SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20"

Transkript

1 MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard, Ruth Kristensen, Aage Dahl, Bente Østergaard, Berit Kjølhede, Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Keld Mørk Kristensen, Gert R. Jepsen, Inga Emborg, Inge Lise Lyse, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Jens Peder Hedevang, Jørgen Haugaard, Kirsten Jørgensen, Knud Bjerre, Kurt Bertelsen, Leif Hermann, Leo B. Rasmussen, Linda Bak, Mildred Fog, Morten Enggaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen Berit Kjølhede Sag nr.: Emne: 1. Udsmykning af rundkørslen ved Kjærgårdsholm Det offentlige rum - byfornyelse i Jebjerg by Ansøgning fra Socialt Boligbyggeri om støttetilsagn til 3 almene familieboliger i ejendommen Nordbanevej 4, Skive Ajourføring af anlægsbevillinger Grundvand - Opkrævning af gebyrer til indsatsplanlægning, drift af koordinationsforum og administration Takstblad for Skive Vand Aftale om forbrænding af forbrændingsegnet affald (Måbjergværket/DONG Energy) Etablering af nyt specialdepot til shredderaffald på deponiarealerne, Kåstrupvej 20, Spøttrup Kommunernes løbende økonomirapportering, ultimo september Lånedispensation til IT-investeringer Etnisk Råd Harmonisering af retningslinier for tildeling fra flex- og skånepulje Dagcentertilbud Høring om serviceniveau og takster for handicapkørslen Forslag til Skiveordning

2 16. Lån til betaling af pensionisters ejendomsskat Frit skolevalg over distrikts- og kommunegrænser SSP virksomhedsplan Ferieplan for skoleåret 2007/ Normeringsmodel for daginstitionsområdet Harmonisering af brugerbetaling på omsorgstandpleje Forslag til vedtægter for Frivillighedsråd i Skive Kommune Frivillighedspolitik for Skive Kommune Nedsættelse af Ø-udvalg Styrelsesvedtægt for Skive Kommune (1. behandling) Lukket sag: Kontraktsforhold Lukket sag: Forpagtningsaftale med ny forpagter... 59

3 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Udsmykning af rundkørslen ved Kjærgårdsholm J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: pewp Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Spøttrup Kommunalbestyrelsen ansøger om Sammenlægningsudvalgets godkendelse om meddelelse af en anlægsbevilling på sponsorindtægter til udsmykning af rundkørslen ved Kjærgårdsholm. Underudvalg for Økonomi den Med 10 stemmer mod 1 (Inge Lise Lyse) vedtoges det at anbefale indstillingen fra kommunalbestyrelsen i Spøttrup. Inge Lise Lyse stemte imod, da hun ønskede sagen udsat til budgetbehandlingen for Sammenlægningsudvalg den Berit Kjølhede Med 28 stemmer mod 1 (Inge Lise Lyse) tiltrådtes indstillingen fra Underudvalg for Økonomi. Ole Priess undlod at stemme. SAGSFREMSTILLING Kommunalbestyrelsesmedlem Anna Lise Vestergaard har foreslået, at rundkørslen ved Kjærgårdsholm udsmykkes i lighed med rundkørslerne i Skive. Anna Lise Vestergaard ser det som en mulig afslutning på Kommunens historie og samtidig en start på den nye kommune, hvor rundkørslen kan være den 12. udsmykkede rundkørsel i Skive Storkommune. Økonomi og planudvalget indstiller i mødet den 19. september 2006, at der arbejdes videre med planerne om udsmykning af rundkørslen. Der indhentes forslag/udskrives en konkurrence til udsmykningen. Der afsættes en anlægsbevilling på kr. der finansieres af et uforbrugt rådighedsbeløb 2006 til anlægsarbejder. Det forudsættes at der findes sponsorindtægter til et evt. kunstværk. Udsmykningen af rundkørslen i 2006 kræver forhandlinger og godkendelse af Viborg amt. Der er tale om en forholdsvis stor rundkørsel beliggende ved 2 krydsende amtsveje. Pr. 1. januar 2007 overgår vejene til Skive Storkommune, hvorefter Skive kommune selv kan disponere over vejenes og dermed rundkørslens anvendelse og udseende. Kommunalbestyrelsen besluttede i mødet 27. september 2006 (med stemmerne 8 for, 3 i mod og 4 undlod at stemme) økonomi- og planudvalgets indstilling

4 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Det offentlige rum - byfornyelse i Jebjerg by J.nr.: Sagsid.: Initialer: PEWP Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Sundsøre Kommunalbestyrelse indstiller at det samlede projekt godkendes, og at der søges om en tillægsbevilling til anlægstillægsbevillingen på kr i 2006 finansieret af kassebeholdningen og med frigivelse af tilsvarende rådighedsbeløb i Underudvalg for Økonomi den Indstillingen fra kommunalbestyrelsen i Sundsøre anbefaledes. Sammenlægningsudvalg den Berit Kjølhede Indstillingen fra Underudvalg for Økonomi tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING En kreds af borgere i Jebjerg samt Jebjerg Borger- og Erhvervsforening og Sparekassen Midt- Vest har gennem længere tid arbejdet med et projekt omkring byforskønnelse af Jebjerg bymidte. Der har i samarbejde med teknisk forvaltning været udarbejdet et projekt, som har været udbudt i licitation. Teknisk forvaltning og en nedsat styregruppe har efterfølgende valgt K.H. Entreprenørforretning Aps til at udføre opgaven. De samlede anlægsudgifter løber op i ca. 2,1 millioner kroner. Kommunalbestyrelsen har tidligere i 2006 frigivet en anlægsbevilling med et rådighedsbeløb på kr til projekter indenfor det offentlige rum. Der har været afholdt møder med Sparekassen MidtVest som har tilbudt, at såfremt Sundsøre kommune vil bevilge yderligere kr til projektet, vil sparekassen yde et tilskud på restbeløbet ca. kr Kommunalbestyrelsen har på mødet den 26.9 valgt at anbefale det samlede projekt og finansieringen heraf, idet der henvises til at kassebeholdningen er tilført en indtægt på kr i form af ikke budgetteret jordsalg i 2006.

5 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Ansøgning fra Socialt Boligbyggeri om støttetilsagn til 3 almene familieboliger i ejendommen Nordbanevej 4, Skive J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: UTM Åben sag KOMPETENCE Byrådet/Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Skive Byråd den Leo B. Rasmussen, Frits Malling Sørensen, Leif Hermann Det indstilles, - at ansøgningen fra Socialt Boligbyggeri om støttetilsagn til 3 almene familieboliger i ejendommen Nordbanevej 4 imødekommes, således at tidligere tilsagn efter almenboligloven til projektet i Nordbanevej 6 udvides med de 3 boliger - at i det omfang anskaffelsessummen for erhvervelsen af ejendommen Nordbanevej 4 ikke må indgå i anskaffelsessummen med det fulde beløb, er støttetilsagnet betinget af at Socialt Boligbyggeri selv finansierer restbeløbet. - at kommunens udlån på 7 % finansieres af midler afsat til indskud til Landsbyggefonden. Nanny Dahl deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling. Underudvalg for Økonomi den Skive Byråds indstilling anbefaledes. Sammenlægningsudvalg den Berit Kjølhede Indstillingen fra Underudvalg for Økonomi tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING Byrådet godkendte i møde d skema A ansøgning fra Socialt Boligbyggeri om støttetilsagn efter almenboligloven til et projekt på 20 almene familieboliger i ejendommen Nordbanevej 6. I den forbindelse blev der godkendt en anskaffelsessum på 30 mio. kr., hvortil der ydes et kommunelån på 7 %, svarende til 2,1 mio. kr. Kommunen har modtaget en ansøgning fra Socialt Boligbyggeri om yderligere tilsagn til et projekt på 3 støttede almene familieboliger i naboejendommen Nordbanevej 4, således at ovennævnte projekt udvides og ændres til 23 almene familieboliger.

6 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Socialt Boligbyggeri har oplyst, at ejendommen Nordbanevej 4 blev erhvervet pr. 1. juli 2006, idet erhvervelsen bl.a. kunne åbne op for etablering af altaner for et par lejligheder i Nordbanevej 6, samt etablering af et fælles opholdsareal. Socialt Boligbyggeri har på grund af en kort tidsfrist med hensyn til afgivelse af bud, ikke kunnet nå at indhente kommunens tilladelse til købet af ejendommen. Ejendommen er erhvervet for 1,495 mio. kr. Borgmesterkontoret oplyser at prisen for en eksisterende ejendom, som kan indgår i anskaffelsessummen højst kan udgøre den offentlige kontantværdi eller årsomvurderingen heraf. Den offentlige vurdering er kr. heraf grundværdien kr.. Købesummen overskrider således vurderingen med kr.. Projektets bruttoetageareal er på 269 m2 og den gennemsnitlige leje er på 877 kr. pr., idet der ønskes etableret 1 lejlighed på 74 m2 med en leje på kr. pr. md., 1 lejlighed på 90 m2 med en leje på kr. pr. md. og 1 lejlighed på 105 m2 med en leje på kr. pr. md.. Der foreligger en førsynsrapport, udarbejdet af Lars Dahl Nielsen, Arkitektfirmaet By & Bygning, Nykøbing Mors, og det oplyses, at ejendommen findes egnet til den påtænkte ombygning, dog skal der tages højde for nyere lovgivning, bl.a. lyd reduktionskrav, brandkrav, krav til tekniske installationer m.m.. Bebyggelsen er på mange måder i en vedligeholdelsesmæssig dårlig stand. En ombygning til boliger indebærer en omfattende istandsættelse, som på måder vil indbefatte en renovering af mange af forholdene. Det oplyses i ansøgningen at den udvendige facade på ejendommen Nordbanevej 4 søges bevaret i videst muligt omfang. Den skønnede anskaffelsessum for de 3 boliger i Nordbanevej 4 er 4,5 mio. kr., svarende til kr. pr. m2. Udgiften på 4,5 mio. kr. finansieres således: 2 % beboerindskud kr. 7 % kommunelån kr. 91% realkreditlån kr. I alt kr. Imødekommes ansøgningen således, at projektet Nordbanevej 6 - hvortil der er meddelt tilsagn - udvides med ovennævnte 3 boliger skal ovennævnte udgift på 4,5 mio. kr. lægges til den allerede godkendte anskaffelsessum på 30 mio.kr. således at der i stedet godkendes en anskaffelsessum på 34,5 mio. kr. med følgende finansiering: 2 % beboerindskud kr. 7 % kommunelån 2, kr. 91% realkreditlån kr. I alt kr. Kommunens udlån på 7 % kan finansieres over afsatte midler til indskud i Landsbyggefonden.

7 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Lånet er rentefrit og afdrages først når det skønnes, at ejendommens økonomi tillader det. tilbagebetaling skal dog påbegyndes senest 50 år efter ejendommens ibrugtagelse. På realkreditlånet giver staten ydelsesstøtte, der udgør et beløb, som svarer til forskellen mellem de samlede ydelser på realkreditlånet og låntagers betaling på 3,4 % af anskaffelsessummen. Støttetilsagn kan kun gives på statens vegne, hvis kommunen ud over kommunelånet tillige giver garanti for den del af realkreditlånet, der har pantesikkerhed ud over 65% af ejendommens værdi.

8 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Ajourføring af anlægsbevillinger J.nr.: Sagsid.: Initialer: ELD Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Skive Byråd den Leo B. Rasmussen, Frits Malling Sørensen, Leif Hermann Det indstilles, At At At At eksisterende anlægsbevilling og rådighedsbeløb for 2006 vedr. nybygning/renovering af Troldebo øges med kr.. eksisterende anlægsbevilling og rådighedsbeløb for 2006 vedr. ombygning af Egeris Plejehjem (Brårup Skole/ Brårup Fritidscenter) øges med kr.. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2006 til etablering af handicaptoilet i To èren med i alt kr.. ovenstående forhøjelser af anlægsbevillinger/rådighedsbeløb finansieres af en tilsvarende reduktion af de enkelte institutioners driftsbevillinger. Underudvalg for Økonomi den Skive Byråds indstilling anbefaledes. Sammenlægningsudvalg den Berit Kjølhede Indstillingen fra Underudvalg for Økonomi tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING Troldegården Samlet for 2005 og 2006 er der givet anlægsbevilling til om og tilbygning til Troldebo med i alt 1,5 mio. kr. (med kr. i 2005 og kr. i 2006). I den oprindelige anlægsbevilling indgår ikke udgifter til inventar, legeplads m.v., som skal afholdes af Troldegårdens drift. Det forventes, at disse udgifter beløber sig til ca kr.. Det anmodes om, at anlægsbevillingen forhøjes med beløbet til i alt kr. og at der flyttes et tilsvarende budget fra Troldegårdens driftsbudget til finansiering af forhøjelsen.

9 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Brårup Fritidscenter Samlet er der givet anlægsbevilling til ombygning af det tidligere Egeris Plejehjem til skole og fritidshjem med i alt 7,3 mio. kr. I projektets tidligere faser blev den kassefinansieret anlægsbevilling reduceret med blandt andet legeplads, renovering af gårdhave samt redskabsrum. Disse udgifter skal afholdes over Brårup Fritidscenters driftsbudget. Det forventes, at disse udgifter beløber sig til ca kr.. Det anmodes om, at anlægsbevillingen forhøjes med dette beløb til i alt kr. og at der flyttes et tilsvarende budget fra Brårup Fritidscenters driftsbudget til finansiering af forhøjelsen. Handicaptoilet To`eren I forbindelse med ombygningen af To`eren indgik handicaptoilet ikke i byggeprojektet. Det er efterfølgende blevet pålagt at bygge et sådant. Det er besluttet, at Viften skulle finansiere dette af egne driftsmidler. Det anmodes om en anlægsbevilling på i alt kr. og at der flyttes et tilsvarende budget fra Viftens driftsbudget til finansiering af anlægsudgiften.

10 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Grundvand - Opkrævning af gebyrer til indsatsplanlægning, drift af koordinationsforum og administration J.nr.: S29 Sagsid.: Initialer: PH Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk Forvaltning indstiller At det kommunale gebyr til udarbejdelse af indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandet, drift af koordinationsforum, samt administration af gebyropkrævningen fastsættes til 12,5 øre/m 3 vand i 2007, eksklusiv moms. Gebyret opkræves med baggrund i de meddelte vandindvindingstilladelser. At det kommunale gebyr opkræves sammen med det statslige gebyr på 20,5 øre/m 3 vand, således at der opkræves et gebyr på 33 øre/m 3 vand, eksklusiv moms. At beløbet opkræves i 1. kvartal 2007 Underudvalget for Teknik og miljø den Tiltrådt. Underudvalg for Økonomi den Indstillingen fra Underudvalg for Teknik og Miljø anbefaledes. Sammenlægningsudvalg den Berit Kjølhede Indstillingen fra Underudvalg for Økonomi tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING Kommunerne skal fra 1. januar 2007 opkræve gebyr til dækning af udgifterne til kortlægning af grundvandsressourcerne, til koordinationsforum, til indsatsplanlægning og til administrationen forbundet med opkrævningen. Dette er en opgave som Amterne tidligere har udført.

11 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN I henhold til Vandforsyningsloven skal der gennemføres en detaljeret kortlægning af grundvandets naturlige beskyttelse og på baggrund heraf skal der udarbejdes indsatsplaner, som beskriver hvordan grundvandet beskyttes. Kortlægningen og den efterfølgende indsatsplanlægning skal ifølge Vandforsyningsloven finansieres via et gebyr, som beregnes pr. m 3 grundvand som vandværker og andre vandindvindere har tilladelse til at oppumpe. Vandværker betaler efter den indvindingsmængde som de har lov til at indvinde, mens virksomheder (herunder markvandingsanlæg) maksimalt kan komme til at betale 1/3 gebyr for maksimalt m 3. På den måde er det vandværkerne der primært bidrager til gebyrmidlerne. I forbindelse med kommunalreformen deles opgaven med kortlægning og indsatsplanlægning mellem staten og kommunerne. Staten skal fremover gennemføre kortlægningen og kommunerne skal på baggrund heraf udarbejde indsatsplaner og forestå etablering og drift af et koordinationsforum. Det er kommunerne, som skal opkræve det samlede gebyr. Staten (Miljøstyrelsen) har meddelt kommunerne, at den statslige gebyrsats for 2007 er fastsat til 20,5 øre/m 3, eksklusiv moms. Denne statslige gebyrtakst er ens i alle kommuner. Gebyret skal dække statens udgifter til at kortlægge områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til områder uden for disse. Gebyret dækker også miljøministeriets administration af gebyret. Det forventes, at kommunerne skal overføre den statslige del af gebyret til Miljøministeriet primo Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyr til dækning af udgifter til udarbejdelse af indsatsplaner, udgifter i forbindelse med koordinationsforum og kommunes administration forbundet med opkrævning af gebyrer. Teknisk forvaltning har lavet et budget over kommunes forventede udgifter i 2007 til indsatsplanlægning, koordinationsforum og administration af opkrævning af gebyret. På baggrund af dette budget fastsættes den kommunale del af gebyret til 12,5 øre/m 3, eksklusiv moms. Der er regnet med at der skal benyttes ca. 1 årsværk på opgaven. Der er fastsat et dækningsbidrag på 100 %. Dette dækningsbidrag er samme størrelsesorden, som Viborg Amt har benyttet i forbindelse med gebyropkrævningen. Således vil det samlede gebyr der opkræves i 2007 være 33 øre/m 3. Dette er samme gebyrstørrelse, som Viborg Amt har opkrævet i BILAG: Budget for den kommunale del af gebyret.

12 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Takstblad for Skive Vand J.nr.: S29 Sagsid.: Initialer: JFC Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Underudvalget for Teknik og Miljø indstiller: at de vedlagte takstblade for 2007 for Skive Vand godkendes at anlægsbidrag og øvrige ydelser fremover reguleres efter index fra DANVA (Dansk vand og spildevandsforening) Underudvalget for Teknik og miljø den Tiltrådt. Underudvalg for Økonomi den Indstillingen fra Underudvalg for Teknik og Miljø anbefaledes. Sammenlægningsudvalg den Berit Kjølhede Indstillingen fra Underudvalg for Økonomi tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING Takster for driftsbidrag (fast afgift og m 3 -priser) er tidligere behandlet og godkendt af underudvalget for Teknik og Miljø. Takster for driftsbidrag godkendes af Sammenlægningsudvalget i forbindelse med budgettet for Anlægsbidrag (tilslutningsbidrag) og betingelserne i forbindelse med tilslutning til den kommunale vandforsyning (Skive Vand) fremgår af vedlagte takstblad. Anlægsbidrag: Der bliver ens anlægsbidrag (tilslutningsbidrag) for tilslutning til den kommunale vandforsyning i den nye Skive kommune. Betingelserne for tilslutning vil blive ens i hele det forsyningsområde, som den kommunale vandforsyning dækker. Anlægsbidraget opdeles i et bidrag til hovedanlæg (vandværk) og forsyningsledningsnet, og et bidrag for stikledningsnet. Det samlede anlægsbidrag for et nyt parcelhus i en ny udstykning vil i 2007 være kr (excl. moms). Anlægsbidraget for et hus i landområdet der tilsluttes en eksisterende ledning vil være kr (excl. moms). Hvis forsyningsledning og stikledning

13 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN laves på samme tid er anlægsbidraget for et hus på landet kr (excl. moms). Anlægsbidrag for et landbrug med forbrug op til m 3 /år vil være kr (excl. moms). Hvis forsyningsledningen og stikledningen laves i samme arbejdsgang vil et landbrug med forbrug op til m 3 /år kunne tilsluttes for kr (excl. moms). I forbindelse med tilslutning fører vandforsyningen en stikledning frem til ejendommens skel, dette betyder at tilslutningsprisen er ens selv om ejendommen ligger tæt ved forsyningsledningen eller langt fra forsyningsledningen. Anlægsbidragene vil blive reguleret hvert år efter indextal fra DANVA (Dansk vand- og spildevandsforening). Øvrige ydelser: I takstbladet er der oplistet priser for en række ydelser fra Skive Vand. Taksterne for disse ydelser vil blive reguleret efter indextal fra DANVA. Gebyrer: Rykkergebyr ved restancer og gebyr i forbindelse med inkasso følger kommunens normale takster herfor. Eksempler på nuværende anlægsbidrag og anlægsbidrag gældende fra 1. januar 2007: Anlægsbidrag (tilslutningsbidrag) for et parcelhus: Skive Spøttrup Sundsøre Ny Skive kr kr kr kr Anlægsbidrag for et hus på landet: Skive (*) Spøttrup Sundsøre Ny Skive (*) kr kr kr kr Anlægsbidrag for et landbrug med et forbrug på op til m 3 /år: Skive (*) Spøttrup Sundsøre Ny Skive (*) kr kr kr kr (*) Gældende for anlægsbidrag for Skive og ny Skive er, at vandforsyningen fører stikledning helt frem til ejendommens skel (gældende i både by- og landområder). I landområder i Sundsøre kommuner er det ofte ejerne, der har udgifterne til at føre ledningen fra vejen og ned til ejendommens skel (f. eks. ved en ejendom beliggende 100 m fra landevejen). Takstblad for Skive Vand (der er 2 takstblade, et gældende for Skive og Ørslevkloster vandværker og et gældende for Regional vandværket, V. Hærup vandværk og de kommunale vandværker i Thise, Selde, Junget, Grønning, Vihøj og Fur). Det er kun driftsbidrag, der er forskellige på de 2 takstblade, alle øvrige takster og betingelser er ens i hele det område som den kommunale vandforsyning dækker i ny. Bilag: Takstblad Område 2 (678360) Takstblad for Skive Vand (694115)

14 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Aftale om forbrænding af forbrændingsegnet affald (Måbjergværket/DONG Energy) J.nr.: P27 Sagsid.: Initialer: EB Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget. INDSTILLING/BESLUTNING Bestyrelsen for 4-S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S indstiller / anbefaler: At den udarbejdede aftale for perioden om forbrænding af forbrændingsegnet affald mellem Skive Renovation 4-S og DONG Energy, godkendes, At slaggebehandling / -afsætning fra overtages af Skive Renovation 4-S, og med behandling sammen med nomi I/S s mængder på L90 anlægget i Herning. Underudvalget for Teknik og miljø den Tiltrådt. Underudvalg for Økonomi den Indstillingen fra Underudvalg for Teknik og Miljø anbefaledes. Sammenlægningsudvalg den Berit Kjølhede Indstillingen fra Underudvalg for Økonomi tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING 4-S afsætter p.t. hele mængden af brændbart affald til DONG Energy s (tidligere Elsam) forbrændingsanlæg i Holstebro, Måbjergværket. Måbjergværket/DONG og 4-S indgik den kontrakt om forbrænding/levering af forbrændingsegnet affald til Måbjergværket, og kontrakten byggede på en hensigtserklæring mellem parterne fra Den indgåede aftale dækker perioden og samarbejdet forløber tilfredsstillende og uden vanskeligheder af nogen art, og der afregnes p.t. til en indekseret pris på kr. 167,54 pr. tons.

15 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Efter de senere års lovændringer på el-området, må man lovgivningsmæssigt betragte DONG som en privat virksomhed. Det bevirker, at forbrænding af kommunal forbrændingsegnet affald bliver omfattet af tjenesteydelsesdirektivet. Bestyrelsen besluttede den pkt. 031, at afholde EU-licitation over den fremtidige forbrænding af forbrændingsegnet affald. Udbudet blev gennemført, og med offentliggørelse af Udbudsbekendtgørelse den , og sidste frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse i udbudet (prækvalifikationprocessen) var fastsat til den kl Ved fristens udløb var der ikke modtaget bud/ansøgninger. Det bevirker i henhold til direktivets artikel 31 følgende: Artikel 31: Tilfælde, der kan begrunde anvendelsen af udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse De ordregivende myndigheder kan indgå offentlige kontrakter ved udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i følgende tilfælde: 1) For så vidt angår offentlige bygge- og anlægskontrakter, vareindkøbskontrakter og tjenesteydelseskontrakter: 2) A) når der i forbindelse med et offentligt eller et begrænset udbud ikke afgives tilbud, ikke afgives egnede tilbud eller der ikke er modtaget nogen ansøgninger, forudsat at de oprindelige aftalevilkår ikke ændres væsentligt, og forudsat at der på Kommissionens anmodning forelægges denne en rapport. at der kan indledes forhandlinger med aktører på forbrændingsmarkedet. Der blev herefter forhandlet med den nuværende aftalepartner DONG/Måbjergværket samt udarbejdet en ny samarbejdsaftale. Aftalens hovedpunkter: * 4-årig ( ) * Prisen er 165 kr./tons i 2007 * Slaggebehandling etc. overgår til 4-S pr Slaggen fra de 3 leverandører til Måbjergværket (L90, nomi, 4-S) kan ikke holdes adskilt, men fordeles i forhold til de mængder der indvejes til forbrænding på anlægget. L90 og nomi får p.t. deres andel af slaggen behandlet på L90 s anlæg i Herning (DONG håndterer 4-S s andel til og med den ). Af praktiske grunde kunne det være en fordel, at behandle mængden samlet.

16 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Økonomien i slagger behandlingen er p.t. * Udbetalt godtgørelse fra DONG 105 kr./tons * Behandlingsafgift hos L kr./tons * Værdi af udsorteret forbrændingsjern 50 kr./tons * Fortjeneste pr. tons slagger 9 kr./tons En årlig forbrænding af tons affald afgiver ca tons slagger. Risikoen i forbindelse med afsætningen af slaggen fordeles forholdsmæssigt mellem de parter, der får behandlet slagger på L90-anlægget, men der har indtil dato ikke været problemer med afsætningen. Der har faktisk været stor mangel på behandlet slagger. Endelig samarbejdsaftale med L90 vedr. behandling/afsætning af slagger vil blive indgået ultimo 2007, eller straks efter at nomi I/S har afsluttet deres forhandlinger om en fornyelse af forbrændingsaftale med DONG. Bilag: Aftale om levering af brændbart affald indgået mellem Skive Kommune, Skive Renovation 4-S og Dong Energy Generations A/S, herunder bilag 1 og 2. Udkast til samarbejdsaftale med L90 vedr. slaggerbehandling (707128)

17 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Etablering af nyt specialdepot til shredderaffald på deponiarealerne, Kåstrupvej 20, Spøttrup J.nr.: P20 Sagsid.: Initialer: EB Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Bestyrelsen for 4-S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S indstiller / anbefaler: At etableringen gennemføres. At anlægsudgiften finansieres dels med kr afsat til udvidelse af bestående deponi, samt ekstra indtægter ved modtagelse af shredderaffald i At miljøgodkendelsen først fremsendes til Viborg Amt / Ny Skive Kommune når der foreligger et skriftligt tilsagn om tilførsel af de ekstra mængder fra ESØ I/S ejer kommuner. Underudvalget for Teknik og miljø den Tiltrådt. Underudvalg for Økonomi den Indstillingen fra Underudvalg for Teknik og Miljø anbefaledes. Sammenlægningsudvalg den Berit Kjølhede Indstillingen fra Underudvalg for Økonomi tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING Den modtog 4-S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S miljøgodkendelse til etablering af specialdepot til slutdeponering af fragmenteringsaffald (shredderaffald og saksejord). Depotet blev oprindelig etableret for at løse et miljømæssigt problem i forbindelse med oplagring af fragmenteringsaffald hos en lokal virksomhed. Efter EU s vedtagelse af nyt deponeringsdirektiv blev det klart, at den lokale virksomhed ikke havde mulighed for at udnytte den etablerede volumen i specialdepotet inden den S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S har herefter forsøgt at fremskaffe yderligere leverancer fra anden side.

18 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Affaldsselskabet ESØ I/S, Tarm havde midlertidig oplagret ca tons fragmenteringsaffald, og 4-S har indtil dato modtaget ca tons til deponering på i bestående specialdepot, men af hensyn til den lokale virksomhed, kan 4-S ikke modtage yderligere mængder. ESØ I/S s miljøgodkendelse til midlertidig oplagring på bestående deponi udløb medio september De har herefter undersøger forskellige muligheder for en permanent løsning på deres deponeringsproblem. En af løsningsmodellerne er at etablere et nyt specialdepot til fragmenteringsaffald sydvest for det bestående specialdepot hos 4-S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S, idet der allerede p.t. er udarbejdet såvel et tillæg til regionplanen som en VVM- redegørelse for placeringen af et nyt specialdepot ved den bestående deponiplads. Ved at etablere nyt specialdepot i henhold til de kommende regler, kan 4-S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S, ud over at lave en rimelig forretning, også få løst et fremtidigt anvisningsproblem for det fragmenteringsaffald, der produceres hos den lokale virksomhed efter den Etableringsudgiften vedr. nyt specialdepot til fragmenteringsaffald (shredderaffald og saksejord) skønnes at beløbe sig til ca kr., og etableringen skal p.g. af vejrliget ske i perioden april oktober. Det nye specialdepot etableres således, at det opfylder de skærpede deponeringsregler der er gældende efter den Før anlægsopgaven sendes i udbud/påbegyndes skal ESØ I/S s nye ejerkommuner forpligtige sig til at levere de resterende ca tons fragmenteringsaffald fra deres midlertidige oplagring. Med de gældende takster for deponering af shredderaffald vil det over en periode frem til den indbringe ca. kr i ekstra indtægter til 4-S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S. Hertil kommer, at specialdepotet etableres med en volumen der kan klare deponeringen af shredderaffald fra den lokale virksomhed i en længere årrække efter I budgettet for 2007 er der afsat kr til projektering etc. af en udvidelse af det bestående deponi, og den resterende del af anlægsudgiften på ca kr., finansieres i første omgang af de midler, der er hensat til nedlukning af det gamle deponi. Hensættelsen genetableres i takt med modtagelsen af fragmenteringsaffald fra ESØ I/S i Tarm, og hensættelsen vil være intakt inden udgangen af Man undgår herved et ekstra træk på kassebeholdningen. ESØ I/S finansierer delvis med de affaldsafgifter der kan søges retur fra SKAT i takt med fraførslen fra det midlertidige depot/oplagring. Affaldsafgift kan ikke tilbagebetales, men kan modregne i forfalden affaldsafgift på andet affald til deponi. For at ESØ I/S kan nå denne modregning inden den , så skal processen igangsættes inden udgangen af Der foreligger tilsagn om, at rådgivningsfirmaet Rambøll kan udarbejde miljøansøgning inden årets udgang, samt at Viborg Amt inden lukning pr kan foretage noget af den

19 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN indledende sagsbehandling bl.a. høringsprocessen. Teknisk Forvaltning i Ny Skive Kommune vil herefter færdigbehandle miljøgodkendelsen i januar Bilag: Skitse over placering af udvidelsen (706992)

20 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Kommunernes løbende økonomirapportering, ultimo september 2006 J.nr.: Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Direktionen anbefaler, At kommunernes løbende økonomirapportering ultimo september 2006 tages til efterretning. At kommunerne anmodes om at udarbejde forventet regnskab pr Underudvalg for Økonomi den Direktionens indstilling anbefaledes. Sammenlægningsudvalg den Berit Kjølhede Indstillingen fra Underudvalg for Økonomi tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING I henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne af 19. december 2005 skal de enkelte kommuner senest d. 20. i hver måned oplyse sammenlægningsudvalget om følgende økonomiske forhold for den seneste måned: Oversigt over den likvide beholdning ultimo måneden samt gennemsnitlige saldi over de seneste 3 og 12 måneder Oversigt over akkumuleret bevægelse på regnskabet sammenholdt med budgettet for 2006 fordelt på drift, anlæg og finansielle poster, og specificeret på udgifter og indtægter. Driftsudgifterne skal være specificeret på løn og øvrig drift. Oversigt over kontrakter og aftaler som medfører udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar Sammenlægningsudvalget godkendte i mødet den 7. februar 2006 en skabelon som kommunerne skal anvende ved indrapporteringen. Sammenlægningsudvalget har endvidere tidligere taget kommunernes indrapportering pr. ultimo januar-august 2006 til efterretning. Kommunernes forventede regnskab pr er samlet forelagt Sammenlægningsudvalget i mødet d. 19. september 2006 og bevillingsændringerne er forelagt i mødet d. 10. oktober. Med henblik på primært opgørelse af kommunernes serviceudgifter foreslås, at kommunerne på ny udarbejder et forventet regnskab pr til sammenlægningsudvalget. Bilag:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. november 2006 Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

REFERAT fra møde i SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 07-03-2006 kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus

REFERAT fra møde i SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 07-03-2006 kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus THISTED KOMMUNE REFERAT fra møde i kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus Medlemmer: Arne Hyldahl, Arne Kaspersen, Viggo Iversen, Arnold Larsen, Bjarne Holm, Ejner Frøkjær, Elsebeth Nielsen, Erik Hove

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Opstart, udarbejdelse af første plan og iværksættelse af 10 planer

Opstart, udarbejdelse af første plan og iværksættelse af 10 planer Notat Emne: Bilag 1 til byrådsindstilling om Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af vandtaksten. Den 16. oktober 2006

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag:

Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag: Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: 25-06- 2008 Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag: De har telefonisk såvel som skriftligt klaget til Statsforvaltningen Syddanmark over,

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup 1 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger.

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Kulturcenter Limfjord 19-06-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 07.45 13.00 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 8 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 7 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 14. august 2008 kl. 14:00 Fraværende : INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBEN DAGSORDEN Nr.

Læs mere

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik Politisk økonomirapportering 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Til og med maj måned Regnskab 1. juni 2010 Forbrug og budget For hele udvalget er forbrugsprocenten ultimo maj måned 2010 på 49,4%. Ultimo

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 08. oktober 2015 Side: 29 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Åben dagsorden Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt

Læs mere

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005 Norddjurs Kommune 28. december 2005 Notat fra Fokusgruppe Økonomi Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne og samspil mellem sammenlægningsudvalg og kommunalbestyrelserne i 2006.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S REFA

VEDTÆGTER FOR I/S REFA Den 05. juni 2008 J.nr. 00.01.80-vedtægter VEDTÆGTER FOR I/S REFA 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S REFA - Fælleskommunal affaldsbehandling for Lolland-Falster. Interessentskabets hjemsted

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juli 1. Resume Kommunerne

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen.

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen. Aktstykke nr. 82 Folketinget 2015-16 Afgjort den 4. maj 2016 82 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 12. april 2016. a. Udlændinge-, Integrations-

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009 Referat fra møde i onsdag den 18. marts 2009 Mødet startede kl. 19.00 og fandt sted ved Lejre Rideklub i rytterstuen på Ledreborg Alle 18, Lejre. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 10. februar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Gruppemøder: 10. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse Åbent møde:

Læs mere

Det forudsættes, at den sammenlagte institution opretholder de oprindelige institutioners nuværende udbudsprofil.

Det forudsættes, at den sammenlagte institution opretholder de oprindelige institutioners nuværende udbudsprofil. AMU-Center Nordsjælland Erhvervsskolen Hamlet Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Forhåndsgodkendelse af sammenlægning af AMU-Center Nordsjælland

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra mødet den kl. 8.30 i Teknisk Forvaltning, Hurup - mødelokale 1 Medlemmer: Arne Hyldahl, Arnold Larsen, Benny B. Christensen, Bjarne Holm,, Morten Bo Bertelsen, Viggo Iversen Mødet hævet kl.:

Læs mere