4. Dogme fælles retningslinier for bygge- og anlægsarbejder i Dogmekommunerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Dogme 2000 - fælles retningslinier for bygge- og anlægsarbejder i Dogmekommunerne"

Transkript

1 Møde i Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 10. maj 2005, Kl i udvalgsværelse 7 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Årsregnskab 2004 * 3. Etablering af Ballerup Bynet - anlægsbevilling * 4. Dogme fælles retningslinier for bygge- og anlægsarbejder i Dogmekommunerne * 5. Grønne regnskaber til institutioner m.v. og grønt regnskab på internettet * 6. Forelæggelse af energimærkning og energiplaner - ELO-regnskaber for 13 kommunale ejendomme 2004 * 7. Grønne regnskaber 2004 * 8. Udvidelse af Måløv Kirkegård * 9. Fastlæggelse af standardtilslutningsbidrag for Måløv Kirkegård * 10. Oprensning af sedimentationsbassin ved Marbækvej - anlægsbevilling * 11. Miljøtilsynsberetning 2004 * 12. Naturgenopretning ansøgning om støtte fra Københavns Amt * 13. Renovering af grønne områder anlægsbevilling * 14. Skotteparkens Vejlaug anmoder om overtagelse af Skotteparken som offentlig vej * 15. Etablering af genbrugsstation på Søndergård - anlægsbevilling *

2 16. Beregning af bebyggelsesprocent for grunde langs Søpromenaden, Søndergård * 17. Bebyggelsesprocent. Ved Gershøj 28 * 18. Carport og udhus - Ved Skovgærdet 50 * 19. Budgettilpasninger af VVS-budget 2005 * 1. Meddelelser a) (Miljø & Teknik) Storkøbenhavns Taxinævn regnskab 2004 Storkøbenhavns Taxinævn har ved skrivelse af 7. februar 2005 fremsendt godkendt regnskab for Regnskabet udviser et underskud på kr., som er overført til Beretningen ligger i sagen og kan desuden læses på nævnets hjemmeside b) (Miljø & Teknik) Storkøbenhavns Taxinævn budget 2006 Budget for 2006 fra Storkøbenhavns Taxinævn ligger i sagen. Ballerup Kommunes andel udgør ca kr. mod et bidragsfrit år i c) (Miljø & Teknik) Aflysning af PVC-Kampagne for erhverv Kommunen meldte sig sidste år i maj til Vestforbrændings tilbud om at gennemfører en kampagne om PVC-affald fra erhvervsvirksomheder. Formålet med kampagnen var at mindske virksomhedernes andel af PVC til forbrænding. Der er nu kommet ændrede

3 signaler fra Miljøstyrelsen, der giver usikkerhed om hovedbudskabet i Kampagnen "PVC må ikke brændes". Der er endnu ikke nogen endelig udmelding fra Miljøstyrelsen om, hvordan håndteringen af PVC skal foregå i fremtiden. Derfor er den planlagte kampagne aflyst. PVC-kampagnen vil blive erstattet med en kampagne om øget indsamling af emballageaffald fra erhverv rettet mod 1-3 emballagetyper. Kampagnen er et tilbud under Vestforbrænding og opstartes i efteråret Emballageaffald er et af de indsatsområder, der er beskrevet i Kommunens Affaldsplan d) (Plan & Byg) Afslag på dispensation, Egebjergvej 112 Afslag på dispensation til overskridelse af byggelinie mod vej, Egebjergvej 112. Naturklagenævnet har afgjort, "at der ikke er grundlag for at antage, at kommunens afgørelse i sagen er udtryk for usaglig forskelsbehandling". Klager har således ikke fået medhold. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 10. maj 2005 Punkt 1: Pkt. 1a-1d:Til efterretning. 2. Årsregnskab Teknik- og Miljøudvalget den 12. april 2005, pkt. 24. Økonomiudvalget den 19. april 2005, pkt. 2.

4 Kommunalbestyrelsen den 25. april 2005, pkt. 2. Redegørelse Teknisk Direktør har med Økonomi & Planlægnings skrivelse af 2. maj 2005 modtaget Revisionsberetning for regnskabsåret Under beretningens punkt "Administrationsbidrag, Forsyningsvirksomhederne revisionsbemærkning nr. 9", peger revisionen på, at den procentsats, som anvendes til beregning af administrationsbidraget vedrørende vand, spildevand og renovation, er fastsat for ca. 8-9 år siden. Da administrationsbidraget til stadighed bør være baseret på tidstro og objektive kriterier anbefaler revisionen, at beregningsgrundlaget for administrationsprocenten hurtigst muligt revurderes. Der er redegjort herfor i notat til Økonomi & Planlægning, og vil desuden, i samarbejde med de centrale funktioner, følge revisionens anbefaling og foretage en revurdering af de fælles administrationsudgifter på Økonomiudvalgets område, der danner grundlag for administrations-procenten på forsyningsområderne. Bilag Revisionsberetning for regnskabsåret 2004 (ligger i sagen). Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Teknisk Direktør foreslår, at sagen oversendes Økonomiudvalget til videre behandling. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 10. maj 2005 Punkt 2: Indstilles til godkendelse.

5 3. Etablering af Ballerup Bynet - anlægsbevilling Resumé Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med servicestrategien for 2005 at fokusere på etableringen af et BYNET. BALLERUP BYNET etableres som en itinfrastruktur for alle i kommunen, dvs. omfattende et kommunenet, et net for virksomheder, boligforeninger, parcelhuse osv. Selve det fysiske net etableres af TDC (Cityman), medens udbud af serviceydelser er leverandøruafhængigt. Kommunen er initiativtager til nettet, men nettets drift vil ske uden kommunal medvirken, idet kommuner ikke må drive sådanne net. Redegørelse Udgangspunkt Kommunalbestyrelsen vedtog, i forbindelse med servicestrategi 2005, at fokusere på etableringen af et BYNET, med ønsket om at "anvendt ny teknologi" skal blive borgernes naturlige valg. Tilstrækkelig, stabil og sikker it-anvendelse er i dag, og vil fremover være en væsentlig forudsætning for, at vi kan "klare" de mange og store udfordringer, som kommunen står overfor i de kommende år, ved at kunne kommunikere enkelt og sikkert med kommunens borgere og virksomheder, gennem f.eks. BallerupNettet. Hvad er Ballerup Bynet Ved Ballerup Bynet forstås en elektronisk infrastruktur for alle i kommunen, såvel parcelhuse, boligorganisationer, virksomheder og kommunen. En elektronisk motorvej, der giver mulighed for at tilbyde alle typer af tjenester og services, som den enkelte bruger måtte ønske at abonnere på, f.eks. lukkede datanetværk, TV transmission, video, Internet, mail, telefoni mv. Krav til Ballerup Bynet Bynettet skal opfylde følgende krav:

6 Nettet skal kunne betjene alle borgere og virksomheder i kommunen. Det fysiske net er en distributionsvej i lighed med el-kabler, gasledninger mv., der stilles til rådighed for alle, der ønsker at ville levere ydelser til nettet. Nettet vil således være leverandøruafhængigt. Bynettet skal være driftssikkert og kapaciteten skal kunne tilpasses, så det hele tiden lever op til de aktuelle krav. Ved et leverandøruafhængigt Bynet vil der opnås konkurrence mellem de enkelte udbydere, og der må forventes betydelige besparelser på såvel netydelser, som den traditionelle forbindelse til tv/video osv. Gratis brug af telefon indenfor Bynettet (IP Telefoni). Mulighed for på sigt at kunne betjene større eller mindre dele af kommunen med trådløse forbindelser mv. Driften af Bynettet Kommunen er initiativtager til nettet, men selve nettets drift vil ske uden kommunal medvirken, idet kommuner ikke må drive sådanne net. Etablering af "det fysiske Bynet" I kommunen er der allerede i dag etableret mange it-forbindelser (netværk) i form af højhastighedsnet baseret på fiberteknologi (lysleder). I stedet for at investere i et helt nyt netværk ved siden af de eksisterende netværk, er det naturligt at bygge videre på de net, der kan stilles til rådighed for alle. Bynettet tager udgangspunkt i sammenkobling af de kommunale lokaliteter og med denne sammenkobling og udnyttelsen af de eksisterende fibre (lysledere) og føringsveje kan der etableres en komplet "fiberring" i hele kommunen. Sammenkobling af de kommunale lokaliteter vil samtidig sikre en bedre udnyttelse af IT-ydelser såvel internt som i forhold til borger/ brugere, og vil kunne sikre, at de kommunale ydelser kan tilpasses de stigende krav til f.eks. øgede båndbredder. En komplet fiberring i Ballerup danner grundlaget for, at alle brugere kan tilslutte sig denne ring. Hvem kan løse eller har løst denne type opgaver Det er udgangspunktet, at ALLE borgere i kommunen skal kunne få tilbud om at blive tilsluttet Bynettet. Der er i dag på markedet en række udbydere, som vil kunne løse denne opgave. For at kunne løse opgaven forudsætter alle udbydere på nær een, at kommunen afholder alle omkostninger til etablering af nettet. Der er ingen selskaber, der i dag

7 vil påtage sig at etablere og drive et nyt net på kommerciel basis, idet driften ikke vil kunne betale investeringen. TDC har i dag i kommunen en meget udbygget infrastruktur, som vil kunne sammenbinde kommunen i et net. Nettet skal, iht. lovgivningen, stilles til rådighed for alle brugere, og kombineret med en "kobberløsning" vil TDC kunne omfatte alle brugere og uden udgift for kommunen, udover kommunens egne tilslutninger til nettet. Brugen af Bynettet Brugen af nettet er leverandøruafhængigt. Alle leverandører/udbydere kan bruge nettet, således at man som bruger selv kan vælge de ydelser og leverandører, der passer én bedst. Dette gælder også for eksisterende leverandører til boligselskaber, der forventeligt vil kunne få en billigere føringsvej og dermed en mere konkurrencedygtig pris. Hvad betyder Bynettet For virksomhederne betyder nettet billigere båndbredder, høje hastigheder op til 1 Gbit og ikke mindst tilpasning af båndbredder, uden at skulle ændre eksisterende installationer. For boligselskaber og grundejerforeninger er der mulighed for at købe billigere produkter, konkurrence mellem udbydere af serviceydelser, nuværende udbydere kan få billigere adgang via Bynettet og ikke mindst uafhængighed af leverandør. For enkeltparceller og lejligheder udenfor organiserede foreninger er der mulighed for at få tilbudt billigere ydelser end man ellers har kunnet få som følge af "stordriftsfordelene" ved et samlet bynet. Opbygning af Bynettet sker i 4 sideløbende faser. I fase A sker der en sammenkobling af de kommunale lokaliteter, hvorved der skabes en komplet fiberring med udnyttelse af de eksisterende fibre og føringsveje. I fase B kontaktes alle virksomheder med tilbud om tilkobling på Ballerup Bynet. I fase C kontaktes organiserede kunder såsom boligselskaber og grundejerforeninger med eget net eller leverandører til grupper af slutkunder med tilbud om tilkobling på Ballerup Bynet. I begge faser graves der fibre ud til virksomheder og boligforeninger.

8 I fase D her etableres forbindelser til parcelhus/lejlighedsom-råder, hvor fibre/føringsveje er etableret. I fase E er der nu etableret et så bredt bynet, at det vil være muligt at nå de grundejere og andre, som ikke er omfattet af de etablerede anlæg. Tidsplan Efter ca. 4 måneder vil der være etableret de første 30 fibre, der gør det muligt for virksomheder og boligselskaber enkeltvis at tilslutte sig Bynettet, svarende til ca. 80 % af borgerne, som er "organiseret" i bolig- og grundejerforeninger. I takt med etableringen af yderligere fibre vil flere løbende kunne tilsluttes nettet, og for alle vil det være muligt at få adgang til nettet senest 4. kvartal Økonomi Etableringsomkostningerne ved sammenkobling af 60 kommunale lokationer andrager ca. 3,04 mio.kr. fordelt med 1,45 mio. kr. i 2005 og kr. i hvert af årene Udover etableringsomkostningerne vil der være en øget driftsudgift. Driftsudgiften vil delvis blive modsvaret af bortfald af udgifter til eksisterende forbindelser, personaletilpasninger og besparelser på TDC og telefoni. Nettomerudgiften vil andrage ca kr. i 2005, kr. i 2006 voksende til kr. i 2010 og fremover. Grundet Bynettets store kapacitet vil der forventeligt kunne spares en række opgraderinger af det eksisterende net, som forventeligt vil kunne andrage ca kr. i 2006, voksende til kr. i 2009 og fremover. Bilag Økonomiskema Ballerup Bynet dateret 3. maj 2005 (udsendes). Redegørelse (tidligere udsendt til temamødet den 25. april 2005). Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Teknisk Direktør foreslår,

9 at der indgås en aftale med TDC om etablering af et Ballerup Bynet (Cityman), at aftalen forudsætter, at mindst 90 % af kommunen er dækket af Cityman inden udgangen af 2005, at der meddeles en anlægsbevilling på 3,04 mio. kr., projekt nr (ny) Etablering af Ballerup Bynet, og at driftsudgifterne indarbejdes i budgetlægningen for de kommende år, således at der under Økonomiudvalgets område optages netto-drift for værdien af fremtidige opgraderinger, idet nettobevillingen tillægges IT-Centret. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 10. maj 2005 Punkt 3: Indstilles til godkendelse. 4. Dogme fælles retningslinier for bygge- og anlægsarbejder i Dogmekommunerne Resumé Kommunen har, som bekendt, tilsluttet sig Dogme 2000 i et forpligtende samarbejde for kommuner omkring miljø. Et mål i Dogme 2000 er at udarbejde fælles retningslinier for miljørigtigt byggeri og anlæg i kommunerne. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de 5 Dogme kommuner har udarbejdet et forslag, som den politiske styregruppe godkendte den 21. januar Forslaget er nu fremsendt til godkendelse i de 5 Dogme-kommuner. Redegørelse

10 Formålet med retningslinierne er, at alt offentligt og støttet byggeri fremover gennemføres efter de samme miljørigtige retningslinier i Dogme-kommuner- ne. Retningslinierne er udformet, således at de kan være et hjælpemiddel og redskab for de medarbejdere i kommunen, som arbejder med bygge- og anlægsopgaver. Retningslinierne har været forelagt de relevante afdelinger og er godkendt af Direktionen den 4. april Kommunen lever allerede i dag op til de fleste af de fælles krav, f.eks. indkøbes kun hvidevarer med energimærke A. Men der er også nye krav i retningslinierne, f.eks. bliver det et krav, at der fremover skal projekteres efter "Håndbog i miljørigtig projektering" eller tilsvarende. Retningslinierne bliver vejledende for støttet byggeri, og er derfor sendt til høring i de almene boligselskaber. Boligselskabernes svar vil sammen med tilbagemeldingerne fra fagudvalgene blive forelagt Økonomiudvalget inden endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Retningslinierne træder i kraft den 1. januar 2006 under forudsætning af, at de godkendes i de øvrige kommuner i Dogme-samarbejdet. Bilag Folderen "Miljørigtigt byggeri en smal sag" med angivelse af i hvilket omfang Ballerup Kommune i dag lever op til retningslinierne (udsendes). Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Grønt Sekretariat foreslår, at udvalget godkender retningslinierne. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 10. maj 2005 Punkt 4: Indstilles til godkendelse, idet udvalget ønsker et lidt friskere layout og begrebet læsevejledning erstattes med "sådan læser du vejledningen".

11 5. Grønne regnskaber til institutioner m.v. og grønt regnskab på internettet Resumé I de seneste år har der været en stigende krav til, at kommunens grønne regnskaber bruges mere aktivt. Grønt Sekretariat har derfor kørt et pilotprojekt om udarbejdelse af grønne regnskaber til daginstitutioner, skoler, plejecentre og andre decentrale enheder. En projektgruppe, med repræsentation fra kommunens decentrale enheder, har udarbejdet konceptet for de nye grønne regnskaber til institutioner m.v. Konceptet er godkendt af Direktionen. Redegørelse De nye grønne regnskaber erstatter det fælles grønne regnskab for kommunens ejendomme, som fra i år udkommer i en internetversion. Det betyder, at tallene og sammenligningsmulighederne stadig er til stede for den enkelte institution, men nu på internettet. Udarbejdelse af de enkelte regnskaber vil ske som et tæt samarbejde mellem Grønt Sekretariat og den enkelte institution. Grønt Sekretariat hjælper gennem hele forløbet, lige fra tolkning af forbrugstallene, til formulering af gode råd, til at mindske forbruget. Projektgruppen har vurderet, at hver enhed skal bruge 5-7 timer på at udarbejde regnskabet. Der skal bl.a. bruges tid på personalemøder til diskussion af miljøarbejdet på den enkelte institution. Det er vigtigt, at det er institutionen der formulerer mål og indsatser for institutionens regnskab. Udgiften til layout og trykning afholdes af Grønt Sekretariat. Grønt Sekretariat forventer, at der bliver udarbejdet ca. 30 grønne regnskaber i år inden sommerferien. Fagudvalgene vil efterfølgende få forelagt de relevante regnskaber. Bilag

12 2 eksempler på små grønne regnskaber (udsendes). Sagen afgøres af Økonomiudvalget Beslutningsoplæg Grønt Sekretariat foreslår, at Økonomiudvalget tager de nye grønne regnskaber til efterretning. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 10. maj 2005 Punkt 5: Indstilles til godkendelse. 6. Forelæggelse af energimærkning og energiplaner - ELO-regnskaber for 13 kommunale ejendomme Resumé I henhold til Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 717 af 14. september 1999 om energimærkning m.v. af bygninger skal alle bygninger på 1500 m² og derover energimærkes, og der skal for hver ejendom udarbejdes en energiplan. Lovens formål er, at fremme energi- og vandbesparelser og øge effekti-viteten inden for alle anvendelser af energi og vand i bygninger. Kommunen er ejer af 23 ejendomme, der er omfattet af nævnte bekendtgørelse. I år er det 13 ejendomme, der skal have energimærke og energiplan, de øvrige ejendomme i 2006.

13 Redegørelse Ejendommene skal gennemgås af en godkendt energiledelseskonsulent. Ordningen indeholder to centrale elementer: Energimærket og energiplanen. Energimærket Energimærket er en form for varedeklaration af bygningen. Et energimærke vil fortælle om en ejendoms varmeanlæg, isolering, elinstallationer m.m. Energimærket giver ejendommen "karakter efter en skala fra A til M", således at det er let at sammenligne flere ejendomme af samme type. Energiplan Basis for energimærket er en gennemgang af ejendommen. I forbindelse med gennemgangen udarbejdes en energiplan, dvs. en oversigt over mulige energi- og vandbesparende tiltag, som for eksempel øget automatik, isole-ring, forbedring af tekniske anlæg osv. For samtlige tiltag skal der udarbejdes et budget med anlægs- og drifts-udgifter samt besparelsesmuligheder, så de enkelte tiltags rentabilitet kan bedømmes. I sagen foreligger energimærkningerne og energiplanerne for hver enkelt af de 13 ejendomme. Resultatet af ELO- gennemgangen 2004 Der er udarbejdet en oversigt over årets ELO- gennemgang. Oversigten viser hvilke ejendomme, der bør fokuseres på. Halvdelen af ejendommene har et tilfredsstillende forbrug af varme, el og vand, mens der bør fokuseres på den øvrige del af ejendommene. Vandforbruget er tilfredsstillende for alle ejendomme. Elforbruget er derimod højt på følgende 4 ejendomme: Rosenlundskolen, Grantofteskolen, Hedegårdsskolen og Møllen & Annex. Med hensyn til varmeforbruget er det højt på Rosenlundskolen, Gran-tofteskolen, Måløv Skole, Rugvængets Skole og Hedegårdsskolen. Samlet set er det især varme-forbruget der bør fokuseres på. Bilag

14 Samlet oversigt over resultatet af energimærkning og energiplan for de 13 ejendomme (udsendes). Sagen afgøres af Økonomiudvalget Beslutningsoplæg Grønt Sekretariat foreslår, at resultatet af energimærkning og energiplaner, ELO-regnskaber 2004 tages til efterretning, at der udarbejdes spare-handleplaner for de ejendomme, der har et højt forbrug, og at offentliggørelse sker via kommunens hjemmeside. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 10. maj 2005 Punkt 6: Indstilles til godkendelse. 7. Grønne regnskaber Resumé Ballerup udgiver på 10. år Grønt Regnskab for kommunen. I år er der et par nye tiltag udarbejdelse af grønne regnskaber for kommunens institutioner og elektronisk udgivelse af Grønt Regnskab for kommunens boliger og ejendomme. Redegørelse

15 Grønt Regnskab 2004 er den samlede opgørelse af kommunens vand- og energiforbrug, trafik, luftemissioner samt affaldsmængder. Det grønne regnskab er ligesom sidste år suppleret med fortællinger om de mange miljøinitiativer i kommunen og med gode råd til, hvordan man i sin dagligdag kan handle mere miljøvenligt. Kommunens samlede grønne regnskab udkommer i en trykt version ligesom tidligere. Fra i år udkommer Grønt Regnskab for boliger og Grønt Regnskab for kommunale ejendomme kun i elektronisk form, som fra d. 1. juni vil være at finde på hjemmesideadressen Det samlede grønne regnskab for kommunen viser, at vandforbruget pr. indbygger fortsat falder, og vi med 118 liter pr. indbygger pr. døgn ligger under danskernes gennemsnitsforbrug, som er 125 liter pr. indbygger pr. døgn. Desuden er danskernes gennemsnitlige vandforbrug stigende, modsat tendensen i Ballerup. Kommunens samlede elforbrug stiger desværre fortsat, og det er erhvervet og den offentlige sektor, der tegner sig for stigningen. Det betyder, at udledningen af CO2 fra elforbruget også er stigende. Udledningen af kvælstofforbindelser (NOx) fra elforbruget er faldet med 26 % sammenlignet med Der bliver kørt mere i bil i kommunen end tidligere. Både trafikarbejdet og antallet af køretøjer er forøget mærkbart i løbet af en to-årig periode. Den samlede affaldsmængde er steget, og vi skal fortsat arbejde med at fremme kildesortering for at øge genanvendelsesandelen. Bilag Grønt Regnskab 2004 (udsendes). Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Grønt Sekretariat foreslår, at Grønt Regnskab 2004 tages til efterretning. Beslutning

16 Teknik- og Miljøudvalgets møde 10. maj 2005 Punkt 7: Indstilles til godkendelse. 8. Udvidelse af Måløv Kirkegård Redegørelse Måløv Menighedsråd har erhvervet et kommunalt areal i Måløv Naturpark med henblik på at etablere en ny kirkegård. Miljø & Teknik har haft en række drøftelse med menighedsrådet om udformning af kirkegården for at opfylde skødebetingelserne. Afdelingen er blevet enig med Måløv Menighedsråd om en række mindre justeringer i forhold til det fremsendte forslag til udvidelse af Måløv Kirkegård. Det drejer sig bl.a. om, at der er indgået en aftale om, at menighedsrådet bekoster, at der skabes stiadgang til Måløv Naturpark i kirkegårdens nordvestlige ende. Endvidere er der indgået aftale om, at menighedsrådet kan etablere faste belægninger ved indgangene til kirkegården på kommunens arealer, under forudsætning af at menighedsrådet afholder anlægsudgifterne og de kommende driftsudgifter. Forslaget vurderes samlet at opfylde kommunens ønsker til et flot og værdigt sted til en ny kirkegård i fin harmoni med Måløv Naturpark. Sagen afgøres af Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsoplæg Teknik & Miljø foreslår,

17 at redegørelsen tages til efterretning. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 10. maj 2005 Punkt 8: Godkendt. 9. Fastlæggelse af standardtilslutningsbidrag for Måløv Kirkegård Resumé Måløv Kirkgård udvides med et nyt anlæg, der ligger i forbindelse med Måløv Naturpark. Måløv Menighedsråd søger om fastlæggelse af et standardtilslutningsbidrag. Redegørelse Ved beregning af tilslutningsbidraget for Måløv Kirkegård har Miljøstyrelsen oplyst, at erhvervsreglerne skal anvendes. Det vil sige, at der skal betales et standardtilslutningsbidrag pr. 800 m 2, hvilket giver ,91 kr. Ifølge vejledningen fra Miljøstyrelsen om "Betalingsregler for spildevandsanlæg" kan kravet om opkrævning af standardtilslutningsbidrag fraviges i de situationer, hvor anvendelsen af reglerne om standardtilslutningsbidrag vil føre til tilslutningsbidrag, der er helt ude af proportioner med de faktiske omkostninger ved kloakeringen og den faktiske afledning. Afledningen af spildevand fra kirkegården vil ske til den offentlige spildevandsledning øst for matriklen. Afledning af regnvand vil ske til Måløv Å. Måløv Menighedsråd har haft konsulenter til at vurdere vandmængden, der forventes at løbe til de dræn, der etableres i området med kistebegravelser.

18 Denne mængde er anslået til 200 m 3 pr. år. Der er reserveret areal til en mindre materiel-/toiletbygning. Det årlige vandforbrug på nuværende kirkegård er på 75 m 3 inkl. forbrug til toiletter. Med henvisning til den anslåede vandmængde til spildevandssystemet på 275 m 3 finder Måløv Menighedsråd det rimeligt, at tilslutningsbidraget begrænses til standardtilslutningsbidrag for et énfamiliehus dvs ,25 kr. Miljø & Teknik foreslår, at der fastsættes et tilslutningsbidrag på 2,3 gange standardtilslutningsbidraget dvs ,38 kr. I kommunens vandforsyningsområde bruger hver borger i gennemsnit 48,3 m 3 pr. år. Med et gennemsnit på 2,5 borger pr. bolig svarer det til at en bolig pr. år bruger 120 m 3, hvilket er 2,3 gange kirkegårdens anslåede vandforbrug. Kommunens anlægsudgifter til kloakstik kan holdes indenfor de ,38 kr. Fastlæggelsen baserer sig på, at der opsættes måler til registrering af vandforbruget samt drænvandet til afregning af spildevandsmængderne efter takstbladet for spildevandsafledning. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, at tilslutningsbidraget fastsættes til ,38 kr., og at oplæg til fastlæggelse fra standardtilslutningsafgiften gives på ovennævnte betingelser. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 10. maj 2005 Punkt 9: Indstilles til godkendelse.

19 10. Oprensning af sedimentationsbassin ved Marbækvej - anlægsbevilling Resumé Syd for bassinet bliver der i løbet af dette forår påbegyndt et hotelbyggeri. Siden 1995, da bassinet sidst blev oprenset, er der aflejret store mængder slam, som medfører store lugtgener. I den anledning er det nødvendigt at foretage oprensning af bassinet. Oprensningen skal foretages, når der er så lidt vand i bassinet som muligt, og bør derfor foretages i sommerperioden, hvor der falder mindst nedbør. Redegørelse Sedimentationsbassinet ved Marbækvej modtager separat afledt regnvand fra 1/3 af Lautrupgårdområdet og industrikvarteret mellem Ballerup Byvej og Ballerup Boulevard på ca m3/år. Bassinet modtager endvidere overløbsvand fra spildevandsbassinet ved Ballerup Boulevard på ca m3/år. Bassinet tilføres store mængder sand med urenheder, herunder olie fra vejarealerne, som bl.a. giver spor af olie på brinker, samt urenheder fra spildevandsoverløbet. Især den sidste tilledning, som er opspædet spildevand, medfører store slammængder og giver lugtgener fra bassinet. På baggrund af måling af slamlagets tykkelse på ca. 50 cm skønnes det, at den samlede slammængde er på ca. 750 m3. Afdelingen har tidligere modtaget en overslagspris på en oprensningsmetode, der består i opsugning af slammet til en blandingscontainer, hvori det blandes til et ensartet tørstofindhold, hvorefter slammet presses i en kammerfilterpresse, således at et tørstofindhold på ca. 50 % opnås. Det færdigpressede slam transporteres herefter til deponi. Overslaget lød i 2001 på ca kr./m3 oppumpet slam. Den samlede pris afhænger i øvrigt af det pressede slams forureningsgrad. I forbindelse med salget af hotelgrunden er det blevet stillet køberen i udsigt, at oprensningen af bassinet vil blive foretaget inden 1. januar Med henblik på en reduktion af overløbshyppigheden fra spildevandsbassinet ved Ballerup Boulevard til sedimentationsbassinet og Svanesøen, er der i "Udkast til spildevandsplan" afsat penge til udvidelse af spildevandsbassinet. I henhold til den senest administrativt ajourførte investeringsoversigt, budgetbilag 2 af 11. april 2005, er der på projekt nr Idrætsbyen - oprensning af bassin - afsat 2,2 mio. kr. i 2005.

20 Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, at der meddeles en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr., projekt nr Idrætsbyen - oprensning af bassin. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 10. maj 2005 Punkt 10: Indstilles til godkendelse. 11. Miljøtilsynsberetning Resumé Miljø og Teknik har i 2004 besøgt 135 virksomheder. Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen har indgået en aftale om, hvor hyppigt kommunerne som minimum fører miljøtilsyn med virksomheder. I Ballerup har man besluttet en højere frekvens. I 2004 modtog 135 virksomheder et miljøtilsyn. Redegørelse Målet med miljøtilsynet er, at sikre at virksomhederne overholder bestemmelserne i Miljøbeskyttelsesloven og i miljøgodkendelserne. Kommunen har besluttet at have en høj miljøprofil. Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at forvaltningen skal gennemføre dobbelt så mange tilsyn, som aftalen mellem Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen foreskriver.

21 Aftalen er principielt bortfaldet på grund af ny lovgivning. Der vil senere blive redegjort for konsekvenserne af den nye lovgivning samt komme med forslag til nye tilsynsmålsætninger. Antallet af tilsyn er faldet de seneste år. Det faldende tilsyn er dog primært betinget af, at virksomhederne i mindre omfang end tidligere kræver "genbesøg" som opfølgning på overtrædelse af miljølovgivningen. Miljø & Teknik har gennem de sidste år haft en "skæv" kadence i forhold til antal årlige tilsyn. Det har betydet, at antallet af tilsyn i lige år har været mindre end i ulige år. Afdelingen søger at skabe en mere ligelig arbejdsfordeling årene imellem fra tilsynsåret Øget kompleksitet i lovgivningen samt det "moderne" tilsyns fokus på dialog og resultatforbedringer, f.eks. gennem miljøcertificering, betyder dog, at der samlet set bruges den samme tid på virksomhederne. Kommunens forebyggende indsats består bl.a. af kurser i miljøledelse for virksomhederne. I 2004 deltog 3 Ballerup-virksomheder. Vi udgav sidste år 4 miljøaviser, der blev udsendt til virksomhederne. Aviserne beskrev aktuelle miljøspørgsmål og orientering om ny lovgivning. Endelig har vi fokus på kommunens egen brug og oplagring af kemikalier samt på udskiftning af farlige kemikalier til mindre farlige. Bilag En uddybende teknik redegørelse (udsendes) Årets indberetning til Miljøstyrelsen (udsendes). Sagen afgøres af Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, at tilsynsberetningen for 2004 tages til efterretning. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 10. maj 2005 Punkt 11:

22 Godkendt. 12. Naturgenopretning ansøgning om støtte fra Københavns Amt Resumé Københavns Amt bevilger hvert år midler til naturgenopretningsprojekter efter vurdering af indsendte ansøgninger. Kommunen har gennem årene søgt og opnået støtte til en lang række større og mindre projekter og det foreslås, at der søges midler af 2006-puljen. Redegørelse Københavns Amt har ved brev af 11. april 2005 meddelt, at ansøgning om tilskud til naturgenopretning i 2006 skal fremsendes inden 1. juni Sammen med brevet har amtet udsendt en vejledning til ansøgningen. Ifølge vejledningen vil der bl.a. blive lagt vægt på projekter, der understøtter amtets målsætninger for de enkelte landskabelige hovedområder. Kommunen er i denne sammenhæng en del af Nordvestegnens friluftslandskab, hvor hovedmålsætningen er, at styrke den biologiske forbindelse mellem de mange små naturområder og øge udbudet af faciliteter for friluftslivet. Miljø & Teknik foreslår, at kommunens ansøgning indeholder projekter, der rummer begge sider af denne hovedmålsætning. Jonstrup Naturpark etablering af skiløjper og motionsruter (stavgang): I den forgangne vinter indgik afdelingen en aftale med Københavns Skiklub om etablering af langrendsløjper i Jonstrup, nærmere betegnet foldene for enden af Kildesvinget. Februar måned bød på "godt skiføre" og løjperne blev en stor succes. Skiklubben har derfor anmodet om, at løjpesystemet fremover kan udvides mod Krogshøj (Jonstrupvej), mod Højagermarken/Lundegården og evt. mod Skovvej nord om rideskolen. Klubben har desuden et ønske om, at visse strækninger markeres med skiltning. Afdelingen har modtaget projektansøgning fra klubben.

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2

Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2 Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2 Åbent møde Tilstede Helle Tiedemann (A) - formand Birte Kramhøft (F) - næstformand Inger Christensen (A) Marianna Hesselholt

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For nyt sommerhusområde ved Bjerge Nordstrand Forslag til Tillæg til Spildevandsplan For nyt sommerhusområde

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Referat åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Protokollen blev læst

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den XX. XX. 2015. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Center for Miljø og Teknik August 2015 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Ballerups Kommunalbestyrelse godkendte i 2014 en Klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1 Åbent møde Tilstede Lolan Ottesen (A) - Formand Lene W. Nielsen (A) - Næstformand Doris Børger (A) Tine Landin (A) Jørgen Juel Bragge (B) Jarne Rasmussen

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. mandag den 29. marts 2004, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 1. Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE

Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. mandag den 29. marts 2004, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 1. Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget mandag den 29. marts 2004, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 1 Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indstilling om godkendelse af regnskabet for 2003 * 1. Indstilling om

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

2008-02-20. Gribskov Kommune. Tilslutningsbidrag til kloakanlæg

2008-02-20. Gribskov Kommune. Tilslutningsbidrag til kloakanlæg 2008-02-20. Gribskov Kommune. Tilslutningsbidrag til kloakanlæg Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at kommunen havde handlet i strid med de gældende regler om opkrævning af tilslutningsbidrag til kloakanlæg.

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 20-06-2016 Økonomiudvalget - 20-06-2016 20.06.2016 kl. 17:45 Mødecenter C - Lokale 32 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou.

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou. Punkt 12. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou. 2011-18446. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at forslag om ændring af kommunens spildevandsplan offentliggøres

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr., Døes Gårdhøj,

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X.X 2012. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby NOTAT Bilag 1: Baggrundsviden om udvikling i sommerhusområder Bilag 1 har til formål, at redegøre for den udvikling, som finder sted i sommerhusområder. Redegørelsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Center for Byens Anvendelse Dato 11. september 2015 Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan Arealerne i lokalplan, sydvest for Ny Studstrupvej/Lauritshøj

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune

Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune Assens Kommune Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Baggrund for

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen deltog ikke i mødet under

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : Team Planlægning Dato... : 26.06.2015 Ref... : KIMPL

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : Team Planlægning Dato... : 26.06.2015 Ref... : KIMPL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : Team Planlægning Dato... : 26.06.2015 Ref.... : KIMPL R E F E R A T af møde om Lokalplanforslag 256 Fortunbyen Mødedato : 22.06.2015 Mødenr...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE...

Læs mere

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2014 Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Arealerne i lokalplan 818, boligbebyggelse nord for Pannerupvej

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Grønt Råd

Grønt Råd Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > - 30-08-2016-30-08-2016 30.08.2016 kl. 18:00 Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus Deltagere Erling Petterson (boligforeninger) - Deltog Helle

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat TEKNISK FORVALTNING Ipa HVIDOVRE KOMMUNE Referat af Teknisk og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2010, kl. 17.30 i mødelokale Kystagerparken, lokal nr. 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset. Mødet slut kl.

Læs mere

Kloakering. Sønderhå ad Legindvej til Hørdum

Kloakering. Sønderhå ad Legindvej til Hørdum Kloakering Sønderhå ad Legindvej til Hørdum Program Torsdag den 14. januar 2010, kl. 18.30 til 20.30 i Sønderhå 18:30 Velkomst Kaffe Hvorfor skal der kloakeres Hvor meget koster det Hvad skal jeg som grundejer

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Notat Dato: 02. oktober 2013, revision 14. januar 2016 Emne: Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Til: Niels Møller Jensen Fra: Benny Nielsen, Plan og Projekt Herning Vand A/S Ålykkevej

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Kopi til: Dato: 8. september Notat. Oversigt over eksisterende og potentielle lokaliteter til brug for indkvartering af flygtninge

Kopi til: Dato: 8. september Notat. Oversigt over eksisterende og potentielle lokaliteter til brug for indkvartering af flygtninge Til: ØKU og KMB BALLERUP KOMMUNE Kopi til: Dato: 8. september 2016 E-mail: ksc@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Notat Oversigt over eksisterende og potentielle lokaliteter til brug for indkvartering af

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Udlæg af vejret, M, matr. nr. 7 b Hillerød Markjorder

Udlæg af vejret, M, matr. nr. 7 b Hillerød Markjorder Dato 17. marts 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/10437-21 Side 1/6 Udlæg af vejret, M, matr. nr. 7 b Hillerød Markjorder Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal. Åbent møde. Tilstede

Kommunalbestyrelsen. torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal. Åbent møde. Tilstede Kommunalbestyrelsen torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal Åbent møde Tilstede Ove E. Dalsgaard (A) - borgmester Tom Nielsen (A) - 1. viceborgmester Grethe Larsen (A) 2.

Læs mere

Rudersdal Kommune. Vor sag nr Rev. af Teknik og Miljø /INV /INV

Rudersdal Kommune. Vor sag nr Rev. af Teknik og Miljø /INV /INV Rudersdal Kommune Tillæg til Rudersdal Kommunes spildevandsplan vedrørende afledning af regnvand fra delområder ved Linde Alle, Byageren m. fl. omfattet af lokalplan 165, 204 og 205. Vor sag nr. 08.346.3

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune mandag den 14. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune mandag den 14. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune mandag den 14. januar 2013 Deltagere: Bent Frederiksen, Boligforeningen 3B Steffen Morild, Boligforeningen

Læs mere

REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND)

REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND) REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND) 1. Lovgrundlag og område. 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i overensstemmelse med Byggeog Boligstyrelsens cirkulære nr. 10 af 17. januar 1994 om

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 17-01-2012 Dato: 14-11-2011 Sag nr.: TMU 3 Sagsbehandler: Lene Sehested Kompetence: Fagudvalg [X] Økonomiudvalget

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 3. juni 2003, Kl. 13.00 i udv.vær. 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere