Årets resultat. Vedrørende koncernens balanceudvikling i 2006 kan fremhæves,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årets resultat. Vedrørende koncernens balanceudvikling i 2006 kan fremhæves,"

Transkript

1 Årets resultat Hovedtræk Koncernen har i 2006 realiseret et særdeles tilfredsstillende resultat før skat på mio. kr. ensbetydende med en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på 36 pct. Resultatopgørelsen for 2006 er bl.a. karakteriseret ved: Stigning i basisindtjening ekskl. handelsindtjening på 14 pct. Stigning i handelsindtjening på 22 pct. Omkostningsstigning på knap 10 pct. Indtægtsførsel vedrørende nedskrivninger på udlån mv. med 171 mio. kr. Beholdningsresultat på 173 mio. kr. Totalkredit-avance på 120 mio. kr. Koncernens basisresultat på mio. kr. overstiger de forventninger, der blev offentliggjort med kvartalsrapporten for kvartal Den positive afvigelse i årets sidste kvartal kan henføres til indtægtsførsel vedrørende nedskrivninger på udlån. I 4. kvartal 2006 udgjorde basisresultatet 505 mio. kr. Vedrørende koncernens balanceudvikling i 2006 kan fremhæves, at bankudlån steg med 22 pct. til 65,5 mia. kr. indlån og anden gæld steg med 15 pct. til 50,0 mia. kr. udstedte obligationer steg med 50 pct. til 10,0 mia. kr. Koncernens solvens er 11,8 pct., heraf kernekapital 9,0 pct. Der forventes et basisresultat på mio. kr. i Til generalforsamlingen indstilles, at der udbetales et udbytte på 3 kr. pr. aktie og udloddes 20 mio. kr. til Sydbank Sønderjyllands Fond. Koncernens resultat efter skat udgør mio. kr. mod 936 mio. kr. i Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 27 pct., og resultatet pr. aktie er steget med 61 pct. Det realiserede resultat er det bedste i koncernens historie. Sammendrag af resultatopgørelse Koncernen (mio. kr.) Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Handelsindtjening Basisindtjening i alt Omkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før Totalkredit-avance Avance ved salg af Totalkredit Resultat før skat Skat Årets resultat Å r s r a p p o r t S y d b a n k 5

2 Årets resultat Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Den samlede basisindtjening ekskl. handelsindtjening er steget med 285 mio. kr. til mio. kr. Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Koncernen (mio. kr.) Rentemarginal mv Realkredit Betalingsformidling Omprioriterings- og lånegebyrer Øvrige provisioner Andre driftsindtægter I alt Indtægterne fra rentemarginal mv. udgør mio. kr., hvilket er en fremgang på 19 pct. Den positive udvikling er afledt af stigningen i bankudlån på 22 pct. Ultimo 2006 forvalter koncernen en samlet værdipapirbaseret opsparing på 61 mia. kr. mod 49 mia. kr. i Handelsindtjening Koncernen (mio. kr.) Obligationer Aktier Valuta Pengemarked Kapitalforvaltning I alt Omkostninger og afskrivninger Koncernens omkostninger og afskrivninger er realiseret med mio. kr., hvilket er en stigning på knap 10 pct. i forhold til Lavere konverterings- og dermed realkreditaktivitet har i 2006 medført en mindre tilbagegang i indtægter fra realkredit samt omprioriterings- og lånegebyrer. Indtægter fra uden- og indenlandsk betalingsformidling er modsat steget som følge af øget forretningsaktivitet. En reduktion i øvrige provisioner med 5 mio. kr. i 2006 til 84 mio. kr. kan henføres til mindre indtægter (9 mio. kr.) fra selskabsadministration i dattervirksomheden DMK-Holding. Handelsindtjening En stigende aktivitet i hele banken vedrørende kapitalforvaltning samt handel med værdipapirer mv. har medført, at handelsindtjeningen er vokset med 22 pct. fra mio. kr. i 2005 til mio. kr. i Den positive forretnings- og indtjeningsudvikling er båret af høj aktivitet og betydelig efterspørgsel ikke mindst fra private banking-kunders handel med aktier og investeringsbeviser, ligesom virksomheders afdækning af risici på valuta- og renteområdet bidrager til den betydelige indtjeningsstigning. Omkostninger og afskrivninger Koncernen (mio. kr.) Personaleudgifter Øvrige administrationsudgifter Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter 2 10 Omkostninger i alt Heraf vedrørende beholdningsresultat 9 9 Koncernen beskæftigede ved udgangen af medarbejdere (omregnet til heltid) mod i I løbet af året er tre mindre afdelinger lagt sammen med andre afdelinger, og i september åbnede banken en afdeling i nybyggede lokaler i Ballerup. Herefter er antallet af afdelinger 110. To af bankens afdelinger er beliggende i Tyskland i Flensborg og Hamborg. Den 1. april 2007 åbner Sydbank en tredje tysk afdeling i Kiel idet banken overtager Kiel-banken BCN s privatkundeportefølje. Sydbanks afdeling i Kiel starter på den måde med ca kunder og et forretningsomfang i niveauet 6 S y d b a n k Å r s r a p p o r t

3 100 mio. euro og vil fra starten være bemandet med 12 medarbejdere på adressen Wall 55, Kiel. Nedskrivninger på udlån mv. Koncernen har i 2006 netto indtægtsført 171 mio. kr. vedrørende nedskrivninger på udlån mv., hvor der i 2005 blev udgiftsført 65 mio. kr. Den positive udvikling kan tilskrives en forbedret bonitet i udlånsporteføljen udløst af de gode konjunkturer i Danmark. Basisresultat Det samlede basisresultat udgør mio. kr. en stigning på 584 mio. kr. eller 50 pct. Beholdningsresultat Efter afholdte finansieringsomkostninger og efter henførbare omkostninger på 9 mio. kr. udgør beholdningsresultatet 173 mio. kr. (2005: 139 mio. kr.). Resultat før Totalkredit-avance Det samlede resultat før Totalkredit-avance er steget med 618 mio. kr. til mio. kr. en resultatfremgang på 47 pct. Avance ved salg af Totalkredit-aktier I 2006 solgte Sydbank de resterende stk. aktier i Totalkredit til Nykredit. Salget medførte en avance på 120 mio. kr. Dattervirksomheder Sydleasing, der hovedsagelig beskæftiger sig med leasing og factoring, bidrog med et resultat før skat på 40 mio. kr. (2005: 19 mio. kr.). Sydleasings udlån er steget med 533 mio. kr. til mio. kr. Med virkning fra 1. januar 2007 fusionerer dattervirksomheden Sydleasing og Sydbank med henblik på at opnå administrative og styringsmæssige fordele. DMK-Holding, der beskæftiger sig med selskabsadministration, bidrog med et resultat før skat på 14 mio. kr. (2005: 21 mio. kr.). Den reducerede indtjening har baggrund i et vigende forretningsomfang. Datterbanken Sydbank (Schweiz) AG, der driver private banking-aktiviteter i St. Gallen, realiserede et resultat før skat på 7 mio. kr. (2005: -7 mio. kr.). Forretningsudviklingen har været tilfredsstillende. Resultatet før skat i Ejendomsselskabet af 1. juni 1986 udgjorde -20 mio. kr. (2005: -8 mio. kr.). Årets resultat Resultatet før skat udgør mio. kr. mod mio. kr. i Beregnet skat udgør 537 mio. kr. (2005: 377 mio. kr.). Herefter udgør årets resultat mio. kr. mod 936 mio. kr. i Modervirksomheden Sydbank Bankens samlede indtægter før omkostninger og nedskrivninger på udlån mv. udgør mio. kr. (2005: mio. kr.). Af indtægterne udgør resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 41 mio. kr. (2005: 24 mio. kr.), hvor indtjeningen fra dattervirksomheder er den væsentligste. De samlede omkostninger udgør mio. kr. (2005: mio. kr.). Der er netto indtægtsført 164 mio. kr. i nedskrivninger på udlån mv. mod en tilsvarende udgift på 61 mio. kr. i Modervirksomhedens femårsoversigt kan ses på side 64. Forrentning Forrentningen efter skat af egenkapitalen steg fra 19,9 pct. i 2005 til 26,7 pct. Resultatet pr. aktie steg fra 13,7 kr. til 22,1 kr. svarende til en stigning på 61 pct. Å r s r a p p o r t S y d b a n k 7

4 Årets resultat Balance Ultimo 2006 udgjorde koncernbalancen 114,8 mia. kr. mod 98,9 mia. kr. ultimo Aktiver Koncernen ultimo (mia. kr.) Tilgodehavender hos kreditinstitutter mv. 16,3 15,0 Udlån til dagsværdi (reverseforretninger) 7,7 7,2 Udlån til amortiseret kostpris (bankudlån) 65,5 53,5 Værdipapirer og kapitalandele mv. 14,4 13,4 Aktiver tilknyttet puljeordninger 6,5 5,6 Andre aktiver mv.,4 4,2 I alt 114,8 98,9 Koncernens bankudlån udgør 65,5 mia. kr. en stigning på 22 pct. Af stigningen kan 1,6 mia. kr. henføres til Tyskland og Schweiz. De individuelle og gruppevise nedskrivninger og hensættelser udgør ultimo mio. kr. (2005: mio. kr.), svarende til 1,6 pct. af de samlede udlån og garantier (2005: 2,1 pct.). Passiver Koncernen ultimo (mia. kr.) Gæld til kreditinstitutter mv. 26,5 25,7 Indlån og anden gæld 50,0 43,6 Indlån i puljeordninger 6,5 5,6 Udstedte obligationer 10,0 6,7 Andre passiver mv. 11,6 9,2 Hensatte forpligtelser 0,4 0,3 Efterstillede kapitalindskud,5 2,8 Egenkapital 6,3 5,0 I alt 114,8 98,9 Koncernens indlån og anden gæld udgør 50,0 mia. kr. mod 43,6 mia. kr. ultimo Stigningen på 15 pct. hidrører hovedsagelig fra anfordrings- og aftaleindlån. For at styrke bankens langsigtede funding er der i årets løb udstedt obligationer for 700 mio. euro, således at udstedte obligationer i alt udgør 10,0 mia. kr. (2005: 6,7 mia. kr.). De anvendte skøn og vurderinger i relation til målinger af aktiver og forpligtelser er baseret på forudsætninger, som anses for forsvarlige, men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige, hvilket kan medføre en anden udvikling end den forventede. Efterstillet kapital Den supplerende kapital udgør mio. kr. ultimo 2006 (2005: mio. kr.). I årets løb er der indfriet 65 mio. euro samt optaget 100 mio. euro supplerende kapital. Til yderligere styrkelse og optimering af bankens kapitalstruktur er der i årets løb optaget 51 mio. euro hybrid tier 1-kapital. Herefter udgør den samlede hybrid tier 1-kapital 126 mio. euro ultimo Den samlede efterstillede kapital udgør mio. kr. ultimo 2006 (2005: mio. kr.). Aktiekapital Aktiekapitalen udgjorde ultimo 2006 uændret kr. Sydbank-aktien Antal Gns. udestående aktier Udestående aktier ultimo året Udstedte aktier ultimo året Antallet af udestående aktier er forøget fra (97,7 pct.) ved udgangen af 2005 til (98,5 pct.) ved udgangen af Ultimo 2006 var Sydbank-aktiens indre værdi 92, lukkekursen 270 og kurs/indre værdi 2,93. 8 S y d b a n k Å r s r a p p o r t

5 Egenkapital Ultimo 2006 udgør egenkapitalen mio. kr. en forøgelse med mio. kr. siden primo Ændringerne er sammensat af afgang hidrørende fra udbytteudlodningen mv. i marts 2006 på netto 213 mio. kr. samt skat af egenkapitalposteringer på 41 mio. kr. og tilgang hidrørende fra årets resultat på mio. kr. samt nettosalg af egne aktier på 103 mio. kr. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales 3 kr. pr. aktie eller i alt 210 mio. kr. i udbytte samt 20 mio. kr. til Sydbank Sønderjyllands Fond. Solvens Koncernen ultimo (mio. kr.) Solvensprocent 11,8 11,1 Kernekapitalprocent 9,0 8,1 Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) 7,8 7,3 Kernekapital Fradrag Hybrid kapital Kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) efter fradrag Medregnet supplerende kapital Fradrag 01 Supplerende kapital efter fradrag Basiskapital efter fradrag Basiskapitalkrav (solvenskrav 8 pct.) Vægtede poster i alt Koncernens solvens Basiskapitalen efter fradrag er i årets løb forøget med mio. kr. til mio. kr. ultimo Stigningen i de risikovægtede poster fra 65,7 mia. kr. ultimo 2005 til 78,6 mia. kr. ultimo 2006 kan hovedsagelig henføres til den høje udlånsvækst. Moderselskabets solvens Solvensprocenten ultimo 2006 er opgjort til 11,4 pct., hvoraf 8,7 procentpoint kan henføres til kernekapital (inkl. hybrid kernekapital). Forventninger til 2007 Koncernens budget for 2007 er baseret på en forventning om en mere afdæmpet vækst i dansk økonomi i Pris- og renteniveauet forudsættes i store træk stabilt, om end der forventes en mindre rentestigning i løbet af året. På denne baggrund forventes den gode bonitet i udlånsporteføljen opretholdt, og der forventes en vækst i koncernens bankudlån på 15 pct., bl.a. understøttet af en større vækst i bankudlån ydet fra Tyskland og Schweiz. Der budgetteres med en stigning i bemandingen på knap 3 pct. og en omkostningsstigning i niveauet 6-7 pct. Samlet forventer koncernen et basisresultat på mio. kr. i Beholdningsresultatet vil afhænge af udviklingen på de finansielle markeder. Koncernens skat er budgetteret med 28 pct. Solvensprocenten ultimo 2006 er opgjort til 11,8 pct., hvoraf 9,0 procentpoint kan henføres til kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) mod henholdsvis 11,1 og 8,1 ultimo Kernekapitalprocenten eksklusive hybrid kernekapital udgør 7,8 pct. mod 7,3 pct. Å r s r a p p o r t S y d b a n k 9

6 Markedsrisiko Markedsrisiko er risikoen for, at markedsværdien af bankens aktiver og passiver ændrer sig som følge af ændringer i markedsforholdene. Koncernens samlede markedsrisiko opgøres som summen af rente-, valuta- og aktierisici. Indgåelse af markedsrisiko er en del af bankens kernevirksomhed med stor betydning for den samlede indtjening. Markedsrisiko styres i Finansafdelingen i Markets Handel efter politikker og rammer, der er fastlagt og vedtaget af bankens bestyrelse. De enkelte risikoområder overvåges kontinuerligt af bankens Controllerafdeling, og bankens ledelse modtager løbende udførlig rapportering herom. Renterisiko Renterisikoen omfatter koncernens samlede tabsrisiko som følge af renteændringer på de finansielle markeder. Ved opgørelsen af renterisikoen på fastforrentede fordringer (obligationer mv.) anvender Sydbank en cashflow-model. Renterisikoen på konverterbare danske realkreditobligationer opgøres i bankens egen varighedsmodel. Renterisikoen udgør langt den væsentligste del af koncernens samlede markedsrisiko. Renterisikoen, beregnet i henhold til Finanstilsynets opgørelsesmetode som risikoen ved en parallelforskydning af renteniveauet på 1 procentpoint i samtlige valutaer, udgør ved årets udgang 143 mio. kr. eller 2,0 pct. (2005: 2,3 pct.) af koncernens kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) efter fradrag. Heraf hidrører 214 mio. kr. (2005: 157 mio. kr.) fra fordringer i danske kroner og netto -71 mio. kr. (2005: -33 mio. kr.) fra fordringer i fremmed valuta. Renterisiko fordelt efter varighed og valuta Mio. kr. 0-1 år 1-2 år 2-3 år >3 år I alt 2006 I alt 2005 DKK EUR USD CHF SEK NOK Øvrige I alt I alt Valutarisiko I lighed med tidligere år har Sydbank-koncernens valutarisiko i 2006 ligget på et uvæsentligt niveau. Aktierisiko Koncernens egenbeholdning af børsnoterede aktier udgør ved udgangen af mio. kr. (2005: 315 mio. kr.). Beholdningen af unoterede aktier udgør ultimo mio. kr. (2005: 711 mio. kr.). Ultimo 2006 udgør beholdningen af kapitalandele i associerede virksomheder 149 mio. kr. (2005: 143 mio. kr.). Finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter anvendes såvel af bankens kunder som af banken til afdækning og styring af markedsrisiko. Sydbank er aktiv deltager i handlen med afledte finansielle instrumenter. Af specifikationerne på side fremgår omfanget af uafviklede forretninger ved udgangen af 2005 og S y d b a n k Å r s r a p p o r t

7 Afledte finansielle instrumenter indgår i opgørelsen af koncernens markedsrisiko, idet de kan henføres til hver af de tre underliggende risikotyper. De afledte finansielle instrumenter medfører således ikke yderligere selvstændig markedsrisiko for koncernen. Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen er en del af koncernens markedsrisiko og omfatter risikoen for, at betalingsforpligtelser ikke kan honoreres ved hjælp af likviditetsberedskabet. En del af bankens likviditetsberedskab består af et GMTN- program, som sikrer mulighed for udstedelse af lån. Programmet er ultimo 2006 udnyttet med mio. euro, og bankens uudnyttede likviditetsberedskab under programmet udgør 310 mio. euro. Bankens likviditet i 2006 målt i relation til 10 pct. s-kravet i FiL 152 fremgår af grafen. Likviditet i I pct. af forpligtelser Å r s r a p p o r t S y d b a n k 11

8 Kreditrisiko Kreditrisiko er risikoen for tab som følge af debitors misligholdelse af betalingsforpligtelser over for banken. Bankens samlede kreditrisiko styres efter politikker og rammer, der er vedtaget og fastlagt af ledelsen. Overvågning, opfølgning og rapportering til ledelsen foretages centralt. Kreditrisiko uden for handelsbeholdningen Mio. kr Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker, ekskl. reverseforretninger Udlån til amortiseret kostpris, før gruppevise nedskrivninger Markedsværdier af afledte finansielle forretninger Uigenkaldelige kredittilsagn Garantier, ekskl. sektorgarantier, mv.* I alt Heraf finansielle modparter Heraf ikke finansielle modparter * Sektorgarantier er garantier stillet over for Indskydergarantifonden, VP mfl. Kreditrisiko mod finansielle modparter Som et led i handel med værdipapirer, valuta og afledte finansielle instrumenter samt betalingsformidling mv. opstår der eksponeringer mod finansielle modparter i form af afviklingsrisiko eller kreditrisiko. Afviklingsrisiko er risikoen for, at banken ikke modtager betalinger eller værdipapirer i forbindelse med afvikling af værdipapireller valutahandler, der modsvarer de værdipapirer eller betalinger, som banken har afleveret. Ledelsen bevilger lines på afviklingsrisiko og kreditrisiko mod finansielle modparter, og der tages i den forbindelse afsæt i den enkelte modparts risikoprofil, rating, størrelse og soliditet. Risici og lines på finansielle modparter følges løbende, også inden for dagen. Banken deltager i et internationalt valutaclearingsamarbejde, CLS, som har til formål at reducere afviklingsrisikoen. I CLS modregnes alle ind- og udbetalinger i hver møntsort, og der indbetales eller modtages kun ét beløb pr. valuta. Samtidig er denne nettoeksponering alene mod én modpart, som er bankens partner i samarbejdet. Banken arbejder på et koncept, som vil reducere den del af kreditrisikoen, der kan henføres til markedsværdier af afledte finansielle instrumenter. Eksponeringer opgøres på daglig basis, og der afregnes sikkerheder parterne imellem. Som en konsekvens heraf nulstilles eksponeringen i al væsentlighed på daglig basis. De første aftaler er indgået og administreres i Handelsadministration. Det forventes, at antallet vil stige væsentligt i det kommende år. Kreditrisiko mod ikke finansielle modparter Banken har gennem de senere år udviklet ratingmodeller til privat- og erhvervskunder. Modellerne anvendes i forbindelse med håndteringen af kreditrisici på privat- og erhvervskunder. Det grundlæggende formål er at identificere forværring i de økonomiske forhold hos kunden på et så tidligt tidspunkt som muligt med henblik på i samarbejde med kunden at udarbejde en handlingsplan. Modellerne anvendes i stadigt stigende omfang i forbindelse med kreditgivning, prisfastsættelse og rentabilitetsberegninger, ligesom de anvendes som input i forbindelse med vurdering af koncentrationsrisici. I øjeblikket rates kunderne i tre delvist uafhængige modeller, én til erhverv, én til mindre erhverv og én til privatkunder. Alle modeller er baseret på en statistisk bearbejdning af kundedata med henblik på at klassificere kunderne efter deres sandsynlighed for at misligholde (PD) inden for de kommende 12 måneder. Modellen til erhvervskunder indeholder desuden et kvalitativt element i form af en branche- og styrkeprofil, der samlet kan påvirke klassifikationen af kunderne. 12 S y d b a n k Å r s r a p p o r t

9 Modellerne er udviklet med udgangspunkt i Basel-Komitéens anbefalinger. Gennem dialog med andre interessenter i markedet (kreditinstitutter, tilsynsmyndigheder, ratingbureauer mfl.) har banken sikret, at modellerne lever op til markedsstandard. Banken har i efteråret 2006 ansøgt Finanstilsynet om godkendelse af modellerne til opgørelse af solvenskravet i henhold til de nye regler, Basel II. For privatkunder er der søgt om godkendelse til anvendelse af den avancerede model, hvilket indebærer, at banken estimerer sandsynligheden for misligholdelse (PD), størrelsen af tabet i forbindelse med misligholdelse (LGD) og anvendelsen af tilsagte kreditter (CF). For erhvervskunder søges i første omgang godkendelse til anvendelse af den grundlæggende interne metode, hvorefter banken alene estimerer PD, men ikke LGD og CF. Udvikling og vedligeholdelse af rating- og kreditmodeller vil også fremover være en vigtig del af bankens kompetencer, og resultaterne herfra anvendes bredt i banken fra kunderådgiver over kreditmedarbejder til centrale enheder og bankens direktion og bestyrelse. Med henblik på at sikre fuldstændige og valide data til brug for rating- og kreditmodeller har banken etableret en datakvalitetsafdeling. Eksponeringer uden for ratingmodellerne En del af eksponeringerne mod ikke finansielle modparter behandles endnu ikke i ratingmodellerne, og banken har i forbindelse med ansøgningen til Finanstilsynet søgt om undtagelse herfor. Der er primært tale om eksponeringer via udenlandske enheder og Sydleasing. Der er udarbejdet handlingsplaner for, hvordan og hvornår eksponeringerne vil indgå i bankens ratingmodeller, og på længere sigt vil alle væsentlige eksponeringer indgå. Privatkunder Eksponeringen mod privatkunder udgør mio. kr., svarende til 35 pct. af den samlede eksponering mod mio. kr. og 37 pct. af den samlede eksponering ultimo Alle bankens privatkunder er ratede. Modellen, som anvendes til privatkunder, baserer sig primært på kontoadfærd. Baseret på disse data og de statistiske sammenhænge heri klassificeres kunderne efter sandsynligheden for, at de misligholder deres forpligtelser over for banken inden for det kommende år PD. I 2006 er modellen til rating af erhvervskunder blevet valideret af Moody s KMV, London. Udsagnskraften i modellen er blevet vurderet til at være høj og stabil. Eksponeringer mod ikke finansielle modparter Andel Andel Mio. kr. Pct. rated % Mio. kr. Pct. rated % Eksponeringer uden for ratingmodellerne Privat , ,0 Mindre erhverv , ,0 Erhverv , ,7 I alt Private kunders fordeling på ratingklasser Ratingklasse (pct.) Default 0 0 I alt Eksponeringen mod ratede privatkunder i ratingklasse 1-3, svarende til Moody s investment grade, udgør uændret 79 pct. Å r s r a p p o r t S y d b a n k 13

10 Kreditrisiko Mindre erhverv Bankens eksponering mod mindre erhverv udgør mio. kr. mod mio. kr. ultimo 2005, svarende til 2 pct. af den samlede eksponering. Alle bankens kunder i segmentet mindre erhverv er ratede. Modellen, som anvendes til mindre erhverv, er i vidt omfang identisk med modellen til privatkunder, men datagrundlaget er suppleret med yderligere variable. Mindre erhvervs fordeling på ratingklasser Ratingklasse (pct.) Default 0 1 Modellen, som anvendes til erhvervskunder, baserer sig primært på regnskabsdata og styrkeprofiler. Hermed øges vægten af kreditmedarbejderens og/eller rådgiverens indflydelse på ratingen af kunden. Erhvervskunders fordeling på ratingklasser Ratingklasse (pct.) Default 1 1 I alt pct. af bankens eksponering mod ratede erhvervskunder er i ratingklasse 1-3 svarende til Moody s investment grade (ultimo 2005: 55 pct.). I alt pct. af bankens eksponering mod ratede mindre erhverv er i ratingklasse 1-3 svarende til Moody s investment grade (ultimo 2005: 57 pct.). Erhverv Eksponeringen mod erhvervskunder udgør mio. kr. svarende til 52 pct. af den samlede eksponering mod mio. kr. og 50 pct. af den samlede eksponering ultimo ,9 pct. af bankens erhvervskunder er ratede ultimo 2006 mod 99,7 pct. ultimo S y d b a n k Å r s r a p p o r t

11 Operationel risiko Pr. 1. januar 2007 er de nye kapitaldækningsregler (Basel II) trådt i kraft, herunder regler for opgørelse af kapitalkrav for operationelle risici. Operationel risiko er i denne forbindelse risikoen for direkte eller indirekte tab som følge af utilstrækkelige eller fejlslagne interne processer, mennesker og systemer eller eksterne hændelser. Med baggrund i disse regler har banken gennem flere år arbejdet på et projekt, som skal gennemgå og beskrive bankens risikoeksponering samt afdække hændelser og områder, hvor der via fokus kan forventes værditilvækst for banken. Banken anvender Standardindikatormetoden ved opgørelsen af kapitalkravet i forbindelse med Basel II. Med henblik på at kunne beskrive og estimere bankens operationelle risikoeksponering på produkter og forretningsområder har banken gennem flere år løbende og systematisk indsamlet tabsdata. Indsamlingen sker fuldt elektronisk, og der rubriceres efter hændelsestype og forretningsområde. Indsamling og opbevaring af tabsdata er en væsentlig forudsætning for en eventuel senere anvendelse af interne modeller ved opgørelsen af kapitalkravet. Der foretages løbende rapportering til ledelsen om væsentlige tab, som kan henføres til operationelle risici, herunder fordeling på hændelsestype og forretningsområde samt udvikling i frekvens og størrelse. Som omtalt i årsrapporten for 2005, arbejder banken på at indarbejde udviklingen i key risk indicators i rapporteringen. Key risk indicators er faktorer/hændelser, der af banken vurderes at indikere, hvor risikoen for operationelle fejl kunne være stigende. Denne del af rapporteringen er ikke blevet udbygget som forventet i løbet af 2006, men vil få forøget opmærksomhed i årene fremover både i form af analyser og rapportering. Der har også i 2006 været arbejdet på en gennemgang af bankens forretningsområder med henblik på afdækning af enkelthændelser, som indeholder elementer af operationel risiko. Hændelserne beskrives med hensyn til forventet hyppighed og forventet størrelse af tab, ligesom der skønnes over det størst mulige tab for den enkelte hændelse. Med baggrund i disse beskrivelser foretages en samlet risikovurdering af enkelthændelserne og hele forretningsområdet. Forretningsgange og arbejdsrutiner inddrages ligeledes i risikovurderingerne. Dette arbejde vil fortsætte i årene fremover. En væsentlig del af denne gennemgang med fagområderne er at afdække de risici, hvor banken risikerer signifikante tab. Disse risici er typisk kendetegnet ved en meget lav frekvens og er ligeledes vanskelige at estimere med hensyn til mulig/forventet størrelse. Identifikation sker primært med henblik på synliggørelse og beskrivelse, men også for at sikre forholdsregler, der minimerer risikoen for, at hændelsen indtræffer. It-forsyningen er et andet væsentligt element i operationel risiko. Banken har inden for de senere år gennemgået og beskrevet hele dette område, system for system. Som en del af denne beskrivelse er der for enkelthændelser opstillet krav til support, fejlmelding og fejlrettelse. Bankens ledelse forholder sig løbende til it-sikkerheden og fastsætter niveauer for bl.a. tilgængelighed og stabilitet for såvel systemer som data. Kravene har medført, at en betydelig del af bankens it-anvendelse er dubleret, således at risikoen for nedbrud minimeres. Kravene stilles over for såvel den interne it-organisation som den fælles på Bankdata. Som led heri er den interne drift ved at blive overført til Bankdata. Å r s r a p p o r t S y d b a n k 15

12 Idé- og forretningsgrundlag Historie og status Sydbank, der i dag er Danmarks fjerdestørste bank, blev etableret i 1970 ved en sammenslutning af fire mindre, sønderjyske lokalbanker. Banken, der har hovedsæde i Aabenraa, har siden via fusioner, tilkøb og afdelingsåbninger fået hele Danmark som virkeområde. På landsplan har banken afhængigt af kundesegment og forretningstype en markedsandel i niveauet 4-8 pct. Markedsandelen er naturligt størst i de landsdele, hvor banken har sine historiske rødder. Det gælder specielt i Syddanmark. Uden for landets grænser er Sydbank repræsenteret med filialer i Nordtyskland og en datterbank i St. Gallen, Schweiz. Sydbank har i en årrække haft en betydelig forretningsvækst og præsteret økonomiske resultater, der placerer banken blandt de bedst indtjenende. Banken er siden 2000 rated af Moody s: A2 for langfristet gæld, P-1 for kortfristet gæld og C+ for finansiel styrke. Sydbanks blå tråd Bankens idégrundlag virksomhedens bærende værdier er siden 1995 blevet kommunikeret via Sydbanks blå tråd, som senest er opdateret i I Sydbanks blå tråd fastslås, at banken som servicevirksomhed først og fremmest er til for kunderne. Banken vil i alle relationer være værdiskabende med udgangspunkt i holdningen Hvad kan vi gøre for dig og opleves som kompetent, troværdig, imødekommende og konkurrencedygtig. Sydbank skal af private og mindre erhvervskunder opleves som en kompetent, lokalt forankret, nærværende og tilgængelig samarbejdspartner. Af større kunder, herunder erhvervsvirksomheder, øvrige pengeinstitutter og institutionelle kunder, skal banken opleves som en nærværende og tilgængelig samarbejdspartner, der via professionalisme samt handle- og kapitalkraft løser kundernes behov for bankydelser. Via filialetableringer og via en fortsat udbygning af bankens elektroniske tilgængelighed, understøttet af en bred markedskommunikation, vil banken konsolidere positionen som landsdækkende. Sydbank vil således øge sin markedsandel i Danmark og udbygge sin mangeårige tilstedeværelse i Nordtyskland, ligesom bankens internationale private banking-aktiviteter skal videreudvikles. Bankens organisationsfilosofi tager udgangspunkt i kunde- og forretningsbehov og baserer sig på en udstrakt delegering af faglig kompetence og beslutningskraft til de enkelte kundevendte enheder. Samtidig tilstræbes en mest mulig rationel administration. Bankens vigtigste ressource og konkurrenceparameter er tilfredse, vidensøgende, engagerede, fleksible og effektive medarbejdere. Overordnede økonomiske mål Banken skal over tid præstere økonomiske resultater, der tilfredsstiller aktionærernes langsigtede afkastforventninger, og som overstiger det gennemsnitlige afkast i sammenlignelige danske pengeinstitutter. Bankens solvens skal opfylde lovgivningens krav plus 2 procentpoint. Kernekapitalen (ekskl. hybrid kapital) skal minimum udgøre 7 pct. 16 S y d b a n k Å r s r a p p o r t

13 Sydbank-aktien Sydbank havde ved udgangen af aktionærer. Én aktionær, Nykredit, har anmeldt at eje mere end 5 pct. af Sydbanks aktiekapital. Sydbank-aktien blev i oktober 2006 optaget på Nordic Large Cap-listen og kvalificerede sig i løbet af 2006 til eliteindekset OMXC20 på Københavns Fondsbørs. Kursen på en Sydbank-aktie (a 10 kr.) var ved årets udgang 270 mod 151 primo 2006 og 108 primo Aktiekursudvikling Sydbank Bankindeks januar 2006 = indeks 151, dvs. Sydbanks aktiekurs Å r s r a p p o r t S y d b a n k 17

14 Kunder og forretningsområder Kunder Sydbank har kunder, heraf ca erhvervskunder. Bankens kundeudvikling er meget tilfredsstillende også i lyset af, at banken fokuserer på helkundeforhold og gensidig lønsomhed og loyalitet i forholdet mellem kunde og bank. Udviklingen er et udtryk for, at Sydbank evner at tiltrække og fastholde kunder i et meget konkurrencepræget marked. Forretningsområder Sydbank har et konkurrencedygtigt produktsortiment og leverancesystem, der matcher kundernes behov. Sydbank lægger i sit virke over for alle kundegrupper privatkunder, private banking-kunder og erhvervskunder vægt på at være en proaktiv sparringspartner, der yder professionel rådgivning og leverer smidig betjening. Det sker med baggrund i bankens kendskab til den enkelte kundes behov og er baseret på medarbejdernes specialviden og kompetence inden for de respektive områder, herunder finansiering/realkredit og pensionsopsparing. Privat Banken har valgt at drive sin virksomhed med vægt på egenproduktion af ydelser. I konsekvens heraf sker der løbende produktudvikling. Senest er Sydbanks kompetence på det tyske marked inddraget i udviklingen af grænseoverskridende finansieringsløsninger til danskeres køb af ejerboliger/ferielejligheder i Nordtyskland. På pensionsområdet forventer Sydbank at være med blandt de første pengeinstitutter i PensionsInfo, der efter planen igangsættes i maj Som supplement til egenproduktionen har Sydbank indgået samarbejdsaftaler med underleverandører uden for den klassiske vifte af bankprodukter. På realkreditområdet er Sydbanks primære samarbejdspartnere Totalkredit/Nykredit og DLR og på livsforsikringsområdet Topdanmark og PFA. Investeringsrådgivning og Private Banking Investeringsrådgivning og kapitalforvaltning er forretningsområder i kraftig vækst, og Sydbank har gennem en længere årrække satset målrettet herpå. Via bred tilstedeværelse og faglig kompetence har banken været blandt de allerførste til at imødekomme bl.a. private banking-kundens behov for formuerådgivning. Sydbank forvalter ved udgangen af 2006 en samlet værdipapirbaseret opsparing på 61 mia. kr. Det sker bl.a. i et samarbejde med Investeringsforeningen Sydinvest. Bankens kundevendte ekspertise inden for investeringsrådgivning og formuepleje er tilgængelig i 16 lokale investeringscentre. Bankens tilbud og løsninger til kunderne bygger på personligt kendskab og opmærksomhed samt på kundebehovsorienterede værktøjer og analyser og afspejles i branchens vel nok bedste forhold mellem decentral investeringskompetence og depotvolumen. Herved står Sydbank stærkt også i relation til den voksende efterspørgsel fra formuende danske private banking-kunder. Via Private Banking International-afdelingen i Gråsten har Sydbank i en årrække, med baggrund i bankens investeringsrådgivningskompetence, med betydelig succes tilbudt udenlandske kunder formuepleje og investeringsrådgivning. Sydbank Schweiz I 2003 etablerede Sydbank datterbanken Sydbank (Schweiz) AG, der fra St. Gallen i Schweiz henvender sig til bl.a. private banking-kunder med domicil uden for Danmarks grænser, herunder udlandsdanskere. Sydbank Schweiz beskæftiger ca. 30 medarbejdere og realiserede i sit 4. driftsår, 2006, et resultat før skat på 7 mio. kr. Erhverv Sydbank er og vil være en konkurrencedygtig allround-bank for erhvervskunder. Sydbank besidder særlig kompetence, bl.a. når erhvervskunderne efterspørger effektive betalingsformidlings- og cash management-løsninger såvel nationalt som internationalt. Hertil bidrager bl.a. bankens egne afdelinger i Tyskland, samti- 18 S y d b a n k Å r s r a p p o r t

15 dig med at Sydbank er aktiv deltager i de nyeste systemer for grænseoverskridende betalinger i euro. Sydbank er også med i det internationale Connector-samarbejde. Et andet særligt kompetenceområde er afdækning af erhvervskunders rente- og valutarisici. Kundebehovene afdækkes gennem den løbende rådgivning, hvor avancerede analyseværktøjer anvendes til at skabe et overskueligt overblik over kundens finansieringsstruktur, rente- og valutarisici. Banken tilbyder på denne baggrund rentesikring af såvel korte som lange kreditter samt en bred vifte af instrumenter fra almindelige terminskontrakter til strukturerede optionsprodukter til afdækning af valutarisici. Banken tilbyder også professionelle ebankingløsninger til erhvervskunder på specialområderne valutahandel og remburs. Et stigende antal erhvervskunder benytter sig af Sydbanks firmapensionskoncept, der fleksibelt og konkurrencedygtigt dækker virksomheders behov på området. Sydbank Merchant Bank er en specialfunktion, der rådgiver erhvervskunder om bl.a. generationsskifte, tilvejebringelse af ansvarlig lånekapital, børsintroduktioner og aktieemissioner samt incitamentsprogrammer i form af f.eks. medarbejderobligationer eller medarbejderaktier. Sydleasing Det 100 % ejede datterselskab, Sydleasing A/S (tidligere SBK- Invest A/S), er pr. 1. januar 2007 fusioneret med Sydbank A/S. Sydleasing-aktiviteterne ud over leasing tillige factoring (Sydfactoring) og finansiering af lystbåde (SøFinans) videreføres i Sydbank-regi. Sydbank Markets Sydbank Markets varetager bankens handels- og kundevendte aktiviteter på værdipapir-, rente- og valutamarkederne. I områderne Markets Handel, Kapitalforvaltning og Handelsadministration i hovedsædet på Peberlyk i Aabenraa er der i alt beskæftiget ca. 150 medarbejdere. Markets Handel varetager al prisstillelse, herunder egentlige market maker-forpligtelser. Det omfatter bl.a. opgaven som primary dealer på danske statsobligationer en market makeropgave, som kun få danske pengeinstitutter løser. Af øvrige ansvarsområder kan nævnes serviceringen af enkelte større kunder, lokale pengeinstitutter samt af bankens egne investeringscentre. Fra 2006 har Finansafdelingen i Markets Handel varetaget disponeringen af bankens egenbeholdning en opgave, der tidligere lå i et selvstændigt Treasury-område. Sydbank deltager løbende i undersøgelser af erhvervskundernes tilfredshed med deres primære pengeinstitut undersøgelsen fra Aalund Business Research, dækkende erhvervsvirksomheder med ansatte, viste, at Sydbank fortsat har landets mest tilfredse og loyale erhvervskunder. Sydbank Tyskland Sydbank Tyskland henvender sig såvel til danske erhvervskunder, der har samhandel med Tyskland, som til tyske erhvervsog privatkunder. Også i Tyskland er investeringsrådgivning og private banking Sydbank-specialer, der udfoldes fra afdelingerne i Flensborg og Hamborg og fra april 2007 tillige fra bankens nye afdeling i Kiel. Derudover har Sydbank i Flensborg specialiseret sig i at være bank for privatkunder, der pendler over den dansk-tyske grænse. Kapitalforvaltning varetager traditionelle kapitalforvaltningsopgaver som f.eks. forvaltningen af bankens puljer og individuelle PM-mandater. Kapitalforvaltning er også hjemsted for bankens afdeling for Emerging Markets & Structured Credit, der bl.a. er en satsning mod det institutionelle segment, og hvor der er opnået et forretningsmæssigt gennembrud. Endelig er Kapitalforvaltning fagligt ansvarlig for bankens decentrale investeringscentre. Her er i alt ca. 80 medarbejdere beskæftiget med investeringsrådgivning af bankens private banking-kunder samt med valuta- og renterådgivning af især bankens erhvervskunder. Handelsadministration, der beskæftiger ca. 50 medarbejdere, løser opgaver for såvel Markets Handel som Kapitalforvaltning. Herudover løses en række depotbankopgaver for andre finansielle institutioner. Å r s r a p p o r t S y d b a n k 19

16 Organisation, distribution og medarbejdere Banken er fysisk kundevendt via 16 danske regioner, afdelinger i Tyskland, PBI Gråsten, Sydbank Schweiz, Sydleasing samt specialistfunktionerne i hovedsædet på Peberlyk i Aabenraa, herunder områderne i Sydbank Markets. De danske regioner leverer full service-betjening af alle kunder. Regionerne er på den kundevendte side organiseret i erhvervsafsnit, investeringsafsnit samt privatkundeafsnit, hvortil bankens mindre filialer refererer. De administrative opgaver udføres i kundesekretariater i regionshovedkontorer understøttet af specialiserede afdelinger i hovedsædet. Afdelinger Sydbank har 110 kundevendte afdelinger, heraf to i Tyskland. I de seneste fem år har banken etableret nye afdelinger i Midtjylland og Nordsjælland. Senest er der åbnet en afdeling i Ballerup. Via disse udbygninger af det fysiske distributionsnet udvikles Sydbanks forretning i dele af landet, hvor banken hidtil ikke har været repræsenteret. I de oprindelige kerneområder sker der sideløbende hermed en gradvis tilpasning af indretningen af et fortsat bredt afdelingsnet, der selvsagt på rentabel vis muliggør fortsat tilstedeværelse også i mindre bysamfund. I 2006 er der lukket tre mindre afdelinger. Sikkerheden for kunder og medarbejdere i forbindelse med den fysiske betjening og kontantforsyning prioriteres højt. Der er således installeret tidsforsinkelseslåse i alle bankens afdelinger. Med primært sigte netop på sikkerheden mod røverier planlægges det at videreføre en igangsat proces i retning af flere kontantløse afdelinger. Selvbetjening/eBanking Med udgangspunkt i bankens omfattende hjemmesider har Sydbanks kunder mulighed for at søge nyttige økonomiske informationer, etablere økonomisk beslutningsgrundlag på en række områder samt foretage beregninger vedrørende bl.a. pension og boligøkonomi. I Sydbanks NetBank kan kunderne gennemføre gængse bankforretninger, herunder handle værdipapirer. Der er bl.a. mulighed for også grafisk at få oversigt over pensioner og forsikringer samt at modtage sms og , når f.eks. lønnen er indsat på kontoen, eller fondshandlen er gennemført. I det elektroniske arkiv, earkiv, som den langt overvejende del af NetBankkunderne har valgt at benytte frem for ringbindet, kan der nu opbevares flere end 50 forskellige typer bankdokumenter. Antallet af NetBank-kunder og disses brug af NetBanken til transaktioner og bankforretninger er i fortsat kraftig vækst. Således er antallet af værdipapirhandler via NetBanken fordoblet fra 2005 til 2006, og markante prisnedsættelser på handel med aktier i NetBanken forventes at bidrage til yderligere forretningsvækst via denne kanal. Sydbanks Online Banking-system til erhvervskunder udvides i 2007 med en internetversion, der er fuldt integrerbar med kundens økonomisystem, og som vil understøtte alle former for elektronisk cash management. Alle ebanking-løsninger serviceres af Sydbanks hotline-afdeling, der også har åbent om aftenen. Hotline betjente i 2006 flere end kundehenvendelser. I 2007 åbner banken sin tredje afdeling i Tyskland i delstaten Slesvig-Holstens hovedstad Kiel. Her overtager Sydbank via en samarbejdsaftale en kunde- og forretningsportefølje samt lokaler fra lokalbanken Bank Companie Nord. Herved styrkes Sydbanks solidt etablerede fodfæste på det perspektivrige nordtyske marked, hvor banken i forvejen er repræsenteret i Flensborg og Hamborg. Over 80 pct. af bankens betalingstransaktioner såvel nationale som internationale foregår via bankens ebanking-systemer. Som supplement til bankens udstedelse af Dankort, med eller uden Visa-funktionalitet, og Visa Electron-kortet lancerede Sydbank i 2005 et af markedets stærkeste og mest komplette kreditkortprogrammer. I bankens MasterCard-pakke tilbydes S y d b a n k Å r s r a p p o r t

17 forskellige kreditkortvarianter, herunder Classic, Gold og Platinum til såvel privat- som erhvervskunder. På alle Sydbank MasterCard er der op til 45 dages rentefri kredit, og der kan tilknyttes unikke rejseforsikringer samt en række fordelsprogrammer. Både privat- og erhvervskunder har taget særdeles godt imod kreditkortilbuddet. Ved udgangen af 2006 var der således flere end Sydbank MasterCard i omløb. Alle Sydbanks afdelinger har en pengeautomat, og i alt har banken opstillet 143 pengeautomater, hvoraf 127 er åbne for kontanthævninger den største del af døgnet alle årets dage. Bankens pengeautomater har i 2006 håndteret over 5 mio. udbetalinger, svarende til næsten 80 pct. af alle kontanthævninger i/via banken. Medarbejdere Antallet af medarbejdere, omregnet til heltid, er i 2006 steget fra til en stigning på 3,2 pct. Udviklingen i medarbejderantallet afspejler det høje aktivitetsniveau året igennem. Således er bemandingen i bankens investerings- og private banking-afdelinger steget, ligesom også åbning af nye afdelinger og en markant forretningsvækst i bl.a. hovedstadsområdet og Nordtyskland indebærer et øget medarbejderbehov. Endvidere arbejdes der allerede nu intenst med forberedelserne til SEPA (det fælleseuropæiske betalingsområde) samt elektronisk tinglysning, der er planlagt igangsat i foråret Der investeres løbende i videreudvikling af moderne rådgiverarbejdspladser med udgangspunkt i den samme teknologiske platform, som NetBanken bygger på. Sigtet er at fastholde bankens rådgivnings- og kontaktkvalitet, uanset kundens valg af kanal til banken. I løbet af det kommende års tid afsluttes yderligere et igangværende projekt med at overføre bankens telefonsystemer til IP-telefoni. Bankens systemer har også i 2006 været kendetegnet ved en meget høj driftsstabilitet med en tilgængelighed på tæt ved 100 pct. Regionale Bankers Forening Sydbank deltager i Regionale Bankers Forening sammen med Amagerbanken, Arbejdernes Landsbank, Fionia Bank, Jyske Bank og Spar Nord Bank. Foreningen har som hovedformål at styrke medlemmernes sektorpolitiske position. Samarbejdet koordineres via et sekretariat beliggende i København. Der er i 2006 ansat 30 elever/finansøkonomer, ligesom der er startet to hold akademikere dels som erhvervstrainees, dels som investeringstrainees. På et fortsat stramt arbejdsmarked evner Sydbank at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere. It Bankdata er primær it-leverandør til Sydbank og knap 20 andre danske pengeinstitutter. Sydbank står stærkt positioneret på it-området. I 2006 og 2007 er der fokus på udbygning af nye ebanking-faciliteter til bankens erhvervskunder og større investeringskunder. Å r s r a p p o r t S y d b a n k 21

18 Corporate governance Sydbank har siden 2002 forholdt sig positivt og aktivt til Københavns Fondsbørs Nørby-udvalgs anbefalinger til retningslinjer for god selskabsledelse corporate governance. Bankens holdning hertil er refereret i årsrapporterne siden da. Bankens bestyrelse har på sit møde i december 2006 gennemgået og taget stilling til de anbefalinger, der nu foreligger fra Fondsbørsen med udgangspunkt i følg eller forklar -princippet. Sydbanks bestyrelse bakker op om arbejdet for god corporate governance og dialogen herom med bankens interessenter, og bestyrelsen har valgt at tilslutte sig de væsentligste dele af komitéens nye anbefalinger. Bestyrelsens stillingtagen til anbefalingerne fremgår i sin helhed af afsnittet om corporate governance på Om Sydbank, Investor Relations, Investor service, IR-fakta. På nogle områder har bestyrelsen valgt kun at følge anbefalingerne delvist og på enkelte slet ikke. Det skal i den forbindelse fremhæves, at: Sydbank i sine vedtægter opererer med en stemmeretsbegrænsning (den enkelte aktionær kan på egne vegne højst stemme med aktier). Rammerne for bestyrelsens og bestyrelsesformandens opgaver anses for tilstrækkeligt fastlagt og beskrevet i bestyrelsens forretningsorden. De eksisterende rammer for bestyrelsesarbejdet ligeledes findes passende i henseende til rekrutteringskriterier mv. vedrørende nye bestyrelsesmedlemmer, begrænsninger vedrørende bestyrelsesmedlemmers bestyrelsesposter i øvrigt, valgperiodens længde samt tilbagevendende evalueringsprocedurer. samt at: Bestyrelsen i tilfælde af overtagelsesforsøg bedst muligt vil tilgodese alle interesser primært selvsagt bankens såvel som aktionærernes interesser samtidig med at bankens erklærede mål om fortsat selvstændighed respekteres. Sydbank ikke følger anbefalingen om åbenhed vedrørende vederlag til ledelsesmedlemmer, idet bestyrelsen ikke finder private oplysninger af denne art relevante for offentligheden. Sydbank ikke følger anbefalingerne vedrørende samspil og aftaleindgåelse mellem banken og ekstern revisor. 22 S y d b a n k Å r s r a p p o r t

19 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2006 for Sydbank A/S. Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, og årsregnskabet for moderselskabet aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Årsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Aabenraa, den 20. februar 2007 Direktion Preben Lund Hansen Carsten Andersen (adm. direktør) Torben A. Nielsen Bestyrelse Kresten Philipsen (formand) Anders Thoustrup (næstformand) Otto Christensen Vagn F. Christensen Peder Damgaard Harry Max Friedrichsen Hanni Toosbuy Kasprzak Per Olesen Sven Rosenmeyer Paulsen Jan Uldahl-Jensen Margrethe Weber Å r s r a p p o r t S y d b a n k 23

Å r s r a p p o r t 2 0 0 6

Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 Indhold Ledelsesberetning Koncernens hovedtal 4 Årets resultat 5 Markedsrisiko 10 Kreditrisiko 12 Operationel risiko 15 Idé- og forretningsgrundlag 16 Kunder og forretningsområder

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr.

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 06/06 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

Sydbanks årsresultat 2007

Sydbanks årsresultat 2007 Sydbanks årsresultat 2007 Sydbank-koncernen har i 2007 realiseret et særdeles tilfredsstillende resultat før skat på 2.257 mio. kr., ensbetydende med en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på

Læs mere

Årets resultat. Solvensen er 11,9 pct., heraf kernekapital 8,9 pct.

Årets resultat. Solvensen er 11,9 pct., heraf kernekapital 8,9 pct. Årets resultat Hovedtræk Sydbank-koncernen har i 2007 realiseret et særdeles tilfredsstillende resultat før skat på 2.257 mio. kr., ensbetydende med en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 Årsrapport 2007 Indhold Ledelsesberetning Koncernens hovedtal og nøgletal 4 Årets resultat 5 Kapitalstyring 11 Markedsrisiko 12 Kreditrisiko 14 Operationel risiko 17 Idé- og forretningsgrundlag 18 Kunder

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Sydbank-præsentation. DDF-virksomhedsdag 30. maj 2006

Sydbank-præsentation. DDF-virksomhedsdag 30. maj 2006 Sydbank-præsentation 1 Sydbanks værdier og profil - er indeholdt i bankens mission statement Sydbanks blå tråd Banken ønsker af alle målgrupper at blive opfattet som konkurrencedygtig kompetent troværdigt

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Koncernens hovedtal 4

Koncernens hovedtal 4 Å r s r a p p o r t 2 0 0 5 Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 S Y D B A N K 1 Indhold Koncernens hovedtal 4 Ledelsesberetning Årets resultat 5 Markedsrisiko 10 Kreditrisiko 12 Øvrige risici 16 Forretningsgrundlag

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Resumé. Nedskrivninger på tilgodehavender og udlån er realiseret med 544 mio. kr., hvor der i 2007 blev tilbageført nedskrivninger på 568 mio. kr.

Resumé. Nedskrivninger på tilgodehavender og udlån er realiseret med 544 mio. kr., hvor der i 2007 blev tilbageført nedskrivninger på 568 mio. kr. Resumé Resultatet for 2008 er kraftigt negativt påvirket af den finansielle krise og af faldet i den økonomiske vækst. På den baggrund er det realiserede resultat før skat på 811 mio. kr. tilfredsstillende.

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Global Reports LLC. Årsrapport 2008

Global Reports LLC. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indhold Ledelsesberetning Koncernens hovedtal og nøgletal 4 Resumé 5 Regnskabsberetning 6 Kapitalstyring 11 Markedsrisiko 14 Kreditrisiko 16 Operationel risiko 19 Idé- og forretningsgrundlag

Læs mere

Årets resultat. Koncernens solvens er 11,1 pct., heraf kernekapital 8,1 pct.

Årets resultat. Koncernens solvens er 11,1 pct., heraf kernekapital 8,1 pct. Årets resultat Hovedtræk Sydbank har i 2005 realiseret et særdeles tilfredsstillende resultat før skat på 1.313 mio. kr. ensbetydende med en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på 28 pct. før

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2012 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 3 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Regnskabsberetning. Den samlede basisindtjening ekskl. handelsindtjening. Basisindtjening ekskl. handelsindtjening

Regnskabsberetning. Den samlede basisindtjening ekskl. handelsindtjening. Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Regnskabsberetning Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Den samlede basisindtjening ekskl. handelsindtjening er steget med 112 mio. kr. til 1.977 mio. kr. Rentemarginalindtjeningen er steget med 53

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Delårsrapporten 1. kvartal 2015

Delårsrapporten 1. kvartal 2015 28-04-2015 1 Delårsrapporten 1. kvartal 2015 Historisk høj indtjening god start på året 29. april 2015 28-04-2015 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Hovedbudskab Resultat Indtægter Omkostninger Nedskrivninger

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2017

Delårsrapport kvartal 2017 30-10-2017 1 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2017 Meget tilfredsstillende resultat for 1.-3. kvartal 2017 31. oktober 2017 30-10-2017 2 Hovedpunkter 1. 3. kvartal 2017 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2006.

Meddelelse nr. 2/2006. Meddelelse nr. 2/2006. Skive, den 31. januar 2006 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelsen for 2005 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer årsregnskabsmeddelelsen: Resultatet før skat

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30.

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november 2006 Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. september 2006) PERIODEN KORT FORTALT Normaliseret realkreditmarked i 2006 Markedets

Læs mere