Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården"

Transkript

1 Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Ejendommene bestående af Korsikagården som er beliggende Korsikavej 2-8, Palermovej 21-27, Milanovej 5, 7A-B og 9, Strandlodsvej 86, 88A-B og 90 samt Milanogården som er beliggende Milanovej 8A-B og 10A-B, Palermovej og Venedigvej 9 13, 2300 København S. Her ses del af Korsikagården fra Milanovej. Sagsnr.: Dato: September august 2012, revideret iht. bestyrelsens kommentarer. Udført af: Bygningsingeniør Ole Poulsen, DATEA AS.

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Ejendommenes data:... 4 Ejendommenes historie:... 5 Konklusion Tagværk Kælder og fundering Facader Vinduer og altandøre Døre og indgangspartier Trapper og elevatorer Portrum Etageadskillelse WC og Bad Køkken Varmeanlæg Afløb Kloak Vandinstallation Gasinstallation Ventilation El og mekaniske anlæg Øvrige ombygningsarbejder Private friarealer Byggeplads Side 2 af 62

3 Forord Denne rapport er udarbejdet af DATEA AS. Rapporten har til hensigt at beskrive bygningens nuværende tilstand og belyse det fremtidige vedligeholdsbehov, således at bygningen kan fremstå i sin nuværende eller bedre stand i fremtiden. Rapporten tænkes anvendt af andelsboligforeningens bestyrelse til at danne beslutningsgrundlag for fremtidige arbejder på ejendommene samt til fastlæggelse af de fremtidige investeringer og løbende udgifter. Rapporten er lagt ud som en 10 års plan. Vi anbefaler at få planen justeret hvert år, således det giver et retvisende billede af ejendommenes stand og vedligeholdelsesbehov. Byggetilsynet er foregået ved et repræsentativt visuelt eftersyn af udvalgte bygningsdele. Der er ikke adskilt bygningsdele. Rapporten omfatter ikke lovligheden af de - af beboerne - udførte bygningsændringer, skimmelsvampeundersøgelse, bygningsnedbrydende svampeundersøgelse, PCB-undersøgelser, Tv-inspektion af kloakker, VVS- og el-tjek af hovedinstallationer, geotekniske jordbundsundersøgelser, undersøgelser af forurenet jord eller asbestholdige materialer. Der tages forbehold for, at synlige såvel ikke synlige skader og fejl er registreret samt for eventuelle følgeskader af dette. Priserne er angivet efter V&S prisbøger indeks 2010, og egne erfaringspriser samt skøn. Rapporten er et aktivt værktøj som årligt kan holde foreningen og dennes bestyrelse opdateret på ejendommenes tilstand og kommende vedligeholdelsesudgifter. Vedligeholdsarbejderne er delt op i følgende 4 kategorier: Drift (D) Arbejder som skal udføres løbende for at undgå en forringelse af ejendommene. Vedligehold (V) Arbejder, der skal udføres inden for de nærmeste år for at holde ejendommene i vedligeholdt stand. Forbedringer (F) Arbejder, der kan udføres for at forbedre ejendommene eller brugen af ejendommene, når foreningens budget tillader dette. Lovkrav (L) Arbejder, der skal udføres i henhold til lovkrav. Side 3 af 62

4 Ejendommenes data: Navn: Andelsboligforeningen Korsika- & Milanogården. Adresse: Milanovej 3A, 2300 København S. Ejerlav: Sundbyøster, København. Matr. nr.: 3748, 3749, 3777 og Ejendomstype: Etageboligbyggeri (flerfamiliehus). 5 etager ekskl. kælder og tagetage. Antal opgange: 27 stk. Antal lejligheder: 278 boliger med eget køkken. Bygning (opført delvis i 1937 og 1938): Bebygget areal: m² Samlet bygningsareal: m 2 Tagetagens samlede areal: 0 m 2 Kælderareal, hvor loft er under 1,25 m over terræn: m 2 Samlet erhvervsareal: 63 m 2 Samlet boligareal: m 2 Areal som hverken er bolig eller erhverv: 53 m 2 Nævnte arealer er i henhold til BBR-meddelelser. Side 4 af 62

5 Ejendommenes historie: Bygning opføres Andelsboligforeningen Startes op i foråret og bliver realiseret den 1. december Installering af oliefyrsanlæg i begge fyrkældre Fællesantenneanlæg Fjernvarme installeres, gamle fyr skrottes Skorstenspiber, rest fra gamle fyr, nedtages Nye tage på begge ejendomme. Decra tag over eksisterende bølgeeternit Brandsikring af alle døre på trappegange, fra kælder til 4. sal Altanrenovering, nye altangulve, rækværk og altankasser Nye porte til de 2 indre gårde Ombygning og installering af NYBORG vaskerier i hhv. Korsika- og Milanogården Gamle vaskerier skrottes Gårdsanering/renovering af indre gård i Korsikagården med nye skure Samtlige vinduer og altandøre udskiftet til VELFAC med termoruder Udskiftning af tilgangsrør på radiatorer Installation af BRUNATA varmemålere. Varmemålere blev lovbefalet i Installation af DANFOSS termostater Installation af 4 PDS kabler til hver stikkontakt i lejlighederne. (DELCOM) PDS kablerne giver mulighed for tilkobling til radio, Tv, dørtelefon og internet PDS kablerne ender i den anden ende i 3 krydsfelter De 3 krydsfelter er etableret i kælderen: Strandlodsvej 8A, Milanovej 7B og Palermovej Energimærkning (EMO) Malermæssig istandsættelse af samtlige trapper Tilslutning til PARKNET, radio, Tv, dørtelefon og internet. Herudover - Udskiftning af køkkenfaldstammer og stigstrenge over en seksårig periode. - Renovering af de bærende konstruktioner i den høje gård. - Adskillige ejere har renoveret deres badeværelser og køkkener. Side 5 af 62

6 Konklusion: Ejendommene er iflg. BBR register opført i henholdsvis 1937 og 1938 og er generel i acceptabel vedligeholdelsesmæssig stand. I det følgende er hver bygningsdel udspecificeret. Tag: Taget (omkring 1990) er forsynet med Decra oven på oprindeligt bølgeeternit. Tagfladen er generelt i god stand og der forventes ingen større vedligeholdelse af tagfladen. Almindelig rensning af tagrender samt tilsyn med taget skal påregnes. Enkelt sted er det konstateret, at der mangler en udluftningshætte, som skal monteres, når der er lift på ejendommene. Tagrender og nedløb er primært i plast og zink. Flere tagnedløb bør eftergås og i nogen tilfælde udskiftes. Tagrender er ikke hævet i forbindelse med montering af Decra-plader, hvilket kan give opsprøjt ved kraftigt regnvejr. Facader: Facaderne fremstår i frilagte røde mursten og er generelt i acceptabel stand. Nogen studsfuger er dog i dårligere stand, og disse bør løbende eftergås. Her er ligeledes nogle mursten som har ødelagt overflade, med risiko for opfugtning af facade til følge. Hvor der opstår fugtgener anbefales en udskiftning af disse sten. Her er ligeledes en del mursten (primært nederste skifter og ved indgangsdøre) som er blevet beskadiget af salt gennem årene. Man bør være varsom med saltning af fortov m.v. nær facaden. Vinduer og altandøre: Vinduer og altandøre er alle nye træ/alu vinduer, som er udskiftet omkring Træ/alu vinduer og døre vil ikke kræve megen vedligeholdelse i mange år udover almindelig smøring og eftergang. De er dog ved at nå en alder, hvor der kommer punkterede ruder. Om en årrække skal gummifuger omkring vinduerne ligeledes udskiftes. Hoveddøre og indgangspartier: Indgangsdørene til trappeopgangene er lakerede trædøre med glasrude. Disse kræver jævnligt slibning og lakering samt nogen justering. Bagdørene til trappeopgangene er ældre døre som løbende vil kræve nogen justering samt vedligeholdelse i form af opretning og maling. Sokler: Sokler er i varierende stand. Hvor der er murede sokler, er mursten flere steder i dårligere stand grundet saltskader. Her skal med tiden forventes nogle vedligeholdelsestiltag. Kældre: Der er flere steder vandgennemtrængning til kældre, og de fremstår nogle steder meget våde. Der er flere årsager til dette, og vi henviser generelt til afsnittet i rapporten. Etagedæk: Der er ikke lavet destruktive undersøgelser i forbindelse med gennemgangen. Der er umiddelbart ikke fundet anledning til bemærkninger ved gennemgangen. Gulvet i kælderen er dog i noget omfang i ringere stand, men her henvises til afsnittet vedr. kælder. Det skal bemærkes, at vicevært oplyser, at der jævnligt er utætheder gennem etagedækkene, grundet manglende vådrumsmembran. Dette bør undersøges nærmere. Side 6 af 62

7 Trappeopgange: Hovedtrapper har trappeløb som er udført i en støbt konstruktion, og fremstår generelt i god stand. Der pågår p.t. istandsættelse af de sidste trappeopgange, hvorefter alle trappeopgange er malerrenoveret i år (2011). Gulvoverflade er terrazzo og generelt i acceptabel stand. Her er dog nogle revner/sætninger som bør udbedres. I trappeopgangen er der etableret automatisk tænding af lyset, men gamle installationer er ikke fjernet. En større vedligeholdelse af trapperummene kan forventes hvert 15. år. Mindre eftergang kan foretages oftere efter behov. Tekniske installationer: Varmeforsyningen er fjernvarmeinstallation. Faldstammer og vandinstallationerne er primært besigtiget i kælderen. Her ses partiel udskiftning på både vandinstallationen og faldstammerne. Faldstammer og stigstrenge er generelt skiftet i 1993 i henhold til viceværten (Flemming). Korsikavej 2 og Milanovej 8A mangler, men skal i gang nu. Her forventes mindre vedligeholdelse fremadrettet. Der var tidligere gas i alle lejligheder. Nu er ca. 25 % af lejlighederne forsynet med el i stedet for gas. Foreningen skal være opmærksom på, at der kan blive kapacitetsproblemer (AMP-mangel), såfremt mange ønsker at gå over til gas i stedet for el. El: Her blev ikke konstateret ulovlige forhold, men det anbefales generelt at el-installatør efterser installationerne. Det er lovkrav at alle el-tavler skal være forsynet med HPFI-relæ (minimum HFI-relæ). Såfremt at dette mangler, skal det udføres straks. Det anbefales generelt, at ældre installationer, som ikke længere anvendes, demonteres. Kabler til radio, Tv, dørtelefon og internet: Kablerne i kældrene bør gennemgås. De aflastes ikke alle sammen, idet skruer er gået fri af loftet. Dokumentationen for sammenhæng mellem stik i lejlighed og tilslutning i krydsfelt mangler. Kablerne er gennem tiden også blevet angrebet af rotter. Dokumentation og reparation af kabler bør foretage ved f.eks. en gennemmåling af anlægget. Krydsfelter: Disse er i dårlig stand og trænger til en grundig rengøring, maling m.v. Udluftning bør også kontrolleres, idet der kan lugte af brændt elektronik. Der bør sørges for gode arbejdsforhold i rummene. Dørtelefon samt telefoncentral: Dørtelefonanlægget er fra TCS. Dette er koblet til en telefoncentral, så beboerne kan kommunikere med dette fra deres lejlighed. Det virker imidlertid meget upålideligt. Et re-design bør overvejes (IP-Telefoni). Det bør være muligt at kontrollere TCS anlægget og telefoncentralen hver for. Hermed ville grænsefladen til PARKNET være entydig. Alle priser i rapporten er håndværkerudgifter inkl. moms. DATEA er gerne behjælpelig med projektering, indhentning af tilbud samt byggestyring ved evt. fremtidige opgaver. Side 7 af 62

8 01. Tagværk BESKRIVELSE AF BYGNINGSDEL Taget er fra omkring 1990, forsynet med Decra oven på oprindelige eternitplader. Tagfladen er generelt i god stand og der forventes ingen større vedligeholdelse af tagfladen. Almindelig rensning af tagrender samt tilsyn med taget skal påregnes. Tagrender og nedløb er primært i plast og zink. OBSERVATION Enkelt sted er det konstateret, at der mangler en udluftningshætte, som skal monteres, når der er lift på ejendommene. Flere tagnedløb bør eftergås og i nogen tilfælde udskiftes (se foto). Tagrender er ikke hævet i forbindelse med montering af Decra-plader, hvilket kan giver opsprøjt ved kraftigt regnvejr. Tagrum er generelt godt ventileret, og der er udført smal gangbro under tagryggen. Flere ventilationskanaler er utætte og bør tætnes, så der ikke kommer unødigt fugt i tagrummet, og der sikres en bedre udsugning fra den enkelte lejlighed (hvor der er naturligt aftræk). Ved brandlemme bør det sikres, at pumper virker korrekt, så brandlemme altid er lukkende. DRIFT Ingen bemærkninger. Type D Interval Pris i kr. VEDLIGEHOLD Montering af manglende taghætte. V Løbende rensning af tagrender samt reparation af inddækninger m.v. V Eftergang og udskiftning af defekte tagnedløb (ca per nedløb) Reparation af aftrækskanaler (se afsnit ventilation) V FORBEDRINGER Yderligere isolering af tagrum i henhold til EMO-rapport kan overvejes. Grundet den lange tilbagebetalingstid er det ikke medtaget i rapporten. LOVKRAV Ingen bemærkninger. F L Side 8 af 62

9 Tagfalden er forsynet med Decra, og er generelt i ens god stand på begge ejendomme. Her er en del gennemføringer som umiddelbar at i god stand. Det var ikke muligt ved gennemgangen at besigtige på nært hold. Murkroner syner ligeledes i god stand. Når der er lift på ejendommen kan disse besigtiges yderligere. Skotrender syner ligeledes i god stand. Tagfladen ligger pænt jævnt. Ventilationsgennemføringer er udført i zink. Ventilationstaghætter (se afsnit ventilation). Antenner/paraboler som evt. ikke anvendes længere bør demonteres. Nærbillede at Decra-tag. Er i god stand. Side 9 af 62

10 En del Decra-overflade i tagrenden, kunne tyde på, at det er længe siden af tagrender er renset. Bør gøres jævnligt sammen med inspektion at tag m.v. Tagnedløb og overgange til sandfang er i varierende stand. Tagnedløb er udført i plast, og er i delvis dårlig stand. Disse bør eftergås og enkelte bør skiftes. Overgang tagnedløb til sandfang (varierende udførsel). Fastgørelsen at tagnedløb bør eftergås. På murværket kan det flere steder ses, at der har været utætheder gennem tiden. Disse bør undgås ved jævnligt tilsyn med tagnedløbene. Enkelte tagnedløb (nederste 2 meter) er helt tæret. Disse er udført i støbejern, og de er i meget ringe stand. Bør skiftes. Yderligere eksempel på ringe tagnedløb. Ventileringen af tagrummene virker godt. Her ses ventileringen ved tagfoden. Side 10 af 62

11 Mange skjolder efter gamle vandskader. Disse er fra før etableringen at Decra oven på skifereternitten. Blik gennem gitterspær. Her er udført udmærket lys og gangbro på lofterne. Her er generelt smalle gangbroer i loftsrummet som virker efter hensigten. Enkelte steder kunne ønskes bedre adgangsforhold. Ventilationskanal fra hver lejlighed. Den enkelte lejlighed har eget naturligt aftræk. Se afsnit ventilation. I enkelte opgange er udført centralt sug fra motor i loftsrummet. Dette anbefales generelt, da det vil give et bedre indeklima. Foto at gangbro m.v. Ved monteringen af Decrataget er flere eternitplader ødelagt. Dette har dog ingen praktisk betydning nu. Enkelt sted mod gården er isolering lidt vådt, grundet manglende taghætte (Venediggade). Denne bør monteres ved næste lejlighed, hvor der er en lift på ejendommen. Side 11 af 62

12 Tagrender på gårdskure på Korsikagården trænger meget til rensning. Tagvinduer syner generelt i god stand. Det var vanskeligt at komme til flere vinduer grundet manglende gangbroer. Ødelagt eternittag (fra monteringen af Decra). Ingen praktisk betydning nu. Tagfladen syner generelt i god stand med ringe risiko for fygesne. Her er dog enkelte steder hvor fygesne kan finde vej. Disse steder bør eftergås. Side 12 af 62

13 02. Kælder og fundering BESKRIVELSE AF BYGNINGSDEL Der er fuld kælder under hele bebyggelsen. Der er in-situ støbte betongulve i kælderen. Besigtigede gulve har rå betonoverflader bortset fra vaskekældre, hvor der er klinker. Her er støbte sokler med pudset overflade. OBSERVATION Der er generelt en god luft i kælderen, men målinger viser at flere vægge er opfugtede grundet et relativt højt grundvandsspejl, og her er synlige fugtskjolder på betongulvet flere steder. I boilerrum er der noget opfugtet gulv (se nedenfor). Ud over fyrkælderen bliver kælderen generelt anvendt til kælderrum til beboerne samt vaske- og tørrekælder. Mange overflader i den fælles del af kælderen trænger til nogen vedligeholdelse. I forbindelse med evt. maling af væggen må der kun anvendes kalk eller åndbare malerprodukter, da der ellers med stor sandsynlighed vil opstå fugtproblemer. Her er enkelte steder konstateret forskellige svampe i kælderen grundet den store fugtpåvirkning. Se foto længere nede i dette afsnit. Denne fugtpåvirkning skal minimeres og svampene/skimmel skal undersøges nærmere og fjernes. Enkelt steder står der effekter i gangarealer. Disse bør fjernes af den enkelte andelshaver. DRIFT Mindre oprydning i kælder m.v. (foretages af den enkelte andelshaver). Type D Interval Pris i kr. VEDLIGEHOLD Løbende eftergang af overflader i kælder. V Svampeundersøgelser i kælder (flere steder) V Etablering af bedre ventilering i kælder Korsikavej 8 V Eftergang af pudsede sokkel V Undersøgelse af utæt kloak, samt udbedring (Palermovej 19) V Udskiftning af ødelagte mursten (ved sokkel) grundet salt. V Støbning af ny kældertrappebud (se foto) Bevægeføler på lys i kælder samt demontering af gamle installationer (se afsnit 17) Varmekælder, pumper m.v. se afsnit 11 V Side 13 af 62

14 FORBEDRINGER Evt. etablering af flere pumpesumpe, så meget fugt i kælderen undgås. F Etablering af højtvandslukke på gulvafløb. F Sokler er generelt i pæn stand. Her er dog enkelte afskalninger som bør udbedres. De nederste skifter på murværk er mange steder ødelagt af salt. Her ses ligeledes ødelagte mursten grundet saltpåvirkning. Disse bør skiftes. (Korsikavej) Mindre forvitret sokkelpuds i baggården på Milanogården. Kælderskakte og afløb skal holdes frie for blade og skidt, så der ikke opstår vandindtrængning i bygningen. Alger bør afrenses på belægninger (specielt på trapperne). Revnet kældertrappebund bør udbedres. Eksempel på lyskasse som er i pæn stand. Kældergulv er flere steder opfugtet. Grundvand står meget højt. Mulighed for sænkning af grundvand lokalt kan overvejes. Side 14 af 62

15 Niveauspring i kælder. Fugt trænger i visse tilfælde op i træværk til kælderrummene. Hvis denne påvirkning fortsætter vil der komme svamp. Svampeangreb på både træværk og murværk. Her ses svampe i kælderen Korsikagården. Samme angreb som forrige foto. Opfugtet sokler i kælder (Flere steder). Samme svampetype som tidligere foto. Skal undersøges nærmere. Svampeangreb på kælderdør, samt meget ildelugtende rum omkring Korsikavej 8. Dette skal undersøges nærmere og udbedres. Der skal samtidigt etableres bedre ventilation. Svampeangreb som forrige foto. Fugt trænger højt op i væggene flere steder. Side 15 af 62

16 Kælder ved Venedigvej er ligeledes fugtig, dog ikke i samme grad som vist på forrige foto. Opfugtet murværk. Pumpesump i Milanogården. Det skal undersøges, om denne er i funktion samt overvejes om der skal etableres yderligere så fugten fra kældergulvene kan minimeres. Ved kraftigt regnvejr er det oplyst fra viceværten, at der på dette sted (kælder Palermovej 19) kommer meget vand ind. Årsag skal undersøges nærmere. Grundet høj fugtighed i gulv og væg, kan årsagen være utæt kloak under gulv på dette sted. Mulighed for aftapning af vand (Venedigvej) Der er 1 fyrkælder i hver ejendom. De er renoveret for ca. 30 år siden. Her eksempel på behov for nogen vedligeholdelse. Mange installationer i kælder mangler isolering. Der er muligvis konstateret asbest. Her ses eksempel på bånd med navnet asbest på mange af rørene. Her er skjolder efter tidligere utætheder på installationerne, men der er ikke konstateret nogen utætheder på gennemgangen. Her er 4 vaskekældre i ejendommen. De er generelt i pæn stand. Her er klinker på vægge og gulve. Side 16 af 62

17 Ejendommen har tørrerum i kælder, som er forsynet med mekanisk udsugning. Det skal løbende sikres at udsugning virker. Gulvafløb i vaskekælder. Det kan generelt anbefales, at gulvafløb i kældre forsynes med højtvandslukke, så et tilbageløb fra kloakker undgås. Installationer i vaskekældre syner generelt i pæn stand. Installationer bag maskiner Faldstammer gennem vaskkælder er i nyere stand. Rygning på fællesarealer bør generelt overvejes, da der ved rygning/ild er risiko for brand. Eksempel på vandmåler i vaskekælder. El tavle i en vaskekælder. Syner i god stand. Belysning på fælles arealer bør generelt eftergås, da der kan være en besparelse ved udskiftning. Som nævnt i EMOrapport bør der etableres bevægeføler i alle kældre. Side 17 af 62

18 Cykler/køleskabe m.v. må ikke henstilles til fælles gangarealer. Dette bør fjernes af den enkelte ejer med det samme. Såfremt at installationer m.v. ikke længere er i brug, bør disse demonteres. Gamle el-installationer som ikke længere er i brug, bør fjernes. Varmekældre og tekniske installationer i øvrige se under afsnit 11 til 17. Vaskesystem i kælder. Side 18 af 62

19 03. Facader BESKRIVELSE AF BYGNINGSDEL Facaderne fremstår i frilagte røde mursten og er generelt i acceptabel stand. Her skal dog forventes nogen løbende vedligeholdelse med forstsprængte mursten samt forvitrede fuger. Der er ensartede altaner på begge ejendomme. Vinduer, sålbænke m.v. se under vinduer. OBSERVATION Nogle studsfuger er i dårligere stand, og disse bør løbende eftergås. Her er ligeledes nogle mursten som har ødelagt overflade, med risiko for opfugtning af vand i facade til følge. Hvor der opstår fugtgener anbefales en udskiftning af disse sten. Der er ligeledes en del mursten (primært nederste skifter og ved indgangsdøre) som er blevet beskadiget af salt gennem årene. Man bør være varsom med saltning af fortov m.v. nær facaden og ved indgangspartier. Sokler er generelt udført i mursten. Se under afsnit 02. Der er nogle skader på murværk, hvor der arbejdes med container m.v. Se foto nedenfor samt afsnit 07. Graffiti bør generelt fjernes løbende, men der er p.t. ikke meget graffiti på ejendommene. Skader på murværk bør generelt udbedres og skruer m.v. fra gamle installationer bør fjernes. DRIFT Type Interval Pris i kr Rensning af graffiti. D 0, VEDLIGEHOLD Løbende vedligeholdelse af fuger, frostsprængninger m.v. V Montering af diverse riste i facaden. V Demontering af diverse installationer, som ikke længere er i brug V samt reparation af facaderne Reparation af ødelagte mursten m.v., containergården på Korsikagården V samt baggården i Milanogården Ny mørtelfuge mellem ejendomme på Venedigvej. V Eftergang af ødelagte mursten samt plugs m.v. i facaden. V Udskiftning af dårlig murkroneafdækning i baggården. Milanogården V FORBEDRINGER Overveje mulig vandafvisning ved altaner, så murværk ikke bliver opfugtet. F Side 19 af 62

20 Korsikagården med Milanogården i baggrunden. Milanogården set fra Palermovej. Ved Venedigvej 13, er der målt partielt højere fugt i områder på indvendig side at væg. Dette skyldes ødelagte studsfuger samt forvitret overflade at mursten. Dårlige studsfuger bør udbedres. Eksempel på ødelagt overflade af mursten, som bør skiftes. Ødelagt mursten grundet saltpåvirkning ved indgangsparti. Nederste skifter er generelt meget ødelagt grundet høj saltpåvirkning. Se også afsnit 2. Hjørner på ejendommen er generelt udsatte, og her skal påregnes nogen eftergang af fuger samt udskiftning af mursten. Ventilering gennem facaden bør afsluttes med en rist. Side 20 af 62

21 Riste i facaden mangler flere steder. Her eksempel fra Strandlodsvej. Ligeledes eksempel hvor der mangler rist i facaden, Strandlodsvej. Her ses manglende studsfuger samt dårlig reparation at mursten. Ved udskiftning af mursten og eftergang af fuger, skal det i videst muligt omfang sikres, at samme fugemateriale anvendes. Der er p.t. ikke meget graffiti på ejendommene. Her er dog et eksempel. Gamle til installationer m.v. som ikke længere anvendes, bør fjernes fra facaden. Som forrige foto. Ødelaget mursten i containergården på Korsikagården. Ligeledes ødelagte mursten i forbindelse med containergården på Korsikagården. Side 21 af 62

22 Her er affaldsskaktsystem. Affaldsskaktene er primært på altanerne. I enkelte dele af komplekset er de i opgangen. Denne murkrone/afdækning af murværk er i ringe stand. Og skal i løbet af nogle år udskiftes. Murværk og hjørnejern er delvist ødelagt og bør udskiftes. (baggården Milanogården) Hjørnejern er forvitret ved port og bør skiftes. Facader og døre i port er noget ramponeret grundet transport med container (se afsnit portrum) Defekte mursten i facaden bør udskiftes. Renselemme er muret til. Kabler for telefon/edb, som ikke længere er i brug bør fjernes. Mørtelfuge mellem Milanogården og naboejendom er nedbrudt. (Venedigvej). Denne bør omfuges. Side 22 af 62

23 Dårligt udført støbearbejde. Kun kosmetisk betydning. Murværk bag cykelstativer er flere steder i ringe kosmetisk forfatning. Gamle plugs m.v. bør fjernes og fuger samt mursten eftergås. På murværk ved siden af/under altanerne ses tydelig markering af gentagende vandpåvirkning af facaden. Løsning på udbedring bør overvejes. Eksempel på ødelagte mursten som bør skiftes. Vedr. altaner ser afsnit 18. Fuge under vindue er i ringe stand og bør udskiftes. Milanogården. Side 23 af 62

24 04. Vinduer BESKRIVELSE AF BYGNINGSDEL Vinduer og altandøre i ejendommene er alle udskiftet omkring 1995, vinduer er udført i en træ/alukonstruktion. I forbindelse med vinduesudskiftningen, er sålbænke ligeledes uskiftet. Det forventes, at der kommer en del punkterede ruder fremadrettet, men ellers ingen større vedligeholdelse på vinduerne. OBSERVATION Vinduerne er generelt i god stand, og kan holde mange år endnu. Der skal forventes udgifter til udskiftning af punkterede ruder, hvilket givet vis vil være en stigende udgift de kommende år. Gummifuger er i pæn stand, men det forventes, at de skal udskiftes indenfor de næste 10 år. Enkelte vinduer mangler stormkrog. Se øvrige bemærkninger neden for. Pris i kr. DRIFT Løbende eftergang af vinderne (i lejlighederne er det beboerne selv) D Type Interval VEDLIGEHOLD Udskiftning af punkterede ruder (forventet stigende beløb over årene) V Løbende vedligeholdelse i øvrigt. V Generel udskiftning af bløde fuger omkring vinderne V Eftergang og om nødvendigt udskiftning af enkelte sålbænke V FORBEDRINGER Ingen bemærkninger. Side 24 af 62

25 Vinduer er udført i en træ/alukonstruktion og er monteret omkring Under denne sålbænk er der en ringe fuge som skal skiftes. Se afsnit 03. Kældervinduer er i god stand og efterfuget med gummifuger. Gummifugerne er generelt i pæn stand, men skal dog forventes udskiftet inden for de næste 10 år. Her er eksempel på dårlig fuge i hjørnesamling. Her er direkte adgang til konstruktionen under sålbænk. Dette bør udbedres, da det både kan give fugt i konstruktionen samt trækgener i lejligheden. Milanogården Stormkrog mangler. Korsikavej 8. Kraftigt udtræk af harpiks fra karmtræ. Side 25 af 62

26 05. Døre og indgangspartier. BESKRIVELSE AF BYGNINGSDEL Indgangspartier og øvrige dørpartier til ejendommenes trappeopgange er udført i en trækarm. Ved hoveddøre er der dørtelefonanlæg. Kælderdøre er trædøre, ligeledes i pæn stand. OBSERVATION Indgangspartier og fælles adgangsdøre er udført i træ, og fremstår med let vedligeholdt overflade. Dørkarmene trænger i noget omfang til maling (se foto nedenfor). Bagdøre er malede trædøre, og fremstår pæne. Løbende eftergang og justering/udskiftning af dørpumper samt maling af dørpartier skal forventes. Der er løbende vedligeholdelse af dørtelefonen. Pris i kr. DRIFT Løbende vedligeholdelse, justering af dør m.v. D VEDLIGEHOLD Maling og gennemgang af fælles døre. V Løbende eftergang af dørtelefonanlæg. V Udskiftning af trappesten ved enkelte indgangspartier. V Type Interval FORBEDRINGER Ingen bemærkninger. Side 26 af 62

27 Indgangsdøre er generelt i pæn stand. Træværk bør males hvert år. Kælderdør i god stand. Enkelte indgangspartier har trappesten der er revnet. Disse bør udbedres/skiftes. Der er samtaleanlæg ved alle indgangsdøre. Disse er i god stand og kræver kun vedligeholdelse i tilfælde af fejl på anlægget. Fuger ved dørpartier bør eftergås. Side 27 af 62

28 06. Trapper BESKRIVELSE AF BYGNINGSDEL Der er 27 hovedtrapper i bygningen. Trappeløb er med støbte trapper med terrazzo på trappeløb. Balustre er lodrette og udført i jern. Håndliste er lakeret. Vægge er pudsede og malet. Der er ingen elevator i opgangene. OBSERVATION Hovedtrapperne fremstår generelt ens og malermæssigt nyistandsatte. I enkelte opgange pågår malerarbejdet stadigt, men om få uger er alle opgange i ens malermæssig stand. Vinduerne i trappeopgange er træ/alu-vinduer som i beboelseslejemålene i den øvrige ejendom. Vægge er pudsede vægge med en malet overflade. Se nærmere på foto nedenfor. De gamle lystændinger på trappeopgangen forefindes stadig, men er ikke længere i brug. Der er automatisk tænding af lys med bevægeføler. Malermæssigt forventes ingen større udgifter i trappeopgangene de kommende 15 år. Mindre pletreparationer skal dog forventes. Terrazzobelægningen har nogen skader, og disse bør udbedres. Generelt må der ikke opmagasineres effekter på trappeopgangen, af hensyn til brand og flugtveje. DRIFT Type Interval Pris i kr. Ingen bemærkninger. VEDLIGEHOLD Diverse mindre reparation / eftermaling samt mindre pletmaling. V Renovering af terrazzobelægningen V Evt. injicering i bunden af trappeopgangene (ved fugtindtrængning) V Fjernelse af gamle kontakter som ikke anvendes længere (ej prissat) FORBEDRINGER Ingen bemærkninger. Side 28 af 62

29 Trapper er generelt i ens pæn stand. Støbte trappeløb med terrazzooverflade. Opgang til loftsrum. Adgang til loftsrum Venedigvej 13. Der må ikke opbevares indbo på fællestrapper af hensyn til brand og flugtvej. Vinduesplaceringen er forskellig i opgangene. Under vinduer er flisebeklædning i god stand. Håndlister er lakerede og balustre er malet rundjern. Trappeløb er terrazzo med nogle skader. Enkelte steder er terrazzoen slidt. Trappeforkanter har nogle skader efter ind og udflytninger i ejendommen. Enkelte steder, som her Palermovej 19, er terrazzoen revnet/afskallet og bør udbedres. Side 29 af 62

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S

Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S Sagsnr.: 95006 881 Dato: 22.04.2009 Rev. 1. Dato: 19.01.2010 Udført af: Bygningskonstruktører Jimmie Jensen & Tom Buchard, Datea. 1/31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte.

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. Facaderenovering ER Den røde blok Mørtelfuger smuldrer. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. De grå blokke Betonfacader fremstår med afskalninger pga. armeringskorrosion. Der er skader

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Aftale med firma (navn, tlf, kontaktperson, kontrakt periode mv.)

Aftale med firma (navn, tlf, kontaktperson, kontrakt periode mv.) Vedligeholdelsesplan for ejerforeningen Isefjord (oprettet juli 2007) Revision 2 januar 2014 af SKC Se altid i "drift og vedligeholdelsesmapperne" og tegninger på bestyrelses kontoret ENERGIRAPPORT Emne

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

7. Flerårigt opretningsbudget

7. Flerårigt opretningsbudget 1 Betonreparation og mont. af alu-plade 101 Omfugning 350 Rep. mur ved etagedæk 270 Yderligere undersøgelser ved etagedæk 25 (24)2 Trapper, udvendig Ny trapperist 2 Montere gangbro og loftlem 25 Reparation

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8 1 af 8 Af efterfølgende skemaer er det via figurer og tekst anført, hvor ejerlejlighedsejere skal henvende sig, hvis der opstår en skade i ejerens lejlighed eller på ejendommen fællesarealer. Endvidere

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan.

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan. E/F Rosagården 1-5 Rosagården, 4000 Roskilde Drift- og vedligeholdelsesplan. Oktober 2008 Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Fa: 46 32 04 77 Side 1/8 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Vedr. Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade 138-142 og Skjalm Hvides Gade 16-20.

Vedr. Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade 138-142 og Skjalm Hvides Gade 16-20. København februar 2012 Sag 12004 EB Tilstandsrapport Vedr. Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade 138-142 og Skjalm Hvides Gade 16-20. Ejer: A/B Sigersted, Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade 138-142, Skjalm

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013 Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave Marts 2013 Indhold 1. Gyldighed og henvisninger 2. Brandsikring 2.1 Bekendtgørelse om brandsikring 2.2 Andre ting

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. Adresse: Buddingevej 72 A-I, 2800 Lyngby

BYGNINGSGENNEMGANG. Adresse: Buddingevej 72 A-I, 2800 Lyngby BYGNINGSGENNEMGANG BUDGETPERIODE 2004-2008 Ejendom: Ejerforeningen Nybrohave Adresse: Buddingevej 72 A-I, 2800 Lyngby INITIAL: JØL BESIGTIGELSE: Februar 2004 YDERLIGERE BILAG: 27 Den : 5. marts 2004 Leif

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

EF Skovlunden PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Skovlunden PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Skovlunden 30/01-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT Til Anders Christian Pinholt Kancir Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Dokumenttype Tilstandsrapport Dato December

Læs mere

Til AB Hyltevang. Dokumenttype D&V Rapport. Dato 07. december 2009 Rev. 27. marts 2013 BOBAKKEN 1-27 D&V PLAN.

Til AB Hyltevang. Dokumenttype D&V Rapport. Dato 07. december 2009 Rev. 27. marts 2013 BOBAKKEN 1-27 D&V PLAN. Til AB Hyltevang Dokumenttype D&V Dato 07. december 2009 Rev. 27. marts 2013 BOBAKKEN 1-27 D&V PLAN. Revision 2013-03-27 Dato 2009-12-07 Udarbejdet af SPN Ref. 8680173 / 1100003434 Rambøll Teknikerbyen

Læs mere

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Andelslejligheden: Griffenfeldsgade 39 B, 4. mf. Th. 22 Københvan N Andelsboligforeningen: AB Griffenfeldsgade 37-39 22 Københvan

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum UDKAST E/F VIRUMBO II Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum Maj 2011 Indhold 1.0. NOTATETS FORMÅL 3 2.0. KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0. KONKLUSION 3 4.0. TILSTANDSVURDERING 4 4.1 Generelt....

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1534 A/B Willemoesgade 35

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1534 A/B Willemoesgade 35 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1534 A/B Willemoesgade 35 15. juni 2012, rev. A af 28. september 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen rev. A af Ann-Britt B. Landrock Focus2 A/S Kobbelvænget

Læs mere

TILSTANDSVURDERING FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B, 8600 SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE

TILSTANDSVURDERING FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B, 8600 SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tel: 7021 7240 CVR: DK 70169916 Kontaktperson Torben Sams Byggeøkonom MDB Bygningskonstruktør m.a.k. Mail: tsa@obh-gruppen.dk FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B,

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 64A 2605 Brøndby Oktober 2008 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Vedligeholdelsesplan

Vedligeholdelsesplan 3450 Allerød Vedligeholdelsesplan januar 2008 Bascon A/S Baunegårdsvej 73A 2900 Hellerup Rekvirent: Maria Bruun, Fritz Hansensvej 21, st.th, 3450 Allerød Kunde: Sag: Vedligeholdelsesplan Sagsnr. 28.556

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr.

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestre Ringgade, Århus C 178 - Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534922 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme.

Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme. Beslutningsoplæg for AB Damhjørnet Vedligeholdelsesarbejder 2014 Roskildevej 193-201 / Valby Langgade 264-278, 2500 Valby Københavns Kommune Nærværende beslutningsoplæg er udarbejdet som et forslag til

Læs mere