4. Dogme fælles retningslinier for bygge- og anlægsarbejder i Dogmekommunerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Dogme 2000 - fælles retningslinier for bygge- og anlægsarbejder i Dogmekommunerne"

Transkript

1 Møde i Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 10. maj 2005, Kl i udvalgsværelse 7 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Årsregnskab 2004 * 3. Etablering af Ballerup Bynet - anlægsbevilling * 4. Dogme fælles retningslinier for bygge- og anlægsarbejder i Dogmekommunerne * 5. Grønne regnskaber til institutioner m.v. og grønt regnskab på internettet * 6. Forelæggelse af energimærkning og energiplaner - ELO-regnskaber for 13 kommunale ejendomme 2004 * 7. Grønne regnskaber 2004 * 8. Udvidelse af Måløv Kirkegård * 9. Fastlæggelse af standardtilslutningsbidrag for Måløv Kirkegård * 10. Oprensning af sedimentationsbassin ved Marbækvej - anlægsbevilling * 11. Miljøtilsynsberetning 2004 * 12. Naturgenopretning ansøgning om støtte fra Københavns Amt * 13. Renovering af grønne områder anlægsbevilling * 14. Skotteparkens Vejlaug anmoder om overtagelse af Skotteparken som offentlig vej * 15. Etablering af genbrugsstation på Søndergård - anlægsbevilling *

2 16. Beregning af bebyggelsesprocent for grunde langs Søpromenaden, Søndergård * 17. Bebyggelsesprocent. Ved Gershøj 28 * 18. Carport og udhus - Ved Skovgærdet 50 * 19. Budgettilpasninger af VVS-budget 2005 * 1. Meddelelser a) (Miljø & Teknik) Storkøbenhavns Taxinævn regnskab 2004 Storkøbenhavns Taxinævn har ved skrivelse af 7. februar 2005 fremsendt godkendt regnskab for Regnskabet udviser et underskud på kr., som er overført til Beretningen ligger i sagen og kan desuden læses på nævnets hjemmeside b) (Miljø & Teknik) Storkøbenhavns Taxinævn budget 2006 Budget for 2006 fra Storkøbenhavns Taxinævn ligger i sagen. Ballerup Kommunes andel udgør ca kr. mod et bidragsfrit år i c) (Miljø & Teknik) Aflysning af PVC-Kampagne for erhverv Kommunen meldte sig sidste år i maj til Vestforbrændings tilbud om at gennemfører en kampagne om PVC-affald fra erhvervsvirksomheder. Formålet med kampagnen var at mindske virksomhedernes andel af PVC til forbrænding. Der er nu kommet ændrede

3 signaler fra Miljøstyrelsen, der giver usikkerhed om hovedbudskabet i Kampagnen "PVC må ikke brændes". Der er endnu ikke nogen endelig udmelding fra Miljøstyrelsen om, hvordan håndteringen af PVC skal foregå i fremtiden. Derfor er den planlagte kampagne aflyst. PVC-kampagnen vil blive erstattet med en kampagne om øget indsamling af emballageaffald fra erhverv rettet mod 1-3 emballagetyper. Kampagnen er et tilbud under Vestforbrænding og opstartes i efteråret Emballageaffald er et af de indsatsområder, der er beskrevet i Kommunens Affaldsplan d) (Plan & Byg) Afslag på dispensation, Egebjergvej 112 Afslag på dispensation til overskridelse af byggelinie mod vej, Egebjergvej 112. Naturklagenævnet har afgjort, "at der ikke er grundlag for at antage, at kommunens afgørelse i sagen er udtryk for usaglig forskelsbehandling". Klager har således ikke fået medhold. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 10. maj 2005 Punkt 1: Pkt. 1a-1d:Til efterretning. 2. Årsregnskab Teknik- og Miljøudvalget den 12. april 2005, pkt. 24. Økonomiudvalget den 19. april 2005, pkt. 2.

4 Kommunalbestyrelsen den 25. april 2005, pkt. 2. Redegørelse Teknisk Direktør har med Økonomi & Planlægnings skrivelse af 2. maj 2005 modtaget Revisionsberetning for regnskabsåret Under beretningens punkt "Administrationsbidrag, Forsyningsvirksomhederne revisionsbemærkning nr. 9", peger revisionen på, at den procentsats, som anvendes til beregning af administrationsbidraget vedrørende vand, spildevand og renovation, er fastsat for ca. 8-9 år siden. Da administrationsbidraget til stadighed bør være baseret på tidstro og objektive kriterier anbefaler revisionen, at beregningsgrundlaget for administrationsprocenten hurtigst muligt revurderes. Der er redegjort herfor i notat til Økonomi & Planlægning, og vil desuden, i samarbejde med de centrale funktioner, følge revisionens anbefaling og foretage en revurdering af de fælles administrationsudgifter på Økonomiudvalgets område, der danner grundlag for administrations-procenten på forsyningsområderne. Bilag Revisionsberetning for regnskabsåret 2004 (ligger i sagen). Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Teknisk Direktør foreslår, at sagen oversendes Økonomiudvalget til videre behandling. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 10. maj 2005 Punkt 2: Indstilles til godkendelse.

5 3. Etablering af Ballerup Bynet - anlægsbevilling Resumé Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med servicestrategien for 2005 at fokusere på etableringen af et BYNET. BALLERUP BYNET etableres som en itinfrastruktur for alle i kommunen, dvs. omfattende et kommunenet, et net for virksomheder, boligforeninger, parcelhuse osv. Selve det fysiske net etableres af TDC (Cityman), medens udbud af serviceydelser er leverandøruafhængigt. Kommunen er initiativtager til nettet, men nettets drift vil ske uden kommunal medvirken, idet kommuner ikke må drive sådanne net. Redegørelse Udgangspunkt Kommunalbestyrelsen vedtog, i forbindelse med servicestrategi 2005, at fokusere på etableringen af et BYNET, med ønsket om at "anvendt ny teknologi" skal blive borgernes naturlige valg. Tilstrækkelig, stabil og sikker it-anvendelse er i dag, og vil fremover være en væsentlig forudsætning for, at vi kan "klare" de mange og store udfordringer, som kommunen står overfor i de kommende år, ved at kunne kommunikere enkelt og sikkert med kommunens borgere og virksomheder, gennem f.eks. BallerupNettet. Hvad er Ballerup Bynet Ved Ballerup Bynet forstås en elektronisk infrastruktur for alle i kommunen, såvel parcelhuse, boligorganisationer, virksomheder og kommunen. En elektronisk motorvej, der giver mulighed for at tilbyde alle typer af tjenester og services, som den enkelte bruger måtte ønske at abonnere på, f.eks. lukkede datanetværk, TV transmission, video, Internet, mail, telefoni mv. Krav til Ballerup Bynet Bynettet skal opfylde følgende krav:

6 Nettet skal kunne betjene alle borgere og virksomheder i kommunen. Det fysiske net er en distributionsvej i lighed med el-kabler, gasledninger mv., der stilles til rådighed for alle, der ønsker at ville levere ydelser til nettet. Nettet vil således være leverandøruafhængigt. Bynettet skal være driftssikkert og kapaciteten skal kunne tilpasses, så det hele tiden lever op til de aktuelle krav. Ved et leverandøruafhængigt Bynet vil der opnås konkurrence mellem de enkelte udbydere, og der må forventes betydelige besparelser på såvel netydelser, som den traditionelle forbindelse til tv/video osv. Gratis brug af telefon indenfor Bynettet (IP Telefoni). Mulighed for på sigt at kunne betjene større eller mindre dele af kommunen med trådløse forbindelser mv. Driften af Bynettet Kommunen er initiativtager til nettet, men selve nettets drift vil ske uden kommunal medvirken, idet kommuner ikke må drive sådanne net. Etablering af "det fysiske Bynet" I kommunen er der allerede i dag etableret mange it-forbindelser (netværk) i form af højhastighedsnet baseret på fiberteknologi (lysleder). I stedet for at investere i et helt nyt netværk ved siden af de eksisterende netværk, er det naturligt at bygge videre på de net, der kan stilles til rådighed for alle. Bynettet tager udgangspunkt i sammenkobling af de kommunale lokaliteter og med denne sammenkobling og udnyttelsen af de eksisterende fibre (lysledere) og føringsveje kan der etableres en komplet "fiberring" i hele kommunen. Sammenkobling af de kommunale lokaliteter vil samtidig sikre en bedre udnyttelse af IT-ydelser såvel internt som i forhold til borger/ brugere, og vil kunne sikre, at de kommunale ydelser kan tilpasses de stigende krav til f.eks. øgede båndbredder. En komplet fiberring i Ballerup danner grundlaget for, at alle brugere kan tilslutte sig denne ring. Hvem kan løse eller har løst denne type opgaver Det er udgangspunktet, at ALLE borgere i kommunen skal kunne få tilbud om at blive tilsluttet Bynettet. Der er i dag på markedet en række udbydere, som vil kunne løse denne opgave. For at kunne løse opgaven forudsætter alle udbydere på nær een, at kommunen afholder alle omkostninger til etablering af nettet. Der er ingen selskaber, der i dag

7 vil påtage sig at etablere og drive et nyt net på kommerciel basis, idet driften ikke vil kunne betale investeringen. TDC har i dag i kommunen en meget udbygget infrastruktur, som vil kunne sammenbinde kommunen i et net. Nettet skal, iht. lovgivningen, stilles til rådighed for alle brugere, og kombineret med en "kobberløsning" vil TDC kunne omfatte alle brugere og uden udgift for kommunen, udover kommunens egne tilslutninger til nettet. Brugen af Bynettet Brugen af nettet er leverandøruafhængigt. Alle leverandører/udbydere kan bruge nettet, således at man som bruger selv kan vælge de ydelser og leverandører, der passer én bedst. Dette gælder også for eksisterende leverandører til boligselskaber, der forventeligt vil kunne få en billigere føringsvej og dermed en mere konkurrencedygtig pris. Hvad betyder Bynettet For virksomhederne betyder nettet billigere båndbredder, høje hastigheder op til 1 Gbit og ikke mindst tilpasning af båndbredder, uden at skulle ændre eksisterende installationer. For boligselskaber og grundejerforeninger er der mulighed for at købe billigere produkter, konkurrence mellem udbydere af serviceydelser, nuværende udbydere kan få billigere adgang via Bynettet og ikke mindst uafhængighed af leverandør. For enkeltparceller og lejligheder udenfor organiserede foreninger er der mulighed for at få tilbudt billigere ydelser end man ellers har kunnet få som følge af "stordriftsfordelene" ved et samlet bynet. Opbygning af Bynettet sker i 4 sideløbende faser. I fase A sker der en sammenkobling af de kommunale lokaliteter, hvorved der skabes en komplet fiberring med udnyttelse af de eksisterende fibre og føringsveje. I fase B kontaktes alle virksomheder med tilbud om tilkobling på Ballerup Bynet. I fase C kontaktes organiserede kunder såsom boligselskaber og grundejerforeninger med eget net eller leverandører til grupper af slutkunder med tilbud om tilkobling på Ballerup Bynet. I begge faser graves der fibre ud til virksomheder og boligforeninger.

8 I fase D her etableres forbindelser til parcelhus/lejlighedsom-råder, hvor fibre/føringsveje er etableret. I fase E er der nu etableret et så bredt bynet, at det vil være muligt at nå de grundejere og andre, som ikke er omfattet af de etablerede anlæg. Tidsplan Efter ca. 4 måneder vil der være etableret de første 30 fibre, der gør det muligt for virksomheder og boligselskaber enkeltvis at tilslutte sig Bynettet, svarende til ca. 80 % af borgerne, som er "organiseret" i bolig- og grundejerforeninger. I takt med etableringen af yderligere fibre vil flere løbende kunne tilsluttes nettet, og for alle vil det være muligt at få adgang til nettet senest 4. kvartal Økonomi Etableringsomkostningerne ved sammenkobling af 60 kommunale lokationer andrager ca. 3,04 mio.kr. fordelt med 1,45 mio. kr. i 2005 og kr. i hvert af årene Udover etableringsomkostningerne vil der være en øget driftsudgift. Driftsudgiften vil delvis blive modsvaret af bortfald af udgifter til eksisterende forbindelser, personaletilpasninger og besparelser på TDC og telefoni. Nettomerudgiften vil andrage ca kr. i 2005, kr. i 2006 voksende til kr. i 2010 og fremover. Grundet Bynettets store kapacitet vil der forventeligt kunne spares en række opgraderinger af det eksisterende net, som forventeligt vil kunne andrage ca kr. i 2006, voksende til kr. i 2009 og fremover. Bilag Økonomiskema Ballerup Bynet dateret 3. maj 2005 (udsendes). Redegørelse (tidligere udsendt til temamødet den 25. april 2005). Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Teknisk Direktør foreslår,

9 at der indgås en aftale med TDC om etablering af et Ballerup Bynet (Cityman), at aftalen forudsætter, at mindst 90 % af kommunen er dækket af Cityman inden udgangen af 2005, at der meddeles en anlægsbevilling på 3,04 mio. kr., projekt nr (ny) Etablering af Ballerup Bynet, og at driftsudgifterne indarbejdes i budgetlægningen for de kommende år, således at der under Økonomiudvalgets område optages netto-drift for værdien af fremtidige opgraderinger, idet nettobevillingen tillægges IT-Centret. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 10. maj 2005 Punkt 3: Indstilles til godkendelse. 4. Dogme fælles retningslinier for bygge- og anlægsarbejder i Dogmekommunerne Resumé Kommunen har, som bekendt, tilsluttet sig Dogme 2000 i et forpligtende samarbejde for kommuner omkring miljø. Et mål i Dogme 2000 er at udarbejde fælles retningslinier for miljørigtigt byggeri og anlæg i kommunerne. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de 5 Dogme kommuner har udarbejdet et forslag, som den politiske styregruppe godkendte den 21. januar Forslaget er nu fremsendt til godkendelse i de 5 Dogme-kommuner. Redegørelse

10 Formålet med retningslinierne er, at alt offentligt og støttet byggeri fremover gennemføres efter de samme miljørigtige retningslinier i Dogme-kommuner- ne. Retningslinierne er udformet, således at de kan være et hjælpemiddel og redskab for de medarbejdere i kommunen, som arbejder med bygge- og anlægsopgaver. Retningslinierne har været forelagt de relevante afdelinger og er godkendt af Direktionen den 4. april Kommunen lever allerede i dag op til de fleste af de fælles krav, f.eks. indkøbes kun hvidevarer med energimærke A. Men der er også nye krav i retningslinierne, f.eks. bliver det et krav, at der fremover skal projekteres efter "Håndbog i miljørigtig projektering" eller tilsvarende. Retningslinierne bliver vejledende for støttet byggeri, og er derfor sendt til høring i de almene boligselskaber. Boligselskabernes svar vil sammen med tilbagemeldingerne fra fagudvalgene blive forelagt Økonomiudvalget inden endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Retningslinierne træder i kraft den 1. januar 2006 under forudsætning af, at de godkendes i de øvrige kommuner i Dogme-samarbejdet. Bilag Folderen "Miljørigtigt byggeri en smal sag" med angivelse af i hvilket omfang Ballerup Kommune i dag lever op til retningslinierne (udsendes). Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Grønt Sekretariat foreslår, at udvalget godkender retningslinierne. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 10. maj 2005 Punkt 4: Indstilles til godkendelse, idet udvalget ønsker et lidt friskere layout og begrebet læsevejledning erstattes med "sådan læser du vejledningen".

11 5. Grønne regnskaber til institutioner m.v. og grønt regnskab på internettet Resumé I de seneste år har der været en stigende krav til, at kommunens grønne regnskaber bruges mere aktivt. Grønt Sekretariat har derfor kørt et pilotprojekt om udarbejdelse af grønne regnskaber til daginstitutioner, skoler, plejecentre og andre decentrale enheder. En projektgruppe, med repræsentation fra kommunens decentrale enheder, har udarbejdet konceptet for de nye grønne regnskaber til institutioner m.v. Konceptet er godkendt af Direktionen. Redegørelse De nye grønne regnskaber erstatter det fælles grønne regnskab for kommunens ejendomme, som fra i år udkommer i en internetversion. Det betyder, at tallene og sammenligningsmulighederne stadig er til stede for den enkelte institution, men nu på internettet. Udarbejdelse af de enkelte regnskaber vil ske som et tæt samarbejde mellem Grønt Sekretariat og den enkelte institution. Grønt Sekretariat hjælper gennem hele forløbet, lige fra tolkning af forbrugstallene, til formulering af gode råd, til at mindske forbruget. Projektgruppen har vurderet, at hver enhed skal bruge 5-7 timer på at udarbejde regnskabet. Der skal bl.a. bruges tid på personalemøder til diskussion af miljøarbejdet på den enkelte institution. Det er vigtigt, at det er institutionen der formulerer mål og indsatser for institutionens regnskab. Udgiften til layout og trykning afholdes af Grønt Sekretariat. Grønt Sekretariat forventer, at der bliver udarbejdet ca. 30 grønne regnskaber i år inden sommerferien. Fagudvalgene vil efterfølgende få forelagt de relevante regnskaber. Bilag

12 2 eksempler på små grønne regnskaber (udsendes). Sagen afgøres af Økonomiudvalget Beslutningsoplæg Grønt Sekretariat foreslår, at Økonomiudvalget tager de nye grønne regnskaber til efterretning. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 10. maj 2005 Punkt 5: Indstilles til godkendelse. 6. Forelæggelse af energimærkning og energiplaner - ELO-regnskaber for 13 kommunale ejendomme Resumé I henhold til Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 717 af 14. september 1999 om energimærkning m.v. af bygninger skal alle bygninger på 1500 m² og derover energimærkes, og der skal for hver ejendom udarbejdes en energiplan. Lovens formål er, at fremme energi- og vandbesparelser og øge effekti-viteten inden for alle anvendelser af energi og vand i bygninger. Kommunen er ejer af 23 ejendomme, der er omfattet af nævnte bekendtgørelse. I år er det 13 ejendomme, der skal have energimærke og energiplan, de øvrige ejendomme i 2006.

13 Redegørelse Ejendommene skal gennemgås af en godkendt energiledelseskonsulent. Ordningen indeholder to centrale elementer: Energimærket og energiplanen. Energimærket Energimærket er en form for varedeklaration af bygningen. Et energimærke vil fortælle om en ejendoms varmeanlæg, isolering, elinstallationer m.m. Energimærket giver ejendommen "karakter efter en skala fra A til M", således at det er let at sammenligne flere ejendomme af samme type. Energiplan Basis for energimærket er en gennemgang af ejendommen. I forbindelse med gennemgangen udarbejdes en energiplan, dvs. en oversigt over mulige energi- og vandbesparende tiltag, som for eksempel øget automatik, isole-ring, forbedring af tekniske anlæg osv. For samtlige tiltag skal der udarbejdes et budget med anlægs- og drifts-udgifter samt besparelsesmuligheder, så de enkelte tiltags rentabilitet kan bedømmes. I sagen foreligger energimærkningerne og energiplanerne for hver enkelt af de 13 ejendomme. Resultatet af ELO- gennemgangen 2004 Der er udarbejdet en oversigt over årets ELO- gennemgang. Oversigten viser hvilke ejendomme, der bør fokuseres på. Halvdelen af ejendommene har et tilfredsstillende forbrug af varme, el og vand, mens der bør fokuseres på den øvrige del af ejendommene. Vandforbruget er tilfredsstillende for alle ejendomme. Elforbruget er derimod højt på følgende 4 ejendomme: Rosenlundskolen, Grantofteskolen, Hedegårdsskolen og Møllen & Annex. Med hensyn til varmeforbruget er det højt på Rosenlundskolen, Gran-tofteskolen, Måløv Skole, Rugvængets Skole og Hedegårdsskolen. Samlet set er det især varme-forbruget der bør fokuseres på. Bilag

14 Samlet oversigt over resultatet af energimærkning og energiplan for de 13 ejendomme (udsendes). Sagen afgøres af Økonomiudvalget Beslutningsoplæg Grønt Sekretariat foreslår, at resultatet af energimærkning og energiplaner, ELO-regnskaber 2004 tages til efterretning, at der udarbejdes spare-handleplaner for de ejendomme, der har et højt forbrug, og at offentliggørelse sker via kommunens hjemmeside. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 10. maj 2005 Punkt 6: Indstilles til godkendelse. 7. Grønne regnskaber Resumé Ballerup udgiver på 10. år Grønt Regnskab for kommunen. I år er der et par nye tiltag udarbejdelse af grønne regnskaber for kommunens institutioner og elektronisk udgivelse af Grønt Regnskab for kommunens boliger og ejendomme. Redegørelse

15 Grønt Regnskab 2004 er den samlede opgørelse af kommunens vand- og energiforbrug, trafik, luftemissioner samt affaldsmængder. Det grønne regnskab er ligesom sidste år suppleret med fortællinger om de mange miljøinitiativer i kommunen og med gode råd til, hvordan man i sin dagligdag kan handle mere miljøvenligt. Kommunens samlede grønne regnskab udkommer i en trykt version ligesom tidligere. Fra i år udkommer Grønt Regnskab for boliger og Grønt Regnskab for kommunale ejendomme kun i elektronisk form, som fra d. 1. juni vil være at finde på hjemmesideadressen Det samlede grønne regnskab for kommunen viser, at vandforbruget pr. indbygger fortsat falder, og vi med 118 liter pr. indbygger pr. døgn ligger under danskernes gennemsnitsforbrug, som er 125 liter pr. indbygger pr. døgn. Desuden er danskernes gennemsnitlige vandforbrug stigende, modsat tendensen i Ballerup. Kommunens samlede elforbrug stiger desværre fortsat, og det er erhvervet og den offentlige sektor, der tegner sig for stigningen. Det betyder, at udledningen af CO2 fra elforbruget også er stigende. Udledningen af kvælstofforbindelser (NOx) fra elforbruget er faldet med 26 % sammenlignet med Der bliver kørt mere i bil i kommunen end tidligere. Både trafikarbejdet og antallet af køretøjer er forøget mærkbart i løbet af en to-årig periode. Den samlede affaldsmængde er steget, og vi skal fortsat arbejde med at fremme kildesortering for at øge genanvendelsesandelen. Bilag Grønt Regnskab 2004 (udsendes). Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Grønt Sekretariat foreslår, at Grønt Regnskab 2004 tages til efterretning. Beslutning

16 Teknik- og Miljøudvalgets møde 10. maj 2005 Punkt 7: Indstilles til godkendelse. 8. Udvidelse af Måløv Kirkegård Redegørelse Måløv Menighedsråd har erhvervet et kommunalt areal i Måløv Naturpark med henblik på at etablere en ny kirkegård. Miljø & Teknik har haft en række drøftelse med menighedsrådet om udformning af kirkegården for at opfylde skødebetingelserne. Afdelingen er blevet enig med Måløv Menighedsråd om en række mindre justeringer i forhold til det fremsendte forslag til udvidelse af Måløv Kirkegård. Det drejer sig bl.a. om, at der er indgået en aftale om, at menighedsrådet bekoster, at der skabes stiadgang til Måløv Naturpark i kirkegårdens nordvestlige ende. Endvidere er der indgået aftale om, at menighedsrådet kan etablere faste belægninger ved indgangene til kirkegården på kommunens arealer, under forudsætning af at menighedsrådet afholder anlægsudgifterne og de kommende driftsudgifter. Forslaget vurderes samlet at opfylde kommunens ønsker til et flot og værdigt sted til en ny kirkegård i fin harmoni med Måløv Naturpark. Sagen afgøres af Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsoplæg Teknik & Miljø foreslår,

17 at redegørelsen tages til efterretning. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 10. maj 2005 Punkt 8: Godkendt. 9. Fastlæggelse af standardtilslutningsbidrag for Måløv Kirkegård Resumé Måløv Kirkgård udvides med et nyt anlæg, der ligger i forbindelse med Måløv Naturpark. Måløv Menighedsråd søger om fastlæggelse af et standardtilslutningsbidrag. Redegørelse Ved beregning af tilslutningsbidraget for Måløv Kirkegård har Miljøstyrelsen oplyst, at erhvervsreglerne skal anvendes. Det vil sige, at der skal betales et standardtilslutningsbidrag pr. 800 m 2, hvilket giver ,91 kr. Ifølge vejledningen fra Miljøstyrelsen om "Betalingsregler for spildevandsanlæg" kan kravet om opkrævning af standardtilslutningsbidrag fraviges i de situationer, hvor anvendelsen af reglerne om standardtilslutningsbidrag vil føre til tilslutningsbidrag, der er helt ude af proportioner med de faktiske omkostninger ved kloakeringen og den faktiske afledning. Afledningen af spildevand fra kirkegården vil ske til den offentlige spildevandsledning øst for matriklen. Afledning af regnvand vil ske til Måløv Å. Måløv Menighedsråd har haft konsulenter til at vurdere vandmængden, der forventes at løbe til de dræn, der etableres i området med kistebegravelser.

18 Denne mængde er anslået til 200 m 3 pr. år. Der er reserveret areal til en mindre materiel-/toiletbygning. Det årlige vandforbrug på nuværende kirkegård er på 75 m 3 inkl. forbrug til toiletter. Med henvisning til den anslåede vandmængde til spildevandssystemet på 275 m 3 finder Måløv Menighedsråd det rimeligt, at tilslutningsbidraget begrænses til standardtilslutningsbidrag for et énfamiliehus dvs ,25 kr. Miljø & Teknik foreslår, at der fastsættes et tilslutningsbidrag på 2,3 gange standardtilslutningsbidraget dvs ,38 kr. I kommunens vandforsyningsområde bruger hver borger i gennemsnit 48,3 m 3 pr. år. Med et gennemsnit på 2,5 borger pr. bolig svarer det til at en bolig pr. år bruger 120 m 3, hvilket er 2,3 gange kirkegårdens anslåede vandforbrug. Kommunens anlægsudgifter til kloakstik kan holdes indenfor de ,38 kr. Fastlæggelsen baserer sig på, at der opsættes måler til registrering af vandforbruget samt drænvandet til afregning af spildevandsmængderne efter takstbladet for spildevandsafledning. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, at tilslutningsbidraget fastsættes til ,38 kr., og at oplæg til fastlæggelse fra standardtilslutningsafgiften gives på ovennævnte betingelser. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 10. maj 2005 Punkt 9: Indstilles til godkendelse.

19 10. Oprensning af sedimentationsbassin ved Marbækvej - anlægsbevilling Resumé Syd for bassinet bliver der i løbet af dette forår påbegyndt et hotelbyggeri. Siden 1995, da bassinet sidst blev oprenset, er der aflejret store mængder slam, som medfører store lugtgener. I den anledning er det nødvendigt at foretage oprensning af bassinet. Oprensningen skal foretages, når der er så lidt vand i bassinet som muligt, og bør derfor foretages i sommerperioden, hvor der falder mindst nedbør. Redegørelse Sedimentationsbassinet ved Marbækvej modtager separat afledt regnvand fra 1/3 af Lautrupgårdområdet og industrikvarteret mellem Ballerup Byvej og Ballerup Boulevard på ca m3/år. Bassinet modtager endvidere overløbsvand fra spildevandsbassinet ved Ballerup Boulevard på ca m3/år. Bassinet tilføres store mængder sand med urenheder, herunder olie fra vejarealerne, som bl.a. giver spor af olie på brinker, samt urenheder fra spildevandsoverløbet. Især den sidste tilledning, som er opspædet spildevand, medfører store slammængder og giver lugtgener fra bassinet. På baggrund af måling af slamlagets tykkelse på ca. 50 cm skønnes det, at den samlede slammængde er på ca. 750 m3. Afdelingen har tidligere modtaget en overslagspris på en oprensningsmetode, der består i opsugning af slammet til en blandingscontainer, hvori det blandes til et ensartet tørstofindhold, hvorefter slammet presses i en kammerfilterpresse, således at et tørstofindhold på ca. 50 % opnås. Det færdigpressede slam transporteres herefter til deponi. Overslaget lød i 2001 på ca kr./m3 oppumpet slam. Den samlede pris afhænger i øvrigt af det pressede slams forureningsgrad. I forbindelse med salget af hotelgrunden er det blevet stillet køberen i udsigt, at oprensningen af bassinet vil blive foretaget inden 1. januar Med henblik på en reduktion af overløbshyppigheden fra spildevandsbassinet ved Ballerup Boulevard til sedimentationsbassinet og Svanesøen, er der i "Udkast til spildevandsplan" afsat penge til udvidelse af spildevandsbassinet. I henhold til den senest administrativt ajourførte investeringsoversigt, budgetbilag 2 af 11. april 2005, er der på projekt nr Idrætsbyen - oprensning af bassin - afsat 2,2 mio. kr. i 2005.

20 Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, at der meddeles en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr., projekt nr Idrætsbyen - oprensning af bassin. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 10. maj 2005 Punkt 10: Indstilles til godkendelse. 11. Miljøtilsynsberetning Resumé Miljø og Teknik har i 2004 besøgt 135 virksomheder. Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen har indgået en aftale om, hvor hyppigt kommunerne som minimum fører miljøtilsyn med virksomheder. I Ballerup har man besluttet en højere frekvens. I 2004 modtog 135 virksomheder et miljøtilsyn. Redegørelse Målet med miljøtilsynet er, at sikre at virksomhederne overholder bestemmelserne i Miljøbeskyttelsesloven og i miljøgodkendelserne. Kommunen har besluttet at have en høj miljøprofil. Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at forvaltningen skal gennemføre dobbelt så mange tilsyn, som aftalen mellem Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen foreskriver.

21 Aftalen er principielt bortfaldet på grund af ny lovgivning. Der vil senere blive redegjort for konsekvenserne af den nye lovgivning samt komme med forslag til nye tilsynsmålsætninger. Antallet af tilsyn er faldet de seneste år. Det faldende tilsyn er dog primært betinget af, at virksomhederne i mindre omfang end tidligere kræver "genbesøg" som opfølgning på overtrædelse af miljølovgivningen. Miljø & Teknik har gennem de sidste år haft en "skæv" kadence i forhold til antal årlige tilsyn. Det har betydet, at antallet af tilsyn i lige år har været mindre end i ulige år. Afdelingen søger at skabe en mere ligelig arbejdsfordeling årene imellem fra tilsynsåret Øget kompleksitet i lovgivningen samt det "moderne" tilsyns fokus på dialog og resultatforbedringer, f.eks. gennem miljøcertificering, betyder dog, at der samlet set bruges den samme tid på virksomhederne. Kommunens forebyggende indsats består bl.a. af kurser i miljøledelse for virksomhederne. I 2004 deltog 3 Ballerup-virksomheder. Vi udgav sidste år 4 miljøaviser, der blev udsendt til virksomhederne. Aviserne beskrev aktuelle miljøspørgsmål og orientering om ny lovgivning. Endelig har vi fokus på kommunens egen brug og oplagring af kemikalier samt på udskiftning af farlige kemikalier til mindre farlige. Bilag En uddybende teknik redegørelse (udsendes) Årets indberetning til Miljøstyrelsen (udsendes). Sagen afgøres af Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, at tilsynsberetningen for 2004 tages til efterretning. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 10. maj 2005 Punkt 11:

22 Godkendt. 12. Naturgenopretning ansøgning om støtte fra Københavns Amt Resumé Københavns Amt bevilger hvert år midler til naturgenopretningsprojekter efter vurdering af indsendte ansøgninger. Kommunen har gennem årene søgt og opnået støtte til en lang række større og mindre projekter og det foreslås, at der søges midler af 2006-puljen. Redegørelse Københavns Amt har ved brev af 11. april 2005 meddelt, at ansøgning om tilskud til naturgenopretning i 2006 skal fremsendes inden 1. juni Sammen med brevet har amtet udsendt en vejledning til ansøgningen. Ifølge vejledningen vil der bl.a. blive lagt vægt på projekter, der understøtter amtets målsætninger for de enkelte landskabelige hovedområder. Kommunen er i denne sammenhæng en del af Nordvestegnens friluftslandskab, hvor hovedmålsætningen er, at styrke den biologiske forbindelse mellem de mange små naturområder og øge udbudet af faciliteter for friluftslivet. Miljø & Teknik foreslår, at kommunens ansøgning indeholder projekter, der rummer begge sider af denne hovedmålsætning. Jonstrup Naturpark etablering af skiløjper og motionsruter (stavgang): I den forgangne vinter indgik afdelingen en aftale med Københavns Skiklub om etablering af langrendsløjper i Jonstrup, nærmere betegnet foldene for enden af Kildesvinget. Februar måned bød på "godt skiføre" og løjperne blev en stor succes. Skiklubben har derfor anmodet om, at løjpesystemet fremover kan udvides mod Krogshøj (Jonstrupvej), mod Højagermarken/Lundegården og evt. mod Skovvej nord om rideskolen. Klubben har desuden et ønske om, at visse strækninger markeres med skiltning. Afdelingen har modtaget projektansøgning fra klubben.

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune ikke har handlet ulovligt ved at opkræve det fulde tilslutningsbidrag ved offentlig

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune

Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune Assens Kommune Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Baggrund for

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr., Døes Gårdhøj,

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE

HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. III. Vejanlæg inkl. belysning. IV. Beplantningsanlæg.

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde.

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. EJENDOMSOPLYSNINGER OG SALGSVILKÅR MV. 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-24666 I. OPLYSNINGER OM EJENDOMMEN

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann Lars Fischer,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand Titel: Udgiver: Udarbejdet af: Vilkår for målere DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg DANVAs Normalregulativgruppe under

Læs mere

Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen.

Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen. 17. marts 2013 Til beboerne Ved Stampedammen Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Generalforsamlingen afholdes den: 9. april 2013 kl. 19.30 på Usserød

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m.

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Dagsorden Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Hvem er Thisted Vand? Thisted Kommune Ejer 100% alle aktier Thisted Drikkevand A/S Før

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Ordinær generalforsamling 2012 2013. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2012

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen 1 Fraværende: Jan Christensen, Per Jespersen mødt kl. 08.58 Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Intet 1.1 Aflønning af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer./. Kopi af mail sendt til Nyborg Kommune

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. J.nr.: 2013-7963 KJK/tik Duathlonvej Duathlonvej ligger i den nordøstlige del af Svenstrup. Der er planlagt i alt 19 grunde på Duathlonvej indenfor delområde A af lokalplan 6-1-102. Denne 1. etape omfatter

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen.

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr. Halgårde,

Læs mere

DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING. Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf.

DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING. Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf. DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING DEN 17. FEBRUAR Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf.: 3016 1975 DAGSORDEN Hvor er HV lige nu (bl.a. Klimatilpasningsplan

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 11. juni 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde. Fraværende Kjeld Pedersen

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 11. juni 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde. Fraværende Kjeld Pedersen Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 11. juni 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende Kjeld Pedersen Mødepunkt 1 Sag: Synsudskrifter (945) - Fåborg Sogn Fåborg kirke Fåborg

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr.

2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr. 2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr. Resumé: Udtalt, at kommunen har hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 48 til at opkræve gebyr for erhvervsaffald, at det ikke er ulovligt at opkræve samme

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere