Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+"

Transkript

1 Abonnementsvilkår April 2009

2 Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+ 1. Aftalen 1.1 Disse abonnementsvilkår gælder for ydelser leveret af A+ A/S eller datterselskaber (herefter A+) til en forening eller brugergruppe under en samlet særskilt aftale. Vilkårene er gældende for privatkunder, der tegner abonnement. Kunden skal være medlem/tilknyttet Foreningen. Abonnementet gælder ikke erhverv som udføres fra kundens privatadresse. 1.2 Den abonnementstegnende skal være myndig. A+ forbeholder sig ret til at afvise bestillinger eller abonnementsforlængelse uden begrundelse. 1.3 Abonnement på én eller flere ydelser hos A+ kræver registrering af abonnentens navn og adresse. Ingen oplysninger vil blive videregivet til tredjemand, med mulig undtagelse af foreningen eller ved myndighedseller domstolsafgørelse. Behandling af oplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning på området. A+ kan endvidere kræve oplysning om CPR-nummer til brug for løbende validering af kundens oplysninger. Oplysningerne og A+ s registreringer heraf lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. 1.4 A+ kan til enhver tid skaffe sig adgang til abonnentens brugerdata (password etc.) i forbindelse med drifts- eller sikkerhedsmæssige forhold. I forbindelse hermed er A+ s medarbejdere altid underlagt tavshedspligt. Adgang til disse data, udover af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold, kræver accept fra abonnenten eller retskendelse. 1.5 Leverancen afhænger til enhver tid af, at der er etableret en fungerende forbindelse mellem kunden og det respektive net hvortil A+ har leverance. Såfremt dette ikke er tilfældet er A+ ikke forpligtet til at levere. Øvrige abonnementsforpligtelser berøres dog ikke. 1.6 Serviceafbrydelse (signalafbrydelse) fra foreningens side hos den enkelte abonnent, betyder en tilsvarende afbrydelse af tjenesten. I forbindelse hermed er A+ ikke forpligtet til at refundere evt. forudbetalt abonnement eller give nedslag i kommende betalinger for den pågældende periode. 1.7 Aftalen kan opsiges med 30 dages skriftlig varsel. Fremgangsmåde for opsigelse fremgår af 1.8 Ekstra services kan opsiges med 30 dages skriftlig varsel. A+ refunderer ikke forudbetalte ydelser i tilfælde af opsigelse fra kundens side. 1.9 Kunden tildeles et kundenummer, der skal anvendes til legitimation af kunden og oplyses ved henvendelse. Nummeret er personligt og må ikke udleveres til uvedkommende. Kunden oprettes i A+ s kundekartotek. Det oplyses i den forbindelse, at A+ er dataansvarlig i henhold til Persondataloven. A+ registrerer kun-dens navn, adresse, telefonnummer og telefonabonnements forbrug. Behandlingen af kundeoplysningerne er nødvendig for opfyldelse af abonnementsaftalen Kunden kan ikke overdrage tjenesten til tredjemand uden skriftligt samtykke fra A+. Et samtykke kan bl.a. gøres betinget af, at der sker betaling af A+ s tilgodehavende på overdragelsestidspunktet. Hvis ejerskiftet ikke er godkendt og registreret af A+, hæfter den oprindelige kunde for betaling for ydelser og forbrug i overensstemmelse med punkt Der kan i følgende tilfælde registreres en bruger, der er forskellig fra kunden/betaleren: Hvor der mellem kunden/betaleren og brugeren eksisterer et vedvarende ansættelsesforhold. Hvor kunden og brugeren er nærtstående (ægtefælle, samlever, børn, forældre eller lignende). Hvor kunden og brugeren indgår i samme koncern. I andre særlige situationer og da kun for et begrænset antal brugere pr. kunde (værge, forpagter eller lignende) Leveringstidspunktet oplyses normalt via ordrebekræftelsen. Leveringstidspunktet oplyses altid med forbehold for eventuelle forsinkelser som følge af forhold, der ligger uden for A+ s kontrol. Kunden skal sørge for, at der er uhindret adgang for tredjepart til at foretage nødvendige installationer. Gives der ikke uhindret adgang på det aftalte leveringstidspunkt, er A+ berettiget til at fakturere kunden for den forgæves anvendte tid og kørsel Kunden har ret til at fortryde sin tilslutning til A+. Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor aftalen er underskrevet. Underretning om at kunden har fortrudt aftalen, skal gives skriftligt til A+. Ønsker kunden at sikre sig dokumentation for, at kunden har fortrudt rettidigt, kan kunden eksempelvis sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Kunden tiltræder at ovennævnte fortrydelsesret kun gælder indtil tjenesten er taget i brug, og kunden giver hermed sit samtykke til at A+ stiller tjenesten til rådighed for kunden inden fortrydelsesfristens udløb.

3 2. Kundens forpligtelser 2.1 Abonnementet er personligt og må ikke videresælges, distribueres eller anvendes til formidling af tjenesten for andre end kunden eller dennes husstand, 2.2 Tilslutning til A+ s ydelser kan kræve specielt udstyr, som leveres af A+ eller tredjepart. Ved abonnementets ophør har kunden pligt til at tilbagelevere eventuelt lånt eller lejet udstyr (herunder modem, kabler, strømforsyning, netkort osv.) forsvarligt emballageret inden 14 dage efter abonnementets ophør. Returnering er for egen regning, og udstyret skal have samme stand som på udleveringstidspunktet fra A+, dog under hensyntagen til almindelig slid og ælde ved normal brug. Undladelse heraf berettiger A+ til at fakturere kunden for udstyret. 2.3 Ved tyveri, force majure o.l., der beskadiger udstyr jf. pkt. 2.1 er det abonnenten eller dennes forsikring, der skal dække A+ s tab. 2.4 Kunden hæfter for det installerede udstyr og forpligter sig til at behandle det på forsvarlig vis. Det installerede udstyr må ikke fjernes fra den adresse, hvor det oprindeligt er installeret, uden A+ s accept. Kunden skal følge A+ s anvisninger på installation og brug af tilslutningen. Ejendomsretten til stikdåser som er betalt af A+ forbliver A+ s. 3. Priser og betaling 3.1 Betaling skal foregå via tilmelding til PBS. I modsat fald forbeholder A+ sig ret til at pålægge faktureringsgebyr per fremsendt faktura. Tilmelding til PBS skal være foretaget senest d. 5. i en måned for at være gældende på næste faktura. Ved tilmelding til Betalingsservice bliver din faktureringscyklus ændret til 3 måneder, da vi kun opkræver kunder via Betalingsservice minimum hver 3. måned. A+ forbeholder sig ret til at kreditvurdere den enkelte kunde. I det tilfælde, at der ikke kan gives normal kredit, forbeholder A+ sig ret til at stille krav om depositum, eller alternativt at nægte leverance. 3.2 Betaling af forbrug faktureres bagud, mens betaling af fast abonnementsafgift og eventuelle supplerende tjenester faktureres forud. Fakturering sker i henhold til den til enhver tid gældende prisliste. Sidste rettidige betalingsdag fremgår af fakturaerne. Er den samlede saldo i A+ s favør på faktureringstidspunktet under 300 kr., kan A+ vælge at overføre saldoen til næste faktura. 3.3 Kunden hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til abonnementsaftalen, også i de tilfælde hvor der er registreret en særskilt betaler/opkrævningsadresse, eller en særskilt installationsadresse, som er forskellig fra kunden/kundens adresse, jf. pkt Ved betaling senere end sidste rettidige betalingsdag betales morarenter fra sidste rettidige betalingsdag til betaling sker med den til enhver tid efter renteloven fastsatte rentesats. Ved fremsendelse af rykkerskrivelser i anledning af manglende betaling af forfaldne beløb er A+ berettiget til at opkræve et rykkergebyr i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling mv. A+ er berettiget til at opkræve et gebyr i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling. Endvidere vil A+ ved manglende betaling efter 2 rykkere lade fordringen overgå til retslig inkasso samt registrering i Ribers Kredit Information. Eventuelle rykkerskrivelser pålægges et gebyr. 3.5 Ved manglende betaling forbeholder A+ sig ret til afbryde tjenesten uden yderligere varsel. Dette gælder alle tjenester leveret af A Afbrydelse og lukning af tjenester medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. 3.7 Tjenesten genoprettes tidligst, når restance samt de med afbrydelsen og genåbningen forbundne omkostninger, gebyr og eventuelle påløbne renter er betalt, eller der er stillet tilfredsstillende sikkerhed for betalingen. 3.8 De til enhver gældende priser og gebyrer fremgår af 3.9 A+ Arrownet kan til enhver tid ændre priser, abonnementsvilkår og produktudbud med 30 dages varsel. Dette kan ske ved annoncering på eller ved udsendelse af eller brev. Ved udsendelse af benytter A+ Arrownet kundens primære adresse som angives ved tilmelding eller via https://selvbetjening. aplus.dk. Abonnenten kan opsige abonnementet med et varsel på 10 arbejdsdage i forbindelse med væsentlige ændringer af abonnementsvilkår, priser m.v. forudsat at disse er til abonnentens væsentlige ugunst. Såfremt ændringerne er begunstigende for kunden, herunder reducering af priser, lancering af nye produkter m.v. kan ændringerne meddeles og gennemføres uden varsel. Det er ved en samlet vurdering udelukkende et krav, at den samlede prisændring reducerer kundens omkostninger, selvom regulering af delområder isoleret betragtet kan repræsentere prisforhøjelser. Kunden har ansvaret for til enhver til at holde sig underrettet om A+ s gældende priser, abonnementsvilkår m.v.

4 4. Fritagelse for ansvar og ansvarsbegrænsning 4.1 A+ er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. 4.2 A+ er ikke ansvarlig for drift og vedlige-holdelse af net, som drives af andre operatører. 4.3 A+ er fritaget for ansvar for følger af manglende opfyldelse af A+ s forpligtelser, hvis den manglende opfyldelse skyldes hindringer uden for A+ s kontrol, og A+ ikke på tidspunktet for aftalens indgåelse med rimelighed kunne forventes at have taget hindringen i betragtning. 4.4 Som grunde til fritagelse for ansvar anses bl.a. generelle konflikter på arbejdsmarkedet, lynnedslag, ildebrande, krig, myndighedsbestemmelser eller anden offentlig regulering, fejl i eksterne telefonforbindelser, almindelig vareknaphed eller restriktioner for energi og anden tilsvarende omstændighed. 4.5 Er aftalens opfyldelse i væsentligt omfang forhindret i længere tid på grund af omstændigheder som nævnt ovenfor under pkt. 4.3 eller 4.4, har kunden ret til skriftligt at opsige abonnementsaftalen med øjeblikkelig virkning. 4.6 Et eventuelt erstatningsansvar for A+ omfatter ikke indirekte tab, følgeskader, driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab, herunder tab af data, skade på andre ting og erstatningskrav fra tredjemand. A+ er ikke ansvarlig for tab opstået som led i kundens udøvelse af næringsvirksomhed. Et eventuelt erstatningsansvar omfatter ikke tab, som ikke med rimelighed kunne forudses af A A+ s erstatningsansvar er begrænset til kr. pr. år uanset omfanget af de skader, som måtte være indtrådt i løbet af året. 4.8 Hvis der indtræder driftsforstyrrelser i det net, som A+ disponerer over, er kunden berettiget til et forholdsmæssigt afslag i sin abonnementsafgift; der gives dog kun afslag, hvis beløbet overstiger 25 kr. Derudover har kunden ikke ret til yderligere erstatning eller kompensation. 4.9 A+ påtager sig intet ansvar for indholdet af de informationer, som kunden måtte modtage eller afgive i forbindelse med tjenesten. Det være sig lødighed, lovlighed og/eller rigtighed. 5. Drift og vedligehold 5.1 A+ skal udbedre eventuelle afbrud og andre fejl inden for rimelig tid efter, at kunden har anmeldt fejlen, jf. dog pkt A+ kan til enhver tid foretage tekniske ændringer i nettet og i sine produkter, hvis det skyldes hensyn til driften eller krav fra myndighederne. 5.3 A+ har ret til med omgående virkning at lukke for tjenesten ved at spærre for tilslutningen, såfremt der af A+ s tekniker kan konstateres, at der fra abonnentens installation sendes støj ud i nettet. Abonnenten skal underrettes skriftligt om dette. 5.4 Kunden har ikke ret til erstatning, hvis afbrydelsen eller fejlen kan henføres til kundens forhold, f.eks. ved tilslutning af fejlagtigt udstyr eller fejlbetjening. A+ er berettiget til at opkræve betaling for eksempelvis teknikerbesøg, hvis fejlen kan henføres til kundens forhold. Kunden kan ikke kræve erstatning for eventuelle merudgifter ved, at kunden anvender en anden operatørs tjeneste eller ved, at kunden indgår aftale med tredjemand om udbedring af fejl eller lignende. Herudover er kundens erstatningskrav underlagt de begrænsninger, der følger af nærværende aftale, særligt pkt Mod behørig legitimation skal udbyder til enhver tid have uhindret adgang til at foretage de til enhver tid nødvendige målinger på installationen i ejendommen. Ekstraordinære omkostninger i forbindelse med at opnå denne adgang påhviler abonnenten. 6. Meddelelse om flytning m.v. 6.1 Abonnenten har pligt til, uden ugrundet ophold, skriftligt at give A+ meddelelse om ændring af adresse og betalingsforhold. A+ er berettiget til at opkræve et gebyr for ændring heraf. 6.2 Hvis kunden ikke meddeler flytning m.v. senest 14 dage før flyttedatoen, risikerer kunden, at tjenesten benyttes uberettiget af andre. Kunden hæfter for det forbrug, der eventuelt måtte finde sted, indtil skriftlig meddelelse gives i henhold til pkt Meddelelse om flytning til en husstand, hvor den fysiske installation har været afbrudt, skal indgives til A+ senest 10 arbejdsdage før ønsket genetablering Kunden hæfter ikke for betaling for ydelser, der er en følge af fejl i eller misbrug af operatørens net og installationer (til og med nettermineringspunktet), medmindre kunden er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler. 6.4 Modtager udbyder ikke meddelelse om fraflytningen, er den hidtidige forbruger forpligtet til at betale afgift, indtil meddelelse om fraflytning foreligger.

5 7. Misligholdelse m.v. 7.1 Gør kunden eller A+ sig skyldig i væsentlig misligholdelse af abonnementsaftalen, og har den misligholdende part ikke afhjulpet misligholdelsen inden for rimelig tid, efter at den anden part skriftligt har anmodet herom, har den anden part ret til skriftligt at ophæve aftalen. 7.2 I tilfælde af kundens misligholdelse og manglende afhjælpning har A+ ret til at lukke for tjenesten med øjeblikkelig virkning uden forudgående varsel. Dette er f.eks. gældende, hvis kunden kommer under konkurs, der er åbnet for forhandling om tvangsakkord for kunden, kunden har standset sine betalinger eller kundens formueforhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at kunden må anses for at ville være ude af stand til at opfylde aftalen i rette tid. 7.3 Hvis kunden inden en måned retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen og opsigelsen, samt betaler eventuel forfalden gæld, kan leverancen genoptages efter henvendelse fra kunden. I så fald bortfalder A+ s opsigelse af aftalen. A+ er berettiget til at opkræve et gebyr for genoptagelse af levering af tjenesten. En kunde, der har misligholdt abonnementsaftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå aftale med A+ om tjenester eller produkter, før gælden er betalt. A+ forbeholder sig ret til at iværksætte relevante retslige skridt, hvis kunden misbruger sit abonnement i henhold til disse abonnementsvilkår. 8. Klager og tvister 8.1 Klager indgives til A+. Klager behandles af en undersøgelsesenhed, der er nedsat i medfør af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om udbud af telenet og teletjenester. 8.2 A+ er tilsluttet Teleankenævnet. Ankenævnet behandler tvister mellem slutbrugere og udbydere af teletjenester vedrørende teletjenester. Hvis Teleankenævnet ikke finder at have kompetence til at behandle en indbragt klage, vil Teleankenævnet i muligt omfang oversende klagen til den rette myndighed. Tvister kan i øvrigt af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom. 9. Ikrafttræden 9.1 Disse generelle abonnementsvilkår afløser tidligere vilkår for tjenesten og træder i kraft den 1. maj 2008.

6 Særlige abonnementsvilkår - Internet 1. Aftalen 1.1 Følgende særlige abonnementsvilkår gælder for internet abonnementer og tilhørende tjenester hos A+. Disse vilkår gælder i tillæg til de generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+. Et internet abonnement omfatter adgang til internettet via A+ s internettjeneste, og herunder mulighed for at benytte internettjenesten med de til enhver tid gældende funktioner, faciliteter og tillægsydelser. 1.2 Opgradering er gratis og nedgradering skal ske med 30 dages skriftlig varsel til udgangen af en måned. Nedgradering er behæftet med et gebyr gældende gebyrer fremgår af 1.3 Teknikerbesøg :Installation af netkort etc. i abonnentens PC (min Windows 98, version 2) foretages på abonnentens adresse af tekniker fra A+. Et bestilt teknikerbesøg er bindende. Såfremt et bestilt teknikerbesøg afbestilles efter tidspunkt er aftalt med teknikeren betales fuld pris for teknikerbesøget. Såfremt et bestilt teknikerbesøg afbestilles før tidspunkt er aftalt med teknikeren betales 50 % af prisen for teknikerbesøget. Prisen herfor fremgår af tilmeldingsblanketten. Teknikerbesøget omfatter ikke kabeltræk, installation af applikationer eller eksterne dataenheder som f.eks. en router. 2. Tjenesten 2.1 Aftalen giver abonnenten adgang til internettet gennem A+ og foreningens net jævnfør det tegnede abonnement. 2.2 Kunden må ikke have materiale liggende på det medfølgende webhotel, der strider mod den til enhver tid gældende danske lovgivning. 2.3 Hvis der registreres et trafikforbrug på webhotellet på over 5 Gigabyte pr. måned vil abonnenten blive kontaktet vedrørende specialaftale, og de dermed forbundne meromkostninger. 2.4 Abonnenten er privat bruger og gøres i den forbindelse opmærksom på, at tilslutning af dataenheder som f.eks. en server ikke må anvendes i kommercielt henseende. Dette omfatter ligeledes konti og webhotel. 2.5 Tekniske minimumskrav til de/den tilsluttede computer, for opnåelse af support fra A+ s kundeservice: 10Mbit/ s Ethernet kort 10BaseT, minimum Windows 98 2nd edition installeret. Abonnementet indeholder 2 dynamiske offentlige IP-adresser. Tilslutning af flere PC er kræver derfor en router. 2.6 A+ er alene forpligtet til at yde support på ydelser leveret af A+, herunder opsætning af internet forbindelse, og Internet Explorer. Der ydes support på Microsoft styresystemer. Der ydes ikke support på Macintosh, Linux eller andre styresystemer. 3. Misligholdelse m.v. 3.1 A+ kan endvidere afbryde forbindelsen, hvis den benyttes i strid med den gængse etikette for brug af internettet. Herunder (men ikke nødvendigvis begrænset til) følgende aktiviteter: Uopfordret massedistribution af s (spam) Opnåelse af uberettiget adgang og/eller skadeforvoldelse til/mod systemer, der er tilkoblet A+ eller andre udbyderes net eller forsøg herpå. 3.2 A+ forbeholder sig ret til omgående og uden yderligere varsel at lukke tjenesten, såfremt abonnenten i strid med pkt. 2.4 har tilsluttet en server eller anden applikation. A+ eller tredjemand må aldrig rammes af forstyrrelser eller ulejligheder i øvrigt som følge af abonnentens tilsutning og/eller brug af dataressourcer. Abonnenten påtager sig at holde A+ skadesløs for skader eller forstyrrelser, som måtte være forårsaget af en applikation eller andet udstyr. 4. Kundens forpligtelser 4.1 Abonnenten har ansvar for løbende at tømme tilsluttede postkasser. A+ har ret til at spærre en konto for indkommende post, såfremt der mangler tilgængelig lagerplads i forhold til den betalte ydelse. Endvidere er A+ berettiget til uden forudgående varsel at slette alt elektronisk post, der efter 3 måneder fortsat befinder sig på mailserveren samt i øvrigt post, der måtte krænke juridiske rettigheder.

7 5. Fritagelse for ansvar 5.1 A+ er ikke ansvarlig for tab af personlige data og installeret software m.m. i forbindelse med kundens brug af internetaftalen og hertil knyttede ydelser. A+ påtager sig intet ansvar for uvedkommendes adgang til kundens data og systemer. 5.2 Kundens brug af kunstneriske, litterære og andre ophavsretsbeskyttede værker uden samtykke kan udgøre en krænkelse af tredjemands ophavsrettigheder. Brug af sådanne værker kan f.eks. ske ved distribution eller download. Det er kundens ansvar, at brugen af sådanne værker sker med tilstrækkeligt samtykke fra de relevante rettighedshavere. 5.3 I forbindelse med kundens handel på internettet eller ved kundens erhvervelse af netydelser fra tredjemand har A+ intet ansvar for kundens og tredjemands indbyrdes mellemværende. 5.4 Forbindelsen etableres med hastighed i henhold til det valgte abonnement. A+ har intet ansvar for forskydninger i kvaliteten, som følge af mulig interferens på selve distributionsnettet eller distanceafhængige performancemål. 6. Ikrafttræden 6.1 Disse særlige abonnementsvilkår træder i kraft den 1. maj 2008.

8 Særlige abonnementsvilkår - Telefoni 1. Aftalen 1.1 Følgende særlige abonnementsvilkår gælder for telefoni abonnementer og tilhørende tjenester hos A+. Disse vilkår gælder i tillæg til de generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+. Et telefoni abonnement omfatter adgang til A+ s telefonitjeneste, og herunder mulighed for at benytte telefonitjenesten med de til enhver tid gældende funktioner, faciliteter og tillægsydelser. 1.2 Kunden kan bestille de funktioner og faciliteter, som kunden har krav på at få stillet til rådighed i henhold til bekendtgørelse nr. 638 af 20. juni 2005 om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. 1.3 Aftalen om abonnement er først gældende fra det tidspunkt, hvor A+ har accepteret kundens tilmelding. Tilmeldingen kan ske såvel skriftligt som mundtligt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 638 af 20. juni 2005 om udbud af elektroniske kommunikationsnet og tjenester. 1.4 Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at kunden er bosiddende i Danmark og indenfor A+ s dækningsområde. Der udbydes ikke telefonitjenester til kunder bosiddende på Færøerne og Grønland. 1.5 Kunden giver ved indgåelse af nærværende aftale samtykke til, at A+ anvender trafikdata om kunden til brug for salg og markedsføring af A+ s tjenester, jf. bekendtgørelse nr. 638 af 20. juni 2005 om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. 1.6 Fortrydelsesret - særligt gælder for nummerportering at denne ikke kan fortrydes uden omkostninger. Kunden hæfter for eventuelt forbrug i fortrydelsesperioden. 2. Tjenesten 2.1 A+ s telefonitjenester giver kunden mulighed for at føre almindelig taletrafik igennem A+ s system. Mønttelefoner og telefoner med medløbstæller kan ikke anvendes. A+ forbeholder sig ret til at levere telefoni tjenesten på flere forskellige medier som f.eks. fiber, coax, trådløst eller kobber, herunder som IP-telefoni (telefoni via internettet). 2.2 Før en anmodning om portering fremsendes skal kunden have kontrolleret og sikret, at kundens opsætning understøtter, at telefonnummeret kan porteres. Kunden er ansvarlig for at sikre dette, og A+ er ikke ansvarlig for, at telefoniforbindelsen til kunden afbrydes som følge af manglende porteringsmulighed eller lign. 2.3 A+ kan i særlige tilfælde ændre kundens telefonnummer, hvis det følger af tekniske, driftsmæssige eller juridiske/ lovgivningsmæssige grunde. 2.4 Kunden kan til enhver tid få oplyst sit samtaleforbrug siden sidste regning via internettet. Saldooplysninger opdateres som minimum med et interval på 24 timer. Der kan dog være forsinkelser f.eks. ved opkald fra udlandet eller opkald til manuelt betjente særtjenester. 2.5 Forbrug kan ikke overstige kr. 500,- pr. måned, med mindre andet er aftalt separat mellem kunden og A+. Der udføres løbende udsvingskontrol og i tilfælde af at forbrug overstiger maksimum kontaktes kunden umiddelbart herefter. A+ forbeholder sig ret til uden varsel at lukke for telefonforbindelsen i tilfælde af merforbrug. Ønsker kunden skriftlig dokumentation for forbruget, er A+ berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr for dette. 2.6 Flatrate: A+ forbeholder sig ret til at tilbyde et forbrugsafregnet produkt, hvis kunden har specialproduktet flatrate og hvis kundens forbrug væsentligt overstiger normalforbruget. Normalforbrug er 2000 minutter pr. kvartal. Det betragtes som væsentligt overforbrug hvis forbruget overstiger 6000 minutter pr. kvartal. Kunden vil herefter blive oplyst om overforbruget og skiftet til forbrugsafregnet produkt. A+ flatrate giver brugeren mulighed for at ringe til danske fastnet nummerer uden forbrugsafregning. Undtaget herfor er opkald til udlandet, mobiltelefonder, 70- og 90numre og særtjenester som takseres til normal minutpris. Det enkelte opkald uden forbrugsafregning kan højst vare 60 minutter, efter 60 sammenhængende minutter afregnes kaldet efter gældende priser. A+ flatrate er udelukkende til privat abonnement. A+ forbeholder sig enhver ret til at nægte leverance af produktet til erhvervskunder. A+ betragter enhver kommerciel brug af abonnementet som erhvervsrelateret og leverance vil i den forbindelse blive nægtet.

9 3. Kundens udstyr og telefonnummer 3.1 Det udstyr, som kunden anvender i forbindelse med benyttelse af telefonitjenesten, skal opfylde den til enhver tid gældende lovgivning og eventuelle særlige anvisninger fra A+. Anvender kunden udstyret i strid med denne bestemmelse, forbeholder A+ sig ret til at kræve et eventuelt tab erstattet hos kunden samt at holde sin tjeneste tilbage. hæfter således for alt forbrug som følge af foranstående hændelser. 4.2 A+ kan ikke gøres ansvarlig for priser og forbrug for opkald foretaget ud af nettet via anden operatør. Dette gælder også tillægsfunktion som viderestilling til mobil eller anden fastnetoperatør. Kunden er alene ansvarlig for forbrug og priser herfor. 3.2 A+ bærer ikke ansvar for vedligeholdelse og funktionalitet af kundens særlige udstyr; herunder tryghedsalarmer, dankort automater, fax, modem m.v. 4. Betalingsforhold 4.1 A+ er ikke ansvarlig for forbrug, der skyldes kundens downloading af opkaldsprogrammer på internettet, virusangreb, hacking eller tilsvarende hændelser. Kunden 5. Fritagelse for ansvar og ansvarsbe-grænsning 5.1 A+ er ikke ansvarlig for eventuelle tilfælde af tredjemands uberettigede aflytning af samtaler eller indbrud på kundens telefoniforbindelse m.v. 6. Ikrafttræden 6.1 Disse særlige abonnementsvilkår træder i kraft den 1. maj 2008.

10 Særlige abonnementsvilkår - TV 1. Aftalen 1.1 Nærværende leveringsbestemmelser er grundlag for leveringsforholdet af TV- og radio- antennesignaler, der udbydes af A+ eller tredjepart og som administreres af A+. Et abonnement på tv omfatter følgende leverance til abonnenten: Etablering af én adgang til et tv signal. Mulighed for at modtage tv-kanaler jf. valgte programpakke. Ved abonnenten forstås enhver, som rekvirerer signal fra et af de af udbyder signalforsynede anlæg. Disse vilkår gælder i tillæg til de generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A Forsyningsområder er de steder, hvor udbyder har eller senere får signalforsynede anlæg. 1.3 Særligt for Antenneforeninger: For udbyders fællesantenneanlæg gælder de til enhver tid gældende bestemmelser for Aftalen for FællesantenneOmrådet - AFO forud for nærværende bestemmelser. For den anvendte terminologi henvises til FDA s hjemmeside Abonnementsaftalen er uopsigelig i 6 måneder fra leveringstidspunktet. Kunden kan med et varsel på mindst 14 dage opsige abonnementsaftalen til udgangen af uopsigelighedsperioden. Kunden kan i øvrigt opsige abonnementsaftalen med et varsel på mindst 14 dage til udgangen af en regningsperiode (periode på 3 måneder). Ved A+ s varsling af ændring af programpakker, vilkår og priser, jf. pkt. 19, kan kunden dog i varslingsperioden opsige abonnementsaftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på mindst 14 dage, uanset en eventuel uopsigelighedsperiode og uanset det normale opsigelsesvarsel. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående varsel, kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse. 1.5 Skift mellem programpakker kan ske med 14 dages skriftligt varsel og mod betaling af et ændringsgebyr. Oplysning om de til enhver tid gældende programpakkepriser kan fås ved henvendelse til A+. A+ opgør mellemværendet på tidspunktet for ændringen og foretager refusion eller opkrævning af et eventuelt differencebeløb på den næstkommende regning. 1.6 A+ kan ændre programpakkernes sammensætning og antallet af kanaler. Dette sker normalt med 1 måneds varsel via en Infokanal og A+ s hjemmeside dk. A+ er dog berettiget til straks at foretage en sådan ændring, hvis ændringen skyldes forhold, der ligger uden for A+ s kontrol. 2. Leveringsbetingelser 2.1 Særligt for Antenneforeninger: Etablering og oprettelse af større anlæg, som tilsluttes fællesantenneanlægget, skal følge de til enhver tid gældende retningslinier fra AFO. Der vil blive opkrævet et bidrag til fællesantenneanlæggene efter det til enhver tid gældende tarifblad. Hvor tarifbladet ikke umiddelbart kan finde anvendelse, fastsættes bidraget af udbyder. 2.2 Udbyder afgør til enhver tid abonnentens tilslutningssted. 2.3 Leveringsgrænsen for signal er tilslutningspunkt i kabelskab for stikledning. 2.4 For vedligeholdelse og drift af anlæggene betales årligt bidrag i henhold til gældende tarifblad. Vedligeholdelse af egen stikledning og installation påhviler abonnenten alene. 2.5 Ved ejendomsoverdragelse er den hidtidige ejer forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i den hidtidige ejers forpligtelser over for anlæggets ejer. 2.6 A+ er berettiget til af rettighedsmæssige årsager at blokere enkeltudsendelser. 3. Udvidelse af signalforsyning 3.1 Antenneforeninger. Hvis et antenneanlæg ønskes overtaget af udbyder i forbindelse med udbygningen af antenneanlæggene i området, kan dette ske på følgende vilkår: At der på antenneanlægget forefindes måler-rapport samt brugstilladelse, og at anlægget i øvrigt opfylder disse. At antenneanlægget er fuldt udbygget, således at alle inden for anlæggets område kan tilsluttes. At den totale afgift for nytilslutninger tilfalder udbyder.

11 3.2 Hvis det interne fordelingsnet i boligbyggeri med etagelejligheder ønskers forsynet fra udbyder i forbindelse med udbygning af fællesantenneanlægget i området, kan dette ske på følgende vilkår: af eller forstyrrelser i forsyningen af antennesignal. Ved udførelse af større arbejder på forsyningsnettet, vil udbyder bestræbe sig på, at forbrugerne bliver adviseret forud for planlagte standsninger i forsyningen. At der på antenneanlægget forefindes målerrapport samt brugstilladelse, og at anlægget i øvrigt opfylder disse. At det interne fordelingsnet er fuldt udbygget, således at alle lejligheder kan tilsluttes. Udbyder forpligter sig til, så længe afgift betales, at levere antennesignal til ejendommens eget antenneanlæg. Sådanne abonnenter, som tilsluttes fællesantenneanlæggets D2-net, benævnes D2-abonnenter. 4. Kundens forpligtelser 4.1 Tariffer for anlægs- og driftsbidrag betales ifølge gældende tarifblad. Udbyder afgør, hvilket bidrag der kan komme i anvendelse i det enkelte tilfælde. Abonnenten er pligtig til at meddele udbyder samtlige oplysninger for betalingsfastsættelsen, herunder ændringer som kan betyde regulering af beregningsgrundlaget. 4.2 Tarifblade, information samt nærmere oplysninger om tariffer og vilkår kan fås ved henvendelse til A+, Roholmsvej 19, 2640 Albertslund, tlf eller på 4.3 Hvis der på eller uden for installationsadressen ønskes adgang til at foretage offentlig visning, anvendelse i virksomheder eller erhvervsmæssig udnyttelse af tvkanalerne, kræver det, at der indgås en særlig aftale med A+ herom. 5. Meddelelse om flytning mv. 5.1 Kunden kan bestille flytning af abonnementet inden for Danmark. Flytning betragtes i enhver henseende som opsigelse af bestående abonnement og oprettelse af nyt abonnement. Priser og vilkår for opsigelse og oprettelse gælder derfor. Såfremt det ikke er muligt at levere kabel-tv på den nye installationsadresse, ophører abonnementsaftalen. Hvis kunden flytter til en anden adresse, hvor kunden indgår en ny abonnementsaftale med A+, modregnes abonnementsafgiften således, at kunden ikke kommer til at betale dobbelt. A+ opgør et eventuelt mellemværende på tidspunktet for aftalens ophør og foretager snarest herefter refusion eller opkrævning af et eventuelt differencebeløb. 6. Drift og vedligehold 6.1 Særligt for Antenneforeninger: Udbyder vil søge at opretholde et regelmæssigt antennesignal til TV og radio i henhold til retningslinier fra AFO, men har intet ansvar for følgende ved standsninger 7. Installationer, service og fejlretning 7.1 Særligt For Antenneforeninger: Ejeren har ifølge retningslinier fra AFO ansvar for, at installationer holdes i forsvarlig stand og opfylder normerne i henhold til retningslinier fra AFO. Abonnenten er ansvarlig for skade, som denne forvolder på anlægget. 7.2 Opstår der fejl eller signalsvigt i anlægget, skal fejlmelding afgives til udbyder. Udbedring af den anmeldte fejl vil blive iværksat snarest, dog senest den følgende arbejdsdag. Dette med forbehold for eventuelle særskilte vilkår mellem foreningen og dennes service installatør. Driftsbidrag dækker kun udgifter til reparation, der skyldes fejl i udbyders anlæg indtil leveringsgrænsen. A+ eller tredjepart afhjælper fejl i egne anlæg og installationer hurtigst muligt. Grænsen for A+ eller tredjeparts fejlretningsansvar er det af A+ eller tredjepart etablerede kabelafslutningspunkt. Kunden skal sikre, at A+ eller tredjepart med henblik på fejlsøgning og fejlretning snarest kan få adgang til egne anlæg og installationer på installationsadressen. Kunden er forpligtet til i nødvendigt omfang at medvirke med henblik på fejlsøgning og fejlretning i kundens anlæg og installationer på installationsadressen. Hvis der anmeldes en fejl i forbindelse med abonnementet, og det viser sig, at der ikke er fejl i A+ eller tredjeparts net, er kunden forpligtet til at dække udgifter forbundet med fejlsøgning. 7.3 Kundens adresse, jf. pkt. 1.3 i de generelle vilkår, er installationsadressen. På installationsadressen installerer A+ eller tredjepart et kabelafslutningspunkt, som udgør afslutningspunktet for tredjeparts net. Hvis kunden har andre ønsker eller krav til installationens gennemførelse, end hvad der følger af den almindelige praksis, jf. pkt. 7.5 og pkt. 7.6, udføres dette efter regning. Evt. bygningsreparationer som f.eks. maling, pudsning og tapetsering, der er en nødvendig følge af opsætning, nedtagning eller flytning af installationer, skal kunden sørge for. 7.4 Kunden kan ikke disponere over (sælge, udleje, pantsætte mv.) A+ eller tredjeparts udstyr og installationer og må ikke foretage indgreb i disse. Kunden er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for skader på A+ eller tredjeparts udstyr og installationer på installationsadressen, som kunden eller nogen, som kunden har ansvar for, forvolder. For A+ og tredjeparts udstyr og installationer på installationsadressen bærer kunden desuden risikoen for tyveri, bortkomst og hændelige skader, f.eks. brandskader, vandskader og direkte lynnedslag. Kunden skal godtgøre tredjeparts tab i de nævnte tilfælde.

12 7.5 Kabel-tv til husejere (parcel- og række-huse mv.) Hvis kunden bor i eget hus, foretages kabelføringen på offentlig vej af tredjepart efter kommunens retningslinjer. Nedgravning af kabel på kundens grund foretages af kunden eller for kundens regning. Kablet skal nedgraves i en dybde af min. 45 cm. Nedgravning skal normalt først foretages efter afslutning af installationsarbejdet. Oprettelsesafgiften inkluderer installation af kabel og etablering af et kabelafslutningspunkt (antennestik), normalt i den første stikdåse i huset. Indføring af kabel på kundens grund og placering af kabelafslutningspunktet foretages, hvor det efter tredjeparts vurdering er teknisk og økonomisk mest hensigtsmæssigt. Er kabelafslutningspunktet i en stikdåse, vil denne normalt blive placeret i den opholdsstue, som er nærmest offentlig vej. 7.6 Kabel-tv til lejligheder (leje-, andels- og ejerboliger mv.) Hvis kunden bor i lejlighed, inkluderer oprettelsesafgiften installation af kabel, normalt fra hovedtrappen, og etablering af et kabelafslutningspunkt (antennestik) i form af en stikdåse i boligen. Stikdåsen placeres i første opholdsstue nærmest kablets indføring. Nedtagning af gammel antenneinstallation er ikke inkluderet i prisen. Inden installationen gennemføres, er det en forudsætning, at tredjepart har en skriftlig tilladelse fra ejer/administrator. Ejer foreningen selv fordelingsnettet, påhviler det foreningen at installere kabelafslutningspunkt. 8. Priser og betaling 8.1 A+ fastsætter priser for ydelser i henhold til abonnementsaftalen, herunder oprettelsesafgift og abonnementsafgift. Oplysning om de til enhver tid gældende priser kan fås hos A+ 8.2 Udbyder er berettiget til at opkræve acontobeløb baseret på årsbetalingen. Acontobeløbene opkræves i rater. 8.3 Prisen på abonnementet reguleres en gang årligt den 1. januar i henhold til ændringerne i nettoprisindekset for juli, som opgøres og offentliggøres af Danmarks Statistik. Moms, andre offentlige afgifter og afgifter til rettighedsorganisationer, herunder COPY-DAN og KODA, følger egne reguleringsnormer, således at ændringer i form af stigninger eller fald i disse afgifter medfører tilsvarende ændringer i abonnementsafgiften. Regulerer en udbyder prisen i løbet af året er A+ berettiget til at lave en tilsvarende ændring i den følgende faktureringsperiode. 9. Ikrafttræden 9.1 Disse særlige abonnementsvilkår træder i kraft den 1. maj 2008.

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Vilkår for TDC s mobiltjenester

Vilkår for TDC s mobiltjenester Vilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten

Læs mere

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4.

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. april 2014) Indledning: Disse vilkår er gældende for indgåelse af

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

StofaTv AFTALEVILKÅR

StofaTv AFTALEVILKÅR StofaTv AFTALEVILKÅR 1 Stofa Tv AFTALEVILKÅR version 1.11 Gældende fra 13. juni 2014, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014)

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) 1. Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser gælder for bredbåndsabonnementer og tilhørende tjenester hos DLG-debitel I/S (efterfølgende

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014)

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Nedenstående betingelser gælder for alle aftaler mellem DLG Tele I/S og kunder om DLG Teles salg af telefoner m.v. indgået via DLG Teles internetbutik www.dlgteleshop.dk

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere