Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtfynsværkstederne. Aftale 2008"

Transkript

1 Midtfynsværkstederne Aftale 2008

2 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING DEN POLITISKE RAMME DEN FAGLIGE RAMME INSTITUTIONSRAMMEN DEN ADMINISTRATIVE RAMME DEN ØKONOMISKE RAMME... 7 BILAG 1 POLITISKE INDSATSOMRÅDER... 7 BILAG 2B FAGLIG INDSATS INDFØRELSE AF FÆLLES IT-SYSTEM... 9 BILAG 2C FAGLIG INDSATS. FÆLLES HANDLEPLANSKONCEPT BILAG 3A EGEN INDSATS - PERSONALESAMARBEJDE BILAG 3B EGEN INDSATS - UDVIKLINGSPROJEKT BILAG 4A - KONCERNINDSATS SUNDHED / SYGEFRAVÆR BILAG 4B KONCERNINDSATS KERNEYDELSENS VÆRDI FOR BORGEREN Indledning 1.1 Aftalens parter g løbetid Ved indgåelsen af aftalen frpligter direktinen g aftalehlderen sig til målrettet at arbejde fr at pfylde aftalens indhld. Aftalehlderen er ansvarlig fr at levere det aftalte serviceindhld, samt at pfylde de vedtagne målsætninger g indsatsmråder. Dette skal ske inden fr de generelle spilleregler fr Decentral Ledelse g Centrale Styring, samt den tildelte budgetramme. Aftaleparter fr aftale 2008, fra til Gdkendt Kmmunaldirektør d Benny Balsgaard Benny Balsgaard Institutinsleder Michael Lundsgaard Midtfynsværkstederne 2

3 1.2 Aftalemrådets kerneydelse Vi tilbyder beskyttet beskæftigelse g aktivitets- g samværstilbud efter 103 g 104 i servicelven. Vi henvender s til persner med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktinsevne eller særlige sciale prblemer. Vi er nrmeret til 59 dagcenterbrugere g 31 værkstedsbrugere. Vi er ca. 20 persnaler. Dagtilbud: Erhverv, kultur g samfund, Idræt, Kunsthåndværk g aktivitet samt Servicehld. Aftentilbud: Klub 2.0 Den plitiske ramme 2.1 Plitiske visiner g målsætninger (max 1 side) Udkast handicapplitik afventer plitisk gdkendelse i dec. 08 Værdigrundlag fr handicapplitikken Det værdigrundlag, sm Faabrg-Midtfyn Kmmunes handicapplitik bygger på, er: Den enkelte brger i centrum Lige muligheder fr alle Et liv så tæt på det nrmale sm mulig Inklusin - et åbent lkalsamfund med plads til alle Centrale målsætninger i handicapplitikken 1) En effektiv sagsbehandling med udgangspunkt i den enkeltes behv a) Den enkelte brger skal pleve en let g uhindret adgang til kmmunen b) Den enkelte brger skal pleve en kmpetent, gennemskuelig g helhedsrienteret sagsbehandling c) Den enkelte brger skal pleve, at vedkmmendes behv g ønsker er i centrum fr den indsats, der gives 2) Dialg, samarbejde g medinddragelse på flere niveauer a) Kmmunen ønsker dialg, samarbejde g medinddragelse på handicap- g psykiatrimrådet. b) Brugerne af kmmunens dag- g døgntilbud skal sikres selvstændighed g indflydelse på indhldet af de tilbud, de mdtager 3) Infrmatin bred g målrettet a) Kmmunen ønsker at give målgruppen fr handicapplitikken den nødvendige g relevante infrmatin b) Den enkelte brger i målgruppen skal løbende mdtage den nødvendige persnlige infrmatin c) Brgerrettet infrmatin 4) Kvalitet g rummelighed i kmmunens egen tilbudsvifte a) Faabrg-Midtfyn Kmmunes handicap- g psykiatritilbud skal være kendetegnet af en høj faglig kvalitet b) Kmmunens tilbud skal så vidt muligt dække kmmunens egne brgeres behv 3

4 c) Brgerne skal pleve en høj værdi g kvalitet af de anvendte ressurcer d) Kmmunen ønsker frtsat at være en anerkendt samarbejdspartner sm udbyder af specialiserede tilbud til andre kmmuner 5) Et åbent g favnende lkalsamfund a) Et åbent samfund med plads til alle b) Handicap- g psykiatritilbud med åbenhed verfr mgivelserne 6) Beskæftigelse gså til handicappede a) Kmmunen ønsker at nedbryde barrierer g skabe muligheder, så handicappede g sindslidende i videst muligt mfang får fdfæste på det rdinære arbejdsmarked 7) Gd fysisk tilgængelighed a) Fysisk tilgængelighed i det ffentlige rum, uanset fysisk frmåen b) Fysisk tilgængelighed i private rum, sm benyttes af kmmunens brgere 8) Bliger fr handicappede a) Kmmunen ønsker at kunne tilbyde et bredt spekter af bliger til persner med handicap b) Kmmunen ønsker, at brgere, der pådrager sig et handicap eller sm på grund af handicap får ændrede behv, kan blive bende i deres nuværende blig I 2008 vil Scialudvalget knkret arbejde med: Implementering g knkretisering af handicapplitikken. Scialudvalget vil i løbet af 2008 arbejde med g knkretisere den verrdnede ramme, sm handicapplitikken udgør. Det kan ske i frm af temadrøftelser m særlige udfrdringer g mål. I frlængelse heraf kan Scialudvalget træffe beslutninger m delmål g knkrete handlingstiltag samt tage stilling til visitatinsstandarder g serviceniveau på nærmere definerede mråder. Overvejelser fr udvikling af kmmunens tilbudsvifte g samspillet med mverdenen I 2008 vil scialudvalget på plæg fra fagsekretariatet drøfte g tage stilling til mål g retning fr kmmunens udvikling af egne tilbud på handicap- g psykiatrimrådet i sammenhæng med kmmunens samarbejde g samspil med andre kmmuner, private tilbud g reginen mkring køb g salg af sciale ydelser. Scialudvalget vil følge udviklingen, drøfte muligheder g udfrdringer g frhlde sig til kmmunens fremadrettede strategi på mrådet, herunder hvrledes kmmunen mest hensigtsmæssigt påvirker g deltager i mellemkmmunale aftaler g hensigtserklæringer g i rammeaftalen i den syddanske regin. 2.2 Plitiske indsatsmråder 4

5 3.0 Den faglige ramme 3.1 Faglige målsætninger (max 1 side) Fagsekretariatet handicap g psykiatri har i samarbejde med institutinslederne på mrådet besluttet, at institutinernes aftaler fr 2008 primært skal bygge på tre udvalgte fællesfaglige målsætninger g indsatsmråder. Jf. afsnit Faglige indsatsmråder 1) Tværfaglig udvikling - se bilag 2a 2) Indførelse af fælles IT-system - se bilag 2b 3) Handleplanskncept - se bilag 2c 3.3 Gældende plitikker, regulativer, planer mv. på fagmrådet Handicapplitikken efter dens vedtagelse i december Institutinsrammen 4.1 Institutinsrammen Ledelsesværdier 1. Vi tager lederskabet på s 2. Dialg er en frudsætning fr at vi lykkes 3. Det skal være sjvt g meningsfuldt at gå på arbejde 4. Vi frenkler det kmplicerede Målsætninger g værdier i frhld til målgruppen Værdier 1. Kunden i centrum 2. Dialg 3. Udvikling 4. Synlighed Værdierne udmøntes indenfr Midtfynsværkstedernes kncept: Alle tilbud beskrives ud fra i: afklaring uddannelse arbejde/aktivitet Mål fastsættes sm: individuelle mål mål fr gruppen kulturelle mål 5

6 Uddannelsesmuligheder fastsættes indenfr følgende kmpetencemråder: persnlige kmpetencer sciale kmpetencer faglige kmpetencer kulturelle kmpetencer Kulturelle mål g kulturelle kmpetencer har et helt særligt fkus, idet vi vægter samspillet med det øvrige samfund i almindelighed g Faabrg-Midtfyn kmmune i særdeleshed meget højt. Tilbudene: tilbudene er velbeskrevne med brug af billeder tilbudene planlægges detaljeret g langsigtet via årsplaner g prjektbeskrivelser Individuelle planer: skal være enkle skal være knkrete skal anvendes i praksis 4.2 Institutinens egne indsatsmråder Se bilag 3a Styrke persnalesamarbejdet Se bilag 3b Arbejde med videreførelse g udvikling af eksisterende kncept -(udviklingsprjekt) 5.0 Den administrative ramme 5.1 Direktinens kncernmål Direktinen har besluttet at man i 2008 vil sætte fkus på følgende emner sm centrale kncernmål fr hele rganisatinen: Medarbejdersundhed nedbringe sygefravær Kerneydelsens værdi fr brgeren Direktinen vurderer, at netp disse kncernmål samlet set bedst bidrager til at understøtte en frtsat stabilisering af driften. Det fremgår af de 2 indsatsskabelner fr kncernmålene, hvilke frventninger direktinen har til den enkelte aftalehlder med hensyn til at arbejde med kncernmålene,jf. bilag 4a. g 4b. Direktinen har i aftalerne med EPO-staben g HR-staben frpligtet disse t stabe på at varetage det krdinerende ansvar fr at udmønte, understøtte g følge p på hvert af de t kncernmål i løbet af 2008 verfr rganisatinens øvrige aftalehldere. 6

7 5.2 Spilleregler fr aftalestyring Aftalehlderen er mfattet af de generelle spilleregler fr Decentral Ledelse g Central Styring. Spillereglerne beskriver de generelle rammer g vilkår fr øknmisk styring, persnalemæssige krav, bygningsmæssige frhld, IKT-anskaffelser sv. Spillereglerne inkluderes ikke i aftalen, men findes på kmmunens hjemmeside under Dialgbaseret Aftalestyring. 5.3 Gældende plitikker, regulativer mv. på kncernniveau Der henvises til Styrelsesvedtægten, Kasse- g regnskabsregulativet, Persnaleplitikken, kncept fr Dialgbaseret Aftalestyring, Indkøbsplitikken, IKT-arkitektur g den fælles designmanual. 6.0 Den øknmiske ramme 6.1 Driftsbudget fr aftalehlderen Det samlede driftsbudget i 2008 er budgetlagt med nett kr. Driftsbudgettet vil blive tilført midler til IP-telefni i løbet af 4. kvartal Der vil blive fretaget en regulering af budgetrammen i frhld til en eventuel mer- eller mindreindskrivning, sm beskrevet i bilag til aftalen: Principper fr regulering af dag- g døgntilbud fr vksne inden fr mråderne handicap g psykiatri. Det er p til den enkelte aftalehlder at hlde sig ajur med eventuelle yderligere krrektiner af budgetrammen. Budgetfrudsætninger fr Budget 2008 er yderligere beskrevet i budgetbemærkningerne. De generelle aftalefrhld er præciseret i de generelle spilleregler vedrørende aftalestyring samt Faabrg-Midtfyn Kmmunes kasse- g regnskabsregulativ med tilhørende bilag. Bilag 1 Plitiske indsatsmråder Der er ingen plitiske indsatser. 7

8 Bilag 2a Faglig indsats tværfaglig udvikling Faglig indsatsmråde 2008 Emne Tværfaglig udvikling g videndeling Fagsekretariat Handicap g Psykiatri Hvem Alle aftalehldere på handicap g psykiatrimrådet Aftalehlderen Alle aftalehldere på handicap g psykiatrimrådet Faglige målsætninger Frmidle erfaring g viden, praktisk, teretisk g metdisk, på tværs af institutiner Skabe rammer fr praktisk tværgående samarbejde Skabe fundament fr at udvikle nye lkale tilbud til særlige målgrupper Delmål Her indsættes delmål til målsætningen A) Videreføre g udvikle fælles faglige netværk B) Etablere fælles kurser g inspiratinsdage Succeskriterier A) at ledere g medarbejdere i løbet af året har pnået ny viden g erfaringer, g at dette er frmidlet på tværs af institutiner B) at der generelt blandt ledelse g persnale på Handicap- g Psykiatrimrådet er et frøget g bredere kendskab til teri, metder g praksis på hele feltet Overrdnet handleplan Videreførelse af igangsatte faglige netværk Opbygning af fælles kurser g inspiratinsdage Mål- g resultatpfølgning Sker i frm af knstatering af knkrete tiltag g en evaluering af den generelle vidensudvikling g det praktiske samarbejde ver året Øknmi Her gives verslag på prisen fr gennemførelsen af indsatsmrådet. Det sker ud fra frventet frbrug af ledelses- g medarbejdertimer samt div. mkstninger. Beløbet angives både fr budgetåret 2008 g fr verslagsårene: 2008: 2009: 2010: 2011: Resultatkrav Der skal løbende være arbejdet med mindst t tværfaglige netværk Der skal være etableret fælles kurser g/eller inspiratinsarrangementer 8

9 Bilag 2b Faglig indsats Indførelse af fælles IT-system Faglig indsatsmråde 2008 Emne Indførelse af fælles IT-system fr Handicap g Psykiatritilbuddene. Fagsekretariat Handicap g Psykiatri Hvem Alle b- g dagtilbud på handicap g psykiatrimrådet Aftalehlderen Alle b- g dagtilbud på handicap g psykiatrimrådet Faglige målsætninger Målet er i løbet af 2008 at udvælge g implementere et fælles g velegnet IT-system fr alle dag- g døgntilbud på Handicap g Psykiatri-mrådet. Delmål A) Der er følgende krav til systemet: IT-systemet skal kunne understøtte tilbuddenes drift g udvikling, scialfagligt, administrativt g rganisatrisk. IT-systemet skal sikre en nem udveksling af plysninger tilbuddene imellem g mellem tilbud g fagsekretariatet. Når det er indkørt, skal det betyde et løft i kvaliteten af dkumentatin, infrmatin g dialg. Desuden skal systemet medvirke til effektivisere g strukturere arbejdsgangene. Systemet skal kunne indrettes fleksibelt i frhld til den enkelte institutins behv, men samtidig tjene sm fælles platfrm fr udveksling af standard plysninger B) Samtlige institutiner skal være aktivt invlveret i prcessen g have ejerskab til systemet B) Der skal være en gd sammenhæng mellem nytteværdi g pris Succeskriterier A) at der er udvalgt et system, der pfylder de pstillede krav B) at systemet teknisk er implementeret g taget i brug C) at medarbejdere g ledere plever en gd nytte af systemet Overrdnet handleplan Opsamling på hidtidige erfaringer med egnede systemer pstilling af nærmere kravsspecifikatin vurdering g valg af system frhandling af pris g vilkår iværksættelse af uddannelse g kurser teknisk implementering af systemet pfølgning på fælles erfaringer g løbende udvikling Mål- g resultatpfølgning Resultaterne kan umiddelbart knstateres i frm af en registrering af, hvilke skridt i venstående prces er nået Øknmi Ikke præciseret 2008: 2009: 2010: 2011: Resultatkrav Jf. venstående 9

10 Bilag 2c Faglig indsats. fælles handleplanskncept Faglig indsatsmråde 2008 Emne Fælles g krdineret handleplanskncept fr tilbuddene på handicap- g psykiatrimrådet Fagsekretariat Handicap g Psykiatri Hvem Alle aftalehldere på handicap g psykiatrimrådet Aftalehlderen Alle aftalehldere på handicap g psykiatrimrådet Faglige målsætninger At fagsekretariatet i samarbejde med institutinerne vurderer g udarbejder et fælles g krdineret handleplanskncept på hele handicap- g psykiatrimrådet Delmål Her indsættes delmål til målsætningen A) Afdække hidtidig praksis fr handleplanarbejdet B) Understøtte g tilrettelægge prces fr dannelse af nyt kncept C) Vurdere, m der er behv fr en differentiering af handleplansknceptet i frhld til hhv. handicapmrådet g psykiatrimrådet Succeskriterier at den hidtidige handleplans-praksis på mrådet er afklaret i løbet af 2008 at der i løbet af 2008 er ptaget fælles g fremadrettede vervejelser vedrørende et nyt verrdnet g fælles handleplanskncept at alle institutiner på mrådet har været inddraget i prcessen Overrdnet handleplan Der er nedsat en arbejdsgruppe til belysning af hidtidig praksis g skitsering af muligheder fr fremtidigt kncept. Arbejdsgruppen refererer g frelægger sine resultater fr institutinsledergruppen. Fagsekretariatet træffer i samråd med institutinsledergruppen beslutning m det nye kncept. Her skitseres de væsentlige handlinger/ initiativer der skal iværksættes fr at realisere målene. Mål- g resultatpfølgning Succeskriterierne er umiddelbart knstaterbare. Øknmi Inden fr gældende rammer Resultatkrav 2009: 2010: 2011: Jf. succeskriterierne. 10

11 Bilag 3a Egen indsats - Persnalesamarbejde Emne Aftalehlderen Institutinens egne målsætninger Eget indsatsmråde 2008 Styrke persnalesamarbejdet Midtfynsværkstederne A) Øge bevidstheden m egen indsats i arbejdet g samarbejdet B) Øge kvaliteten i de frmelle relatiner Delmål A) Persnalet tilbydes individuel caching med ekstern knsulent B) Der afhldes en kursusdag sm pfølgning på kursusdage i 2007 Succeskriterier A) At persnalet plever øget fkus på egen indsats B) At persnalet plever sammenhæng g udvikling i frhld til indsatsen i 2007 Overrdnet handleplan A) Caching gennemføres ver året B) Kursusdag sm pfølgning på kursusdage i 2007 gennemføres den 6. juni Mål- g resultatpfølgning Metde til resultatpfølgning aftales med knsulent prim 2008 Øknmi 2008: kr. 2009: 2010: 2011: Resultatkrav Aftales med knsulent prim

12 Bilag 3b Egen indsats - udviklingsprjekt Eget indsatsmråde 2008 Emne Arbejde med videreførelse g udvikling af eksisterende kncept - (udviklingsprjekt) Aftalehlderen Institutinens egne målsætninger Midtfynsværkstederne A) = Udvikling af de mråder, der allerede er implementeret B) = Erhvervsrettet uddannelse fr brugerne Praktikker g udplacering af brugerne i eksterne virksmheder Delmål A) Evaluering, tilretning g nye tiltag B) At intrducere, planlægge g gennemføre afklaring g uddannelse af brugerne At gennemføre praktikker g udplacere relevante brugere At tiltrække nye brugere, sm ønsker afklaring, uddannelse g udplacering Succeskriterier A) At knceptet planlægges fr den kmmende peride i de 4 tilbud B) At et afklarings- g uddannelsesfrløb gennemføres fr et antal enkeltpersner eller en gruppe At mindst 4 persner er i praktik eller udplaceret helt eller delvist medi 2009 At mindst 2 persner udefra er indskrevet på værkstedet med henblik på praktik eller udplacering medi 2009 Overrdnet handleplan A, B) Januar afhlde en til t temadage i hvert tilbud (dater aftales i tilbudet) A, B) 31. januar afhlde temadag fr hele persnalegruppen A) Februar g marts færdiggøre materialet fr den kmmende tårsperide i de fire tilbud A) 18. august ny tårs peride starter B) Januar juni færdiggøre materialet i Ringe g Sallinge (afklaring, uddannelse, praktikker g udplacering) B) September Frløb starter (afklaring, uddannelse, praktikker g udplacering) Mål- g resultatpfølgning Freløbig evaluering finder sted på Fælles temadag den 22. december 2008 Øknmi 2008: kr. Der søges yderligere puljemidler fra arbejdsmarkedsstyrelsen eller andre. Resultatkrav 2009: 2010: 2011: A) At der med udgangen af marts freligger en verrdnet planlægning af indhldet i de 4 tilbud, sm er gældende fra august 2008 august B) At der med udgangen af juni 2008 freligger et nyt uddannelsesmateriale fr de t tilbud Ringe g Sallinge, sm er gældende fra august 2008 august (evaluering g tilretning Prim 2009). 12

13 Bilag 4a - Kncernindsats sundhed / sygefravær Kncern indsatsmråde 2008 Emne Krdinerende enhed HR-Staben Hvem Kncern målsætning Medarbejdersundhed nedbringe sygefravær Alle aftalehldere i Faabrg-Midtfyn Kmmune Nedbringelse af sygefraværet i Faabrg-Midtfyn Kmmune bl.a. ved - fkus på dialg g aktiviteter der kan nedbringe sygefraværet -sundhedstiltag fr visse medarbejdergrupper Delmål Sundhedstiltag rettet md aftalehlderne A) Sundhedsknsulenten igangsætter initiativer mhp.at fremme medarbejdernes trivsel g mindske fraværet. B) Sundhedskatalget udsendes til medarbejdernes egen benyttelse. C) Der igangsættes særlige sundhedsplitiske prjekter bl.a. i Ældreplejen se Sundhedsplægget. Der henvises til beskrivelse af sundhedsplæg, gdkendt i direktinen den 17. december 2007 Frventning m fkus g dialg m sygefravær D)Aftalehlderne medtager sygefravær sm et punkt på dagsrdenen på de 4 årlige møder i MED-udvalget E)Der iværksættes indsatser fr at nedbringe sygefraværet i det enkelte aftalemråde. F) Der udarbejdes en freløbig vejledning vedr. håndtering af sygefravær, med fkus på hvilken dialg, der bør iværksættes mellem leder g medarbejder i frbindelse med sygefravær. Denne freløbige vejledning anvendes, indtil Hvedudvalget evt. frmulerer et andet plæg til en fasthldelsesplitik. G) aftalehlderen fastsætter det frventede mål fr faldet i sygefraværet i 2008 ift. det samlede sygefravær fr Aftalehlderens mål sendes til HR inden d. 1. april. Succeskriterier at der på hvert aftalemråde pleves en knstruktiv dialg m sygefravær at hvert aftalemråde iværksætter tiltag, der kan understøtte trivslen g reducere sygefraværet at aftalehlderen bruger vejledningen fr håndtering af sygefravær. at Faabrg-Midtfyn Kmmune sm rganisatin reducerer det samlede sygefravær med 5 % i 2008 i frhld til niveauet i (uden barsel) Overrdnet handleplan HR-staben udsender vejledning fr håndtering af sygefravær inden d. 1. feb HR- staben afhlder temamøde i lederfrum m sygefravær i prim 2008 HR-staben udsender inden 1. februar 2008 udkast til dagsrdenstekst til drøftelse af sygefravær i MED-regi HR-Staben rådgiver lederne løbende med tiltag i frhld til drøftelserne i MED-regi. HR-knsulenterne vil blive instrueret i fkusmråderne, så deres rådgivning af lederne vil ske i verensstemmelse med kncernmålet. Mål- g resultatpfølgning Referat fra dialgen i MED-udvalget vedr. sygefravær indsendes løbende til HR-staben Sygefraværet på alle aftalemråderne vil blive fulgt nøje fr at vurdere effekten af indsatsen. Aftalehlderne mdtager fraværsstatistik hvert kvartal. Øknmi Der afsættes 2.5 mi. kr. til sundhedstiltag. Resultatkrav : Aftalehlderne håndterer sygefravær i henhld til den udsendte vejledning, således at der er både dialg g pmærksmhed i frhld til sygemeldte medarbejdere samt en reduktin af sygefraværet, således at det generelle sygefravær i Faabrg-Midtfyn Kmmune i 2008 reduceres med i alt 5%. 13

14 Bilag 4b Kncernindsats Kerneydelsens værdi fr brgeren Kncern indsatsmråde 2008 Emne Krdinerende enhed EPO-staben Hvem Kncern målsætning Fkus på kerneydelsens værdi fr brgeren Alle aftalehldere i Faabrg Midtfyn Kmmune Efter at fusinen er verstået, er det nu vigtigt at sætte hvedfkus på brgerne, g på hvrdan de får størst mulig værdi ud af den kmmunale serviceydelse, sm er rettet md netp dem. Direktinen vil med kerneydelsens værdi fr brgeren frmulere et kncernmål, sm understøtter den enkelte aftaleenhed i at gøre mere af det man alligevel gør, eller gøre dette lidt bedre eller lidt anderledes, således at brgeren plever, at aftaleenhedens kerneydelse får større værdi end før. Delmål Målet er at frpligte hver enkelt aftalehlder evt. i samarbejde med andre til at planlægge g gennemføre aktiviteter, sm aftalehlderen har en begrundet frmdning m, vil bidrage til, at den serviceydelse man leverer, har størst mulig værdi fr netp de brgere sm mdtager denne ydelse. Stabsfunktiner g fagsekretariater skal i denne sammenhæng pfatte de øvrige aftalehldere sm deres brgere. Succeskriterier I februar g marts indhenter aftalehlderen infrmatin g inspiratin m mulige aktiviteter, der kan skabe større værdi af kerneydelsen fr brgeren D. 15. april fremsender aftalehlderen en beskrivelse til EPO-staben af hvilke aktiviteter, sm frventes gennemført i resten af året herunder hvilke aktiviteter, der søges medfinansiering til med hvilket beløb Fra maj til december gennemfører aftalehlderen mindst 2 aktiviteter, sm fkuserer på at skabe større værdi af kerneydelsen fr brgeren Prim januar 2009 fretager aftalehlderen en selvevaluering af de gennemførte aktiviteter Overrdnet handleplan Organisatinens samlede arbejde med kncernmålet kerneydelsens værdi fr brgeren vil frløbe i 4 faser: 1. fase (februar g marts) infrmatin g inspiratin EPO-staben frestår infrmatins- g inspiratinsaktiviteter m fkus på kerneydelsens værdi fr brgeren. 2. fase (april) beskrive g priritere aktiviteter Pr. 1. april udsender EPO-staben en frespørgsel til alle aftalehldere m hvilke aktiviteter netp de frventer at gennemføre i Frist fr tilbagemelding d. 15/4. Ultim april fretages en priritering i fht. hvilke aktiviteter der kan understøttes af EPO med hhv. penge g/eller knsulent-timer. 14

15 3. fase: (maj til december) gennemførelse af aktiviteter Hver aftalehlder eller gruppe af aftalehldere - tilrettelægger selv hvrnår g hvrdan de indmeldte aktiviteter gennemføres - herunder gså hvrdan de tildelte ressurcer anvendes bedst muligt i fht. at gennemføre aktiviteten. 4. fase (januar g februar 2009) status, evaluering g fælles læring Med udgangspunkt i den fretagne selvevaluering af aktiviteter fretager EPO-staben en fælles evaluering g frmidling af aktiviteterne herunder tilrettelægger en frm fr læringsseminar f.eks. i sammenhæng med et Lederfrummøde Fr at understøtte aftalehlderne med at indfri succeskriterierne vil EPO-staben i løbet af året frestå en række aktiviteter så sm: - tilrettelægge en ide/inspiratinsfase med f.eks. artikler i INDBLIK, idebank, dialg i lederfrum, l. - udfrme infrmatin m g skabeln fr aftalehldernes tilbagemelding m frventede aktiviteter g ansøgning m medfinansiering - bistå aftalehldere med at gennemføre udvalgte aktiviteter - udfrme ramme fr afsluttende selvevaluering g sikre frmidling til fælles læring EPO-staben har ud ver den krdinerende prjektledelse dispneret ca. 400 timer til direkte bistand til knkrete indsatser. En uddybende beskrivelse af EPO-stabens pgaver med at understøtte kncernmålet Kerneydelsens værdi fr brgeren findes sm en faglig indsats i EPOstabens aftale med Direktinen. Mål- g resultatpfølgning 15. april: svarfrist fr aktivitetsbeskrivelse Juni-september: svarfrist fr midtvejsfrespørgsel i fht. fremdrift på de indmeldte aktiviteter 15. januar 2009: svarfrist fr status g selvevaluering af de aktiviteter, sm blev indmeldt pr. 15/4-08. (EPO-staben tilrettelægger nærmere prcedurer fr mål- g resultatpfølgningen) Øknmi / persnaleressurcer kr. er afsat i central pulje til aktiviteter hs den enkelte aftalehlder eller grupper af aftalehldere Puljen administreres af EPO-staben g frdeles af en referencegruppe bestående af kntaktdirektøren fr EPO-staben, 2 aftalehldere samt EPO-stabens prjektleder fr dette kncernmål Ved ansøgning til puljen frventes aftalehlderen selv at bidrage med ml. 1/3 g 2/3 af det beløb der søges m g aftalehlderen dispnerer den frnødne tid hs medarbejdere i aftaleenheden. Nærmere vilkår g kriterier fr udmøntning g administratin af puljen vil blive beskrevet i 1. fase. Resultatkrav Hver af de pr. 15/4-08 indmeldte aktiviteter er inden udgangen af 2008 blevet gennemført med et fr aftalehlderen tilfredsstillende resultat. 15

Montagen. Aftale 2008

Montagen. Aftale 2008 Montagen Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 Lunden Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME... 6

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Bakkegården. Aftale 2008

Bakkegården. Aftale 2008 Bakkegården Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

IT-staben. Aftale 2008

IT-staben. Aftale 2008 IT-staben Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi SOLRØD KOMMUNE Digitaliseringsstrategi 2012-2015 September 2012 1. Frmålet med digitaliseringsstrategien Digitalisering er nået til et mdenhedspunkt, hvr digitalisering rækker udver anvendelse i de bagvedliggende

Læs mere

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber Analyse af fremtidige fælleskmmunale driftsfællesskaber 1.2 Kmmissrium Indhldsfrtegnelse Indledning... 2 Frmål g metde... 2 Prces g tidsplan... 4 Organisering... 5 Øknmi... 6 1 Indledning På møde i det

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte.

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte. Standard fr Tidlig indsats i frhld til børn g unge med behv fr særlig støtte. 1. Plitiske målsætninger: Lkale løsninger Ressurcefkusering Tværfaglighed 2. Metder, indsats g initiativer til realisering

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde VIA University Cllege Dat: 6. juli 2015 Jurnalnummer: U0027-4-5-15 Ref.: JRJ Organisering g frankring af VIAs kvalitetsarbejde VIAs kvalitetsarbejde tager udgangspunkt i, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

Ældrecentret Lysbjergparken. Aftale 2008

Ældrecentret Lysbjergparken. Aftale 2008 Ældrecentret Lysbjergparken Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21)

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21) Center Plan Byg g Vej Jurnalnr: 01.02.03-P22-1-13 Ref.: Jan Bak Krshlm Telefn: 99887681 E-mail: jbk@rebild.dk Dat: 07-08-2014 Kmmissrium Planstrategi g Klimastrategi (Lkal Agenda 21) Baggrund Planlvens

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012 Virksmhedsplan 2011-2012 Bilag 1: Indsatsmråder 2012 IT-strategi STU-uddannelserne SpecialUndervisningsNetværket: Praktik Mødet med frældre, pårørende g samarbejdspartnere, STU ungdmsuddannelserne fr unge

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksmhedsplan 2009-2010 Det psykiatriske center Ådalen Indhldsfrtegnelse 1. Beskrivelse af Ådalen s. 2 1.1 Organisatinen 1.2 Lvgrundlag 1.3 Målgruppe 1.4 Tilbuddets indhld/ Servicedeklaratiner 1.5 Persnalesammensætning

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Funktinsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Overrdnet beskrivelse af sekretariatets arbejdspgaver Ledelsessekretariatets verrdnede frmål er at servicere g administrativt understøtte UCN s øverste ledelse

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område Direktinssekretariatet Ntat Til: Udvalget fr Vksne g Sundhed Sagsnr.: 2010/02794 Dat: 17-05-2010 Sag: Sagsbehandler: Udkast til plitiske mål inden fr Udvalget fr Vksne g Sundheds mråde Helle Hagemann Olsen

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen)

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen) Aalbrg Kmmunes Aktinsgruppe fr Landdistrikterne Retningslinjer fr puljen til lkale prjekter (AKA-puljen) Frmål Frmålet med AKA-puljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Partnerskab for dansk økonomi, velfærd og udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s projekter for trepartsforhandlingerne)

Partnerskab for dansk økonomi, velfærd og udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s projekter for trepartsforhandlingerne) 11-0923 - Sekretariatet 26.03.2012 Kntakt: Jens Kragh/Andy Andresen Partnerskab fr dansk øknmi, velfærd g udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s prjekter fr trepartsfrhandlingerne) FTF s frretningsudvalg

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen Frrd Ved Kmmunaldirektør Nich Bendtsen Ledelsesgrundlaget har til frmål at skabe et fælles billede af rammerne fr ledelse i Syddjurs Kmmune g tydeliggøre, hvad brgere, virksmheder, plitikere g medarbejdere

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik. Skive Kommune. ::ODMA\PCDOCS\DokAjour\833868\1 1

Sammenhængende børnepolitik. Skive Kommune. ::ODMA\PCDOCS\DokAjour\833868\1 1 Sammenhængende børneplitik Skive Kmmune. ::ODMA\PCDOCS\DkAjur\833868\1 1 Indhldsfrtegnelse : Frrd. 3 Trin 1 : 4 årig plitisk g værdimæssig ramme fr den samlede indsats på børne-, unge- g familiemrådet

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart Styrelsesvedtægt fr daginstitutinen Nørrehus Fra 0 år g indtil sklestart Lvgrundlag...2 Byrådet...2 Frældrebestyrelse...2 Institutinslederen...2 Valg af frældrerepræsentanter...3 Valg af medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2013

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2013 Sundhed pfølgning på indsatsmråder 2013 Egne indsatsmråder: 1 Rehabiliteringsafdelingen 1.1. Rehabiliteringsafdelingens innvatinskraft Giv slip Rehabiliteringsafdelingen ønsker i 2012-1213 at udvikle innvatinskraften

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet Stillings- g persnprfil Afdelingschef fr Søterritriet Kystdirektratet Juli 2014 [1] Opdragsgiver Adresse Stilling Refererer til Ansættelsesfrhld Kystdirektratet Kystdirektratet Højbvej 1, 7620 Lemvig Telefn

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3 Vedtaget af det lkale samarbejdsudvalg på SKT Plitik fr intrduktin af nye medarbejdere på SKT OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

Læs mere