Aalborg Universitets Administration. Årsskifteberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Universitets Administration. Årsskifteberetning 2006-2007"

Transkript

1

2 Journal nr / Aalborg Universitets Administration Årsskifteberetning Forord 2006 har budt på spændende opgaver på AAU; ledelsen har igangsat mange nye aktiviteter, ligesom økonomi og den fortsatte implementering af universitetsloven har været på dagsordenen. Administrationen har i 2006 fortsat sit arbejde med universitetsloven. Arbejdsindsatsen her især været koncentreret om uddannelsesreformen, som har krævet en stor indsats på fakultetsniveau og dermed på fakultetskontorerne. En anden aktuel opgave har været fusionsarbejdet, der nu har resulteret i, at AAU fusionerer med Statens Byggeforskningsinstitut fra årsskiftet. Økonomisk har 2006 været et udfordrende år på både godt og ondt. AAU skulle tilpasse sig nye regnskabsprincipper samtidigt med, at der har været behov for at tilpasse universitetets aktivitetsniveau til budgetrammerne. Universitetets merforbrug i 2005 rejste en rød advarselslampe, som medførte, at der medio året blev iværksat sparerunder bredt på universitetet, hvilket også resulterede i projektlukninger inden for administrationen. Som det fremgår af de følgende afsnit har administrationens opgaver i 2006 været mange, men spændende. Årsskifteberetningen giver et kort rids over de opgaver, som er løst i 2006, samt et kort rids over de opgaver, som administrationen kan se frem til i Ledelsesstøtte Nyt initiativ på økonomiområdet prognosemodel I forbindelse med universitetets overgang til selveje, nye regnskabsregler og ikke mindst universitetets økonomiske situation, blev behovet for en ændret økonomisk opfølgning og overvågning tydelig. Aalborg Universitet søsatte derfor i 2006 et nyt økonomistyringsinitiativ på tværs af organisationen - prognosemodel 2006, hvor formålet var at få etableret en prognose på universitetets omkostningsbaserede driftsresultat Som noget nyt bygger modellen på indberetninger fra alle budgetniveauer på universitetet. Der er således ydet en stor indsats fra en bred kreds af medarbejdere i hele organisationen for at få modellen implementeret. I forbindelse med prognosearbejdet er der høstet en række erfaringer, som vil blive lagt til grund for økonomistyringen i 2007 og frem. Fra 2007 vil den økonomiske styring/opfølgning ske på baggrund af omkostningsbaserede principper på hovedområdeniveau, mens den praktiske styring/opfølgning på institut- og studienævnsniveau fortsat i 2007 primært forventes at være udgiftsbaseret. Arbejdet med prognosemodellen har været forankret i Regnskabsforvaltningen, Budget- og Planlægning samt i Ledelsessekretariatet. Fra 2007 forankres arbejdet i den nye Økonomiafdeling. Økonomiske principper 2007 I henhold til budget- og regnskabsreformen er der med budgetlægningen for 2007 sket en overgang fra udgiftsbaserede til omkostningsbaserede principper. Dette betyder, at der ved disponeringen af midlerne 1

3 skal tages hensyn til afskrivninger og andre periodiseringer. Samtidig med denne overgang er der foretaget en konvertering af den hidtidige udgiftsbaserede opsparing til egenkapital. Universitetet indførte sidste år en incitamentsbaseret budgetteringsform. Udviklingen i universitetets økonomiske forhold gennem de seneste 2 år har imidlertid vist, at der er behov for en strammere økonomisk styring. De besparelser på fællesområdet, der blev vedtaget i foråret 2006, er indarbejdet i budgetforslaget. I forhold til 2006 indeholder budget 2007 en besparelse på universitetets tværgående funktioner (det tidligere fællesområde) på 5,4 mio. kr., selvom der er en vækst i de samlede indtægter på 43,9 mio. kr. Med henblik på en fortsat styrkelse af incitamentsstrukturen er der indført en intern huslejeordning samt ændret dimensionering og finansiering af universitetets øvrige fællesaktiviteter, bl.a. for at sikre, at universitetets fællesaktiviteter ikke stiger stærkere end de faglige aktiviteter. For at sikre overensstemmelse mellem udviklingen i de faglige aktiviteter og administrationen, reguleres bevillingen til fællesadministrationen efter den procentvise ændring i de samlede indtægter. Som nævnt ovenfor bliver der, i forbindelse med den nye budgetteringsform, fra 2007 indført en intern huslejeordning. Ordningen betyder, at alle hovedområder (inkl. administrationen) skal betale for de arealer de benytter. Dekanerne, direktøren og overbibliotekaren kan nu afgøre om der skal benyttes flere penge på arealer eller til andre formål. Administrativt betyder dette, at der kan forventes flere aktive tilbagemeldinger fra hovedområderne omkring deres ønsker til udnyttelse af arealerne. Kommunikationsstrategi for Aalborg Universitet Som opfølgning på universitetets overordnede strategi vedtog bestyrelsen i 2006 en delstrategi, der fastlægger principper og fælles mål for AAU s kommunikationsarbejde. Kommunikationsstrategien er en ramme og et grundlag for den samlede, men i øvrigt stærkt decentraliserede, kommunikationsindsats på AAU. Strategien tager hensyn til AAU s store diversitet og markante decentrale tradition. Samlet skal AAU s kommunikation bidrage til, at vi kendes som et universitet med: Attraktive uddannelser og efterspurgte kandidater Anerkendt og nyttig forskning Aalborgmodellen den unikke studieform Tæt samspil med det omgivende samfund Regionale, nationale og internationale relationer. Uddannelsesreform og nye uddannelser Som nævnt i forordet blev der i 2006 brugt mange ressourcer på uddannelsesreformen bl.a. ændringer af studeordninger. Dertil kom indførelse af ny karakterskala, nye regler for specialer og opstramning af procedurerne i forbindelse med studietidsforsinkelser. Samtidig med dette har universitetet udarbejdet og fremsendt ansøgning om nye uddannelser bl.a. bachelor og kandidatuddannelse i jura. Universitetet har her ved årets afslutning fået godkendt bachelor og kandidatuddannelse i jura (hhv. fra og ). Internationalisering I regi af ECIU er AAU nu med i samarbejdet om fem joint master programmes. I efteråret fik endnu et af programmerne et særligt kvalitetsstempel fra EU Kommissionen, da det blev godkendt som Erasmus Mundus program. Det drejer sig om Joint European Master in Environmental Science, der med godkendelsen får mulighed for at give stipendier til særligt dygtige studerende fra 3. verdens lande. ECIUs bestyrelse vedtog på sit møde i oktober, at man ville fortsætte arbejdet med at etablere et tættere samarbejdet om Pyeongtaek Universitet i Sydkorea. På kort sigt er formålet at etablere en række fælles aktiviteter, primært inden for uddannelse, og på længere sigt skal der etableres et EU-ASIA universitet. FIK-projektet. I 2006 er der iværksat et 2-årigt udviklingsprojekt, med henblik på at styrke og understøtte AAU s ca eksternt finansierede projekter. Projektet består af en række delprojekter: 1. rådgivning og understøttelse af økonomirelaterede processer på institutniveau 2

4 2. kompetenceløft til medarbejdere der arbejder med eksterne aktiviteter 3. udarbejdelse af vejledninger og regelsæt 4. overvågning af projekterne på institut og centralt niveau 5. forbedre sammenhængene i FIK-projekters samlede forløb på AAU Fysisk planlægning Desværre måtte universitetet i løbet af 2006 erkende, at ønsket om en udbygningsplan med fællesbygning og bibliotek måtte sættes i bero grundet den nuværende økonomiske situation. Samtidig blev planerne om Musikken Hus standset, bl.a. fordi et overophedet byggemarked gjorde økonomien helt uforlignelig med de oprindeligt skitserede økonomiske muligheder. AAU havde en forhåndsaftale med Staten omkring ønsker og muligheder for at leje areal i Musikkens Hus, hvorfor de eneste omkostninger universitetet har haft i forbindelse med projektet er den arbejdskraft, der er lagt i sagen. Byggeriet på Skjernvej pågår fortsat. Sammen med en privat investor er universitetet i gang med at programmere en nybygning, som skal stå færdig med udgangen af Denne bygning skal udover optag af nye studerende og medarbejdere blandt andet erstatte universitetets nuværende lejemål på Handelsskolen. Institutterne i Frederik Bajers Vej 7-området er stillet i udsigt, at der skal foretages et planlægningsarbejde vedrørende udvikling og udbygning af området. Arbejdet er igangsat med indgåelse af lejemålet i Kommunedata. Arbejdet vil fortsætte i 2007, idet indflytningen er berammet til sommeren Endelig skyder Biblioteksskolen op ved Frederiks Bajers Vej. Det er Universitets- og Byggestyrelsen (UBST tidl. S-FoU), der står som bygherre og universitetets rolle i denne sag er begrænset til, at vi er blevet bedt om at give tilbud på drift af bygningen. Det samme gælder Utzon Center, hvor universitetets engagement begrænser sig til et lejemål på ca. 800 m², dertil kommer dog universitetets faglige engagement i centeret. Service i forhold til studerende, kandidater og omgivelser Studiekontorets rekordoptag Forår og sommer 2006 på Studiekontoret/Studievejledningen var ekstraordinær travl, men også glædelig. Efterspørgslen efter vejledningssamtaler var intens frem mod fristerne 15. marts (kvote 2) og 1. juli (kvote 1), og sagsbehandlingen af ansøgningerne førte til et rekordoptag på bacheloruddannelserne, idet sagde ja-tak til en plads. Det er mere end 100 flere end den hidtidige rekord. Fremgangen i år er dels båret af "gamle uddannelser" som Sociologi, Socialrådgiver og Engelsk SIS, dels båret af de nye uddannelser: Medicin med Industriel Specialisering, Medialogi (ny i Aalborg) og Produkt- og designpsykologi. Også på det direkte optag (optag på kandidatuddannelser, genindskrivning, merit etc.) har der været en fremgang. Optaget til Adgangskursus, især til sommersupplering, er vokset eksplosivt de seneste år. Adgangskursus er primært fødekæde til universitetets ingeniør-, natur- og sundhedsvidenskabelige uddannelser, men flere end 30 studerende supplerede i år i matematik på B-niveau med henblik på optag på en samfundsvidenskabelig uddannelse. I alt 262 sommersupplerede på Aalborg Universitets adgangskursus. Udenlandske betalingsstuderende Som noget nyt skal studerende udenfor EU/EØS betale for uddannelser på AAU. Universitetet har modtaget 38 betalingsstuderende til studiestart 1. september 2006 og er således det universitet i Danmark, der modtog flest betalingsstuderende i det første år ordningen har eksisteret. Men administrationen har også været godt forberedt på den nye ordning ved selv at udvikle et system til håndtering af betalingsstuderende. 3

5 Udover de 38 betalingsstuderende har universitetet tildelt 7 studerende friplads med stipendium (som også en del af loven om betaling). Bredden i rekrutteringen kan illustreres af disse 7 studerendes hjemlande: USA, Kina, Bulgarien, Nepal og Nigeria. Erhvervsvejledningen er blevet til Karrierecentret. Erhvervsvejledningen samlede i 2006 fysisk sine aktiviteter på Fibigerstræde 15 og skiftede samtidig navn til Karrierecentret. Fra at være placeret på tre forskellige adresser er alle aktiviteterne nu samlet centralt i et område, hvor der færdes mange studerende. Det betyder både, at Karrierecenteret er mere synligt og har flere henvendelser, og at centeret kan yde en langt bedre service i forhold til det, de studerende efterspørger. Deltidsuddannelser Også indenfor efter- og videreuddannelse er der i 2006 sket nyt. Således er der udbudt 4 nye masteruddannelser: Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, Master in Problem Based Learning in Engineering and Science og Master i IT (ITEV) samt Master in Wind Energy. Ansøgertallet til deltidsuddannelserne har været svagt nedadgående, og det fornemmes, at kommunalreformen har en stor del af skylden, idet de mange ansøgere ikke har fået bevilget efteruddannelse. Desuden betyder den høje efterspørgsel efter arbejdskraft traditionelt, at frihed til efteruddannelse nedtones. Der planlægges derfor et markedsføringsfremstød i Fælles uddannelsesevaluering (SurveyXact) Det er i 2006 vedtaget at gennemføre en fælles semester/halvårsevaluering foreløbig på alle ordinære uddannelser ved Aalborg Universitet. Redskabet hertil er et elektronisk datagenererings- og datahåndteringssystem, der hedder SurveyXact. Evalueringen sker ved at de studerende elektronisk udfylder et evalueringsskema. Skemaet er udarbejdet af en gruppe bestående af en repræsentant fra hvert af de tre fakulteter, lederen af PUC, en medarbejder fra ledelsessekretariatet samt to studerende udpeget af Studentersamfundet. Gruppen har været under ledelse af prorektor Hanne Kathrine Krogstrup. En første udgave af evalueringsskemaet blev anvendt i foråret 2006, hvor der blev gennemført et pilotprojekt med deltagelse af 8 studienævn, der tilsammen repræsenterede alle tre fakulteter. I alt blev 19 semestre evalueret af studerende fra forskellige uddannelser. På baggrund af erfaringerne derfra blev der udarbejdet en ny version af skemaet til brug fra og med efterårssemestret Det forventes ikke, at den fælles evaluering skal stå alene, men at den bliver fulgt op på gennem kvalitative tiltag fra det enkelte studienævns eller studiums side (f.eks. opfølgende samtaler eller gennemførelse af egen studiespecifik evaluering). Den fælles evaluering kombineret med kvalitative tiltag vil således bidrage til universitetets kvalitetssikring af uddannelserne og til udvikling af disse. Lige så vigtigt er det, at resultaterne kan anvendes i forbindelse med den kommende akkreditering. De indhentede kvalitative data fra den fælles evaluering vil blive anvendt til offentliggørelse af uddannelsesevalueringerne på nettet. Således opfyldes kravene om offentliggørelse i såvel Universitetsloven som i ENQA s standarder. Det er planen, at alle ordinære uddannelser skal have implementeret det fælles skema senest forårssemestret Iværksætterområdet. I 2006 har der været stigende aktiviteter på iværksætterområdet. Inkubatorprojektet der blev igangsat i efteråret 2005 har udviklet sig, så der nu er inkubatorer på 6 institutter og med mere end 30 deltagere i løbet af året. Flere meget interessante virksomhedsprojekter er allerede kommet ud af projektet. I foråret 2006 åbnede AAU s nye Kreativitetslaboratorium, som har til formål at styrke kreative processer hos studerende, ansatte og andre interesserede. Gennem Krealab er der afholdt en lang række aktiviteter med fokus på kreativ idégenerering mm. En af de store aktiviteter var Solution Camp 06, hvor ca. 60 studerende fra forskellige uddannelsesinstitutioner landet over deltog i en 48 timers kreativ proces og arbejdede med konkrete opgaver stillet af fem større danske virksomheder. Den meget succesfulde Solution Camp 06 var arrangeret af IDEA Nord i samarbejde med Ingeniørernes Pædagogiske Netværk (IPN). 4

6 Formidlingsaktiviteter AAU Matchmaking At finde vej i universitetets mange tilbud kan for udefrakommende ofte være en kompliceret opgave. Derfor har universitet iværksat programmet Matchmaking (tidl. AAU kontakterne ). Matchmaking skal gøre det lettere at få adgang til universitetets viden. I løbet af 2006 blev initiativet for alvor sat i gang. Udpegning af de interne Matchmakere (repræsentanter fra de forskellige institutter) blev færdiggjort i starten af året og de første 13 eksterne Matchmakere (repræsentanter for erhvervslivet) blev certificeret i løbet af sensommeren ved et særligt certificeringskursus. På kurset fik de eksterne Matchmakere en grundig præsentation af Aalborg Universitet, både som organisation og som partner i forskellige samarbejder. Initiativet er blevet vel modtaget af de eksterne Matchmakere, og der er allerede nu 15 eksterne repræsentanter på ventelisten til det næste certificeringskursus, som forventes at finde sted i foråret Netværk og samarbejde med andre aktører I de 29 faglige og forretningsskabende netværk, som Netværkscenteret koordinerer, er der i årets løb arrangeret i alt ca. 130 arrangementer (f.eks. seminarer, temadage, workshops). Derudover har administrationen været involveret i en række samarbejder med både interne og eksterne samarbejdspartnere heriblandt Mobile Systems og IKT Forum. Mobile Systems er en platform for samarbejde indenfor mobile systemer i mobilteknologi. Hovedaktiviteterne i Mobile Systems har været formidling af forskningen inden for Mobile Systems fokusområder gennem tekniske seminarer, spredning af viden om innovationsmuligheder gennem brugerworkshops og matchmaking mellem samarbejdspartnere. IKT Forum er en forening for IKT erhverv, uddannelsesinstitutioner og den offentlige sektor med udgangspunkt i Norddanmark. Målet er at samle bredden i den nordjyske IKT sektor og skabe netværk med forretningsskabende fokus. Foreningen arbejder også med at synliggøre de kompetencer, produkter og services som tilsammen udgør det regionale IKT kraftcenter. Administrative værktøjer Samarbejde med SDU og HHA vedr. drift af ØSS og Stads Aalborg Universitet har formelt indgået et samarbejde med SDU og HHA, om teknisk samdrift af de fælles administrative systemer ØSS og STADS. Aftalen er indgået for at imødegå den stigende arbejdsbyrde, som pålægges administrativt med opgradering af hardware og software. Målet er at etablere et driftsmiljø, som er ens for de 3 institutioner og herved sikre, at de få personer, typisk 1 til 2 medarbejdere hvert sted, er i stand til at samarbejde om de opgaver der stilles. Dette giver også den enkelte institution en større driftssikkerhed i tilfælde af personalerokeringer. Person Data System (PDS) Administrationen har i 2006 arbejdet videre med udviklingen af PDS et system til samling af medarbejdernes persondata (anvendes bl.a. i Portalens telefonbogssøgning). Men PDS leverer også data til mange andre områder, som anvender oplysningerne om universitetets medarbejdere ligesom PDS vil kunne levere data til decentrale systemer, som man lokalt selv ønsker at udvikle. Det er i dag op til den enkelte medarbejder selv at kontrollere at data i PDS er valide, og evt. tilføje data, som beskriver medarbejderens funktioner og kvalifikationer. Dette gøres ved at åbne for medarbejderens selvbetjening til PDS. 5

7 Telefoni/IP I begyndelsen af 2006 overtog administrationens IT-afdeling ansvaret for telefonien. I første omgang gik opgaven ud på at overtage og videreføre et velfungerende telefonisystem, men visionen er at skabe et system, som bygger på bedre mobilitet og integreret datafunktionalitet. Her ved årets afslutning kan der konstateres en større udbredelse af IP-telefoni på de mere perifere opkoblinger. Samtidig har universitetet indgået en aftale med Telia om etablering af et integreret mobil- og fastnetsystem, som giver en meget lav taksering mellem registrerede mobiltelefoner og universitetets fastnet. Derudover giver det mulighed for opkald mellem enhederne ved anvendelse af lokalnumre. ipass Der er indgået aftale med Forskningsnettet om at etablere en kundedatabase med de personer, som ønsker at anvende ipass. ipass er et verdensdækkende produkt, som giver mulighed for billig opkobling til Internettet, uanset hvor i verden man befinder sig. Systemet har vist sig meget anvendeligt ved de mange Hotspots, som efterhånden er etableret i lufthavne, cafeer, banegårde og andre steder, som mange mennesker samles ved. Omlægning af kandidatbeviser, e-valg m.m. Den nuværende måde, som Kandidatbeviser håndteres på er tung og meget lidt fleksibel. Det har derfor været et mål at udvikle et system, hvor der tages fokus på, at gøre ændringer af beviser mere fleksibel. Målet i 2007 er, at kunne levere nye kandidatbeviser i forbindelse med overgangen til den nye karakterskala. Et andet område der også er gjort mere effektivt og fleksibelt er hele valg-processen. Administrationens ITafdeling og Studieforvaltningen har sammen indgået i et fælles e-valgsprojekt, som blev etableret under Rektorkollegiets og VTU s projekt Digital Forvaltning. Dette projekt har nu medført, at AAU kunne åbne for sit første elektroniske valg for studerende den 4. december I 2007 vil der ligge en opgave i at klargøre systemet til at kunne foretage e-valg for medarbejdere. Af kommende udfordringer er også udvikling af Personaleafdelingens system for rapportering af syge- /fravær og udvikling af et Alumne program til fastholdelse af universitetets kandidater. Digital Økonomistyring. Projektet digital økonomistyring blev i 2005 forlænget til også at omfatte 2006, da flere delprojekter manglede at blive gennemført og implementeret. Udrulningen af første del af indkøbssystemer er således blevet gennemført i 2006, medens anden del elektronisk behandling af e-fakturaer er færdigudviklet og forventes implementeret i løbet af 1. halvår af Dvs. at universitetet i løbet af 2007 har et fuldt elektronisk indkøbssystem implementeret. Elektronisk sags- og dokumenthåndtering (ESDH) I årsskifteberetningen for blev indførelse af elektronisk sags- og dokumenthåndtering (ESDH) på hele universitetet nævnt som et af de store projekter, der ville fylde i Indførelse af ESDH betyder helt konkret, at alle dokumenter (breve, notater, mails m.m.) bliver gemt elektronisk og kan fremfindes elektronisk. Administrationens nuværende journalsystem kan alene registrere sager og dokumenter elektronisk, mens alle sager/dokumenter er gemt i papirarkiver. En projektgruppe på 8 personer, hvoraf 2 var institutsekretærer gennemførte i foråret 2006 et analysearbejde dels med at konkretisere projektets mål og delmål, dels med valg af ESDH leverandør. Umiddelbart før sommerferien stod det dog klart, at den økonomiske situation tvang direktøren til at lukke projektet ned før det havde taget sin egentlig begyndelse. Håbet er fortsat, at der indenfor de kommende få år vil være midler til at genoptage projektet. Indførelse af et ESDH-system er et vigtigt element i at opfylde kravet om fortsat effektiv sagsbehandling og ikke mindst behovet for effektiv projektstyring. 6

8 Administrationens interne forhold Budget 2007 for Fælles ledelse, administration og service Universitetets samlede budgetramme for 2007 er på 1.417,8 mio. kr. Dette er en stigning på 43,9 mio. kr. i forhold til budgettet for Hovedreglen om, at hovedområderne tilføjes de penge de selv tjener betyder, at Fælles Ledelse, Administration og Service som udgangspunkt ikke tjener nogle penge. Derfor bliver dette område finansieret gennem bidrag fra de tre fakulteter. Fælles ledelse, Administration og Service Til Fælles ledelse, Administration og Service afsættes der i budgettet for 2007 en forventet ramme på 157,5 mio. kr. Tabel 1 Budgetramme for Fælles Ledelse, administration og service (ADM) Mio. kr. i 2007 priser Budget 2006 Budget 2007 ADM Fælles ledelse Ledelse Nye initiativer Administration Driftsudgifter Husleje Service Fælles drift Indfasing af nye principper Servicefunktioner Husleje ADM i alt I forhold til 2006 viser budgettet en stigning på 20 mio. kr., hvilket først og fremmest skyldes, at der i budgettet for 2007 er indarbejdet lokaleomkostninger på i alt 22,4 mio. kr. Endvidere er de besparelser på fællesområdet, der blev vedtaget i foråret 2006, indarbejdet i forslaget til budget for Reduktionen i budgettet for ledelse skyldes dels en nedsættelse af ledelsespuljen, dels at omkostninger til løn og rejser for dekaner, universitetsdirektør og overbibliotekar fremover afholdes over rammerne for de respektive hovedområder. Stigningen i beløbet til fælles administration dækker over besparelser i henhold til spareplanen, meromkostninger på grund af opgaveændringer samt en rammestigning som følge af stigning i det samlede aktivitetsniveau. Stigningen i omkostninger til fælles drift skyldes, at statslige institutioner, som led i globaliseringsaftalen om at alle skal have en ungdomsuddannelse, er blevet pålagt en forøget kvote af lærlinge- og elevpladser. For Aalborg Universitet betyder dette en merudgift på 2,3 mio. kr. i forhold til

9 Personaleudviklingen i AUA I oktober 2006 var der 347 fuldtidsstillinger/årsværk i Administrationen (inkl. husleje). Personaleudviklingen i administrationen set i forhold til bl.a. udviklingen i universitetets samlede omsætning, STÅ, areal og personaleudviklingen indenfor øvrige ansatte fremgår af nedenstående figur: Udviklingen i AUA årsværk (inc. husleje), sml. AAU aktivitet Indeks Finansår AAU årsværk(excl. Adm.), sml. med Adm. AUA (Adm, TF, byg) AAU pers. Ex. Aua STÅ Areal AAU omsætning Indeks AUA personale AAU pers. Ex. Aua Finansår Perspektiv for 2007 Fra 1. januar 2007 oprettes en ny Økonomiafdeling på AAU, som består af Regnskabsforvaltningen og Budget & Planlægning. Hensigten med sammenlægningen af de to afdelinger er at opnå et tættere samarbejde og en forbedret koordinering mellem budget og regnskab, - et behov som er vokset i forbindelse 8

10 med overgangen til omkostningsbaserede regnskabsprincipper. Erik Grave Kristensen er pr. 15. december 2006 tiltrådt stillingen som økonomichef. I kølvandet på rektoratets spareplan er det besluttet, at AAU Innovation overflyttes til Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultet fra årsskiftet, hvorefter AAU-I ikke længere er en del af administrationen. Der er desuden overvejelser om at overflytte fakultetskontorerne til fakulteterne, hvilket forventes afklaret primo vil forsat komme til at stå i forandringens tegn; nye uddannelser, ændring af universitetsloven, fortsat arbejde med fusionering med SBI, indkøring af ny budgtteringsform og huslejeordning m.v. Det kommende år byder således fortsat på nye udfordringer både opgavemæssigt og organisatorisk, hvilket stiller krav til medarbejdernes kompetencer og ikke mindst omstillingsparathed. 9

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

SCIENCE organisation

SCIENCE organisation SCIENCE organisation Direktion Dekanen er fakultetets leder og har det overordnede ansvar for fakultetets virksomhed. De fire prodekaner repræsenterer dekanen i forhold til tre af fakultetets kerneopgaver:

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsen M Ø D E R E F E R A T 10. FEBRUAR 2009 Forum Møde afholdt: 37. bestyrelsesmøde 27. januar 2009 kl.13.00 REKTORSEKRETARIATET NØRREGADE 10 Sted: CSS,

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter. Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen

Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter. Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen 2 Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskab Program Aftagerpaneler Ny school-struktur

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER

TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER DELOITTE STYRINGSAGENDA 2015 ANTONINO CASTRONE UNIVERSITETSDIREKTØR, AAU CV Antonino Castrone Arbejde 2014 Universitetsdirektør, Aalborg

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser Syddansk Universitet Udviklingsprocessen 2004: Ledelsen besluttede at gennemføre en ekstern audit af uddannelsesområdet på SDU med EVA som operatør 2005: Den

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22 Indhold Rektors forord.................... 15 De to andre 75-års jubilæumsbøger......... 17 25-års jubilæumsbogen.............. 17 50-års jubilæumsbogen.............. 17 Indledning......................

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

MASTER i. evaluering

MASTER i. evaluering E f t e r u d d a n n e l s e MASTER i evaluering f or sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse Grib kvalificeret ind 2 Vi lever i et samfund, hvor evaluering får stigende betydning. På masteruddannelsen

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Hovedprocesser og effektivisering

Hovedprocesser og effektivisering Sommerstatus/midtvejsstatus for hovedprocesser og effektivisering 25. juni 2008 Dias 1 Baggrund: Organisationsanalysen viste i 2006 generelt et behov for en mere klar og gennemsigtig struktur på de administrative

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet. Marts 2011

Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet. Marts 2011 Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet Marts 2011 Om kortlægningen Baggrund REG LAB har sammen med Aalborg Universitet taget initiativ til at få kortlagt

Læs mere

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HSU S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 Vedr.: Status for større indsatser på it-området, august 2013 KONCERN-IT Sagsbehandler: Thomas Arnbak-Hartzberg, Souschef,

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU

Aftale om løn efter principperne om ny løn til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Nye lønsystemer i staten Pr. 1. januar 1998 indførtes Nye lønsystemer i staten

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007.

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Beretning ved formanden for bestyrelsen, smedemester Jens Jensen, Rejsby. Den primære aktivitet på Folkecenteret i 2006 har været projektet

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Uddannelseskvalitet. KU s fempunktsplan. Uddannelsesservice Dias 1

Uddannelseskvalitet. KU s fempunktsplan. Uddannelsesservice Dias 1 Uddannelseskvalitet KU s fempunktsplan Uddannelsesservice Dias 1 Københavns Universitets position i diskussionen om uddannelseskvalitet Københavns Universitet: Er et forskningsintensivt universitet, der

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Tendenser i de konkrete uddannelsesbehov for ACvejledere

Tendenser i de konkrete uddannelsesbehov for ACvejledere K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Tendenser i de konkrete uddannelsesbehov for ACvejledere ved Københavns Universitet Analyse under indsats 1.A.3 i vejledningsstrategien for Københavns Universitet

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole MARS Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole Selvevaluering KVU/MVU leder Revideret version juni 2009 Overblik over udsagn leder og lærer Udsagnene til ledere og til lærere omhandler i vidt omfang

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere