Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet."

Transkript

1 Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Kulturministeriet 25. juni 2009 Jour.nr.:

2 23. juni 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... side 3 2. Møderækkens formål og fokusområder... side Rapportens opbygning... side 5 3. Omfanget af ulovlig fildeling i Danmark... side 5 4. Hvordan sker ulovlig tilgængeliggørelse?... side Ulovlig tilgængeliggørelse via centrale servere... side Ulovlig tilgængeliggørelse via peer-to-peer systemer... side Efterforskning af ulovlig tilgængeliggørelse på internettet... side Tekniske muligheder for efterforskning ved peer-to-peer systemer... side Automatiske undersøgelsessystemer....side Konstatering af ulovlig fildeling... side Tekniske muligheder for efterforskning ved centrale servere... side Gældende regler... side Persondataloven... side Rettighedshavernes indsamling af oplysninger... side Teleudbydernes videregivelse af oplysninger... side E-handelsdirektivet... side Retsplejeloven... side Retspraksis fra Danmark... side Opsummering på afsagte domme... side Opsamling på efterforskning af ulovlig tilgængeliggørelse på internettet... side Reaktionsmuligheder ved ulovlig tilgængeliggørelse på internettet... side Teknisk blokering af centrale servere på internettet... side URL blokering (DNS-spærring)... side IP-adresse blokering... side Port blokering... side Protokol blokering... side Indholdsblokering... side Teknisk blokering af peer-to-peer systemer... side Gældende regler om sanktionering af ophavsretskrænkelser efter privat påtale... side Retsplejelovens kap side Infosoc-direktivet... side Retspraksis fra Danmark... side Opsummering på afsagte domme... side 37 J.Nr

3 Side 2 12 Opsamling på de civilretlige reaktionsmuligheder... side Erfaringer fra andre lande... side Kommissionens meddelelse om kreativt online indhold... side Nordisk Råds initiativ... side Mulige privatretlige håndhævelsesinitiativer, der er gennemført eller overvejes gennemført i udlandet, eller som har været omtalt i den danske offentlige debat og de retssikkerhedsmæssige overvejelser, der kan være knyttet hertil... side Tiltag rettet mod ulovlig distribution af ophavsretligt beskyttet materiale fra centrale servere... side Tiltag rettet mod ulovlig fildeling fra internetbrugernes side... side Supplerende/alternative tiltag til fremme af lovlig brug af beskyttet materiale..... side 54 Annex oversigt... side 56 Bilag oversigt... side 56

4 Side 3 1. Baggrund I januar 2007 nedsatte Økonomi- og Erhvervsministeriet en tværministeriel arbejdsgruppe, som fik til opgave at analysere mulighederne for at styrke indsatsen mod piratkopiering på immaterialretsområdet. I marts 2008 afgav arbejdsgruppen sin rapport 1. En af de problemstillinger, som beskrives i rapporten, er håndhævelse af ophavsretten på internettet, herunder særligt i forhold til ulovlig fildeling og downloading, hvor det blandt andet drøftes, om de nuværende håndhævelsesmuligheder er tilstrækkelige. Det fremgår af rapporten, at arbejdsgruppen har set på, hvorvidt der er behov for, at internetudbyderne får en mere aktiv og udfarende rolle i kampen mod piratkopiering, end det er tilfældet i dag. I den forbindelse blev mulighederne for at forpligte internetudbyderne til at lukke brugernes internetforbindelser, når der gentagne gange konstateres ulovlig fildeling eller downloading, nævnt. Arbejdsgruppen nævner i sin rapport, at en sådan forpligtelse rejser nogle umiddelbare betænkeligheder i relation til borgernes retssikkerhed, herunder spørgsmål om utilsigtede konsekvenser for den enkelte forbrugers kommunikationsmuligheder. Arbejdsgruppen anbefalede, at man følger igangværende initiativer i blandt andet Frankrig, Sverige og EU. Arbejdsgruppen anbefalede endvidere, at der gennemføres en analyse af de nuværende og fremtidige tekniske løsninger til at blokere for hjemmesider og fildelingssystemer samt vurdere de mulige konsekvenser heraf, herunder ved en belysning af udviklingen i Frankrig, Sverige og EU. Den 8. maj fremsatte Socialdemokratiet og SF forslag til Folketingsbeslutning om oprettelse af et klagenævn for ophavsrettigheder på internettet (B 137). Beslutningsforslaget gik efter sin ordlyd ud på at pålægge regeringen inden udgangen af 2008 at oprette et klagenævn, der kan vurdere mulige ophavsretskrænkelser på internettet og eventuelt pålægge telekommunikationsindustrien at blokere links til internetsider, der muliggør krænkelse af ophavsrettigheder. I forbindelse med Folketingets behandling af beslutningsforslag B 137 tilkendegav kulturministeren, at Kulturministeriet som opfølgning på rapporten gennemfører en møderække for bl.a. at få identificeret og analyseret de tekniske løsninger til at lukke ulovlige hjemmesider og fildelingssystemer yderligere. Vi vil samtidig følge udviklingen i andre lande. Det er vigtigt at få afdækket alle de praktiske, økonomiske og retssikkerhedsmæssige konsekvenser af forskellige modeller, hvor internetudbydere pålægges særlige forpligtelser til at blokere for hjemmesider. På den baggrund tilkendegav ministeren afslutningsvist, at det er for tidligt på nuværende tidspunkt at træffe 1 Rapport fra arbejdsgruppen om en styrket indsats mod piratkopiering, marts 2008

5 Side 4 beslutning om nedsættelse af et nyt nævn, der skal vurdere krænkelser på internettet. Beslutningsforslaget blev ikke vedtaget. På denne baggrund påbegyndte Kulturministeriet i maj 2008 en møderække med deltagelse af de væsentligste aktører på området. I møderækken deltager: IFPI, Forlæggerforeningen, Samrådet for ophavsret, Dansk Skuespillerforbund, Telekommunikationsindustrien i Danmark, herunder repræsentanter fra ITB, TI samt DI ITEK, Forbrugerrådet, Advokatsamfundet, Justitsministeriet, IT- og Telestyrelsen, samt Økonomi- og Erhvervsministeriet, herunder Patent- og Varemærkestyrelsen, samt Kulturministeriet (formand). Nærværende rapport udgør møderækkens afrapportering til kulturministeren. Den 26. september 2008 blev kulturministeren kaldt i samråd i Folketingets Europaudvalg med henblik på at redegøre for regeringens holdning til Kommissionens meddelelse om kreativt online-indhold på det indre marked, herunder kommentere det aftalememorandum, der i efteråret 2007 blev indgået i Frankrig mellem musik- og filmproducenter, internetudbydere og den franske regering. Ministeren tilkendegav her, at regeringen finder, at piratkopiering på internettet er et stort problem, og at regeringen finder det relevant at se nærmere på problemstillingen omkring ulovlige downloads og fildeling. I første omgang sker dette i form af en møderække under Kulturministeriet, hvor de involverede interessenter afdækker det faktuelle grundlag for problemstillingen, herunder de engelske og franske initiativer. Derved får politikerne et grundlag for at vurdere, om der er behov for yderligere initiativer. Den 28. november 2008 besvarede kulturministeren et 20 spørgsmål fra medlem af Folketinget Mogens Jensen (S) vedrørende Ministerrådets behandling af Kommissionens meddelelse om online-indhold,hvor der blev spurgt: Hvad har ministeren tænkt sig at gøre for at følge op på disse rådskonklusioner om kreativt indhold, bl.a. bekæmpelse af piratkopiering, der er behandlet på rådsmødet den november 2008, for at sikre, at målsætningerne i dokumentet bliver nået? Kulturministeren svarede hertil blandt andet følgende: Det fremgår af rådskonklusionerne, at det er vigtigt, at alle relevante parter går sammen i dialog om at bekæmpe piratkopiering. I den forbindelse kan jeg nævne, at Kulturministeriet i maj 2008 nedsatte en møderække med særlig fokus på ulovlig downloading og fildeling af ophavsretlig beskyttet materiale. Når vi har fået konklusionerne fra møderækken, vil regeringen overveje, om det system, vi har i dag, fungerer godt nok, eller om der er behov for at se nærmere på yderligere tiltag. Jeg forventer at orientere ordførerne nærmere herom, og indbyde til brede politiske drøftelser, såfremt der er behov for yderligere tiltag. 2. Møderækkens formål og fokusområder Møderækkens hovedformål er som nævnt at undersøge de tekniske muligheder for at identificere ophavsretskrænkelser på internettet samt de tekniske muligheder for at

6 Side 5 blokere for disse krænkelser. Samtidig har det i forlængelse af kulturministerens tilkendegivelser til Folketinget i forbindelse med behandlingen af B været relevant at redegøre for de retsregler, som regulerer området og så vidt det har været realistisk muligt indenfor møderækkens rammer at skabe et overblik over de praktiske, økonomiske og retssikkerhedsmæssige overvejelser, som det vil være relevant at foretage i forbindelse med drøftelser af eventuelle initiativer. Endelig har møderækken haft til formål at indhente relevante erfaringer fra andre lande. Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at møderækken ikke har haft i opdrag at fremkomme med konkrete anbefalinger til eventuelle yderligere initiativer i relation til håndhævelse af ophavsretten på internettet. Møderækkens rapport har således udelukkende karakter af en faktuel udredning og indeholder ikke konkrete anbefalinger eller initiativer. Møderækkens deltagere har selvsagt derfor heller ikke taget stilling til hensigtsmæssigheden af de mulige håndhævelsestiltag, der faktuelt omtales i rapporten. 2.1 Rapportens opbygning Rapporten indledes med en præsentation af møderækkens formål og fokusområder, herunder en nærmere beskrivelse af rapportens opbygning. Herefter redegøres for omfanget af ulovlig fildeling i Danmark i afsnit 3. I afsnit 4 beskrives de konkrete typer af ophavsretskrænkelser, som møderækken har drøftet. Af fremstillingstekniske hensyn inddeles behandlingen af ophavsretslige krænkelser i to overordnede faser: efterforskning/bevissikringsfasen samt reaktionsfasen. I de følgende afsnit vil disse faser blive behandlet særskilt. Først beskrives efterforskning/bevissikring i afsnittene 5 8, herefter beskrives reaktionsfasen i afsnit Systematikken, som anvendes til at behandle de to faser, er følgende: en beskrivelse af de tekniske muligheder som efterfølges af et afsnit om gældende regler. Herefter beskrives relevant dansk retspraksis. Disse beskrivelser sammenholdes i et særskilt opsamlingsafsnit, hvorefter der redegøres for de retssikkerhedsmæssige betragtninger, som vil være relevante i forhold til drøftelser om fremtidige tiltag. Som led i arbejdet med denne rapport har møderækken undersøgt, hvilke erfaringer andre lande har på dette område. Resultatet af disse forespørgsler findes i afsnit 13. Møderækkens deltagere har herudover fundet det relevant, at kigge på en række overvejelser om bl.a. retssikkerhed. Disse overvejelser fremgår af afsnit Omfanget af ulovlig fildeling i Danmark Forbrugerrådet gennemførte i februar 2009 en undersøgelse blandt forbrugere om digital adfærd. Undersøgelsen spørger ind til forbrugernes vaner i forbindelse med kopiering og download af musik i fysisk og digital form. Herudover spørger undersøgelsen fra 2009 ind til forbrugernes holdninger til kopispærringer på musik og film.

7 Side 6 Undersøgelsen fra 2009 viser, at lovlig kopiering, så som kopiering af egne cd er til sommerhuset, er udbredt blandt mere end halvdelen af forbrugerne, men at ulovlig kopiering også finder sted, fx har en tredjedel af forbrugerne kopieret fysiske cd er, de har lånt fra biblioteket eller venner. Hver femte forbruger angiver at have kopieret musik, de selv har købt til personer udenfor deres husstand. Næsten hver anden forbruger har modtaget kopier af musik fra personer udenfor deres husstand. Begge tendenser er på niveau med Forbrugerrådets undersøgelse fra , hvor lignende spørgsmål blev stillet til forbrugerne. Ifølge undersøgelsen fra 2009 finder den ulovlige tilgængeliggørelse og fildeling via internettet sted i mindre omfang end den ulovlige kopiering af fysisk materiale. Ifølge undersøgelsen har meget få af de adspurgte erfaring med at up- eller downloade musik fra fildelingshjemmesider. Dette kan dog formentlig forklares ved, at forbrugere i alderen år er underrepræsenteret i undersøgelsen. I Forbrugerrådets undersøgelse fra 2007 angav 13 % af forbrugerne, at de havde erfaring med at downloade værker fra hjemmesider, mens 2 % af de adspurgte angav selv at have stillet musik til rådighed for andre på fildelingshjemmesider. I 2007 angav 5 % af de adspurgte endvidere, at de havde sendt digitale kopier af musik eller videoklip til andre via , mens kun 0,8 % af de adspurgte havde solgt digitale kopier af musik. Disse tal siger dog ikke noget om, hvorvidt der er tale om ulovlig fildeling. Download og tilgængeliggørelse af filer på fildelingshjemmesider er ikke nødvendigvis ulovligt. Lovlig tilgængeliggørelse og eksemplarfremstilling af beskyttet materiale kræver, at brugeren indhenter tilladelse fra rettighedshaveren til brugen. Den ulovlige kopiering finder sted i alle aldersgrupper, men særligt i de yngre grupper og både hos mænd og kvinder. Det er mere udbredt at tage ulovlige kopier til sig selv, end det er at tage ulovlige kopier til personer uden for sin husstand. Det til trods har over halvdelen af de adspurgte selv modtaget hjemmebrændte kopier af musik fra andre. En meningsmåling fra august 2008 foretaget af Greens Analyseinstitut 3 indikerer, at hver femte dansker har hentet ulovlige musikfiler på internettet. Meningsmålingen indikerer også, at antallet af danskere, der downloader ulovlig musik, er vokset med fem procentpoint på et halvt år. Der findes på nuværende tidspunkt ingen statistisk oversigt over det faktiske omfang af piratkopiering i form af ulovlige downloads og fildeling. OECD offentliggør i løbet af foråret 2009 en undersøgelse af problemerne med digital piratkopiering. Denne undersøgelse har i første omgang til formål at identificere, hvilke markeder, der er berørt af digital piratkopiering. Herudover har undersøgelsen til formål at beskrive brancheinitiativer og gældende lovgivningsmæssige rammer Jf. artikel af Susan Grønbech, Børsen d. 26. august 2008.

8 Side 7 En egentlig klarlæggelse af omfanget af problemet med digital piratkopiering vanskeliggøres af, at der er tale om ulovlige aktiviteter, som ikke systematisk registreres nogen steder. Dette er også påpeget af OECD, som henviser til, at den begrænsede tilgængelighed af troværdig information vedrørende digital piratkopierings kvantitative omfang har betydet, at en planlagt beskrivelse af det faktiske omfang af digital piratkopiering ikke gennemføres på nuværende tidspunkt 4. Desuden er der forskel på digital og fysisk piratkopiering, idet myndighederne har mulighed for til en vis grad, at kontrollere og tilbageholde mistænkelige fysiske produkter, når disse krydser landegrænser. Den samme mulighed eksisterer ikke ved ulovlig fildeling, hvor filerne transporteres via internettet. Rapporten fokuserer på, at udfordringerne i forbindelse med digital piratkopiering på en række punkter adskiller sig fra piratkopiering af fysiske produkter. Rapporten beskriver de særlige karakteristika ved digitale markeder. Nogle af de punkter OECD-rapporten udpeger som særegne for det digitale marked er fx, at grænsen mellem forbruger og udbyder af materiale ikke er særlig skarp. I et fildelingssystem vil brugeren således ofte både downloade og tilgængeliggøre materiale. Hertil kommer at de brugere, der tilgængeliggør værkerne, ofte ikke har et økonomisk incitament for tilgængeliggørelsen. Brugerne opererer efter helt andre parametre, som fx social anerkendelse i en gruppe af fildelere eller som gengæld i forhold til andre brugere, der også tilgængeliggør værker gratis. Modsat markedet for fysiske kopier, skal rettighedshaverne på det dynamiske marked ikke kun konkurrere med kopi-produkter, der sælges til en lavere pris end originalen. På det digitale marked skal rettighedshaverne konkurrere med kopi-produkter der tilbydes gratis. Det er OECD s vurdering, at ikke-økonomiske faktorer, som fx lovlighed, tilgængelighed og kvalitet derfor er særligt vigtige for de udbydere der, med rettighedshavernes tilladelse, stiller digitale værker til rådighed mod betaling. Ifølge OECD, opfatter størstedelen af de brugere der tilgængeliggør ulovligt materiale, ikke sig selv som pirater. På trods af at størstedelen af brugerne er klar over, at digitalt pirateri er ulovligt, bliver de ulovlige handlinger ikke opfattet som uetiske, fordi brugerne ikke opfatter de ulovlige handlinger som tabsgivende for rettighedshaverne. OECD peger på, at antallet af brugere, der tilgængeliggør ulovligt materiale, er vokset eksplosivt. Det er derfor OECD s vurdering, at det er blevet langt sværere og mere omkostningstungt for rettighedshaverne at håndhæve deres rettigheder. Hertil kommer, at brugerne opererer på et globalt plan, det vil sige i forskellige lande, hvor lovgivningen vedrørende ophavsrettigheder er forskellig. Brugerne er meget fleksible, og kan forholdsvis hurtigt flytte ulovlige aktiviteter til lande med en svag ophavsretslovgivning. Herudover fremhæver OECD, at produktions- og leveringsomkostninger er væsentlig lavere ved digital piratkopiering end ved fysisk piratkopiering. Dette gør det særligt 4 OECD, Phase II, Piracy of digital content, forventes offentliggjort i foråret 2009.

9 Side 8 attraktivt at dele digitale produkter. Teknologi, som fx peer-to-peer-systemer, hjælper brugerne med at dele digitalt materiale på en nem og hurtig måde, og internettets struktur gør det let at finde kilder til digitalt materiale. Hertil kommer, at det digitale marked på internettet har et kæmpemæssigt potentiale på grund af internettets globale natur. OECD kommer på baggrund af rapporten med en række anbefalinger til beslutningstagerne og industrien/rettighedshaverne. OECD påpeger, at problemerne med pirateri på det digitale marked er unikke i forhold til de problemer rettighedshaverne har i forbindelse med fysisk piratkopiering, og at digitalt pirateri kan mangedoble de problemer, piratkopieringen skaber for både beslutningstagere og producenter af digitale produkter. OECD peger på, at de eksisterende love ofte er meget generelle og ikke i fornødent omfang kan anvendes på problemstillingen, bl.a. på grund af den hurtige teknologiske udvikling. Herudover peger OECD på, at det er vigtigt, at der bliver taget hånd om problemstillingen uden unødig påvirkning af lovlige aktiviteter på nettet, herunder påvirkning af brugernes adgang til internettet som platform for kommunikation, handel og læring. OECD henviser i denne forbindelse til deklarationen fra Seoul fra Desuden understreger OECD behovet for oplysning og undervisning. OECD anbefaler, at retshåndhævelse fortsat er en vigtig del af den overordnede strategi vedrørende piratkopiering. Det er dog OECD s opfattelse, at retshåndhævelse på længere sigt ikke vil være effektivt på grund af det store antal af brugere, der krænker ophavsretten. Derfor anbefaler OECD, at der tages andre tiltag i brug, som fx nye typer af sanktioner og undervisning. OECD anbefaler, at sådanne tiltag opretholder en balance mellem rettighedshavers, brugernes og mellemmændenes interesser. OECD peger herudover i sine anbefalinger på, at brugernes holdning til internetpirateri skal ændres bl.a. gennem information og undervisning og udvikling af lovlige alternative forretningsmodeller. På grund af internettets globale natur anbefaler OECD, at undervisning og information også sker på tværs af landegrænser. OECD anbefaler, at beslutningstagerne målretter informations- og undervisningsarbejdet, så brugerne får hjælp til at finde ud af, hvad der er lovligt og ulovligt på internettet. Ifølge IFPI kan udviklingen i de lovlige downloads af musik give indikationer for omfanget af piratkopieringen på området. IFPI s tal viser, at der i 2003 på verdensplan var ca. 50 hjemmesider, der lovligt solgte digital musik online. I 2007 var dette tal steget til over 500 hjemmesider. 6 I 2007 downloadede forbrugerne lovligt musiknumre 1,7 milliarder gange på verdensplan, hvilket var en stigning på 53 % i forhold til I 2008 udgjorde det lovlige online salg af digital musik 20 % af musiksalget på verdensplan, hvilket er en stigning på 5 % i forhold til IFPI oplyser i Digital Music Report 5 OECD (2008e) 6 IFPI, Digital Music Report IFPI, Digital Music Report IFPI, Digital Music Report 2009.

10 Side , at salget af lovlige downloads rundede 100 mio. i IFPI vurderer i samme rapport, at 95 % af den musik der downloades på verdensplan, bliver downloaded uden rettighedshavernes tilladelse, og dermed uden at der betales vederlag til rettighedshaverne. 4. Hvordan sker ulovlig tilgængeliggørelse? Det overordnede fokusområde for møderækken er den systematiske ulovlige fildeling og ulovlige kopiering af ophavsretligt beskyttet materiale, særligt musik, film og tv-serier, som foregår via internettet. Ophavsretsloven tildeler ophavsmænd og udøvende kunstnere en række enerettigheder. Ophavsmanden har eneret til at lave eksemplarer af sine værker og til at gøre værkerne tilgængelige for offentligheden, fx via internettet. Rettigheder til musikværker er i mange tilfælde overdraget til andre, fx et plade- eller forvaltningsselskab, der helt eller delvist repræsenterer rettighederne i stedet for eller på vegne af ophavsmanden eller den udøvende kunstner. Der skal indhentes samtykke fra rettighedshaver, inden digitale værker kopieres til andet end personlig brug 10, og inden værker gøres tilgængelige på internettet. Det ophavsretligt beskyttede materiale, der distribueres via internettet kan omfatte en lang række forskellige produkter, lige fra musik og film, til tv-serier og litterære tekster m.v. Værkerne er beskyttet af ophavsretsloven 11, som bl.a. regulerer adgangen til upog downloading fra internettet, samt tilgængeliggørelse af de beskyttede værker. Brugen af ophavsretligt beskyttet materiale på internettet er varieret og ændres dagligt. Der sker en konstant udvikling af mulighederne for fx at se tv live, uploade egne værker og kommentere på andres værker mv. Derudover sker der også en hastig udvikling i mulighederne for at informere andre brugere om eksisterende værker og endda gøre disse værker tilgængelig for andre brugere fx på blogs, via s og via fildeling. Møderækken har fokuseret på ulovlig tilgængeliggørelse. Ulovlig tilgængeliggørelse dækker den situation, hvor en person selv lægger materiale ud på internettet til fri afbenyttelse uden nødvendigt samtykke fra rettighedshaverne.. Konkret har møderækken drøftet de to fremgangsmåder, som ifølge IT- og Telestyrelsen er dem, der oftest anvendes til organiseret ulovlig tilgængeliggørelse på internettet: tilgængeliggørelse via centrale servere og tilgængeliggørelse via fildelingsnetværk baseret på peer-to-peer teknologi. Det kræver en tilladelse fra rettighedshaver, hvis man vil kopiere og dele (tilgængeliggøre) filer, som indeholder ophavsretligt beskyttet materiale fx et musiknummer med 9 IFPI, Digital Music Report Ophavsretslovens 12 indeholder en regel om eksemplarfremstilling til privat brug. Eksemplarfremstilling af digitale værker til privat brug må ske til brug for fremstilleren og dennes husstand. 11 Lovbekendtgørelse nr. 587 af 20. juni 2008 (lov om ophavsret).

11 Side 10 personer udenfor ens husstand.. Har man ikke denne tilladelse, vil det udgøre en krænkelse af ophavsretsloven, hvis filen gøres tilgængelig på internettet eller kopieres. Krænkelse af ophavsretten på internettet kan dermed begås af to typer af aktører: En aktør der på uretsmæssig vis gør ophavsretligt beskyttet materiale tilgængeligt for andre via internettet. En aktør der på uretsmæssig vis anskaffer sig, dvs. downloader og dermed kopierer ophavsretligt beskyttet materiale via internettet. Krænkelse af ophavsretten i form af ulovlig tilgængeliggørelse kan teknisk dokumenteres, særligt hvis materialet bliver stillet til rådighed ved brug af fildeling gennem såkaldte peer-to-peer 12 systemer som eksempelvis BitTorrent 13, hvor det eksplicit er muligt at se, hvilket materiale der bliver tilgængeliggjort. Dette beskrives nærmere i afsnit 4.2. Den anden type krænkelse, den uretmæssige download/kopiering, foregår ved en relativt kortvarig og skjult download-aktivitet gennem internettet. Teknisk dokumentation af download/kopiering vil derfor skulle ske på anden måde end ved dokumentation af tilgængeliggørelse. Konkret vil teknisk dokumentation af ulovlig download/kopiering, alene være teknisk muligt, hvis man løbende analyserer indholdet 14 i brugeres internettrafik fra centrale servere eller fra peer-to-peer systemer. I lyset af mængden af trafik på internettet, samt kompleksiteten heraf, vil en sådan løbende analyse formentlig være så omfattende, at den ikke vurderes at være økonomisk realistisk at implementere. Desuden vil der formentlig være betragtelige retssikkerhedsmæssige udfordringer i at gennemføre en løbende og generel analyse af indholdet i en brugers internetkommunikation. Møderækken har drøftet de to måder, som ifølge IT- og Telestyrelsen oftest anvendes til organiseret ulovlig tilgængeliggørelse på internettet: tilgængeliggørelse via centrale servere samt via fildelingsnetværk baseret på peer-to-peer teknologi. Nedenfor følger en beskrivelse af, hvorledes den ulovlige tilgængeliggørelse foregår henholdsvis via centrale servere og via fildeling (peer-to-peer teknologi). 12 Peer-to-peer (eller P2P) anvendes oftest som betegnelse for et computernetværk der bruger forskellige tilslutningsmuligheder mellem brugerne i et netværk og anvender brugernes kumulative båndbredde på nettet. Brugerne har ofte begrænsede sendehastigheder (upload) i forhold til modtagehastigheder (download). I stedet for at brugeren henter data fra én central server, hentes i stedet små mængder data fra et utal af andre brugere. 13 BitTorrent er en peer-to-peer fildelingsprotokol, der bruges til at distribuere store mængder data. 14 Det er i denne forbindelse vigtigt at være opmærksom på, hvad der skal betragtes som værende indhold, og hvad der skal betragtes som værende trafikdata for en brugers internetkommunikation. Trafikdata er alene de data, der specifikt er nødvendige for at kunne fremføre brugerens internetkommunikation. Alle øvrige data skal betragtes som værende indhold af brugerens internetkommunikation.

12 Side Ulovlig tilgængeliggørelse via centrale servere En central server er hjemsted for såvel tilgængeliggørelse som download/kopiering, idet systematikken bag en central server er som følger: Den centrale server fungerer som et sted, hvor filer opbevares, eller hvor der kan være henvisninger til filernes placeringer på andre servere. Internetbrugere, som ønsker at tilgængeliggøre materiale, kan lægge materialet ud på en central server eller lægge et link på en hjemmeside, der er tilknyttet den centrale server. Tilgængeliggørelse af ophavsretligt beskyttet materiale på denne måde er ulovlig, såfremt det sker uden rettighedshavernes samtykke. Fordelen ved centrale servere for internetbrugere, som vil downloade/kopiere materiale, er, at internetbrugeren kan gå ind på en bestemt hjemmeside (der er knyttet til én central server), søge på en bestemt fil og downloade den direkte fra hjemmesiden eller via henvisningen (link) til andre hjemmesider/servere. Derved får internetbrugeren adgang til et meget bredt repertoire af ophavsretligt beskyttet materiale blot ved at bruge en enkelt hjemmeside. Denne fordel for internetbrugeren udgør samtidig et særligt problem for rettighedshaverne. Et bredt repertoire af ophavsretligt beskyttet materiale samlet på et sted gør det muligt at foretage et stort antal krænkelser på meget kort tid. 4.2 Ulovlig tilgængeliggørelse via peer-to-peer systemer Som udgangspunkt er fildeling et lovligt og effektivt teknisk redskab, der kan anvendes til at sende store mængder data til enkelte brugere, fordi man i realiteten deler båndbredde med andre brugere og derved får en bredere internetforbindelse, som kan modtage større mængder data, end hvis man ikke anvendte fildeling. Fildeling foregår via peer-to-peer teknologi, som kan benyttes til mange legale formål, idet denne teknologi giver en optimal udnyttelse af internettet. Derfor er fildeling en afgørende bestanddel ved fx web-tv, IP-telefoni og anden aktivitet på internettet, hvor store datamængder er i hurtig bevægelse. Peer-to-peer teknologi kan imidlertid også anvendes til ulovlige formål, nemlig tilgængeliggørelse af ophavsretligt beskyttet materiale uden rettighedshavers samtykke. Peer-to-peer teknologien består af et netværksprogram, som internetbrugeren selv installerer på sin computer. Netværksprogrammet bruges til at tilgængeliggøre og downloade filer. Denne automatiske dobbeltfunktion er grundstenen i fildelingsnetværket, og derfor beskrives begge funktioner kort nedenfor. Netværksprogrammet gør det muligt for internetbrugeren at kommunikere direkte med alle andre internetbrugere på netværket. Dermed er det muligt at få et overblik over alle de filer, som ligger tilgængelige på de computere, der er koblet på netværket i hele

13 Side 12 verden. Herefter kan internetbrugeren downloade 15 enkelte filer direkte fra andre brugeres computere uden at skulle igennem en central hjemmeside. Det betyder, at en dansk bruger kan få adgang til musikfilerne på fx en australsk brugers computer, hvis begge brugere har installeret det samme netværksprogram. Det betyder også, at internetbrugeren, som har installeret netværksprogrammet ofte 16 vil have gjort alle sine fx musikfiler tilgængelige på internettet for andre netværksbrugere blot ved at være koblet til netværket. Et eksempel på et fildelingsnetværk baseret på peer-to-peer teknologi er BitTorrent. Fildelingsnetværk giver, på samme måde som de centrale servere, potentielle krænkere adgang til et bredt repertoire af ophavsretligt beskyttet materiale. Dermed er udfordringen for rettighedshavere, at potentielle krænkere har let adgang til at foretage et større antal krænkelser på kort tid. Samtidig indebærer fildelingsnetværk den særlige udfordring, at de ikke kan blokeres gennem en enkelt blokering, som centrale servere kan. Strukturen i et fildelingsnetværk er uden en teknisk central. Såfremt rettighedshaver ønsker at stoppe fildelingen i et netværk, må rettighedshaver derfor henvende sig enkeltvis til samtlige brugere af netværket. Dette indebærer en særlig ressourcemæssig udfordring såvel økonomisk som tidsmæssigt. 5 Efterforskning af ulovlig tilgængeliggørelse på internettet Rettighedshaverne kan bl.a. håndhæve ophavsretten ved at forsøge at få den, der krænker ophavsretten, idømt en straf og/eller pligt til at betale erstatning. Strafferetlig håndhævelse af ophavsretten sker som udgangspunkt gennem privat påtale. Rettighedshaverne har således mulighed for at rejse straffesag efter reglerne om privat påtale i ophavsretslovens 76 stk. 1, jf. 81 stk. 1. Rettighedshaverne kan i stedet vælge at rejse en civil sag med krav om forbud eller erstatning. Hvis der er mistanke om, at krænkelsen er begået forsætligt og under visse skærpende omstændigheder, er der betinget offentlig påtale 17. Det betyder, at rettighedshaveren kan fremsætte begæring om offentlig påtale. Herefter behandles sagen på samme måde som andre sager, der er undergivet offentlig påtale. Det er således politiet, der efterforsker sagen. Hvis almene hensyn kræver det, kan politiet af egen drift efterforske en overtrædelse af de ophavsretlige regler og anlægge en straffesag ved domstolene, uden at rettighedshaver har bedt om det (offentlig påtale 18 ). Der foreligger bl.a. almene hensyn, når kræn- 15 Ved denne download skaber internetbrugeren en kopi et nyt eksemplar af filen. Det er ulovligt, hvis den fil, som bliver kopieret, er gjort tilgængelig uden rettighedshavers samtykke. 16 Det er ved visse peer-to-peer systemer muligt at ændre indstillingerne i systemet således, at man har mulighed for at downloade uden at gøre egne musikfiler tilgængelige for andre brugere. 17 Ophavsretsloven Retsplejeloven 727, stk. 2 samt ophavsretsloven 82. I visse sager er der altid offentlig påtale jf. 81, stk. 4 og 5.

Fakta og Q&A om brevmodellen

Fakta og Q&A om brevmodellen J.nr. 04400-0078 Fakta og Q&A om brevmodellen Fakta om udvalgets arbejde Baggrund I 2009 nedsatte Kulturministeren et udvalg, der skulle overveje initiativer og beskrive konkrete modeller for, hvordan

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Velkommen til RettighedsAlliancen

Velkommen til RettighedsAlliancen 03. November 2014 Velkommen til RettighedsAlliancen Hvad er RettighedsAlliancen- kort fortalt? RettighedsAlliancen er en interesseorganisation for film-, musik-, tekst- og designbranchen og repræsenterer

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet

Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet Indledning Værker Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier Stort set alt hvad der findes på nettet, kan være omfattet af ophavsret.

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Spørgsmål 3 Medvirken til krænkelser på internettet

Spørgsmål 3 Medvirken til krænkelser på internettet Indledning Værker Spørgsmål 3 Medvirken til krænkelser på internettet Pensum: IT-retten, 2. udg. kap. 17 Stort set alt hvad der findes på nettet, kan være omfattet af ophavsret. 1 Litterære Stort set alle

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 11. december 2014 A-38-14 1) Fritz Hansen A/S 2) Louis Poulsen Lighting A/S 3) Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S 4) Fredericia Furniture

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

NOTAT. definitionen af sikkerhedshændelse i lovforslaget om Center for Cybersikkerhed (L 192)

NOTAT. definitionen af sikkerhedshændelse i lovforslaget om Center for Cybersikkerhed (L 192) Forsvarsudvalget 2013-14 L 192 Bilag 6 Offentligt NOTAT 30. maj 2014 om definitionen af sikkerhedshændelse i lovforslaget om Center for Cybersikkerhed (L 192) 1. Begrebet sikkerhedshændelse er et centralt

Læs mere

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Langt de fleste virksomheder vil i forbindelse med deres virke få adgang til persondata af den ene eller anden slags. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

OPHAVSRETTIGHEDER PÅ INTERNETTET

OPHAVSRETTIGHEDER PÅ INTERNETTET APRIL 2011 OPHAVSRETTIGHEDER PÅ INTERNETTET WWW.KUM.DK RAPPORT FRA UDVALGET OM OPHAVSRETTIGHEDER PÅ INTERNETTET RAPPORT FRA UDVALGET OM OPHAVSRETTIGHEDER PÅ INTERNETTET Udgivet april 2011 af: Kulturministeriet

Læs mere

Når du udstiller dine data

Når du udstiller dine data Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Version 1.0, november 2010 > Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Udgivet af:

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

Piratguiden. En guide til det digitale piratmarked

Piratguiden. En guide til det digitale piratmarked Piratguiden En guide til det digitale piratmarked 0 1. Piratguiden - hvad er det? Denne guide vil tegne et mere enkelt billede af det ulovlige marked for digitalt indhold (herefter piratmarkedet). Piratmarkedet,

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne

E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne INFOPAQ - HVAD GÅR SLAGSMÅLET UD PÅ? Infopaqs indscanningsproces: Manuel registrering i elektronisk database Scanning af artikler TIFF-fil

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST2

It-sikkerhedstekst ST2 It-sikkerhedstekst ST2 Overvejelser om sikring mod, at personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab i forbindelse med Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST2 Version

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11)

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 UsedSoft-sagen - baggrund Brugere af Oracle programmel

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Share With Care. RettighedsAlliancen 2014

Share With Care. RettighedsAlliancen 2014 Share With Care RettighedsAlliancen 2014 Interesseorganisation Repræsenterer ca. 85.000 kreative Louis Poulsen Lighting A/S IFPI Danmark Dansk Artist Forbund KODA Nordisk Copyright Bureau Dansk Musiker

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

Vejledning i brug af Kollegienettet

Vejledning i brug af Kollegienettet Vejledning i brug af Kollegienettet Del I - Sådan tilsluttes din computer til netværket/internettet - side 2 Del II - Vejledning for intranetog internetadgang - side 16 Del III - Regler for Intranetog

Læs mere

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K Ringetoneaftale Aftalens parter På den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V herefter benævnt Koda/NCB og

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Fra 1. juli 2005 er materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnetværk (Internettet) omfattet af afleveringspligt.

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Retningslinjer for studerende og medarbejdere ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole vedrørende brugen af organisationens IT-ressourcer 1

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af it -udstyr på Ranum Efterskole (herefter benævnt Skolen ).

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser BEDSTpensions/den dataansvarliges kontaktoplysninger: BEDSTpension forsikringsmægler A/S (CVR-nr. 32102093) BEDSTpension finansiel rådgivning APS (CVR: 32667252) Centervænget 19

Læs mere

Internet, ophavsret og lovvalg Thomas Lue Lytzen 2000 Sat med Arial Kommateringen følger reglerne for Nyt komma.

Internet, ophavsret og lovvalg Thomas Lue Lytzen 2000 Sat med Arial Kommateringen følger reglerne for Nyt komma. Internet, ophavsret og lovvalg Thomas Lue Lytzen 2000 Sat med Arial Kommateringen følger reglerne for Nyt komma. Thomas Lue Lytzen 040478 Vintereksamen 2000 Synopse Internet Jura Kim Østergaard It-højskolen

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Notat vedrørende Københavns Kommunes overvejelser om etablering af det digitale netværk/mødested kbh.dk

Notat vedrørende Københavns Kommunes overvejelser om etablering af det digitale netværk/mødested kbh.dk Advokat Anders Valentiner-Branth Ved Stranden 18 Postboks 2034 1012 København K Telefon 77 30 40 50 Telefax 77 30 40 77 Notat vedrørende Københavns Kommunes overvejelser om etablering af det digitale netværk/mødested

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Forbrugerombudsmand Henrik Øe Sendt pr. e-mail til Chefkonsulent Tina Morell Nielsen (tmn@kfst.dk) 1. april 2014 Forbrugerombudsmandens vejledning

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2011

Bestyrelsens beretning for 2011 9. januar 2012 AJC-019-047 Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsen aflægger beretning for 2011 med fokus på: Markedsudviklingen Ophavsret Fælles klassifikationssystem Fællesstanden i Frankfurt Forlagsuddannelsen

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Beskyttelsen af edb-programmer

Beskyttelsen af edb-programmer Indledning Beskyttelsen af edb-programmer Definition af edb-program Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier En række instruktioner eller oplysninger, fikseret i en hvilken som helst form

Læs mere

Sikkerhed. Sikkerhedsområder. Fysisk sikkerhed. Sikkerhed og persondata mv

Sikkerhed. Sikkerhedsområder. Fysisk sikkerhed. Sikkerhed og persondata mv Sikkerhed Sikkerhed og persondata mv Sikkerhedsområder Fysisk sikkerhed Logisk sikkerhed Kommunikationssikkerhed Datasikkerhed Backup Det organisatoriske aspekt Fysisk sikkerhed - hærværk, tyveri og anden

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Oversigt over juridiske og tekniske håndhævelsesmetoder i Danmark og EU

Oversigt over juridiske og tekniske håndhævelsesmetoder i Danmark og EU Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 300 Offentligt Juni 2012 Oversigt over juridiske og tekniske håndhævelsesmetoder i Danmark og EU 1. Introduktion I det følgende gives en

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg.

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. Indledende bemærkninger og problemstilling. Retspolitisk

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person SAGSNOTAT 31. OKTOBER 2013 Vedr.: Named person ordning på HUM HR- OG PERSONALEAFDELINGEN Sagsbehandler:

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Overdragelse af ophavsrettigheder i ansættelsesforhold

Overdragelse af ophavsrettigheder i ansættelsesforhold Indledning Overdragelse af ophavsrettigheder i ansættelsesforhold Pensum: Immaterialret, Schovsbo og Rosenmeier, 1. udg. Ophavsretten beskytter litterære og kunsteriske værker. Kun et værk, hvis originalitetskravet

Læs mere

Adgang til internettet Manuel login: http://login.kollegienet.dk Automatisk login: http://login.kollegienet.dk/jws Benyttelse af router:

Adgang til internettet Manuel login: http://login.kollegienet.dk Automatisk login: http://login.kollegienet.dk/jws Benyttelse af router: Velkommen til Foreningen Kollegienet Odense (FKO). Ved at udfylde og indsende tilmeldingsblanketten bagerst i denne folder har du mulighed for at benytte internet og internt netværk med FKO som din professionelle

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø T&N CVR: 18463504

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Lånereglerne og konsumptionsreglerne

Lånereglerne og konsumptionsreglerne Lånereglerne og konsumptionsreglerne Indledning Hvad beskyttes? Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier Litterære og kunstneriske værker nyder ophavsretlig beskyttelse. Kravene for at udgøre

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

(Fremtidens) Regulering af cloud computing

(Fremtidens) Regulering af cloud computing (Fremtidens) Regulering af cloud computing Dansk Automationsselskab 2012 Jacob Voetmann Kont. for it-arkitektur og standardisering Digitaliseringsstyrelsen javoe@digst.dk Digitaliseringsstyrelsen og cloud

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Ikke bevist, at ejer af trådløs computer havde krænket rettighedshavere ved at have lagt ulovlige lydoptagelser af musikværker ud på internettet.

Ikke bevist, at ejer af trådløs computer havde krænket rettighedshavere ved at have lagt ulovlige lydoptagelser af musikværker ud på internettet. Ikke bevist, at ejer af trådløs computer havde krænket rettighedshavere ved at have lagt ulovlige lydoptagelser af musikværker ud på internettet. Immaterialret 1.4 og 1.5 - Retspleje 14.5. En række indehavere

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL, Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening Lilleskolerne Foreningen af Kristne Friskole Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Grundskoler ved private

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund P R O F E S S O R, D R. J U R. M A D S B R Y D E A N D E R S E N Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel 10. JUNI 2010 I 1. Baggrund Efter opdrag fra Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Lukkede døre HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Sag 129/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Lars Lindhard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af retten i Esbjerg den

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Erstatning pålagt for oprettelse af direkte links til ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre på internettet.

Erstatning pålagt for oprettelse af direkte links til ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre på internettet. U.2001.1572V Erstatning pålagt for oprettelse af direkte links til ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre på internettet. Den dengang 15-årige A oprettede i 1998 en hjemmeside på internettet med direkte

Læs mere

Udgivet af DANSK ERHVERV

Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Internet og e-mail 2008 gode råd om INTERNET OG E-MAIL Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Retningslinjer 3 3. Privat brug af Internet og e-mail

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere