Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2012."

Transkript

1 Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 1. kvartal 2012 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts Hovedpunkter: Nettoomsætningen blev 396,3 mio. kr. mod 324,6 mio. i samme periode sidste år 22% i forhold til sidste år. en stigning på Koncernens resultat for 1. kvartal før skat udgør et underskud på 65,8 mio. kr. mod et underskud på 68,0 mio. kr. i samme periode sidste år. Koncernens omsætning forventes at andrage ca. 2,6 mia. kr. for hele året. Koncernens resultat for 2012 før skat forventes fortsat at blive i niveauet mio. kr. Eventuelle spørgsmål kan rettes til administrerende direktør Jesper Arkil på tlf Haderslev den 29. maj 2012 Arkil Holding A/S Niels Arkil Formand for bestyrelsen 1/13

2 Delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2012 Hovedtal for koncernen (mio. kr.) 1/1 til 31/3 1/1 til 31/3 31/ Resultatopgørelse Nettoomsætning 396,3 324, ,5 Resultat af primær drift (EBIT) -64,2-66,9 17,4 Finansielle poster, netto -1,6-1,1-5,6 Resultat før skat -65,8-68,0 11,8 Resultat efter skat -48,6-50,6 7,8 Balance Immaterielle aktiver 139,0 139,4 139,2 Materielle aktiver 466,7 506,4 471,5 Andre langfristede aktiver 18,6 19,2 21,9 Kortfristede aktiver 783,6 735,9 843,5 Aktiver i alt 1.407, , ,1 Egenkapital 595,2 590,7 643,9 Langfristede forpligtelser 308,8 326,7 323,8 Kortfristede forpligtelser 503,9 483,5 508,5 Forpligtelser i alt 812,7 810,2 832,3 Passiver i alt 1.407, , ,1 Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet 14,6 7,0-23,6 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -17,0-11,5-38,7 Køb af virksomheder og nye aktiviteter 0,0 0,0 0,0 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 2,8-0,7-36,2 Periodens ændring i likviditeten 0,4-5,2-98,5 Nøgletal for koncernen Overskudsgrad -16,2-20,6 0,7 Afkastningsgrad (ROIC) -5,0-5,6 1,3 Likviditetsgrad 155,5 152,2 165,9 Egenkapitalandel (soliditet) 42,3 42,2 43,6 Egenkapital forrentning -7,8-8,2 1,2 Resultat pr. aktie (kr.) Resultat pr. 100 kr. aktie -98,5-103,1 10,0 Udvandet resultat pr. 100 kr. aktie -98,5-103,1 10,0 Gns. antal ansatte /13

3 Ledelsesberetning Periodens resultat Arkil koncernen realiserede i første kvartal af 2012 en omsætning på 396,3 mio. kr. mod 324,6 mio. kr. i samme periode sidste år, svarende til en stigning på 22,1%. Stigningen i omsætningen kan henføres til organisk vækst indenfor alle aktiviteter i segment Danmark. Resultatet af primær drift (EBIT) i første kvartal af 2012 blev et underskud på 64,2 mio. kr. mod et underskud på 66,9 mio. kr. i samme periode sidste år. Finansielle poster netto blev en udgift på 1,6 mio. kr. mod 1,1 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultat før skat blev et underskud på 65,8 mio. kr. mod et underskud på 68,0 mio. kr. i samme periode sidste år. Det skal i lighed med tidligere år anføres, at for en virksomhed i en så sæsonbetonet branche kan delårstallene ikke direkte anvendes som indikator for årsresultatet. Koncernens nettoomsætning og resultat før skat fordelt på kvartaler: Nettoomsætning (mio.kr.) Resultat før skat (mio.kr.) 900,0 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt ,6 709,6 741,5 792, , ,0 25,0 0,0-25,0-50,0-75,0 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt ,1 22,0 37,2 20, , Pengestrømme fra driften udgør i første kvartal af 2012 i alt 14,6 mio. kr. mod 7,0 mio. kr. i samme periode sidste år. De væsentligste forskydninger i posterne, der indgår i pengestrømme fra drift, kommer fra ændringer af pengebindinger i arbejdskapitalen. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter, køb af virksomheder og aktiviteter blev -17,0 mio. kr. mod -11,5 mio. kr. i samme periode sidste år. Investeringer i driftsmidler i perioden udgør 17,0 mio. kr. mod 11,5 mio. kr. sidste år. Likvide beholdninger ultimo er i perioden øget med 3,5 mio. kr. til 108,0 mio. kr. Koncernens rentebærende gæld er i perioden reduceret med 5,9 mio. kr. til 228,9 mio. kr. Egenkapitalen ultimo 2011 er netto reguleret med 4,2 mio. kr. med baggrund i en korrektion af tidligere års hensættelse til pensionsforpligtelser. Sammenligningstal for 2011 er korrigeret i overensstemmelse hermed. 3/13

4 Segment Danmark Segment Danmark Nettoomsætning (mio.kr.) Segment Danmark Resultat af primær drift (EBIT) (mio.kr.) 600,0 500,0 25,0 400,0 300,0 200,0 100, ,0-25, ,0 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt ,4 451,0 483,2 543, ,6-50,0 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt ,0 7,3 19,1 9, ,0 Koncernens danske selskaber har i første kvartal af 2012 haft en væsentlig højere aktivitet end sidste år. Den aktuelle markedssituation samt ordrebeholdningssituationen ved indgangen til året har medvirket til en høj aktivitet i kvartalet. Endvidere har produktionen været præget af en mild vinter med godt produktionsvejr. Omsætningen for segment Danmark blev i første kvartal af ,6 mio. kr. mod 225,4 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultatet (EBIT) blev -39,0 mio. kr. mod -44,0 mio. kr. i samme periode sidste år. Ordrebeholdningen kan samlet set betegnes som tilfredsstillende. 4/13

5 Segment Udland Segment Udland Nettoomsætning (mio.kr.) Segment Udland Resultat af primær drift (EBIT) (mio.kr.) 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt ,2 258,6 258,2 249, , ,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0-30,0 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt ,9 16,7 19,7 11, , Koncernens udenlandske selskaber har haft en lidt lavere aktivitet end sidste år. Aktiviteterne i Tyskland er som forventet på et lidt lavere niveau end i 2011 og det tyske marked udviser fortsat stor stabilitet. Aktiviteten på det irske marked er som forventet på et lidt lavere niveau end i Det Irske marked er fortsat påvirket af en ringe prisudvikling. Aktiviteterne i Sverige er på niveau med Omsætningen for Segment Udland blev i første kvartal af ,7 mio. kr. mod 99,2 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultatet (EBIT) blev -25,2 mio. kr. mod -22,9 mio. kr. i samme periode sidste år. Ordrebeholdningen kan samlet set betegnes som forventet. 1/1 til 31/3 1/1 til 31/3 Afstemning af periodens resultat før skat (mio. kr.) Resultat af primær drift Segment Danmark -39,0-44,0 Segment Udland -25,2-22,9 Resultat af primær drift -64,2-66,9 Finansielle poster, netto -1,6-1,1 Resultat før skat -65,8-68,0 Forventninger til regnskabsåret for 2012 Koncernens resultat for 2012 før skat forventes som udmeldt i årsregnskabsmeddelelsen af 21. marts 2012 at blive et overskud i intervallet mio. kr. Omsætningen forventes fortsat realiseret i niveauet mio. kr. for hele året. 5/13

6 Udtalelser om fremtidige forhold Udsagnene om fremtiden i denne kvartalsrapport afspejler ledelsens nuværende forventning til de fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagn om resten af året 2012 er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og de opnåede resultater kan derfor afvige fra forventningerne. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger væsentligt fra forventningerne, er bl.a. men ikke begrænset til udviklingen i konjunkturerne og de finansielle markeder, den teknologiske udvikling, ændringer i love og regler på Arkils markeder, konkurrenceforhold, udbuddet af opgaver indenfor koncernens forretningsområder, vejr og klimaforhold på koncernens markeder samt tilkøb og frasalg af aktiviteter og selskaber. Aktionærer Arkil Holding A/S har ca navnenoterede aktionærer. Heraf er følgende aktionærer pr. d.d. optaget i selskabets fortegnelse i henhold til selskabslovens 55: Aktionærer Antal A og B aktier Andel af Børsnoteret Kapital i % Andel af selskabets A/S Kapital i % Stemmer % Bestyrelsesformand Niels Arkil, Tjørnebakken 17, ,59 16,85 47, Haderslev Investeringsforeningen Danske Invest-gruppen, Strødamvej 46, 2100 København Ø * Danske Bank, Holmens Kanal 2 12, 1092 København K Ellen og Ove Arkils Fond, Åstrupvej 19, 6100 Haderslev Administrerende direktør Jesper Arkil, Vidarsvej 8, 6100 Haderslev Alle B-aktier har stykstørrelsen 100 kr. A-aktiernes stykstørrelse er varierende ,66 5,82 2, ,67 4,96 2, ,30 3,45 15,12 * Investeringsforeningsforeningen Danske Invest-gruppen har oplyst, at de ejer mere end 10% af selskabets aktiekapital. 6/13

7 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 2012 for Arkil Holding A/S. 31. marts Delårsregnskabet, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede virksomheder. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2012 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 31. marts Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Haderslev den 29. maj 2012 Direktionen Jesper Arkil (administrerende direktør) Bestyrelse Niels Arkil (formand) Hans Schmidt-Hansen (næstformand) Walther V. Paulsen Birgitte Nielsen Per Kjærsgaard Agnete Raaschou-Nielsen 7/13

8 Koncernresultatopgørelse Beløb i mio.kr. 1/1 til 31/3 1/1 til 31/ Omsætning 396,3 324,6 Produktionsomkostninger -411,7-344,7 Bruttoresultat -15,4-20,1 Administrationsomkostninger -47,0-45,4 Andre driftsindtægter 1,1 1,1 Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder -2,9-2,5 Resultat af primær drift -64,2-66,9 Finansielle poster, netto -1,6-1,1 Resultat før skat -65,8-68,0 Skat af periodens resultat 17,2 17,4 Periodens resultat -48,6-50,6 Resultat pr. 100 kr. aktie -98,5-103,1 Udvandet resultat pr. 100 kr. aktie -98,5-103,1 Totalindkomstopgørelse Beløb i mio.kr. 1/1 til 31/3 1/1 til 31/ Periodens resultat -48,6-50,6 Anden totalindkomst: Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder -0,1-0,1 Anden totalindkomst efter skat -0,1-0,1 Totalindkomst i alt -48,7-50,7 Fordeles således: Aktionærerne i Arkil Holding A/S -46,8-49,2 Minoritetsinteresserne -1,9-1,5 I alt -48,7-50,7 8/13

9 Koncernbalance Beløb i mio.kr. 31/3 31/3 31/12 Note Aktiver Goodwill 2 129,9 129,9 129,9 Øvrige immaterielle aktiver 9,1 9,5 9,3 Materielle aktiver 466,7 506,4 471,5 Andre langfristede aktiver 18,6 19,2 21,9 Langfristede aktiver i alt 624,3 665,0 632,6 Varebeholdninger 71,3 64,1 65,1 Entreprisekontrakter 221,5 190,1 105,9 Tilgodehavender 359,9 267,8 545,1 Værdipapirer 22,9 23,1 22,9 Likvide beholdninger 108,0 190,8 104,5 Kortfristede aktiver i alt 783,6 735,9 843,5 Aktiver i alt 1.407, , ,1 Egenkapital 595,2 590,7 643,9 Hensatte forpligtelser 137,2 158,8 151,4 Kreditinstitutter 168,1 164,4 168,9 Medarbejderobligationer 3,5 3,5 3,5 Langfristede forpligtelser i alt 308,8 326,7 323,8 Kreditinstitutter 57,3 75,0 50,6 Entreprisekontrakter 42,9 77,7 40,5 Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser 403,7 330,8 417,4 Kortfristede forpligtelser i alt 503,9 483,5 508,5 Forpligtelser i alt 812,7 810,2 832,3 Passiver i alt 1.407, , ,1 9/13

10 Pengestrømsopgørelse for koncernen Beløb i mio.kr. 1/1 til 31/3 1/1 til 31/ Driftens likviditetsvirkning Resultat før skat -65,9-68,0 Af- og nedskrivninger 23,8 25,2 Andre driftsposter, netto 1,8 1,2 Ændring i driftskapital 57,6 50,9 Betalt selskabsskat -2,7-2,3 Pengestrømme fra driftsaktivitet 14,6 7,0 Investeringernes likviditetsvirkning Nettoinvesteringer i materielle og immaterielle aktiver -17,0-11,5 Nettoinvesteringer i dattervirksomheder 0,0 0,0 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -17,0-11,5 Fremmedfinansiering Afdrag på langfristede forpligtelser -9,7-6,2 Provenu ved optagelse af langfristede forpligtelser 12,5 5,5 Udbetalt udbytte 0,0 0,0 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 2,8-0,7 Årets pengestrømme 0,4-5,2 Likvider, primo 97,2 196,0 Kursregulering af likvider 0,0 0,0 Likvider, ultimo 97,6 190,8 Likvide beholdninger 108,0 190,8 Banklån (kassekredit) -10,4 0,0 Likvider, ultimo 97,6 190,8 10/13

11 Egenkapitalopgørelse for koncernen Beløb i mio. kr. Reserve for valutakurs- Overført Foreslået Aktiekapital regulering resultat udbytte I alt Minoriteter I alt Egenkapital 1. januar ,1 0,0 588,6 0,0 637,7 10,4 648,1 Korrektion af pensionshensættelse 1. januar ,2-4,2-4,2 Korrigeret egenkapital 49,1 0,0 584,4 0,0 633,5 10,4 643,9 Valutakursreguleringer, udenlandske virksomheder -0,1-0,1-0,1 Anden totalindkomst i alt 0,0-0,1 0,0 0,0-0,1 0,0-0,1 Periodens resultat -46,7-46,7-1,9-48,6 Totalindkomst i alt 0,0-0,1-46,7 0,0-46,8-1,9-48,7 Transaktioner med ejere Udloddet udbytte 0,0 0,0 Udbytte, egne aktier 0,0 0,0 Egenkapital 31. marts ,1-0,1 537,7 0,0 586,7 8,5 595,2 11/13

12 Egenkapitalopgørelse for koncernen Beløb i mio. kr. Reserve for valutakurs- Overført Foreslået Aktiekapital regulering resultat udbytte I alt Minoriteter I alt Egenkapital 1. januar ,1 0,2 586,1 0,0 635,4 10,2 645,6 Korrektion af pensionshensættelse 1. januar ,2-4,2-4,2 Korrigeret egenkapital 49,1 0,2 581,9 0,0 631,2 10,2 641,4 Valutakursreguleringer, udenlandske virksomheder -0,2-0,2 0,1-0,1 Anden totalindkomst i alt 0,0-0,2 0,0 0,0-0,2 0,1-0,1 Periodens resultat -49,1-49,1-1,5-50,6 Totalindkomst i alt 0,0-0,2-49,1 0,0-49,3-1,4-50,7 Transaktioner med ejere Udloddet udbytte 0,0 0,0 Udbytte, egne aktier 0,0 0,0 Egenkapital 31. marts ,1 0,0 532,8 0,0 581,9 8,8 590,7 12/13

13 Note 1. Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Bortset fra effekten af nye IAS/IFRS implementeret i perioden er regnskabspraksis uændret i forhold til koncernog årsregnskabet for 2011, hvortil der henvises. Koncern- og årsregnskab for 2011 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Nye IAS/IFRS implementeret i perioden Arkil Holding har med virkning fra 1. januar 2012 implementeret Amendments til IFRS 7, IFRS 1 og IAS 12. De nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag har ikke påvirket indregning og måling. Skøn og estimater Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentlige skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed er de samme ved udarbejdelsen af den sammendragne delårsrapport som ved udarbejdelsen af koncern- og årsregnskabet pr. 31. december Note 2. Goodwill Beløb i mio.kr. 31/3 31/3 31/ Kostpris primo 129,9 129,9 129,9 Tilgang ved køb af virksomhed 0,0 0,0 0,0 Regulering af købesum 0,0 0,0 0,0 Valutakursregulering 0,0 0,0 0,0 Kostpris ultimo 129,9 129,9 129,9 Nedskrivninger primo 0,0 0,0 0,0 Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 Afgang 0,0 0,0 0,0 Nedskrivninger ultimo 0,0 0,0 0,0 Goodwill 129,9 129,9 129,9 Nedskrivningstest Den årlige nedskrivningstest for goodwill gennemføres pr. 30. september, efter færdiggørelse af budgetter og strategiplaner for den kommende 5 års periode. Pr. 31. marts 2012 har ledelsen vurderet, at der ikke er indikation på værdiforringelse af de regnskabsmæssige værdier for goodwill og immaterielle aktiver med ikkebegrænset brugstid. 13/13

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 1. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31.

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. Til Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 1. kvartal Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2013.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2013. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2013 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. Til Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 1. halvår Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008. Til Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2014.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2014. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 1. kvartal 2014 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31.

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2010. Til Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 1. kvartal Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010. Til Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2019

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2019 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2019 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2019 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2017 31. marts 2018 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 25.2.2011 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012

Delårsrapport for 1. halvår 2012 27.08.12 Meddelelse nr. 18, 2012 Delårsrapport for 1. halvår 2012 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2012. Delårsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2011 31. marts 2012 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Markant resultatforbedring i vinterkvartalet

Markant resultatforbedring i vinterkvartalet Meddelelse til Nasdaq Copenhagen Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 1. kvartal 2017 Markant resultatforbedring i vinterkvartalet Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Resultatet før skat blev 33 mio. og lever ikke op til forventningerne ved regnskabsårets start.

Resultatet før skat blev 33 mio. og lever ikke op til forventningerne ved regnskabsårets start. 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 24.02 2010 Ref.: JSZ/cli Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2014

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2014 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. maj 2014 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. oktober 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 25. februar 2014 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2016.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2016. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 1. kvartal 2016 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 17. maj 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 26. februar 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2011 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Positiv resultatudvikling resulterede i opjustering

Positiv resultatudvikling resulterede i opjustering Meddelelse til Nasdaq Copenhagen Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 2. kvartal 2017 Positiv resultatudvikling resulterede i opjustering Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. februar 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Positiv resultatudvikling resulterede i opjustering

Positiv resultatudvikling resulterede i opjustering Meddelelse til Nasdaq Copenhagen Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2017 Positiv resultatudvikling resulterede i opjustering Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2011 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. oktober 2015 Selskabsmeddelelse nr. 10/2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. oktober 2015 Selskabsmeddelelse nr. 10/2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. oktober 2015 Selskabsmeddelelse nr. 10/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2015 SKAKO A/S realiserede i årets første

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Opgørelse af indregnede indtægter og omkostninger

Opgørelse af indregnede indtægter og omkostninger Regnskab 3. kvartal 2009 Resultatopgørelse 2009 2008 2009 2008 2008 3. kvartal 3. kvartal 1.-3. kvt. 1.-3. kvt. Helår Nettoomsætning 3.264 2.810 9.921 8.629 11.282 Produktionsomkostninger 519 433 1.629

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2018 31. marts 2019 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 9. februar 2010 Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. august 2016 Selskabsmeddelelse nr. 10/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. august 2016 Selskabsmeddelelse nr. 10/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. august 2016 Selskabsmeddelelse nr. 10/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. halvår 2016 SKAKO A/S realiserede i 1. halvår 2016 et resultat

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 1 af 12 Delårsrapport for 1. halvår 2017 Victoria Properties A/S i venteposition før ny aktivitet igangsættes. Perioderegnskabet i overskrifter Koncernen realiserede et resultat før skat på DKK -0,5 mio.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 23. august 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 23. august 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 23. august 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2013 Udviklingen i SKAKO Vibration er positiv,

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Resultat af første halvår:

Resultat af første halvår: 1/11 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 28. maj 2014 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første halvår af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. januar 30. september 2014

Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. januar 30. september 2014 Til NASDAQ Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen har i dag behandlet og

Læs mere

Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2014

Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 22. maj 2014 Selskabsmeddelelse nr. 07/2014 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2014 Ordreindgangen i SKAKO koncernen har samlet set været

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2016.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2016. Meddelelse til Nasdaq Copenhagen Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 1. halvår 2016 FORVENTNINGERNE TIL 2016 FASTHOLDES Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2015

Delårsrapport for 3. kvartal 2015 12.11.15 Meddelelse nr. 30, 2015 Delårsrapport for 3. kvartal 2015 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2015.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 24. februar 2017 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff Holding A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 13.05.15 Meddelelse nr. 10, 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2015. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2010

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2010 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. maj 2010 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2016.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2016. Meddelelse til Nasdaq Copenhagen Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2016 FORBEDRET INDTJENING I 3. KVARTAL MED REDUCERET AKTIVITET Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Arkil fastholder forventningerne

Arkil fastholder forventningerne Meddelelse til Nasdaq Copenhagen Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 1. kvartal 2018 Arkil fastholder forventningerne Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Kvartalsrapport, 2015/16 (1. oktober 2015 31. december 2015) - første kvartal af regnskabsåret 2015/16 Resume: leverer i henhold til ledelsens forventninger solid vækst i

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014

Delårsrapport for 1. kvartal 2014 19.05.14 Meddelelse nr. 11, 2014 Delårsrapport for 1. kvartal 2014 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2014. Delårsrapporten

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 3 2012 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 8896 8666 Fax: 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 21. maj 2013 Selskabsmeddelelse nr. 6/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 21. maj 2013 Selskabsmeddelelse nr. 6/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 21. maj 2013 Selskabsmeddelelse nr. 6/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 31. marts 2013: Udviklingen i SKAKO Vibration er fortsat positiv

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. halvår 2014

Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. halvår 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. august 2014 Selskabsmeddelelse nr. 09/2014 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. halvår 2014 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Kvartalsrapport, 2014/15 (1. oktober 2014 31. december 2014) første kvartal af regnskabsåret 2014/15 Resume: Gabriel realiserer en vækst i omsætningen på 10% og et resultat

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2010

Delårsrapport for 1. halvår 2010 Delårsrapport for 2010 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 10/2010 1/12 Indholdsfortegnelse Hoved-

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere