Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtfynsværkstederne. Aftale 2008"

Transkript

1 Midtfynsværkstederne Aftale 2008

2 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING DEN POLITISKE RAMME DEN FAGLIGE RAMME INSTITUTIONSRAMMEN DEN ADMINISTRATIVE RAMME DEN ØKONOMISKE RAMME... 7 BILAG 1 POLITISKE INDSATSOMRÅDER... 7 BILAG 2B FAGLIG INDSATS INDFØRELSE AF FÆLLES IT-SYSTEM... 9 BILAG 2C FAGLIG INDSATS. FÆLLES HANDLEPLANSKONCEPT BILAG 3A EGEN INDSATS - PERSONALESAMARBEJDE BILAG 3B EGEN INDSATS - UDVIKLINGSPROJEKT BILAG 4A - KONCERNINDSATS SUNDHED / SYGEFRAVÆR BILAG 4B KONCERNINDSATS KERNEYDELSENS VÆRDI FOR BORGEREN Indledning 1.1 Aftalens parter g løbetid Ved indgåelsen af aftalen frpligter direktinen g aftalehlderen sig til målrettet at arbejde fr at pfylde aftalens indhld. Aftalehlderen er ansvarlig fr at levere det aftalte serviceindhld, samt at pfylde de vedtagne målsætninger g indsatsmråder. Dette skal ske inden fr de generelle spilleregler fr Decentral Ledelse g Centrale Styring, samt den tildelte budgetramme. Aftaleparter fr aftale 2008, fra til Gdkendt Kmmunaldirektør d Benny Balsgaard Benny Balsgaard Institutinsleder Michael Lundsgaard Midtfynsværkstederne 2

3 1.2 Aftalemrådets kerneydelse Vi tilbyder beskyttet beskæftigelse g aktivitets- g samværstilbud efter 103 g 104 i servicelven. Vi henvender s til persner med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktinsevne eller særlige sciale prblemer. Vi er nrmeret til 59 dagcenterbrugere g 31 værkstedsbrugere. Vi er ca. 20 persnaler. Dagtilbud: Erhverv, kultur g samfund, Idræt, Kunsthåndværk g aktivitet samt Servicehld. Aftentilbud: Klub 2.0 Den plitiske ramme 2.1 Plitiske visiner g målsætninger (max 1 side) Udkast handicapplitik afventer plitisk gdkendelse i dec. 08 Værdigrundlag fr handicapplitikken Det værdigrundlag, sm Faabrg-Midtfyn Kmmunes handicapplitik bygger på, er: Den enkelte brger i centrum Lige muligheder fr alle Et liv så tæt på det nrmale sm mulig Inklusin - et åbent lkalsamfund med plads til alle Centrale målsætninger i handicapplitikken 1) En effektiv sagsbehandling med udgangspunkt i den enkeltes behv a) Den enkelte brger skal pleve en let g uhindret adgang til kmmunen b) Den enkelte brger skal pleve en kmpetent, gennemskuelig g helhedsrienteret sagsbehandling c) Den enkelte brger skal pleve, at vedkmmendes behv g ønsker er i centrum fr den indsats, der gives 2) Dialg, samarbejde g medinddragelse på flere niveauer a) Kmmunen ønsker dialg, samarbejde g medinddragelse på handicap- g psykiatrimrådet. b) Brugerne af kmmunens dag- g døgntilbud skal sikres selvstændighed g indflydelse på indhldet af de tilbud, de mdtager 3) Infrmatin bred g målrettet a) Kmmunen ønsker at give målgruppen fr handicapplitikken den nødvendige g relevante infrmatin b) Den enkelte brger i målgruppen skal løbende mdtage den nødvendige persnlige infrmatin c) Brgerrettet infrmatin 4) Kvalitet g rummelighed i kmmunens egen tilbudsvifte a) Faabrg-Midtfyn Kmmunes handicap- g psykiatritilbud skal være kendetegnet af en høj faglig kvalitet b) Kmmunens tilbud skal så vidt muligt dække kmmunens egne brgeres behv 3

4 c) Brgerne skal pleve en høj værdi g kvalitet af de anvendte ressurcer d) Kmmunen ønsker frtsat at være en anerkendt samarbejdspartner sm udbyder af specialiserede tilbud til andre kmmuner 5) Et åbent g favnende lkalsamfund a) Et åbent samfund med plads til alle b) Handicap- g psykiatritilbud med åbenhed verfr mgivelserne 6) Beskæftigelse gså til handicappede a) Kmmunen ønsker at nedbryde barrierer g skabe muligheder, så handicappede g sindslidende i videst muligt mfang får fdfæste på det rdinære arbejdsmarked 7) Gd fysisk tilgængelighed a) Fysisk tilgængelighed i det ffentlige rum, uanset fysisk frmåen b) Fysisk tilgængelighed i private rum, sm benyttes af kmmunens brgere 8) Bliger fr handicappede a) Kmmunen ønsker at kunne tilbyde et bredt spekter af bliger til persner med handicap b) Kmmunen ønsker, at brgere, der pådrager sig et handicap eller sm på grund af handicap får ændrede behv, kan blive bende i deres nuværende blig I 2008 vil Scialudvalget knkret arbejde med: Implementering g knkretisering af handicapplitikken. Scialudvalget vil i løbet af 2008 arbejde med g knkretisere den verrdnede ramme, sm handicapplitikken udgør. Det kan ske i frm af temadrøftelser m særlige udfrdringer g mål. I frlængelse heraf kan Scialudvalget træffe beslutninger m delmål g knkrete handlingstiltag samt tage stilling til visitatinsstandarder g serviceniveau på nærmere definerede mråder. Overvejelser fr udvikling af kmmunens tilbudsvifte g samspillet med mverdenen I 2008 vil scialudvalget på plæg fra fagsekretariatet drøfte g tage stilling til mål g retning fr kmmunens udvikling af egne tilbud på handicap- g psykiatrimrådet i sammenhæng med kmmunens samarbejde g samspil med andre kmmuner, private tilbud g reginen mkring køb g salg af sciale ydelser. Scialudvalget vil følge udviklingen, drøfte muligheder g udfrdringer g frhlde sig til kmmunens fremadrettede strategi på mrådet, herunder hvrledes kmmunen mest hensigtsmæssigt påvirker g deltager i mellemkmmunale aftaler g hensigtserklæringer g i rammeaftalen i den syddanske regin. 2.2 Plitiske indsatsmråder 4

5 3.0 Den faglige ramme 3.1 Faglige målsætninger (max 1 side) Fagsekretariatet handicap g psykiatri har i samarbejde med institutinslederne på mrådet besluttet, at institutinernes aftaler fr 2008 primært skal bygge på tre udvalgte fællesfaglige målsætninger g indsatsmråder. Jf. afsnit Faglige indsatsmråder 1) Tværfaglig udvikling - se bilag 2a 2) Indførelse af fælles IT-system - se bilag 2b 3) Handleplanskncept - se bilag 2c 3.3 Gældende plitikker, regulativer, planer mv. på fagmrådet Handicapplitikken efter dens vedtagelse i december Institutinsrammen 4.1 Institutinsrammen Ledelsesværdier 1. Vi tager lederskabet på s 2. Dialg er en frudsætning fr at vi lykkes 3. Det skal være sjvt g meningsfuldt at gå på arbejde 4. Vi frenkler det kmplicerede Målsætninger g værdier i frhld til målgruppen Værdier 1. Kunden i centrum 2. Dialg 3. Udvikling 4. Synlighed Værdierne udmøntes indenfr Midtfynsværkstedernes kncept: Alle tilbud beskrives ud fra i: afklaring uddannelse arbejde/aktivitet Mål fastsættes sm: individuelle mål mål fr gruppen kulturelle mål 5

6 Uddannelsesmuligheder fastsættes indenfr følgende kmpetencemråder: persnlige kmpetencer sciale kmpetencer faglige kmpetencer kulturelle kmpetencer Kulturelle mål g kulturelle kmpetencer har et helt særligt fkus, idet vi vægter samspillet med det øvrige samfund i almindelighed g Faabrg-Midtfyn kmmune i særdeleshed meget højt. Tilbudene: tilbudene er velbeskrevne med brug af billeder tilbudene planlægges detaljeret g langsigtet via årsplaner g prjektbeskrivelser Individuelle planer: skal være enkle skal være knkrete skal anvendes i praksis 4.2 Institutinens egne indsatsmråder Se bilag 3a Styrke persnalesamarbejdet Se bilag 3b Arbejde med videreførelse g udvikling af eksisterende kncept -(udviklingsprjekt) 5.0 Den administrative ramme 5.1 Direktinens kncernmål Direktinen har besluttet at man i 2008 vil sætte fkus på følgende emner sm centrale kncernmål fr hele rganisatinen: Medarbejdersundhed nedbringe sygefravær Kerneydelsens værdi fr brgeren Direktinen vurderer, at netp disse kncernmål samlet set bedst bidrager til at understøtte en frtsat stabilisering af driften. Det fremgår af de 2 indsatsskabelner fr kncernmålene, hvilke frventninger direktinen har til den enkelte aftalehlder med hensyn til at arbejde med kncernmålene,jf. bilag 4a. g 4b. Direktinen har i aftalerne med EPO-staben g HR-staben frpligtet disse t stabe på at varetage det krdinerende ansvar fr at udmønte, understøtte g følge p på hvert af de t kncernmål i løbet af 2008 verfr rganisatinens øvrige aftalehldere. 6

7 5.2 Spilleregler fr aftalestyring Aftalehlderen er mfattet af de generelle spilleregler fr Decentral Ledelse g Central Styring. Spillereglerne beskriver de generelle rammer g vilkår fr øknmisk styring, persnalemæssige krav, bygningsmæssige frhld, IKT-anskaffelser sv. Spillereglerne inkluderes ikke i aftalen, men findes på kmmunens hjemmeside under Dialgbaseret Aftalestyring. 5.3 Gældende plitikker, regulativer mv. på kncernniveau Der henvises til Styrelsesvedtægten, Kasse- g regnskabsregulativet, Persnaleplitikken, kncept fr Dialgbaseret Aftalestyring, Indkøbsplitikken, IKT-arkitektur g den fælles designmanual. 6.0 Den øknmiske ramme 6.1 Driftsbudget fr aftalehlderen Det samlede driftsbudget i 2008 er budgetlagt med nett kr. Driftsbudgettet vil blive tilført midler til IP-telefni i løbet af 4. kvartal Der vil blive fretaget en regulering af budgetrammen i frhld til en eventuel mer- eller mindreindskrivning, sm beskrevet i bilag til aftalen: Principper fr regulering af dag- g døgntilbud fr vksne inden fr mråderne handicap g psykiatri. Det er p til den enkelte aftalehlder at hlde sig ajur med eventuelle yderligere krrektiner af budgetrammen. Budgetfrudsætninger fr Budget 2008 er yderligere beskrevet i budgetbemærkningerne. De generelle aftalefrhld er præciseret i de generelle spilleregler vedrørende aftalestyring samt Faabrg-Midtfyn Kmmunes kasse- g regnskabsregulativ med tilhørende bilag. Bilag 1 Plitiske indsatsmråder Der er ingen plitiske indsatser. 7

8 Bilag 2a Faglig indsats tværfaglig udvikling Faglig indsatsmråde 2008 Emne Tværfaglig udvikling g videndeling Fagsekretariat Handicap g Psykiatri Hvem Alle aftalehldere på handicap g psykiatrimrådet Aftalehlderen Alle aftalehldere på handicap g psykiatrimrådet Faglige målsætninger Frmidle erfaring g viden, praktisk, teretisk g metdisk, på tværs af institutiner Skabe rammer fr praktisk tværgående samarbejde Skabe fundament fr at udvikle nye lkale tilbud til særlige målgrupper Delmål Her indsættes delmål til målsætningen A) Videreføre g udvikle fælles faglige netværk B) Etablere fælles kurser g inspiratinsdage Succeskriterier A) at ledere g medarbejdere i løbet af året har pnået ny viden g erfaringer, g at dette er frmidlet på tværs af institutiner B) at der generelt blandt ledelse g persnale på Handicap- g Psykiatrimrådet er et frøget g bredere kendskab til teri, metder g praksis på hele feltet Overrdnet handleplan Videreførelse af igangsatte faglige netværk Opbygning af fælles kurser g inspiratinsdage Mål- g resultatpfølgning Sker i frm af knstatering af knkrete tiltag g en evaluering af den generelle vidensudvikling g det praktiske samarbejde ver året Øknmi Her gives verslag på prisen fr gennemførelsen af indsatsmrådet. Det sker ud fra frventet frbrug af ledelses- g medarbejdertimer samt div. mkstninger. Beløbet angives både fr budgetåret 2008 g fr verslagsårene: 2008: 2009: 2010: 2011: Resultatkrav Der skal løbende være arbejdet med mindst t tværfaglige netværk Der skal være etableret fælles kurser g/eller inspiratinsarrangementer 8

9 Bilag 2b Faglig indsats Indførelse af fælles IT-system Faglig indsatsmråde 2008 Emne Indførelse af fælles IT-system fr Handicap g Psykiatritilbuddene. Fagsekretariat Handicap g Psykiatri Hvem Alle b- g dagtilbud på handicap g psykiatrimrådet Aftalehlderen Alle b- g dagtilbud på handicap g psykiatrimrådet Faglige målsætninger Målet er i løbet af 2008 at udvælge g implementere et fælles g velegnet IT-system fr alle dag- g døgntilbud på Handicap g Psykiatri-mrådet. Delmål A) Der er følgende krav til systemet: IT-systemet skal kunne understøtte tilbuddenes drift g udvikling, scialfagligt, administrativt g rganisatrisk. IT-systemet skal sikre en nem udveksling af plysninger tilbuddene imellem g mellem tilbud g fagsekretariatet. Når det er indkørt, skal det betyde et løft i kvaliteten af dkumentatin, infrmatin g dialg. Desuden skal systemet medvirke til effektivisere g strukturere arbejdsgangene. Systemet skal kunne indrettes fleksibelt i frhld til den enkelte institutins behv, men samtidig tjene sm fælles platfrm fr udveksling af standard plysninger B) Samtlige institutiner skal være aktivt invlveret i prcessen g have ejerskab til systemet B) Der skal være en gd sammenhæng mellem nytteværdi g pris Succeskriterier A) at der er udvalgt et system, der pfylder de pstillede krav B) at systemet teknisk er implementeret g taget i brug C) at medarbejdere g ledere plever en gd nytte af systemet Overrdnet handleplan Opsamling på hidtidige erfaringer med egnede systemer pstilling af nærmere kravsspecifikatin vurdering g valg af system frhandling af pris g vilkår iværksættelse af uddannelse g kurser teknisk implementering af systemet pfølgning på fælles erfaringer g løbende udvikling Mål- g resultatpfølgning Resultaterne kan umiddelbart knstateres i frm af en registrering af, hvilke skridt i venstående prces er nået Øknmi Ikke præciseret 2008: 2009: 2010: 2011: Resultatkrav Jf. venstående 9

10 Bilag 2c Faglig indsats. fælles handleplanskncept Faglig indsatsmråde 2008 Emne Fælles g krdineret handleplanskncept fr tilbuddene på handicap- g psykiatrimrådet Fagsekretariat Handicap g Psykiatri Hvem Alle aftalehldere på handicap g psykiatrimrådet Aftalehlderen Alle aftalehldere på handicap g psykiatrimrådet Faglige målsætninger At fagsekretariatet i samarbejde med institutinerne vurderer g udarbejder et fælles g krdineret handleplanskncept på hele handicap- g psykiatrimrådet Delmål Her indsættes delmål til målsætningen A) Afdække hidtidig praksis fr handleplanarbejdet B) Understøtte g tilrettelægge prces fr dannelse af nyt kncept C) Vurdere, m der er behv fr en differentiering af handleplansknceptet i frhld til hhv. handicapmrådet g psykiatrimrådet Succeskriterier at den hidtidige handleplans-praksis på mrådet er afklaret i løbet af 2008 at der i løbet af 2008 er ptaget fælles g fremadrettede vervejelser vedrørende et nyt verrdnet g fælles handleplanskncept at alle institutiner på mrådet har været inddraget i prcessen Overrdnet handleplan Der er nedsat en arbejdsgruppe til belysning af hidtidig praksis g skitsering af muligheder fr fremtidigt kncept. Arbejdsgruppen refererer g frelægger sine resultater fr institutinsledergruppen. Fagsekretariatet træffer i samråd med institutinsledergruppen beslutning m det nye kncept. Her skitseres de væsentlige handlinger/ initiativer der skal iværksættes fr at realisere målene. Mål- g resultatpfølgning Succeskriterierne er umiddelbart knstaterbare. Øknmi Inden fr gældende rammer Resultatkrav 2009: 2010: 2011: Jf. succeskriterierne. 10

11 Bilag 3a Egen indsats - Persnalesamarbejde Emne Aftalehlderen Institutinens egne målsætninger Eget indsatsmråde 2008 Styrke persnalesamarbejdet Midtfynsværkstederne A) Øge bevidstheden m egen indsats i arbejdet g samarbejdet B) Øge kvaliteten i de frmelle relatiner Delmål A) Persnalet tilbydes individuel caching med ekstern knsulent B) Der afhldes en kursusdag sm pfølgning på kursusdage i 2007 Succeskriterier A) At persnalet plever øget fkus på egen indsats B) At persnalet plever sammenhæng g udvikling i frhld til indsatsen i 2007 Overrdnet handleplan A) Caching gennemføres ver året B) Kursusdag sm pfølgning på kursusdage i 2007 gennemføres den 6. juni Mål- g resultatpfølgning Metde til resultatpfølgning aftales med knsulent prim 2008 Øknmi 2008: kr. 2009: 2010: 2011: Resultatkrav Aftales med knsulent prim

12 Bilag 3b Egen indsats - udviklingsprjekt Eget indsatsmråde 2008 Emne Arbejde med videreførelse g udvikling af eksisterende kncept - (udviklingsprjekt) Aftalehlderen Institutinens egne målsætninger Midtfynsværkstederne A) = Udvikling af de mråder, der allerede er implementeret B) = Erhvervsrettet uddannelse fr brugerne Praktikker g udplacering af brugerne i eksterne virksmheder Delmål A) Evaluering, tilretning g nye tiltag B) At intrducere, planlægge g gennemføre afklaring g uddannelse af brugerne At gennemføre praktikker g udplacere relevante brugere At tiltrække nye brugere, sm ønsker afklaring, uddannelse g udplacering Succeskriterier A) At knceptet planlægges fr den kmmende peride i de 4 tilbud B) At et afklarings- g uddannelsesfrløb gennemføres fr et antal enkeltpersner eller en gruppe At mindst 4 persner er i praktik eller udplaceret helt eller delvist medi 2009 At mindst 2 persner udefra er indskrevet på værkstedet med henblik på praktik eller udplacering medi 2009 Overrdnet handleplan A, B) Januar afhlde en til t temadage i hvert tilbud (dater aftales i tilbudet) A, B) 31. januar afhlde temadag fr hele persnalegruppen A) Februar g marts færdiggøre materialet fr den kmmende tårsperide i de fire tilbud A) 18. august ny tårs peride starter B) Januar juni færdiggøre materialet i Ringe g Sallinge (afklaring, uddannelse, praktikker g udplacering) B) September Frløb starter (afklaring, uddannelse, praktikker g udplacering) Mål- g resultatpfølgning Freløbig evaluering finder sted på Fælles temadag den 22. december 2008 Øknmi 2008: kr. Der søges yderligere puljemidler fra arbejdsmarkedsstyrelsen eller andre. Resultatkrav 2009: 2010: 2011: A) At der med udgangen af marts freligger en verrdnet planlægning af indhldet i de 4 tilbud, sm er gældende fra august 2008 august B) At der med udgangen af juni 2008 freligger et nyt uddannelsesmateriale fr de t tilbud Ringe g Sallinge, sm er gældende fra august 2008 august (evaluering g tilretning Prim 2009). 12

13 Bilag 4a - Kncernindsats sundhed / sygefravær Kncern indsatsmråde 2008 Emne Krdinerende enhed HR-Staben Hvem Kncern målsætning Medarbejdersundhed nedbringe sygefravær Alle aftalehldere i Faabrg-Midtfyn Kmmune Nedbringelse af sygefraværet i Faabrg-Midtfyn Kmmune bl.a. ved - fkus på dialg g aktiviteter der kan nedbringe sygefraværet -sundhedstiltag fr visse medarbejdergrupper Delmål Sundhedstiltag rettet md aftalehlderne A) Sundhedsknsulenten igangsætter initiativer mhp.at fremme medarbejdernes trivsel g mindske fraværet. B) Sundhedskatalget udsendes til medarbejdernes egen benyttelse. C) Der igangsættes særlige sundhedsplitiske prjekter bl.a. i Ældreplejen se Sundhedsplægget. Der henvises til beskrivelse af sundhedsplæg, gdkendt i direktinen den 17. december 2007 Frventning m fkus g dialg m sygefravær D)Aftalehlderne medtager sygefravær sm et punkt på dagsrdenen på de 4 årlige møder i MED-udvalget E)Der iværksættes indsatser fr at nedbringe sygefraværet i det enkelte aftalemråde. F) Der udarbejdes en freløbig vejledning vedr. håndtering af sygefravær, med fkus på hvilken dialg, der bør iværksættes mellem leder g medarbejder i frbindelse med sygefravær. Denne freløbige vejledning anvendes, indtil Hvedudvalget evt. frmulerer et andet plæg til en fasthldelsesplitik. G) aftalehlderen fastsætter det frventede mål fr faldet i sygefraværet i 2008 ift. det samlede sygefravær fr Aftalehlderens mål sendes til HR inden d. 1. april. Succeskriterier at der på hvert aftalemråde pleves en knstruktiv dialg m sygefravær at hvert aftalemråde iværksætter tiltag, der kan understøtte trivslen g reducere sygefraværet at aftalehlderen bruger vejledningen fr håndtering af sygefravær. at Faabrg-Midtfyn Kmmune sm rganisatin reducerer det samlede sygefravær med 5 % i 2008 i frhld til niveauet i (uden barsel) Overrdnet handleplan HR-staben udsender vejledning fr håndtering af sygefravær inden d. 1. feb HR- staben afhlder temamøde i lederfrum m sygefravær i prim 2008 HR-staben udsender inden 1. februar 2008 udkast til dagsrdenstekst til drøftelse af sygefravær i MED-regi HR-Staben rådgiver lederne løbende med tiltag i frhld til drøftelserne i MED-regi. HR-knsulenterne vil blive instrueret i fkusmråderne, så deres rådgivning af lederne vil ske i verensstemmelse med kncernmålet. Mål- g resultatpfølgning Referat fra dialgen i MED-udvalget vedr. sygefravær indsendes løbende til HR-staben Sygefraværet på alle aftalemråderne vil blive fulgt nøje fr at vurdere effekten af indsatsen. Aftalehlderne mdtager fraværsstatistik hvert kvartal. Øknmi Der afsættes 2.5 mi. kr. til sundhedstiltag. Resultatkrav : Aftalehlderne håndterer sygefravær i henhld til den udsendte vejledning, således at der er både dialg g pmærksmhed i frhld til sygemeldte medarbejdere samt en reduktin af sygefraværet, således at det generelle sygefravær i Faabrg-Midtfyn Kmmune i 2008 reduceres med i alt 5%. 13

14 Bilag 4b Kncernindsats Kerneydelsens værdi fr brgeren Kncern indsatsmråde 2008 Emne Krdinerende enhed EPO-staben Hvem Kncern målsætning Fkus på kerneydelsens værdi fr brgeren Alle aftalehldere i Faabrg Midtfyn Kmmune Efter at fusinen er verstået, er det nu vigtigt at sætte hvedfkus på brgerne, g på hvrdan de får størst mulig værdi ud af den kmmunale serviceydelse, sm er rettet md netp dem. Direktinen vil med kerneydelsens værdi fr brgeren frmulere et kncernmål, sm understøtter den enkelte aftaleenhed i at gøre mere af det man alligevel gør, eller gøre dette lidt bedre eller lidt anderledes, således at brgeren plever, at aftaleenhedens kerneydelse får større værdi end før. Delmål Målet er at frpligte hver enkelt aftalehlder evt. i samarbejde med andre til at planlægge g gennemføre aktiviteter, sm aftalehlderen har en begrundet frmdning m, vil bidrage til, at den serviceydelse man leverer, har størst mulig værdi fr netp de brgere sm mdtager denne ydelse. Stabsfunktiner g fagsekretariater skal i denne sammenhæng pfatte de øvrige aftalehldere sm deres brgere. Succeskriterier I februar g marts indhenter aftalehlderen infrmatin g inspiratin m mulige aktiviteter, der kan skabe større værdi af kerneydelsen fr brgeren D. 15. april fremsender aftalehlderen en beskrivelse til EPO-staben af hvilke aktiviteter, sm frventes gennemført i resten af året herunder hvilke aktiviteter, der søges medfinansiering til med hvilket beløb Fra maj til december gennemfører aftalehlderen mindst 2 aktiviteter, sm fkuserer på at skabe større værdi af kerneydelsen fr brgeren Prim januar 2009 fretager aftalehlderen en selvevaluering af de gennemførte aktiviteter Overrdnet handleplan Organisatinens samlede arbejde med kncernmålet kerneydelsens værdi fr brgeren vil frløbe i 4 faser: 1. fase (februar g marts) infrmatin g inspiratin EPO-staben frestår infrmatins- g inspiratinsaktiviteter m fkus på kerneydelsens værdi fr brgeren. 2. fase (april) beskrive g priritere aktiviteter Pr. 1. april udsender EPO-staben en frespørgsel til alle aftalehldere m hvilke aktiviteter netp de frventer at gennemføre i Frist fr tilbagemelding d. 15/4. Ultim april fretages en priritering i fht. hvilke aktiviteter der kan understøttes af EPO med hhv. penge g/eller knsulent-timer. 14

15 3. fase: (maj til december) gennemførelse af aktiviteter Hver aftalehlder eller gruppe af aftalehldere - tilrettelægger selv hvrnår g hvrdan de indmeldte aktiviteter gennemføres - herunder gså hvrdan de tildelte ressurcer anvendes bedst muligt i fht. at gennemføre aktiviteten. 4. fase (januar g februar 2009) status, evaluering g fælles læring Med udgangspunkt i den fretagne selvevaluering af aktiviteter fretager EPO-staben en fælles evaluering g frmidling af aktiviteterne herunder tilrettelægger en frm fr læringsseminar f.eks. i sammenhæng med et Lederfrummøde Fr at understøtte aftalehlderne med at indfri succeskriterierne vil EPO-staben i løbet af året frestå en række aktiviteter så sm: - tilrettelægge en ide/inspiratinsfase med f.eks. artikler i INDBLIK, idebank, dialg i lederfrum, l. - udfrme infrmatin m g skabeln fr aftalehldernes tilbagemelding m frventede aktiviteter g ansøgning m medfinansiering - bistå aftalehldere med at gennemføre udvalgte aktiviteter - udfrme ramme fr afsluttende selvevaluering g sikre frmidling til fælles læring EPO-staben har ud ver den krdinerende prjektledelse dispneret ca. 400 timer til direkte bistand til knkrete indsatser. En uddybende beskrivelse af EPO-stabens pgaver med at understøtte kncernmålet Kerneydelsens værdi fr brgeren findes sm en faglig indsats i EPOstabens aftale med Direktinen. Mål- g resultatpfølgning 15. april: svarfrist fr aktivitetsbeskrivelse Juni-september: svarfrist fr midtvejsfrespørgsel i fht. fremdrift på de indmeldte aktiviteter 15. januar 2009: svarfrist fr status g selvevaluering af de aktiviteter, sm blev indmeldt pr. 15/4-08. (EPO-staben tilrettelægger nærmere prcedurer fr mål- g resultatpfølgningen) Øknmi / persnaleressurcer kr. er afsat i central pulje til aktiviteter hs den enkelte aftalehlder eller grupper af aftalehldere Puljen administreres af EPO-staben g frdeles af en referencegruppe bestående af kntaktdirektøren fr EPO-staben, 2 aftalehldere samt EPO-stabens prjektleder fr dette kncernmål Ved ansøgning til puljen frventes aftalehlderen selv at bidrage med ml. 1/3 g 2/3 af det beløb der søges m g aftalehlderen dispnerer den frnødne tid hs medarbejdere i aftaleenheden. Nærmere vilkår g kriterier fr udmøntning g administratin af puljen vil blive beskrevet i 1. fase. Resultatkrav Hver af de pr. 15/4-08 indmeldte aktiviteter er inden udgangen af 2008 blevet gennemført med et fr aftalehlderen tilfredsstillende resultat. 15

Montagen. Aftale 2008

Montagen. Aftale 2008 Montagen Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 Lunden Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME... 6

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

IT-staben. Aftale 2008

IT-staben. Aftale 2008 IT-staben Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Ældrecentret Lysbjergparken. Aftale 2008

Ældrecentret Lysbjergparken. Aftale 2008 Ældrecentret Lysbjergparken Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen Frrd Ved Kmmunaldirektør Nich Bendtsen Ledelsesgrundlaget har til frmål at skabe et fælles billede af rammerne fr ledelse i Syddjurs Kmmune g tydeliggøre, hvad brgere, virksmheder, plitikere g medarbejdere

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

4. Overordnet planlægning

4. Overordnet planlægning Prjekt Julefrkst 2004: Eksempel på Prjekthåndbg 4. Overrdnet planlægning Indhld: 00 Planlægningsmetden 10 Omgivelserne 20 Resultatmål 30 Øknmimål 40 Hvedfrløb 50 Organisatinsfrm fangel Prjektledelse as

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010 Reginshuset Vibrg HR Til ledere, medarbejdere g tillidsrepræsentanter på Psykiatri g Scialmrådet Skttenbrg 26 DK-8800 Vibrg Tel. +45 8728 5000 HR-vibrg@rm.dk www.reginmidtjylland.dk INFORMATIONSSKRIVELSE

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune Samlet versigt ver Plitikker, strategier, retningslinjer g administratinsgrundlag i Næstved Kmmune Udarbejdet g fastlagt af MED-Hvedudvalget Næstved Kmmune December 2011 Gældende pr. 1. januar 2012 Frrd

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Tillæg om administrative samarbejder

Tillæg om administrative samarbejder Tillæg m administrative samarbejder Tillæg til aftale m reginalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen g Vækstfrum fr Regin Midtjylland Øget fkus på effekt g læring Evalueringen af kmmunalrefrmen i 2012

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vesthimmerlands Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vesthimmerlands Kommune Aftale m medindflydelse g medbestemmelse i Vesthimmerlands Kmmune Indhldsfrtegnelse Rammeaftalen 3 Frrd 3 Område 4 Frmål 5 MEDindflydelse, MEDbestemmelse g MEDansvar 5 Kmpetence 6 Frm g Struktur 6 Minimumsfrretningsrden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Ungdomsskolen 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Professionsretningen Arkitektprojektering

Professionsretningen Arkitektprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Arkitektprjektering Varighed: 3-5. semester ECTS pint: 25 Indhld Specialet i arkitektprjektering er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende til

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier

Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier Ansøgningsskema til Frsøg med helhedsrienterede indsatser fr udsatte familier Ansøger Kmmune Silkebrg Kmmune Prjektansvarlig enhed Jbcenter Silkebrg, Drewsensvej 60, 8600 Silkebrg Navn g titel på prjektansvarlig

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 175-309171

EU-UDBUD 2014/S 175-309171 Kntrakt rengøringsydelser 2015 2018/2020 16. ktber 2014 TILBUDSVURDERING EU-UDBUD 2014/S 175-309171 RENGØRINGSYDELSER RINGSTED KOMMUNE SERVICEKONTRAKT FOR PERIODEN: 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2018 Ringsted

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune Persnaleafdelingen Arbejdsmiljøberetning 2011 fr Faxe Kmmune Et gdt arbejdsmiljø en gd vej at gå! 1 Indhld Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 12 Krisehjælp g psyklgisk

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Vedtægt fr Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse Kapitel 1: Navn, hjemsted g frmål 1. Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse er en selvejende institutin med hjemsted i Slagelse Kmmune, Regin

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere