SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20"

Transkript

1 MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard, Ruth Kristensen, Aage Dahl, Bente Østergaard, Berit Kjølhede, Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Keld Mørk Kristensen, Gert R. Jepsen, Inga Emborg, Inge Lise Lyse, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Jens Peder Hedevang, Jørgen Haugaard, Kirsten Jørgensen, Knud Bjerre, Kurt Bertelsen, Leif Hermann, Leo B. Rasmussen, Linda Bak, Mildred Fog, Morten Enggaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen Berit Kjølhede Sag nr.: Emne: 1. Udsmykning af rundkørslen ved Kjærgårdsholm Det offentlige rum - byfornyelse i Jebjerg by Ansøgning fra Socialt Boligbyggeri om støttetilsagn til 3 almene familieboliger i ejendommen Nordbanevej 4, Skive Ajourføring af anlægsbevillinger Grundvand - Opkrævning af gebyrer til indsatsplanlægning, drift af koordinationsforum og administration Takstblad for Skive Vand Aftale om forbrænding af forbrændingsegnet affald (Måbjergværket/DONG Energy) Etablering af nyt specialdepot til shredderaffald på deponiarealerne, Kåstrupvej 20, Spøttrup Kommunernes løbende økonomirapportering, ultimo september Lånedispensation til IT-investeringer Etnisk Råd Harmonisering af retningslinier for tildeling fra flex- og skånepulje Dagcentertilbud Høring om serviceniveau og takster for handicapkørslen Forslag til Skiveordning

2 16. Lån til betaling af pensionisters ejendomsskat Frit skolevalg over distrikts- og kommunegrænser SSP virksomhedsplan Ferieplan for skoleåret 2007/ Normeringsmodel for daginstitionsområdet Harmonisering af brugerbetaling på omsorgstandpleje Forslag til vedtægter for Frivillighedsråd i Skive Kommune Frivillighedspolitik for Skive Kommune Nedsættelse af Ø-udvalg Styrelsesvedtægt for Skive Kommune (1. behandling) Lukket sag: Kontraktsforhold Lukket sag: Forpagtningsaftale med ny forpagter... 59

3 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Udsmykning af rundkørslen ved Kjærgårdsholm J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: pewp Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Spøttrup Kommunalbestyrelsen ansøger om Sammenlægningsudvalgets godkendelse om meddelelse af en anlægsbevilling på sponsorindtægter til udsmykning af rundkørslen ved Kjærgårdsholm. Underudvalg for Økonomi den Med 10 stemmer mod 1 (Inge Lise Lyse) vedtoges det at anbefale indstillingen fra kommunalbestyrelsen i Spøttrup. Inge Lise Lyse stemte imod, da hun ønskede sagen udsat til budgetbehandlingen for Sammenlægningsudvalg den Berit Kjølhede Med 28 stemmer mod 1 (Inge Lise Lyse) tiltrådtes indstillingen fra Underudvalg for Økonomi. Ole Priess undlod at stemme. SAGSFREMSTILLING Kommunalbestyrelsesmedlem Anna Lise Vestergaard har foreslået, at rundkørslen ved Kjærgårdsholm udsmykkes i lighed med rundkørslerne i Skive. Anna Lise Vestergaard ser det som en mulig afslutning på Kommunens historie og samtidig en start på den nye kommune, hvor rundkørslen kan være den 12. udsmykkede rundkørsel i Skive Storkommune. Økonomi og planudvalget indstiller i mødet den 19. september 2006, at der arbejdes videre med planerne om udsmykning af rundkørslen. Der indhentes forslag/udskrives en konkurrence til udsmykningen. Der afsættes en anlægsbevilling på kr. der finansieres af et uforbrugt rådighedsbeløb 2006 til anlægsarbejder. Det forudsættes at der findes sponsorindtægter til et evt. kunstværk. Udsmykningen af rundkørslen i 2006 kræver forhandlinger og godkendelse af Viborg amt. Der er tale om en forholdsvis stor rundkørsel beliggende ved 2 krydsende amtsveje. Pr. 1. januar 2007 overgår vejene til Skive Storkommune, hvorefter Skive kommune selv kan disponere over vejenes og dermed rundkørslens anvendelse og udseende. Kommunalbestyrelsen besluttede i mødet 27. september 2006 (med stemmerne 8 for, 3 i mod og 4 undlod at stemme) økonomi- og planudvalgets indstilling

4 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Det offentlige rum - byfornyelse i Jebjerg by J.nr.: Sagsid.: Initialer: PEWP Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Sundsøre Kommunalbestyrelse indstiller at det samlede projekt godkendes, og at der søges om en tillægsbevilling til anlægstillægsbevillingen på kr i 2006 finansieret af kassebeholdningen og med frigivelse af tilsvarende rådighedsbeløb i Underudvalg for Økonomi den Indstillingen fra kommunalbestyrelsen i Sundsøre anbefaledes. Sammenlægningsudvalg den Berit Kjølhede Indstillingen fra Underudvalg for Økonomi tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING En kreds af borgere i Jebjerg samt Jebjerg Borger- og Erhvervsforening og Sparekassen Midt- Vest har gennem længere tid arbejdet med et projekt omkring byforskønnelse af Jebjerg bymidte. Der har i samarbejde med teknisk forvaltning været udarbejdet et projekt, som har været udbudt i licitation. Teknisk forvaltning og en nedsat styregruppe har efterfølgende valgt K.H. Entreprenørforretning Aps til at udføre opgaven. De samlede anlægsudgifter løber op i ca. 2,1 millioner kroner. Kommunalbestyrelsen har tidligere i 2006 frigivet en anlægsbevilling med et rådighedsbeløb på kr til projekter indenfor det offentlige rum. Der har været afholdt møder med Sparekassen MidtVest som har tilbudt, at såfremt Sundsøre kommune vil bevilge yderligere kr til projektet, vil sparekassen yde et tilskud på restbeløbet ca. kr Kommunalbestyrelsen har på mødet den 26.9 valgt at anbefale det samlede projekt og finansieringen heraf, idet der henvises til at kassebeholdningen er tilført en indtægt på kr i form af ikke budgetteret jordsalg i 2006.

5 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Ansøgning fra Socialt Boligbyggeri om støttetilsagn til 3 almene familieboliger i ejendommen Nordbanevej 4, Skive J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: UTM Åben sag KOMPETENCE Byrådet/Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Skive Byråd den Leo B. Rasmussen, Frits Malling Sørensen, Leif Hermann Det indstilles, - at ansøgningen fra Socialt Boligbyggeri om støttetilsagn til 3 almene familieboliger i ejendommen Nordbanevej 4 imødekommes, således at tidligere tilsagn efter almenboligloven til projektet i Nordbanevej 6 udvides med de 3 boliger - at i det omfang anskaffelsessummen for erhvervelsen af ejendommen Nordbanevej 4 ikke må indgå i anskaffelsessummen med det fulde beløb, er støttetilsagnet betinget af at Socialt Boligbyggeri selv finansierer restbeløbet. - at kommunens udlån på 7 % finansieres af midler afsat til indskud til Landsbyggefonden. Nanny Dahl deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling. Underudvalg for Økonomi den Skive Byråds indstilling anbefaledes. Sammenlægningsudvalg den Berit Kjølhede Indstillingen fra Underudvalg for Økonomi tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING Byrådet godkendte i møde d skema A ansøgning fra Socialt Boligbyggeri om støttetilsagn efter almenboligloven til et projekt på 20 almene familieboliger i ejendommen Nordbanevej 6. I den forbindelse blev der godkendt en anskaffelsessum på 30 mio. kr., hvortil der ydes et kommunelån på 7 %, svarende til 2,1 mio. kr. Kommunen har modtaget en ansøgning fra Socialt Boligbyggeri om yderligere tilsagn til et projekt på 3 støttede almene familieboliger i naboejendommen Nordbanevej 4, således at ovennævnte projekt udvides og ændres til 23 almene familieboliger.

6 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Socialt Boligbyggeri har oplyst, at ejendommen Nordbanevej 4 blev erhvervet pr. 1. juli 2006, idet erhvervelsen bl.a. kunne åbne op for etablering af altaner for et par lejligheder i Nordbanevej 6, samt etablering af et fælles opholdsareal. Socialt Boligbyggeri har på grund af en kort tidsfrist med hensyn til afgivelse af bud, ikke kunnet nå at indhente kommunens tilladelse til købet af ejendommen. Ejendommen er erhvervet for 1,495 mio. kr. Borgmesterkontoret oplyser at prisen for en eksisterende ejendom, som kan indgår i anskaffelsessummen højst kan udgøre den offentlige kontantværdi eller årsomvurderingen heraf. Den offentlige vurdering er kr. heraf grundværdien kr.. Købesummen overskrider således vurderingen med kr.. Projektets bruttoetageareal er på 269 m2 og den gennemsnitlige leje er på 877 kr. pr., idet der ønskes etableret 1 lejlighed på 74 m2 med en leje på kr. pr. md., 1 lejlighed på 90 m2 med en leje på kr. pr. md. og 1 lejlighed på 105 m2 med en leje på kr. pr. md.. Der foreligger en førsynsrapport, udarbejdet af Lars Dahl Nielsen, Arkitektfirmaet By & Bygning, Nykøbing Mors, og det oplyses, at ejendommen findes egnet til den påtænkte ombygning, dog skal der tages højde for nyere lovgivning, bl.a. lyd reduktionskrav, brandkrav, krav til tekniske installationer m.m.. Bebyggelsen er på mange måder i en vedligeholdelsesmæssig dårlig stand. En ombygning til boliger indebærer en omfattende istandsættelse, som på måder vil indbefatte en renovering af mange af forholdene. Det oplyses i ansøgningen at den udvendige facade på ejendommen Nordbanevej 4 søges bevaret i videst muligt omfang. Den skønnede anskaffelsessum for de 3 boliger i Nordbanevej 4 er 4,5 mio. kr., svarende til kr. pr. m2. Udgiften på 4,5 mio. kr. finansieres således: 2 % beboerindskud kr. 7 % kommunelån kr. 91% realkreditlån kr. I alt kr. Imødekommes ansøgningen således, at projektet Nordbanevej 6 - hvortil der er meddelt tilsagn - udvides med ovennævnte 3 boliger skal ovennævnte udgift på 4,5 mio. kr. lægges til den allerede godkendte anskaffelsessum på 30 mio.kr. således at der i stedet godkendes en anskaffelsessum på 34,5 mio. kr. med følgende finansiering: 2 % beboerindskud kr. 7 % kommunelån 2, kr. 91% realkreditlån kr. I alt kr. Kommunens udlån på 7 % kan finansieres over afsatte midler til indskud i Landsbyggefonden.

7 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Lånet er rentefrit og afdrages først når det skønnes, at ejendommens økonomi tillader det. tilbagebetaling skal dog påbegyndes senest 50 år efter ejendommens ibrugtagelse. På realkreditlånet giver staten ydelsesstøtte, der udgør et beløb, som svarer til forskellen mellem de samlede ydelser på realkreditlånet og låntagers betaling på 3,4 % af anskaffelsessummen. Støttetilsagn kan kun gives på statens vegne, hvis kommunen ud over kommunelånet tillige giver garanti for den del af realkreditlånet, der har pantesikkerhed ud over 65% af ejendommens værdi.

8 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Ajourføring af anlægsbevillinger J.nr.: Sagsid.: Initialer: ELD Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Skive Byråd den Leo B. Rasmussen, Frits Malling Sørensen, Leif Hermann Det indstilles, At At At At eksisterende anlægsbevilling og rådighedsbeløb for 2006 vedr. nybygning/renovering af Troldebo øges med kr.. eksisterende anlægsbevilling og rådighedsbeløb for 2006 vedr. ombygning af Egeris Plejehjem (Brårup Skole/ Brårup Fritidscenter) øges med kr.. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2006 til etablering af handicaptoilet i To èren med i alt kr.. ovenstående forhøjelser af anlægsbevillinger/rådighedsbeløb finansieres af en tilsvarende reduktion af de enkelte institutioners driftsbevillinger. Underudvalg for Økonomi den Skive Byråds indstilling anbefaledes. Sammenlægningsudvalg den Berit Kjølhede Indstillingen fra Underudvalg for Økonomi tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING Troldegården Samlet for 2005 og 2006 er der givet anlægsbevilling til om og tilbygning til Troldebo med i alt 1,5 mio. kr. (med kr. i 2005 og kr. i 2006). I den oprindelige anlægsbevilling indgår ikke udgifter til inventar, legeplads m.v., som skal afholdes af Troldegårdens drift. Det forventes, at disse udgifter beløber sig til ca kr.. Det anmodes om, at anlægsbevillingen forhøjes med beløbet til i alt kr. og at der flyttes et tilsvarende budget fra Troldegårdens driftsbudget til finansiering af forhøjelsen.

9 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Brårup Fritidscenter Samlet er der givet anlægsbevilling til ombygning af det tidligere Egeris Plejehjem til skole og fritidshjem med i alt 7,3 mio. kr. I projektets tidligere faser blev den kassefinansieret anlægsbevilling reduceret med blandt andet legeplads, renovering af gårdhave samt redskabsrum. Disse udgifter skal afholdes over Brårup Fritidscenters driftsbudget. Det forventes, at disse udgifter beløber sig til ca kr.. Det anmodes om, at anlægsbevillingen forhøjes med dette beløb til i alt kr. og at der flyttes et tilsvarende budget fra Brårup Fritidscenters driftsbudget til finansiering af forhøjelsen. Handicaptoilet To`eren I forbindelse med ombygningen af To`eren indgik handicaptoilet ikke i byggeprojektet. Det er efterfølgende blevet pålagt at bygge et sådant. Det er besluttet, at Viften skulle finansiere dette af egne driftsmidler. Det anmodes om en anlægsbevilling på i alt kr. og at der flyttes et tilsvarende budget fra Viftens driftsbudget til finansiering af anlægsudgiften.

10 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Grundvand - Opkrævning af gebyrer til indsatsplanlægning, drift af koordinationsforum og administration J.nr.: S29 Sagsid.: Initialer: PH Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk Forvaltning indstiller At det kommunale gebyr til udarbejdelse af indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandet, drift af koordinationsforum, samt administration af gebyropkrævningen fastsættes til 12,5 øre/m 3 vand i 2007, eksklusiv moms. Gebyret opkræves med baggrund i de meddelte vandindvindingstilladelser. At det kommunale gebyr opkræves sammen med det statslige gebyr på 20,5 øre/m 3 vand, således at der opkræves et gebyr på 33 øre/m 3 vand, eksklusiv moms. At beløbet opkræves i 1. kvartal 2007 Underudvalget for Teknik og miljø den Tiltrådt. Underudvalg for Økonomi den Indstillingen fra Underudvalg for Teknik og Miljø anbefaledes. Sammenlægningsudvalg den Berit Kjølhede Indstillingen fra Underudvalg for Økonomi tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING Kommunerne skal fra 1. januar 2007 opkræve gebyr til dækning af udgifterne til kortlægning af grundvandsressourcerne, til koordinationsforum, til indsatsplanlægning og til administrationen forbundet med opkrævningen. Dette er en opgave som Amterne tidligere har udført.

11 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN I henhold til Vandforsyningsloven skal der gennemføres en detaljeret kortlægning af grundvandets naturlige beskyttelse og på baggrund heraf skal der udarbejdes indsatsplaner, som beskriver hvordan grundvandet beskyttes. Kortlægningen og den efterfølgende indsatsplanlægning skal ifølge Vandforsyningsloven finansieres via et gebyr, som beregnes pr. m 3 grundvand som vandværker og andre vandindvindere har tilladelse til at oppumpe. Vandværker betaler efter den indvindingsmængde som de har lov til at indvinde, mens virksomheder (herunder markvandingsanlæg) maksimalt kan komme til at betale 1/3 gebyr for maksimalt m 3. På den måde er det vandværkerne der primært bidrager til gebyrmidlerne. I forbindelse med kommunalreformen deles opgaven med kortlægning og indsatsplanlægning mellem staten og kommunerne. Staten skal fremover gennemføre kortlægningen og kommunerne skal på baggrund heraf udarbejde indsatsplaner og forestå etablering og drift af et koordinationsforum. Det er kommunerne, som skal opkræve det samlede gebyr. Staten (Miljøstyrelsen) har meddelt kommunerne, at den statslige gebyrsats for 2007 er fastsat til 20,5 øre/m 3, eksklusiv moms. Denne statslige gebyrtakst er ens i alle kommuner. Gebyret skal dække statens udgifter til at kortlægge områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til områder uden for disse. Gebyret dækker også miljøministeriets administration af gebyret. Det forventes, at kommunerne skal overføre den statslige del af gebyret til Miljøministeriet primo Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyr til dækning af udgifter til udarbejdelse af indsatsplaner, udgifter i forbindelse med koordinationsforum og kommunes administration forbundet med opkrævning af gebyrer. Teknisk forvaltning har lavet et budget over kommunes forventede udgifter i 2007 til indsatsplanlægning, koordinationsforum og administration af opkrævning af gebyret. På baggrund af dette budget fastsættes den kommunale del af gebyret til 12,5 øre/m 3, eksklusiv moms. Der er regnet med at der skal benyttes ca. 1 årsværk på opgaven. Der er fastsat et dækningsbidrag på 100 %. Dette dækningsbidrag er samme størrelsesorden, som Viborg Amt har benyttet i forbindelse med gebyropkrævningen. Således vil det samlede gebyr der opkræves i 2007 være 33 øre/m 3. Dette er samme gebyrstørrelse, som Viborg Amt har opkrævet i BILAG: Budget for den kommunale del af gebyret.

12 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Takstblad for Skive Vand J.nr.: S29 Sagsid.: Initialer: JFC Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Underudvalget for Teknik og Miljø indstiller: at de vedlagte takstblade for 2007 for Skive Vand godkendes at anlægsbidrag og øvrige ydelser fremover reguleres efter index fra DANVA (Dansk vand og spildevandsforening) Underudvalget for Teknik og miljø den Tiltrådt. Underudvalg for Økonomi den Indstillingen fra Underudvalg for Teknik og Miljø anbefaledes. Sammenlægningsudvalg den Berit Kjølhede Indstillingen fra Underudvalg for Økonomi tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING Takster for driftsbidrag (fast afgift og m 3 -priser) er tidligere behandlet og godkendt af underudvalget for Teknik og Miljø. Takster for driftsbidrag godkendes af Sammenlægningsudvalget i forbindelse med budgettet for Anlægsbidrag (tilslutningsbidrag) og betingelserne i forbindelse med tilslutning til den kommunale vandforsyning (Skive Vand) fremgår af vedlagte takstblad. Anlægsbidrag: Der bliver ens anlægsbidrag (tilslutningsbidrag) for tilslutning til den kommunale vandforsyning i den nye Skive kommune. Betingelserne for tilslutning vil blive ens i hele det forsyningsområde, som den kommunale vandforsyning dækker. Anlægsbidraget opdeles i et bidrag til hovedanlæg (vandværk) og forsyningsledningsnet, og et bidrag for stikledningsnet. Det samlede anlægsbidrag for et nyt parcelhus i en ny udstykning vil i 2007 være kr (excl. moms). Anlægsbidraget for et hus i landområdet der tilsluttes en eksisterende ledning vil være kr (excl. moms). Hvis forsyningsledning og stikledning

13 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN laves på samme tid er anlægsbidraget for et hus på landet kr (excl. moms). Anlægsbidrag for et landbrug med forbrug op til m 3 /år vil være kr (excl. moms). Hvis forsyningsledningen og stikledningen laves i samme arbejdsgang vil et landbrug med forbrug op til m 3 /år kunne tilsluttes for kr (excl. moms). I forbindelse med tilslutning fører vandforsyningen en stikledning frem til ejendommens skel, dette betyder at tilslutningsprisen er ens selv om ejendommen ligger tæt ved forsyningsledningen eller langt fra forsyningsledningen. Anlægsbidragene vil blive reguleret hvert år efter indextal fra DANVA (Dansk vand- og spildevandsforening). Øvrige ydelser: I takstbladet er der oplistet priser for en række ydelser fra Skive Vand. Taksterne for disse ydelser vil blive reguleret efter indextal fra DANVA. Gebyrer: Rykkergebyr ved restancer og gebyr i forbindelse med inkasso følger kommunens normale takster herfor. Eksempler på nuværende anlægsbidrag og anlægsbidrag gældende fra 1. januar 2007: Anlægsbidrag (tilslutningsbidrag) for et parcelhus: Skive Spøttrup Sundsøre Ny Skive kr kr kr kr Anlægsbidrag for et hus på landet: Skive (*) Spøttrup Sundsøre Ny Skive (*) kr kr kr kr Anlægsbidrag for et landbrug med et forbrug på op til m 3 /år: Skive (*) Spøttrup Sundsøre Ny Skive (*) kr kr kr kr (*) Gældende for anlægsbidrag for Skive og ny Skive er, at vandforsyningen fører stikledning helt frem til ejendommens skel (gældende i både by- og landområder). I landområder i Sundsøre kommuner er det ofte ejerne, der har udgifterne til at føre ledningen fra vejen og ned til ejendommens skel (f. eks. ved en ejendom beliggende 100 m fra landevejen). Takstblad for Skive Vand (der er 2 takstblade, et gældende for Skive og Ørslevkloster vandværker og et gældende for Regional vandværket, V. Hærup vandværk og de kommunale vandværker i Thise, Selde, Junget, Grønning, Vihøj og Fur). Det er kun driftsbidrag, der er forskellige på de 2 takstblade, alle øvrige takster og betingelser er ens i hele det område som den kommunale vandforsyning dækker i ny. Bilag: Takstblad Område 2 (678360) Takstblad for Skive Vand (694115)

14 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Aftale om forbrænding af forbrændingsegnet affald (Måbjergværket/DONG Energy) J.nr.: P27 Sagsid.: Initialer: EB Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget. INDSTILLING/BESLUTNING Bestyrelsen for 4-S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S indstiller / anbefaler: At den udarbejdede aftale for perioden om forbrænding af forbrændingsegnet affald mellem Skive Renovation 4-S og DONG Energy, godkendes, At slaggebehandling / -afsætning fra overtages af Skive Renovation 4-S, og med behandling sammen med nomi I/S s mængder på L90 anlægget i Herning. Underudvalget for Teknik og miljø den Tiltrådt. Underudvalg for Økonomi den Indstillingen fra Underudvalg for Teknik og Miljø anbefaledes. Sammenlægningsudvalg den Berit Kjølhede Indstillingen fra Underudvalg for Økonomi tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING 4-S afsætter p.t. hele mængden af brændbart affald til DONG Energy s (tidligere Elsam) forbrændingsanlæg i Holstebro, Måbjergværket. Måbjergværket/DONG og 4-S indgik den kontrakt om forbrænding/levering af forbrændingsegnet affald til Måbjergværket, og kontrakten byggede på en hensigtserklæring mellem parterne fra Den indgåede aftale dækker perioden og samarbejdet forløber tilfredsstillende og uden vanskeligheder af nogen art, og der afregnes p.t. til en indekseret pris på kr. 167,54 pr. tons.

15 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Efter de senere års lovændringer på el-området, må man lovgivningsmæssigt betragte DONG som en privat virksomhed. Det bevirker, at forbrænding af kommunal forbrændingsegnet affald bliver omfattet af tjenesteydelsesdirektivet. Bestyrelsen besluttede den pkt. 031, at afholde EU-licitation over den fremtidige forbrænding af forbrændingsegnet affald. Udbudet blev gennemført, og med offentliggørelse af Udbudsbekendtgørelse den , og sidste frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse i udbudet (prækvalifikationprocessen) var fastsat til den kl Ved fristens udløb var der ikke modtaget bud/ansøgninger. Det bevirker i henhold til direktivets artikel 31 følgende: Artikel 31: Tilfælde, der kan begrunde anvendelsen af udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse De ordregivende myndigheder kan indgå offentlige kontrakter ved udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i følgende tilfælde: 1) For så vidt angår offentlige bygge- og anlægskontrakter, vareindkøbskontrakter og tjenesteydelseskontrakter: 2) A) når der i forbindelse med et offentligt eller et begrænset udbud ikke afgives tilbud, ikke afgives egnede tilbud eller der ikke er modtaget nogen ansøgninger, forudsat at de oprindelige aftalevilkår ikke ændres væsentligt, og forudsat at der på Kommissionens anmodning forelægges denne en rapport. at der kan indledes forhandlinger med aktører på forbrændingsmarkedet. Der blev herefter forhandlet med den nuværende aftalepartner DONG/Måbjergværket samt udarbejdet en ny samarbejdsaftale. Aftalens hovedpunkter: * 4-årig ( ) * Prisen er 165 kr./tons i 2007 * Slaggebehandling etc. overgår til 4-S pr Slaggen fra de 3 leverandører til Måbjergværket (L90, nomi, 4-S) kan ikke holdes adskilt, men fordeles i forhold til de mængder der indvejes til forbrænding på anlægget. L90 og nomi får p.t. deres andel af slaggen behandlet på L90 s anlæg i Herning (DONG håndterer 4-S s andel til og med den ). Af praktiske grunde kunne det være en fordel, at behandle mængden samlet.

16 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Økonomien i slagger behandlingen er p.t. * Udbetalt godtgørelse fra DONG 105 kr./tons * Behandlingsafgift hos L kr./tons * Værdi af udsorteret forbrændingsjern 50 kr./tons * Fortjeneste pr. tons slagger 9 kr./tons En årlig forbrænding af tons affald afgiver ca tons slagger. Risikoen i forbindelse med afsætningen af slaggen fordeles forholdsmæssigt mellem de parter, der får behandlet slagger på L90-anlægget, men der har indtil dato ikke været problemer med afsætningen. Der har faktisk været stor mangel på behandlet slagger. Endelig samarbejdsaftale med L90 vedr. behandling/afsætning af slagger vil blive indgået ultimo 2007, eller straks efter at nomi I/S har afsluttet deres forhandlinger om en fornyelse af forbrændingsaftale med DONG. Bilag: Aftale om levering af brændbart affald indgået mellem Skive Kommune, Skive Renovation 4-S og Dong Energy Generations A/S, herunder bilag 1 og 2. Udkast til samarbejdsaftale med L90 vedr. slaggerbehandling (707128)

17 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Etablering af nyt specialdepot til shredderaffald på deponiarealerne, Kåstrupvej 20, Spøttrup J.nr.: P20 Sagsid.: Initialer: EB Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Bestyrelsen for 4-S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S indstiller / anbefaler: At etableringen gennemføres. At anlægsudgiften finansieres dels med kr afsat til udvidelse af bestående deponi, samt ekstra indtægter ved modtagelse af shredderaffald i At miljøgodkendelsen først fremsendes til Viborg Amt / Ny Skive Kommune når der foreligger et skriftligt tilsagn om tilførsel af de ekstra mængder fra ESØ I/S ejer kommuner. Underudvalget for Teknik og miljø den Tiltrådt. Underudvalg for Økonomi den Indstillingen fra Underudvalg for Teknik og Miljø anbefaledes. Sammenlægningsudvalg den Berit Kjølhede Indstillingen fra Underudvalg for Økonomi tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING Den modtog 4-S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S miljøgodkendelse til etablering af specialdepot til slutdeponering af fragmenteringsaffald (shredderaffald og saksejord). Depotet blev oprindelig etableret for at løse et miljømæssigt problem i forbindelse med oplagring af fragmenteringsaffald hos en lokal virksomhed. Efter EU s vedtagelse af nyt deponeringsdirektiv blev det klart, at den lokale virksomhed ikke havde mulighed for at udnytte den etablerede volumen i specialdepotet inden den S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S har herefter forsøgt at fremskaffe yderligere leverancer fra anden side.

18 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Affaldsselskabet ESØ I/S, Tarm havde midlertidig oplagret ca tons fragmenteringsaffald, og 4-S har indtil dato modtaget ca tons til deponering på i bestående specialdepot, men af hensyn til den lokale virksomhed, kan 4-S ikke modtage yderligere mængder. ESØ I/S s miljøgodkendelse til midlertidig oplagring på bestående deponi udløb medio september De har herefter undersøger forskellige muligheder for en permanent løsning på deres deponeringsproblem. En af løsningsmodellerne er at etablere et nyt specialdepot til fragmenteringsaffald sydvest for det bestående specialdepot hos 4-S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S, idet der allerede p.t. er udarbejdet såvel et tillæg til regionplanen som en VVM- redegørelse for placeringen af et nyt specialdepot ved den bestående deponiplads. Ved at etablere nyt specialdepot i henhold til de kommende regler, kan 4-S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S, ud over at lave en rimelig forretning, også få løst et fremtidigt anvisningsproblem for det fragmenteringsaffald, der produceres hos den lokale virksomhed efter den Etableringsudgiften vedr. nyt specialdepot til fragmenteringsaffald (shredderaffald og saksejord) skønnes at beløbe sig til ca kr., og etableringen skal p.g. af vejrliget ske i perioden april oktober. Det nye specialdepot etableres således, at det opfylder de skærpede deponeringsregler der er gældende efter den Før anlægsopgaven sendes i udbud/påbegyndes skal ESØ I/S s nye ejerkommuner forpligtige sig til at levere de resterende ca tons fragmenteringsaffald fra deres midlertidige oplagring. Med de gældende takster for deponering af shredderaffald vil det over en periode frem til den indbringe ca. kr i ekstra indtægter til 4-S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S. Hertil kommer, at specialdepotet etableres med en volumen der kan klare deponeringen af shredderaffald fra den lokale virksomhed i en længere årrække efter I budgettet for 2007 er der afsat kr til projektering etc. af en udvidelse af det bestående deponi, og den resterende del af anlægsudgiften på ca kr., finansieres i første omgang af de midler, der er hensat til nedlukning af det gamle deponi. Hensættelsen genetableres i takt med modtagelsen af fragmenteringsaffald fra ESØ I/S i Tarm, og hensættelsen vil være intakt inden udgangen af Man undgår herved et ekstra træk på kassebeholdningen. ESØ I/S finansierer delvis med de affaldsafgifter der kan søges retur fra SKAT i takt med fraførslen fra det midlertidige depot/oplagring. Affaldsafgift kan ikke tilbagebetales, men kan modregne i forfalden affaldsafgift på andet affald til deponi. For at ESØ I/S kan nå denne modregning inden den , så skal processen igangsættes inden udgangen af Der foreligger tilsagn om, at rådgivningsfirmaet Rambøll kan udarbejde miljøansøgning inden årets udgang, samt at Viborg Amt inden lukning pr kan foretage noget af den

19 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN indledende sagsbehandling bl.a. høringsprocessen. Teknisk Forvaltning i Ny Skive Kommune vil herefter færdigbehandle miljøgodkendelsen i januar Bilag: Skitse over placering af udvidelsen (706992)

20 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Kommunernes løbende økonomirapportering, ultimo september 2006 J.nr.: Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Direktionen anbefaler, At kommunernes løbende økonomirapportering ultimo september 2006 tages til efterretning. At kommunerne anmodes om at udarbejde forventet regnskab pr Underudvalg for Økonomi den Direktionens indstilling anbefaledes. Sammenlægningsudvalg den Berit Kjølhede Indstillingen fra Underudvalg for Økonomi tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING I henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne af 19. december 2005 skal de enkelte kommuner senest d. 20. i hver måned oplyse sammenlægningsudvalget om følgende økonomiske forhold for den seneste måned: Oversigt over den likvide beholdning ultimo måneden samt gennemsnitlige saldi over de seneste 3 og 12 måneder Oversigt over akkumuleret bevægelse på regnskabet sammenholdt med budgettet for 2006 fordelt på drift, anlæg og finansielle poster, og specificeret på udgifter og indtægter. Driftsudgifterne skal være specificeret på løn og øvrig drift. Oversigt over kontrakter og aftaler som medfører udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar Sammenlægningsudvalget godkendte i mødet den 7. februar 2006 en skabelon som kommunerne skal anvende ved indrapporteringen. Sammenlægningsudvalget har endvidere tidligere taget kommunernes indrapportering pr. ultimo januar-august 2006 til efterretning. Kommunernes forventede regnskab pr er samlet forelagt Sammenlægningsudvalget i mødet d. 19. september 2006 og bevillingsændringerne er forelagt i mødet d. 10. oktober. Med henblik på primært opgørelse af kommunernes serviceudgifter foreslås, at kommunerne på ny udarbejder et forventet regnskab pr til sammenlægningsudvalget. Bilag:

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45 MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17. MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.55 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. august 2011. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. august 2011. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. august 2011 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Bente Østergaard, Peder Chr. Kirkegaard,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 28. oktober 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen MØDESTED: MØDEDATO: Repræsentationslokale 08-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 12.30 16.15 Deltagere: Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-20.50 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere