Strategisk handlingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk handlingsplan 2009-2012"

Transkript

1 Servicestrategi for Miljøstyrelsen Strategisk handlingsplan

2 Dokumentets indhold 1. Handlingsplanens formål og relation til vision, indsatsområder og strategiske målsætninger 2. Overordnet beskrivelse af vision og strategiske målsætninger 3. Overordnet beskrivelse af de strategiske initiativer 4. Forslag til koncernfælles strategiske målsætninger og initiativer 5. Handlingsplan for gennemførelse 6. Detaljeret beskrivelse af de enkelte strategiske initiativer 2

3 1. Handlingsplanens formål og relation til vision, indsatsområder og strategiske målsætninger Den strategiske handlingsplan gennemgår strategiske initiativer frem til 2012 som er formuleret i forbindelse med arbejdet med at realisere Miljøstyrelsens servicestrategi De strategiske initiativer i handlingsplanen er de konkrete aktiviteter igennem, hvilke de strategiske målsætninger frem til 2012 skal indfris. I forhold til målsætningerne beskriver initiativerne den proces og de milepæle som skal nås frem mod at nå i mål i Beskrivelserne af initiativerne er retningsgivende for den konkrete planlægning af tiltag og arbejdsplaner. De strategiske initiativer knytter an til strategidokumentets strategiske målsætninger og indsatsområder og er også vurderet i forhold til Miljøstyrelsens aktuelle arbejde med service og dialog. De er på den baggrund formuleret, så de vil bringe Miljøstyrelsen skridtet videre mod bedre service og højere grad af servicemodenhed. Endvidere beskrives den overordnede plan for, hvorledes initiativerne gennemføres over perioden De strategiske initiativer er grupperet i 3 implementeringspakker som opstartes i henholdsvis 2009, 2010 og Handlingsplanen evalueres mindst 1 gang årligt i perioden i forbindelse med opstart af implementeringspakkerne i årets arbejdsprogram. Den er dynamisk i den forstand, at den skal opdateres såfremt der i forbindelse med evalueringen eller undervejs vurderes at være behov for yderligere strategiske initiativer. Strategiske initiativer gennemføres 2012 Strategiske målsætninger indfriet 2009 Service og dialog i dag 3

4 2. Overordnet beskrivelse af vision og strategiske målsætninger Servicestrategien fra vision til strategiske målsætninger Overordnet vision om at øge beskyttelsen af mennesker, miljø og natur nationalt og internationalt Service og dialog styrker miljøet Servicevision Service handler om at levere god service til kunderne i dagligdagen Dialog handler om at inddrage kunderne i at udvikle løsninger og services Værdiskabende service til kunderne Effektive interne processer Inddragende og faktabaseret serviceudvikling Strategiske indsatsområder Afprøvning af nye kanaler Kundesegmentering som værktøj Flere besøg på hjemmesiden Eliminering af unødvendige henvendelser Svar som lever op til serviceniveau(90%) MIC som foretrukken kanal Bred forankring af strategi Fælles, ensartet servicekultur Koncept for forbedring af henv. Dialog om behov Dialog med kunder (75%) Måling af trafik Bedre implementeringsevne Serviceregnskab Fortløbende serviceudvikling Strategiske målsætninger 4

5 2. Overordnet beskrivelse af vision og strategiske målsætninger En række strategiske målsætninger fokuserer Miljøstyrelsens arbejde med at realisere visionen For hver af de 3 overordnede strategiske indsatsområder er der formuleret en række strategiske målsætninger frem til Der tages afsæt i 2012 som pejlemærke for de strategiske målsætninger, fordi 3 år er en realistisk tidshorisont, der både kan rumme ambitiøse mål og samtidig giver mulighed for at foretage eventuel revurdering af målsætninger midtvejs i perioden frem mod visionen i Inddragende og faktabaseret serviceudvikling Værdiskabende service til kunderne Effektive interne processer Strategiske indsatsområder Der er løbende dialog om behov med primære kundegrupper Der er etableret gode processer for fortløbende serviceudvikling og innovation Service- og Visionsregnskabet er udarbejdet så det tager afsæt i kundesegmentering og -behov Der foregår en systematisk måling af trafik og henvendelser på de mest gængse kundekanaler 75% af vores kunder med interesse i udvikling af vores administrationsgrundlag bekræfter, at de har haft mulighed for reel dialog med Miljøstyrelsen herom Miljøstyrelsen arbejder løbende med at identificere og eliminere unødvendige henvendelser Miljøstyrelsen har afprøvet værdiskabelsen for kunderne ved mobile services, borgertema om miljø på borger.dk og chat -funktion Markant fremskridt i antal besøgende på hjemmesiden Miljøstyrelsen har reduceret antallet af visse typer unødvendige telefon- og mailhenvendelser Miljøstyrelsen anvender kundesegmentering som et afgørende værktøj til at målrette service mest muligt til de enkelte kundegrupper 90% af vores kunder vurderer, at de ved deres konkrete henvendelse har modtaget et kompetent svar i overensstemmelse med Miljøstyrelsens serviceniveau Der er etableret en fælles, ensartet servicekultur Arbejdet med at realisere servicestrategien er bredt organisatorisk forankret MIC er kundernes foretrukne kanal for informationshenvendelser samt rådgivning om selvbetjeningsløsninger Miljøstyrelsens evne til at udvikle, gennemføre og forankre forbedringstiltag er skærpet Strategiske målsætninger 5

6 3. Overordnet beskrivelse af strategiske initiativer De strategiske initiativer skal samlet set resultere i, at de strategiske målsætninger indfris i 2012 Samlet skal handlingsplanens strategiske initiativer medføre, at Miljøstyrelsen i 2012 har indfriet de formulerede strategiske målsætninger indenfor alle strategiske indsatsområder. Dette vil betyde, at Miljøstyrelsens kunder i 2012 vil opleve bedre og mere effektiv servicebetjening, mere dialog, mere indsigt i kundebehov, nyskabende tiltag og øget servicemodenhed. Formuleringen og konkretiseringen af de enkelte strategiske initiativer er sket med udgangspunkt i, at de skal bidrage til at indfri konkrete strategiske målsætninger. Initiativerne i deres helhed er således vurderet på baggrund af deres strategiske fokus, og derudover også deres effekt på kundernes oplevelse, muligheder for ressourcebesparelser, forbedring af servicekulturen samt påvirkning af vidensniveau. Der er forskellige typer af udfordringer og risici knyttet til de strategiske initiativer. Udfordringer og risici relaterer sig overordnet til afhængighed af andre projekter, antal samarbejdende parter, teknologiske forudsætninger, kobling til igangværende initiativer, koncernafhængighed, varighed, samt omkostninger ved implementering og drift. Der vil således være initiativer som relativt hurtigt vil kunne iværksættes og gennemføres, mens andre kræver at en række forudsætninger er opfyldt. Nedenstående tabel viser antallet af initiativer indenfor hvert indsatsområder og initiativerne overordnede effekter, der betyder at de strategiske målsætninger indfris. Strategisk indsatsområde Antal initiativer Hvordan bevirker initiativerne at de strategiske målsætninger indfris? Inddragende og faktabaseret serviceudvikling Værdiskabende service til kunder 9 Miljøstyrelsen arbejder med serviceudvikling fra et kundeperspektiv og opsamler løbende relevant viden 10 Miljøstyrelsen kommer på forkant med kundernes behov, forventningsafstemmer og målretter ydelser systematisk Effektive interne processer 5 Der skabes en bedre tværgående kommunikation og erfaringsudveksling, og der sker en optimering af ressourcer på visse områder 6

7 3. Overordnet beskrivelse af strategiske initiativer Inddragende og faktabaseret serviceudvikling Nedenstående tabel giver et samlet overblik over koblingen mellem strategiske initiativer og strategiske målsætninger på indsatsområdet. Udfordringer: Væsentlige udfordringer i forbindelse med de pågældende strategiske initiativer omhandler særligt implementeringen af løsninger, arbejdet med at omsætte viden til handling, samt særligt design af metoder til opsamling af viden, så de bliver handlingsorienterede. Parathed: En række initiativer har ikke væsentlige afhængigheder. Det skal afklares, hvordan SVR-regnskab for MIC og MST kan kobles. Endvidere skal medarbejderne have kompetencer til brugerdreven innovation og dialog inden disse initiativer iværksættes. Strategiske målsætninger Strategiske initiativer Væsentlig effekt Væsentlig udfordring Nummer Løbende dialog om behov med primære kundegrupper Der er etableret gode processer for fortløbende serviceudvikling og innovation Service- og Visionsregnskabet er udarbejdet så det tager afsæt i kundesegmentering og -behov Der foregår en systematisk måling af trafik og henvendelser på de mest gængse kundekanaler 75% af vores kunder med interesse i udvikling af vores administrationsgrundlag bekræfter, at de har haft mulighed for reel dialog med Miljøstyrelsen herom Miljøstyrelsen arbejder løbende med at identificere og eliminere unødvendige henvendelser Etablering af kundefokusgrupper med vores primære kundesegmenter helt ude i virkeligheden mhp at afdække kundernes behov regelmæssigt og udvikle løsninger til dem. Udvikling af MST koncept for brugerdreven innovation eller adoption/tilpasning af et i forvejen udviklet koncept. Service- og visionsregnskabet for MIC og MST afspejler primære kundesegmenter og tænkes sammen til ét. Udvikling af målindikatorer og spørgsmål til Service- og visionsregnskabet, så effekt af strategiske initiativer og kortbaneløsninger måles. Tilpasning af registreringsprogram for eksterne telefonhenvendelser, og løbende indsamling af data heri af alle MSTs Helpdesks. 1 årlig registrering af eksterne telefonhenvendelser (fx uge 3-6) for alle enheder. Afprøvning af registreringsprogrammet til eksterne henvendelser (der ikke kommer i Captia) Etablering af systematisk indsamling, udtræk og mulighed for analyse af data om telefontrafik Kundefokuseret serviceudvikling Kundefokuseret serviceudvikling Implementering 2.1.1, Implementering Basis for prioritering Design Basis for prioritering Design Basis for prioritering Implementering Basis for prioritering Implementering 1.1.5, Måling af kanaløkonomi Basis for prioritering Data Tværgående målsætning der understøttes af flere strategiske initiativer Koncept for analyse af omfang og årsager til unødvendige henvendelser på de tre primære kanaler (telefon, mail, web) og eliminering af typiske former for unødvendige henvendelser Kundefokuseret serviceudvikling Kundefokuseret serviceudvikling Fokus Data

8 3. Overordnet beskrivelse af strategiske initiativer Værdiskabende service til kunderne Nedenstående tabel giver et samlet overblik over koblingen mellem strategiske initiativer og strategiske målsætninger på indsatsområdet. Udfordringer: Væsentlige udfordringer i forbindelse med de pågældende strategiske initiativer omhandler blandt andet design af løsninger (FAQ/OSS, brevskabeloner, mv.) så de fremstår anvendelige og nyttige for målgruppen. Det forudses desuden, at der vil være væsentlig udfordringer i forbindelse med implementeringen af løsninger, herunder (slet:indarbejdning i medarbejdernes) at skabe en mere ensartet servicekultur på tværs i organisationen. Parathed: Strategiske initiativer i relation til målsætninger om reduktion af unødvendige henvendelser og øget brug af hjemmesiden vurderes som relativt parate til at igangsættes. Fastlæggelse af serviceniveau og arbejde med segmentering er mere analysefokuserede initiativer som bør igangsættes tidligt i perioden , fordi de skaber et nuanceret vidensgrundlag for de handlingsorienterede initiativer. Strategiske målsætninger Strategiske initiativer Væsentlig effekt Væsentlig udfordring Nummer Miljøstyrelsen har afprøvet værdiskabelsen for kunderne ved mobile services, borgertema om miljø på borger.dk og chat -funktion Afprøvning af nye kundekanaler inden 2012 På forkant med kundebehov, nyskabende Anvendeligt design, implementering 1.2.8, 2.2.6, Markant fremskridt i antal besøgende på hjemmesiden Identifikation af behov hos besøgende på hjemmesiden med henblik på at tilfredsstille en række fremtrædende behov hos primære kundegrupper. På forkant med kundebehov Anvendeligt design af løsning Miljøstyrelsen har reduceret antallet af visse typer unødvendige telefon- og mailhenvendelser Bedre og opdateret funktionalitet på hjemmesiden (Opbygning af FAQ/OSS database, opdatering af sagsbehandlingsfrister) Etablering af adviseringsfunktionalitet, som husker kunderne på, hvornår og hvad de skal indberette, søge om fornyet godk. mv. På forkant med kundebehov På forkant med kundebehov Tidskrævende, teknologi Tilgængelighed af kontaktoplysninger, teknologi Udvikling af brevskabeloner Mindre omstilling/bedre forventningsafstemning Anvendeligt design Der udvikles en dynamisk digital blanket (selvbetjening) til borgerhenvendelser med automatisk sagsoprettelse i Captia. På forkant med kundebehov/ intern effektivitet Anvendeligt design, teknologi , Miljøstyrelsen anvender kundesegmentering som et afgørende værktøj til at målrette service mest muligt til de enkelte kundegrupper Der udarbejdes en segmentering af Miljøstyrelsens primære kunder i forhold til behov og relation til Miljøstyrelsen For en række serviceydelser anvendes segmenteringen til at målrette service Forudsætning for værdiskabelse Anvendelighed Forbedret ydelse Implementering 2.2.7, I forhold til de eksterne kunder fastsættes et opdateret eller nyt serviceniveau for primære kanaler og alle henvendelser. Dette kommunikeres bredt til medarbejdere og kunder Forventnings-afstemning, servicestandard Kommunikation % af vores kunder vurderer, at de ved deres konkrete henvendelse har modtaget en kompetent 8 rådgivning i overensstemmelse med Miljøstyrelsens serviceniveau Tværgående målsætning der understøttes af mange af de strategiske initiativer 3.2.6

9 3. Overordnet beskrivelse af strategiske initiativer Effektive interne processer Nedenstående tabel giver et samlet overblik over koblingen mellem strategiske initiativer og strategiske målsætninger på indsatsområdet. Udfordringer: Væsentlige udfordringer i forbindelse med de pågældende strategiske initiativer omhandler blandt andet udvikling af kompetencer til forbedring af processer, samt sikring af ledelses- og medarbejderopbakning. Parathed: En række initiativer involverer fagenhederne, hvor det erfaringsmæssigt kræver forberedelse og involvering at få mulighed for at gennemføre tiltag. Det er derfor nødvendig, at dialogen med enheder starter tidligt og eventuelt afventer resultater fra andre initiativer, som vil gøre medarbejderne positivt stemt over for ændringer af interne processer. Strategiske målsætninger Strategiske initiativer Væsentlig effekt Væsentlig udfordring Nummer Der er etableret en fælles, ensartet servicekultur Arbejdet med at realisere servicestrategien er bredt organisatorisk forankret MIC er kundernes foretrukne kanal for informationshenvendelser samt rådgivning om selvbetjeningsløsninger Skærpelse af Miljøstyrelsens evne til at udvikle, gennemføre og forankre forbedringstiltag. 1 dag i MIC hvert andet år for alle sagsbehandlere. Intern kommunikation og erfaringsudveksling Der etableres en permanent serviceudviklingsgruppe, som er forankret på sagsbehandlerniveau i alle enheder til at implementere handlingsplanen for servicestrategien. Serviceudviklingsgruppen arbejder projektorienteret. Evaluering af servicestrategien og handlingsplanen for servicestrategien ultimo 2010 med henblik på at vurdere fremdriften samt opgaveportefølje, kompetencer, ressourcer mv. MIC rådgiver Miljøstyrelsens kunder om hjælp til selvbetjeningsløsninger Analyse og vurdering af nuværende evne til implementering og konkrete anbefalinger til forbedringer Ledelsesopbakning , Tværgående fokus Kompetencer Basis for prioritering Optimering af ressourcer Optimering af ressourcer Kommunikation og standardisering af henvendelser på få kanaler Fokus

10 4. Forslag til koncernfælles strategiske målsætninger og initiativer I tillæg til Miljøstyrelsens strategiske målsætninger er der formuleret en række forslag til koncernfælles strategiske målsætninger Forslag til koncernfælles strategiske målsætninger afspejler, at flere løsninger vil have størst effekt, hvis de gennemføres på tværs af MIM Forslag til strategiske målsætninger på dette indsatsområde Der er etableret en række nye indgange/forløb for kunder med udgangspunkt i en given kundesituation eller en given kundegruppes behov Vi har afprøvet nye servicemodeller i partnerskab med andre myndigheder Der er implementeret en mere tidssvarende hjemmesideplatform med mulighed for moderne tilbud som små videofilm til kunder Der er bedre forudsætninger for at tænke i kunder og deres behov udefra og ind på tværs af sager, enheder og institutioner Fælles-offentlige standarder er implementeret på tværs af koncernen og informationer og data vedligeholdes ét sted Koncerninvolvering betinges af, at kunderne i mange sammenhænge ikke skelner mellem de enkelte myndigheder i koncernen og ønsker en hurtig og god service uanset, hvordan man i MIM (og resten af den offentlige sektor) har valgt at organisere sig. Endvidere kræver en lang række teknologisk krævende initiativer involvering fra koncernen. Potentielt bidrag til indsatsområder Strategisk målsætning Serviceudvikling Værdiskabende service for kunderne Effektive interne processer Koncernafhængighed Forløb med udgangspunkt i kundesituation Kunden oplever sammenhæng og bedre service i forhold til sin situation Mindre dobbeltarbejde Koncernafhængig Partnerskaber om servicemodeller Erfaringsudveksling om behov Kunden oplever kun at skulle henvende sig et sted Koncernafhængig Hjemmesideplatform Mulighed for flere moderne tilbud, fx små videofilm Koncernafhængig Forudsætninger for at tænke i kunder udefra og ind Basis for at tænke flere løsninger fra et kundeperspektiv Kunden oplever kun at skulle give sine oplysninger én gang og derefter kan de genbruges Koncernafhængig Fælles-offentlige standarder implementeret Ressourcebesparende og let vedligeholdelse og udveksling af informationer og data Koncernafhængig 10

11 4. Forslag til koncernfælles strategiske målsætninger og initiativer Forslag til koncernfælles strategiske initiativer Nedenstående tabel giver et samlet overblik over koblingen mellem forslag til strategiske initiativer og forslag til strategiske målsætninger. Udfordringer: I forbindelse med servicestrategien forpligter Miljøstyrelsen sig på at foreslå nedenstående initiativer på koncernniveau og arbejde for deres gennemførelse. Dette vil indebære adressering af væsentlige udfordringer i forbindelse med prioritering af it-ressourcer og accept hos eventuelt involverede parter. Strategiske målsætninger Strategiske initiativer Væsentlig effekt Væsentlig udfordring Nummer Der er bedre forudsætninger for at tænke i kunder og deres behov udefra og ind på tværs af sager, enheder og institutioner Datarens af adressekartotek og retningslinjer for oprettelse af nye adressater Bedre modeller for sagsbehandlingstider og mulighed for at følge sin sag på internettet Basis for tværgående fokus Basis for prioritering Prioritering af itressourcer Prioritering af itressourcer 1.A 1.B Captia er opgraderet til sidste FESD godkendte version Basis for bedre dok.- håndtering, sagsflow elektronisk godkendelse Prioritering af itressourcer 1.C Fælles-offentlige standarder er implementeret på tværs af koncernen og informationer og data vedligeholdes ét sted GSP-analyse af MST/MIM s brug af fællesoffentlige standarder og komponenter og it-arkitektur i forhold til VTU s principper Basis for tværgående fokus Prioritering af itressourcer 1.D Der er etableret en række nye indgange/forløb for kunder med udgangspunkt i en given kundesituation eller en given kundegruppes behov. Miljøgodkendelser af virksomheder (inklusiv landbrug) etableres som udefra-ind designet forløb i samarbejde mellem relevante myndigheder i MIM og Kommuner og Regioner. Partnerskab om etablering af bred digital administrationsportal målrettet miljøfagprofessionelle hos myndighederne Kundeperspektiv på forløb Kundeperspektiv på forløb Accept og ressourcer hos alle parter Accept og ressourcer hos alle parter 2.A 2.B Én fælles indgang for borgere til MIM s hjemmesider Kundeperspektiv Accept og ressourcer hos alle parter 2.C Der er etableret en hjemmeside målrettet små og mellemstore virksomheders behov i stil med Envirowise.gov.uk. Kundeperspektiv får fat i væsentligt segment Fuld effekt ved involvering af hele MIM 2.D Mere tidssvarende hjemmeside platform med mulighed for moderne tilbud som små videofilm til kunder. Mere tidssvarende hjemmeside platform med mulighed for moderne tilbud som små videofilm til kunder Kundeperspektiv på forløb Prioritering af itressourcer 2.E Vi har afprøvet nye servicemodeller i partnerskab med andre myndigheder Et samarbejde på tværs i MIM og med relevante offentlige myndigheder omkring opstart af ny virksomhed Kundeperspektiv på forløb Accept og ressourcer hos alle parter 3.A 11

12 5. Handlingsplan for gennemførelse Forslag til implementeringspakker oversigt Implementeringspakke 1 Initiativer der opstartes i Koncept for analyse og arbejde med unødv. henv SVR-regnskabet for MIC og MST afspejler primære kundesegmenter og tænkes sammen til ét Udvikling af målindikatorer og sp. til SVR-regnskab Etablering af registreringsprogram for telefonhenvendelser og afprøvning for Etablering af systematisk indsamling og mulighed for analyse af data om telefontrafik Bedre og opdateret funktionalitet på hjemmesiden Udvikling af brevskabeloner Afprøvning af nye kundekanaler inden Segmentering af Miljøstyrelsens kunder Der udvikles en dynamisk borgerblanket med automatisk sagsoprettelse i Captia Der etableres en permanent serviceudviklingsgruppe Analyse og vurdering af nuværende evne til implementering. 1.A Datarens af adressekartotek og retningslinjer for oprettelse af nye adressater 1.B Bedre modeller for sagsbehandlingstider og mulighed for at følge sin sag på internettet 1.C Captia er opgraderet til sidste FESD godkendte version 1.D. GSP-analyse af MST/MIM s brug af fællesoffentlige standarder og komponenter 12 Implementeringspakke 2 Initiativer der opstartes i Etablering af kundefokusgrupper Udvikling eller tilpasning af koncept for brugerdreven innovation Måling af kanaløkonomi Etablering af systematisk indsamling og mulighed for analyse af data om telefontrafik Der udvikles en dynamisk digital blanket til borgerhenvendelser med sagsoprettelse i Captia Afprøvning af nye kundekanaler For en række serviceydelser anvendes segmenteringen til at målrette service Identifikation og arbejde med behov for hjemmesiden Fastsættelse af serviceniveau dag i MIC hvert andet år for alle sagsbehandlere Evaluering af servicestrategien og handlingsplanen for servicestrategien i MIC rådgiver Miljøstyrelsens kunder om hjælp til selvbetjeningsløsninger 2.A Miljøgodkendelser designes udefra-ind i samarbejde mellem relevante myndigheder m.v. 2.B Partnerskab om etablering af bred digital administrationsportal. 2.C Én fælles indgang for borgere til MIM s hjemmesider 2.D Der er etableret en hjemmeside for små og mellemstore virksomheder som Envirowise.gov.uk. 2.E Mere tidssvarende hjemmesideplatform med mulighed for moderne tilbud som små videofilm til kunder. Implementeringspakke 3 Initiativer der opstartes i Etablering af kundefokusgrupper % af vores kunder vedr. administrationsgrundlag bekræfter, at de har haft mulighed for reel dialog Etablering af adviserings-funktionalitet Afprøvning af nye kundekanaler For en række serviceydelser anvendes segmenteringen til at målrette service % af vores kunder vurderer, at de har modtaget et kompetent svar dag i MIC hvert andet år for alle sagsbehandlere 2 3.A Et samarbejde på tværs i MIM og med relevante offentlige myndigheder omkring service ved opstart af ny virksomhed

13 5. Handlingsplan for gennemførelse Overordnet tidslinje for effekt af strategiske initiativer Implementeringspakke 1 Initiativer, der er forudsætninger for andre, er gennemført Det er muligt at måle og evaluere effekt af initiativer og fremdrift i serviceforbedring En række hurtige gevinster er hjemme og giver opbakning Nogle langvarige initiativer er påbegyndt Implementeringspakke 2 Dialog med kunder på flere fronter og man kan anvende viden om kunder og behov i serviceleveringen Servicekulturen i MST er mere fælles og kunderettet Initiativer med direkte relevans for SVR-regnskab 2011 er afsluttet eller i sidste fase Koncernmotivation er kendt Samtlige langvarige initiativer er påbegyndt et enkelt er afsluttet Implementeringspakke 3 Målbare resultater af de fleste initiativer kunderne oplever en væsentlig forbedring både med hensyn til service og til at blive inddraget i dialog. Intern ressourceoptimering har fundet sted Alle initiativer er afsluttet Apr 2009 Jan 2010 Jan 2011 Jan

14 5. Handlingsplan for gennemførelse Implementeringspakke Implementeringspakke 1 Initiativer der opstartes i Koncept for analyse og arbejde med unødv. henv SVR-regnskabet for MIC og MST afspejler primære kundesegmenter og tænkes sammen til ét Udvikling af målindikatorer og spm. til SVR-regnskab Etablering af registreringsprogram for telefonhenvendelser og afprøvning for Etablering af systematisk indsamling og mulighed for analyse af data om telefontrafik Bedre og opdateret funktionalitet på hjemmesiden Udvikling af brevskabeloner Afprøvning af nye kundekanaler inden Segmentering af Miljøstyrelsens kunder Der udvikles en dynamisk borgerblanket med automatisk sagsoprettelse i Captia Der etableres en permanent serviceudviklingsgruppe Analyse og vurdering af nuværende evne til implementering. Pakken sigter mod tilvejebringe betingelser for at gennemføre hele forløbet: Medarbejdere (og kunder) skal motiveres ved, at der sker mærkbare serviceforbedringer og der mærkes et ledelsesfokus (1, 2, 6, 7, 8, 10, 12). Enkelt langvarigt initiativ påbegyndes (3). Forudsætninger for andre initiativer, eller nødvendige for at måle og evaluere effekter og fremdrift i serviceforbedring tilvejebringes (4, 5, 9, 12). Der etableres en permanent serviceudviklingsgruppe forankret i enheder på sagsbehandlerniveau og med projektlederkompetencer (11). Status ved udgangen af 2009 Initiativer, der er forudsætninger for andre, er gennemført Det er muligt at måle og evaluere effekt af initiativer og fremdrift i serviceforbedring En række hurtige gevinster er hjemme og giver opbakning Nogle langvarige initiativer er påbegyndt Implementeringspakke 1 Forslag til koncernfælles initiativer 1.A Datarens af adressekartotek og retningslinjer for oprettelse af nye adressater 1.B Bedre modeller for sagsbehandlingstider og mulighed for at følge sin sag på internettet 1.C Captia er opgraderet til sidste FESD godkendte version 1.D. GSP-analyse af MST/MIM s brug af fællesoffentlige standarder og komponenter Ressourcebehov Afhængigheder Udfordringer og risici Involvering Der er en række konceptuelle initiativer, som ikke er omkostningstunge. Omkostningstunge initiativer er 2, 10 (Ekstern involvering) (dog ikke i 2009) Etablering af permanent serviceudviklingsgruppe har 1. prioritet. Medarbejderinvolverende initiativer skal planlægges og kompetencer udvikles og kulturen ændres mens vi arbejder Projektet taber moment: Der afsluttes ingen initiativer og der følges ikke op. Der er ikke medarbejderopbakning til initiativer Blandt andet opdatering af hjemmesidefunktionalitet kræver sagsbehandlerinvolvering 14

15 5. Handlingsplan for gennemførelse Overordnet implementeringsplan for implementeringspakke 1 Større milepæle: Strategiske indsatsområder Forbedringsforslag vedrørende implementeringsevne 2. Bølge af konkrete forbedringer gennemført Opdateret koncept for SVR-regnskab Maj 09 Juni 09 Juli 09 Aug. 09 Sept. 09 Okt. 09 Nov. 09 Dec. 09 Jan. 10 Feb. 10 Marts 10 April 10 Inddragende og faktabaseret serviceudvikling Analysekoncept unødvendige henvendelser Sammentænkning SV-regnskab Udvikling af målindikatorer Reg reg. program program Etablering af indsamling af data om telefontrafik 1 Værdiskabende service til kunderne Hjemmesidefunktionalitet (FAQ/OSS) Brevskabeloner Segmentering Afprøvning af nye kundekanaler 1 Effektive interne processer Serviceudviklingsgruppe etableres Analyse af implementeringsevne Dynamisk borgerblanket 1 Koncernfælles strategiske forslag* 1.A. Datarens 1.B. Modeller for sagsbehandlingstider 1.C. Captia opgraderet 1.D. GSP-analyse 15 * Her arbejdes på at få opstartet initiativerne på koncernniveau

16 5. Handlingsplan for gennemførelse Implementeringspakke Implementeringspakke 2 Initiativer der opstartes i Etablering af kundefokusgrupper Udvikling eller tilpasning af koncept for brugerdreven innovation Måling af kanaløkonomi Etablering af systematisk indsamling og mulighed for analyse af data om telefontrafik Der udvikles en dynamisk digital blanket til borgerhenvendelser med sagsoprettelse i Captia Afprøvning af nye kundekanaler For en række serviceydelser anvendes segmenteringen til at målrette service Identifikation og arbejde med behov for hjemmesiden Fastsættelse af serviceniveau dag i MIC hvert andet år for alle sagsbehandlere Evaluering af servicestrategien og handlingsplanen for servicestrategien i ultimo MIC rådgiver Miljøstyrelsens kunder om hjælp til selvbetjeningsløsninger Pakken fortsætter initiativer fra 2009 og fokuserer på servicekultur og på at lære at anvende viden i servicelevering De længerevarende initiativer fra pakke 1 fortsættes (5, 6). Der arbejdes med at afdække kundernes behov og med at anvende denne viden. (1,2, 7, 8, 9, 12). En række kulturdannende tiltag gennemføres med jævne mellemrum organisationen lærer at blive en servicekultur og forstå hinandens opgaver (1, 3, 10). Effekten af initiativerne evalueres (3, 11) Status ved udgangen af 2009 Dialog med kunder på flere fronter Initiativer med direkte relevans for SVR-regnskab 2011 er afsluttet eller i sidste fase Der er en klar fornemmelse af koncernens motivation for at tværgående serviceudvikling Samtlige langvarige initiativer er påbegyndt et enkelt er afsluttet Implementeringspakke 2 Initiativer der opstartes i 2010 Ressourcebehov Afhængigheder Udfordringer og risici Involvering 2.A Miljøgodkendelser designes udefra-ind i samarbejde mellem relevante myndigheder m.v. 2.B Partnerskab om etablering af bred digital administrationsportal. 2.C Én fælles indgang for borgere til MIM s hjemmesider 2.D Der er etableret en hjemmeside for små og mellemstore virksomheder som Envirowise.gov.uk. 2.E Mere tidssvarende hjemmesideplatform med mulighed for moderne tilbud som små videofilm til kunder 16

17 5. Handlingsplan for gennemførelse Overordnet implementeringsplan for implementeringspakke 2 Strategiske indsatsområder Større milepæle: 2. Bølge af konkrete forbedringer gennemført Forbedringsforslag vedrørende implementeringsevne Opdateret koncept for SV-regnskab Jan 10 Feb. 10 Marts 10 April 10 Maj 10 Juni 10 Juli 10 Aug. 10 Sep. 10 Okt. 10 Nov. 10 Dec. 10 Inddragende og faktabaseret serviceudvikling Etablering af kundefokusgrupper Brugerdrevet innovation Måling af kanaløkonomi Etablering af indsamling af data om telefontrafik 2 Værdiskabende service til kunderne Dynamisk borgerblanket Behov på hjemmesiden Serviceniveau Afprøvning af nye kundekanaler Anvendelse af segmentering til at målrette service Effektive interne processer dag i MIC MIC rådgiver om selvbetjeningsløsninger Evaluering af strategi og handlingsplan Koncernfælles strategiske forslag* 2.C. Fælles www-indgang til MIM 2.E. Tidssvarende hjemmesideplatform 2.A. Miljøgodkendelser udefra-ind 2.B. Partnerskaber om adm.-portal 2.D. SMV hjemmeside 17 * Her arbejdes på at få opstartet initiativerne på koncernniveau

18 5. Handlingsplan for gennemførelse Implementeringspakke Implementeringspakke 3 Initiativer der opstartes i 2011 Implementeringspakke 3 fokuserer på at nå i mål med initiativer på alle områder Status ved udgangen af Etablering af kundefokusgrupper % af vores kunder vedr. administrationsgrundlag bekræfter, at de har haft mulighed for reel dialog Etablering af adviserings-funktionalitet Afprøvning af nye kundekanaler For en række serviceydelser anvendes segmenteringen til at målrette service % af vores kunder vurderer, at de har modtaget et kompetent svar dag i MIC hvert andet år for alle sagsbehandlere 2 Service- og Visionsregnskabet i 2011 viser, at initiativerne er blevet bemærket af kunder Længerevarende initiativer når ind i afslutningsfasen Opstartede forløb omkring behovsafdækning og kulturudvikling fortsættes, gøres til faste periodiske aktiviteter og udvikles og forbedres løbende. Målbare resultater af de fleste initiativer kunderne oplever en væsentlig forbedring både med hensyn til service og til at blive inddraget i dialog. Intern ressourceoptimering har fundet sted Alle initiativer er afsluttet Implementeringspakke 3 Initiativer der opstartes i 2011 Ressourcebehov Afhængigheder Udfordringer og risici Involvering 3.A Et samarbejde på tværs i MIM og med relevante offentlige myndigheder omkring service ved opstart af ny virksomhed 18

19 5. Handlingsplan for gennemførelse Overordnet implementeringsplan for implementeringspakke 3 Strategiske indsatsområder Større milepæle: 2. Bølge af konkrete forbedringer gennemført Forbedringsforslag vedrørende implementeringsevne Opdateret koncept for SV-regnskab Jan 11 Feb. 11 Marts 11 April 11 Maj 11 Juni 11 Juli 11 Aug. 11 Sep. 11 Okt. 11 Nov. 11 Dec. 11 Inddragende og faktabaseret serviceudvikling Værdiskabende service til kunderne Effektive interne processer Udfyldes efter evaluering i 2010 og i forbindelse med AP 2011 Koncernfælles strategiske forslag* 19 * Her arbejdes på at få opstartet initiativerne på koncernniveau

20 6. Detaljeret beskrivelse af strategiske initiativer Inddragende og faktabaseret serviceudvikling Værdiskabende service til kunderne Effektive interne processer Forslag til koncernfælles strategiske initiativer 20

Servicestrategi for Miljøstyrelsen 2009-2015

Servicestrategi for Miljøstyrelsen 2009-2015 Servicestrategi for Miljøstyrelsen 2009-2015 Dokumentets indhold 1. Forord ved Miljøstyrelsens direktør Ole Christiansen 2. Servicestrategiens formål og baggrund 3. Miljøstyrelsens vision for service 4.

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Løsningskatalog for forbedringsforslag på den korte bane Februar 2009

Løsningskatalog for forbedringsforslag på den korte bane Februar 2009 Projekt Servicestrategi. Løsningskatalog for forbedringsforslag på den korte bane Februar 2009 Indhold 1. Formål med løsningsarbejdet på kort bane 2. Fremgangsmåde for løsningsarbejdet 3. Overblik over

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening 1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening Side 1 af 5 Målsætning På de områder, hvor al kommunikation foregår digitalt, skal borgerne kunne få effektiv support

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Baggrund Store grupper af borgere ønsker i stadig større grad at anvende digitale medier som indgang til det offentlige. Mens de yngre generationer ligefrem

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Mål- og Resultatplan Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 2016 2017 Indhold 1. Indledning...1 2. Strategisk målbillede...1 2.1. Strategiske pejlemærker...2 3. Mål for 2017...4 4. Opfølgning...7 5. Påtegning...8

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Kundeundersøgelse i Miljøstyrelsen 2009

Kundeundersøgelse i Miljøstyrelsen 2009 Kundeundersøgelse i Miljøstyrelsen 2009 Behov og tilfredshed Deloitte Business Consulting A/S København, 2. februar 2010 Indhold Kap 1: Introduktion 2 Kap 2: Tværgående resultater 9 Kap 3: SMV 18 Kap 4:

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Koncept for kundeservice. 18. december 2015

Koncept for kundeservice. 18. december 2015 Koncept for kundeservice 18. december 2015 Strategisk fokus En af Sikkerhedsstyrelsens kerneopgaver er at levere vejledning til forbrugere og virksomheder det gør vi i høj grad gennem vores kundeservice.

Læs mere

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi Furesø Kommune Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi 2014-2017 1. INDLEDNING God service og effektivitet skal forenes. Det er hovedmålet for Furesø Kommunes administrative borgerbetjening jf.

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats 2016

Handlingsplan for læseindsats 2016 Handlingsplan for læseindsats 2016 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2015... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund N OTAT Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing Den 28. juni 2013 Sags ID: SAG-2013-02396 Dok.ID: 1719497 Baggrund KMM@kl.dk Direkte 3370 3489 Mobil 5360 1459 I udmøntningsplanen for den

Læs mere

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode 26. maj 2011 [Resultatet af høringen] Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status på besvarelser... 3 Gennemgang af høringssvarene... 4 Værdien

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS)

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) I denne vejledning er proceduren for LUS i UCL beskrevet. Vejledningen suppleres af en brugervejledning til systemet Medarbejderplan 1, samt et afsnit i IT-politikken

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 4.4. Det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen For at understøtte realiseringen af Brugerportalsinitiativet (BPI) for folkeskolen etablerede KL i 2015 et fælleskommunalt

Læs mere

Kvalitet af regnafstrømning fra A til Åen

Kvalitet af regnafstrømning fra A til Åen Kvalitet af regnafstrømning fra A til Åen - vandkvalitet i forbindelse med regnvandshåndtering Baggrund: De seneste år er kommuner og forsyninger begyndt at implementere klimatilpasningsplanerne. I den

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet NOTAT 2. januar 2017 Journal nr. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet Sagsbehandler SUJKR Indledning og baggrund I budget 2017 blev det besluttet at der

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen INDICIUM Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen Indledning På mødet i Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013 blev det besluttet at pålægge

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

- Om håndtering af telefoniske henvendelser til Jobcenter København

- Om håndtering af telefoniske henvendelser til Jobcenter København SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNININGEN OG KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNE - Om håndtering af telefoniske henvendelser til Jobcenter København Baggrund

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

ADGANG TIL EGNE DATA ADGANG TIL EGNE IT-ARKITEKTURRÅDET. Den 17.maj 2017

ADGANG TIL EGNE DATA ADGANG TIL EGNE IT-ARKITEKTURRÅDET. Den 17.maj 2017 ADGANG TIL EGNE DATA Den 17.maj 2017 1 Drøftelse Drøfter den fælleskommunale vision for adgang til egen data Drøfter udvælgelsen af type af pilotprojekt samt evt. ønsker til det videre arbejde med handleplanen

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal Revideret og endelig udgave april 2014 Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Gladsaxe INDHOLD 1. Formål med 4K-samarbejdet

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G 1. Ledelsesresumé Baggrund I forbindelse med vedtagelsen

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen [Skriv tekst] Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Der skelnes mellem to typer af klager.

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner.

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner. Visionskommune Introduktion til arbejdet med visionskommuner. VISIONSKOMMUNE Målsætninger En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse Maj 2014 august 2015 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere