K O N T R A K T. mellem. Udlændingeservice Ryesgade København Ø. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K O N T R A K T. mellem. Udlændingeservice Ryesgade 53 2100 København Ø. Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro"

Transkript

1 K O N T R A K T mellem Udlændingeservice Ryesgade København Ø og Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. AF 22. DECEMBER 2010

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND OG FORMÅL Kort beskrivelse af parterne Overordnet målsætning DEFINITIONER OMFATTEDE INDKVARTERINGSSTEDER OG KAPACITET OPERATØRENS YDELSER Generelt Ydelser ved åbning og lukning af indkvarteringssteder m.v Myndighedsforskrifter FACILITETER Generelt Inventar RESULTATMÅL OG MÅLEMETODE SAMARBEJDSORGANISATION, KVALITETSSIKRING OG RAPPORTERING Samarbejdsorganisation Rapportering Tilsyn VEDERLAG BETALINGSBETINGELSER UNDERLEVERANDØRER PARTERNES MISLIGHOLDELSE FORCE MAJEURE FORSIKRING OG ANSVAR TAVSHEDSPLIGT PERSONDATA OVERDRAGELSE TVISTIGHEDER KONTRAKTENS LØBETID KONTRAKTSTYRING OG FORTOLKNING Kontraktstyring Fortolkning UNDERSKRIFTER... 10

3 3 1. BAGGRUND OG FORMÅL Denne kontrakt er indgået mellem Udlændingeservice og Jammerbugt Kommune med det formål at regulere samarbejdet mellem parterne i forbindelse med driften af indkvartering af asylansøgere m.fl. og Jammerbugt Kommunes levering af tilknyttede ydelser Kort beskrivelse af parterne Udlændingeservice er en styrelse under Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, der efter udlændingelovens 42 a, stk. 5, har ansvaret for at tilvejebringe og drive indkvarteringssteder for asylansøgere m.fl. Jammerbugt Kommune benævnes i det følgende operatøren Overordnet målsætning Det er en fælles målsætning for parterne, at opholdet på indkvarteringsstederne og de tilbud, der stilles til rådighed i den forbindelse, skal give beboerne en meningsfuld og værdig ventetid. Det er i den forbindelse væsentligt, at beboernes personlige ressourcer under de givne omstændigheder udnyttes optimalt, og at de bibringes en realistisk opfattelse af deres situation, således at de bedst muligt bliver i stand til at tage vare på sig selv og deres familie, uanset om fremtiden ligger i Danmark, deres hjemland eller et evt. tredjeland. 2. DEFINITIONER Ved aktiviteter forstås de underaktiviteter, der skal gennemføres i tilknytning til leveringen af ydelserne. Ved beboere forstås personer omfattet af Udlændingeservices underholdsforpligtelse, jf. 42 a, stk. 1 og 2, jf. stk. 3, i udlændingeloven, som er indkvarteret på operatørens indkvarteringssteder eller er tilknyttet disse. Ved indkvarteringssted forstås det eller de steder, hvorfra operatøren skal drive indkvarteringsvirksomhed og levere de dertil knyttede ydelser, jf. bilag 1. Ved inventaroperatøren forstås den operatør, der på vegne af Udlændingeservice varetager inventarfunktionen. Ved kontrakt forstås denne kontrakt med bilag og senere ændringer og tillæg. Ved ydelser forstås de forskellige opgaver, operatøren skal varetage i tilknytning til udførelsen af den samlede opgave med indkvartering.

4 4 3. OMFATTEDE INDKVARTERINGSSTEDER OG KAPACITET De af denne kontrakt omfattede indkvarteringssteder ved indgangen til og udgangen af aftaleperioden fremgår af bilag 1 med forbehold for tilpasninger, der ikke kan tages højde for ved kontraktens indgåelse. Da behovet for indkvarteringskapacitet kan variere betydeligt over både kortere og længere perioder aftales det, at såvel indkvarteringssteder som kapacitet på indkvarteringsstederne, kan ændres på Udlændingeservices initiativ. Som følge af uforudsigeligheden i behovet for kapacitetsændringer aftales der ikke noget specifikt varsel for ændringer af de omfattede indkvarteringssteder eller kapaciteten. Det vil være nødvendigt løbende at følge udviklingen tæt. Udlændingeservice tilstræber i så god tid som muligt at varsle om behovet for ændringer. Der er enighed blandt parterne om, at centre kan meldes til lukning med tre måneders varsel til den første i en måned, og for pavillonløsninger kan disse meldes til lukning med 1 måneds varsel til den første i en måned. Der kan løbende foretages mindre kapacitetsjusteringer på eksisterende centre m.v. Eventuelle udsættelser af en varslet lukning aftales konkret. Endelig skal overdragelse af indkvarteringssteder m.v. som hovedregel varsles 3 måneder, inden effektuering skal finde sted. I forbindelse med åbning af indkvarteringssteder forudsættes det, at operatøren senest 3 måneder efter påbegyndelse af drift kan levere de ydelser, der er omfattet af kontrakten. Operatøren honoreres særskilt for de opgaver, der skal varetages i forbindelse med tilpasninger. I den forbindelse vil varslet for eventuelle lukninger have indflydelse på vederlaget, jf. bilag 8. Såfremt det samlede faktiske indkvarteringsomfang hos operatøren over en længere periode er væsentligt lavere end kapaciteten, kan der i konkrete tilfælde efter forhandling aftales et særligt vederlag, jf. bilag OPERATØRENS YDELSER 4.1. Generelt De ydelser, som operatøren skal levere, er nærmere beskrevet i bilag 2, bilag 3 og bilag 4 med underbilag. Den måde, hvorpå operatøren konkret forventer at levere de ydelser, der følger af denne kontrakt, skal beskrives i en virksomhedsplan. Virksomhedsplanen udarbejdes af operatøren efter drøftelse med Udlændingeservice. For så vidt angår indhold m.v. af virksomhedsplanen henvises der til Udlændingeservices notat af 10. februar 2010 om operatørernes virksomhedsplaner. Operatøren er forpligtet til at have kvalificeret og tilstrækkeligt personale ansat eller til rådighed som underleverandører til levering af ydelserne.

5 5 Operatøren bør samtidig tilrettelægge leveringen af ydelserne, således beboerne inddrages i størst muligt omfang. Operatøren er ligeledes forpligtet til at stille professionel tolkebistand til rådighed for beboerne i det omfang, det er nødvendigt for at sikre, at beboerne forstår omfanget af deres rettigheder og pligter i indkvarteringssystemet. Operatøren er ligeledes forpligtet til at stille professionel tolkebistand til rådighed, hvor det er en forudsætning for, at beboerne kan modtage de ydelser, som operatøren er forpligtet til at levere i henhold til denne kontrakt. Operatøren er herudover forpligtet til at bistå Udlændingeservice med oplysninger og besvarelser af spørgsmål i relation til de beskrevne opgaver i det omfang, det ikke er i strid med gældende lovgivning om videregivelse af oplysninger og under hensyntagen til operatørens varetagelse af øvrige opgaver Ydelser ved åbning og lukning af indkvarteringssteder m.v. Operatøren er berettiget til særligt vederlag for ydelser ved åbning og lukning af indkvarteringssteder m.v. som anført i bilag 4 og bilag 8. Vederlagets størrelse aftales i hvert enkelt tilfælde og vil bl.a. afhænge af Udlændingeservices varsler i relation til tilpasningen Myndighedsforskrifter Operatøren er ved leveringen af ydelserne forpligtet til at følge de af Udlændingeservice udstedte retningslinjer i notater m.v. En samlet oversigt over disse retningslinjer fremgår af bilag 9. Operatøren er ligeledes forpligtet til at følge gældende myndighedsforskrifter. En oversigt over de myndighedsforskrifter m.v., som operatøren konkret skal efterleve, enten helt eller delvist i forbindelse med varetagelsen af sin virksomhed (jf. beskrivelserne i de enkelte underbilag), fremgår af bilag 9. Såfremt der sker ændringer i de af Udlændingeservice udstedte retningslinjer eller andre relevante myndighedsforskrifter, skal der ske en opdatering af de bilag, ændringerne vedrører, jf. pkt Operatøren er berettiget til regulering i vederlaget (bilag 8) i det omfang, operatøren kan dokumentere en væsentlig nettomeromkostning. Det præciseres, at operatøren er berettiget til regulering i vederlaget (bilag 8), såfremt summen af samtidige ændringer af forskellige retningslinjer og myndighedsforskrifter medfører væsentlige nettomeromkostninger. 5. FACILITETER 5.1. Generelt Udlændingeservices pligt til at stille faciliteter til rådighed for operatørens levering af ydelser er reguleret i bilag 3.

6 6 Operatøren er ikke berettiget til at anvende faciliteterne til virksomhed, hvor der opnås indtægter fra anden side end Udlændingeservice, medmindre andet aftales skriftligt. I forbindelse med en sådan anvendelse betaler operatøren Udlændingeservice herfor. Betalingen vil basere sig på styrelsens udgifter forbundet med faciliteterne på den givne lokalitet. I fastsættelsen af betalingen vil der indgå direkte huslejeudgifter, vedligeholdelse af ejendommen samt en andel af styrelsens udgifter til administration af området Inventar Udlændingeservice har pligt til at tilvejebringe basisinventar til indkvarteringsstederne, hvilket eventuelt kan forestås i samarbejde med operatøren eller inventaroperatøren (Dansk Røde Kors Asylafdelingen). Operatøren har pligt til at tilvejebringe øvrigt inventar til indkvarteringsstederne. Udlændingeservice afholder udgifterne hertil som fastsat i bilag 8. Operatøren har pligt til at føre en fortegnelse over, hvilket inventar der er på indkvarteringsstederne med udgangspunkt i det beskrevne i bilag RESULTATMÅL OG MÅLEMETODE Operatøren skal opfylde de resultatmål, der er anført i bilag 6, hvori også fremgår krav til målemetode. 7. SAMARBEJDSORGANISATION, KVALITETSSIKRING OG RAPPORTERING 7.1. Samarbejdsorganisation Der skal etableres en samarbejdsorganisation som beskrevet i bilag 7. Parterne har i fællesskab ansvaret herfor Rapportering Operatøren er forpligtet til at rapportere til Udlændingeservice i det i bilag 7 fastsatte omfang Tilsyn Udlændingeservice er berettiget til at foretage uanmeldte tilsyn med operatørens levering af ydelserne, herunder at foretage kontrolbesøg på indkvarteringsstederne. De nærmere regler for tilsyn er fastsat i bilag 7.

7 7 8. VEDERLAG Operatøren er berettiget til vederlag for ydelser som anført i bilag 8. Operatøren er ikke berettiget til andre vederlag end fastsat i bilag 8, der inkluderer enhver udgift, der er forbundet med leveringen af ydelserne. Ved ophør af kontrakten som følge af nedlukning eller overdragelse af kontrakten til en ny operatør, er operatøren berettiget til et ophørsvederlag som beskrevet i bilag 8. Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. 9. BETALINGSBETINGELSER Operatørens vederlag forfalder til betaling som anført i bilag 8. Fakturering skal ske som nærmere anført i bilag UNDERLEVERANDØRER Operatøren er kun berettiget til at anvende underleverandører inden for følgende områder med Udlændingeservices skriftlige samtykke i hvert enkelt tilfælde: Børneundervisning (bilag ) Legestuetilbud (bilag ) Voksenundervisning og aktiviteten (bilag ) Til offentligt anerkendte uddannelsesinstitutioner skal der dog ikke indhentes skriftligt samtykke, jf. dog bilag 6, afsnit 2.1. Eventuelle underleverandører inden for disse områder er anført i bilag 5 Inden for andre områder er operatøren frit stillet til at anvende underleverandører. Operatøren hæfter for sine underleverandørers forhold på samme måde som for sine egne forhold i forbindelse med levering af ydelser efter denne kontrakt. 11. PARTERNES MISLIGHOLDELSE I tilfælde af misligholdelse gælder dansk rets almindelige regler. Såfremt der er væsentlige mangler eller anden væsentlig misligholdelse ved levering af ydelserne, kan Udlændingeservice ophæve kontrakten, jf. dog pkt. 18. Ophævelse kan dog kun ske, såfremt Udlændingeservice har afgivet skriftligt påkrav, og operatøren ikke har afhjulpet forholdet. Påkrav skal indeholde angivelse af, hvori den væsentlige misligholdelse består, samt en rimelig frist på mindst 14 dage til at afhjælpe forholdet.

8 8 Hvis Udlændingeservice ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til kontrakten og underbilagene, fritages operatøren for at levere ydelser efter kontrakten i det omfang, operatøren kan dokumentere, at Udlændingeservices opfyldelse af sine forpligtelser er en nødvendig forudsætning for operatørens levering af ydelserne. Såfremt Udlændingeservice væsentligt misligholder sine forpligtelser, kan operatøren ophæve kontrakten, jf. dog pkt. 18. Ophævelse kan dog kun ske, såfremt operatøren har afgivet skriftligt påkrav, og Udlændingeservice ikke har afhjulpet forholdet. Påkrav skal indeholde angivelse af, hvori den væsentlige misligholdelse består, samt en rimelig frist på mindst 14 dage til at afhjælpe forholdet. 12. FORCE MAJEURE Hverken operatøren eller Udlændingeservice skal i henhold til denne kontrakt anses for ansvarlig over for den anden part, for så vidt angår forhold, der ligger uden for partens kontrol, herunder strejke og lockout, og som parten ikke ved kontraktens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af 1. punktum, og som operatøren ikke burde have undgået eller overvundet. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 5 arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt. 13. FORSIKRING OG ANSVAR Statens regler om selvforsikring for så vidt angår bygninger og inventar udmøntes som anført i bilag 3. Asylansøgere m.fl. indkvarteret hos operatøren er omfattet af de almindelige arbejdsskaderegler, for så vidt angår arbejdsskader i forbindelse med lovlig aktivering. Arbejdsskader administreres efter reglerne i kapitel 8 i bekendtgørelse om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl., hvor sager vedrørende skader fremsendes til Udlændingeservice, som videresender arbejdsskadesager til Arbejdsskadestyrelsen. Operatøren skal i forbindelse hermed fremsende formularen Anmeldelse af arbejdsulykke m.v. samt en kopi af eventuel aftale om ekstern aktivering. For så vidt angår ansvarsforsikring skal sager, hvori der gøres et erstatningskrav gældende over for en beboer, fremsendes til Udlændingeservice i henhold til 42 i, stk. 1. For så vidt angår operatørens ansvar, gælder dansk rets almindelige regler.

9 9 14. TAVSHEDSPLIGT Operatøren og dennes medarbejdere skal iagttage tavshed med hensyn til fortrolige oplysninger, jf. straffelovens 152 samt 152 a-f, som der opnås kendskab til i forbindelse med udførelse af de i denne kontrakt beskrevne opgaver. 15. PERSONDATA Operatøren skal overholde den til enhver tid gældende lovgivning om håndtering af persondata. 16. OVERDRAGELSE Udlændingeservice har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne kontrakt til en anden offentlig institution eller en institution eller et selskab, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige drives for offentlige midler. Operatøren kan ikke uden Udlændingeservices skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne kontrakt til tredjemand. Udlændingeservice kan ikke uden rimelig grund afvise en anmodning om overdragelse fra operatøren. 17. TVISTIGHEDER Kontrakten er undergivet dansk ret. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med kontrakten, skal afgøres ved de almindelige domstole med værneting i København. 18. KONTRAKTENS LØBETID Kontrakten træder i kraft den 1. januar 2011og løber til og med 31. december Parterne er dog enige om, at samarbejdet har et flerårigt sigte. Kontrakten kan i kontraktperioden opsiges af parterne med 6 måneders skriftligt varsel til den første i en måned. Ved opsigelse af kontrakten finder fremgangsmåden i bilag 4 anvendelse, jf. også pkt. 5 i bilag KONTRAKTSTYRING OG FORTOLKNING Kontraktstyring Parterne foretager i fællesskab kontraktstyring baseret på følgende hovedprincipper:

10 10 Alle ændringer til kontrakten skal foreligge i skriftlig form ved opdatering af selve kontrakten, der underskrives af begge parter. Alle ændringer til bilagene skal foreligge i skriftlig form ved opdatering af selve bilagene og skal herefter signeres af begge parter. Alle ændringer af kontrakt og bilag skal kunne dokumenteres med fuld sporbarhed, f.eks. ved ændringsmarkering, versionshistorik eller lignende Fortolkning Henvisninger til kontrakten eller til en bestemmelse deri omfatter også de til kontrakten hørende bilag henholdsvis de af disse bilag, der er relevante for den pågældende bestemmelse, jf. bilagsoversigten nedenfor. Bestemmelser i kontrakten har forrang frem for bestemmelser i bilag. 20. UNDERSKRIFTER Kontrakten underskrives i to originale eksemplarer, hvoraf parterne hver modtager ét. Endvidere opbevarer hver af parterne en elektronisk version af kontrakten med henblik på senere ændringer.

11 11 Bilagsoversigt Bilag 1 Omfattede indkvarteringssteder m.v. Bilag 2 Operatørens ydelser Bilag Indkvartering og socialt netværk Bilag Almen sundhedsbetjening Bilag Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge Bilag Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge Bilag Legestuetilbud Bilag Undervisning og aktivering af voksne Bilag 2.5. Fremrykket danskundervisning Bilag 2.8. Transport Bilag 3 Bilag 3.1. Bilag 3.2. Bilag 3.3. Bilag 3.4. Bilag 3.6. Faciliteter Bygninger Drift og vedligeholdelse af ejendomme m.v. Tilvejebringelse af inventar Vedligeholdelse af inventar Gradueret beredskab Bilag 4 Bilag 4.1. Bilag 4.2. Ydelser ved åbning og lukning af indkvarteringssteder m.v. Ydelser ved åbning Ydelser ved lukning Bilag 5 Underleverandører Bilag 6 Resultatmål og målemetoder Bilag 7 Samarbejdsorganisation, kvalitetssikring og rapportering

12 12 Bilag 8 Økonomi Bilag 9 Gældende retningslinjer og andre myndighedsforskrifter

13 Bilag 1. Omfattede indkvarteringssteder m.v. Operatøren driver ved indgangen til og udgangen af kontraktperioden forventeligt 1 følgende indkvarteringssteder m.v.: Forventet drift primo 2011 Forventet drift ultimo 2011 Forventet kapacitet primo 2011 Forventet kapacitet ultimo 2011 Myndighedsbestemt vagtbemanding Center Adresse Center Brovst 1) Vestkystvejen 78-80, 9460 Brovst Ja Ja Nej Center Tranum 2) Strandvejen 150, 9460 Brovst Ja Nej Nej Brovst Sygehus Sygehusvej 3, 5 og 7, 9460 Brovst Ja Ja Nej Aktivitetshus Tranum Kro Strandvejen 66, 9460 Brovst Ja Ja - - Nej Aktivitetshuset Brovst Hedevejen 7, 9460 Brovst Ja Ja - - Nej Annekser: Kirkegade Kirkegade 18, 1 sal, 9460 Brovst Ja Ja 4 4 Nej Solbakkevej Solbakkevej 18, 9460 Brovst Ja Ja 4 4 Nej Solbakkevej Solbakkevej 20, 9460 Brovst Ja Ja 4 4 Nej Jernbanegade Jernbanegade 40, 1 sal Ja Ja 6 6 Nej Kapacitet i alt ) Herudover et gradueret beredskab, svarende til pladser. 2) På Feriehotel Tranum Klit lejes fra den 1. januar 2011 til den 1. marts 2011 lejes 48 lejligheder svarende til ca. 225 pladser. Fra 1. marts 2011 til 19. maj 2011 lejes lejligheder svarende til ca pladser. Efter den periode forventes det at etablere pladser svarende til pladser, således den samlede kapacitet for Jammerbugt kommune ultimo 2011 udgør 400 pladser. Det er aftalt, at der i forbindelse med beregning af tompladskompensation tages udgangspunkt i en fast centerkapacitet (dvs. eksklusiv annekserne) på 350 pladser. Udover de i tabellen nævnte indkvarteringspladser udgør Center Brovst et gradueret beredskab. Beredskabet består af pladser (svarende til to pavilloner) og kan efter aftale med Udlændingeservice anvendes i perioder med brug for merkapacitet eller en mere fleksibel indkvartering. Det graduerede beredskab ændrer ikke ved den fastsatte kapacitet på 350 pladser, jf. i øvrigt bilag 3.6. En samlet udnyttelse af kapaciteten primo 2011 inkl. det graduerede beredskab vil i udgangspunktet ligge omkring pladser. Det graduerede beredskab forventes anvendt ved indgangen til Forventningerne til kapaciteten er baseret på de forudsætninger, der er kendt ved tidspunktet for kontraktunderskrivelsen.

14 Bilag Indkvartering og socialt netværk (0- årige) - Opholdscentre Formål Formålet er at indkvartere asylansøgere m.fl., der anvises af Udlændingeservice. Derudover er formålet, at det gennem en helhedsorienteret indsats under hensyntagen til beboernes særlige livsvilkår og deres individuelle forudsætninger skal sikres, at ansvaret for beboernes liv forbliver hos beboerne selv. Der skal gives muligheder for, at den enkelte beboer sikres optimal udnyttelse af sociale, faglige og personlige kompetencer. Der skal endvidere tilvejebringes rammer og muligheder, således at der kan skabes en stabil og forudsigelig dagligdag. Beboerne skal bibringes et kendskab til danske normer og værdier. Beboeren skal støttes i at have et realistisk billede af egen situation. Beboere med særlige behov skal identificeres med henblik på iværksættelse af nødvendige tiltag. Der blev i forbindelse med aktstykke nr. 157 af 1. juni 2006 vedtaget en styrkelse af koordinationen af de fritidstilbud, der tilbydes børn og unge, jf. bilag , samt den voksenundervisning og - aktivering, der tilbydes beboerne, jf. bilag Aftalen herom er videreført på finansloven for Aktiviteter og servicekrav 1. Vagtberedskab Operatøren skal til hvert center (uden fast døgnbemanding) have et vagtberedskab, der uden for normal arbejdstid kan modtage telefoniske henvendelser fra beboerne. Operatøren skal i den forbindelse sikre, at beboerne har mulighed for at komme i kontakt med vagtberedskabet f.eks. ved at stille en telefon til rådighed. Beredskabet benyttes bl.a. ved bygnings- og installationsmæssige problemer, behov for tilkaldelse af politi, vagtlæge m.v. I særligt akutte tilfælde, hvor problemerne ikke kan løses telefonisk, skal en vagt inden for 1 time kunne være til stede på indkvarteringsstedet med henblik på at søge at løse de opståede problemer. Operatøren skal endvidere have en vagtfunktion, således at bl.a. politiet og andre myndigheder m.fl. kan komme i kontakt med operatøren. Funktionen benyttes bl.a. ved særlige hændelser på indkvarteringsstederne som eksempelvis hærværk, vold, opståede konflikter o.l. Vagtfunktionens opgave er endvidere uden ugrundet ophold at sikre, at Udlændingeservice orienteres om sådanne særlige hændelser på indkvarteringsstederne uden for normal arbejdstid. 2. Myndighedsbestemt døgnbemanding Operatøren skal til indkvarteringssteder, hvortil der af brandsikkerhedsmæssige eller andre årsager stilles myndighedskrav herom, efter aftale med Udlændingeservice sikre døgnbemanding på indkvarteringsstederne efter de stillede krav. 3. Administration af udbetaling af kontante ydelser og naturalieydelser m.v. Operatøren forestår udbetaling af kontante ydelser samt tilvejebringelse og udlevering af evt. naturalieydelser til beboerne. Opgaven skal løses i overensstemmelse med Udlændingeservices retningslinjer herfor, jf. retningslinjer for YBS og retningslinjer for tilvejebringelse og afregning af naturalieydelser. Det fremgår af retningslinjerne, at operatørens afgørelse om ikke at udbetale fuld tillægsydelse til en beboer skal være skriftlig. Da forvaltningsloven finder anvendelse på denne type afgørelser, betyder det, at afgørelsen skal være forsynet med begrundelse og klagevejledning. 14

15 15 I forbindelse med afstemning af udbetaling af de kontante ydelser skal operatøren senest 5 hverdage efter en afsluttet udbetaling fremsende afstemningsmaterialet elektronisk til Økonomistyrelsens Servicecenter (ØSC) på 4. Bookingrelaterede opgaver Operatøren varetager den løbende administration af, hvilke personer der opholder sig på operatørens indkvarteringssted/indkvarteringssteder og skal i forlængelse heraf sikre en løbende opdatering af Indkvarteringssystemet ISYS samt underretning af Udlændingeservices booking, såfremt der er behov herfor, jf. i øvrigt retningslinjer for ISYS og YBS. Indberetningspligten omfatter bl.a. ændring af opholdssted, fødsler og dødsfald, civilstatusændringer i det omfang, operatøren får kendskab hertil. Operatøren skal underrette Udlændingeservice om kriminalitet, vold og opståede konflikter af mere alvorlig karakter på det enkelte indkvarteringssted, såfremt operatøren får kendskab hertil. Operatøren skal endvidere videreformidle beboernes ansøgninger om flytning og andre indkvarteringsformer til Udlændingeservices booking, jf. bl.a. retningslinjer om privat indkvartering af asylansøgere m.fl. Udlændingeservice træffer afgørelse i sager om ansøgning om privat- og anneksindkvartering. Operatøren skal desuden sikre, at alle børnefamilier tilbydes to værelser, samt at de bliver orienteret om, hvad tilbuddet omfatter, herunder at de for at få to værelser kan blive nødt til at flytte til et andet center. Operatøren skal på foranledning af Udlændingeservice oplyse, om en indkvarteret familie er blevet tilbudt to værelser, samt familiens holdning til dette tilbud. Udlændingeservice udsendte den 2. april 2007 retningslinjer for 2-værelsespolitikken. Operatøren skal endvidere varetage den generelle administration, herunder opdateringen af beboernes stamkort, samt sikre, at oplysningerne følger beboeren under opholdet i indkvarteringssystemet, således at blandt andet oplysninger på legestuebørn, skolepapirer for børn og voksne, sundhedsjournaler samt oplysninger i eventuelle sociale sager videresendes til nye centre ved flytning, jf. i øvrigt 42 h i udlændingeloven. 5. Håndtering af hittegods Såfremt en beboer ved sin udrejse eller forsvinden efterlader ejendele, skal operatøren håndtere disse i henhold til reglerne om hittegods. Der henvises i øvrigt til lov om hittegods samt cirkulære om behandlingen af hittegods. 6. Information om rettigheder og pligter m.v. Operatøren skal i forlængelse af asylansøgerkurset, jf. 33 i bekendtgørelse om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl., forestå information af beboerne på indkvarteringsstedet om rettigheder og pligter på indkvarteringsstedet samt om de specifikke forhold i det lokalsamfund, hvori det enkelte indkvarteringssted er beliggende. Operatøren skal endvidere oplyse beboerne om reglerne for håndtering af hittegods. Løsning af opgaven tilrettelægges med udgangspunkt i beboerens individuelle forudsætninger og skal finde sted umiddelbart efter indflytningen. Til sikring af, at alle beboere modtager fyldestgørende information ved indflytningen på operatørens centre, skal operatøren udarbejde egne procedurer for modtagelsen af nye beboere på operatørens indkvarteringssteder.

16 7. Kriminalpræventivt arbejde Operatøren skal sikre en løbende dialog med relevante myndigheder, herunder det lokale politi, Udlændingeservice m.fl. med henblik på erfaringsudveksling vedrørende forebyggelse og håndtering af kriminalitet blandt beboerne. Til sikring af kvaliteten af det kriminalpræventive arbejde skal operatøren have en politik, der danner grundlag for arbejdet. 8. Etablering og drift af beboerråd Operatøren skal bistå beboerne med etableringen og den løbende drift af beboerråd, der har til hensigt at sikre, at beboerne får medindflydelse på dagligdagen på det enkelte indkvarteringssted. Beboerråd kan endvidere eksempelvis anvendes som forum for udveksling af information mellem operatørens personale og beboerne. Operatøren skal bl.a. understøtte beboerrådets arbejde samt motivere til deltagelse og rådgive beboerne om, hvordan rådets arbejde kan foregå. For så vidt angår oprettelsen af beboerråd, henvises der i øvrigt til 28 stk. 2 i bekendtgørelse om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl. 9. Samarbejde med lokalsamfund og frivillige Operatøren skal søge at motivere relevante og interesserede personer og foreninger m.v. i lokalsamfundet til at yde en ulønnet indsats til gavn for beboerne på det enkelte indkvarteringssted. Operatøren skal i den forbindelse orientere kommunen, lokale foreninger m.v. om muligheden for at indgå i frivilligt arbejde på indkvarteringsstedet. 10. Overgivelsessamtaler Operatøren skal i samarbejde med integrationskommunen medvirke til, at der sker en hensigtsmæssig overgang fra præasylfasen til integrationsfasen for beboere, der opnår opholdstilladelse. Dette skal sikres dels gennem afholdelse af en overgivelsessamtale med flygtningen, hvor vedkommende informeres om integrationsfasen, dels gennem dialog med integrationskommunen, der sikrer, at kommunen har det bedst mulige udgangspunkt for at målrette integrationen til den enkelte beboers forudsætninger, herunder skal operatøren eventuelt uden beboerens samtykke videregive informationer om beboerens kontraktforhold og -opfyldelse m.v., jf. 44 b i udlændingeloven. 11. Vejledning og rådgivning Operatøren skal bistå beboerne med råd og vejledning i forbindelse med sociale forhold, lokale og offentlige institutioner, flytninger og andre dagligdags gøremål, herunder transport, således at beboerne i størst muligt omfang er i stand til selv at løse sådanne opgaver. 12. Kriseintervention og konfliktløsning Operatøren skal tilbyde beboerne rådgivning og bistand i forbindelse med opståede konflikter/kriser af social eller personlig karakter. 13. Koordination af tilbud og initiativer Operatøren skal sikre, at der sker en koordination og helhedsorientering af de tilbud, der gives, og de initiativer, der iværksættes på tværs af de forskellige faglige områder beskrevet i bilag 2, herunder på de sociale og sundhedsmæssige områder samt på undervisnings- og aktiveringsområderne. Til sikring af denne koordination skal operatøren udarbejde egne procedurer for koordination. 16

17 14. Beredskabsplan Operatøren skal have en beredskabsplan, der beskriver, hvorledes særlige voldsomme hændelser på indkvarteringsstedet f.eks. overfald, dødsfald o.l. håndteres i forhold til beboere og personale. 15. Identifikation af beboere med særlige behov Beboere med særlige behov skal identificeres, og der skal sikres en helhedsorienteret og koordineret indsats. Operatøren skal sikre, at der i overensstemmelse med 153 og 154 i lov om social service sker identifikation af særligt omsorgstruede børn med henblik på iværksættelse af nødvendige foranstaltninger i samarbejde med den lokale kommune og/eller Udlændingeservice. Dette skal ske med henblik på, at kommunen kan opfylde forpligtelserne som anført i kapitel 11 i bekendtgørelse af lov om social service. Iværksættelse af foranstaltninger skal ske efter Udlændingeservices retningslinjer for iværksættelse af sociale foranstaltninger i forhold til asylansøgere mv., hvilket bl.a. betyder, at der forinden iværksættelsen af visse foranstaltninger skal ansøges om godkendelse hos Udlændingeservice. Operatøren får gennem grundtaksterne et beløb pr. asylansøger til dækning af udgifter til visse sociale foranstaltninger, som kan iværksættes uden Udlændingeservices forudgående godkendelse, jf. Retningslinier for iværksættelse af sociale foranstaltninger af 5. februar Varetagelsen af opgaven med identifikation af særligt omsorgstruede børn skal i øvrigt ske i et tværfagligt samarbejde i sammenhæng med løsning af opgaverne vedr. sundhedsbetjening, jf. bilag , forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. jf. bilag , børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge, jf. bilag , samt legestuetilbud, jf. bilag Betjening af beboere i annekser samt privatindkvarterede og indkvarterede i særlige boliger Operatøren skal føre tilsyn med beboere tilknyttet centeret, som er bosiddende uden for indkvarteringsstedet, og skal bl.a. sikre, at disse beboere har adgang til samme tilbud som beboere indkvarteret på indkvarteringsstedet. Operatøren skal have kontakt med disse beboere efter behov, dog skal operatøren som minimum have kontakt med privatindkvarterede og indkvarterede i særlige boliger én gang hver 3. måned. 17. Særlig indsats overfor handlede udlændinge i Udlændingeservices system Når Udlændingeservice har vurderet, at en udlænding har været udsat for menneskehandel, skal denne udlænding, i henhold til regeringens handlingsplan om bekæmpelse af handel med mennesker samt ny handlingsplan med forventet ikrafttræden primo 2011, efter behov tilbydes sundhedsfremmende behandling, psykologhjælp, juridisk bistand, socialpædagogisk hjælp samt eventuelt indkvartering på krisecenter. Hjælpen kan, under hensyntagen til at der er tale om en person, der er vurderet handlet, være mere omfattende end den hjælp, der normalt tilbydes indkvarterede asylansøgere og andre udlændinge under Udlændingeservices forsørgelse. I tilfælde hvor en udlænding er vurderet udsat for menneskehandel, og denne har brug for tilbud ud over det, der normalt gives i henhold til de almindelige retningslinjer, skal operatøren søge Udlændingeservice om godkendelse af eventuelle ekstraudgifter. Det kan både være udgifter til sundhedsfremmende behandling, psykologhjælp, juridisk bistand eller socialpædagogisk hjælp. 18. Koordination af tilbud og initiativer m.v. 17

K O N T R A K T. mellem. Røde Kors Sandholmgaardsvej 40 3460 Birkerød CVR. nr. 18887886

K O N T R A K T. mellem. Røde Kors Sandholmgaardsvej 40 3460 Birkerød CVR. nr. 18887886 Dato: 21. december 2012 K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Røde Kors Sandholmgaardsvej 40 3460 Birkerød CVR. nr. 18887886 om indkvartering og underhold af asylansøgere

Læs mere

K O N T R A K T. mellem

K O N T R A K T. mellem K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Røde Kors Sandholmgaardsvej 40 3460 Birkerød CVR. nr. 18887886 om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. af 30. januar

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø. og Vesthimmerland kommune

KONTRAKT. mellem. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø. og Vesthimmerland kommune KONTRAKT mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Vesthimmerland kommune om Almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge og særlige social- og sundhedsmæssige

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge 1 Titel: Høring af anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Kontrakt for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for kontrakten...3 2. Kontraktgrundlag...4 3. Omfang og løbetid...4

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV PRIVATE LEVERANDØRER AF PERSONLIG & PRAKTISK HJÆLP TIL VISITEREDE BORGERE I NY VEJEN KOMMUNE Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 1 af 19 MAJ 2006 INDHOLD 1. INDLEDNING

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialministeriet. Holmens Kanal 22. 1060 København K Pris: 225,- kr. (inkl. moms) i boghandelen eller ved henvendelse til: Nordisk Bog Center,

Læs mere