1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Meddelelser fra rektor og formand Økonomi 2010 og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011..."

Transkript

1 Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning Andersen, Inger Jensen, Søren Kragbæk, Maj-Britt Petersen, Niels Hörup, Steen Sørensen, Kristian Ebbensgaard, Christian Gjesthede, Liselotte Nygaard, Henrik Stapelfeldt, Per B. Christensen. Niels Hörup deltog ved behandling af punkterne 1-5. Derudover deltog Niels Benn Sørensen, Kim Petersen, Hanne Dorthe Fischer, Karen-Lisbet Jacobsen, Gert Fosgerau, Johny Lauritsen, Lars Thore Jensen samt Elin Bech (referent). Bente Sorgenfrey samt Eva Levinsen. Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Meddelelser fra rektor og formand Økonomi 2010 og Byggeriet i Roskilde Beslutning af strategi for regional uddannelsesdækning Beslutning om principper for UCSJ s interne fordeling af dimensionering UCSJ s placering i uddannelsesbilledet Kommunikation fra bestyrelsesmødet Eventuelt /6

2 1. Godkendelse af dagsorden 1.1 Resumé Beslutning/konklusion Emner til kommende bestyrelsesmøder behandles under eventuelt. Fremover vil det være et selvstændigt punkt. Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referat 2.1 Resumé Beslutning/konklusion Referatet blev godkendt. 3. Meddelelser fra rektor og formand 3.1 Resumé Det vedlagte nyhedsbrev samt bilag udgør meddelelser fra rektor. Ulla Koch oplyste supplerende, at det planlagte møde med undervisningsministeren den 14.september 2010 er blevet udskudt, da ministeren blev syg. I forhold til salget af ejendommen Holbæk Seminarium kommer der en ny ejendomsvurdering, hvilket formentlig vil få den betydning, at salget ikke skal forelægges finansudvalget og at salget dermed kan godkendes af UVM. 3.2 Beslutning/konklusion Når medarbejdertilfredshedsundersøgelsen er færdigbehandlet i relevante fora, herunder HSU, forelægges den bestyrelsen til orientering. Bestyrelsen ønsker fremover, at større rapporter ikke kopieres, men at der henvises til disse via links samt at der udarbejdes korte resumeer af disse rapporter. 2/6

3 Til næste bestyrelsesmøde kommer dekan Lars Thore Jensen med et oplæg om efterog videreuddannelsesområdet, herunder sammenhængen mellem CFU s kursusportefølje og den generelle efter- og videreuddannelsesindsats. 4. Økonomi 2010 og Resumé Halvårsregnskabet samt forecast 2010 blev gennemgået. Niels Benn Sørensen orienterede om Finanslov 2011 og gennemgik materiale fra Rektorkollegiet og fra direktionen. I forhold til proces- og tidsplanens punkt om HSU orientering, påpegede medarbejderrepræsentanterne, at sætningen personalereduktionernes omfang burde udgå, idet der på HSU mødet den 17. september 2010 ikke blev oplyst antallet af medarbejdere, der skulle afskediges. Ulla Koch oplyste, at omfanget i kroner er blevet oplyst, men ikke selve antallet af medarbejdere, da dette tal ikke vides med sikkerhed endnu. I forhold til budgetmodellen blev især benchmarking beregningerne drøftet, idet medarbejderrepræsentanterne oplevede beregningerne og baggrunden for disse som ugennemsigtige, svære at forstå og dermed svære at forklare videre til de øvrige medarbejdere i organisationen. Ulla Koch understregede, at modellen er en rammemodel, hvor benchmarking er et af elementerne og med ramme skal forstås, at både administration, uddannelsesledelse og uddannelser indgår som delelementer. 4.2 Beslutning/konklusion Halvårsregnskab samt forecast for 2010 blev taget til efterretning. Der var i bestyrelsen enighed om, at finanslov 2011 betyder stærkt begrænset selvstyre for professionshøjskolerne og at Bestyrelsesforeningen bør reagere på dette overfor UVM. Bestyrelsen besluttede, at UCSJ s omkostningsniveau reduceres med 45 mio.kr. i forhold til budget Besparelserne skal iværksættes snarest og have fuld effekt senest i år Bestyrelsen konkluderede, at det er en forudsætning, at den gældende campusstruktur fastholdes, ligesom bestyrelsen forventer, at der bliver en større overensstemmelse mellem udgiftsniveauet på de enkelte campusser og mellem udgiftsniveauet på de enkelte uddannelser. Rektor og direktion skal udmønte beslutningen ifølge den tidsplan, der var fremlagt på mødet (bilag 4.3). 3/6

4 5. Byggeriet i Roskilde 5.1 Resumé I forhold til forhandling af pris for fase 2 i byggeriet, oplyste Hans Stige, at UCSJ ikke ønsker at gå på kompromis med antallet af kvadratmeter og kvalitet, og at det ser ud til, at UCSJ kan få forhandlet en reduktion på 2 mio.kr. i forhold til den oprindelige pris. Hvis afleveringstidspunktet for fase 2 kan forskydes et par måneder, bliver der større overensstemmelse mellem forelæggelse for finansudvalg og kontraktindgåelse, hvorfor formand og rektor har brug for en bemyndigelse til at indgå aftale om fase 2 inden for rammerne pris og afleveringstidspunkt. 5.2 Beslutning/konklusion Bestyrelsen bemyndigede bestyrelsesformand og rektor til at indgå kontrakt med Enemærke og Petersen A/S om bygning af Campus Roskilde fase 2. Enemærke og Petersens første tilbud på 47,5 mio. kr. skal forhandles ned med ca. 2 mio.kr. til 45,6 mio.kr. Der bemyndiges tillige til, at afleveringen af det færdige byggeri sættes til januar 2012 med mulighed for forhandling af forskydning af leveringen senest frem til juni 2012, på baggrund af en vurdering af byggeriets status i april Beslutning af strategi for regional uddannelsesdækning 6.1 Resumé Der blev fremsat ønske om tre præciseringer til udkastet: 1) Det skal tydeliggøres, at det er kommunernes og andre parters opgave at skaffe praktikpladser. 2) Det er vigtigt at sikre kvalificeret arbejdskraft i hele regionen. 3) I forhold til partnerskabsaftaler skal det konkretiseres, hvad vi vil med de aftaler. Det skal tilføjes som en ekstra kvalitet. Derudover var der en mindre rettelse til side 10 om de to årlige møder. Her skal bestyrelsesformand tilføjes, så der står, at "UCSJ afholder et årligt møde mellem bestyrelsen, direktionen, øvrig ledelse og udannelsesudvalgene samt to årlige møder mellem rektor, bestyrelsesformand ". 4/6

5 6.2 Beslutning/konklusion Med de tre justeringer og den enkelte rettelse, besluttede bestyrelsen UCSJ s strategi for regional uddannelsesdækning. 7. Beslutning om principper for UCSJ s interne fordeling af dimensionering 7.1 Resumé Udkastet blev diskuteret. Ulla Koch understregede, at principperne handler om balancen mellem at understøtte campusstrukturen og samtidig undgå, at der er ledige uddannelsespladser ét sted i organisationen og for mange ansøgere til samme uddannelse et andet sted i organisationen. Derudover skal principperne tydeliggøre, at der vil ske en regulering i den vejledende dimensionering 3 gange om året. 7.2 Beslutning/konklusion Bestyrelsen besluttede i forhold til de overordnede principper, at det andet punkt At de optagne først og fremmest skal være 1.prioriteter, da det er nemmere at fastholde dem udgår samt, at der byttes om på første og tredje punkt. De overordnede principper bliver herefter: - At de studerende skal være kvalificerede - At optage så mange som muligt - At vi lever op til vores forpligtelse om at uddanne i hele regionen. Dette skal være i balance med at uddanne så mange som muligt, men det er også en forudsætning herfor. Med disse ændringer besluttede bestyrelsen principperne for UCSJ s interne fordeling af dimensionering. 8. UCSJ s placering i uddannelsesbilledet 8.1 Resumé Hans Stige påpegede, at Ulla Kochs gennemgang af oplægget skal ses som en fortsat opvarmning af emnet, som bestyrelsen vil gå tættere ned i på seminaret i november, ligesom der ved seminaret vil være eksterne oplægsholdere. Ulla Koch gennemgik herefter oplægget om mulige scenarier for det fremtidige uddannelsesbillede. 5/6

6 Det blev efterfølgende bl.a. drøftet, at det på seminaret vil være relevant med et oplæg om, hvorvidt big is beautiful fortsat vil være en tendens samt et oplæg om uddannelser i internationalt perspektiv. 8.2 Beslutning/konklusion Taget til efterretning. 9. Kommunikation fra bestyrelsesmødet 9.1 Resumé Oplæg til pressemeddelelse blev drøftet og revideret. 9.2 Beslutning/konklusion Bestyrelsen besluttede at udsende pressemeddelelse. Pressemeddelelsen vedlægges som bilag. 10. Eventuelt 10.1 Resumé Hans Stige mindede bestyrelsen om, at der afholdes dialogforummøde den 13.oktober samt at det er vigtigt, at så mange som muligt fra bestyrelsen afser tid til at møde op. Der kan eventuelt blive tale om, at medlemmer af bestyrelsen sidder i en form for panel, så der kan stilles spørgsmål til panelet. Bestyrelsesmedlemmerne bedes give besked til Elin Bech på snarest muligt om, hvorvidt man deltager i dialogforummødet. Til næste bestyrelsesmøde skal der være en orientering om medarbejdertilfredshedsundersøgelsen samt et oplæg fra Lars Thore Jensen om efter- og videreuddannelse. Direktionen blev inviteret til det kommende bestyrelsesmøde den 16. december Beslutning/konklusion - 6/6

7 Bilag 3.1 Nyhedsbrev fra rektor Ulla Koch Nyhedsbrev december 2010 Kære alle. Med tak for sidst fra efterårets bestyrelsesseminar i Roskilde kommer hermed årets sidste nyhedsbrev med sidste nyt omkring besparelserne i UCSJ, budgettet for 2011 samt samarbejdet med UCSJ s samarbejdspartnere. Jeg henviser i øvrigt til nyhedsbrev fra oktober Bestyrelsesseminar Bestyrelsesseminaret i starten af november kom godt omkring mange emner og direktionen har på baggrund af drøftelserne på seminaret besluttet, med det formål at kvalificere bestyrelsens arbejde, at arbejde videre med: Undersøgelse af, hvad der gør UCSJ interessant og dermed motiverer vores studerende til 1) at søge i UCSJ 2) at blive i UCSJ Styrkelse af samarbejdet mellem bestyrelsen og uddannelsesudvalgene Arbejde imod et tættere samarbejde med Erhvervsakademiet Udbygge samarbejdet med Vækstforum Ny mission, vision og strategi samt tids og -procesplan for dette Fremtidigt koncept for dagsorden og referat Notat fra bestyrelsesseminaret er vedlagt som bilag Besparelser i UCSJ På baggrund af de varslede afskedigelser har der fra flere steder i organisationen været reaktioner. Flere studerende og medarbejdere har således reageret på forskellig vis, bl.a. ved læserbreve, åbne breve til bestyrelse og direktion samt en enkelt demonstration gjort opmærksom på frustrationer i forbindelse med de varslede afskedigelser. Jeg har i samarbejde med Hans Stige afholdt flere møder både med studerende og medarbejdere for at indgå en dialog omkring de kommende besparelser og har sendt besvarelser, der på bedste vis forsøger at beskrive baggrunden for besparelserne. Flere af vores kolleger i professionshøjskolerne er i øvrigt også nu begyndt at varsle afskedigelser, senest har UC Metropol varslet afskedigelse af omkring 50 medarbejdere. Igennem hele efteråret har der været et intenst arbejde med at få budgettet for 2011 til at hænge sammen, frem mod et bæredygtigt budget. 1

8 Bilag 3.1 Nyhedsbrev fra rektor Ulla Koch Budgettet for 2011 ligger klar til bestyrelsens godkendelse og behandles på bestyrelsesmødet den 16.december. 3. Vinteroptag I forhold til de uddannelser, der har vinteroptag er det kun pædagoguddannelsen, der har ledige pladser. På sygeplejerskeuddannelsen, hvor der er venteliste, er det besluttet at oprette et vinterhold på 20 studerende i Nykøbing F. Alene i den seneste uge har UCSJ modtaget 7 ansøgninger til sygeplejerskeuddannelsens vinteroptag i Nykøbing F. Dermed har UCSJ modtaget i alt 18 ansøgninger, hvoraf de 9 ansøgere pt. skriftligt har bekræftet, at de ønsker pladsen. Der er således stadig enkelte ledige pladser, så dem der ønsker at begynde en uddannelse allerede til februar kan nå det endnu. På den baggrund er det besluttet at oprette et vinterhold på 20 studerende, naturligvis under forudsætning af, at der er 20 studerende, der bekræfter at de ønsker optagelse. 4. Samarbejde med Erhvervsakademiet Der er igangsat en genforhandling af partnerskabsaftalen med Erhvervsakademiet (EASJ) med henblik på at få indskrevet de mange nye samarbejdsområder, som styregruppen for UCSJ/EASJ har behandlet. Det drejer sig bl.a om kvalitetssikring, fælles aftagerundersøgelser, forskning og udvikling, benchmarking, udvikling af tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser, udbuds- og uddannelsesscreeninger samt udvikling af IT-relaterede undervisningsformer. En ny partnerskabsaftale forventes underskrevet af Hans Stige og jeg lige i begyndelsen af det nye år. På baggrund af drøftelserne ved bestyrelsesseminaret vil jeg gøre mit til, at UCSJ får et tættere samarbejde med Erhvervsakademiet. 5. Partnerskabsaftaler I sidste nyhedsbrev orienterede jeg om, at UCSJ har underskrevet partnerskabsaftalen med Filadelfia og at vi er ved at drøfte nærmere, hvordan aftalen kan implementeres til størst mulig fordel for begge parter. Torsdag den 25. november afholdt Ingeniørhøjskolen i København (IHK) og UCSJ i fællesskab en workshop med det formål at arbejde med nogle af de udfordringer, som skal klares i det kommende samarbejde mellem de to institutioner. Konkret drøftede de 35 særligt indbudte deltagere følgende udfordringer: Styrke interessen for natur og teknik i folkeskolen og i de gymnasiale uddannelser med særlig vægt på drenge Øge det generelle kompetenceniveau blandt unge i regionen Styrke kompetenceniveauet blandt de ansatte i regionens virksomheder gennem målrettet efteruddannelse Sikre en øget regional uddannelsesdækning inden for natur og teknik med særligt fokus på ingeniøruddannelserne 2

9 Bilag 3.1 Nyhedsbrev fra rektor Ulla Koch Der var deltagelse fra UCSJ, IHK, Erhvervsakademi Sjælland, RUC, Studievalg Sjælland, Region Sjælland og Undervisningsministeriet. Der vil blive arbejdet videre med dels indgåelsen af en partnerskabsaftale mellem UCSJ og IHK og med konkrete projekter, som flere eksterne parter bliver en del af. Den overordnede partnerskabsaftale forventes underskrevet i løbet af et par uger. I tilknytning til det videre samarbejde mellem UCSJ og IHK vil der blive søgt eksterne midler dels fra Vækstforum og dels fra Undervisningsministeriet. Derudover pågår der et arbejde med at revidere den eksisterende samarbejdsaftale mellem Syddansk Universitet (SDU) og UCSJ samt en fornyelse af samarbejdsaftalen med Roskilde Universitet (RUC) og mellem Odsherred Teaterskole og UCSJ. Det første indledende møde med SOSU Sjælland (en fusion af fire SOSU institutioner på Sjælland) vil blive afholdt i denne uge med henblik på at drøfte indgåelse af en partnerskabsaftale mellem UCSJ og SOSU Sjælland. 6. Realisering af uddannelseskontrakten: Status fra de otte tværgående arbejdsgrupper Ved indgåelsen af udviklingskontrakten mellem Undervisningsministeriet og UCSJ i juni 2010 nedsattes otte tværgående (interne) arbejdsgrupper i UCSJ, der hver især skulle arbejde med vigtige hjørner af realiseringen af kontraktens målsætninger: 1. Vejledning og fastholdelse at øge gennemførelse og studenterinddragelse 2. Praktik og professionssamarbejde at øge gennemførelse og aftagerinddragelse 3. Bachelorprojekt og udviklingsarbejde at øge professions- og udviklingsbasering 4. ECTS, transparens og internationalisering at øge udveksling og internationalisering 5. Politik for aftagerinddragelse at øge og systematisere aftagerinddragelsen 6. Politik for studenterinddragelse at øge og systematisere studenterinddragelsen 7. Dimittendkontakt at øge kvalitet og videncirkulation i uddannelse arbejde 8. Uddannelsesformater at øge gennemstrømning og produktivitet De otte grupper har netop fremsendt en foreløbig status til direktionen (kan rekvireres på hvoraf det fremgår at arbejdet skrider hurtigt frem overalt. Der er både gennem direktionen og direkte mellem arbejdsgrupperne tværgående kontakt, således at beslægtede målsætninger koordineres. Grupperne har i opdraget fået forskellige afrapporteringstidspunkter, og status er at to arbejdsgrupper er færdige (Vejledning og fastholdelse samt Praktik og professionssamarbejde), medens de øvrige seks grupper bliver færdige omkring jul/nytår eller i løbet af foråret

10 Bilag 3.1 Nyhedsbrev fra rektor Ulla Koch 7. Møde med formændene for uddannelsesudvalgene Den 10.november 2010 blev der afholdt møde med Hans Stige, undertegnede og formændene for uddannelsesudvalgene. Der var følgende punkter til henholdsvis orientering og drøftelse: Hans Stige orienterede om de vigtigste emner fra det nyligt afholdte bestyrelsesseminar Niels Benn Sørensen orienterede om den økonomiske situation. Lars Thore orienterede om efter- og videreuddannelse specielt med fokus på arbejdet/processen vedr. nye studieordninger på Diplom området. Jeg orienterede om udfordringerne med at skaffe tilstrækkeligt antal praktikpladser. Hans Stige lagde op til generel drøftelse af form og indhold for det årlige Dialogforum. Der er generelt en stor tilfredshed med og enighed om, at Dialogforum er en god mulighed for konstruktiv dialog med bestyrelsen. Der fremkom forslag til afholdelse af næste års Dialogforum, hvor oplægsholdere og bestyrelsesmedlemmer kan inddrages i højere grad i dialogen. 8. Fremstød i Vietnam University College Sjælland afholder i disse dage dansk-vietnamesisk konference i Hanoi om "Support to Arts Education in primary schools." Med 150 deltagere fra hele Vietnam er UCSJ med til at sætte den pædagogiske dagsorden i et Vietnam under hastig forandring. Konferencen sponseres af den danske ambassade. UCSJ har igennem fem år arbejdet med billedkunstuddannelsen i læreruddannelsen med forsøgsarbejde i 6 vietnamesiske provinser. Samlet set har op til 35 skoler været involveret i projektet. Vietnam har et ganske godt uddannelsesfundament, som dog er ganske anderledes end det, der kendes fra Danmark. Det vi kan bidrage med er at satse på at efteruddanne undervisere og udvikle læreruddannelsen. Dette sker således, at Vietnam får bedre muligheder for at tage udgangspunkt i det enkelte barn og derigennem opnå en bedre udvikling af kompetencer. UCSJ har gennem de sidste fem år set gode resultater af arbejdet med udbredelsen af danske pædagogiske principper. Vietnam er et land der har oplevet økonomisk velstand. Sammen med denne velstand ønsker Vietnam at tilegne sig nye pædagogiske metoder. Projektet forventes at blive fulgt at af et nyt femårigt projekt, som skal udbrede kendskabet til de danske pædagogiske principper til flere dele af Vietnam. Det fremtidige projekt skal videreudvikle og udbrede netværk af Art Education ressourcepersoner på alle niveauer. 4

11 Bilag 3.1 Nyhedsbrev fra rektor Ulla Koch 9. Efter- og videreuddannelseschef og andre ansættelser Dorte Bjerregaard er ansat som chef for Center for Videreuddannelse (CFV) og tiltræder stillingen den 3.januar Dorte Bjerregaard kommer fra en stilling som uddannelseschef i EUC Nordvestsjælland og har flere års erfaring med drift, uddannelsesudbud samt daglig og strategisk ledelse af undervisere, konsulenter og administrativt personale. Uddannelsesleder for sygeplejerskeuddannelsen, Birte Friis Gerstoft, er fra 1.januar 2011 udpeget som leder af socialrådgiveruddannelsen i Roskilde og varetager fremover begge uddannelser. Uddannelsesleder for bioanalytikeruddannelsen, Katrine Kragskov Eriksen, er fra 1.december 2010 udpeget som leder af sygeplejerskeuddannelsen i Næstved og varetager fremover begge uddannelser. Uddannelsesleder for sygeplejerskeuddannelsen i Campus Storstrøm, Lisselotte Rosenkilde, er fra 1.november 2010 udpeget som leder af socialrådgiveruddannelsen i Campus Storstrøm og varetager fremover begge uddannelser. Uddannelsesleder for ergoterapeutuddannelsen, Berit Hvalsøe, er fra 1.november 2010 udpeget som leder af studieservicecenteret i Næstved og varetager fremover begge funktioner. I Forskning og Udvikling er Eric van Leenen pr. 1.oktober 2010 blevet projektchef. Eric har været i ansat siden januar 2010 som administrativ ansvarlig for ELYK projektet og er nu ansat som projektchef med henblik på, at de 3 videncentre, Internationalt Kontor og enheden for Kvalitet og Udvikling vil få større adgang til de projektkompetencer, der i dag ligger i ELYK og PRO-HIP projekterne. Formålet med projektsekretariatet er overordnet at sikre en tæt koordinering af ansøgninger samt øge kvalitet og timing i eksterne projektansøgninger fra UCSJ. Endvidere skal afdelingen være med til at rådgive direktion og den øvrige ledelse om projektledelses og strategisk prioritering af eksterne ansøgninger med størst mulig succes til følge. 10. Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) Arbejdet med behandlingen af MTU en er i gang. Arbejdsgruppen har mødtes 2 gange og er i færd med at bearbejde undersøgelsens data med henblik på at fremlægge undersøgelsens konklusioner på første HSUmøde i det nye år. Arbejdet er i proces og der er således ikke på nuværende tidspunkt færdigbehandlede konklusioner. Bestyrelsen vil efterfølgende blive orienteret om undersøgelsens konklusioner, når disse foreligger. 11. Kogebogen: Sundt, nemt og lækkert Den 8. december 2010 udgav kantinerne ved University College Sjælland kogebogen Sundt, nemt, lækkert! På University College Sjælland er kantinerne det uformelle samlingspunkt og her hvor det gode studiemiljø udfolder sig. Det er her venskaber etableres, flirter udleves og de bedste historier fortælles alt det der gør det sjovt at komme på uddannelsen. Kantinerne tager positionen som garant for det gode studiemiljø alvorligt og laver altid sund mad, der smager og vækker sanserne. Maden tilberedes fra bunden og med sæsonens friske råvarer. En enkel og jordbunden filosofi, som giver glade og energifyldte studerende og medarbejdere og som ligger til grund for de 91 opskrifter kantinepersonalet omhyggeligt har udvalgt til Sundt, nemt, lækkert! 5

12 Bilag 3.1 Nyhedsbrev fra rektor Ulla Koch Kogebogen er UCSJ s julegave til medarbejdere, studerende, bestyrelse og samarbejdspartnere. University College har i alt 6 kantiner spredt omkring på de fire campus: Campus Næstved, Campus Roskilde, Campus Slagelse, Campus Storstrøm, samt en kantine i UCSJ-Administrationen i Sorø. Hver dag serverer kantinerne lækker mad til University College Sjællands ca fuldtidsstuderende, efteruddannelsesstuderende og 700 medarbejdere. Kantinerne arbejder ud fra, at man som studerende og medarbejder skal kunne købe et sundt og velsmagende måltid hver dag og at alle oplever kantinen som et rart sted at være. Med venlig hilsen Ulla Koch 6

13 Mødereferat bestyrelsens forretningsudvalg Mødedato: Mandag den 6. december 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Forretningsudvalg: Ulla Koch, Hans Stige, Knud Henning Andersen, Maj-Britt Petersen, Inger Jensen, Per B. Christensen, Niels Benn Sørensen, Elin Bech (referent). Fraværende: - Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Konklusion bestyrelsesseminar Proces og tidsplan for mission, vision og strategi Handlingsplan for CFU Forberedelse af bestyrelsesmøde Eventuelt /4

14 1. Godkendelse af dagsorden 1.1 Resumé Beslutning/konklusion Dagsordenen blev godkendt. 2. Meddelelser 2.1 Resumé Hans Stige orienterede: Der er valgt et nyt medlem i bestyrelsen for DSR, Sebastian Nellemann. Sebastian er sygeplejerskestuderende i Roskilde. UC Lillebælt, UC Nordjylland OG UC Via har søgt Undervisningsministeriet om lov til at oprette en 5 årig læreruddannelse og har fået afslag på dette. Der har været kommunikeret med borgmesteren i Guldborgsund, John Brædder, omkring oprettelse af vinterhold på sygeplejerskeuddannelsen i Nykøbing F. UCSJ har tidligere meddelt, at der skal være mindst 25 studerende den 1.december, hvis der skal oprettes et hold. Som det ser ud nu, vil der maksimalt være 18 studerende til studiestart til februar næste år. Det er rektors indstilling, at der oprettes et hold på 20 studerende til februar 2011 og at de resterende 5 pladser fordeles til hhv. Roskilde og Næstved. Såfremt der ikke er 20 studerende den 1.februar 2011, oprettes holdet ikke. 2.2 Beslutning/konklusion Forretningsudvalget godkendte rektors indstilling således, at der oprettes et vinterhold på sygeplejerskeuddannelsen i Nykøbing F. på 20 studerende og at de resterende 5 pladser fordeles til hhv. Roskilde og Næstved. Såfremt der ikke er 20 studerende den 1.februar 2011, oprettes holdet ikke. 2/4

15 3. Konklusion bestyrelsesseminar 3.1 Resumé Der var i forretningsudvalget enighed om, at det havde været et godt bestyrelsesseminar. Hans Stige opsummerede, at der fremadrettet skal ses på vision, mission, strategi og handleplaner. Mission og vision skal gælde for en længere periode og bestyrelsen kan vælge indsatsområder for de enkelte år. UCSJ skal fortsat styrke samarbejdet med Erhvervsakademiet og de politiske relationer skal fortsat dyrkes intensivt, så der kommer en gensidighed i samarbejdet med kommuner og region. Der var på seminaret opbakning til, at der på bestyrelsesmøderne skal være selvbærende dagsordener, således at der fremover kun skal være beslutningsreferater. Bestyrelsen skal arbejde på at blive bedre til at inddrage uddannelsesudvalgene. Ulla Koch oplyste, at der har været afholdt et seminar med Ingeniørhøjskolen og UCSJ, hvor der bl.a. var repræsentanter fra Undervisningsministeriet, Region Sjælland, Erhvervsakademiet og RUC. Konklusionen herfra var, at samarbejdsaftalen kan skrives under inden jul. Herefter udarbejdes der handleplaner og søges om midler i vækstforum samt i Undervisningsministeriet. 3.2 Beslutning/konklusion - 4. Proces og tidsplan for mission, vision og strategi 4.1 Resumé Der var enighed om, at mission og vision skal gælde for en længere periode og at bestyrelsen kan vælge indsatsområder for de enkelte år. Det kunne f.eks. være et øget fokus på undervisningstimer og tjenestetidsaftale. Der vil i budgetmateriale være en anbefaling på dette område. I proces- og tidsplan skal bestyrelsens rolle fremgå, ligesom det er vigtigt at præcisere medarbejdernes indflydelse på arbejdet. 4.2 Beslutning/konklusion Proces og tidsplan for ny strategi, vision og mission fremlægges for bestyrelsen, når denne er udarbejdet. Der er mulighed for at arbejde i delstrategier, så man arbejder parallelt. I processen skal der debatteres med medarbejdere og studerende. Uddannelsesudvalgene skal inddrages i arbejdet. 3/4

16 5. Handlingsplan for CFU 5.1 Resumé Den økonomiske situation for CFU blev drøftet i sammenhæng med finanslov Beslutning/konklusion Indtil videre afventes mulig udmelding fra Undervisningsministeriet omkring konkret udmøntning af besparelser på CFU området. 6. Forberedelse af bestyrelsesmøde 6.1 Resumé Niels Benn Sørensen gennemgik udkast til budget 2011, der var medsendt som bilag. Til bestyrelsesmødets behandling af budgettet kommer desuden et bilag med forklarende tekst, der bl.a. beskriver forudsætninger og anbefalinger. Endvidere tilføjes tal fra 2010, hvor det kan lade sig gøre, så sammenligning bliver mulig. Til punktet om bestyrelsens interne arbejde, skal det tydeliggøres, at det er rektor, der kan ønske en mindretalsudtalelse noteret i beslutningsreferatet og at et ønske om en mindretalsudtalelse altid skal ske på bestyrelsesmødet og ikke bagefter. 6.2 Beslutning/konklusion På bestyrelsens andet møde i 2011 skal budgetopfølgning sættes på dagsordenen. Med justeringerne beskrevet i afsnittet herover indstiller forretningsudvalget, at ændringen i forretningsordenen godkendes. 7. Eventuelt 7.1 Resumé Beslutning/konklusion - 4/4

17 Bilag 4.1 Budget 2011 B Forum Udgivelsesdato Mødedato Version Bilagstype Status Bemærkninger Initialer F Beslutning Ej godkendt Ulla Koch UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND BUDGET

18 Bilag 4.1 Budget 2011 Indholdsfortegnelse Indstilling... 3 Budgetudfordringen... 3 Fordelingen på hovedområder... 5 Uddannelsesaktivitet og optag... 7 Indtægtsgrundlaget Udgiftsbudgettet Udannelsesudgifterne på campus Besparelser på administration og støttefunktioner Personalemæssige konsekvenser EVKF Bygningsdriften Forskning og udvikling Bilag : Bilag 1: Campus Bilag 2: EVKF uden bibliotek Bilag 3: Forskning og udvikling Bilag 4: Fællesunderstøttende funktioner Bilag 5: Studieunderstøttende funktioner Bilag 6: Bygningsdrift Bilag 7: Takstfinansiering Bilag 8: UCSJ kantine Bilag 9: Periodiseret og finansopdelt budget for

19 Bilag 4.1 Budget 2011 Indstilling På baggrund af nedenstående sagsfremstilling indstiller rektor følgende i forhold til budget 2011: Budgettet for 2011 godkendes som et afbalanceret budget med et overskud på 0,4 mio.kr. Tjenestetidsaftalerne på undervisningsområdet opsiges og nyforhandles, således at der er etableret et nyt aftalegrundlag med virkning fra efterårssemestret Der iværksættes tiltag, der sikrer nye og mere omkostningseffektive former for udbud og undervisning, der kan implementeres løbende fra medio Der iværksættes i forlængelse af budgettet en handleplan for tilpasninger på CFU området således at udgifterne fra 2012 bringes på et niveau, der svarer til det samlede indtægtsniveau i Dette vil medføre omlægning og udfasning af aktiviteter, strukturelle ændringer og personalereduktioner. Dette er ikke indarbejdet i nærværende budgetmateriale. Der fokuseres fortsat på effektivisering af bygningsdriften. Der arbejdes videre med budgetmetoder, der bygger på økonomisk optimering og fordeling af ressourcer efter nøgletal. Budgetudfordringen Ved første fremlæggelse af budgetudfordringen blev der redegjort for en samlet budgetudfordring på 44,7 mio.kr., der fremkom ved: Indtægtsfald incl. P/L 25 mio. kr. Vedligeholdelsesefterslæb bygninger på 9 mio.kr. Nye initiativer vedr. EUD elever, HR og statens selvforsikring 3,3 mio. kr. Etablering af strategisk reserve 2,8 mio. kr. Etablering af overskudsbuffer 8,6 mio. kr. Modregning af besparelser ved salg Holbæk og reduceret bygningsdrift i Haslev 4 mio.kr. Siden er der kommet en række reguleringer som følge af en nyvurdering af STÅ prognoserne for 2011 og reguleringer som følge af det endelige finanslovsforlig, der bringer tilpasningsbehovet ned på 40,4 mio.kr. beregnet således. År 2011 samlede økonomiske udfordring m. baggrund i FFL nedregulering som følge af nyvurdering stå pronogse dækning af underskud barselsfond (FFL) ,5 % taxamterreduktion (FFL) Stigning i instititutionstilskud (udkantstilskud) Genberegnet udgangspunkt Det skal her bemærkes, at stigningen i institutionstilskuddet på 0,9 mio.kr. er alt, hvad der tilføres som særligt udkantstilskud. Der ligger ingen yderligere kompensation i form af taxametre eller tilskud til dækning af den samlede forpligtelse i udkantsområder. Der har siden været arbejdet på etablering af nye budgetmodeller, der bygger på en kombination af økonomisk best practice og fordeling af ressourcer på baggrund af nøgletal. Denne proces er ikke afsluttet, men der er nu etableret et budget, der sikrer balance i Der er i den konkrete fordeling taget hensyn til nye udbud, små uddannelser og delvis dækning af omstillingsomkostninger. 3

20 Bilag 4.1 Budget 2011 Dette er etableret gennem følgende tiltag Besparelser/reduktioner i budget 2011 Mindre P/L på drift Mindre forventning til lønstigning Overskudsmål nedsættelse (fra 8,6 mio. kr. til 0,3 mio. kr.) Selvforsikringspulje (fra 2 mio. kr - til 1 mio. kr. ) Nedsættelse af pulje til vedligeholdelsesefterslæb Personalereduktioner Effektivisering af omkostninger til undervisningens gennemførelse - årets effekt Besparelse på det administrative område - årets effekt Besparelse på de understøttende funktioner - årets effekt Udskydelse EUD elever til sommerferien Nedsættelse strategisk reserve Driftsbesparelser Besparelser på understøttende funktioner Finansielle poster Reduktion omkostninger Afskrivninger Reduktion afskrivninger Holbæk og Haslev I alt tiltag Af dette fremgår at 18 mio.kr. er hentet ved at nedsætte forventningerne til pris og lønudviklingen samt renoncere på de mål for overskud, genopretning af bygningsvedligeholdelsen og selvforsikringspuljen, der var indarbejdet i det oprindelige oplæg. De direkte konsekvensgivende besparelser beløber sig herefter til 22,4 mio.kr. Disse er bl.a. opnået ved at indgå 15 frivillige fratrædelsesordninger og afskedige 19 medarbejdere. Der arbejdes med større hold på uddannelserne og må forventes en forringet service på IT, bibliotek, studieservice og administrative understøttende funktioner. Der budgetteres med et afbalanceret resultat, der giver et samlet overskud på 0,4 mio. kr. på en samlet omsætning på 441,1 mio.kr. Indtægter og udgifter fordeler sig i hovedtal således. Tabel 1: Budget UCSJ 2011 i hele kr. UCSJ i alt Campus Næstved Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Storstrøm Studieunderstøttende ressouce CFU/CFV FU Bygningsunderstøttende ressource Fælles understøttende ressource Takstfinansiering og øvr. indtægt Teoristå ialt Praktikstå ialt Færdiggjorte ialt UCSJ kantiner Resultatopgørelse Indtægter Personaleomkostninger Driftskomkostninger Finansielle Poster Afskrivninger

21 Bilag 4.1 Budget 2011 Da der er tale om et budget med en meget snæver overskudsmargin, skal det bemærkes, at der er indarbejdet: en strategisk reserve på 2,5 mio.kr. til nye tiltag, en buffer på de 4 campus på 5 mio.kr. til at modvirke indtægtstab ved fald i STÅ en udisponeret pulje på 1,3 mio.kr. til ny løn. Dette betyder, at der sammenlagt er udisponerede reserver på 8,8 mio.kr. i budgettet. Der ligger afløbsomkostninger i forbindelse med afskedigelser og fratrædelsesaftaler på 10,5 mio.kr. Der er desuden indarbejdet konsekvens af genopretningsplanens dispositionsbegrænsning for 2010 på 4,8 mio.kr. Der er således dispositioner for 15,3 mio.kr., der alene er engangsudgifter i Budgettet indeholder således en vis, om end ikke markant, robusthed i forhold til såvel udsving i studentermassen, som de udfordringer, der kunne ligge i en yderligere økonomisk stramning i budgetåret. Tabel 4: Udvalgte indtægtsarters udvikling over tid Hele kr (+) 2010 (+) 2010 (+) 2011 (+) 2012 (+) 2013 (+) 2014 (+) Real 2009 Budget 2010 Forec Budget 2011 Teoristå ialt (+) Praktikstå ialt (+) Færdiggjorte ialt (+) Undervisningstaxameter Praktik og refusionapraktik tax Færdiggørelsestaxameter Fællestaxameter Bygningstaxameter Overgangsordning sygeplejeskol Overgangsordning Takst ordinær drift incl. CFV CFU Takst I alt UCSJ Takstudvikling jf. FFL 2011 Undervisningstaxametre -0,4% -1,1% -3,1% Fællestaxameter -16,1% -28,7% -33,2% Bygningstaxameter -4,3% -4,9% -6,8% CFU bevilling -24,8% -33,0% -33,0% Fremskrivning ved uændret Stå produktion I forhold til vil der være et behov for tilpasninger i form af udvikling af mere omkostningseffektive former for udbud og undervisning. Desuden vil der skulle etableres en særlig plan for CFU, der skal tilpasses inden udgangen af 2011, hvis der skal sikres balance i dette driftsområde i 2012 og frem. Fordelingen på hovedområder Budgettet er fordelt på følgende hovedområder. De fire campus, der indeholder udgifter til direkte uddannelsesudgifter til grunduddannelserne samt den dertil hørende ledelse og lokale studieadministration. Detailbudget findes i bilag 1 5

22 Bilag 4.1 Budget 2011 Studieunderstøttende ressourcer, der omfatter IT, biblioteksdrift, internationalt arbejde, markedsføring og kommunikation, fælles studieadministration, kantinetilskud samt fælles puljemidler til strategisk reserve, TR arbejde og selvforsikring. Detailbudget findes i bilag 5 CFU og CFV (center for undervisningsmidler og center for videreuddannelse). Detailbudget findes i bilag 2 FU (forskning og udvikling). Detailbudget findes i bilag 3 Bygningsunderstøttende ressourcer, der indeholder alle omkostninger til bygningsdrift. Detailbudget findes i bilag 6 Fælles understøttende ressourcer, der indeholder institutionsledelse og bestyrelse, sekretariat, løn og personale, regnskab og økonomi samt indkøb. Detailbudget findes i bilag 4 Finansiering og øvrige indtægter er et budgetteknisk område, som primært anvendes til opsamling af institutionstilskud, fællestaxameter og bygningstaxameter. Detailbudget findes i bilag 7 Kantinerne er efter anbefaling fra revisor medtaget som et nyt område, der således ikke længere håndteres som selvejekonstruktioner, men som en del af UCSJs samlede økonomi, drevet efter cirkulære om statens kantiner. Detailbudget findes i bilag 8 Den samlede omkostningsstruktur eksklusiv CFU ser således ud: Figur 1: Omkostningsstruktur UCSJ budget 2011 (ex. CFU) (1.000 kr. ) Bygningsdrift/kantinetilskud Fælles understøttende funktioner Studieunderstøttende funktioner Campus uddannelse CFV FU I budgettet er tilstræbt en balancering af de enkelte områder i forhold til de tilsvarende taxametre og øvrige indtægter. Men der er behov for en vis overførsel mellem områderne, som vist herunder. 6

23 Bilag 4.1 Budget 2011 Figur 6: Budgetfinansiering budget 2011 (1.000 kr.) Indtægter Omkostninger En specificeret, periodiseret opgørelse af budgettets detailposter på arter findes i bilag 9. Uddannelsesaktivitet og optag Der har som grundlag for budgetteringen været gennemført en grundig aktivitetsgennemgang, hvor de enkelte uddannelsessteder er kommet med vurderinger af den forventede stå produktion i Budgettet bygger på en stå prognose, der udviser et stigende antal teori og praktikstå, mens antallet af færdiggørelsesstå falder fra 2010 til 2011, som en konsekvens af det faldende optag frem til Stå prognoserne for 2011 danner baggrund for budgetlægningen af teori-, praktik- og færdiggørelsestaxametre i budget 2011, mens teoriståene for 2010 danner baggrund for budgetteringen af fælles og bygningstaxameterindtægter i 2011, jf. undervisningsministeriets afregningsordninger. Det skal bemærkes, at faldet i pædagoguddannelsen i Roskilde primært skyldes afviklingen af Haslev, hvor en del af de studerende valgte at blive overført til Storstrøm / Vordingborg, der udviser en markant stigning. 7

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dagsorden bestyrelsesmøde Dagsorden bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 29. marts 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: 7030010007 Deltagere:

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Tlf. mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 VUC Storstrøms bestyrelse. Dato 16. september 2013 Mødet torsdag den 26. september

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

2 Godkendelse af referat Bilag A. Referat af 28. marts 2012. 4 Økonomi Bilag C1. Månedsregnskab, april 2012 Bilag C2. Forecast 2012, marts baseret

2 Godkendelse af referat Bilag A. Referat af 28. marts 2012. 4 Økonomi Bilag C1. Månedsregnskab, april 2012 Bilag C2. Forecast 2012, marts baseret 19.06.2012-1/1 - FC TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag den 25. juni 2012, fra kl. 10.00-12.00 på Berlingske Media, Pilestræde 34 i København.

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Dagsorden for møde den 18. december 2012

Dagsorden for møde den 18. december 2012 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff,

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere