RAPPORT. de fynske kompetencer inden for digital indholdsproduktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT. de fynske kompetencer inden for digital indholdsproduktion"

Transkript

1 Institut for Litteratur, Kultur og Medier Syddansk Universitet Odense 1. juli 2004 Forfatter: Maria Hunosøe-Johannesen RAPPORT om de fynske kompetencer inden for digital indholdsproduktion Forprojektet Udvikling af digitalt indhold til nye medieformer (1. februar juli 2004)

2 INDHOLD 1. Indledning Rapportens baggrund Baggrund og formål med forprojektet 3 Udvikling af digitalt indhold til nye medieformer 1.3 Rapportens opbygning 4 2. Undersøgelsens formål og fokus 4 3. Valg af virksomheder og kontaktpersoner 5 4. Interviews: teori og metode Det kvalitative interview: teorien bag Interviewene i praksis Interviewguiden 7 5. Konklusioner Bredbåndsudbyderne Reklamebureauerne Medievirksomhederne Offentlig borgerservice DigiEyez Knowledgelab og Syddansk Universitet Projektudvikling Vidensdeling Øvrige projektmuligheder Opfølgning Bilag Resuméer af interviewene Odense Energi NEF Fonden TDC Erhverv uncle grey Nørgård Mikkelsen Fyens Stiftstidende DR Fyn DR Udvikling TV2 Fyn TV2 Interactive Tietgenskolen Odense Centralbibliotek DigiEyez Interviewguide 45 2

3 1. Indledning 1. 1 Rapportens baggrund Rapporten er resultatet af den del af forprojektet Udvikling af digitalt indhold til nye medieformer, der har drejet sig om skabe overblik over mulighederne for projektudvikling blandt forprojektets deltagere og opsøge andre, mulige projektpartnere. Rapporten skal bruges som udgangspunkt for videre projektudvikling inden for konvergerende medier hvilke interesser har virksomhederne, hvad vil de gerne vide mere om, og hvilke praktiske erfaringer vil de gerne gøre sig på området? Undersøgelsen har med andre ord haft til formål at indsamle viden om 1) de fynske indholdsleverandørers kompetencer inden for digital indholdsproduktion, 2) deres behov for ny viden på området og endelig 3) deres holdninger til og muligheder for at indgå i nye projekter med mediekonvergens som omdrejningspunkt Baggrund og formål med forprojektet Udvikling af digitalt indhold til nye medieformer Forprojektet blev sat i gang d. 1. februar 2004 i regi af Institut for Litteratur, Kultur og Medier på Syddansk Universitet, Odense. Fyns Amt og Odense Kommune havde tilsammen doneret kr. til ansøgergruppen som led i deres fælles erhvervsfremmeindsats Brobyggerprojektet. Ansøgergruppen havde sit udspring i et netværk kaldet New Mediagruppen under foreningerne KommitFyn og IT-Forum Fyn. Ansøgergruppen bestod af CRD Communication, Tietgenskolen, Odense Tekniske Skole, DR Fyn, TV2 Fyn, uncle, Saabye Simonsen, Fyens Stiftstidende, viggo.com, SDU samt ingeniør og formand for New Mediagruppen, Troels Myram. Forprojektet blev ledet af professor i medievidenskab, Kirsten Drotner, Syddansk Universitet. Forprojektet havde følgende fem hovedformål hvoraf denne rapport er resultatet af det ene: 1) at indsamle og systematisere den forskning, der er på området digital indholdsproduktion 2) at afdække kompetencer hos de fynske virksomheder, der har med produktion af digitalt indhold at gøre 3) at afklare samarbejdsrelationerne med Aalborg Universitets BID-TV-projekt 4) undersøge mulighederne for at etablere et Center for Mediekonvergens i regi af SDU 5) udvikle et konkret projekt om test af interaktive tjenester til tv i et lokalt baseret bredbåndsmiljø Forprojektet sluttede 1. juli 2004 og bliver videreført i regi af Knowledgelab, der har specialiseret sig i samarbejdsrelationer mellem universitet og lokalt erhvervsliv og desuden fungerer som regionens IT-kompetencecenter. Det videre arbejde ledes af professor i medievidenskab, Lars Qvortrup, der også er direktør for Knowledgelab. 3

4 Denne rapport vil danne baggrund for den videre projektudvikling, og her fokuserer Knowledgelab på et projekt om udvikling og test af indhold til interaktivt, bredbåndsbaseret tv. Denne idé har været et af de bærende spor i forprojektet, og projektudviklingen vil blive mere udførligt beskrevet i rapportens punkt 6 ( Opfølgning ) Rapportens opbygning Rapporten starter med en gennemgang af undersøgelsens formål og fokus og vil beskrive, hvordan vi har udvalgt de deltagende virksomheder og kontaktpersoner. Dernæst rummer rapporten en redegørelse for valget af den kvalitative interviewmetode, ligesom den anvendte interviewguide vil blive gennemgået. Endelig følger rapportens konklusioner og en gennemgang af planerne for det videre forløb. Allersidst har vi placeret samtlige 12 resuméer og undersøgelsens interviewguide for at give læseren mulighed for at gå i detaljer på de områder, der måtte have hans eller hendes interesse. 2. Undersøgelsens formål og fokus I ansøgningen til Fyns Amt og Odense Kommune lagde ansøgerne vægt på, at arbejdet skulle resultere i en afdækning af de fynske spidskompetencer inden for IT-, kommunikations- og mediebranchen - i relation til digital indholdsudvikling 1. Denne formulering lagde op til en omfattende og bred kompetenceafdækning og krævede en definition af begrebet spidskompetencer. Forprojektets styregruppe besluttede derfor på et møde d. 9. marts, at undersøgelsen skulle relateres til planlægningen af et projekt om interaktivt tv. Denne beslutning blev taget, fordi forprojektets såkaldte referencegruppe bestående af projektdeltagere og interessenter forinden var blevet enige om at fokusere projektudviklingen på interaktivt tv. Dét betød, at styregruppen udvalgte virksomheder, der dækker følgende elementer i itvværdikæden: IT-leverandører, bredbåndsudbydere, medievirksomheder, reklamebureauer, offentlige instanser og uddannelsesinstitutioner. Disse virksomheder skulle i forbindelse med interviewet inviteres med i itv-projektet og præsenteres for et projektoplæg. Da det imidlertid viste sig, at udviklingen af itv-projektet ville tage længere tid end forudset, besluttede styregruppen at fokusere forprojektet på etableringen af et Center for Mediekonvergens i regi af SDU en centerdannelse, der kunne sikre vidensoverførsel på området og den videre projektudvikling. Denne centerdannelse var afhængig af en intern opbakning blandt forskerne på SDU s Center for Medievidenskab, og da forprojektets leder, professor Kirsten Drotner, besluttede at trække sig fra arbejdet pr. 1. juli 2004, vurderede styregruppen, at centerdannelsen var urealistisk. Kirsten Drotner forlod forprojektet pga. sit engagement i forskningscenteret DREAM 2, som hun blev leder af. Som følge af denne udvikling endte undersøgelsen med at fokusere på kompetenceafdækningen. Hvorvidt virksomhederne kunne tænkes at indgå i et itv-projekt og en centerdannelse blev nedtonet, da det blev vurderet bedst at have afklaret mulighederne, inden virksomhederne fik en konkret henvendelse. 1 Citat fra ansøgningen, der kan findes online på forprojektets hjemmeside her: 2 DREAM er en forkortelse af Danish Research Centre on Education and Advanced Media Materials 4

5 Undersøgelsen viste dog, at der var basis for at gå videre med itv-projektet, og en beskrivelse af projektudviklingen vil som sagt være at finde under punkt Valg af virksomheder og kontaktpersoner Styregruppen ønskede at finde de mest centrale, fynske aktører inden for digital indholdsudvikling og udvalgte virksomhederne Fyens Stiftstidende, DR Fyn, TV2 Fyn, TV2 Interactive, Odense Tekniske Skole, Tietgenskolen, Odense Centralbibliotek, NEF Fonden, TDC, Odense Energi, DigiEyez, uncle og Nørgård Mikkelsen. Forsyningsselskaberne blev medtaget for at undersøge, hvor det vil være mest relevant at starte forhandlinger angående testmiljø til itv-projektet. Hovedparten af disse virksomheder var i forvejen repræsenterede i forprojektets referencegruppe, og det blev således disse kontaktpersoner, der deltog i interviewene. Hvor virksomheden ikke var repræsenteret i forvejen, tog vi kontakt til det pågældende firmas direktør og i TDC s tilfælde til en kontaktperson, der i forvejen havde været i dialog med en af styregruppens medlemmer Troels Myram - ang. projektet. Odense Tekniske Skole figurerer ikke på listen over virksomhedsinterviews, da vi i løbet af forprojektet har været i jævnlig dialog med to af skolens udviklingskonsulenter, Kaare Jørgensen og Torben Hansen. Kaare og Torben henvendte sig i maj til Center for Medievidenskabs forskergruppe for at høre, om centeret var interesseret i at indgå i et samarbejde mellem de fynske medieuddannelser i tiltaget MediaCampus. Center for Medievidenskab bakkede op om ideen, og folkene bag arbejder nu for at etablere MediaCampus som et sted, hvor studerende fra medieuddannelserne kan indgå i tværfaglige projekter i samarbejde med erhvervslivet. Projekterne skal være udviklingsorienterede og vil indgå som led i de studerendes uddannelse. Kontakten til Kaare og Torben fortsætter, og vi vil følge udviklingen af MediaCampus, da det vil være oplagt at bruge itv-projektet som udgangspunkt for et konkret udviklingsprojekt, hvor de studerende på de fynske medieuddannelser kan samles om udvikling af nye, interaktive formater til tv. Energi Fyn var ikke en af de valgte virksomheder, men eftersom forsyningsselskabet er i gang med at etablere deres første fiberbaserede bredbåndsmiljø i Båring, vil selskabet blive kontaktet i løbet af sommeren Det samme gælder TDC, der skal genkontaktes for at få en dialog med teleselskabet om deres planer for bredbånd på Fyn og for hvilke indholdsleverancer, de tilbyder deres privatkunder. Endelig har vi haft en samtale med en repræsentant fra DR PD Innovation på foranledning af DR Fyn, der ønskede at diskutere itv-projektet og en eventuel centerdannelse med en repræsentant fra den samlede DR-koncern. Vi har vedlagt en møderapport fra samtalen i bilag Interviews: teori, praksis og metode 4.1 Det kvalitative interview: teorien bag Den kvalitative metode blev valgt, fordi formålet med samtalerne bl.a. var at indsamle beskrivelser af konkrete emner relateret til den enkeltes virksomhed. Vurderingen var, at vi fik mere detaljerede og tydelige resultater ud af kvalitative interviews, hvor intervieweren og den interviewede havde mulighed for at gå i dybden med emnerne. Endelig var det også 5

6 tanken, at interviewene skulle have karakter af en afdækning af virksomhedernes interesse for at indgå dels i projektudvikling, dels i en centerdannelse og til det formål var den personlige kontakt det mest relevante. Det kvalitative interview genererer konkrete beskrivelser af virksomhedernes erfaringer med digital indholdsproduktion og gennemgår de konkrete produkter og projekter, virksomhederne har inden for feltet. Generelt kan man om det kvalitative interview sige, at det har følgende karakteristika 3 : genstanden for interviewet er den interviewedes verden og hans eller hendes forhold til denne verden intervieweren registrerer og fortolker både det sagte, og måden det siges på interviewet sigter ikke på at opnå resultater, der kan måles kvantitativt interviewet søger at få åbne, nuancerede beskrivelser af emnet for interviewet interviewet skal indsamle beskrivelser af specifikke emner (produkter, services mv.) og ikke generelle opfattelser intervieweren er åben over for nye og uventede drejninger i interviewet og har ikke færdige forventninger til svarene interviewet fokuserer på bestemte temaer men er ikke stramt struktureret interviewresultatet afhænger af interviewerens personlige og faglige forudsætninger for samtalen den viden, interviewet genererer, er produceret i samarbejdet mellem interviewer og den interviewede 4.2 Interviewene i praksis Interviewene blev gennemført i kontaktpersonernes virksomheder og varede mellem en halv og halvanden time afhængig af hvor detaljeret deltagerne svarede på spørgsmålene. Interviewene blev gennemført af forprojektets projektmedarbejder, der på forhånd havde sat sig ind i virksomhedens organisation, ydelser og samarbejdsrelationer med specifikt fokus på virksomhedens digitale services. Deltagerne havde fået en overordnet orientering om interviewets karakter pr. mail eller telefon inden samtalen. Interviewguiden fungerede som rettesnor for interviewene, og intervieweren har gennemført samtalerne med hensyntagen til konteksten: f.eks. er elselskaberne ikke blevet tvunget igennem interviewguiden, da de i sagens natur ikke er indholdsproducenter selvom de måske bliver det på sigt. I disse tilfælde har samtalerne drejet sig om at orientere selskaberne om forprojektet og høre dem, hvilke planer de har for deres indtræden på bredbåndsområdet. Intervieweren tog notater under samtalerne, og disse er skrevet sammen til et resumé, der er kommenteret, rettet og godkendt af de interviewede. Resuméerne er som hovedregel - inddelt i fire dele: 1) kompetencer inden for digital indholdsproduktion, 2) vidensbehov, 3) projektudvikling og 4) opfølgning. Resuméerne kan ses i deres fulde længde i bilag punkterne er frit citeret fra Steinar Kvales gennemgang af det kvalitative interviews forskellige aspekter på side 41 i Interview. En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, Hans Reitzels Forlag, Kbh

7 4.3 Interviewguiden Interviewguiden er konstrueret ud fra et ønske om at stille åbne spørgsmål, hvor den interviewede ikke blot kan svare be- eller afkræftende. Guiden består af tre dele: en om virksomhedernes kompetencer inden for digital indholdsproduktion, en om virksomhedens behov for viden på området og endelig den sidste del, der fokuserer på virksomhedens muligheder for at indgå i projektsamarbejde. Kompetenceafdækningen drejer sig om at få viden om, hvilket indhold virksomheden producerer digitalt, og hvilken indholdsudvikling man vil satse på fremover. Hvilke kompetencer har virksomheden inden for udvikling af platform (f.eks. til mobiltelefoner og nyhedsbreve), og hvilke erfaringer har virksomheden med interaktive formater? Endelige drejer denne del af interviewguiden sig også om at kortlægge virksomhedens erfaring med eksternt samarbejde med andre virksomheder og institutioner. Denne del af interviewguiden fungerer som afsæt til kommende projektudvikling, hvor det vil være gavnligt at have overblik over virksomhedernes kompetencer og kerneområder. Anden afdeling af interviewguiden fokuserer på virksomhedernes behov for viden inden for digital indholdsproduktion. Denne del af interviewguiden er struktureret efter samme model som kompetenceafdækningen og gennemgår forskellige vidensområder relateret til indhold, platform, interaktivitet, brugerpræferencer, mobile enheder, samarbejde og organisering. Denne del har til formål at afdække mulige indsatsområder for øget vidensdeling på området evt. i regi af en form for centerdannelse med fokus på mediekonvergens. Endelig er interviewguidens tredje del centreret omkring spørgsmål om virksomhedens erfaringer og holdninger til projektudvikling. Virksomhedens forventninger og holdninger til projektsamarbejde afdækkes, og firmaets muligheder for at indtræde i projektudvikling på området kortlægges. Endelig spørges der til beslutningsgangen i virksomheden f.eks. i de tilfælde, hvor den interviewede ikke har været direktør for virksomheden. Denne sidste del af interviewguiden har til formål at kortlægge holdningerne til projektudvikling i virksomheden er der tid, råd og lyst til at indgå i forsknings- og udviklingssamarbejde? Interviewguiden er vedlagt som bilag Konklusioner Undersøgelsen viste, at der blandt de interviewede virksomheder generelt var en interesse for både vidensdeling og projektudvikling inden for området konvergerende medier. Knowledgelab har valgt at forsætte udviklingen af den projektide, der drejer sig om udvikling af interaktive tjenester til bredbåndsbaseret tv, da det er hér deltagerne i løbet af forprojektet har vist størst interesse for en konkretisering af ønskerne. Projektets arbejdstitel er IDTV interaktivt, digitalt tv og denne forkortelse vil blive anvendt i det følgende. Endelig vil man i løbet af sensommeren i regi af de forskellige tiltag Fyn har på IKTområdet vurdere, om man skal satse på etableringen af mediekonvergens som et særligt fokusområde, hvor de fynske virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner får adgang til konferencer og workshops inden for særlige områder af dette brede felt. Afsnit 5.6 og 5.7 beskriver disse muligheder mere udførligt. Her følger en gennemgang af undersøgelsens resultater relateret til de enkelte brancher: 5.1. Bredbåndsudbyderne 7

8 Elselskaberne er i øjeblikket i gang med at udvide deres forretningsområde til også at omfatte bredbåndsforbindelser. Denne forretningsudvikling sker på et område, hvor teleselskaberne og antenneforeningerne har domineret, og da man på Fyn ikke er nået til enighed om en fælles strategi for bredbåndsudrulningen, betyder det, at energiselskaberne holder kortene tæt til kroppen. Fyn rummer efterhånden flere mulige testmiljøer både NEF Fonden, Odense Energi og Energi Fyn planlægger eller er i gang med at etablere pilotforsøg i hhv. Mesinge, Odense og Båring. Hvor TDC står i dette billede er ikke afklaret, og denne rapport redegør derfor ikke for de muligheder, der måtte være for et samarbejde med teleselskabet. Både TDC og Energi Fyn kontaktes i løbet af sommeren. Odense Energi har betalt analysebureauet Wilke til at lave en stor undersøgelse (på cirka 1000 deltagere) af odenseanernes holdninger og ønsker til bredbåndsydelser. Som led i undersøgelsen har Wilke testet demomodeller af interaktive services i udvalgte fokusgrupper - undersøgelsen skal bruges til at definere Odense Energis strategi for markedsføring og valg af indholdsydelser. Det har af naturlige årsager ikke været muligt at få adgang til denne undersøgelse, men Odense Energi har fået nogle vigtige pejlemærker i forhold til fremtidige indholdsleverancer. Undersøgelsen viste blandt andet, at brugerne generelt oplever fri internetbrug med en fast månedlig betaling som skræmmende, da de ikke længere kan bruge udgiften som en form for styring af familiens adgang til internettet. Odense Energi arbejder i øjeblikket med at forberede etableringen af et testområde for selskabets bredbåndsydelse. Dette testområde rummer omkring 120 husstande (Odense Energi regner med at ca. 60 husstande vil købe løsningen). Testmiljøet kan udvides til omkring 500 husstande. NEF Fonden etablerer i løbet af 2004 et testmiljø i Mesinge med omkring 100 husstande. NEF har indgået samarbejde med Dansk Bredbånd omkring levering af indhold (telefoni, video-on-demand mv.). NEF Fonden leverer også radio og tv-signaler, der købes af Kerteminde Antenneforening. Alle husstandene i Mesinge er ejerboliger, og området er karakteriseret ved en overvægt af ældre brugere. Det koster borgerne et investeringsbidrag på omkring inkl. moms at blive tilsluttet forbindelsen. Både Odense Energi og NEF Fondens direktører har vist interesse for at indgå samarbejde med forprojektets fynske indholdsleverandører, hvis de får en konkret henvendelse, der beskriver samarbejdsbetingelser, rettigheder til de udviklede services og karakteren af disse. Valget af testmiljø vil bero på en vurdering af områdets størrelse og demografi og på tekniske spørgsmål. Hvad angår Energi Fyn, er der ikke blevet afholdt samtaler med selskabets direktør endnu. Men ifølge Energi Fyn selv 4 har man haft stor succes med tilbuddet om bredbånd til beboerne i Båring, og man planlægger nu at udvide leverancen til den sydøstlige del af Odense. Energi Fyn har indgået samarbejde med Dansk Bredbånd om levering af indholdsydelser. Energi Fyn sidder på to tredjedele af det fynske elmarked og vil være en oplagt samarbejdspartner omkring testmiljø. Det vil være vigtigt for parterne i IDTV-projektet at få 4 Jf. pressemeddelelse af 15. juni Pressemeddelelsen kan ses på Energi Fyns hjemmeside 8

9 adgang til så bredt et udsnit af den fynske befolkning som muligt, når de udviklede ydelser (som f.eks. en interaktiv nyhedstjeneste) skal sælges. 5.2 Reklamebureauerne Både uncle og Nørgård Mikkelsen har gennem hele forløbet vist interesse for at følge udviklingen på området og evt. også for indgå i mere forpligtende projektsamarbejde med universitetet. Uncle har repræsenteret af kreativ ansvarlig Kim Gørlitz, der også er formand for KommitFyn været blandt de varmeste fortalere for både dannelsen af Center for Mediekonvergens og for projektudvikling inden for konvergerende medier. Uncle ser et projekt om interaktivt tv som en mulighed for at få erfaring med interaktive reklameformater. Hvad angår Nørgård Mikkelsen, så var bureauet blandt de første, der opbyggede erfaring med produktion af tv-reklamer, og bureauet var således klar til at udnytte markedet, da det for alvor blev en realitet. Denne positive erfaring er selvfølgelig vigtig, men bureauet vil grundigt overveje, hvor tidligt de skal gå ind i en given udviklingsproces, da erfaringer fra satsningen på webreklame skræmmer: det var et område, der så ud til at rumme stort potentiale men udviklede sig langsomt. Man vil med andre ord vurdere, hvornår det er sandsynligt, at et nyt forretningsområde som f.eks. interaktivt tv - bliver interessant. En tv-station har tidligere inviteret bureauet til at deltage i et samarbejde omkring interaktive reklameformater. Tanken var at lave et interaktivt fødevareprogram, men projektet blev ikke realiseret. Ideen vil dog stadig være en mulighed som indholdskoncept i et projekt om interaktivt tv. Dertil kommer, at det for begge reklamebureauer vil det være interessant at udforske, hvordan man for fremtiden kan tjene penge på reklame: kan reklamer måske ligefrem sælges, hvis de er interessante nok? Og hvordan laver man så interessante reklamer, at de bliver et produkt i sig selv et produkt, der distribueres via mund-til-mund-metoden via internettet eller mobiltelefonen? 5.3 Medievirksomhederne Medievirksomhederne har det tilfælles, at de allerede har en del digitale tjenester og indhold, der kan anvendes til nye formål. Virksomhederne arbejder meget med efter- og videreuddannelse af de tekniske og journalistiske medarbejdere for at sætte organisationerne i stand til at udnytte mulighederne i de forskellige distributionsformer (internet, pda er, mobiltelefoner, tv, avis og radio). De centrale spørgsmål er hér, hvordan man rationaliserer processen med tilpasning af indhold til den enkelte platform, og hvordan man sikrer, at journalisterne er i stand til at producere indhold til mange forskellige formater. Fyens Stiftstidende, TV2 Fyn og DR Fyn arbejder sammen om Portal Fyn - hvor de hver især leverer indhold til en samlet indgang til fynske nyheder og informationer om øen. Hvad angår udvikling af indhold til IDTV-projektet, er det relevant at undersøge, om erfaringerne fra etableringen af Portal Fyn kan bruges i en konsortiedannelse. Når det gælder indholdsudviklingen i projektet, ser Fyens Stiftstidendes repræsentant TV2 Fyn som en interessant deltager, fordi TV2 Fyn har kompetencerne til at producere levende billeder. Endelig lægger avisen vægt på, at det indhold, de måtte udvikle i IDTV-projektet, skal kunne sælges dvs. at der er potentielt kundegrundlag på ca brugere. Disse 9

10 kommercielle aspekter af projektet skal uddybes nærmere i et evt. projekt, og det skal undersøges, om indholdsleverandørerne har mulighed for at afsætte indholdet til f.eks. de store antenneforeninger i Odense. DR Fyn har inddraget DR s innovationsafdeling under programdirektøren i processen, og DRs repræsentant understreger, at et givent projekt bør prioritere udviklingen af et masseværktøj, der sætter journalisterne i stand til at producere indhold til den nye itvplatform forholdsvist ubesværet. DR ser IDTV-projektet som en adgang til vidensdeling på området, et netværk med de andre indholdsleverandører og en mulighed for at få testet formater og teknologier. DR er ligeledes interesseret i at undersøge, om man kan bruge mobiltelefonen som fjernbetjening af de interaktive tjenester, og om man også kan hente de nye tjenester ned på sin telefon også. DR Fyn har ligesom de andre medievirksomheder allerede en del indhold, der vil kunne distribueres via interaktivt tv. Men DR Fyn lægger vægt på, at IDTV-projektet satser på reel nyudvikling af indhold og kommer med det forslag, at man kunne målrette lokalnyheder til en yngre målgruppe end de +40-årige (der er DR Fyns primære målgruppe). TV2 Fyn har gennem hele processen fokuseret på udvikling af tjenester til det jordbaserede, digitale sendenet, som stationen fra 2005 begynder at sende på. Sammen med DR er TV2 fælles om en såkaldt Multipleks-kanal, hvor der bliver mulighed for distribution af en markant udvidet udgave af teksttv. TV2 Fyn har været interesseret i forskning og udvikling, der orienterede sig mod en udvidelse af teksttv-tjenesterne. TV2 Fyn står langt fra alene med sin skeptiske holdning til interaktivt tv. TV2 Interactive giver ligeledes udtryk for en skeptisk holdning til tv-skærmen som et interaktivt medie direktør Rune Bech vurderer, at der vil gå fem ti år, før interaktivt tv vil blive interessant som forretningsområde. TV2 Interactive har lavet et pilotforsøg i samarbejde med TDC omkring en interaktiv udgave af programmet Hvem vil være millionær personer deltog i forsøget, hvor resultatet var, at halvdelen af brugerne fandt den interaktive mulighed nogenlunde interessant; den anden halvdel ønskede ikke at udnytte muligheden for interaktivitet. TV2 Interactive er dog ikke uinteresserede i at indgå i et projekt omkring test af indhold i et bredbåndsbaseret itv-miljø den gode returmulighed giver nogle nye muligheder for tjenesteudvikling. 5.4 Offentlig borgerservice Denne kategori af virksomheder dækker over Tietgenskolen og Odense Centralbibliotek, der har fulgt og deltaget i forprojektet og netværket New Mediagruppen (nævnt i afsnit 1.2) igennem længere tid. Odense Centralbibliotek har vist stor interesse for at indgå i et samarbejde med både universitet og øvrige indholdsleverandører omkring interaktivt tv. Landets biblioteker er i disse år i gang med en større omstillingsproces, hvor deres digitale og virtuelle tjenester udbygges 5, og i forbindelse med denne satsning vil Odense Centralbibliotek kunne søge om midler til udviklingsprojekter. 5 I Odense Centralbiblioteks Udviklingskontrakt for centralbiblioteksvirksomheden i Fyns Amt 2003, (fra hedder det om medie- og IT-området: Det udvidede biblioteksbegreb, den nye bibliotekslov og ændrede medievaner i befolkningen stiller krav om samlingsopbygning af og adgang til 10

11 Biblioteket har i forvejen flere digitale tjenester hvoraf nogle allerede ligger tilgængelige på deres hjemmeside der kunne anvendes i et interaktivt tv-miljø. Fra centralt hold har man netop forhandlet en aftale om virtuelt udlån af musikfiler (MP3-filer) hjem, og enkelte biblioteker forsøger sig også med den elektroniske bog en service der for alvor bliver relevant når man har udviklet så ultralette, tynde og trådløse skærme, at borgerne kan down-låne bøger og læse dem på disse bærbare enheder, hvor det passer dem. Endelig forstiller biblioteket sig, at Magnaprint-bøger vil være relevante at udlåne til visning på tvskærmen, da denne platform kan tilbyde tilpas stor skriftsstørrelse. Tietgenskolen har erfaring med fjernundervisning som led i Her tilbyder skolen uddannelserne Datanom, IT-administrator, PC-bruger- og er en virtuel organisation med søsterskoler i Århus, Lyngby, Aalborg og Sønderborg, og var ved starten i 1998 det første fjernundervisningstilbud på markedet. Uddannelsen foregår via multimediebaserede lærselv-produkter, der gøres tilgængelige via internettet. Tietgenskolen har vist interesse for at indgå i IDTV-projektet, hvor skolen kan få mulighed for at teste elæringsprodukter af i et interaktivt højhastighedsmiljø (live webtv, adventurespil f.eks.). Dertil kommer, at skolen har stor erfaring med projektsamarbejde. Man deltager p.t. i et fireårigt Interreg 3-projekt (centreret omkring Østersøregionen), der ledes af universitetet i Lübeck. Projektet hedder Baltic Sea Virtual Campus har til formål at skabe læringsfællesskaber (på masterniveau) på tværs af deltagerlandene. Tietgenskolen indgår også i et samarbejde med Knowledgelab omkring projekt Læringsøer, der har til formål at styrke kompetenceudviklingen i små og mellemstore virksomheder. Endelig skal det nævnes, at vi har været i kontakt med KMD s afdeling for borgerservice hvor man udvikler produktet Netborger.dk. Ifølge Netborger.dks senior-systemudviklinger, Michael Skovholm, vil KMD ikke bevæge sig ind på området interaktivt tv på nuværende tidspunkt, da vurderingen er, at udbredelsen af denne platform vil tage en del år endnu. 5.5 DigiEyez DigiEyez er blevet inddraget i processen, fordi firmaet har stor erfaring med streaming af indhold til internettet og med produktion af interaktive, digitale services i øvrigt. DigiEyez leverer den tekniske løsning bag nettv-stationen Localeyes, der producerer og sælger digitale videooptagelser af aktuelle begivenheder og nyheder. Firmaet samarbejder med en større, dansk tvstation, med TV2 Danmark omkring digitalisering af indhold f.eks. samt med Dansk Bredbånd, hvor DigiEyez leverer deres video-on-demandservice DB Bio. DigiEyez har udviklet en løsning, der fungerer som kundens egen web-tv- kanal - som eksempel kan nævnes Saxobank, der benytter sig af løsningen til at sende daglige nyheder om investering via bankens hjemmeside. Hvad angår projektsamarbejde, har DigiEyez erfaring fra et projekt kaldet BIBCast. BIBCast er en video-on-demandservice (gratis udlån af kortfilm, novelle-, fag- og dokumentarfilm) leveret i samarbejde med Århus Kommunes Biblioteker, Det Danske Filminstitut, DBC elektroniske og digitale medier i relation til centralbibliotekets formidlings- og overbygningsopgave. Dertil kommer den IT-mæssige udfordring om at udvikle "det virtuelle bibliotek" med diverse nettjenester og udvikling af den digitale borgerservice. 11

12 Medier og Amtscenteret for undervisning i Århus Amt. BIBCast tilbydes brugere af Århusnettet (dvs. de kunder, der modtager bredbånd via det såkaldte Århusnet fiberoptiske bredbåndsforbindelser til offentlige institutioner og private. Århusnettet etableres af firmaet NetDesign). DigiEyez vil gerne deltage i IDTV-projektet og har sagt ja til at lave et arrangement for projektdeltagerne, hvor firmaet viser de muligheder, der ligger i interaktivt tv, relateret til de enkelte brancher. DigiEyez ønsker at indgå i projektet som leverandør af den teknologiske løsning bag indholdsformaterne. 5.6 Knowledgelab og Syddansk Universitet Projektudvikling Syddansk Universitets Center for Medievidenskab har deltaget i forprojektet med projektledelse i kraft af Kirstens Drotners rolle i processen. Kirsten har været SDU s repræsentant i først New Mediagruppen, siden i forprojektet. Da Kirsten udtræder af arbejdet pr. 1. juli 2004, har SDU valgt at fortsætte engagementet med professor Lars Qvortrup som ankermand som beskrevet i afsnit 1.2. Knowledgelab støtter den videre udvikling af IDTV-projektet med tre måneders løn til forlængelse af den tilknyttede projektmedarbejders ansættelse. Dét betyder, at arbejdet med beskrivelsen af IDTV-projektet og med forpligtelsen af deltagervirksomhederne fortsætter i løbet af sommeren. Dertil kommer, at Knowledgelab har overtaget projektledelsen af IDTVprojektet og i den forbindelse arrangerer workshops for projektdeltagerne i starten af september og en større, offentlig konference med deltagere fra ind- og udland om interaktivt tv torsdag d. 30. september. Syddansk Universitets og Knowledgelabs forpligtelse i IDTV-projektet vil afhænge af projektets omfang og antallet af deltagervirksomheder. Knowledgelab vil i løbet af de næste tre måneder sørge for at afklare universitetets rolle og forskningsmæssige bidrag til projektet. Center for Medievidenskab rummer forskningskompetencer inden for mediebrug og indholdsudvikling og vil kunne bidrage med følgeforskning i projektet dvs. med brugerundersøgelser, der kortlægger brugernes modtagelse af de nye, interaktive tjenester, projektet generer. Denne følgeforskning skal bruges til at justere indholdstjenesterne, så de stemmer overens med brugernes behov og ønsker. Samtidig vil forskningen resultere i et indblik i brugen af interaktive tjenester på et mere overordnet plan et indblik, der vil være værdifuldt for udviklingen af kommende bredbåndstjenester generelt Vidensdeling Kompetenceafdækningen har vist, at der blandt virksomhederne er et udtalt behov for mere viden om konvergerende medier. Tanken har som sagt været at etablere et Center for Mediekonvergens, der kunne sørge for formidling af praktisk såvel som teoretisk viden på området. På Syddansk Universitet har Institut for Marketing lavet en lignende konstruktion kaldet Brand Base der fungerer som instituttets omdrejningspunkt for samarbejdet med virksomheder og reklamebureauer omkring brands og branding. Brand Base blev stiftet i 2002 som følge af arbejdet i foreningen KommitFyns netværk Brandinggruppen og er organiseret som en selvstændig forskningsenhed med en rådgivende bestyrelse Venner af 12

13 Brand Base - hvor virksomheder og interessenter har mulighed for at komme til orde over for Brand Base s ledelse. Brand Base er baseret på sponsorater og medlemsskaber, hvor sponsorerne indgår en treårig kontrakt med Brand Base. Sponsorerne støtter Brand Base med et engangsbeløb på , og for den sum har de ret til 70 timers rådgivning og sparring. Denne sparring består f.eks. i, at instituttets forskere deltager aktivt i udviklingen af virksomhedens brandingprocesser, i intern undervisning og inspiration samt udarbejdelse af analyseredskaber etc. Medlemsvirksomhederne betaler kr. om året og får ad den vej gratis adgang til Brand Bases arrangementer, til netværket af virksomheder omkring Brand Base og mulighed for sparring på konkrete problemstillinger fra universitetets forskere til en favorabel pris. Institut for Marketing har haft stor succes med Brand Base, der på nuværende tidspunkt har fem sponsorer og 39 medlemmer. Brand Base-modellen har været den første af sin slags på SDU, og ønsker man senere i forløbet at satse på vidensdeling inden for området konvergerende medier vil denne model være værd at overveje. Instituttet bruger dog mange ressourcer på tiltaget, og etableringen har krævet stor opbakning fra de tilknyttede forskeres side. Der er også mulighed for at benytte sig af en eksisterende, organisatorisk ramme som f.eks. det fynske IKT-sekretariat BizzKIT - med det formål at skabe arrangementer og vidensdeling på området. BizzKIT-sekretariatet repræsenterer ikke SDU, men understøtter i forvejen netværkene KommitFyn og IT-Forum Fyn og har derudover erfaring med planlægning og gennemførsel af arrangementer og konferencer. Det samme gør sig gældende for Knowledgelab, der dog har en tæt tilknytning til SDU. I løbet af efteråret 2004 vil det formodentlig blive afklaret, hvorvidt nogle af disse aktører ønsker at arbejde videre med en satsning på vidensdeling inden for konvergerende medier. Til brug for det videre arbejde følger her en oversigt over nogle af de emner, de interviewede virksomheder gerne ser yderligere belyst: interaktivitet i praksis: hvad betyder det for brugerne, og hvad betyder det for indholdsproducenternes medarbejdere? den digitale merværdi : hvilke ekstra services / oplevelser kan man tilbyde brugerne, når al produktion og distribution af indhold bliver digital? andres praktiske erfaringer på f.eks. itv-området: hvilke kommercielle succeshistorier er der? de teknologiske muligheder inden for interaktivt tv: hvad kan lade sig gøre? Kan man nøjes med at producere indhold ét sted, der så distribueres til både internet og tv? brugen af sms-service (potentiale, brugeradfærd, nytteværdi mv.) public service og de nye medieformer: når man kan vælge oplysning fra, hvordan oplyser man så danskerne? community building i lokalsamfundet via de nye mediers kommunikationsmuligheder 5.7 Øvrige projektmuligheder Virksomhederne nævner også andre muligheder for projektudvikling end lige inden for området interaktivt tv. F.eks nævner DR, at der mangler indhold til en ældre generation af mobilbrugere, og at DR gerne vil indgå i projektsamarbejde på dette område. 13

14 TV2 Fyn har som nævnt ønsket at sætte fokus på en udvikling af nye services til teksttv. Odense Centralbibliotek vil gerne vide mere om udviklingen af bibliotekets digitale og virtuelle services generelt, og om hvordan denne udvikling kan forenes med bibliotekets eksisterende, fysiske faciliteter. Samtalen med repræsentanten fra TDC Erhverv viste, at der her ligger et stort ønske om udvikling af nye, relevante bredbåndstjenester målrettet erhvervslivet. Tjenester, der gør brug af den øgede båndbredde, TDC leverer i deres CityMan-koncept. Nørgård Mikkelsen nævner, at den mobile platform også vil være interessant at udforske som medium for de såkaldte mund-til-mund-reklamer, der bliver kult og distribueres af forbrugerne selv via internettet: kunne den mobile platform bruges i denne sammenhæng også? Endelig skal MediaCampus-planerne (se afsnit 3) nævnes, da man i dette forum får mulighed for at udvikle projekter i samarbejde med studerende fra de fynske medieuddannelser. MediaCampus holdt sit første møde d. 8. juni 2004 på TV2 Fyn, hvor de inviterede virksomheder blev orienteret om ideen, og hvor man i grupper udviklede projektideer i samarbejde med undervisere og forskere fra de tilknyttede uddannelsesinstitutioner. Hvordan organiseringen af arbejdet i MediaCampus skal ske, er endnu ikke afklaret, men der er en mulighed for, at opgaven kommer til at ligge i regi af BizzKIT-sekretariatet. 6. Opfølgning I perioden fra 1. juli til medio oktober vil arbejdet i forprojektet Udvikling af digitalt inhold til nye medieformer blive fulgt op i regi af Knowledgelab. I den periode vil vi benytte den indsamlede viden til at en udvikling af IDTV-projektet og som nævnt sørge for, at der bliver sat fokus på interaktivt tv i form af en heldags-konference om emnet d. 30. september Konferencen vil blive offentlig og målrettet erhvervslivet, og de inviterede foredragsholderne er primært praktikere indenfor feltet. Konferencen er ment som inspiration til itv-projektdeltagerne samt til virksomheder med interesse for nye medier. Konferencen rummer en international del, hvor vi inviterer to foredragsholdere fra England til at fortælle om deres erfaringer med produktion af interaktive tjenester til tv (f.eks. nyhedstjenester og reklamer), og en national del, der belyser de danske erfaringer på itvområdet. Hvad angår udviklingen af IDTV-projektet afholder Lars Qvortrup møder med virksomhederne d. 9. og 10. august med henblik på at indgå i et forpligtende samarbejde. Inden møderne vil virksomhederne modtage en projektbeskrivelse, der vil danne baggrund for dialogen. Torsdag d. 12. august vil deltagerne i forprojektet blive præsenteret for IDTVprojektoplægget og for de to rapporter, forprojektet genererede hvoraf nærværende rapport er den ene. Den anden rapport er en gennemgang af forskning og praksis på itv-området. Det er planen, at IDTV-projektet skal løbe fra 1. november november 2005, men Knowledgelab vil allerede inden arrangere en lukket workshop for projektdeltagerne med det formål at starte konceptudviklingen af de interaktive indholdstjenester. Formålet med projektet er at udvikle digitale, interaktive tjenester, som bliver testet i et eksisterende, bredbåndsbaseret itv-miljø. Projektet skal give de fynske indholdsleverandører praktisk erfaring med produktion og distribution af interaktivt indhold til tv-platformen. 14

15 Indhold, der udnytter de hurtige fiberoptiske bredbåndsforbindelser, der i disse måneder tilbydes husstande forskellige steder på Fyn. Projektets første fase består af konceptudvikling, og denne periode skal bruges til at konkretisere hvilke målgrupper man ønsker at ramme, hvilke interaktive services de deltagende virksomheder vil udvikle, og hvordan disse skal præsenteres. Derefter skal dette indhold produceres og afprøves i testmiljøet, hvor brugernes holdninger og anvendelse af de nye tjenester undersøges. Resultaterne af disse undersøgelser skal bruges til at videreudvikle og justere indholdskoncepterne, så de er i overensstemmelse med brugernes ønsker og behov. Endelig vil projektets slutfase rumme en evaluering af projektet og en vurdering af deltagernes ønske om at fortsætte det samt en vurdering af de kommercielle muligheder i de udviklede tjenester. Det odenseanske firma DigiEyez forventes at indgå som projektpartner og leverandør af teknologien bag de interaktive tjenester. Hvad angår testmiljø vil Knowledgelab i løbet af sommeren sørge for at få en aftale i stand med en lokal bredbåndsudbyder, der er villig til at stille et testområde til rådighed for projektdeltagerne. Beboerne i dette testområde får leveret en basis-indholdspakke bestående af f.eks. video-on-demand, IP-telefoni og tv-kanaler. Følgende virksomheder inviteres til at deltage i projektet: Fyens Stiftstidende, TV2 Fyn og DR Fyn, uncle grey og Nørgård Mikkelsen, Tietgenskolen, Odense Centralbibliotek og DigiEyez. Deltagerne skal primært bidrage til projektet med arbejdskraft og indhold. Konklusionen på arbejdet i forprojektet Udvikling af digitalt indhold til nye medieformer er altså, at Knowledgelab hen over sommeren forbereder IDTV-projektet, udarbejder en detaljeret projektbeskrivelse og forpligter projektparterne. Dertil kommer som nævnt afholdelsen af konference og workshops. Hvad angår den fremtidige satsning på en mere generel vidensdeling inden for området konvergerende medier, vil det som nævnt i afsnit vise sig i løbet af efteråret, om der er nogle af aktørerne på området, der ønsker at tage opgaven på sig. 15

16 7. Bilag 7.1 Resuméer af interviewene Odense Energi Samtale med adm. dir. Knud Steen Larsen (KSL) og marketingchef Tommy Lykkegaard (TL) d. 25. maj 2004 Wilke-undersøgelsen Odense Energi har bedt analysebureauet Wilke om at udføre en undersøgelse af, hvordan odenseanerne forholder sig til bredbåndsydelser. Wilke har inddraget omkring 1000 personer i undersøgelsen. Odense Energi holder naturligt nok undersøgelsen tæt ind til kroppen, men TL kunne fortælle, at: Odense er godt dækket, hvad angår både internetadgang og antenneadgang Deltagerne gav udtryk for en vis teknologiforskrækkelse og afstandtagen til de nye tjenester denne frygt vil Odense Energi forsøge at tage højde for, når de nye services skal markedsføres Mange ønsker kontrol over forbruget af internet. Ubegrænset forbrug (flat rate) har det problem, at de brugere, som kun bruger ydelserne lidt, betaler til dem, der bruger ydelserne meget. Holdningen er, at man vil betale for det, man får og ikke mere. Stort ønske om selv at kunne vælge kanaler bevægelse væk fra kanalpakkeløsningerne. Muligheden for billigere telefonregning anses for attraktiv (IP telefoni). Undersøgelsen er baseret på test af indholdstjenester i et kontrolleret testmiljø, hvor fokusgrupper blev præsenteret for mulige indholdstjenester. Testmiljø Odense Energi er tæt på at træffe beslutning om, hvordan og i hvilket omfang man vil etablere et bredbåndsnet. Man overvejer at starte etableringen med et testmiljø på omkring 120 husstande (Odense Energi regner med at ca. 60 husstande vil købe løsningen) et testmiljø, der kan udvides til omkring 500 husstande. Odense Energi overvejer flere forskellige modeller for bredbåndsnet, herunder tilbud om et totalkoncept, hvor der tilbydes Internet, IP telefoni, TV og VoD i samarbejde med andre leverandører. Odense Energi afholdt i maj et orienteringsmøde, hvor beboerne i området var inviteret. Formålet med mødet var at etablere en kontakt til brugerne og nedsætte en brugergruppe, der skal inddrages i Odense Energis beslutningsprocesser på området fremover. Odense Energi har været på studietur til Milano for at lære af milaneserne, hvis energiselskaber har stor erfaring med salg af bredbåndsydelser. Service på el-området Odense Energi har elkunder det er tanken, at bredbåndsforbindelsen også skal bruges til fjernaflæsning / overvågning af elforbrug. Odense Energi tilbyder i forvejen Elsparefondens service Selvtjeck via hjemmesiden, og her kan man sammenligne sit elforbrug med det gennemsnitlige forbrug i lignende boliger, og man kan indtaste oplysninger om husstandens elforbrug og få et overblik over udviklingen over tid. Endelig tilbyder Odense Energi Målertjeck, hvor man via internetlogon kan få en oversigt over husstandens sidste fem års elforbrug, ændre sin accontoindbetaling og 16

17 indberette aflæsninger. Tilmelder man sig e-boks får man elektroniske afregningsspecifikationer, acontoregninger mv. Odense Energi samarbejder med energiselskaberne i Nyborg, på Langeland og i Faaborg samt med Sydfyns Elforsyning i Svendborg. 17

18 7.1.2 NEF Fonden Samtale med direktør Søren Alrøe, d. 12. maj 2004 NEF koncernen blev stiftet i 2000 som følge af revideringen af lov om elforsyning. Koncernen rummer NEF Fonden (Ny Energi Fond), der har til formål at sikre vælgernes elforsyning, så den overholder krav til forsyningssikkerhed, miljø- og forbrugerhensyn. NEF Fonden har datterselskaberne Ravdex (et netselskab), Grøn Synergi (et elhandelsselskab) og Ideelle (der er et forsyningspligtsselskab og 100% ejet af Ravdex). NEF Fonden er en selvejende institution med et repræsentantskab, der vælges hvert fjerde år af de varige netkunder i Ravdex. Repræsentantskabet vælger bestyrelsen, der ansætter direktionen. Direktionen udgøres af Søren Alrøe. 1. NEF Fondens bredbåndssatsning NEF Fonden vil investere 100 mio. kr. i udbredelse af bredbånd i løbet af de næste fem år. Fonden regner med, at investeringen kan tjenes hjem igen i løbet af en tiårig periode, og at man i løbet af den periode fordobler antallet af kunder. I første omgang giver investeringen tillige fonden mulighed for at fjernaflæse elmålere for Ravdex dernæst ønsker NEF Fonden at tilbyde aflæsning af vand, varme og gas. NEF Fondens beslutning om at undersøge lysledermarkedet blev truffet på et bestyrelsesmøde d. 29. marts 2001, og i september 2003 bevilligede repræsentantskabet fire mio. kr. til et pilotprojekt. I oktober 2003 blev Mesinge valgt som testområde, da området er repræsentativt for NEF Fondens primære kundegrundlag de små bysamfund. I november blev Mesinge Sogns lokalråd kontaktet, og i december 2004 havde NEF Fonden et møde med borgmesteren i Kerteminde Kommune, der var positivt stemt overfor projektet. Borgerne i Mesinge blev orienteret om planerne på et møde i forsamlingshuset i Mesinge i januar husstande var indbudt, og 100 husstande har vist interesse for at købe NEF Fondens bredbåndstilbud. D. 1. april i år godkendte repræsentantskabet fondens forslag om at udvide bredbåndssatsningen til en fem-årig periode en investering på ialt mio. kr. Denne beslutning betyder, at alle NEF-koncernens kunder i løbet af de næste fem år bliver tilbudt løsningen. Dansk Bredbånd er fondens samarbejdspartner og primære indholdsleverandør. 2. Testområdet i Mesinge NEF Fonden forventer at kunne koble omkring 100 husstande i Mesinge på en fiberoptisk bredbåndsforbindelse i løbet af NEF Fonden tilbyder kunderne en indholdspakke (internet (herunder video-on-demand), telefoni og radio/tv) i samarbejde med Dansk Bredbånd, hvor de digitale radio og tv-signaler, der leveres af NEF Fonden, der køber ydelsen hos Kerteminde Antenneforening. Alle husstande i Mesinge er ejerboliger. Området er karakteriseret ved, at det har en overvægt af ældre brugere. Borgerne skal betale et investeringsbidrag på omkring inkl. moms for at blive tilsluttet de tre ydelser. NEF tilbyder 30% rabat til de kunder, der tilmeldte sig inden 31. maj Man kan ligeledes spare kr., hvis man selv graver og genetablerer kabelrenden på egen grund. 18

19 Søren Alrøe (SA) lægger vægt på, at NEF Fonden bidrager til at styrke de lokale kompetencer og skabe arbejdspladser. 3. Opfølgning SA er positivt stemt over for tanken om at indgå samarbejde med forprojektets indholdsleverandører. Vil gerne gå videre med tilbuddet, hvis fonden får en officiel henvendelse, hvor indholdsleverancer og samarbejdsrelationer mv. er beskrevet. - mhu

20 7.1.3 TDC Erhverv Samtale med produktgruppechef Jens Bøje Jensen, d. 17. maj 2004 Produktgruppechef Jens Bøje Jensen (JBJ) har ansvaret for forretningsudviklingen af TDC s City MAN koncept, der er TDCs konceptualiserede svar på fiberudbygning i Danmark. TDCs City MAN er en fiberbaseret højhastigheds infrastrukturløsning der tilbyder kunderne fysisk og logisk sammenbinding af lokationer i lokalområder (f.eks. i en kommune eller i en by). Kunderne tilbydes via et fysisk fleksibelt Ethernet interface (ét stik i væggen) et varieret udbud af tjenester (VLAN, Internet, national IP connectivitet, service, overvågning, backup, hosting, firewall, VoIP, etc. via en superhurtig bredbåndsforbindelse (båndbredder fra 10 til 1000Mbit/s). Samtidig er TDC interesseret i at udvikle indholdstjenester, der udnytter de muligheder, de fiberoptiske bredbåndsforbindelser rummer. City MAN koncept henvender sig til kommuner, det offentlige samt erhvervskunder der ønsker at sammenbinde deres lokationer og/eller en kraftig internetforbindelse. 1. Baggrund JBJ fortæller, at den intense konkurrence og faldende prisniveau på kommunikationsmarkedet i Danmark sætter nogle naturlige vækst-/indtjeningsmuligheder for TDC på de tre nederste niveauer og derfor ønsker organisationen at få identificeret nye fremtidige forretningsmuligheder på de to øverste niveauer applikation & systemintegration samt indhold. Nedenstående model ill. udviklingstrategien fra det basale til det mest forædlede: indhold Applikationer & systemintegration (TDC som en ekstern it-funktion) Sikkerhed / applikationer logiske net (mellem organisationer) fysiske net (fiberkablerne) 20

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Af journalistisk lektor Filip Wallberg Center for Journalistik, Syddansk Universitet Odense, marts 213 1 af 5 Forord

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark.

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. LOKAL markedsføring Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. trygt og frit Indledning Lejefremmende kommunikation Er tomme boliger og tynde ventelister

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad Quick Guide Waoo! Web TV på ipad Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen til Waoo! Web TV på din ipad...4 Det er nemt at komme i gang...5 FAQ...10 Kontaktinformation...14 Fiberbredbånd TV Telefoni

Læs mere

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK?

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK? TIL ADVICE-NETVÆRK? Har du lyst til at arbejde analytisk, strategisk og kreativt med kommunikation på et af landets førende kommunikationsbureauer? Og er du klar til at arbejde med komplekse problemstillinger

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Undersøgelser og vidensprojekter Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi (rapport udkommer ultimo 2014) Makroøkonomisk analyse med formålet at vise folkebibliotekernes

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Forbrugeradfærd Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Radiofakta Danskerne lytter til radio i 14 timer og 17 minutter om ugen hovedparten sker i dagtimerne. Radiofakta 60% 50% Danskerne lytter til radio

Læs mere

Projekt Skole-IT generation II

Projekt Skole-IT generation II Projekt Skole-IT generation II PUC 1. Indledning og motivation... 3 1.1 Projektets rammesætning... 3 1.2 SkoleIT generation I... 3 2. Tekniske resultatmål... 4 4. Implementeringsstrategi og styring på

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Møde om bredbånd i Lyset

Møde om bredbånd i Lyset Møde om bredbånd i Lyset Informationsmøde mandag den 8. januar kl. 19.30. P.gr. julen har vi ikke kunnet reservere mødelokale endnu. Formentlig bliver det i Medborgerhuset eller på Vigerslev Allé Skole.

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING HVAD KAN VI GØRE FOR DIG? Sponsoranalyse- og effektmålingsredskaberne kan benyttes inden for alle sponsorområder sport, kultur eller velgørenhed og hvad enten du arbejder

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Indhold Forord Sammenfatning 1. Indledning 2. Om VIIS projektet !" #$%&'()')* +,-./- 4. Mål og kriterier for projektet 5.

Indhold Forord Sammenfatning 1. Indledning 2. Om VIIS projektet ! #$%&'()')* +,-./- 4. Mål og kriterier for projektet 5. Indhold Forord Side 5 Sammenfatning Side 7 1. Indledning Side 12 2. Om VIIS projektet Side 14 Side 21 4. Mål og kriterier for projektet Side 23 5. Evalueringsmetode Side 25 6. Procesmæssige resultater

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk Holte, d.14-03-2014 Kære medlem af Holteavlsgaards Grundejerlaug. Generalforsamlingsbeslutning om lukning af

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING ERHVERVSPARK 12.000 kvm. fordelt på 2 bygninger + 80 virksomheder Ca. 650 personer arbejder i Filmby Aarhus Filmby Aarhus havde 10-års jubilæum i 2013 SHAREPLAY

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

Program. vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq 5/3/2010

Program. vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq 5/3/2010 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus. Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media

Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus. Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media Dagens tekst Berlingske hvem er vi? Mediernes digitale udfordringer

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

Vækst og erhvervsudvikling via folkebibliotekerne. Afsluttende projektrapport for VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C

Vækst og erhvervsudvikling via folkebibliotekerne. Afsluttende projektrapport for VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C 8946 2022 sb@statsbiblioteket.dk www.statsbiblioteket.dk Danske Bank 02164069038514 CVR/SE 1010 0682 EAN 5798000791084 DIREKTE 0000 0000 MOBIL 0000 0000 nkf@statsbiblioteket.dk

Læs mere

Luk op for hele pakken

Luk op for hele pakken Til dig fra Skat Medarbejderbredbånd Luk op for hele pakken Til dig fra Skat Internet og telefoni til halv pris din arbejdsgiver klarer betalingen. Kan det blive nemmere? Får du mobiltelefon eller bærbar

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

NETWORKED BUSINESS TOUR

NETWORKED BUSINESS TOUR NETWORKED BUSINESS TOUR Fra social media-buzz til Networked Business Bliv medarrangør - det er gratis og skaber forandring og værdi for dine kunder og dit netværk prospekt: version 3 JERES NÆSTE EVENT

Læs mere

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI Mission BiblioteksCenter for Integration vil på nationalt niveau understøtte bibliotekssektorens muligheder

Læs mere

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Den 22. april 2014 besluttede Borgmesterforum sig for en køreplan for, hvordan de fynske kommuner får sat skub i udrulningen af en bedre mobil- og

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Frederikshavn Kommune og bredbånd

Frederikshavn Kommune og bredbånd Frederikshavn Kommune og bredbånd Et forsøg på at lave en status på Bredbånd i Frederikshavn Kommune Mogens Kahr Nielsen, IT chef, Frederikshavn Kommune Status på IT forbindelser i landdistrikterne Her

Læs mere

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 3 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 50%

Læs mere

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark?

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? HVORDAN KAN KOMMUNERNE FREMME UDVIKLINGEN AF DEN DANSKE IT INFRASTRUKTUR? MICHAEL JENSEN, CENTER FOR NETVÆRKSPLANLÆGNING, AALBORG UNIVERSITET Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? I Danmark har

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Gymnasiet tænkt forfra

Gymnasiet tænkt forfra Gymnasiet tænkt forfra en pixi Roller Ansvar Hvor er vi? Tidsplan Indledning Kære projektdeltagere I denne folder kan du skabe dig et overblik over projektet Gymnasiet tænkt forfra. Det er tanken, at den

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Med vores Mobile Marketing moduler kan du nemt og hurtigt lave : SMS konkurrencer SMS quiz SMS afstemninger SMS nyhedstjenester

Læs mere