Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007"

Transkript

1 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard

2 Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid KM - Godkendelse af dagsorden KM - Valg af 1 medlem til Bestyrelsen for Roskilde Sprogcenter KM - Valg af 2 repræsentanter til styregruppen for Det Kulturhistoriske Landskab ØU - Kommunalbestyrelsesmedlemmers inhabilitet ØU - Tilladelse til opstilling af gevinstgivende spilleautomater ØU - Debat forud for Plan- og Agenda 21-strategi ØU - Merianhaven 18. Erstatningssag ØU - Tillæg til overførselssagen ØU - Restfinansiering af Ældreboliger i Gevninge ØU - Efterregulering af delingsaftale med Roskilde Amt ØU - Gentegning af leasingaftaler på kopimaskineområdet, eksterne virksomheder ØU - Indgåelse af SKI-aftale vedrørende anvendelse af Microsoftlicenser ØU - IP-telefoni til Kulturhuset i Hvalsø BU - Aftale mellem Osted Fri- og Efterskole og Lejre Kommune om drift af puljeordning BU - Renovering af faglokaler på Kirke Såby Skole KF - Bruger-/driftsaftaler vedrørende bygninger og anlæg JA - Indsatsen " Ny Chance til alle" - afrapportering SSÆ - Flere ressourcer til genoptræningsområdet SSÆ - Krav til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp i Lejre Kommune SSÆ - Kvalitetsstandard for boligindretning SSÆ - Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Lejre Kommune TM - Ændring af Lokalplan 6.02, Lyndby Nord TM - Forslag til Lokal Agenda 21-arbejdet i Lejre Kommune TM - Frigivelse af midler til afsluttende belægningsarbejder i Krogager TM - Genoptagelse af sagen om Lokalplan 1.12 for et boligområde ved Ryttergården, Kirke Hyllinge TM - Horseagers udmunding i Merløsevej TM - Kloakering Slåenhaven, Sarbjerg TM - Kloakering Vestervang, Lokalplanområde 1.13 i Kirke Hyllinge TM - Lokalplan nr. 73 for boliger ved Lejrevej 6C TM - Nyt forslag til lokalplan for ældreboliger i Osted Lukket - SSÆ - Genbehandling - Udlejning af køkkenet på Hvalsø Ældrecenter... 78

3 Side Lukket - SSÆ - Lejemål i hovedhuset på Osted Plejecenter Lukket - UTM/ØU - Renovationsordning i Lejre KommuneFejl! Bogmærke er ikke defineret.

4 Side 4 1. KM - Spørgetid Sagsnr.: 07/512 Beslutning den Ingen spørgsmål. Lars Storgaard og Henning Nielsen

5 Side 5 2. KM - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 07/513 Beslutning den Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punkt 34 om affaldssituationen (lukket sag). Borgmesteren oplyste, at Jens Hald Madsen deltog under Økonomiudvalgets punkt 3, møde mellem Hovedudvalg og Økonomiudvalget, samt pkt. 21 om udlejning af køkken på Hvalsø Ældrecenter. Carsten Rasmussen spurgte til manglende sag om lærernes efteruddannelse. Lars Storgaard og Henning Nielsen

6 Side 6 3. KM - Valg af 1 medlem til Bestyrelsen for Roskilde Sprogcenter Sagsnr.: 07/6164 Resumé: Før 1. januar 2007 var Bramsnæs, Hvalsø og Lejre kommuner hver repræsenteret af en politisk udpeget repræsentant i Sprogcenterrådet, der var et rådgivende organ for ledelsen på Roskilde Sprogcenter. Som følge af nedlæggelsen af dette råd har bestyrelsen for Fonden Roskilde Sprogcenter indstillet til Roskilde Byråd, at Lejre kommune kan indstille én repræsentant fra kommunalbestyrelsen til bestyrelsen for sprogcentret. Sagsfremstilling: Sammenlægningskommunerne bag Lejre kommune har i mange år haft et tæt samarbejde med Roskilde Sprogcenter om undervisning af voksne udlændinge i dansk. Sideløbende hermed har kommunerne været repræsenteret i Sprogcenterrådet, der har været et rådgivende organ for Sprogcentrets ledelse. Sprogcenterrådet er nedlagt pr. 31. december 2006 og Fonden Roskilde Sprogcenter har ultimo 2006 indstillet til Roskilde Byråd, at Lejre kommune i stedet bliver repræsenteret i Fondens bestyrelse. Dette er efterfølgende godkendt af Roskilde Byråd. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller 1. at kommunalbestyrelsen udpeger ét af sine medlemmer til bestyrelsen for Roskilde Sprogcentret. Beslutning den Carsten Rasmussen (A) blev udpeget. Lars Storgaard og Henning Nielsen

7 Side 7 4. KM - Valg af 2 repræsentanter til styregruppen for Det Kulturhistoriske Landskab Sagsnr.: 07/376 Resumé: På foranledning af borgmestrene i Roskilde, Lejre, Hvalsø og Bramsnæs kommuner, udvalgsformanden for teknik og miljø i Roskilde Amt, samt museumsinspektørerne på Roskilde Museum og Vikingeskibsmuseet, Statsskovdistriktet, Ledreborg Gods og ledende embedsmænd blev der ved beslutninger i november 2004 i de respektive politiske organer i nedsat den styregruppe, der siden har styret undersøgelsesprojekt Det Kulturhistoriske Landskab. Styregruppen blev primo 2005 udvidet med repræsentanter for Friluftsrådet (som har støttet projektet økonomisk), landbruget og naturfredningsforeningen. Ledende embedsmænd har været knyttet til styregruppens arbejde. Sagsfremstilling: I korthed udgør projektet en undersøgelse af mulighederne for etablering af en af landets første nationalparker i et nærmere bestemt område på Roskilde- og Lejreegnen. Projektet indsendte med kommunalbestyrelsernes samtykke i juni en omfattende rapport med forslag og argumentation for, at der på angivne vilkår etableres en nationalpark her. Der kan læses meget mere på projektets egen hjemmeside Siden har styregruppen og projektet stået for opfølgende arbejder i relation til interessevaretagelse vedrørende lovgivningsarbejdet og udpegning. Senere i 2007, måske allerede til sommer, forventes en afklaring af, hvilke af de 10 undersøgelsesprojekter, der udpeges. Som forslaget til Lov om Nationalparker er formuleret ser styregruppen betragtelige fordele ved en eventuel udpegning. Efter kommunalreformen er der grundlag for at tilrette styregruppens sammensætning. Hidtil har den politiske repræsentation bestået af borgmestrene fra Roskilde, Lejre, Hvalsø og Bramsnæs samt amtets udvalgsformand. De hidtil involverede politikere har drøftet mulighederne uformelt, og på den baggrund peger formanden for styregruppen, Hvalsøs tidligere borgmester, på muligheden af, at de to nye kommuner hver udpeger to medlemmer til styregruppen. Det skal bemærkes, at dersom Roskilde/Lejre får tilbudet om at blive nationalpark, vil der følge en omfattende politisk proces, herunder drøftelser om sammensætningen af en ny styregruppe / fondsbestyrelse i h.t. den kommende lovs rammer herfor. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence:. Indstilling: Direktionen indstiller 1. At kommunalbestyrelsen udpeger 2 af sine medlemmer til styregruppen for Det Kulturhistoriske Landskab på Roskilde- og Lejreegnen Beslutning den Virginia Holst (V) og Michael Lyng Hansen (A) blev udpeget.

8 Side 8 Lars Storgaard og Henning Nielsen

9 Side 9 5. ØU - Kommunalbestyrelsesmedlemmers inhabilitet Sagsnr.: 07/5550 Resumé: drøftede, udenfor dagsordenen den 26. marts 2007, kommunalbestyrelsesmedlemmers evt. inhabilitet ved deltagelse i boligselskabernes bestyrelser. Sagsfremstilling: Sekretariatet har i den forbindelse udarbejdet vedlagte notat af 17. april 2007, hvor definitionen på inhabilitet, jfr. Forvaltningslovens 3, er beskrevet. Det følger af Styrelseslovens 14, at medlemmer af kommunalbestyrelsen er forpligtede til at underrette, såfremt der foreligger forhold, der kan give anledning til vivl om den pågældendes inhabilitet. Det er, der træffer beslutning om, hvorvidt et af dens medlemmer er inhabilt. I situationer, hvor kommunalbestyrelsesmedlemmer er udpeget af kommunalbestyrelsen til at deltage i ledelsen af foreninger, fonde mv. forholder det sig anderledes. Her vil der ifølge praksis i almindelighed ikke blive statueret inhabilitet, da medlemmet i forvejen varetager kommunalbestyrelsens interesser i foreningen og der derfor ikke vil foreligge nogen interessekonflikt. Hvis der er tale om udpegning af kommunalbestyrelsens formand, borgmesteren til en formandspost i en forening, fond mv., anbefales det dog, at kommunalbestyrelsen konkret overvejer at erklære borgmesteren inhabil, da en interessekonflikt i denne situation ikke kan udelukkes. På grundlag af den nævnte ombudsmandspraksis kan der om kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i selskaber, foreninger, fonde mv. herunder disse bestyrelser udledes følgende overordnede retningslinier, idet der dog altid skal foretages en konkret vurdering; 1. medlemmer, der som privatpersoner deltager som almindelige medlemmer af en forening, fond eller lignende, vurderes som hovedregel ikke at have en sådan særlig interesse i dette, at dette skulle begrunde en udelukkelse af sagens behandling. 2. medlemmer, der som privatpersoner deltager i ledelsen af en forening, fond eller lignende, må som hovedregel formodes at have en sådan interesse i arbejdet, at en interessekonflikt i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af en konkret sag kan være til stede og en udelukkelse fra sagens behandling derfor berettiget. 3. medlemmer, der er udpeget som repræsentanter for kommunalbestyrelsen som medlemmer af en forening, fond eller lignende eller herunder til disses bestyrelser, vurderes som hovedregel ikke at have en interessekonflikt, og kan derfor som hovedregel deltage i behandlingen af sagen behandling (se særligt om borgmesteren jfr. nedenfor). 4. Borgmestre, der udpeges af kommunalbestyrelsen som formand for en forening, fond eller lignende, og derved vil komme til at sidde i spidsen for såvel kommunen som den pågældende forening, fond mv. vurderes generelt at have en interessekonflikt, hvorfor inhabilitet berettiget vil kunne statueres. Administrationens vurdering: s afgørelse af habilitetsspørgsmålet er en retsafgørelse, der skal bero på gældende ret. Afgørelsen på ikke hvile på vilkårlige eller politiske overvejelser. Vedkommende, som habilitetsspørgsmålet omhandler, må normalt ikke deltage i behandlingen af habilitetsspørgsmålet. Klager over s afgørelser om habilitet kan påklages.

10 Side 10 Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Notatet om Kommunalbestyrelsesmedlemmers inhabilitet tages til efterretning. Bilag: Notat om inhabilitet af 17. april 2007 Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales. Richard Bentzen Jens Hald Madsen forlod mødet kl og deltog i behandlingen af punkt 3 og 21. Beslutning den Indstillingen tiltrådt. Lars Storgaard og Henning Nielsen

11 Side ØU - Tilladelse til opstilling af gevinstgivende spilleautomater Sagsnr.: 07/838 Resumé: vedtog på sit møde den 26. marts 2007 at meddele afslag på opstilling af 30 stk. gevinstgivende spilleautomater på adressen Elverdamsvej 232, Ejby. (Statoil Servicecenter). Begrundelsen er, at der ikke ønskes spillehaller i Lejre Kommune. Sagsfremstilling: Ansøgeren har efterfølgende til Spillemyndigheden SKAT fremsendt indsigelser til afslaget. Der fremføres bl.a. at der er givet tilladelse til opstilling af spilleautomater i Kiosken, Hovedgaden i Hvalsø. Administration har efterfølgende fulgt op på denne oplysning, og det viser sig, at der i 2003 er givet tilladelse til opstilling af 8 spilleautomater i Kiosken, Hovedgaden i Hvalsø. i Hvalsø kunne ikke opnå enighed om indstillingen, hvorfor sagen blev fremsendt til Spillemyndigheden uden indstilling. Efterfølgende har i Hvalsø Kommune, indføjet i Kommuneplanen, at der ikke må opsættes spilleautomater. Der har ikke i Bramsnæs og gl. Lejre Kommune været givet tilladelser til opsætning af spilleautomater. Det er spillemyndigheden, der giver tilladelse til opstilling af spilleautomater, men de skal holdes sig underrettet om s indstilling til opstilling af spilleautomater, jfr. 9 i lov om gevinstgivende spilleautomater. Udtalelser: Sekretariatet har indhentet udtalelse i Byg og Plan. I Planlovens 14 står, at kan nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Dvs. at der skal laves en lokalplan for området, hvor spilleautomaterne ikke ønskes. Lokalplanen skal være udarbejdet inden et år. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at det virker urimeligt at nedlægge et 14 forbud for at undgå spilleautomater, men det kan lade sig gøre. Afslaget kan begrundes med, at der ikke i Bramsnæs kommune har været givet tilladelse til opstilling af gevinstgivende spilleautomater, samt at spørgsmålet om spillehaller i Lejre Kommune indgår i s beslutninger i forbindelse med den kommende Kommueplan Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at der meddeles afslag på opstilling af 30 stk. gevinstgivende spilleautomater på adressen Elverdamsvej 232, Ejby med begrundelse, at der ikke i Bramsnæs kommune har været givet tilladelse til opstilling af gevinstgivende spilleautomater,

12 Side 12 samt at spørgsmålet om spillehaller i Lejre Kommune indgår i s beslutninger i forbindelse med den kommende Kommuneplan Bilag: Udskrift af Planloven.pdf Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales. Richard Bentzen Jens Hald Madsen forlod mødet kl og deltog i behandlingen af punkt 3 og 21. Beslutning den Indstillingen tiltrådt. Lars Storgaard og Henning Nielsen

13 Side ØU - Debat forud for Plan- og Agenda 21-strategi Sagsnr.: 07/3222 Resumé: har på møde i februar 2007 besluttet at indbyde borgerne til debat om, hvordan Lejre Kommune skal udvikle sig i de kommende år. Borgerne blev opfordret til at indsende idéer og forslag til kommunens udvikling i debatperioden fra den 13. april til den 15. maj 2007 og til at deltage i en debataften den 2. maj Kommunen har i debatperioden modtaget 26 svar. Ved debatmødet deltog ca. 90 borgere. De indsendte svar og referater fra debatmødet er blevet behandlet af administrationen. Der er udarbejdet en rapport, som er vedlagt som bilag. Det foreslås, at rapporten og de indsendte idéer og forslag lægges på kommunens hjemmeside efter Kommunalbestyrelsesmødet den 25. juni, og at det annonceres, at borgerne nu kan læse om debatten på og at materialet vil indgå indgå i kommunalbestyrelsens arbejde med til Plan- og Agenda 21-strategi 2007 og ny kommuneplan for den samlede Lejre Kommune. Sagsfremstilling: besluttede på møde i februar 2007, at indbyde borgerne til debat om Lejre Kommunes udvikling. ville gerne høre, hvilke idéer og forslag borgerne har til, hvordan vores nye Lejre Kommune skal udvikle sig i de kommende år. - skal jf. planloven inden udgangen af første halvdel af valgperioden, dvs. inden udgangen af 2007, vedtage en Plan- og Agenda 21-strategi, som skal indeholde mål og strategier for Lejre Kommunes udvikling på langt sigt. Planstrategien er første del af arbejdet med den kommende kommuneplan for den samlede Lejre Kommune Borgerne blev opfordret til at indsende idéer og forslag i debatperioden fra den 13. april til den 15. maj 2007, og der blev inviteret til debatmøde den 2. maj I debatperioden modtog kommunen 26 skriftlige fra ialt 23 borgere. Indsenderne var 16 personer, 1 bylaug for Kirke Saaby og 6 henvendelser fra repræsentanter for organisationer: Lokalafdelinger under DN, Friluftsrådet og Kulturhistorisk Forening. Ved debatmødet den 2. maj deltog ca. 90 borgere. Der var forberedt 4 debatemner: - Centerstruktur: Kommune og lokalcentre, lokalisering af servicetilbud - Bolig og Erhverv i Lejre Kommune - Det åbne land og landsbyerne - Lejre Kommune som "Folkesundhedskommune". De fire debatemner var i forvejen lagt ud på kommunens hjemmeside. Desuden var der mulighed for at vælge sig ind på "Fri debat", hvor man kunne tage idéer og forslag op efter eget ønske. Deltagerne havde mulighed for at vælge sig ind på i alt 3 forskellige emner, som blev debatteret i 3 debatrunder. Ordstyrere for debatrunderne var Kommunalbestyrelsesmedlemmer, og administrationen medvirkede som referenter. Debatten foregik ved i alt 11 debatborde. De indsendte idéer og forslag og referaterne fra debatmødet er blevet behandlet af administrationen. Referaterne fra debatrunderne er sammenfattet emnevis, og der er udarbejdet resuméer både over de indsendte svar og over referaterne. Desuden er der udarbejdet et overblik over den samlede debat. Alle dele er samlet i en rapport: "Debat forud for Plan- og Agenda 21-strategi - Behandling af idéer og forslag indsendt i debatperioden fra den 13. april maj og referater fra debatmødet den 2. maj". - Rapporten og de indsendte idéer og forslag er vedlagt som bilag. - Det foreslås, at rapporten og de indsendte svar bliver lagt på kommunens hjemmeside efter Kommunalbestyrelsesmødet den 25. juni. Det foreslås også, at der indrykkes en annonce i Dagbladet, som fortæller borgerne, at de nu kan læse om debatten på Udtalelser: Ingen Administrationens vurdering:

14 Side 14 Administrationen vurderer, at de indsendte idéer og forslag og resultatet af den samlede debat danner et alsidigt gundlag for kommunalbestyrelsens arbejde med mål og strategier for Lejre Kommunes langsigtede udvikling og dermed for arbejdet med Plan- og Agenda 21-strategi 2007 og for den efterfølgende udarbejdelse af ny kommuneplan for den samlede Lejre Kommune Økonomi og finansiering: Betaling for evt. annoncering Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at resultatet fra debatten indgår som grundlag for det videre politiske arbejde med mål og strategier for Lejre Kommunes langsigtede udvikling, 2. at rapporten: "Debat om Lejre Kommunes fremtid" og de modtagne idéer og forslag lægges på kommunens hjemmeside efter Kommunalbestyrelsesmødet den 25. juni. 3. at det samtidig annonceres, at borgerne nu kan læse om debatten, på Lejre Kommunes hjemmeside. Bilag: Debat om Lejre Kommunes fremtid Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales. Richard Bentzen Jens Hald Madsen forlod mødet kl og deltog i behandlingen af punkt 3 og 21. Beslutning den Indstillingen tiltrådt. Lars Storgaard og Henning Nielsen

15 Side ØU - Merianhaven 18. Erstatningssag Sagsnr.: 07/1088 Resumé: Genbehandling af sag vedrørende erstatning for ekstrafundering af Merianhaven 18. har sendt sagen tilbage til fornyet behandling i Økonomiudvalget. Sagsfremstilling: På baggrund af henvendelse fra køber har økonomiudvalget tidligere besluttet at: "Der optages forhandling med køber om refusion af dokumenterede udgifter til fundering af grunden subsidiært at Lejre Kommune imødekommer købers ønske om at træde tilbage fra handelen, idet kommunen som fuld og endelig afslutning på sagen tilbyder at tilbagekøbe grunden til den pris, som køber har betalt for den." Køber har efterfølgende ønsket at fastholde købet, og administrationen har i den forbindelse afholdt møde med køber, og dennes entreprenør. Køber har her fremsat ønske om refusion for opfyld og dræning af grunden, idet ejerne nu har besluttet at opføre et andet hus end det tidligere planlagte. Dette er placeret således at de slipper for ekstra funderingsomkostninger, da den udførte geotekniske undersøgelse, viser bæredygtighed på den kommende placering. Ejerne har dog stadig et ønske om at hæve niveauet til vejhøjde, samt få etableret et dræn på grunden. Ejerne har indhentet tilbud på dette, og tilbuddet herpå lyder på kr. plus levering og tilkørsel af jord, estimeret til ca kr., eller ialt kr. Økonomiudvalget besluttede den 21. maj 2007, at tilbyde ejeren at tilbagekøbe grunden til den pris, køber har betalt for den - til fuld og endelig afslutning på sagen, hvilket reelt er en afvisning af kravet om dræning og opfyldning. vedtog herefter den 28. maj 2007, at sende sagen tibage til økonomiudvalget til fornyet behandling. Forvaltningen har efterfølgende forelagt sagen for kommunens advokat Poul Hvilsted, DLA Nordic. Udtalelser: Advokat Poul Hvilsted fra advokatfirmaet DLA Nordic, anbefaler, efter at have gennemgået alle sagens akter, at kommunen afviser alle krav fra køber, og at sagen på det foreliggende grundlag afsluttes. Såfremt køber herefter vil videre med sagen må de anlægge en syn- og skønssag, da bevisbyrden ligger hos dem. Det er advokatens opfattelse at kommunen ikke kan drages til ansvar i denne sag. Advokaten påpeger at det reelt er en sammenblanding af to sager: 1. en erstatning for funderingsproblemer, og 2. erstatning for dræn og opfyldning. Vedrørende sag 1 - fundering - er denne allerede løst ved at Hvalsø Kommune meddelte tilsagn om en erstatning på kr Sagen er dog siden bortfaldet, da huset er flyttet. Vedrørende sag 2 - dræn m.v. - her er kommunen kun erstatningspligtig, såfremt køber kan påvise at kommunen har udført en direkte skadelig påvirkning på grunden. Dette er ikke advokatens opfattelse. Administrationens vurdering:

16 Side 16 Det er administrationens vurdering at de nu planlagte tiltag, intet har med ekstrafundering at gøre, og at disse ikke jfr. salgsaftalen medfører nogen form for erstatningspligt. Det er administrationens vurdering, at en eventuel erstatning til dræning og opfyld, vil kunne skabe præcedens. Kommunen har tidligere givet udtryk for at kunne levere jord til opfyldning, men dette var primært fordi kommunen havde en del overskudsjord, som alligevel skulle bortkøres, og en levering på Merianhaven 18, ville reelt medføre en besparelse for udstykningen. Dette tilbud blev ikke modtaget. I forbindelse med den kommende etablering af resten af Horseager, vil der dog komme overskudsjord igen. Det er administrationens opfattelse, at køber har haft mulighed for at bese grunden inden køb, og derfor burde være vidende om at grunden var lavtliggende. I forbindelse med undersøgelsen af sagen, er det efter en henvendelse fra ejeren af Slåenhaven, konstateret at der mellem ejendommen Melissehaven 17, og arealet Slåenhaven er et brud på en drænledning. Bruddet er åbenbart sket udenfor det af vor entreprenør bearbejdede område, men en stor del af vandet herfra kan løbe i lavningerne og derfra ind på Merianhaven 18. Den nøjagtige placering af drænledningerne kendes ikke, og en udbedring af skaden (som i parantes bemærket er kommunen uvedkommende) vil kunne ske ved anlæg af en afskærende drænledning fra bruddet og til kommunens regnvandsledning. Denne skønnes at kunne udføres for kr Man bør være opmærksom på at retablerer kommunen dette dræn, vil det kunne tolkes som en erkendelse af et medansvar for fejlen. Økonomi og finansiering: En eventuel erstatning for dræning og påfyldning af Merianhaven 18 vil beløbe sig til mellem kr. og kr. En udbedring af drænledning fra Merianhaven 17 andrager kr Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at et ønske om nedslag for dræning af grunden og opfyldning af grunden ikke imødekommes, 2. at det alternativt tilbydes, at kommunen kan levere jord til opfyldning af grunden, mod at køber selv indbygger denne. Jorden kan tidsmæssigt leveres, når kommunen alligevel skal bortkøre overskudsjord., 3. at alle øvrige krav afvises. 4. at der søges og frigives en anlægsbevilling på kr til retablering af dræn fra Merianhaven 17, finansieret af kassen. Bilag: Marianhaven 18, Hvalsø - AR-M550U_ _ pdf Beslutning Økonomiudvalget den Der blev på mødet omdelt mail af 18. juni 2007 fra Joan og Lars Andersen med kommentar fra Erik Simonsen.

17 Side 17 Indstillingen anbefales, idet det undersøges at rejse krav over for 3. mand for brud på drænledninger. Lejre kommune oplyser køberne, at kommunen ikke vil betale for en sandopfyldning m.v. på købernes ejendom, og at sagen på det foreliggende grundlag afsluttes. Samtidig bør kommunen gøre køberne opmærksom på, at det er dem, som skal løfte bevisbyrden for, at oversvømmelsen kan henføres til en ansvarspådragene adfærd fra kommunens side, og opfordre køberne til at indlede et syn og skøn i sagen, såfremt de ønsker at forfølge den yderligere med henblik på at indgive stævning mod Kommunen. Richard Bentzen Jens Hald Madsen forlod mødet kl og deltog i behandlingen af punkt 3 og 21. Beslutning den Indstillingen tiltrådt. Lars Storgaard og Henning Nielsen

18 Side ØU - Tillæg til overførselssagen Sagsnr.: 07/3499 Resumé: Administrationen er blevet opmærksom på at der i forbindelse med overførselssagen fra 2006 til behandlet i den 29. maj - mangler at blive overført afsatte rådighedsbeløb til fire igangværende anlæg fra gamle Lejre Kommune. De afsatte rådighedsbeløb søges nu overført i alt 7,747 mio. kr. Sagsfremstilling: I gamle Lejre Kommune behandlede den 26. juni 2006 en sag vedrørende forsinkelse af diverse anlæg. Sagen drejede sig om, at arbejde vedrørende flere påbegyndte anlæg først forventedes udført i I forlængelse af denne sag blev det besluttet i forbindelse med budgetopfølgning, at restrådighedsbeløbene skulle tilbageføres til kassen i Herefter skulle tilsvarende beløb indarbejdes i budget Imidlertid blev beløbene ikke medtaget på investeringsoversigten i løbet af budgetprocessen og blev heller ikke medtaget i forbindelse med overførselssagen. Det drejer sig om følgende anlæg: Byggemodning Vestvejen: 3,017 mio. kr. Byggemodning Osted Flintevænget: 0,13 mio. kr. Omfartsvej ved Højby Huse: 4,0 mio. kr. Sti Ledreborg Alle: 0,6 mio. kr. Salgsindtægt Margrethesminde -25,7 mio. kr. Kloakering Mannerup og Bregnetved: 2,0 mio. kr. Anlæg vedrørende salgsindtægt Margrethesminde og Kloakering Mannerup og Bregnetved er siden behandlet som selvstændige sager og rådighedsbeløbene er indarbejdet i budget For så vidt angår de øvrige anlæg er der ikke afsat det nødvendige rådighedsbeløb i budget Alle anlæggene er i gangværende. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Overførsel af rådighedsbeløb vedrørende byggemodning Vestvejen, byggemodning Osted Flintevænget, Omfartsvej ved Højby Huse samt Sti Ledreborg Allé vil medføre et samlet finansieringsbehov på i alt: 7,747mio. kr. Det indstilles finansieret ved kassetræk. Fra gamle Lejre blev der i forbindelse med overførselssagen for anlæg overført 12,519 mio. kr. i frigivet bevillinger og 10,769 mio. kr. i afsatte rådighedsbeløb. Afsættes rådighedsbeløb for de fire anlæg vil det samlede overførte rådighedsbeløb fra gl. Lejre 2006 være 18,516 mio. kr. Det samlede overførte beløb for anlæg fra de tre gamle kommuner vil herefter samlet være 103,066 mio. kr. Heraf er en andel afsatte rådighedsbeløb, som der ikke er taget endelig bevillingsmæssigt stilling til. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller,

19 Side at der afsættes rådighedsbeløb til byggemodning Vestvejen på 3,017 mio. kr. Beløbet finansieres ved kassetræk, 2. at der afsættes rådighedsbeløb til byggemodning Flintevænget på 0,13 mio. kr. Beløbet finansieres ved kassetræk, 3. at der afsættes rådighedsbeløb til Omfartsvej Højby Huse 4,0 mio. kr. Beløbet finansieres ved kassetræk, 4. at der afsættes rådighedsbeløb til sti Ledreborg Alle på 0,6 mio. kr. Beløbet finansieres ved kassetræk. Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales. Richard Bentzen Jens Hald Madsen forlod mødet kl og deltog i behandlingen af punkt 3 og 21. Beslutning den Indstillingen tiltrådt. Lars Storgaard og Henning Nielsen

20 Side ØU - Restfinansiering af Ældreboliger i Gevninge Sagsnr.: 07/5341 Resumé: s godkendelse af skema C den 29. maj 2007, punkt 6 for ældreboligerne Gevninge forudsatte låneoptagelse på 84 % af anlægsudgifterne i alt kr. Der er hjemtaget kr. og der er mulighed for hjemtagelse af yderligere kr. Udgifterne er afholdt af gl. Lejre kommune i perioden før Provenuet tilfalder ejerne (kommunen) og ydelsen betales dels af Landsbyggefonden og dels af beboerne som en del af huslejen. Sagsfremstilling: 84% af anlægsudgifterne vedrørende ældreboliger kan finansieres ved låneoptagelse. Merudgiften i skema C i forhold til skema B betyder at der kan hjemtages yderligere kr. Lånet skal være et rentetilpasningslån med årlig rentetilpasning. Beboerbetalingen skal være mindst 3,4 % af lånets hovedstod om året, resten betales af Landsbyggefonden. Der har hidtil ikke været opkrævet husleje til finansiering af lånet. Den årlige merudgift for bebyggelsen vil være ca kr. om året. Der er 14 2-rumsboliger og 7 3- rumsboliger. For en 2-rumsbolig vil der være en månedlig huslejestigning på 176 kr. og for en 3-rums bolig på 207 kr. På baggrund af den samlede huslejeindbetaling i kr. vil det betyde en stigning på 3,2 %. Nettovirkningen for den enkelte beboer afhænger af vedkomnes økonomiske forhold. En beboer, der modtager boligydelse vil få en næsten tilsvarende stigning i boligydelsen medens en beboer der ikke får boligydelse vil få den fulde udgift. Boligydelsen er afhængig af husstandens årlig indkomst. Udtalelser: Administrationens vurdering: I det tilfælde anlægsudgiften ikke lånefinansieres opskrives kommunens indskudskapital tilsvarende. Den kan forlanges tilbagebetalt når afdelingens økonomi tillader det. Kommunernes indskud i ældreboliger skal optages i de kommunale regnskaber til kr. 0 idet forventningerne til tilbagebetalingen er at det først sker efter 50 år. Økonomi og finansiering: Bevillingsmæssig berigtigelse medtaget i forventet regnskab 2. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at lånet på kr. hjemtages, 2. at huslejen reguleres, 3. at de bevillingsmæssige forhold medtages i forventet regnskab Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales.

21 Side 21 Richard Bentzen Jens Hald Madsen forlod mødet kl og deltog i behandlingen af punkt 3 og 21. Beslutning den Indstillingen tiltrådt. Lars Storgaard og Henning Nielsen

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Frigivelsessag vedr. skaterbaneprojekt...1 Lejre Kommune Udvalget for Kultur

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne Pkt. 103 Salg af ejendomme Sagsnr. 91529 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal gives anlægsbevilling til salgsindtægter og udgifter i forbindelse med salg af ejendommen Sct. Ols Gade 15-17 og tages stilling

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Roskilde Amt. Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt 2006

Roskilde Amt. Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Roskilde Amt Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2013 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2013 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Indstilling. Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter Midtjylland fra Region Midtjylland. 1.

Indstilling. Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter Midtjylland fra Region Midtjylland. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 18. maj 2010 Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter fra Region Århus Kommune Sociale

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere