1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Meddelelser fra rektor og formand Økonomi 2010 og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011..."

Transkript

1 Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning Andersen, Inger Jensen, Søren Kragbæk, Maj-Britt Petersen, Niels Hörup, Steen Sørensen, Kristian Ebbensgaard, Christian Gjesthede, Liselotte Nygaard, Henrik Stapelfeldt, Per B. Christensen. Niels Hörup deltog ved behandling af punkterne 1-5. Derudover deltog Niels Benn Sørensen, Kim Petersen, Hanne Dorthe Fischer, Karen-Lisbet Jacobsen, Gert Fosgerau, Johny Lauritsen, Lars Thore Jensen samt Elin Bech (referent). Bente Sorgenfrey samt Eva Levinsen. Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Meddelelser fra rektor og formand Økonomi 2010 og Byggeriet i Roskilde Beslutning af strategi for regional uddannelsesdækning Beslutning om principper for UCSJ s interne fordeling af dimensionering UCSJ s placering i uddannelsesbilledet Kommunikation fra bestyrelsesmødet Eventuelt /6

2 1. Godkendelse af dagsorden 1.1 Resumé Beslutning/konklusion Emner til kommende bestyrelsesmøder behandles under eventuelt. Fremover vil det være et selvstændigt punkt. Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referat 2.1 Resumé Beslutning/konklusion Referatet blev godkendt. 3. Meddelelser fra rektor og formand 3.1 Resumé Det vedlagte nyhedsbrev samt bilag udgør meddelelser fra rektor. Ulla Koch oplyste supplerende, at det planlagte møde med undervisningsministeren den 14.september 2010 er blevet udskudt, da ministeren blev syg. I forhold til salget af ejendommen Holbæk Seminarium kommer der en ny ejendomsvurdering, hvilket formentlig vil få den betydning, at salget ikke skal forelægges finansudvalget og at salget dermed kan godkendes af UVM. 3.2 Beslutning/konklusion Når medarbejdertilfredshedsundersøgelsen er færdigbehandlet i relevante fora, herunder HSU, forelægges den bestyrelsen til orientering. Bestyrelsen ønsker fremover, at større rapporter ikke kopieres, men at der henvises til disse via links samt at der udarbejdes korte resumeer af disse rapporter. 2/6

3 Til næste bestyrelsesmøde kommer dekan Lars Thore Jensen med et oplæg om efterog videreuddannelsesområdet, herunder sammenhængen mellem CFU s kursusportefølje og den generelle efter- og videreuddannelsesindsats. 4. Økonomi 2010 og Resumé Halvårsregnskabet samt forecast 2010 blev gennemgået. Niels Benn Sørensen orienterede om Finanslov 2011 og gennemgik materiale fra Rektorkollegiet og fra direktionen. I forhold til proces- og tidsplanens punkt om HSU orientering, påpegede medarbejderrepræsentanterne, at sætningen personalereduktionernes omfang burde udgå, idet der på HSU mødet den 17. september 2010 ikke blev oplyst antallet af medarbejdere, der skulle afskediges. Ulla Koch oplyste, at omfanget i kroner er blevet oplyst, men ikke selve antallet af medarbejdere, da dette tal ikke vides med sikkerhed endnu. I forhold til budgetmodellen blev især benchmarking beregningerne drøftet, idet medarbejderrepræsentanterne oplevede beregningerne og baggrunden for disse som ugennemsigtige, svære at forstå og dermed svære at forklare videre til de øvrige medarbejdere i organisationen. Ulla Koch understregede, at modellen er en rammemodel, hvor benchmarking er et af elementerne og med ramme skal forstås, at både administration, uddannelsesledelse og uddannelser indgår som delelementer. 4.2 Beslutning/konklusion Halvårsregnskab samt forecast for 2010 blev taget til efterretning. Der var i bestyrelsen enighed om, at finanslov 2011 betyder stærkt begrænset selvstyre for professionshøjskolerne og at Bestyrelsesforeningen bør reagere på dette overfor UVM. Bestyrelsen besluttede, at UCSJ s omkostningsniveau reduceres med 45 mio.kr. i forhold til budget Besparelserne skal iværksættes snarest og have fuld effekt senest i år Bestyrelsen konkluderede, at det er en forudsætning, at den gældende campusstruktur fastholdes, ligesom bestyrelsen forventer, at der bliver en større overensstemmelse mellem udgiftsniveauet på de enkelte campusser og mellem udgiftsniveauet på de enkelte uddannelser. Rektor og direktion skal udmønte beslutningen ifølge den tidsplan, der var fremlagt på mødet (bilag 4.3). 3/6

4 5. Byggeriet i Roskilde 5.1 Resumé I forhold til forhandling af pris for fase 2 i byggeriet, oplyste Hans Stige, at UCSJ ikke ønsker at gå på kompromis med antallet af kvadratmeter og kvalitet, og at det ser ud til, at UCSJ kan få forhandlet en reduktion på 2 mio.kr. i forhold til den oprindelige pris. Hvis afleveringstidspunktet for fase 2 kan forskydes et par måneder, bliver der større overensstemmelse mellem forelæggelse for finansudvalg og kontraktindgåelse, hvorfor formand og rektor har brug for en bemyndigelse til at indgå aftale om fase 2 inden for rammerne pris og afleveringstidspunkt. 5.2 Beslutning/konklusion Bestyrelsen bemyndigede bestyrelsesformand og rektor til at indgå kontrakt med Enemærke og Petersen A/S om bygning af Campus Roskilde fase 2. Enemærke og Petersens første tilbud på 47,5 mio. kr. skal forhandles ned med ca. 2 mio.kr. til 45,6 mio.kr. Der bemyndiges tillige til, at afleveringen af det færdige byggeri sættes til januar 2012 med mulighed for forhandling af forskydning af leveringen senest frem til juni 2012, på baggrund af en vurdering af byggeriets status i april Beslutning af strategi for regional uddannelsesdækning 6.1 Resumé Der blev fremsat ønske om tre præciseringer til udkastet: 1) Det skal tydeliggøres, at det er kommunernes og andre parters opgave at skaffe praktikpladser. 2) Det er vigtigt at sikre kvalificeret arbejdskraft i hele regionen. 3) I forhold til partnerskabsaftaler skal det konkretiseres, hvad vi vil med de aftaler. Det skal tilføjes som en ekstra kvalitet. Derudover var der en mindre rettelse til side 10 om de to årlige møder. Her skal bestyrelsesformand tilføjes, så der står, at "UCSJ afholder et årligt møde mellem bestyrelsen, direktionen, øvrig ledelse og udannelsesudvalgene samt to årlige møder mellem rektor, bestyrelsesformand ". 4/6

5 6.2 Beslutning/konklusion Med de tre justeringer og den enkelte rettelse, besluttede bestyrelsen UCSJ s strategi for regional uddannelsesdækning. 7. Beslutning om principper for UCSJ s interne fordeling af dimensionering 7.1 Resumé Udkastet blev diskuteret. Ulla Koch understregede, at principperne handler om balancen mellem at understøtte campusstrukturen og samtidig undgå, at der er ledige uddannelsespladser ét sted i organisationen og for mange ansøgere til samme uddannelse et andet sted i organisationen. Derudover skal principperne tydeliggøre, at der vil ske en regulering i den vejledende dimensionering 3 gange om året. 7.2 Beslutning/konklusion Bestyrelsen besluttede i forhold til de overordnede principper, at det andet punkt At de optagne først og fremmest skal være 1.prioriteter, da det er nemmere at fastholde dem udgår samt, at der byttes om på første og tredje punkt. De overordnede principper bliver herefter: - At de studerende skal være kvalificerede - At optage så mange som muligt - At vi lever op til vores forpligtelse om at uddanne i hele regionen. Dette skal være i balance med at uddanne så mange som muligt, men det er også en forudsætning herfor. Med disse ændringer besluttede bestyrelsen principperne for UCSJ s interne fordeling af dimensionering. 8. UCSJ s placering i uddannelsesbilledet 8.1 Resumé Hans Stige påpegede, at Ulla Kochs gennemgang af oplægget skal ses som en fortsat opvarmning af emnet, som bestyrelsen vil gå tættere ned i på seminaret i november, ligesom der ved seminaret vil være eksterne oplægsholdere. Ulla Koch gennemgik herefter oplægget om mulige scenarier for det fremtidige uddannelsesbillede. 5/6

6 Det blev efterfølgende bl.a. drøftet, at det på seminaret vil være relevant med et oplæg om, hvorvidt big is beautiful fortsat vil være en tendens samt et oplæg om uddannelser i internationalt perspektiv. 8.2 Beslutning/konklusion Taget til efterretning. 9. Kommunikation fra bestyrelsesmødet 9.1 Resumé Oplæg til pressemeddelelse blev drøftet og revideret. 9.2 Beslutning/konklusion Bestyrelsen besluttede at udsende pressemeddelelse. Pressemeddelelsen vedlægges som bilag. 10. Eventuelt 10.1 Resumé Hans Stige mindede bestyrelsen om, at der afholdes dialogforummøde den 13.oktober samt at det er vigtigt, at så mange som muligt fra bestyrelsen afser tid til at møde op. Der kan eventuelt blive tale om, at medlemmer af bestyrelsen sidder i en form for panel, så der kan stilles spørgsmål til panelet. Bestyrelsesmedlemmerne bedes give besked til Elin Bech på snarest muligt om, hvorvidt man deltager i dialogforummødet. Til næste bestyrelsesmøde skal der være en orientering om medarbejdertilfredshedsundersøgelsen samt et oplæg fra Lars Thore Jensen om efter- og videreuddannelse. Direktionen blev inviteret til det kommende bestyrelsesmøde den 16. december Beslutning/konklusion - 6/6

7 Bilag 3.1 Nyhedsbrev fra rektor Ulla Koch Nyhedsbrev december 2010 Kære alle. Med tak for sidst fra efterårets bestyrelsesseminar i Roskilde kommer hermed årets sidste nyhedsbrev med sidste nyt omkring besparelserne i UCSJ, budgettet for 2011 samt samarbejdet med UCSJ s samarbejdspartnere. Jeg henviser i øvrigt til nyhedsbrev fra oktober Bestyrelsesseminar Bestyrelsesseminaret i starten af november kom godt omkring mange emner og direktionen har på baggrund af drøftelserne på seminaret besluttet, med det formål at kvalificere bestyrelsens arbejde, at arbejde videre med: Undersøgelse af, hvad der gør UCSJ interessant og dermed motiverer vores studerende til 1) at søge i UCSJ 2) at blive i UCSJ Styrkelse af samarbejdet mellem bestyrelsen og uddannelsesudvalgene Arbejde imod et tættere samarbejde med Erhvervsakademiet Udbygge samarbejdet med Vækstforum Ny mission, vision og strategi samt tids og -procesplan for dette Fremtidigt koncept for dagsorden og referat Notat fra bestyrelsesseminaret er vedlagt som bilag Besparelser i UCSJ På baggrund af de varslede afskedigelser har der fra flere steder i organisationen været reaktioner. Flere studerende og medarbejdere har således reageret på forskellig vis, bl.a. ved læserbreve, åbne breve til bestyrelse og direktion samt en enkelt demonstration gjort opmærksom på frustrationer i forbindelse med de varslede afskedigelser. Jeg har i samarbejde med Hans Stige afholdt flere møder både med studerende og medarbejdere for at indgå en dialog omkring de kommende besparelser og har sendt besvarelser, der på bedste vis forsøger at beskrive baggrunden for besparelserne. Flere af vores kolleger i professionshøjskolerne er i øvrigt også nu begyndt at varsle afskedigelser, senest har UC Metropol varslet afskedigelse af omkring 50 medarbejdere. Igennem hele efteråret har der været et intenst arbejde med at få budgettet for 2011 til at hænge sammen, frem mod et bæredygtigt budget. 1

8 Bilag 3.1 Nyhedsbrev fra rektor Ulla Koch Budgettet for 2011 ligger klar til bestyrelsens godkendelse og behandles på bestyrelsesmødet den 16.december. 3. Vinteroptag I forhold til de uddannelser, der har vinteroptag er det kun pædagoguddannelsen, der har ledige pladser. På sygeplejerskeuddannelsen, hvor der er venteliste, er det besluttet at oprette et vinterhold på 20 studerende i Nykøbing F. Alene i den seneste uge har UCSJ modtaget 7 ansøgninger til sygeplejerskeuddannelsens vinteroptag i Nykøbing F. Dermed har UCSJ modtaget i alt 18 ansøgninger, hvoraf de 9 ansøgere pt. skriftligt har bekræftet, at de ønsker pladsen. Der er således stadig enkelte ledige pladser, så dem der ønsker at begynde en uddannelse allerede til februar kan nå det endnu. På den baggrund er det besluttet at oprette et vinterhold på 20 studerende, naturligvis under forudsætning af, at der er 20 studerende, der bekræfter at de ønsker optagelse. 4. Samarbejde med Erhvervsakademiet Der er igangsat en genforhandling af partnerskabsaftalen med Erhvervsakademiet (EASJ) med henblik på at få indskrevet de mange nye samarbejdsområder, som styregruppen for UCSJ/EASJ har behandlet. Det drejer sig bl.a om kvalitetssikring, fælles aftagerundersøgelser, forskning og udvikling, benchmarking, udvikling af tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser, udbuds- og uddannelsesscreeninger samt udvikling af IT-relaterede undervisningsformer. En ny partnerskabsaftale forventes underskrevet af Hans Stige og jeg lige i begyndelsen af det nye år. På baggrund af drøftelserne ved bestyrelsesseminaret vil jeg gøre mit til, at UCSJ får et tættere samarbejde med Erhvervsakademiet. 5. Partnerskabsaftaler I sidste nyhedsbrev orienterede jeg om, at UCSJ har underskrevet partnerskabsaftalen med Filadelfia og at vi er ved at drøfte nærmere, hvordan aftalen kan implementeres til størst mulig fordel for begge parter. Torsdag den 25. november afholdt Ingeniørhøjskolen i København (IHK) og UCSJ i fællesskab en workshop med det formål at arbejde med nogle af de udfordringer, som skal klares i det kommende samarbejde mellem de to institutioner. Konkret drøftede de 35 særligt indbudte deltagere følgende udfordringer: Styrke interessen for natur og teknik i folkeskolen og i de gymnasiale uddannelser med særlig vægt på drenge Øge det generelle kompetenceniveau blandt unge i regionen Styrke kompetenceniveauet blandt de ansatte i regionens virksomheder gennem målrettet efteruddannelse Sikre en øget regional uddannelsesdækning inden for natur og teknik med særligt fokus på ingeniøruddannelserne 2

9 Bilag 3.1 Nyhedsbrev fra rektor Ulla Koch Der var deltagelse fra UCSJ, IHK, Erhvervsakademi Sjælland, RUC, Studievalg Sjælland, Region Sjælland og Undervisningsministeriet. Der vil blive arbejdet videre med dels indgåelsen af en partnerskabsaftale mellem UCSJ og IHK og med konkrete projekter, som flere eksterne parter bliver en del af. Den overordnede partnerskabsaftale forventes underskrevet i løbet af et par uger. I tilknytning til det videre samarbejde mellem UCSJ og IHK vil der blive søgt eksterne midler dels fra Vækstforum og dels fra Undervisningsministeriet. Derudover pågår der et arbejde med at revidere den eksisterende samarbejdsaftale mellem Syddansk Universitet (SDU) og UCSJ samt en fornyelse af samarbejdsaftalen med Roskilde Universitet (RUC) og mellem Odsherred Teaterskole og UCSJ. Det første indledende møde med SOSU Sjælland (en fusion af fire SOSU institutioner på Sjælland) vil blive afholdt i denne uge med henblik på at drøfte indgåelse af en partnerskabsaftale mellem UCSJ og SOSU Sjælland. 6. Realisering af uddannelseskontrakten: Status fra de otte tværgående arbejdsgrupper Ved indgåelsen af udviklingskontrakten mellem Undervisningsministeriet og UCSJ i juni 2010 nedsattes otte tværgående (interne) arbejdsgrupper i UCSJ, der hver især skulle arbejde med vigtige hjørner af realiseringen af kontraktens målsætninger: 1. Vejledning og fastholdelse at øge gennemførelse og studenterinddragelse 2. Praktik og professionssamarbejde at øge gennemførelse og aftagerinddragelse 3. Bachelorprojekt og udviklingsarbejde at øge professions- og udviklingsbasering 4. ECTS, transparens og internationalisering at øge udveksling og internationalisering 5. Politik for aftagerinddragelse at øge og systematisere aftagerinddragelsen 6. Politik for studenterinddragelse at øge og systematisere studenterinddragelsen 7. Dimittendkontakt at øge kvalitet og videncirkulation i uddannelse arbejde 8. Uddannelsesformater at øge gennemstrømning og produktivitet De otte grupper har netop fremsendt en foreløbig status til direktionen (kan rekvireres på hvoraf det fremgår at arbejdet skrider hurtigt frem overalt. Der er både gennem direktionen og direkte mellem arbejdsgrupperne tværgående kontakt, således at beslægtede målsætninger koordineres. Grupperne har i opdraget fået forskellige afrapporteringstidspunkter, og status er at to arbejdsgrupper er færdige (Vejledning og fastholdelse samt Praktik og professionssamarbejde), medens de øvrige seks grupper bliver færdige omkring jul/nytår eller i løbet af foråret

10 Bilag 3.1 Nyhedsbrev fra rektor Ulla Koch 7. Møde med formændene for uddannelsesudvalgene Den 10.november 2010 blev der afholdt møde med Hans Stige, undertegnede og formændene for uddannelsesudvalgene. Der var følgende punkter til henholdsvis orientering og drøftelse: Hans Stige orienterede om de vigtigste emner fra det nyligt afholdte bestyrelsesseminar Niels Benn Sørensen orienterede om den økonomiske situation. Lars Thore orienterede om efter- og videreuddannelse specielt med fokus på arbejdet/processen vedr. nye studieordninger på Diplom området. Jeg orienterede om udfordringerne med at skaffe tilstrækkeligt antal praktikpladser. Hans Stige lagde op til generel drøftelse af form og indhold for det årlige Dialogforum. Der er generelt en stor tilfredshed med og enighed om, at Dialogforum er en god mulighed for konstruktiv dialog med bestyrelsen. Der fremkom forslag til afholdelse af næste års Dialogforum, hvor oplægsholdere og bestyrelsesmedlemmer kan inddrages i højere grad i dialogen. 8. Fremstød i Vietnam University College Sjælland afholder i disse dage dansk-vietnamesisk konference i Hanoi om "Support to Arts Education in primary schools." Med 150 deltagere fra hele Vietnam er UCSJ med til at sætte den pædagogiske dagsorden i et Vietnam under hastig forandring. Konferencen sponseres af den danske ambassade. UCSJ har igennem fem år arbejdet med billedkunstuddannelsen i læreruddannelsen med forsøgsarbejde i 6 vietnamesiske provinser. Samlet set har op til 35 skoler været involveret i projektet. Vietnam har et ganske godt uddannelsesfundament, som dog er ganske anderledes end det, der kendes fra Danmark. Det vi kan bidrage med er at satse på at efteruddanne undervisere og udvikle læreruddannelsen. Dette sker således, at Vietnam får bedre muligheder for at tage udgangspunkt i det enkelte barn og derigennem opnå en bedre udvikling af kompetencer. UCSJ har gennem de sidste fem år set gode resultater af arbejdet med udbredelsen af danske pædagogiske principper. Vietnam er et land der har oplevet økonomisk velstand. Sammen med denne velstand ønsker Vietnam at tilegne sig nye pædagogiske metoder. Projektet forventes at blive fulgt at af et nyt femårigt projekt, som skal udbrede kendskabet til de danske pædagogiske principper til flere dele af Vietnam. Det fremtidige projekt skal videreudvikle og udbrede netværk af Art Education ressourcepersoner på alle niveauer. 4

11 Bilag 3.1 Nyhedsbrev fra rektor Ulla Koch 9. Efter- og videreuddannelseschef og andre ansættelser Dorte Bjerregaard er ansat som chef for Center for Videreuddannelse (CFV) og tiltræder stillingen den 3.januar Dorte Bjerregaard kommer fra en stilling som uddannelseschef i EUC Nordvestsjælland og har flere års erfaring med drift, uddannelsesudbud samt daglig og strategisk ledelse af undervisere, konsulenter og administrativt personale. Uddannelsesleder for sygeplejerskeuddannelsen, Birte Friis Gerstoft, er fra 1.januar 2011 udpeget som leder af socialrådgiveruddannelsen i Roskilde og varetager fremover begge uddannelser. Uddannelsesleder for bioanalytikeruddannelsen, Katrine Kragskov Eriksen, er fra 1.december 2010 udpeget som leder af sygeplejerskeuddannelsen i Næstved og varetager fremover begge uddannelser. Uddannelsesleder for sygeplejerskeuddannelsen i Campus Storstrøm, Lisselotte Rosenkilde, er fra 1.november 2010 udpeget som leder af socialrådgiveruddannelsen i Campus Storstrøm og varetager fremover begge uddannelser. Uddannelsesleder for ergoterapeutuddannelsen, Berit Hvalsøe, er fra 1.november 2010 udpeget som leder af studieservicecenteret i Næstved og varetager fremover begge funktioner. I Forskning og Udvikling er Eric van Leenen pr. 1.oktober 2010 blevet projektchef. Eric har været i ansat siden januar 2010 som administrativ ansvarlig for ELYK projektet og er nu ansat som projektchef med henblik på, at de 3 videncentre, Internationalt Kontor og enheden for Kvalitet og Udvikling vil få større adgang til de projektkompetencer, der i dag ligger i ELYK og PRO-HIP projekterne. Formålet med projektsekretariatet er overordnet at sikre en tæt koordinering af ansøgninger samt øge kvalitet og timing i eksterne projektansøgninger fra UCSJ. Endvidere skal afdelingen være med til at rådgive direktion og den øvrige ledelse om projektledelses og strategisk prioritering af eksterne ansøgninger med størst mulig succes til følge. 10. Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) Arbejdet med behandlingen af MTU en er i gang. Arbejdsgruppen har mødtes 2 gange og er i færd med at bearbejde undersøgelsens data med henblik på at fremlægge undersøgelsens konklusioner på første HSUmøde i det nye år. Arbejdet er i proces og der er således ikke på nuværende tidspunkt færdigbehandlede konklusioner. Bestyrelsen vil efterfølgende blive orienteret om undersøgelsens konklusioner, når disse foreligger. 11. Kogebogen: Sundt, nemt og lækkert Den 8. december 2010 udgav kantinerne ved University College Sjælland kogebogen Sundt, nemt, lækkert! På University College Sjælland er kantinerne det uformelle samlingspunkt og her hvor det gode studiemiljø udfolder sig. Det er her venskaber etableres, flirter udleves og de bedste historier fortælles alt det der gør det sjovt at komme på uddannelsen. Kantinerne tager positionen som garant for det gode studiemiljø alvorligt og laver altid sund mad, der smager og vækker sanserne. Maden tilberedes fra bunden og med sæsonens friske råvarer. En enkel og jordbunden filosofi, som giver glade og energifyldte studerende og medarbejdere og som ligger til grund for de 91 opskrifter kantinepersonalet omhyggeligt har udvalgt til Sundt, nemt, lækkert! 5

12 Bilag 3.1 Nyhedsbrev fra rektor Ulla Koch Kogebogen er UCSJ s julegave til medarbejdere, studerende, bestyrelse og samarbejdspartnere. University College har i alt 6 kantiner spredt omkring på de fire campus: Campus Næstved, Campus Roskilde, Campus Slagelse, Campus Storstrøm, samt en kantine i UCSJ-Administrationen i Sorø. Hver dag serverer kantinerne lækker mad til University College Sjællands ca fuldtidsstuderende, efteruddannelsesstuderende og 700 medarbejdere. Kantinerne arbejder ud fra, at man som studerende og medarbejder skal kunne købe et sundt og velsmagende måltid hver dag og at alle oplever kantinen som et rart sted at være. Med venlig hilsen Ulla Koch 6

13 Mødereferat bestyrelsens forretningsudvalg Mødedato: Mandag den 6. december 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Forretningsudvalg: Ulla Koch, Hans Stige, Knud Henning Andersen, Maj-Britt Petersen, Inger Jensen, Per B. Christensen, Niels Benn Sørensen, Elin Bech (referent). Fraværende: - Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Konklusion bestyrelsesseminar Proces og tidsplan for mission, vision og strategi Handlingsplan for CFU Forberedelse af bestyrelsesmøde Eventuelt /4

14 1. Godkendelse af dagsorden 1.1 Resumé Beslutning/konklusion Dagsordenen blev godkendt. 2. Meddelelser 2.1 Resumé Hans Stige orienterede: Der er valgt et nyt medlem i bestyrelsen for DSR, Sebastian Nellemann. Sebastian er sygeplejerskestuderende i Roskilde. UC Lillebælt, UC Nordjylland OG UC Via har søgt Undervisningsministeriet om lov til at oprette en 5 årig læreruddannelse og har fået afslag på dette. Der har været kommunikeret med borgmesteren i Guldborgsund, John Brædder, omkring oprettelse af vinterhold på sygeplejerskeuddannelsen i Nykøbing F. UCSJ har tidligere meddelt, at der skal være mindst 25 studerende den 1.december, hvis der skal oprettes et hold. Som det ser ud nu, vil der maksimalt være 18 studerende til studiestart til februar næste år. Det er rektors indstilling, at der oprettes et hold på 20 studerende til februar 2011 og at de resterende 5 pladser fordeles til hhv. Roskilde og Næstved. Såfremt der ikke er 20 studerende den 1.februar 2011, oprettes holdet ikke. 2.2 Beslutning/konklusion Forretningsudvalget godkendte rektors indstilling således, at der oprettes et vinterhold på sygeplejerskeuddannelsen i Nykøbing F. på 20 studerende og at de resterende 5 pladser fordeles til hhv. Roskilde og Næstved. Såfremt der ikke er 20 studerende den 1.februar 2011, oprettes holdet ikke. 2/4

15 3. Konklusion bestyrelsesseminar 3.1 Resumé Der var i forretningsudvalget enighed om, at det havde været et godt bestyrelsesseminar. Hans Stige opsummerede, at der fremadrettet skal ses på vision, mission, strategi og handleplaner. Mission og vision skal gælde for en længere periode og bestyrelsen kan vælge indsatsområder for de enkelte år. UCSJ skal fortsat styrke samarbejdet med Erhvervsakademiet og de politiske relationer skal fortsat dyrkes intensivt, så der kommer en gensidighed i samarbejdet med kommuner og region. Der var på seminaret opbakning til, at der på bestyrelsesmøderne skal være selvbærende dagsordener, således at der fremover kun skal være beslutningsreferater. Bestyrelsen skal arbejde på at blive bedre til at inddrage uddannelsesudvalgene. Ulla Koch oplyste, at der har været afholdt et seminar med Ingeniørhøjskolen og UCSJ, hvor der bl.a. var repræsentanter fra Undervisningsministeriet, Region Sjælland, Erhvervsakademiet og RUC. Konklusionen herfra var, at samarbejdsaftalen kan skrives under inden jul. Herefter udarbejdes der handleplaner og søges om midler i vækstforum samt i Undervisningsministeriet. 3.2 Beslutning/konklusion - 4. Proces og tidsplan for mission, vision og strategi 4.1 Resumé Der var enighed om, at mission og vision skal gælde for en længere periode og at bestyrelsen kan vælge indsatsområder for de enkelte år. Det kunne f.eks. være et øget fokus på undervisningstimer og tjenestetidsaftale. Der vil i budgetmateriale være en anbefaling på dette område. I proces- og tidsplan skal bestyrelsens rolle fremgå, ligesom det er vigtigt at præcisere medarbejdernes indflydelse på arbejdet. 4.2 Beslutning/konklusion Proces og tidsplan for ny strategi, vision og mission fremlægges for bestyrelsen, når denne er udarbejdet. Der er mulighed for at arbejde i delstrategier, så man arbejder parallelt. I processen skal der debatteres med medarbejdere og studerende. Uddannelsesudvalgene skal inddrages i arbejdet. 3/4

16 5. Handlingsplan for CFU 5.1 Resumé Den økonomiske situation for CFU blev drøftet i sammenhæng med finanslov Beslutning/konklusion Indtil videre afventes mulig udmelding fra Undervisningsministeriet omkring konkret udmøntning af besparelser på CFU området. 6. Forberedelse af bestyrelsesmøde 6.1 Resumé Niels Benn Sørensen gennemgik udkast til budget 2011, der var medsendt som bilag. Til bestyrelsesmødets behandling af budgettet kommer desuden et bilag med forklarende tekst, der bl.a. beskriver forudsætninger og anbefalinger. Endvidere tilføjes tal fra 2010, hvor det kan lade sig gøre, så sammenligning bliver mulig. Til punktet om bestyrelsens interne arbejde, skal det tydeliggøres, at det er rektor, der kan ønske en mindretalsudtalelse noteret i beslutningsreferatet og at et ønske om en mindretalsudtalelse altid skal ske på bestyrelsesmødet og ikke bagefter. 6.2 Beslutning/konklusion På bestyrelsens andet møde i 2011 skal budgetopfølgning sættes på dagsordenen. Med justeringerne beskrevet i afsnittet herover indstiller forretningsudvalget, at ændringen i forretningsordenen godkendes. 7. Eventuelt 7.1 Resumé Beslutning/konklusion - 4/4

17 Bilag 4.1 Budget 2011 B Forum Udgivelsesdato Mødedato Version Bilagstype Status Bemærkninger Initialer F Beslutning Ej godkendt Ulla Koch UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND BUDGET

18 Bilag 4.1 Budget 2011 Indholdsfortegnelse Indstilling... 3 Budgetudfordringen... 3 Fordelingen på hovedområder... 5 Uddannelsesaktivitet og optag... 7 Indtægtsgrundlaget Udgiftsbudgettet Udannelsesudgifterne på campus Besparelser på administration og støttefunktioner Personalemæssige konsekvenser EVKF Bygningsdriften Forskning og udvikling Bilag : Bilag 1: Campus Bilag 2: EVKF uden bibliotek Bilag 3: Forskning og udvikling Bilag 4: Fællesunderstøttende funktioner Bilag 5: Studieunderstøttende funktioner Bilag 6: Bygningsdrift Bilag 7: Takstfinansiering Bilag 8: UCSJ kantine Bilag 9: Periodiseret og finansopdelt budget for

19 Bilag 4.1 Budget 2011 Indstilling På baggrund af nedenstående sagsfremstilling indstiller rektor følgende i forhold til budget 2011: Budgettet for 2011 godkendes som et afbalanceret budget med et overskud på 0,4 mio.kr. Tjenestetidsaftalerne på undervisningsområdet opsiges og nyforhandles, således at der er etableret et nyt aftalegrundlag med virkning fra efterårssemestret Der iværksættes tiltag, der sikrer nye og mere omkostningseffektive former for udbud og undervisning, der kan implementeres løbende fra medio Der iværksættes i forlængelse af budgettet en handleplan for tilpasninger på CFU området således at udgifterne fra 2012 bringes på et niveau, der svarer til det samlede indtægtsniveau i Dette vil medføre omlægning og udfasning af aktiviteter, strukturelle ændringer og personalereduktioner. Dette er ikke indarbejdet i nærværende budgetmateriale. Der fokuseres fortsat på effektivisering af bygningsdriften. Der arbejdes videre med budgetmetoder, der bygger på økonomisk optimering og fordeling af ressourcer efter nøgletal. Budgetudfordringen Ved første fremlæggelse af budgetudfordringen blev der redegjort for en samlet budgetudfordring på 44,7 mio.kr., der fremkom ved: Indtægtsfald incl. P/L 25 mio. kr. Vedligeholdelsesefterslæb bygninger på 9 mio.kr. Nye initiativer vedr. EUD elever, HR og statens selvforsikring 3,3 mio. kr. Etablering af strategisk reserve 2,8 mio. kr. Etablering af overskudsbuffer 8,6 mio. kr. Modregning af besparelser ved salg Holbæk og reduceret bygningsdrift i Haslev 4 mio.kr. Siden er der kommet en række reguleringer som følge af en nyvurdering af STÅ prognoserne for 2011 og reguleringer som følge af det endelige finanslovsforlig, der bringer tilpasningsbehovet ned på 40,4 mio.kr. beregnet således. År 2011 samlede økonomiske udfordring m. baggrund i FFL nedregulering som følge af nyvurdering stå pronogse dækning af underskud barselsfond (FFL) ,5 % taxamterreduktion (FFL) Stigning i instititutionstilskud (udkantstilskud) Genberegnet udgangspunkt Det skal her bemærkes, at stigningen i institutionstilskuddet på 0,9 mio.kr. er alt, hvad der tilføres som særligt udkantstilskud. Der ligger ingen yderligere kompensation i form af taxametre eller tilskud til dækning af den samlede forpligtelse i udkantsområder. Der har siden været arbejdet på etablering af nye budgetmodeller, der bygger på en kombination af økonomisk best practice og fordeling af ressourcer på baggrund af nøgletal. Denne proces er ikke afsluttet, men der er nu etableret et budget, der sikrer balance i Der er i den konkrete fordeling taget hensyn til nye udbud, små uddannelser og delvis dækning af omstillingsomkostninger. 3

20 Bilag 4.1 Budget 2011 Dette er etableret gennem følgende tiltag Besparelser/reduktioner i budget 2011 Mindre P/L på drift Mindre forventning til lønstigning Overskudsmål nedsættelse (fra 8,6 mio. kr. til 0,3 mio. kr.) Selvforsikringspulje (fra 2 mio. kr - til 1 mio. kr. ) Nedsættelse af pulje til vedligeholdelsesefterslæb Personalereduktioner Effektivisering af omkostninger til undervisningens gennemførelse - årets effekt Besparelse på det administrative område - årets effekt Besparelse på de understøttende funktioner - årets effekt Udskydelse EUD elever til sommerferien Nedsættelse strategisk reserve Driftsbesparelser Besparelser på understøttende funktioner Finansielle poster Reduktion omkostninger Afskrivninger Reduktion afskrivninger Holbæk og Haslev I alt tiltag Af dette fremgår at 18 mio.kr. er hentet ved at nedsætte forventningerne til pris og lønudviklingen samt renoncere på de mål for overskud, genopretning af bygningsvedligeholdelsen og selvforsikringspuljen, der var indarbejdet i det oprindelige oplæg. De direkte konsekvensgivende besparelser beløber sig herefter til 22,4 mio.kr. Disse er bl.a. opnået ved at indgå 15 frivillige fratrædelsesordninger og afskedige 19 medarbejdere. Der arbejdes med større hold på uddannelserne og må forventes en forringet service på IT, bibliotek, studieservice og administrative understøttende funktioner. Der budgetteres med et afbalanceret resultat, der giver et samlet overskud på 0,4 mio. kr. på en samlet omsætning på 441,1 mio.kr. Indtægter og udgifter fordeler sig i hovedtal således. Tabel 1: Budget UCSJ 2011 i hele kr. UCSJ i alt Campus Næstved Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Storstrøm Studieunderstøttende ressouce CFU/CFV FU Bygningsunderstøttende ressource Fælles understøttende ressource Takstfinansiering og øvr. indtægt Teoristå ialt Praktikstå ialt Færdiggjorte ialt UCSJ kantiner Resultatopgørelse Indtægter Personaleomkostninger Driftskomkostninger Finansielle Poster Afskrivninger

21 Bilag 4.1 Budget 2011 Da der er tale om et budget med en meget snæver overskudsmargin, skal det bemærkes, at der er indarbejdet: en strategisk reserve på 2,5 mio.kr. til nye tiltag, en buffer på de 4 campus på 5 mio.kr. til at modvirke indtægtstab ved fald i STÅ en udisponeret pulje på 1,3 mio.kr. til ny løn. Dette betyder, at der sammenlagt er udisponerede reserver på 8,8 mio.kr. i budgettet. Der ligger afløbsomkostninger i forbindelse med afskedigelser og fratrædelsesaftaler på 10,5 mio.kr. Der er desuden indarbejdet konsekvens af genopretningsplanens dispositionsbegrænsning for 2010 på 4,8 mio.kr. Der er således dispositioner for 15,3 mio.kr., der alene er engangsudgifter i Budgettet indeholder således en vis, om end ikke markant, robusthed i forhold til såvel udsving i studentermassen, som de udfordringer, der kunne ligge i en yderligere økonomisk stramning i budgetåret. Tabel 4: Udvalgte indtægtsarters udvikling over tid Hele kr (+) 2010 (+) 2010 (+) 2011 (+) 2012 (+) 2013 (+) 2014 (+) Real 2009 Budget 2010 Forec Budget 2011 Teoristå ialt (+) Praktikstå ialt (+) Færdiggjorte ialt (+) Undervisningstaxameter Praktik og refusionapraktik tax Færdiggørelsestaxameter Fællestaxameter Bygningstaxameter Overgangsordning sygeplejeskol Overgangsordning Takst ordinær drift incl. CFV CFU Takst I alt UCSJ Takstudvikling jf. FFL 2011 Undervisningstaxametre -0,4% -1,1% -3,1% Fællestaxameter -16,1% -28,7% -33,2% Bygningstaxameter -4,3% -4,9% -6,8% CFU bevilling -24,8% -33,0% -33,0% Fremskrivning ved uændret Stå produktion I forhold til vil der være et behov for tilpasninger i form af udvikling af mere omkostningseffektive former for udbud og undervisning. Desuden vil der skulle etableres en særlig plan for CFU, der skal tilpasses inden udgangen af 2011, hvis der skal sikres balance i dette driftsområde i 2012 og frem. Fordelingen på hovedområder Budgettet er fordelt på følgende hovedområder. De fire campus, der indeholder udgifter til direkte uddannelsesudgifter til grunduddannelserne samt den dertil hørende ledelse og lokale studieadministration. Detailbudget findes i bilag 1 5

22 Bilag 4.1 Budget 2011 Studieunderstøttende ressourcer, der omfatter IT, biblioteksdrift, internationalt arbejde, markedsføring og kommunikation, fælles studieadministration, kantinetilskud samt fælles puljemidler til strategisk reserve, TR arbejde og selvforsikring. Detailbudget findes i bilag 5 CFU og CFV (center for undervisningsmidler og center for videreuddannelse). Detailbudget findes i bilag 2 FU (forskning og udvikling). Detailbudget findes i bilag 3 Bygningsunderstøttende ressourcer, der indeholder alle omkostninger til bygningsdrift. Detailbudget findes i bilag 6 Fælles understøttende ressourcer, der indeholder institutionsledelse og bestyrelse, sekretariat, løn og personale, regnskab og økonomi samt indkøb. Detailbudget findes i bilag 4 Finansiering og øvrige indtægter er et budgetteknisk område, som primært anvendes til opsamling af institutionstilskud, fællestaxameter og bygningstaxameter. Detailbudget findes i bilag 7 Kantinerne er efter anbefaling fra revisor medtaget som et nyt område, der således ikke længere håndteres som selvejekonstruktioner, men som en del af UCSJs samlede økonomi, drevet efter cirkulære om statens kantiner. Detailbudget findes i bilag 8 Den samlede omkostningsstruktur eksklusiv CFU ser således ud: Figur 1: Omkostningsstruktur UCSJ budget 2011 (ex. CFU) (1.000 kr. ) Bygningsdrift/kantinetilskud Fælles understøttende funktioner Studieunderstøttende funktioner Campus uddannelse CFV FU I budgettet er tilstræbt en balancering af de enkelte områder i forhold til de tilsvarende taxametre og øvrige indtægter. Men der er behov for en vis overførsel mellem områderne, som vist herunder. 6

23 Bilag 4.1 Budget 2011 Figur 6: Budgetfinansiering budget 2011 (1.000 kr.) Indtægter Omkostninger En specificeret, periodiseret opgørelse af budgettets detailposter på arter findes i bilag 9. Uddannelsesaktivitet og optag Der har som grundlag for budgetteringen været gennemført en grundig aktivitetsgennemgang, hvor de enkelte uddannelsessteder er kommet med vurderinger af den forventede stå produktion i Budgettet bygger på en stå prognose, der udviser et stigende antal teori og praktikstå, mens antallet af færdiggørelsesstå falder fra 2010 til 2011, som en konsekvens af det faldende optag frem til Stå prognoserne for 2011 danner baggrund for budgetlægningen af teori-, praktik- og færdiggørelsestaxametre i budget 2011, mens teoriståene for 2010 danner baggrund for budgetteringen af fælles og bygningstaxameterindtægter i 2011, jf. undervisningsministeriets afregningsordninger. Det skal bemærkes, at faldet i pædagoguddannelsen i Roskilde primært skyldes afviklingen af Haslev, hvor en del af de studerende valgte at blive overført til Storstrøm / Vordingborg, der udviser en markant stigning. 7

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 27. september 2011 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat...

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 9. februar 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1020, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1020, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 9. februar 2010 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokalet 2. sal Journalnummer:

Læs mere

Helle Dirksen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Mette Mønster Westergaard, Niels Henriksen og Kathrine Krageskov Eriksen. 1. Velkomst og meddelelser...

Helle Dirksen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Mette Mønster Westergaard, Niels Henriksen og Kathrine Krageskov Eriksen. 1. Velkomst og meddelelser... Mødereferat Mødedato: Onsdag den 10. november 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fraværende: Helle Kehlet, Jennifer Olsen, Susanne Lønborg Friis,

Læs mere

EVA oplyser, at Læreruddannelsen i Vordingborg har opfyldt samtlige 17 kriterier og uddannelsen er indstillet til positiv akkreditering.

EVA oplyser, at Læreruddannelsen i Vordingborg har opfyldt samtlige 17 kriterier og uddannelsen er indstillet til positiv akkreditering. Nyhedsbrev til bestyrelsen november/december 2011 Direktionen har de sidste par måneder brugt rigtig meget tid på at arbejde med budgettet, og det kommer vi også til at gøre fremover. Der er lagt besparelser

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6 Mødeindkaldelse 5. november 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 11. november 2008 Tid: 16.00 18.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 18. december 2013, 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl (AD), formand Mathias Brodka (MB), kursistrådet David Riko Sørensen

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddannelsen

Sygeplejerskeuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden Mødedato: Onsdag den 11. januar 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Campus Næstved Sygeplejerskeuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved B08 Journalnummer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. marts 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Lone

Læs mere

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse Strategisk Ledermøde Mødedato: D. 24. februar 2015 Starttidspunkt: kl. 12.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Asylgade Mødelokale: Jørgens kontor Journalnummer: 7000-1862-2013 Deltagere: Jørgen Hansen,

Læs mere

Professionshøjskolerne i tal

Professionshøjskolerne i tal Professionshøjskolerne i tal 2011 Indhold Side 1. PræSentation af ProfeSSionShøjSkoleSektoren.... 4. 1.1. Institutioner.... 4. 1.2. Professionshøjskolerne.set.i.et.videregående.uddannelsesbillede.... 5

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

Fraværende: Social- og sundhedsassistentelev Eva Jørgensen, elevrepræsentant

Fraværende: Social- og sundhedsassistentelev Eva Jørgensen, elevrepræsentant Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 30. aug.

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Leisure Managementuddannelsen Hotel Nørrevang, Marielyst Strandvej 32, 4873 Væggerløse. Rikke Maja Kromann (RMK), tlf. 7248 1093, rmk@ucsj.

Leisure Managementuddannelsen Hotel Nørrevang, Marielyst Strandvej 32, 4873 Væggerløse. Rikke Maja Kromann (RMK), tlf. 7248 1093, rmk@ucsj. Dagsorden Mødedato: Onsdag den 30. november 2011 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Campus Storstrøm Leisure Managementuddannelsen Hotel Nørrevang, Marielyst Strandvej

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 21. september kl. 10-12 Kragerup Gods Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster, Vestenborgallé 78 18. september 2012 kl. 14.00-16.30

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster, Vestenborgallé 78 18. september 2012 kl. 14.00-16.30 Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster, Vestenborgallé 78 18. september 2012 kl. 14.00-16.30 Tilstede: Skjold de la Motte, Kirsten Madsen, Flemming Jørgensen, Bodil Pedersen, Grete Breinhild, John Koldby

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. marts 2015, kl. 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Bjarne Andersen, Køge Kommune,

Læs mere

Mødedato: Onsdag den 17. november 2010 kl. 13:00 15:30. Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 7, 4180 Sorø

Mødedato: Onsdag den 17. november 2010 kl. 13:00 15:30. Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødereferat Mødedato: Onsdag den 17. november 2010 kl. 13:00 15:30 Mødested: Campus Slagelse Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Afbud: Ulla Maria Mortensen,

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 21. (12/6 2012)

REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 21. (12/6 2012) Side 1 af 5 REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 21. (12/6 2012) Møde: EASJ Bestyrelsesmøde nr.21 Indkaldt af: Formand Tim Christensen Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, tirsdag den 12. juni 2012 kl.

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor.

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor. Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15 i mødelokalet ved direktørens kontor. OBS: Mødet afsluttes ikke som tidligere aftalt med frokost. I stedet

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden...

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Kl. 15.00 til 19.00, Vognmagergade 8, 1120 København K, lokale s. 26 (forkortet) Deltagere: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Tina Græsted,

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj.

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj. Dagsorden Mødedato: Fredag den 12. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Campus Næstved Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: B 101 Journalnummer:

Læs mere

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 Der er gennem de seneste år sket en ændring i tilskudsstrukturen på erhvervsskolernes uddannelser. Det har vanskeliggjort

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 15. september 2014, kl. 15

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 15. september 2014, kl. 15 15. september 2014 J.nr. 043-1 JS/BF REFERAT Emne: Dato og tidspunkt: Sted: Referent: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse Mandag den 15. september 2014, kl. 15 Bestyrelseslokalet, Odense Adelige Jomfrukloster,

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Kirsa Ahlebæk Henrik Pedersen Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Christian Jeppesen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Meddelelser fra formanden

Læs mere

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015)

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015) Side 1 af Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 201) Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 33 Indkaldt af: Formand Susanne Lundvald Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 18. marts kl. 16.00

Læs mere

Referat af hhv. stiftende, konstituerende og første bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af hhv. stiftende, konstituerende og første bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af hhv. stiftende, konstituerende og første bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 20. januar 2011 kl. 17.30-20.00 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Indkaldt til mødet var 1. Niels

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Marjatta og University College Sjælland

Samarbejdsaftale mellem Marjatta og University College Sjælland Samarbejdsaftale mellem Marjatta og University College Sjælland Samarbejdsaftale vedrørende pædagoguddannelsen, forskning og Center for Videreuddannelse University College Sjælland Slagelsevej 7 4180 Sorø

Læs mere

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. april 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 17. april 2012 Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Mødedeltagere:

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Rybners. Tirsdag den 11. juni 2013 kl. 16.00-18.00 på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3

Bestyrelsesmøde på Rybners. Tirsdag den 11. juni 2013 kl. 16.00-18.00 på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3 Formand Axel Momme (AM) Næstformand Leif Hermansen (LH) Erling Berg Thomsen (EBT) Helle Pedersen (HP) Peter Bodenhoff (PB) Annette Skovgaard Karsten Rieder (KRI) Erik Gaj Nielsen (EGN) Anine Aakjær Jensen(AAJ)

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Referat af uddannelsesudvalgsmøde

Referat af uddannelsesudvalgsmøde Referat af uddannelsesudvalgsmøde Godkendt 11/2-2014 Mødedato: Tirsdag den 28. januar 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale:

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 24. august 2010 kl. 15.30 til 17.30 hos Selandia-CEU Deltagere: Frank Tonsberg, EUC NVS Lars Thore Jensen, VUC NVS/UCSJ Ulla Koch, VUC VSS/UCSJ Jens Timm Jensen, VUC NVS Jørgen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010.

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010. Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 15.09.10 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag

Læs mere

Mødereferat HSU. Endeligt. Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle

Mødereferat HSU. Endeligt. Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Endeligt Mødereferat HSU Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Journalnummer: 0600-1131-2010 Til stede: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Medarbejderrepræsentanter: Helle

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015.

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Bestyrelsen ved HF & VUC FYN 20. april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Fra bestyrelsen deltog: Kristian Grønbæk Andersen (formand), Poul Skov Dahl, Anne Jensen, Jens Mejer Pedersen,

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 16. december 2010 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Knudsens Gaard, Hunderupgade 2, 5230 Odense M Mødelokale: Ny konferencelokale

Læs mere

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 VER. 2 (bemærk: væsentlige ændringer angivet med rødt) Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 (ÆFL15) er der indarbejdet en

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11. 27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00 Endelig Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.2011 2. Punkter til beslutning: a) Budget

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse. 17. december 2009 Sags nr.: 126.923.

Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse. 17. december 2009 Sags nr.: 126.923. Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Trine Quist, Søren Jul Andersen, Anke Beuck, Mette Spendrup, Poul Dahl, Jan Skougaard,

Trine Quist, Søren Jul Andersen, Anke Beuck, Mette Spendrup, Poul Dahl, Jan Skougaard, Mødeforum: Uddannelsesudvalget Socialrådgiveruddannelsen Dato: 30. september 2009 Tid: Kl. 12.00 15.30 Sted: Lokale 1484/232 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Torben Rugholm Trine Quist, Søren Jul

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. november 2014 kl. 16.00 i lokale 2.28 Dagsorden: Pkt. 1 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer og præsentation

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Mødereferat. Møde nr. 2: Onsdag den 25. april 2007, kl. 18.00 20.00

Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Mødereferat. Møde nr. 2: Onsdag den 25. april 2007, kl. 18.00 20.00 Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 15. maj 2007 J. nr.

Læs mere

Drøftelser 4. Temapunkt Økonomi - opbygning og fremtid. Budgetoversigt 2013 samt specifikation af konti Andre driftsomkostninger blev udleveret.

Drøftelser 4. Temapunkt Økonomi - opbygning og fremtid. Budgetoversigt 2013 samt specifikation af konti Andre driftsomkostninger blev udleveret. Referat fra MIO møde Fredag den 16. november 14.15-16.00 Deltagere: VN-BK-CE-HM-LP-SRA-LO og JSP (referent) Fraværende: 1. Godkendelse af dagsordenen. Godkendt uden bemærkninger. 2. Mødets afvikling. Beklageligvis

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00 100 Referat Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00 Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet: Formand Jørn Pedersen Britt Salomonsen Erik Jepsen Gitte Skare Ole Kjær Brian Stein

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5 Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA Møde 2007-5 Mødet afholdes: Mandag den 29. oktober, kl. 16.00 til 18.00, på Jydsk Pædagog-Seminarium, lokale U104, Skejbyvej 29, 8240 Risskov.

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere