Aalborg Universitets Administration. Årsskifteberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Universitets Administration. Årsskifteberetning 2006-2007"

Transkript

1

2 Journal nr / Aalborg Universitets Administration Årsskifteberetning Forord 2006 har budt på spændende opgaver på AAU; ledelsen har igangsat mange nye aktiviteter, ligesom økonomi og den fortsatte implementering af universitetsloven har været på dagsordenen. Administrationen har i 2006 fortsat sit arbejde med universitetsloven. Arbejdsindsatsen her især været koncentreret om uddannelsesreformen, som har krævet en stor indsats på fakultetsniveau og dermed på fakultetskontorerne. En anden aktuel opgave har været fusionsarbejdet, der nu har resulteret i, at AAU fusionerer med Statens Byggeforskningsinstitut fra årsskiftet. Økonomisk har 2006 været et udfordrende år på både godt og ondt. AAU skulle tilpasse sig nye regnskabsprincipper samtidigt med, at der har været behov for at tilpasse universitetets aktivitetsniveau til budgetrammerne. Universitetets merforbrug i 2005 rejste en rød advarselslampe, som medførte, at der medio året blev iværksat sparerunder bredt på universitetet, hvilket også resulterede i projektlukninger inden for administrationen. Som det fremgår af de følgende afsnit har administrationens opgaver i 2006 været mange, men spændende. Årsskifteberetningen giver et kort rids over de opgaver, som er løst i 2006, samt et kort rids over de opgaver, som administrationen kan se frem til i Ledelsesstøtte Nyt initiativ på økonomiområdet prognosemodel I forbindelse med universitetets overgang til selveje, nye regnskabsregler og ikke mindst universitetets økonomiske situation, blev behovet for en ændret økonomisk opfølgning og overvågning tydelig. Aalborg Universitet søsatte derfor i 2006 et nyt økonomistyringsinitiativ på tværs af organisationen - prognosemodel 2006, hvor formålet var at få etableret en prognose på universitetets omkostningsbaserede driftsresultat Som noget nyt bygger modellen på indberetninger fra alle budgetniveauer på universitetet. Der er således ydet en stor indsats fra en bred kreds af medarbejdere i hele organisationen for at få modellen implementeret. I forbindelse med prognosearbejdet er der høstet en række erfaringer, som vil blive lagt til grund for økonomistyringen i 2007 og frem. Fra 2007 vil den økonomiske styring/opfølgning ske på baggrund af omkostningsbaserede principper på hovedområdeniveau, mens den praktiske styring/opfølgning på institut- og studienævnsniveau fortsat i 2007 primært forventes at være udgiftsbaseret. Arbejdet med prognosemodellen har været forankret i Regnskabsforvaltningen, Budget- og Planlægning samt i Ledelsessekretariatet. Fra 2007 forankres arbejdet i den nye Økonomiafdeling. Økonomiske principper 2007 I henhold til budget- og regnskabsreformen er der med budgetlægningen for 2007 sket en overgang fra udgiftsbaserede til omkostningsbaserede principper. Dette betyder, at der ved disponeringen af midlerne 1

3 skal tages hensyn til afskrivninger og andre periodiseringer. Samtidig med denne overgang er der foretaget en konvertering af den hidtidige udgiftsbaserede opsparing til egenkapital. Universitetet indførte sidste år en incitamentsbaseret budgetteringsform. Udviklingen i universitetets økonomiske forhold gennem de seneste 2 år har imidlertid vist, at der er behov for en strammere økonomisk styring. De besparelser på fællesområdet, der blev vedtaget i foråret 2006, er indarbejdet i budgetforslaget. I forhold til 2006 indeholder budget 2007 en besparelse på universitetets tværgående funktioner (det tidligere fællesområde) på 5,4 mio. kr., selvom der er en vækst i de samlede indtægter på 43,9 mio. kr. Med henblik på en fortsat styrkelse af incitamentsstrukturen er der indført en intern huslejeordning samt ændret dimensionering og finansiering af universitetets øvrige fællesaktiviteter, bl.a. for at sikre, at universitetets fællesaktiviteter ikke stiger stærkere end de faglige aktiviteter. For at sikre overensstemmelse mellem udviklingen i de faglige aktiviteter og administrationen, reguleres bevillingen til fællesadministrationen efter den procentvise ændring i de samlede indtægter. Som nævnt ovenfor bliver der, i forbindelse med den nye budgetteringsform, fra 2007 indført en intern huslejeordning. Ordningen betyder, at alle hovedområder (inkl. administrationen) skal betale for de arealer de benytter. Dekanerne, direktøren og overbibliotekaren kan nu afgøre om der skal benyttes flere penge på arealer eller til andre formål. Administrativt betyder dette, at der kan forventes flere aktive tilbagemeldinger fra hovedområderne omkring deres ønsker til udnyttelse af arealerne. Kommunikationsstrategi for Aalborg Universitet Som opfølgning på universitetets overordnede strategi vedtog bestyrelsen i 2006 en delstrategi, der fastlægger principper og fælles mål for AAU s kommunikationsarbejde. Kommunikationsstrategien er en ramme og et grundlag for den samlede, men i øvrigt stærkt decentraliserede, kommunikationsindsats på AAU. Strategien tager hensyn til AAU s store diversitet og markante decentrale tradition. Samlet skal AAU s kommunikation bidrage til, at vi kendes som et universitet med: Attraktive uddannelser og efterspurgte kandidater Anerkendt og nyttig forskning Aalborgmodellen den unikke studieform Tæt samspil med det omgivende samfund Regionale, nationale og internationale relationer. Uddannelsesreform og nye uddannelser Som nævnt i forordet blev der i 2006 brugt mange ressourcer på uddannelsesreformen bl.a. ændringer af studeordninger. Dertil kom indførelse af ny karakterskala, nye regler for specialer og opstramning af procedurerne i forbindelse med studietidsforsinkelser. Samtidig med dette har universitetet udarbejdet og fremsendt ansøgning om nye uddannelser bl.a. bachelor og kandidatuddannelse i jura. Universitetet har her ved årets afslutning fået godkendt bachelor og kandidatuddannelse i jura (hhv. fra og ). Internationalisering I regi af ECIU er AAU nu med i samarbejdet om fem joint master programmes. I efteråret fik endnu et af programmerne et særligt kvalitetsstempel fra EU Kommissionen, da det blev godkendt som Erasmus Mundus program. Det drejer sig om Joint European Master in Environmental Science, der med godkendelsen får mulighed for at give stipendier til særligt dygtige studerende fra 3. verdens lande. ECIUs bestyrelse vedtog på sit møde i oktober, at man ville fortsætte arbejdet med at etablere et tættere samarbejdet om Pyeongtaek Universitet i Sydkorea. På kort sigt er formålet at etablere en række fælles aktiviteter, primært inden for uddannelse, og på længere sigt skal der etableres et EU-ASIA universitet. FIK-projektet. I 2006 er der iværksat et 2-årigt udviklingsprojekt, med henblik på at styrke og understøtte AAU s ca eksternt finansierede projekter. Projektet består af en række delprojekter: 1. rådgivning og understøttelse af økonomirelaterede processer på institutniveau 2

4 2. kompetenceløft til medarbejdere der arbejder med eksterne aktiviteter 3. udarbejdelse af vejledninger og regelsæt 4. overvågning af projekterne på institut og centralt niveau 5. forbedre sammenhængene i FIK-projekters samlede forløb på AAU Fysisk planlægning Desværre måtte universitetet i løbet af 2006 erkende, at ønsket om en udbygningsplan med fællesbygning og bibliotek måtte sættes i bero grundet den nuværende økonomiske situation. Samtidig blev planerne om Musikken Hus standset, bl.a. fordi et overophedet byggemarked gjorde økonomien helt uforlignelig med de oprindeligt skitserede økonomiske muligheder. AAU havde en forhåndsaftale med Staten omkring ønsker og muligheder for at leje areal i Musikkens Hus, hvorfor de eneste omkostninger universitetet har haft i forbindelse med projektet er den arbejdskraft, der er lagt i sagen. Byggeriet på Skjernvej pågår fortsat. Sammen med en privat investor er universitetet i gang med at programmere en nybygning, som skal stå færdig med udgangen af Denne bygning skal udover optag af nye studerende og medarbejdere blandt andet erstatte universitetets nuværende lejemål på Handelsskolen. Institutterne i Frederik Bajers Vej 7-området er stillet i udsigt, at der skal foretages et planlægningsarbejde vedrørende udvikling og udbygning af området. Arbejdet er igangsat med indgåelse af lejemålet i Kommunedata. Arbejdet vil fortsætte i 2007, idet indflytningen er berammet til sommeren Endelig skyder Biblioteksskolen op ved Frederiks Bajers Vej. Det er Universitets- og Byggestyrelsen (UBST tidl. S-FoU), der står som bygherre og universitetets rolle i denne sag er begrænset til, at vi er blevet bedt om at give tilbud på drift af bygningen. Det samme gælder Utzon Center, hvor universitetets engagement begrænser sig til et lejemål på ca. 800 m², dertil kommer dog universitetets faglige engagement i centeret. Service i forhold til studerende, kandidater og omgivelser Studiekontorets rekordoptag Forår og sommer 2006 på Studiekontoret/Studievejledningen var ekstraordinær travl, men også glædelig. Efterspørgslen efter vejledningssamtaler var intens frem mod fristerne 15. marts (kvote 2) og 1. juli (kvote 1), og sagsbehandlingen af ansøgningerne førte til et rekordoptag på bacheloruddannelserne, idet sagde ja-tak til en plads. Det er mere end 100 flere end den hidtidige rekord. Fremgangen i år er dels båret af "gamle uddannelser" som Sociologi, Socialrådgiver og Engelsk SIS, dels båret af de nye uddannelser: Medicin med Industriel Specialisering, Medialogi (ny i Aalborg) og Produkt- og designpsykologi. Også på det direkte optag (optag på kandidatuddannelser, genindskrivning, merit etc.) har der været en fremgang. Optaget til Adgangskursus, især til sommersupplering, er vokset eksplosivt de seneste år. Adgangskursus er primært fødekæde til universitetets ingeniør-, natur- og sundhedsvidenskabelige uddannelser, men flere end 30 studerende supplerede i år i matematik på B-niveau med henblik på optag på en samfundsvidenskabelig uddannelse. I alt 262 sommersupplerede på Aalborg Universitets adgangskursus. Udenlandske betalingsstuderende Som noget nyt skal studerende udenfor EU/EØS betale for uddannelser på AAU. Universitetet har modtaget 38 betalingsstuderende til studiestart 1. september 2006 og er således det universitet i Danmark, der modtog flest betalingsstuderende i det første år ordningen har eksisteret. Men administrationen har også været godt forberedt på den nye ordning ved selv at udvikle et system til håndtering af betalingsstuderende. 3

5 Udover de 38 betalingsstuderende har universitetet tildelt 7 studerende friplads med stipendium (som også en del af loven om betaling). Bredden i rekrutteringen kan illustreres af disse 7 studerendes hjemlande: USA, Kina, Bulgarien, Nepal og Nigeria. Erhvervsvejledningen er blevet til Karrierecentret. Erhvervsvejledningen samlede i 2006 fysisk sine aktiviteter på Fibigerstræde 15 og skiftede samtidig navn til Karrierecentret. Fra at være placeret på tre forskellige adresser er alle aktiviteterne nu samlet centralt i et område, hvor der færdes mange studerende. Det betyder både, at Karrierecenteret er mere synligt og har flere henvendelser, og at centeret kan yde en langt bedre service i forhold til det, de studerende efterspørger. Deltidsuddannelser Også indenfor efter- og videreuddannelse er der i 2006 sket nyt. Således er der udbudt 4 nye masteruddannelser: Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, Master in Problem Based Learning in Engineering and Science og Master i IT (ITEV) samt Master in Wind Energy. Ansøgertallet til deltidsuddannelserne har været svagt nedadgående, og det fornemmes, at kommunalreformen har en stor del af skylden, idet de mange ansøgere ikke har fået bevilget efteruddannelse. Desuden betyder den høje efterspørgsel efter arbejdskraft traditionelt, at frihed til efteruddannelse nedtones. Der planlægges derfor et markedsføringsfremstød i Fælles uddannelsesevaluering (SurveyXact) Det er i 2006 vedtaget at gennemføre en fælles semester/halvårsevaluering foreløbig på alle ordinære uddannelser ved Aalborg Universitet. Redskabet hertil er et elektronisk datagenererings- og datahåndteringssystem, der hedder SurveyXact. Evalueringen sker ved at de studerende elektronisk udfylder et evalueringsskema. Skemaet er udarbejdet af en gruppe bestående af en repræsentant fra hvert af de tre fakulteter, lederen af PUC, en medarbejder fra ledelsessekretariatet samt to studerende udpeget af Studentersamfundet. Gruppen har været under ledelse af prorektor Hanne Kathrine Krogstrup. En første udgave af evalueringsskemaet blev anvendt i foråret 2006, hvor der blev gennemført et pilotprojekt med deltagelse af 8 studienævn, der tilsammen repræsenterede alle tre fakulteter. I alt blev 19 semestre evalueret af studerende fra forskellige uddannelser. På baggrund af erfaringerne derfra blev der udarbejdet en ny version af skemaet til brug fra og med efterårssemestret Det forventes ikke, at den fælles evaluering skal stå alene, men at den bliver fulgt op på gennem kvalitative tiltag fra det enkelte studienævns eller studiums side (f.eks. opfølgende samtaler eller gennemførelse af egen studiespecifik evaluering). Den fælles evaluering kombineret med kvalitative tiltag vil således bidrage til universitetets kvalitetssikring af uddannelserne og til udvikling af disse. Lige så vigtigt er det, at resultaterne kan anvendes i forbindelse med den kommende akkreditering. De indhentede kvalitative data fra den fælles evaluering vil blive anvendt til offentliggørelse af uddannelsesevalueringerne på nettet. Således opfyldes kravene om offentliggørelse i såvel Universitetsloven som i ENQA s standarder. Det er planen, at alle ordinære uddannelser skal have implementeret det fælles skema senest forårssemestret Iværksætterområdet. I 2006 har der været stigende aktiviteter på iværksætterområdet. Inkubatorprojektet der blev igangsat i efteråret 2005 har udviklet sig, så der nu er inkubatorer på 6 institutter og med mere end 30 deltagere i løbet af året. Flere meget interessante virksomhedsprojekter er allerede kommet ud af projektet. I foråret 2006 åbnede AAU s nye Kreativitetslaboratorium, som har til formål at styrke kreative processer hos studerende, ansatte og andre interesserede. Gennem Krealab er der afholdt en lang række aktiviteter med fokus på kreativ idégenerering mm. En af de store aktiviteter var Solution Camp 06, hvor ca. 60 studerende fra forskellige uddannelsesinstitutioner landet over deltog i en 48 timers kreativ proces og arbejdede med konkrete opgaver stillet af fem større danske virksomheder. Den meget succesfulde Solution Camp 06 var arrangeret af IDEA Nord i samarbejde med Ingeniørernes Pædagogiske Netværk (IPN). 4

6 Formidlingsaktiviteter AAU Matchmaking At finde vej i universitetets mange tilbud kan for udefrakommende ofte være en kompliceret opgave. Derfor har universitet iværksat programmet Matchmaking (tidl. AAU kontakterne ). Matchmaking skal gøre det lettere at få adgang til universitetets viden. I løbet af 2006 blev initiativet for alvor sat i gang. Udpegning af de interne Matchmakere (repræsentanter fra de forskellige institutter) blev færdiggjort i starten af året og de første 13 eksterne Matchmakere (repræsentanter for erhvervslivet) blev certificeret i løbet af sensommeren ved et særligt certificeringskursus. På kurset fik de eksterne Matchmakere en grundig præsentation af Aalborg Universitet, både som organisation og som partner i forskellige samarbejder. Initiativet er blevet vel modtaget af de eksterne Matchmakere, og der er allerede nu 15 eksterne repræsentanter på ventelisten til det næste certificeringskursus, som forventes at finde sted i foråret Netværk og samarbejde med andre aktører I de 29 faglige og forretningsskabende netværk, som Netværkscenteret koordinerer, er der i årets løb arrangeret i alt ca. 130 arrangementer (f.eks. seminarer, temadage, workshops). Derudover har administrationen været involveret i en række samarbejder med både interne og eksterne samarbejdspartnere heriblandt Mobile Systems og IKT Forum. Mobile Systems er en platform for samarbejde indenfor mobile systemer i mobilteknologi. Hovedaktiviteterne i Mobile Systems har været formidling af forskningen inden for Mobile Systems fokusområder gennem tekniske seminarer, spredning af viden om innovationsmuligheder gennem brugerworkshops og matchmaking mellem samarbejdspartnere. IKT Forum er en forening for IKT erhverv, uddannelsesinstitutioner og den offentlige sektor med udgangspunkt i Norddanmark. Målet er at samle bredden i den nordjyske IKT sektor og skabe netværk med forretningsskabende fokus. Foreningen arbejder også med at synliggøre de kompetencer, produkter og services som tilsammen udgør det regionale IKT kraftcenter. Administrative værktøjer Samarbejde med SDU og HHA vedr. drift af ØSS og Stads Aalborg Universitet har formelt indgået et samarbejde med SDU og HHA, om teknisk samdrift af de fælles administrative systemer ØSS og STADS. Aftalen er indgået for at imødegå den stigende arbejdsbyrde, som pålægges administrativt med opgradering af hardware og software. Målet er at etablere et driftsmiljø, som er ens for de 3 institutioner og herved sikre, at de få personer, typisk 1 til 2 medarbejdere hvert sted, er i stand til at samarbejde om de opgaver der stilles. Dette giver også den enkelte institution en større driftssikkerhed i tilfælde af personalerokeringer. Person Data System (PDS) Administrationen har i 2006 arbejdet videre med udviklingen af PDS et system til samling af medarbejdernes persondata (anvendes bl.a. i Portalens telefonbogssøgning). Men PDS leverer også data til mange andre områder, som anvender oplysningerne om universitetets medarbejdere ligesom PDS vil kunne levere data til decentrale systemer, som man lokalt selv ønsker at udvikle. Det er i dag op til den enkelte medarbejder selv at kontrollere at data i PDS er valide, og evt. tilføje data, som beskriver medarbejderens funktioner og kvalifikationer. Dette gøres ved at åbne for medarbejderens selvbetjening til PDS. 5

7 Telefoni/IP I begyndelsen af 2006 overtog administrationens IT-afdeling ansvaret for telefonien. I første omgang gik opgaven ud på at overtage og videreføre et velfungerende telefonisystem, men visionen er at skabe et system, som bygger på bedre mobilitet og integreret datafunktionalitet. Her ved årets afslutning kan der konstateres en større udbredelse af IP-telefoni på de mere perifere opkoblinger. Samtidig har universitetet indgået en aftale med Telia om etablering af et integreret mobil- og fastnetsystem, som giver en meget lav taksering mellem registrerede mobiltelefoner og universitetets fastnet. Derudover giver det mulighed for opkald mellem enhederne ved anvendelse af lokalnumre. ipass Der er indgået aftale med Forskningsnettet om at etablere en kundedatabase med de personer, som ønsker at anvende ipass. ipass er et verdensdækkende produkt, som giver mulighed for billig opkobling til Internettet, uanset hvor i verden man befinder sig. Systemet har vist sig meget anvendeligt ved de mange Hotspots, som efterhånden er etableret i lufthavne, cafeer, banegårde og andre steder, som mange mennesker samles ved. Omlægning af kandidatbeviser, e-valg m.m. Den nuværende måde, som Kandidatbeviser håndteres på er tung og meget lidt fleksibel. Det har derfor været et mål at udvikle et system, hvor der tages fokus på, at gøre ændringer af beviser mere fleksibel. Målet i 2007 er, at kunne levere nye kandidatbeviser i forbindelse med overgangen til den nye karakterskala. Et andet område der også er gjort mere effektivt og fleksibelt er hele valg-processen. Administrationens ITafdeling og Studieforvaltningen har sammen indgået i et fælles e-valgsprojekt, som blev etableret under Rektorkollegiets og VTU s projekt Digital Forvaltning. Dette projekt har nu medført, at AAU kunne åbne for sit første elektroniske valg for studerende den 4. december I 2007 vil der ligge en opgave i at klargøre systemet til at kunne foretage e-valg for medarbejdere. Af kommende udfordringer er også udvikling af Personaleafdelingens system for rapportering af syge- /fravær og udvikling af et Alumne program til fastholdelse af universitetets kandidater. Digital Økonomistyring. Projektet digital økonomistyring blev i 2005 forlænget til også at omfatte 2006, da flere delprojekter manglede at blive gennemført og implementeret. Udrulningen af første del af indkøbssystemer er således blevet gennemført i 2006, medens anden del elektronisk behandling af e-fakturaer er færdigudviklet og forventes implementeret i løbet af 1. halvår af Dvs. at universitetet i løbet af 2007 har et fuldt elektronisk indkøbssystem implementeret. Elektronisk sags- og dokumenthåndtering (ESDH) I årsskifteberetningen for blev indførelse af elektronisk sags- og dokumenthåndtering (ESDH) på hele universitetet nævnt som et af de store projekter, der ville fylde i Indførelse af ESDH betyder helt konkret, at alle dokumenter (breve, notater, mails m.m.) bliver gemt elektronisk og kan fremfindes elektronisk. Administrationens nuværende journalsystem kan alene registrere sager og dokumenter elektronisk, mens alle sager/dokumenter er gemt i papirarkiver. En projektgruppe på 8 personer, hvoraf 2 var institutsekretærer gennemførte i foråret 2006 et analysearbejde dels med at konkretisere projektets mål og delmål, dels med valg af ESDH leverandør. Umiddelbart før sommerferien stod det dog klart, at den økonomiske situation tvang direktøren til at lukke projektet ned før det havde taget sin egentlig begyndelse. Håbet er fortsat, at der indenfor de kommende få år vil være midler til at genoptage projektet. Indførelse af et ESDH-system er et vigtigt element i at opfylde kravet om fortsat effektiv sagsbehandling og ikke mindst behovet for effektiv projektstyring. 6

8 Administrationens interne forhold Budget 2007 for Fælles ledelse, administration og service Universitetets samlede budgetramme for 2007 er på 1.417,8 mio. kr. Dette er en stigning på 43,9 mio. kr. i forhold til budgettet for Hovedreglen om, at hovedområderne tilføjes de penge de selv tjener betyder, at Fælles Ledelse, Administration og Service som udgangspunkt ikke tjener nogle penge. Derfor bliver dette område finansieret gennem bidrag fra de tre fakulteter. Fælles ledelse, Administration og Service Til Fælles ledelse, Administration og Service afsættes der i budgettet for 2007 en forventet ramme på 157,5 mio. kr. Tabel 1 Budgetramme for Fælles Ledelse, administration og service (ADM) Mio. kr. i 2007 priser Budget 2006 Budget 2007 ADM Fælles ledelse Ledelse Nye initiativer Administration Driftsudgifter Husleje Service Fælles drift Indfasing af nye principper Servicefunktioner Husleje ADM i alt I forhold til 2006 viser budgettet en stigning på 20 mio. kr., hvilket først og fremmest skyldes, at der i budgettet for 2007 er indarbejdet lokaleomkostninger på i alt 22,4 mio. kr. Endvidere er de besparelser på fællesområdet, der blev vedtaget i foråret 2006, indarbejdet i forslaget til budget for Reduktionen i budgettet for ledelse skyldes dels en nedsættelse af ledelsespuljen, dels at omkostninger til løn og rejser for dekaner, universitetsdirektør og overbibliotekar fremover afholdes over rammerne for de respektive hovedområder. Stigningen i beløbet til fælles administration dækker over besparelser i henhold til spareplanen, meromkostninger på grund af opgaveændringer samt en rammestigning som følge af stigning i det samlede aktivitetsniveau. Stigningen i omkostninger til fælles drift skyldes, at statslige institutioner, som led i globaliseringsaftalen om at alle skal have en ungdomsuddannelse, er blevet pålagt en forøget kvote af lærlinge- og elevpladser. For Aalborg Universitet betyder dette en merudgift på 2,3 mio. kr. i forhold til

9 Personaleudviklingen i AUA I oktober 2006 var der 347 fuldtidsstillinger/årsværk i Administrationen (inkl. husleje). Personaleudviklingen i administrationen set i forhold til bl.a. udviklingen i universitetets samlede omsætning, STÅ, areal og personaleudviklingen indenfor øvrige ansatte fremgår af nedenstående figur: Udviklingen i AUA årsværk (inc. husleje), sml. AAU aktivitet Indeks Finansår AAU årsværk(excl. Adm.), sml. med Adm. AUA (Adm, TF, byg) AAU pers. Ex. Aua STÅ Areal AAU omsætning Indeks AUA personale AAU pers. Ex. Aua Finansår Perspektiv for 2007 Fra 1. januar 2007 oprettes en ny Økonomiafdeling på AAU, som består af Regnskabsforvaltningen og Budget & Planlægning. Hensigten med sammenlægningen af de to afdelinger er at opnå et tættere samarbejde og en forbedret koordinering mellem budget og regnskab, - et behov som er vokset i forbindelse 8

10 med overgangen til omkostningsbaserede regnskabsprincipper. Erik Grave Kristensen er pr. 15. december 2006 tiltrådt stillingen som økonomichef. I kølvandet på rektoratets spareplan er det besluttet, at AAU Innovation overflyttes til Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultet fra årsskiftet, hvorefter AAU-I ikke længere er en del af administrationen. Der er desuden overvejelser om at overflytte fakultetskontorerne til fakulteterne, hvilket forventes afklaret primo vil forsat komme til at stå i forandringens tegn; nye uddannelser, ændring af universitetsloven, fortsat arbejde med fusionering med SBI, indkøring af ny budgtteringsform og huslejeordning m.v. Det kommende år byder således fortsat på nye udfordringer både opgavemæssigt og organisatorisk, hvilket stiller krav til medarbejdernes kompetencer og ikke mindst omstillingsparathed. 9

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Vejledning til standardaftale for internationale uddannelsesforløb

Vejledning til standardaftale for internationale uddannelsesforløb Vejledning til standardaftale for internationale uddannelsesforløb Som led i kvalitetssikringen af de uddannelser, som udbydes i samarbejde med udenlandske universiteter, har universitetets ledelse besluttet

Læs mere

Uddannelsesberetning

Uddannelsesberetning Uddannelsesberetning Formål og beskrivelse af anvendelse Formål Uddannelsesberetningen er et formaliseret værktøj til opfølgning på Syddansk Universitets kvalitetspolitik. Uddannelsesberetningen bidrager

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Præsentation af Budget 2008

Præsentation af Budget 2008 Præsentation af Budget 2008 1 2 Strategiske mål - Forskningsproduktion blandt de bedste (VBN) - Stærke internationale forskningsområder indenfor alle uddannelser (40%) - Særligt gode vilkår for særligt

Læs mere

Fakta om Aalborg Universitet

Fakta om Aalborg Universitet Fakta om Aalborg Universitet Ledelse Bestyrelse Frank Jensen (formand) Birgitte Possing Lars Bonderup Bjørn Kari Tove Elvbakken Freddy Frandsen Anne Knudsen Ann-Dorte Christensen Kenn Steger-Jensen Lisbeth

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

MEDARBEJDERMØDE R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E

MEDARBEJDERMØDE R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E MEDARBEJDERMØDE DECEMBER 2015 R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E O RIENTERING OM Finanslov 2016 Forslag til AAU s budget for 2016 Præsentation

Læs mere

Delegationsinstruks økonomi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Delegationsinstruks økonomi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Revideret 12.06.2013/20.06.2013/17.09.2013/05.10.2013 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Fibigerstræde 5 9220 Aalborg Ø Sagsbehandler: Dorthe Bach/TVA Telefon: 9940 9213 Email: dob@adm.aau.dk Dato: 15.01.2015

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet September 2012 Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet Denne samarbejdsaftale er gældende mellem University College Sjælland (refereres til som UCSJ i det følgende) og

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE 28. AUGUST 2014

KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE 28. AUGUST 2014 KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE MØDE MED AFTAGERGRUPPEN VEDR. PLANLÆGNINGS - OG GEOGRAFIUDDANNELSERNE 28. AUGUST kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet

Læs mere

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 9. november 2004 AT/lt J.nr. 2004-001/01-0009

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus Lasting Ideas Om Aarhus School of Business Aarhus School of Business er et af 12 universiteter i Danmark Aarhus School of Business er EQUIS akkrediteret,

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

REKTORSEKRETARIATET. Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet

REKTORSEKRETARIATET. Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet REKTORSEKRETARIATET Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet 1 Oplysninger Stilling Adresse / tjenestested Refererer til HR-chef Syddansk Universitet (SDU) Campusvej 55 5230 Odense

Læs mere

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til ØU ØU aflæggerbord 30/8 2016: Optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet, finansiering af handlingsplan til sikring af

Læs mere

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk.

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Performanceregnskab 2014 Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Skemaet er opdelt i tre blokke: A. Netværkets struktur (Generelle

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Krone- og timebevilling tildelt skoler og studienævn HUM

Krone- og timebevilling tildelt skoler og studienævn HUM Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Fibigerstræde 5 9220 Aalborg Ø Sagsbehandler: Ole Søsted Jespersen Telefon: 9940 9595 E-mail: osj@adm.aau.dk Dato: 01.12.15 Sagsnr.: 2015-121-00215 Krone- og timebevilling

Læs mere

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 87 d. 31 januar 2017 Punkt 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 23. JANUAR 2017 Vedr. Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Læs mere

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet.

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet. 21. januar 2004 Rektoratets redegørelse om Budget 2004 for Aalborg Universitet 1. Indledning I henhold til universitetslovens 10, stk. 5 godkender bestyrelsen universitetets budget, herunder fordeling

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af ekstern ekspert ved Health finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Rammeaftale mellem. Trafik- og Byggestyrelsen. Aalborg Universitet. Forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for det byggede miljø.

Rammeaftale mellem. Trafik- og Byggestyrelsen. Aalborg Universitet. Forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for det byggede miljø. Rammeaftale mellem Trafik- og Byggestyrelsen og Aalborg Universitet om Forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for det byggede miljø for 2016 1 1. Rammeaftale 1.1. Aftaleparter Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Tilskrivning af BFI- point til AAU, Fakulteter og Institutter

Tilskrivning af BFI- point til AAU, Fakulteter og Institutter Tilskrivning af BFI- point til AAU, Fakulteter og Institutter Udarbejdet af VBN- redaktionen Version 1 udarbejdet af VBN- redaktionen d. 14/2-2014 Version 2 udarbejdet af VBN- redaktionen d. 13/3-2014

Læs mere

Retningslinier for indhold på den online studyguide Sidst opdateret: 24. november 2011

Retningslinier for indhold på den online studyguide Sidst opdateret: 24. november 2011 Retningslinier for indhold på den online studyguide Sidst opdateret: 24. november 2011 Indhold Bachelorbeskrivelsen (Full Degree Undergraduate)... 3... 3... 3 Fagligt indhold... 3 Kombinations- & kandidatmuligheder...

Læs mere

Krone- og timebevilling tildelt skoler og studienævn SAMF

Krone- og timebevilling tildelt skoler og studienævn SAMF Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Fibigerstræde 5 9220 Aalborg Ø Sagsbehandler: Ole Jespersen Telefon: 9940 9595 E-mail: osj@adm.aau.dk Dato: 16.11.16 Sagsnr.: 2016-121-00002 Krone- og timebevilling

Læs mere

5. Budgetrammer for hovedområderne

5. Budgetrammer for hovedområderne 5. Budgetrammer for hovedområderne I nedenstående afsnit følger en mere detaljeret opgørelse af budgetrammerne for fakulteterne, AUB og AUA. Til forskel fra IB 2001 er budgetrammerne for fællesaktiviteterne

Læs mere

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Aalborg Universitet ønsker, at en bred vifte af kvalificerede nøgletal indgår som en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Aalborg Universitets strategi og handlingsplan i forhold til konsekvenserne af den nye lov om ændring af universitetsloven

Aalborg Universitets strategi og handlingsplan i forhold til konsekvenserne af den nye lov om ændring af universitetsloven Til Bestyrelsen AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 4-05 Pkt.: 6 Bilag: B Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 9500 www.aau.dk Sagsbehandler Hanne Engelund Tlf.

Læs mere

MEDARBEJDERMØDE R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E

MEDARBEJDERMØDE R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E MEDARBEJDERMØDE DECEMBER 2015 R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E O RIENTERING OM Finanslov 2016 AAU s budget for 2016 Præsentation af AAU s strategi

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 7. JANUAR 2009

AARHUS UNIVERSITET 7. JANUAR 2009 7. JANUAR 2009 2008 et godt og travlt år for AU Strategi 2008-2012 Kvalitet og mangfoldighed 2 2008 et godt og travlt år for AU Strategien føres ud i livet Integrations- og forandringsprocessen Reorganisering

Læs mere

BM Bilag 5.A.1.

BM Bilag 5.A.1. BM 3-2006 Bilag 5.A.1. AARHUS UNIVERSITET Ledelsessekretariatet 22. maj 2006 J.nr. AU-2004-512-031 UDKAST Vedtægt for Aarhus Universitet Handels- og IngeniørHøjskolen (AU-HIH) 1 Oprettelse Aarhus Universitet

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30

Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 10. NOVEMBER 2010 Forum: FSU FAKULTETSSEKRETARIATET LEDELSESSEKRETARIAT Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30 Sted: Referent:

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

6. Fastlæggelse af mødedatoer mv. for 2006 (beslutningspunkt) Bilag 6: Plan for direktionens arbejde, bestyrelsesmøder mv., 2006

6. Fastlæggelse af mødedatoer mv. for 2006 (beslutningspunkt) Bilag 6: Plan for direktionens arbejde, bestyrelsesmøder mv., 2006 S:\dirsek\Bestyrelsesmoder\2005\050401\OFI\OFI-kommenteret dagsorden050401v9.doc Direktionen Direkte tlf.: 7218 5301 E-mail: naub@itu.dk Journalnr.: - 17. marts 2005 Dagsorden for møde i IT-Universitetets

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Denne kompetencestrategi dækker alle ansatte på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Målene for kompetencestrategien Aalborg Universitet

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Indhold Indledning...2 Lovgrundlag...2 Formål...2 Målsætning 1: Retningslinjer og krav...2 Målsætning 2: Professionel vejledning...2 Målsætning

Læs mere

Kompetencestrategi 2012 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2012 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtaget på møde i SU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet den 14. december 2011. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets samarbejdsudvalg har den 21. november 2014 besluttet at afvente revisionen af denne

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

17. februar 2010 BT/lt J.nr / Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 1-10,

17. februar 2010 BT/lt J.nr / Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 1-10, Godkendt på bestyrelsens møde 2-10, 26.04.10. Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9940 Fax 9815 2201 www.aau.dk 17. februar 2010 BT/lt J.nr. 2010-012/01-0031

Læs mere

Fakta om Aalborg Universitet 2006

Fakta om Aalborg Universitet 2006 Fakta om Aalborg Universitet 2006 I I Aalborg Universitet I Fakta I Aalborg Universitet blev grundlagt i 1974. Universitetets nøglekoncept er tværfaglighed inden for både forskning og undervisning. Uddannelsesprogrammerne

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering Akademiet 2010-13 side 1 Mission Akademiet skal medvirke til at dække behovet for, udvikle og gennemføre undervisning og dertil hørende serviceydelser inden for professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET Akademisk Råd, Arts Notat Aftagerpaneler Arts Der skal nedsættes nye aftagerpaneler ved Arts sommeren 2012. Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts enkelte studienævn, og der skal således nedsættes fire

Læs mere

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 17. JUNI 2010 REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 Bestyrelsens beslutning Fire hovedområder: Aarhus Faculty of Arts, Kulturvidenskab Aarhus Faculty of Science and Technology, Naturvidenskab og Teknologi

Læs mere

DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET

DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET 2014 2016 SUPPLEMENT TIL UDVIKLINGSPLAN 2012 2016 DET TEOLOGISKE FAKULTET 2014-2016 Supplement til UDVIKLINGSPLAN 2012-2016 Det Teologiske

Læs mere

NOTAT. Modtager(e): Angående: Indstilling vedr. optagelse på kandidatuddannelser ved Aarhus Universitet

NOTAT. Modtager(e): Angående: Indstilling vedr. optagelse på kandidatuddannelser ved Aarhus Universitet Modtager(e): NOTAT Angående: Indstilling vedr. optagelse på kandidatuddannelser ved Aarhus Universitet Dato: 10.09.2009 Ref: saa Side 1/7 Udgangspunktet for nedenstående er indstillingen fra PADS styregruppen

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3 Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier Studienævn: Kommunikation og digitale medier Periode: 2015-2018 Dato: 25/01 2016. Version: 3 Nuværende situation:

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse 27. MAJ 2015 UDDANNELSESSERVICE Afrapportering Københavns

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2012 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

AAU Proces- og IT governance

AAU Proces- og IT governance AAU it services Selma Lagerlöfs Vej 300 9 2 2 0 A A L B O R G Ø S T S A G S B E H A N D L E R : P R O C E S - & P O R T E F Ø L J E L E D E R K A S P E R S Ø N D E R G A A R D A N D E R S E N T + 4 5 9

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

Oversigt over EAN-lokationsnr. på Aalborg Universitet pr. 15. november 2017

Oversigt over EAN-lokationsnr. på Aalborg Universitet pr. 15. november 2017 Oversigt over EAN-lokationsnr. på Aalborg Universitet pr. 15. november 2017 Afdeling/Institut EAN-nummer Adresse Postnr./By Fællesområdet Rektor 5798000417076 Fredrik Bajers Vej 5 9220 Aalborg Ø Universitetsdirektøren

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

DET VI ARBEJDER MED PÅ IKT-OMRÅDET ET HURTIGT OVERBLIK 1. JUNI 2017 UFFE KJÆRULFF

DET VI ARBEJDER MED PÅ IKT-OMRÅDET ET HURTIGT OVERBLIK 1. JUNI 2017 UFFE KJÆRULFF DET VI ARBEJDER MED PÅ IKT-OMRÅDET ET HURTIGT OVERBLIK 1. JUNI 2017 UFFE KJÆRULFF Emner Diverse nyt fra andedammen Kvalitetssikring Strategi på uddannelsesområdet Uddannelsesporteføljetilpasninger Ny bevillingsmodel

Læs mere

Udvalgte resultater Der er stor kundetilfredshed med Region Sjællands tilbud og den kvalitet, der er i opgaveløsningen

Udvalgte resultater Der er stor kundetilfredshed med Region Sjællands tilbud og den kvalitet, der er i opgaveløsningen Dato: 29. august 2016 Brevid: 3042347 Evaluering af strategi for det regionale socialområdet 2013-2016 Regionsrådet godkendte i 2012 strategi for det regionale socialområde 2013-2016. Strategien satte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2006 KU s statistikberedskab 2006 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt omkostningsbaseret

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011.

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011. :sadp Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Fibigerstræde 11 9220 Aalborg Øst www.sadp.aau.dk Studieleder Michael Tophøj Sørensen tophoej@plan.aau.dk Referat af Studierådsmøde Onsdag den 20. juni

Læs mere

Studenterambassadørens kvartalsrapport

Studenterambassadørens kvartalsrapport K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studenterambassadørens kvartalsrapport 1. kvartal 2013 1. Studenterambassadørens formål og opgaver Studenterambassadøren ved Københavns Universitet er den første

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser Samfundsøkonomiuddannelsen Fibigerstræde 2 Postboks 159 9100 Aalborg Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser 1. Baggrund Der redegøres i dette notat for de procedurer på Samfundsøkonomi-uddannelsen,

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016 Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Informationsmøde 3. November. - Set fra en institutleders perspektiv

Informationsmøde 3. November. - Set fra en institutleders perspektiv Informationsmøde 3. November Den faglige udviklingsproces - Set fra en institutleders perspektiv Dias 2 Dagsorden Hvor er vi? Analysearbejdet Institutstruktur, overordnet struktur Det nye institut Nye

Læs mere

Brugerservice. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2004

Brugerservice. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2004 Brugerservice omfatter administrative og tekniske tværgående funktioner: Administration, It samt Information og Service. Brugerservice varetager således administrative opgaver for både interne og eksterne

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 25. april 2007 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2016 1 af 9 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 15. marts 2017 J.nr. 16/46704/283 MZ Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2016 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik, som

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Fakultetsledelsen FARMA. Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA

Fakultetsledelsen FARMA. Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Fakultetsledelsen FARMA Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA 20. SEPTEMBER 2007 Baggrund: Den nye Universitetslov, som træder

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2013 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende...

Læs mere

Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver

Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver Formand for kontaktudvalget for diplomuddannelser Formand for fællesudvalget for de pædagogiske diplomuddannelser Akkrediteringsansøgninger,

Læs mere