 52 %, der ikke har svaret. Det vil sige, at vi ikke kan lave deciderede bortfaldsanalyser. Svarene er for 3B samlet. FU blev på møde den 27. august orienteret om undersøgelsen og den videre proces, opfølgning m.m. blev kort drøftet. Bestyrelsen bedes nu fortsætte denne drøftelse på baggrund af vedlagte materiale. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender, at 3B s konkrete mål for beboertilfredshed bliver a) 3B opnår en ambassadørvillighed (NPS) på mindst 20. Tallet angiver, hvor stor en andel af beboerne, der vil anbefale 3B ud fra formlen: Andel ambassadører minus andel kritikere. I 2013 opnåede 3B en score på 18. b) Mindst 90 % af beboerne føler sig hjemme i deres boligområde. I 2013-undersøgelsen var tallet 91 %. Bestyrelsen er enig om, at måleparametrene er relevante, dog blev der udtrykt ønske om at dataene fremadrettet skal kunne segmentopdeles. Dette vil administrationen arbejde videre med under hensyntagen til eventuelle metodiske udfordringer og vil give en tilbagemelding til bestyrelsen. Ligeledes ønsker bestyrelsen at undersøge fra/indflytteres mening, hvilket der er taget skridt til af administrationen, således alle spørges fremadrettet. Bestyrelsen godkendte, at målene for beboertilfredshed bliver de angivne. Der vedlægges en ubearbejdet oversigt over besvarelser samt en bearbejdet oversigt, en rapport med præsentation af resultater samt oversigten over de konkrete mål for 3B, som bestyrelsen vedtog i maj 2013, inkl. de to nye mål, jf. ovenfor. 6. Indstilling, foreningens medfinansiering af Boligsocial helhedsplan i Urbanplanen 3B har tidligere på året fra LBF modtaget forhåndstilsagn om støtte til en boligsocial helhedsplan for perioden B har herefter samarbejdet med Københavns kommune og LBF om en endelig ansøgning, som nu er afleveret (vedlægges). Temaerne for den kommende periode er følgende: Susan Sagnsby, Flemming Løvenhardt og Bilal Turan forlod lokalet under behandling af punktet. Peter Juul Andersen orienterede kort om, at forslag til styregruppens sammensætning vil komme på bestyrelsesmødet den 17. december. 4

5 1) Børn, unge og familier 2) Uddannelse, beskæftigelse og erhverv 3) Kultur og fritid 4) Udsatte grupper 5) Beboernetværk, inddragelse og demokrati Det samlede, forventede beløb for indsatsen er på 16 mio. kr. ekskl. medfinansiering. Hertil kommer 3Bs og kommunens medfinansiering på hver 2,67 mio. kr. Beløbet er således mindre pr. år end indsatsen i de seneste år. Det indebærer en vis indskrænkning af aktiviteterne og dermed personalereduktioner. Landsbyggefonden ønsker, at 3B og Vibo i fællesskab ansætter en medarbejder med den specifikke opgave at koordinere indsatser imellem de to helhedsplaner i Urbanplanen og Sundholmsvej/Holmbladsgade, og der er indeholdt penge til dette formål i ansøgningen. Der har i styregruppen for helhedsplanen været drøftelser af den fremtidige sammensætning af styregruppen. Drøftelserne fortsætter på et styregruppemøde d. 9. december 2013, og organisationsbestyrelsen kan herefter på sit møde d. 17. december fastsætte sammensætningen af styregruppen for den boligsociale helhedsplan i Urbanplanen. Det ansøgte aktivitetsniveau nødvendiggør en kontant, årlig medfinansiering på kr. i fire år. Afdelingerne i området bidrager med i alt kr i kontant medfinansiering pr. år i perioden.. Administrationen indstiller, at organisationsbestyrelsen godkender en kontant, årlig medfinansiering på kr., som finansieres af selskabets drift. Bilag: Ansøgningen om helhedsplan Budget for helhedsplan Bestyrelsen godkendte, at 3B yder en kontant, årlig medfinansiering på kr , som finansieres af selskabets drift. 7. Indstilling, Strategi 2015 status samt prioriteringer kommende periode Strategi 2015 blev udviklet i første halvår Oplevelsen blandt flere af bestyrelsesmedlemmerne er, at flere og flere opgaver skubbes ud i driften. 5

6 Bestyrelsen har løbende gjort status på arbejdet med at føre Strategi 2015 ud i livet. Det er sket på oplæg og indstilling fra ledergruppens kvartalsvise strategiseminarer, hvor der er gjort status på de konkrete projekter. Der er også blevet føjet nye fokusområder til, da der meget naturligt også er sket en udvikling, siden strategiplanen blevet udarbejdet og vedtaget. Eksempelvis er der kommet øget fokus på den lokale service og kompetenceudvikling af særligt de direkte beboervendte funktioner. Status på den oprindelige Strategi 2015-plan I store træk har vi nået rigtigt meget de sidste par år. En række indsatsområder er afsluttet eller tæt på, andre er i fuld gang. Enkelte indsatser eller projekter afventer ressourcer, eller er efterfølgende blevet nedprioriteret eller irrelevante. Det gælder fx ønsket om vækst som i betydelig grad er afløst af et strategisk samarbejde og bofællesskab med Boligkontoret Danmark. Statusnotat vedlagt til orientering. Prioriteringer kommende år På lederseminaret i juni 2013 lavede ledergruppen den status på igangværende projekter, som blev taget til efterretning af bestyrelsen 6. september. Derudover drøftede ledergruppen, hvilke fokusområder administrationen mener, bør prioriteres i det kommende år. Hovedoverskrifterne er: - Kunde fokus (god service, god kommunikation, god standard på boliger) - Samdrift (særlig i den lokale drift) - Selvbetjening og tilgængelighed (digitalisering) - Medarbejderudvikling Denne oplevelse kan ifølge administrationen bl.a. hænger sammen med implementering af rekvisitionssystemet, som giver en del udfordringer i organisationen. Derudover er makkerordning belastet af ledige stillinger og syge kolleger, specielt når det drejer sig om stillinger, hvor en vikar ikke er løsningen. Desuden oplever driften i nogle tilfælde nye arbejdsgange som nye opgaver, hvilket ikke altid er tilfældet, ligesom det handler om at lægge opgaven, hvor den hører hjemme. Dette giver færre fejl, mindre tidsspilde samt generelt større tilfredshed med resultat for alle parter. Vigtigt at værktøjerne understøtter processen. Herunder hører, at server og net er optimalt dimensionerede samt at medarbejderne kompetenceudvikles tilstrækkeligt og hurtigt. Til orientering er målet om egen håndværksafdeling og egen legepladsinspektør sat på stand by indtil der er lavet tilbundsgående analyser af områderne. Det er vigtigt at holde en balance imellem forankring af igangsatte initiativer og igangsætning af nye initiativer, så administration og drift ikke presses for hårdt Udviklingsplaner På den baggrund har de enkelte administrative afdelinger i 3B samt den samlede drift igen i år lavet udviklingsplaner med konkrete indsatsområder, som vi vil udvikle os på. Det er såvel projekter som forbedringer 6

7 af eksisterende arbejdsgange. De vigtigste projekter er i år samlet i en fælles udviklingsplan for 3B, som er vedlagt til bestyrelsens godkendelse. Den skal fungere som køreplan for det kommende års arbejde med strategiplanen. Bestyrelsen vil derfor løbende blive orienteret om status på arbejdet med de konkrete indsatser. Opdateringen af strategi2015 frem mod 2020 vil være med fokus på inddragelse på alle niveauer her tænkes både på medarbejdere samt afdelingsbestyrelser. Populært sagt kan man sige, at udviklingsplanen beskriver det, vi skal lave udover den daglige drift. Det er den daglige service til og samarbejde med beboere og bestyrelser, som er vores hovedfokus. Udviklingsplanen og strategiarbejdet skal sørge for, at vi kan gøre det ligeså godt, og på nogle områder endnu bedre, i fremtiden. Efter 2015 Som det fremgår, er vi stadig fuldt beskæftiget med at indfri Strategi 2015 s vision om, at det skal være rart at komme hjem - med bedste service, bedste boliger og effektiv organisation. Men vi begynder allerede at skimte årene efter Direktionen og organisationsbestyrelsen skal derfor i det kommende år drøfte, hvordan og hvornår 3B skal lave en opdatering af strategiplanen med en version 2. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning samt godkender prioriteringerne for den kommende periode. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte prioriteringerne for den kommende periode. 8. Indstilling, vedligeholdelsesreglement Dorteavej Vedlagt vedligeholdelsesreglement for Dortheavej. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender vedligeholdelsesreglementet. Bestyrelsen godkendte vedligeholdelsesreglement for Dortheavej under forudsætning af, at administrationen tilretter dokumentet, således at ordet tapetsering udgår. 9.. Indstilling, husorden og vedligeholdelsesreglement Taastrup Torv Vedlagt husorden og vedligeholdelsesreglement for Taastrup Torv. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender husordenen og vedligeholdelsesreglementet. Bestyrelsen godkendte husorden samt vedligeholdelsesreglement for Taastrup Torv. 7

8 10. Forsikringsudbud status samt indstilling om bemyndigelse til FU Som bestyrelsen tidligere er orienteret om, har Alka varslet en præmiestigning på 20 pct. på 3B s forsikringer, hvorefter vi på Willis anbefaling har sendt forsikringsporteføljen i udbud. Vi er nu i fuld gang med udbudsfasen. Desværre har flere bydere valgt ikke at byde, og vi er 10. oktober nede på tre bydere. Willis oplever desværre lige nu i forsikringsmiljøet en manglende risikoappetit på den almene sektor og nogen skepsis i relation til forekomsten af skader og herunder ikke mindst storskader og brande i den almene sektor. Der er således en risiko for, at evt. indkomne bud ikke vil være attraktive ift. den allerede varslede præmiestigning. Der vil på mødet blive givet en mundtlig, aktuel orientering herom. Uanset forløbet af udbuddet vil 3B gå i dialog med den fremtidige leverandør om optioner på fx rør og stikledninger samt fordelagtige indboforsikringer for beboerne, jf. tidligere orientering. Bfr redegjorde overordnet for de indkomne tilbud. 3B vil i samarbejde med Willis i den videre vurdering have fokus på optioner og selvrisiko. Derudover er det vigtigt at være opmærksom på servicekoncepter, servicemål, vægtning og detaljer i tilbuddet. Prisen må ikke være endeligt afgørende. Administrationen indstiller, at bestyrelsen bemyndiger FU til at træffe beslutning om valg af forsikringsleverandør fra 1. januar Bestyrelsen godkendte, at FU træffer beslutning på baggrund af oplæg fra Willis. 11. Indstilling, Politik for forsyning med tv-signal, bredbånd og IP-telefoni mv. samt lednings- og kabelanlæg til brug herfor 3B har ikke nedskrevne overordnede rammer for det lokale samarbejde om at finde leverandører af tvsignal, bredbånd og IP-telefoni mv. Administrationen foreslår, at rammerne sættes i en politik, der mest handler om 1) ejerforholdet til 3B s kabelnet, 2) nødvendig rådgivning samt 3) det gode samarbejde mellem drift, beboerdemokrati mv. I forhold til konsulentbistand er det i hovedreglen påkrævet, da det er et meget komplekst område, men der tages stilling fra sag til sag. Omfanget tages der ikke stilling til i politikken kun en minimumsmodel. Ved at have fokus på erfaringsopsamling kan det evt. også lykkes med en reducering af behovet for ekstern rådgivningsassistance fremadrettet. Politikken skal løbende ajourføres 8

9 Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender vedlagte udkast til en politik for arbejdet. ift. ændringer i lovgivning, når det er relevant fx med nye krav til ledningsnettet m.m. Bilag: Udkast til politik. Bestyrelsen godkendte vedlagte udkast til politik under hensyntagen til de faldne bemærkninger. 12. Indstilling, afdelingsbudgetter 2014 for foreningens boligafdelinger samt evaluering af afdelingsmøderne Indstilling vedr. afdelingsbudgetter Drifts- og serviceudvalget behandlede afdelingsbudgetterne på sit møde den 7. oktober og indstiller dem til bestyrelsens godkendelse, jf. vedlagte uddrag af referat. Iris Gausbo og Daniel Majgren forlod lokalet under behandling af punktet. Oversigt afdelingsbudgetter 2014 Vedlagte oversigt viser alle lejereguleringer i Oversigten er opdelt på boligafdelinger, ældreboliger, almen bolig+ boliger, institutioner og særboliger samt oversigt over afdelinger hvor budget er blevet nedstemt. Institutioner og særboliger behandles ikke på afdelingsmøder, men drøftes med de respektive kommuner. Disse budgetter godkendes af organisationsbestyrelsen. 4 boligafdelinger har ikke godkendt budgettet på deres afdelingsmøde. Det drejer sig om Hjortegården Herlevgårdsvej Sangergården 2 Bogfinkevej Vedlagt bilag med indstillinger af ikke godkendte afdelingsbudgetter indeholder sagsfremstilling af det enkelte budget. Disse indstillinger fremsendes ligeledes til de respektive kommuner. Herudover mangler afdeling Egedalsvænge at behandle budgettet, idet der endnu ikke har været af- 9

10 holdt afdelingsmøde. Det indstilles, at bestyrelsen godkender afdelingsbudgetterne samt at de ikke godkendte budgetter fremsendes til godkendelse i de respektive kommuner at budgettet for Egedalsvænge godkendes under forudsætning af afdelingsmødets godkendelse. Evaluering af afdelingsmøderne Der er generelt en god oplevelse af samarbejdet mellem afdelingsbestyrelser og administration/drift om tilblivelsen af budgettet. Kun i ganske få tilfælde har der været unøjagtigheder eller uoverensstemmelser i kommunikationen mellem afdelingsbestyrelse, drift og administration. Der har været et godt samarbejde om budgetfolder, overholdelse af diverse deadlines m.m. Dette har fra driften og administrationen set resulteret i et kvalitetsløft af arbejdet om planlægning og udførelse af budgetafdelingsmøderne Bilag: Notat om Kort opsummering af driftens indtryk Bestyrelsen godkendte at: bestyrelsen godkender afdelingsbudgetterne samt de ikke godkendte budgetter fremsendes til godkendelse i de respektive kommuner budgettet for Egedalsvænge godkendes under forudsætning af afdelingsmødets godkendelse. Evaluering af afdelingsmøderne blev taget til efterretning. Fremadrettet vil administrationen arbejde hen i mod, at afviklingsplanen tager hensyn til, at så mange organisationsbestyrelsesmedlemmer som muligt kan deltage i møderne gerne flere sammen. I den forbindelse er det dog en udfordring, at afdelingerne i udgangspunktet selv vælger datoen for afdelingsmødet. Bestyrelsen gav i øvrigt udtryk for stor tilfredshed med hele budgetforløbet / budgetprocessen. Byggesager 13. Igangværende nybyggeri Der vil på mødet blive orienteret om nybyggerierne Toftegård Tag og Taastrup Torv. Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bent Frederiksen gav en kort mundtlig status på de to nybyggerier. Der vil komme en detaljeret gennemgang på næste bestyrelsesmøde. Toftegård Tag forventes at kunne holdes indenfor budgettet (skema B). Taastrup Torv derimod forventes at overskride skema B rammen, men der pågår for nærværende forhandlinger med både Jønsson og 10

11 Sofienberggruppen. 14. Indstilling, helhedsplan for afdeling Stubmøllevej, herunder driftsstøtte og kapitaltilførsel Bebyggelsen består af 2 blokke i en L-form forbundet af en mellembygning. Bebyggelsen er opført i 1971 i gule teglsten med røde vingetegl på taget. Vinduer er træ/alu med termoruder. Bebyggelsen er i 3 etager med fuld kælder og udnyttet tagetage. Boligerne består af 1 og 2 værelses lejligheder, i alt 56 stk. Stubmøllevej 13 og mellembygningen indeholder en bosteds institution. Installationer og toilet/bad er nedslidte. Tag, kviste og udluftningshætter er udtjente. Boligerne i tagetagen føles meget små pga. de skrå vægge. Boligerne i tagetagen sammenlægges. 8 boliger sammenlægges til 6 større 3 værelses lejligheder og 1 bolig på 4 vær. I opgangen Stubmøllevej nr. 5 sammenlægges yderligere 6 boliger til 3 boliger med 3 vær. Alle sammenlagte lejligheder får nye toiletter/bad og køkkener. Der opnås samlet set et bedre forhold mellem antallet af mindre og større lejligheder i afdelingen. Antallet af lejligheder ændres fra 56 til 46. Tage, kviste og tagvinduer udskiftes. Eksisterende toiletter og badeværelser renoveres. Der etableres mekanisk ventilation fra køkkener og badeværelser. Faldstammer og vandrør udskiftes. Der etableres individuelle målere til aflæsning af vandforbrug. Der monteres nye altaner til alle lejligheder. Ved indgange til trapper monteres halvtage. Gård, parkering og affaldsplads omlægges. Gården indrettes og beplantes efter beboernes ønsker. 11

12 Projektet var til afstemning i efteråret 2012 og blev stemt ned med et meget snævert flertal. På grund af det snævre flertal imod projektet blev det aftalt med Afdelingsbestyrelsen at administrationen arbejdede videre med projektet med henblik på en fornyet forelæggelse for et afdelingsmøde i I februar 2013 meddelte Landsbyggefonden, at afdelingen havde fået tilsagn om støtte i Kapitaltilførselssagen er skitseret af Landsbyggefonden. Den indebærer bl.a. huslejestøtte/supplerende driftslån på ca. 700 t.kr./år. Det samlede budget er på t.kr. Sagen finansieres primært med støttede lån, hvor støtten kommer dels fra LBF, dels fritagelse for indbetaling af udamortiserede lån (svarende til manglende indbetaling til 3B s dispositionsfond på 4,32 mio. kr. i perioden 2013 til 2040). De ustøttede lån finansieres med kapitaltilførsel på 1 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. kommer fra 3B s dispositionsfond. Desuden tildeles afdelingen trækningsret på 2,24 mio. kr. Ovenstående finansiering betyder, at den fremtidige husleje kan opgøres til kr. 850 pr. år/m2 for renoverede lejligheder og kr. 876 pr. år/m2 for nye sammenlagte lejligheder. Et stort flertal af beboerne stemte ja til projektet på et ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 19. september 2013; 36 stemmer for og 10 stemmer imod. Københavns Kommune er ansøgt om lånegaranti og Borgerrepræsentationen forventes at godkende projektet den 12. december Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender projekt inkl. ovennævnte økonomi samt at beboere i lejligheder der sammenlægges, genhuses i andre af 3B s afdelinger. Bestyrelsen godkendte projektet inkl. økonomi samt at beboere i lejligheder der sammenlægges, genhuses i andre af 3B s afdelinger. Til orientering er vedlagt en ajourført dispositionsfondsopgørelse, hvor konsekvenserne af ovenstående indstilling er indarbejdet. 12

13 15. Lampestedet (Glødelampen) - fastholdelse af krav mod Nordea Ejendomme I forbindelse med grundkøbsaftalen på Glødelampen (grunden er købt af Nordea Ejendomme og - for en mindre dels vedkommende - af Wihlborgs) er der opstået en tvist mellem køberne og Nordea Ejendomme. Uenigheden skyldes, at der ifm. grundmodningen er konstateret forurening og blød bund, som har medført nogle ekstraomkostninger for bygherrerne (DAB, KAB og 3B). Disse ekstraomkostninger skal i et vist omfang dækkes af Nordea Ejendomme iflg. købsaftalen, men Nordea Ejendomme henholder sig til procedurefejl hos bygherrerne ifm. diverse oplysninger, der løbende skulle tilgå Nordea Ejendomme inden og under udførelsen af grundmodningen. Bygherrernes advokat (Viltoft) mener ikke, Nordea Ejendomme kan frigøre sig for deres betalingsforpligtelse ved at henvise til procedurefejl. Sagen har trukket i langdrag og det er derfor nu nødvendigt, at bygherrerne (v/viltoft) iværksætter de nødvendige tiltag for at undgå, at bygherrernes krav mod Nordea Ejendomme forældes. Bygherrerne kan ikke forvente, at sagen ender med, at Nordea Ejendomme betaler det fulde krav (ca. 7,4 mio. kr. inkl. moms), men såfremt der ikke iværksættes et sagsanlæg inden forældelsesfristen 23. november 2013 vil bygherrerne risikere at miste hele beløbet. MGN har atter 20. september 2013 rykket modparten for svar og samtidig anmodet om modpartens accept af en suspension af den forældelsesfrist for bygherrernes krav, som bliver aktuel 23. november Da det endnu er uvist, hvorvidt modparten vil acceptere en sådan suspension, er der behov for bygherrernes stillingtagen til anlæg af en retssag, som kan afbryde forældelsen, og dermed et meget snarligt sagsanlæg. 13

14 Bygherrernes krav imod Nordea er nu endeligt opgjort til kr ,50 inkl. moms, baseret på den meget omfangsrige dokumentation, som er fremsendt til Nordeas advokat. Ved det d. 26. februar 2013 afholdte møde mellem bygherrernes advokat, Michael Gjedde-Nielsen (MGN) og Nordeas advokat, Niels Balslev, hvor tillige bygherrerne og Nordea var repræsenteret, blev der truffet aftale om udveksling af en række dokumenter med henblik på en fornyet drøftelse om eventuelle forligsmuligheder i sagen. Bygherrerne har via advokaten leveret al den dokumentation, der blev truffet aftale om, medens Nordea fortsat ikke har leveret nogen del af deres dokumentation. Det kan efterfølgende (se bilag) konstateres, at Nordea Ejendomme ikke har reageret på MGN s rykker, og MGN mener således ikke, Nordea er interesseret i et forlig på nuværende tidspunkt. Administrationen indstiller, at organisationsbestyrelsen godkender, at der iværksættes et sagsanlæg med henblik på afbrydelse af forældelsesfristen for bygherrernes krav imod Nordea. Dette vil ikke afskære bygherrerne og Nordea Ejendomme fra et eventuelt forlig på et senere tidspunkt, jf. bilag 1. Bestyrelsen godkendte, at der iværksættes et sagsanlæg. Temadrøftelser 16. Digitalisering selvbetjening og tilgængelighed En række projekter, som 3B enten har igangsat eller kan vælge at igangsætte, kan medføre, at 1) ekspedition, kommunikation og dokumentation vedr. 3B s sager bliver elektronisk og dermed i princippet tilgængelig for alle uafhængig af tid og sted 2) drift og administration kan modtage henvendelser altid 3) beboere kan selv logge på 3B og ordne forskellige ærinder Dette punkt udsættes til et senere møde. 14

15 4) leverandører fx vedr. flyttelejligheder kan give bedre priser på et mere præcist grundlag om lejemåls størrelse mv. 5) og meget mere. Under punktet giver administrationen et overordnet billede af de aktuelle muligheder og udfordringer. Endvidere vil administrationen sætte fokus på temaet digitalt tegningsmateriale, hvor 3B gennem en større investering dels kan opgradere præsentationen af foreningens lejemål, dels kan spare penge i afdelingernes udgifter til istandsættelse af lejemål (i sammenhæng med isyn).. Der ønskes en drøftelse af visionerne for temaerne tilgængelighed, selvbetjening og digitalisering med henblik på en afstemning af forventningerne til, hvor 3B lægger sine kræfter. Bilag: Skitse over digitaliseringsprojekter Liste over digitaliseringsprojekter Notat om digitalisering Orientering fra udvalgene 17. Boligsocialt udvalg 18. Byggeudvalg 19. Demokrati- og kommunikationsudvalget 20. Drifts- og serviceudvalget 21. Klima- og miljøudvalget Orienteringspunkter 22. Budgetforlig KK nybyggeri og udviklingsplaner, herunder Solvangcentret Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om budgetforlig i Københavns Kommune, herunder konsekvenserne for de udviklingsplaner 3B er involveret i. 15

16 Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 23. isyn besparelser kontra investeringer samt status Besparelser Bestyrelsen besluttede på sit møde d. 6. september 2013, at Administrationen vender tilbage på et snarligt bestyrelsesmøde med et skøn over, hvilke besparelser der konkret er tale om. Drift og administration vurderer, at i hvert fald følgende årlige besparelser kan opnås efter en fuld implementering af isyn: 1. Min. en times besparelse i administration af synet hos varmemesteren mv., pga.: a. hurtigere tilbudsindhentning hos håndværkere b. forenklet rekvisitionsmodul i isyn. c. mindre arbejdstid på fremsendelse af tillæg til synsrapport mv. Denne ene time giver ca timer i alt i 3B, som svarer til ca. 0,3 mio. kr. i lønomkostninger. 2. Der skal ikke bruges penge på porto til fremsendelse af tillæg til synsrapport, hvilket giver en besparelse på ca kr. årligt. 3. isyn indeholder en funktionalitet, der muliggør indhentning af tilbud fra flere håndværkere på den samme istandsættelsesopgave. Det vil skønsmæssigt give en besparelser på min kr. Denne besparelse skal dog ses i sammenhæng med projektet om digitale stamdata, der muliggør endnu større besparelser. Status i øvrigt Projektet er lige nu løbet ind i mindre vanskeligheder, der muligvis skyldes 3B s opsætning af administrationssystemet Unik. Det bliver evt. nødvendigt for 3B at ændre i opsætningen af Unik. Det kan i givet fald være en større opgave, men endnu er tidsplanen ikke truet. 16

17 Administration har analyseret muligheder for, hvordan man kan organisere syn i 3B i forbindelse med implementering af digitalt syn. Varmemestrene i et geografisk område udfører fortsat syn i egne afdelinger; men fordi det digitale syn kræver en vis rutine, vil varmemestrene afløse hinanden ved fravær eller i særligt krævende perioder, hvor det hidtil har været varmemesterafløsernes opgave. Afdelingerne kompenserer hinanden herfor via et synsbidrag efter tidsforbrug. Der kan være udfordringer i at syne i "andres" afdelinger, når varmemestrene ikke kender de lokale standarder mv., men det kan imødekommes ved forudgående besøg og udveksling. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 24. Medfinansiering boligsociale projekter 2016 Til bestyrelsens orientering vedlægges en oversigt over selskabets kontante medfinansiering af boligsociale projekter i 2013 og de kommende år. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bilag: Oversigt over selskabets kontante medfinansiering i boligsociale helhedsplaner 25. Boligsociale helhedsplaner: Beboerprojekt PULS i Fuglekvarteret og helhedsplan for Mimersgadekvarteret To boligsociale helhedsplaner er nu godkendt på afdelingsmøder og sendt til Københavns Kommune til politisk behandling. Det drejer sig om Beboerprojekt PULS i Fuglekvarteret (AAB) og Helhedsplan for Mimersgadekvarteret (VIBO). I Beboerprojekt PULS er Vestergårdsvej og Sangergården 1 & 2 fortsat med i AABs helhedsplan sammen 17

18 med SAB. I den nye periode fra 2014 skal der arbejdes med temaerne: Udsatte beboere, Børn, unge & familie samt Sundhed. 3B har godkendt en årlig medfinansiering på kr. Helhedsplanen har et samlet budget på 14,9 mio. kr. I Mimersgadekvarteret er det 5 Vibo afdelinger og Rådmandsbo (3B), der nu har indsendt en ansøgning til Københavns Kommune. KABs afdelinger ved Jagtvejen var også inviteret med, men valgte i sommer ikke at være del af den nye helhedsplan. I den nye periode fra 2014 er temaerne: Børn, unge og familie, Uddannelse, beskæftigelse og erhverv, Udsatte grupper samt Beboernetværk, inddragelse og demokrati. 3B har godkendt en medfinansiering på kr. årligt. Helhedsplanen har et samlet budget på 10,4 mio. kr. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 26. Samdrift Herlev Vedlagt notat om igangsætning af etape 1 for etablering af samdrift i Herlev Bymidte. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 27. Ændring af takster på inkassosager BDK Boligkontoret Danmark (BDK) har varslet ændring i deres prisblad fra Takstændringen ændrer ikke på, at BDK s priser stadig er lavere end et advokatfirma. BDK har fra 1. juni 2013 fået alle nye inkassosager på fraflyttere. Der er endnu ikke et tilstrækkelig statistisk grundlag for at lave en økonomisk beregning på besparelsen. Priserne er inkl. moms og i det omfang ydelsen ikke konkret er anført, beregnes prisen som udgangspunkt efter medgået tid med følgende timesatser på: Fraflytningsrestancer hvor kravet er under kr. 18

19 Anlæggelse af sag ved fogedretten, denne ydelse omhandler sagsfremstilling den indledende forberedelse af sagen proces ved fogedretten Fra 2014 vil udgiften være kr ,00 eksklusiv udgiften til fogedretsgebyr, moms og kørsel. Prisen ser ud til at være blevet reduceret, men det er den ikke pga. ekstraudgift til kørsel. Administrationen vil undersøge og præcisere, i hvilket omfang prisen på kr ,00 dækker hele omkostningen til sagen. Fraflytningsrestancer hvor kravet er over kr. Hvis sagen ikke kan afsluttes i fogedretten, skal 3B betale ekstra sagsbehandling for: processkrifter duplikker retsmøder m.v. I disse sager afregnes pr. time eksklusiv moms som fx kan være som følger: 292 kr. for studentertimer 470 kr. for sagsbehandling m.v. 776 kr. for konsulent m.v kr. for advokattimer 3B påligner i disse sager 3B s afdelinger et administrationsgebyr på 25 %. Autorisation til inkassovirksomhed Det er tidligere oplyst bestyrelsen, at der måske skulle stilles en bankgaranti på kr kr. over for Rigspolitichefen for at være autoriseret til inkassovirksomhed, hvis 3B og BDK skulle dele opgaverne ved splitansættelser. Vedefterfølgende undersøgelse er det konstateret, at det ikke er nødvendigt at lave splitansættelser. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 28. Evaluering af udlejningsaftalen KK Aftalen mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune er indgået indtil ud- 19

20 gangen af Der skal senest ved udgangen af 2014 tages stilling til en forlængelse eller en ny form for hovedaftale alt afhængig af, hvad parterne ønsker. Der er p.t. ikke startet op på processen for evalueringen af den nuværende aftale. For at kvalificere både processen og aftalens faglige indhold vil der være en intern proces i 3B, hvor der i løbet af 4. kvartal i 2013 bliver holdt fire til fem evalueringsmøder i områder med de respektive afdelingsbestyrelser og administrationen. Der vil ligeledes være en proces for evaluering i regi af BL s 1. kreds, som også har til formål, at bringe overensstemmelse mellem krav og ønsker til aftalens forlængelse. Der arbejdes derfor med en vekselvirkning mellem konkrete drøftelser og fællesdrøftelser for at sikre fælles opfattelser. 3B har indstillet Solvejg von Barm til at deltage i processen for evaluering i regi af BL s 1. kreds. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 29. Udlejningssituationen Oversigt over ledige boliger samt erhvervsboliger og institutioner pr. 30. september, hvor det samlede lejetab udgør kr ,66. Udlejningsbesvær Der er ledige boliger i Egedalsvænge, Folehaven, Grønhøj, Toftegård Tag. I Egedalsvænge er tre ungdomsboliger ledige. En bolig er i tilbud via CIU. To boliger er lejet ud fra 1. oktober, de har været sendt i tilbud via CIU I Folehaven er to boliger ledige. En hybel fra 15. april, som er i tilbud via CIU. Boligen har været meget svært at leje ud, da den er utidssvarende at indrette. Den er lejet ud fra den 1. oktober. En familiebolig er ommær- 20

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 20. februar 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Lars Emanuel Mødeleder:

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 16. maj kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.). Revisionen

Læs mere

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 17.00, Havneholmen, ML - Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Morten Boje, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Gæster:

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. juni 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 23. november 2011 kl. 16.30, Hotel Marriott Copenhagen, Lokale Østersøen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz (ref.)

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. december 2014 kl. 17.00, Havneholmen, ML-Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Morten Boje, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 25. juni kl. 17.00, Havneholmen, ML-Danmark, 3. sal Deltagere: Bestyrelsen, Suppl. Svend Larsen, Bent Frederiksen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.),

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk Mødedeltagere: Bestyrelsen: Michael Rasmussen, fmd.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Udlejningsaftale 2015 2018 Informationsmøde 8. oktober 2014 Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Agenda Afsættet Virker det? Har parterne leveret hidtil? Ny udlejningsaftale Trappetrinsmodel

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00.

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt.

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt. 14.08. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 23. februar 2011 kl. 17.00, Kronprinsessegade 14 Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede?

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? BL s 1. kreds - Kredskonference 2014 Workshop Lørdag den 22. marts 1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? Gruppe 1A

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte.

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte. Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Karen Schou Andersen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5.

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Jackie Lauridsen, Birgitte Langballe,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 25. juni kl. 17.00, Havneholmen, ML-Danmark, 3. sal Deltagere: Bestyrelsen, Suppl. Svend Larsen, Bent Frederiksen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.),

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Møde -referat Sted Start 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Deltagere Deltog ikke Referent Dirigent Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, Palle Rasmussen, Kjeld Kjeldsen og Lars

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 08.02.2012 SA Referat Den 7. februar 2012 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 11 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere: Georg

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere.

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Der er et godt samarbejde om anvisningen mellem 3B og Ballerup og en god efterspørgsel efter boligerne i 3Bs afdelinger.

Der er et godt samarbejde om anvisningen mellem 3B og Ballerup og en god efterspørgsel efter boligerne i 3Bs afdelinger. Steffen Morild, formand Jens Wenzel Andreasen, bestyrelsesmedlem Bent Frederiksen, direktør Solvejg von Barm, kundechef Per Bro, Byggechef Thomas Blaabjerg Lund, områdechef Boligforeningen 3B BY, KULTUR

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB

REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB HVALSØ BOLIGSELSKAB 1. november 2012 REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB Tid: Tirsdag den 30. oktober 2012 Sted: Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Bjarne Jensen,

Læs mere

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 16. december 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner Notat Ver 2.0 Kontaktoplysninger Finn Larsen Udlejningschef Genhusning i forbindelse med helhedsplaner og lign. I forbindelse med byggeprojekter der omfatter eksempelvis boligsammenlægninger, nedlæggelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-03-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Workshop - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Kassen er tom hvordan kan der så uddeles penge? - Hvad

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 170 af 25. juni 2015. 2. Revisionsprotokollat side 643. 3. Indkomne punkter.

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 170 af 25. juni 2015. 2. Revisionsprotokollat side 643. 3. Indkomne punkter. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 171 den 20. august 2015 kl. 15.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 149, mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 149, mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 149, mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere