Strategisk handlingsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk handlingsplan 2009-2012"

Transkript

1 Servicestrategi for Miljøstyrelsen Strategisk handlingsplan

2 Dokumentets indhold 1. Handlingsplanens formål og relation til vision, indsatsområder og strategiske målsætninger 2. Overordnet beskrivelse af vision og strategiske målsætninger 3. Overordnet beskrivelse af de strategiske initiativer 4. Forslag til koncernfælles strategiske målsætninger og initiativer 5. Handlingsplan for gennemførelse 6. Detaljeret beskrivelse af de enkelte strategiske initiativer 2

3 1. Handlingsplanens formål og relation til vision, indsatsområder og strategiske målsætninger Den strategiske handlingsplan gennemgår strategiske initiativer frem til 2012 som er formuleret i forbindelse med arbejdet med at realisere Miljøstyrelsens servicestrategi De strategiske initiativer i handlingsplanen er de konkrete aktiviteter igennem, hvilke de strategiske målsætninger frem til 2012 skal indfris. I forhold til målsætningerne beskriver initiativerne den proces og de milepæle som skal nås frem mod at nå i mål i Beskrivelserne af initiativerne er retningsgivende for den konkrete planlægning af tiltag og arbejdsplaner. De strategiske initiativer knytter an til strategidokumentets strategiske målsætninger og indsatsområder og er også vurderet i forhold til Miljøstyrelsens aktuelle arbejde med service og dialog. De er på den baggrund formuleret, så de vil bringe Miljøstyrelsen skridtet videre mod bedre service og højere grad af servicemodenhed. Endvidere beskrives den overordnede plan for, hvorledes initiativerne gennemføres over perioden De strategiske initiativer er grupperet i 3 implementeringspakker som opstartes i henholdsvis 2009, 2010 og Handlingsplanen evalueres mindst 1 gang årligt i perioden i forbindelse med opstart af implementeringspakkerne i årets arbejdsprogram. Den er dynamisk i den forstand, at den skal opdateres såfremt der i forbindelse med evalueringen eller undervejs vurderes at være behov for yderligere strategiske initiativer. Strategiske initiativer gennemføres 2012 Strategiske målsætninger indfriet 2009 Service og dialog i dag 3

4 2. Overordnet beskrivelse af vision og strategiske målsætninger Servicestrategien fra vision til strategiske målsætninger Overordnet vision om at øge beskyttelsen af mennesker, miljø og natur nationalt og internationalt Service og dialog styrker miljøet Servicevision Service handler om at levere god service til kunderne i dagligdagen Dialog handler om at inddrage kunderne i at udvikle løsninger og services Værdiskabende service til kunderne Effektive interne processer Inddragende og faktabaseret serviceudvikling Strategiske indsatsområder Afprøvning af nye kanaler Kundesegmentering som værktøj Flere besøg på hjemmesiden Eliminering af unødvendige henvendelser Svar som lever op til serviceniveau(90%) MIC som foretrukken kanal Bred forankring af strategi Fælles, ensartet servicekultur Koncept for forbedring af henv. Dialog om behov Dialog med kunder (75%) Måling af trafik Bedre implementeringsevne Serviceregnskab Fortløbende serviceudvikling Strategiske målsætninger 4

5 2. Overordnet beskrivelse af vision og strategiske målsætninger En række strategiske målsætninger fokuserer Miljøstyrelsens arbejde med at realisere visionen For hver af de 3 overordnede strategiske indsatsområder er der formuleret en række strategiske målsætninger frem til Der tages afsæt i 2012 som pejlemærke for de strategiske målsætninger, fordi 3 år er en realistisk tidshorisont, der både kan rumme ambitiøse mål og samtidig giver mulighed for at foretage eventuel revurdering af målsætninger midtvejs i perioden frem mod visionen i Inddragende og faktabaseret serviceudvikling Værdiskabende service til kunderne Effektive interne processer Strategiske indsatsområder Der er løbende dialog om behov med primære kundegrupper Der er etableret gode processer for fortløbende serviceudvikling og innovation Service- og Visionsregnskabet er udarbejdet så det tager afsæt i kundesegmentering og -behov Der foregår en systematisk måling af trafik og henvendelser på de mest gængse kundekanaler 75% af vores kunder med interesse i udvikling af vores administrationsgrundlag bekræfter, at de har haft mulighed for reel dialog med Miljøstyrelsen herom Miljøstyrelsen arbejder løbende med at identificere og eliminere unødvendige henvendelser Miljøstyrelsen har afprøvet værdiskabelsen for kunderne ved mobile services, borgertema om miljø på borger.dk og chat -funktion Markant fremskridt i antal besøgende på hjemmesiden Miljøstyrelsen har reduceret antallet af visse typer unødvendige telefon- og mailhenvendelser Miljøstyrelsen anvender kundesegmentering som et afgørende værktøj til at målrette service mest muligt til de enkelte kundegrupper 90% af vores kunder vurderer, at de ved deres konkrete henvendelse har modtaget et kompetent svar i overensstemmelse med Miljøstyrelsens serviceniveau Der er etableret en fælles, ensartet servicekultur Arbejdet med at realisere servicestrategien er bredt organisatorisk forankret MIC er kundernes foretrukne kanal for informationshenvendelser samt rådgivning om selvbetjeningsløsninger Miljøstyrelsens evne til at udvikle, gennemføre og forankre forbedringstiltag er skærpet Strategiske målsætninger 5

6 3. Overordnet beskrivelse af strategiske initiativer De strategiske initiativer skal samlet set resultere i, at de strategiske målsætninger indfris i 2012 Samlet skal handlingsplanens strategiske initiativer medføre, at Miljøstyrelsen i 2012 har indfriet de formulerede strategiske målsætninger indenfor alle strategiske indsatsområder. Dette vil betyde, at Miljøstyrelsens kunder i 2012 vil opleve bedre og mere effektiv servicebetjening, mere dialog, mere indsigt i kundebehov, nyskabende tiltag og øget servicemodenhed. Formuleringen og konkretiseringen af de enkelte strategiske initiativer er sket med udgangspunkt i, at de skal bidrage til at indfri konkrete strategiske målsætninger. Initiativerne i deres helhed er således vurderet på baggrund af deres strategiske fokus, og derudover også deres effekt på kundernes oplevelse, muligheder for ressourcebesparelser, forbedring af servicekulturen samt påvirkning af vidensniveau. Der er forskellige typer af udfordringer og risici knyttet til de strategiske initiativer. Udfordringer og risici relaterer sig overordnet til afhængighed af andre projekter, antal samarbejdende parter, teknologiske forudsætninger, kobling til igangværende initiativer, koncernafhængighed, varighed, samt omkostninger ved implementering og drift. Der vil således være initiativer som relativt hurtigt vil kunne iværksættes og gennemføres, mens andre kræver at en række forudsætninger er opfyldt. Nedenstående tabel viser antallet af initiativer indenfor hvert indsatsområder og initiativerne overordnede effekter, der betyder at de strategiske målsætninger indfris. Strategisk indsatsområde Antal initiativer Hvordan bevirker initiativerne at de strategiske målsætninger indfris? Inddragende og faktabaseret serviceudvikling Værdiskabende service til kunder 9 Miljøstyrelsen arbejder med serviceudvikling fra et kundeperspektiv og opsamler løbende relevant viden 10 Miljøstyrelsen kommer på forkant med kundernes behov, forventningsafstemmer og målretter ydelser systematisk Effektive interne processer 5 Der skabes en bedre tværgående kommunikation og erfaringsudveksling, og der sker en optimering af ressourcer på visse områder 6

7 3. Overordnet beskrivelse af strategiske initiativer Inddragende og faktabaseret serviceudvikling Nedenstående tabel giver et samlet overblik over koblingen mellem strategiske initiativer og strategiske målsætninger på indsatsområdet. Udfordringer: Væsentlige udfordringer i forbindelse med de pågældende strategiske initiativer omhandler særligt implementeringen af løsninger, arbejdet med at omsætte viden til handling, samt særligt design af metoder til opsamling af viden, så de bliver handlingsorienterede. Parathed: En række initiativer har ikke væsentlige afhængigheder. Det skal afklares, hvordan SVR-regnskab for MIC og MST kan kobles. Endvidere skal medarbejderne have kompetencer til brugerdreven innovation og dialog inden disse initiativer iværksættes. Strategiske målsætninger Strategiske initiativer Væsentlig effekt Væsentlig udfordring Nummer Løbende dialog om behov med primære kundegrupper Der er etableret gode processer for fortløbende serviceudvikling og innovation Service- og Visionsregnskabet er udarbejdet så det tager afsæt i kundesegmentering og -behov Der foregår en systematisk måling af trafik og henvendelser på de mest gængse kundekanaler 75% af vores kunder med interesse i udvikling af vores administrationsgrundlag bekræfter, at de har haft mulighed for reel dialog med Miljøstyrelsen herom Miljøstyrelsen arbejder løbende med at identificere og eliminere unødvendige henvendelser Etablering af kundefokusgrupper med vores primære kundesegmenter helt ude i virkeligheden mhp at afdække kundernes behov regelmæssigt og udvikle løsninger til dem. Udvikling af MST koncept for brugerdreven innovation eller adoption/tilpasning af et i forvejen udviklet koncept. Service- og visionsregnskabet for MIC og MST afspejler primære kundesegmenter og tænkes sammen til ét. Udvikling af målindikatorer og spørgsmål til Service- og visionsregnskabet, så effekt af strategiske initiativer og kortbaneløsninger måles. Tilpasning af registreringsprogram for eksterne telefonhenvendelser, og løbende indsamling af data heri af alle MSTs Helpdesks. 1 årlig registrering af eksterne telefonhenvendelser (fx uge 3-6) for alle enheder. Afprøvning af registreringsprogrammet til eksterne henvendelser (der ikke kommer i Captia) Etablering af systematisk indsamling, udtræk og mulighed for analyse af data om telefontrafik Kundefokuseret serviceudvikling Kundefokuseret serviceudvikling Implementering 2.1.1, Implementering Basis for prioritering Design Basis for prioritering Design Basis for prioritering Implementering Basis for prioritering Implementering 1.1.5, Måling af kanaløkonomi Basis for prioritering Data Tværgående målsætning der understøttes af flere strategiske initiativer Koncept for analyse af omfang og årsager til unødvendige henvendelser på de tre primære kanaler (telefon, mail, web) og eliminering af typiske former for unødvendige henvendelser Kundefokuseret serviceudvikling Kundefokuseret serviceudvikling Fokus Data

8 3. Overordnet beskrivelse af strategiske initiativer Værdiskabende service til kunderne Nedenstående tabel giver et samlet overblik over koblingen mellem strategiske initiativer og strategiske målsætninger på indsatsområdet. Udfordringer: Væsentlige udfordringer i forbindelse med de pågældende strategiske initiativer omhandler blandt andet design af løsninger (FAQ/OSS, brevskabeloner, mv.) så de fremstår anvendelige og nyttige for målgruppen. Det forudses desuden, at der vil være væsentlig udfordringer i forbindelse med implementeringen af løsninger, herunder (slet:indarbejdning i medarbejdernes) at skabe en mere ensartet servicekultur på tværs i organisationen. Parathed: Strategiske initiativer i relation til målsætninger om reduktion af unødvendige henvendelser og øget brug af hjemmesiden vurderes som relativt parate til at igangsættes. Fastlæggelse af serviceniveau og arbejde med segmentering er mere analysefokuserede initiativer som bør igangsættes tidligt i perioden , fordi de skaber et nuanceret vidensgrundlag for de handlingsorienterede initiativer. Strategiske målsætninger Strategiske initiativer Væsentlig effekt Væsentlig udfordring Nummer Miljøstyrelsen har afprøvet værdiskabelsen for kunderne ved mobile services, borgertema om miljø på borger.dk og chat -funktion Afprøvning af nye kundekanaler inden 2012 På forkant med kundebehov, nyskabende Anvendeligt design, implementering 1.2.8, 2.2.6, Markant fremskridt i antal besøgende på hjemmesiden Identifikation af behov hos besøgende på hjemmesiden med henblik på at tilfredsstille en række fremtrædende behov hos primære kundegrupper. På forkant med kundebehov Anvendeligt design af løsning Miljøstyrelsen har reduceret antallet af visse typer unødvendige telefon- og mailhenvendelser Bedre og opdateret funktionalitet på hjemmesiden (Opbygning af FAQ/OSS database, opdatering af sagsbehandlingsfrister) Etablering af adviseringsfunktionalitet, som husker kunderne på, hvornår og hvad de skal indberette, søge om fornyet godk. mv. På forkant med kundebehov På forkant med kundebehov Tidskrævende, teknologi Tilgængelighed af kontaktoplysninger, teknologi Udvikling af brevskabeloner Mindre omstilling/bedre forventningsafstemning Anvendeligt design Der udvikles en dynamisk digital blanket (selvbetjening) til borgerhenvendelser med automatisk sagsoprettelse i Captia. På forkant med kundebehov/ intern effektivitet Anvendeligt design, teknologi , Miljøstyrelsen anvender kundesegmentering som et afgørende værktøj til at målrette service mest muligt til de enkelte kundegrupper Der udarbejdes en segmentering af Miljøstyrelsens primære kunder i forhold til behov og relation til Miljøstyrelsen For en række serviceydelser anvendes segmenteringen til at målrette service Forudsætning for værdiskabelse Anvendelighed Forbedret ydelse Implementering 2.2.7, I forhold til de eksterne kunder fastsættes et opdateret eller nyt serviceniveau for primære kanaler og alle henvendelser. Dette kommunikeres bredt til medarbejdere og kunder Forventnings-afstemning, servicestandard Kommunikation % af vores kunder vurderer, at de ved deres konkrete henvendelse har modtaget en kompetent 8 rådgivning i overensstemmelse med Miljøstyrelsens serviceniveau Tværgående målsætning der understøttes af mange af de strategiske initiativer 3.2.6

9 3. Overordnet beskrivelse af strategiske initiativer Effektive interne processer Nedenstående tabel giver et samlet overblik over koblingen mellem strategiske initiativer og strategiske målsætninger på indsatsområdet. Udfordringer: Væsentlige udfordringer i forbindelse med de pågældende strategiske initiativer omhandler blandt andet udvikling af kompetencer til forbedring af processer, samt sikring af ledelses- og medarbejderopbakning. Parathed: En række initiativer involverer fagenhederne, hvor det erfaringsmæssigt kræver forberedelse og involvering at få mulighed for at gennemføre tiltag. Det er derfor nødvendig, at dialogen med enheder starter tidligt og eventuelt afventer resultater fra andre initiativer, som vil gøre medarbejderne positivt stemt over for ændringer af interne processer. Strategiske målsætninger Strategiske initiativer Væsentlig effekt Væsentlig udfordring Nummer Der er etableret en fælles, ensartet servicekultur Arbejdet med at realisere servicestrategien er bredt organisatorisk forankret MIC er kundernes foretrukne kanal for informationshenvendelser samt rådgivning om selvbetjeningsløsninger Skærpelse af Miljøstyrelsens evne til at udvikle, gennemføre og forankre forbedringstiltag. 1 dag i MIC hvert andet år for alle sagsbehandlere. Intern kommunikation og erfaringsudveksling Der etableres en permanent serviceudviklingsgruppe, som er forankret på sagsbehandlerniveau i alle enheder til at implementere handlingsplanen for servicestrategien. Serviceudviklingsgruppen arbejder projektorienteret. Evaluering af servicestrategien og handlingsplanen for servicestrategien ultimo 2010 med henblik på at vurdere fremdriften samt opgaveportefølje, kompetencer, ressourcer mv. MIC rådgiver Miljøstyrelsens kunder om hjælp til selvbetjeningsløsninger Analyse og vurdering af nuværende evne til implementering og konkrete anbefalinger til forbedringer Ledelsesopbakning , Tværgående fokus Kompetencer Basis for prioritering Optimering af ressourcer Optimering af ressourcer Kommunikation og standardisering af henvendelser på få kanaler Fokus

10 4. Forslag til koncernfælles strategiske målsætninger og initiativer I tillæg til Miljøstyrelsens strategiske målsætninger er der formuleret en række forslag til koncernfælles strategiske målsætninger Forslag til koncernfælles strategiske målsætninger afspejler, at flere løsninger vil have størst effekt, hvis de gennemføres på tværs af MIM Forslag til strategiske målsætninger på dette indsatsområde Der er etableret en række nye indgange/forløb for kunder med udgangspunkt i en given kundesituation eller en given kundegruppes behov Vi har afprøvet nye servicemodeller i partnerskab med andre myndigheder Der er implementeret en mere tidssvarende hjemmesideplatform med mulighed for moderne tilbud som små videofilm til kunder Der er bedre forudsætninger for at tænke i kunder og deres behov udefra og ind på tværs af sager, enheder og institutioner Fælles-offentlige standarder er implementeret på tværs af koncernen og informationer og data vedligeholdes ét sted Koncerninvolvering betinges af, at kunderne i mange sammenhænge ikke skelner mellem de enkelte myndigheder i koncernen og ønsker en hurtig og god service uanset, hvordan man i MIM (og resten af den offentlige sektor) har valgt at organisere sig. Endvidere kræver en lang række teknologisk krævende initiativer involvering fra koncernen. Potentielt bidrag til indsatsområder Strategisk målsætning Serviceudvikling Værdiskabende service for kunderne Effektive interne processer Koncernafhængighed Forløb med udgangspunkt i kundesituation Kunden oplever sammenhæng og bedre service i forhold til sin situation Mindre dobbeltarbejde Koncernafhængig Partnerskaber om servicemodeller Erfaringsudveksling om behov Kunden oplever kun at skulle henvende sig et sted Koncernafhængig Hjemmesideplatform Mulighed for flere moderne tilbud, fx små videofilm Koncernafhængig Forudsætninger for at tænke i kunder udefra og ind Basis for at tænke flere løsninger fra et kundeperspektiv Kunden oplever kun at skulle give sine oplysninger én gang og derefter kan de genbruges Koncernafhængig Fælles-offentlige standarder implementeret Ressourcebesparende og let vedligeholdelse og udveksling af informationer og data Koncernafhængig 10

11 4. Forslag til koncernfælles strategiske målsætninger og initiativer Forslag til koncernfælles strategiske initiativer Nedenstående tabel giver et samlet overblik over koblingen mellem forslag til strategiske initiativer og forslag til strategiske målsætninger. Udfordringer: I forbindelse med servicestrategien forpligter Miljøstyrelsen sig på at foreslå nedenstående initiativer på koncernniveau og arbejde for deres gennemførelse. Dette vil indebære adressering af væsentlige udfordringer i forbindelse med prioritering af it-ressourcer og accept hos eventuelt involverede parter. Strategiske målsætninger Strategiske initiativer Væsentlig effekt Væsentlig udfordring Nummer Der er bedre forudsætninger for at tænke i kunder og deres behov udefra og ind på tværs af sager, enheder og institutioner Datarens af adressekartotek og retningslinjer for oprettelse af nye adressater Bedre modeller for sagsbehandlingstider og mulighed for at følge sin sag på internettet Basis for tværgående fokus Basis for prioritering Prioritering af itressourcer Prioritering af itressourcer 1.A 1.B Captia er opgraderet til sidste FESD godkendte version Basis for bedre dok.- håndtering, sagsflow elektronisk godkendelse Prioritering af itressourcer 1.C Fælles-offentlige standarder er implementeret på tværs af koncernen og informationer og data vedligeholdes ét sted GSP-analyse af MST/MIM s brug af fællesoffentlige standarder og komponenter og it-arkitektur i forhold til VTU s principper Basis for tværgående fokus Prioritering af itressourcer 1.D Der er etableret en række nye indgange/forløb for kunder med udgangspunkt i en given kundesituation eller en given kundegruppes behov. Miljøgodkendelser af virksomheder (inklusiv landbrug) etableres som udefra-ind designet forløb i samarbejde mellem relevante myndigheder i MIM og Kommuner og Regioner. Partnerskab om etablering af bred digital administrationsportal målrettet miljøfagprofessionelle hos myndighederne Kundeperspektiv på forløb Kundeperspektiv på forløb Accept og ressourcer hos alle parter Accept og ressourcer hos alle parter 2.A 2.B Én fælles indgang for borgere til MIM s hjemmesider Kundeperspektiv Accept og ressourcer hos alle parter 2.C Der er etableret en hjemmeside målrettet små og mellemstore virksomheders behov i stil med Envirowise.gov.uk. Kundeperspektiv får fat i væsentligt segment Fuld effekt ved involvering af hele MIM 2.D Mere tidssvarende hjemmeside platform med mulighed for moderne tilbud som små videofilm til kunder. Mere tidssvarende hjemmeside platform med mulighed for moderne tilbud som små videofilm til kunder Kundeperspektiv på forløb Prioritering af itressourcer 2.E Vi har afprøvet nye servicemodeller i partnerskab med andre myndigheder Et samarbejde på tværs i MIM og med relevante offentlige myndigheder omkring opstart af ny virksomhed Kundeperspektiv på forløb Accept og ressourcer hos alle parter 3.A 11

12 5. Handlingsplan for gennemførelse Forslag til implementeringspakker oversigt Implementeringspakke 1 Initiativer der opstartes i Koncept for analyse og arbejde med unødv. henv SVR-regnskabet for MIC og MST afspejler primære kundesegmenter og tænkes sammen til ét Udvikling af målindikatorer og sp. til SVR-regnskab Etablering af registreringsprogram for telefonhenvendelser og afprøvning for Etablering af systematisk indsamling og mulighed for analyse af data om telefontrafik Bedre og opdateret funktionalitet på hjemmesiden Udvikling af brevskabeloner Afprøvning af nye kundekanaler inden Segmentering af Miljøstyrelsens kunder Der udvikles en dynamisk borgerblanket med automatisk sagsoprettelse i Captia Der etableres en permanent serviceudviklingsgruppe Analyse og vurdering af nuværende evne til implementering. 1.A Datarens af adressekartotek og retningslinjer for oprettelse af nye adressater 1.B Bedre modeller for sagsbehandlingstider og mulighed for at følge sin sag på internettet 1.C Captia er opgraderet til sidste FESD godkendte version 1.D. GSP-analyse af MST/MIM s brug af fællesoffentlige standarder og komponenter 12 Implementeringspakke 2 Initiativer der opstartes i Etablering af kundefokusgrupper Udvikling eller tilpasning af koncept for brugerdreven innovation Måling af kanaløkonomi Etablering af systematisk indsamling og mulighed for analyse af data om telefontrafik Der udvikles en dynamisk digital blanket til borgerhenvendelser med sagsoprettelse i Captia Afprøvning af nye kundekanaler For en række serviceydelser anvendes segmenteringen til at målrette service Identifikation og arbejde med behov for hjemmesiden Fastsættelse af serviceniveau dag i MIC hvert andet år for alle sagsbehandlere Evaluering af servicestrategien og handlingsplanen for servicestrategien i MIC rådgiver Miljøstyrelsens kunder om hjælp til selvbetjeningsløsninger 2.A Miljøgodkendelser designes udefra-ind i samarbejde mellem relevante myndigheder m.v. 2.B Partnerskab om etablering af bred digital administrationsportal. 2.C Én fælles indgang for borgere til MIM s hjemmesider 2.D Der er etableret en hjemmeside for små og mellemstore virksomheder som Envirowise.gov.uk. 2.E Mere tidssvarende hjemmesideplatform med mulighed for moderne tilbud som små videofilm til kunder. Implementeringspakke 3 Initiativer der opstartes i Etablering af kundefokusgrupper % af vores kunder vedr. administrationsgrundlag bekræfter, at de har haft mulighed for reel dialog Etablering af adviserings-funktionalitet Afprøvning af nye kundekanaler For en række serviceydelser anvendes segmenteringen til at målrette service % af vores kunder vurderer, at de har modtaget et kompetent svar dag i MIC hvert andet år for alle sagsbehandlere 2 3.A Et samarbejde på tværs i MIM og med relevante offentlige myndigheder omkring service ved opstart af ny virksomhed

13 5. Handlingsplan for gennemførelse Overordnet tidslinje for effekt af strategiske initiativer Implementeringspakke 1 Initiativer, der er forudsætninger for andre, er gennemført Det er muligt at måle og evaluere effekt af initiativer og fremdrift i serviceforbedring En række hurtige gevinster er hjemme og giver opbakning Nogle langvarige initiativer er påbegyndt Implementeringspakke 2 Dialog med kunder på flere fronter og man kan anvende viden om kunder og behov i serviceleveringen Servicekulturen i MST er mere fælles og kunderettet Initiativer med direkte relevans for SVR-regnskab 2011 er afsluttet eller i sidste fase Koncernmotivation er kendt Samtlige langvarige initiativer er påbegyndt et enkelt er afsluttet Implementeringspakke 3 Målbare resultater af de fleste initiativer kunderne oplever en væsentlig forbedring både med hensyn til service og til at blive inddraget i dialog. Intern ressourceoptimering har fundet sted Alle initiativer er afsluttet Apr 2009 Jan 2010 Jan 2011 Jan

14 5. Handlingsplan for gennemførelse Implementeringspakke Implementeringspakke 1 Initiativer der opstartes i Koncept for analyse og arbejde med unødv. henv SVR-regnskabet for MIC og MST afspejler primære kundesegmenter og tænkes sammen til ét Udvikling af målindikatorer og spm. til SVR-regnskab Etablering af registreringsprogram for telefonhenvendelser og afprøvning for Etablering af systematisk indsamling og mulighed for analyse af data om telefontrafik Bedre og opdateret funktionalitet på hjemmesiden Udvikling af brevskabeloner Afprøvning af nye kundekanaler inden Segmentering af Miljøstyrelsens kunder Der udvikles en dynamisk borgerblanket med automatisk sagsoprettelse i Captia Der etableres en permanent serviceudviklingsgruppe Analyse og vurdering af nuværende evne til implementering. Pakken sigter mod tilvejebringe betingelser for at gennemføre hele forløbet: Medarbejdere (og kunder) skal motiveres ved, at der sker mærkbare serviceforbedringer og der mærkes et ledelsesfokus (1, 2, 6, 7, 8, 10, 12). Enkelt langvarigt initiativ påbegyndes (3). Forudsætninger for andre initiativer, eller nødvendige for at måle og evaluere effekter og fremdrift i serviceforbedring tilvejebringes (4, 5, 9, 12). Der etableres en permanent serviceudviklingsgruppe forankret i enheder på sagsbehandlerniveau og med projektlederkompetencer (11). Status ved udgangen af 2009 Initiativer, der er forudsætninger for andre, er gennemført Det er muligt at måle og evaluere effekt af initiativer og fremdrift i serviceforbedring En række hurtige gevinster er hjemme og giver opbakning Nogle langvarige initiativer er påbegyndt Implementeringspakke 1 Forslag til koncernfælles initiativer 1.A Datarens af adressekartotek og retningslinjer for oprettelse af nye adressater 1.B Bedre modeller for sagsbehandlingstider og mulighed for at følge sin sag på internettet 1.C Captia er opgraderet til sidste FESD godkendte version 1.D. GSP-analyse af MST/MIM s brug af fællesoffentlige standarder og komponenter Ressourcebehov Afhængigheder Udfordringer og risici Involvering Der er en række konceptuelle initiativer, som ikke er omkostningstunge. Omkostningstunge initiativer er 2, 10 (Ekstern involvering) (dog ikke i 2009) Etablering af permanent serviceudviklingsgruppe har 1. prioritet. Medarbejderinvolverende initiativer skal planlægges og kompetencer udvikles og kulturen ændres mens vi arbejder Projektet taber moment: Der afsluttes ingen initiativer og der følges ikke op. Der er ikke medarbejderopbakning til initiativer Blandt andet opdatering af hjemmesidefunktionalitet kræver sagsbehandlerinvolvering 14

15 5. Handlingsplan for gennemførelse Overordnet implementeringsplan for implementeringspakke 1 Større milepæle: Strategiske indsatsområder Forbedringsforslag vedrørende implementeringsevne 2. Bølge af konkrete forbedringer gennemført Opdateret koncept for SVR-regnskab Maj 09 Juni 09 Juli 09 Aug. 09 Sept. 09 Okt. 09 Nov. 09 Dec. 09 Jan. 10 Feb. 10 Marts 10 April 10 Inddragende og faktabaseret serviceudvikling Analysekoncept unødvendige henvendelser Sammentænkning SV-regnskab Udvikling af målindikatorer Reg reg. program program Etablering af indsamling af data om telefontrafik 1 Værdiskabende service til kunderne Hjemmesidefunktionalitet (FAQ/OSS) Brevskabeloner Segmentering Afprøvning af nye kundekanaler 1 Effektive interne processer Serviceudviklingsgruppe etableres Analyse af implementeringsevne Dynamisk borgerblanket 1 Koncernfælles strategiske forslag* 1.A. Datarens 1.B. Modeller for sagsbehandlingstider 1.C. Captia opgraderet 1.D. GSP-analyse 15 * Her arbejdes på at få opstartet initiativerne på koncernniveau

16 5. Handlingsplan for gennemførelse Implementeringspakke Implementeringspakke 2 Initiativer der opstartes i Etablering af kundefokusgrupper Udvikling eller tilpasning af koncept for brugerdreven innovation Måling af kanaløkonomi Etablering af systematisk indsamling og mulighed for analyse af data om telefontrafik Der udvikles en dynamisk digital blanket til borgerhenvendelser med sagsoprettelse i Captia Afprøvning af nye kundekanaler For en række serviceydelser anvendes segmenteringen til at målrette service Identifikation og arbejde med behov for hjemmesiden Fastsættelse af serviceniveau dag i MIC hvert andet år for alle sagsbehandlere Evaluering af servicestrategien og handlingsplanen for servicestrategien i ultimo MIC rådgiver Miljøstyrelsens kunder om hjælp til selvbetjeningsløsninger Pakken fortsætter initiativer fra 2009 og fokuserer på servicekultur og på at lære at anvende viden i servicelevering De længerevarende initiativer fra pakke 1 fortsættes (5, 6). Der arbejdes med at afdække kundernes behov og med at anvende denne viden. (1,2, 7, 8, 9, 12). En række kulturdannende tiltag gennemføres med jævne mellemrum organisationen lærer at blive en servicekultur og forstå hinandens opgaver (1, 3, 10). Effekten af initiativerne evalueres (3, 11) Status ved udgangen af 2009 Dialog med kunder på flere fronter Initiativer med direkte relevans for SVR-regnskab 2011 er afsluttet eller i sidste fase Der er en klar fornemmelse af koncernens motivation for at tværgående serviceudvikling Samtlige langvarige initiativer er påbegyndt et enkelt er afsluttet Implementeringspakke 2 Initiativer der opstartes i 2010 Ressourcebehov Afhængigheder Udfordringer og risici Involvering 2.A Miljøgodkendelser designes udefra-ind i samarbejde mellem relevante myndigheder m.v. 2.B Partnerskab om etablering af bred digital administrationsportal. 2.C Én fælles indgang for borgere til MIM s hjemmesider 2.D Der er etableret en hjemmeside for små og mellemstore virksomheder som Envirowise.gov.uk. 2.E Mere tidssvarende hjemmesideplatform med mulighed for moderne tilbud som små videofilm til kunder 16

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD Introduktion Ramme for mål- og resultatplanen Strategisk målbillede Mål- og resultatplanen Målformulering Opfølgning Bilag

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

DET DIGITALE RÅD EFFEKTIVISER BORGERNES KONTAKT TIL DET OFFENTLIGE DEBATOPLÆG OM KANALSTRATEGI

DET DIGITALE RÅD EFFEKTIVISER BORGERNES KONTAKT TIL DET OFFENTLIGE DEBATOPLÆG OM KANALSTRATEGI EFFEKTIVISER BORGERNES KONTAKT TIL DET OFFENTLIGE DEBATOPLÆG OM KANALSTRATEGI DET DIGITALE RÅD 3. RAPPORT JANUAR 2011 Forord... 1 Indledning... 2 Strategi på afveje... 3 Lav strategisk prioritering...

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND...

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 100 digitale projekter lige om hjørnet Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 7 3.1 SITUATIONEN I NYBORG KOMMUNE... 7 3.2 VISION E2012 (DIGITAL

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere