1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Meddelelser fra rektor og formand Økonomi 2010 og

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011..."

Transkript

1 Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning Andersen, Inger Jensen, Søren Kragbæk, Maj-Britt Petersen, Niels Hörup, Steen Sørensen, Kristian Ebbensgaard, Christian Gjesthede, Liselotte Nygaard, Henrik Stapelfeldt, Per B. Christensen. Niels Hörup deltog ved behandling af punkterne 1-5. Derudover deltog Niels Benn Sørensen, Kim Petersen, Hanne Dorthe Fischer, Karen-Lisbet Jacobsen, Gert Fosgerau, Johny Lauritsen, Lars Thore Jensen samt Elin Bech (referent). Bente Sorgenfrey samt Eva Levinsen. Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Meddelelser fra rektor og formand Økonomi 2010 og Byggeriet i Roskilde Beslutning af strategi for regional uddannelsesdækning Beslutning om principper for UCSJ s interne fordeling af dimensionering UCSJ s placering i uddannelsesbilledet Kommunikation fra bestyrelsesmødet Eventuelt /6

2 1. Godkendelse af dagsorden 1.1 Resumé Beslutning/konklusion Emner til kommende bestyrelsesmøder behandles under eventuelt. Fremover vil det være et selvstændigt punkt. Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referat 2.1 Resumé Beslutning/konklusion Referatet blev godkendt. 3. Meddelelser fra rektor og formand 3.1 Resumé Det vedlagte nyhedsbrev samt bilag udgør meddelelser fra rektor. Ulla Koch oplyste supplerende, at det planlagte møde med undervisningsministeren den 14.september 2010 er blevet udskudt, da ministeren blev syg. I forhold til salget af ejendommen Holbæk Seminarium kommer der en ny ejendomsvurdering, hvilket formentlig vil få den betydning, at salget ikke skal forelægges finansudvalget og at salget dermed kan godkendes af UVM. 3.2 Beslutning/konklusion Når medarbejdertilfredshedsundersøgelsen er færdigbehandlet i relevante fora, herunder HSU, forelægges den bestyrelsen til orientering. Bestyrelsen ønsker fremover, at større rapporter ikke kopieres, men at der henvises til disse via links samt at der udarbejdes korte resumeer af disse rapporter. 2/6

3 Til næste bestyrelsesmøde kommer dekan Lars Thore Jensen med et oplæg om efterog videreuddannelsesområdet, herunder sammenhængen mellem CFU s kursusportefølje og den generelle efter- og videreuddannelsesindsats. 4. Økonomi 2010 og Resumé Halvårsregnskabet samt forecast 2010 blev gennemgået. Niels Benn Sørensen orienterede om Finanslov 2011 og gennemgik materiale fra Rektorkollegiet og fra direktionen. I forhold til proces- og tidsplanens punkt om HSU orientering, påpegede medarbejderrepræsentanterne, at sætningen personalereduktionernes omfang burde udgå, idet der på HSU mødet den 17. september 2010 ikke blev oplyst antallet af medarbejdere, der skulle afskediges. Ulla Koch oplyste, at omfanget i kroner er blevet oplyst, men ikke selve antallet af medarbejdere, da dette tal ikke vides med sikkerhed endnu. I forhold til budgetmodellen blev især benchmarking beregningerne drøftet, idet medarbejderrepræsentanterne oplevede beregningerne og baggrunden for disse som ugennemsigtige, svære at forstå og dermed svære at forklare videre til de øvrige medarbejdere i organisationen. Ulla Koch understregede, at modellen er en rammemodel, hvor benchmarking er et af elementerne og med ramme skal forstås, at både administration, uddannelsesledelse og uddannelser indgår som delelementer. 4.2 Beslutning/konklusion Halvårsregnskab samt forecast for 2010 blev taget til efterretning. Der var i bestyrelsen enighed om, at finanslov 2011 betyder stærkt begrænset selvstyre for professionshøjskolerne og at Bestyrelsesforeningen bør reagere på dette overfor UVM. Bestyrelsen besluttede, at UCSJ s omkostningsniveau reduceres med 45 mio.kr. i forhold til budget Besparelserne skal iværksættes snarest og have fuld effekt senest i år Bestyrelsen konkluderede, at det er en forudsætning, at den gældende campusstruktur fastholdes, ligesom bestyrelsen forventer, at der bliver en større overensstemmelse mellem udgiftsniveauet på de enkelte campusser og mellem udgiftsniveauet på de enkelte uddannelser. Rektor og direktion skal udmønte beslutningen ifølge den tidsplan, der var fremlagt på mødet (bilag 4.3). 3/6

4 5. Byggeriet i Roskilde 5.1 Resumé I forhold til forhandling af pris for fase 2 i byggeriet, oplyste Hans Stige, at UCSJ ikke ønsker at gå på kompromis med antallet af kvadratmeter og kvalitet, og at det ser ud til, at UCSJ kan få forhandlet en reduktion på 2 mio.kr. i forhold til den oprindelige pris. Hvis afleveringstidspunktet for fase 2 kan forskydes et par måneder, bliver der større overensstemmelse mellem forelæggelse for finansudvalg og kontraktindgåelse, hvorfor formand og rektor har brug for en bemyndigelse til at indgå aftale om fase 2 inden for rammerne pris og afleveringstidspunkt. 5.2 Beslutning/konklusion Bestyrelsen bemyndigede bestyrelsesformand og rektor til at indgå kontrakt med Enemærke og Petersen A/S om bygning af Campus Roskilde fase 2. Enemærke og Petersens første tilbud på 47,5 mio. kr. skal forhandles ned med ca. 2 mio.kr. til 45,6 mio.kr. Der bemyndiges tillige til, at afleveringen af det færdige byggeri sættes til januar 2012 med mulighed for forhandling af forskydning af leveringen senest frem til juni 2012, på baggrund af en vurdering af byggeriets status i april Beslutning af strategi for regional uddannelsesdækning 6.1 Resumé Der blev fremsat ønske om tre præciseringer til udkastet: 1) Det skal tydeliggøres, at det er kommunernes og andre parters opgave at skaffe praktikpladser. 2) Det er vigtigt at sikre kvalificeret arbejdskraft i hele regionen. 3) I forhold til partnerskabsaftaler skal det konkretiseres, hvad vi vil med de aftaler. Det skal tilføjes som en ekstra kvalitet. Derudover var der en mindre rettelse til side 10 om de to årlige møder. Her skal bestyrelsesformand tilføjes, så der står, at "UCSJ afholder et årligt møde mellem bestyrelsen, direktionen, øvrig ledelse og udannelsesudvalgene samt to årlige møder mellem rektor, bestyrelsesformand ". 4/6

5 6.2 Beslutning/konklusion Med de tre justeringer og den enkelte rettelse, besluttede bestyrelsen UCSJ s strategi for regional uddannelsesdækning. 7. Beslutning om principper for UCSJ s interne fordeling af dimensionering 7.1 Resumé Udkastet blev diskuteret. Ulla Koch understregede, at principperne handler om balancen mellem at understøtte campusstrukturen og samtidig undgå, at der er ledige uddannelsespladser ét sted i organisationen og for mange ansøgere til samme uddannelse et andet sted i organisationen. Derudover skal principperne tydeliggøre, at der vil ske en regulering i den vejledende dimensionering 3 gange om året. 7.2 Beslutning/konklusion Bestyrelsen besluttede i forhold til de overordnede principper, at det andet punkt At de optagne først og fremmest skal være 1.prioriteter, da det er nemmere at fastholde dem udgår samt, at der byttes om på første og tredje punkt. De overordnede principper bliver herefter: - At de studerende skal være kvalificerede - At optage så mange som muligt - At vi lever op til vores forpligtelse om at uddanne i hele regionen. Dette skal være i balance med at uddanne så mange som muligt, men det er også en forudsætning herfor. Med disse ændringer besluttede bestyrelsen principperne for UCSJ s interne fordeling af dimensionering. 8. UCSJ s placering i uddannelsesbilledet 8.1 Resumé Hans Stige påpegede, at Ulla Kochs gennemgang af oplægget skal ses som en fortsat opvarmning af emnet, som bestyrelsen vil gå tættere ned i på seminaret i november, ligesom der ved seminaret vil være eksterne oplægsholdere. Ulla Koch gennemgik herefter oplægget om mulige scenarier for det fremtidige uddannelsesbillede. 5/6

6 Det blev efterfølgende bl.a. drøftet, at det på seminaret vil være relevant med et oplæg om, hvorvidt big is beautiful fortsat vil være en tendens samt et oplæg om uddannelser i internationalt perspektiv. 8.2 Beslutning/konklusion Taget til efterretning. 9. Kommunikation fra bestyrelsesmødet 9.1 Resumé Oplæg til pressemeddelelse blev drøftet og revideret. 9.2 Beslutning/konklusion Bestyrelsen besluttede at udsende pressemeddelelse. Pressemeddelelsen vedlægges som bilag. 10. Eventuelt 10.1 Resumé Hans Stige mindede bestyrelsen om, at der afholdes dialogforummøde den 13.oktober samt at det er vigtigt, at så mange som muligt fra bestyrelsen afser tid til at møde op. Der kan eventuelt blive tale om, at medlemmer af bestyrelsen sidder i en form for panel, så der kan stilles spørgsmål til panelet. Bestyrelsesmedlemmerne bedes give besked til Elin Bech på snarest muligt om, hvorvidt man deltager i dialogforummødet. Til næste bestyrelsesmøde skal der være en orientering om medarbejdertilfredshedsundersøgelsen samt et oplæg fra Lars Thore Jensen om efter- og videreuddannelse. Direktionen blev inviteret til det kommende bestyrelsesmøde den 16. december Beslutning/konklusion - 6/6

7 Bilag 3.1 Nyhedsbrev fra rektor Ulla Koch Nyhedsbrev december 2010 Kære alle. Med tak for sidst fra efterårets bestyrelsesseminar i Roskilde kommer hermed årets sidste nyhedsbrev med sidste nyt omkring besparelserne i UCSJ, budgettet for 2011 samt samarbejdet med UCSJ s samarbejdspartnere. Jeg henviser i øvrigt til nyhedsbrev fra oktober Bestyrelsesseminar Bestyrelsesseminaret i starten af november kom godt omkring mange emner og direktionen har på baggrund af drøftelserne på seminaret besluttet, med det formål at kvalificere bestyrelsens arbejde, at arbejde videre med: Undersøgelse af, hvad der gør UCSJ interessant og dermed motiverer vores studerende til 1) at søge i UCSJ 2) at blive i UCSJ Styrkelse af samarbejdet mellem bestyrelsen og uddannelsesudvalgene Arbejde imod et tættere samarbejde med Erhvervsakademiet Udbygge samarbejdet med Vækstforum Ny mission, vision og strategi samt tids og -procesplan for dette Fremtidigt koncept for dagsorden og referat Notat fra bestyrelsesseminaret er vedlagt som bilag Besparelser i UCSJ På baggrund af de varslede afskedigelser har der fra flere steder i organisationen været reaktioner. Flere studerende og medarbejdere har således reageret på forskellig vis, bl.a. ved læserbreve, åbne breve til bestyrelse og direktion samt en enkelt demonstration gjort opmærksom på frustrationer i forbindelse med de varslede afskedigelser. Jeg har i samarbejde med Hans Stige afholdt flere møder både med studerende og medarbejdere for at indgå en dialog omkring de kommende besparelser og har sendt besvarelser, der på bedste vis forsøger at beskrive baggrunden for besparelserne. Flere af vores kolleger i professionshøjskolerne er i øvrigt også nu begyndt at varsle afskedigelser, senest har UC Metropol varslet afskedigelse af omkring 50 medarbejdere. Igennem hele efteråret har der været et intenst arbejde med at få budgettet for 2011 til at hænge sammen, frem mod et bæredygtigt budget. 1

8 Bilag 3.1 Nyhedsbrev fra rektor Ulla Koch Budgettet for 2011 ligger klar til bestyrelsens godkendelse og behandles på bestyrelsesmødet den 16.december. 3. Vinteroptag I forhold til de uddannelser, der har vinteroptag er det kun pædagoguddannelsen, der har ledige pladser. På sygeplejerskeuddannelsen, hvor der er venteliste, er det besluttet at oprette et vinterhold på 20 studerende i Nykøbing F. Alene i den seneste uge har UCSJ modtaget 7 ansøgninger til sygeplejerskeuddannelsens vinteroptag i Nykøbing F. Dermed har UCSJ modtaget i alt 18 ansøgninger, hvoraf de 9 ansøgere pt. skriftligt har bekræftet, at de ønsker pladsen. Der er således stadig enkelte ledige pladser, så dem der ønsker at begynde en uddannelse allerede til februar kan nå det endnu. På den baggrund er det besluttet at oprette et vinterhold på 20 studerende, naturligvis under forudsætning af, at der er 20 studerende, der bekræfter at de ønsker optagelse. 4. Samarbejde med Erhvervsakademiet Der er igangsat en genforhandling af partnerskabsaftalen med Erhvervsakademiet (EASJ) med henblik på at få indskrevet de mange nye samarbejdsområder, som styregruppen for UCSJ/EASJ har behandlet. Det drejer sig bl.a om kvalitetssikring, fælles aftagerundersøgelser, forskning og udvikling, benchmarking, udvikling af tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser, udbuds- og uddannelsesscreeninger samt udvikling af IT-relaterede undervisningsformer. En ny partnerskabsaftale forventes underskrevet af Hans Stige og jeg lige i begyndelsen af det nye år. På baggrund af drøftelserne ved bestyrelsesseminaret vil jeg gøre mit til, at UCSJ får et tættere samarbejde med Erhvervsakademiet. 5. Partnerskabsaftaler I sidste nyhedsbrev orienterede jeg om, at UCSJ har underskrevet partnerskabsaftalen med Filadelfia og at vi er ved at drøfte nærmere, hvordan aftalen kan implementeres til størst mulig fordel for begge parter. Torsdag den 25. november afholdt Ingeniørhøjskolen i København (IHK) og UCSJ i fællesskab en workshop med det formål at arbejde med nogle af de udfordringer, som skal klares i det kommende samarbejde mellem de to institutioner. Konkret drøftede de 35 særligt indbudte deltagere følgende udfordringer: Styrke interessen for natur og teknik i folkeskolen og i de gymnasiale uddannelser med særlig vægt på drenge Øge det generelle kompetenceniveau blandt unge i regionen Styrke kompetenceniveauet blandt de ansatte i regionens virksomheder gennem målrettet efteruddannelse Sikre en øget regional uddannelsesdækning inden for natur og teknik med særligt fokus på ingeniøruddannelserne 2

9 Bilag 3.1 Nyhedsbrev fra rektor Ulla Koch Der var deltagelse fra UCSJ, IHK, Erhvervsakademi Sjælland, RUC, Studievalg Sjælland, Region Sjælland og Undervisningsministeriet. Der vil blive arbejdet videre med dels indgåelsen af en partnerskabsaftale mellem UCSJ og IHK og med konkrete projekter, som flere eksterne parter bliver en del af. Den overordnede partnerskabsaftale forventes underskrevet i løbet af et par uger. I tilknytning til det videre samarbejde mellem UCSJ og IHK vil der blive søgt eksterne midler dels fra Vækstforum og dels fra Undervisningsministeriet. Derudover pågår der et arbejde med at revidere den eksisterende samarbejdsaftale mellem Syddansk Universitet (SDU) og UCSJ samt en fornyelse af samarbejdsaftalen med Roskilde Universitet (RUC) og mellem Odsherred Teaterskole og UCSJ. Det første indledende møde med SOSU Sjælland (en fusion af fire SOSU institutioner på Sjælland) vil blive afholdt i denne uge med henblik på at drøfte indgåelse af en partnerskabsaftale mellem UCSJ og SOSU Sjælland. 6. Realisering af uddannelseskontrakten: Status fra de otte tværgående arbejdsgrupper Ved indgåelsen af udviklingskontrakten mellem Undervisningsministeriet og UCSJ i juni 2010 nedsattes otte tværgående (interne) arbejdsgrupper i UCSJ, der hver især skulle arbejde med vigtige hjørner af realiseringen af kontraktens målsætninger: 1. Vejledning og fastholdelse at øge gennemførelse og studenterinddragelse 2. Praktik og professionssamarbejde at øge gennemførelse og aftagerinddragelse 3. Bachelorprojekt og udviklingsarbejde at øge professions- og udviklingsbasering 4. ECTS, transparens og internationalisering at øge udveksling og internationalisering 5. Politik for aftagerinddragelse at øge og systematisere aftagerinddragelsen 6. Politik for studenterinddragelse at øge og systematisere studenterinddragelsen 7. Dimittendkontakt at øge kvalitet og videncirkulation i uddannelse arbejde 8. Uddannelsesformater at øge gennemstrømning og produktivitet De otte grupper har netop fremsendt en foreløbig status til direktionen (kan rekvireres på hvoraf det fremgår at arbejdet skrider hurtigt frem overalt. Der er både gennem direktionen og direkte mellem arbejdsgrupperne tværgående kontakt, således at beslægtede målsætninger koordineres. Grupperne har i opdraget fået forskellige afrapporteringstidspunkter, og status er at to arbejdsgrupper er færdige (Vejledning og fastholdelse samt Praktik og professionssamarbejde), medens de øvrige seks grupper bliver færdige omkring jul/nytår eller i løbet af foråret

10 Bilag 3.1 Nyhedsbrev fra rektor Ulla Koch 7. Møde med formændene for uddannelsesudvalgene Den 10.november 2010 blev der afholdt møde med Hans Stige, undertegnede og formændene for uddannelsesudvalgene. Der var følgende punkter til henholdsvis orientering og drøftelse: Hans Stige orienterede om de vigtigste emner fra det nyligt afholdte bestyrelsesseminar Niels Benn Sørensen orienterede om den økonomiske situation. Lars Thore orienterede om efter- og videreuddannelse specielt med fokus på arbejdet/processen vedr. nye studieordninger på Diplom området. Jeg orienterede om udfordringerne med at skaffe tilstrækkeligt antal praktikpladser. Hans Stige lagde op til generel drøftelse af form og indhold for det årlige Dialogforum. Der er generelt en stor tilfredshed med og enighed om, at Dialogforum er en god mulighed for konstruktiv dialog med bestyrelsen. Der fremkom forslag til afholdelse af næste års Dialogforum, hvor oplægsholdere og bestyrelsesmedlemmer kan inddrages i højere grad i dialogen. 8. Fremstød i Vietnam University College Sjælland afholder i disse dage dansk-vietnamesisk konference i Hanoi om "Support to Arts Education in primary schools." Med 150 deltagere fra hele Vietnam er UCSJ med til at sætte den pædagogiske dagsorden i et Vietnam under hastig forandring. Konferencen sponseres af den danske ambassade. UCSJ har igennem fem år arbejdet med billedkunstuddannelsen i læreruddannelsen med forsøgsarbejde i 6 vietnamesiske provinser. Samlet set har op til 35 skoler været involveret i projektet. Vietnam har et ganske godt uddannelsesfundament, som dog er ganske anderledes end det, der kendes fra Danmark. Det vi kan bidrage med er at satse på at efteruddanne undervisere og udvikle læreruddannelsen. Dette sker således, at Vietnam får bedre muligheder for at tage udgangspunkt i det enkelte barn og derigennem opnå en bedre udvikling af kompetencer. UCSJ har gennem de sidste fem år set gode resultater af arbejdet med udbredelsen af danske pædagogiske principper. Vietnam er et land der har oplevet økonomisk velstand. Sammen med denne velstand ønsker Vietnam at tilegne sig nye pædagogiske metoder. Projektet forventes at blive fulgt at af et nyt femårigt projekt, som skal udbrede kendskabet til de danske pædagogiske principper til flere dele af Vietnam. Det fremtidige projekt skal videreudvikle og udbrede netværk af Art Education ressourcepersoner på alle niveauer. 4

11 Bilag 3.1 Nyhedsbrev fra rektor Ulla Koch 9. Efter- og videreuddannelseschef og andre ansættelser Dorte Bjerregaard er ansat som chef for Center for Videreuddannelse (CFV) og tiltræder stillingen den 3.januar Dorte Bjerregaard kommer fra en stilling som uddannelseschef i EUC Nordvestsjælland og har flere års erfaring med drift, uddannelsesudbud samt daglig og strategisk ledelse af undervisere, konsulenter og administrativt personale. Uddannelsesleder for sygeplejerskeuddannelsen, Birte Friis Gerstoft, er fra 1.januar 2011 udpeget som leder af socialrådgiveruddannelsen i Roskilde og varetager fremover begge uddannelser. Uddannelsesleder for bioanalytikeruddannelsen, Katrine Kragskov Eriksen, er fra 1.december 2010 udpeget som leder af sygeplejerskeuddannelsen i Næstved og varetager fremover begge uddannelser. Uddannelsesleder for sygeplejerskeuddannelsen i Campus Storstrøm, Lisselotte Rosenkilde, er fra 1.november 2010 udpeget som leder af socialrådgiveruddannelsen i Campus Storstrøm og varetager fremover begge uddannelser. Uddannelsesleder for ergoterapeutuddannelsen, Berit Hvalsøe, er fra 1.november 2010 udpeget som leder af studieservicecenteret i Næstved og varetager fremover begge funktioner. I Forskning og Udvikling er Eric van Leenen pr. 1.oktober 2010 blevet projektchef. Eric har været i ansat siden januar 2010 som administrativ ansvarlig for ELYK projektet og er nu ansat som projektchef med henblik på, at de 3 videncentre, Internationalt Kontor og enheden for Kvalitet og Udvikling vil få større adgang til de projektkompetencer, der i dag ligger i ELYK og PRO-HIP projekterne. Formålet med projektsekretariatet er overordnet at sikre en tæt koordinering af ansøgninger samt øge kvalitet og timing i eksterne projektansøgninger fra UCSJ. Endvidere skal afdelingen være med til at rådgive direktion og den øvrige ledelse om projektledelses og strategisk prioritering af eksterne ansøgninger med størst mulig succes til følge. 10. Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) Arbejdet med behandlingen af MTU en er i gang. Arbejdsgruppen har mødtes 2 gange og er i færd med at bearbejde undersøgelsens data med henblik på at fremlægge undersøgelsens konklusioner på første HSUmøde i det nye år. Arbejdet er i proces og der er således ikke på nuværende tidspunkt færdigbehandlede konklusioner. Bestyrelsen vil efterfølgende blive orienteret om undersøgelsens konklusioner, når disse foreligger. 11. Kogebogen: Sundt, nemt og lækkert Den 8. december 2010 udgav kantinerne ved University College Sjælland kogebogen Sundt, nemt, lækkert! På University College Sjælland er kantinerne det uformelle samlingspunkt og her hvor det gode studiemiljø udfolder sig. Det er her venskaber etableres, flirter udleves og de bedste historier fortælles alt det der gør det sjovt at komme på uddannelsen. Kantinerne tager positionen som garant for det gode studiemiljø alvorligt og laver altid sund mad, der smager og vækker sanserne. Maden tilberedes fra bunden og med sæsonens friske råvarer. En enkel og jordbunden filosofi, som giver glade og energifyldte studerende og medarbejdere og som ligger til grund for de 91 opskrifter kantinepersonalet omhyggeligt har udvalgt til Sundt, nemt, lækkert! 5

12 Bilag 3.1 Nyhedsbrev fra rektor Ulla Koch Kogebogen er UCSJ s julegave til medarbejdere, studerende, bestyrelse og samarbejdspartnere. University College har i alt 6 kantiner spredt omkring på de fire campus: Campus Næstved, Campus Roskilde, Campus Slagelse, Campus Storstrøm, samt en kantine i UCSJ-Administrationen i Sorø. Hver dag serverer kantinerne lækker mad til University College Sjællands ca fuldtidsstuderende, efteruddannelsesstuderende og 700 medarbejdere. Kantinerne arbejder ud fra, at man som studerende og medarbejder skal kunne købe et sundt og velsmagende måltid hver dag og at alle oplever kantinen som et rart sted at være. Med venlig hilsen Ulla Koch 6

13 Mødereferat bestyrelsens forretningsudvalg Mødedato: Mandag den 6. december 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Forretningsudvalg: Ulla Koch, Hans Stige, Knud Henning Andersen, Maj-Britt Petersen, Inger Jensen, Per B. Christensen, Niels Benn Sørensen, Elin Bech (referent). Fraværende: - Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Konklusion bestyrelsesseminar Proces og tidsplan for mission, vision og strategi Handlingsplan for CFU Forberedelse af bestyrelsesmøde Eventuelt /4

14 1. Godkendelse af dagsorden 1.1 Resumé Beslutning/konklusion Dagsordenen blev godkendt. 2. Meddelelser 2.1 Resumé Hans Stige orienterede: Der er valgt et nyt medlem i bestyrelsen for DSR, Sebastian Nellemann. Sebastian er sygeplejerskestuderende i Roskilde. UC Lillebælt, UC Nordjylland OG UC Via har søgt Undervisningsministeriet om lov til at oprette en 5 årig læreruddannelse og har fået afslag på dette. Der har været kommunikeret med borgmesteren i Guldborgsund, John Brædder, omkring oprettelse af vinterhold på sygeplejerskeuddannelsen i Nykøbing F. UCSJ har tidligere meddelt, at der skal være mindst 25 studerende den 1.december, hvis der skal oprettes et hold. Som det ser ud nu, vil der maksimalt være 18 studerende til studiestart til februar næste år. Det er rektors indstilling, at der oprettes et hold på 20 studerende til februar 2011 og at de resterende 5 pladser fordeles til hhv. Roskilde og Næstved. Såfremt der ikke er 20 studerende den 1.februar 2011, oprettes holdet ikke. 2.2 Beslutning/konklusion Forretningsudvalget godkendte rektors indstilling således, at der oprettes et vinterhold på sygeplejerskeuddannelsen i Nykøbing F. på 20 studerende og at de resterende 5 pladser fordeles til hhv. Roskilde og Næstved. Såfremt der ikke er 20 studerende den 1.februar 2011, oprettes holdet ikke. 2/4

15 3. Konklusion bestyrelsesseminar 3.1 Resumé Der var i forretningsudvalget enighed om, at det havde været et godt bestyrelsesseminar. Hans Stige opsummerede, at der fremadrettet skal ses på vision, mission, strategi og handleplaner. Mission og vision skal gælde for en længere periode og bestyrelsen kan vælge indsatsområder for de enkelte år. UCSJ skal fortsat styrke samarbejdet med Erhvervsakademiet og de politiske relationer skal fortsat dyrkes intensivt, så der kommer en gensidighed i samarbejdet med kommuner og region. Der var på seminaret opbakning til, at der på bestyrelsesmøderne skal være selvbærende dagsordener, således at der fremover kun skal være beslutningsreferater. Bestyrelsen skal arbejde på at blive bedre til at inddrage uddannelsesudvalgene. Ulla Koch oplyste, at der har været afholdt et seminar med Ingeniørhøjskolen og UCSJ, hvor der bl.a. var repræsentanter fra Undervisningsministeriet, Region Sjælland, Erhvervsakademiet og RUC. Konklusionen herfra var, at samarbejdsaftalen kan skrives under inden jul. Herefter udarbejdes der handleplaner og søges om midler i vækstforum samt i Undervisningsministeriet. 3.2 Beslutning/konklusion - 4. Proces og tidsplan for mission, vision og strategi 4.1 Resumé Der var enighed om, at mission og vision skal gælde for en længere periode og at bestyrelsen kan vælge indsatsområder for de enkelte år. Det kunne f.eks. være et øget fokus på undervisningstimer og tjenestetidsaftale. Der vil i budgetmateriale være en anbefaling på dette område. I proces- og tidsplan skal bestyrelsens rolle fremgå, ligesom det er vigtigt at præcisere medarbejdernes indflydelse på arbejdet. 4.2 Beslutning/konklusion Proces og tidsplan for ny strategi, vision og mission fremlægges for bestyrelsen, når denne er udarbejdet. Der er mulighed for at arbejde i delstrategier, så man arbejder parallelt. I processen skal der debatteres med medarbejdere og studerende. Uddannelsesudvalgene skal inddrages i arbejdet. 3/4

16 5. Handlingsplan for CFU 5.1 Resumé Den økonomiske situation for CFU blev drøftet i sammenhæng med finanslov Beslutning/konklusion Indtil videre afventes mulig udmelding fra Undervisningsministeriet omkring konkret udmøntning af besparelser på CFU området. 6. Forberedelse af bestyrelsesmøde 6.1 Resumé Niels Benn Sørensen gennemgik udkast til budget 2011, der var medsendt som bilag. Til bestyrelsesmødets behandling af budgettet kommer desuden et bilag med forklarende tekst, der bl.a. beskriver forudsætninger og anbefalinger. Endvidere tilføjes tal fra 2010, hvor det kan lade sig gøre, så sammenligning bliver mulig. Til punktet om bestyrelsens interne arbejde, skal det tydeliggøres, at det er rektor, der kan ønske en mindretalsudtalelse noteret i beslutningsreferatet og at et ønske om en mindretalsudtalelse altid skal ske på bestyrelsesmødet og ikke bagefter. 6.2 Beslutning/konklusion På bestyrelsens andet møde i 2011 skal budgetopfølgning sættes på dagsordenen. Med justeringerne beskrevet i afsnittet herover indstiller forretningsudvalget, at ændringen i forretningsordenen godkendes. 7. Eventuelt 7.1 Resumé Beslutning/konklusion - 4/4

17 Bilag 4.1 Budget 2011 B Forum Udgivelsesdato Mødedato Version Bilagstype Status Bemærkninger Initialer F Beslutning Ej godkendt Ulla Koch UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND BUDGET

18 Bilag 4.1 Budget 2011 Indholdsfortegnelse Indstilling... 3 Budgetudfordringen... 3 Fordelingen på hovedområder... 5 Uddannelsesaktivitet og optag... 7 Indtægtsgrundlaget Udgiftsbudgettet Udannelsesudgifterne på campus Besparelser på administration og støttefunktioner Personalemæssige konsekvenser EVKF Bygningsdriften Forskning og udvikling Bilag : Bilag 1: Campus Bilag 2: EVKF uden bibliotek Bilag 3: Forskning og udvikling Bilag 4: Fællesunderstøttende funktioner Bilag 5: Studieunderstøttende funktioner Bilag 6: Bygningsdrift Bilag 7: Takstfinansiering Bilag 8: UCSJ kantine Bilag 9: Periodiseret og finansopdelt budget for

19 Bilag 4.1 Budget 2011 Indstilling På baggrund af nedenstående sagsfremstilling indstiller rektor følgende i forhold til budget 2011: Budgettet for 2011 godkendes som et afbalanceret budget med et overskud på 0,4 mio.kr. Tjenestetidsaftalerne på undervisningsområdet opsiges og nyforhandles, således at der er etableret et nyt aftalegrundlag med virkning fra efterårssemestret Der iværksættes tiltag, der sikrer nye og mere omkostningseffektive former for udbud og undervisning, der kan implementeres løbende fra medio Der iværksættes i forlængelse af budgettet en handleplan for tilpasninger på CFU området således at udgifterne fra 2012 bringes på et niveau, der svarer til det samlede indtægtsniveau i Dette vil medføre omlægning og udfasning af aktiviteter, strukturelle ændringer og personalereduktioner. Dette er ikke indarbejdet i nærværende budgetmateriale. Der fokuseres fortsat på effektivisering af bygningsdriften. Der arbejdes videre med budgetmetoder, der bygger på økonomisk optimering og fordeling af ressourcer efter nøgletal. Budgetudfordringen Ved første fremlæggelse af budgetudfordringen blev der redegjort for en samlet budgetudfordring på 44,7 mio.kr., der fremkom ved: Indtægtsfald incl. P/L 25 mio. kr. Vedligeholdelsesefterslæb bygninger på 9 mio.kr. Nye initiativer vedr. EUD elever, HR og statens selvforsikring 3,3 mio. kr. Etablering af strategisk reserve 2,8 mio. kr. Etablering af overskudsbuffer 8,6 mio. kr. Modregning af besparelser ved salg Holbæk og reduceret bygningsdrift i Haslev 4 mio.kr. Siden er der kommet en række reguleringer som følge af en nyvurdering af STÅ prognoserne for 2011 og reguleringer som følge af det endelige finanslovsforlig, der bringer tilpasningsbehovet ned på 40,4 mio.kr. beregnet således. År 2011 samlede økonomiske udfordring m. baggrund i FFL nedregulering som følge af nyvurdering stå pronogse dækning af underskud barselsfond (FFL) ,5 % taxamterreduktion (FFL) Stigning i instititutionstilskud (udkantstilskud) Genberegnet udgangspunkt Det skal her bemærkes, at stigningen i institutionstilskuddet på 0,9 mio.kr. er alt, hvad der tilføres som særligt udkantstilskud. Der ligger ingen yderligere kompensation i form af taxametre eller tilskud til dækning af den samlede forpligtelse i udkantsområder. Der har siden været arbejdet på etablering af nye budgetmodeller, der bygger på en kombination af økonomisk best practice og fordeling af ressourcer på baggrund af nøgletal. Denne proces er ikke afsluttet, men der er nu etableret et budget, der sikrer balance i Der er i den konkrete fordeling taget hensyn til nye udbud, små uddannelser og delvis dækning af omstillingsomkostninger. 3

20 Bilag 4.1 Budget 2011 Dette er etableret gennem følgende tiltag Besparelser/reduktioner i budget 2011 Mindre P/L på drift Mindre forventning til lønstigning Overskudsmål nedsættelse (fra 8,6 mio. kr. til 0,3 mio. kr.) Selvforsikringspulje (fra 2 mio. kr - til 1 mio. kr. ) Nedsættelse af pulje til vedligeholdelsesefterslæb Personalereduktioner Effektivisering af omkostninger til undervisningens gennemførelse - årets effekt Besparelse på det administrative område - årets effekt Besparelse på de understøttende funktioner - årets effekt Udskydelse EUD elever til sommerferien Nedsættelse strategisk reserve Driftsbesparelser Besparelser på understøttende funktioner Finansielle poster Reduktion omkostninger Afskrivninger Reduktion afskrivninger Holbæk og Haslev I alt tiltag Af dette fremgår at 18 mio.kr. er hentet ved at nedsætte forventningerne til pris og lønudviklingen samt renoncere på de mål for overskud, genopretning af bygningsvedligeholdelsen og selvforsikringspuljen, der var indarbejdet i det oprindelige oplæg. De direkte konsekvensgivende besparelser beløber sig herefter til 22,4 mio.kr. Disse er bl.a. opnået ved at indgå 15 frivillige fratrædelsesordninger og afskedige 19 medarbejdere. Der arbejdes med større hold på uddannelserne og må forventes en forringet service på IT, bibliotek, studieservice og administrative understøttende funktioner. Der budgetteres med et afbalanceret resultat, der giver et samlet overskud på 0,4 mio. kr. på en samlet omsætning på 441,1 mio.kr. Indtægter og udgifter fordeler sig i hovedtal således. Tabel 1: Budget UCSJ 2011 i hele kr. UCSJ i alt Campus Næstved Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Storstrøm Studieunderstøttende ressouce CFU/CFV FU Bygningsunderstøttende ressource Fælles understøttende ressource Takstfinansiering og øvr. indtægt Teoristå ialt Praktikstå ialt Færdiggjorte ialt UCSJ kantiner Resultatopgørelse Indtægter Personaleomkostninger Driftskomkostninger Finansielle Poster Afskrivninger

21 Bilag 4.1 Budget 2011 Da der er tale om et budget med en meget snæver overskudsmargin, skal det bemærkes, at der er indarbejdet: en strategisk reserve på 2,5 mio.kr. til nye tiltag, en buffer på de 4 campus på 5 mio.kr. til at modvirke indtægtstab ved fald i STÅ en udisponeret pulje på 1,3 mio.kr. til ny løn. Dette betyder, at der sammenlagt er udisponerede reserver på 8,8 mio.kr. i budgettet. Der ligger afløbsomkostninger i forbindelse med afskedigelser og fratrædelsesaftaler på 10,5 mio.kr. Der er desuden indarbejdet konsekvens af genopretningsplanens dispositionsbegrænsning for 2010 på 4,8 mio.kr. Der er således dispositioner for 15,3 mio.kr., der alene er engangsudgifter i Budgettet indeholder således en vis, om end ikke markant, robusthed i forhold til såvel udsving i studentermassen, som de udfordringer, der kunne ligge i en yderligere økonomisk stramning i budgetåret. Tabel 4: Udvalgte indtægtsarters udvikling over tid Hele kr (+) 2010 (+) 2010 (+) 2011 (+) 2012 (+) 2013 (+) 2014 (+) Real 2009 Budget 2010 Forec Budget 2011 Teoristå ialt (+) Praktikstå ialt (+) Færdiggjorte ialt (+) Undervisningstaxameter Praktik og refusionapraktik tax Færdiggørelsestaxameter Fællestaxameter Bygningstaxameter Overgangsordning sygeplejeskol Overgangsordning Takst ordinær drift incl. CFV CFU Takst I alt UCSJ Takstudvikling jf. FFL 2011 Undervisningstaxametre -0,4% -1,1% -3,1% Fællestaxameter -16,1% -28,7% -33,2% Bygningstaxameter -4,3% -4,9% -6,8% CFU bevilling -24,8% -33,0% -33,0% Fremskrivning ved uændret Stå produktion I forhold til vil der være et behov for tilpasninger i form af udvikling af mere omkostningseffektive former for udbud og undervisning. Desuden vil der skulle etableres en særlig plan for CFU, der skal tilpasses inden udgangen af 2011, hvis der skal sikres balance i dette driftsområde i 2012 og frem. Fordelingen på hovedområder Budgettet er fordelt på følgende hovedområder. De fire campus, der indeholder udgifter til direkte uddannelsesudgifter til grunduddannelserne samt den dertil hørende ledelse og lokale studieadministration. Detailbudget findes i bilag 1 5

22 Bilag 4.1 Budget 2011 Studieunderstøttende ressourcer, der omfatter IT, biblioteksdrift, internationalt arbejde, markedsføring og kommunikation, fælles studieadministration, kantinetilskud samt fælles puljemidler til strategisk reserve, TR arbejde og selvforsikring. Detailbudget findes i bilag 5 CFU og CFV (center for undervisningsmidler og center for videreuddannelse). Detailbudget findes i bilag 2 FU (forskning og udvikling). Detailbudget findes i bilag 3 Bygningsunderstøttende ressourcer, der indeholder alle omkostninger til bygningsdrift. Detailbudget findes i bilag 6 Fælles understøttende ressourcer, der indeholder institutionsledelse og bestyrelse, sekretariat, løn og personale, regnskab og økonomi samt indkøb. Detailbudget findes i bilag 4 Finansiering og øvrige indtægter er et budgetteknisk område, som primært anvendes til opsamling af institutionstilskud, fællestaxameter og bygningstaxameter. Detailbudget findes i bilag 7 Kantinerne er efter anbefaling fra revisor medtaget som et nyt område, der således ikke længere håndteres som selvejekonstruktioner, men som en del af UCSJs samlede økonomi, drevet efter cirkulære om statens kantiner. Detailbudget findes i bilag 8 Den samlede omkostningsstruktur eksklusiv CFU ser således ud: Figur 1: Omkostningsstruktur UCSJ budget 2011 (ex. CFU) (1.000 kr. ) Bygningsdrift/kantinetilskud Fælles understøttende funktioner Studieunderstøttende funktioner Campus uddannelse CFV FU I budgettet er tilstræbt en balancering af de enkelte områder i forhold til de tilsvarende taxametre og øvrige indtægter. Men der er behov for en vis overførsel mellem områderne, som vist herunder. 6

23 Bilag 4.1 Budget 2011 Figur 6: Budgetfinansiering budget 2011 (1.000 kr.) Indtægter Omkostninger En specificeret, periodiseret opgørelse af budgettets detailposter på arter findes i bilag 9. Uddannelsesaktivitet og optag Der har som grundlag for budgetteringen været gennemført en grundig aktivitetsgennemgang, hvor de enkelte uddannelsessteder er kommet med vurderinger af den forventede stå produktion i Budgettet bygger på en stå prognose, der udviser et stigende antal teori og praktikstå, mens antallet af færdiggørelsesstå falder fra 2010 til 2011, som en konsekvens af det faldende optag frem til Stå prognoserne for 2011 danner baggrund for budgetlægningen af teori-, praktik- og færdiggørelsestaxametre i budget 2011, mens teoriståene for 2010 danner baggrund for budgetteringen af fælles og bygningstaxameterindtægter i 2011, jf. undervisningsministeriets afregningsordninger. Det skal bemærkes, at faldet i pædagoguddannelsen i Roskilde primært skyldes afviklingen af Haslev, hvor en del af de studerende valgte at blive overført til Storstrøm / Vordingborg, der udviser en markant stigning. 7

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 23. juni 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Christian Nielsen Gjesthede,

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 27. september 2011 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 20. december 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Mødested: Mødelokale: Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. University College Sjælland Slagelsevej 7,

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Torsdag den 23. maj 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud Henning

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Mødested: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder... 2 Dagsorden Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokalet 2. sal Journalnummer:

Læs mere

Mødereferat af konstituerende bestyrelsesmøde i den kommende bestyrelse

Mødereferat af konstituerende bestyrelsesmøde i den kommende bestyrelse Mødereferat af konstituerende bestyrelsesmøde i den kommende bestyrelse Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til

Læs mere

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/gert Fosgerau... 2

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/gert Fosgerau... 2 Dagsorden Mødedato: Torsdag den 18. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø 2.sal Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand...

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand... Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. maj 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dagsorden bestyrelsesmøde Dagsorden bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D

Læs mere

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat...

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 9. februar 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5 Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose

Læs mere

Klaus Michael Jensen, Michael Rasmussen, Claus Niller Nielsen, Anne-Grethe Andersen, Mathilde Kinnberg, Kristian Christrup Larsen

Klaus Michael Jensen, Michael Rasmussen, Claus Niller Nielsen, Anne-Grethe Andersen, Mathilde Kinnberg, Kristian Christrup Larsen Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 16. november 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fraværende: Grethe Funch Pedersen, Benedicte Hesselager, Camilla

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være Uddannelsesdirektør Hanne Dorthe Fischer: Resultatlønskontrakt 1. januar - 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være Dekan Johny Lauritsens resultatlønskontrakt 1. januar 2010 til 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel nyoptagne

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være 1 Rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2010 til 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Bemærkninger Lavt frafald blandt de studerende på

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1020, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1020, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 9. februar 2010 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokalet 2. sal Journalnummer:

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Dagsorden Mødedato: Torsdag den 2. juni 2016 Starttidspunkt: Fællesmøde kl. 13.00 14.00 Monofagligt møde kl. 14.00 16.00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Referat Fredag den 10. februar 2017 kl Mødelokale 10, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat Fredag den 10. februar 2017 kl Mødelokale 10, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Møde i Regionalt Strategisk Samarbejdsforum Referat Fredag den 10. februar 2017 kl. 13.00 16.00 Mødelokale 10, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø DELTAGERE Repræsentanter Region Sjælland: Kim Leck Fischer

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Bispegade 5, 4800 Nykøbing F

Sygeplejerskeuddannelsen Bispegade 5, 4800 Nykøbing F Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 13. september 2011 Mødested: Campus Storstrøm Sygeplejerskeuddannelsen Bispegade 5, 4800 Nykøbing F Journalnummer: Tilstede: Afbud: Helle Dirksen (formand) Helle Kehlet

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen Ibsgården 222, 4000 Roskilde

Socialrådgiveruddannelsen Ibsgården 222, 4000 Roskilde Mødereferat Mødedato: Onsdag den 17. marts 2010 Mødested: Campus Roskilde Socialrådgiveruddannelsen Ibsgården 222, 4000 Roskilde Journalnummer: Til stede: Fraværende: Astrid Vestergård, Majbrit Berlau,

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Mødedato: Starttidspunkt: 11. april Kl. 13.30: pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere:

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer af Rektor Laust Joen Jakobsen Uddannelseschef Tove Hvid Persson Professionshøjskolen UCC København HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 14/6-2010 Reformer i professionshøjskolesektoren

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen Ibsgården 222, 4000 Roskilde

Socialrådgiveruddannelsen Ibsgården 222, 4000 Roskilde Mødereferat Mødedato: Onsdag den 23. marts 2011 Mødested: Campus Roskilde Socialrådgiveruddannelsen Ibsgården 222, 4000 Roskilde Journalnummer: Til stede: Fraværende: Birgitte Andersen, Majbrit Berlau,

Læs mere

Ernærings- og Sundhedsuddannelsen/Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf ,

Ernærings- og Sundhedsuddannelsen/Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf , Dagsorden Mødedato: Fredag den 11. december 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og Sundhedsuddannelsen/Ankerhus Slagelsevej

Læs mere

Dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde

Dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde Dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde Mødedato: Torsdag den 27. august 2015 Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D 010 Deltagere:

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Universitetsvej 1, P2/P3, Trekroner, 4000 Roskilde. Uddannelsesudvalg for fysioterapeutuddannelsen

Fysioterapeutuddannelsen Universitetsvej 1, P2/P3, Trekroner, 4000 Roskilde. Uddannelsesudvalg for fysioterapeutuddannelsen Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 29. maj 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Campus Roskilde Fysioterapeutuddannelsen Universitetsvej 1, P2/P3, Trekroner, 4000 Roskilde Mødelokale:

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 27. juni 2017 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D 021 Deltagere: Mødesekretær:

Læs mere

Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18. Nanna Ferslev (naf), tlf ,

Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18. Nanna Ferslev (naf), tlf , Dagsorden Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7,

Læs mere

Inger Lynggaard, Erik Møller, Vibeke Greve Kristensen, Anette Holst, Marie Ebbesen, Anja Richter, Jørgen E. Olsen.

Inger Lynggaard, Erik Møller, Vibeke Greve Kristensen, Anette Holst, Marie Ebbesen, Anja Richter, Jørgen E. Olsen. Mødereferat Mødedato: Onsdag den 3. marts 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Pernille Christoffersen, Hans Høyer, Eva Pedersen, Christian M. Sørensen,

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj.

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj. Dagsorden Mødedato: Onsdag den 25. august 2010 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Mødested: Campus Næstved Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: B 101 Journalnummer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. 30. september 2014

Bestyrelsesmøde REFERAT. 30. september 2014 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 30. september 2014 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Carsten Koch, Klaus Nørskov, Michael Egelund, Niels Peter Møller, Jesper Würtzen, Kirsten Jensen,

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for bioanalytikeruddannelsen Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Campus Næstved Bioanalytikeruddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: Mødelokale 101

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

EVA oplyser, at Læreruddannelsen i Vordingborg har opfyldt samtlige 17 kriterier og uddannelsen er indstillet til positiv akkreditering.

EVA oplyser, at Læreruddannelsen i Vordingborg har opfyldt samtlige 17 kriterier og uddannelsen er indstillet til positiv akkreditering. Nyhedsbrev til bestyrelsen november/december 2011 Direktionen har de sidste par måneder brugt rigtig meget tid på at arbejde med budgettet, og det kommer vi også til at gøre fremover. Der er lagt besparelser

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor.

Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor. Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15 i mødelokalet ved direktørens kontor. Medlemmer: Formand Ebbe Lilliendal, repræsentant udpeget af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved

Fysioterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødereferat Mødedato: Torsdag den 3. juni 2010 Mødested: Campus Næstved Fysioterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Journalnummer: Til stede: Afbud: Lise Hansen, Hans Lund, Signe Lind Mortensen,

Læs mere

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl.

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Center for Undervisningsmidler, Vejle Damhaven 13A, 7100 Vejle Mødelokale: Journalnummer:

Læs mere

Møde nr. 8: Mandag den 8. december 2008, kl. 14.30 17.00 med efterfølgende middag kl. 17.30. Hotel Radisson SAS Fredensborg, Strandvejen 116, Rønne

Møde nr. 8: Mandag den 8. december 2008, kl. 14.30 17.00 med efterfølgende middag kl. 17.30. Hotel Radisson SAS Fredensborg, Strandvejen 116, Rønne Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 11. december

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt Kl. 10:30 Sluttidspunkt Kl. 12:30 Mødested Hotel Comwell Kellers Park H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop Mødelokale

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. oktober 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø følger Uddannelsesudvalg

Læs mere

Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15.

Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15. Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15.30 Mødeleder: Ulla Mulbjerg Referent: Ballum Til stede: Ulla

Læs mere

Uddannelsesudvalget Ernæring og Sundhedsuddannelsen

Uddannelsesudvalget Ernæring og Sundhedsuddannelsen Dagsorden Uddannelsesudvalget Ernæring og Sundhedsuddannelsen Mødedato: 20. januar 2017 Starttidspunkt: 11.00 Sluttidspunkt: 13.00 Mødested: Mødelokale: Journalnummer: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus,

Læs mere

Helle Dirksen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Mette Mønster Westergaard, Niels Henriksen og Kathrine Krageskov Eriksen. 1. Velkomst og meddelelser...

Helle Dirksen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Mette Mønster Westergaard, Niels Henriksen og Kathrine Krageskov Eriksen. 1. Velkomst og meddelelser... Mødereferat Mødedato: Onsdag den 10. november 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fraværende: Helle Kehlet, Jennifer Olsen, Susanne Lønborg Friis,

Læs mere

REFERAT Direktionsmøde

REFERAT Direktionsmøde REFERAT Direktionsmøde Mødetidspunkt: Mandag den 8. december 2008 kl. 10.00 15.00 Afdeling/Uddannelse: Mylius Erichsens Vej 131, Aalborg Dato: 8. december 2008 Ref.: Michael Christiansen Referent: Michael

Læs mere

Resumé I denne sag forelægges VUC Storstrøms ½-årsregnskab til bestyrelsens godkendelse.

Resumé I denne sag forelægges VUC Storstrøms ½-årsregnskab til bestyrelsens godkendelse. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 26. september 2013 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Deltagere: Per

Læs mere

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

Marie Josée Jensen, Karin Melbye Holm, Betina Mærsk, Jette Rau, Elise Maltzahn, Stine Linde Christensen

Marie Josée Jensen, Karin Melbye Holm, Betina Mærsk, Jette Rau, Elise Maltzahn, Stine Linde Christensen Mødereferat Mødedato: Onsdag den 9. marts 2011 Mødested: Roskilde Handelsskole Roskilde Journalnummer: Til stede: Laila Pawlak, Ove Pedersen, Vibeke Toft Müller, Poul Faarup, Jon Sundbo, Anders Sørensen,

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 9. september 2010 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale: Klasselokale 11 Journalnummer: 0200-8-2010

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for bioanalytikeruddannelsen Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 17. januar 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Campus Næstved Bioanalytikeruddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved A02 Journalnummer:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 13. december 2012

Referat fra bestyrelsesmødet 13. december 2012 Referat fra bestyrelsesmødet 13. december 2012 Mødedato Torsdag den 13. december 2012 Mødested Hotel Knudsens Gaard Hunderupgade 2 5230 Odense M Journalnummer 0200-13-2012 Til stede Rektor Poul Erik Madsen

Læs mere

Leisure Managementuddannelsen Hotel Nørrevang, Marielyst Strandvej 32, 4873 Væggerløse. Rikke Maja Kromann (RMK), tlf. 7248 1093, rmk@ucsj.

Leisure Managementuddannelsen Hotel Nørrevang, Marielyst Strandvej 32, 4873 Væggerløse. Rikke Maja Kromann (RMK), tlf. 7248 1093, rmk@ucsj. Dagsorden Mødedato: Onsdag den 30. november 2011 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Campus Storstrøm Leisure Managementuddannelsen Hotel Nørrevang, Marielyst Strandvej

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 23. maj 2008 Tid: 13.00 15.00. Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2. Afbud:

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 23. maj 2008 Tid: 13.00 15.00. Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2. Afbud: Mødeindkaldelse 22. maj 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 23. maj 2008 Tid: 13.00 15.00 Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2 Deltagere: VIAs bestyrelse Afbud: Referent: Gitte Juul Johansen

Læs mere

Professionshøjskolerne i tal

Professionshøjskolerne i tal Professionshøjskolerne i tal 2011 Indhold Side 1. PræSentation af ProfeSSionShøjSkoleSektoren.... 4. 1.1. Institutioner.... 4. 1.2. Professionshøjskolerne.set.i.et.videregående.uddannelsesbillede.... 5

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Bispegade 5, 4800 Nykøbing F. Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddannelsen

Sygeplejerskeuddannelsen Bispegade 5, 4800 Nykøbing F. Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 13. september 2011 Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 13:00 Mødested: Mødelokale: Campus Storstrøm Sygeplejerskeuddannelsen Bispegade 5, 4800 Nykøbing F Lokale

Læs mere

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 20. juni 2012 kl. 16-18 Adresse: FOA, Fuglebakken 2, Himmelev, 4000 Roskilde Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne

Læs mere

INDHOLD. Side 3 Forord. Side 4-7 Ledelsens beretning. University College Sjælland de første 365 dage. Side 8-9 Campus.

INDHOLD. Side 3 Forord. Side 4-7 Ledelsens beretning. University College Sjælland de første 365 dage. Side 8-9 Campus. ÅRSBERETNING 2008 INDHOLD Side 3 Forord Side 4-7 Ledelsens beretning. University College Sjælland de første 365 dage Side 8-9 Campus. Strukturdebat Side 10-11 Strategiplan 2012 og Udviklingskontrakt Side

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

Administrationsleder Ulla Hygum deltog ved punkterne 6.1, 7.1 og 7.3.

Administrationsleder Ulla Hygum deltog ved punkterne 6.1, 7.1 og 7.3. Referat af mødet i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 9. juni 2010 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Birthe Hesdorf, næstformand Inge Hynkemejer Peter Garde

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6 Mødeindkaldelse 5. november 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 11. november 2008 Tid: 16.00 18.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 27. september 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Der er Ipad introduktion kl. 13-14 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7,

Læs mere

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse Strategisk Ledermøde Mødedato: D. 24. februar 2015 Starttidspunkt: kl. 12.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Asylgade Mødelokale: Jørgens kontor Journalnummer: 7000-1862-2013 Deltagere: Jørgen Hansen,

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. Kim Brixen, Lisbeth Mortensen, Karsten Asmussen

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. Kim Brixen, Lisbeth Mortensen, Karsten Asmussen Dagsorden Mødedato: Mandag den 21. januar 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø D004 Uddannelsesudvalg

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved

Sygeplejerskeuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødereferat Mødedato: Onsdag den 26. maj 2010 Mødested: Campus Næstved Sygeplejerskeuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Journalnummer: Til stede: Afbud: Helle Kehlet, Mette Mønster Westergaard, Susanne

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 (Omtryk - 09-11-2015 - Uddybende oversigt fra EVA) ULØ Alm.del Bilag 27 Offentligt Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser Pop-up uddannelser

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl. 16.00 19.00 Afbud: Helle Lindkvist Kjeldsen, Anne Marie Illum, Viggo Norn, Patrick Strunge Andersen. Arne Kjær ledte mødets

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. marts 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Lone

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 17. december 2014 BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 11. december 2014 Mødested: Campus København Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Notat fra uddannelsesudvalgsmøde den 5. januar 2015

Notat fra uddannelsesudvalgsmøde den 5. januar 2015 Notat fra uddannelsesudvalgsmøde den 5. januar 2015 Indledende oplæg ved rektor Ulla Koch og efterfølgende oplæg ved uddannelsesdirektør Hanne Fischer Ulla Koch indledte det fælles møde for de sundhedsfaglige

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 Der er gennem de seneste år sket en ændring i tilskudsstrukturen på erhvervsskolernes uddannelser. Det har vanskeliggjort

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Torsdag den 23. maj 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem Regnskab efter 3. kvartal

1. Godkendelse af dagsordenen Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem Regnskab efter 3. kvartal Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Torsdag den 18. december 2014 Starttidspunkt Kl. 16:00 Sluttidspunkt Kl. 20:00 Mødested Hotel Knudsens Gård Hunderupgade 2 5230 Odense M Mødelokale Mødet afholdes

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde mandag den 15. september 2014, kl. 17.00 19.00. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Marc Gustavsen, kursistrådet Bjarne Andersen,

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Orientering om Forslag til finanslov for finansåret 2014 27.

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Meddelelser fra bestyrelsesformand og rektor til orientering Strategisk rammekontrakt...

1 Godkendelse af dagsorden Meddelelser fra bestyrelsesformand og rektor til orientering Strategisk rammekontrakt... Dagsorden Mødedato: tirsdag den 10. oktober 2017 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Lokale: D 010 Deltagere: Mødesekretær: Professionshøjskolen Absalon Slagelsevej 70-74, 4180

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø 1. VELKOMST, PRÆSENTATION OG GODKENDELSE AF DAGSORDEN 2 2. KONSTITUERING, HERUNDER VALG AF FORMAND 3

Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø 1. VELKOMST, PRÆSENTATION OG GODKENDELSE AF DAGSORDEN 2 2. KONSTITUERING, HERUNDER VALG AF FORMAND 3 Dagsorden Mødedato: Mandag den 5. januar Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Leisure Management

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 18. december 2013, 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl (AD), formand Mathias Brodka (MB), kursistrådet David Riko Sørensen

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddannelsen

Sygeplejerskeuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden Mødedato: Onsdag den 11. januar 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Campus Næstved Sygeplejerskeuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved B08 Journalnummer:

Læs mere

REFERAT Direktionsmøde

REFERAT Direktionsmøde REFERAT Direktionsmøde Mødetidspunkt: Mandag den 16. marts 2009 kl. 8.30 13.00 Dato: 30. marts 2009 Ref.: Michael Christiansen Afdeling/Uddannelse: Selma Lagerløfs Vej 2, Aalborg, lok. 2.38 Referent: Michael

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddanelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat...

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddanelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat... Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. oktober 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø følger Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddanelsen

Læs mere

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret.

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar 2015 Referatet blev godkendt. 3. Orientering

Læs mere