Danmarks Lejerforeninger gik forgæves til ministeren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Lejerforeninger gik forgæves til ministeren"

Transkript

1 huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar Diverse Danmarks Lejerforeninger gik forgæves til ministeren FORFATTER MOGENS DÜRR I 2006 afsagde Vestre Landsret dom om, at et vilkår i en lejekontrakt om et beboelseslejemål, som var indføjet i kontraktens 11, var ugyldigt, fordi det ikke var særligt fremhævet. Ejendomsforeningen Danmark fandt, at afgørelsen var åbenbart forkert, og Ejendomsforeningen Danmark stillede derfor nogle principielle spørgsmål til det tidligere Socialministerium nu Velfærdsministeriet om udfyldelse af typeformular A, 8. udgave, ved indgåelse af lejeaftaler om beboelseslejemål. Af ministeriets svar af 22. december 2006 til Ejendomsforeningen Danmark fremgik, at ministeriet fortolker de såkaldte blanketregler i lejelovens 5 anderledes, end Vestre Landsret gjorde i den konkrete sag. Ejendomsforeningen Danmark gengav Socialministeriets svar i Huset Jura, nr. 1, februar 2007, side fortsættes side 3 Indholdsfortegnelse Diverse Danmarks Lejerforeninger gik forgæves til ministeren Nyt fra Christiansborg Lovforslag - Ændring af lov om leje (tilbudspligt, tidligere almene boliger)... 3 Nyt fra myndighederne Bekendtgørelse - Udskydelse af ikraft trædelsesdatoen for energi - mærk nings reglerne... 4 Bekendtgørelse - Obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige... 4 Diverse Ny blanket i Ejendomsforeningen Danmarks blanketmodul Honorering af huslejenævns medlemmer i fynske kommuner Orientering Formkrav omkostningsbestemt husleje. Ikke krav om oplysning om ejendommens indtægter... 6 Grundejernes Domssamling GD 2008/01 Ø - Oplysning om ejendommens samlede lejeindtægter var ikke et formkrav ved varsling af omkost ningsbestemt lejeforhøjelse. Gyldig varsling GD 2008/02 V - Afvisning af tvistebehandling i huslejenævnet. Ingen frist for indbringelse for boligretten GD 2008/03 B - Ejendoms status afgjort ud fra forholdene pr. 1. januar Ejendom ejet af andelsbolig - forening pr. 1. januar Småhus GD 2008/04 Ø - Efterbetalingskrav for varme. Ikke opsættende virkning ved indbringelse for huslejenævnet. Ophævelse... 9 GD 2008/05 Ø - Ejendom ikke anvendt til erhverv pr. 31. december Faktisk anvendelse til beboelse var afgørende... 9 GD 2008/06 B - Lys på bagtrappen var en forbedring. Ikke vedligeholdelsespåbud til U GD 2008/07 H - Tinglysning af vedtægtsændring om ændret udgiftsfordeling. Flertalsbeslutning Administrative afgørelser GA 2008/01 HAN - Betingelser for at korrigere varmeregnskab med fejlfordelt udgift ikke opfyldt, da U ikke rettede fejlen, straks han blev opmærksom herpå GA 2008/02 HAN - L hæftede for indvendig vedligeholdelsesforpligtelse i forbindelse med fraflytning af lejemål, selvom lejemålet var overtaget ikke-istandsat Skattehjørnet Skatterådet har ved dette bindende svar givet mulighed for at der ved genanbringelser i nybyggeri kan ske en efterfølgende regulering hvis den reelle pris på byggeriet bliver større end først antaget (SKM SR) Udlejning af sommerhus er ikke erhvervsmæssig anvendelse efter ejendomsavancebeskatningslovens 6 A. (SKM SR) Under visse forudsætninger kan tilskud til bygningsarbejde på fredet ejendom være undtaget for beskatning (SKM SR) En skatteyder kan godt besidde mere end en helårsbolig af gangen der er omfattet af parcelhusreglen eller er en andelsbolig (SKM SR) En genopført bygning efter en brand er ikke en nybygning og der skal derfor ikke ske omvurdering efter vurderingslovens 33, stk. 13, for at ændre /hæve loftet for ejendomsværdiskatten (SKM LSR) Hæves en ejendomshandel grundet fejl og mangler og ikke som følge af en betingelse i købsaftalen, kan der ikke ses bort fra handlen i skattemæssig henseende (SKM LSR)

2 Faste forkortelser i Huset Jura 17. årgang nr. 1 februar 2008 ISSN Udgivet af Ejendomsforeningen Danmark Redaktør Kristin Jonasson, ansvarshavende I redaktionen Kristin Jonasson Mogens Dürr Timmy Lund Redaktion Nørre Voldgade 2, 4. sal 1358 København K Telefon: Telefax: Girokonto: Hjemmeside: Huset Jura udkommer otte gange om året Huset Jura og Huset udsendes gratis til alle medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark. Ikke-medlemmer kan tegne et samlet årsabonnement på Huset Jura og Huset for 705 kr., inkl. moms. ABL ABLL Aftl. EJL ELL ERL GA GD H HAN KL L LL ML Rpl TL U V Ø Andelsboligloven Lov om leje af almene boliger Aftaleloven Ejerlejlighedsloven Erhvervslejeloven Erhvervslejeregulerings lov en (ophævet 1. januar 2000) Grundejernes administrative afgørelser Grundejernes domssamling Højesteret Huslejeankenævnsafgørelse Konkursloven Lejer Lejeloven Boligreguleringsloven Retsplejeloven Tinglyningsloven Udlejer Vestre Landsret Østre Landsret Abonnement Egon Petersen Ejendomsforeningen Danmark Telefon: Grundejernyt Layout og Dtp Anita T. Damkier Hansen Ejendomsforeningen Danmark Økonomiske nøgletal Prisudvikling (Indeks 2000 = 100) Procentvis ændring Tryk Datagraf Auning AS Redaktionen er afsluttet den 17. januar 2008 Forbrugerprisindeks december 2006/2007 = 112,8 / 115,4 2,3 % Nettoprisindeks december 2006/2007 = 113,6 / 116,7 2,7 % Husleje december 2006/2007 = 116,3 / 118,7 2,1 % Effektiv rente/ydelsesprocent 1) 10-årige realkreditlån 24. januar 2008 = 4,5 % / 13,1 % 20-årige realkreditlån 24. januar 2008 = 5,2 % / 8,7 % 30-årige realkreditlån 24. januar 2008 = 5,4 % / 7,3 % 30-årige A-lån i GI 24. januar 2008 = 4,5 % / 6,1 % 30-årige B-lån i GI 2) 24. januar 2008 = 2,5 % / 4,7 % Nationalbankens udlånsrente 3) 7. juni 2007 = 4,25 % A- og B-lån i GI kan også optages som 10- eller 20-årige. 1) Inkl. bidrag, ekskl. engangsomkostninger i forbindelse med låneoptagelsen. 2) Grundejernes Investeringsfond yder kun lån af denne type til bevaringsværdige ejendomme. 3) Rentesatser anvendes ved beregning af morarentesatser efter rentelovens 5. Morarentesatser svarer til Nationalbankens udlånsrente pr. 1. januar/juli med tillæg af 7%. Tallene bygger på oplysninger fra Danmarks Statistik, Nykredit og egne beregninger. 2 Ejendomsforeningen Danmark Huset Jura 1/2008

3 Diverse Danmarks Lejerforeninger gik forgæves til ministeren... fortsat fra forsiden Danmarks Lejerforeninger var uanset den svage juridiske begrundelse for afgørelsen naturligvis meget begejstrede for dommen fra Vestre Landsret, da dommen indebærer, at lejere eventuelt kan frigøre sig for forpligtelser, som de uden problemer har accepteret ved indgåelsen af lejeaftalen. Danmarks Lejerforeninger har derfor ikke været tilfreds med, at Socialministeriet har tilkendegivet sin holdning til, hvorledes blanketreglerne i lejeloven skal fortolkes. Dette medførte, at Danmarks Lejerforeninger den 8. november 2007 skriftligt anmodede Socialministeriet om at trække sit skriftlige svar af 22. december 2006 til Ejendomsforeningen Danmark tilbage. Det har Socialministeriet naturligvis blankt afvist i et brev af 21. december 2007 til Danmarks Lejerforeninger. Ejendomsforeningen Danmark finder det glædeligt, at Socialministeriet har afvist Danmarks Lejerforeningers anmodning om at trække udtalelsen tilbage. Efter Ejendomsforeningen Danmarks opfattelse er det meget vigtigt, at der kan foregå en fri debat om afgørelser fra domstolene, og at Socialministeriet også har mulighed for at bidrage til forståelsen af de regler, som ministeriet har udstedt. Socialministeriets brev af 21. december 2007 til Danmarks Lejerforeninger kan læses i sin helhed på Nyt fra Christiansborg Lovforslag Ændring af lov om leje (tilbudspligt, tidligere almene boliger) Velfærdsministeren har pr. 17. december 2007 fremsat lovforslag nr. 44 om bl.a. ændring af reglerne angående tilbudspligt i ejendomme, som tidligere var almene boliger. Det præciseres, at overdragelse af almene ejendomme er omfattet af tilbudspligten for udlejer, jf. LL , såfremt ejendommen efter overdragelsen ikke er omfattet af den almene lejelov. Reglen er ført ind i LL 100, stk. 4, og har kun betydning i de tilfælde, hvor en ejendom sælges til en person, der ikke er omfattet af den almene lejelov. Det er angivet, at loven træder i kraft 1. januar 2008, men endnu er lovforslaget ikke vedtaget. Lovforslag nr. 44 af 17. december 2007 om ændring i bl.a. Lejeloven. TIL Ejendomsforeningen Danmark Huset Jura 1/2008 3

4 Nyt fra myndighederne Bekendtgørelse Udskydelse af ikrafttrædelsesdatoen for energimærkningsreglerne På grund af mangel på energimærkningskonsulenter har Energistyrelsen besluttet sig for på ny at udskyde ikrafttrædelsesdatoen for nogle af reglerne om energimærkning af bygninger fra den 1. juli 2008 til den 1. juli Ændringen af reglerne indebærer, at der først pr. 1. juli 2009 er krav om - energimærkning ved indgåelse af lejekontrakter om beboelses- og erhvervslejemål, - energimærkning ved overdragelse af andele m.v. i andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, samt - regelmæssig energimærkning (hvert 5. år) af bygninger med et etageareal fra m 2 til og med m 2. Energistyrelsen har samtidig forlænget overgangsordningen vedrørende gyldigheden af tidligere udarbejdede energimærkninger af bygninger, således at disse energimærkninger nu er gyldige i 5 år fra datoen for energimærkningens indberetning. Udskydelsen af ikrafttrædelsesdatoen for energimærkningsreglerne vil utvivlsomt medføre yderligere usikkerhed om, hvornår og hvor hyppigt der skal foretages energimærkning af ejendomme. På baggrund heraf har Ejendomsforeningen Danmark udarbejdet en skematisk oversigt over de mest væsentlige regler om energimærkning. Det skal understreges, at oversigten ikke er en udtømmende angivelse af, hvornår der skal foretages energimærkning af en bygning. Se nærmere side 5. Herudover har Energistyrelsen udstedt bekendtgørelse nr. 1544, hvori ikrafttrædelsen af undtagelsesbestemmelserne ( 7 og 8 om lejemål og andelsboliger) i hovedloven om energimærkning (lov nr. 585/2005), udskydes til 1. juli Bekendtgørelse nr af 20. december 2007 om ændring af bekendtgørelse om energimærkning samt bekendtgørelse nr af 20. december Bekendtgørelse Obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Justitsministeriet har pr. 12. december 2007 udstedt bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Helt overordnet set medfører reglerne, at alle advokater og advokatfuldmægtige i perioden 1. januar 2008 til 31. december 2011 skal have deltaget i mindst 54 lektioners efteruddannelse af generel eller konkret betydning for advokaterhvervet (svarende til 18 lektioners efteruddannelse om året i perioden). Efter nævnte 3 års periode begynder en ny 3 års periode. Undervisnings- og forfattervirksomhed kan i nærmere begrænset omfang medregnes i lektionsantallet. Overskrides lektionsantallet for en 3 årig periode, kan de overskydende lektioner efter ansøgning overføres til en ny 3 årig periode. Opfyldelse af pligten skal dokumenteres overfor Advokatrådet. Advokatrådet udarbejder en formular/erklæring til brug for dokumentationspligten. Ejendomsforeningen Danmarks juridiske efteruddannelseskurser opfylder alle kvalitetskravene i bekendtgørelsens 2 og 3, herunder undervisernes faglige kompetence. Der udleveres ved hvert kursus et kursusbevis, som dokumenterer kursusdeltagelsen og antallet af lektioner, som det pågældende kursus udgør. Generelt set udgør Ejendomsforeningen Danmarks kurser enten 4 lektioner (halvdagskurser) eller 6 lektioner (heldagskurser). Bekendtgørelse nr af 12. december 2007 om obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige trådte i kraft den 1. januar TIL 4 Ejendomsforeningen Danmark Huset Jura 1/2008

5 Oversigt over de mest væsentlige regler om energimærkning Ejerboliger, herunder ejerforeninger Andelsboligforeninger Udlejningsejendomme Bygninger med mindre end m 2 etageareal Ikke krav om regelmæssig energimærkning Ikke krav om regelmæssig energimærkning Ikke krav om regelmæssig energimærkning Energimærkning skal foreligge ved salg, herunder ved salg af ejerlejligheder Energimærkning skal fra den 1. juli 2009 foreligge ved overdragelse af andele m.v. i foreningen Energimærkning skal fra den 1. juli 2009 foreligge ved indgåelse af lejeaftaler om beboelses- og erhvervslejemål Bygninger med m 2 etageareal Krav om regelmæssig energimærkning fra den 1. juli 2009 Energimærkning skal i øvrigt foreligge ved salg, herunder ved salg af ejerlejligheder Krav om regelmæssig energimærkning fra den 1. juli 2009 Energimærkning skal i øvrigt fra den 1. juli 2009 foreligge ved overdragelse af andele m.v. i foreningen Krav om regelmæssig energimærkning fra den 1. juli 2009 Energimærkning skal i øvrigt fra den 1. juli 2009 foreligge ved indgåelse af lejeaftaler om beboelses- og erhvervslejemål Bygninger med m 2 etageareal eller mere Krav om regelmæssig energimærkning mindst hvert 5. år Krav om regelmæssig energimærkning mindst hvert 5. år Krav om regelmæssig energimærkning mindst hvert 5. år Energimærkning skal i øvrigt foreligge ved salg, herunder ved salg af ejerlejligheder Hvis der i forvejen er udarbejdet en energimærkning for bygningen vil den være gyldig i 5 år fra datoen for indberetningen af mærkningen Energimærkning skal i øvrigt fra den 1. juli 2009 foreligge ved overdragelse af andele m.v. i foreningen Hvis der i forvejen er udarbejdet en energimærkning for bygningen vil den være gyldig i 5 år fra datoen for indberetningen Energimærkning skal i øvrigt fra den 1. juli 2009 foreligge ved indgåelse af lejeaftaler om beboelses- og erhvervslejemål Hvis der i forvejen er udarbejdet en energimærkning for bygningen vil den være gyldig i 5 år fra datoen for indberetningen Sanktioner ved manglende energimærkning Hvis ejeren ikke overholder reglerne om regelmæssig energimærkning, kan ejeren idømmes en bøde for den manglende udarbejdelse af energimærkningen. I ejerforeninger vil det være ejerforeningen/bestyrelsen, som vil blive idømt en bøde Hvis køberen af en ejendom eller en ejerlejlighed ikke får udleveret kopi af energimærkningen fra sælgeren, kan køberen efter forgæves påkrav overfor sælgeren selv udarbejde energimærkningen for sælgers regning Hvis andelsboligforeningen ikke overholder reglerne om regelmæssig energimærkning, kan andelsboligforeningen/bestyrelsen idømmes en bøde for den manglende udarbejdelse af energimærkningen Hvis køberen af en andelsbolig fra den 1. juli 2009 ikke får udleveret kopi af energimærkningen fra sælgeren, kan køberen efter forgæves påkrav overfor sælgeren selv udarbejde energimærkningen for sælgers regning Hvis udlejer ikke overholder reglerne om regelmæssig energimærkning, kan udlejer idømmes en bøde for den manglende udarbejdelse af energimærkningen Hvis udlejer fra den 1. juli 2009 ikke udleverer en kopi af energimærkningen til lejeren, kan udlejer idømmes en bøde for den manglende udarbejdelse af energimærkningen Ejendomsforeningen Danmark Huset Jura 1/2008 5

6 Diverse Ny blanket i Ejendomsforeningen Danmarks blanketmodul Ejendomsforeningen Danmark har udarbejdet en ny blanket til foreningens blanketmodul. Denne blanket kan anvendes, når man i henhold til boligreguleringslovens 13, stk. 3, i forbindelse med varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse sender driftsbudget m.v. til beboerrepræsentationen. Blanketten har fået blanketnummer D1, og den findes både i en elektronisk udgave og i en papirudgave til udfyldning i hånden. Hvis man er abonnent på Ejendomsforeningen Danmarks elektroniske blanketmodul, kan man få sit elektroniske blanketmodul suppleret med den nye blanket ved at sende en anmodning herom pr. til dk. Blanketten vil i øvrigt indgå i den opdatering af det elektroniske blanketmodul, som bliver sendt til abonnenterne i august Honorering af huslejenævnsmedlemmer i fynske kommuner Ejendomsforeningen Danmark har tidligere forgæves opfordret Velfærdsministeren (tidligere Socialministeren) til at tage initiativ til at sikre, at lejer- og udlejerrepræsentanterne modtager et ordentlig honorar for deres deltagelse i nævnsarbejdet. Da ministeren har afvist at tage et initiativ i sagen, er det herefter reelt op til de enkelte nævnsrepræsentanter at forhandle deres honorarer på plads med kommunalbestyrelsen. Ejendomsforeningen Odense har i den forbindelse oplyst, at der for nylig er fastsat honorarer til nævnsrepræsentanterne i huslejenævnene i Nyborg Kommune, Middelfart Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune og Assens Kommune. I disse kommuner er honorarerne fastsat til mellem kr. og kr. årligt med tillæg af mødediæter for hvert møde i nævnet. I Svendborg Kommune ydes der honorar efter tilsvarende retningslinjer. Orientering Formkrav omkostningsbestemt husleje. Ikke krav om oplysning om ejendommens indtægter I overensstemmelse med Østre Landsrets korrekte dom refereret i GD 2008/01Ø på side 7 af dette nummer af Huset Jura (nærmere kommenteret i Huset Net den 6. december 2007), har nu også Århus Huslejenævn indtaget det standpunkt, at det ikke er et formkrav ved en omkostningsbestemt huslejevarsling, at ejendommens indtægter skal oplyses til lejerne. Vestre Landsret har tidligere i GD 2006/78V (også trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 2007, side 566V) angivet dette som et formkrav. Denne sag er anket til Højesteret, og verserer fortsat. Huslejenævnet i Århus angiver følgende begrundelse for afgørelsen: Et flertal fandt, at Vestre Landsrets dom trykt i UfR V ikke kan anses for at være et præjudikat, idet dommen er anket til Højesteret med 3. instansbevilling. Flertallet finder på den baggrund, at varslingen må anses at overholde formalia til beregning, idet det ikke klart kan udledes af ML 12, at opgørelsen af den omkostningsbestemte leje på varslingstidspunktet skal fremgå af varslingen. ( ). Afgørelse af 9. januar 2008 fra Århus Huslejenævn (J.nr. M0/2007/00888/mb). TIL 6 Ejendomsforeningen Danmark Huset Jura 1/2008

7 Grundejernes Domssamling GD 2008/01 Ø ML 12 og 13 Oplysning om ejendommens samlede lejeindtægter var ikke et formkrav ved varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Gyldig varsling U varslede omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Det fremgik ikke af varslingen, hvad ejendommens lejeindtægter udgjorde. Dette var ikke et formkrav ved varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse efter ML 12, og varslingen var derfor gyldig U varslede omkostningsbestemt lejeforhøjelse til ikrafttræden pr. 1. marts Lejeforhøjelsen blev indbragt for huslejenævnet, som fandt at varslingerne var gyldige. Huslejenævnet nedsatte dog lejen for nogle af lejemålene i ejendommen. U indbragte efterfølgende sagen for boligretten, og spørgsmålet om, hvorvidt varslingerne var gyldige, blev udskilt til særskilt behandling. U gjorde gældende, at varslingerne var gyldige, da de opfyldte de formelle betingelser i ML 12, at Højesteret ved tidligere fortolkninger af ML 12 og 13 har fastlagt en retspraksis, hvorefter der ikke kan indfortolkes supplerende formkrav, og at størrelsen af ejendommens lejeindtægter ekskl. forbedringstillæg for øget brugsværdi alene var en materiel betingelse for varslingen af lejeforhøjelse og ikke en formel betingelse med betydning for varslingernes gyldighed. U gjorde endelig gældende, at Vestre Landsrets dom af 3. oktober 2006 (note) var i strid med Højesterets praksis og en ukorrekt afgørelse, der ikke havde hjemmel i lovtekstens ordlyd. L gjorde gældende, at varslingerne var ugyldige, da de ikke indeholdt oplysning om ejendommens samlede lejeindtægter på varslingstidspunktet. To af boligrettens medlemmer udtalte: Det er en betingelse for at kunne kræve lejeforhøjelse efter ML 7, at ejendommens samlede lejeindtægt ikke kan dække de nødvendige driftsudgifter og afkastningen af ejendommens værdi. Varslingen af 28. november 2005 indeholder ikke oplysninger, der giver L mulighed for at vurdere, om denne betingelse er opfyldt. Efter ML 12 skal varslingen indeholde lejeforhøjelsens beregning. Efter en naturlig sproglig forståelse indeholder dette udtryk både indtægts- og udgiftssiden af beregningen, og det er endvidere af væsentlig betydning for L s stillingtagen til lejeændringen, at disse oplysninger foreligger. Herefter stemmer disse medlemmer for at anse varslingerne for ugyldige, da de ikke opfylder formkravene i ML 12. Et af boligrettens medlemmer fandt, at varslingerne var gyldige. Boligrettens afgørelse blev anket til landsretten, som udtalte: Efter ML 7, stk. 1, kan U forlange lejeforhøjelse, hvis lejen ikke kan dække ejendommens nødvendige driftsudgifter og afkastningen af ejendommens værdi. Efter ML 12, stk. 1, er et krav om lejeforhøjelse ugyldigt, hvis kravet ikke indeholder de i bestemmelsen angivne oplysninger. Under hensyn hertil må bestemmelsen fortolkes efter sin ordlyd, således at kravet om lejeforhøjelse kun behøver at indeholde de oplysninger, som med sikkerhed kan udledes af bestemmelsen. U har ved varslingen af lejeforhøjelsen, der indeholdt oplysning om dens beregning, anvendt samme beregningsgrundlag som hidtil, og der foreligger i øvrigt ikke ændrede forhold vedrørende ejendommen, som kunne indebære, at det måtte anses for at være af væsentlig betydning for L s stillingtagen til lejeforhøjelsen, at varslingen indeholdt oplysning om størrelsen af ejendommens samlede lejeindtægter. I mangel af sådanne særlige forhold findes det derfor ud fra ordlyden af bestemmelsen i ML 12, stk. 1, ikke med tilstrækkelig sikkerhed at kunne fastslås, at den undladte oplysning om ejendommens samlede lejeindtægt på varslingstidspunktet, i sig selv at medføre varslingens ugyldighed efter denne bestemmelse. Landsretten hjemviste herefter sagen til boligretten til realitetsbehandling af den resterende del af sagen. Note: GD 2006/78 V. Dom afsagt den 29. maj 2007 af Retten i Odense (BS /2006). Dom afsagt den 22. november 2007 af Østre Landsret (2. afd. a.s. nr. B ). GD 2008/02 V ML 43, stk. 1 LL 40 Afvisning af tvistebehandling i huslejenævnet. Ingen frist for indbringelse for boligretten L indbragte en tvist med U for huslejenævnet, men huslejenævnet afviste sagen, da tvisten hovedsagelig vedrørte forhold, som lå uden for huslejenævnets kompetence. L indbragte ca. 2 måneder senere tvisten for boligretten. 6-ugers fristen i ML 43 fandt ikke anvendelse, og sagen blev derfor ikke afvist Ejendomsforeningen Danmark huset Jura 1/2008 7

8 Grundejernes Domssamling L indbragte i oktober 2006 en sag for huslejenævnet om forbrugsregnskaber vedrørende vand og tilbagebetaling af leje efter hans lejemål hos U. I januar 2007 afviste huslejenævnet sagen med henvisning til, at tvisterne i sagen overvejende lå uden for huslejenævns kompetenceområde. L indbragte herefter i marts 2007 sagen for boligretten. U gjorde imidlertid gældende, at sagen skulle afvises, fordi 4 ugers fristen for indbringelse af huslejenævnets afgørelse ikke var overholdt. Boligretten udtalte: Huslejenævnet har afvist at træffe afgørelse i sagen. Der er således ingen afgørelse af parternes tvist, der står ved magt, med mindre den indbringes for boligretten. 4 ugers fristen i ML 43 for indbringelse af sådanne afgørelser gælder derfor ikke. Som følge heraf kan U s afvisningspåstand ikke tages til følge. U kærede afgørelsen til landsretten, som udtalte: Huslejenævnet besluttede den 16. januar 2007 at afvise at træffe afgørelse i en sag indbragt af L mod U Hansen ved stævning af 12. september 2006 (note). Efter ML 43, stk. 1, kan huslejenævnets afgørelse indbringes for boligretten. Indbringelse skal ske senest 4 uger efter, at underretning om nævnets afgørelse er meddelt parterne. L har i sin stævning af 8. marts 2007 til boligretten gentaget sin påstand for huslejenævnet. L ses ikke ved stævningen til boligretten at have indbragt huslejenævnets afgørelse om afvisning af sagen. Fristen i ML 43, stk. 1, for at indbringe sagen for boligretten finder herefter ikke anvendelse. Med denne begrundelse stadfæstes boligrettens afgørelse. Note: Der må være tale om en skrivefejl, da indbringelse for huslejenævnet ikke sker ved stævning. Kendelse afsagt den 24. oktober 2007 af Retten i Sønderborg (sag nr. BS 411/2007). Kendelse afsagt den 19. november 2007 af Vestre Landsret (VL B ). GD 2008/03 B ML 4 og 29 b Ejendoms status afgjort ud fra forholdene pr. 1. januar Ejendom ejet af andelsboligforening pr. 1. januar Småhus En ejendom med 9 beboelseslejligheder var ejet af en andelsboligforening pr. 1. januar 1995, og der var på daværende tidspunkt ingen udlejede lejligheder i ejendommen. Ejendommen skiftede senere status til udlejningsejendom. Ejendommens status skulle afgøres ud fra forholdene pr. 1. januar 1995, hvor der var færre end 6 udlejede beboelseslejligheder i ejendommen, og lejemålene i ejendommen var derfor omfattet af småhusreglerne En beboelsesejendom ændrede status fra at være en andelsboligforening til at være en udlejningsejendom, og der opstod derefter tvist om lejeniveauet for et af lejemålene i ejendommen. Lejefastsættelsen for lejemålet blev først indbragt for huslejenævnet, og efterfølgende blev huslejenævnets afgørelse anket til boligretten. Under boligretssagen opstod der tvist imellem U og L om, hvorvidt lejemålet var omfattet af reglerne om omkostningsbestemt lejefastsættelse, eller om det var omfattet af reglerne i ML kap. IV A om huslejeregulering for mindre ejendomme de såkaldte småhusregler. U og L var enige om, at ejendommen pr. 1. januar 1995 indeholdt 9 beboelseslejligheder, at den på daværende tidspunkt var ejet af en andelsboligforening, samt at der på daværende tidspunkt ikke var udlejede beboelseslejligheder i ejendommen. U nedlagde påstand om, at L skulle anerkende, at L s lejemål var omfattet af ML kap. IV A, jf. ML 29 b, 2. pkt. L nedlagde påstand om hjemvisning af sagen til huslejenævnet med henblik på fastsættelse af en lovlig omkostningsbestemt leje for lejemålet. Boligretten udtalte: Det er ubestridt under sagen, at ejendommen pr. 1. januar 1995 omfattede 6 eller flere beboelseslejligheder, jf. ML 29 b, 1. og 2. pkt. (note). Herved er der endeligt gjort op med ejendommens status og det forhold, at der nu er udlejet mere end 6 beboelseslejligheder i ejendommen indebærer således ikke, at ejendommen skal betragtes som et storhus. Boligretten er således enig med huslejenævnet i, at lejen skal fastsættes efter ML kap. IV A. Note: Ejendommen indeholdt 9 lejligheder, men ingen af dem var udlejet pr Derfor havde huslejenævnet konkluderet, at ejendommen var et småhus. Kendelse afsagt den 4. december 2007 af Retten i Århus (BS /2007). 8 Ejendomsforeningen Danmark Huset Jura 1/2008

9 GD 2008/04 Ø LL 40, 93 og 106 ML 39, 40, 41 og 42 Efterbetalingskrav for varme. Ikke opsættende virkning ved indbringelse for huslejenævnet. Ophævelse L fremsatte indsigelse imod U s efterbetalingskrav i henhold til varmeregnskabet, hvorefter U indbragte varmeregnskabet for huslejenævnet. Huslejenævnet nedsatte U s efterbetalingskrav, men U afgav straks påkrav om betaling af det resterende efterbetalingskrav. Da L ikke betalte ophævede U lejemålet. U s ophævelse var berettiget, da indbringelse af efterbetalingskravet for huslejenævnet ikke havde opsættende virkning. U aflagde i april 2006 varmeregnskab for 2004/05 overfor L, hvorefter L skulle efterbetale 2.511,90 kr. L fremsatte indsigelse imod varmeregnskabet, hvorefter U indbragte varmeregnskabet for huslejenævnet. Den 31. juli 2006 traf huslejenævnet afgørelse om, at L s efterbetaling skønsmæssigt skulle nedsættes fra 2.511,90 kr. til 2.011,90 kr., fordi L forgæves havde klaget over et utæt vindue. Det fremgik endvidere, at huslejenævnets afgørelse, at U skulle tilbagebetale 500,00 kr. med tillæg af renter til L. L havde imidlertid kun indbetalt a conto beløb på 4.740,00 kr. i løbet af året, og der var i samme periode forbrugt varme for 7.251,90. U havde oprindeligt afgivet et påkrav overfor L om betaling af varmeefterbetalingen i april 2006, men U fulgte ikke op på dette påkrav, da varmeregnskabet blev indbragt for huslejenævnet. Den 10. august 2006 sendte U derfor et påkrav til L om betaling af 2.011,90 kr. med tillæg af et påkravsgebyr, i alt 2.154,14 kr. Da L fortsat ikke betalte ophævede U lejemålet ved brev af 17. august U s ophævelse blev anmeldt af postvæsenet overfor L til senere afhentning den 18. august 2006 kl L betalte 2.011,90 kr. via giro den 18. august 2006 kl U begærede herefter L udsat af lejemålet ved en umiddelbar fogedforretning. U gjorde gældende, at kravet havde været forfaldent siden april 2006, og at sagens indbringelse for huslejenævnet ikke havde opsættende virkning. L gjorde gældende, at det første påkrav ikke blev fulgt op med en ophævelse, og at U derfor de facto havde anerkendt at indbringelsen havde opsættende virkning for efterbetalingskravet. L gjorde endvidere gældende, at fristen for betaling måtte regnes efter de almindelige regler i LL 41, hvorefter kravet først var forfaldent 1 måned efter, at L havde modtaget afgørelsen. Fogedretten udtalte: Det lægges til grund som anført i huslejenævnskendelsen, at alle frister for udsendelse af varmeregnskab er overholdt, og at det oprindelige efterbetalingsbeløb var forfaldent til betaling den 1. april 2006, til hvilket tidspunkt det efter det oplyste også blev opkrævet. Retten finder ikke, at indbringelse af sagen for huslejenævnet uden udtrykkelig hjemmel har opsættende virkning for efterbetalingen på samme måde, som indbringelse af en nævnskendelse for boligretten heller ikke har opsættende virkning. Dette støttes tillige af nævnets begrundelse, hvorefter det for meget erlagte skal tilbagebetales til L inden en bestemt frist. Herefter og da beløbet i det mindste ikke blev deponeret under huslejenævnssagen, findes påkrav af 10. august d.å. at være afgivet med rette. Da lejen først er betalt, efter at ophævelsen var kommet frem, og da påkravsbeløbet fortsat ikke ses indbetalt, findes der ikke at foreligge sådanne særlige grunde efter LL 94, der kan føre til, at ophævelsen er uden retsvirkninger. Østre Landsret stadfæstede afgørelsen. Note: Kendelsen er også refereret i TBB Ø. Kendelse afsagt den 29. december 2006 af Københavns Fogedret (F ). Kendelse afsagt den 23. januar 2007 af Østre Landsret (9. afd. B ). GD 2008/05 Ø LL 53 ML 15 a Ejendom ikke anvendt til erhverv pr. 31. december Faktisk anvendelse til beboelse var afgørende Den lovlige anvendelse pr. 31. december 1991 af en ejendom var erhvervsmæssig i form af hoteldrift, men ejendommen blev faktisk anvendt til beboelse. Den faktiske anvendelse af ejendommen var afgørende, og ejendommen blev derfor ikke anvendt til erhverv pr. 31. december U var ikke berettiget til at opkræve markedsleje i et beboelseslejemål i ejendommen I maj 2006 nedsatte Ankenævnet for De Københavnske Huslejenævn lejen pr. 1. april 2005 for L lejemål fra kr. årligt til kr. U ankede afgørelsen til boligretten og nedlagde påstand om, at L skulle anerkende at lejen pr. 1. april 2005 udgjorde kr. årligt. Ejendomsforeningen Danmark Huset Jura 1/2008 9

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Foredrag. den 24. november 2014

Foredrag. den 24. november 2014 Foredrag den 24. november 2014 Jakob Juul-Sandberg Lektor, ph.d., Syddansk Universitet jju@sam.sdu.dk Lidt statistik mm. www.domstol.dk antal boligretssager 2013: i DK 2.103 (+ småsager) Odense 81; Svendborg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme...

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ERHVERVSEJENDOMME Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... 4 Er lejer forpligtet til at betale

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Over for P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige krav påstås frifindelse.

Over for P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige krav påstås frifindelse. Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 18. september 2012 i sag nr. BS 43C-2097/2011: A mod P. Bodholdt Ejendomme ApS Sagens baggrund og parternes påstande. Denne sag, der er anlagt den 12. april 2011, vedrører

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen Ejendomsforeningen Danmark Nyheder indenfor boliglejelovgivningen 17. september 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark Ny lovgivning (1) Afskaffelse af løbedage i boliglejemål

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages?

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? 8. maj 2014 v. Hannah Vilvig, GI Kontoen i GI, 8.5.2014 1 Konto i GI hvad er det? Bindingskontoen efter boligreguleringslovens (Brl) 18 b er en (lille) del

Læs mere

Juridisk artikel. Indholdsfortegnelse. juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2009

Juridisk artikel. Indholdsfortegnelse. juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2009 huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2009 1 Juridisk artikel Energimærkning pr. 1. juli 2009 Den 1. juli 2009 træder de nye regler om energimærkning i kraft. Du kan læse

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager]over Energistyrelsen af 13. juli 2006 Afslag på dispensation fra pligten til at stille gyldig energimærkning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 Sag 217/2014 Jens J. Kold Antonsen (selv) mod SEB Ejendomme I A/S (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i

Læs mere

Hvornår er huslejen betalt?

Hvornår er huslejen betalt? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 27. februar 2007 KENDELSE Klager ctr. Estatemæglerne Birkelev & Thobo ApS Nørregade 24 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ERHVERVSEJENDOMME Energimærkning pr. 1. juli 2009... 1 Er kreditor forpligtet til at frigive et ejerpantebrev, når der sker indfrielse af ejerpantebrevets hovedstol?... 3

Læs mere

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER NYHEDSBREV / FEBRUAR NR. 2 2015 FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER 23.02.2015 Som lovet i nyhedsbrevet af september 2014, kommer her en opdatering omkring de forventede lejelovsændringer. Grundet de omfattende

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Lejens fastsættelse i boliglejemål

Lejens fastsættelse i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejens fastsættelse i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Juridisk konsulent Niklas W. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Ejendomsforeningen Danmark Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Boliglejekontrakter Plan for gennemgang Lidt om undervisningen og opgaver på

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET 18. NOVEMBER 2014 DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET LEJENIVEAUER I AARHUS præsen TATION 1 OMKOSTNINGSBESTEMTE LEJEMÅL BRL 5, STK. 1 BRL 5, stk. 1: 5. Ved lejeaftalens indgåelse må lejen ikke fastsættes til et

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

Lejeret. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged

Lejeret. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged Lejeret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged Boliglejeret Ved specialistadvokat Frederik Foged 3 Er der (gyldigt) aftalt fri

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015 Gå hjem-møde ændringer i lejeloven Torsdag den 23. april 2015 Velkommen 2 3 Program 14.30 15.00 Registrering 15.00 15.05 Velkomst v/andreas Antoniades 15.05 15.50 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn;

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Kickoff-seminar DEL II Paradoksproblemet med huslejefastsættelse og energiforbedringer i lejeboliger v/ advokat Timmy Lund, Ejendomsforeningen Danmark Onsdag den 1. juni 2011,

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Harald Jensens Plads 1A 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 13. november 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift...

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... 4 Kravene til specifikation af driftsudgifter

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR.

Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR. - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Præsentation af udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet

Læs mere

Andelshavernes retsstilling efter. andelsboligforeningens

Andelshavernes retsstilling efter. andelsboligforeningens Andelshavernes retsstilling efter tvangssalg af andelsboligforeningens ejendom Om mig Cand.jur. fra Aarhus Universitet, februar 2012 Speciale: Lejevilkårene for tidligere andelshavere efter Andelsboligforeningslovens

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 35 39 99 PSH@ADVICELAW.DK WWW.ADVICELAW.DK Ny Lejelov

Læs mere

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006.

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig Gl. Kongevej 124 1850 Frederiksberg C Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2009. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...8 Vedligeholdelsesregler...10

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme.

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Runo Østervold 24 8900 Randers og Palle Konggaard Irisvej 7 Assentoft 8900 Randers Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt NOTAT Dato: 10. februar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: NHO/MPK/LAG/PSH/CDH Dok id: 575005 Svar på henvendelse

Læs mere

Skimmelsvamp hvis skyld?

Skimmelsvamp hvis skyld? huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 2 marts 2008 2 Orientering Skimmelsvamp hvis skyld? FORFATTER JURIDISK KONSULENT TIMMY LUND I dette nummer af Huset Jura er der refereret fire

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

Det lejeretlige ejendomsbegreb

Det lejeretlige ejendomsbegreb Dansk Selskab for Boligret den 13. november 2013 Det lejeretlige ejendomsbegreb v/advokat Katja Paludan og advokat Anne Louise Husen Udstykningslovens 2 Ved en samlet fast ejendom forstås i denne lov 1)

Læs mere

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen.

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. 1 LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. TOX/JL 24/4 2014 Den 24. marts 2014 offentliggjorde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen,

Læs mere

Udlejning til videreudlejning var ikke omgåelse af lejelovgivningen

Udlejning til videreudlejning var ikke omgåelse af lejelovgivningen huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 2 marts 2009 2 Juridisk artikel Udlejning til videreudlejning var ikke omgåelse af lejelovgivningen Af juridisk konsulent Mogens Dürr I dette

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

Miljøskadeloven påbud til udlejere

Miljøskadeloven påbud til udlejere huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 7 oktober 2008 7 Juridisk artikel Miljøskadeloven påbud til udlejere FORFATTER JURIDISK KONSULENT LARS TOP RUD-PETERSEN, EJENDOMSFORENINGEN

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere