RAPPORT. de fynske kompetencer inden for digital indholdsproduktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT. de fynske kompetencer inden for digital indholdsproduktion"

Transkript

1 Institut for Litteratur, Kultur og Medier Syddansk Universitet Odense 1. juli 2004 Forfatter: Maria Hunosøe-Johannesen RAPPORT om de fynske kompetencer inden for digital indholdsproduktion Forprojektet Udvikling af digitalt indhold til nye medieformer (1. februar juli 2004)

2 INDHOLD 1. Indledning Rapportens baggrund Baggrund og formål med forprojektet 3 Udvikling af digitalt indhold til nye medieformer 1.3 Rapportens opbygning 4 2. Undersøgelsens formål og fokus 4 3. Valg af virksomheder og kontaktpersoner 5 4. Interviews: teori og metode Det kvalitative interview: teorien bag Interviewene i praksis Interviewguiden 7 5. Konklusioner Bredbåndsudbyderne Reklamebureauerne Medievirksomhederne Offentlig borgerservice DigiEyez Knowledgelab og Syddansk Universitet Projektudvikling Vidensdeling Øvrige projektmuligheder Opfølgning Bilag Resuméer af interviewene Odense Energi NEF Fonden TDC Erhverv uncle grey Nørgård Mikkelsen Fyens Stiftstidende DR Fyn DR Udvikling TV2 Fyn TV2 Interactive Tietgenskolen Odense Centralbibliotek DigiEyez Interviewguide 45 2

3 1. Indledning 1. 1 Rapportens baggrund Rapporten er resultatet af den del af forprojektet Udvikling af digitalt indhold til nye medieformer, der har drejet sig om skabe overblik over mulighederne for projektudvikling blandt forprojektets deltagere og opsøge andre, mulige projektpartnere. Rapporten skal bruges som udgangspunkt for videre projektudvikling inden for konvergerende medier hvilke interesser har virksomhederne, hvad vil de gerne vide mere om, og hvilke praktiske erfaringer vil de gerne gøre sig på området? Undersøgelsen har med andre ord haft til formål at indsamle viden om 1) de fynske indholdsleverandørers kompetencer inden for digital indholdsproduktion, 2) deres behov for ny viden på området og endelig 3) deres holdninger til og muligheder for at indgå i nye projekter med mediekonvergens som omdrejningspunkt Baggrund og formål med forprojektet Udvikling af digitalt indhold til nye medieformer Forprojektet blev sat i gang d. 1. februar 2004 i regi af Institut for Litteratur, Kultur og Medier på Syddansk Universitet, Odense. Fyns Amt og Odense Kommune havde tilsammen doneret kr. til ansøgergruppen som led i deres fælles erhvervsfremmeindsats Brobyggerprojektet. Ansøgergruppen havde sit udspring i et netværk kaldet New Mediagruppen under foreningerne KommitFyn og IT-Forum Fyn. Ansøgergruppen bestod af CRD Communication, Tietgenskolen, Odense Tekniske Skole, DR Fyn, TV2 Fyn, uncle, Saabye Simonsen, Fyens Stiftstidende, viggo.com, SDU samt ingeniør og formand for New Mediagruppen, Troels Myram. Forprojektet blev ledet af professor i medievidenskab, Kirsten Drotner, Syddansk Universitet. Forprojektet havde følgende fem hovedformål hvoraf denne rapport er resultatet af det ene: 1) at indsamle og systematisere den forskning, der er på området digital indholdsproduktion 2) at afdække kompetencer hos de fynske virksomheder, der har med produktion af digitalt indhold at gøre 3) at afklare samarbejdsrelationerne med Aalborg Universitets BID-TV-projekt 4) undersøge mulighederne for at etablere et Center for Mediekonvergens i regi af SDU 5) udvikle et konkret projekt om test af interaktive tjenester til tv i et lokalt baseret bredbåndsmiljø Forprojektet sluttede 1. juli 2004 og bliver videreført i regi af Knowledgelab, der har specialiseret sig i samarbejdsrelationer mellem universitet og lokalt erhvervsliv og desuden fungerer som regionens IT-kompetencecenter. Det videre arbejde ledes af professor i medievidenskab, Lars Qvortrup, der også er direktør for Knowledgelab. 3

4 Denne rapport vil danne baggrund for den videre projektudvikling, og her fokuserer Knowledgelab på et projekt om udvikling og test af indhold til interaktivt, bredbåndsbaseret tv. Denne idé har været et af de bærende spor i forprojektet, og projektudviklingen vil blive mere udførligt beskrevet i rapportens punkt 6 ( Opfølgning ) Rapportens opbygning Rapporten starter med en gennemgang af undersøgelsens formål og fokus og vil beskrive, hvordan vi har udvalgt de deltagende virksomheder og kontaktpersoner. Dernæst rummer rapporten en redegørelse for valget af den kvalitative interviewmetode, ligesom den anvendte interviewguide vil blive gennemgået. Endelig følger rapportens konklusioner og en gennemgang af planerne for det videre forløb. Allersidst har vi placeret samtlige 12 resuméer og undersøgelsens interviewguide for at give læseren mulighed for at gå i detaljer på de områder, der måtte have hans eller hendes interesse. 2. Undersøgelsens formål og fokus I ansøgningen til Fyns Amt og Odense Kommune lagde ansøgerne vægt på, at arbejdet skulle resultere i en afdækning af de fynske spidskompetencer inden for IT-, kommunikations- og mediebranchen - i relation til digital indholdsudvikling 1. Denne formulering lagde op til en omfattende og bred kompetenceafdækning og krævede en definition af begrebet spidskompetencer. Forprojektets styregruppe besluttede derfor på et møde d. 9. marts, at undersøgelsen skulle relateres til planlægningen af et projekt om interaktivt tv. Denne beslutning blev taget, fordi forprojektets såkaldte referencegruppe bestående af projektdeltagere og interessenter forinden var blevet enige om at fokusere projektudviklingen på interaktivt tv. Dét betød, at styregruppen udvalgte virksomheder, der dækker følgende elementer i itvværdikæden: IT-leverandører, bredbåndsudbydere, medievirksomheder, reklamebureauer, offentlige instanser og uddannelsesinstitutioner. Disse virksomheder skulle i forbindelse med interviewet inviteres med i itv-projektet og præsenteres for et projektoplæg. Da det imidlertid viste sig, at udviklingen af itv-projektet ville tage længere tid end forudset, besluttede styregruppen at fokusere forprojektet på etableringen af et Center for Mediekonvergens i regi af SDU en centerdannelse, der kunne sikre vidensoverførsel på området og den videre projektudvikling. Denne centerdannelse var afhængig af en intern opbakning blandt forskerne på SDU s Center for Medievidenskab, og da forprojektets leder, professor Kirsten Drotner, besluttede at trække sig fra arbejdet pr. 1. juli 2004, vurderede styregruppen, at centerdannelsen var urealistisk. Kirsten Drotner forlod forprojektet pga. sit engagement i forskningscenteret DREAM 2, som hun blev leder af. Som følge af denne udvikling endte undersøgelsen med at fokusere på kompetenceafdækningen. Hvorvidt virksomhederne kunne tænkes at indgå i et itv-projekt og en centerdannelse blev nedtonet, da det blev vurderet bedst at have afklaret mulighederne, inden virksomhederne fik en konkret henvendelse. 1 Citat fra ansøgningen, der kan findes online på forprojektets hjemmeside her: 2 DREAM er en forkortelse af Danish Research Centre on Education and Advanced Media Materials 4

5 Undersøgelsen viste dog, at der var basis for at gå videre med itv-projektet, og en beskrivelse af projektudviklingen vil som sagt være at finde under punkt Valg af virksomheder og kontaktpersoner Styregruppen ønskede at finde de mest centrale, fynske aktører inden for digital indholdsudvikling og udvalgte virksomhederne Fyens Stiftstidende, DR Fyn, TV2 Fyn, TV2 Interactive, Odense Tekniske Skole, Tietgenskolen, Odense Centralbibliotek, NEF Fonden, TDC, Odense Energi, DigiEyez, uncle og Nørgård Mikkelsen. Forsyningsselskaberne blev medtaget for at undersøge, hvor det vil være mest relevant at starte forhandlinger angående testmiljø til itv-projektet. Hovedparten af disse virksomheder var i forvejen repræsenterede i forprojektets referencegruppe, og det blev således disse kontaktpersoner, der deltog i interviewene. Hvor virksomheden ikke var repræsenteret i forvejen, tog vi kontakt til det pågældende firmas direktør og i TDC s tilfælde til en kontaktperson, der i forvejen havde været i dialog med en af styregruppens medlemmer Troels Myram - ang. projektet. Odense Tekniske Skole figurerer ikke på listen over virksomhedsinterviews, da vi i løbet af forprojektet har været i jævnlig dialog med to af skolens udviklingskonsulenter, Kaare Jørgensen og Torben Hansen. Kaare og Torben henvendte sig i maj til Center for Medievidenskabs forskergruppe for at høre, om centeret var interesseret i at indgå i et samarbejde mellem de fynske medieuddannelser i tiltaget MediaCampus. Center for Medievidenskab bakkede op om ideen, og folkene bag arbejder nu for at etablere MediaCampus som et sted, hvor studerende fra medieuddannelserne kan indgå i tværfaglige projekter i samarbejde med erhvervslivet. Projekterne skal være udviklingsorienterede og vil indgå som led i de studerendes uddannelse. Kontakten til Kaare og Torben fortsætter, og vi vil følge udviklingen af MediaCampus, da det vil være oplagt at bruge itv-projektet som udgangspunkt for et konkret udviklingsprojekt, hvor de studerende på de fynske medieuddannelser kan samles om udvikling af nye, interaktive formater til tv. Energi Fyn var ikke en af de valgte virksomheder, men eftersom forsyningsselskabet er i gang med at etablere deres første fiberbaserede bredbåndsmiljø i Båring, vil selskabet blive kontaktet i løbet af sommeren Det samme gælder TDC, der skal genkontaktes for at få en dialog med teleselskabet om deres planer for bredbånd på Fyn og for hvilke indholdsleverancer, de tilbyder deres privatkunder. Endelig har vi haft en samtale med en repræsentant fra DR PD Innovation på foranledning af DR Fyn, der ønskede at diskutere itv-projektet og en eventuel centerdannelse med en repræsentant fra den samlede DR-koncern. Vi har vedlagt en møderapport fra samtalen i bilag Interviews: teori, praksis og metode 4.1 Det kvalitative interview: teorien bag Den kvalitative metode blev valgt, fordi formålet med samtalerne bl.a. var at indsamle beskrivelser af konkrete emner relateret til den enkeltes virksomhed. Vurderingen var, at vi fik mere detaljerede og tydelige resultater ud af kvalitative interviews, hvor intervieweren og den interviewede havde mulighed for at gå i dybden med emnerne. Endelig var det også 5

6 tanken, at interviewene skulle have karakter af en afdækning af virksomhedernes interesse for at indgå dels i projektudvikling, dels i en centerdannelse og til det formål var den personlige kontakt det mest relevante. Det kvalitative interview genererer konkrete beskrivelser af virksomhedernes erfaringer med digital indholdsproduktion og gennemgår de konkrete produkter og projekter, virksomhederne har inden for feltet. Generelt kan man om det kvalitative interview sige, at det har følgende karakteristika 3 : genstanden for interviewet er den interviewedes verden og hans eller hendes forhold til denne verden intervieweren registrerer og fortolker både det sagte, og måden det siges på interviewet sigter ikke på at opnå resultater, der kan måles kvantitativt interviewet søger at få åbne, nuancerede beskrivelser af emnet for interviewet interviewet skal indsamle beskrivelser af specifikke emner (produkter, services mv.) og ikke generelle opfattelser intervieweren er åben over for nye og uventede drejninger i interviewet og har ikke færdige forventninger til svarene interviewet fokuserer på bestemte temaer men er ikke stramt struktureret interviewresultatet afhænger af interviewerens personlige og faglige forudsætninger for samtalen den viden, interviewet genererer, er produceret i samarbejdet mellem interviewer og den interviewede 4.2 Interviewene i praksis Interviewene blev gennemført i kontaktpersonernes virksomheder og varede mellem en halv og halvanden time afhængig af hvor detaljeret deltagerne svarede på spørgsmålene. Interviewene blev gennemført af forprojektets projektmedarbejder, der på forhånd havde sat sig ind i virksomhedens organisation, ydelser og samarbejdsrelationer med specifikt fokus på virksomhedens digitale services. Deltagerne havde fået en overordnet orientering om interviewets karakter pr. mail eller telefon inden samtalen. Interviewguiden fungerede som rettesnor for interviewene, og intervieweren har gennemført samtalerne med hensyntagen til konteksten: f.eks. er elselskaberne ikke blevet tvunget igennem interviewguiden, da de i sagens natur ikke er indholdsproducenter selvom de måske bliver det på sigt. I disse tilfælde har samtalerne drejet sig om at orientere selskaberne om forprojektet og høre dem, hvilke planer de har for deres indtræden på bredbåndsområdet. Intervieweren tog notater under samtalerne, og disse er skrevet sammen til et resumé, der er kommenteret, rettet og godkendt af de interviewede. Resuméerne er som hovedregel - inddelt i fire dele: 1) kompetencer inden for digital indholdsproduktion, 2) vidensbehov, 3) projektudvikling og 4) opfølgning. Resuméerne kan ses i deres fulde længde i bilag punkterne er frit citeret fra Steinar Kvales gennemgang af det kvalitative interviews forskellige aspekter på side 41 i Interview. En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, Hans Reitzels Forlag, Kbh

7 4.3 Interviewguiden Interviewguiden er konstrueret ud fra et ønske om at stille åbne spørgsmål, hvor den interviewede ikke blot kan svare be- eller afkræftende. Guiden består af tre dele: en om virksomhedernes kompetencer inden for digital indholdsproduktion, en om virksomhedens behov for viden på området og endelig den sidste del, der fokuserer på virksomhedens muligheder for at indgå i projektsamarbejde. Kompetenceafdækningen drejer sig om at få viden om, hvilket indhold virksomheden producerer digitalt, og hvilken indholdsudvikling man vil satse på fremover. Hvilke kompetencer har virksomheden inden for udvikling af platform (f.eks. til mobiltelefoner og nyhedsbreve), og hvilke erfaringer har virksomheden med interaktive formater? Endelige drejer denne del af interviewguiden sig også om at kortlægge virksomhedens erfaring med eksternt samarbejde med andre virksomheder og institutioner. Denne del af interviewguiden fungerer som afsæt til kommende projektudvikling, hvor det vil være gavnligt at have overblik over virksomhedernes kompetencer og kerneområder. Anden afdeling af interviewguiden fokuserer på virksomhedernes behov for viden inden for digital indholdsproduktion. Denne del af interviewguiden er struktureret efter samme model som kompetenceafdækningen og gennemgår forskellige vidensområder relateret til indhold, platform, interaktivitet, brugerpræferencer, mobile enheder, samarbejde og organisering. Denne del har til formål at afdække mulige indsatsområder for øget vidensdeling på området evt. i regi af en form for centerdannelse med fokus på mediekonvergens. Endelig er interviewguidens tredje del centreret omkring spørgsmål om virksomhedens erfaringer og holdninger til projektudvikling. Virksomhedens forventninger og holdninger til projektsamarbejde afdækkes, og firmaets muligheder for at indtræde i projektudvikling på området kortlægges. Endelig spørges der til beslutningsgangen i virksomheden f.eks. i de tilfælde, hvor den interviewede ikke har været direktør for virksomheden. Denne sidste del af interviewguiden har til formål at kortlægge holdningerne til projektudvikling i virksomheden er der tid, råd og lyst til at indgå i forsknings- og udviklingssamarbejde? Interviewguiden er vedlagt som bilag Konklusioner Undersøgelsen viste, at der blandt de interviewede virksomheder generelt var en interesse for både vidensdeling og projektudvikling inden for området konvergerende medier. Knowledgelab har valgt at forsætte udviklingen af den projektide, der drejer sig om udvikling af interaktive tjenester til bredbåndsbaseret tv, da det er hér deltagerne i løbet af forprojektet har vist størst interesse for en konkretisering af ønskerne. Projektets arbejdstitel er IDTV interaktivt, digitalt tv og denne forkortelse vil blive anvendt i det følgende. Endelig vil man i løbet af sensommeren i regi af de forskellige tiltag Fyn har på IKTområdet vurdere, om man skal satse på etableringen af mediekonvergens som et særligt fokusområde, hvor de fynske virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner får adgang til konferencer og workshops inden for særlige områder af dette brede felt. Afsnit 5.6 og 5.7 beskriver disse muligheder mere udførligt. Her følger en gennemgang af undersøgelsens resultater relateret til de enkelte brancher: 5.1. Bredbåndsudbyderne 7

8 Elselskaberne er i øjeblikket i gang med at udvide deres forretningsområde til også at omfatte bredbåndsforbindelser. Denne forretningsudvikling sker på et område, hvor teleselskaberne og antenneforeningerne har domineret, og da man på Fyn ikke er nået til enighed om en fælles strategi for bredbåndsudrulningen, betyder det, at energiselskaberne holder kortene tæt til kroppen. Fyn rummer efterhånden flere mulige testmiljøer både NEF Fonden, Odense Energi og Energi Fyn planlægger eller er i gang med at etablere pilotforsøg i hhv. Mesinge, Odense og Båring. Hvor TDC står i dette billede er ikke afklaret, og denne rapport redegør derfor ikke for de muligheder, der måtte være for et samarbejde med teleselskabet. Både TDC og Energi Fyn kontaktes i løbet af sommeren. Odense Energi har betalt analysebureauet Wilke til at lave en stor undersøgelse (på cirka 1000 deltagere) af odenseanernes holdninger og ønsker til bredbåndsydelser. Som led i undersøgelsen har Wilke testet demomodeller af interaktive services i udvalgte fokusgrupper - undersøgelsen skal bruges til at definere Odense Energis strategi for markedsføring og valg af indholdsydelser. Det har af naturlige årsager ikke været muligt at få adgang til denne undersøgelse, men Odense Energi har fået nogle vigtige pejlemærker i forhold til fremtidige indholdsleverancer. Undersøgelsen viste blandt andet, at brugerne generelt oplever fri internetbrug med en fast månedlig betaling som skræmmende, da de ikke længere kan bruge udgiften som en form for styring af familiens adgang til internettet. Odense Energi arbejder i øjeblikket med at forberede etableringen af et testområde for selskabets bredbåndsydelse. Dette testområde rummer omkring 120 husstande (Odense Energi regner med at ca. 60 husstande vil købe løsningen). Testmiljøet kan udvides til omkring 500 husstande. NEF Fonden etablerer i løbet af 2004 et testmiljø i Mesinge med omkring 100 husstande. NEF har indgået samarbejde med Dansk Bredbånd omkring levering af indhold (telefoni, video-on-demand mv.). NEF Fonden leverer også radio og tv-signaler, der købes af Kerteminde Antenneforening. Alle husstandene i Mesinge er ejerboliger, og området er karakteriseret ved en overvægt af ældre brugere. Det koster borgerne et investeringsbidrag på omkring inkl. moms at blive tilsluttet forbindelsen. Både Odense Energi og NEF Fondens direktører har vist interesse for at indgå samarbejde med forprojektets fynske indholdsleverandører, hvis de får en konkret henvendelse, der beskriver samarbejdsbetingelser, rettigheder til de udviklede services og karakteren af disse. Valget af testmiljø vil bero på en vurdering af områdets størrelse og demografi og på tekniske spørgsmål. Hvad angår Energi Fyn, er der ikke blevet afholdt samtaler med selskabets direktør endnu. Men ifølge Energi Fyn selv 4 har man haft stor succes med tilbuddet om bredbånd til beboerne i Båring, og man planlægger nu at udvide leverancen til den sydøstlige del af Odense. Energi Fyn har indgået samarbejde med Dansk Bredbånd om levering af indholdsydelser. Energi Fyn sidder på to tredjedele af det fynske elmarked og vil være en oplagt samarbejdspartner omkring testmiljø. Det vil være vigtigt for parterne i IDTV-projektet at få 4 Jf. pressemeddelelse af 15. juni Pressemeddelelsen kan ses på Energi Fyns hjemmeside 8

9 adgang til så bredt et udsnit af den fynske befolkning som muligt, når de udviklede ydelser (som f.eks. en interaktiv nyhedstjeneste) skal sælges. 5.2 Reklamebureauerne Både uncle og Nørgård Mikkelsen har gennem hele forløbet vist interesse for at følge udviklingen på området og evt. også for indgå i mere forpligtende projektsamarbejde med universitetet. Uncle har repræsenteret af kreativ ansvarlig Kim Gørlitz, der også er formand for KommitFyn været blandt de varmeste fortalere for både dannelsen af Center for Mediekonvergens og for projektudvikling inden for konvergerende medier. Uncle ser et projekt om interaktivt tv som en mulighed for at få erfaring med interaktive reklameformater. Hvad angår Nørgård Mikkelsen, så var bureauet blandt de første, der opbyggede erfaring med produktion af tv-reklamer, og bureauet var således klar til at udnytte markedet, da det for alvor blev en realitet. Denne positive erfaring er selvfølgelig vigtig, men bureauet vil grundigt overveje, hvor tidligt de skal gå ind i en given udviklingsproces, da erfaringer fra satsningen på webreklame skræmmer: det var et område, der så ud til at rumme stort potentiale men udviklede sig langsomt. Man vil med andre ord vurdere, hvornår det er sandsynligt, at et nyt forretningsområde som f.eks. interaktivt tv - bliver interessant. En tv-station har tidligere inviteret bureauet til at deltage i et samarbejde omkring interaktive reklameformater. Tanken var at lave et interaktivt fødevareprogram, men projektet blev ikke realiseret. Ideen vil dog stadig være en mulighed som indholdskoncept i et projekt om interaktivt tv. Dertil kommer, at det for begge reklamebureauer vil det være interessant at udforske, hvordan man for fremtiden kan tjene penge på reklame: kan reklamer måske ligefrem sælges, hvis de er interessante nok? Og hvordan laver man så interessante reklamer, at de bliver et produkt i sig selv et produkt, der distribueres via mund-til-mund-metoden via internettet eller mobiltelefonen? 5.3 Medievirksomhederne Medievirksomhederne har det tilfælles, at de allerede har en del digitale tjenester og indhold, der kan anvendes til nye formål. Virksomhederne arbejder meget med efter- og videreuddannelse af de tekniske og journalistiske medarbejdere for at sætte organisationerne i stand til at udnytte mulighederne i de forskellige distributionsformer (internet, pda er, mobiltelefoner, tv, avis og radio). De centrale spørgsmål er hér, hvordan man rationaliserer processen med tilpasning af indhold til den enkelte platform, og hvordan man sikrer, at journalisterne er i stand til at producere indhold til mange forskellige formater. Fyens Stiftstidende, TV2 Fyn og DR Fyn arbejder sammen om Portal Fyn - hvor de hver især leverer indhold til en samlet indgang til fynske nyheder og informationer om øen. Hvad angår udvikling af indhold til IDTV-projektet, er det relevant at undersøge, om erfaringerne fra etableringen af Portal Fyn kan bruges i en konsortiedannelse. Når det gælder indholdsudviklingen i projektet, ser Fyens Stiftstidendes repræsentant TV2 Fyn som en interessant deltager, fordi TV2 Fyn har kompetencerne til at producere levende billeder. Endelig lægger avisen vægt på, at det indhold, de måtte udvikle i IDTV-projektet, skal kunne sælges dvs. at der er potentielt kundegrundlag på ca brugere. Disse 9

10 kommercielle aspekter af projektet skal uddybes nærmere i et evt. projekt, og det skal undersøges, om indholdsleverandørerne har mulighed for at afsætte indholdet til f.eks. de store antenneforeninger i Odense. DR Fyn har inddraget DR s innovationsafdeling under programdirektøren i processen, og DRs repræsentant understreger, at et givent projekt bør prioritere udviklingen af et masseværktøj, der sætter journalisterne i stand til at producere indhold til den nye itvplatform forholdsvist ubesværet. DR ser IDTV-projektet som en adgang til vidensdeling på området, et netværk med de andre indholdsleverandører og en mulighed for at få testet formater og teknologier. DR er ligeledes interesseret i at undersøge, om man kan bruge mobiltelefonen som fjernbetjening af de interaktive tjenester, og om man også kan hente de nye tjenester ned på sin telefon også. DR Fyn har ligesom de andre medievirksomheder allerede en del indhold, der vil kunne distribueres via interaktivt tv. Men DR Fyn lægger vægt på, at IDTV-projektet satser på reel nyudvikling af indhold og kommer med det forslag, at man kunne målrette lokalnyheder til en yngre målgruppe end de +40-årige (der er DR Fyns primære målgruppe). TV2 Fyn har gennem hele processen fokuseret på udvikling af tjenester til det jordbaserede, digitale sendenet, som stationen fra 2005 begynder at sende på. Sammen med DR er TV2 fælles om en såkaldt Multipleks-kanal, hvor der bliver mulighed for distribution af en markant udvidet udgave af teksttv. TV2 Fyn har været interesseret i forskning og udvikling, der orienterede sig mod en udvidelse af teksttv-tjenesterne. TV2 Fyn står langt fra alene med sin skeptiske holdning til interaktivt tv. TV2 Interactive giver ligeledes udtryk for en skeptisk holdning til tv-skærmen som et interaktivt medie direktør Rune Bech vurderer, at der vil gå fem ti år, før interaktivt tv vil blive interessant som forretningsområde. TV2 Interactive har lavet et pilotforsøg i samarbejde med TDC omkring en interaktiv udgave af programmet Hvem vil være millionær personer deltog i forsøget, hvor resultatet var, at halvdelen af brugerne fandt den interaktive mulighed nogenlunde interessant; den anden halvdel ønskede ikke at udnytte muligheden for interaktivitet. TV2 Interactive er dog ikke uinteresserede i at indgå i et projekt omkring test af indhold i et bredbåndsbaseret itv-miljø den gode returmulighed giver nogle nye muligheder for tjenesteudvikling. 5.4 Offentlig borgerservice Denne kategori af virksomheder dækker over Tietgenskolen og Odense Centralbibliotek, der har fulgt og deltaget i forprojektet og netværket New Mediagruppen (nævnt i afsnit 1.2) igennem længere tid. Odense Centralbibliotek har vist stor interesse for at indgå i et samarbejde med både universitet og øvrige indholdsleverandører omkring interaktivt tv. Landets biblioteker er i disse år i gang med en større omstillingsproces, hvor deres digitale og virtuelle tjenester udbygges 5, og i forbindelse med denne satsning vil Odense Centralbibliotek kunne søge om midler til udviklingsprojekter. 5 I Odense Centralbiblioteks Udviklingskontrakt for centralbiblioteksvirksomheden i Fyns Amt 2003, (fra hedder det om medie- og IT-området: Det udvidede biblioteksbegreb, den nye bibliotekslov og ændrede medievaner i befolkningen stiller krav om samlingsopbygning af og adgang til 10

11 Biblioteket har i forvejen flere digitale tjenester hvoraf nogle allerede ligger tilgængelige på deres hjemmeside der kunne anvendes i et interaktivt tv-miljø. Fra centralt hold har man netop forhandlet en aftale om virtuelt udlån af musikfiler (MP3-filer) hjem, og enkelte biblioteker forsøger sig også med den elektroniske bog en service der for alvor bliver relevant når man har udviklet så ultralette, tynde og trådløse skærme, at borgerne kan down-låne bøger og læse dem på disse bærbare enheder, hvor det passer dem. Endelig forstiller biblioteket sig, at Magnaprint-bøger vil være relevante at udlåne til visning på tvskærmen, da denne platform kan tilbyde tilpas stor skriftsstørrelse. Tietgenskolen har erfaring med fjernundervisning som led i Her tilbyder skolen uddannelserne Datanom, IT-administrator, PC-bruger- og er en virtuel organisation med søsterskoler i Århus, Lyngby, Aalborg og Sønderborg, og var ved starten i 1998 det første fjernundervisningstilbud på markedet. Uddannelsen foregår via multimediebaserede lærselv-produkter, der gøres tilgængelige via internettet. Tietgenskolen har vist interesse for at indgå i IDTV-projektet, hvor skolen kan få mulighed for at teste elæringsprodukter af i et interaktivt højhastighedsmiljø (live webtv, adventurespil f.eks.). Dertil kommer, at skolen har stor erfaring med projektsamarbejde. Man deltager p.t. i et fireårigt Interreg 3-projekt (centreret omkring Østersøregionen), der ledes af universitetet i Lübeck. Projektet hedder Baltic Sea Virtual Campus har til formål at skabe læringsfællesskaber (på masterniveau) på tværs af deltagerlandene. Tietgenskolen indgår også i et samarbejde med Knowledgelab omkring projekt Læringsøer, der har til formål at styrke kompetenceudviklingen i små og mellemstore virksomheder. Endelig skal det nævnes, at vi har været i kontakt med KMD s afdeling for borgerservice hvor man udvikler produktet Netborger.dk. Ifølge Netborger.dks senior-systemudviklinger, Michael Skovholm, vil KMD ikke bevæge sig ind på området interaktivt tv på nuværende tidspunkt, da vurderingen er, at udbredelsen af denne platform vil tage en del år endnu. 5.5 DigiEyez DigiEyez er blevet inddraget i processen, fordi firmaet har stor erfaring med streaming af indhold til internettet og med produktion af interaktive, digitale services i øvrigt. DigiEyez leverer den tekniske løsning bag nettv-stationen Localeyes, der producerer og sælger digitale videooptagelser af aktuelle begivenheder og nyheder. Firmaet samarbejder med en større, dansk tvstation, med TV2 Danmark omkring digitalisering af indhold f.eks. samt med Dansk Bredbånd, hvor DigiEyez leverer deres video-on-demandservice DB Bio. DigiEyez har udviklet en løsning, der fungerer som kundens egen web-tv- kanal - som eksempel kan nævnes Saxobank, der benytter sig af løsningen til at sende daglige nyheder om investering via bankens hjemmeside. Hvad angår projektsamarbejde, har DigiEyez erfaring fra et projekt kaldet BIBCast. BIBCast er en video-on-demandservice (gratis udlån af kortfilm, novelle-, fag- og dokumentarfilm) leveret i samarbejde med Århus Kommunes Biblioteker, Det Danske Filminstitut, DBC elektroniske og digitale medier i relation til centralbibliotekets formidlings- og overbygningsopgave. Dertil kommer den IT-mæssige udfordring om at udvikle "det virtuelle bibliotek" med diverse nettjenester og udvikling af den digitale borgerservice. 11

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Transformer & matchmakingprocessen

Transformer & matchmakingprocessen Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen mod ny konsortiedannelse i Transformerprojektet Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen

Læs mere

Evaluering af Filmby Århus

Evaluering af Filmby Århus Marts 2010 Evaluering af Filmby Århus Udarbejdet af DAMVAD A/S for Århus Kommune viden skaber muligheder - Evaluering af Filmby Århus Indhold 1 OPSUMMERING 2 INDLEDNING 2.1 Baggrund for evalueringen 2.2

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Kompetencecenter for Interaktive rum, Sundheds-it og Software ÅRSRAPPORT 2004

Kompetencecenter for Interaktive rum, Sundheds-it og Software ÅRSRAPPORT 2004 Kompetencecenter for Interaktive rum, Sundheds-it og Software ÅRSRAPPORT 2004 1 ISIS KATRINEBJERG... 7 1.1 Executive summary... 7 1.2 Organisation... 8 1.2.1 Styregruppe... 8 1.2.2 Projektledelse mm...

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Teknologisk Fremsyn spådom uden Hokus Pokus Usikkerhed er frugtbar Konvergens kommunikationssystemers iboende natur

Teknologisk Fremsyn spådom uden Hokus Pokus Usikkerhed er frugtbar Konvergens kommunikationssystemers iboende natur Teknologisk Fremsyn spådom uden Hokus Pokus Usikkerhed er frugtbar Konvergens kommunikationssystemers iboende natur Teknologisk Fremsyn Spådom uden Hokus Pokus Vi lever i et konvergerende samfund. Teknologier,

Læs mere

2. Valg af investeringsprioritet og aktivitet

2. Valg af investeringsprioritet og aktivitet Projektets navn HIP - Hovedstadens Iværksætterprogram EU medfinansiering (kr.) 8.585.013,20 Break Break 1. Vigtig information før du ansøger Jeg har gjort mig bekendt med indholdet i denne menu 2. Valg

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk - et aktionsforskningsprojekt på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup med henblik på udvikling og forbedring af

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation.

e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. Brancheanalyse Møder med organisationer og virksomheder 1 Indholdsfortegnelse Konklusion... 3 Indledning... 6

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

TRIVSELS SKÆRM AALBORG & GENTOFTE KOMMUNE

TRIVSELS SKÆRM AALBORG & GENTOFTE KOMMUNE TRIVSELS SKÆRM AALBORG & GENTOFTE KOMMUNE Kuben Manegement Oktober2012 Indholdsfortegnelse Forord/Opsummering... 2 FASE 0 - Projektudvikling... 4 Problemstilling... 4 Baggrund... 4 Brugerinddragelse...

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

DJ i udvikling. Materialesamling

DJ i udvikling. Materialesamling DJ i udvikling Materialesamling 1 Indhold Læsevejledning 3 Kommissoriet fra DJ s delegeretmøde i april 2013 3 Scenarier for DJ s fremtid 4 Udviklingen inden for DJ s arbejdsområder 6 Det danske kommunikationslandskab

Læs mere

Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub

Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub KOLOFON Redaktion: Maria Lindorf, seniorkonsulent, DEA Charlotte Gisselmann Jessen,

Læs mere