Seniorrådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 26. april Storegade 80, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seniorrådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 26. april 2011. Storegade 80, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl."

Transkript

1 REFERAT Seniorrådet Mødedato: Tirsdag den 26. april 2011 Mødested: Frivillighedscentret Storegade 80, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger:

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 195. Frivilligscentret Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Forslag til den fremtidige placering af midlertidige plejeboliger Markering af EUs Frivillighedsår 2011 i Haderslev Kommune - idegenerering Den kommunale madordning Gensidig orientering Nødkald - orientering om ny pjece Evt Næste møde 11 Bilagsoversigt 13 Underskriftsside 14 1

3 195. Frivilligscentret dimeni Sagsfremstilling Orientering om Frivillighedscentret v/rasmus Hejsel. Seniorrådet fik en grundig og informativ orientering om Frivillighedscentret og Haderslev Selvhjælp Godkendelse af dagsorden dimeni Godkendt Godkendelse af referat dimeni Sagsfremstilling Godkendelse af referat fra 28. marts Godkendt. 2

4 198. Forslag til den fremtidige placering af midlertidige plejeboliger DIWIWE / 11/1663 Sagsfremstilling Udvalget for Ældre og Handicappede godkendte i mødet den 3. januar 2011 Strategisk Boligplan, Hermed blev det bl.a. besluttet, at antallet af midlertidige plejeboliger skal være mindst 20 boliger samt at de placeres på Plejecenter Bregnbjerglunden, Vojens og på Plejecenter Kong Frederik den IX, Haderslev. Haderslev Kommune har i øjeblikket 20 midlertidige plejeboliger placeret således: Engparken, Gram 2 Kong Frederik den IX, Haderslev 10 Sommersted Plejehjem, Sommersted 4 Bregnbjerglunden, Vojens 3 Povlsbjerg, Vojens 1 De 20 midlertidige plejeboliger bruges til kortvarige ophold i forbindelse med: o Aflastning. Typisk af en samboende ægtefælle hvor den raske ægtefælle i en o o o kortere periode har brug for at blive aflastet fra pasningen af en svagere ægtefælle. Akutophold. I forbindelse med pludselig sygdom eller svækkelse, hvor borgeren i en kortere periode har behov for ekstra pleje, træning, hjælp eller støtte. Rehabilitering. Efter at være udskrevet fra sygehus kan der være brug for et kortere ophold i en plejebolig, inden borgeren kan flytte hjem igen. Terminalophold. En mulighed for at kunne tilbringe den sidste tid i en plejebolig som et alternativ til fx et ophold på sygehuset eller på et hospice. Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af leder- og medarbejderrepræsentanter. Arbejdsgruppen har vurderet behovet for og placeringen af midlertidige boliger. Med baggrund i den nuværende efterspørgsel efter midlertidige plejeboliger foreslår arbejdsgruppen, at antallet af midlertidige plejeboliger fastholdes på 20. Voksen- og Sundhedsservice foreslår, at Udvalget for Ældre og Handicappede inviterer Udvalget for Sundhed og Forebyggelse til et fællesmøde om kommunens muligheder for at tilbyde borgere rehabilitering efter indlæggelse på sygehus kan drøftes. På fællesmødet kan mulighederne for etablering af et døgndækket tilbud til borgere med akut opstået sygdom, som ikke kræver indlæggelse, drøftes. Økonomiske forhold Samlingen af de 20 midlertidige plejeboliger på Plejecenter Kong Frederik den IX. vil være udgiftsneutral, fordi udgiften kan afholdes indenfor Pleje og Trænings driftsramme. 3

5 Personalemæssige forhold Det er vigtigt, at medarbejdernes kompetencer modsvarer de stadigt stigende krav, der er en følge af at kompleksiteten i pleje- og behandlingsopgaverne stiger som følge af hurtigere udskrivning m.v. Borgerne vil herved blive sikret den bedst mulige faglige hjælp og pleje. Sundhedsmæssige forhold Behovet for indlæggelse på sygehus har for Haderslev Kommunes borgere været stigende i Samtidig er sygehusenes generelle strategi at nedbringe længden af indlæggelsesforløb samt at erstatte flest mulige indlæggelser med ambulant behandling. Der sker en markant hurtigere udskrivning fra sygehusene og en markant omlægning fra stationær til ambulant behandling på sygehuset. Udskrivningen fra sygehusene er således steget med 15 % i perioden I 2009 var 72 % af operationerne ambulante blandt 36 operationstyper, der vurderedes særligt egnede til at foregå ambulant. I 2001 blev 52 % af disse operationer foretaget ambulant. Den gennemsnitlige liggetid på somatiske sygehusafdelinger er faldet fra 5,2 dage til 3,8 dage i perioden Disse ændringer bevirker at Haderslev Kommune i stadig større udstrækning løser sundhedsopgaver, og også stadig mere komplekse sundhedsopgaver. Denne udvikling vil uden tvivl fortsætte. I 2010 steg udgifterne til indlæggelse og ambulant behandling svarende til 1,6 mio. kr. mere end forventet alene i 4. kvartal. I perioden januar til november 2010 var antallet af indlæggelser stort set konstant sammenholdt med samme periode Til gengæld faldt antallet af sengedage med 6,1 pct. samlet og hele 15,5 pct. for aldersgruppen over 65 år hvilket bekræfter omlægningen til kortere indlæggelsesforløb. I perioden januar til november 2010 steg antallet af ambulante behandlinger med 6,6 pct. i forhold til samme periode i Endvidere viser statistiske opgørelser, at Haderslev Kommune har en genindlæggelsesfrekvens på 13,1 genindlæggelser pr borgere, som er betydeligt højere end eksempelvis Kolding Kommune med 9,9 genindlæggelser pr borgere og lidt højere end Aabenraa Kommune med 11,4 indlæggelser pr borgere. I forhold til landsgennemsnittet placerer Haderslev Kommune sig lidt over middel idet kommunerne samlet set varierer fra ca. 5 til ca. 19 genindlæggelser pr borger. 4

6 Vidensopsamling og forskning på området viser, at især ældre mennesker er i risiko for at få en infektionssygdom el.lign. ved indlæggelse, hvorfor det for nogle grupper af borgere anses for en bedre løsning at undgå indlæggelse, hvis speciallægebehandling ikke er påkrævet. Derfor kan det af flere årsager i en række tilfælde være en fordel for byens borgere, hvis der etableres en døgndækket enhed til midlertidige ophold, hvor ovennævnte målgrupper kan modtage en faglig kvalificeret pleje og behandling. Procedure Fællesmøde mellem Udvalget for Ældre og Handicappede og Udvalget for Sundhed og Forebyggelse. Høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Anette Toftegaard. Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at Udvalget for Sundhed og Forebyggelse inviteres til et fællesmøde, hvor mulighederne for at tilbyde borgere rehabilitering efter indlæggelse og akutophold i forbindelse med sygdom kan drøftes. Beslutning i Udvalget for Ældre og Handicappede den 7. februar 2011 Afbud/fraværende: Ingen Der inviteres til et fælles møde med Udvalget for Sundhed og Forebyggelse. Seniorrådet anbefaler, at der anvendes et antal plejeboliger på Plejecenter Kong Frederik den IX til midlertidige boliger. Samtidig ser Seniorrådet gerne, at der er midlertidige aflastningspladser i alle lokalområder. Beslutning i Handicaprådet den 26. april 2011 Afbud/fraværende: Carsten Høgsmann, Flemming Jensen, Anne Leth, Peter Jensen Hansen Handicaprådet anbefaler forslaget og påskønner, at der er sat fokus på nærmiljøet. Handicaprådet ønsker, at der ved behandling af tilsvarende sager fremover er en person fra forvaltningen tilstede på mødet, som kan fremlægge sagen og svare på spørgsmål. 5

7 Beslutning i Udvalget for Sundhed og Forebyggelse den 3. marts 2011 Afbud/fraværende: Ingen Drøftet. Udvalget støtter forslaget. Beslutning i Udvalget for Ældre og Handicappede den 3. marts 2011 Afbud/fraværende: Anita Christensen Drøftet. Der arbejdes videre med sagen. Fornyet indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at der anvendes 20 plejeboliger på Plejecenter Kong Frederik den IX til midlertidige plejeboliger 199. Markering af EUs Frivillighedsår 2011 i Haderslev Kommune - idegenerering DIANBR / 07/23911 Sagsfremstilling EU har valgt, at 2011 skal være et europæisk frivillighedsår, hvor EU-landene får mulighed for at vise værdien af deres frivillige arbejde. Året bærer officielt titlen Det Europæiske år for frivilligt arbejde til fremme af aktivt medborgerskab 2011 Frivillighedsåret udspringer af, at det frivillige arbejdes potentiale endnu ikke er fuldt udnyttet. Selvom 100 mio. europæere engagerer sig i frivillige aktiviteter, er der stadig 70 % af europæerne, som ikke laver frivilligt arbejde. Frivillighedsåret skal give flere lyst til at kaste sig ud i at være frivillig og samtidig sætte stor fokus på det store arbejde, der allerede nu lægges i frivillige timer. Frivillighedsåret har fire formål: at skabe et miljø, som fremmer frivilligheden i EU ar styrke frivillige foreninger og forbedre kvaliteten af det frivillige arbejde at belønne og anerkende frivilligt arbejde at styrke bevidstheden om værdien og betydningen af frivilligt arbejde 6

8 Frivilligt arbejde hersker i stor stil i Haderslev Kommune på formel vis i foreninger og på uformel vis mellem borgerne. Man hjælper hinanden og andre med målrettede opgaver, er sammen om fælles interesser, skaber netværk, sociale og menneskelige værdier osv. I løbet af 2010 har en lokal tværsektoriel arbejdsgruppe med repræsentation fra Frivilligcenter Haderslev, Folkeoplysningsudvalget, Sundhed og Forebyggelse, Landdistriktskoordinatoren, Kultur og Fritid arbejdet sammen om at skabe inspiration til sundhedssamarbejde ved patnerskaber i foreningslivet. Der er i dette arbejde dannet overblik over de puljemuligheder, der er målrettet foreningslivet i Haderslev Kommune i en foreningsfolder, der har til formål at informere om kommunale støttemuligheder til frivilligt arbejde og inspirere til, hvordan foreningslivet kan spille sammen med hinanden og inddrage sundhedstemaer og sociale fællesskaber i form af konkrete eksempler. Foreningsfolderen kan ses i bilag 2 Direktionen bakker op om initiativet fra arbejdsgruppen og anbefaler, at emnet indarbejdes i de strategiske mål i direktionens strategiplan. På byrådsseminaret den 9. december 2010 blev der udvekslet tanker om aktivt medborgerskab under overskriften civilsamfundsstrategi. Aktuelt foreslås frivillighedsåret markeret i Haderslev Kommune ved en række lokale initiativer i forlængelse af EU"s formål. I forlængelse af byrådets drøftelse og de konkrete forslag, der er nævnt i bilag 1 ønskes supplerende ideer fra de stående udvalg i Haderslev Kommune. Den konkrete planlægning sker i den tværsektorielle arbejdsgruppe. Økonomiske forhold Initiativer i forlængelse af Byrådets temadrøftelse er finansieret af centrale midler (v. Den Centrale Stab). I det omfang udvalgene tager initiativer, skal udvalgene selv finansiere aktiviteterne inden for de givne budgetter. Procedure Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, den 7. april 2011 Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv, 13. april 2011 Udvalget for Børn og Familie, 26. april 2011 Seniorrådet, 26. april 2011 Handicaprådet, 26. april 2011 Udvalget for Kultur og Fritid, 27. april 2011 Udvalget for Ældre og Handicappede, 2. maj 2011 Udvalget for Plan og Miljø, 9. maj 2011 Tovholder/informationsansvarlig Sundhedschef Anne Sophie Brodersen 7

9 Indstilling Sundhed og Forebyggelse indstiller på borgmesterens foranledning de stående udvalg om, at bidrage med ideer og aktiviteter Beslutning i Udvalget for Sundhed og Forebyggelse den 7. april 2011 Afbud/fraværende: Ingen Markering af Frivillighedsåret indgår i udvalgets aktiviteter. Seniorrådet foreslår, at der i forbindelse med frivillighedens dag i september 2011 afholdes en temadrøftelse om: Hvor går grænsen mellem frivilligt og professionelt arbejde. Seniorrådet glæder sig over den gode puljefolder. Beslutning i Handicaprådet den 26. april 2011 Afbud/fraværende: Carsten Høgsmann, Flemming Jensen, Anne Leth, Peter Jensen Hansen Orienteringen blev taget til efterretning. Handicaprådet havde følgende bemærkninger/ forslag: Året er en god anledning til at sætte fokus på handicapvenlig adgang til frivillighedens hus Et tak til de frivillige arrangement Året bør bruges til at synliggøre, hvor man kan henvende sig (de mange tilbud) og en synliggørelse/ påskønnelse af det store arbejde som de frivillige yder Bilag: 1 Aktivt doc. Frivillighedsåret 2011 (64367/11) 2 Puljefolder_v10_komp - hurtig version.pdf (64944/11) 8

10 200. Den kommunale madordning dimeni / 11/10434 Sagsfremstilling Den kommunale madordning - hvordan er Kostrådets sammensætning og arbejdsområder? - Seniorrådetes repræsentation i Kostrådet - Madservice Seniorrådet retter henvendelse til Udvalget for Ældre og Handicappede vedrørende kostrådets sammensætning, brugerundersøgelse og Madservice s markedsføring. Seniorrådet vælger nyt medlem til Kostrådet i august-mødet. Bilag: 1 Voksenudvalgets beslutning af 3/ om nedsættelse af kostråd (71556/11) 2 Anbefaling - Kostråd i Haderslev Kommune 14. januar 2009 (71564/11) 201. Gensidig orientering dimeni Materiale til årsmødet i Danske Ældreråd på Nyborg Stand uddelt til de tilmeldte deltagerne. Regnskab og beretning vedr. samarbejdet med Husum er udarbejdet. Forslag vedrørende det fremtidige samarbejde vil blive forelagt Seniorrådet i august/september Regionsældrerådet har holdt møde. Der er udsigt til at regionsældrerådet nedlægges på grund af manglende interesser. Invitation til arrangement for frivillige foreninger den 27. maj 2011, kl foran Bispen. 9

11 202. Nødkald - orientering om ny pjece DIMECH / 11/7809 Sagsfremstilling Voksen- og Sundhedsservice har udarbejdet ny pjece, som beskriver regelgrundlag og kriterier for tildeling af nødkald. Pjecen beskriver endvidere, hvor borgere skal henvende sig for at få søge om et nødkald, samt diverse praktiske oplysninger og forhold. Følgende punkter fra pjecen fremhæves: hvis man ikke kan benytte en telefon, trådløs telefon eller mobiltelefon, kan man søge om et nødkald man skal have behov for at kunne tilkalde akut hjælp på grund af sin sygdom nødkald kan ikke bevilliges alene på grund af utryghed Til orientering er alternativet til nødkald visitering til hjemmeplejens døgnnummer. Haderslev Kommune stiller forskellige typer nødkald til rådighed, alt afhængig af hvilken opkobling husstanden har (net løsning, IP - telefoni, fastnet osv.). Hvis en borger bor i et af de områder i kommunen, hvor der er dårlige sendeforhold og eneste løsning er et mobilnødkald, er der mulighed for at søge om at få dækket udgifterne til en fastnetforbindelse. Juridiske aspekter Lov om Social Service 112. Lov om Social Service 41 og 100. Procedure Orientering i Seniorråd den 26. april Orientering i Handicapråd den 26. april 2011 Tovholder/informationsansvarlig Afdelingsleder Mette Christensen Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller, 10

12 at orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning. Beslutning i Handicaprådet den 26. april 2011 Afbud/fraværende: Carsten Høgsmann, Flemming Jensen, Anne Leth, Peter Jensen Hansen Punktet udsættes til næste møde. Mette Christensen, Visitationen, inviteres til at deltage og give en faglig orientering på mødet. Bilag: 1 Nødkald (52687/11) 203. Evt. dimeni Seniorrådets medlemmer møder kl til rådets temamøde, den 4. maj 2011 på Bispen Næste møde dimeni Næste møde er mandag, den 30. maj 2011, kl

13 12

14 Bilagsoversigt 199. Markering af EUs Frivillighedsår 2011 i Haderslev Kommune - idegenerering 1. Aktivt doc. Frivillighedsåret 2011 (64367/11) 2. Puljefolder_v10_komp - hurtig version.pdf (64944/11) 200. Den kommunale madordning 1. Voksenudvalgets beslutning af 3/ om nedsættelse af kostråd (71556/11) 2. Anbefaling - Kostråd i Haderslev Kommune 14. januar 2009 (71564/11) 202. Nødkald - orientering om ny pjece 1. Nødkald (52687/11) 13

15 Underskriftsside Hans Morten Nielsen Formand Vagn Mattson Jørgen Hasberg Elisabeth Thorsen Ingeborg Martinsson Lillian Riber-Hansen Aksel Hansen Henning Desholm Ove Christiansen Jørgen Nissen Helge Jakobsen Bodil Marie Nielsen Waltraut Jacobsen 14

REFERAT. Seniorrådet. Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009. Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Seniorrådet. Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009. Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Seniorrådet Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009 Mødested: Tørning Mølle Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Seniorrådet, 28-04-2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Sundhedsudvalget, 30-10-2013 Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Torvet 3 i Grenaa Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 22.12.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Opsamling på workshoppen d. 15. november og status på det

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Referat Dato 30. oktober 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale v/kantinen, Vordingborg Rådhus Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015 Referat mandag den 12. januar 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Mikael Ralf Larsen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Bedre familieorienteret

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik 2013-2017 udarbejdet 25. april 2013 Side 1 Forord: Ishøj Kommunes Byråd har besluttet, at kommunens seniorpolitik

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 12. november 2014 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 30. august Mandag 30.08.2010 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2010: Budgetrevision 3 på Social- og Seniorudvalgets

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere