Budget 2016 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2016 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER"

Transkript

1 Budget 2016 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

2

3 Indholdsfortegnelse FOKUSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side... 5 Fælles fokusområder/mål Dagtilbud for børn Folke- og ungdomsskoler Børn og familie... 43

4

5 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET s budget for 2016 Serviceområde kr Udgifter Indtægter Netto 10 Dagtilbud til børn Drift Anlæg Folke- og ungdomsskoler Drift Anlæg Børn og familie Drift Anlæg I alt

6 6

7 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET Serviceområde 10 Dagtilbud for børn Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Serviceområde 16 Børn og familie 7

8 8

9 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET FÆLLES MÅL FOR Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Serviceområde 16 Børn og familie 9

10 10

11 Mål i Budget 2016 Serviceområde 10 Dagtilbud for børn Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Serviceområde 16 Børn og familie Serviceområde 10 Dagtilbud for børn, 12 Folke- og ungdomsskoler og 16 Børn og familie. Fokusområde Alle børn skal være en del af fællesskabet. - Inklusion af børn og unge i dagtilbud og skoler. - Fastholdelse af børn og unge med særlige behov i eller så tæt på et normalmiljø som muligt. Udfordring Det er vigtigt at skabe fællesskaber, hvor alle slags børn forstår børns forskelligheder. Det ruster børn og unge til at blive samfundsborgere, der kan rumme forskellighed. I 2014 var 1,8 pct. af børn i dagtilbud og 4,4 pct. af folkeskoleleverne visiteret til et specialpædagogisk dagtilbud/undervisningstilbud. Der er derfor behov for en målrettet arbejde med inklusion for hele 0-16 års området Det er desuden vigtigt for børn og unge med særlige behov at vokse op i et normalmiljø, da det påvirker børnenes fremtidige muligheder for som voksen at indgå i almindelige fællesskaber. I forhold til skoler og dagtilbud er risikoen for, at børn og unge med særlige behov ekskluderes særligt høj. Der er derfor brug for selvstændigt fokus på inklusion af disse børn og unge. Mål Andelen af ekskluderede folkeskolelever skal nedbringes til maksimalt 4 pct. Flere børn og unge med særlige behov skal inkluderes i et normalmiljø, både hvad angår dagtilbud og skoler, fritid og opvækstrammer. 11

12 Veje til målet Generelle indsatser til alle børn og unge: Forældresamarbejde i skoler og dagtilbud: Beskrivelse af forældresamarbejdet med fokus på sammenhæng i barnets liv og med tydelige ansvarsafgrænsninger Dialogbaseret og ligeværdig kommunikation Ressourcetænkning som grundsten for indsatsene Vurdering af bogkuffertprojektet til alle to-årige Vægtning af samarbejdet med forældre til præmature børn Reflekteret praksis i arbejdet med: Dialogisk læsning, samt opfølgning på indsatsen. Passion for læring Sprog- og læsestrategi Forebyggende indsatser gennem SSD (Skole, Sundhedsplejen, dagtilbud og Børne- og Familierådgivningen) Metodeanvendelse med fokus på forskningsbaseret viden og professionstænkning Den personlige kompetence i fællesskabets rammer Vægtningen af de voksenstyrede og de børne/elevinitierede aktiviteter Udvikling af dagtilbud og skoler med evidensbaserede programmer: Implementering og konsolidering af LP, PALS, De Utrolige År (DUÅ) og Herningmodellen. Indsatser målrettet børn og unge med særlige behov: Vidensbaserede tilbud og arbejdsgange, herunder evidensbaserede programmer (MST, MTFC, PMTO mv.) Integration af inklusion i dagtilbud og skoler og fokus på normalmiljø ved valg af foranstaltninger til børn og unge med særlige behov. Udvikling af målrettede indsatser, der understøtter, at børn og unge med særlige behov kan rummes i skoler og dagtilbud Indsatser under Sverigesprogrammet: o Styrket sagsbehandlingspraksis og styrket samarbejde mellem Børne- og Familierådgivningen, Pædagogisk- Psykologisk Rådgivning og Sundhedsplejen o Tættere samarbejde med dagtilbud og skoler o Tidligere indsatser, tættere opfølgning, øget familie- og netværksarbejde og tværfagligt samarbejde o Tidsbegrænsede, behandlingsintensive institutionsanbringelser på Hedebocentret og Børne- og Familiecenter Herning o Udvikling af en styrket indsats over for familier med børn og unge med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser 12

13 Mål i Budget 2016 Serviceområde 10 Dagtilbud for børn Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Serviceområde 16 Børn og familie Serviceområde 10 Dagtilbud for børn, 12 Folke- og ungdomsskoler og 16 Børn og familie. Fokusområde Udfordring Alle børn skal blive så dygtige, de kan. - Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse - Udsatte børn og unge skal opnå at blive selvforsørgende som voksne - Fokus på sundhedsfremme og forebyggelse skal sikre, at alle børn bliver livsduelige Det er afgørende at arbejde for, at alle børn bliver så dygtige, de kan. Fra de dygtigste børn til dem, der i størst grad udfordres af krav om læring. I 2014 var 89 pct. af de unge, der afsluttede folkeskolen i 2013 i gang med en ungdomsuddannelse i Herning Kommune. En ungdomsuddannelse er betydningsfuld for en persons fremtidige muligheder for at opnå varig beskæftigelse. Langt færre udsatte børn og unge gennemfører en uddannelse, sammenlignet med resten af befolkningen. På landsplan er det eksempelvis blot 30 pct. af tidligere anbragte børn, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Forskning viser imidlertid, at skole og uddannelse er væsentlige beskyttelsesfaktorer i forhold til undgå, at sårbare børn og unge havner i større sociale problemer. Der er således brug for et særligt fokus på denne målgruppe. Mål Andelen af elever, der gennemfører en ungdomsuddannelse, skal hæves til 95 pct. Endvidere skal frafaldet fra ungdomsuddannelserne være mindre. 50 pct. af tidligere anbragte børn og unge skal i 2020 have gennemført en ungdomsuddannelse. 13

14 Veje til målet Generelle indsatser til alle børn og unge: Lederskab i et børneperspektiv: Gruppe- og klassseledelse Teamsamarbejde Entreprenørskab Kompetenceudvikling i forhold til lederskab af børne og elevgrupper Projekter, der er affødt af skolereformen Internationalt samarbejde omkring brug af data Kvalitetsudvikling: Målrettet anvendelse af Børne- og undervisningsmiljøvurderinger Tilrettelæggelse af differentierede læreprocesser Meningsfuld dokumentation og evaluering Implementering af Strategi og handleplan for matematik og natur IT- og mediestrategien i dagtilbud og skoler Velfærdsteknologi i dagplejen Indsats mod drop-outs Kompetenceudvikling i forhold til kompetenceplanen Projekt Fremtidensdagtilbud I den understøttende undervisning og fritidstilbuddene Sundhedsfremme og forebyggelse Samordning af den sundhedsfremmende indsats. Udbyggede tilbud til familier med særlige behov Sundhedsfremmeindsatser i skoler, dagtilbud og uddannelsesinstitutioner. Indsatser målrettet børn og unge med særlige behov: Vidensbaserede tilbud og arbejdsgange, så der opnås bedst mulige resultater af indsatserne Målrettet arbejde med dokumentation af effekten af indsatser til børn og unge med særlige behov. Øget fokus på vigtigheden af skolegang ift. anbragte og udsatte børn og unge Styrkelse af udsatte børn og unges skolegang (ELEVator, Lær for Livet) og generelt. 14

15 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET Serviceområde 10 Dagtilbud for børn 15

16 16

17 : 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Skolefritidsordninger Centrale refusionsordninger Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Integrerede institutioner (tidl. BHV) Daginstitutioner (tidl. Integreret) Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, private klubber og Dagtilbud for børn i alt Driftsbemærkninger: Den store forskydning mellem budgetterne på Integrerede institutioner (tidligere Børnehaver) og Daginstitutioner (tidligere Integrerede daginstitutioner) skyldes ændringer i Indenrigsministeriets konteringsregler med virkning fra budget Der indgår ligeledes en decentral rammeforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til Dagtilbudsområdet omfatter forskellige former for dagtilbud til børn, i form af dagpleje, vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner. For de større børn er der pasningstilbud i form af fritidshjem, SFO'er og klubber. Dagtilbuddene indeholder alle et pædagogisk tilbud. Herudover er der mulighed for tilskud til privat pasning og pasning over kommunegrænser. Den samlede rammeforøgelse på området fra 2015 til 2016 udgør ca. 5,9 mio. kr. Ændringen skyldes overvejende demografiregulering, mulighedskataloget samt decentrale genbevillinger fra 2014 til De væsentligste poster, der lægger til grund for den samlede rammeændring er: Demografiregulering som følge af nedgang i børnetallet. Reguleringen medfører en rammereduktion på SO 10 svarende til netto 4,2 mio. kr. En rammeforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, som følge af decentrale enheders genbevilling fra 2014 til Forøgelsen indgår kun i rammen i En rammereduktion på 8,1 mio. kr. fra 2016 og fremadrettet (beløbet øges over tid). Rammereduktionen er sket som følge af mulighedskatalogets indvirkning på områdets fremtidige budgetramme. En rammeforøgelse på 1,0 mio. kr. fra 2016 og fremadrettet. Beløbet er tillagt rammen som rådighedsbeløb jf. budgetforlig Budgettet for dagtilbudsområdet inkl. det almene SFO-område er ud over de nævnte budgettilpasninger udarbejdet på baggrund af forventet børnetal på budgetlægningstidspunktet opgjort under de forskellige pasningsordninger. 17

18 : 10 Dagtilbud for børn Overordnede fokusområder i forhold til budget 2016 vil være fokus på et faldende børnetal, samt en stigning i antallet af børn der passes igennem tilskudsordninger i privat regi. Et lavere pasningsbehov sammenholdt med en uændret kapacitet, vil på sigt øge enhedsomkostningerne på området, hvorfor det vil være vigtigt at bevare løbende fokus på tilpasning af områdets bygningsmæssig kapacitet. De igangværende fusioner og omlægning af specialgrupper mv. forventes ligeledes at blive et væsentligt tema i I forbindelse med ændringerne vil det være vigtigt at sikre løbende kapacitetstilpasning samt økonomisk tilpasning til ændringer i børnegrundlaget. Der vil i 2016 fortsat være fokus på områdets kvalitetsudvikling igennem forskellige projekter. De projekter der planlagt på området i 2016 er Meyers Madkøkken (Cool Beans), DUÅ Dagplejen, Fremtidens Dagtilbud, Sverigesprojektet og Knæk Kurven. Demografi Dagtilbud Dagtilbudsområdets budgetramme reguleres årligt på baggrund af et forventet pasningsbehov jf. demografimodellen. I demografimodellen faslægges det samlede pasningsbehov pr. aldersgruppe, og den samlede budgetramme for området, der skal anvendes til at dække det samlede pasningsbehov. I 2016 er den overordnede budgetramme for Dagtilbud fastlagt efter nedenstående pasningsbehov jf. demografimodellen. Demografimodellens pasningsbehov kan dog ikke sammenholdes med den reelle budgetlægning i daginstitutioner og dagpleje mv., da pasningsbehovet i demografimodellen udelukkende anvendes til at fastlægge områdets samlede pasningsbehov pr. aldersgruppe, der skal dækkes inden for områdets budgetramme. Det er herefter dagtilbudsområdets opgave, at dække det forventede pasningsbehov ved kommunale, selvejende og private pasningstilbud samt tilskud til privat pasning mv. Den overordnede budgetrammen for dagtilbudsområdet er i 2016 er opgjort på baggrund af i alt pladser 1. Pladserne fordeler sig på aldersgrupperne, med følgende børnetal: Pasningsbehov Alder 2016!"# $ "% & ' (!"# $ "% & ( I alt Befolkningsprognosen viser følgende udvikling for aldersgrupperne: 1 Forudsætningerne der er anvendt til beregning af rammekorrektion jf. demografimodellen er ændret. Ovenstående børnetal er de nyeste børnetal der er opgjort efter ændringen, budgetrammen er dog ikke endeligt tilrettet ovenstående børnegrundlag. Områdets demografiregulering ændres således fra -4,17 mio. kr. til -2,581 mio. kr. altså en teknisk korrektion på +1,589 mio. kr. Regulering sker som en teknisk korrektion imellem 1. og 2. behandling af budgettet. 18

19 : 10 Dagtilbud for børn Børn ifølge befolkningsprognosen ,9 år ,9-5 år år kl år kl I alt 0-10 år Prognosetallene for er tilrettet til det faktiske børnetal pr. 1. februar 2015 Til budgettets enkelte funktioner kan der gives følgende bemærkninger: Fælles formål Budgettet på 5.10 omfatter centrale udgifter herunder bl.a. søskenderabat, privat pasning og mellemkommunale betalinger. Funktionen indeholder desuden, forskellige centrale projekter herunder inklusions- og rummelighedspuljen/pulje til tidlig indsats og puljen til Knæk Kurven. Funktionen indeholdes deslige forskellige decentrale puljer, der har til formål, at understøtte/udligne udgifter for decentrale enheder, herunder findes f.eks. vikarpulje, puljer til pædagogstuderende og PAU. Funktionen indeholder ligeledes forskellige kapacitets og rammetilpasningskonti, hvor også regulering af Dagtilbuds samlede ramme ift. Demografimodellen sker. Den samlede fordeling på funktionen, er som følger: 017 Søskendetilskud Tilskud til forældre, der vælger privat pasning Udvikling og omstilling på daginstitutionsområdet Udvidelse og tilpasning af pladskapacitet Central udviklingspulje Tidlig indsats pulje Knæk Kurven Velfærdsinnovation og velfærdsteknologi Cool Beans Fremtidens dagtilbud Rammekorrektioner Budgetoverførsel mellem årene Budget til fordeling Demografi dagtilbudsområdet Indkøbsaftaler Diverse decentrale puljer Psykologbetjening af førskolebørn Tolkebistand Diverse udgifter Efterårsmøde Administrationsudgifter It-udvikling på daginstitutions-området Udvendig vedligeholdelse Betaling andre off. myndigheder Salg af øvrige ydelser Sprogvurdering/sprogstimulering Total

20 : 10 Dagtilbud for børn Dagpleje Der er budgetlagt med en samlet nettoudgift på 67,4 mio. kr. 2 netto til pasning af børn i dagplejen i Nettoudgiften er estimeret ud fra, et forventet pasningsbehov på 875 børn. De seneste års fald i dagplejens budget skyldes løbende tilpasning til et faldende børnetal i dagplejen. Det faldende børnetal hænger sammen med en stigning i antallet af private vuggestuepladser, stigning i antallet af tilskud til privat pasning samt en stigning i kommunens egne vuggestuepladser. Måltallene for 2016 er uændrede i forhold til 2015, og udgør i gennemsnit hhv. 3,66 børn pr. dagplejer og 163 børn pr. dagplejepædagog, dog med én basisstilling som grundnormering for dagplejepædagoger. De 875 fuldtidspladser svarer til 239 dagplejere/gæstedagplejere 6,4 dagplejepædagoger, 1 fællestillidsrepræsentant, 1 dagplejeleder samt 1 pædagogisk leder (FTR og lederstillinger er ikke børnetalsafhængige). Lønudgifter fordeler sig med hhv. 80,1 mio. kr. til dagplejere, idet der her er taget udgangspunkt i den forventede netto gennemsnitsløn for 2016, og 4,5 mio. kr. til øvrige stillinger. Bruttoudgifterne ifølge børnetallet forventes, at udgør i alt 88 mio. kr. i 2016 priser ex. Genbevilling, friplads og forældrebetaling. Tilpasning af dagplejekapaciteten vil ligeledes udgøre et væsentlig fokusområde i Dagplejen har været specielt påvirket, af stigningen i tilskud til privat pasning, hvorfor ressourcebetingede afskedigelser i dagplejen, vil være en nødvendighed SFO er, Integrerede daginstitutioner og Daginstitutioner Budgettildelingen for daginstitutioner er fastlagt efter de børnetal der er gældende efter 1. august 2015 i de enkelte institutioner 3. Budgettet reguleres ultimo året (primo december) i forhold til de faktiske børnetal pr. pladstype, jf. de godkendte principper på området. Det børnetal, der er budgetlagt efter i 2016 på institutionsniveau for de kommunale og selvejende daginstitutioner, er på nuværende tidspunkt 4 : )*+ % "%,!"# "%,!"# -./ * Der er etableret 588 vuggestuepladser pt., hvorfor der skal ske en regulering for antal vuggestuepladser. Af det samlede antal pladser på institutionsområdet inkl. skolefritidsordninger forventes der anvendelse af 161 specialpædagogiske pladser. I de 161 specialpædagogiske pladser indgår der 16 nye pladser der er etableret i Eventyrhaven fra 1. august Gruppen er etableret som følge af at 2 Tallet i oversigten er 2,3 mio. kr. højere hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016 på 2,3 mio. kr. 3 Normering er det antal børn der er budgetlagt efter i de enkelte institutioner. 1. august 2015 er der sket forskellige strukturændringer på området. Normeringen i budget 2016 tager afsæt i forventet årsgennemsnit for nye enheder. 4 Tallet er ikke reguleret ift. et forventet fald i belægning på 15 %, denne tilretning sker først ud fra konkret vurdering ifølge aftale med de enkelte institutioner, ved den endelige budgetlægning i december. Her vil institutioner ligeledes have et mere retvisende billede af den faktiske effekt af folkeskolereformen. 20

21 : 10 Dagtilbud for børn Hobbittens 32 SEL tilbud (5.17) lukkes fra 1. august Børnene fra det tidligere 32 tilbud er således overflyttet til Eventyrhavens nye specialgruppe. Aftenklubber er fra 2014 overflyttet til de daginstitutioner, de tidligere hørte under. Aftenklubben er således blevet et pasningstilbud i allerede etablerede institutioner, frem for en adskilt administrativ enhed. Formålet med overflytning af aftenklubberne til de almindelige daginstitutioner var, at mindske mængden af administration, så der ikke skulle udarbejdes to budgetter, budgetopfølgninger og regnskaber mv. Der er i 2016 budgetlagt med en bruttoudgift på 1,8 mio. kr. til aftenklub tilbud Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud, Servicelovens 32 Funktion er lukket med virkning fra 1. august Børn der tidligere var optaget i kommunens 32 tilbud efter SEL i Hobbitten er fra 1. august 2015 overflyttet til Eventyrhavens specialgruppe der er etableret efter Dagtilbudsloven. Der er oprettet en ny kategori (takst for ressourcetildeling) til børn der er indmeldt i den nyetablerede specialgruppe i Eventyrhaven Tilskud til privatinstitutioner og puljeordninger Der forventes udbetaling, af tilskud til 1 puljeordninger og 6 privatinstitutioner i 2016, samt et mindre beløb til private legestuer. For 2016 udgør budgettet for privat- og puljeordninger knap 14,8 mio. kr. Budgettet er fastlagt ud fra nedenstående forventede børnetal: Pladstype Legestuer: Legestuer 15 Puljeinstitutioner: Legestue VUG BHV Midtjyllands Kristne Friskole 57 Privatinstitutioner: Antal børn Asylet Lindely Herning Valgmenigheds skovbørnehave Prærien 50 Naturmusen 5 Bikuben 7,67 I alt ,67 21

22 22

23 004 Børne- og familieudvalget 10 Dagtilbud for børn BEVILLINGSOVERSIGT 004 Børne- og familieudvalget 10Dagtilbud for børn Drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Skolefritidsordninger SFO ERE - FÆLLES FORMÅL BRÆNDGÅRDSKOLEN - HERNING VILDBJERG SKOLES SFO VINDING SFO BØRNEUNIVERSET, KIBÆK FRISTEDET - SDR. FELDING LUNDGÅRDSKOLENS SFO KRUDTHUSET GULLESTRUPSKOLES SFO HERNINGSHOLMSKOLENS SFO VESTERVANGSKOLENS SFO Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge Fælles formål DAGTILBUD, FÆLLES FORMÅL SPROGVURDERING/SPROGSTIMULERING Dagpleje FÆLLES FORMÅL EGEN DAGPLEJE Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) FÆLLES FORMÅL KILDEBAKKEN HADERUP BØRNEHUS KALDALEN, SKARRILD BØRNEHØJEN TIMRING LÆRINGSCENTER BØRNEBY ØST BØRNECENTER NORD BRÆNDGÅRD BØRNEHUSET STJERNEN BØRNEHUSET MOLEVITTEN BØRNEOASEN, LIND DAGINSTITUTIONEN BØRNELIV HURLUMHEJHUSET HØJGÅRD BØRNEHUS KERNEHUSET - ENGBLOMMEN SKALMEJEGÅRDEN BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN BØRNEUNIVERSET, SNEJBJERG LÆRINGSCENTER SYD HVEPSEREDEN/MIDGAARDEN ØSTBYENS BØRNEHUSE EVENTYRHAVEN Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) FÆLLES FORMÅL FELDBORG BØRNEUNIVERS KLATRETRÆET SOLSIKKEN, SDR. FELDING VINDING BØRNEHAVE BØRNEHUSET HIMMELBLÅ Udgifter Budget Indtægter

24 004 Børne- og familieudvalget 10 Dagtilbud for børn (fortsat) BEVILLINGSOVERSIGT GALAXEN Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger PULJEORDNINGER PRIVATINSTITUTIONER Anlæg Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER Udgifter Budget Indtægter 24

25 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler 25

26 26

27 12 Folke- og ungdomsskoler Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler Folkeskoler Fællesudgifter, Naturskoler Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger, specialområdet Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsskolevirksomhed Tilskud til statslige finans. selvejende inst Særlige dagtilbud og klubber - Knudmoseskolen Familieguider Serviceområde 12 i alt Budget og regnskabstallene er angivet i 2016 niveau. Der er indregnet virkninger af KTO forlig med 1,5 mio. kr. i 2014 og 3,6 mio. kr. fra 2015 og frem. Der er foretaget reguleringen af rammen i forhold til ændret demografi pr 5. september Skolernes tildeling tilpasses også i efteråret 2015 efter elevtal pr med skolereformens effekt, herunder budget til flere undervisningstimer og budget til USU, understøttende undervisning. Konsekvenser af forlig om fremtidig skolestruktur med nedlæggelse af 3 skoler pr , kan ligeledes først opgøres i efteråret 2015, når det viser sig, hvor eleverne fra de nedlagte skoler søger hen. Dette betyder at budgetbemærkningerne på SO 12, Folke- og ungdomsskoler på nuværende tidspunkt kun er et tilpasset udkast i forhold til 2015 og oplysninger om elevtal, mellemkommunale mv. ikke er ajourført. Budgetrammen til 2016 er pr. 30. juni reduceret med 6 mio. kr. i forhold til budget 2015, specificeret således: - 0,2 mio. kr. Regulering tjenestemænd - 0,2, mio. kr. Haludvidelser - 11,5 mio. kr. Mulighedskatalog - 2,3 mio. kr. effektivisering 0,3% + 8,3 mio. kr. Direkte overført fra mio. kr. 27

28 12 Folke- og ungdomsskoler Driftsbemærkninger Det kommunale skolevæsen består af 31 skoler, heraf 30 folkeskoler, den blev Feldborg Skole, Nøvling Skole og Holtbjergskolen nedlagt Ilskov Skole er sammenlagt med Sunds Skole, Hodsager Skole sammenlagt med Aulum Byskole og Arnborg Skole sammenlagt med Kølkær Skole altså 27 skoler fra samt én specialskole (Åmoseskolen). På 12 af folkeskolerne er der specialklasser, inkl. 3 skoler med centerklasserne, der oprindeligt var en del af det amtslige tilbud til vidtgående specialundervisning. Skolevæsenet har desuden en række specialpædagogiske tilbud: Heldagsskolen Munkgård, Huset på Sinding skole, Hjørnehuset på Lind skole, Skærgården, Skoleskibet Marilyn Anne samt Skolen på Bjergvej, Projekt Holmen, Vol. 2, MuligHEDEN og ErhvervsmuligHEDEN under Ung-Herning. Hver folkeskole har et skoledistrikt, men forældre kan med det frie skolevalg vælge mellem skolerne inden for nærmere fastsatte rammer. I Herning Kommune er der desuden 7 friskoler. Budget for folkeskoleområdet er udregnet med baggrund i faktiske elev- og klasse tal pr Budgetrammen svarer til faktisk elevtal på elever i 2014/15 i folkeskoler og prognose elevtal i 2015/16 på Budgettet vil blive tilrettet efter elevtal pr i efteråret Der sker demografiberegning efter elevtal 2015, som slår igennem i 2016 og med nye prognosetal fra 2017 og frem. Elevtal og befolkningsprognose Budgetrammen indeholder følgende elevtal for Herning Kommune: Elevtal Folkeskoler Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, Herningelever Friskoler Efterskoler I alt antal elever Hertil kommer elever med undervisning i andre kommuner samt ændring i elevtal pr Befolkningsprognosen viser følgende udvikling:! 28

29 12 Folke- og ungdomsskoler Til budgettets enkelte funktioner kan gives følgende bemærkninger: Folkeskoler Funktionen omfatter nedennævnte områder (netto-tal, 2016 priser, kr.): Folkeskoler Regnskab 2014 Budget Budget Skolebiblioteker Undervisning af uledsagede børn Undervisningspersonale og ledelse, fælles konti og fordeling Øvrigt personale, TSM og administration Materiale- og aktivitetsudgifter, inkl. reduktion på indkøbsaftaler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Mellemkommunal elevbetaling Projekter I alt fællesudgifter Skolernes konti I alt Skolebiblioteker (Pædagogiske Læringscentre) Udgifter til drift og anskaffelse af biblioteksrelaterede it-systemer, kørsel med materialer samt løn vedrørende leder af skolebibliotekernes kontor. Skolernes driftsmidler er placeret decentralt på den enkelte skole, og administrativt personale er placeret under Serviceområde 20 Administration m.m. Undervisningspersonale, skole- og afdelingsledere, fælles konti Udgifterne vedrører fælles lønpuljer, mellemregninger, fælles kursuspulje, honorarer, tolkebistand og øvrige personaleudgifter, herunder forsikring og kørselsgodtgørelse. Her indgår indtægter på mellemregninger for udlånt personale. Øvrigt personale, teknisk servicemedarbejder og administration Fælles konti vedr. tekniske servicemedarbejdere og administration er budgetteret med netto 2,225 mio. kr. Der indgår ikke længere forventet indtægt, idet der sker udkontering i stedet for faktureres for udlån. Der er tilført budget fra de 3 skoler, der blev nedlagt pr. 1/ Materiale- og aktivitetsudgifter Fælleskonti vedrører undervisningsmidler, elevaktiviteter og andre fællesudgifter, herunder diverse udgifter vedrørende møder, udvalg, skolekoncerter, sproggruppe, skolepatrulje og SSPsamarbejde. Der er demografireguleret som anført under undervisningspersonale. Der er tilført budget fra de 3 nedlagte skoler. 29

30 12 Folke- og ungdomsskoler Budget til syge- og hjemmeundervisning findes under materiale- og aktivitetsudgifter fra den 1/ Nettobudget til syge- og hjemmeundervisning udgør 0,336 mio. kr. Budgettet indeholder 0,437 mio. kr. til lønninger mv. i forbindelse med undervisning på Regionshospitalet i Herning. Udgifterne påhviler hjemkommunen. Der er budgetteret med indtægter på 0,322 mio. kr. vedrørende elever, som er bosiddende uden for Herning Kommune. I forbindelse med, at sengeafsnittet på børnepsykiatrisk afdeling i Herning er flyttet til Århus, er der afsat 0,204mio. kr. til betaling for undervisning af den gruppe elever. IT, inventar og materiel Fælles udgifter på 9,126 mio. kr. vedrørende IT satsning på skoleområdet. Budgettet er nedsat med 4,5 mio. kr. i henhold til mulighedskataloget. Grunde og bygninger Netto budget på fælles konti 7,650 mio. kr. Der indgår i beløbet huslejeindtægter med 7,486 mio. kr. Der er i 2014 tilført 1,9 mio. kr. kompensation for varme areal bidrag. Dette beløb nedsættes til 0,941 mio. kr. i 2015 og bortfalder helt fra Der er afgivet 0,641 mio. kr. beregnet provenu i forbindelse med energirenoveringer fra 2014 og frem. Derudover er der afgivet 0,558 mio. kr. fra 2015 og frem vedr. beregnet provenu i forbindelse med flere energirenoveringer. Udenomsarealer indgår med udgifter på 3,328 mio. kr. vedrørende vedligehold af skolernes idrætsarealer, skolegårde mv., dog eksklusiv 4 skoler og Heldagsskolen Munkgård, som har selvforvaltning på området. Budget til skatter, afgifter og forsikringer er udlagt til skolerne. Udgifter til almindelig daglig rengøring er budgetteret med 18,777 mio.kr. på skolerne. Udgifter til hovedrengøring og vinduespolering er budgetteret på fælles konto med 3,796 mio. kr. Der er tilført budget fra de 3 skoler, der blev nedlagt pr. 1/ Personalet er ansat under Rengøringskontoret. Hertil kommer TSM-rengøring, der er budgetteret på skolerne med 1,230 mio.kr. Mellemkommunal elevbetaling Budgettet vedrører betalinger til/fra andre kommuner for undervisning af elever, der er grænsekrydsere eller undervises på opholdssteder i andre kommuner. Taksten for grænsekrydsere svarer til KL s takst kr. i 14 niveau ( kr. i 13 niveau), plus evt. ekstra støtte, mens taksten for undervisning på opholdssteder er meget forskellig. KL beregner ingen takst for 2015 men Herning kommune har selv beregnet en takst på kr. i 15-niveau. Skolernes konti, herunder skolebiblioteker (Pædagogiske Læringscentre) Lønbudget er beregnet efter elevtal i skoleåret 2015/16. Lønbudgettet indeholder midler til flere undervisningstimer og USU, understøttende undervisning, i henhold til folkeskolereformen. Budget til undervisningsmidler mm. svarer til budget 2015 minus besparelse på indkøbsaftaler. Der vil ske tilpasning efter enhedssats svarende til elevtal pr. 5/ Tilpasning sker i januar 30

31 12 Folke- og ungdomsskoler året efter for et kalenderår. Budget til skatter og afgifter og bygnings- og løsøreforsikring indgår som en del af skolens ramme. Ligeledes er budget til almindelig daglig rengøring budgetteret på skolen, men kan ikke disponeres til andre aktiviteter. Der er under forbrugsafgifter indført et varme areal bidrag, som der kompenseres fuldt for i I 2015 er der halv kompensation, hvorefter kompensationen bortfalder. Under forbrugsafgifter er der trukket et beregnet provenu i forbindelse med energirenoveringer fra 2014 og 2015 og frem. Der er tilpasning under udarbejdelse af skolernes budgetter til bygningsområdet. Beløbet nævnt under skolernes konti er det samlede budget til kommunens 30 folkeskoler, heldagsskolen Munkgård i Snejbjerg samt Skolen på Bjergvej i Sdr. Felding, der er en del af Ung- Herning. Pr. 1/ er budget til ledelse udlagt til skolerne og indgår herefter i skolernes ramme og som en del af det decentrale budgetansvar. Den endelige fordelingsmodel foreligger i efteråret Skolernes rammebeløb på i alt 497,968 mio. kr. (excl. Ledelse) er baseret på elevtal i skoleår 2014/15 og omfatter: - løn til undervisningspersonale, teknisk servicemedarbejder og sekretær - personaleforsikring (ej budgetteret på skolerne i 2016 pga. skolestruktur ændringer) - udgifter til kurser, inventar, undervisningsmidler, elevaktiviteter og administration (bliver reguleret svarende til elevtallet pr. 5/ i januar 2016.) - udgifter til skolebibliotek - forbrugsafgifter (særregel +/- 5 %). Der er ingen kompensation for varme arealbidrag (bortfalder fra 2016) og budgettræk fra Centralforvaltningen for energibesparende tiltag - indvendig bygningsvedligeholdelse - vedligeholdelse af idrætsanlæg og beplantninger (gældende for 4 skoler og Heldagsskolen Munkgård, der har selvforvaltning på området) - skatter og afgifter - ejendomsforsikring (bygnings- og løsøreforsikring) - alm. daglig rengøring (kan ikke disponeres til andet) Budgetterne er udarbejdet i henhold til vedtagne tildelingsmodeller. Af skolernes konti er der overført 60 kr. pr. elev til en central kursuspulje. Dette er et fast beløb, som ikke reguleres. Heldagsskolen i Snejbjerg indgår med 4,054 mio. kr. ekskl. ledelse. Heltidsundervisningen i Skolen på Bjergvej i Sdr. Felding indgår med 1,856 mio. kr. ekskl. ledelse. OPP kontrakten på Vildbjerg skole indgår i Vildbjerg skoles rammebudget med 14,321 mio. kr., og vedrører udgifter til bygningsvedligehold, vedligehold af udearealer, rengøring, pedel, el, vand, varme, udgifter til retablering efter hærværk, forsikring og administration Naturskoler Udgifter og indtægter på 0,154 mio. kr. netto vedrører naturskolerne i Ørre og Gullestrup. 31

32 12 Folke- og ungdomsskoler Syge- og hjemmeundervisning Funktionen er nedlagt fra 2016 og budgettet er flyttet til Skolefritidsordninger, specialområdet Skolefritidsordninger er opdelt i et almenområde og et specialområde. Almen-området og almen-området inkl. specialtilbud er fra 2009 overført til SO 10. Specialområdet Budgettet er baseret på elevtal pr. 5/ Nettoudgifterne for specialområdet, der er opdelt i en bestillerdel og en udførerdel, udgør: Område Specialområdet Specialområdet omfatter specialskolernes SFO-ordninger, som er opdelt i en bestillerdel og en udførerdel. Bestillerdelen forestår visitation af elever til specialskolernes SFO-ordninger og køber pladserne i enten kommunens SFO-ordninger, eller hos en anden kommune, mens udførerdelen forestår driften af specialskolernes SFO-ordninger og sælger pladserne til enten egen kommune eller til andre kommuner. Takstberegningen er baseret på 98 % belægning. Budgettet for specialområdets bestillerdel ekskl. Elevtransport er opdelt på følgende måde: Bestillerdelen Internt køb af pladser Køb af pladser i andre kommuner Afstemning til ramme Bestillerdelen i alt Internt køb af pladser Der er budgetteret med køb af 41 pladser/moduler på Åmoseskolen, elevtal pr og 60 elever i SFO på ferie- fridage på Sønderagerskolen. Da taksten i forbindelse med længere skoletid er blevet billigere er der rammeoverskud her, som skal anvendes til merudgift på funktion i forbindelse med højere takst her for længere skoletid. Køb af pladser i andre kommuner Der er budgetteret med betaling for 4 elever i specialskolernes SFO tilbud, heraf 1 på Storåskolen og 3 på Skjernåskolen, elevtal pr Elevbefordring: Elevbefordring omfatter drift, køb og salg. Budgettet for elevtransport er beregnet ud fra den forudsætning, at 18,55 % af udgiften vedrører elever fra Herning Kommune og 81,45 % elever 32

33 12 Folke- og ungdomsskoler fra andre kommuner. Salgsbudget indeholder 5,4% overhead. Området indeholder budget til køb af befordring til 41 elever fra Herning Kommune, hvor udgiften ligger på SO 16, der sker regulering herfor i forbindelse med årsregnskabet. Elevbefordring Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Køb af elevbefordring Herning Kommune Udgifter vedr. elevbefordring Salg af elevbefordring til Herning Kommune Salg af elevbefordring til andre kommuner Overhead I alt Udførerdelen: Udførerdelen består af salg af pladser internt og til andre kommuner samt driften af Åmoseskolens SFO og Sønderagerskolens ferie-fridags SFO. Udførerdelens budget fremgår af nedenstående poster: Funktion Udfører Åmoseskolens SFO - Internt salg af pladser Åmoseskolens SFO - Eksternt salg af pladser Åmoseskolens SFO - Driftsudgifter Sønderagerskolens SFO - Internt salg af pladser Sønderagerskolens SFO - eksternt salg af pladser Sønderagerskolens SFO - Driftsudgifter Funktion i alt: Til funktionens centrale funktion er der budgetteret med en nettoindtægt på 0,5 mio. kr. i 2016 på funktionens udførerdel. Budgettet er beregnet ud fra et elevtallet i skoleåret 2015/2016. Åmoseskolens SFO pladser er fordelt på flere modulordninger med forskellig vægtning i forhold til de forskellige pasningsbehov. Pladserne anvendt ved budgetlægning for Åmoseskolens SFO svarer omregnet til 44 fuldtidspladser (100 %). Sønderagerskolens SFO er et nyt pasningstilbud der blev etableret pr. 1. august Sønderagerskolens SFO tilbyder udelukkende pasning på ferie/fridage. Der er for Sønderagerskolens SFO budgetlagt efter 79 elever i pasning for skoleåret 2015/16. Funktionens budget for 2016 er beregnet ud fra sidste års børnetal. Budgettet til 2016 er tilrettet faktisk børnetal pr. 5. september. Budgettet er tilrettet til den forventede effekt af skolereformen, hvilket er årsagen til reduktion i budgetrammen fra

34 12 Folke- og ungdomsskoler Befordring af elever i grundskolen Budgettet på 6,851 mio. kr. vedrører udgifter til skolekort, speciel rutekørsel, sygebefordring, kørsel mellem daginstitution og skole, anden kørsel, svømmekørsel, kørsel til specialklasser samt kørsel med enkeltinkluderede elever Specialundervisning i regionale tilbud Budgettet til specialundervisning i regionale tilbud er sammensat af udgift til objektiv finansiering og køb af pladser Specialundervisning i regionale tilbud Befordring Objektiv finansiering Køb af pladser i regionale tilbud Specialundervisning i regionale tilbud i alt Der er pr. 5/ ikke køb af pladser i regionale tilbud, men den takstfinansierede bestillerdel ses samlet, og der er samtidig som en naturlig følge af, at elever hjemtages fra regionale til egne tilbud, et større merforbrug på takstfinansieret køb under funktion I forbindelse med Socialstyrelsens/VISOS overtagelse af ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de landsdækkende tilbud samt ansvaret for koordinering af vidensdeling på området er der afgivet 584 t. kr. fra 2015 og frem i DUT midler. De takstfinansierede områder 05, 07 og 08 ses samlet Kommunale specialskoler Området er påvirket af skolereformen pr. 1/8-2014, hvor den ugentlige åbningstid blev forhøjet til 35 timer for samtlige elever og taksterne dermed forhøjede. I Herning Kommune er specialundervisningen tilrettelagt på Åmoseskolen, herunder en afdeling for AKT-elever, samt Specialundervisningscentret, der fungerer som en administrativ enhed, hvorunder specialklasserækkerne ved tre centerskoler (Lundgårdskolen, Herningsholmskolen og Skolen på Sønderager) er organiseret. Endvidere undervises enkelt inkludererede elever i skoler med særlig støtte i elevens nærmiljø, (funktion ) samt i specialskoler i andre kommuner (samt i Regionale specialundervisningstilbud, jf. funktion ). Der er pr. 5/ i skoleåret 2015/16 følgende elevtal med tal i skoleår 2014/15 i parentes: i alt 211 (195) elever fra Herning Kommune, der undervises i egne tilbud fordelt således: 161 (146) elever på 3 centerskoler 50 ( 49) elever på Åmoseskolen Der er i alt 6 (6) elever fra Herning Kommune, der undervises i andre kommuner i skoleår 2014/15. 34

35 12 Folke- og ungdomsskoler Der er i alt 88 (102) elever fra andre kommuner, der undervises i Herning Kommunes tilbud i skoleår 2015/16 fordelt således: 48 (54) elever på 3 centerskoler 40 (48) elever på Åmoseskolen Der er i skoleår 2015/16 følgende elevtal (med 2014/15 tal i parentes) i alt til udførerdelen: Skole / institution Elevtal 2015/16 og (2014/15) Heraf elever fra Herning kommune Andre kommuner Specialundervisningscentret/centerklasser: Herningholmskolen 67 (67) 51 (50) 16 (17) Lundgårdskolen 21 (19) 13 (13) 8 (6) Skolen på Sønderager 121 (114) 97 (83) 24 (31) Åmoseskolen 90 (97) 50 (49) 40 (48) I alt 299 (297) 211 (195) 88 (102) Elevtal i skoleår 2015/16 viser en stigning i forhold til 2014/15 fra 297 til 299. Stigningen på 2 elever fordeler sig med plus 16 elever fra Herning Kommune og minus 14 elever fra andre kommuner. Den vidtgående specialundervisning er organiseret i hhv. en udførerdel (driftsenhed) og en bestillerdel (visitationsenhed) og elevbefordring med drift, køb og salg. Udførerdelen forestår driften af kommunens specialskole og centerklasser mv. og sælger pladserne til enten egen kommune eller til andre kommuner. Bestillerdelen forestår visitation af elever til vidtgående specialundervisning og køber pladserne i enten en af kommunens egne specialskoletilbud, eller hos en anden kommune. Det samlede budget til vidtgående specialundervisning udgør følgende beløb, opgjort på hhv. elevtransport, bestillerdel og udførerdel: Område Udførerdel (driftsenhed ekskl. Salg og elevtransport) Udførerdel salg af pladser Takstregulering andre kommuner Elevtransport Bestillerdel køb af pladser I alt

36 12 Folke- og ungdomsskoler Elevbefordring Elevtransport Køb af elevtransport Herning Kommune Betaling til vognmænd Overhead Salg af elevtransport egen kommune Salg af elevtransport andre kommuner Udførerdel finansiering af kørselskontor og merudgift køb I alt budgetramme Elevbefordring er budgetteret selvstændigt med hhv. udgifter til vognmænd og indtægter fra Herning Kommune og andre kommuner. Der er indregnet 5,4 % overhead i taksten. Udgiften til elevbefordring er fortsat et skøn og vil blive tilpasset, når effekt af nye aftaler med vognmændene kan aflæses. Budgettet til elevtransport er beregnet ud fra de elever, der aktuelt bliver befordret. Fordelingen er således, at 55,3 % af udgiften vedrører elever fra Herning kommune og 44,7 % elever fra andre kommuner. Bestillerdelen Bestillerdelens budget til undervisning udgør følgende: Bestillerdelen Rammeafstemning/difference Internt køb af pladser I alt internt køb Køb af pladser i andre kommuner Bestillerdelen i alt Internt køb af pladser Beløbet skal dække køb af 146 pladser i centerklasserne. Helhedstilbuddet er ophørt i forbindelse med skolereformen, men der tilbydes ferie- og fridagspasning i en SFO ordning. Der forventes køb af 49 pladser på Åmoseskolen, i alt 195 pladser til undervisning i skoleåret 2014/15. Der er elevtilgang på 4, samtidig er taksterne forhøjet som følge af skolereformen. Betaling til andre kommuner Beløbet skal dække udgifter for undervisning af 3 elever på Storåskolen og 3 elever på Skjernåskolen, i alt 6 elever. Udførerdelen: Udførerdelen består af salg af pladser internt og eksternt samt driften af kommunens specialskole og centerklasser. Udførerdelens budget fremgår af nedenstående poster: 36

37 12 Folke- og ungdomsskoler Fællesudgifter Internt salg af pladser Eksternt salg af pladser Over-/underskud til senere takstregulering Driftsudgifter (skolerne) Budgetrammen til fælles formål under udførerdelen vedrørende fællesudgifter til Lundgård, Sønderager, Herningsholm og Åmoseskolen, herunder psykologbetjening, konsulentbistand samt tilsyn m.m. Udførerenhedens budget til salg af pladser og skolernes driftsbudget er beregnet ud fra elevtallet i skoleåret 2015/2016, hvor fordelingen af elever imellem skolerne er som følger: Budgetgrundlag - Skoleåret 2015/2016 Herning Kommune Andre kommuner Åmoseskolen Sønderagerskolen Lundgårdskolen Herningsholmskolen I alt I alt Budgettet for 2016 er beregnet ud fra sidste skoleårs elevtal. Budgettet til 2016 er tilrettet faktisk elevtal pr. 5. september. Fra 2016 kommer der desuden en ny tildelingsmodel, hvor skolerne fremadrettet følger budgetår frem for skoleår. Der vil på udførerdelen ligeledes ske en forskydning imellem udgifter der tidligere har været konteret centralt og decentralt. Ændringerne vil dog først blive indarbejdet i budget 2016 efter 5. september Helhedstilbuddet på Sønderagerskolen er stoppet pr. 1. august 2014, og budgettet er tilpasset i forhold til denne ændring Bidrag til statslige og private skoler Funktionen omfatter nedennævnte områder baseret på elevtallet i skoleår 2014/15: Bidrag til statslige og private skoler Bidrag til staten for elever i frie grundskoler Tilskud til private skoler i øvrigt Skolefritidsordninger ved frie grundskoler Kommunale tilskud til frie grundskoler I alt Bidrag til staten for elever i frie grundskoler Det kommunale bidrag til private grundskoler og kurser udgør i kr. pr. elev. 37

38 12 Folke- og ungdomsskoler Der er demografireguleret til elever i skoleår 2014/15 svarende til elevtal i skoleår 2013/14. Tilskud til private skoler i øvrigt I forbindelse med balanceplan udgik her underskudsgarantien til børneskolen på Skærgården fra budget Skolefritidsordninger ved frie grundskoler SFO-tilskuddet til de fire grundskoler er fuldt kommunalt finansieret og betales som en fast takst pr. årselev indskrevet i SFO fra børnehaveklasse til 3. klasse. Når eleverne i de fire grundskoler modtager flere undervisningstimer, reduceres der i tilskuddet til SFO. Tilskuddet er fastsat til kr. fra Tilskuddet nedsættes i 2017 til kr. og i 2018 og frem til kr. (2014 niveau). Der er demografireguleret til 440 elever i skoleår 2014/15, svarende til elevtal i skoleår 2013/14. Budget til elever på friskoler og skolefritidsordninger forudsættes teknisk justeret ved budgetopfølgningen forår 2016 for elevtallet pr Efterskoler og ungdomskostskoler Budgetrammen på 26,484 mio. kr. dækker et pligtigt bidrag til staten pr. elev på efterskole og svarer til elevtallet pr. 5/9-14 på 773 elever. Budgettet forudsættes teknisk justeret ved budgetopfølgningen forår 2016 for elevtallet pr Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med sær.beh. Over-/underskud til senere takstregulering Knudmoseskolen - Internt salg af pladser Knudmoseskolen - Eksternt salg af pladser Knudmoseskolen - Driftsudgifter Ungdomsuddannelse for unge med sær.behov i alt Ungdomscenter Knudmosen (tidl. Knudmoseskolen), Herning Ungdomscentret varetager den 3-årige ungdomsuddannelse (Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov). Der er for skoleåret 2015/2016 budgetlagt efter en pladsnormering på 88 pladser, hvoraf 3 pladser sælges til andre kommuner og 85 af pladserne sælges internt til andre afdelinger i kommunen. Ungdomscentret varetager specialundervisning for voksne med særlige behov efter bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006 om specialundervisning for voksne. Der er p.t. ingen indskrevet i tilbuddet. 38

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016.

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 03.22.05 Skolefritidsordninger 28.355 28.773 32.237 05.22.07 Centrale

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.) Budget og regnskabstallene er angivet i 2016 prisniveau.

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.) Budget og regnskabstallene er angivet i 2016 prisniveau. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.) Regnskab Budget Budget Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler 2015 2016 2017 03.22.01 Folkeskoler 575.348 567.444 558.422 03.22.02 Fællesudgifter,

Læs mere

12 Folke- og ungdomsskoler

12 Folke- og ungdomsskoler tets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler Regnskab 03.22.01 Folkeskoler 544.658 549.042 545.742 03.22.02 Fællesudgifter, Naturskoler 90 152 158 03.22.03

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, kr.) Budget og regnskabstallene er angivet i 2017 prisniveau.

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, kr.) Budget og regnskabstallene er angivet i 2017 prisniveau. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.) Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 03.22.01 Folkeskoler 570.423 568.351 564.692 03.22.02 Fællesudgifter,

Læs mere

Der er indregnet virkninger af KTO forlig med 1,5 mio. kr. i 2014 og 3,6 mio. kr. fra 2015 og frem.

Der er indregnet virkninger af KTO forlig med 1,5 mio. kr. i 2014 og 3,6 mio. kr. fra 2015 og frem. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler 03.22.01 Folkeskoler 553.320 572.313 566.801 03.22.02 Fællesudgifter, Naturskoler 168 176 155 03.22.03

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Børne- og Familieudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Børne- og Familieudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Der er ikke indregnet konsekvenser af forlig om fremtidig skolestruktur, dette vil ske efter 2. behandling

Der er ikke indregnet konsekvenser af forlig om fremtidig skolestruktur, dette vil ske efter 2. behandling Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler 03.22.01 Folkeskoler 514.079 551.807 558.997 03.22.02 Fællesudgifter, Naturskoler 190 158 178 03.22.03

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn 03.22.05 Skolefritidsordninger 21.890 22.135 22.086 05.25.10 Fælles formål 40.007

Læs mere

Budget 2017 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2017 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2017 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER 1 2 Indholdsfortegnelse MÅL OG BEMÆRKNINGER Side... 5 Fælles mål... 7 10 Dagtilbud for børn... 13 12 Folke- og ungdomsskoler... 23

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn 03.22.05 Skolefritidsordninger 21.890 22.135 22.086 05.25.10 Fælles formål 40.007

Læs mere

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023 sprognose 2012/2013-2022/2023 Indhold Indhold...1 Forord...3 1. Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose...4 1.1. Skolestruktur...5 1.2. Overbygningselever... 2. Resultater af prognosen... 2.1.

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Børnetalsprognose Børnetalsprognose

Børnetalsprognose Børnetalsprognose Børnetalsprognose Børnetalsprognose 2013-2023 2017-2027 Center for Børn og Læring, juli 2016 Sagsnr. 28.03.00-G01-2-13 Indhold 1 Børnetalsprognose... 1 1.1 Dagtilbudstruktur... 1 1.2 Specialgrupper i

Læs mere

Elevtals- og klassetalsprognose

Elevtals- og klassetalsprognose s- og klassetalsprognose 2013/2014-2023/2024 Center for Børn og Læring, januar 2014 Indhold Indhold... 1 Forord... 3 1. Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose... 4 1.1. Skolestruktur... 5 1.2.

Læs mere

Budget 2018 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2018 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2018 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse MÅL OG BEMÆRKNINGER Side Børne- og Familieudvalget... 5 Fælles mål... 7 10 Dagtilbud for børn... 15 12 Folke-

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE

BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE 1 BØRN OG UNGE ORGANISATIONSESKRIVELSE INDHOLD Børn og Unge - Helt grundlæggende... 4 Sådan er Børn og Unge opbygget... 5 Tæt på de tre centre... 7 Det politiske perspektiv...

Læs mere

Børnetalsprognose Børnetalsprognose

Børnetalsprognose Børnetalsprognose Børnetalsprognose 213-223 Børnetalsprognose Børnetalsprognose 213-223 213-223 - 1 - Børnetalsprognose 213-223 1. Børnetalsprognose... 3 1.1 Dagtilbudstruktur... 3 1.2 Klubber oprettet efter Dagtilbudsloven...

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Strukturanalyse. - Skoler og dagtilbud. Byråds Budgetkonference 7. 8. april 2014

Strukturanalyse. - Skoler og dagtilbud. Byråds Budgetkonference 7. 8. april 2014 Strukturanalyse - Skoler og dagtilbud Byråds Budgetkonference 7. 8. april 2014 Center for Børn og Læring, Herning Kommune 2014 Indhold 1 Oversigt over tabeller og figurer... 2 2 Indledning... 3 3 Statusbeskrivelse

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Baseline. Sverigesprogrammet

Baseline. Sverigesprogrammet Baseline Sverigesprogrammet Børn og Unge August 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål og mål... 3 2. Evaluering... 4 3. Mål 1-3 anbringelser... 6 4. Mål 4 inklusion... 9 5. Mål 6 indsatstrappen... 10 6.

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-4.630 0 0 0 13 Laurids Skausgade 12 Tekniske tilretninger Der er ikke længere ansat en sevicemedarbejder til varetagelse af div.opgaver. -167 3 01 Folkeskolen

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Bevilling 13 Undervisning

Bevilling 13 Undervisning Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 1.000 kr./2017-pl, netto Nr. Forslag Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 1 Center for tandregulering (CFT) - takststigning 48 77 108 149 2 Tandplejen 0-18 år (uden flygtninge) 120 120 120 120

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Folkeskoler. Bemærkninger:

Folkeskoler. Bemærkninger: 144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Sektorer Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget omplaceringer Budget 2014 2014 2014 Sektor Undervisning 594,806 6,211 601,017 606,694 5,677 Sektor Dagtilbud 241,244 8,298 249,542

Læs mere

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018 Specielle bemærkninger til Budget 215-218 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL Udvalg: Børne- og Familieudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL Udvalg: Børne- og Familieudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Serviceområde: Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Høringsmateriale vedrørende ny ressourcetildelingsmodel til folkeskolerne i Herning Kommune

Høringsmateriale vedrørende ny ressourcetildelingsmodel til folkeskolerne i Herning Kommune Indhold 1. Baggrund. s. 2 2. Præsentation af de tre modeller...s. 4 3. Økonomiske konsekvenser..s. 6 4. Beskrivelse af modellerne...s. 7 4.1 Model 3.s. 8 4.2 Model 7... s. 10 4.3 Model 11.....s. 12 5.

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

PERSPEKTIVNOTAT BUDGET Serviceområde10 og 12 Dagtilbud og Folke- og ungdomsskoler

PERSPEKTIVNOTAT BUDGET Serviceområde10 og 12 Dagtilbud og Folke- og ungdomsskoler PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde10 og 12 Dagtilbud og Folke- og ungdomsskoler Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke-

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD)

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) 141 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) BEMÆRKNINGER 142 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 11.699 Indtægter -1.701 Netto 9.998 Omfatter udgifter/indtægter til: Søskendetilskud Tilskud

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud,

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Budget 2017 Budgetproces og input

Budget 2017 Budgetproces og input Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret

Læs mere

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Korrigeret årsbudget

Korrigeret årsbudget 97 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 14.530.000 10.343.000 12.296.900-1.953.900 Indtægter -1.800.000-1.300.000-1.659.402 359.402 Netto 12.730.000 9.043.000 10.637.498-1.594.498 Omfatter

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Administrationsgrundlag Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Revideret jan. 2012/LP Side 0 af 15 PERSONALEBUDGET... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE PR. EKSTRA

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere