Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtfynsværkstederne. Aftale 2008"

Transkript

1 Midtfynsværkstederne Aftale 2008

2 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING DEN POLITISKE RAMME DEN FAGLIGE RAMME INSTITUTIONSRAMMEN DEN ADMINISTRATIVE RAMME DEN ØKONOMISKE RAMME... 7 BILAG 1 POLITISKE INDSATSOMRÅDER... 7 BILAG 2B FAGLIG INDSATS INDFØRELSE AF FÆLLES IT-SYSTEM... 9 BILAG 2C FAGLIG INDSATS. FÆLLES HANDLEPLANSKONCEPT BILAG 3A EGEN INDSATS - PERSONALESAMARBEJDE BILAG 3B EGEN INDSATS - UDVIKLINGSPROJEKT BILAG 4A - KONCERNINDSATS SUNDHED / SYGEFRAVÆR BILAG 4B KONCERNINDSATS KERNEYDELSENS VÆRDI FOR BORGEREN Indledning 1.1 Aftalens parter g løbetid Ved indgåelsen af aftalen frpligter direktinen g aftalehlderen sig til målrettet at arbejde fr at pfylde aftalens indhld. Aftalehlderen er ansvarlig fr at levere det aftalte serviceindhld, samt at pfylde de vedtagne målsætninger g indsatsmråder. Dette skal ske inden fr de generelle spilleregler fr Decentral Ledelse g Centrale Styring, samt den tildelte budgetramme. Aftaleparter fr aftale 2008, fra til Gdkendt Kmmunaldirektør d Benny Balsgaard Benny Balsgaard Institutinsleder Michael Lundsgaard Midtfynsværkstederne 2

3 1.2 Aftalemrådets kerneydelse Vi tilbyder beskyttet beskæftigelse g aktivitets- g samværstilbud efter 103 g 104 i servicelven. Vi henvender s til persner med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktinsevne eller særlige sciale prblemer. Vi er nrmeret til 59 dagcenterbrugere g 31 værkstedsbrugere. Vi er ca. 20 persnaler. Dagtilbud: Erhverv, kultur g samfund, Idræt, Kunsthåndværk g aktivitet samt Servicehld. Aftentilbud: Klub 2.0 Den plitiske ramme 2.1 Plitiske visiner g målsætninger (max 1 side) Udkast handicapplitik afventer plitisk gdkendelse i dec. 08 Værdigrundlag fr handicapplitikken Det værdigrundlag, sm Faabrg-Midtfyn Kmmunes handicapplitik bygger på, er: Den enkelte brger i centrum Lige muligheder fr alle Et liv så tæt på det nrmale sm mulig Inklusin - et åbent lkalsamfund med plads til alle Centrale målsætninger i handicapplitikken 1) En effektiv sagsbehandling med udgangspunkt i den enkeltes behv a) Den enkelte brger skal pleve en let g uhindret adgang til kmmunen b) Den enkelte brger skal pleve en kmpetent, gennemskuelig g helhedsrienteret sagsbehandling c) Den enkelte brger skal pleve, at vedkmmendes behv g ønsker er i centrum fr den indsats, der gives 2) Dialg, samarbejde g medinddragelse på flere niveauer a) Kmmunen ønsker dialg, samarbejde g medinddragelse på handicap- g psykiatrimrådet. b) Brugerne af kmmunens dag- g døgntilbud skal sikres selvstændighed g indflydelse på indhldet af de tilbud, de mdtager 3) Infrmatin bred g målrettet a) Kmmunen ønsker at give målgruppen fr handicapplitikken den nødvendige g relevante infrmatin b) Den enkelte brger i målgruppen skal løbende mdtage den nødvendige persnlige infrmatin c) Brgerrettet infrmatin 4) Kvalitet g rummelighed i kmmunens egen tilbudsvifte a) Faabrg-Midtfyn Kmmunes handicap- g psykiatritilbud skal være kendetegnet af en høj faglig kvalitet b) Kmmunens tilbud skal så vidt muligt dække kmmunens egne brgeres behv 3

4 c) Brgerne skal pleve en høj værdi g kvalitet af de anvendte ressurcer d) Kmmunen ønsker frtsat at være en anerkendt samarbejdspartner sm udbyder af specialiserede tilbud til andre kmmuner 5) Et åbent g favnende lkalsamfund a) Et åbent samfund med plads til alle b) Handicap- g psykiatritilbud med åbenhed verfr mgivelserne 6) Beskæftigelse gså til handicappede a) Kmmunen ønsker at nedbryde barrierer g skabe muligheder, så handicappede g sindslidende i videst muligt mfang får fdfæste på det rdinære arbejdsmarked 7) Gd fysisk tilgængelighed a) Fysisk tilgængelighed i det ffentlige rum, uanset fysisk frmåen b) Fysisk tilgængelighed i private rum, sm benyttes af kmmunens brgere 8) Bliger fr handicappede a) Kmmunen ønsker at kunne tilbyde et bredt spekter af bliger til persner med handicap b) Kmmunen ønsker, at brgere, der pådrager sig et handicap eller sm på grund af handicap får ændrede behv, kan blive bende i deres nuværende blig I 2008 vil Scialudvalget knkret arbejde med: Implementering g knkretisering af handicapplitikken. Scialudvalget vil i løbet af 2008 arbejde med g knkretisere den verrdnede ramme, sm handicapplitikken udgør. Det kan ske i frm af temadrøftelser m særlige udfrdringer g mål. I frlængelse heraf kan Scialudvalget træffe beslutninger m delmål g knkrete handlingstiltag samt tage stilling til visitatinsstandarder g serviceniveau på nærmere definerede mråder. Overvejelser fr udvikling af kmmunens tilbudsvifte g samspillet med mverdenen I 2008 vil scialudvalget på plæg fra fagsekretariatet drøfte g tage stilling til mål g retning fr kmmunens udvikling af egne tilbud på handicap- g psykiatrimrådet i sammenhæng med kmmunens samarbejde g samspil med andre kmmuner, private tilbud g reginen mkring køb g salg af sciale ydelser. Scialudvalget vil følge udviklingen, drøfte muligheder g udfrdringer g frhlde sig til kmmunens fremadrettede strategi på mrådet, herunder hvrledes kmmunen mest hensigtsmæssigt påvirker g deltager i mellemkmmunale aftaler g hensigtserklæringer g i rammeaftalen i den syddanske regin. 2.2 Plitiske indsatsmråder 4

5 3.0 Den faglige ramme 3.1 Faglige målsætninger (max 1 side) Fagsekretariatet handicap g psykiatri har i samarbejde med institutinslederne på mrådet besluttet, at institutinernes aftaler fr 2008 primært skal bygge på tre udvalgte fællesfaglige målsætninger g indsatsmråder. Jf. afsnit Faglige indsatsmråder 1) Tværfaglig udvikling - se bilag 2a 2) Indførelse af fælles IT-system - se bilag 2b 3) Handleplanskncept - se bilag 2c 3.3 Gældende plitikker, regulativer, planer mv. på fagmrådet Handicapplitikken efter dens vedtagelse i december Institutinsrammen 4.1 Institutinsrammen Ledelsesværdier 1. Vi tager lederskabet på s 2. Dialg er en frudsætning fr at vi lykkes 3. Det skal være sjvt g meningsfuldt at gå på arbejde 4. Vi frenkler det kmplicerede Målsætninger g værdier i frhld til målgruppen Værdier 1. Kunden i centrum 2. Dialg 3. Udvikling 4. Synlighed Værdierne udmøntes indenfr Midtfynsværkstedernes kncept: Alle tilbud beskrives ud fra i: afklaring uddannelse arbejde/aktivitet Mål fastsættes sm: individuelle mål mål fr gruppen kulturelle mål 5

6 Uddannelsesmuligheder fastsættes indenfr følgende kmpetencemråder: persnlige kmpetencer sciale kmpetencer faglige kmpetencer kulturelle kmpetencer Kulturelle mål g kulturelle kmpetencer har et helt særligt fkus, idet vi vægter samspillet med det øvrige samfund i almindelighed g Faabrg-Midtfyn kmmune i særdeleshed meget højt. Tilbudene: tilbudene er velbeskrevne med brug af billeder tilbudene planlægges detaljeret g langsigtet via årsplaner g prjektbeskrivelser Individuelle planer: skal være enkle skal være knkrete skal anvendes i praksis 4.2 Institutinens egne indsatsmråder Se bilag 3a Styrke persnalesamarbejdet Se bilag 3b Arbejde med videreførelse g udvikling af eksisterende kncept -(udviklingsprjekt) 5.0 Den administrative ramme 5.1 Direktinens kncernmål Direktinen har besluttet at man i 2008 vil sætte fkus på følgende emner sm centrale kncernmål fr hele rganisatinen: Medarbejdersundhed nedbringe sygefravær Kerneydelsens værdi fr brgeren Direktinen vurderer, at netp disse kncernmål samlet set bedst bidrager til at understøtte en frtsat stabilisering af driften. Det fremgår af de 2 indsatsskabelner fr kncernmålene, hvilke frventninger direktinen har til den enkelte aftalehlder med hensyn til at arbejde med kncernmålene,jf. bilag 4a. g 4b. Direktinen har i aftalerne med EPO-staben g HR-staben frpligtet disse t stabe på at varetage det krdinerende ansvar fr at udmønte, understøtte g følge p på hvert af de t kncernmål i løbet af 2008 verfr rganisatinens øvrige aftalehldere. 6

7 5.2 Spilleregler fr aftalestyring Aftalehlderen er mfattet af de generelle spilleregler fr Decentral Ledelse g Central Styring. Spillereglerne beskriver de generelle rammer g vilkår fr øknmisk styring, persnalemæssige krav, bygningsmæssige frhld, IKT-anskaffelser sv. Spillereglerne inkluderes ikke i aftalen, men findes på kmmunens hjemmeside under Dialgbaseret Aftalestyring. 5.3 Gældende plitikker, regulativer mv. på kncernniveau Der henvises til Styrelsesvedtægten, Kasse- g regnskabsregulativet, Persnaleplitikken, kncept fr Dialgbaseret Aftalestyring, Indkøbsplitikken, IKT-arkitektur g den fælles designmanual. 6.0 Den øknmiske ramme 6.1 Driftsbudget fr aftalehlderen Det samlede driftsbudget i 2008 er budgetlagt med nett kr. Driftsbudgettet vil blive tilført midler til IP-telefni i løbet af 4. kvartal Der vil blive fretaget en regulering af budgetrammen i frhld til en eventuel mer- eller mindreindskrivning, sm beskrevet i bilag til aftalen: Principper fr regulering af dag- g døgntilbud fr vksne inden fr mråderne handicap g psykiatri. Det er p til den enkelte aftalehlder at hlde sig ajur med eventuelle yderligere krrektiner af budgetrammen. Budgetfrudsætninger fr Budget 2008 er yderligere beskrevet i budgetbemærkningerne. De generelle aftalefrhld er præciseret i de generelle spilleregler vedrørende aftalestyring samt Faabrg-Midtfyn Kmmunes kasse- g regnskabsregulativ med tilhørende bilag. Bilag 1 Plitiske indsatsmråder Der er ingen plitiske indsatser. 7

8 Bilag 2a Faglig indsats tværfaglig udvikling Faglig indsatsmråde 2008 Emne Tværfaglig udvikling g videndeling Fagsekretariat Handicap g Psykiatri Hvem Alle aftalehldere på handicap g psykiatrimrådet Aftalehlderen Alle aftalehldere på handicap g psykiatrimrådet Faglige målsætninger Frmidle erfaring g viden, praktisk, teretisk g metdisk, på tværs af institutiner Skabe rammer fr praktisk tværgående samarbejde Skabe fundament fr at udvikle nye lkale tilbud til særlige målgrupper Delmål Her indsættes delmål til målsætningen A) Videreføre g udvikle fælles faglige netværk B) Etablere fælles kurser g inspiratinsdage Succeskriterier A) at ledere g medarbejdere i løbet af året har pnået ny viden g erfaringer, g at dette er frmidlet på tværs af institutiner B) at der generelt blandt ledelse g persnale på Handicap- g Psykiatrimrådet er et frøget g bredere kendskab til teri, metder g praksis på hele feltet Overrdnet handleplan Videreførelse af igangsatte faglige netværk Opbygning af fælles kurser g inspiratinsdage Mål- g resultatpfølgning Sker i frm af knstatering af knkrete tiltag g en evaluering af den generelle vidensudvikling g det praktiske samarbejde ver året Øknmi Her gives verslag på prisen fr gennemførelsen af indsatsmrådet. Det sker ud fra frventet frbrug af ledelses- g medarbejdertimer samt div. mkstninger. Beløbet angives både fr budgetåret 2008 g fr verslagsårene: 2008: 2009: 2010: 2011: Resultatkrav Der skal løbende være arbejdet med mindst t tværfaglige netværk Der skal være etableret fælles kurser g/eller inspiratinsarrangementer 8

9 Bilag 2b Faglig indsats Indførelse af fælles IT-system Faglig indsatsmråde 2008 Emne Indførelse af fælles IT-system fr Handicap g Psykiatritilbuddene. Fagsekretariat Handicap g Psykiatri Hvem Alle b- g dagtilbud på handicap g psykiatrimrådet Aftalehlderen Alle b- g dagtilbud på handicap g psykiatrimrådet Faglige målsætninger Målet er i løbet af 2008 at udvælge g implementere et fælles g velegnet IT-system fr alle dag- g døgntilbud på Handicap g Psykiatri-mrådet. Delmål A) Der er følgende krav til systemet: IT-systemet skal kunne understøtte tilbuddenes drift g udvikling, scialfagligt, administrativt g rganisatrisk. IT-systemet skal sikre en nem udveksling af plysninger tilbuddene imellem g mellem tilbud g fagsekretariatet. Når det er indkørt, skal det betyde et løft i kvaliteten af dkumentatin, infrmatin g dialg. Desuden skal systemet medvirke til effektivisere g strukturere arbejdsgangene. Systemet skal kunne indrettes fleksibelt i frhld til den enkelte institutins behv, men samtidig tjene sm fælles platfrm fr udveksling af standard plysninger B) Samtlige institutiner skal være aktivt invlveret i prcessen g have ejerskab til systemet B) Der skal være en gd sammenhæng mellem nytteværdi g pris Succeskriterier A) at der er udvalgt et system, der pfylder de pstillede krav B) at systemet teknisk er implementeret g taget i brug C) at medarbejdere g ledere plever en gd nytte af systemet Overrdnet handleplan Opsamling på hidtidige erfaringer med egnede systemer pstilling af nærmere kravsspecifikatin vurdering g valg af system frhandling af pris g vilkår iværksættelse af uddannelse g kurser teknisk implementering af systemet pfølgning på fælles erfaringer g løbende udvikling Mål- g resultatpfølgning Resultaterne kan umiddelbart knstateres i frm af en registrering af, hvilke skridt i venstående prces er nået Øknmi Ikke præciseret 2008: 2009: 2010: 2011: Resultatkrav Jf. venstående 9

10 Bilag 2c Faglig indsats. fælles handleplanskncept Faglig indsatsmråde 2008 Emne Fælles g krdineret handleplanskncept fr tilbuddene på handicap- g psykiatrimrådet Fagsekretariat Handicap g Psykiatri Hvem Alle aftalehldere på handicap g psykiatrimrådet Aftalehlderen Alle aftalehldere på handicap g psykiatrimrådet Faglige målsætninger At fagsekretariatet i samarbejde med institutinerne vurderer g udarbejder et fælles g krdineret handleplanskncept på hele handicap- g psykiatrimrådet Delmål Her indsættes delmål til målsætningen A) Afdække hidtidig praksis fr handleplanarbejdet B) Understøtte g tilrettelægge prces fr dannelse af nyt kncept C) Vurdere, m der er behv fr en differentiering af handleplansknceptet i frhld til hhv. handicapmrådet g psykiatrimrådet Succeskriterier at den hidtidige handleplans-praksis på mrådet er afklaret i løbet af 2008 at der i løbet af 2008 er ptaget fælles g fremadrettede vervejelser vedrørende et nyt verrdnet g fælles handleplanskncept at alle institutiner på mrådet har været inddraget i prcessen Overrdnet handleplan Der er nedsat en arbejdsgruppe til belysning af hidtidig praksis g skitsering af muligheder fr fremtidigt kncept. Arbejdsgruppen refererer g frelægger sine resultater fr institutinsledergruppen. Fagsekretariatet træffer i samråd med institutinsledergruppen beslutning m det nye kncept. Her skitseres de væsentlige handlinger/ initiativer der skal iværksættes fr at realisere målene. Mål- g resultatpfølgning Succeskriterierne er umiddelbart knstaterbare. Øknmi Inden fr gældende rammer Resultatkrav 2009: 2010: 2011: Jf. succeskriterierne. 10

11 Bilag 3a Egen indsats - Persnalesamarbejde Emne Aftalehlderen Institutinens egne målsætninger Eget indsatsmråde 2008 Styrke persnalesamarbejdet Midtfynsværkstederne A) Øge bevidstheden m egen indsats i arbejdet g samarbejdet B) Øge kvaliteten i de frmelle relatiner Delmål A) Persnalet tilbydes individuel caching med ekstern knsulent B) Der afhldes en kursusdag sm pfølgning på kursusdage i 2007 Succeskriterier A) At persnalet plever øget fkus på egen indsats B) At persnalet plever sammenhæng g udvikling i frhld til indsatsen i 2007 Overrdnet handleplan A) Caching gennemføres ver året B) Kursusdag sm pfølgning på kursusdage i 2007 gennemføres den 6. juni Mål- g resultatpfølgning Metde til resultatpfølgning aftales med knsulent prim 2008 Øknmi 2008: kr. 2009: 2010: 2011: Resultatkrav Aftales med knsulent prim

12 Bilag 3b Egen indsats - udviklingsprjekt Eget indsatsmråde 2008 Emne Arbejde med videreførelse g udvikling af eksisterende kncept - (udviklingsprjekt) Aftalehlderen Institutinens egne målsætninger Midtfynsværkstederne A) = Udvikling af de mråder, der allerede er implementeret B) = Erhvervsrettet uddannelse fr brugerne Praktikker g udplacering af brugerne i eksterne virksmheder Delmål A) Evaluering, tilretning g nye tiltag B) At intrducere, planlægge g gennemføre afklaring g uddannelse af brugerne At gennemføre praktikker g udplacere relevante brugere At tiltrække nye brugere, sm ønsker afklaring, uddannelse g udplacering Succeskriterier A) At knceptet planlægges fr den kmmende peride i de 4 tilbud B) At et afklarings- g uddannelsesfrløb gennemføres fr et antal enkeltpersner eller en gruppe At mindst 4 persner er i praktik eller udplaceret helt eller delvist medi 2009 At mindst 2 persner udefra er indskrevet på værkstedet med henblik på praktik eller udplacering medi 2009 Overrdnet handleplan A, B) Januar afhlde en til t temadage i hvert tilbud (dater aftales i tilbudet) A, B) 31. januar afhlde temadag fr hele persnalegruppen A) Februar g marts færdiggøre materialet fr den kmmende tårsperide i de fire tilbud A) 18. august ny tårs peride starter B) Januar juni færdiggøre materialet i Ringe g Sallinge (afklaring, uddannelse, praktikker g udplacering) B) September Frløb starter (afklaring, uddannelse, praktikker g udplacering) Mål- g resultatpfølgning Freløbig evaluering finder sted på Fælles temadag den 22. december 2008 Øknmi 2008: kr. Der søges yderligere puljemidler fra arbejdsmarkedsstyrelsen eller andre. Resultatkrav 2009: 2010: 2011: A) At der med udgangen af marts freligger en verrdnet planlægning af indhldet i de 4 tilbud, sm er gældende fra august 2008 august B) At der med udgangen af juni 2008 freligger et nyt uddannelsesmateriale fr de t tilbud Ringe g Sallinge, sm er gældende fra august 2008 august (evaluering g tilretning Prim 2009). 12

13 Bilag 4a - Kncernindsats sundhed / sygefravær Kncern indsatsmråde 2008 Emne Krdinerende enhed HR-Staben Hvem Kncern målsætning Medarbejdersundhed nedbringe sygefravær Alle aftalehldere i Faabrg-Midtfyn Kmmune Nedbringelse af sygefraværet i Faabrg-Midtfyn Kmmune bl.a. ved - fkus på dialg g aktiviteter der kan nedbringe sygefraværet -sundhedstiltag fr visse medarbejdergrupper Delmål Sundhedstiltag rettet md aftalehlderne A) Sundhedsknsulenten igangsætter initiativer mhp.at fremme medarbejdernes trivsel g mindske fraværet. B) Sundhedskatalget udsendes til medarbejdernes egen benyttelse. C) Der igangsættes særlige sundhedsplitiske prjekter bl.a. i Ældreplejen se Sundhedsplægget. Der henvises til beskrivelse af sundhedsplæg, gdkendt i direktinen den 17. december 2007 Frventning m fkus g dialg m sygefravær D)Aftalehlderne medtager sygefravær sm et punkt på dagsrdenen på de 4 årlige møder i MED-udvalget E)Der iværksættes indsatser fr at nedbringe sygefraværet i det enkelte aftalemråde. F) Der udarbejdes en freløbig vejledning vedr. håndtering af sygefravær, med fkus på hvilken dialg, der bør iværksættes mellem leder g medarbejder i frbindelse med sygefravær. Denne freløbige vejledning anvendes, indtil Hvedudvalget evt. frmulerer et andet plæg til en fasthldelsesplitik. G) aftalehlderen fastsætter det frventede mål fr faldet i sygefraværet i 2008 ift. det samlede sygefravær fr Aftalehlderens mål sendes til HR inden d. 1. april. Succeskriterier at der på hvert aftalemråde pleves en knstruktiv dialg m sygefravær at hvert aftalemråde iværksætter tiltag, der kan understøtte trivslen g reducere sygefraværet at aftalehlderen bruger vejledningen fr håndtering af sygefravær. at Faabrg-Midtfyn Kmmune sm rganisatin reducerer det samlede sygefravær med 5 % i 2008 i frhld til niveauet i (uden barsel) Overrdnet handleplan HR-staben udsender vejledning fr håndtering af sygefravær inden d. 1. feb HR- staben afhlder temamøde i lederfrum m sygefravær i prim 2008 HR-staben udsender inden 1. februar 2008 udkast til dagsrdenstekst til drøftelse af sygefravær i MED-regi HR-Staben rådgiver lederne løbende med tiltag i frhld til drøftelserne i MED-regi. HR-knsulenterne vil blive instrueret i fkusmråderne, så deres rådgivning af lederne vil ske i verensstemmelse med kncernmålet. Mål- g resultatpfølgning Referat fra dialgen i MED-udvalget vedr. sygefravær indsendes løbende til HR-staben Sygefraværet på alle aftalemråderne vil blive fulgt nøje fr at vurdere effekten af indsatsen. Aftalehlderne mdtager fraværsstatistik hvert kvartal. Øknmi Der afsættes 2.5 mi. kr. til sundhedstiltag. Resultatkrav : Aftalehlderne håndterer sygefravær i henhld til den udsendte vejledning, således at der er både dialg g pmærksmhed i frhld til sygemeldte medarbejdere samt en reduktin af sygefraværet, således at det generelle sygefravær i Faabrg-Midtfyn Kmmune i 2008 reduceres med i alt 5%. 13

14 Bilag 4b Kncernindsats Kerneydelsens værdi fr brgeren Kncern indsatsmråde 2008 Emne Krdinerende enhed EPO-staben Hvem Kncern målsætning Fkus på kerneydelsens værdi fr brgeren Alle aftalehldere i Faabrg Midtfyn Kmmune Efter at fusinen er verstået, er det nu vigtigt at sætte hvedfkus på brgerne, g på hvrdan de får størst mulig værdi ud af den kmmunale serviceydelse, sm er rettet md netp dem. Direktinen vil med kerneydelsens værdi fr brgeren frmulere et kncernmål, sm understøtter den enkelte aftaleenhed i at gøre mere af det man alligevel gør, eller gøre dette lidt bedre eller lidt anderledes, således at brgeren plever, at aftaleenhedens kerneydelse får større værdi end før. Delmål Målet er at frpligte hver enkelt aftalehlder evt. i samarbejde med andre til at planlægge g gennemføre aktiviteter, sm aftalehlderen har en begrundet frmdning m, vil bidrage til, at den serviceydelse man leverer, har størst mulig værdi fr netp de brgere sm mdtager denne ydelse. Stabsfunktiner g fagsekretariater skal i denne sammenhæng pfatte de øvrige aftalehldere sm deres brgere. Succeskriterier I februar g marts indhenter aftalehlderen infrmatin g inspiratin m mulige aktiviteter, der kan skabe større værdi af kerneydelsen fr brgeren D. 15. april fremsender aftalehlderen en beskrivelse til EPO-staben af hvilke aktiviteter, sm frventes gennemført i resten af året herunder hvilke aktiviteter, der søges medfinansiering til med hvilket beløb Fra maj til december gennemfører aftalehlderen mindst 2 aktiviteter, sm fkuserer på at skabe større værdi af kerneydelsen fr brgeren Prim januar 2009 fretager aftalehlderen en selvevaluering af de gennemførte aktiviteter Overrdnet handleplan Organisatinens samlede arbejde med kncernmålet kerneydelsens værdi fr brgeren vil frløbe i 4 faser: 1. fase (februar g marts) infrmatin g inspiratin EPO-staben frestår infrmatins- g inspiratinsaktiviteter m fkus på kerneydelsens værdi fr brgeren. 2. fase (april) beskrive g priritere aktiviteter Pr. 1. april udsender EPO-staben en frespørgsel til alle aftalehldere m hvilke aktiviteter netp de frventer at gennemføre i Frist fr tilbagemelding d. 15/4. Ultim april fretages en priritering i fht. hvilke aktiviteter der kan understøttes af EPO med hhv. penge g/eller knsulent-timer. 14

15 3. fase: (maj til december) gennemførelse af aktiviteter Hver aftalehlder eller gruppe af aftalehldere - tilrettelægger selv hvrnår g hvrdan de indmeldte aktiviteter gennemføres - herunder gså hvrdan de tildelte ressurcer anvendes bedst muligt i fht. at gennemføre aktiviteten. 4. fase (januar g februar 2009) status, evaluering g fælles læring Med udgangspunkt i den fretagne selvevaluering af aktiviteter fretager EPO-staben en fælles evaluering g frmidling af aktiviteterne herunder tilrettelægger en frm fr læringsseminar f.eks. i sammenhæng med et Lederfrummøde Fr at understøtte aftalehlderne med at indfri succeskriterierne vil EPO-staben i løbet af året frestå en række aktiviteter så sm: - tilrettelægge en ide/inspiratinsfase med f.eks. artikler i INDBLIK, idebank, dialg i lederfrum, l. - udfrme infrmatin m g skabeln fr aftalehldernes tilbagemelding m frventede aktiviteter g ansøgning m medfinansiering - bistå aftalehldere med at gennemføre udvalgte aktiviteter - udfrme ramme fr afsluttende selvevaluering g sikre frmidling til fælles læring EPO-staben har ud ver den krdinerende prjektledelse dispneret ca. 400 timer til direkte bistand til knkrete indsatser. En uddybende beskrivelse af EPO-stabens pgaver med at understøtte kncernmålet Kerneydelsens værdi fr brgeren findes sm en faglig indsats i EPOstabens aftale med Direktinen. Mål- g resultatpfølgning 15. april: svarfrist fr aktivitetsbeskrivelse Juni-september: svarfrist fr midtvejsfrespørgsel i fht. fremdrift på de indmeldte aktiviteter 15. januar 2009: svarfrist fr status g selvevaluering af de aktiviteter, sm blev indmeldt pr. 15/4-08. (EPO-staben tilrettelægger nærmere prcedurer fr mål- g resultatpfølgningen) Øknmi / persnaleressurcer kr. er afsat i central pulje til aktiviteter hs den enkelte aftalehlder eller grupper af aftalehldere Puljen administreres af EPO-staben g frdeles af en referencegruppe bestående af kntaktdirektøren fr EPO-staben, 2 aftalehldere samt EPO-stabens prjektleder fr dette kncernmål Ved ansøgning til puljen frventes aftalehlderen selv at bidrage med ml. 1/3 g 2/3 af det beløb der søges m g aftalehlderen dispnerer den frnødne tid hs medarbejdere i aftaleenheden. Nærmere vilkår g kriterier fr udmøntning g administratin af puljen vil blive beskrevet i 1. fase. Resultatkrav Hver af de pr. 15/4-08 indmeldte aktiviteter er inden udgangen af 2008 blevet gennemført med et fr aftalehlderen tilfredsstillende resultat. 15

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Lunden 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bibliotekerne 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...5 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller Gefrums vejledning i etablering af 3D-bymdeller Side 2 af 57 Frrd Det er efterhånden blevet mere en regel end en undtagelse at støde på en kmmune med egen 3D-bymdel. Hvrfr er det blevet så ppulært, g hvad

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Espe skole 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere