Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012"

Transkript

1 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej 139. Repræsenteret var 24 ved start ud af 78 ejerenheder, heraf 14 ved fuldmagt. De udgjorde et fordelingstal på 2.440, ud af et samlet fordelingstal på eller i alt 47,43 %. Endvidere var Advokat Søren Rudbeck (SR) fra BXP Advokater og Carsten Dollerup (CD) fra Boligexperten Administration A/S til stede. Dagsorden var jf. endelig indkaldelse: A) Valg af dirigent og referent, der ikke behøver at være medlem af foreningen. B) Godkendelse af sidste års generalforsamlingsreferat. C) Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. D) Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor. E) Forelæggelse af årsbudget til godkendelse. Der er indkommet forslag om ekstraordinært antennebidrag, som er vedlagt. Dette vil blive behandlet ifm. budgettet. F) Valg af formand for bestyrelsen, for så vidt han afgår. FM Peter Ring blev valgt i Punktet udgår. G) Valg af andre medlemmer af bestyrelsen. Jens L. Pedersen og Søren Jessen er ikke på valg (valgt 2011). Kirsten Sørensen og Henrik Andresen er på valg og genopstiller. H) Valg af suppleanter. Claus Reenberg er på valg og genopstiller. I) Valg af statsautoriseret revisor. J) Forslag fra bestyrelsen og medlemmer. 1) Ændring af liste med "Hvem betaler hvad" (Kirsten Bidstrup). Det foreslås, at bestyrelsen før generalforsamlingen gennemgår listen med henblik på justeringer / ikke medtagne poster på listen - alt kan aldrig være med - men, måske en mere generel " leveregel". Forslag til vedtagelse: Udskiftning af Brunata varmemåler, på radiator er ikke med på listen. Ifølge vedtægterne er det E/F. Det praktiseres nu, at det er ejer, som betaler. Det besluttes, hvem der reelt skal betale Brunata måler. For ting som ikke er med på listen og / eller som en generel regel besluttes: Forhold / ting, som alene vedrører den enkelte bolig og som ejer kan påvirke - f.eks ved forkert brug / manglende vedligeholdelse betales af ejer (eks. radiator termostat, som er medtaget på listen). Forhold / ting, som vedrører en del af fællesskabet og hvis funktion som udgangs punkt er uafhængigt af ejers adfærd betales af E/F ( eks. radiator måler). 2) Indsats for ændring af Byplanvedtægten for Skodsborg Solgaard (Knud Riedel). Det foreslås, at Ejerforeningens bestyrelse retter henvendelse til Rudersdal Kommunalbestyrelse med anmodning om, at Byplanvedtægten for Skodsborg Solgaard ændres, således at det i fremtiden er tilladt - udover detailhandel - at drive liberalt erhverv. Begrundelse: Udviklingen har i de senere år været særdeles ugunstig for detailhandel på placeringer som denne, med den konsekvens, at 2 af de resterende butikker indenfor få år er omdannet til lejligheder samt at butikker i årevis har stået tomme. For at bevare blot et lille præg af byliv på stedet, er det nødvendigt at tillade en bredere anvendelse til også liberale erhverv, som det også i praksis er tilfældet (Massageklinik/frisør/fodpleje. Liberalt erhverv er læge, tandlæge, advokat, arkitekt, reklamebureau, ejendomsmægler og lign., ikke noget med fx larmende produktion. 3) Forslag vedr. gravhøjen (Jette og Peter Ring) Forslaget er vedlagt. 4) Forslag om altaner (Jette Ring). Forslaget er vedlagt. 5) Forslag om tagterrasser (Jens L. Pedersen) Forslaget er vedlagt. 6) Reparation af murene (Bestyrelsen). Forslaget er vedlagt. 7) Der skal senest årsskiftet 2013 være gennemført fagligt forsvarlig vedligeholdelse (herunder voksbehandling e.lign.) af linoleumsbelægning på trapperne i ejendommen (Mette Ulsø). Forslagsstillers forslag er vedlagt. Fsva. økonomien har forslagsstiller suppleret med følgende oplysning inden fristen for indlevering af forslag: Udgifterne til dækning af en evt. dyrere daglig rengøring må ikke overstige det beløb vi betalte for tidligere rengøring (Jack) som var helt perfekt. Side 1 af 12

2 Skulle det vise sig at være nødvendigt med en ekstraordinær behandling af alle opgange til at starte med må denne ikke koste mere end kr. Dette betales af driftsudgifterne og skulle kunne dække 5 timer pr. opgang. K) Eventuelt. Ad a) Valg af dirigent og referent, der ikke behøver at være medlem af foreningen. På bestyrelsens indstilling blev SR valgt som dirigent og CD som referent, begge enstemmigt. SR redegjorde herefter kort for generalforsamlingens indkaldelse og fastslog forsamlingens beslutningsdygtighed. Ad b) Godkendelse af sidste års generalforsamlingsreferater. Dirigenten spurgte til om der var kommentarer til referatet for den ordinære generalforsamling fra En ejer anførte, at der var refereret forkert i flg. sætning (nederst s. 4): En ejer forklarede, at den pågældende efter indflytningen var opkrævet kr. 250 for en skade i sin opgang, der dog aldrig var blevet udbedret. Der havde, anførte ejeren, ikke været tale om en skade, der blev udbedret, men det var blevet påtalt, at der havde været mere beskidt end normalt, og det var dette, der var opkrævet kr. 250,00 for. Endvidere anførte den samme ejer, at der var fejl i budgettallene på budgetforslaget, hvilket dirigenten påpegede ikke var en kommentar til referatet. Ad c) Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. Formand Peter Ring (PR) aflagde beretningen mundtligt ved gennemgang af vedhæftede (bilag). Der var flg. bemærkninger og spørgsmål fra salen: - Stenene på indgangspartierne til opgangene var blevet ændret til rød af bestyrelsen uden aftale eller beslutning herom. Det burde have været aftalt eller drøftet. Det havde ved en hurtig undersøgelse vist sig muligt, at finde gule fliser svarende til de gamle. En anden ejer påpegede, at man ved at anvende gule fliser havde kunnet nøjes med, at skifte de sten, der var udskiftningskrævende og ikke samtlige sten. PR anførte, at det var undersøgt, og at han havde presset mureren til at undersøge om det ikke var muligt at finde de gamle gule. Han oplyste, at de ikke længere kunne skaffes. En anden ejer anførte, at man ikke kunne kræve af bestyrelsen, at de vidste bedre end de håndværkere, der blev benyttet og som bestyrelsen havde tillid til. En anden tilsluttede sig dette og anførte, at det måtte være håndværkerens problem. PR oplyste i den forbindelse, at man ville bede håndværkeren forholde sig til oplysningerne om, at der fortsat kunne købes gule fliser og bekræftede, at der ikke var planer om udskiftning flere steder. - Der var mere generelle indvendinger mod arbejdet, idet der iflg. disse skulle være dårligt ryddet op, rester af mørtel m.v., samt dårligt udført håndværk. PR sagde, at det lød som om en inspektionsrunde var på sin plads og gentog, at håndværkeren endnu ikke havde fået betaling for arbejderne. - Der blev saltet for meget på trappernes indgangspartier. - En ejer spurgte til status på vinduesudskiftning i en ejerlejlighed, som havde givet et væsentligt anderledes udseende. PR oplyste, at det var udført forkert og ikke var aftalt med bestyrelsen. Der var brugt forkerte mursten, foretaget overdækning af lyskasser og etableret mystiske indvendige dørfyldninger. Bestyrelsen var i kontakt med kommunen om ændringerne, som havde startet en sag op herom. PR forklarede, at hvor foreningen ikke havde de store muligheder for at gøre noget uden en retssag, havde kommunen bedre muligheder for gribe ind. Derfor var det bestyrelsens plan fortsat at forfølge sagen via kommunen, selvom det krævede en indsats, at tilsikre kommunens fortsatte behandlingen uden for lange pauser. Kommunen havde besigtiget lejligheden ca. 14 dage forinden generalforsamlingen. PR anførte, at vinduernes meget anderledes udseende dog skyldtes indvendige ændringer i lejligheden. - En ejer forklarede, at denne var tvunget til at skifte internetudbyder, da TDCs central kun kunne tilbyde højere hastigheder, hvis internetudbyderen kunne benytte nogle andre standarder end tilfældet var. PR oplyste, at det kendte man godt til og at det lod til at forholde sig sådan, at internetudbyderne drillede hinanden lidt. PR oplyste, at det burde kunne lade sig gøre af få større Side 2 af 12

3 hastighed, men formentlig ikke hos ejerens nuværende internetudbyder ud fra det oplyste. Foreningen havde ingen muligheder for at kræve, at TDC skulle tilbyde andre standarder end de gjorde på deres central. - Plastvinduer og døre ved Strandvejen? PR forklarede, at pga. saltet i vinden ved østenvind, var der gennemført en undersøgelse af mulighederne. Det var konklusionen på undersøgelsen, at den eneste type vinduer og døre, der kunne holde mere end få år, var plast. PR bekræftede adspurgt herom, at man ikke ville skifte andre vinduer eller altandøre ud, uden, at det blev behandlet på en generalforsamling. En ejer forklarede, at det var meget vigtigt efter dennes opfattelse, at der blev gennemført afstemning om materialevalget, da denne absolut ikke ønskede plastik. En anden oplyste, at man kunne få plastvinduer, som faktisk lignede træ så meget, at selv fagfolk kunne tage fejl. Ejeren anførte endvidere, at det var det helt rigtige, at udskifte til plast. - Hvilken undersøgelse, der var foretaget af mulighederne. PR forklarede igen, at han havde talt med Teknologisk Institut, Boligexperten Administrations tekniske afdeling samt flere håndværkere, der var specialister på området. Leverandøren, som bestyrelsen havde endt med at vælge, var blevet anbefalet. Da der ikke var flere kommentarer eller spørgsmål, satte dirigenten beretningen til godkendelse ved afstemning og beretningen blev enstemmigt godkendt. Ad d) Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor. PR gennemgik regnskabet og han anførte, at: - Der var opnået et godt resulstat, i form af et fornuftigt overskud på kr , som kunne overføres til egenkapitalen. - Lejeindtægter var steget, da der havde været næsten fuld belægning. - Vaskeriindtægter var steget, - Viceværtudgifter m.v. gerne skulle stabilisere sig fremadrettet. - Administrationsudgiften var steget pga. pålagt moms. - Der havde været færre udgifter til vedligeholdelse. En ejer spurgte til hvorfor man betalte porto efter forbrug og om det ikke var indeholdt i foreningens betaling for administration. CD forklarede, at porto ved udsendelser af fx indkaldelser til generalforsamlinger blev afregnet på kostpris. Man kunne ikke lave et administrationshonorar, hvor foreningerne betalte fast pris for udsendelser, da nogle havde mange og andre få. PR bekræftede, at der var betalt for tre udsendelser ifm. indkaldelsen til dagens generalforsamling. PR forklarede adspurgt herom, at størrelsen garagelejen skyldtes, at man fik mulighed for at leje en ekstra garage for de , der var nævnt i regnskabet. PR henviste til, at der var redegjort for beslutningen i referat fra bestyrelsesmøderne. Adspurgt om gaveposten forklarede PR, at bestyrelsen fortsatte traditionen med, at give en julegave til bestyrelsen, rengøringsfirmaet, BXP og endvidere give gave ifm. medlemmers bryllupper og begravelser m.v. Et medlem anførte, at der måtte være tale om nogle ret pæne gaver henset til postens størrelse (kr ) og at der måtte kunne spares på posten. PR oplyste, at man gav gaver svarende til det lovlige. En ejer anførte, at regnskabet var fyldt med graverende fejl. Dirigenten bad ejeren henvise til, hvor der var fejl i regnskabet. Ejeren henviste til sammenligningskolonnerne i budgettet og kunne ikke redegøre for om fejlene i sammentællingskolonnerne optrådte i selve regnskabet. Det blev bekræftet, at regnskabet ikke var gengivet korrekt på sammenligningskolonne fra budgettet, men dirigenten afskar herefter ejeren fra yderligere anbringender i den forbindelse med henvisning til, at det var regnskabet, der blev behandlet. En ejer bad om, at man i referatet oplyste, hvad tilgodehavender (aktiv) på kr udgjorde og CD bekræftede, at dette ville fremgå af referatet, mens en anden ønskede diverse indtægter for kr. 450,00 specificeret; Ved referatets afslutning, kan det oplyses, at tilgodehavender skyldtes kr ,63 (refusion fra Holte Fjernvarme, som blev tilbagebetalt 11/7-2012), samt i lønrefusion vedr. sygedagpenge til vicevært og endelig enkelte mindre tilgodehavender hos ejerne. Side 3 af 12

4 De nævnte kr. 450,00 vedrører indtægtsført tilbagebetaling fra ATP (fra viceværtsløn). Herefter satte dirigenten regnskabet med overførelse af resultatet (overskud på kr ) til egenkapitalen til afstemning. Dette blev herefter vedtaget med samtlige repræsenterede for bortset fra en, der stemte imod. Jf. regnskabet udgjorde egenkapitalen pr. 30. juni 2012 således kr Ad e) Forelæggelse af årsbudget til godkendelse. PR forelagde budgettet summarisk, idet han henviste til udgifter til planlagt vedligeholdelse (et-års vedligeholdelsesbudget) og fremhævede her, trapperenovering, tagarbejder og nye franske altaner mod Skodsborg Strandvej. Der var budgetteret med plastdøre, som evt. kunne ændres til andet fabrikat end det tidligere anvendte. En ejer spurgte om det kunne aftales, at ejerne betalte merudgiften / forskellen som tillæg ifm. anvendelse af træ i stedet for plast. PR afviste dette, da der var så hård saltbelastning, at man ikke kunne tillade, at de nye døre var af træ (i stedet for plast), da foreningen dermed ville påføres væsentligt højere udgifter. PR oplyste, at trædøre og vinduer var 2 til 3 gange dyrere end plast og ville være forbundet med væsentligt større vedligeholdelsesudgifter fremover. En anden påpegede, at man burde tilstræbe det ensartede udseende, hvilket andre tiltrådte. En ejer anbefalede, at man kiggede på et tysk selskabs vinduer og døre, som ligner træ fuldstændigt, mens en anden fremførte, at lydisolerende glas skulle tilbydes de enkelte ejer inden montering. PR bekræftede, at det fremover var planen at spørge om der ønskedes støjdæmpende glas mod egenbetaling af merprisen inden arbejdet blev iværksat. En ejer spurgte om denne kunne betale ekstra for støjdæmpende glas, hvilket PR bekræftede og bad den pågældende (og andre interesserede) tage kontakt til bestyrelsen om det praktiske i den forbindelse. PR henviste til langtidsbudgettet med de planlagte udgifter over de næste år. Varmeudgifter og regnskabet blev kort drøftet hvor flere udtrykte, at varmen var blevet meget dyrere over de sidste år på trods af energibesparende tiltag. PR oplyste, at der var meget højere energipriser generelt. En ejer anførte, at de kr til tre forslag, som ikke blev vedtaget i 2011, ikke kunne bruges af bestyrelsen efter forgodtbefindende, hvilket PR bekræftede heller ikke var sket. Der blev spurgt til, hvilken slags tørretumblere bestyrelsen havde planlagt at købe, idet nogle schweiziske maskiner iflg. ejeren var så energieffektive, at indkøbet af disse i stedet for andre ville kunne tjene hele investeringen ind på få år. Det blev fremført, at der i strid med CDs tidligere oplysninger herom var betalt for Web-bestyrelser. CD oplyste, at det som refereret i referatet netop var blevet gratis i løbet af foreningens netop afsluttede regnskabsår. CD oplyste, at den tidligere pris var for et helt år og at den nedsatte betaling var udtryk for, at den var blevet gratis i løbet af regnskabsåret. En ejer spurgte om man kunne overveje, at ændre til andre varmemålere? PR og en ejer mente begge, at det ville være en meget stor omkostning. På spørgsmål om returløbstemperaturen oplyste PR, at returløbstemperaturen blev overvåget af elektronisk styring, der regulerede anlægget og derfor skulle være i orden. Det blev igen påpeget, at der var fejl i sammenligningskolonnen i forhold til regnskabet. CD anbefalede i den forbindelse, at man fremover havde sammenligningskolonner med udgifter tidligere år (to foregående), da det efter hans opfattelse var bedre til budgetbehandling end et tidligere budget i sammenligningskolonnerne. PR redegjorde herefter for ændringsforslag om antenneopkrævninger jf. nederste linier på budgettet. En ejer spurgte om opkrævningerne til det fælles anlæg kunne afskaffes. PR oplyste, at der formentlig ville blive muligheder for nogle større ændringer og ny leverandør i løbet af 2013, og at dette kunne medføre, at man ville indkalde til ekstraordinær generalforsamling herom, mens han ikke fandt det sandsynligt, at man helt ville kunne nedlægge fælles signal. Systemet var forklarede han konstrueret så ledningerne forbandt alle lejligheder med hinanden (sløjfesystem). En ejer påpegede, at der evt. kunne modtages tv via internet og helt undgå antenneforening via ejerforeningen. PR oplyste, at man havde fundet frem til at ca. 40 % var tilmeldt Boxer løsningen. Side 4 af 12

5 En ejer anbefalede, at man fik afviklet gælden. Stigningen i antennebidraget fra 1. januar 2013, blev vedtaget med 11 imod og 23 for (der blev anmodet om skriftlig afstemning og resultatet bland det afgivne var efter fordelingstal 1710 for og 669 imod). Foreningens budget for 2012/13 blev herefter enstemmigt godkendt. Ad f) Valg af formand. Udgik da FM Peter Ring blev valgt i Ad g) Valg af andre medlemmer af bestyrelsen. Kirsten Sørensen og Henrik Andresen var på valg og var villige til genvalg og de blev enstemmigt genvalgt. Ad h) Valg af suppleanter. PR roste Claus Reenbergs indsats som arbejdende suppleant og Claus blev enstemmigt genvalgt som suppleant. Bestyrelsen består herefter af FM Peter Ring (til 2013), Kirsten Sørensen (til 2014), Henrik Andresen (til 2014), Jens L. Pedersen (til 2013) og Søren Jessen (til 2013), samt suppleant Claus Reenberg. Ad i) Valg af statsautoriseret revisor. BDO Revision blev enstemmigt genvalgt. Ad j1) Ændring af liste med Hvem betaler hvad (Kirsten Bidstrup). Forslagsstiller (KB) uddybede med forklaring om, at hun havde fået en opkrævning for udskiftning af måler. KB anførte, at det måske var hensigtsmæssigt med en ordentlig gennemgang af listen i forhold til vedtægter m.v. En ejer anførte, at det tidligere kun var føleren under termostaten, der var den enkelte ejers vedligeholdelsesansvar, mens resten var foreningens vedligeholdelsespligt. PR oplyste, at udskiftning af måleren kun skete sjældent og at det derfor ikke ville påvirke foreningens økonomi synderligt, hvis man ændrede praksis. Han oplyste, at praksis var indført for at sikre, at man selv skulle betale, hvis man kom til at ødelægge målerne fx ved at stille møbler op mod målerne. Forslagsstiller anførte, at det jf. vedtægterne netop var en del af foreningens vedligeholdelse og at der var ændret praksis i forhold til tidligere uden beslutning herom. PR bekræftede, at listen med fordelingen af udgifterne fandtes, og at bestyrelsen ville få anført målerudskiftninger på listen fremadrettet. PR bekræftede, at bestyrelsen ville kigge på listen og sammenligne listen med vedtægterne. Ad j2) Indsats for ændring af Byplanvedtægten for Skodsborg Solgaard (Knud Riedel). Forslagsstiller motiverede sit forslag med, forklaring om, at forslaget skulle medvirke til at sikre, at butikkerne og livet omkring ejendommen ikke udviklede sig ligeså trist som det var gået (for få år siden) i et andet tilfælde. En ejer anførte, at det til tider var meget svært at få ændret evt. hindringer i Byplanvedtægten. PR oplyste, at en anden ejer havde rettet henvendelse om at få lov at sælge til liberalt erhverv, som ligeledes ville kræve vedtægtsændring og tilladelse fra kommunen. Forslaget om, at bestyrelsen skulle arbejde for at få ændret byplanvedtægten, så det fremadrettet blev mulighed for udover detailhandel at drive liberalt erhverv, blev herefter enstemmigt vedtaget. Side 5 af 12

6 Ad j3) Forslag vedr. gravhøjen (Jette og Peter Ring). Jette motiverede forslaget med, at de store træer var meget store og selvom de var flotte, var der flere, der var bange for at de kunne vælte i stormvejr. Endvidere tog træerne en del af lysindfaldet. Der blev ud fra en skitse på fremviser anført, hvilke træer, man evt. ville fjerne / beskære m.v. Der havde været en plan i kommunen om gravhøjens vedligeholdelse, men den var nu udløbet. Gravhøjen blev ikke vedligeholdt ordentligt af kommunen længere og havde udviklet sig til et vildnis. Forslagsstiller forklarede ifm. den efterfølgende debat, at man tidligere havde fjernet to andre træer, da beboere havde følt sig generet af skygger fra de (nu) fældede træer. Følgende hovedpunkter blev under den efterfølgende behandling oplyst og drøftet: - Nogle havde fået andre oplysninger om hvem der var ansvarlige. Gravhøjen var statens, men kommunen havde vedligeholdelsen og afsatte årligt til vedligeholdelse årligt, der iflg. PR slet ikke var nok. Forslaget handlede om, at der var mulighed for at supplere kommunens vedligeholdelse, så der var flere midler til opgaven. - En ejer havde talt med en kommunal medarbejder mens han arbejdede på området. Denne havde oplyst, at de måtte gøre meget lidt ved træerne ifm. vedligeholdelse af området pga. fredning. Andre mente ikke, det var fredet. - PR bekræftede, at det var en helt klar forudsætning for hjælpen til kommunen, at foreningen ikke overtog vedligeholdelsespligt eller ansvar, hvis foreningen efter vedtagelse af forslagene hjalp kommunen med vedligeholdelsen. - Flere gav udtryk for at påførte træerne ejendommens bygningsdele skader, måtte der gøres noget ved dette. - Enkelte oplyste, at de ikke forbandt skyggen fra træet med egentlige gener. - En anden foreslog, at man tog sig af nogle af de foreslåede arbejder på en arbejdsweekend mens en anden foreslog, at man stynede træerne, hvilket PR forklarede, at der ikke var mulighed for pga. adgangsforhold. - Bestyrelsen bekræftede, at kommunen kunne gøre som den måtte beslutte sig for uanset, hvad generalforsamlingen måtte vælge. Kommunen var ikke forpligtet til at følge generalforsamlingens beslutninger eller vedtagelse. Der var stor betænkelighed overfor forslagene og flg. argumenter mod forslaget blev fremført: - Træerne havde klaret hundredeårsstormen, og fælder man et svækker man de andre. - Efter der var fjernet nogle træer tidligere, var der kommet flere vandskader i kælder. Flere anførte, at træernes afvanding af området skulle oplyses / undersøges inden man kunne tage stilling til forslaget. Der blev søgt oplysninger om, hvor meget vand de store træer afvandede området og der blev nævnt fra 150 liter for et stort træ på en sommerdag til over liter pr. dag. Kommunen havde iflg. forslagsstiller haft en fagmand inde over vurdering af gravhøjen, som havde oplyst, at man kunne fjerne alle træerne uden, at det ville ændre mængden af vand i jorden. Flere af de tilstedeværende var af en anden opfattelse. En enkelt ejer påpegede, at ville det efter fældning af træerne blive nødvendigt med spunsvæg, ville det blive meget bekosteligt. - En ejer anførte, at de gamle træers fældning, som forslagsstiller havde nævnt, ikke var begrundet i gener i form af manglende lysindfald e. lign. - Stien ville ikke blive bedre ved at fælde træerne, da det ville medføre mere lys til græs og buske m.v., og højen ville derfor gro endnu mere til. Forslagsstiller forklarede herom, at det ikke var pga. stien, man ville fælde træerne. - En anførte, at det ikke gav mening, at man skulle overtage / hjælpe kommunen med dens pligt til at vedligeholde området og var principielt imod dette. Andre gav udtryk for samme holdning. PR oplyste, at det var kommunen, der havde foreslået, at bestyrelsen indgik aftale med kommunen om at hjælpe med vedligeholdelsen, men at han havde forklaret, at han ikke ville lave aftale med kommunen herom uden at have forelagt forslaget for en generalforsamling. Side 6 af 12

7 Forslag 1, blev nedstemt med overvældende flertal (5 ejere for, resten imod), mens en ejer krævede skriftlig afstemning om forslag 2, der blev nedstemt med efter fordelingstal 843 for og 1802 afgivne imod, og forslag 3 blev nedstemt med overvældende flertal. Under behandlingen af forslaget ankom en enkelt ejer, mens en anden forlod generalforsamlingen efter afstemningen. Ad j4) Forslag om altaner (Jette Ring). Forslagsstiller redegjorde for ønsket om, at der blev udarbejdet rammeforslag for etablering af større altaner, når / hvis ejerne ønskede at udskifte de eksisterende altaner. Forslagsstiller redegjorde for, at der ikke var plads nok til to personer med bord med to stole. Der var lidt uenighed om altanernes alder, men tilsyneladende enighed om, at de var mindst tæt på 30 år gamle. Forslagsstiller forklarede, at hun havde undersøgt andre ejendomme med ændringer og havde fundet to i Hellerup, der både havde gamle og nye større, som foreslået. Forslagsstiller forklarede, at altanerne skulle betales af den enkelte ejer. En ejer støttede forslaget, og oplyste, at forslaget om tagterrasse var inspireret af forslaget og pointerede, at der skulle en del til, da der var tale om et stort og fagligt krævende arbejde. Dirigenten foreslog herefter, at man behandlede om der var interesse for hhv. tagterrasse og altaner under samme punkt, hvilket herefter skete. En anførte, at der var tale om et projekt, der ville kræve fagligt kompetent og juridisk rådgivning og en anden, at det slet ikke var sikkert, at bygningen kunne bære større altaner. En anden anførte, at det ville medføre mindre lysindfald i hendes lejlighed, hvis altanerne blev udvidet. En ejer spurgte til, hvordan den øgede vedligeholdelse skulle dækkes af den enkelte altanejer fremover. Dirigenten forklarede, at man kunne pålægge en altanopkrævning på de pågældende lejligheder. En anden påpegede, at skulle forslaget være udgiftsneutralt for foreningen, så kunne der heller ikke bruges penge ifm. forberelse af et fremtidigt generalforsamlingsforslag, for hvem skulle dække dette, hvis forslaget ikke blev vedtaget. PR anslog at forundersøgelser ville koste mellem og Der var enighed om, at et udvalg burde udarbejde detaljeret forslag om, hvad man kunne / ville ved evt. vedtagelse og hvor forprojekt var prissat. PR oplyste i den forbindelse at punktet evt. ville kunne medtages på kommende ekstraordinær generalforsamling i foråret, såfremt en sådan skulle gennemføres om ny tv-løsning. Dirigenten samlede op på debatten og konkluderede, at en arbejdsgruppe kunne arbejde videre med at lave revideret forslag om tagterrasser og mulighed for altanudvidelser med beløb afsat til projektet til behandling ved en fremtidig generalforsamling. Ad j5) Forslag om tagterrasser (Jens L. Pedersen). Ref: Der henvises til j4., hvorunder punktet blev behandlet. Ad j6) Reparation af murene (Bestyrelsen). Under behandlingen af punktet begyndte enkelte ejere at forlade generalforsamlingen drypvist. PR læste forslaget summarisk op. På spørgsmål herom oplyste PR, at der ikke skulle sandblæses. En ejer meddelte, at der skulle bruges nålehammer til udkrasningen og ikke vinkelslibere. Bestyrelsen bekræftede, at projektet skulle udføres med anvendelse af teknisk rådgiver, og at der ville blive skaffet flere tilbud på entreprisen. En ejer anførte, at alle vel var interesserede i at vedligeholde ejendommen. En ejer foreslog, at man fik hvidmalede facader ifm. vedligeholdelsesarbejderne. PR oplyste, at det var meget mere vedligeholdelseskrævende løsning end reparation af nuværende vægge. PR afviste, at punkterede ruder kunne have med murværkets stand at gøre. Det handlede om rudernes alder. En ejer oplyste, at hvidmalede mure for nylig var blevet nedstemt som en mulig løsning. Forslaget om, at der arbejdes videre med udarbejdelse af projekt med murvedligeholdelse blev herefter vedtaget med flg. afgivne stemmer (efter fordelingstal) 1507 for og 908 imod forslaget. Side 7 af 12

8 Ad j7) Der skal senest årsskiftet 2013 være gennemført fagligt forsvarlig vedligeholdelse (herunder voksbehandling e.lign.) af linoleumsbelægning på trapperne i ejendommen (Mette Ulsø). Forslagsstiller havde givet fuldmagt til samlevende, som forelagde forslaget. Det blev oplyst, at det var et år siden Jack holdt op og at det tydeligt kunne ses, idet den nødvendige vedligeholdelse ikke var blevet udført (i hvert fald i opgang 7). Mette havde iflg. fremlæggelsen selv fundet frem til et firma, der var specialister i lineoleumsvedligeholdelse og nu fandt det nødvendigt, at man havde en ordentlig rådgiver ind over. Der blev iflg. Mette p.t. gennemført mangelfuld rengøring og vedligeholdelse af lineoleummen. PR oplyste, at man allerede havde henvist nuværende firma til den i forslaget nævnte ekspert og, at anvisningerne ville blive fulgt og bekræftede, at der ville blive lavet en ordentlig rengøring med ekstra behandling af lineoleummet. Der var ikke nogle, der ytrede modstand mod forslagsstillers ønske og dirigenten sammenfattede konkluderende på drøftelserne, at Mette fremover virkede som tovholder på rengøringen og vil være med på råd i dialog med bestyrelsen i relation til vedligeholdelsen. Ad k) Eventuelt. Stigende pris på varmen? Under behandlingen af budgettet blev stigende varmeudgifternes drøftet. CD tilbød, at undersøge og skrive noget om dette i referatet. Ved referaterets afslutning, kan det oplyses, at man ikke har kunnet få samlet alle trådene inden afslutningen af referatet. Af hensyn til referatets udsendelse vil resultatet af indsamlingen af data blive oplyst i separat skrivelse ved en senere lejlighed (formentlig første kvartal af 2013). Lakering af trætrappe (opgang 2)? Dette punkt blev drøftet både under eventuelt og J7. Drøftelserne er samlet herunder af overskuelighedshensyn. En ejer anførte, at trægulvet i den pågældendes opgang, trængte til lakering (i opgang nr. 2). En anden oplyste, at opgangsudvalget havde oplyst, at der ville kunne lakeres, hvis man valgte trætrapper. PR sagde, at det var blevet oplyst, at valgte man trætrapper, ville man ikke kunne forvente hyppig / årlig lakering. Ejeren anførte, at trætrapperne havde været meget billigere og at man var stillet i udsigt, at der ville blive foretaget en samlet vurdering af (træ-)trappernes omkostninger. Det udviklede sig til en kort debat herom, som dirigenten afbrød, da de aftaler, der måtte være indgået, skulle drøftes i et andet forum og ikke kunne ændres eller afklares på generalforsamlingen. Efterfølgende spurgte ejeren, hvornår ejerne i opgangen kunne forvente lakering af trætrappen. PR gentog, at det ikke kunne forventes hvert år, og det havde været meddelt, da trætrapperne blev valgt. Ejeren afkrævede resten af bestyrelsen svar på om den støttede PR i den opfattelse. Et bestyrelsesmedlem sagde, at der skulle gennemføres vedligeholdelse, men at det ud fra dennes hukommelse havde været formuleret sådan, at det ikke måtte være dyrere at vedligeholde trætrapperne end lineoleumstrapperne. Et andet bestyrelsesmedlem anførte, at det netop havde været fremført, at der ikke kunne forventes lakering årligt, og ville gerne bekræfte, at bestyrelsen måtte vurdere, hvorvidt, det var dyrere (og dermed om der var penge til lakering og hvornår). Pære i lampe, der ikke virker udenfor opgangen? PR bad ejerne rette henvendelse til viceværten, hvis der var sprungne pærer. Status på pilotprojekt vedrørende aflåste opgange? En ejer spurgte til erfaringerne ifm. pilotprojektet. PR oplyste, at bestyrelsen kun havde fundet meget dyre løsninger, som levede op til den kvalitet og havde de fordele som bestyrelsen ønskede. De gode løsninger kostede ca. en kvart million, og da man fandt ud af, at det var de forventede priser, lagde bestyrelsen projektet til side, da der var andet, der pressede mere på. Side 8 af 12

9 Spørgeren fandt ikke, at bestyrelsen dermed havde levet op til, hvad der var aftalt på den ordinære generalforsamling En anden anførte, at man savnede tilbagemelding på pilotprojektet i opgang 2. Det blev af beboer fra pilotprojektets opgang oplyst, at det oprindeligt var aftalt, at man aflåste opgangen i tre måneder, men alle inkl. en enkelt, der var imod projektet til at starte med, havde været så tilfredse, at man havde fortsat indtil videre. Det havde endvidere oplyste beboeren været planen, at man ville have lavet forslag til generalforsamlingen, men desværre ikke nået. En anden foreslog, at de, der var interesserede, lavede et egentligt forslag. Annika Skov og Annette Rahlff meldte sig herefter til at gå i gang med at undersøge mulighederne. Kan vi ikke finde stabile og faste håndværkere? En ejer foreslog, at man anstrengte sig for at finde fagligt kompetente og faste håndværkere. Der havde fx været problemer ifm. maling for nylig, hvor ejeren selv skulle ud og anføre, hvordan og hvorledes, der skulle rettes op på fejlene. Andre ejere anførte igen at maleopgaverne var udført dårligt og / eller forkert. PR oplyste i relation til disse mangler, at de ville blive udbedret hen over vinteren. Et bestyrelsesmedlem anførte, at det faktisk var et stort problem, at finde frem til ordentlige håndværkere selvom man prøvede. En ejer bad om, at man fremover undlod at betale indtil, der var udbedret fejl og mangler eller arbejdet var godkendt. Det var ejerens oplevelse, at bestyrelsen havde været fornærmet efter henvendelse om malerarbejderne sidste år. Ejeren bad endvidere om, at man fx benyttede ejerne som tovholdere / kontrollanter m.v. og refererede til en hændelse ifm. en rododendronbusk. Flere anførte, at nogle (kontrol-)opgaver sagtens kunne uddelegeres, hvilket bestyrelsen lod til at tage til sig. Bestyrelsen forklarede, at man benyttede sig af at skaffe tilbud og derfor var det forskellige firmaer foreningen entrerede med og at det blev specificeret, hvad der skulle udføres. Bestyrelsen understregede, at man ikke altid tog det billigste. En fuldmagtshaver anførte igen, at det var nødvendigt at man benyttede kompetent rådgivning og PR oplyste, at nogle projekter krævede rådgiver, mens andre ville blive fordyret af rådgiver og, spurgte retorisk, hvem der ville betale for det? Kommunikation? En ejer spurgte til kommunikation med bestyrelsen, idet bestyrelsen havde bedt om, at man rettede henvendelse pr. . Det ønskedes oplyst, hvem i bestyrelsen, der læste de afsendte s. PR oplyste, at det gjorde han, og videresendte de fornødne til resten af bestyrelsen. Rutinehenvendelser om tv-signal m.v. blev ikke videreformidlet. Spørgsmålet var mere om navneskilte m.v. uddybede spørgeren. PR oplyste, at bestyrelsen aktuelt kiggede på, hvordan navneskiltproblematikken skulle løses. En anden anførte, at det var en ejers opfattelse, at nogle henvendelser blev standset et sted. Solpaneler på taget? PR oplyste, at det var meget få steder, det ville kunne lade sig gøre. Det ville efter hans opfattelse, kunne betale sig, at man ventede nogle år, da det ville kunne tjene sig ind i form af større energiudvinding pga. fremskridt indenfor solceller. Hvornår sker der noget med huller i containeren? PR oplyste, at det var undersøgt, og bestyrelsen nu havde besluttet at skaffe ny container til leje. Selvsåede træer i hækken, som skulle fjernes hvad er status? PR bekræftede, at man ville finde ud af en afklaring på, hvad løsningen skulle være. Mangelfuld rengøring i kælderen? PR oplyste, at rengøringsfirmaet havde tjeklister, som skulle afkrydses, men at det naturligvis ikke var garanti for, at arbejdet var udført. Han bad derfor om, at man retter henvendelse til bestyrelsen, hvis man ser mangelfuld rengøring, idet bestyrelsen ikke kan kontrollere hver gang. Side 9 af 12

10 E/F Skodsborg Solgård - Ordinær generalforsamling 2012 Tak til bestyrelsen for det frivillige arbejde. Under de sidste punkter og eventuelt gjorde flere ejere opmærksom på, at der var tale om frivilligt arbejde i bestyrelsen, som også fik bifald for det ydede arbejde. Flere fremhævede, at der blev ydet et kæmpe arbejde af bes relsen. En anførte, at det tidligere var nemmere for bestyrelsen med tidligere administrator ifm. vedligeholdelse. PR oplyste, at det også havde været en meget dyr inspektørordning man havde haft dengang, hvor der blev brugt meget dyre løsninger, og at der på fakturaerne blev pålagt % oveni også for arbejder, der alligevel aldrig var blevet udført. Han anførte, at kontrollen med arbejderne derfor nok også havde været mangelfuld. Sommerfest blev aflyst - lad os få holdt den næste år. Der var stor støtte til defte forslag. To meldte sig som tovholdere på næste sommerfest. Hurtigere referat end sidste år? En anmodede om at få referatet ud hurtigere end sidste år. PR oplyste, at det normalt skulle ud indenfor en måned. Der var ikke flere kommentarer eller punkter under evt., hvorfor dirigenten takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen kl. 22:05. Som dirigent, FM for E/F Skodsborg Solgården -'2 Adv. Søren Rudbeck Side 10 af 12

11 Ejerforeningen Skodsborg Solgård årsberetning for 2011/12 Ligesom de forrige år vil jeg dele beretningen op i 3 afsnit: Regnskabsåret, hvad der er sket siden, og fremtidsplaner. Regnskabsåret har udover den almindelige vedligeholdelse været præget af maling af 3 opgange inkl. ny gulvbelægning, reparation af kloaksystemet ved Solgårdsvej 7, nyt rengøringsselskab og endnu et viceværtskift. Generelt er ejendommens standard godt i gang med at blive hævet, selvom der stadig er en del arbejder, vi gerne havde sat i gang, hvis der havde været penge til dem. I 2009 gennemgik ingeniørfirmaet Gaihede ejendommens generelle tilstand. De fandt ikke meget vi ikke vidste i forvejen, men vi fik sat groft prisskilt på nogle af de projekter, der kan komme på tale i årene fremover, og vi har også i år brugt rapporten i bestyrelsesarbejdet. Følgende større projekter har været gennemført i årets løb: Viceværtskift: Mogens Norby kunne efterhånden ikke klare opgaven, men forsatte trods sygdom. Til sidst blev det uholdbart, og bestyrelsen begyndte at overveje andre løsninger. En af mulighederne var at hyre et ejendomsservice firma, og dermed slippe for arbejdsgiveransvaret og den tidskrævende håndtering af sygdom, ferier og timesedler. Der er mange firmaer på markedet, heraf en del useriøse, og vi valgte at forhandle med Christianshavns Ejendomsservice, som vi kendte i forvejen, fordi de havde fungeret som vikarer for vores viceværter i mange år. Det er i en normalmåned en lidt dyrere løsning end Mogens løn, men det har også en række fordele, bl.a. kan vi sælge vores fejemaskine, når vi er sikre på, at ordningen bliver permanent, og vi sparer de kostbare vikarudgifter under ferier og sygdom. Nyt rengøringsselskab: Vores populære rengøringsmand Jack opsagde kontrakten pr. 1. november 2011, da hans helbred ikke kunne klare jobbet mere, og han derfor hellere ville være vognmand. Rengøringsbranchen er ligeledes præget af mange useriøse firmaer, så vi valgte Mr. Butler, som jeg kendte i forvejen. Ejeren af Mr. Butler talte med Jack, og deres rengøring udføres nu efter stort set samme retningslinjer, som Jacks selskab. Efter nogle indkøringsproblemer ser det stort set ud til at virke OK, og hvis der var problemer, har de være flinke til at rette ind. Udskiftning af franske altandøre på østsiden af A/B på grund af saltluften fra Øresund: Efter udskiftningen var der behov for noget murerarbejde, men pga. vinteren kunne det først laves i foråret. Det voldte problemer, men det lykkedes til sidst at finde en murer, der ikke var helt urimelig med prisen, og arbejdet er udført. Dørene på sydsiden af 153 og Solgårdsvej 2 samt døren i 155A st. th. er af samme grund også dårlige, så dem vil vi udskifte i foråret 2013 med samme type døre fra Primo Plast. Istandsættelse af opgangene Solgårdsvej 2, 4 og 6. Solgårdsvej 2 fik afhøvlet trappen, og Solgårdsvej 4 og 6 fik pålagt linoleum. Farvevalget blev kørt som beboerdemokrati, og det lærte vi meget af. Vi har derfor valgt en anden procedure for de sidste opgange, men herom senere. Afhøvlede gulve vil ikke blive vedligeholdt mere end linoleumsgulvene. Det nye fjernvarmeanlæg har kørt fint. Vi har haft nogle timers afbrydelse af varmen pga. en rørsprængning i Nærum, og vi har måttet udskifte et par gamle pumper. Men ellers har der ikke været nogen problemer. Desuden har vi hævet den udetemperatur, hvor varmen slukker helt om sommeren, fordi nogle ældre beboere frøs. Vi tænder og slukker nemlig ikke mere for varmen manuelt, det er helt styret af udetemperaturen. Vand i kælderen Solgårdsvej 5-7. Det har været et stort problem i nogle år, og bl.a. oversvømmet gulvet i vores TVelektronikrum. Vi fik efter nogle forsøg og rådgivning lavet en TV skanning af hele kloaksystemet ved Solgårdsvej 1-7. Den viste, at der var store skader på kloakken ovenfor Solgårdsvej 7, og de blev så repareret. Det hjalp noget men ikke helt. Vi har derfor søgt yderligere rådgivning og lavet nogle mur-reparationer ved kanten af bygningen, men der er endnu ikke fundet nogen endelig løsning. En klage fra en beboer over Rockwool-totter i badeværelset medførte, at vi opdagede, at de 6 badeværelsesudluftninger i bygningen A/B kun var ført op til loftshulrummet. Ovenover i taget sad ventilerne, men de var ikke forbundet med et rør til udluftningerne, og det er både uhensigtsmæssigt og ulovligt. Vi fik derpå undersøgt de øvrige bygninger, og fik at vide, at der ikke var samme problem andre steder. Arbejdet er udført. TV2 problemet: Løsningen blev en kontrakt med Boxer TV, så de beboere, der har abonnement med Boxer TV, fremover sparer kortgebyret, der p.t. er 199 kr. pr. år for kun TV2 pakken og 778 kr. pr. år for de øvrige pakker. Desuden løser det problemet med dobbeltbetaling til Copy-Dan. Beplantningen i kummerne mellem 157A og Solgårdsvej 6 var efterhånden blevet ret ussel, og vi har derfor fået flyttet de resterende gamle planter til bedet foran 157A, og plantet nye lave rododendron i kummerne. Side 11 af 12

12 Vi har fået lavet et skilt, der viser vej til opgangene 157 og 157A, og det er opsat på gavlen ved købmandsforretningen. Vi har også opsat et permanent Parkering forbudt skilt ved trappen overfor Solgårdsvej 6, og det har hjulpet noget det er nemlig ubehageligt at gnide tøjet og kroppen op ad parkerede biler, når man burger trappen. Siden regnskabsafslutningen har vi arbejdet videre med en række projekter: Vi har fået malet stakittet overfor Solgårdsvej 1-3 og ned ad trappen til Solgårdsvej 2-6. Vi har fået ordnet trappestenene til Solgårdsvej 2, 4, 6 og 7, som var i dårlig forfatning og fået udført div. andre mindre murerarbejder. Forretningerne har fået et tilbud om reparation af deres trapper for egen regning, men jeg ved ikke, om de ønsker det. Vi er gået i gang med at få ordnet terrazzo-belægningen i indgangene til opgangene Solgårdsvej 2, 4 og 6. Arbejdet ventes færdiggjort i denne uge. Maling af de sidste opgange i denne runde. Solgårdsvej 1 skal males, Skodsborg Strandvej 155A skal have linoleum og Skodsborg Strandvej 153 og 155B skal både males og have linoleum. Vi har udsendt materiale til beboerne disse opgange om, at de kan vælge farver senest 2. december Ellers vil de få samme farver som tilsvarende andre opgange i bebyggelsen. Arbejdet vil derpå gå i gang den 3. december. TDC opsatte i april 2012 en ny fremskudt bicentral Nærum 17 på hjørnet af Skodsborgvej og Skodsborgparken, og jeg fik at vide, at det ville give os hurtigere Internet og dermed mulighed for Internet TV til alle i stedet for Boxer. Men først i august 2012 blev centralen frigivet til brug for vores beboere. Desuden skal man selv henvende sig til sin Internet udbyder (dvs. der hvor man køber ADSL og evt. IP telefoni) for at blive flyttet over, og den nye central kan ikke køre langsommere hastigheder end ca. 10/1 Mbit. Nogle beboere bl.a. jeg selv har skiftet, og det fungerer fint. Udfald af TV signaler. Vi har udskiftet modtageren til TV3, og siden da har TV3 og 3+ kørt stabilt. Der har også i år af og til været problemer med op til ca. 6 timers udfald af de danske digitale TV-kanaler fra DR og Boxer TV, som vi får fra Landskrona senderen. Et hjertesuk: Kontroller lige, om I kan se de svenske TV kanaler, før I ringer til mig og fortæller, at vores TV anlæg igen er i stykker. Kan man se de svenske digitale TV-kanaler, så er der ikke fejl på vores anlæg! For et par uger siden blev jeg ringet op af YouSee, der tilbød, at de måske vil lave et nyt kabelsystem i vores bygninger gratis, så vi fremover får vores TV og radio fra dem, og der er også mulighed for hurtigt bredbånd og billig IP fastnettelefoni. Sidst skulle de have ca. ¼ million kr. for det. Det er i månedlige omkostninger en lidt dyrere løsning end vores nuværende system, men også en på mange punkter lidt bedre løsning med bl.a. mere High Definition TV. You- See vender tilbage senere med nærmere detaljer, og bestyrelsen skal derefter have en forhandling med YouSee bl.a. om evt. bindinger. Hvis vi enes, skal vi have en ekstraordinær generalforsamling om det, formentlig til foråret. Tørretumbleren i vaskeriet ved Solgårdsvej 7 er upålidelig. Den stopper af og til under tørringen og skal derpå genstartes med nyt beløb. Vi har haft service på flere gange uden held. Vi har med lidt større held sat tape over startknappen, men den er stadig upålidelig. Vi har derfor sat en ny tørretumbler på budgettet. Den koster ca kr. Lidt om fremtiden: Gaihederapporten er stadig en af retningslinierne for vores fremtidsplaner, og vi har i år bl.a. talt meget om murene, hvilket er resulteret i et forslag til generalforsamlingen. Vi skal snart i gang med en ny runde vinduesmaling i første omgang mod øst. Her sparer vi denne gang maling af de franske altandøre, der er udskiftet med plastdøre. Der skal opstilles nogle vægge i de gamle varmecentraler i Solgårdsvej 1 og 2, så der kan blive lavet nogle flere udlejningsrum. Jeg fik et tilbud, der lød på opstilling af en brandsikker gips-væg i S1 ( kr. + moms) og to bræddevægge i S2 (7.200 kr. + moms), total kr. inkl. moms, men snedkeren, ham som bl.a. lavede de franske altandøre, er forsvundet han svarer hverken på telefon eller mail så vi skal i gang med nye tilbud igen. Til slut vil jeg gerne takke resten af bestyrelsen inkl. vores suppleant, der har deltaget i møderne, for et godt, inspirerende og konstruktivt samarbejde i det forløbne år. Jeg vil også gerne sige tak til Boligexpertens folk, der har ydet os god og engageret hjælp, især til vores kontaktpersoner Carsten og i hans fravær Mia, og til vores advokater Søren og Per, som har gjort et stort arbejde for os i år. Side 12 af 12

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.527 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Ejerforeningen Drejøgade 35

Ejerforeningen Drejøgade 35 Ejerforeningen Drejøgade 35 Onsdag den 23. marts 2011, kl. 18:00, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Drejøgade 35. Generalforsamlingen afholdtes i Drejøgårdens lokaler, Drejøgade 26F,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Referat for E/F Rosagården 1-5

Referat for E/F Rosagården 1-5 Referat for E/F Rosagården 1-5 Der blev afholdt ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rosagården 1 5, den 30. april 2015 kl. 19:00, på Østervangsskolen, biologilokale, Astersvej 15, 4000 Roskilde

Læs mere

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Til generalforsamlingen tirsdag d. 17. maj, 2011 har vi følgende tillægsbemærkninger til selve referatet. Ad 5. Budgetforslag 2011. Ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT J.nr. 200139 GENERALFORSAMLINGS-REFERAT Onsdag 23. februar 2015 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN BISTRUP PARK i festsalen, Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej 17, 3460

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv.

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv. Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé 41A og B (Matrikel 23o) Frederiksberg 19-5-26 Til stede var: Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 26 kl. 19. hos Kristian 3. tv. St. Tv. Ej

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

2. Beretning for det senest forløbende regnskabsår samt forelæggelse af administrator udarbejdede årsregnskab for 2014.

2. Beretning for det senest forløbende regnskabsår samt forelæggelse af administrator udarbejdede årsregnskab for 2014. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. juli 2015 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 8.april

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F SVENSKELEJREN 2-6/DEGNEMOSE ALLÉ 9-11

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F SVENSKELEJREN 2-6/DEGNEMOSE ALLÉ 9-11 Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine Anette Kirkeskov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT RIALTO ADVOKATER FALKONER ALLÉ 1 DK-2000 FREDERIKSBERG TELEFON +45 38 38 08 30 CVR 74 70 53 16 HENRIK OEHLENSCHLÆGER (H) JENS LARSEN (L) i kontorfællesskab med BJØRN NIELSEN J.nr. 600211 HO/mh 600211 HO

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård

Ejerforeningen Skodsborg Solgård BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf: 39 15 52 00 Koebenhavn@bdo.dk Ejerforeningen Skodsborg Solgård Årsrapport 2011/12 Årsrapporten

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

Der foretoges følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Der foretoges følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 50. trods var År 2015 den 15. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen - Frederiksvej 48 Generafforsamlingen afholdtes på administrators kontor, Nørregade 7A, 2. tv., 1165 København

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende:

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Odinsvej 1,1A og 1B. Generalforsamlingen afholdes enten søndag den 7. december

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Til Ejerkredsen Odinsvej 1, 1A & 1B 8230 Åbyhøj Referat af Generalforsamling 2014 Tidspunkt: 05.05.2014 Sted: Odinsvej 1A, st. Tilstedeværende: Alle lejligheder repræsenteret på nær Odinsvej 1 (Holger)

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

V/ FORMAND MARTIN MEILANDT NIELSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76, ST., 2500 VALBY - TLF Valby, den 6. maj 2009

V/ FORMAND MARTIN MEILANDT NIELSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76, ST., 2500 VALBY - TLF Valby, den 6. maj 2009 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND MARTIN MEILANDT NIELSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76, ST., 2500 VALBY - TLF. 86 18 06 87 Valby, den 6. maj 2009 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 Dagsorden iflg. Vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling A/B Westend 28-30 Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 3) Forelæggelse af årsregnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

ADVOKATERNE EILAND 1620 KØBENHAVN V VESTERBROGADE 6 D, BUEN IB EILAND BENT EILAND TLF * 33 12 40 50

ADVOKATERNE EILAND 1620 KØBENHAVN V VESTERBROGADE 6 D, BUEN IB EILAND BENT EILAND TLF * 33 12 40 50 ADVOKATERNE EILAND 1620 KØBENHAVN V VESTERBROGADE 6 D, BUEN IB EILAND BENT EILAND TLF * 33 12 40 50 ADVOKAT ADVOKAT FAX 33 93 20 77 REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN "HILLERØD

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24 Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Hos Advokaterne Arup & Hvidt, Nørre Voldgade 88, 1358 København K Til stede var ejerne

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014/15

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014/15 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014/15 LØRDAG DEN 19. SEPTEMBER 2015 KL. 13.00, KLOKKESTØBERVEJ 33 (ODENSE MALERLAUG) Fremmødte: Fremmødte på generalforsamlingen udgjorde 13 personer, der repræsenterede

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B ADR. FORMAND ALLAN RASMUSSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 B, ST.TV., 2500 VALBY - TLF. & FAX 36 17 51 12 Valby, fredag den 28. maj 2004 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT J.nr. 200139 GENERALFORSAMLINGS-REFERAT Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN BISTRUP PARK i festsalen, Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej 17, 3460

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 29/2 2012 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 61 fremmødte medlemmer inklusive 4 bestyrelsesmedlemmer. Torben Sørensen var fraværende grundet sygdom Frank Hermansen,

Læs mere

EJERFORENINGEN BYPORTEN

EJERFORENINGEN BYPORTEN Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. december 2011 Deltagere fra Bestyrelsen: Brian Rømer Michael Rolin Carsten Uhre Peter Mering Øvrige deltagere: Allan Jørgensen, Datea Finn Leth, Datea Sisse Veje, Datea Marianne

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th.

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th. 22. marts 2005 Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th. Dagsorden 1. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år og forelæggelse

Læs mere

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING --oo0oo-- LØRDAG DEN 19. SEPTEMBER 2015, KL. 15,00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M --oo0oo-- Projekt: istandsættelse af trappeopgange

Læs mere