SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20"

Transkript

1 MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard, Ruth Kristensen, Aage Dahl, Bente Østergaard, Berit Kjølhede, Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Keld Mørk Kristensen, Gert R. Jepsen, Inga Emborg, Inge Lise Lyse, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Jens Peder Hedevang, Jørgen Haugaard, Kirsten Jørgensen, Knud Bjerre, Kurt Bertelsen, Leif Hermann, Leo B. Rasmussen, Linda Bak, Mildred Fog, Morten Enggaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen Berit Kjølhede Sag nr.: Emne: 1. Udsmykning af rundkørslen ved Kjærgårdsholm Det offentlige rum - byfornyelse i Jebjerg by Ansøgning fra Socialt Boligbyggeri om støttetilsagn til 3 almene familieboliger i ejendommen Nordbanevej 4, Skive Ajourføring af anlægsbevillinger Grundvand - Opkrævning af gebyrer til indsatsplanlægning, drift af koordinationsforum og administration Takstblad for Skive Vand Aftale om forbrænding af forbrændingsegnet affald (Måbjergværket/DONG Energy) Etablering af nyt specialdepot til shredderaffald på deponiarealerne, Kåstrupvej 20, Spøttrup Kommunernes løbende økonomirapportering, ultimo september Lånedispensation til IT-investeringer Etnisk Råd Harmonisering af retningslinier for tildeling fra flex- og skånepulje Dagcentertilbud Høring om serviceniveau og takster for handicapkørslen Forslag til Skiveordning

2 16. Lån til betaling af pensionisters ejendomsskat Frit skolevalg over distrikts- og kommunegrænser SSP virksomhedsplan Ferieplan for skoleåret 2007/ Normeringsmodel for daginstitionsområdet Harmonisering af brugerbetaling på omsorgstandpleje Forslag til vedtægter for Frivillighedsråd i Skive Kommune Frivillighedspolitik for Skive Kommune Nedsættelse af Ø-udvalg Styrelsesvedtægt for Skive Kommune (1. behandling) Lukket sag: Kontraktsforhold Lukket sag: Forpagtningsaftale med ny forpagter... 59

3 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Udsmykning af rundkørslen ved Kjærgårdsholm J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: pewp Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Spøttrup Kommunalbestyrelsen ansøger om Sammenlægningsudvalgets godkendelse om meddelelse af en anlægsbevilling på sponsorindtægter til udsmykning af rundkørslen ved Kjærgårdsholm. Underudvalg for Økonomi den Med 10 stemmer mod 1 (Inge Lise Lyse) vedtoges det at anbefale indstillingen fra kommunalbestyrelsen i Spøttrup. Inge Lise Lyse stemte imod, da hun ønskede sagen udsat til budgetbehandlingen for Sammenlægningsudvalg den Berit Kjølhede Med 28 stemmer mod 1 (Inge Lise Lyse) tiltrådtes indstillingen fra Underudvalg for Økonomi. Ole Priess undlod at stemme. SAGSFREMSTILLING Kommunalbestyrelsesmedlem Anna Lise Vestergaard har foreslået, at rundkørslen ved Kjærgårdsholm udsmykkes i lighed med rundkørslerne i Skive. Anna Lise Vestergaard ser det som en mulig afslutning på Kommunens historie og samtidig en start på den nye kommune, hvor rundkørslen kan være den 12. udsmykkede rundkørsel i Skive Storkommune. Økonomi og planudvalget indstiller i mødet den 19. september 2006, at der arbejdes videre med planerne om udsmykning af rundkørslen. Der indhentes forslag/udskrives en konkurrence til udsmykningen. Der afsættes en anlægsbevilling på kr. der finansieres af et uforbrugt rådighedsbeløb 2006 til anlægsarbejder. Det forudsættes at der findes sponsorindtægter til et evt. kunstværk. Udsmykningen af rundkørslen i 2006 kræver forhandlinger og godkendelse af Viborg amt. Der er tale om en forholdsvis stor rundkørsel beliggende ved 2 krydsende amtsveje. Pr. 1. januar 2007 overgår vejene til Skive Storkommune, hvorefter Skive kommune selv kan disponere over vejenes og dermed rundkørslens anvendelse og udseende. Kommunalbestyrelsen besluttede i mødet 27. september 2006 (med stemmerne 8 for, 3 i mod og 4 undlod at stemme) økonomi- og planudvalgets indstilling

4 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Det offentlige rum - byfornyelse i Jebjerg by J.nr.: Sagsid.: Initialer: PEWP Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Sundsøre Kommunalbestyrelse indstiller at det samlede projekt godkendes, og at der søges om en tillægsbevilling til anlægstillægsbevillingen på kr i 2006 finansieret af kassebeholdningen og med frigivelse af tilsvarende rådighedsbeløb i Underudvalg for Økonomi den Indstillingen fra kommunalbestyrelsen i Sundsøre anbefaledes. Sammenlægningsudvalg den Berit Kjølhede Indstillingen fra Underudvalg for Økonomi tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING En kreds af borgere i Jebjerg samt Jebjerg Borger- og Erhvervsforening og Sparekassen Midt- Vest har gennem længere tid arbejdet med et projekt omkring byforskønnelse af Jebjerg bymidte. Der har i samarbejde med teknisk forvaltning været udarbejdet et projekt, som har været udbudt i licitation. Teknisk forvaltning og en nedsat styregruppe har efterfølgende valgt K.H. Entreprenørforretning Aps til at udføre opgaven. De samlede anlægsudgifter løber op i ca. 2,1 millioner kroner. Kommunalbestyrelsen har tidligere i 2006 frigivet en anlægsbevilling med et rådighedsbeløb på kr til projekter indenfor det offentlige rum. Der har været afholdt møder med Sparekassen MidtVest som har tilbudt, at såfremt Sundsøre kommune vil bevilge yderligere kr til projektet, vil sparekassen yde et tilskud på restbeløbet ca. kr Kommunalbestyrelsen har på mødet den 26.9 valgt at anbefale det samlede projekt og finansieringen heraf, idet der henvises til at kassebeholdningen er tilført en indtægt på kr i form af ikke budgetteret jordsalg i 2006.

5 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Ansøgning fra Socialt Boligbyggeri om støttetilsagn til 3 almene familieboliger i ejendommen Nordbanevej 4, Skive J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: UTM Åben sag KOMPETENCE Byrådet/Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Skive Byråd den Leo B. Rasmussen, Frits Malling Sørensen, Leif Hermann Det indstilles, - at ansøgningen fra Socialt Boligbyggeri om støttetilsagn til 3 almene familieboliger i ejendommen Nordbanevej 4 imødekommes, således at tidligere tilsagn efter almenboligloven til projektet i Nordbanevej 6 udvides med de 3 boliger - at i det omfang anskaffelsessummen for erhvervelsen af ejendommen Nordbanevej 4 ikke må indgå i anskaffelsessummen med det fulde beløb, er støttetilsagnet betinget af at Socialt Boligbyggeri selv finansierer restbeløbet. - at kommunens udlån på 7 % finansieres af midler afsat til indskud til Landsbyggefonden. Nanny Dahl deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling. Underudvalg for Økonomi den Skive Byråds indstilling anbefaledes. Sammenlægningsudvalg den Berit Kjølhede Indstillingen fra Underudvalg for Økonomi tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING Byrådet godkendte i møde d skema A ansøgning fra Socialt Boligbyggeri om støttetilsagn efter almenboligloven til et projekt på 20 almene familieboliger i ejendommen Nordbanevej 6. I den forbindelse blev der godkendt en anskaffelsessum på 30 mio. kr., hvortil der ydes et kommunelån på 7 %, svarende til 2,1 mio. kr. Kommunen har modtaget en ansøgning fra Socialt Boligbyggeri om yderligere tilsagn til et projekt på 3 støttede almene familieboliger i naboejendommen Nordbanevej 4, således at ovennævnte projekt udvides og ændres til 23 almene familieboliger.

6 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Socialt Boligbyggeri har oplyst, at ejendommen Nordbanevej 4 blev erhvervet pr. 1. juli 2006, idet erhvervelsen bl.a. kunne åbne op for etablering af altaner for et par lejligheder i Nordbanevej 6, samt etablering af et fælles opholdsareal. Socialt Boligbyggeri har på grund af en kort tidsfrist med hensyn til afgivelse af bud, ikke kunnet nå at indhente kommunens tilladelse til købet af ejendommen. Ejendommen er erhvervet for 1,495 mio. kr. Borgmesterkontoret oplyser at prisen for en eksisterende ejendom, som kan indgår i anskaffelsessummen højst kan udgøre den offentlige kontantværdi eller årsomvurderingen heraf. Den offentlige vurdering er kr. heraf grundværdien kr.. Købesummen overskrider således vurderingen med kr.. Projektets bruttoetageareal er på 269 m2 og den gennemsnitlige leje er på 877 kr. pr., idet der ønskes etableret 1 lejlighed på 74 m2 med en leje på kr. pr. md., 1 lejlighed på 90 m2 med en leje på kr. pr. md. og 1 lejlighed på 105 m2 med en leje på kr. pr. md.. Der foreligger en førsynsrapport, udarbejdet af Lars Dahl Nielsen, Arkitektfirmaet By & Bygning, Nykøbing Mors, og det oplyses, at ejendommen findes egnet til den påtænkte ombygning, dog skal der tages højde for nyere lovgivning, bl.a. lyd reduktionskrav, brandkrav, krav til tekniske installationer m.m.. Bebyggelsen er på mange måder i en vedligeholdelsesmæssig dårlig stand. En ombygning til boliger indebærer en omfattende istandsættelse, som på måder vil indbefatte en renovering af mange af forholdene. Det oplyses i ansøgningen at den udvendige facade på ejendommen Nordbanevej 4 søges bevaret i videst muligt omfang. Den skønnede anskaffelsessum for de 3 boliger i Nordbanevej 4 er 4,5 mio. kr., svarende til kr. pr. m2. Udgiften på 4,5 mio. kr. finansieres således: 2 % beboerindskud kr. 7 % kommunelån kr. 91% realkreditlån kr. I alt kr. Imødekommes ansøgningen således, at projektet Nordbanevej 6 - hvortil der er meddelt tilsagn - udvides med ovennævnte 3 boliger skal ovennævnte udgift på 4,5 mio. kr. lægges til den allerede godkendte anskaffelsessum på 30 mio.kr. således at der i stedet godkendes en anskaffelsessum på 34,5 mio. kr. med følgende finansiering: 2 % beboerindskud kr. 7 % kommunelån 2, kr. 91% realkreditlån kr. I alt kr. Kommunens udlån på 7 % kan finansieres over afsatte midler til indskud i Landsbyggefonden.

7 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Lånet er rentefrit og afdrages først når det skønnes, at ejendommens økonomi tillader det. tilbagebetaling skal dog påbegyndes senest 50 år efter ejendommens ibrugtagelse. På realkreditlånet giver staten ydelsesstøtte, der udgør et beløb, som svarer til forskellen mellem de samlede ydelser på realkreditlånet og låntagers betaling på 3,4 % af anskaffelsessummen. Støttetilsagn kan kun gives på statens vegne, hvis kommunen ud over kommunelånet tillige giver garanti for den del af realkreditlånet, der har pantesikkerhed ud over 65% af ejendommens værdi.

8 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Ajourføring af anlægsbevillinger J.nr.: Sagsid.: Initialer: ELD Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Skive Byråd den Leo B. Rasmussen, Frits Malling Sørensen, Leif Hermann Det indstilles, At At At At eksisterende anlægsbevilling og rådighedsbeløb for 2006 vedr. nybygning/renovering af Troldebo øges med kr.. eksisterende anlægsbevilling og rådighedsbeløb for 2006 vedr. ombygning af Egeris Plejehjem (Brårup Skole/ Brårup Fritidscenter) øges med kr.. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2006 til etablering af handicaptoilet i To èren med i alt kr.. ovenstående forhøjelser af anlægsbevillinger/rådighedsbeløb finansieres af en tilsvarende reduktion af de enkelte institutioners driftsbevillinger. Underudvalg for Økonomi den Skive Byråds indstilling anbefaledes. Sammenlægningsudvalg den Berit Kjølhede Indstillingen fra Underudvalg for Økonomi tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING Troldegården Samlet for 2005 og 2006 er der givet anlægsbevilling til om og tilbygning til Troldebo med i alt 1,5 mio. kr. (med kr. i 2005 og kr. i 2006). I den oprindelige anlægsbevilling indgår ikke udgifter til inventar, legeplads m.v., som skal afholdes af Troldegårdens drift. Det forventes, at disse udgifter beløber sig til ca kr.. Det anmodes om, at anlægsbevillingen forhøjes med beløbet til i alt kr. og at der flyttes et tilsvarende budget fra Troldegårdens driftsbudget til finansiering af forhøjelsen.

9 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Brårup Fritidscenter Samlet er der givet anlægsbevilling til ombygning af det tidligere Egeris Plejehjem til skole og fritidshjem med i alt 7,3 mio. kr. I projektets tidligere faser blev den kassefinansieret anlægsbevilling reduceret med blandt andet legeplads, renovering af gårdhave samt redskabsrum. Disse udgifter skal afholdes over Brårup Fritidscenters driftsbudget. Det forventes, at disse udgifter beløber sig til ca kr.. Det anmodes om, at anlægsbevillingen forhøjes med dette beløb til i alt kr. og at der flyttes et tilsvarende budget fra Brårup Fritidscenters driftsbudget til finansiering af forhøjelsen. Handicaptoilet To`eren I forbindelse med ombygningen af To`eren indgik handicaptoilet ikke i byggeprojektet. Det er efterfølgende blevet pålagt at bygge et sådant. Det er besluttet, at Viften skulle finansiere dette af egne driftsmidler. Det anmodes om en anlægsbevilling på i alt kr. og at der flyttes et tilsvarende budget fra Viftens driftsbudget til finansiering af anlægsudgiften.

10 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Grundvand - Opkrævning af gebyrer til indsatsplanlægning, drift af koordinationsforum og administration J.nr.: S29 Sagsid.: Initialer: PH Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk Forvaltning indstiller At det kommunale gebyr til udarbejdelse af indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandet, drift af koordinationsforum, samt administration af gebyropkrævningen fastsættes til 12,5 øre/m 3 vand i 2007, eksklusiv moms. Gebyret opkræves med baggrund i de meddelte vandindvindingstilladelser. At det kommunale gebyr opkræves sammen med det statslige gebyr på 20,5 øre/m 3 vand, således at der opkræves et gebyr på 33 øre/m 3 vand, eksklusiv moms. At beløbet opkræves i 1. kvartal 2007 Underudvalget for Teknik og miljø den Tiltrådt. Underudvalg for Økonomi den Indstillingen fra Underudvalg for Teknik og Miljø anbefaledes. Sammenlægningsudvalg den Berit Kjølhede Indstillingen fra Underudvalg for Økonomi tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING Kommunerne skal fra 1. januar 2007 opkræve gebyr til dækning af udgifterne til kortlægning af grundvandsressourcerne, til koordinationsforum, til indsatsplanlægning og til administrationen forbundet med opkrævningen. Dette er en opgave som Amterne tidligere har udført.

11 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN I henhold til Vandforsyningsloven skal der gennemføres en detaljeret kortlægning af grundvandets naturlige beskyttelse og på baggrund heraf skal der udarbejdes indsatsplaner, som beskriver hvordan grundvandet beskyttes. Kortlægningen og den efterfølgende indsatsplanlægning skal ifølge Vandforsyningsloven finansieres via et gebyr, som beregnes pr. m 3 grundvand som vandværker og andre vandindvindere har tilladelse til at oppumpe. Vandværker betaler efter den indvindingsmængde som de har lov til at indvinde, mens virksomheder (herunder markvandingsanlæg) maksimalt kan komme til at betale 1/3 gebyr for maksimalt m 3. På den måde er det vandværkerne der primært bidrager til gebyrmidlerne. I forbindelse med kommunalreformen deles opgaven med kortlægning og indsatsplanlægning mellem staten og kommunerne. Staten skal fremover gennemføre kortlægningen og kommunerne skal på baggrund heraf udarbejde indsatsplaner og forestå etablering og drift af et koordinationsforum. Det er kommunerne, som skal opkræve det samlede gebyr. Staten (Miljøstyrelsen) har meddelt kommunerne, at den statslige gebyrsats for 2007 er fastsat til 20,5 øre/m 3, eksklusiv moms. Denne statslige gebyrtakst er ens i alle kommuner. Gebyret skal dække statens udgifter til at kortlægge områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til områder uden for disse. Gebyret dækker også miljøministeriets administration af gebyret. Det forventes, at kommunerne skal overføre den statslige del af gebyret til Miljøministeriet primo Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyr til dækning af udgifter til udarbejdelse af indsatsplaner, udgifter i forbindelse med koordinationsforum og kommunes administration forbundet med opkrævning af gebyrer. Teknisk forvaltning har lavet et budget over kommunes forventede udgifter i 2007 til indsatsplanlægning, koordinationsforum og administration af opkrævning af gebyret. På baggrund af dette budget fastsættes den kommunale del af gebyret til 12,5 øre/m 3, eksklusiv moms. Der er regnet med at der skal benyttes ca. 1 årsværk på opgaven. Der er fastsat et dækningsbidrag på 100 %. Dette dækningsbidrag er samme størrelsesorden, som Viborg Amt har benyttet i forbindelse med gebyropkrævningen. Således vil det samlede gebyr der opkræves i 2007 være 33 øre/m 3. Dette er samme gebyrstørrelse, som Viborg Amt har opkrævet i BILAG: Budget for den kommunale del af gebyret.

12 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Takstblad for Skive Vand J.nr.: S29 Sagsid.: Initialer: JFC Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Underudvalget for Teknik og Miljø indstiller: at de vedlagte takstblade for 2007 for Skive Vand godkendes at anlægsbidrag og øvrige ydelser fremover reguleres efter index fra DANVA (Dansk vand og spildevandsforening) Underudvalget for Teknik og miljø den Tiltrådt. Underudvalg for Økonomi den Indstillingen fra Underudvalg for Teknik og Miljø anbefaledes. Sammenlægningsudvalg den Berit Kjølhede Indstillingen fra Underudvalg for Økonomi tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING Takster for driftsbidrag (fast afgift og m 3 -priser) er tidligere behandlet og godkendt af underudvalget for Teknik og Miljø. Takster for driftsbidrag godkendes af Sammenlægningsudvalget i forbindelse med budgettet for Anlægsbidrag (tilslutningsbidrag) og betingelserne i forbindelse med tilslutning til den kommunale vandforsyning (Skive Vand) fremgår af vedlagte takstblad. Anlægsbidrag: Der bliver ens anlægsbidrag (tilslutningsbidrag) for tilslutning til den kommunale vandforsyning i den nye Skive kommune. Betingelserne for tilslutning vil blive ens i hele det forsyningsområde, som den kommunale vandforsyning dækker. Anlægsbidraget opdeles i et bidrag til hovedanlæg (vandværk) og forsyningsledningsnet, og et bidrag for stikledningsnet. Det samlede anlægsbidrag for et nyt parcelhus i en ny udstykning vil i 2007 være kr (excl. moms). Anlægsbidraget for et hus i landområdet der tilsluttes en eksisterende ledning vil være kr (excl. moms). Hvis forsyningsledning og stikledning

13 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN laves på samme tid er anlægsbidraget for et hus på landet kr (excl. moms). Anlægsbidrag for et landbrug med forbrug op til m 3 /år vil være kr (excl. moms). Hvis forsyningsledningen og stikledningen laves i samme arbejdsgang vil et landbrug med forbrug op til m 3 /år kunne tilsluttes for kr (excl. moms). I forbindelse med tilslutning fører vandforsyningen en stikledning frem til ejendommens skel, dette betyder at tilslutningsprisen er ens selv om ejendommen ligger tæt ved forsyningsledningen eller langt fra forsyningsledningen. Anlægsbidragene vil blive reguleret hvert år efter indextal fra DANVA (Dansk vand- og spildevandsforening). Øvrige ydelser: I takstbladet er der oplistet priser for en række ydelser fra Skive Vand. Taksterne for disse ydelser vil blive reguleret efter indextal fra DANVA. Gebyrer: Rykkergebyr ved restancer og gebyr i forbindelse med inkasso følger kommunens normale takster herfor. Eksempler på nuværende anlægsbidrag og anlægsbidrag gældende fra 1. januar 2007: Anlægsbidrag (tilslutningsbidrag) for et parcelhus: Skive Spøttrup Sundsøre Ny Skive kr kr kr kr Anlægsbidrag for et hus på landet: Skive (*) Spøttrup Sundsøre Ny Skive (*) kr kr kr kr Anlægsbidrag for et landbrug med et forbrug på op til m 3 /år: Skive (*) Spøttrup Sundsøre Ny Skive (*) kr kr kr kr (*) Gældende for anlægsbidrag for Skive og ny Skive er, at vandforsyningen fører stikledning helt frem til ejendommens skel (gældende i både by- og landområder). I landområder i Sundsøre kommuner er det ofte ejerne, der har udgifterne til at føre ledningen fra vejen og ned til ejendommens skel (f. eks. ved en ejendom beliggende 100 m fra landevejen). Takstblad for Skive Vand (der er 2 takstblade, et gældende for Skive og Ørslevkloster vandværker og et gældende for Regional vandværket, V. Hærup vandværk og de kommunale vandværker i Thise, Selde, Junget, Grønning, Vihøj og Fur). Det er kun driftsbidrag, der er forskellige på de 2 takstblade, alle øvrige takster og betingelser er ens i hele det område som den kommunale vandforsyning dækker i ny. Bilag: Takstblad Område 2 (678360) Takstblad for Skive Vand (694115)

14 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Aftale om forbrænding af forbrændingsegnet affald (Måbjergværket/DONG Energy) J.nr.: P27 Sagsid.: Initialer: EB Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget. INDSTILLING/BESLUTNING Bestyrelsen for 4-S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S indstiller / anbefaler: At den udarbejdede aftale for perioden om forbrænding af forbrændingsegnet affald mellem Skive Renovation 4-S og DONG Energy, godkendes, At slaggebehandling / -afsætning fra overtages af Skive Renovation 4-S, og med behandling sammen med nomi I/S s mængder på L90 anlægget i Herning. Underudvalget for Teknik og miljø den Tiltrådt. Underudvalg for Økonomi den Indstillingen fra Underudvalg for Teknik og Miljø anbefaledes. Sammenlægningsudvalg den Berit Kjølhede Indstillingen fra Underudvalg for Økonomi tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING 4-S afsætter p.t. hele mængden af brændbart affald til DONG Energy s (tidligere Elsam) forbrændingsanlæg i Holstebro, Måbjergværket. Måbjergværket/DONG og 4-S indgik den kontrakt om forbrænding/levering af forbrændingsegnet affald til Måbjergværket, og kontrakten byggede på en hensigtserklæring mellem parterne fra Den indgåede aftale dækker perioden og samarbejdet forløber tilfredsstillende og uden vanskeligheder af nogen art, og der afregnes p.t. til en indekseret pris på kr. 167,54 pr. tons.

15 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Efter de senere års lovændringer på el-området, må man lovgivningsmæssigt betragte DONG som en privat virksomhed. Det bevirker, at forbrænding af kommunal forbrændingsegnet affald bliver omfattet af tjenesteydelsesdirektivet. Bestyrelsen besluttede den pkt. 031, at afholde EU-licitation over den fremtidige forbrænding af forbrændingsegnet affald. Udbudet blev gennemført, og med offentliggørelse af Udbudsbekendtgørelse den , og sidste frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse i udbudet (prækvalifikationprocessen) var fastsat til den kl Ved fristens udløb var der ikke modtaget bud/ansøgninger. Det bevirker i henhold til direktivets artikel 31 følgende: Artikel 31: Tilfælde, der kan begrunde anvendelsen af udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse De ordregivende myndigheder kan indgå offentlige kontrakter ved udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i følgende tilfælde: 1) For så vidt angår offentlige bygge- og anlægskontrakter, vareindkøbskontrakter og tjenesteydelseskontrakter: 2) A) når der i forbindelse med et offentligt eller et begrænset udbud ikke afgives tilbud, ikke afgives egnede tilbud eller der ikke er modtaget nogen ansøgninger, forudsat at de oprindelige aftalevilkår ikke ændres væsentligt, og forudsat at der på Kommissionens anmodning forelægges denne en rapport. at der kan indledes forhandlinger med aktører på forbrændingsmarkedet. Der blev herefter forhandlet med den nuværende aftalepartner DONG/Måbjergværket samt udarbejdet en ny samarbejdsaftale. Aftalens hovedpunkter: * 4-årig ( ) * Prisen er 165 kr./tons i 2007 * Slaggebehandling etc. overgår til 4-S pr Slaggen fra de 3 leverandører til Måbjergværket (L90, nomi, 4-S) kan ikke holdes adskilt, men fordeles i forhold til de mængder der indvejes til forbrænding på anlægget. L90 og nomi får p.t. deres andel af slaggen behandlet på L90 s anlæg i Herning (DONG håndterer 4-S s andel til og med den ). Af praktiske grunde kunne det være en fordel, at behandle mængden samlet.

16 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Økonomien i slagger behandlingen er p.t. * Udbetalt godtgørelse fra DONG 105 kr./tons * Behandlingsafgift hos L kr./tons * Værdi af udsorteret forbrændingsjern 50 kr./tons * Fortjeneste pr. tons slagger 9 kr./tons En årlig forbrænding af tons affald afgiver ca tons slagger. Risikoen i forbindelse med afsætningen af slaggen fordeles forholdsmæssigt mellem de parter, der får behandlet slagger på L90-anlægget, men der har indtil dato ikke været problemer med afsætningen. Der har faktisk været stor mangel på behandlet slagger. Endelig samarbejdsaftale med L90 vedr. behandling/afsætning af slagger vil blive indgået ultimo 2007, eller straks efter at nomi I/S har afsluttet deres forhandlinger om en fornyelse af forbrændingsaftale med DONG. Bilag: Aftale om levering af brændbart affald indgået mellem Skive Kommune, Skive Renovation 4-S og Dong Energy Generations A/S, herunder bilag 1 og 2. Udkast til samarbejdsaftale med L90 vedr. slaggerbehandling (707128)

17 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Etablering af nyt specialdepot til shredderaffald på deponiarealerne, Kåstrupvej 20, Spøttrup J.nr.: P20 Sagsid.: Initialer: EB Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Bestyrelsen for 4-S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S indstiller / anbefaler: At etableringen gennemføres. At anlægsudgiften finansieres dels med kr afsat til udvidelse af bestående deponi, samt ekstra indtægter ved modtagelse af shredderaffald i At miljøgodkendelsen først fremsendes til Viborg Amt / Ny Skive Kommune når der foreligger et skriftligt tilsagn om tilførsel af de ekstra mængder fra ESØ I/S ejer kommuner. Underudvalget for Teknik og miljø den Tiltrådt. Underudvalg for Økonomi den Indstillingen fra Underudvalg for Teknik og Miljø anbefaledes. Sammenlægningsudvalg den Berit Kjølhede Indstillingen fra Underudvalg for Økonomi tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING Den modtog 4-S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S miljøgodkendelse til etablering af specialdepot til slutdeponering af fragmenteringsaffald (shredderaffald og saksejord). Depotet blev oprindelig etableret for at løse et miljømæssigt problem i forbindelse med oplagring af fragmenteringsaffald hos en lokal virksomhed. Efter EU s vedtagelse af nyt deponeringsdirektiv blev det klart, at den lokale virksomhed ikke havde mulighed for at udnytte den etablerede volumen i specialdepotet inden den S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S har herefter forsøgt at fremskaffe yderligere leverancer fra anden side.

18 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Affaldsselskabet ESØ I/S, Tarm havde midlertidig oplagret ca tons fragmenteringsaffald, og 4-S har indtil dato modtaget ca tons til deponering på i bestående specialdepot, men af hensyn til den lokale virksomhed, kan 4-S ikke modtage yderligere mængder. ESØ I/S s miljøgodkendelse til midlertidig oplagring på bestående deponi udløb medio september De har herefter undersøger forskellige muligheder for en permanent løsning på deres deponeringsproblem. En af løsningsmodellerne er at etablere et nyt specialdepot til fragmenteringsaffald sydvest for det bestående specialdepot hos 4-S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S, idet der allerede p.t. er udarbejdet såvel et tillæg til regionplanen som en VVM- redegørelse for placeringen af et nyt specialdepot ved den bestående deponiplads. Ved at etablere nyt specialdepot i henhold til de kommende regler, kan 4-S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S, ud over at lave en rimelig forretning, også få løst et fremtidigt anvisningsproblem for det fragmenteringsaffald, der produceres hos den lokale virksomhed efter den Etableringsudgiften vedr. nyt specialdepot til fragmenteringsaffald (shredderaffald og saksejord) skønnes at beløbe sig til ca kr., og etableringen skal p.g. af vejrliget ske i perioden april oktober. Det nye specialdepot etableres således, at det opfylder de skærpede deponeringsregler der er gældende efter den Før anlægsopgaven sendes i udbud/påbegyndes skal ESØ I/S s nye ejerkommuner forpligtige sig til at levere de resterende ca tons fragmenteringsaffald fra deres midlertidige oplagring. Med de gældende takster for deponering af shredderaffald vil det over en periode frem til den indbringe ca. kr i ekstra indtægter til 4-S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S. Hertil kommer, at specialdepotet etableres med en volumen der kan klare deponeringen af shredderaffald fra den lokale virksomhed i en længere årrække efter I budgettet for 2007 er der afsat kr til projektering etc. af en udvidelse af det bestående deponi, og den resterende del af anlægsudgiften på ca kr., finansieres i første omgang af de midler, der er hensat til nedlukning af det gamle deponi. Hensættelsen genetableres i takt med modtagelsen af fragmenteringsaffald fra ESØ I/S i Tarm, og hensættelsen vil være intakt inden udgangen af Man undgår herved et ekstra træk på kassebeholdningen. ESØ I/S finansierer delvis med de affaldsafgifter der kan søges retur fra SKAT i takt med fraførslen fra det midlertidige depot/oplagring. Affaldsafgift kan ikke tilbagebetales, men kan modregne i forfalden affaldsafgift på andet affald til deponi. For at ESØ I/S kan nå denne modregning inden den , så skal processen igangsættes inden udgangen af Der foreligger tilsagn om, at rådgivningsfirmaet Rambøll kan udarbejde miljøansøgning inden årets udgang, samt at Viborg Amt inden lukning pr kan foretage noget af den

19 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN indledende sagsbehandling bl.a. høringsprocessen. Teknisk Forvaltning i Ny Skive Kommune vil herefter færdigbehandle miljøgodkendelsen i januar Bilag: Skitse over placering af udvidelsen (706992)

20 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Kommunernes løbende økonomirapportering, ultimo september 2006 J.nr.: Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Direktionen anbefaler, At kommunernes løbende økonomirapportering ultimo september 2006 tages til efterretning. At kommunerne anmodes om at udarbejde forventet regnskab pr Underudvalg for Økonomi den Direktionens indstilling anbefaledes. Sammenlægningsudvalg den Berit Kjølhede Indstillingen fra Underudvalg for Økonomi tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING I henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne af 19. december 2005 skal de enkelte kommuner senest d. 20. i hver måned oplyse sammenlægningsudvalget om følgende økonomiske forhold for den seneste måned: Oversigt over den likvide beholdning ultimo måneden samt gennemsnitlige saldi over de seneste 3 og 12 måneder Oversigt over akkumuleret bevægelse på regnskabet sammenholdt med budgettet for 2006 fordelt på drift, anlæg og finansielle poster, og specificeret på udgifter og indtægter. Driftsudgifterne skal være specificeret på løn og øvrig drift. Oversigt over kontrakter og aftaler som medfører udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar Sammenlægningsudvalget godkendte i mødet den 7. februar 2006 en skabelon som kommunerne skal anvende ved indrapporteringen. Sammenlægningsudvalget har endvidere tidligere taget kommunernes indrapportering pr. ultimo januar-august 2006 til efterretning. Kommunernes forventede regnskab pr er samlet forelagt Sammenlægningsudvalget i mødet d. 19. september 2006 og bevillingsændringerne er forelagt i mødet d. 10. oktober. Med henblik på primært opgørelse af kommunernes serviceudgifter foreslås, at kommunerne på ny udarbejder et forventet regnskab pr til sammenlægningsudvalget. Bilag:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Kulturcenter Limfjord 19-06-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 07.45 13.00 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 22. november 2005, kl. 18:00 Åben sag: 350. Efterretning Åben sag: 351. Mødekalender 2006 Åben sag: 352.

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Fritids- og Kulturudvalget. Referat Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 13. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Referat fra mødet den kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Medlemmer: Arne Hyldahl, Bjarne Holm, Jens Vestergaard, Søren Bo Pedersen, Tina Marie Thomsen, Viggo Iversen Afbud: Ole Christensen Mødet hævet kl.: 9:00

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

A F G Ø R E L S E. over afgørelse af 1. maj 2000 fra om ophævelse af promsaftale om energieffektivisering

A F G Ø R E L S E. over afgørelse af 1. maj 2000 fra om ophævelse af promsaftale om energieffektivisering ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 1. december 2000 J.nr. 97-151-0024 HJD A F G Ø R E L S E Klage fra over afgørelse af 1. maj 2000

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7 Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11456 Udtrædelsesaftale Vejle Kommunes udtræden af Østdeponi Version

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 Sag 312/2013 (2. afdeling) Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning (advokat Jens Jacob Dühr) mod Hasmark Strand Feriepark ApS (advokat Henriette Soja)

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere