Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport"

Transkript

1 Sparekassen Faaborg Koncernen Risikorapport

2 Oplysningsforpligtelser ifølge Basel II, Søjle 3 Med indførelsen af Basel II, søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser. Offentliggørelseskravene skal øge gennemsigtigheden i risikotagningen, hvorved markedsdisciplinen forventes at få høj prioritet. Søjle 3 oplysningerne skal blandt andet være med til at lette investorer og kreditvurderingsbureauers mulighed for at vurdere pengeinstitutternes risikoprofil. Koncernen vurderer løbende behovet for og omfanget af offentliggørelsen af risikooplysninger. Vurderingen er, at behovene kan opfyldes ved en offentliggørelse via Sparekassens hjemmeside. Risikooplysningerne vil blive opdateret minimum en gang årligt. Denne risikorapport er ikke revideret, men der er sket en intern kontrol af oplysningerne. Koncernen anvender fra 1. januar 2008 standardmetoden for kredit- og markedsrisici samt basisindikatormetoden for operationelle risici. Koncernen vurderer løbende behovet for, om der i risikostyringen skal anvendes mere avancerede modeller. Det er koncernens vurdering, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for at anvende sådanne modeller. Målsætninger og risikopolitikker Koncernen definerer risiko som begivenheder, som kan få en væsentlig negativ indflydelse på koncernens resultater. Koncernen er villig til at påtage sig de risici, som er en naturlig del af at drive virksomhederne. Indtjeningen ved at påtage sig risici skal kunne dække omkostningerne, eventuelle tab på forretningerne, samt en passende fortjeneste til koncernen. Organisation Bestyrelsen fastsætter koncernens risikopolitik og definerer rammerne for risici inden for de forskellige risikoområder. Direktionen fastsætter rammer for de enkelte afdelinger og medarbejderes beføjelser ved gennemførelsen af de daglige forretninger. Der er etableret funktionsadskillelse i koncernen mellem de afdelinger, der indgår forretninger med kunderne og dermed påfører koncernen risici, og de afdelinger, som overvåger koncernens risici. Kontrollen udføres af kreditafdeling erhverv, filialsupport og regnskabsafdelingen. Rapportering til bestyrelse og direktion sker fra de nævnte stabsafdelinger samt fra ITafdelingen. Anvendelsesområde Koncernen aflægger regnskab i henhold til IFRS og følger Lov om finansiel virksomhed ved udfærdigelse af solvensopgørelsen. Følgende selskaber er konsoliderede efter begge regelsæt: Sparekassen Faaborg A/S, Leasing Fyn Faaborg A/S, Faaborg Finans A/S, Finansieringsselskabet Faaborg Formueforvaltning A/S og Bolig Fyn A/S. Alle med adressen Markedspladsen 15, 5600 Faaborg. Følgende selskab er pro rata konsolideret efter begge regelsæt: Leasing Fyn Bank A/S, Havnegade 19, 5600 Faaborg. 2

3 Koncernen har ikke registreret eller forudset konkrete eller juridiske hindringer for en hurtig overførsel af kapitalressourcer eller tilbagebetaling af fordringer mellem Sparekassen og dattervirksomhederne. Kreditrisiko Den mest betydende risiko i koncernen er kreditrisikoen. Kreditrisiko er risikoen for tab som følge af debitors misligholdelse af betalingsforpligtelsen overfor koncernen. Kreditpolitik Kreditgivningen er fastlagt i en kreditpolitik vedtaget af ledelsen. Kreditpolitikken tilsiger, at der skal være en god fordeling af udlån til privat- og erhvervskunder. I den enkelte kundegruppe skal der tillige være en god spredning på engagementsstørrelser og brancher. Det tilstræbes, at en branche ikke udgør mere end 20 % af den samlede kreditportefølje. På erhvervskundeområdet er den primære målgruppe mindre og mellemstore virksomheder indenfor handel, produktion, landbrug, liberale erhverv m.v., fortrinsvis på Fyn. Både på erhvervs- og privatkundeområdet omfatter målgruppen selektivt også kunder, der investerer i værdipapirer og investeringsejendomme. Koncernen vil kun undtagelsesvis have engagementer, der overstiger 10 % af basiskapitalen. Kreditvurdering og bevilling Kreditvurdering og bevilling sker som hovedregel decentralt i de enkelte afdelinger inden for tildelte bevillingsrammer. Hvad der måtte ligge ud over disse rammer, behandles centralt af kreditkontoret på hovedkontoret. Kreditkontoret afgør eller videreindstiller til afgørelse i direktion eller bestyrelse. Kundeengagementer der udviser svaghedstegn, samt engagementer hvorpå der er nedskrevet/hensat på grund af objektiv indikation for værdiforringelse, bevilges udelukkende på kreditkontoret. Af hensyn til objektiviteten har Sparekassens kreditkontor som hovedregel ikke kundekontakt. Som grundlag for enhver kreditvurdering indsamler Sparekassen en række oplysninger, der indgår i det samlede beslutningsgrundlag. Det drejer sig bl.a. om økonomi- og regnskabsoplysninger, budgetter, rådighedsbeløb, tilbudte sikkerheder, uddybende kommentarer fra kunderådgiver, tidligere kreditbevillinger m.v. Ved kreditvurderingen af privatkunder er kundens rådighedsbeløb samt formue blandt de afgørende faktorer. Erhvervsengagementer vurderes med udgangspunkt i kundens forretning samt en vurdering af modtagne regnskaber og budgetter. Sparekassen anvender et elektronisk system til kreditansøgning og -bevilling. Samme system anvendes i forbindelse med rapportering og kreditopfølgning. Kreditinstrukserne er tilrettelagt på en sådan måde, at transaktioner med kunder, kreditinstitutter m.v. til stadighed ligger inden for de af bestyrelsen vedtagne rammer. Opgørelse af kundeengagementer Et kundeengagement opgøres som summen af etablerede og eventuelt tilbudte lån, maksima på kreditter, eventuelle overtræk, garantier af enhver art og risikolines til brug for finansielle instrumenter. Engagementer med kunder, der er nærtstående parter, enten på grund af familierelationer, ejerskab, fælles ledelse m.v., opgøres samlet. 3

4 Udlån og tilgodehavender, herunder pantebreve, indregnes ved første indregning til dagsværdi med tillæg af transaktionsomkostninger og med fradrag af modtagne gebyrer og provisioner knyttet til etableringen. Efterfølgende måles til amortiseret kostpris. Den amortiserede kostpris beregnes som den bogførte restgæld fratrukket nutidsværdien af de individuelle nedskrivninger og de beregnede gruppevise nedskrivninger. Ved beregningen af de tilbagediskonterede værdier anvendes for fastforrentede udlån den oprindeligt fastsatte effektive rente og for variabelt forrentede udlån den aktuelt fastsatte effektive rente. Renteindtægter på nedskrevne fordringer indregnes på grundlag af de regnskabsmæssige nedskrevne værdier af udlån og tilgodehavender. Risikoreduktion Det er vigtigt for Sparekassen at reducere risikoen i udlånsporteføljen. Dette sker gennem sikkerheder stillet af debitor eller 3. mand. De hyppigst forekommende sikkerheder er pant i fast ejendom, biler, campingvogne, skibe, fly, aktier og obligationer, kautioner, forsikringer m.v. Alle modtagne sikkerheder registreres elektronisk, og værdien af sikkerheden estimeres løbende. Ved opgørelsen af værdien er indregnet et fradrag til dækning af omkostninger ved realisation. Koncernen anvender de nye regler til opgørelse af kreditrisikoreduktion jfr. Kapitaldækningsbekendtgørelsen. Der nedvægtes på eksponeringer sikret ved pant i finansielle sikkerheder samt ejendomme. Koncernen har i 2008 opgjort kreditrisikoen i henhold til standardmetoden. Kreditopfølgning Alle kreditbevillinger gennemgås løbende af kreditkontoret og vicedirektøren for henholdsvis privat- og erhvervskundeområdet. Væsentlige kreditbevillinger gennemgås tillige af direktionen. Alle bevillinger på 1,5 mio. kr. og derover rapporteres månedligt til bestyrelsen. Denne rapportering omfatter tillige bl.a. større overtræk, overtræksstatistik, væsentlige rentenulstillede kundeengagementer, overtagne ejendomme og solgte ejendomme. Alle kundeengagementer følges tæt, bl.a. gennem de daglige opfølgningshændelser på afvigelser, f. eks. overtræk og restancer, den løbende gennemgang af alle kreditbevillinger m.v. samt en årlig gennemgang af engagementerne. Kreditkontoret/kreditsupport besøger løbende henholdsvis privat- og erhvervskundeafdelingerne for at drøfte den kreditmæssige udvikling samt enkeltengagementer. Den løbende opfølgning giver gode muligheder for tidligt at tage initiativer i kundeengagementer, der begynder at vise svaghedstegn. Kreditkontoret gennemgår årligt alle væsentlige kundeengagementer, hvoraf de 65 største gennemgås for bestyrelsen hvert år i november/december måned. Ultimo 2008 fik bestyrelsen gennemgået alle engagementer over 14,0 mio. kr. Bestyrelsen får tillige forelagt engagementer hvorpå, der er nedskrevet mere end kr. Kreditsvage engagementer Kundeengagementer, der vurderes at være risikofyldte, indplaceres i en af 3 risikogrupper: 1. Kunder med mindre risiko og svag eller negativ egenkapital. Under normale omstændigheder vurderes tabsrisikoen at være begrænset. Kunden har både vilje og evne til at klare sine forpligtelser, men engagementet følges tæt. 4

5 2. Kunder med risiko. Negativ egenkapital og uorden i økonomien. Det vurderes dog ikke at problemerne er uoverskuelige. Engagementet følges meget tæt. 3. Kunder med stor risiko. Har dårlig økonomi og manglende evne eller vilje til at overholde sine forpligtelser. Der foreligger objektiv indikation for værdiforringelse, og der kan være nedskrevet/hensat på engagementet. Problemengagementer, overgivet til behandling på kreditkontoret, er indplaceret i denne gruppe. Kreditgivning og overvågning på kunder indplaceret i en af ovennævnte risikogrupper er mere restriktiv. Kundeengagementer uden forretningsmæssigt perspektiv for koncernen, samt misligholdte engagementer, overføres til kreditkontoret til behandling og/eller inkassation. Et engagement anses for misligholdt (default), når det ikke er sandsynligt, at kunden kan/vil indfri alle sine forpligtelser over for koncernen. Kundeengagementer overført til kreditkontoret rentenulstilles, når det vurderes, at der ikke vil være dækning for disse. Retningslinjer for værdiregulering af udlån Koncernens nedskrivningspolitik har siden 2005 fulgt de internationale retningslinjer i IAS/IFRS samt Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. jfr På kundeengagementer hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et udlån eller tilgodehavende er værdiforringet, foretages en vurdering af behovet for en individuel nedskrivning. Nedskrivningen svarer til forskellen mellem udlånets regnskabsmæssige værdi og nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger. Yderligere foretages en vurdering af behovet for individuelle hensættelser på garantier og uudnyttede kredittilsagn i de samme engagementer. Indtræffer der senere begivenheder, der tilsiger, at værdiforringelsen ikke var af varig karakter, tilbageføres nedskrivningen. Individuelt nedskrevne engagementer indgår ikke i de gruppevise nedskrivninger. For udlån og tilgodehavender, der ikke er individuelt nedskrevet, foretages en gruppevis vurdering af, om der for gruppen er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse. Den gruppevise vurdering foretages på grupper af udlån og tilgodehavender, der har ensartede karakteristika med hensyn til kreditrisiko. Der opereres med 3 grupper fordelt på én gruppe af offentlige myndigheder, én gruppe af privatkunder og én gruppe af erhvervskunder. Den gruppevise vurdering foretages ved en segmenteringsmodel, som er udviklet af foreningen Lokale Pengeinstitutter, der forestår den løbende vedligeholdelse og udvikling. Segmenteringsmodellen fastlægger sammenhængen i de enkelte grupper mellem konstaterede tab og et antal signifikante forklarende makroøkonomiske variable via en lineær regressionsanalyse. Blandt de forklarende makroøkonomiske variable indgår arbejdsløshed, boligpriser, rente, antal konkurser/tvangsauktioner m.fl. Den makroøkonomiske segmenteringsmodel er i udgangspunktet beregnet på baggrund af tabsdata for hele pengeinstitutsektoren. Sparekassen har derfor vurderet, om modelestimaterne skal tilpasses kreditrisikoen for sparekassens egen udlånsportefølje. Denne vurdering har medført en tilpasning af modelestimaterne til egne forhold, hvorefter det er de tilpassede estimater, som danner baggrund for beregningen af den gruppevise nedskrivning. For hver gruppe af udlån og tilgodehavender fremkommer et estimat, som udtrykker den procentuelle værdiforringelse, som knytter sig til en given gruppe af udlån og tilgodehavender på balancedagen. Ved at sammenligne med det enkelte udlåns oprindelige tabsrisiko og udlånets tabsrisiko primo den aktuelle regnskabsperiode fremkommer det enkelte udlåns 5

6 bidrag til den gruppevise nedskrivning. Nedskrivningen beregnes som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og den tilbagediskonterede værdi af de forventede fremtidige betalinger. Yderligere foretages en gruppevis hensættelse på garantier, hvor de forventede fremtidige betalinger estimeres på basis af de historiske tabserfaringer korrigeret for aktuelle forhold. Eksponeringer efter nedskrivninger Koncernens samlede eksponering efter nedskrivninger andrager 6,9 mia.kr. Eksponeringernes gennemsnitlige værdi i løbet af år 2008 Opgørelse af risikovægtede poster: Vægtede poster med kredit-, modparts-, udvandings og leveringsrisiko ud fra: Standardmetoden summen af nedennævnte poster Eksponeringer mod institutter Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder m.v Eksponeringer mod detailkunder Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksponeringer hvorpå der er restance eller overtræk Eksponeringer mod institut- og erhvervseksponeringer m.m.v Eksponeringer i andre poster, herunder aktiver uden modparter Geografisk fordeling af eksponeringerne Mere end 95% af Koncernens samlede eksponeringer er hjemmehørende i Danmark. Derfor er en geografiske fordeling ikke foretaget. 6

7 Branchefordeling af eksponeringerne Branchefordeling af kreditrisikoen fordelt på eksponeringskategorier pr Centralregeringer og centralbanker Institutter Regionale eller lokale myndigheder Erhvervsvirksomheder m.v. Detailkunder Sikret ved pant i fast ejendom Restance eller overtræk Andre poster I alt Offentlige myndigheder Landbrug, jagt og skovbrug Fiskeri 0 Fremstillingsvirks., råstofudv., el-, gas, vand- og varmeværker Bygge- og anlægsvirksomhed Handel, restaurations- og hotelvirksomhed Transport, post og telefon Kredit- og finansieringsvirksomhed samt forsikringsvirksomhed Ejd.adm. og -handel, forretningsservice Øvrige erhverv Private I alt Fordeling af eksponeringerne på restløbetid Fordelingen af krediteksponeringer på restløbetider Anfordring 0-3 mdr. 3 mdr. - 1 år 1-5 år over 5 år - Eksponeringer mod centralregeringer eller centralbanker Eksponeringer mod regionale eller lokale myndigheder Eksponeringer mod institutter Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder m.v Eksponeringer mod detailkunder Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksponeringer hvorpå der er restance eller overtræk Eksponeringer i andre poster, herunder aktiver uden modparter I alt

8 Værdiforringede udlån og garantidebitorer Værdiforringede udlån og garantidebitorer, med underopdeling i misligholdte fordringer og fordringer der er værdiforringede, nedskrivninger/hensættelser samt udgifter vedrørende værdireguleringer og nedskrivninger, såvel individuelt som gruppevist behandlede, fordeler sig på følgende brancher: Værdiforringede fordringer og nedskrivninger, branchefordelt Udlån og garantidebitorer, hvorpå der er foretaget nedskrivninger/ hensættelser Individuelt vurderede udlån og garantidebitorer Offentlige myndigheder 1) Nedskrivninger/ hensættelser ultimo året Udgiftsførte beløb vedr. værdireguleringer og nedskrivninger i året Landbrug, jagt og skovbrug Fiskeri Fremstillingsvirk., råstofudv., el-, gas-, vand- og varmeværker Bygge- og anlægsvirksomhed Handel, restaurations- og hotelvirksomhed Transport, post og telefon Kredit- og finansieringsvirksomhed samt forsikringsvirksomhed Ejendomsadministration og -handel, forretningsservice Øvrige erhverv I alt erhverv Private Ovenstående er opgjort for moderselskab og ikke for koncern Driftspåvirkning vedrørende værdiregulering af nedskrivninger i løbet af året beregnes som nedskrivninger/hensættelse ultimo 2007 fratrukket nedskrivning/hensættelse ultimo 2008 fratrukket endelig tab (afskrevet) i 2008 samt tillagt indgået på tidligere afskrevne fordringer. Geografisk opdeling Mere end 95% af Koncernens misligholdte og værdiforringede fordringer er hjemmehørende i Danmark. Derfor er en geografisk fordeling ikke foretaget. 8

9 Bevægelser i 2008 I 2008 har Koncernen haft følgende bevægelser i værdiregulering og nedskrivninger: Nedskrivninger og hensættelser Udlån Garantidebitorer Individuelle nedskrivninger/hensættelser A. Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser primo på udlån og garantidebitorer Nedskrivninger/hensættelser i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger/hensættelser foretaget i tidligere regnskabsår, hvor der ikke længere er objektiv indikation på værdiforringelse, eller værdiforringelsen er reduceret Andre bevægelser Værdiregulering overtagne ejendomme Endelig tabt (afskrevet) tidligere individuelt nedskrevet/hensat B. Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser ultimo på udlån og garantidebitorer C. Summen af udlån og garantidebitorer, hvorpå der er foretaget individuelle nedskrivninger/hensættelser (opgjort før nedskrivninger/hensættelser) Gruppevise nedskrivninger/ hensættelser A. Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser primo på udlån og garantidebitorer Nedskrivninger/hensættelser i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger/hensættelser, hvor der ikke længere er objektiv indikation på værdiforringelser, eller værdiforringelsen er reduceret B. Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser ultimo på udlån og garantidebitorer C. Summen af udlån og garantidebitorer, hvorpå der er foretaget gruppevise nedskrivninger/hensættelser (opgjort før nedskrivninger/hensættelser) Nedskrivninger/hensættelser på tilgodehavender hos kreditinstitutter og andre poster med kreditrisiko C. Summen af tilgodehavende hos kreditinstitutter og andre poster med kreditrisiko, hvorpå der er foretaget nedskrivninger/hensættelser 0 0 Endelig tabt (afskrevet) A. Endelig tabt (afskrevet) ikke tidligere individuelt nedskrevet/hensat B. Indgået på tidligere afskrevne fordringer Kreditvurderingsbureauer Koncernen anvender ikke eksterne kreditvurderingsbureauer til beregning af størrelsen af risikovægtede poster. Oplysninger om opgørelse af kreditrisiko under IRB-metoden Koncernen avender ikke IRB-metoden. 9

10 Oplysninger om interne modeller (VaR-modeller) Koncernen anvender ikke interne modeller (VaR-modeller) til opgørelse af risiko på positioner i handelsbeholdningen. Oplysninger vedrørende securitiseringer Koncernen anvender ikke securitiseringer. Oplysninger vedrørende opgørelse af kreditrisiko i IRB-institutter Koncernen anvender ikke den interne ratingbaserede metode til opgørelsen af kreditrisiko. Oplysninger vedrørende kreditrisikoreducerende metoder Koncernen anvender standardmetoden for kreditrisiko for regnskabsåret Koncernen anvender hverken balanceført netting eller netting under stregen. I 2008 har Koncernen begrænset sig til at modtage finansiel sikkerhedsstillelse inden for følgende hovedkategorier: - Kontant eller kontantlignende instrumenter - Børsnoterede værdipapirer - Aktier m.v. der ikke indgår i et hovedindeks, men handles på et reguleret marked. Koncernens politik for værdiansættelse af finansielle sikkerheder medfører, at værdiansættelsen sker ud fra en markedsværdibetragtning. Forvaltning og værdiansættelse af de finansielle sikkerheder medfører, at koncernen har en forsvarlig kreditbeskyttelse af sine udlån. Procedurerne er en integreret del af den almindelige risikoovervågning, der foretages i Sparekassens kreditkontor. Koncernen anvender den udbyggede metode som kreditrisikoreducerende teknik. Dette medfører, at Koncernen kan reducere kapitalbelastningen af et engagement, når der tages pant i visse finansielle sikkerheder. I kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 7, punkt 57-60, er det anført, hvilke finansielle sikkerheder pengeinstituttet kan anvende under den udbyggede kreditrisikoreducerende metode. I den forbindelse skal det bemærkes, at der i bekendtgørelsen stilles krav om, at de finansielle sikkerheder, der anvendes, skal være udstedt af en virksomhed eller et land med en særlig god rating. Under hensyn til kapitaldækningsbekendtgørelsens afgrænsninger i bilag 7 kan den finansielle sikkerhedsstillelse, som Koncernen kan modtage, opdeles i følgende hovedkategorier: - Kontant eller kontantlignende instrumenter - Gældsinstrumenter udstedt af centralregeringer og/eller centralbanker - Gældsinstrumenter udstedt af regionale eller lokale myndigheder - Gældsinstrumenter udstedt af ratede realkreditinstitutter og pengeinstitutter - Gældsinstrumenter udstedt af ratede fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber 10

11 Koncernen anvender i overensstemmelse med reglerne i kapitaldækningsbekendtgørelsen finansielle sikkerheder til afdækning af sin kreditrisiko. Skemaet nedenfor viser for hver enkel eksponeringskategori sikkerhedernes dækning, altså den fuldt justerede størrelse af sikkerhederne inden for hver enkel eksponeringskategori: Størrelse af sikkerheder - Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder m.v. - Eksponeringer mod detailkunder - Eksponeringer hvorpå der er restance eller overtræk Markedsrisiko Defineres som risikoen for tab, som følge af, at markedsværdien af koncernens aktiver eller passiver ændrer sig på grund af ændringer i markedsforholdene. Koncernens samlede markedsrisici opgøres som summen af rente-, valuta- og aktierisici. Markedsrisici opstår primært i forbindelse med koncernens egenbeholdninger, idet handelsaktivitet afdækkes løbende i markedet. Opgørelse af solvensrisici på markedsrisikoområdet Poster med positionsrisiko Gældsinstrumenter Aktier mv (inkl. kollektive investeringsordninger) Råvarer Valutaposition Vægtet beløb Bestyrelsen har fastsat rammer for koncernens markedsrisici på de nævnte områder. Direktionen har herefter uddelegeret præcise limits og retningslinjer til de udførende afdelinger. Bestyrelsen får månedligt oplyst udnyttelsen af de udstukne rammer og en redegørelse for eventuelle overskridelser. Direktionen får dagligt en rapport med alle væsentlige positioner og en opgørelse af periodens værdireguleringer. De enkelte risikoområder overvåges løbende af kontrolfunktionen i regnskabsafdelingen, som rapporterer kontrollens resultater til direktionen. 11

12 Renterisiko Koncernen har både fastforrentede fordringer og gæld. I det omfang renterisikoen overstiger de vedtagne limits anvendes renteswaps. Renterisikoen udgør den største del af koncernens markedsrisiko og opgøres hver måned. Renterisikoen måles som et beregnet tab ved en rentestigning på 1 procentpoint i alle rentesatser. Renterisikoen i handelsbeholdningen er kr. Renterisiko i positioner uden for handelsbeholdningen Lange positioner Korte positioner Renterisiko Balanceførte poster Positioner med begrænset eller afdækket renterisiko Positioner med specielle renteformler I alt uden for handelsbeholdningen Aktierisiko Koncernens aktieportefølje består af unoterede aktier primært i sektorselskaber og en mindre del i andre selskaber, samt en handelsbeholdning med en maksimal kursværdi på 10 mio. kr. Risikoen på aktiebeholdningen vurderes at være meget lille. Eksponering i aktier mv. der ikke indgår i handelsbeholdningen Koncernen har i samarbejde med andre pengeinstitutter erhvervet aktier i en række sektorselskaber. Disse sektorselskaber har til formål at understøtte pengeinstitutternes forretning indenfor realkredit, betalingsformidling, IT, investeringsforeninger m.v. Koncernen påtænker ikke at sælge disse aktier, og derfor betragtes aktierne som værende uden for handelsbeholdningen. I flere af sektorselskaberne omfordeles aktierne således, at pengeinstitutternes ejerandele hele tiden afspejler det enkelte pengeinstituts forretningsomfang med sektorselskabet. Omfordelingen sker typisk med udgangspunkt i sektorselskabets indre værdi. Koncernen regulerer den bogførte værdi af disse aktier kvartalsvist, halvårligt eller helårligt - afhængigt af hyppigheden af nye informationer fra det enkelte sektorselskab. Koncernen har anvendt dagsværdioptionen på sektoraktierne, idet aktierne indgår i en portefølje af finansielle aktiver, der styres, og hvis afkast måles til dagsværdi i overensstemmelse med en dokumenteret risikostyring- eller investeringsstrategi, ligesom porteføljen indgår til dagsværdi i den interne ledelsesrapportering på basis af en totalafkastbetragtning. Internt måler og styrer koncernen porteføljen finansielle aktiver ud fra en totalafkastbetragtning. I overensstemmelse med dagsværdioptionen indregnes og måles sektoraktierne til dagsværdi med kursregulering over resultatopgørelsen. Som en del af koncernens strategi for risikospredning ejer koncernen unoterede aktier i flere selskaber, som investerer i ejendomme og værdipapirer. Aktierne værdisættes til indre værdi ifølge senest kendte regnskab. Den bogførte værdi af unoterede aktier er 154,1 mio. kr. heraf 143,2 kr. i sektorselskaber. Valutarisiko Koncernen har både fastforrentede fordringer og gæld i valuta. Valutarisikoen er begrænset, idet nettopositionen ikke må overstige 300 mio. kr. heraf minimum 200 mio. kr. i euro. 12

13 Koncernens valutarisiko opgjort som Finanstilsynets valutaindikator 1 var pr. 31. december mio. kr., svarende til 18,6 % af egenkapitalen. Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for tab som følge af, at det ikke er muligt at fremskaffe den nødvendige finansiering til at dække behovet. Målet med likviditetsstyringen er, at der er sikret et tilstrækkeligt og stabilt likviditetsberedskab. Likviditetsafdelingen forestår koncernens likviditetsstyring. Koncernens likviditetsberedskab opgøres efter kravene i Lov om finansiel virksomhed. Koncernen ønsker at have en likviditetsoverdækning på minimum 50 %. Likviditetsbehovet opgøres med udgangspunkt i fremtidige ind- og udbetalinger. Likviditeten søges primært fremskaffet hos koncernens kunder gennem attraktive indlånsprodukter. Resterende likviditetsbehov dækkes gennem lån og ved udstedelse af obligationer både i Danmark og i udlandet. Pengemarkedet anvendes til udligning af daglige udsving i likviditeten. Operationel risiko Operationelle risici defineres som risici for tab som følge af fejl i interne processer, menneskelige fejl, systemfejl eller tab som følge af eksterne begivenheder, inklusive retlige risici. Det er koncernens politik så vidt muligt at afdække risici, blandt andet gennem forsikringer, men dog således, at der regnes med en selvrisiko af en vis størrelse. Rapportering sker løbende til direktionen og årligt til bestyrelsen. Der sker en løbende overvågning af de operationelle risici, og på væsentlige områder foretages årligt en systematisk gennemgang af de risici, som koncernens forretninger kan blive udsat for. Konstaterede tab undersøges nøje, og erfaringer anvendes til at reducere risikoen for nye tab. Der er etableret adskillelse mellem udførende funktioner og kontrollerende funktioner. Kontrol af overholdelse af forretningsgange og afstemninger sker således uafhængigt af de udførende afdelinger. Koncernen har en intern revisionsafdeling, som referer til bestyrelsen i Koncernen. Intern revision opstiller i samarbejde med ekstern revision en revisionsplan, som sikrer, at der er et løbende tilsyn med, at forretningsgange og lovgivningen overholdes. På IT-området er Sparekassen tilsluttet Skandinavisk Datacenter, som har dublering af systemer og drift på alle kritiske områder. Netværk kan omkobles på alle hovedforbindelser. Der foreligger planer, som kan anvendes i en evt. katastrofesituation. Koncernens telefoni er under omlægning til IP med drift på linjer, som kan omkobles på alle hovedforbindelser. Behovet for afdækning af risici gennem anvendelse af forsikringer overvåges ved anvendelse af forsikringsmægler. Forretningsrisiko Forretningsrisiko defineres som risikoen for tab eller faldende indtjening, der kan opstå som følge af ændringer i betingelserne for at drive forretning, f. eks. øget konkurrence, lovændringer eller dårligt omdømme. 13

14 Det er koncernens politik at have megen opmærksomhed på disse områder, men der anvendes ingen konkrete værktøjer til måling af risici. Ved beregningen af koncernens kapitalbehov indgår en vurdering af forretningsrisikoen. Basiskapitalen I nedenstående skema er der redegjort for, hvordan koncernens basiskapital er sammensat af kernekapital og supplerende kapital samt alle tillæg og fradrag i disse. Opgørelse af basiskapital pr kr. 1. Kernekapital Aktiekapital/garantikapital/andelskapital Reserver Overført overskud eller underskud Primære fradrag i kernekapital Immaterielle aktiver -515 Udskudte aktiverede skatteaktiver Akk. værdiregulering af sikringsinstrumenter ved sikring af betalingsstrømme Kernekapital efter primære fradrag Kernekapital inklusiv hybrid kernekapital efter primære fradrag Andre fradrag 0 7. Kernekapital, inkl. hybrid kernekapital, efter fradrag Supplerende kapital Ansvarlig lånekapital Medregnet supplerende kapital Basiskapital før fradrag Fradrag i basiskapital Basiskapital efter fradrag Solvenskrav Koncernens mål for kapitalstyringen er, at overholde de krav til kapital, der er fastsat i Lov om finansiel virksomhed og at sikre koncernens evne til at fortsætte som en selvstændig virksomhed. Kapitalplanlægningen er tilpasset den aktuelle økonomiske situation og ny lovgivning, som har indført forbud mod aktietilbagekøbsprogrammer og udbytte. Lovgivningen har også pålagt pengeinstitutterne en række krav vedrørende vækst i udlån mv. Fokus i Koncernens kapitalstyring er derfor rettet mod maksimal konsolidering og optimering af de risikovægtede aktiver under hensyntagen til forretningsstrategien og de konjunkturmæssige forhold. Koncernen vurderer at have opfyldt alle lovgivningsmæssige kapitalkrav. Solvensprocenten i koncernen er 15,8 % opgjort efter reglerne i Lov om finansiel virksomhed. Solvensprocenten skal iht. loven udgøre 8 pct. Kapitalstyringen sker ud fra de opgørelsesmetoder og nøgletal, som er udviklet af Baselkomiteen, og som er indarbejdet i Lov om finansiel Virksomhed. Bestyrelsen har godkendt en plan for fremskaffelse af yderligere kapital, såfremt der opstår behov herfor. 14

15 Rapportering sker kvartalsvis til bestyrelse og direktion. Tilstrækkelige kapital og solvensbehov Formålet med opgørelsen af den tilstrækkelige basiskapital og det individuelle solvensbehov er at definere den kapital, som minimum skal være til stede til imødegåelse af, at Koncernens interessenter ikke lider tab på forretninger med koncernen. I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte koncernens individuelle solvensbehov. Beslutningsgrundlaget er en model i hvilken, der afsættes kapital indenfor de 4 risikoområder: Kreditrisiko, markedsrisiko, ejendomsrisiko og øvrige risici. Den første del af modellen indeholder en række stresstest, som anvendes på de enkelte regnskabsposter via en række variable. Det er bestyrelsen, der har besluttet, hvilke risici koncernen bør kunne modstå, og dermed hvilke variable, der skal stresstestes. Variable der stresstestes med ved fastsættelsen af solvensbehovet: Kapital til dækning af kreditrisici Stigning i tab på kunder Kapital til dækning af markedsrisici Kapital til dækning af risiko på egne ejendomme Aktiekursfald Rentestigning Ejendomsprisfald Generelt fald i indtægterne Kapital til dækning af øvrige risici Stigning i valutakursrisiko Stigning i modpartsrisiko Stresstesten viser konsekvenserne på solvensen ved en række negative begivenheder. Herved fås et mål for, hvor meget kapital der skal til, for at koncernen kan modstå de opstillede scenarier. De risikofaktorer, der er medtaget i modellen, er, efter ledelsens vurdering, dækkende for alle de risikoområder, som lovgivningen kræver, der skal tages højde for ved fastsættelsen af kapitalbehovet, samt de risici som ledelsen finder, at koncernen har påtaget sig. 15

16 Udover de risikoområder, der medtages via stresstest, er den en lang række risikoområder, som Ledelsen har fundet relevante at medtage i vurderingen af solvensbehovet. Andre risikoområder, der er vurderet i relation til fastsættelse af solvensbehovet Store engagementer Svage engagementer Yderligere kapital til dækning af kreditrisici Geografisk koncentration Erhvervsmæssig koncentration Koncentration af sikkerheder Yderligere kapital til dækning af markedsrisici Operationel risiko og kontrolmiljø Strategiske risici Yderligere kapital til dækning af øvrige risici Omdømmerisici Risici i relation til koncernens størrelse og kapitalfremskaffelse Likviditetsrisici Koncernrisici Afviklingsrisici Kapital til dækning af kommende aktiviteter Vækstforventninger Fastsættelsen af disse områders indflydelse på solvensbehovsprocenten er enten beregnet direkte via supplerende beregninger eller ved, at ledelsen skønsmæssigt har vurderet disse risikoområders indflydelse på opgørelsen af solvensbehovet. De risikofaktorer, der er medtaget i modellen, er efter Ledelsens opfattelse dækkende for alle de risikoområder, lovgivningen kræver, at pengeinstituttets ledelse skal tage højde for ved fastsættelse af solvensbehovet samt de risici som Ledelsen finder, at koncernen har påtaget sig. Bestyrelse og direktion skal vurdere, hvorvidt basiskapitalen er tilstrækkelig til at understøtte kommende aktiviteter. Vurderingen er en del af aktiviteterne ved budgetlægningen for de kommende år. Det beregnes, hvordan vækstforventningerne påvirker solvensbehovet, når der tages hensyn til indtjeningsmarginalen efter skat. Koncernens risikovægtede aktiver og kapitalkrav for hver enkel eksponeringskategori Risikovægtede eksponeringer Risikovægtede eksponeringer Kapitalkravet (8% af eksponering) Eksponeringer mod institutter Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder m.v Eksponeringer mod detailkunder Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksponeringer hvorpå der er restance eller overtræk Eksponeringer i andre poster, herunder aktiver uden modparter

17 Koncernens solvenskrav til markedsrisici Risikovægtede poster med markedsrisiko pr Risikovægtede eksponeringer Kapitalkravet (8% af eksponering) Vægtede poster med markedsrisiko Gældsinstrumenter Aktier Kollektive investeringsordninger Valutakursrisiko Råvarerisiko Interne modeller (VaR-modeller) 0 0 Solvenskrav til operationel risiko Pengeinstituttet anvender basisindikatormetoden til at opgøre solvenskravet til den operationelle risiko. Kapitalkravet til den operationelle risiko pr. 31. december 2008 er beregnet til t.kr. Modpartsrisiko afledte finansielle instrumenter Koncernen anvender markedsværdimetoden for modpartsrisiko til at opgøre eksponeringens størrelse for afledte finansielle instrumenter, der er omfattet af definitionen i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 17, samt for kreditderivater inden for handelsbeholdningen. Fastsættelsen af eksponeringens værdi ved markedsværdimetoden for modpartsrisiko følger af nedenstående beskrivelse: 1. Kontrakter opgøres til markedsværdi for at opnå den aktuelle genanskaffelsesomkostning for alle kontrakter med en positiv værdi. 2. For at nå frem til et tal for den fremtidige krediteksponering multipliceres kontrakternes nominelle hovedstole eller de underliggende værdier med procentsatser fastsat af Finanstilsynet. Swaps baseret på to variable renter i samme valuta er undtaget herfor, idet kun den aktuelle genanskaffelsesomkostning beregnes. 3. Summen af de aktuelle genanskaffelsesomkostninger og de potentielle fremtidige krediteksponeringer udgør eksponeringsværdien. I forbindelse med koncernens fastsættelse af den tilstrækkelige basiskapital holdes kapital svarende til 8 % af den positive markedsværdi af derivaterne. I koncernens bevillingsproces og i den almindelige engagementsovervågning tages der højde for den beregnede eksponeringsværdi, således at det sikres, at denne ikke overstiger den bevilgede kreditgrænse på modparten. 17

18 Værdien af koncernens samlede modpartsrisiko opgjort efter markedsværdimetoden for modpartsrisiko, jf. kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 16, punkt Modpartsrisiko med vægt Positiv bruttodagsværdi af finansielle kontrakter efter netting Den samlede eksponeringsværdi af modparts-risiko opgjort efter markedsværdimetode Modpart med risikovægt 20 % Modpart med risikovægt 75 % 0 0 Modpart med risikovægt 100 % Faaborg, den 25. marts

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7 Risik0rapport 2012 Indhold 1 Året der gik 2012....................................................................... 3 2 Oplysningsforpligtelser..................................................................

Læs mere

Koncernrisikorapport AKTIESELSKABET

Koncernrisikorapport AKTIESELSKABET Koncernrisikorapport 2009 AKTIESELSKABET 02 Koncern-risikorapport for Arbejdernes Landsbank 2009 3 Den overordnede risikostyring 4 Kreditrisiko på kundeudlån i banken 13 Kreditrisiko på kreditinstitutter

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013 risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013 indholdsfortegnelse Forretningsmodel 3 Risikostyring 4 Risikoorganisering 4 Rapportering 5 Finanstilsynets inspektioner 6 Risikoeksponering 7 Krediteksponering

Læs mere

VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter

VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Metoder Risikoområde: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S Årsrapport 2014 / Årsrapport 2014 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 9 Ledelsespåtegning 11 Den uafhængige

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

vestjyskbank Årsrapport 2009

vestjyskbank Årsrapport 2009 vestjyskbank Årsrapport 2009 2 Ledelsesberetning Et år præget af afmatning og konsolidering 4 Strategiske og finansielle målsætninger 6 Hoved- og nøgletal 8 Beretning 12 Risikostyring 20 Ansvarlighed 24

Læs mere

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder Risikoområder: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici 6. Markedsrisici

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side Årsrapport 2009 Nøgletal Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Netto rente- og gebyrindtægter 2009 2008 2007 2006 2005

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts juli 2012

Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S

FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aktieselskabet Lollands Bank selskabsmeddelelse nr. 13/2013 24. oktober 2013 FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S Bestyrelserne

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab Årsrapport 2014 2 Indhold Ledelsesberetning Indholdsfortegnelse 3 Oplysninger om Sparekassen Thy 4 Organisation 5 Repræsentantskab 6 Ledelseshverv 7 Ledelsesberetning - overblik 8 Forretningsudvikling

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 4 Forventninger til 2010 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån 6 Funding 8 Kapital- og risikostyring

Læs mere

Indhold. Årsrapport 2013

Indhold. Årsrapport 2013 2013 Årsrapport Årsrapport 2013 Indhold LEDELSESBERETNING Jyske Bank-koncernen i hovedtal 2 Sammendrag 3 Året 2013 4 Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 8 Nedskrivninger på udlån mv. 9 Beholdningsindtjening

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 8. august 2011, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1) 1 Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, fastsættes:

Læs mere

Årsrapport 2014. 13. regnskabsår

Årsrapport 2014. 13. regnskabsår Årsrapport 2014 13. regnskabsår OPLYSNINGER OM LR REALKREDIT 2 LEDELSESPÅTEGNING 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 4 TIL KAPITALEJERNE I LR REALKREDIT A/S 4 PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET 4 Ledelsens ansvar

Læs mere

Hovedtal 5. Årets aktiviteter 6. Udvikling i resultatopgørelse og balance 8. Forventninger til fremtiden 9. Organisation og selskabsledelse 10

Hovedtal 5. Årets aktiviteter 6. Udvikling i resultatopgørelse og balance 8. Forventninger til fremtiden 9. Organisation og selskabsledelse 10 ÅRSRAPPORT 2008 2 Indhold Kort om Danmarks Skibskredit 4 Hovedtal 5 Årets aktiviteter 6 Udvikling i resultatopgørelse og balance 8 Forventninger til fremtiden 9 Organisation og selskabsledelse 10 Regelsæt

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges,

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges, HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter:. Vejleder: Jens Borges, Institut for Finansiering, CBS Indhold Del I... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Processtyringsfaktorer...

Læs mere

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side 4 Glimt fra det forløbne halvår...side

Læs mere

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461 HALVårsrapport 2014 01.01-30.06.2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 3 4. kvartal 2013 4 Forventninger til 2014 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån og distribution 6 Funding 9

Læs mere