Planstrategi Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød"

Transkript

1 Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune

2 Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside: eller afhentes på kommunens biblioteker eller på rådhuset i Borgerportalen. Kontakt Allerød Kommune, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød tlf , Udgivet af Allerød Kommune, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød Redaktion Forvaltningen Design og grafisk tilrettelæggelse Forvaltningen Fotos Allerød Kommune hvor andet ikke er angivet. Papir 100 g OptiImage, omslag: 200 g OptiImage Oplag 200 stk. Tryk Damgaard-Jensen A/S

3 Indholdsfortegnelse 1. Byrådets forord Baggrund og dialog Allerød Kommune 2030 et fremtidsbillede De fire udfordringer og strategier Kvalitet og medindflydelse på kerneydelser Centrale udfordringer Sådan vil vi møde udfordringerne Konkrete initiativer Stabil økonomi og resultater gennem åbenhed og dialog Helhed og sammenhæng Enkel og effektiv administration Rekruttering og personaletrivsel Demokratisk fornyelse Centrale udfordringer Sådan vil vi møde udfordringerne Konkrete initiativer Nye former for borgerinddragelse Fleksibilitet under ansvar for fællesskabet Kultur- og fritidsliv i lokalt perspektiv Afbalanceret udvikling Centrale udfordringer Sådan vil vi møde udfordringerne Konkrete initiativer Bæredygtig Bydannelse Mangfoldig natur Velholdte fysiske rammer Aktiv i regionen Centrale udfordringer Sådan vil vi møde udfordringerne Konkrete initiativer Ny by Kultur og oplevelse Natur og grønne områder Nye veje i beskæftigelsespolitikken Planstrategiens sammenhæng med andre dokumenter og revision af kommuneplanen (Planloven 23a) Bilag: Bilag til Planstrategi med oversigt over gennemført planlægning 3

4 4

5 1. Byrådets forord Vi planlægger en god fremtid Allerød Kommune er et godt sted at bo. Borgerne værdsætter vores trygge og smukke omgivelser nær hovedstadens mange muligheder. Kommunens økonomi er grundlæggende sund, og vores erhvervsliv klarer sig godt. Det skal vi huske at glæde os over. Men vi skal også huske at planlægge for fremtiden, så vi kan bevare de gode rammer og den gode livskvalitet, vi har i dag. Byrådet har vedtaget dette forslag til en ny kommuneplanstrategi, som vi kalder Planstrategi Byrådets forslag baserer sig på et længerevarende planlægningsarbejde, en række analyser af f.eks. befolkningsudviklingen og borgernes forventninger til livet her i kommunen, samt de lovmæssige rammer som særligt planloven indebærer. For at sætte vores planlægning i perspektiv, har byrådet formuleret et fremtidsbillede for livet år 2030 i kommunen. Som kommune står vi over for en række udfordringer. Mange af dem deler vi med resten af Danmark og særligt den region, vi er en del af. I nær fremtid vokser andelen af ældre borgere kraftigt. Og samtidig viser vores befolkningsprognose at kommunens indbyggertal falder, hvis vi ikke giver plads til nye boliger. Samtidig skal vi overveje, hvordan vi bedst tiltrækker medarbejdere til de mange job i både den private og offentlige sektor, som er forudsætningen for, at vores samfund kører. Her tænker vi blandt andet på hjemmepleje, skoler, forretninger, servicefag mm. Vi skal også overveje, hvordan vi skaffer boliger til de pågældende medarbejdere. I den sammenhæng spiller kommunen en central rolle, som en stor arbejdsgiver og som en effektivt drevet virksomhed. Vi skal turde forandre, for at bevare det høje serviceniveau og den gode arbejdsplads, vi har i dag. Uden at skatten stiger. Natur, kultur og sport spiller en stor rolle for mange borgere. Her er vi allerede i dag meget privilegerede. Vi vil derfor også fremover værne om vores natur, udvikle vores kulturliv, og skabe gode rammer for foreningslivet. Også fordi vi ved at aktive borgere er sunde borgere. Vi er mere end nogensinde før blevet en del af og afhængige af en stor region. Går det godt for hovedstadsregionen, går det godt for Allerød Kommune. Vi har derfor et medansvar for at vores region også i fremtiden kan udvikle sig positivt. Vi har også et ansvar for at udvikle kommunen på et bæredygtigt grundlag. Derfor integrerer vi vores hidtidige selvstændige Agenda 21-strategi med denne kommuneplanstrategi, så vi opnår en højere grad af sammenhæng. Samtidig vil vi prøve nye måder at inddrage borgerne på i den demokratiske dialog, og omkring tilrettelæggelsen af de kommunale tilbud. Det handler både om at sikre lokaldemokratiet, og om at nå de ambitiøse mål, vi sætter os. Nu vil vi høre borgernes holdninger til dette forslag. Og vi når bedst et godt resultat gennem en konstruktiv dialog. Vi håber derfor at mange borgere giver sig tid til at studere materialet, og benytter nogle af de mange muligheder for at gå i dialog med os i byrådet om det fremtidige Allerød. Allerød Byråd 5

6 6

7 2. Baggrund og dialog Formål Planstrategi 2007 er byrådets bud på hovedlinjerne i den udvikling, vi ønsker for Allerød Kommune. Hensigten er at strategien skal give et robust og langsigtet grundlag for planlægningen og en fælles forståelse for, hvor Allerød Kommune er på vej hen. Baggrund Ifølge Planloven skal byrådet vedtage en strategi for kommuneplanlægningen inden udgangen af den første halvdel af hver valgperiode. Denne planstrategi rækker ud over den fysiske udbygning af kommunen og fokuserer bredt på de kommunale sektorer. Som grundlag for planstrategien har byrådet set tilbage på den kommuneplanstrategi byrådet vedtog i 2003 og på Agenda 21-strategien fra Hvordan er det gået med de visioner og mål vi satte os den gang og hvor er der behov for justeringer? fået udarbejdet en Livsformsanalyse, som har givet os vigtige fingerpeg om hvad forskellige grupper af allerødborgere værdsætter og ønsker for fremtiden forholdt os til prognoserne for befolkningsudviklingen i kommunen og har set på statistisk materiale om de seneste års udvikling for det åbne land, og vi har fået nye kerneområder på blandt andet sundheds-, beskæftigelses- og miljøområdet forholdt os til en lang række lovgivningsmæssige bindinger og statslige rammer for hvad vi må og skal blandt andet hvad angår den fysiske planlægning. Læsevejledning Hvordan skal Allerød Kommune se ud i fremtiden, og hvordan når vi de mål vi sætter os? For at besvare de to spørgsmål, indledes planstrategien med byrådets vision for, hvordan Allerød Kommune ser ud i år Efter dette fremtidsbillede beskrives centrale udfordringer, strategier og konkrete initiativer, som skal realiseres for at nå målene. Beskrivelsen er opdelt i fire hovedafsnit med følgende overskrifter: Kvalitet og medindflydelse på kerneydelser Demokratisk fornyelse Afbalanceret udvikling Aktiv i regionen. I de fire hovedafsnit er de dele, der specielt omhandler Agenda 21-området markeret i margen. Hensigten er at synliggøre de strategier og konkrete initiativer, byrådet vil sætte fokus på for at sikre en bæredygtigudvikling i Allerød Kommune. Agenda 21 arbejdet med byudviklingsspil og forskellige scenarier for byudvikling. set ud i verden og forholdt os til den nye offentlige sektor som kommunalreformen har medført. F.eks. skal vi som noget nyt planlægge Baggrund og dialog 7

8 Dialog Byrådet inviterede alle kommunens borgere til at deltage i dialogen om Planstrategi Dialogen blev afviklet i forhold en række forskellige initiativer, som byrådet forudgående havde fastlagt. Indstik og hjemmeside Som startskud på dialogen udsendte byrådet den 11. september 2007 et indstik på fire sider med Allerød Nyt. I indstikket redegjorde byrådet for de centrale udfordringer for kommunen og de konkrete initiativer, byrådet foreslog i den forbindelse. Indstikket beskrev også dialogprocessen i høringsperioden (tirsdag 11. september tirsdag 6. november). Alt relevant information og baggrundsmateriale blev offentliggjort på kommunens hjemmeside fra høringsperiodens første dag. Planværksted Lørdag den 15. og lørdag den 22. september inviterede byrådet borgerne indenfor i kommunens planværksted i bymidten til en direkte drøftelse af Planstrategi Det foregik i BG Banks tidligere lokale ved siden af Kvickly på M. D. Madsensvej. Den 27. september flyttede planværkstedet til Lyngehus. I planværkstedet udstillede byrådet en række plancher med luftfoto af de områder i kommunen, som indgår i Planstrategi 2007, samt centrale tekstudsnit fra strategien. Temagrupper Fire temagrupper drøftede forskellige emner i Planstrategi Temagrupperne handlede om trafiksikkerhed (ved Dansk Cyklistforbund), bæredygtig udvikling (ved Rådet for Bæredygtig Udvikling), det åbne land (ved Det Grønne Råd) og det aktive foreningsliv (ved Folkeoplysningsudvalget). De fire temagrupper holdt deres første offentlige møde i begyndelsen af høringsperioden. Gruppernes arbejde indgik også som officielt høringssvar. Borgermøde Byrådet var derudover vært ved et borgermøde for alle interesserede. Borgermødet blev afholdt i Mungo Park tirsdag den 23. oktober. Her fremlagde blandt andet temagrupperne resultaterne af deres arbejde. Byrådet vedtog den reviderede udgave af Planstrategi 2007 på byrådsmødet den 20. februar Af ændringer kan blandt andet nævnes et nyt afsnit om trafiksikkerhed for cyklister, samt ønske om dialog om Den Grønne Kommune, og med kulturlivet om Byens Plads. Afsnittene om boligudbygning på Stubmarken og langs med Hillerød motorvejen og ved Bjergvej blev også taget ud af Planstrategien. Planstrategi 2007 kan også ses på under menuen Det politiske liv. Mungo Parks teaterbygningen 8 Baggrund og dialog

9 3. Allerød Kommune 2030 et fremtidsbillede Hvordan ser Allerød Kommune ud, hvis vi ser et par årtier frem? Hvad ønsker vi kendetegner kommunen i 2030 med hensyn til natur, boligområder, kommunal service, kultur mv.? Det spørgsmål har byrådet søgt at besvare med dette fremtidsbillede. Formålet med fremtidsbilledet er at sætte fælles billeder på den udvikling vi vil understøtte, og at skabe pejlemærker for de initiativer, der skal sættes i værk i de kommende år. Allerød Kommune 2030 et fremtidsbillede 9

10 10 Allerød Kommune 2030 et fremtidsbillede

11 Allerød Kommune 2030 et fremtidsbillede Den grønne kommune Allerød Kommune i 2030 er på én gang en del af den pulserende hovedstadsregion og samtidig en grøn kommune - domineret af smuk natur og et levende miljø med skove, marker og søer. I kommunen er alle væsentlige naturområder fredede og beskyttet med en effektiv naturpleje. Bæredygtighed er et nøgleord i kommunens udvikling og drift. Kommunens ejendomme og virksomheder opfylder derfor uden videre de skrappeste krav til bæredygtighed, energiforbrug mv. Samtidig betjener borgerne og de private virksomheder sig af de mange miljøløsninger, kommunen har etableret f.eks. inden for affaldshåndtering, haveøkologi, let adgang til effektiv kollektiv transport, alternative boligformer, rådgivning om miljørigtigt byggeri mm. Kommunens politik er fortsat inspireret af de såkaldte dogme-principper for bæredygtig udvikling. I 2030 er de nyere byområder opført efter bæredygtige principper. Det har haft en god afsmittende effekt på de ældre boligområder. Som følge af en effektiv kollektiv transport og et samlet meget lavt energiforbrug, er Allerød Kommune derfor tæt på at være helt fri for CO2- udslip. Kommunens overordnede fysiske udvikling følger den såkaldte trekløver-model, der blev vedtaget i Trekløver-modellen har sit centrum i Lillerød bymidte. De tre blade afgrænses af tre grønne kiler ved Kratbjerg, Hvidesten og Tokkekøb Hegn, som hver især når ind til bymidten. Lillerød har fra bymidten og ud dermed bevaret den umiddelbare nærhed til skov og åbent land. Tilsvarende er Lynge og Uggeløses grønne kiler bevaret, så der fra alle boligkvarterer er nem adgang til det åbne land, Årtusindskifteskoven og natur- og fritidsområderne i de tidligere grusgrave øst for Lynge og vest for Uggeløse. Allerød Sø Allerød Kommune 2030 et fremtidsbillede 11

12 Allerød Kommune 2030 et fremtidsbillede I 2030 er trafiksikkerheden væsentligt forbedret for cyklister og fodgængere, og de gavnlige effekter på sundheden er dokumenteret. Udviklingen følges bl.a. i et årligt cykelregnskab. Der er etableret et sammenhængende, hurtigt stisystem for gående og cyklister til alle de større byer i nabokommunerne og til naturområderne i Allerød Kommune Kommunen midt i regionen Allerød Kommune er centralt placeret i hovedstadsregionen og Øresundsregionen. Med etableringen af den nye ringbane i transportkorridoren blev Allerød koblet på Øresundsringen med de faste forbindelser til både Helsingborg og Malmø over København og Ørestaden. Ny stationsby Lillerød S Blovstrød Høvelte Lynge Uggeløse Vassingerød Trekløvermodellen 12 Allerød Kommune 2030 et fremtidsbillede

13 Allerød Kommune 2030 et fremtidsbillede Dermed ligger Allerød i 2030 særdeles centralt både i forhold til den direkte linie til København (S-banen) og den regionale tværgående linie. Med ringbanen fulgte også en ny station, hvor S-banen krydser ringbanen i transportkorridoren mellem Hillerød og Allerød. Med stationen som centrum er en helt ny by af høj arkitektonisk kvalitet og et godt byliv ved at tage form. I den nye by ligger blandt andet et universitetshospital, en forskerby og regionens hovedsæde. Med den nye by blev det muligt at afrunde Lillerød-Blovstrød på en måde, så de grønne kiler i Fingerplanen er bevaret, og der er opretholdt en klar afgrænsning mellem by og åbent land. Lynge har tilsvarende opnået en klar forbedring af sin trafikale infrastruktur, idet der er etableret en hurtigbusrute til stationen i Farum. I den forbindelse er der overvejelser om, at Farumlinien videreføres til Lynge og Slangerup. Allerød Kommune er aktiv i flere internationale samarbejder og netværk, hvilket medvirker til innovation i både de kommunale og private virksomheder. Denne arbejdsform med offentlige og private aktører har ført til et udstrakt og godt tværgående samarbejde mellem virksomhederne. Kommunens boliger Lillerød, Blovstrød og Lynge kendetegnes ved de udbredte parcelhuskvarterer. Lillerød- Blovstrød har bevaret sin karakter af gardencity med tæt bebyggelse omkring stationen, landsbykarakter omkring kirkerne og åbne villa/ haveboligområder. Lynge og Uggeløse har også bevaret deres landsbykarakter omkring kirkerne og nærheden til markerne. Men i flere af parcelhuskvartererne er der i 2030 på beboernes initiativ udlagt områder til alternative boligenklaver med en mangfoldighed af Lynge Bygade Allerød Kommune 2030 et fremtidsbillede 13

14 Allerød Kommune 2030 et fremtidsbillede boligformer. F.eks. ser man her huse bygget sammen til olle-koller, boliger med plads til storfamilier i 3 generationer, bofællesskaber mm. Andre steder er hækkene fjernet og erstattet af større grønne fællesarealer. I Lillerød bymidte er der frem til 2030 sket en fortætning med etageboliger. Tidligere erhvervsarealer er inddraget til nye boligområder, som både har skabt fleksible boliger til borgere i alle aldre, og plads til almene boliger. I boligbyggeriet spiller bæredygtighed i form af f.eks. energirigtige løsninger og genbrug en central rolle. Allerød er kendt som en kommune, hvor det er lykkedes at realisere ambitiøse målsætninger om bæredygtighed. Det skyldes ikke mindst, at kommunen såvel politisk som forvaltningsmæssig har opbygget stor ekspertise på området. Kommunen har samtidig udarbejdet planer for en eventuel byomdannelse af Fritz Hansens arealer på Allerødvej, og der er udarbejdet en strategi for en eventuel civil omdannelse af Høvelte Kaserne. Kultur-, fritids- og idrætslivet Sporten indtager som altid en meget central placering for livet i Allerød Kommune. Idrætsfaciliteterne udbygges til stadighed. På Møllemoseanlægget som med en tunnel under Kollerødvej er integreret med tennisanlægget, er der plads til mange forskellige sportsaktiviteter. Syd for Kollerødvej er der opført et sports- og fritidshotel. Der findes også en svømmehal med internationale mål og wellnessfaciliteter i kommunen. Aktivt fritidsliv Sporten er fortsat domineret og styret af den frivillige indsats, men kommunen og private aktører spiller en langt større rolle end tidligere i forhold til at varetage de praktiske opgaver og koordinering. De frivillige ledere kan derfor i højere grad koncentrere sig om selve sporten. 14 Allerød Kommune 2030 et fremtidsbillede

15 Allerød Kommune 2030 et fremtidsbillede Kulturlivet er organiseret på samme vis. Mungo Park står som et teater-fyrtårn i regionen og skaber et alternativt teatermiljø. Teatret ligger for enden af den kultur-akse, som går fra Byens Kulturhus og biografen over Byens Plads. Med Byens Plads lykkedes det for kommunen, handelslivet og foreningslivet i fællesskab at etablere et levende og boblende pladsmiljø. Allerøds succes danner skole for etablering af kulturpladser i forstæder, også i udlandet. Skoven og en tilhørende skulpturpark er inddraget i området omkring Byens Kulturhus. Den tidligere grusgrav er omdannet til et meget populært og velbesøgt udflugtsmål i Lynge. Service til borgerne I 2030 er det fortsat trygt at være barn og ældre i Allerød Kommune. Det skyldes primært at der er opretholdt en solid medarbejderbase i den kommunale service. Basen hviler på to ben: Attraktive kommunale arbejdspladser, hvor kompetenceudvikling, indflydelse og dialog står i centrum, og gode grønne boliger til en fornuftig husleje. Den kommunale service opererer ud fra helhedstænkning og samordning på tværs af sektorer og fag. Det ser man eksempelvis på børne-ungeområdet, hvor kommunens virksomheder samarbejder i lokalområderne efter fælles mål og værdier. Og på sundhedsområdet, hvor f.eks. forebyggelse og sundhedsfremme er indarbejdet i alle kommunens tilbud til unge, voksne og ældre. Den kommunale service imødekommer i stigende grad individuelle ønsker, ligesom fleksibiliteten på omsorgsområderne er udstrakt. Det lykkes især fordi kommunens virksomheder har en tæt dialog og samarbejde med brugerne og dermed også inddrager deres kompetencer. Center Hallen Allerød Kommune 2030 et fremtidsbillede 15

16 Allerød Kommune 2030 et fremtidsbillede En medvirkende årsag til at det er lykkedes Allerød Kommune at opretholde en høj kvalitet i den offentlige service er, at kommunen har indgået samarbejdsaftaler med såvel andre kommuner som private virksomheder. Det skaber en bæredygtig bund under servicen - både fagligt og økonomisk. De kommunale ejendomme er vedligeholdte, bæredygtige og fleksible i forhold til skiftende krav og ønsker til anvendelse, herunder tilgængelighed for handicappede. Demokratiet i kommunen Da Allerød Kommunes borgere i forbindelse med kommunalreformen valgte at fortsætte som selvstændig kommune, oplevede byrådet et klart ønske fra borgerne om at udbygge de i forvejen gode dialogtraditioner i kommunen. Byrådet inddrager allerødborgerne på mange forskellige måder i dialogen om de politiske beslutninger. Og der arbejdes løbende med nye måder. Det sker f.eks. med diverse borgerpaneler, høringer, temagrupper mv. som skaber mulighed for at mange borgere kommer til orde på forskellig vis. Aktivt demokrati Samtidig er mange borgere i 2030 involveret omkring driften og udviklingen af deres lokalområder. Det har skabt nye konstellationer af borgere i det frivillige foreningsliv, brugerbestyrelser, ansatte i kommunens virksomheder og politikere. Erhvervslivet i kommunen Erhvervsstrukturen er meget alsidig. En stor del af virksomhederne baserer sig på innovation, design og forskning men også oplevelsesvirksomhederne spiller en stor rolle. 16 Allerød Kommune 2030 et fremtidsbillede

17 En stor del af arbejdsstyrken både uden for og inden for kommunegrænsen pendler, og drager stor nytte af den effektive kollektive transport, herunder den nye tværgående ringbane. Virksomhederne prioriterer, at cykelpendlerne har gode forhold på virksomhederne og at trafiksikkerheden for cykelpendlerne er høj. Fotograf: Søren Dam Allerød Kommune 2030 et fremtidsbillede 17

18

19 4. De fire udfordringer og strategier 4.1 Kvalitet og medindflydelse på kerneydelser side Demokratisk fornyelse side 29 Foto Kvickly byg 4.3 Afbalanceret udvikling side 35 Allerød 4.4 Aktiv i regionen side 45 Udfordringer og strategi 19

20

21 4.1 Kvalitet og medindflydelse på kerneydelser Centrale udfordringer Med de nuværende generelle økonomiske vilkår og befolkningsudviklingen i Allerød Kommune tyder ikke meget på at vi får stigende skatteindtægter de kommende år. Udvikling i antal ældre - prognose fra Allerød Kommune vil i fremtiden opleve en markant stigning i antallet af ældre en stigning som ikke modsvares af flere borgere i den erhvervsaktive alder. Antal år 80 + år Vi vil i stigende grad blive mødt med krav om høj kvalitet i ydelserne og forventninger om, at den kommunale service er indrettet, så den matcher de krav, et moderne familie- og arbejdsliv stiller. Vi kan få problemer med at rekruttere tilstrækkeligt personale i de kommende år, hvor store årgange af medarbejdere i den offentlige sektor er på vej mod pension og skal afløses af medarbejdere fra små ungdomsårgange År Citat Livsformsanalyse side 22 Ressourcefolket forventer at Allerød Kommune gør det muligt for dem at få deres hverdag til at hænge sammen. De er meget travle og stiller derfor krav om stor fleksibilitet for at få hverdagen til at fungere. Derudover spiller kvalitet også en afgørende rolle for dem Sådan vil vi møde udfordringerne Allerød Kommune skal fortsat udvikle sig med en stabil økonomi, hvor resultaterne skabes i løbende dialog med de kommunale virksomheder og borgerne. De kommende års demografiske og økonomiske udfordringer betyder at der til stadighed skal tænkes i udvikling og fornyelse, så Allerød kan bevares som en tidssvarende borgerorienteret kommune, hvor kvalitet er i højsædet. Det gælder både i forhold til de borgerrettede ydelser og kommunens administrative opgaver. Udfordringer og strategi 21

22 Generelt skal kommunens opgaveløsning være effektiv, helhedsorienteret og koordineret på tværs af kommunale sektorer. Udgangspunktet er borgerne og deres behov. Men samtidig skal kommunen være en attraktiv arbejdsplads, hvor de ansatte trives. På den baggrund ser byrådet fire overskrifter for det kommende arbejde: Stabil økonomi og resultater gennem åbenhed og dialog Helhed og sammenhæng Enkel og effektiv administration Rekruttering og personaletrivsel. Konkrete initiativer Stabil økonomi og resultater gennem åbenhed og dialog For at byrådet kan prioritere ressourcerne på et godt og veldokumenteret grundlag, vil byrådet i højere grad sætte fokus på løbende at evaluere og dokumentere resultaterne af kommunens opgaveløsning. Allerød Kommune er kendetegnet ved høj grad af decentralisering, hvor byrådet gennem driftsaftaler har udlagt beslutningskompetence til dem, som leverer ydelserne skoler, dagpasningstilbud, hjemmepleje mv. Aftalestyringsmodellen fungerer generelt godt blandt andet fordi beslutningerne kan træffes i løbende dialog med brugerne, der hvor den konkrete viden om lokale behov og udfordringer er til stede. Der er imidlertid behov for en revision af modellen, hvor blandt andet nye krav til dokumentation og ledelsesinformation også i forhold til de politisk fastsatte kvalitetsmål - indarbejdes. Søageren Byrådet foreslår Kommunens koncept for aftalestyring skal evalueres i løbet af 2007 med særlig bevågenhed på dokumentation og ledelsesinformation. 22 Udfordringer og strategi

23 Gennem Dialogbaseret Hjemmepleje skal der rettes yderligere opmærksomhed mod at imødekomme den enkelte brugers individuelle behov og ønsker. Helhed i kerneydelserne Det er et grundlæggende mål for byrådet at borgerne skal tilbydes en så god og helhedsorienteret service som muligt, inden for de givne økonomiske rammer. Med kommunalreformen er en række opgaveområder, der før var fordelt under flere myndigheder, nu samlet under kommunerne. Det har styrket muligheden for at kommunen på flere områder kan yde en sammenhængende service, hvor indsatsen i højere grad er samordnet på tværs af traditionelle serviceområder. Med Sundhedspolitikken har byrådet besluttet at sundhedsfremme og forebyggelse indtænkes på alle kommunale områder - både hvad angår politiske beslutningsgrundlag og i medarbejderens daglige arbejde. Med Børne- og Ungepolitikken er der skabt en rød tråd som binder kommunens politikker på en række områder sammen blandt andet dagpasnings-, skole- og fritidsområdet. Hensigten er en bedre samordning af kommunens indsatser for de 0-18-årige, og at der bygges bro mellem det almene område og specialområdet. Både Sundhedspolitikken og Børne- og Ungepolitikken skal fungere som overordnede rammer for de initiativer, byrådet vil tage på områderne i de kommende år. I forbindelse med den løbende tilpasning og udvikling af den kommunale service er det centralt at byrådet til stadighed fokuserer på den demografiske udvikling og ændringer i borgernes efterspørgsel og behov for ydelser. Idrætsdag for institutionerne Udfordringer og strategi 23

24 I den foregående byrådsperiode blev kommunens skoler renoveret og udbygget som følge af et stigende børnetal. I de kommende år retter byrådet særligt opmærksomheden mod ældreområdet som følge af en markant stigning i antallet af ældre borgere. Ændringer i efterspørgsel og behov betyder at kommunens kapacitet og servicetilbud skal tilpasses de kommende år, så ressourcerne anvendes, hvor efterspørgsel og behov er størst. Byrådet foreslår Byrådet vil fastlægge eller revidere politikker for kommunens indsats rettet mod blandt andet ældre, handicappede, kost og bevægelse. Mulighederne for etablering af et sundhedscenter skal undersøges. Plejecenter Mimosen På ældreområdet udbygges antallet af plejeboliger. Desuden skal mulighederne for en ændret organisering af det samlede ældreområde undersøges - set i lyset af blandt andet kommunalreformen og kommunaliseringen af AOC Engholm og Mimosen. Kapacitet og organisering på dagpasnings- og fritidsområdet skal tilpasses, så de enkelte tilbud er både fagligt og økonomisk bæredygtige og samtidig tilpasset borgernes efterspørgsel. Det skal undersøges om det er muligt at etablere et Ungdomscenter eller Multihus for unge, hvor tilbud til unge samles fysisk og organisatorisk - f.eks. 10. klasse, ungdomsskole, ungdomsklub, musikskole, samt kontakten og åben rådgivning. I forhold til kommunes unge skal der desuden iværksættes relevante forebyggende indsatser. Det skal undersøges, hvorvidt specialtilbud for børn i højere grad kan rummes i kommunens skoler og dagpasningstilbud. 24 Udfordringer og strategi

25 Både på disse områder og mere generelt skal det undersøges om det er hensigtsmæssigt at etablere tilbud i samarbejde med andre kommuner eller private aktører. Enkel og effektiv administration Borgerne er i centrum for kommunens ydelser. Men løsningen af en lang række administrative opgaver er samtidig en forudsætning for at kommunen kan levere disse ydelser til borgerne. For byrådet er det et mål at disse opgaver løses så enkelt og effektivt som muligt, så flest mulige af de kommunale ressourcer kan koncentreres om kerneydelserne. De nye teknologiske muligheder skal udnyttes, og byrådet vil løbende sikre at opgaverne løses der, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Det kan for eksempel være af en privat leverandør eller i et fælleskommunalt samarbejde. Andre opgaver er placeret bedst i kommunalt regi enten decentralt i den enkelte kommunale virksomhed eller centralt på rådhuset. Endelig kan visse opgaver løses mest enkelt og hurtigt af borgerne selv blandt andet gennem selvbetjeningsydelser på kommunens hjemmeside. Fra 2007 har kommunen med ny lovgivning fået mulighed for at sælge plads på egne bygninger, biler mv. til reklamer fra private virksomheder. Byrådet vurderer at denne mulighed bør udnyttes, hvis det sker på en måde, der ikke anfægter kommunens integritet og uafhængighed. Byrådet foreslår Det skal undersøges om der er administrative områder, som med fordel kan løses i samarbejde med andre kommuner eller af private leverandører. Agenda 21 Der skal sættes fokus på kommunens indkøb af såvel varer som tjenesteydelser for at opnå besparelser på området. I den forbindelse vil byrådet vedtage en grøn indkøbspolitik. Udfordringer og strategi 25

26 Den bedst mulige anvendelse af IT skal sikres - både af hensyn til bedre borgerbetjening og effektiviseringer af interne arbejdsgange, herunder elektonisk sags- og dokumenthåndtering, IP-telefoni, E-handel mv. En række administrative arbejdsgange i den kommunale organisation skal analyseres og effektiviseres ved hjælp af Lean-metoden. Byrådet vil fastlægge en politik for annoncering og reklamer på kommunens bygninger, biler mv. Rekruttering og personaletrivsel Gode løn- og arbejdsvilkår og tilfredse medarbejdere er en medvirkende faktor til god borgerbetjening, effektiv opgaveløsning og fastholdelse og rekruttering af personale. I den forbindelse er det vigtigt for byrådet at alle kommunale stillinger er besat med kompetente medarbejdere, der på alle niveauer anerkendes for deres arbejde. Vi skal have sunde medarbejdere på sunde arbejdspladser. Der skal konstant være fokus på trivsel og god og kompetent ledelse af de kommunale arbejdspladser. Det er også vigtigt for medarbejdernes trivsel at der er gode fysiske rammer for arbejdet. Byrådet foreslår Byrådet har iværksat et uddannelses- og oplysningsprojekt om forebyggelse og sundhedsfremme. Projektet har ca. 280 medarbejdere på ældreområdet som målgruppe og løber hen over 2007 og Rekruttering af medarbejdere til de kommunale arbejdspladser skal gives særlig bevågenhed både på et generelt plan og rettet mod særlige faggrupper (lærere, pædagoger og personalegrupperne på ældreområdet). 26 Udfordringer og strategi

27 På de kommunale arbejdspladser skal der iværksættes en række konkrete sundhedsfremmende initiativer i de kommende år. I 2007 vil initiativerne være koncentreret om bevægelse/ motion og støj. Der skal ske en videreførelse af kompetenceudviklingsprojektet stresshåndtering gennem fokus på trivsel rettet mod kommunens ansatte. I 2007 vil projektets tema være anerkendelse på alle niveauer. Projekterne gennemføres i samarbejde med kommunens Hovedudvalg. Udfordringer og strategi 27

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune 18.11.2011 Godkendt i Ældreudvalget 29.11.2011 Forord v/michael Ziegler Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Strategi for bæredygtig udvikling

Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for Lokal Agenda 21 arbejde Forord Agenda 21-strategien er en væsentlig del af Middelfartplanen. Middelfartplanen er kommuneplanen, der integrerer og samler politikker

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

BEFOLKNINGS- OG ARBEJDSKRAFTUDVIKLING

BEFOLKNINGS- OG ARBEJDSKRAFTUDVIKLING BEFOLKNINGS- OG ARBEJDSKRAFTUDVIKLING Kortlægningsgruppe nr. 1 marts 29 Baggrund Som led i arbejdet med Kommuneplan 29 skal der indgå overvejelser om det fremtidige arealforbrug til forskellige byformål

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere