Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007"

Transkript

1 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard

2 Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid KM - Godkendelse af dagsorden KM - Valg af 1 medlem til Bestyrelsen for Roskilde Sprogcenter KM - Valg af 2 repræsentanter til styregruppen for Det Kulturhistoriske Landskab ØU - Kommunalbestyrelsesmedlemmers inhabilitet ØU - Tilladelse til opstilling af gevinstgivende spilleautomater ØU - Debat forud for Plan- og Agenda 21-strategi ØU - Merianhaven 18. Erstatningssag ØU - Tillæg til overførselssagen ØU - Restfinansiering af Ældreboliger i Gevninge ØU - Efterregulering af delingsaftale med Roskilde Amt ØU - Gentegning af leasingaftaler på kopimaskineområdet, eksterne virksomheder ØU - Indgåelse af SKI-aftale vedrørende anvendelse af Microsoftlicenser ØU - IP-telefoni til Kulturhuset i Hvalsø BU - Aftale mellem Osted Fri- og Efterskole og Lejre Kommune om drift af puljeordning BU - Renovering af faglokaler på Kirke Såby Skole KF - Bruger-/driftsaftaler vedrørende bygninger og anlæg JA - Indsatsen " Ny Chance til alle" - afrapportering SSÆ - Flere ressourcer til genoptræningsområdet SSÆ - Krav til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp i Lejre Kommune SSÆ - Kvalitetsstandard for boligindretning SSÆ - Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Lejre Kommune TM - Ændring af Lokalplan 6.02, Lyndby Nord TM - Forslag til Lokal Agenda 21-arbejdet i Lejre Kommune TM - Frigivelse af midler til afsluttende belægningsarbejder i Krogager TM - Genoptagelse af sagen om Lokalplan 1.12 for et boligområde ved Ryttergården, Kirke Hyllinge TM - Horseagers udmunding i Merløsevej TM - Kloakering Slåenhaven, Sarbjerg TM - Kloakering Vestervang, Lokalplanområde 1.13 i Kirke Hyllinge TM - Lokalplan nr. 73 for boliger ved Lejrevej 6C TM - Nyt forslag til lokalplan for ældreboliger i Osted Lukket - SSÆ - Genbehandling - Udlejning af køkkenet på Hvalsø Ældrecenter... 78

3 Side Lukket - SSÆ - Lejemål i hovedhuset på Osted Plejecenter Lukket - UTM/ØU - Renovationsordning i Lejre KommuneFejl! Bogmærke er ikke defineret.

4 Side 4 1. KM - Spørgetid Sagsnr.: 07/512 Beslutning den Ingen spørgsmål. Lars Storgaard og Henning Nielsen

5 Side 5 2. KM - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 07/513 Beslutning den Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punkt 34 om affaldssituationen (lukket sag). Borgmesteren oplyste, at Jens Hald Madsen deltog under Økonomiudvalgets punkt 3, møde mellem Hovedudvalg og Økonomiudvalget, samt pkt. 21 om udlejning af køkken på Hvalsø Ældrecenter. Carsten Rasmussen spurgte til manglende sag om lærernes efteruddannelse. Lars Storgaard og Henning Nielsen

6 Side 6 3. KM - Valg af 1 medlem til Bestyrelsen for Roskilde Sprogcenter Sagsnr.: 07/6164 Resumé: Før 1. januar 2007 var Bramsnæs, Hvalsø og Lejre kommuner hver repræsenteret af en politisk udpeget repræsentant i Sprogcenterrådet, der var et rådgivende organ for ledelsen på Roskilde Sprogcenter. Som følge af nedlæggelsen af dette råd har bestyrelsen for Fonden Roskilde Sprogcenter indstillet til Roskilde Byråd, at Lejre kommune kan indstille én repræsentant fra kommunalbestyrelsen til bestyrelsen for sprogcentret. Sagsfremstilling: Sammenlægningskommunerne bag Lejre kommune har i mange år haft et tæt samarbejde med Roskilde Sprogcenter om undervisning af voksne udlændinge i dansk. Sideløbende hermed har kommunerne været repræsenteret i Sprogcenterrådet, der har været et rådgivende organ for Sprogcentrets ledelse. Sprogcenterrådet er nedlagt pr. 31. december 2006 og Fonden Roskilde Sprogcenter har ultimo 2006 indstillet til Roskilde Byråd, at Lejre kommune i stedet bliver repræsenteret i Fondens bestyrelse. Dette er efterfølgende godkendt af Roskilde Byråd. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller 1. at kommunalbestyrelsen udpeger ét af sine medlemmer til bestyrelsen for Roskilde Sprogcentret. Beslutning den Carsten Rasmussen (A) blev udpeget. Lars Storgaard og Henning Nielsen

7 Side 7 4. KM - Valg af 2 repræsentanter til styregruppen for Det Kulturhistoriske Landskab Sagsnr.: 07/376 Resumé: På foranledning af borgmestrene i Roskilde, Lejre, Hvalsø og Bramsnæs kommuner, udvalgsformanden for teknik og miljø i Roskilde Amt, samt museumsinspektørerne på Roskilde Museum og Vikingeskibsmuseet, Statsskovdistriktet, Ledreborg Gods og ledende embedsmænd blev der ved beslutninger i november 2004 i de respektive politiske organer i nedsat den styregruppe, der siden har styret undersøgelsesprojekt Det Kulturhistoriske Landskab. Styregruppen blev primo 2005 udvidet med repræsentanter for Friluftsrådet (som har støttet projektet økonomisk), landbruget og naturfredningsforeningen. Ledende embedsmænd har været knyttet til styregruppens arbejde. Sagsfremstilling: I korthed udgør projektet en undersøgelse af mulighederne for etablering af en af landets første nationalparker i et nærmere bestemt område på Roskilde- og Lejreegnen. Projektet indsendte med kommunalbestyrelsernes samtykke i juni en omfattende rapport med forslag og argumentation for, at der på angivne vilkår etableres en nationalpark her. Der kan læses meget mere på projektets egen hjemmeside Siden har styregruppen og projektet stået for opfølgende arbejder i relation til interessevaretagelse vedrørende lovgivningsarbejdet og udpegning. Senere i 2007, måske allerede til sommer, forventes en afklaring af, hvilke af de 10 undersøgelsesprojekter, der udpeges. Som forslaget til Lov om Nationalparker er formuleret ser styregruppen betragtelige fordele ved en eventuel udpegning. Efter kommunalreformen er der grundlag for at tilrette styregruppens sammensætning. Hidtil har den politiske repræsentation bestået af borgmestrene fra Roskilde, Lejre, Hvalsø og Bramsnæs samt amtets udvalgsformand. De hidtil involverede politikere har drøftet mulighederne uformelt, og på den baggrund peger formanden for styregruppen, Hvalsøs tidligere borgmester, på muligheden af, at de to nye kommuner hver udpeger to medlemmer til styregruppen. Det skal bemærkes, at dersom Roskilde/Lejre får tilbudet om at blive nationalpark, vil der følge en omfattende politisk proces, herunder drøftelser om sammensætningen af en ny styregruppe / fondsbestyrelse i h.t. den kommende lovs rammer herfor. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence:. Indstilling: Direktionen indstiller 1. At kommunalbestyrelsen udpeger 2 af sine medlemmer til styregruppen for Det Kulturhistoriske Landskab på Roskilde- og Lejreegnen Beslutning den Virginia Holst (V) og Michael Lyng Hansen (A) blev udpeget.

8 Side 8 Lars Storgaard og Henning Nielsen

9 Side 9 5. ØU - Kommunalbestyrelsesmedlemmers inhabilitet Sagsnr.: 07/5550 Resumé: drøftede, udenfor dagsordenen den 26. marts 2007, kommunalbestyrelsesmedlemmers evt. inhabilitet ved deltagelse i boligselskabernes bestyrelser. Sagsfremstilling: Sekretariatet har i den forbindelse udarbejdet vedlagte notat af 17. april 2007, hvor definitionen på inhabilitet, jfr. Forvaltningslovens 3, er beskrevet. Det følger af Styrelseslovens 14, at medlemmer af kommunalbestyrelsen er forpligtede til at underrette, såfremt der foreligger forhold, der kan give anledning til vivl om den pågældendes inhabilitet. Det er, der træffer beslutning om, hvorvidt et af dens medlemmer er inhabilt. I situationer, hvor kommunalbestyrelsesmedlemmer er udpeget af kommunalbestyrelsen til at deltage i ledelsen af foreninger, fonde mv. forholder det sig anderledes. Her vil der ifølge praksis i almindelighed ikke blive statueret inhabilitet, da medlemmet i forvejen varetager kommunalbestyrelsens interesser i foreningen og der derfor ikke vil foreligge nogen interessekonflikt. Hvis der er tale om udpegning af kommunalbestyrelsens formand, borgmesteren til en formandspost i en forening, fond mv., anbefales det dog, at kommunalbestyrelsen konkret overvejer at erklære borgmesteren inhabil, da en interessekonflikt i denne situation ikke kan udelukkes. På grundlag af den nævnte ombudsmandspraksis kan der om kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i selskaber, foreninger, fonde mv. herunder disse bestyrelser udledes følgende overordnede retningslinier, idet der dog altid skal foretages en konkret vurdering; 1. medlemmer, der som privatpersoner deltager som almindelige medlemmer af en forening, fond eller lignende, vurderes som hovedregel ikke at have en sådan særlig interesse i dette, at dette skulle begrunde en udelukkelse af sagens behandling. 2. medlemmer, der som privatpersoner deltager i ledelsen af en forening, fond eller lignende, må som hovedregel formodes at have en sådan interesse i arbejdet, at en interessekonflikt i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af en konkret sag kan være til stede og en udelukkelse fra sagens behandling derfor berettiget. 3. medlemmer, der er udpeget som repræsentanter for kommunalbestyrelsen som medlemmer af en forening, fond eller lignende eller herunder til disses bestyrelser, vurderes som hovedregel ikke at have en interessekonflikt, og kan derfor som hovedregel deltage i behandlingen af sagen behandling (se særligt om borgmesteren jfr. nedenfor). 4. Borgmestre, der udpeges af kommunalbestyrelsen som formand for en forening, fond eller lignende, og derved vil komme til at sidde i spidsen for såvel kommunen som den pågældende forening, fond mv. vurderes generelt at have en interessekonflikt, hvorfor inhabilitet berettiget vil kunne statueres. Administrationens vurdering: s afgørelse af habilitetsspørgsmålet er en retsafgørelse, der skal bero på gældende ret. Afgørelsen på ikke hvile på vilkårlige eller politiske overvejelser. Vedkommende, som habilitetsspørgsmålet omhandler, må normalt ikke deltage i behandlingen af habilitetsspørgsmålet. Klager over s afgørelser om habilitet kan påklages.

10 Side 10 Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Notatet om Kommunalbestyrelsesmedlemmers inhabilitet tages til efterretning. Bilag: Notat om inhabilitet af 17. april 2007 Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales. Richard Bentzen Jens Hald Madsen forlod mødet kl og deltog i behandlingen af punkt 3 og 21. Beslutning den Indstillingen tiltrådt. Lars Storgaard og Henning Nielsen

11 Side ØU - Tilladelse til opstilling af gevinstgivende spilleautomater Sagsnr.: 07/838 Resumé: vedtog på sit møde den 26. marts 2007 at meddele afslag på opstilling af 30 stk. gevinstgivende spilleautomater på adressen Elverdamsvej 232, Ejby. (Statoil Servicecenter). Begrundelsen er, at der ikke ønskes spillehaller i Lejre Kommune. Sagsfremstilling: Ansøgeren har efterfølgende til Spillemyndigheden SKAT fremsendt indsigelser til afslaget. Der fremføres bl.a. at der er givet tilladelse til opstilling af spilleautomater i Kiosken, Hovedgaden i Hvalsø. Administration har efterfølgende fulgt op på denne oplysning, og det viser sig, at der i 2003 er givet tilladelse til opstilling af 8 spilleautomater i Kiosken, Hovedgaden i Hvalsø. i Hvalsø kunne ikke opnå enighed om indstillingen, hvorfor sagen blev fremsendt til Spillemyndigheden uden indstilling. Efterfølgende har i Hvalsø Kommune, indføjet i Kommuneplanen, at der ikke må opsættes spilleautomater. Der har ikke i Bramsnæs og gl. Lejre Kommune været givet tilladelser til opsætning af spilleautomater. Det er spillemyndigheden, der giver tilladelse til opstilling af spilleautomater, men de skal holdes sig underrettet om s indstilling til opstilling af spilleautomater, jfr. 9 i lov om gevinstgivende spilleautomater. Udtalelser: Sekretariatet har indhentet udtalelse i Byg og Plan. I Planlovens 14 står, at kan nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Dvs. at der skal laves en lokalplan for området, hvor spilleautomaterne ikke ønskes. Lokalplanen skal være udarbejdet inden et år. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at det virker urimeligt at nedlægge et 14 forbud for at undgå spilleautomater, men det kan lade sig gøre. Afslaget kan begrundes med, at der ikke i Bramsnæs kommune har været givet tilladelse til opstilling af gevinstgivende spilleautomater, samt at spørgsmålet om spillehaller i Lejre Kommune indgår i s beslutninger i forbindelse med den kommende Kommueplan Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at der meddeles afslag på opstilling af 30 stk. gevinstgivende spilleautomater på adressen Elverdamsvej 232, Ejby med begrundelse, at der ikke i Bramsnæs kommune har været givet tilladelse til opstilling af gevinstgivende spilleautomater,

12 Side 12 samt at spørgsmålet om spillehaller i Lejre Kommune indgår i s beslutninger i forbindelse med den kommende Kommuneplan Bilag: Udskrift af Planloven.pdf Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales. Richard Bentzen Jens Hald Madsen forlod mødet kl og deltog i behandlingen af punkt 3 og 21. Beslutning den Indstillingen tiltrådt. Lars Storgaard og Henning Nielsen

13 Side ØU - Debat forud for Plan- og Agenda 21-strategi Sagsnr.: 07/3222 Resumé: har på møde i februar 2007 besluttet at indbyde borgerne til debat om, hvordan Lejre Kommune skal udvikle sig i de kommende år. Borgerne blev opfordret til at indsende idéer og forslag til kommunens udvikling i debatperioden fra den 13. april til den 15. maj 2007 og til at deltage i en debataften den 2. maj Kommunen har i debatperioden modtaget 26 svar. Ved debatmødet deltog ca. 90 borgere. De indsendte svar og referater fra debatmødet er blevet behandlet af administrationen. Der er udarbejdet en rapport, som er vedlagt som bilag. Det foreslås, at rapporten og de indsendte idéer og forslag lægges på kommunens hjemmeside efter Kommunalbestyrelsesmødet den 25. juni, og at det annonceres, at borgerne nu kan læse om debatten på og at materialet vil indgå indgå i kommunalbestyrelsens arbejde med til Plan- og Agenda 21-strategi 2007 og ny kommuneplan for den samlede Lejre Kommune. Sagsfremstilling: besluttede på møde i februar 2007, at indbyde borgerne til debat om Lejre Kommunes udvikling. ville gerne høre, hvilke idéer og forslag borgerne har til, hvordan vores nye Lejre Kommune skal udvikle sig i de kommende år. - skal jf. planloven inden udgangen af første halvdel af valgperioden, dvs. inden udgangen af 2007, vedtage en Plan- og Agenda 21-strategi, som skal indeholde mål og strategier for Lejre Kommunes udvikling på langt sigt. Planstrategien er første del af arbejdet med den kommende kommuneplan for den samlede Lejre Kommune Borgerne blev opfordret til at indsende idéer og forslag i debatperioden fra den 13. april til den 15. maj 2007, og der blev inviteret til debatmøde den 2. maj I debatperioden modtog kommunen 26 skriftlige fra ialt 23 borgere. Indsenderne var 16 personer, 1 bylaug for Kirke Saaby og 6 henvendelser fra repræsentanter for organisationer: Lokalafdelinger under DN, Friluftsrådet og Kulturhistorisk Forening. Ved debatmødet den 2. maj deltog ca. 90 borgere. Der var forberedt 4 debatemner: - Centerstruktur: Kommune og lokalcentre, lokalisering af servicetilbud - Bolig og Erhverv i Lejre Kommune - Det åbne land og landsbyerne - Lejre Kommune som "Folkesundhedskommune". De fire debatemner var i forvejen lagt ud på kommunens hjemmeside. Desuden var der mulighed for at vælge sig ind på "Fri debat", hvor man kunne tage idéer og forslag op efter eget ønske. Deltagerne havde mulighed for at vælge sig ind på i alt 3 forskellige emner, som blev debatteret i 3 debatrunder. Ordstyrere for debatrunderne var Kommunalbestyrelsesmedlemmer, og administrationen medvirkede som referenter. Debatten foregik ved i alt 11 debatborde. De indsendte idéer og forslag og referaterne fra debatmødet er blevet behandlet af administrationen. Referaterne fra debatrunderne er sammenfattet emnevis, og der er udarbejdet resuméer både over de indsendte svar og over referaterne. Desuden er der udarbejdet et overblik over den samlede debat. Alle dele er samlet i en rapport: "Debat forud for Plan- og Agenda 21-strategi - Behandling af idéer og forslag indsendt i debatperioden fra den 13. april maj og referater fra debatmødet den 2. maj". - Rapporten og de indsendte idéer og forslag er vedlagt som bilag. - Det foreslås, at rapporten og de indsendte svar bliver lagt på kommunens hjemmeside efter Kommunalbestyrelsesmødet den 25. juni. Det foreslås også, at der indrykkes en annonce i Dagbladet, som fortæller borgerne, at de nu kan læse om debatten på Udtalelser: Ingen Administrationens vurdering:

14 Side 14 Administrationen vurderer, at de indsendte idéer og forslag og resultatet af den samlede debat danner et alsidigt gundlag for kommunalbestyrelsens arbejde med mål og strategier for Lejre Kommunes langsigtede udvikling og dermed for arbejdet med Plan- og Agenda 21-strategi 2007 og for den efterfølgende udarbejdelse af ny kommuneplan for den samlede Lejre Kommune Økonomi og finansiering: Betaling for evt. annoncering Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at resultatet fra debatten indgår som grundlag for det videre politiske arbejde med mål og strategier for Lejre Kommunes langsigtede udvikling, 2. at rapporten: "Debat om Lejre Kommunes fremtid" og de modtagne idéer og forslag lægges på kommunens hjemmeside efter Kommunalbestyrelsesmødet den 25. juni. 3. at det samtidig annonceres, at borgerne nu kan læse om debatten, på Lejre Kommunes hjemmeside. Bilag: Debat om Lejre Kommunes fremtid Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales. Richard Bentzen Jens Hald Madsen forlod mødet kl og deltog i behandlingen af punkt 3 og 21. Beslutning den Indstillingen tiltrådt. Lars Storgaard og Henning Nielsen

15 Side ØU - Merianhaven 18. Erstatningssag Sagsnr.: 07/1088 Resumé: Genbehandling af sag vedrørende erstatning for ekstrafundering af Merianhaven 18. har sendt sagen tilbage til fornyet behandling i Økonomiudvalget. Sagsfremstilling: På baggrund af henvendelse fra køber har økonomiudvalget tidligere besluttet at: "Der optages forhandling med køber om refusion af dokumenterede udgifter til fundering af grunden subsidiært at Lejre Kommune imødekommer købers ønske om at træde tilbage fra handelen, idet kommunen som fuld og endelig afslutning på sagen tilbyder at tilbagekøbe grunden til den pris, som køber har betalt for den." Køber har efterfølgende ønsket at fastholde købet, og administrationen har i den forbindelse afholdt møde med køber, og dennes entreprenør. Køber har her fremsat ønske om refusion for opfyld og dræning af grunden, idet ejerne nu har besluttet at opføre et andet hus end det tidligere planlagte. Dette er placeret således at de slipper for ekstra funderingsomkostninger, da den udførte geotekniske undersøgelse, viser bæredygtighed på den kommende placering. Ejerne har dog stadig et ønske om at hæve niveauet til vejhøjde, samt få etableret et dræn på grunden. Ejerne har indhentet tilbud på dette, og tilbuddet herpå lyder på kr. plus levering og tilkørsel af jord, estimeret til ca kr., eller ialt kr. Økonomiudvalget besluttede den 21. maj 2007, at tilbyde ejeren at tilbagekøbe grunden til den pris, køber har betalt for den - til fuld og endelig afslutning på sagen, hvilket reelt er en afvisning af kravet om dræning og opfyldning. vedtog herefter den 28. maj 2007, at sende sagen tibage til økonomiudvalget til fornyet behandling. Forvaltningen har efterfølgende forelagt sagen for kommunens advokat Poul Hvilsted, DLA Nordic. Udtalelser: Advokat Poul Hvilsted fra advokatfirmaet DLA Nordic, anbefaler, efter at have gennemgået alle sagens akter, at kommunen afviser alle krav fra køber, og at sagen på det foreliggende grundlag afsluttes. Såfremt køber herefter vil videre med sagen må de anlægge en syn- og skønssag, da bevisbyrden ligger hos dem. Det er advokatens opfattelse at kommunen ikke kan drages til ansvar i denne sag. Advokaten påpeger at det reelt er en sammenblanding af to sager: 1. en erstatning for funderingsproblemer, og 2. erstatning for dræn og opfyldning. Vedrørende sag 1 - fundering - er denne allerede løst ved at Hvalsø Kommune meddelte tilsagn om en erstatning på kr Sagen er dog siden bortfaldet, da huset er flyttet. Vedrørende sag 2 - dræn m.v. - her er kommunen kun erstatningspligtig, såfremt køber kan påvise at kommunen har udført en direkte skadelig påvirkning på grunden. Dette er ikke advokatens opfattelse. Administrationens vurdering:

16 Side 16 Det er administrationens vurdering at de nu planlagte tiltag, intet har med ekstrafundering at gøre, og at disse ikke jfr. salgsaftalen medfører nogen form for erstatningspligt. Det er administrationens vurdering, at en eventuel erstatning til dræning og opfyld, vil kunne skabe præcedens. Kommunen har tidligere givet udtryk for at kunne levere jord til opfyldning, men dette var primært fordi kommunen havde en del overskudsjord, som alligevel skulle bortkøres, og en levering på Merianhaven 18, ville reelt medføre en besparelse for udstykningen. Dette tilbud blev ikke modtaget. I forbindelse med den kommende etablering af resten af Horseager, vil der dog komme overskudsjord igen. Det er administrationens opfattelse, at køber har haft mulighed for at bese grunden inden køb, og derfor burde være vidende om at grunden var lavtliggende. I forbindelse med undersøgelsen af sagen, er det efter en henvendelse fra ejeren af Slåenhaven, konstateret at der mellem ejendommen Melissehaven 17, og arealet Slåenhaven er et brud på en drænledning. Bruddet er åbenbart sket udenfor det af vor entreprenør bearbejdede område, men en stor del af vandet herfra kan løbe i lavningerne og derfra ind på Merianhaven 18. Den nøjagtige placering af drænledningerne kendes ikke, og en udbedring af skaden (som i parantes bemærket er kommunen uvedkommende) vil kunne ske ved anlæg af en afskærende drænledning fra bruddet og til kommunens regnvandsledning. Denne skønnes at kunne udføres for kr Man bør være opmærksom på at retablerer kommunen dette dræn, vil det kunne tolkes som en erkendelse af et medansvar for fejlen. Økonomi og finansiering: En eventuel erstatning for dræning og påfyldning af Merianhaven 18 vil beløbe sig til mellem kr. og kr. En udbedring af drænledning fra Merianhaven 17 andrager kr Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at et ønske om nedslag for dræning af grunden og opfyldning af grunden ikke imødekommes, 2. at det alternativt tilbydes, at kommunen kan levere jord til opfyldning af grunden, mod at køber selv indbygger denne. Jorden kan tidsmæssigt leveres, når kommunen alligevel skal bortkøre overskudsjord., 3. at alle øvrige krav afvises. 4. at der søges og frigives en anlægsbevilling på kr til retablering af dræn fra Merianhaven 17, finansieret af kassen. Bilag: Marianhaven 18, Hvalsø - AR-M550U_ _ pdf Beslutning Økonomiudvalget den Der blev på mødet omdelt mail af 18. juni 2007 fra Joan og Lars Andersen med kommentar fra Erik Simonsen.

17 Side 17 Indstillingen anbefales, idet det undersøges at rejse krav over for 3. mand for brud på drænledninger. Lejre kommune oplyser køberne, at kommunen ikke vil betale for en sandopfyldning m.v. på købernes ejendom, og at sagen på det foreliggende grundlag afsluttes. Samtidig bør kommunen gøre køberne opmærksom på, at det er dem, som skal løfte bevisbyrden for, at oversvømmelsen kan henføres til en ansvarspådragene adfærd fra kommunens side, og opfordre køberne til at indlede et syn og skøn i sagen, såfremt de ønsker at forfølge den yderligere med henblik på at indgive stævning mod Kommunen. Richard Bentzen Jens Hald Madsen forlod mødet kl og deltog i behandlingen af punkt 3 og 21. Beslutning den Indstillingen tiltrådt. Lars Storgaard og Henning Nielsen

18 Side ØU - Tillæg til overførselssagen Sagsnr.: 07/3499 Resumé: Administrationen er blevet opmærksom på at der i forbindelse med overførselssagen fra 2006 til behandlet i den 29. maj - mangler at blive overført afsatte rådighedsbeløb til fire igangværende anlæg fra gamle Lejre Kommune. De afsatte rådighedsbeløb søges nu overført i alt 7,747 mio. kr. Sagsfremstilling: I gamle Lejre Kommune behandlede den 26. juni 2006 en sag vedrørende forsinkelse af diverse anlæg. Sagen drejede sig om, at arbejde vedrørende flere påbegyndte anlæg først forventedes udført i I forlængelse af denne sag blev det besluttet i forbindelse med budgetopfølgning, at restrådighedsbeløbene skulle tilbageføres til kassen i Herefter skulle tilsvarende beløb indarbejdes i budget Imidlertid blev beløbene ikke medtaget på investeringsoversigten i løbet af budgetprocessen og blev heller ikke medtaget i forbindelse med overførselssagen. Det drejer sig om følgende anlæg: Byggemodning Vestvejen: 3,017 mio. kr. Byggemodning Osted Flintevænget: 0,13 mio. kr. Omfartsvej ved Højby Huse: 4,0 mio. kr. Sti Ledreborg Alle: 0,6 mio. kr. Salgsindtægt Margrethesminde -25,7 mio. kr. Kloakering Mannerup og Bregnetved: 2,0 mio. kr. Anlæg vedrørende salgsindtægt Margrethesminde og Kloakering Mannerup og Bregnetved er siden behandlet som selvstændige sager og rådighedsbeløbene er indarbejdet i budget For så vidt angår de øvrige anlæg er der ikke afsat det nødvendige rådighedsbeløb i budget Alle anlæggene er i gangværende. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Overførsel af rådighedsbeløb vedrørende byggemodning Vestvejen, byggemodning Osted Flintevænget, Omfartsvej ved Højby Huse samt Sti Ledreborg Allé vil medføre et samlet finansieringsbehov på i alt: 7,747mio. kr. Det indstilles finansieret ved kassetræk. Fra gamle Lejre blev der i forbindelse med overførselssagen for anlæg overført 12,519 mio. kr. i frigivet bevillinger og 10,769 mio. kr. i afsatte rådighedsbeløb. Afsættes rådighedsbeløb for de fire anlæg vil det samlede overførte rådighedsbeløb fra gl. Lejre 2006 være 18,516 mio. kr. Det samlede overførte beløb for anlæg fra de tre gamle kommuner vil herefter samlet være 103,066 mio. kr. Heraf er en andel afsatte rådighedsbeløb, som der ikke er taget endelig bevillingsmæssigt stilling til. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller,

19 Side at der afsættes rådighedsbeløb til byggemodning Vestvejen på 3,017 mio. kr. Beløbet finansieres ved kassetræk, 2. at der afsættes rådighedsbeløb til byggemodning Flintevænget på 0,13 mio. kr. Beløbet finansieres ved kassetræk, 3. at der afsættes rådighedsbeløb til Omfartsvej Højby Huse 4,0 mio. kr. Beløbet finansieres ved kassetræk, 4. at der afsættes rådighedsbeløb til sti Ledreborg Alle på 0,6 mio. kr. Beløbet finansieres ved kassetræk. Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales. Richard Bentzen Jens Hald Madsen forlod mødet kl og deltog i behandlingen af punkt 3 og 21. Beslutning den Indstillingen tiltrådt. Lars Storgaard og Henning Nielsen

20 Side ØU - Restfinansiering af Ældreboliger i Gevninge Sagsnr.: 07/5341 Resumé: s godkendelse af skema C den 29. maj 2007, punkt 6 for ældreboligerne Gevninge forudsatte låneoptagelse på 84 % af anlægsudgifterne i alt kr. Der er hjemtaget kr. og der er mulighed for hjemtagelse af yderligere kr. Udgifterne er afholdt af gl. Lejre kommune i perioden før Provenuet tilfalder ejerne (kommunen) og ydelsen betales dels af Landsbyggefonden og dels af beboerne som en del af huslejen. Sagsfremstilling: 84% af anlægsudgifterne vedrørende ældreboliger kan finansieres ved låneoptagelse. Merudgiften i skema C i forhold til skema B betyder at der kan hjemtages yderligere kr. Lånet skal være et rentetilpasningslån med årlig rentetilpasning. Beboerbetalingen skal være mindst 3,4 % af lånets hovedstod om året, resten betales af Landsbyggefonden. Der har hidtil ikke været opkrævet husleje til finansiering af lånet. Den årlige merudgift for bebyggelsen vil være ca kr. om året. Der er 14 2-rumsboliger og 7 3- rumsboliger. For en 2-rumsbolig vil der være en månedlig huslejestigning på 176 kr. og for en 3-rums bolig på 207 kr. På baggrund af den samlede huslejeindbetaling i kr. vil det betyde en stigning på 3,2 %. Nettovirkningen for den enkelte beboer afhænger af vedkomnes økonomiske forhold. En beboer, der modtager boligydelse vil få en næsten tilsvarende stigning i boligydelsen medens en beboer der ikke får boligydelse vil få den fulde udgift. Boligydelsen er afhængig af husstandens årlig indkomst. Udtalelser: Administrationens vurdering: I det tilfælde anlægsudgiften ikke lånefinansieres opskrives kommunens indskudskapital tilsvarende. Den kan forlanges tilbagebetalt når afdelingens økonomi tillader det. Kommunernes indskud i ældreboliger skal optages i de kommunale regnskaber til kr. 0 idet forventningerne til tilbagebetalingen er at det først sker efter 50 år. Økonomi og finansiering: Bevillingsmæssig berigtigelse medtaget i forventet regnskab 2. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at lånet på kr. hjemtages, 2. at huslejen reguleres, 3. at de bevillingsmæssige forhold medtages i forventet regnskab Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales.

21 Side 21 Richard Bentzen Jens Hald Madsen forlod mødet kl og deltog i behandlingen af punkt 3 og 21. Beslutning den Indstillingen tiltrådt. Lars Storgaard og Henning Nielsen

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00 Mødelokale Deltagere Afbud Byrådssalen, Slagelse Rådhus Stén Knuth (V), Knud Vincents (V), Ole Drost (V), Anders Koefoed (V), Jens Jørgensen (V), Helle

Læs mere

Nordfyns Kommune Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1

Nordfyns Kommune Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1 Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1 TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 857. Ansøgning fra Skamby Friskole om fritagelse for den klausul, der indebærer, at kommunen skal godkende skolens låntagning

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015 Referat onsdag den 7. oktober 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober...2 3. KF - Temadrøftelse - Børnekulturhus...4

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 10. februar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Gruppemøder: 10. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse Åbent møde:

Læs mere

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005 Norddjurs Kommune 28. december 2005 Notat fra Fokusgruppe Økonomi Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne og samspil mellem sammenlægningsudvalg og kommunalbestyrelserne i 2006.

Læs mere

! " #!# !## $% ,%21% #%.%!%$

!  #!# !## $% ,%21% #%.%!%$ ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+),#) -(%.#%/( *01%!%,%21% $+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333 -(%.#%/( #%.%!%$ 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333,# 56#$%% $%00$,7

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Pkt.nr. 18 Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget, at anbefale

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010 Referat onsdag den 21. april 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Tider

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Indstilling. Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej. Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice

Indstilling. Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej. Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice Den 27. oktober 2006 Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 21-06-2011 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:55 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til en privat daginstitution. Henvendelse vedrørende Dragør Kommune - bygningstilskud til privatinstitutioner

Statsforvaltningens udtalelse til en privat daginstitution. Henvendelse vedrørende Dragør Kommune - bygningstilskud til privatinstitutioner Statsforvaltningens udtalelse til en privat daginstitution 2016-2 7 4 2 3 Dato: 12-12-2016 Henvendelse vedrørende Dragør Kommune - bygningstilskud til privatinstitutioner Du har som bestyrelsesformand

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 19:40 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen.

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen. Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem Frederikssund Kommune og Bestyrelsen for Sct. Georgs Gårdens Børnehus, beliggende Valmuevej 10, om institutionens drift som integreret daginstitution for børn

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa Til samtlige kommuner, amtskommuner m.fl. Departementet Dato: 24. maj 2005 j.nr. 321-9 meaa Orientering om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009 Referat fra møde i onsdag den 18. marts 2009 Mødet startede kl. 19.00 og fandt sted ved Lejre Rideklub i rytterstuen på Ledreborg Alle 18, Lejre. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat Pkt.nr. 2 Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt 5338. Licitationsresultat. 378374 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, og Teknisk Forvaltning

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden Forside Konstituerende møde Dagsorden Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Afbud Indkaldt Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Meddelelser... 4 3. Orienteringer... 5 4. Beslutninger...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger: 01-03- 2007 De har ved brev af 7. september 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland, Tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015 Referat tirsdag den 9. juni 2015 Kl. 20:30 i Multisalen, Hvalsø Hallen, Skolevej 5, 4330 Hvalsø Carsten Helles Rasmussen (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Grethe Nørtoft Saabye (C) Henning Nielsen (V) Ivan

Læs mere

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud 22. december 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud Socialtilsyn Hovedstaden har modtaget

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole Statsforvaltningen Midtjylland Det kommunale tilsyn E-mail: midtjylland@statsforvaltning.dk 1. marts 2013 (UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget den 19-01-2010, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget Protokol Tirsdag den 19 januar 2010 kl 15:30 afholdt Social- og Sundhedsudvalget møde i Mødelokale F 6sal/T

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere