Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+"

Transkript

1 Abonnementsvilkår April 2009

2 Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+ 1. Aftalen 1.1 Disse abonnementsvilkår gælder for ydelser leveret af A+ A/S eller datterselskaber (herefter A+) til en forening eller brugergruppe under en samlet særskilt aftale. Vilkårene er gældende for privatkunder, der tegner abonnement. Kunden skal være medlem/tilknyttet Foreningen. Abonnementet gælder ikke erhverv som udføres fra kundens privatadresse. 1.2 Den abonnementstegnende skal være myndig. A+ forbeholder sig ret til at afvise bestillinger eller abonnementsforlængelse uden begrundelse. 1.3 Abonnement på én eller flere ydelser hos A+ kræver registrering af abonnentens navn og adresse. Ingen oplysninger vil blive videregivet til tredjemand, med mulig undtagelse af foreningen eller ved myndighedseller domstolsafgørelse. Behandling af oplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning på området. A+ kan endvidere kræve oplysning om CPR-nummer til brug for løbende validering af kundens oplysninger. Oplysningerne og A+ s registreringer heraf lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. 1.4 A+ kan til enhver tid skaffe sig adgang til abonnentens brugerdata (password etc.) i forbindelse med drifts- eller sikkerhedsmæssige forhold. I forbindelse hermed er A+ s medarbejdere altid underlagt tavshedspligt. Adgang til disse data, udover af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold, kræver accept fra abonnenten eller retskendelse. 1.5 Leverancen afhænger til enhver tid af, at der er etableret en fungerende forbindelse mellem kunden og det respektive net hvortil A+ har leverance. Såfremt dette ikke er tilfældet er A+ ikke forpligtet til at levere. Øvrige abonnementsforpligtelser berøres dog ikke. 1.6 Serviceafbrydelse (signalafbrydelse) fra foreningens side hos den enkelte abonnent, betyder en tilsvarende afbrydelse af tjenesten. I forbindelse hermed er A+ ikke forpligtet til at refundere evt. forudbetalt abonnement eller give nedslag i kommende betalinger for den pågældende periode. 1.7 Aftalen kan opsiges med 30 dages skriftlig varsel. Fremgangsmåde for opsigelse fremgår af 1.8 Ekstra services kan opsiges med 30 dages skriftlig varsel. A+ refunderer ikke forudbetalte ydelser i tilfælde af opsigelse fra kundens side. 1.9 Kunden tildeles et kundenummer, der skal anvendes til legitimation af kunden og oplyses ved henvendelse. Nummeret er personligt og må ikke udleveres til uvedkommende. Kunden oprettes i A+ s kundekartotek. Det oplyses i den forbindelse, at A+ er dataansvarlig i henhold til Persondataloven. A+ registrerer kun-dens navn, adresse, telefonnummer og telefonabonnements forbrug. Behandlingen af kundeoplysningerne er nødvendig for opfyldelse af abonnementsaftalen Kunden kan ikke overdrage tjenesten til tredjemand uden skriftligt samtykke fra A+. Et samtykke kan bl.a. gøres betinget af, at der sker betaling af A+ s tilgodehavende på overdragelsestidspunktet. Hvis ejerskiftet ikke er godkendt og registreret af A+, hæfter den oprindelige kunde for betaling for ydelser og forbrug i overensstemmelse med punkt Der kan i følgende tilfælde registreres en bruger, der er forskellig fra kunden/betaleren: Hvor der mellem kunden/betaleren og brugeren eksisterer et vedvarende ansættelsesforhold. Hvor kunden og brugeren er nærtstående (ægtefælle, samlever, børn, forældre eller lignende). Hvor kunden og brugeren indgår i samme koncern. I andre særlige situationer og da kun for et begrænset antal brugere pr. kunde (værge, forpagter eller lignende) Leveringstidspunktet oplyses normalt via ordrebekræftelsen. Leveringstidspunktet oplyses altid med forbehold for eventuelle forsinkelser som følge af forhold, der ligger uden for A+ s kontrol. Kunden skal sørge for, at der er uhindret adgang for tredjepart til at foretage nødvendige installationer. Gives der ikke uhindret adgang på det aftalte leveringstidspunkt, er A+ berettiget til at fakturere kunden for den forgæves anvendte tid og kørsel Kunden har ret til at fortryde sin tilslutning til A+. Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor aftalen er underskrevet. Underretning om at kunden har fortrudt aftalen, skal gives skriftligt til A+. Ønsker kunden at sikre sig dokumentation for, at kunden har fortrudt rettidigt, kan kunden eksempelvis sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Kunden tiltræder at ovennævnte fortrydelsesret kun gælder indtil tjenesten er taget i brug, og kunden giver hermed sit samtykke til at A+ stiller tjenesten til rådighed for kunden inden fortrydelsesfristens udløb.

3 2. Kundens forpligtelser 2.1 Abonnementet er personligt og må ikke videresælges, distribueres eller anvendes til formidling af tjenesten for andre end kunden eller dennes husstand, 2.2 Tilslutning til A+ s ydelser kan kræve specielt udstyr, som leveres af A+ eller tredjepart. Ved abonnementets ophør har kunden pligt til at tilbagelevere eventuelt lånt eller lejet udstyr (herunder modem, kabler, strømforsyning, netkort osv.) forsvarligt emballageret inden 14 dage efter abonnementets ophør. Returnering er for egen regning, og udstyret skal have samme stand som på udleveringstidspunktet fra A+, dog under hensyntagen til almindelig slid og ælde ved normal brug. Undladelse heraf berettiger A+ til at fakturere kunden for udstyret. 2.3 Ved tyveri, force majure o.l., der beskadiger udstyr jf. pkt. 2.1 er det abonnenten eller dennes forsikring, der skal dække A+ s tab. 2.4 Kunden hæfter for det installerede udstyr og forpligter sig til at behandle det på forsvarlig vis. Det installerede udstyr må ikke fjernes fra den adresse, hvor det oprindeligt er installeret, uden A+ s accept. Kunden skal følge A+ s anvisninger på installation og brug af tilslutningen. Ejendomsretten til stikdåser som er betalt af A+ forbliver A+ s. 3. Priser og betaling 3.1 Betaling skal foregå via tilmelding til PBS. I modsat fald forbeholder A+ sig ret til at pålægge faktureringsgebyr per fremsendt faktura. Tilmelding til PBS skal være foretaget senest d. 5. i en måned for at være gældende på næste faktura. Ved tilmelding til Betalingsservice bliver din faktureringscyklus ændret til 3 måneder, da vi kun opkræver kunder via Betalingsservice minimum hver 3. måned. A+ forbeholder sig ret til at kreditvurdere den enkelte kunde. I det tilfælde, at der ikke kan gives normal kredit, forbeholder A+ sig ret til at stille krav om depositum, eller alternativt at nægte leverance. 3.2 Betaling af forbrug faktureres bagud, mens betaling af fast abonnementsafgift og eventuelle supplerende tjenester faktureres forud. Fakturering sker i henhold til den til enhver tid gældende prisliste. Sidste rettidige betalingsdag fremgår af fakturaerne. Er den samlede saldo i A+ s favør på faktureringstidspunktet under 300 kr., kan A+ vælge at overføre saldoen til næste faktura. 3.3 Kunden hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til abonnementsaftalen, også i de tilfælde hvor der er registreret en særskilt betaler/opkrævningsadresse, eller en særskilt installationsadresse, som er forskellig fra kunden/kundens adresse, jf. pkt Ved betaling senere end sidste rettidige betalingsdag betales morarenter fra sidste rettidige betalingsdag til betaling sker med den til enhver tid efter renteloven fastsatte rentesats. Ved fremsendelse af rykkerskrivelser i anledning af manglende betaling af forfaldne beløb er A+ berettiget til at opkræve et rykkergebyr i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling mv. A+ er berettiget til at opkræve et gebyr i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling. Endvidere vil A+ ved manglende betaling efter 2 rykkere lade fordringen overgå til retslig inkasso samt registrering i Ribers Kredit Information. Eventuelle rykkerskrivelser pålægges et gebyr. 3.5 Ved manglende betaling forbeholder A+ sig ret til afbryde tjenesten uden yderligere varsel. Dette gælder alle tjenester leveret af A Afbrydelse og lukning af tjenester medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. 3.7 Tjenesten genoprettes tidligst, når restance samt de med afbrydelsen og genåbningen forbundne omkostninger, gebyr og eventuelle påløbne renter er betalt, eller der er stillet tilfredsstillende sikkerhed for betalingen. 3.8 De til enhver gældende priser og gebyrer fremgår af 3.9 A+ Arrownet kan til enhver tid ændre priser, abonnementsvilkår og produktudbud med 30 dages varsel. Dette kan ske ved annoncering på eller ved udsendelse af eller brev. Ved udsendelse af benytter A+ Arrownet kundens primære adresse som angives ved tilmelding eller via https://selvbetjening. aplus.dk. Abonnenten kan opsige abonnementet med et varsel på 10 arbejdsdage i forbindelse med væsentlige ændringer af abonnementsvilkår, priser m.v. forudsat at disse er til abonnentens væsentlige ugunst. Såfremt ændringerne er begunstigende for kunden, herunder reducering af priser, lancering af nye produkter m.v. kan ændringerne meddeles og gennemføres uden varsel. Det er ved en samlet vurdering udelukkende et krav, at den samlede prisændring reducerer kundens omkostninger, selvom regulering af delområder isoleret betragtet kan repræsentere prisforhøjelser. Kunden har ansvaret for til enhver til at holde sig underrettet om A+ s gældende priser, abonnementsvilkår m.v.

4 4. Fritagelse for ansvar og ansvarsbegrænsning 4.1 A+ er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. 4.2 A+ er ikke ansvarlig for drift og vedlige-holdelse af net, som drives af andre operatører. 4.3 A+ er fritaget for ansvar for følger af manglende opfyldelse af A+ s forpligtelser, hvis den manglende opfyldelse skyldes hindringer uden for A+ s kontrol, og A+ ikke på tidspunktet for aftalens indgåelse med rimelighed kunne forventes at have taget hindringen i betragtning. 4.4 Som grunde til fritagelse for ansvar anses bl.a. generelle konflikter på arbejdsmarkedet, lynnedslag, ildebrande, krig, myndighedsbestemmelser eller anden offentlig regulering, fejl i eksterne telefonforbindelser, almindelig vareknaphed eller restriktioner for energi og anden tilsvarende omstændighed. 4.5 Er aftalens opfyldelse i væsentligt omfang forhindret i længere tid på grund af omstændigheder som nævnt ovenfor under pkt. 4.3 eller 4.4, har kunden ret til skriftligt at opsige abonnementsaftalen med øjeblikkelig virkning. 4.6 Et eventuelt erstatningsansvar for A+ omfatter ikke indirekte tab, følgeskader, driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab, herunder tab af data, skade på andre ting og erstatningskrav fra tredjemand. A+ er ikke ansvarlig for tab opstået som led i kundens udøvelse af næringsvirksomhed. Et eventuelt erstatningsansvar omfatter ikke tab, som ikke med rimelighed kunne forudses af A A+ s erstatningsansvar er begrænset til kr. pr. år uanset omfanget af de skader, som måtte være indtrådt i løbet af året. 4.8 Hvis der indtræder driftsforstyrrelser i det net, som A+ disponerer over, er kunden berettiget til et forholdsmæssigt afslag i sin abonnementsafgift; der gives dog kun afslag, hvis beløbet overstiger 25 kr. Derudover har kunden ikke ret til yderligere erstatning eller kompensation. 4.9 A+ påtager sig intet ansvar for indholdet af de informationer, som kunden måtte modtage eller afgive i forbindelse med tjenesten. Det være sig lødighed, lovlighed og/eller rigtighed. 5. Drift og vedligehold 5.1 A+ skal udbedre eventuelle afbrud og andre fejl inden for rimelig tid efter, at kunden har anmeldt fejlen, jf. dog pkt A+ kan til enhver tid foretage tekniske ændringer i nettet og i sine produkter, hvis det skyldes hensyn til driften eller krav fra myndighederne. 5.3 A+ har ret til med omgående virkning at lukke for tjenesten ved at spærre for tilslutningen, såfremt der af A+ s tekniker kan konstateres, at der fra abonnentens installation sendes støj ud i nettet. Abonnenten skal underrettes skriftligt om dette. 5.4 Kunden har ikke ret til erstatning, hvis afbrydelsen eller fejlen kan henføres til kundens forhold, f.eks. ved tilslutning af fejlagtigt udstyr eller fejlbetjening. A+ er berettiget til at opkræve betaling for eksempelvis teknikerbesøg, hvis fejlen kan henføres til kundens forhold. Kunden kan ikke kræve erstatning for eventuelle merudgifter ved, at kunden anvender en anden operatørs tjeneste eller ved, at kunden indgår aftale med tredjemand om udbedring af fejl eller lignende. Herudover er kundens erstatningskrav underlagt de begrænsninger, der følger af nærværende aftale, særligt pkt Mod behørig legitimation skal udbyder til enhver tid have uhindret adgang til at foretage de til enhver tid nødvendige målinger på installationen i ejendommen. Ekstraordinære omkostninger i forbindelse med at opnå denne adgang påhviler abonnenten. 6. Meddelelse om flytning m.v. 6.1 Abonnenten har pligt til, uden ugrundet ophold, skriftligt at give A+ meddelelse om ændring af adresse og betalingsforhold. A+ er berettiget til at opkræve et gebyr for ændring heraf. 6.2 Hvis kunden ikke meddeler flytning m.v. senest 14 dage før flyttedatoen, risikerer kunden, at tjenesten benyttes uberettiget af andre. Kunden hæfter for det forbrug, der eventuelt måtte finde sted, indtil skriftlig meddelelse gives i henhold til pkt Meddelelse om flytning til en husstand, hvor den fysiske installation har været afbrudt, skal indgives til A+ senest 10 arbejdsdage før ønsket genetablering Kunden hæfter ikke for betaling for ydelser, der er en følge af fejl i eller misbrug af operatørens net og installationer (til og med nettermineringspunktet), medmindre kunden er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler. 6.4 Modtager udbyder ikke meddelelse om fraflytningen, er den hidtidige forbruger forpligtet til at betale afgift, indtil meddelelse om fraflytning foreligger.

5 7. Misligholdelse m.v. 7.1 Gør kunden eller A+ sig skyldig i væsentlig misligholdelse af abonnementsaftalen, og har den misligholdende part ikke afhjulpet misligholdelsen inden for rimelig tid, efter at den anden part skriftligt har anmodet herom, har den anden part ret til skriftligt at ophæve aftalen. 7.2 I tilfælde af kundens misligholdelse og manglende afhjælpning har A+ ret til at lukke for tjenesten med øjeblikkelig virkning uden forudgående varsel. Dette er f.eks. gældende, hvis kunden kommer under konkurs, der er åbnet for forhandling om tvangsakkord for kunden, kunden har standset sine betalinger eller kundens formueforhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at kunden må anses for at ville være ude af stand til at opfylde aftalen i rette tid. 7.3 Hvis kunden inden en måned retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen og opsigelsen, samt betaler eventuel forfalden gæld, kan leverancen genoptages efter henvendelse fra kunden. I så fald bortfalder A+ s opsigelse af aftalen. A+ er berettiget til at opkræve et gebyr for genoptagelse af levering af tjenesten. En kunde, der har misligholdt abonnementsaftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå aftale med A+ om tjenester eller produkter, før gælden er betalt. A+ forbeholder sig ret til at iværksætte relevante retslige skridt, hvis kunden misbruger sit abonnement i henhold til disse abonnementsvilkår. 8. Klager og tvister 8.1 Klager indgives til A+. Klager behandles af en undersøgelsesenhed, der er nedsat i medfør af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om udbud af telenet og teletjenester. 8.2 A+ er tilsluttet Teleankenævnet. Ankenævnet behandler tvister mellem slutbrugere og udbydere af teletjenester vedrørende teletjenester. Hvis Teleankenævnet ikke finder at have kompetence til at behandle en indbragt klage, vil Teleankenævnet i muligt omfang oversende klagen til den rette myndighed. Tvister kan i øvrigt af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom. 9. Ikrafttræden 9.1 Disse generelle abonnementsvilkår afløser tidligere vilkår for tjenesten og træder i kraft den 1. maj 2008.

6 Særlige abonnementsvilkår - Internet 1. Aftalen 1.1 Følgende særlige abonnementsvilkår gælder for internet abonnementer og tilhørende tjenester hos A+. Disse vilkår gælder i tillæg til de generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+. Et internet abonnement omfatter adgang til internettet via A+ s internettjeneste, og herunder mulighed for at benytte internettjenesten med de til enhver tid gældende funktioner, faciliteter og tillægsydelser. 1.2 Opgradering er gratis og nedgradering skal ske med 30 dages skriftlig varsel til udgangen af en måned. Nedgradering er behæftet med et gebyr gældende gebyrer fremgår af 1.3 Teknikerbesøg :Installation af netkort etc. i abonnentens PC (min Windows 98, version 2) foretages på abonnentens adresse af tekniker fra A+. Et bestilt teknikerbesøg er bindende. Såfremt et bestilt teknikerbesøg afbestilles efter tidspunkt er aftalt med teknikeren betales fuld pris for teknikerbesøget. Såfremt et bestilt teknikerbesøg afbestilles før tidspunkt er aftalt med teknikeren betales 50 % af prisen for teknikerbesøget. Prisen herfor fremgår af tilmeldingsblanketten. Teknikerbesøget omfatter ikke kabeltræk, installation af applikationer eller eksterne dataenheder som f.eks. en router. 2. Tjenesten 2.1 Aftalen giver abonnenten adgang til internettet gennem A+ og foreningens net jævnfør det tegnede abonnement. 2.2 Kunden må ikke have materiale liggende på det medfølgende webhotel, der strider mod den til enhver tid gældende danske lovgivning. 2.3 Hvis der registreres et trafikforbrug på webhotellet på over 5 Gigabyte pr. måned vil abonnenten blive kontaktet vedrørende specialaftale, og de dermed forbundne meromkostninger. 2.4 Abonnenten er privat bruger og gøres i den forbindelse opmærksom på, at tilslutning af dataenheder som f.eks. en server ikke må anvendes i kommercielt henseende. Dette omfatter ligeledes konti og webhotel. 2.5 Tekniske minimumskrav til de/den tilsluttede computer, for opnåelse af support fra A+ s kundeservice: 10Mbit/ s Ethernet kort 10BaseT, minimum Windows 98 2nd edition installeret. Abonnementet indeholder 2 dynamiske offentlige IP-adresser. Tilslutning af flere PC er kræver derfor en router. 2.6 A+ er alene forpligtet til at yde support på ydelser leveret af A+, herunder opsætning af internet forbindelse, og Internet Explorer. Der ydes support på Microsoft styresystemer. Der ydes ikke support på Macintosh, Linux eller andre styresystemer. 3. Misligholdelse m.v. 3.1 A+ kan endvidere afbryde forbindelsen, hvis den benyttes i strid med den gængse etikette for brug af internettet. Herunder (men ikke nødvendigvis begrænset til) følgende aktiviteter: Uopfordret massedistribution af s (spam) Opnåelse af uberettiget adgang og/eller skadeforvoldelse til/mod systemer, der er tilkoblet A+ eller andre udbyderes net eller forsøg herpå. 3.2 A+ forbeholder sig ret til omgående og uden yderligere varsel at lukke tjenesten, såfremt abonnenten i strid med pkt. 2.4 har tilsluttet en server eller anden applikation. A+ eller tredjemand må aldrig rammes af forstyrrelser eller ulejligheder i øvrigt som følge af abonnentens tilsutning og/eller brug af dataressourcer. Abonnenten påtager sig at holde A+ skadesløs for skader eller forstyrrelser, som måtte være forårsaget af en applikation eller andet udstyr. 4. Kundens forpligtelser 4.1 Abonnenten har ansvar for løbende at tømme tilsluttede postkasser. A+ har ret til at spærre en konto for indkommende post, såfremt der mangler tilgængelig lagerplads i forhold til den betalte ydelse. Endvidere er A+ berettiget til uden forudgående varsel at slette alt elektronisk post, der efter 3 måneder fortsat befinder sig på mailserveren samt i øvrigt post, der måtte krænke juridiske rettigheder.

7 5. Fritagelse for ansvar 5.1 A+ er ikke ansvarlig for tab af personlige data og installeret software m.m. i forbindelse med kundens brug af internetaftalen og hertil knyttede ydelser. A+ påtager sig intet ansvar for uvedkommendes adgang til kundens data og systemer. 5.2 Kundens brug af kunstneriske, litterære og andre ophavsretsbeskyttede værker uden samtykke kan udgøre en krænkelse af tredjemands ophavsrettigheder. Brug af sådanne værker kan f.eks. ske ved distribution eller download. Det er kundens ansvar, at brugen af sådanne værker sker med tilstrækkeligt samtykke fra de relevante rettighedshavere. 5.3 I forbindelse med kundens handel på internettet eller ved kundens erhvervelse af netydelser fra tredjemand har A+ intet ansvar for kundens og tredjemands indbyrdes mellemværende. 5.4 Forbindelsen etableres med hastighed i henhold til det valgte abonnement. A+ har intet ansvar for forskydninger i kvaliteten, som følge af mulig interferens på selve distributionsnettet eller distanceafhængige performancemål. 6. Ikrafttræden 6.1 Disse særlige abonnementsvilkår træder i kraft den 1. maj 2008.

8 Særlige abonnementsvilkår - Telefoni 1. Aftalen 1.1 Følgende særlige abonnementsvilkår gælder for telefoni abonnementer og tilhørende tjenester hos A+. Disse vilkår gælder i tillæg til de generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+. Et telefoni abonnement omfatter adgang til A+ s telefonitjeneste, og herunder mulighed for at benytte telefonitjenesten med de til enhver tid gældende funktioner, faciliteter og tillægsydelser. 1.2 Kunden kan bestille de funktioner og faciliteter, som kunden har krav på at få stillet til rådighed i henhold til bekendtgørelse nr. 638 af 20. juni 2005 om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. 1.3 Aftalen om abonnement er først gældende fra det tidspunkt, hvor A+ har accepteret kundens tilmelding. Tilmeldingen kan ske såvel skriftligt som mundtligt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 638 af 20. juni 2005 om udbud af elektroniske kommunikationsnet og tjenester. 1.4 Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at kunden er bosiddende i Danmark og indenfor A+ s dækningsområde. Der udbydes ikke telefonitjenester til kunder bosiddende på Færøerne og Grønland. 1.5 Kunden giver ved indgåelse af nærværende aftale samtykke til, at A+ anvender trafikdata om kunden til brug for salg og markedsføring af A+ s tjenester, jf. bekendtgørelse nr. 638 af 20. juni 2005 om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. 1.6 Fortrydelsesret - særligt gælder for nummerportering at denne ikke kan fortrydes uden omkostninger. Kunden hæfter for eventuelt forbrug i fortrydelsesperioden. 2. Tjenesten 2.1 A+ s telefonitjenester giver kunden mulighed for at føre almindelig taletrafik igennem A+ s system. Mønttelefoner og telefoner med medløbstæller kan ikke anvendes. A+ forbeholder sig ret til at levere telefoni tjenesten på flere forskellige medier som f.eks. fiber, coax, trådløst eller kobber, herunder som IP-telefoni (telefoni via internettet). 2.2 Før en anmodning om portering fremsendes skal kunden have kontrolleret og sikret, at kundens opsætning understøtter, at telefonnummeret kan porteres. Kunden er ansvarlig for at sikre dette, og A+ er ikke ansvarlig for, at telefoniforbindelsen til kunden afbrydes som følge af manglende porteringsmulighed eller lign. 2.3 A+ kan i særlige tilfælde ændre kundens telefonnummer, hvis det følger af tekniske, driftsmæssige eller juridiske/ lovgivningsmæssige grunde. 2.4 Kunden kan til enhver tid få oplyst sit samtaleforbrug siden sidste regning via internettet. Saldooplysninger opdateres som minimum med et interval på 24 timer. Der kan dog være forsinkelser f.eks. ved opkald fra udlandet eller opkald til manuelt betjente særtjenester. 2.5 Forbrug kan ikke overstige kr. 500,- pr. måned, med mindre andet er aftalt separat mellem kunden og A+. Der udføres løbende udsvingskontrol og i tilfælde af at forbrug overstiger maksimum kontaktes kunden umiddelbart herefter. A+ forbeholder sig ret til uden varsel at lukke for telefonforbindelsen i tilfælde af merforbrug. Ønsker kunden skriftlig dokumentation for forbruget, er A+ berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr for dette. 2.6 Flatrate: A+ forbeholder sig ret til at tilbyde et forbrugsafregnet produkt, hvis kunden har specialproduktet flatrate og hvis kundens forbrug væsentligt overstiger normalforbruget. Normalforbrug er 2000 minutter pr. kvartal. Det betragtes som væsentligt overforbrug hvis forbruget overstiger 6000 minutter pr. kvartal. Kunden vil herefter blive oplyst om overforbruget og skiftet til forbrugsafregnet produkt. A+ flatrate giver brugeren mulighed for at ringe til danske fastnet nummerer uden forbrugsafregning. Undtaget herfor er opkald til udlandet, mobiltelefonder, 70- og 90numre og særtjenester som takseres til normal minutpris. Det enkelte opkald uden forbrugsafregning kan højst vare 60 minutter, efter 60 sammenhængende minutter afregnes kaldet efter gældende priser. A+ flatrate er udelukkende til privat abonnement. A+ forbeholder sig enhver ret til at nægte leverance af produktet til erhvervskunder. A+ betragter enhver kommerciel brug af abonnementet som erhvervsrelateret og leverance vil i den forbindelse blive nægtet.

9 3. Kundens udstyr og telefonnummer 3.1 Det udstyr, som kunden anvender i forbindelse med benyttelse af telefonitjenesten, skal opfylde den til enhver tid gældende lovgivning og eventuelle særlige anvisninger fra A+. Anvender kunden udstyret i strid med denne bestemmelse, forbeholder A+ sig ret til at kræve et eventuelt tab erstattet hos kunden samt at holde sin tjeneste tilbage. hæfter således for alt forbrug som følge af foranstående hændelser. 4.2 A+ kan ikke gøres ansvarlig for priser og forbrug for opkald foretaget ud af nettet via anden operatør. Dette gælder også tillægsfunktion som viderestilling til mobil eller anden fastnetoperatør. Kunden er alene ansvarlig for forbrug og priser herfor. 3.2 A+ bærer ikke ansvar for vedligeholdelse og funktionalitet af kundens særlige udstyr; herunder tryghedsalarmer, dankort automater, fax, modem m.v. 4. Betalingsforhold 4.1 A+ er ikke ansvarlig for forbrug, der skyldes kundens downloading af opkaldsprogrammer på internettet, virusangreb, hacking eller tilsvarende hændelser. Kunden 5. Fritagelse for ansvar og ansvarsbe-grænsning 5.1 A+ er ikke ansvarlig for eventuelle tilfælde af tredjemands uberettigede aflytning af samtaler eller indbrud på kundens telefoniforbindelse m.v. 6. Ikrafttræden 6.1 Disse særlige abonnementsvilkår træder i kraft den 1. maj 2008.

10 Særlige abonnementsvilkår - TV 1. Aftalen 1.1 Nærværende leveringsbestemmelser er grundlag for leveringsforholdet af TV- og radio- antennesignaler, der udbydes af A+ eller tredjepart og som administreres af A+. Et abonnement på tv omfatter følgende leverance til abonnenten: Etablering af én adgang til et tv signal. Mulighed for at modtage tv-kanaler jf. valgte programpakke. Ved abonnenten forstås enhver, som rekvirerer signal fra et af de af udbyder signalforsynede anlæg. Disse vilkår gælder i tillæg til de generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A Forsyningsområder er de steder, hvor udbyder har eller senere får signalforsynede anlæg. 1.3 Særligt for Antenneforeninger: For udbyders fællesantenneanlæg gælder de til enhver tid gældende bestemmelser for Aftalen for FællesantenneOmrådet - AFO forud for nærværende bestemmelser. For den anvendte terminologi henvises til FDA s hjemmeside Abonnementsaftalen er uopsigelig i 6 måneder fra leveringstidspunktet. Kunden kan med et varsel på mindst 14 dage opsige abonnementsaftalen til udgangen af uopsigelighedsperioden. Kunden kan i øvrigt opsige abonnementsaftalen med et varsel på mindst 14 dage til udgangen af en regningsperiode (periode på 3 måneder). Ved A+ s varsling af ændring af programpakker, vilkår og priser, jf. pkt. 19, kan kunden dog i varslingsperioden opsige abonnementsaftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på mindst 14 dage, uanset en eventuel uopsigelighedsperiode og uanset det normale opsigelsesvarsel. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående varsel, kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse. 1.5 Skift mellem programpakker kan ske med 14 dages skriftligt varsel og mod betaling af et ændringsgebyr. Oplysning om de til enhver tid gældende programpakkepriser kan fås ved henvendelse til A+. A+ opgør mellemværendet på tidspunktet for ændringen og foretager refusion eller opkrævning af et eventuelt differencebeløb på den næstkommende regning. 1.6 A+ kan ændre programpakkernes sammensætning og antallet af kanaler. Dette sker normalt med 1 måneds varsel via en Infokanal og A+ s hjemmeside dk. A+ er dog berettiget til straks at foretage en sådan ændring, hvis ændringen skyldes forhold, der ligger uden for A+ s kontrol. 2. Leveringsbetingelser 2.1 Særligt for Antenneforeninger: Etablering og oprettelse af større anlæg, som tilsluttes fællesantenneanlægget, skal følge de til enhver tid gældende retningslinier fra AFO. Der vil blive opkrævet et bidrag til fællesantenneanlæggene efter det til enhver tid gældende tarifblad. Hvor tarifbladet ikke umiddelbart kan finde anvendelse, fastsættes bidraget af udbyder. 2.2 Udbyder afgør til enhver tid abonnentens tilslutningssted. 2.3 Leveringsgrænsen for signal er tilslutningspunkt i kabelskab for stikledning. 2.4 For vedligeholdelse og drift af anlæggene betales årligt bidrag i henhold til gældende tarifblad. Vedligeholdelse af egen stikledning og installation påhviler abonnenten alene. 2.5 Ved ejendomsoverdragelse er den hidtidige ejer forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i den hidtidige ejers forpligtelser over for anlæggets ejer. 2.6 A+ er berettiget til af rettighedsmæssige årsager at blokere enkeltudsendelser. 3. Udvidelse af signalforsyning 3.1 Antenneforeninger. Hvis et antenneanlæg ønskes overtaget af udbyder i forbindelse med udbygningen af antenneanlæggene i området, kan dette ske på følgende vilkår: At der på antenneanlægget forefindes måler-rapport samt brugstilladelse, og at anlægget i øvrigt opfylder disse. At antenneanlægget er fuldt udbygget, således at alle inden for anlæggets område kan tilsluttes. At den totale afgift for nytilslutninger tilfalder udbyder.

11 3.2 Hvis det interne fordelingsnet i boligbyggeri med etagelejligheder ønskers forsynet fra udbyder i forbindelse med udbygning af fællesantenneanlægget i området, kan dette ske på følgende vilkår: af eller forstyrrelser i forsyningen af antennesignal. Ved udførelse af større arbejder på forsyningsnettet, vil udbyder bestræbe sig på, at forbrugerne bliver adviseret forud for planlagte standsninger i forsyningen. At der på antenneanlægget forefindes målerrapport samt brugstilladelse, og at anlægget i øvrigt opfylder disse. At det interne fordelingsnet er fuldt udbygget, således at alle lejligheder kan tilsluttes. Udbyder forpligter sig til, så længe afgift betales, at levere antennesignal til ejendommens eget antenneanlæg. Sådanne abonnenter, som tilsluttes fællesantenneanlæggets D2-net, benævnes D2-abonnenter. 4. Kundens forpligtelser 4.1 Tariffer for anlægs- og driftsbidrag betales ifølge gældende tarifblad. Udbyder afgør, hvilket bidrag der kan komme i anvendelse i det enkelte tilfælde. Abonnenten er pligtig til at meddele udbyder samtlige oplysninger for betalingsfastsættelsen, herunder ændringer som kan betyde regulering af beregningsgrundlaget. 4.2 Tarifblade, information samt nærmere oplysninger om tariffer og vilkår kan fås ved henvendelse til A+, Roholmsvej 19, 2640 Albertslund, tlf eller på 4.3 Hvis der på eller uden for installationsadressen ønskes adgang til at foretage offentlig visning, anvendelse i virksomheder eller erhvervsmæssig udnyttelse af tvkanalerne, kræver det, at der indgås en særlig aftale med A+ herom. 5. Meddelelse om flytning mv. 5.1 Kunden kan bestille flytning af abonnementet inden for Danmark. Flytning betragtes i enhver henseende som opsigelse af bestående abonnement og oprettelse af nyt abonnement. Priser og vilkår for opsigelse og oprettelse gælder derfor. Såfremt det ikke er muligt at levere kabel-tv på den nye installationsadresse, ophører abonnementsaftalen. Hvis kunden flytter til en anden adresse, hvor kunden indgår en ny abonnementsaftale med A+, modregnes abonnementsafgiften således, at kunden ikke kommer til at betale dobbelt. A+ opgør et eventuelt mellemværende på tidspunktet for aftalens ophør og foretager snarest herefter refusion eller opkrævning af et eventuelt differencebeløb. 6. Drift og vedligehold 6.1 Særligt for Antenneforeninger: Udbyder vil søge at opretholde et regelmæssigt antennesignal til TV og radio i henhold til retningslinier fra AFO, men har intet ansvar for følgende ved standsninger 7. Installationer, service og fejlretning 7.1 Særligt For Antenneforeninger: Ejeren har ifølge retningslinier fra AFO ansvar for, at installationer holdes i forsvarlig stand og opfylder normerne i henhold til retningslinier fra AFO. Abonnenten er ansvarlig for skade, som denne forvolder på anlægget. 7.2 Opstår der fejl eller signalsvigt i anlægget, skal fejlmelding afgives til udbyder. Udbedring af den anmeldte fejl vil blive iværksat snarest, dog senest den følgende arbejdsdag. Dette med forbehold for eventuelle særskilte vilkår mellem foreningen og dennes service installatør. Driftsbidrag dækker kun udgifter til reparation, der skyldes fejl i udbyders anlæg indtil leveringsgrænsen. A+ eller tredjepart afhjælper fejl i egne anlæg og installationer hurtigst muligt. Grænsen for A+ eller tredjeparts fejlretningsansvar er det af A+ eller tredjepart etablerede kabelafslutningspunkt. Kunden skal sikre, at A+ eller tredjepart med henblik på fejlsøgning og fejlretning snarest kan få adgang til egne anlæg og installationer på installationsadressen. Kunden er forpligtet til i nødvendigt omfang at medvirke med henblik på fejlsøgning og fejlretning i kundens anlæg og installationer på installationsadressen. Hvis der anmeldes en fejl i forbindelse med abonnementet, og det viser sig, at der ikke er fejl i A+ eller tredjeparts net, er kunden forpligtet til at dække udgifter forbundet med fejlsøgning. 7.3 Kundens adresse, jf. pkt. 1.3 i de generelle vilkår, er installationsadressen. På installationsadressen installerer A+ eller tredjepart et kabelafslutningspunkt, som udgør afslutningspunktet for tredjeparts net. Hvis kunden har andre ønsker eller krav til installationens gennemførelse, end hvad der følger af den almindelige praksis, jf. pkt. 7.5 og pkt. 7.6, udføres dette efter regning. Evt. bygningsreparationer som f.eks. maling, pudsning og tapetsering, der er en nødvendig følge af opsætning, nedtagning eller flytning af installationer, skal kunden sørge for. 7.4 Kunden kan ikke disponere over (sælge, udleje, pantsætte mv.) A+ eller tredjeparts udstyr og installationer og må ikke foretage indgreb i disse. Kunden er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for skader på A+ eller tredjeparts udstyr og installationer på installationsadressen, som kunden eller nogen, som kunden har ansvar for, forvolder. For A+ og tredjeparts udstyr og installationer på installationsadressen bærer kunden desuden risikoen for tyveri, bortkomst og hændelige skader, f.eks. brandskader, vandskader og direkte lynnedslag. Kunden skal godtgøre tredjeparts tab i de nævnte tilfælde.

12 7.5 Kabel-tv til husejere (parcel- og række-huse mv.) Hvis kunden bor i eget hus, foretages kabelføringen på offentlig vej af tredjepart efter kommunens retningslinjer. Nedgravning af kabel på kundens grund foretages af kunden eller for kundens regning. Kablet skal nedgraves i en dybde af min. 45 cm. Nedgravning skal normalt først foretages efter afslutning af installationsarbejdet. Oprettelsesafgiften inkluderer installation af kabel og etablering af et kabelafslutningspunkt (antennestik), normalt i den første stikdåse i huset. Indføring af kabel på kundens grund og placering af kabelafslutningspunktet foretages, hvor det efter tredjeparts vurdering er teknisk og økonomisk mest hensigtsmæssigt. Er kabelafslutningspunktet i en stikdåse, vil denne normalt blive placeret i den opholdsstue, som er nærmest offentlig vej. 7.6 Kabel-tv til lejligheder (leje-, andels- og ejerboliger mv.) Hvis kunden bor i lejlighed, inkluderer oprettelsesafgiften installation af kabel, normalt fra hovedtrappen, og etablering af et kabelafslutningspunkt (antennestik) i form af en stikdåse i boligen. Stikdåsen placeres i første opholdsstue nærmest kablets indføring. Nedtagning af gammel antenneinstallation er ikke inkluderet i prisen. Inden installationen gennemføres, er det en forudsætning, at tredjepart har en skriftlig tilladelse fra ejer/administrator. Ejer foreningen selv fordelingsnettet, påhviler det foreningen at installere kabelafslutningspunkt. 8. Priser og betaling 8.1 A+ fastsætter priser for ydelser i henhold til abonnementsaftalen, herunder oprettelsesafgift og abonnementsafgift. Oplysning om de til enhver tid gældende priser kan fås hos A+ 8.2 Udbyder er berettiget til at opkræve acontobeløb baseret på årsbetalingen. Acontobeløbene opkræves i rater. 8.3 Prisen på abonnementet reguleres en gang årligt den 1. januar i henhold til ændringerne i nettoprisindekset for juli, som opgøres og offentliggøres af Danmarks Statistik. Moms, andre offentlige afgifter og afgifter til rettighedsorganisationer, herunder COPY-DAN og KODA, følger egne reguleringsnormer, således at ændringer i form af stigninger eller fald i disse afgifter medfører tilsvarende ændringer i abonnementsafgiften. Regulerer en udbyder prisen i løbet af året er A+ berettiget til at lave en tilsvarende ændring i den følgende faktureringsperiode. 9. Ikrafttræden 9.1 Disse særlige abonnementsvilkår træder i kraft den 1. maj 2008.

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

Medarbejderbredbånd via Sagitta. Internetabonnement

Medarbejderbredbånd via Sagitta. Internetabonnement Returadresse: Sagitta ApS Hørskætten 5 2630 Tåstrup Medarbejderbredbånd via Sagitta Oplysninger om virksomheden (faktureringsadresse) Navn: Adresse: Postnummer: By: Telefon: Kontaktperson: CVR: Telefax:

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. E-mail-adresse... 2 4. Fast ip-adresse...

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen Abonnementsvilkår for bredbånd via telefonstik (xdsl) og bredbånd via kabel-tv-stik (coax) hos Fullrate (Nye vilkår Fullrate kan uden varsel præcisere vilkårsteksten) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016 Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni) YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste

Læs mere

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv version 1.7. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens, andres eller

Læs mere

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD).

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD). Abonnementsbetingelser IPTV Gældende pr. 1. maj 2007 1 Abonnementsaftalen og dens parter: 1.1 Nærværende abonnementsbetingelser er en del af aftalen mellem ComX Networks A/S Herstedvang 8 2620 Albertslund

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 2. Gyldighed og udløb... 2 3. Kvalitets- og serviceniveau... 2 4. Dækningsområde... 2 5. Roaming... 3 6. Kundens

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. JANUAR 2013 1. AFTALEN 1.1 Disse abonnementsbetingelser er gældende for alle Altibox abonnementer vedr. ADSL (Internet). Aftalen er gældende for parterne Altibox Danmark A/S (CVR nr. 31 586 283) (Altibox

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til StofaTv via antenneforeningens,

Læs mere

TILMELDINGSSKEMA. Du kan på vedlagte skemaer vælge at tilmelde dig én eller flere af disse services:

TILMELDINGSSKEMA. Du kan på vedlagte skemaer vælge at tilmelde dig én eller flere af disse services: TILMELDINGSSKEMA Via din forening tilbyder Sagitta bredbåndsforbindelser til Internettet for en fast lav pris fra kr. 99,- per måned med fri og ubegrænset trafik. Udover internet, kan du både få telefoni

Læs mere

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Fastnettjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Fastnet Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 3 2. Aftalens

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

betingelser for Signalforsyning

betingelser for Signalforsyning betingelser for Signalforsyning Almindelige betingelser for forsyning fra GVD Antenneforening På de følgende sider kan du læse de vilkår, som er gældende for din aftale om leverance af tv og/eller andre

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Cirque Almindelige vilkår og betingelser 2014

Cirque Almindelige vilkår og betingelser 2014 Cirque Almindelige vilkår og betingelser 2014 CIRQUE A/S KRONPRINSESSEGADE 4 1306 KØBENHAVN K 7733 7171 CVR 21653349 Indhold 1 Generelt... 3 2 Særligt om mobiltelefoni... 3 3 Særligt om datatjenester og

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up)

Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up) Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up)... 1 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Skift af abonnementsform...

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni

Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni 1 Aftaleforholdet Abonnementsvilkår for TeleNordic abonnement (herefter benævnt som "aftalen") gælder mellem TeleNordic ApS, Munkegårdsvej 21A, 3490 Kvistgård (herefter

Læs mere

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår Bredbåndsforeningen GrenaaS.net Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for medlemmer af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen Som medlem af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser For aftaler om udvikling og design af hjemmesider og Vi-gør-hver-især-hvad-vi-er-bedst-tilpakken, herefter benævnt abonnementet, hos Transdesign.dk 1. Omfang Disse standardvilkår

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private Introduktion RAH EnergiMidts Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem RAH EnergiMidt

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes Abonnementsvilkår for TELMORE Bredbånd Oktober 2007 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene er sammen

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste,

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og MES FIBERNET A/S. MES FIBERNET A/S har her fremhævet nogle vigtige punkter

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

YouSee s telefonitjeneste (PSTN)

YouSee s telefonitjeneste (PSTN) Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni): YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste (ISDN2) YouSee s ip-telefonitjeneste via Bredbånd, DSL eller Fiber YouSes s ip-telefonitjeneste

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22 Zaptor aftalevilkår Indhold Velkommen 3 Generelle aftalevilkår for Zaptor 4 Særlige aftalevilkår for Zaptor ved leje af Zaptor-boks 20 Kontaktinformation 22 3 Tillykke med Zaptor! Du har nu bestilt Zaptor

Læs mere

Abonnementsvilkår for NOE

Abonnementsvilkår for NOE Abonnementsvilkår for NOE Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og NOE. NOE har her fremhævet nogle vigtige punkter i abonnementsvilkårene. Vi anbefaler

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear B008, 04, 12. Forbehold for trykfejl. Kabel-tv Få mere information på yousee.dk Kundeservice Tlf. 80 80 40 40 Hverdage 08.00 18.30 Support Tlf. 80 80 40 50 Hverdage 08.00 20.00 Weekend 12.00 20.00 Abonnementsvilkår

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Maj 2014 Indhold Abonnementsvilkår for Mofibo 1. Tillægsaftalen... 3 2. Aftalens parter... 3 3. Brug af Mofibo-tjenesten... 3 4. Priser... 3 5. Betaling... 3 6. Personoplysninger....

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Grundabonnementer Fastnet Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr.

Læs mere

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Bolignet Aarhus SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Telefoni, tv og/eller internet INDHOLD 1. Overordnet beskrivelse af aftalens omfang... 2 2. Installationer hos Kunden... 3 2.1 Fysiske installationer... 3

Læs mere

Abonnement Hobby Trailer Privat

Abonnement Hobby Trailer Privat Abonnementsbetingelser Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet dækker efter de danske betingelser

Læs mere

1. Om medlemskab af duka serviceordning

1. Om medlemskab af duka serviceordning Abonnementsbetingelser 1. Om medlemskab af duka serviceordning 1.1. Generelle vilkår og forudsætninger Disse vilkår er gældende for aftalen mellem dig som kunde på den ene side og på den anden side dukapc

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Abonnement Campingvogn

Abonnement Campingvogn Abonnementsbetingelser Abonnement Campingvogn Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Abonnementet dækker efter de danske betingelser på

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD AFTALEVILKÅR FOR STOFA TELEFONI 1. GENERELT Velkommen 2 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 3 Kontaktoplysninger 16 1.1. De følgende vilkår gælder for kundens abonnement

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Generelle vilkår og betingelser Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Version 1.1. Ikrafttrædelse pr. 8. juni 2012 På denne og de følgende sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Play TV

Tillægsvilkår for TDC Play TV Tillægsvilkår for TDC Play TV Februar 2015 Indhold 1. Tillægsaftalen...3 2. Brug af TDC Play TV...3 3. Registrering af bruger...3 4. Personoplysninger...4 5. Offentlig visning og videredistribution...4

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Call2all s mobiltjenester Maj 2011 Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Indholdsfortegnelse Call2all Generelle Vilkår: 1. Aftalen... 1 2. Aftalens parter... 1 3. Registrering og ændring af adresseoplysninger...

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

NAL-MedieNet (Næsby Antennelaug) 1 Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, nal@nal-medienet.dk

NAL-MedieNet (Næsby Antennelaug) 1 Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, nal@nal-medienet.dk NAL-MedieNet (Næsby Antennelaug) 1 Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, nal@nal-medienet.dk Aftalevilkår. Nærværende aftalevilkår er gældende for medlemmets tilslutning til Internet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser For aftaler om udvikling og design af hjemmesider og Vi-gør-hver-især-hvad-vi-er-bedst-tilpakken, herefter benævnt abonnementet, hos Transdesign.dk 1. Omfang Disse standardvilkår

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere